Mišićni sistem kičmenjaka
Mišićni sistem
• Funkcija:
• pokreću skeletne elemente
• sužavaju (proširuju) prostor (otvor ili lumen)
•
•
•
•
•
•
Biološke uloge:
lokomocija, ishrana, reprodukcija
održanje tela u prostoru
unutrašnji transport
homeostazis unutrašnje sredine
stvaranje toplote (endotermni kičmenjaci)
Mišićni sistem
•
•
•
•
•
1.
1
2.
3.
Mišićni sistem je u funkcionalnoj vezi sa skeletnim
sistemom
Nervni, ali i ostali sistemi
Služi za pokretanje tela u prostoru
Za skelet je vezan preko tetiva – tendines (vezivna
vlakna)
Poreklo – mezodermalno ((samo neki delovi su
ektodermalnog porekla)
Dele se prema načinu nastanka na:
Somatsku – od unutrašnjih segmenata miotoma
Visceralnu – od visceralnog lista mezodermalnih
bočnih i ventralnih ploča
Kožna muskulatura – od spoljašnjeg lista mezoderma
(neki delovi su ektodermalnog porekla)
Klasifikacija muskulature
somatička
• poprečno-prugasta muskulatura
• poreklom od miotoma
• inervisana somatičkomotornim nervima
visceralna
• glatka muskulatura poreklom od
splanhičnog mezoderma
• inervisana preko autonomnog
nervnog sistema
Klasifikacija muskulature
Somatički mišići
Visceralni mišići
Mišićni sistem - fiziologija
• Somatska muskulatura – poprečno prugasti mišići,
voljni pokreti, kao i reflekse
• Viceralna muskulatura – glatki mišićič; ishrana,
cirkulacija i sekrecija, nevoljni pokreti (autonomni nervni
sistem) mnogi unutrašnji organi su izgrađeni od glatkih
sistem),
mišićnih ćelija
skeletni mišić
glatki mišić
Somatička
muskulatuta
Aksijalna
muskulatura
k l t
•mišići trupa
•mišići repa
•hipobranhijalna muskulatura
•branhiomerna
branhiomerna muskulatura
•spoljašnji mišići očne jabučice
Muskulatura
ekstremiteta
k t
it t
•primarna
•dorzalna masa
ventralna masa
•ventralna
•sekundarna
Mišići trupa i repa
• metameran raspored
• epiaksijalna
• hipoaksijalna
Mišićni sistem - histološka
građa mišića
• Poprečno prugasta muskulatura – naslagani u
snopove, ima tamnije i svetlije delove, po čemu je i
dobila ime
• Voljne kontrakcije
• Brzo kontrahovanje, ali kontrakcija kraće traje
• Početni deo – origio, a završni – insertio
• Glatka muskulatura – mezodermalnog porekla (crevni
zid mokraćna bešika
zid,
bešika, dušnik
dušnik, bronhije,
bronhije krvni sudovi
sudovi,
vezivno tkivo kože...). Spore ali produžene kontrakcije
p
p
prugasti
g
mišići srca - kao jjoš jjedna
• Poprečno
kategorija,
Mišićni sistem - funkcija mišića
• Prema načinu rada, mišići se dele na:
a)) Fleksore – ekstrenzore ((savijači
j
– opružači)
p
)
b) Aduktori – abduktori (primicanje – odmicanje
c) Protraktori – retraktori (napred – nazad)
d) Levatori – depresori (podižu – spuštaju)
e) Sfinkteri – dilatatori (sužavaju – proširuju otvor)
f) Rotatori – okretanje
g)) Tenzori
T
i – uvećavaju
ć
j čvrstinu
č ti organa
• Prema mestu g
gde se nalaze, mišiće delimo na:
a) Mišiće glave
b) Mišiće trupa
c) Mišiće prednjih ekstremiteta
d) Mišiće zadnjih ekstremiteta
Mišićni sistem vodozemaca
Muskulatura žabe
•
•
1.
2
2.
3.
Somatska muklulatura uključuje aksijalnu muskulaturu
(trup i rep) i muskulaturu udova
Muskulatura glave:
Očni mišići, koji mogu biti pravi (rectus) i kosi (obliqus)
Depressor mandibulae – spuštaju donju vilicu (polaze
sa tympanuma i završavaju se na donjoj vilici)
Mylohioid – podiže dno usne duplje (obod donje vilice
– donja
d j vilica)
ili )
•
1.
2.
3
3.
•
1.
Ventralna – trbušna muskulatura
Rectus abdominis – depresor grudne kosti, pruža se
od xiphisternuma do pubisa
Obliques externus - održava tenziju trupa, krupni
mišić koji polazi od leđa ka stomaku
Obli
Obliques
internus
i t
– ispod
i
d externusa
t
Muskulatura ramenog
gp
pojasa
j
ip
prednjih
j ekstremiteta
Pectoralis, koji je podeljen na tri mišića: prednji
(anterior), srednji (medius) i zadnji (posterior). Fleksija
i rotacija prednjih ekstremiteta
2. pterygoideus
3. temporal
4. masseter
5. depressor mandibularis
6. dorsalis scapulae
7. deltoid
8. triceps brachii
9. pectoralis
10. latissimus dorsi
11. longissimus dorsi
12. rectus abdominis
13. linea alba
15. cutaneous abdominis
17. gluteus
18. piriformis
19. adductor longus
20. triceps femoris
21. adductor magnus
22. sartorius
23. semitendinosus
24. gracilis major
25. gracilis minor
26. gastrocnemius
27. tendon Achilles
28. Semimembranosus
29. biceps femoris
30. mylohyoid
• Dorsalis scapulae – počinje na
skapuli a završava se na humerusu,
omogućava ekstenziju prednjih
ekstremiteta
• Latissimus dorsi – rotira prednje
ekstremitete, počinje na
supraskapuli a završava se na
humerusu
• Longissimus dorsi
• Deltoid – pokretanje
ka napred
co eus – vrši
š
• Anconeus
opružanje prednjih
ekstremiteta
•
Zadnji ekstremiteti žabe:
1.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gracilis minor
Gracilis major
Aductor magnus
Sartorius
Extensor cruris
Tibialis anticus longus
Gastrocnemius
Tibialis posterior
•
Sa dorzalne strane:
1.
1
2.
3
3.
4.
5.
Gluteus
Gl
t
Triceps femoris
Ilio fibularis
Semimembranosus
Peroneus
Mišićni
sistem
sisara
Mišićni sistem
- Leđna
muskulatura
Mišićni sistem – grudna muskulatura
Mišićni sistem – donji udovi
Muskulatura udova
1. muskulatura parnih peraja riba
(dorzalna i ventralna masa)
1. muskulatura prednjih ekstremiteta
Tetrapoda
•
•
primarna muskulatura
sekundarna muskulatura
3. muskulatura zadnjih ekstremiteta
Tetrapoda
•
primarna muskulatura
Mišići glave
Spoljašnji mišići očne jabučice
• poreklom od četiri
para preotičkih
somitomera
• najčešće četiri prava i
dva kosa mišića
• najkonzervativnija
muskulatura
kič
kičmenjaka
j k
Download

Mišićni sistem kičmenjaka