Рад школе одвијао се у складу са обавезама које проистичу из Закона о основама
система образовања и васпитања и Годишњег плана рада школе као и Школског програма
али и у складу са сваком актуелном ситуацијом у школи, било да се радило о васпитнообразовном процесу рада, или другим пословима везаним за услове рада и сарадњу са
друштвеном заједницом. Један број проблема решаван је на седницама ШО, а други са
Саветом родитеља школе у целини или по објектима.
Отварањем нове школе у Вишњичкој бањи око 160 ученика је наставило своје
школовање у ОШ ''Милена Павловић Барили'' а објекат у Вишњичкој бањи је предат
општини и граду ради адаптирања простора за вртић. Од 1.9.2012. школа ради у три
објекта: Вишњица, Сланци и Велико Село.
1. УСЛОВИ РАДА
1.1.
Материјално техничка опремљеност
ПРОСТОР:
Просторија
Вишњица
Учионица
Кабинет за музичку културу
Кабинет за ТО
Кабинет за информатику/дигитална учионица
Библиотека
Фискултурна сала
Учионица за физичко васпитање
7
1
2
2
1
1
Сланци
Велико
Село
4
4
1
1
1
1
1
1
Матична школа у Вишњици је прилично стара и нефункционална, недовољна за
добру организацију рада, али је последњих година доста учињено на побољшању услова
(замена прозора,
кречење, реконструкција крова и олука, постављање громобрана,
реконструкција санитарног чвора за ученике, фасада, адаптација кабинета за ТИО,
информатику – дигитална учионица, свлачионице у фискултруној сали). Парк и двориште
су оплемењени новим садницама листопадног и зимзеленог дрвећа, засађено је цвеће,
постављене клупе. Библиотечки фонд је обогаћен захваљујући донацијама СО Палилула и
других организација, поклонима запослених, као и из сопствених средстава. Градски
секретаријат за образовање је дао нови намештај за учионице: клупе, столице катедре,
ормаре, беле и зелене табле. Општина Палилула је донирала 5 клима уређаја.
У Сланцима су постављени клима уређаји у учионицама донацијом општине
Палилула. Инсталирана је дигитална учионица. Родитељи ученика су материјално
помогли кречење 3 учионице. Школа је два пута обијана и нестали су 1 компјутер, 3 ЦД
плејера, синтисајзер, лап топ рачунар. Видео надзор из Вишњиче бање је премештен у
овај објекат и постављена је решетка на врата библиотеке куда су провалници улазили,
те се надамо да више неће бити штете. Градски секретаријат за образовање и дечију
заштиту је омогућио куповину школског намештаја за објекте у Сланцима и Великом Селу.
1
У Великом Селу је инсталирана дигитална учионица и купљен нови намештај.
Средствима добијеним од општине Палилула замењена је фасадна столарија и промењени
су подови у учионицама. Окречене су све учионице.
Анализирајући период од увођења видео надзора у матичној школи и у објекту Сланци,
дошли смо до закључка да је ниво безбедности у овим објектима повећан и смањени су
инциденти међу ученицима и оштећења на школској имовини што се не може рећи за
објекат у Великом Селу.
Школска дворишта се редовно одржавају укључујући и расвету, што има великог
значаја за школу и ширу локалну заједницу.
На основу свега изнетог, може се закључити да су бројне тешкоће пратиле рад наше
установе и то, пре свега, због разуђености објеката, заТим због дотрајалости и
нефункционалности зграда, као и увећаних трошкова одржавања.
1.2
Наставна средства
Школа је у претходној школској години уложила знатна материјална средства за
набавку наставних средстава: купљене су лопте за све објекте, школске табле,
рачунари, књиге за све библиотеке, панои, 2 пројектора.
У оквиру пројекта Подршка усмеравању раста, развоја и инклузије деце компанија
Бамби је донирала струњаче за све објекте као и опрему за фискултуру за ученике
млађих разреда.
Планирана је даља набавка наставних средстава за све објекте, као и опрема за
фискултурне сале према стандардима и према финансијским могућностима.
Школа је претплаћена и на часописе неопходне за административни и педагошкоинструктивни рад:
Привредни саветник
Образовни информатор – билтен
Образовни информатор
Савремена пракса – Школа
Просветни преглед
Учитељ
Настава и васпитање
Педагошка стварност
Иновације у настави
Психолошке новине???
Психологија
Школски час
Креативна кућа
Настава математике
Математички лист
Рак
Светосавско звонце
Путоказ
2
1.3
Кадровска питања
Због смањења броја ученика 10 наставника је у потпуности преузет у ОШ ''Милена
Павловић Барили'', 13 наставника са непуном нормом, 2 спремачице и 1 педагог. Из истог
разлога смањен је и проценат за помоћника директора на 10% и административног
радника на 50%.
Настава је била стручно заступљена у свим предметима.
РАДНИ СТАЖ
НАСТАВНИК ССС
НАСТАВНИК ВСС
НАСТАВНИК ВС
НАСТАВНИК ВС-VII-1
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
УКУПНО
До 10 година
3
12
1
1
17
11-20 година
21-30 година
1
13
4
11
14
1
3
19
табела 1.
31-40 година
1
7
1
15
36
1
1
4
58
8
Управa школе
РАДНИ СТАЖ
ДИРЕКТОР
СЕКРЕТАР
РАЧУНОПОЛАГАЧ
БЛАГАЈНИК
АДМИНИСТРАТИВНИ Р.
ДОМАР
СПРЕМАЧИЦЕ
УКУПНО
УКУПНО
табела 2.
До 10
година
11-20
21-30
31-40
1
1
1
1
1
1
2
8
10
3
3
3
6
1
1
УКУПНО
1
1
1
1
1
3
12
20
1. 4. Бројно стање ученика
Ученици су похађали наставу у две смене:
Вишњица :
прва смена друга смена -
Сланци и Велико Село:
1/1, 2/1, 3/1, 4/1,
5/1, 6/1, 2, 7/1, 2, 8/1, 2, 3
- прва смена – млађи разреди
- друга смена – старији разреди
Школске 2012/2013. године школу је похађало:
Р. бр.
Разред
Број ученика
Дечака
девојчица
1.
I/1
22
10
12
2.
I/2
14
4
10
3.
I/3
20
11
9
Укупно
I
56
25
31
4.
II/1
34
20
14
5.
II/2
9
4
5
6.
II/3
15
7
8
Укупно
II
58
31
29
7.
III/1
28
14
14
8.
III/2
13
6
7
9.
III/3
17
7
10
Укупно
III
58
27
31
10.
IV/1
24
11
13
11.
IV/2
17
9
8
12.
Укупно
IV/3
16
7
9
IV
57
27
30
Укупно
I –IV
227
110
112
4
табела 3.
Табела 4.
Р. бр.
13.
14.
15.
Укупно
Разред
V/1
V/2
V/3
Број ученика
30
15
15
Дечака
15
8
9
девојчица
15
7
6
V
60
32
28
16.
VI/1
28
15
13
17.
VI/2
17
15
2
18.
VI/3
21
10
11
19.
VI/4
16
8
8
VI
82
48
34
20.
VII/1
22
12
10
21.
VII/2
21
12
9
22.
VII/3
19
10
9
23.
VII/4
15
9
6
VII
77
43
34
24.
VIII/1
20
9
11
25.
VIII/2
21
13
8
26.
VIII/3
16
10
6
27.
VIII/4
19
9
10
28.
VIII/5
8
5
3
84
46
38
303
169
134
534
279
255
4
1
3
538
280
256
Укупно
Укупно
Укупно
VIII
Укупно V - VIII
Укупно I - VIII
29.
Укупно
специјално
школа
На почетку школске године било је уписано 529 ученика. У току године доселила су се
9 ученика.
5
2. Организација образовно -васпитног рада
Оразовно-васпитне делатности су организоване у складу са Календаром образовноваспитног рада основне школе за школску 2012/2013. годину. Прво полугодиште је
почело 1.9.2011. године а завршило се 28.12.2012. године. Друго полугодиште је почело
у понедељак, 16. 1.2013. и трајало је за ученике 8. разреда до 24. маја, а за ученике од
првог до седмог разреда до 7. јуна 2013. године.
Број остварених наставних дана је 180 за ученике од 1. до 7. разреда и 170 за ученике
8. разреда. У млађим разредима реализовано је 9679 часова, а у старијим 17371 часова
редовне наставе. 299 часова је разлика од планираних због немогућности обезбеђивања
брзе и кратке замене наставника на боловању.
Табела 5.
Број часова обавезне и изборне наставе:
РАЗРЕД
ПЛАНИРАНО
РЕАЛИЗОВАНО
РАЗЛИКА
1.
2268
2268
2.
2484
2447
-
29
3.
2484
2481
-
3
4.
2484
2483
-
1
1. - 4.
9679
3105
-
33
5.
9720
3132
-
27
6.
4320
4278
-
42
7.
4608
4573
-
35
8.
5610
5548
-
62
5. – 8.
17670
17371
-
166
1. – 8.
27390
27050
-
299
2. 1. Изборна настава
Табела 6.
Разред и
одељење
I/1
I/2
I/3
II/1
II/2
II/3
III/1
III/2
III/3
IV/1
IV/2
IV/3
специјално
Укупно
Број
ученика
Верска
настава
Грађанско
васпитање
22
14
20
34
9
15
28
13
17
24
17
16
4
11
14
15
26
9
10
20
13
17
20
7
12
11
4
10
4
4
24
17
16
4
233
174
59
148
5
8
5
8
Народна
традиција
Чувари
природе
22
14
20
34
9
15
28
13
17
6
75
Разред и
одељење
Број
ученика
V/1
V/2
V/3
VI/1
VI/2
VI/3
VI/4
VII/1
VII/2
VII/3
VII/4
VIII/1
VIII/2
VIII/3
VIII/4
VIII/5
Укупно
30
15
15
28
17
21
16
22
21
19
15
20
21
16
19
8
303
Верска
настава
29
15
11
28
17
11
14
16
15
19
6
20
16
6
7
8
238
Грађанско
васпитање
Информатика
1
30
15
15
28
17
21
16
22
21
19
15
20
21
16
19
4
10
2
6
6
9
5
10
12
65
295
Цртање,
сликање
и вајање
Фудбал
Одбојка
15
15
15
15
28
17
21
16
22
21
19
15
20
21
16
19
8
8
8
175
128
Сви ученици старијих разреда су као изборни предмет изучавали Француски језик.
2.2. Додатна настава је организована за ученике са посебним способностима
и интересовањима почев од 4. Разреда.
Табела 7.
Предмети
Млађи разреди
Број часова
Број ученика
Старији разреди
Број часова
Број ученика
Српски језик
48
11
110
41
Математика
53
11
66
33
Енглески језик
6
17
Француски језик
19
6
Историја
47
9
Физика
4
5
Хемија
14
13
Географија
36
5
Биологија
Техничко и информатичко
образовање
82
21
10
2
394
152
Укупно
101
22
7
2.2.
За ученике који имају тешкоћа у овладавању наставним планом и програмом
организована је допунска настава од 1. - 8. Разреда.
Табела 8.
Предмети
Млађи разреди
Број часова
Број ученика
Старији разреди
Број часова
Број ученика
Српски језик
218
46
76
60
Математика
219
46
127
101
Енглески језик
52
16
Француски језик
86
71
Историја
39
15
Физика
36
45
Хемија
73
31
Географија
11
8
Биологија
26
17
526
364
Укупно
437
92
2. 3 Слободне активности
У току школске 2012/13. године, 205 ученика старијих разреда било је укључено у 6
од понуђених 10 секција. У млађим разредима, слободне активности су одржаване у
оквиру одељења а фудбалско-атлетска секција је одржавана у другом полугодишту.
Релизатори ове секције су били професионални тренери који су у оквиру пројекта City
club-а Подршка усмеравању раста, развоја и инклузије деце, а под покровитељством
компаније Бамби, Бамби негује будуће шампионе држали 3. Час физичког васпитања у
млађим разредима. Тренери су били Слободан Чабаркапа, Душан Панић и Немања
Савковић. Одржано је 67 часова секције.
Ученици и наставници припремају,
остварују и изводе одабране програме у
одговарајућим облицима, садржајима, у школи и локалној средини: приредба поводом
пријема првака и испраћаја осмака, прославе Дана школе, прославе Дана духовности.
Извештаји о раду секција се налазе код педагога и саставни су део овог Извештаја.
Табела 9.
Предмети
Млађи разреди
Број часова
Број ученика
Драмска секција
Рецитаторска
80
62
Хор
Фудбалска секција
67
95
Француски језик
Техничко и информатичко
образовање
Биолошка секција
Сецкам,цепкам,лепкам
Укупно
70
32
217
190
8
Старији разреди
Број часова
Број ученика
22
25
18
47
64
133
14
21
9
4
34
11
19
50
180
291
1.4.
Изведене екскурзије
У октобру 2012. године:
 први разред: Београд-салаш ''Стремен'' - Београд;
 други разред: Београд-Засавица- Београд;
 трећи разред: Београд – Вршац – Делиблатска пешчара – Београд
 четврти разред: Београд-Аранђеловац – Опленац – Београд ;
 За ученике седмог разреда изведена је дводневна екскурзија на релацији
Београд – Viminacium – ХЕ Ђердап – Београд
 За ученике осмог разреда изведена је тродневна екскурзија на релацији:
Београд – Viminacium – ХЕ Ђердап – Лепенски вир – Београд.
1.4.1. Школа у природи
У мају 2013. године:

44 - Рудник
Били смо у посети:
 Ученици одељења за децу лако ометену у развоју посетили су своје другаре
из ОШ ''Стеван Дукић'' и дружили се са њима..
 Ученици млађих разреда су са својим наставницима гледали позоришне
представе ''Сам у кући'', ''Мускетар'' ''Свети Сава'', '' Побуна играчака''
 У оквиру прославе нове године ученици млађих разреда су ишли у
Пионирски парк на Кошутњаку, а ученици старијих разреда у дискотеку у Дому
омладине.
 Ученици осмог разреда су посетили изложбу Мај месец математике.
 Ученици петог разреда су обишли Ада Хују, Зоолошки врт,
 Ученици 5. И 6. Разреда су у Дечијем културном центру гледали представу
Деца на интернету.






Посета „
Ученици
Ученици
Ученици
Ученици
Ученици

За ученике млађих разреда Железнице Србије су одржале предавење

Ученици млађих разреда су учествовали у путујућој учионици Београд на
Буба у уху.
Сајму науке“;
старијих разреда посетили су Зоолошки врт.
7. разреда су посетили Фестивал науке
из Великог Села су били у биоскопу Колосеј у ТЦ Ушће
5.разреда су посетили Планетаријум и обишли Калемегдан.
7. и 8. разреда су у позоришту ''Театар 5'' одгледали представу
Безбедно прелажење преко пруге.
рекама.
 Ученици 5.разреда су се дружили и упознавали на Ади Хуји.
 Ученици су посетили ботаничку башту ''Јевремовац'' и Зоолошки врт.
 Завршетак школске године ученици старијих разреда прославили су у
дискотеци ''Трезор''
 Хор и драмска секција школе одржали су приредбу за стара лица у Дому
''Елизабета''
9
1.
2.
3.
4.
5.
1.5.
Школу су посетили:
Школу је посетила женска фудбалска екипа ''Црвене звезде'' и ученицима млађих
разреда резентовала своје вештине.
Ученици старијих разреда су присуствовали представи Здрав живот у којој су
учествовали Нада Блам, глумица, Јован Крстић, психијатар и Викторија, певачица.
Песник Саша петровић је ученицима представио своју збирку песама ..............
Слободан Гајић је ученицима представио своју збирку прозних текстова Мрав који
није згазио слона.
Београдски водовод и канализација су одржали предавање Проверено добра вода и
ученицима 4. Разреда поделили едукативни материјал.
5.4.
табела 10.
Успех ученика
Успех ученика 1. разреда - постигнућа по стандардима
Преглед постигнућа на крају наставног периода:
Наставу је похађало 56 ученика:
Предмет
Основни ниво
Број ученика
Проценат
52
52
52
Српски језик
Математика
Свет око нас
92,85
92,85
92,85
Средњи ниво
Број ученика
Проценат
28
29
26
Напредни ниво
Број ученика
50,00
51,78
46,42
Проценат
14
13
24
25,00
23,21
42,85
На захтев родитеља и због дужег боравка у иностранству 1 ученик понавља разред.
Успех ученика 2. разреда - постигнућа по стандардима
Наставу је похађало 58 ученика:
Предмет
Основни ниво
Број ученика
Проценат
Средњи ниво
Број ученика
Проценат
Напредни ниво
Број ученика
57
100
53
92,98
Математика
57
100
49
85,96
Свет око нас
57
100
54
94,73
Једна ученица је радила по ИОП2. Њена постигнућа нису
табелу.
Српски језик
Проценат
22
38,59
24
41,38
24
41,38
урачуната у ову
Успех ученика 3. Разреда - постигнућа по стандардима
Наставу је похађало 58 ученика:
Предмет
Основни ниво
Број ученика
Српски језик
Математика
Природа и друштво
57
57
57
Проценат
Средњи ниво
Број ученика
98,27
98,27
98,27
47
40
47
Проценат
Напредни ниво
Број ученика
82,46
70,75
82,46
Једна ученица је неоцењена и преводи се у наредни разред.
10
16
17
23
Проценат
27,58
29,31
39,65
Успех ученика 4. разреда - постигнућа по стандардима
Наставу је похађало 57 ученика:
Предмет
Основни ниво
Број ученика
Српски језик
Математика
Природа и друштво
56
56
56
Проценат
Средњи ниво
Број ученика
98,24
98,24
98,24
49
45
48
Проценат
87,50
80,35
85,71
Напредни ниво
Број ученика
29
17
29
Проценат
50,87
29,82
50,87
Из области уметности ( ликовно, музичко) и физичког васпитања сви ученици
су били укључени у рад и максимално се залагали и напредовали према својим
могућностима.
Успех ученика 5. разреда - постигнућа по стандардима
Наставу је похађало 60 ученика. 1 ученик је радио по ИОП2. Њгова постигнућа
су урачуната у табелу.
Предмет
Основни ниво
Број ученика
Српски језик
Музичка култура
Ликовна култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
Физичко васпитање
58
60
60
60
60
55
60
60
Проценат
Средњи ниво
Број ученика
96,66
100,00
100,00
100,00
100,00
91,66
100,00
100,00
41
59
60
43
48
37
49
60
Проценат
69,45
98,33
100,00
71,66
80,00
61,66
81,66
100,00
Напредни ниво
Број ученика
18
51
49
23
25
18
31
44
Проценат
30,00
85,00
81,66
38,33
41,66
30,00
51,66
73,33
Успех ученика 6. разреда - постигнућа по стандардима
Наставу је похађало 81 ученика.
Предмет
Основни ниво
Број ученика
Српски језик
Музичка култура
Ликовна култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Физичко васпитање
77
81
81
81
81
81
69
81
81
Проценат
Средњи ниво
Број ученика
95,06
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
85,18
100,00
100,00
56
81
79
61
71
61
41
66
81
11
Проценат
69,13
100,00
97,53
75,30
87,65
75,30
50,61
81,48
100,00
Напредни ниво
Број ученика
27
75
60
30
46
26
21
42
58
Проценат
33,33
92,59
74,07
37,03
56,79
32,09
25,92
51,85
71,60
Успех ученика 7. разреда - постигнућа по стандардима
Наставу је похађало 76 ученика.
Предмет
Основни ниво
Број ученика
Српски језик
Музичка култура
Ликовна култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Физичко васпитање
75
76
76
76
76
76
72
76
76
76
Проценат
Средњи ниво
Број ученика
98,68
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,73
100,00
100,00
100,00
57
76
76
55
70
48
43
62
46
76
Проценат
75,00
100,00
100,00
72,36
92,10
63,15
56,57
81,57
60,52
100,00
Напредни ниво
Број ученика
20
67
64
32
37
18
19
30
15
53
Проценат
26,31
88,15
84,21
42,10
48,68
23,68
25,00
39,47
19,73
69,73
Успех ученика 8. разреда - постигнућа по стандардима
Наставу је похађало 83 ученика.
Предмет
Основни ниво
Број ученика
Српски језик
Музичка култура
Ликовна култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Физичко васпитање
83
83
83
83
82
83
73
83
83
83
Проценат
Средњи ниво
Број ученика
100,00
100,00
100,00
100,00
98,79
100,00
87,95
100,00
100,00
100,00
64
83
83
66
74
50
42
64
39
83
Проценат
77,10
100,00
100,00
79,51
89,15
60,24
50,60
77,10
46,98
100,00
Напредни ниво
Број ученика
21
71
78
35
42
28
22
32
17
67
Проценат
25,30
85,54
93,97
42,68
50,60
33,73
26,50
38,55
20,48
80,72
На крају наставног периода 23 ученика је упућено на поправни испит. Три
ученице специјалног одељења упућене на разредни испит у јунском и
августовском року. Нису приступиле полагању испита, те две понављју разред а
једна се преводи у 4.разред.
12
табела 11.
%
Врло добри
%
Добри
%
Довољни
36
63,16
16
28,07
2
3,51
1
3
58
56
96,61
28
47,46
18
30,51
11
18,64
4
56
55
98,21
31
55,76
15
26,78
9
16,07
1
1,99
2-4
172
166
95,95
95
54,91
49
28,32
22
12,71
2
1,5
5
60
60
100,00
27
45,00
15
25,00
17
28,33
1
1,67
6
81
81
100,00
39
48,15
21
25,93
21
25,93
4,11
7
77
77
100,00
34
35,79
37
38,95
23
24,21
4,03
8
83
83
100,00
25
30,12
39
46,99
19
22,89
4,03
5-8
уку
пно
319
319
100,00
125
39,18
122
38,24
80
25,00
1
0,33
4
491
485
98,77
120
24,43
171
34,82
102
20,77
3
0,61
4
3
3,51
1
1,69
%
1,75
4,48
1
1,69
4,19
4,31
4
2,30
2
1,15
4,32
4,17
0,8
2
4,08
0,4
4,32
У одељењу за децу лако ометену у развоју било је уписано 5 ученика. Три ученице
нису редовно похађеле наставу и биле су упућене на полагање разредних испита. На
разредне испите нису изашле, те две понављају разред а једна се преводи у 4. разред.
У графикону је дата ранг листа одељења према средњој оцени и пролазности,
млађе и старије разреде на крају наставног периода.
13
Средња оцена
Одлични
96,49
Неоцењени
%
55
%
Са позитивним
успехом
58
Недовољни
Број ученика
2
%
Разред
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2012/13. ГОДИНЕ
за
млађи разреди - друго полугодиште 2012/13.
5
4.72
4
4.69
4.41
4.13
4.28
4.34
4.46
3/2
3/3
4/1
4.38
4.12
3
2
1
2/1
2/2
2/3
3/1
4/2
4/3
старији разреди - друго полугодиште 2012/13.
5
4.38
4
4.23
4.06
4.18
4.18
4.24
4.19
4.09
3.85
3.89
3.94
3.90
3.94
4.04
3.91
4.02
3
2
1
5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 6/4 7/1 7/2 7/3 7/4 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5
14
табела 12.
У табели је дат преглед владања ученика.
Васпитне мере
Разред
Примерно
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
56
60
58
57
60
82
74
83
Укор
одељењског већа
3
Укор
директора
Укор
наст. већа
Неоцењен
1
3
1
1
специјално
1. - 8.
Укор
одељењског
старешине
Васпитно-дисциплинске мере
3
529
7
1
3
Ученици су направили укупно 36814 изостанка. Од тога 33600 оправданих и 3214
неоправдана изостанка. 2877 направиле су три ученице из одељења за децу лако ометену
у развоју ккоје нередовно похађају наставу.
5.5.
Упис ученика у средње школе
Сва 83 ученика осмог разреда приступило је полагању завршног испита. Просечан
број бодова из српског језика је 12, 44 а из математике 11, 22. Обзиром да су поништени
резултати полагања тестова ученици су се уписивали на основу успеха из основне школе.
Сви ученици су се уписали у првом уписном кругу. Један ученик из генерације 2012/13. Је
положио поправне испите и у августу обавио малу матуру.
5.6.
Успех ученика на такмичењима
Табела 13.
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
Име и презиме ученика
РАЗРЕД
МЕСТО
ИМЕ НАСТАВНИКА
ФИЗИКА
Милан Тошковић
6/1
3.
Зорана Никодијевић
СРПСКИ ЈЕЗИК
Tомислав Смиљковић
5/1
1.
Данијела Пантелић
Нина Пејчић
5/3
3.
Биљана Аксентијевић
Марко Антић
6/2
2.
Данијела Пантелић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Катарина Коврлија
8/3
1.
Мирјана Марић
Никола Д.Јовановић
8/5
1.
Мирјана Марић
Александар Цолић
8/2
2.
Мирјана Марић
Сара Филиповић
8/1
3.
Мирјана Марић
Никола Јовановић
8/1
3.
Мирјана Марић
Јован Јовановић
8/2
3.
Мирјана Марић
15
МАТЕМАТИКА
Никола Николић
5/2
2.
Бојана Вукомановић
Петар Миленковић
7/1
3.
Марија Тривунчић
ГЕОГРАФИЈА
Никола Јовановић
8/5
2.
Савић Лидија
Мирослав Карамучић
7/5
3.
Савић Лидија
Јован Дондур
8/3
2.
Мирјана Гвозденовић
Бранко Савић
8/2
3.
Мирјана Гвозденовић
Анђела Станковић
7/2
3.
Мирјана Гвозденовић
БИОЛОГИЈА
Борис Јовановски
5/1
2.
Милица Гаврилоски
Никола Трифуновић
5/1
2.
Милица Гаврилоски
Кристина Сандић
5/1
3.
Милица Гаврилоски
Урош Ђурђевић
6/3
2.
Бранко Богојевић
Марко Антић
6/2
3.
Бранко Богојевић
Боривоје Миљковић
6/2
3.
Бранко Богојевић
Милица Миљковић
7/2
3.
Милица Гаврилоски
Ана Шиник
7/2
3.
Милица Гаврилоски
Ана Ерцеговац
8/1
3.
Милица Гаврилоски
Јован Јовановић
8/2
3.
Милица Гаврилоски
Никола Богдановић
Екипа – градско
такмичење
8/3
3.
Милица Гаврилоски
7/1
3.
Милица Гаврилоски
ИСТОРИЈА
Милица Миљковић
7/2
3.
Ана Максић
Aндријана Јовишевић
6/1
3.
Ана Максић
Милан Тошковић
6/1
3.
Ана Максић
Катарина Ћировић
6/1
3.
Ана Максић
ТИО
Ракетно моделарство
Никола Јовановић
8/2
1.
Рада Радаковић
Авио моделарство
Дарко Марковић
8/3
2.
Радмила Дедовић
ХЕМИЈА
Милица Миљковић
7/2
3.
Петар Миленковић
7/1
3.
Мирјана
Мијатовић(Валерија)
Мирјана Мијатовић
Јован Дондур
8/3
3.
Жељко Јанковић
16
ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА
ТИО
Никола Јовановић
Кућице за птице –
екипно(град. -такм.)
8/2
Пласман на републичко
5,6,7,8
1.
Рада Радаковић
Наст. техничког
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Катарина Коврлија
8/3
3.
Мирјана Марић
СРПСКИ ЈЕЗИК
Томислав Смиљковић
5/1
3.
Данијела Пантелић
ГЕОГРАФИЈА
Никола Јовановић
8/5
??????????
Лидија Савић
БИОЛОГИЈА
Борис Јовановски
51
3.
Милица Гаврилоски
Никола Трифуновић
5/1
3.
Милица Гаврилоски
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
7 и 8 р.
екипно
7 и 8 р.
екипно
Кошарка
Рукомет
3.
Пера Ердељан
3.
Пера Ердељан
Бацање кугле
Босић Александра
8/3
1.
Ђукић Биљана
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
ТИО
Никола Јовановић
8/2
Учешће
Рада Радаковић
ИСТОРИЈА
Милица Миљковић
7/2
Учешће
Ана Максић
ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА
РЕЦИТАТОРИ
Анђела Поштић
6/1
2.
Данијела Пантелић
ОШТРО ПЕРЦЕ
Наталија Радић
5/1
Оштро перце
Мира Меглић
Боривоје Миљковић
6/2
Оштро перце
Мира Меглић
Тијана Тијанић
6/1
Талентовано перце
Мира Меглић
Анастасија Чепић
6/1
Талентовано перце
Мира Меглић
Александра Милошевић
6/1
Мира Меглић
Јован Станковић
8/2
Талентовано перце
Талентовано перце и
најбоља филмска
критика
Мира Меглић
My English Book- Литерарни конкурс
Катарина Коврлија
8/3
Објављена прича
17
Мирјана Марић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Марија Гобељић
7/4
2.
Јасмин Тица
Ивана Павловић
7/3
3.
Јасмин Тица
Андријана Јаковљевић
6/1
1.
Милка Гајић
Тијана Тијанић
6/1
2.
Милка Гајић
Нина Марковић
7/3
3.
Јасмин Тица
18
6.
Стручни органи
Васпитно-образовни рад у току школске године, реализовало је 36 професора, 15
наставника, 1 учитељ, директор, психолог, педагог и 2 библиотекара.
Сви наставници су били укључени у стручна већа (има их 7), која су, кроз планиране
задатке, давала свој допринос настави. Састанци су редовно одржавани уз вођење
записника. Најзначајније теме разматране на састанцима су: усаглашавање критеријума
оцењивања, образовни стандарди, реализација часова по методама активног учења,
тематски приступ настави, стручно усавршавање наставника, такмичење ученика,
реализација редовне,
додатне,
допунске наставе,
слободних активности,
самовредновање и развојно планирање.
3.1. Извештај о раду наставничког већа
Састанци наставничког већа реализовани су редовно, једном месечно и према
текућој проблематици рада школе. Оржано је 15 седница. Све планиране активности доста
успешно су реализоване уз заједнички труд и залагање, као и поделу задужења. Посебна
пажња је посвећена: увођењу образовних стандарда, безбедности и дисциплини ученика,
анализи остварених резултата, планирању и програмирању рада на нивоу школе,
пружању подршке ученицима, наставним и ваннаставним активностима (планирању,
реализацији,
резултатима),
стручном
усавршавању,
развојном
планирању
и
самовредновању рада школе као и реализацији прјеката у које је школа укључена
('' Школа без насиља'', ''Подршка усмеравању раста, развоја и инклузији деце'').
3.2. Извештај о раду педагошког колигијума
Педагошки колегијум је координирао рад стручних органа школе.
На састанцима су обрађиване следеће теме:
 припрема израде и праћење реализације школских програма
 инклузивно образовање
 увођење образовних стандарда
 програм „ Школа без насиља“
 реализација пројеката: „ Дигитална учионица „, ДИЛС- пројекат
 планови рада допунске и додатне наставе
 планови рада и организација секција
 професионално информисање ученика
 одређивање ментора
 избор уџбеника и литературе
 утврђивање календара писмених и контролних задатака
 разматрање извештаја Тима за самовредновање
 реализација Развојног плана школе
 утврђивање предлога решења о 40-часовној радној недељи
 утврђивање мера за унапређење рада школе
 професионално усавршавање запослених
 коришћење ICT у редовој настави
 решавање текуће проблематике
Педагошка документација и евиденција су уредно вођене .
19
3.3. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање
Изабрани су чланови Тима за школско развојно планирање: Бојана Вукомановић,
Рада Дедовић, Марина Ивановић, Славица Мартиновић, Тамара Маринковић, Бранислава
Тришић, Наталија Нешовић (родитељ), Славко Потпара (локална самоуправа).
Израђен је план рада за школску 2012/2013.годину. Планирани су угледни часови,
као и избор слободних активности према интересовањима ученика.
Формирана је база података са припремама угледних часова.
Фискултурне сале, на основу планираног, опремљене су следећим наставним
средствима: лоптама, мрежама за одбојку, мрежицама и рекетима за стони тенис,
струњачама, ситним спортским реквизитима.
У Развојном планју ОШ „Иван Милутиновић“ у оквиру области Професионално
оснаживање наставника, планирана су два семинара: Васпитни проблеми ученика и како
их превазићи и Методологија и садржај рада на часовима одељењског старешине.
У току школске године, због недостатка средстава, семинари нису реализовани, али
подршку сталном стручном усавршавању пружале су колеге међусобно, директор школе,
педагог и психолог.
У оквиру пројекта „Школа без насиља“ настављено је са радионицама вршњачког
тима (обухваћена сва одељења V-VIII разреда). Повезан је рад вршњачког тима и
ученичког парламента. Школа је укључена у пројекат “Подршка усмеравању раста развоја
инклузије деце“.
Организоване су следеће активности: одлазак у дискотеку и предавање на тему „Реци
не дрогама“. Ученици наше школе учествују у великом броју различитих спортских
манифестација које организује општина и град.
Може се рећи да је Тим углавном задовољан реализацијом плана рада у школској
2012/2013.години.
Београд, 30.08.2013.година
Тим за школско развојно планирање
3.4. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма
Септембар
На састанку одржаном 10.9.2012. у Вишњици изабрани су нови чланови: Сања
Дамњановић као координатор и Мирјана Гвозденовић
Усвојили смо план рада актива за развој школског програма за школску 2012/2013.годину.
У току је израда анекса школског програма.
Ученици за допунску и додатну наставу ће бити евидентирани у току септембра
месеца од стране наставника.
Децембар
Наставни план и програм за редовне и изборне предмете је у потпуности реализован.
Часови допунске, додатне наставе и слободних активности се реализују редовно према
распореду часова.
Сви годишњи и месечни планови су урађени према стандардима и исти се примењују.
Фебруар
Тешкоће у примени стандарда су прилагођавање задатака по различитим нивоима.
Април
Чланови тима су направилаи план за израду анекса Школског програма за школску
2013/2014 .годину и договорили су се о подели задужења.
Јун
Састанци тима су редовно одржавани и сви предвиђени садржаји су реализовани.
У току је израда анекса школског програма за 2013/2014. годину.
Август
Актив се у школској 2012/2013. години редовно састајао и све активности су реализоване.
Донет је план рада за наредну школску годину и изабран је нов координатор Драгана
Гајић.
Координатор тима : Сања Дамњановић
20
3.5. Извештај о раду Тима за самовредновање
ОШ „ Иван Милутиновић“ се у оквиру самовредновања рада школе за школску
2012/13. годину определила за кључну област: Подршка ученицима. У оквиру ове
области вреднована су следећа подручја: Брига о ученицима и Професионална
оријентација.
Тим за самовредновање је модификовао упитнике из Приручника, одредио узорак
испитаника и договорио се да се испитивање изврши у марту 2013. Као извор података
коришћена је и чек листа, Правилник о безбедности ученика, Правилник о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, Годишњи
план рада школе и различити извештаји и документи.
На основу резултата испитивања и других извора података када је у питању подручје
Брига о ученицима можемо констатовати да:
 школа има Правилник о безбедности;
 да се ученици осећају безбедно и сигурно у школи;
 да више од половине ученика и родитеља сматра да школа брзо и ефикасно
реагује на проблеме везане за сигурност и безбедност ученика и информише их о
предузетим мерама
 у школи се поштује приватност добијених информација о емоционалним,
социјалним и здравственим проблемима ученика
 ученици знају коме да се обрате уколико имају оваквих проблема
 родитељи имају добру сарадњу са одељењским старешином и стручном службом.
 школа остварује сарадњу са установама за бригу о деци и са здравственом
службом.
Када је у питању подручје Професионална оријентација можемо рећи да је школа
поред постојећег програма од ове школске године реализовала и Пројекат
„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“. Професионална
интересовања и опредељења ученика осмог разреда утврђују се током године на основу
упитника и тестова. Информисање и саветовање ученика врши се континуирано. На
основу добијених резултата са упитника констатујемо следеће:
 Ученици сматрају да су у школи довољно информисани о будућем занимању и
наставку школовања
 знају коме треба да се обрате за савет или информацију.
 Родитељи су мишљења да су саветодавне активности школе корисне за
проф.развој ученика
 ученици добијају јасне и актуелне информације као и да школа врши добру
припрему ученика за наставак школовања.
Након завршеног процеса самовредновања у оквиру подручја Брига о ученицима и
Професионална оријентација, дошли смо и до закључка како и у чему можемо да
унапредимо наш рад у наредној школској години:
 На почетку школске године поново подсетити родитеље на садржај оба
Правилника
 На седницама Наставничког већа анализирати и прецизирати задужења у вези
дежурства наставника и анализирати примену оба правилника
 организовати више акција за помоћ ученицима
 наставити са постојећим активностима и осмислити нове којима се промовише
здрав начин живота и у ове активности у већој мери укључити родитеље
 појачати информисање родитеља о професионалној оријентацији превасходно
ученика осмог разреда(родитељски састанци).
 Ученицима омогућити већу доступност информативног материјала и наставити са
реализацијом радионица у оквиру пројекта Професионална оријентација.
Координатор тима
Славица Мартиновић
21
3.6. Извештај о раду Тима за заштиту деце и ученика од насиља
На првом састанку Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања одржаном почетком септембра 2012. год. поред сопственог плана и
програма рада осмишљен је и програм превентивних активности. Нови чланови упознати
су са активностима Тима и својим обавезама. Током септембра идентификовани су
ученици који су склони насилном (ризичном) понашању. За сваког од ових ученика
направљен је профил (утврђене су јаке и слабе стране ученика, као и потреба за
подршком) и праћено је њихово понашање током године. Настављено је са реализовањем
пројекта „Школа без насиља“ превасходно кроз превентивне радионице на Чос-овима и на
Вршњачком тиму.
26. октобра 2012.године на састанку Тима разматрани су догађаји у које су били
укључени неколико ученика 6/1 и један ученик 6/2 ( расправа између два ученика
започета на великом одмору, довела је до тога да је група ученика 6/1 после часова
напала ученика 6/2). Након обављених разговора и изречених васпитних мера, извршена
је реституција. Праћено је понашање ученика који више нису улазили у сукобе.
3.12.2012.године , саветници из јединице за превенцију насиља посетили су
школу ради процене безбедности школског окружења. Пошто је школа успешно прошла и
завршила са овом проценом 13. 12.2012.на конференцији у Сава Центру директору је
додељена плакета „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“.
Почетком другог полугодишта одржан је наредни састанак Тима. На овом састанку
су анализиране анкете које су спровеле одељењске старешине о заступљености насиља у
њиховом одељењу. 27.2. на састанку тима разговарано је о међусобним односима ученика
7/4 као и понашању три ученика из 8/4.
Тим је настојао да утиче на подизање нивоа свести за препознавање насиља,
злостављања и занемаривања како код ученика, тако и код запослених у школи и
родитеља и да постиче активности вршњачког тима. У ситуацијама насиља реаговано је
правовремено и према утврђеним поступцима и процедурама. Ове ситуације су у већини
случајева подразумевале насиље (највише физичко и емоционално) првог нивоа и нису се
понављале.
Тим је о превентивним активностима и превентивним мерема извештавао
наставничко веће, одељењска већа, савет родитеља и школски одбор.
Нагласак је стављен на превентивне радионице (чос-ови, састанци вршњачког
тима), неговање климе узајамног поштовања и прихватања и укључивање што већег броја
ученика у различите ваннаставне, превасходно спортске активности.
Координатор тима
Маринковић Тамара
3.7.Извештај Тима за инклузивно образовање
План и програм рада тима за инклузивно образовање сачињен је у августу
2011.године. Почетком септембра месеца одељењским старешина и наставницима је
речено да идентификују ученике којима је потребна додатна подршка у образовању
(ученици који раде по прилагођеном плану, ученици који раде по измењеном плану,
даровити ученици). На основу добијених информација од наставника формирани су
тимови за ИОП за сваког ученика посебно. У рад ових тимова укључени су и родитељи
ученика.
За сваког од ових ученика израђен је одговарајући образовни план за период од
четири месеца (полугодиште). Реализација ових планова је праћена у току године и
уколико је постојала потреба они су мењани.
За ученике млађих разреда урађени су педагошки профили, као и прилагођени
програми. Може се констатовати да су ти ученици углавном успевали да савладају тај
програм. За једног ученика петог разреда урађен је ИОП-2, али и поред добре воље и
22
помоћи одељењског старешине, пп-службе и наставника ученик није показивао
заинтересованост и жељу да савлада ни минимум постављених захтева.
Сматрамо да су наставници и стручни сарадници делимично , а учитељи слабо
едуковани за израду ових измењених планова и програма и рад са овим ученицима и да
би требала додатна едукација и практична обука из ове области.
Координатор тима
Славица Мартиновић
3.8.Извештај Тима за професионалну оријентацију
Школа је ове школске године поред постојећег програма Професионалне
оријентације реализовала и пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средњу
школу. Тим за ПО у саставу Маринковић Тамара, психолог и координатор тима, Славица
Мартиновић, педагог и Радмила Дедовић, помоћник директора (одељењски старешина
8/3) је у августу месецу похађао семинар „Професионална оријентација на прелазу у
средњу школу“ и био у обавези да исти спроведе у току школске 2о12/13. године. О
пројекту и активностима које ће бити реализоване у оквиру њега обавештено је
Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор, као и ученици седмог и осмог
разреда и њихови родитељи. 6.9.2012. одржан је први састанак Тима. На овом састанку
је формиран шири Тим за ПО (одељењске старешине осмог и седмог разреда). Такође је
речено да треба да се траже сагласности од родитеља ученика 7.и 8.разреда за овај
пројекат, као и о изради плана рада тима за ПО. У току септембра месеца са пројектом су
детаљније упознати остали чланови тима, изабран је модел имплементације програма ПО
и менторима је достављен план рада тима и план реализације радионица. Сви ученици
седмих и осмих разреда су добили портфолија. Одлучено је да се радионице држе на чосовима.
У октобру је започета реализација радионица на Чос-овима. Следећи састанак је
одржан 31. октобра 2012. Говорено је о плану и програму рада тима, о радионицама које
ће бити реализоване, о начину на који ће се реализовати радионице, о сарадњи са другим
школама на општини као и са менторском школом. Током новембра месеца педагог школе
је ученицима осмог разреда задала упитник професионалних интересовања. О
резултатима упитника, тј. интересовањима ученика за средње школе обавестила је
Одељењско веће старијих разреда.
Школа је успоставила сарадњу са другим основним школа, менторском школом и
ментором за општину Палилула у реализовању активности из пројекта Професионална
оријентација.
Трећи састанак је био 11.12.2012. Разговарано је о првом менторском састанку као
и о задатку који је добила свака школа тј.о презентацији једног занимања. Наша школа је
изабрала знимање туристички техничар. Тада је договорено да се уместо класичне
презентације сними кратак филм, а да се са групом ученика седмог и осмог разреда
разговара о сценарију, глумцима, режисеру и свему осталом што је потребно за снимање
једног филма.
Током јануара је извршена припрема и снимљен је филм. Део филма је снимљен у
просторијама Туристичке организације Београда, а део у школи. Филм је приказан заједно
са осталим презентацијама почетком фебруара у ОШ“Васа Пелагић“ (менторска школа). За
припрему, сценарио, снимање и монтажу филма су заслужни Тамара Николић, Даринка
Секулић, Анђела Рибошкић, Филип Марковић и посебно Марио Омелић.
Настављено је са реализацијом радионица у седмом и осмом разреду. У току фебруара и
марта месеца сви ученици осмог разреда су тестирани ТПО-ом (тест професионалних
опредељења). После обрађених података саопштени су им резултати.
12.4.2013. група ученика осмог разреда посетила је сајам занимања „Пронађи себе“ у
менторској школи „Васа Пелагић“ у Котежу.
23
У оквиру реалних сусрета представници три средње школе: електротехничке школе
„Стари град“, школе за негу здравља и лепоте „Професионал“ и пољопривредне школе
РК“Београд“ презентовали су своје школе и образовне профиле нашим ученицима. Група
ученика осмог разреда посетила је електротехничку школу „Раде Кончар“. Радионице:
Припрема и Спровођење интервјуа реализоване су са представницима ученичког
парламента пошто смо имали госта – експерта (виша патронажна медицинска сестра).
Информисање и саветовање ученика у погледу даљег школовања и избора занимања се
вршило континуирано,а посебно је појачано у другом полугодишту.
У оквиру самовредновања и вредновања рада школе, школске 2012/13.године, вредновано
је и подручје Професионална оријентација. На основу добијених резултата сматрамо да је
у наредној школској години потребно појачати информисање родитеља о
професионалној оријентацији превасходно ученика осмог разреда(родитељски састанци).
Ученицима треба омогућити већу доступност информативног материјала и наставити са
реализацијом радионица из пројекта.
Координатор тима
Маринковић Тамара
ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА
1. Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу
Стручно веће ове школске године је радило по плану и програму за школску 2012/13.
годину.
Септембар – одржано је Стручно веће на коме је договорено о одласцима у позоришта,
посете, екскурзије и остале изласке ван школе.
Учитељи су се са предметним наставницима договорили о распореду часова и упознали их
са ученицима којима ће предавати енглески језик и верску наставу ове школске године.
Октобар – учитељи су се на састанку договорили о начину провере знања на нивоу
одељењских већа у којима ће заједнички припремити задатке за проверу знања и
ускладити критеријуме оцењивања.
Одређени су ученици за допунску и додатну наставу у овој школској години.
У Великом Селу, у одељењу IV-3, учтељица Драгица Боговац је одржала огледни час. Том
приликом је обрађена наставна јединица Сабирање (утврђивање).
Извршена је анализа часа са учитељима, педагогом и директором школе.
Новембар – одржано је Стручно веће на коме је анализирана успешност планиранираних
задатака на крају првог квалификационог периода. Закључено је да су планови и задаци у
потпуности реализовани.
Учитељи су детаљно анализирали постигнућа на крају првог квалификационог периода у
својим одељењима.
Наставник разредне наставе Сања Дамњановић је одржала стручно предавање на тему
Тешкоће у учењу код ученика.
Децембар – одршано је Стручно веће на коме је анализиран план и програм на крају првог
полугодишта. Закључено је да је план и програм у потпуности реализован. Детаљна
анализа постигнућа је записана у разредним књигама сваког одељења.
Ефекти допунске наставе у одељењима од 1. до 4. разреда су задовољавајући. Код
појединих ученика постижу се бољи резултати.
Стручна тема о инклузији деце са посебним потребама – предавач Данијела Степановић –
померена је за следеће полугодиште.
24
Јануар – одржано је Стручно веће са огледним часом из Света око нас на тему Годишња
доба. Час је одржан у Сланцима, у другом разреду – наставник Ирена Матић.
Извршена је анализа одржаног часа. Закључено је да је час добро припремљен и изведен.
Фебруар – Одржано је Стручно веће на тему Инклузија деце са посебним потрбама –
предавач Данијела Степановић.
Извршена је анализа одржаног часа. Закључено је да је инклузија заступљена у већем броју
одељења и да је рад у тим одељењима отежан због великог броја ученика.
Март – у првом разреду, учитеља Милоја Радуновића, одржан је огледни час из Српског
језика. Педагог, учитељ, директор и помоћник директора су анализирали час.
Надежда Мигати је одржала предавање на тему Описно оцењивање. Након предавања
вођен је разговор о описном оцењивању које се у првом разреду спроводи већ десетак
година, а са којим су учитељи упознати кроз семинаре.
Април - одржано је Стручно веће на коме је анализирана успешност планиранираних
задатака на крају трећег квалификационог периода.
Учитељи су детаљно анализирали постигнућа на крају првог квалификационог периода у
својим одељењима.
Мај – Чланови већа су дали предлог плана и програма рада за наредну школску годину.
Директор је дала инструкције и предлог одржавања огледних часова у стручних тема.
У трећем разреду је одржан огледни час на тему Прича о раку кројачу. Извршена је
анализа одржаног часа са освртом на значај одржавања огледних часова.
Јун – одржано је Стручно веће са анализом плана и програма свих видова образовно –
васпитног рада - редовних часова, допунских и додатних настава, слободних активности.
Извршена је анализа одржаних огледних часова. Закључено је да су реализовани сви
огледни часови у школској 2012/13. години, као и стручне теме.
Учитељи су анализирали постигнућа ученика на крају другог полугодишта.
2. Извештај о раду Стручног већа за српски језик
Извештај о раду стручног већа за језик, књижевност и комуникацију
школске 2012-2013.године
Стручно веће за језик књижевност и комуникацију је у току школске 2012-2013. године
остварило своје програмске садржаје по прецизираним темама. Најважнији остварени
програмски садржаји су : провера знања из српског језика за пети разред; вредновање рада
путем тестова; избор тема за писмене задатке и њихово вредновање; усаглашавање
критеријума оцењивања; угледни часови; припрема и реализација пригодног програма за
школску славу Свети Сава; припремање и учествовање ученика на општинском, градском
такмичењу из српског језика и језичке културе; анализа писмености ученика; организација
припреме осмих разреда за завршни испит; учествовање на литерарним конкурсима;
израда годишњих планова за све разреде; организовање припремене наставе за завршни
испит из српског језика и прецизно дефинисање стандарда по нивоима: основни, средњи и
напредни за све разреде у свим областима: вештина читања и разумевање прочитаног;
писано изражавање, граматика, лектира, народни и књижевни језик; књижевност.
У току школске године наставници су организовали многе активности чији је циљ био
развијање љубави према матерњем језику и култури:
- Посета Сајму књига и набавка књига за школску библиотеку
- Учешће чланова литерарне секције у пројекту Оштро перце које је водила
библиотекар школе Мира Меглић у сарадњи са наставницима српског језика
- Прослава Савиндана
- Семинари – У току школске године наставници су похађали више семинара.
Наставници српског језика су присуствовали зимском семинару на Филолошком
25
факултету. Колеге које су присуствовале семинарима, редовно су извештавали остале о
темама и садржајима семинара на састанцима Већа.
- Посета позориштима – Ученици седмог и осмог разреда гледали су представу
Буба у уху у Петој београдској гимназији.
- Приредба поводом Дана школе- ученици су показали зрелост и одговорност.
- Украшавање паноа саставима ученика поводом Дана школе- чланови литерарне и
библиотечке (новинарске) секције су свој рад, кроз текстове и литерарне радове,
представили ученицима и запосленима у школи на паноу који је изложен у холу школе.
-Резултати са такмичења
На општинском такмичењу из српског језика ученик 51 Томислав Смиљковић
заузео је прво место (Наставник Данијела Пантелић), Нина Пејчић 53 треће место
(наставник Биљана Аксентијевић), Марко Антић 62 друго место (Наставник Данијела
Пантелић)
На градском такмичењу Томислав Смиљанић заузео је треће место.
-Угледни часови- Стручно усавршавање у оквиру школе се обављало одржавањем
угледних часова. Угледни час у одељењу 72 одржала је наставник Љиљана Борак. Тема
часа је била Синонимија падежа. Часу су присуствовали директор школе, разредни
старешина, наставници српског језика и предметни наставници. Ученици су активно
учествовали у свим фазама часа.
Наставник Биљана Аксентијевић написала је рад- стручно предавање на тему Реченична
конструкција и разумевање реченице.
На састанцима Већа се расправљало о темама везаним за побољшање квалитета наставе.
Посебна пажња је посвећена планирању и припремању часова, примени активних метода
учења и повезивању градива са градивом осталих предмета, такође и инклузији,откривању
ученика са посебним потребама њиховим специфичностима, изради индивидуланих
планова и процедура у раду са њима.
Председник стручног већа Љиљана Борак
3. Извештај о раду Стручног већа за стране језике
Стручно вече за стране језике је у школској 2012 / 2013. години радило у следећем саставу:
енглески језик - Весна Поповић, Људмила Вучићевић, Бранислав Крајишник ( замена
за Мирјану Марић до децембра 2012.), Мирјана Марић
( од децембра 2012.), Соња Рајовић (прво полугодиште) и Б.Крајишник
(Замена за Соњу Рајовић) друго полугодиште
француски језик – Јелена Главаш и Слађана Вуксановић.
Веће је,кроз групне састанке (укупно 9 ) и индивидуалне контакте кад год је за то
постојала потреба и могућност,као и путем размене текстуалних порука и електронске
поште, у потпуности остварило план и програм за школску 2012 /2013. годину.
На крају сваког класификационог периода вршена је анализа успеха ученика и потребе за
допунском наставом.
Часове додатне наставе су углавном похађали ученици првенствено осмог,али и седмог
разреда, који су били заинтересовани за такмичења.
На општинском такмичењу из енглеског језика узели су учешће и освојили места следећи
ученици:
1. место – Никола Јовановић 8/5 и Катарина Коврлија 8/3
26
2. место – Цолић Александар 8/2
3. место – Сара Филиповић 8/1, Никола Јовановић 8/1 и Јован Божовић 8/1
Катарина Коврлија је учествовала и на градском такмичењу из енглеског језика и освојила
је 2. место.
Угледне часове су одржали следећи наставници:
Слађана Вуксановић – C’est la mode , V /2 одељење, у новембру 2012. Часу присуствовале
директор школе,педагог и Јелена Главаш.
Бранислав Крајишник - Body Language, VI /3 u Slancima, 4.VI 2013.Часу присуствовале
директор школе,педагог и Мирјана Марић.
Предавања су припремиле:
Јелена Главаш – „Проблеми у настави код деце са поремећајима пажње и понашања и како
их решавати“
Бисерка Радосављевић – „Проблеми приликом усвајања садашњег времена“
Што се стручног усавршавања ван школе тиче,Јелена Главаш је похађала зимску школу за
француски језик у току зимског распуста четири дана,а Слађана Вуксановић два дана.
Наставнице енглеског језика Људмила Вучићевић и Мирјана Марић су похађале неколико
једнодневних семинара у организацији издавачких кућа Pearson и The English Book.
Секцију за француски језик ове године водила је Јелена Главаш,а за енглески језик
Бранислав Крајишник.
Чланови већа су се договорили о плану и програму већа за наредну школску годину,о
уџбеницима који ће се користити као и око поделе часова и одељења за наредну школску
годину.
Руководилац већа
Радосављевић Бисерка
4. Извештај о раду Стручног већа за друштвене науке
СЕПТЕМБАР
Дневни ред:
1. Избор ученика за рад у секцијама и додатној настави
ОКТОБАР
Дневни ред:
1. Избор теметских садржаја паноа - Садржаји треба да прате градиво, тј. теме које су
ученицима интересантне.
2. Договор о изради ИОП-а - Само један ученик ће радити по програму ИОП-а.
3. Корелација међу предметима по је увек између историје и географије, везана је.
4. Обележавање Дана школе - Наше веће није директно укључено у припрему приредбе,
али смо ту да помогнемо.
5. Стручна тема: Миграција становништва – Никола Даниловић
НОВЕМБАР
Дневни ред:
1. Успех ученика на крају 1.класификационог периода - На крају 1.класификационог
периода, 4 ученика има недовољне оцене из историје (Ана Максић).
27
2. Реализација плана и програма - План и програм предмета друштвених наука остварен је
у потпуности.
3. Огледни час: Верска настава – Слобода као предуслов постојања личности – разговор и
анализа
ДЕЦЕМБАР
Дневни ред:
1. Успех ученика на крају 1.полугодишта - На крају 1.полугодишта, недовољну оцену из
географије има један ученик 7-2 одељења у Вишњици, а у Сланцима у 5.разреду.
2. Стручно усавршавање – Школа није организовала семинаре за стручно усавршавање, а
нису стигли ни дописи да се нешто организује за предмете друштвених наука. Само
презентације уџбеника
3. Припрема за такмичења
ЈАНУАР
Дневни ред:
1. Стручно усавршавање – семинари у току зимског распуста - дискусија
ФЕБРУАР
Дневни ред:
1. Организација школских такмичења - Одржано је школско такмичење из историје
25.2.2013.године. Пласирало се 5 ученика 5.разреда за општинско такмичење.
2. Припрема ученика за такмичења - Са ученицима је договорено да се састају два пута
недељно у зависности од распореда. Подељени су им тестови претходних година, како би
и сами вежбали код куће.
МАРТ
Дневни ред:
1. Резултати школских такмичења
2. Такмичења су одржана у марту, најпре општинска. За сва такмичења је одржано
школско такмичење.
2. Ана Максић је одржала угледни час у 6.разреду. Присутни су били директорка,
помоћница директорке, педагог и колеге које су биле слободне и вољне да дођу на час.
3. Састанци већа се одржавају по плану.
4. Пласирало се 4 ученика на градско такмичење из историје: из 6.разреда – Ана Котлајић,
Милан Тошковић и Катарина Ћирковић, а из 7.разреда – Милица Миљковић.
АПРИЛ
Дневни ред:
1. Успех ученика на крају 3.класификационог периода - Недовољних оцена из историје и
географије нема много, оне са полугодишта су неки поправили, а мањи број је остао и
даље похађа допунску наставу.
2. На општинском такмичењу из географије резултате су постигли: Станковић Анђела 7/2
и Карамучић Мирослав 7/4 који су освојили 3.место, а из 8.разреда су Јовановић Никола
8/5 и Дондур Јован 8/3 освојили 2.место, док је Савић Бранко из 8/2 освојио 3.место. Они
који су освојили 2.место, обезбедили су пласман на градско такмичење.
МАЈ
Дневни ред:
1. Ученик Јовановић Никола учествовао је на Градском такмичењу из географије и освојио
3.место и право учешћа на Републичком такмичењу. Ученица 7/2 Милица Миљковић,
28
освојила је 3.место на Градском такмичењу из историје и пласман на Републичко
такмичење у Нишу од 10-12.маја. Освојила је 45 од 60 поена на Републичком такмичењу.
Посебне дипломе добили су ученици 8.разреда за освојена места на свим нивоима.
2. Подела и фонд зависе од више фактора. Оквирно се зна подела, а фонд још чекамо до
августа, због броја ученика и дозволе Министарства за одељење 5/1 да се подели.
3. Предлог плана рада Већа дат је педагогу школе.
4. Мира Гвозденовић није одржала предавање на стручну тему, напросто био је крај и
гужва.
ЈУН
Дневни ред:
1. На поправни испит упућене су две ученице – Илић Марија 7/1 из математике и ученица
из Великог Села из географије.
2. Предавања на Стручне теме нису реализована, па ће зато Никола Даниловић то урадити
у наредној школској години из историје, а Мирјана Гвозденовић ће из географије држати
Угледни час у 6.разреду Хидроградња Европе.
3. Због рада наставника у више школа, сарадња је била „у ходу“ и с обзиром на услове
рада, била је одлична.
АВГУСТ
Дневни ред:
1. Предлог Годишњег плана рада стручног већа дат је педагогу у јуну месецу. Председник
је Мирјана Гвозденовић.
2. Годишњи планови са корелацијом међу предметима су урађени и предати педагогу.
3. Списак потребних наставних средстава биће урађен у септембру.
4. План посета и екскурзија предат педагогу.
5. Секције ће бити одређене у првој недељи септембра.
Председник Стручног већа друштвених наука
Мирјана Гвозденовић
5. Извештај о раду Стручног већа за природне науке
-
-
Радом нашег Стручног већа, као и остваривањем плана за школ. 2012/2013. године
можемо бити у потпуности задовољни.
Састанке смо одржавали по предвиђеном плану: и што се тиче програмског садржаја и
сто се тиче времена одржавања .
огледни часови су одржани из физике и математике,
стручне теме су одржане од планираних две, само једна и то „ Алкохолизам и
млади“ а друга „ Вода“ није реализована из оправданих разлога, јер је колегиница
била дуже враме на боловању. Приложене су писане припреме и за огледне часове и за
стручне теме .
секције су успешно радиле током читаве школске године: математичка, у оквиру
које је организована и позната манифестација, такмичење „ Кенгур „ где је обухваћен
велики број ученика , а за постигнуте резултате многим ученицима су додељене
29
-
похвалнице, као и биолошко-еколошка у оквиру које су постигнути и запажени
успеси на такмичењу које је организовано поводом Светског дана заштите животне
средине, и то 3. место на квиз такмичењу „ Заштитимо птице у граду“ , и 1. место,
екипно, за кућице за птице.
Такмичења су одржана из математике, биологије, хемије, физике; почев од школског,
преко општинског па до градског. Велики број ученика је обухваћен школским
такмичењима из математике и биологије, где су чланови нашег актива били укључени
како за дежурство тако и за прегледање тестова.
Из математике су учествовали ученици од 4-8.разреда, а њих 37 су на школском
такмичењу имали више од 40 поена. Пет ученика је ишло директно на Општинско
такмичење, јер су се прошле године пласирали на Градско такмичење.На Градско такмичење је учествовало два ученика али нису остварили
дипломе.
Из биологије су учествовали ученици од 5-8. разреда, а на школском такмичењу је
било укупно 35 ученика.За Општинско такмичење су се пласирала 24 ученика од којих је остварено укупно 11 диплома.
На Градско такмичење је учествовало три ученика, а два ученика 5-ог разреда су
освојила дипломе ( 3-ће место ).
Из физике и хемије су учествовали ученици на Општи- нском такмичењу, али се нису
пласирали даље, с тим што се Општинско такмичење из хемије организовало у нашој
школи.
Одржана је симулација завршног испита из математике, где су чланови нашег већа
били укључени како у дежурство тако и у прегледању тестова.
Неки чланови Већа су током ове школ.год. завршили и семинаре везане за стручно
усавршавање, а неки су дали предлоге семинара које би остварили наредне школске
године. У вези са п о р т ф о л и о м , иста је усвојена од стране чланова нашег
Стручног већа.
Руководилац већа: Милица Гаврилоски
6. Извештај о раду Стручног већа за техничко и информатичко образовање
СЕПТЕМБАР
У овом месецу је одржан састанак на којем је напревљен распоред одржавања
додатне,допунске и секција. Разговарало се о критеријуму за минималан праг знања
потребног за сваку оцену. Учионица је опремљена са новим ормарићима.
ОКТОБАР
У октобру месецу ученици се почињу спремати за такмичење из одређених секција јер су
добили тему за такмичење, а тема је „Безбедност и заштита на раду.“ Наставница Јелена
Огњановић је преузимала податке да би ажурирала сајт школе.Наставница Рада Радаковић
је у сарадњи са наставницом српског језика Љиљом Борак урадила неопходне реквизите за
прославу Дана школе.
НОВЕМБАР
Разматрани су резултати успеха ученика на првом класификационом периоду. Јелена
Огњановић је одржала предавања на стручну тему“Безбедност на интернету“.
ДЕЦЕМБАР
Сумирани су резултати на крају првог полугодишта. Рада Радаковић и Рада Дедовић
организовале тематско украшавање учионица поводом Нове године. Украшавање је
реализовано у одељењима 6/2 и 8/2 на тему „Оригами“.Исте наставнице су реализовале
одлазак ученика одељења у којима су одељењске старешине у дискотеку „Трезор“ поводом
30
прославе Нове године а ради успостављања добрих међувршњачких односа и
комуникација.
ЈАНУАР/ФЕБРУАР
Поводом дана духовности одржана је пригодна приредба. Тада је Рада Радаковић,
наставница задужена за Црвени крст, руководила акцијом добровољног давања крви,где су
наставнице Рада Дедовић и Милица Дувњак биле даваоци крви. Рада Радаковић заједно са
наставницом ликовног Милком Гајић су организовале продајну изложбу ученичких радова
секције ХОБИ АРТ.
Семинари које је наш актив посетио су:
 ЛОГОС- Интерфејс за управљање моделима помоћу рачунара, одржан 18.2.2013. у
хотелу Балкан. Присуствовали сви чланови већа.
 КЛЕТ- Квалитет уџбеника и његово коришћење, одржан13.12.2013.-Висока
пословна школа, присуствовали сви чланови већа
 ЕДУКА- Трибина о уџбеницима и стандардизација у ТИО, одржан 22.1.2013. у
ОШ“Краљ Петар“, присуствовали сви чланови већа.
 СТРУЧНА ТРИБИНА- Законски оквир који регулише образовно васпитни систем,
5.2.2013. у СКЦ Нови Београд.
 Семина Пил- '?
присуствовала Јелена Огњановић
 Настава у облаку присуствовала Јелена Огњановић
 Гуглификација- присуствовала Рада Радаковић
МАРТ
У марту одржан састанак стручног већа на коме је извршена анализа успеха на трећем
класификационом периоду.Општинско такмичење је одржано и успех наших ученика је
адекватан њиховом раду.
Учествовали су ученици: Никола Јовановић и Душан Антонијевић из ракетног
моделарства, Тијана Тијанић, Дарко Марковић из авио моделарства и Ана Глоговац из
ауто моделарства
На градско су се пласирали Никола Јовановић и Дарко Марковић
АПРИЛ
Градско такмичење је одржано 24.2.2013. Пласирао се Никола Јовановић и иде на
републичко такмичење.
Рада Радаковић одржала предавања на стручну тему“Култура становања“
МАЈ
Одржано републичко такмичење 17 и 18.5.2013 у Аранђеловцу где је ученик Никола
Јовановић учествовао у дисциплини ракетно моделарство. Није се пласирао међу прва три
места али је наставница Рада Радаковић која је водила ученика задовољна пласманом.
Рада Радаковић заједно са наставницом ликовног организовала „Ускршњи базар“ одржан
као хуманитарна акција, такође и Милица Дувњак је организовала исти базар у Сланцима.
За крај школске године је организована дискотека „Трезор“.
Председник стручног већа
Рада Радаковић
7.
Стручно веће за уметности и вештине
IZVESTAJ O RADU STRUCNIH VECA UMETNOSTI I VESTINA U 2012/13
Odrzano je 6 sastanaka u okviru tromesecja I-II polugodista.Obavljeno je formiranje sekcija
muzicke I likovne kulture kao I fizickog vaspitanja (Odbojka)
31
Obavljeno je strucno usavrsavanje : J TICA 16 casova, T DOBROSAVLJEVIC 8 seminara114 casova,B DJUKIC – 8 casova
Ogledni casovi odrzani ;SVETLANA VNUCEC – solo pesma
Predavanje (strucna tema)Srpkinja I BAIC 15.12.2012
Ogledni Cas- Engleska narodna pesma-tradicionalna (Zeleni Rukavi) Odrzani (24.04.2013)
Slusanje I upoznavanje muzike:Slike sa izlozbe M MUSORSKI “Kao I posecen
cas06.03.2013 u IV P Proslost Srbije.
Odrzani sastanak aktiva 20.08.2013( Podela Casova) U 23.08.2013. Izabrani precednik aktiva
Za skolsku 2013/14 JASMINA TICA – LIKOVNA KULTURA
PRECEDNIK AKTIVA
SVETLANA VNUCEC
MUZICKA KULTURA
Извештаји о раду ваннаставних активности
1. Извештај о раду Црвеног крста
Црвени крст у оквиру секције у нашој школи је био активан протекле године.Акције које
су обављене су.
 ТАКМИЧЕЊЕ У ПРВОЈ ПОМОЋИ
За такмичење у првој помоћи формирана је екипа од 6+3 члана.Припреме и едуковање
школског тима су обавили волонтери Црвеног крста Палилула. Општинско такмичење се
одржало традиционално у парку Ташмајдан. Такмичење је успешно организовано,
школски тим је показао дисциплину, добру организованост и мотивацију и заузео четврто
место.
 ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ
Акција која се сваке године одржава у нашој школи је успешно реализована. Запослени
свесни чињенице да је у нашем окружењу још увек једини извор крви –човек, давалац,
дали су добар пример својим великим одзивом.

ТРКА ЗА СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО
Трка је реализована на стадиону ФК Београд уз ангажовање чланова, волонтера и
омладине ЦК Палилула.Одржане су посебно, по узрастним категоријама деце учесника. То
је најмасовнија и најшире прихваћена рекреативна хуманитарна активност поводом
обележавања Дечије недеље. Масовним учешћем у Трци, деца показују своје опредељење
ка здравом начину живота и највишим хуманим вредностима.

ЛИКОВНИ КОНКУРС “КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“
Са темом „Крв живот значи“ реализован је традиционални ликовни конкурс, приликом
чега је у задатом року достављен велики број радова. Комисија је изабрала најуспешније
радове међу којима су и били радови наших ученика. Честитамо појединцима и
захваљујемо се нашим ученицима који су остварили изванредне резултате што је за нас
потврда да су разумели тему и њен значај на прави начин.
Циљ конкурса је да се млади у што је могуће ранијем узрасту анимирају и упознају са
значајем и принципима добровољног давања крви тако да је и овај конкурс добра прилика
за то.
32

КВИЗ „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ“
У квизу је учествовала једна екипа састављена од ученика четвртог разреда из Сланаца и
освојила четврто место.

ХУМАНА СУБОТА
Волонтери наше школе су у тржном центру“Метро“, у оквиру акције „хумана субота“
сакупљали намирнице за најугроженије становништво.

НАТУРАЛ ФЕСТИВАЛ
У иквиру овог фестивала , наши ученици су својим присуством још једном показали своју
хуманост. Улаз за фестивал био је доношење обуће и одеће за децу без родитеља.
Све активности описане у Извештају су истовремено пружале могућност
нашим ученицима волонтерима да своје знање и вештине несебично
поклањају другима.
Задужен наставник за Црвени крст
Рада Радаковић
2. Извештај о раду СПОРТИШ-а
ИЗВЕШТАЈ
О учешћу ОШ ''Иван Милутиновић'' у оквиру система такмичења СПОРТИШ-а.
На почетку школске године формиран је организациони одбор за одржавање школског
спорта СПОРТИШ-а.Организациони одбор су сачињавали наставници физичког васпитања
и помоћник директора,руководилац актива ф.в. је и председник организационог одбора.
Председник одбора за 2012/2013.г. је Ердељан Петар а чланови су Ђукић Биљана и
Вуксановић Милан и помоћник директора као четврти члан Дедовић Рада.
Школа је узела учешће у систему такмичења школског спорта кроз све програме и према
календару такмичења школског спорта који важи за 2012/2013.школску годину,
Такмичења су се одржавала у четири категорије,
1.кат.5-6 р. девојчице, 2.кат. 5-6 р. дечаци, 3.кат. 7-8 р.девојчице и 4.кат. 7-8 р.дечаци.
Школа је узела учешће у све четири спортске игре – рукомету,кошарци,одбојци и Фудбалу
као и у атлетици. Учешће смо имали у међусколским такмичењима и градским
такмичењима у спортовима где смо се пласирали у опвореним градским такмиченјима у
стрељаштву,пливању и ст.тенису.
Сви ученици су прошли школско такмичење првог нивоа као унутародељенска и другог
нивоа као међуодељенска такмичења .У трећем нивоу као међушколска такмичења
представници ученика свих категорија/четири категорије/такмичили су се са другим
школама. Такмичење у РУКОМЕТУ - изведене су све черити категорије и освојили су два
трећа места на општинском нивоу. Такмичење у КОШАРЦИ - изведене су три категорије
ученика. Такмичење у ОДБОЈЦИ - изведене су све четири категорије,Освоили смо у кат.78 р. девојчице друго место на општинском нивоу,у кат.7-8 р. дечаци прво место на
општинском нивоу, друго место на градском нивоу. У М.ФУДБАЛУодржано је такмичење
у свим категоријама општинског нивоа. За такмичење у АТЛЕТИЦИ изведене су све
33
категорије у свим спортским дисциплинама општинског такмичења, пласирана је једна
такмичарка у бацању кугле на градски ниво такмичења.
Школа је узела учешће у готово свим школским такмичењима СПОРТИШ-а по
различитим нивоима такмичењима и укључени су била деца свих школских објеката.
Петар Ердељан
Извештаји о раду секција
У овој школској години радиле су следеће секције:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Хор старијих разреда
Хор старијих разреда
Драмска секција
Драмска секција – Сланци
Ликовна секција
Соло певачи
Драмска секција – енглески
Ракетно-авио и ауто моделарска секција
Техничка секција – мултимедији
Информатичка секција
Спортска секција – кошарка
Спортска секција – рукомет
Спортска секција – мали фудбал
Биолошко-еколошка секција
Математичка секција (Кенгур)
Географска секција
Драмска секција - Вишњица
Драмска секција - Сланци
Драмска секција – Велико Село
Литерарна секција
Сецкам, цепкам, лепкам
Сецкам, цепкам, лепкам
Сецкам, цепкам, лепкам
Математичка секција
Спортска секција
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Внучец Светлана
Добросављевић Татјана
Борак Љиљана
Ивановић Марина
Гајић Милка
Внучец Светлана
Бранислав Крајишник
Радаковић Рада
Лукић-Дувњак Милица
Огњановић Јелена
Вуксановић Милан
Ђукић Биљана
Ердељан Петар
Гаврилоски Милица
Вукомановић Бојана
Гвозденовић Мирјана
Јовановић Латинка
Гајић Драгана
Дамњановић Сања
Петровић Слађана
Мигати Надежда
Матић Ирена
Секулић Драгица
Радуновић Милоје
Тришић Бранислава
Извештаји о раду налазе се код педагога
Извештај о раду Савета родитеља
Савет родитеља је конституисан на првом састанку одржаном у септембру 2012.
О свим одржаним састанцима постоје уредно вођени записници као и евиденција
присутних чланова.
Савет родитеља је углавном радио према оквирном плану рада који је у потпуности
реализован. Осим тога, савет се континуирано бавио текућим питањима везаним за
школу, што значи да су чланови Савета правовремено били информисани и учествовали
на свим манифестацијама које је школа организовала и активно учествовала у креирању и
реализацији школског развојног плана.
Активно су учествовали и обавештавани о реализацији програма „ Школа без
наиља“ и осталих пројеката у школи.
34
Представници Савета родитеља учествовали су у комисијама у разматрању понуда
за излете, екскурзије и наставу у природи и заједно са наставницима одлучивали о
одабиру агенција. Такође је једногласно дата сагласност о реализацији излета и
екскурзија за наредну школску 2013/14. годину.
Савет родитеља се и ове године бавио следећим:
 осигурањем ученика и комисијски одабрао осигуравајуће друштво;
 усвојањем листе изборних предмета за школ. 2013/14. годину;
 учествује у Програму УНИЦЕФ-а „Школа без насиља“ и Подршка усмеравању
раста, развоја и инклузије деце.
 На иницијативу родитеља реализована су следећа предавања:
Сарадња Савета са педагошко-психолошком службом,
учитељима, одељенским
старешинама, директором школе, успешно се одвијао током целе године као и са
представницима ШО, редовним извештајима о раду истог.
Председник Савета родитеља
Наталија Нешовић
Извештај о раду Школског одбора
Битна карактеристика рада ШО, огледала се:
 у међусобно усаглашеним ставовима његових чланова која су се тицала
доношења одлука у унапређивању рада школе,
 у потпуно синхронизованом раду са директором школе у спровођењу
заједничких циљева.
Имајући у виду да је школа својим радом, остварила завидан реноме како на
општинском тако на градском нивоу, циљеви који су ШО и директор школе заједнички
поставили, тицали су се унапређења свих сегмената рада школе:
 образовно-васпитног рада,
 услова рада,
 подизања нивоа безбедности ученика,
 побољшања материјалног положаја школе и обезбеђивања материјалних
средстава ради остваривања постављених циљева,
 унапређење сарадње са родитељима и мотивисање родитеља да у оквиру
својих могућности помогну школи.
 одличну сарадњу са директором школе, који је показао изузетну вештину
у руковођењу школом;
 велико залагање директора да школа изгледа и функционише као место
где се основно образовање остварује најсавременијим наставним средствима,
што резултира изванредним успехом ученика школе и њихових наставника;
 успешност директора као менаџера школе;
 позитивну атмосферу којом одише колектив, и
 однос запослених према родитељима и трећим лицима уопште.
Школоски одбор је усвојио следеће документе:
 Извештај о остваривању ГПРШ,
 Извештај о раду директора,
 Извештај о успеху и владању ученика,
 Годишњи план рада за 2011-12. Годину,
 Статут школе,
 Правила заштите од пожара,
 Извештај о изведеним екскурзијама,
 Извештај о пословању и годишњи обрачун,
 Финансијски план,
 План јавних набавки,
 Правилник о пријему, складиштењу и чувању течних енергената
35



Правилник о канцеларијском и архивном пословању,
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика,
Правилник о раду ОШ
Због преласка неких чланова Школског одбора у ОШ ''Милена Павловић Барили''
извршен је избор нових чланова из реда запослених и родитеља.
Школски одбор је разматрао Записник о редовном инспекцијском надзору.
Наталија Нешовић
Извештај о раду Ученичког парламента
У току школске 2012-13.године одржано је свих пет планираних састанака
ученичког парламента. На првом састанку одржаном 18.10. 2012.након што је
објашњена улога УП у раду школе, изабрани су председник, заменик и записничар.
За председника је поново изабран Јован Дондур, ученик 8/3, за заменика Милован
Ђорић, ученик 7/4, а за записничара Биљана Васић, ученица 8/2. Усвојен је план и
програм УП, разговарано је о школским правилима. Психолог је чланове УП
детаљније упознала са пројектом „Професионална оријентација на преласку у
средњу школу“. Ученици су дали своје предлоге по питању унапређења школе.
Други састанак је одржан 13.12.2012.године. Овом приликом је анализиран успех и
дисциплина ученика на крају првог тромесечја. Чланови УП-а су пренели своје
виђење екскурзија (добре и лоше стране). Разматрани су предлози за прославу Нове
године.
На трећем састанку УП, одржаном 7.2.2013. год.разматрани су успех и дисциплина
ученика на крају првог полугодишта. Закључак је да у одељењима треба да постоје
и функционишу групе за помоћ слабијим ученицима, као и да се редовно долази на
допунску наставу. Разговарано је са ученицима о упису у средње школе. Чланови
УП-а су предложили да се организује дискотека за ученике старијих разреда.
Четврти састанка УП одржан је 25.4.2013. Анализиран је успех и дисциплина на
крају трећег тромесечја. Прочитани су резултати које су наши ученици остварили
на такмичењима и дати су предлози за ученика генерације по одељењима.
Пети састанак УП – радионице је предвиђен да буде саставни део пројекта
„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“. Том приликом су
реализоване две радионице -Припрема и Спровођење интервјуа. Гост-експерт је
била виша патронажна медицинска сестра Љиљана Петровић. На крају састанка је
анализаран рад ученичког парламетнта и дат је предлог плана за следећу школску
годину.
Руководиоци
Маринковић Тамара и Мартиновић Славица
36
Извештај о раду стручних сарадника
Извештај о раду психолога за школску 2011/2012. године
Овај извештај обухвата следеће области и послове:
I Планирање и програмирање, организовање и праћење
васпитно- образовног рада
 учешће у изради делова Годишњег плана рада школе (сопственог
програма, плана и програма рада стручних већа,плана и програма рада стручних
тимова и актива, плана и програма Ученичког парламента, програма рада ЧОС,
програма професионалне оријентације,)
 израда анекса Школског програма
 израда годишњег и месечних планова рада
 организација и спровођење школског тестирања за талентоване ученике
 координатор пројекта „Школа без насиља“
 учешће и раду тима за инклузивно образовање, тима за самовредновање и
тима за заштиту деце и ученика о насиља, злостављања и занемаривања
II Унапређивање васпитно-образованог рада
 упознавање учитеља првог разреда са интелектуалним, социјалним и
емоционалним карактеристикама ученика
 посета часовима редовне наставе
 сарадња са наставницима у идентификовању талентованих ученика
 пружање помоћи наставницима у откривање ученика са тешкоћама у учењу
 откривање узрока проблематичног понашања и предузимање одговарајућих
васпитних мера
 сарадња са одељењским старешина око организације Чос-а
 разговори са одељењским старешинама 5.разреда у вези групне динамике
одељења и социјалног статуса појединца
III Праћење и проучавање развоја ученика и саветодавни рад
 саветодавни рад са ученицима који показују проблеме у понашању
(дисциплина, изостајање са наставе)
 индивидуални рад са ученицима који се тешко прилагођавају на предметну
наставу
 идентификовање даровитих ученика
 праћење напредовања и прилагођавања ученика првог разреда
 разговори са новим ученицима
 координисање радом ученичког парламента у сарадњи са педагогом
 саветодавни рад са ученицима који су имали три или више недовољних
оцена на класификационим периодима
 примена социометријског упитника у одељењима 5.разреда
 професионално информисање и саветовање ученика
 праћење ученика који захтевају посебну пажњу (тешкоће у адаптацији на
школу, емотивни проблеми, спорије напредовање)
 Професионално информисање и саветовање ученика 8. разреда (тестирање
ТПО и индивидуални разговори)
 Вођење радионица вршњачког тима
37
 утврђивање интелектуалне и социјално – емоционалне зрелости деце за
редован полазак у школу
IV Сарадња са родитељима
 родитељски састанци у првим разредима (предавање за родитеље:
Адаптација на школу)
 учешће у раду Савета родитеља
 саветодавни разговори са родитељима чија деца имају емоционалних
проглема, проблема у понашању и/или тешкоћа у учењу
 саветодавни разговори са родитељима чија деца имају проблема у
адаптирању на школу
VI Сарадња са стручним институцијама
 сарадња са Регионалним центром за таленте
 сарадња са Развојним саветовалиштем Дома здравља
 учествовање у раду Актива стручних сарадника општине Палилула
 сарадња са Институтом за ментално здравље
 сарадња са Центром за социјални рад Палилула
 сарадња са УНИЦЕФ-ом
 учешће у семинарима: Професионално усмеравање ученика, Оснаживање
младих кроз ученичке парламенте, Комуникација и интеракција у савременој
школи.
VII Рад у стручним већима и активима




учестововање у раду Педагошког колегијума
учествовање у раду Одељенских већа
учествовање у раду Наставничког већа
Учествовање у раду стручних актива и тимова
VIII Вођење документације
 вођење документације (дневник рада, документација о индивидуалним
разговорима)
психолог
Маринковић Тамара
______________________
38
Извештај о раду педагога за школску
2012/2013. годину
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Послови из ове области огледају се у учешћу у изради концепције
ГПРШ и изради
појединих његових делова као што су: израда свог годишњег плана и програма рада,
програма рада стручног усавршавања наставног особља, израда плана и програма
професионалне оријентације, програма сарадње са родитељима, планова и програма рада
ОС, програма рада Стручних већа, плана рада Ученичког парламента, израда анекса
Школског програма, израда сопствених месечних планова рада.
Са психологом и библиотекаром сам учествовала у организацији и реализацији
појединих делова пројекта „Школа без насиља“
Са психологом израдила планове:
- Стручног актива за развојно планирање,
- Стручног актива за развој школског програма ,
- Тима за самовредновање и вредновање рада школе,
- Тима за сарадњу са родитељима
- Тима за инклузивно образовање
- Тима за заштиту деце и ученика од насиља
- Тима за професионалну оријентацију
Учествовала у раду Школске уписне комисије ( организација и реализација полагања
завршног испита за ученике осмог разреда). Учествовала у органзацији и реализацији
симулације завршног испита за 8.разред, комбинованог теста за седми разред као и
завршног тестирања ученика 4.разреда.
2. Праћење и вредновање образовно- васпитног
рада школе
Ови послови се остварују путем увида и праћења предаје годишњих и месечних планова
наставника и учитеља, као и
приликом посете часовима и обављених разговора после
тога; затим на седницама првог и другог класификационог периода, седници на крају првог
полугодишта и на крају школске године где се најбоље може стећи увид у реализацију
наставног процеса и прописаног фонда часова свих облика образовно- васпитног рада ; као
и кроз преглед педагошке документације, праћење прилагођавања ученика 1 и 5 разреда,
праћење оптерећености ученика у настави, ефеката образовно- васпитног рада, израду
извештаја на основу закључака НВ, извештаја одељењских старешина, Одељењских и
Стручних већа, извештаја о раду Тимова, извештаја о свом раду и др.
3.
Рад са наставницима
У оквиру ових послова могу рећи да сам у току године посетила 18 часова код
учитеља и 27 часова код наставника, од тога 8 огледних часова и то код: Предрага
Дамњановића (верска настава 8/1) Слађане Вуксановић, (француски језик 5/3), Горана
39
Бојанића (физика 6/4), Светлане Внучец (музичка култура 6/2) , Милице Лукић-Дувњак
(ТИО 6/4), Ане Максић (историја 6/1), Милоја Радуновића( српски језик 1/3),и Душанке
Планић (3/1) Што се огледних часова тиче могу рећи да сам на сваком часу уживала и да
ми је било задовољство да после тога обавим разговор и похвалим учитеље или
наставнике. Као члан комисије присуствовала сам и на два часа припремљена за полагање
лиценце и то код: Бојане Вукомановић и Банета Крајишника.
Осим часова редовне наставе посетила сам и 6 часова ОС, као и по 4 часа допунске,
додатне наставе и слободних активности.
4.
Рад са ученицима
У оквиру ових послова обавила сам већи број разговора са ученицима, чији су
иницијатори били: предметни наставници, одељењске старешине, учитељи, родитељи или
сами ученици. Разлози тих разговора су били: недисциплина на појединим часовима, разне
увреде, конфликти и малтретирања, велии број недовољних оцена, потешкоће у учењу,
бежање са часова, недолазак у школу и сл.
На по једном Чос-у у свим одељењима VIII разреда урадила сам упитник везан за ПО, а
резултате истих саопштила на седници ОВ старијих разреда ( 27.12.2012.). Са
ученицимаVII и VIII разреда реализовала сам неколико радионица у вези пројекта
„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ обављала
сам и
индивидуалне и групне разговоре са ученицима 8. разреда у вези уписа у поједине средње
школе. У одељењима петог разреда,такође на ЧОС-а одржала сам предавање
„Организација радног дана и технике учења“.
Заједно са психологом учествовала у раду Ученичког парламента и Вршњачког тима.
У периоду од априла до септембра месеца, психолог и ја смо обавиле тестирање деце за
полазак у I разред, а у јуну и августу смо урадиле поделу ученика 3. разреда на два
одељења.
5.
Рад са родитељима
Обавила сам око десетак индивидуалних разговора са родитељима, присуствовала
појединим родитељским састанцима I разреда, где сам одржала предавање „Полазак детета
у школу и прилагођавање на школску средину“, као и неким родитељским састанцима
петог разреда, где сам одржала предавање „Прелазак са разредне на предметну наставу“,
родитељском састанку осмог разреда на коме је урађена презентација и анализа резултата
које су наши ученици постигли на пробном завршном испиту Била сам присутна и
узимала учешћа у раду Савета родитеља .
6. Рад са директором и стручним сарадницима
Сарађивала сам са директором и стручним сарадницима приликом планирања
активности и изради школских докумената (ГПРШ, Анекс ШП-а), изради плана стручног
40
усавршавања; планирања и усаглашавања заједничких послова и у вези рада стручних
тимова.
7.
Рад у стручним органима и тимовима школе
Присуствовала сам седницама Наставничког већа и узимала
учешћа у раду
појединих (презентација портфолија са психологом), присуствовала и учествовала у раду
на седницама ОВ како млађих тако и старијих разреда, учествовала у раду Педагошког
колегијума, Стручних већа, Савета родитеља, заједно са психологом припремала и водила
састанке
Ученичког парламента, Вршњачког тима, координатор сам тима за
«Самовредновање и вредновање рада школе» и тима « Инклузивно образовање», а члан
сам тимова за Развој школског програма, Заштиту деце о насиља, злостављања и
занемаривања и тима за Професионалну оријентацију.
ОШ „ Иван Милутиновић“ се у оквиру самовредновања и вредновања рада школе за
школску 2012/13. годину определила за кључну област: Подршка ученицима и подручјa
вредновања: Брига о ученицима и професионална оријентација. Тим за
самовредновање и вредновање је у вези тога урадио истраживање у школи и о добијеним
резултатима написао извештај .
8.
Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином
Сарадња са Министарством просвете, са здравственим установама, са Центром за
социјални рад, са другим школама, са Активом стручних сарадника на општини и граду.
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
-пишем свој годишњи план и програм рада
-редовно пишем своје месечне планове и дневник рада
-пишем извештај о свом раду
-извештај о самовредновању и вредновању рада школе
-водим евиденцију о годишњем и месечном планирању образовно-васпитног рада
наставника и учитеља
-евиденцију о успеху ученика
-евиденцију о посећеним часовима и разговорима у вези са тим,
-евиденцију о разговорима са ученицима и родитељима,
-евиденцију о одржаним огледним часовима и теоријским предавањима на нивоу НВ, ОВ,
СВ,
-прегледам дневнике образовно-васпитног рада школе, и матичне књиге
Стручно усавршавање се обавља учешћем на семинарима: „IV Међународна
конференција: Инклузија у предшколској установи и основној школи: Континуитет
инклузивног образовања и васпитања у предшколској установи и основној школи, која је
одржана 14.06.2013.године у Сремској Митровици.
„ Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, (одржана су четири састанка
у МОШ- школи „Васа Пелагић“, на којима смо размењивали искуства у вези реализације
41
овог пројекта), стручно усавршавање се одвија још и организовањем индивидуалног рада
на стручном усавршавању; учешћем у менторском раду са приправницима, студентима и
слично.
Београд
07.09.2012.
Педагог
С.Мартиновић
1.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
1.5 у школској 2012/13
1.6 Рад школске библиотеке
образовног рада школе.
је
саставнио
део
васпитно-
1.7 Функција школске библиотеке је унапређивање свих облика и
подручја образовно – васпитног процеса.
Циљеви школске библиотеке су интегрисање у наставни процес школе, у оквиру
свих васпитно-образовних подручја, развијање читалачких навика, развијање
способности ученика за самостално учење, вредновање и употребу свих врста и
облика информација, те стварање основе за доживотно образовање и
самообразовање код ученика.
1.8 КOРИШЋЕЊЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА :
354

РАДНИКА ( у евиденцији библиотеке)

УЧЕНИКА ( 12 одељења)
73
281
1.8..1 БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ НИСУ КОРИСТИЛИ БИБЛИОТЕКУ :
1.8..1.1.1 БРОЈ РАДНИКА КОЈИ НИСУ КОРИСТИЛИ БИБЛИОТЕКУ :
УКУПАН БРОЈ ПОЗАЈМЉЕНИХ НАСЛОВА ---УЧЕНИЦИ ------ 1550
………
РАДНИЦИ -------
У септембру , као и на сваком почетку је увек најмање прочитаних и
враћених књига - 79.
Месец са највише коришћених наслова је април – 231- наслов.
Ученици 2/1 су били највреднији ове школске године. Они су
позајмили 401 наслов.
42
79
Међу њима је и најактивнији читалац БОГАНОВИЋ НЕБОЈИША, у
млађим разредима у Вишњици који је позајмио 51 књигу. Морам да
похвалим овог ученика, који је и прошле године, као ђак првак, био је један од
ученика који су највише посећивали библиотеку и показао интерес према књизи и
читању.
Најбољи читалац међу ученицима од 5.-8. разреда је ГРБИЋ
МАРИЈЕЛА , 6/ 2 која је позајмила 21 наслов.
У сваком одељењу су похваљени ученици који су највише позајмљивали, а
најбољи читаоци су награђени књигама.
Библиотеку су најмање користили ученици 8/1 одељења – са позајмљених
укупно 37 наслова за протеклу шк. годину.
Ако узмемо у обзир број корисника библиотеке, који је мањи ове године за
246, због одлазка наших ученика, али и наставника у нову школу „Милена
Павловић Барили“, ипак могу, узимајући у обзир статистике претходних
генерација, да кажем да да су подаци о читаности и коришћењу библиотеке
забрињавајући(алармантни). Иначе, тај тренд – криза читања, присутан на ширем
подручју, годинама је све израженији и иде силазном путањом. Бојазан је
присутна код свих компетентних и добронамерних познавалаца културе и
писмености, као и апел да се константно ради на расветљавању чинилаца који су
узроковали кризу читања и (не) писмености млађих генерација и њеном
превазилажењу.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Основни циљ је учинити библиотеку културним и информационим
средиштем школе и језгром васпитно – образовног процеса.
Да би се постигло наведено, потребно је изградити сарадничке односе са
наставницима, стручним сарадницима и директором школе, ученицима,
родитељима и ширим окружељем.
Наставници треба да перцепирају школску библиотеку као
незаобилазан извор информација, потребних за реализацију наставе,
што се може остварити формирањем квалитетне референсне збирке,
редовним попуњавањем фонда стручном / и другом/ педагошком
литературом, али и сарадњом у настави, слободним активностима и
јавној делатности школе.
Срадња са наставницима односила се на што ефикасније коришћење
ресурса библиотеке :
 Организовање заједничких часова
 промоцији читања ради забаве
 обраде лектире
 израде радова у школској библиотеци
 књижевних сусрета
 продајних изложби
 информисању о новим издањима
 поделом уџбеника
 реализацији планираних пројеката
 рад на пројектима
43

израда паноа на улазу, приликом пригодних догађаја и обележавања
значајних датума
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Индивидуални и групни раду са ученицима као и сарадња са
наставницима, обухвата највећи део мојих активности ове школске
године. Ученици су у библиотеци цртали, причали, дискутовали, читали,
тражили податке, претраживали интернет за потребе наставе, сами
куцали радове на компјутеру за потребе наставе и пројеката. Тражили
смо избор пригодне грађе за обележавање значајних датума, избор
песама за рецитовање и многе сате провели у вежбању и проналажењу
најбољег израза. Спремали смо рецитале и драмска извођења за наступе
на приредбама у библиотеци или учионици до библиотеке због
недостатка простора. Помагали су ми у сређивању књига у библиотеци и
уџбеника .
Организовала сам посете НБС, Америчком кутку, дому за старе „
Елизабета“, општинској и градској смотри рецитатора, Светосавској
академији...
РЕЦИТАТОРИ
Организатор сам и члан жирија Школског такмичења СМОТРА
РЕЦИТАТОРА. Ове године школско такмичење одржано је 25. марта 2013.
године, у Вишњици. Учествовали су ученици из Великог Села и Вишњице,
од првог до осмог разреда /52 ученика/. Из Сланаца није било
кандидата, ни млађих, ни старијих. У договору са директором школе
Снежаном Будимировић, такмичење је одржано у међусмени.
Припремила сам спискове ученика, које су пријавили учитељи и
наставници српског. Ученицима су прочитане кратке упуте Ралета
Дамјановића „О рецитовању“.У договору са Љиљом Борак и Данијелом
Пантелић, први су наступали млађи, а затим старији ученици.
Чланови жирија / Данијела Пантелић и Љиљана Борак, проф.
српског језика, Верослав Гајовић и Мира Меглић, библиотекари/ имали
су тежак задатак, јер је било добрих интерпретатора. Изабрана су два
кандидата. Победници су награђени књигама.
Жири је одлучио да на општинском такмичењу, нашу школу
представљају :
У категорији учесника од првог до четвртог разреда АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ,
ученик 2/3. У категорији учесника од петог до осмог разреда АНЂЕЛА ПОШТИЋ,
ученица 6/1 разреда за општинско такмичење, које је одржано 29. марта 2013. године
у ОШ „Арчибалд Рајс“ на Карабурми.
Анђела Поштић је освојила треће место и пласирала се на градско
такмичење, које је одржано14. априла 2013. године у Културном центру Чукарица.
Пратила сам Анђелу на оба такмичења и жао ми је што се није пласирала на
републичко, јер је одличнан рецитатор.
ЧАСОВИ
44
Часови са библиотекаром или у библиотеци реализовани су у оквиру
редовне наставе, ЧОС-а, секција и ваннаставних активности.
С циљем подстицања читања и коришћења библиотечких ресурса,
обележавањем значајних датума и тема, као и актуелних дешавања,
одржала сам преко 20 часова са млађим, али и старијим ученицима, у
сарадњи са учитељима и наставницима. Неке од тема су : Писменост (
шта значи бити писмен ?), Препоручујем за читање, Читалачки
дневник, Дечија права, Омиљена дела – писци – јунаци, Продајна
изложба – шта је то ?Препоручујем за читање, О рецитовању,
Писање бајки, Толеранција, Праваци, Добродошли у библиотеку,
Читалачка писменост и др. У оквиру Вршњачког тима, радионицу
Љубав, пројекат «Оштро Перце» као и «Читам и записујем»–
пројекат са четвртацима који није довршен.
Пројекат «Читам и записујем»има за циљ израду презентација,
стварање базе као препоруке за читање интересантних наслова , које
поседује библиотека. Одабране наслове читају и анализирају сви
ученици једног одељења, износе своје виђење , подељени по групама,
заједнички комплетирају презентацију.
За обележавање Дана писмености у септембру са ученицима 4/1 и
учитељицом Латинком сам одржала три часа на тему „Шта значи бити
писмен“ Било је разговора о писмености, али и веома добрих радова,
којим су ученици, након задатка да потраже податке на интернету, веома
зрело одговорили на тему и исказали своје виђење писмености и
неписмености. Симптоматично је , да ученици нису искористили
могућност проналажења информација у библиотеци за ово
истраживање, иако сам их упутила на ту могућност.
На тему писмености, било је разговора са ученицима 6/1 и 6/2
приликом групних посета библиотеци.
КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ
Ради подстицања читања, што успешнијег приближавања писане
речи ученицима, и ове школске године организовала сам три књижевна
сусрета са писцима : за млађе, са Сашом Божовићем и Слободаном
Гајићем, и за старије, са Виолетом Бабић.
Књижевни сусрет са Сашом Божовићем одржан је 23.11. 2012.
године у у Вишњици (2 промоције ). Саша је представио своје две
посљедње књиге „Кад запловиш у свет снова“ и „Нека песма лети“ и
као увек одушевио ученике својим стиховима. Ученици су купили 45
његових књига, а Саша је, као и увек приликом гостовања, поклонио
књиге за библиотеке. Од провизије продатих књига у износу од 2.250,00
45
купљени су наслови „Мрачне тајне Гинкове улице“ Уроша Петровића
потребне за пројекат „Оштро Перце“ и роман за децу „Птица“.
На концерт Саше Божовића, 28. марта 2013. са извођачима и
композиторима његових песама, хором „Чуперци“и незаобилазним
Мињом Суботом у културном центру Палилуле „Браћа Стаменковић“,
позвани су и сви заинтересовани ученици наше школе, али организатори
нису на време одрадили свој део посла, па ученици нису ишли. Присутни
су били библиотекари Верослав и Мира. Одлично осмишљен, као
прекрасна бајка, овај сусрет, на жалост, био је, наше последње виђење
са овим надареним песником.
Књижевни сусрет са Слободаном Гајићем одржан је 5 .марта
2013. године, у Вишњици , 2 промоције. Промовисао је нову књигу “Мрав
који није ни слона згазио”
Књижевни сусрет са Виолетом Бабић је уприличен 14.12.2012.
године у међусмени, по договору са члановима Библиотечке секције.
Ученици су показали интересовање за теме о одрастању, промене које се
дешавају у тинејџерској доби, тако да су наслови „Књига за сваког
дечака“ и „Књига за сваку девојчицу“ актуелно штиво, популарно
код свих младих. Међутим, промоцији у нашој школи је присуствовало
двадесетак ученика, а остали, који су изразили жељу за присуством
сусрету, једноставно, нису дошли. И поред обавеза које имају ученици и
које су служиле као оправдање, свест о значају неформалног учења и
сазнавања није развијена. Научени су да раде да морају, а не да хоће. Са
тим сазнањем морам ускладити своје планирање, ради успешности мојих
предузетих корака и њихове сврсисходности за добробит ученика.
ПРОДАЈНЕ ИЗЛОЖБЕ
У библиотеци у Вишњици сам организовала две продајне
изложбе током школске 2012/13 године.
Ове школске године угостила сам издаваче Креативни центар и
Пчелицу. Књиге оба издавача биле су на располагању заинтересованим
у библиотеци по два месеца. Ученици су могли да се упознају са
књижном продукцијом и врло радо су прелиставали понуђене наслове.
Посебно интересовање су показали за књигу „Секс за почетнике“ и
едицију „Да пукнеш од смеха“.
Млађи су били одушевљени и свакодневно су долазили у библиотеку да
прегледају наслове Пчелице, са интересантним аудио и визуелним
садржајима. Куповина књига није обимна као прошлих година, али
сам успела да библиотеку обогатим са 10 наслова, за износ
провизије. Школа је купила 20 књига Креативног центра.
Уз добру сарадњу са учитељима и наставницима, организујем групне
посете.
Касније прерастају у индивидуалне. Продајне изложбе су
интересантне за ученике, наставнике, па чак постоји и интересовање
родитеља:
46
ПРОЈЕКАТ „ОШТРО ПЕРЦЕ“
Пројекат „Оштро Перце“ је међушколско такмичење у писању
критичких приказа, који је трајао од новембра 2013 до априла 2013.
године. У пројекту „Оштро Перце“ учествовало је 30 ученика наше
школе.
Ученици су писали критичке приказе збирке прича, романа,
бајке и филмску критику. У сваком кругу такмичења жири издваја
најуспешније критичке приказе и одабрани радови се постављају
на Мрежу. Последњи задатак Школског тима је израда трејлера,
који се приказају на Завршном сусрету и бира најуспешнији.
Вреднују се све ауторске специфичности, имајући у виду узраст,
посебни таленте и склоности такмичара. У сваком кругу
такмичења за сваки разред додељује се Оштро Перце и посебне
титуле - Храбро Перце и Талентовано Перце.
Лекције са упуствима постављене су на сајту ауторке Анђелке
Танчић, као и радови победника и образложења жирија. Ученици су
могли да се придруже Фејсбук групи – Оштро Перце“, где су такође
постављана сва потребна обавештења, информације и фотографије, али
и могућност комуницирања .
Ученици наше школе освојили су 8 награда, од тога су две у
категорији Оштро Перце/ Наталија Радић 5/1 и Боривоје Миљковић,
6/2. Оно што је за похвалу је то да се Боривоје накнадно, без ичијег
наговора, пријавио за учешће у пројекту.
Четири ученика су добила награду Талентовано перце :
Анастасија Чепић и Александра Милошевић, из 6/1,које су писале
заједнички рад, Тијана Тијанић, 6/1, која је , поред награде
Талентовано перце, написала и осликала најлепшу бајку, а њени
радови су постављени на плакат Завршног сусрета.
Јован Станковић из 8/2је учествовао и прошле године и већ постао
солидан књижевни критичар. Почео је и сам да пише и намерава да
објави роман, а изразио је жељу да и даље сарађује на овом пројекту,
иако је завршио осми разред. Добио је награду НАЈОЗБИЉНИЈЕ
ПЕРЦЕ, Талентовано Перце и написао је најбољу филмску критику.
Учествовао је у писању свих радова током трајања пројекта.
За потребе пројекта, 15 ученика наше школе су посетили Амерички
кутак у Дому омладине, у пратњи библиотекара Верослава и Мире и
наставнице Љиљане Борак где је одржана пројекција филма «Аги и
Ема» и радионице посвећене фикмској критици. У библиотеци
Америчког кутка они који су желели, добили су бесплатно учлањење.
47
На Међународни дан дечије књиге, 2. априла, ученици ( 3) су
присуствовали радионици«Била једном једна бајка» у Народној
библиотеци Србије, где су у групама писали и цртали своју бајку.
На Завршном сусрету, планираном такође у НБС за 23. април
на Светски дан књиге и ауторских права, који је померен и одржан 19.
априла због активности у библиотеци, учествовло је 10 ученика.
Присуствовао је и колега Верослав Гајовић.
Ученици су се дружили са осталим учесницима «Оштрог Перцета», и
писцем Игором Коларом, додељене су награде, приказани трејлери и
награђен најуспешнији, приређено послужење.
У упитнику, који су испунили учесници пројекта из наше школе,
овај сусрет им се посебно допао. Пројекат «Оштро Перце» су вредновали
као веома користан и занимљив.
Поред учешћа и ангажовања ученика у пројекту, морам да
истакнем добру сарадњу са наставницима са свим наставницима, а
посебно са наставницама српског језика Љиљом Борак и Данијелом
Пантелић, које су допринеле добрим разултатима ученика и успешном
тимском раду.
Ове школске године нисмо добили средства за пројекат, па су
књиге, које су одабране за читање, набавиле школске библиотеке.
Пројекат подржава Друштво школских библиотекара Србије. Ово је
друга година пројекта и ученици наше школе су се такмичили са
учесницима из осталих 11 школа из Београда, али и других градова
Србије.
НАГРАДЕ
Традиција награђивања је испоштована и ове године. Награђени
су одлични ученици осмих разреда, вуковаци, ученик генерације Никола
Јовановић 8/5, као и успешно пласирани ученици на такмичењима из
појединих премета, најбољи читаоци ,најбољи рецитатори, победници
кратких драмских форми, учесници пројекта „Оштро перо“- укупно 76
ученика.
Школа је за куповину књига издвојила 32. 208 дин. Подељено је
97 књига.
1.8..1.1.1.1
НАБАВКА НОВИХ КЊИГА
У току школске 2012/13. године библиотека у Вишњици је обновљена за
178 наслова. Из средстава школе купљено је 125 књига у износу
од 62.251.00 дин.
Поклоњено је 53 књиге у вредности од 22.546.00 дин.
Дародавци су : радници школе, ученици, писци – приликом одржавања
књижевних сусрета и издавачи ( књиге добијене провизијом од
продајних изложби).
48
ПОДЕЛА БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА
.
Ове школске године ученицима су подељени и нови комплети
бесплатних уџбеника, које су добили од града. Испорука није увек била
експедитивна, а морали смо одвајати део уџбеника за ОШ „Милена
Павловић Барили“ тако да је од 20. августа до 16. октобра велики део
мог радног времена био потрошен на поделу уџбеника, израду табела,
евиденције о издатим уџбеницима, као и преписку са издавачима у вези
са нерегуларностима испоруке.
Иако директор школе Снажана Будимировић помаже у
организацији и успешном спровођењу набавке и дистрибуције
бесплатних уџбеника, иако је формирана комисија за поделу уџбеника,
а део уџбеника који се плаћа су одрадиле колегинице Весна и Јелена из
рачуноводства, координацију свих сегмената овог посла обавља школски
библиотекар.
СТРУЧНИ ПОСЛОВИ У БИБЛИОТЕЦИ
Током школске 2012/13. године, због осталих активности, мање
времена сам посветила стручним пословима у библиотеци. Велики број
поклоњених књига нисам успела да уведем а ни да радим на
аутоматизацији фонда. Школа је пре две године купила програм за
библиотечко пословање али је до сада обрађено стотинак књига.
Поштујући законску обавезу да се ревизија књижног фонда врши сваке
шесте године, планирала сам ревизију библиотеке у Вишњици. Након
урађене ревизије и провере стања фонда, отписа дотрајале и неактуелне
литературе, могу ефикасније наставити са радом на аутоматизацији
библиотечкеог фонда.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ




У реализацији екскурзије са ученицима 3. разреда и њиховим
учитељицама, била сам стручни вођа пута .Посетили смо Вршац и
околину, Делиблатску пешчару и провели један диван дан. На
невеликој удаљености од Београда, ученици су имали прилику да
виде много тога новог и интересантног, повезаног са школским
програмом
Водила сам претплату и дистрибуцију часописа „Мали забавник“,
за који се определило 18 ученика. Школа је добила провизију у
износу од 6.600,00 динара
Током школске 2012/13 редовно су одржавани састанци
Библиотечке секције. Ученици су показали велико интересовање
за учешће у културном животу школе
Присуствовала сам свечаном отварању октобарском Сајма књига у
Београду. Свакодневно сам, после рада одлазила на Сајам (5 дана)
49





где су не само понуђене књиге, већ и врло примамљиви садржаји,
промоције и друга културна дешавања, која сам препоручила и
осталим колегама. Договор да водимо ученике на Сајам није
реализован због њихових обавеза. Школа је одвојила део новца за
куповину лектира, наслова за Оштро Перце и стручне литературе за
наставнике.
Редовно присуствујем седницама Наставничког већа
Члан сам тима за ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ и ТИМА ЗА
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА.
Присуствујем састанцима Актива библиотекара Палилуле, а ове
године их је било три
Учествујем у раду Друштва школских библиотекара Србије, као
члан и председник Надзорног одбора
уредник сам и аутор прилога рубрике „Разговори“ он-лајн
часописа „Школски библиотекар“. захваљујући доброј сарадњи
општинских и школских библиотека и ове школске године
бесплатно су учлањени ученици првих разреда наше школе у
библиотеку „Милутин Бојић“.
ПРЕМЕШТАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ ВИШЊИЧКЕ БАЊЕ
БАЊЕ
Објекат у В.бањи је престао са радом, тако да је било неопходно
пресељење књига из библиотеке. Крајем августа, са колегом
Верославом, на захтев директора Снажане Будимировић, упаковали смо
књиге ради преношења у Вишњицу. Књиге су смештене у реновирану
просторију бивше кухиње. Међутим, десило се да је већи број пакета
поквашен услед изливања воде, приликом провере грејних инсталација.
Покушала сам да спасим део књига, које су остављене, онако поквашене
у пакетима, али је било касно, јер ме нико није обавестио. Страдао је
један број књига, а предстојећа ревизија ће показати који је то број.
Због недостатка простора за смештај књига у библиотеци, један
део књига из В.бање налази се још у тој просторији, где је изложен влази
и уколико се не изместе, постоји велика вероватноћа њиховог
пропадања.
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА ШКОЛСКОГ
БИБЛИОТЕКАРА
СЕМИНАРИ
НАЗИВ
семинара
ИНСТИТУ
ЦИЈА
МЕСТО
ОДРЖАВ
АЊА
ВРЕМЕ
ОДРЖАВ
АЊА
50
БРОЈ
БОД
ОВА
ПРОЦЕНА
СЕМИНАРА
НАЧИН
ФИНАНСИ
РАЊА
Смотра
стваралаштва
школских
библиотекара
http://katalog.zuov.rs/Progra
m2012.aspx?katbroj=6&godin
a=2012/2013
Гугл апликације за
Гугл генерације
http://katalog.zuov.rs/Progra
m2012.aspx?katbroj=516&go
dina=2012/2013
Друштво
школских
библиоте
кара
Србије
ОШ
“Жарко
Зрењанин
”
Нови Сад
Дом
ученика
“ Змај ”
22.10.20
12.
8
бодо
ва
Aлексан
дра
Дубчека
бр.1
Земун
7.05.201
3. 17.
06.2013.
електрон
ски
семинар
у току
24
бода
Презентује добре
примере из области
сарадње школског
библиотекара са
сарадницима из
школског окружења и
шире заједнице и
актуелним
конкурсним темама
Одлично замишљен и
веома инспиративан
Семинар помаже
развијању
наставничких
компетенција и
оспособљава за
комуникацију кроз
примену Гуглових
сервиса и алата
полазник
семинара
полазник
семинара
СТРУЧНИ СКУПОВИ
НАЗИВ
стручног скупа
Трибина “Школски
библиотекар- спона
различитих активности у
школи”
ИНСТИТУ
ЦИЈА
МЕСТО
одржав
ања
ВРЕМЕ
одржав
ања
БРО
Ј
бодо
ва
Друштво
шкослских
библиотека
ра Србије
ОШ
“Ратко
Митров
ић”
Нови
Београд
26.09.20
12.
1
ОШ
“Ђорђе
Крстић”
Београд
08.12.20
12.
ОШ”
Дринка
Павлов
ић”
Београд
17. 04.
2013-
Конференција “Комуникацијаинтеракција- акција”
http://www.zuov.rs/programi1/detalji
StrucniSkup.aspx?kod=S0222012
Друштво
школских
библиотека
ра Србије и
Дигитална
агенда
Трибина „Лични план
професионалног развоја и
портфолио“
Друштво
школских
библиотека
ра и
Педагошко
друштво
Србије
51
1
1
ТЕМЕ
стручног скупа
Нови Правилник о
програму свих облика
рада стручних
сарадника, а посебно
библиотекара,
професионалном
развоју, облицима
стручног
усавршавања у школи
и начину вредновања
Будућност
образовања,
професионалне
заједнице, ауторска
права и интернет.
Биљана Лајовић је
представила
иницијативе
наставника у светлу
новог Правилника о
стручном
усавршавању и
стицању звања
Професионални
развој и лични план
професионалног
развоја - портфолио
НАЧИН
финансир
ања
полазник
самостал
но
полазник
самостал
но
полазник
самостал
но
Трибина „Развијање
информационе и медијске
писмености код деце / ученика
кроз рад библиотекара и
наставника”
Друштво
школских
библиотека
ра и
Педагошко
друштво
Србије
Гимнази
ја
“Свети
Сава”
Београд
22.05.20
13.
1
Курс
Израда сајта на платформи
џумле
Друштво
школских
библиотека
ра и
Педагошко
друштво
Србије
ОШ”
Дринка
Павлов
ић”
Београд
08.03.
2013.
1
полазник
самостал
но
Полазници су добили
упуте о прављењу
сајта у џумли.
Радиница је била
практичан рад
постављање прилога
на сајту ДШБС-а
полазник
самостал
но
Вредновање посећених стручних скупова :
Теме стручних скупова биле су актуелне, са компетентним
предавачима. Међутим, полазницима се презентују уопштене
информације. Конкретној примени у пракси и евентуалним недоумицама
око правних формулација, оно што полазнике највише занима, није
посвећено довољно пажње.
Августа, 2013.
Библиотекар
Извештај о раду помоћника директора за школску 2011/12.
Рад помоћника Директора одвијао се у складу са обавезама које проистичу из
Годишњег плана рада школе и Школског програма и по налогу директора:
- учешће у раду Актива за развој Школског програма и раду Тима за
самовредновање
- учествовање у изради Годишњег програма рада школе,израда распореда
часова
- помоћ директору као и самостално организовање образовно – васпитног
рада
- руковођење седницама Одељењског већа
- помоћ наставницима у реализацији свих њихових послова
- увид у педагошку документацију
- учешће у раду Савета родитеља и Школског одбора
- учешће у раду комисија за избор понуда за реализацију излета, екскурзија,
настава у природи, зимовања
- остали послови по налогу директора
Септембар
Учешће у раду стручних органа:
1.09.2011. – пријем првака
10.09.2011. – присуствовала
Савету родитеља и отварању понуда
за екскурзије млађих и старијих разреда и наставе у природи
14.09.2011. - Присуствовала Колегијуму и Наставничком већу
14.09.2011. – Разредно веће 5. разреда ради упознавања наставника
са
структуром одељења 5. разреда
15.09.2011. – присуствовала седници Школског одбора
Посета часовима:
21.09.2011. – физика 8/5 (Горан Бојанић)
52
21.09.2011. – српски језик 7/5 (Биљана Аксентијевић )
21.09.2011. – математика 5/5 ( Никола Малобабић )
Водила ученике 3/1 и 4/1 на ватрогасно такмичење
Октобар
Посета часовима:
03.10.2011. – српски језик у 8/2 (Јелић Нада)
03.10.2011. – ЧОС у 8/1 (Мијатовић Мирјана)
04.10.2011. – ЧОС у 8/2 (Станчић Марина)
04.10.2011. – ЧОС у 8/3 (Недељковић Светлана)
08.10.2011. – математика у 8/2 (Демоња Гојко)
08.10.2011. – енглески језик у 2/1 (Крајишник Бранислав)
10.10.2011. – физика у 8/1 (Никодијевић Зорана)
13.10.2011. – ЧОС у 8/4 (Вукомановић Бојана)
13.10.2011. – ЧОС у 8/5 (Савић Лидија)
22.10.2011. – српски језик у 4/2 (Андрејић Жана)
22.10.2011. – физичко васпитање у 1/2 (Ристовић Биљана)
24.10. и 25.10.2011. – тестирање осмака
31.10.2011. – Присуствовала седници Школског одбора
Васпитнообразовни рад са ученицима и наставницима :
- обавила разговор са ученицима који имају проблеме у понашању
- организовала одлазак млађих разреда у позориште на представу
„ У свету постоји једно царство“
Новембар
Учешће у раду стручних органа :
2.11.2011. – Присуствовала Одељењском већу млађих разреда
2.11.2011. – руководила седницом Одељењског већа старијих разреда
10.11.2011. – Присуствовала Колегијуму и Наставничком већу
23.11.2011. – Присуствовала Савету родитеља
Посета часовима:
9.11.2011. – математика у 3/3 (Богдановић Весна)
9.11.2011. – српски језик у 1/2( Андрејић Жана)
9.11.2011. – српски језик у 1/3( Радовић Весна)
28.11.2011. – биологија (угледни час) у 5/1 ( Богојевић Бранко)
Васпитнообразовни рад са ученицима и наставницима :
- обавила разговор са ученицима који имају проблеме у понашању
- организовала одлазак 7. и 8. разреда у позориште на представу
„ Дневник Адријана Мола“
Децембар
Учешће у раду стручних органа :
13.12.2011. – Присуствовала седници Школског одбора
29.12.2011. – Присуствовала Ученичком парламенту
29.12.2011. – Присуствовала Одељењском већу млађих разреда
29.12.2011. – руководила седницом Одељењског већа старијих разреда
30.12.2011. – Присуствовала седници Наставничког већа
Посета часовима:
12.12.2011. – математика у 7/2 (Демоња Гојко)
13.12.2011. – хемија у 7/5 (Мијатовић Мирјана)
13.12.2011. – музичка култура у 5/5 (Добросављевић Татјана)
13.12.2011. – француски језик у 6/4 (Комљеновић Катја)
Ваннаставне активности :
- Организовала предавање о саобраћају које су одржали полицајци за
ученике првог разреда
53
- Сарадња са домом здравља у вези са систематским прегледима и
радионицама које се одржавају у дому здравља
- Организовала дискотеку у школи поводом прославе Нове Године
- Организовала одлазак ученика млађих разреда у позориште где су
одгледали позоришну представу за Нову годину
- организовала одлазак 7. и 8. разреда у позориште на представу
„ Ми деца са станице ЗОО“
Јануар
Учешће у раду стручних органа :
Учешће у организацији прославе Светог Саве
Учешће у организацији добровољног давања крви
25.01.2012. – Присуствовала седници Школског одбора
27.01.2012. – Водила децу у Сава Центар на Светосавску академију
- Организовала школско такмичење из српског језика
- Организовала школско такмичење из математике
Васпитнообразовни рад са ученицима и наставницима :
- обавила разговор са ученицима који имају проблеме у понашању
- организовала одлазак млађих разреда у позориште на представу
„ Maч“
- организовала предавање ЦК „Трговина људима“
Посета часовима:
24. 01. 2012. – француски језик у 6/2 (Главаш Јелена)
25. 01. 2012. – географија у 8/2 (Гвозденовић Мирјана)
25. 01. 2012. – математика у 8/3 (Станчић Марина)
Фебруар
Учешће у раду стручних органа :
23. 02. 2012. – Присуствовала Колегијуму и Наставничком већу
24. 02. 2012. – Присуствовала седници Школског одбора
Васпитнообразовни рад са ученицима и наставницима :
- обавила разговор са ученицима који имају проблеме у понашању
Посета часовима:
29. 02. 2012. – ЧОС у 8/5 (Савић Лидија)
29. 02. 2012. – историја у 6/4 (Даниловић Никола)
Март
Учешће у раду стручних органа :
2. 03. 2012. – Присуствовала Савету родитеља
29. 03. 2012. –Присуствовала Наставничком већу
Васпитнообразовни рад са ученицима и наставницима :
-обавила разговор са ученицима који имају проблеме у понашању
- Учествовала око организације такмичења из хемије.
- организовала одлазак млађих разреда у позориште на представу
„ Ушећерена пепељуга“
Посета часовима:
7. 03. 2012. – математика у 7/4 (Вукомановић Бојана)
7. 03. 2012. – информатика у 5/4 (Огњановић Јелена)
13. 03. 2012. – физичко васпитање у 1/2 (Андрејић Жана)
13. 03. 2012. – свет око нас (угледни час) у 2/3 (Страњина Маја)
14. 03. 2012. – музичка култура у 7/3 (Внучец Светлана)
Април
Учешће у раду стручних органа :
4.4.2012. – Присуствовала Одељењском већу млађих разреда
4.4.2012. – руководила седницом Одељењског већа старијих разред
19. 04. 2012. – Присуствовала Наставничком већу
54
Посета часовима:
24.04.2012.– српски језик (угледни час) у 6/2 ( Недељковић Светлана)
Васпитнообразовни рад са ученицима :
Обавила разговоре са ученицима који имају доста недовољних оцена и проблеме у
понашању.
- Организовала смештај деце са Косова „Мала матура- велико срце“
Мај
9.05.2012. – Присуствовала Наставничком већу
14. 05.2012. – Присуствовала Савету родитеља
23.05.2012. – Присуствовала Наставничком већу
23.05.2012. – Присуствовала седници Школског одбора
Ваннаставне активности :
- Организовала фотографисање ученика
- Учествовала у организацији пробне мале матуре 8.разреда
Посета часовима:
7.05.2012.– физичко васпитање( угледни час)у 1/1( Тришић Бранислава)
14.05.2012. – географија у 7/5 (Савић Лидија)
14.05.2012. – музичка култура у 6/4 (Внучец Светлана)
15.05.2012. – српски језик ( угледни час) у 5/5 (Ивановић Марина)
Јун
4.06.2012. – руководила седницом Одељењског већа 8.разреда
14.06.2012. – руководила седницом Одељењског већа 8.разреда
20.06.2012. – Присуствовала Oдељењском већу млађих разреда
20.06.2012. – руководила седницом Одељењског већа од 5. до 7.разреда
20.06.2012. – Присуствовала Наставничком већу
27.06.2012. – Присуствовала приредби одржаној поводом завршетка
осмог разреда
29.06.2012. – Присуствовала Наставничком већу
Ваннаставне активности :
- Организовала дискотеку „Трезор“ за ученике старијих разреда поводом
завршетка школске године
- Посета ЗОО врту (млађи разреди)
- Учествовала у организацији полагања мале матуре
Посета часовима:
11.06.2012.– математика (угледни час) у 3/1 (Јовановић Латинка)
Јул
- Помагала осмацима око попуњавања листа жеља
Август
20.08.2012. – Присуствовала Наставничком већу
23.08. до 25.08.2012. – ишла на семинар „Професионална орјентација „
22.08.2012. – Присуствовала Наставничком већу
30.08.2012.–руководила седницом Одељењског већа од 5. до
7. разреда после
поправних испита
30.08.2012. –Присуствовала Наставничком већу
- Правила распоред часова за старије разреде
- Учествовала у организацији пријема првака
Помоћник директора:
Радмила Дедовић
ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ОДЕЉЕЊА
ЗА ДЕЦУ ЛАКО ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
55
Одељење од 5 ученика је у школској 2012/2013. години било комбинација другог,
трећег и четвртог разреда.
Анализа васпитно-образовних постигнућа ученика као и реализација плана и
програма вршена је на крају класификационог периода 31. 10. 2012. године; на крају 1.
полугодишта 27. 12. 2012. године; на крају трећег класификационог периода 26. 03. 2013.
године и на крају школске године 10. 06. 2013. године.
План и програм је реализован у 2. и 4. разреду, док у 3. разреду није реализован због
непохађања наставе ученице 3. разреда.
Изостанци и дисциплина ученика су током целе школске године праћени и
анализирани.
Мере које су предузимане:
-
Позивање (и службеним позивима) родитеља ученика и разговор са њима у циљу
смањења изостанака
Сарадња са „Свратиштем“, чије су кориснице биле наше ученице, сестре Хајриз, у
периоду новембар-децембар 2012. године.
Сарадња са Центром за социјални рад.
Сарадња са педагошко-психолошком службом током читаве школске године.
На сарадњи са родитељима је инсистирано током целе школске године (иако су врло
ретко желели да се одазову и службеним позивима).
У учионици коју смо користили направили смо паное које смо тематски попуњавали и
изложили ликовне радове поводом Дана жена.
Закључили смо да су најефикаснији облици рада са овом популацијом индивидуални и
групни.
Програм одељенског већа за нередну школску годину је израђен.
Уџбеници и прибор за рад за наредну школску годину биће купљени (допуњени по
потреби) на почетку наредне школске године.
План одељенског већа за ову школску годину је реализован.
одељенски старешина: Данијела Степановић

Посебни програми
-
Професионална оријентација
56
У оквиру часова одељењског старешине педагошко-психолошка служба је обрађивала
теме које се односе на професионалну оријентацију. Посебан акценат је стављен на рад са
ученицима 8. разреда.
-
Програм еколошке заштите и уређење школе
Школа је учествовала у акцији Очистимо Србију. Ученици са својим одељењским
старешинама периодично су чистили и уређивали дворишта и терене у свим објектима.
-
Програм стручног усавршавања
Програм стручног усавршавања оствариван је у школи, на састанцима стручних већа,
и ван ње.
У школи су одржана предавања на тему:
- Инклузија деце са посебним потребама
- Описно оцењивање у 1.разреду
- Тешкоће у учењу
- Млади и алкохол
- Реченична конструкција
- Језичке недоумице и лапсуси
- Проблеми приликом усвајања садашњег времена
- Будуће време у српском и француском језику
- Вода
- Миграција становништва
- Структура становништва Србије
- Српкиња Исидора Бајића
- Кад свеци марширају
- Безбедност на интернету
- Култура становања
У школи је одржано 16 огледних часова. Часове су држали:
Драгица Боговац, Ирена Матић, Милоје Радуновић, Душанка Планић, Љиљана Борак,
Данијела Пантелић, Слађана Вуксановић, Зорана Никодијевић, Бојана Вукомановић, Ана
Максић, Предраг Дамњановић, Светлана Внучец, Милан Вуксановић, Рада Радаковић,
Милица Лукић Дувњак.
Ван школе наставници су посећивали трибине и семинаре у току зимског распуста:













Квалитет уџбеника и његово коришћење
Правилник о вредновању квалитета рада установе
Интерфејс за управљање моделима помоћу рачунара
Медијација
Умрежавање
Настава у облаку
Професионална оријентација
Школска бежична рачунарска мрежа
БТФ у настави
Савремени приступ планирању у настави
Jouer pour apprendre et apprendre pour decouvrir le monde
Utilisation du document video encours de FLE et conception d’ ateilers pedagogiques
Школа по мери сваког детета
57

















Математичка трибина за учитеље
Математика у малом
Blog, twitter I facebook u nastavi
Thinking Skills and Content in ELT
Akronolo ELT
Увод у разломке. Задатак један али вредан
Математички квиз у школи
Култура писања – култура развоја и живљења код деце
Задаци оријентисани за примену
Инклузија деце са посебним потребама
Папирна чарилоја
Унапређивање методике наставе француског језика у основној и средњој школи
Континуирано усавршавање професора француског језика
Педагошка радионица
Игре у настави математике. Развијање когнитивних и истраживачких способности
ученика основне школе
Оцењивање ученика
Јачање професионалне компетенције просветног радника
Због недостатка финансијских средстава није одржан ни један семинар планиран
развојним планом.
-
Програм сарадње са друштвеном средином
Програм се одвијао у оквиру сарадње са родитељима и сарадње са другим
институцијама. Одржани су сви родитељски састанци као и састанци Савета родитеља и
предавања за родитеље, предвиђени Годишњим планом рада.
- Школа без насиља
У току претходне школске године настављено је са спровођењем програма –
превентивне радионице на ЧОС-овима, превентивне радионице на састанцима вршњачког
тима, форум театар. Због едукације нових водитеља Форум театра театар је почео са
радом у другом полугодишту. На предлог вршњачког тима и осталих ученика организован
је спортски дан у мају месецу, дискотека за ученике старијих разреда за Дан школе и Нову
годину.
- Подршка усмеравању раста, развоја и инклузији деце
Програм је реализован у другом полугодишту. Програмом су били обухваћени сви
ученици млађих разреда: 3. час физичког васпитања држали су стручњаци из City sport
club-a, ученици су свакодневно добијали ужину од компаније ''Бамби'', организован је и
рад фудбалске секције.
58
Download

Извештај о остварењу плана рада за 2012/2013.годину