НАРУЧИЛАЦ
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
„Центар“ д.о.о. Крагујевац
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ И АЛАТИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ОПЦ 222/2014
Крагујевац, 2014. године
1
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 14306
од 31.12.2014., Измењене одлуке бр. 1742 од 30.01.2015 и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 14307 од 31.12.2014., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ И АЛАТИ
ЈН бр ОПЦ 222/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике,
III
квалитет, количина и опис добара...)
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
IV
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI
Образац подаци о понуђачу
VII
Образац подаци о подизвођачу
VIII
Образац подаци о учеснику у заједничкој понуди
IX
Модел уговора
X
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
XI
Образац трошкова припреме понуде
XII
Образац изјаве о независној понуди
XIII
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
XIV
Изјава понуђача о примени мера безбедности и здравља
на раду
XV
Предлог меничног овлашћења
XVI
Предлог меничног овлашћења
XVII
Образац понуде
XVIII
Диспозиција
2
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ д.о.о.
Крагујевац
Улица и број: Слободе бр.7
Седиште: Крагујевац
Интернет страница:www.edcentar.com
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. ОПЦ 222/2014 су добра – Мерни инструменти и алати
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице:
Лица за контакт: Ненад Трифуновић број телефона 034/307-226, бр.факса 034/370-156
e-mail: [email protected]
3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. ОПЦ 222/2014 су добра – Мерни инструменти и алати по
партијама
Партија 1. – ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТ - Процењена вредност 530.000,00 дин.без пдв-а
Ознака из општег речника набавки – 44510000 Алат
Партија 2. – РУЧНИ ЕЛЕКТРИЧАРСКИ АЛАТ -Процењена вредност 2.870.000,00 дин.без пдв-а
Ознака из општег речника набавки – 44510000 Алат
Партија 3. – МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ- Процењена вредност 1.400.000,00 дин.без пдв-а
Ознака из општег речника набавки – 38300000 Мерни инструменти
Партија 4. – МАШИНСКИ АЛАТ- Процењена вредност 800.000,00 дин.без пдв-а
Ознака из општег речника набавки – 44510000 Алат
Партија 5. –ТЕСТЕРЕ -Процењена вредност 300.000,00 дин.без пдв-а
Ознака из општег речника набавки – 44510000 Алат
Партија 6. – УРЕЂАЈИ ЗА КОНТРОЛУ МЕРНИХ МЕСТА- Процењена вредност 600.000,00 дин.без
пдв-а
Ознака из општег речника набавки – 38300000 Мерни инструменти
3. Остали услови везани за предмет јавне набавке:
- Гарантни рок добара за партије је најмање 2 године.
-Рок испоруке добара је прецизиран у обрасцу понуде.
-Место испоруке добара је франко магацин Наручиоца према диспозицијама датим у
прилогу где ће се извршити квантитативни и квалитативни пријем добара. Превоз и
истовар добара је о трошку Добављача.
-Количине тражених добара су одређене у обрасцу понуде у прилогу конкурсне
документације.
-Сви испоручиоци од којих ЕД „Центар“ д.о.о. Крагујевац набавља добра која се
квалификују као опасна по заштиту животне средине су дужни да доставе MSDS листе
(Material Safety Data Sheet – Сигурносне листе података) преведене на српски језик у
електронској или папирној форми приликом испоруке материјала.
III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА)
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке Мерни инструменти и алати бр. 222/2014 ОПЦ формиране по
партијама :
Партија 1. – ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТ
Партија 2. – РУЧНИ ЕЛЕКТРИЧАРСКИ АЛАТ
Партија 3. – МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Партија 4. – МАШИНСКИ АЛАТ
Партија 5. –ТЕСТЕРЕ
Партија 6. – УРЕЂАЈИ ЗА КОНТРОЛУ МЕРНИХ МЕСТА
КОЛИЧИНА НАБАВКЕ
Количине набавке добара дате су у обрасцу понуде у прилогу
Диспозиција добара дата је у прилогу
4
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа уз
понуду, и то:
Ред.
бр.
Обавезни услови
Да је понуђач је регистрован код
надлежног
органа,
односно
уписан у одговарајући регистар.
1.
2.
Да је понуђач и његов законски
заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре.
Потребни докази
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре
или из регистра надлежног Привредног суда
(установе).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Извод из регистра Агенције за приврене регистре.
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача,
овај доказ доставити за сваког учесника из
групе
- Услучају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
одизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих).
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
1.Уверење Вишег суда у Београду да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе.
2. Уверење Основног суда и уверење Вишег суда
на чијем подручју је седиште правног лица да
није осуђивано за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
НАПОМЕНА:
-Основни суд-кривична дела за која је као главна
казна предвиђена новчана казна или казна затвора
≤ 10 година;
-Виши суд: кривична дела за која је као главна
казна предвиђена казна затвора>10 година;
-за законског заступника – Уверење надлежне
полицијске управе МУП-а -извод из казнене
евиденције
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Уверење надлежне полицијске управе МУП-а -извод
из казнене евиденције.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Уверење надлежне полицијске управе МУП-а -извод
из казнене евиденције.
Напомена:
- У случају да понуду подноси правно лице
потребно је доставити овај доказ и за правно
лице и за законског заступника
- У случају да правно лице има више законских
заступника, ове доказе доставити за сваког од
5
њих
У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из
групе
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
(Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца
пре отварања понуда).
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
1.Потврда Агенције за привредне регистре да
понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
позва за подношење понуда или
2. Потврда Привредног и Прекршајног суда да
понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
1. Потврда Прекршајног суда да понуђачу није
изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
1.Потврда агенције за привредне регистре да
понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
позва за подношење понуда или
2. Потврда Прекршајног суда да понуђачу није
изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда.
(Потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда и не могу бити старије
од два месеца пре отварања понуда).
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, овај
доказ доставити за сваког учесника из групе
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођачадоставити за
сваког од њих)
Потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
-
3.
Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности
која је на снази у време
објављивања
позива
за
подношење понуда.
6
4.
Да је понуђач измирио доспеле
порезе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији.
ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА
ЛИЦА:
1. Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да су измирени
доспели порези, доприноси и друге јавне
дажбине
у
складу
са
прописима
Републике Србије или стране државе у
којој понуђач има седиште; или потврду
належног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
2. Уверење локалне самоуправе да су
измирене обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Напомена:
-Уколико
је
понуђач
у
поступку
приватизације, уместо 2 горе наведена
доказа
треба
доставити
уверење
Агенције за приватизацију да се налази
у поступку приватизације
-У случају да понуду подноси група
понуђача, ове доказе доставити за сваког
учесника из групе
-Услучају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
(Уверења не смеју бити старије од два месеца
пре отварања понуда)
У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача/е
достави све доказе о испуњености потребних услова за учешће у поступку јавне
набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима од 1 до 4
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, сваки
понуђач из групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним
бројевима 1 – 4,
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим
Обрасцем - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена.
Додатне напомене:
1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним
копијама.
2. Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4.
3. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
4. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
7
5. Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља
доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног органа.
6. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
7. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
8. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
9. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
10. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
11. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
Председник комисије
Никола Милосављевић дипл.ел.инж.
________________________
8
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда се сачињава на српском језику.
Уколико је неки прилог понуде (осим техничке документација у делу којим се доказују
техничке карактеристика) достављен на страном језику он мора бити преведен на
српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.
Део понуде која се односи на техничку документацију у делу којим се доказују
техничке карактеристика (каталози и изводи из каталога) могу у целини или
делимично, бити достављени на страном језику и то енглеском.
Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда, утврди да би део понуде који
се доставље на енглеском језику требало да буде преведен на српски језик, одредиће
понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде на српски
језик, оверен од стране овлашћеног преводиоца.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се саставља тако што понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце
из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који
представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину
понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник понуђача, у складу са
законом и позитивним прописима.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози,
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се
нумерација поднете документације изврши на свакој страни на којоj има текста,
исписивањем „1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан
број страна понуде.
Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља
неизбрисив траг ( хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.).
Уколико понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у том случају је то потребно
дефинисати споразум о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде
и печат понуђача.
3.НАЧИН ПОДНОШЕЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду доставити у писарницу Наручиоца у затвореној коверти или кутији на чијој
предњој страни треба читко написати:
9
ЕД „ Центар“ д.о.о. Крагујевац, ул. Слободе бр.7, 34000 Крагујевац,, са назнаком: ,,НЕ
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку бр ОПЦ 222/2014 , Мерни инструменти и алати
– за партије бр.___________ ”.
Рок за достављање понуда и узорака је 06.03 .2015 године до 12 часова.
Понуђачи су обавезни да доставе узорак за позиције под р.бр из обрасца понуде
и то по партијама:
Партија 1. – ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТ – узорке за позиције под р.бр. 1,2,3,4,5 и 6
Партија 2. – РУЧНИ ЕЛЕКТРИЧАРСКИ АЛАТ – узорке за позиције под р.бр.1,2,4,6,7,8,9,10,12 и 14
Партија 3. – МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ – узорке за позиције под р.бр.1,3,4 и 5
Партија 4. – МАШИНСКИ АЛАТ – узорак за позицију под р.бр. 8
Партија 5. – ТЕСТЕРЕ – узорке за позиције под р.бр.1 и 2
Партија 6. – УРЕЂАЈИ ЗА КОНТРОЛУ МЕРНИХ МЕСТА - узорке за позиције под р.бр 1 и 2
Узорци се достављају у централни магацин ПД Центар ЕД Електрошумадија Крагујевац, са два примерка реверса о свом трошку. Неизабрани понуђачи
преузеће узорке након потписивања уговора, о чему ће бити благовремено
обавештени. Сви трошкови око транспорта, испоруке и преузимања узорака иду
на терет понуђача.
-У случају да Понуђач не достави све тражене узорке до наведеног датума,
понуда ће бити неприхватљива.
Пожељно је да понуђачи који достављају понуде за више партија, приликом
достављања узорака, за сваку партију посебно доставе захтеване узорке са
реверсом који се односи на партију за коју се достављају узорци.
На полеђини коверте или кутије читко написати:
- назив и адресу Понуђача,
- број телефона и факса Понуђача,
- име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене од
стране Наручиоца, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене понуде
ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
3.1.Место, време и начин отварања понуда:
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 04.02.2015 год. Јавно отварање понуда обавиће се дана
06.03.2015 год. године у 1230 часова у просторијама Центар доо Крагујевац Ул.
Слободе бр.7 34000 Крагујевац
4. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом и
конкурсном документацијом.
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени (
прилог IV).
- Попуњен, потписан и оверен образац подаци о понуђачу (прилог VI)
- Попуњен, потписан и оверен образац подаци о подизвођачу (попуњавају само они
понуђачи који подносе понуду са подизвођачем - прилог VII)
- Попуњен, потписан и оверен образац подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду (прилог VIII)
10
- Попуњен, потписан и оверен образац понуде (прилог XVII)
- Попуњен, потписан и оверен модел уговора (прилог IX)
- Образац структуре цене са упутством како да се попуни (прилог X)
- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (доставља се
уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН) зависно од
партије за коју се подноси понуда- прилог XI.
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди - прилог XII.
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона - прилог XIII.
- Попуњен, потписан и оверен образац - изјава понуђача о примени мера безбедности
и здравља на раду- прилог XIV.
-Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке (доставља се у случају подношења заједничке понуде), за
сваку партију посебно (уколико понуђач не достави споразум, његова понуда ће се
одбити као неприхватљива).
- Меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и меницу
као средство за отклањање грешака у гарантном року, у складу са тачком V Упутство
понуђачима да сачине понуду ( уколико понуђач доставља понуде за више
партија, средства финансијског обезбеђења се достављају за сваку партију
посебно)
- Доказивање техничких захтева наручиоца:
- Достављањем тражених узорака за позиције под р.бр из обрасца понуде и то
по партијама:
Партија 1. – ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТ – узорке за позиције под р.бр. 1,2,3,4,5 и 6
Партија 2. – РУЧНИ ЕЛЕКТРИЧАРСКИ АЛАТ – узорке за позиције под р.бр.1,2,4,6,7,8,9,10,12 и 14
Партија 3. – МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ – узорке за позиције под р.бр.1,3,4 и 5
Партија 4. – МАШИНСКИ АЛАТ – узорак за позицију под р.бр. 8
Партија 5. – ТЕСТЕРЕ – узорке за позиције под р.бр.1 и 2
Партија 6. – УРЕЂАЈИ ЗА КОНТРОЛУ МЕРНИХ МЕСТА - узорке за позиције под р.бр 1 и 2
- Понуђачи су дужни да уз понуду и узорке, доставе и изводе из каталога или
целе каталоге за сваки артикал (за све позиције из обрасца понуде) из којих се
јасно могу видети, а тиме и доказати карактеристике захтеване од стране
наручиоца.Понуђачи су дужни да за сваку позицију из обрасца понуде у
каталогу или изводу каталога поред слике и описа упишу р,бр. из обрасца
понуде. Каталог мора садржати слику артикла. Понуђач је у обрасцу понуде
дужан да попуни сва тражена поља. У колони „произвођач“ обавезан је да
унесе тражене податке. У колони „тип“ дужан је да унесе каталошки број
артикла или тип понуђеног производа.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде попуни све ставке – сва празна поља, тј. да
поред цене и опције понуде, обавезно попуни за све позиције предмета набавке:
1) колону „марка тип“ може се уписати у скраћеном препознатљивом облику
2) колону „произвођач“ и да у њој упише само једног произвођача, уколико упише
два или више произвођача, понуда се неће разматрати.
Пожељно је да понуда буде састављена према следећем предложеном редоследу:
ОСНОВНА КОВЕРТА у себи садржи:
-
једну коверту са ознаком ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која садржи: попуњен
образац подаци о понуђачу, обрасце подаци о подизвођачу или о учеснику у
заједничкој понуди(достављају само они који достављају
понуду са
подизвођачем или заједничку понуду) , попуњене, потписане и печатом
оверене изјаве понуђача: образац трошкова припреме понуде(уколико се
захтева надокнада), изјаве понуђача: о независној понуди,о поштовању
11
-
обавеза из члана 75 ст.2, , о примени Система заштите животне средине,
споразум у случају заједничке понуде.
за сваку партију по једну ПВЦ фасциклу(пожељно је да буду у ПВЦ
фасциклама-није обавезно) (на
којој ће писати ПАРТИЈА БР.______), која
садржи попуњен, потписан и оверен: образац понуде, модел уговора, образац
структуре цене, каталоге или изводе каталога и Уверење о домаћем пореклу
робе које издаје Привредна комора Србије), средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла и средство финансијског обезбеђења
за отклањање грешака у гарантном року
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из
позива за достављање понуда и конкурсне документације.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже
неистините податке.
Предметна јавна набавка обликована је у шест партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија (све партије). Понуда
мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за једну или више
партија (све партије), не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
могу бити достављени у једном примерку за једну или више партија.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку предмет јавне набавке, ЈН бр ОПЦ 222/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр ОПЦ 222/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (ЈН бр ОПЦ 222/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (ЈН бр ОПЦ 222/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
12
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:
- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен,
тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.
2. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова (прилог IV) из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
5. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
6. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум (за сваку партију) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.
4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
13
10. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Понуђена цена треба обухватити све зависне трошкове до места испоруке.
Понуђена цена из обрасца понуде треба да буде у складу са ценом из обрасца
структуре цене.
У случају рачунске грешке, меродавна ће бити јединична цена.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
11. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Рокови се морају строго поштовати.
Рок испоруке је прецизиран у обрасцу понуде. Понуда са роком испоруке дужим од
захтеваних рокова биће одбијена као неприхватљива.
Уколико понуђач буде у понуди навео други рок испоруке у односу на наведени, понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Добављач је дужан да обавести Наручиоца писаним путем о датуму испоруке добара
најмање 2 дана пре испоруке добара. Под даном се подразумева календарски дан.
Место испоруке су франко магацини наручиоца, према диспозицији
Уколико понуђач буде у понуди навео други рок испоруке у односу на наведени, понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Рок се мора строго поштовати. Под даном се подразумева календарски дан. Понуђачи
су у обавези да обавесте наручиоца о датуму испоруке добара, према диспозицији,
два дана пре испоруке:
- Контакт особа
je Радмила Павићевић, тел. 034/307-336, е-маил:
[email protected] мобилни телефон 064/834-27-56.
12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање уговорене цене извршиће се у динарима на текући рачун Добављача у
законском року од 15 до 45 дана од дана сукцесивне испоруке и службеног пријема
исправног рачуна.
Сваки рачун за испоручена добра мора да буде насловљен на наручиоца: ЕД Центар
д.о.о. Крагујевац, ул. Слободе бр. 7, 34000 Крагујевац. На рачуну обавезно навести:
број јавне набавке, број уговора и место испоруке према диспозицији(Крагујевац,
Пожаревац или Смедерево)
13. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА
Наручилац ће извршити пријемно испитивање предметних добара у складу са важећим
стандардима. Наручилац ће формирати стручни тим који ће извршити потребна
пријемна испитивања о чему ће направити Записник о квалитативном пријему.
14. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок добара за партије је најмање 2 године и почиње да тече од последњег
датума испоруке који заокружује комплетну испоруку добара из партије.
Понуђач је обавезан да у оквиру гарантног периода у року од највише 7 дана од дана
достављања рекламације отклони све недостатке.
15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (опција понуде)
Рок важења понуде не може бити краћи од 150 дана од дана отварања понуда.
16.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач као саставни део понуде доставља:
I средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране
овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену
печатом, платива на први позив
14
2. менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу
наплате, у висини од 10% од укупне финансијске вредности уговора без ПДВ – а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека уговореног рока
3. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије,
4. копију картона депонованих потписа, при томе је потребно да се поклапају датум са
меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).
II средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
и то:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране
овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену
печатом, платива на први позив
2. менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу
наплате, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ – а, са роком важности
који је 3 (три) дана дужи од истека гарантног рока
3. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије,
4. копију картона депонованих потписа, при томе је потребно да се поклапају датум са
меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).
Садржај меничног овлашћења дат је у поглављу XVII и XVIII конкурсне документације.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који
је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења.
Уколико Понуђач не достави меницу за добро извршење посла и меницу за
отклањање грешака у гарантном року, као саставни део Понуде, Наручилац ће
његову понуду, одбити као неприхватљиву.
Меница за добро извршење посла и меница за отклањање грешака у гарантном року,
ће се након потписивања уговора, вратити свим понуђачима, осим Изабраном
понуђачу.
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Комисија за јавну набавку ће извршити упоређивање укупно понуђених цена без ПДВ-а
за целокупну количину добара која су предмет ове јавне набавке, за сваку партију
посебно.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
18. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона,
као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра
домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима, начину и
поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки
(«Сл. гласник РС» бр. 48/13).
Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу за понуду. Понуђач који
нуди добра домаћег порекла дужан је да уз понуду достави доказ о домаћем пореклу
добара, које издаје Привредна Комора Србије.
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће, пре
рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као
прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
15
Добра домаћег порекла која не буду имала овај доказ (потврду надлежног државног
органа) о домаћем пореклу третираће се као страна.
Понуђач из државе потписнице ЦЕФТА споразума дужан је да уз понуду достави
потврду надлежног државног органа земље потписнице споразума, којом доказује да
су добра и услуге домаћег порекла.
Уколико понуђач не достави потврду надлежног органа третираће се као страни.
19.НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.
20. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр OПЦ 222/2014
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште,
електронске поште на e-mail: [email protected] или факсом на број 034/370156.
Питања се могу постављати радним даном од 07,00 до 15,00 часова. Уколико
понуђач постави питање после напоменутог времена, питање ће се третирати
као да је постављено првог следећег радног дана. Уколико потенцијални понуђач
постави питање последњег дана за подношење питања а у периоду после
периода од 07,00-15,00 часова, питање се неће разматрати.
16
21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
23. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе за понуђача наведене у члану
82. Закона о јавним набавкама
25. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
26. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail , факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
17
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
27. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
18
VI ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
19
VII ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
који
ће
Датум
Подизвођач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају и достављају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког подизвођача.
20
.
VIII ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају и достављају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
21
IX МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА за ЈН 222/2014 ОПЦ Мерни инструменти и алати
___________________________________________
[навести назив и број партије ]
Закључен између уговорних страна:
1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о.
Крагујевац ул. Слободе бр.7, текући рачун:160-240000-10, Банка Интеса,
матични број: 20114169, ПИБ: 104196924, које заступа директор Сања
Туцаковић, дипл.екон. (у даљем тексту: Наручилац),
2. ____________________________ из _____________, улица _________________
бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _______________, кога заступа
_________________ (у даљем тексту: Добављач).
Подизвођачи / Учесници у заједничкој понуди:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина добара Мерни инструменти и алати у складу са
Понудом бр. ________, од дана _________, и Диспозицијом ЈН бр. 222/2014 ОПЦ
Партија бр.______,
__________________________________(уписати назив партије)
које су саставни део овог уговора.
Добављач извршење набавке делимично поверава подизвођачу _______________
(навести назив подизвођача) и то : _________________ (навести део набавке који се
поверава).
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан. 2
Укупно уговорена цена за предмет уговора из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи
_________________ динара.
Укупно уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара.
Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове до места испоруке – Огранци
Наручиоца као и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање укупно уговорене цене из члана 2. уговора Наручилац ће извршити
Добављачу на текући рачун у динарима у законском року од 15 до 45 дана од дана
сукцесивне испоруке и службеног пријема исправног рачуна., а након успешно
обављеног квалитативног и квантитативног пријема добара која су предмет овог
уговора.
На рачуну који је насловљен на адресу Наручиоца: ЕД „Центар“ д.о.о. Крагујевац, ул.
Слободе бр. 7, 34000 Крагујевац, обавезано навести број јавне набавке, број уговора и
место испоруке према диспозицији(Крагујевац, Пожаревац или Смедерево)
22
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач ће испоруку добара извршити према диспозицији и понуди бр. ______ од
__________ сукцесивно како је прецизирано у обрасцу понуде који се саставни део
уговора.
У случају да Добављач не изврши испоруку добара у уговореним роковима, Наручилац
има право на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеђења, као и
право на раскид уговора.
Место испоруке су франко магацини наручиоца, према диспозицији
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Добављач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму
испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке(телефоном или
е-маилом, контакт особа: Радмила Павићевић, тел. 034/307-336, е-маил:
[email protected]),
Пријем предмета уговора обавиће се у магацину у седишту Наручиоца потписивањем
Записника о квантитативном пријему – без примедби и отпремнице и провером:
- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација
наведена у конкурсној документацији.
У случају да дође до одступања од уговореног, Добављач је дужан да до краја
уговореног рока испоруке отклони све недостатке.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 6.
За испоручена добра из члана 1. овог уговора Добављач даје гарантни рок од ____
(месеци) и почиње да тече од датума испоруке добара .
У току трајања гарантног периода Добављач је обавезан да о свом трошку отклони све
евентуалне недостатке на испорученим добрима.
У гарантном периоду, Добављач је обавезан да све евентуалне интервенције на
отклањању квара на испорученим добрима изврши у року од седам дана од писменог
позива – обавештења које ће купац упутити факсом или е-мејлом.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Добављач је као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, уз
Понуду доставио:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу,
потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном
депонованих потписа и оверену печатом, платива на први позив,
23
2. менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице
надлежној банци у циљу наплате, у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ – а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека уговореног рока,
3. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије,
4. копију картона депонованих потписа, при томе је потребно да се
поклапају датум са меничног овлашћења.
Добављач је као средство финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року уз Понуду доставио:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу,
потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном
депонованих потписа и оверену печатом, платива на први позив,
2. менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице
надлежној банци у циљу наплате, у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ – а, са роком важности који је 3 (три) дана дужи од
истека гарантног рока,
3. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије,
4. копију картона депонованих потписа, при томе је потребно да се
поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на
фотокопији депо картона).
По истеку важности Уговора, уколико је Добављач испунио све уговорне обавезе,
Наручилац је у обавези да врати достављене бланко соло менице.
Средства из Менице за добро извршење посла ће се исплатити Наручиоцу као
компензација за било који губитак који настане као последица немогућности
Добављача да испуни свој део уговорних обавеза преузетих на начин предвиђен
уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Уколико Добављач не испоручи предмет овог уговора у складу са уговором, дужан је
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% од вредности неиспоручене
количине предмета овог уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ не може бити већи од 10% од укупно уговорене цене из члана 2. овог
уговора.
Одредба овог члана ће се примењивати без претходне обавезе Наручиоца да о томе
обавести Добављача, па је самим падањем у доцњу Добављач дужан да плати
Наручиоцу уговорну казну.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не
испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.
24
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора,
услед чега сматра овај уговор раскинутим.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на
прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама
које могу утицати на реализацију овог уговора.
Члан 11.
Уговор се закључује до дана испоруке целокупне уговорене количине предметних
добара. Уговор важи до извршења предмета уговора а најкасније годину дана од дана
обостраног потписивања.
Члан 12.
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне уговорне
стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду штете.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 13.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше на
споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда у
Крагујевцу .
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих по три примерка припадају
свакој од уговорних страна.
За Добављача:
_______________________
За Наручиоца:
_________________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.Уколико понуђач доставља понуду за две или више партије модел уговора
копирати и навести број партије.
25
X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија ___ , ___________________ (број партије и назив)
цена без осталих
расхода, без
ПДВ-а
партија____
1
Остали
расходи
(трошкови
средстава за рад, зависни
трошкови итд.)без ПДВ-а
2
цена без ПДВ-а
3(1+2)
I
Укупан износ ПДВ-а
II
Укупно понуђена цена са ПДВом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 1. уписати колико износи цена без ПДВ-а укупно за партију за коју се
доставља понуда без износа осталих расхода тј.колоне 2
 у колони 2. уписати износ осталих расхода (трошкови средстава за рад, зависни
трошкови итд.)без ПДВ-а
 у колони 3. уписати сабрани износ колона 1+2 без ПДВ-а
 у ред. бр. I - уписује се укупан износ ПДВ-а;
 у ред. бр. I I - уписује се укупно понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом;
 на место предвиђено за датум, печат и потпис, овлашћено лице понуђача
уписује датум попуњавања обрасца структуре цене, печатом оверава и
потписује образац структуре цене.
Датум:
М.П.
______________
Потпис понуђача
______________
Напомена:
- наведени образац се по потреби може копирати,
26
XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија ___ , ___________________ (број партије и назив)
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, у
отвореном поступку јавне набавке _____________________ за партију ______, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ
ТРОШКОВА
Износ трошкова у
динарима без ПДВ-а
ПРИПРЕМАЊА
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена:
- наведени образац се по потреби може копирати,
- достављање овог обрасца није обавезно.
27
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке Мерни инструменти и алати, бр ОПЦ 222/2014 , поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
28
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке ОПЦ 222/2014 бр._____ ____________________ [навести редни
број и назив партије], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
29
XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИМЕНИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА
РАДУ
Назив понуђача:___________________________________
Адреса понуђача: __________________________________
Да су примењене све потребне мере које се односе на безбедност и здравље
на раду, које се односе на набавку број:___________, ____________________.
Понуђач мора да обележи поље (чекира) које испуњава и које се односи на
предмет јавне набавке.
Овим путем изјављујемо:

Да у поптуности примењујемо Закон о безбедности и здрављу на
раду, „Сл.гласник РС“ број 101/05.

Да су на свим производима, који су предмет јавне набавке,
примењене мере за безбедан и здрав рад.

Да ћемо нашим запосленим дати на употребу средства рада,
опрему, средства и опрему за личну заштиту на раду или опасне
материје само ако су на њима примењене мере за безбедан и здрав
рад.

Да ћемо осигурати запослене, који испоручују добра, за случај повреде
на раду.

Да ћемо обучити запослене, који испоручују добра, за безбедан и
здрав рад.
Место и датум
М.П.
Потпис овлашћеног лица
Понуђача
________________
30
XV ПРЕДЛОГ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
ЈН бр. 222/2014-ОПЦ
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
Центар д.о.о., седиште: Крагујевац, ул. Слободе бр.7 (Поверилац).
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________
и овлашћујемо Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
Центар д.о.о. Крагујевац, као повериоца, да предату меницу може попунити
на износ од 10% (десет посто) од укупнe вредности уговора за јавну набавку
добара Мерни инструменти и алати, ЈН бр. 222/2014-ОПЦ, што номинално
износи _______________ динара без ПДВ-ом, а по основу гаранције за добро
извршење посла.
Рок важења ове менице је 30 дана дужи од истека уговореног рока.
Овлашћујемо Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Центар
д.о.о., као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и
трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена,
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
__________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања
овлашћења
____________________________
М.П.
Дужник - издавалац
менице
______________________________
потпис овлашћеног лица
Напомена:
Ово менично овлашћење је модел, који не представња обавезну форму меничног овлашћења. Менично
овлашћења које доставе понуђачи мора испуњавати услове захтеване Конкурсном документацијом.
31
XVI ПРЕДЛОГ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
ЈН бр. 222/2014-ОПЦ
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ
РОКУ
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
Центар д.о.о., седиште: Крагујевац, ул. Слободе бр.7 (Поверилац).
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________
и овлашћујемо Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
Центар д.о.о. Крагујевац, као повериоца, да предату меницу може попунити
на износ од 10% (десет посто) од укупнe вредности уговора за јавну набавку
добара Мерни инструменти и алати, ЈН бр. 222/2014-ОПЦ, што номинално
износи _______________ динара без ПДВ-ом, а по основу гаранције за
отклањање грешака у гарантном року.
Рок важења ове менице је 3 дана дужи од истека гарантног рока .
Овлашћујемо Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Центар
д.о.о., као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и
трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена,
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
__________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања
овлашћења
____________________________
М.П.
Дужник - издавалац
менице
______________________________
потпис овлашћеног лица
Напомена:
Ово менично овлашћење је модел, који не представња обавезну форму меничног овлашћења. Менично
овлашћења које доставе понуђачи мора испуњавати услове захтеване Конкурсном документацијом.
32
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр.__________ од ______________
Partija1-Električni alat
Попуњава понуђач
Rbr Спецификација материјала и опреме
AKU Bušilica, u koferu sa dve baterije i punjačem
Broj obrtaja u praznom hodu (1.brzina / 2. brzina)min 400 / min 1.300 min-1
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 10 mm
Napon akumulatora od 14 V do 18V
Kapacitet akumulatora min 1,5 Ah
1 Masa sa akumulatorom do 1,8 kg
Više brzina
Vibraciono bušenje
Desni i levi smer obrtanja
Elektronika,Auto Lock, Svetlo
јед.мере
Кол
koм.
5
koм.
5
3
Prenosna punjiva LED lampa 6V sa min. zahtevanim карактеристикама :
autonomija min 10h, Kapacitet min 4Ah, mogućnost izbora jačine svetlosti, sa
punjačem. Лампа може да садржи минимално 18 лед диода или
комбинацију мин(8 Led dioda) са мин једном халогеном
сијалицом(комбинација лед диода и халогене сијалице)
koм.
53
4
Brusilica minimalne snage 900W, минимално Ø115mm, minimalno 11.000
o/min, štitnik, ključ, dodatna ručka
koм.
10
5
Bušilica električna vibraciona minimalno: snage750W, 2 brzine1000 i 3000
o/min, sa potenciometrom i promenom smera levo-desno. samostežući futer
1.5-13mm, u Koferu
koм.
4
2
AKU Odvijač, u koferu sa dve baterije i punjačem
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) min 400 / min1.300 min-1
Napon akumulatora od 14 do18 V
Stezna glava Brzostezna glava minimalno do 10 mm
Težina mašine sa akumulatorom do 1,7 kg
Svetlo
2-brzinski prenosnik
Smer obrtanja desno/levo
Kapacitet akumulatora min 1,3 Ah
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
33
6
Led Lampa za na glavu, sa podesivom elasticnom trakom, Ima mogucnost
zumiranja snopa ili sirokog snop svetla, sa min. 3x AAA 1,5 V baterije, koje se
isporučuju uz lampu i koje su zamenjljive, mogućnost podešavanja ugla svetla,
sa minimum dva moda rada intenziteta svetla
70
koм.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
50 календарских дана
Рок испоруке од потписивања уговора:
Гарантни рок (минимално 24 месеци) уписати
Добра домаћег порекла( заокружити)
ДА
НЕ
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде: 150 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
4) За позиције 1,2,3,4,5 и 6 потребно је доставити узорке
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена:
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
34
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр.__________ од ______________
Partija 2-Ručni elek.alat
Попуњава понуђач
р.б. Спецификација материјала и опреме
јед.мере
Кол.
1
Klešta za skidanje izolacije sa oprugom 160 mm do Ø5mm odnosno do 10mm2 sa
dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom VDE 1000V, hromirane, podešavanje
vijkom i zaključavanje vijkom do željenog prečnika
koм.
22
2
Garnitura odvijača,min dvokomponentna izolacija za rad pod naponom do 1000V;Set
treba da sadrži: Odvijač PH1x80; PH2x100; Ravni odvijač 75 ili 80x2.5x0.4; Ravni
odvijač 100x4.0x0.8; Ravni odvijač 125x5.5x1.0; Ispitivač napona-glinerica 3.0.x140
Izrađeni po standarduEN/IEC 60900 VDE
gar.
211
koм.
9
koм.
240
koм.
6
koм.
45
koм.
52
koм.
15
koм.
54
koм.
36
koм.
38
koм.
38
koм.
7
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nož za skidanje poluprovodnog sloja za kablove min. od 10 do 50 mm , Mogućnost
podešavanja koraka skidanja min.od 0,1 do 1,2
Klešta kombinovana 180mm sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom
1000V, standard VDE EN/IEC60900 ili DIN ISO 5746, površina hromirana,rezne ivice
kaljene
Klešta papagajke 240-250mm sa min dvokomponentnim rukohvatom 1000V,
podešavanje otvora u više pozicija, hromirana, VDE, minimalan otvor 31mm
Sečice kose 160mm sa dvokomponentnim rukohvatom 1000V, rezne ivice induktivno
kaljene, hromirane, 1000V VDE EN/IEC 60900 ili DIN ISO5749
Klešta špic prava 160mm, sa min dvokomponentnim rukohvatom 1000V, rezne ivice
induktivno kaljene, unutrašnje površine čeljusti nazubljene, VDE , EN 60900 ili DIN
ISO 5745 hromirane
Izolovani šestougaoni nasadni ključ 8 mm ,min dvokomponentna drška VDE EN/IEC
609000 kompletno izolovan od početka do kraja
Izolovani šestougaoni nasadni ključ 13 mm ,min dvokomponentna drška VDE EN/IEC
609000 kompletno izolovan od početka do kraja
Izolovani šestougaoni nasadni ključ 17 mm ,min dvokomponentna drška VDE EN/IEC
609000 kompletno izolovan od početka do kraja
Kutija za alat metalna petodelna (530-570)x(200-220)x(205-235)mm sa dve ručke
Nož za blankiranje sa spljoštenim vrhom za skidanje spoljne izolacije bez oštećenja
izolacije provodnika, ukupna dužina min.150mm, sečivo ojačano izrađeno od
nerđajućeg čelika, 1000V dvokomponentna drška IEC 60900
Izolovani min dvokomponentni šestougaoni nasadni odvijač 10 mm, EN/IEC
60900VDE kompletno izolovan od početka do kraja
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
35
14
15
16
17
18
19
Torba za alat, kožna , kožni kaiš za nošenje preko ramena,kaiš rukohvat na gornjoj
strani torbe, prednje kopče sa zaključavanjem, ulošci za alat unutar torbe, dim. 330395x110-190x260-300
Aparat za zatezanje vodova,lančani čekrk.Čelični lanac sa okruglim člancima, jaka i
kompaktna verzija,noseći lanac velike čvrstoće,lak hod sklopnih elemenata za
jednoručno rukovanje.Kuke sa sigurnosnim jezičkom okretne za 360°,samopodesiva
teretna kočnica.Maksimalne zatezne sile do 250kg sa automatskom hvataljkom za
zatezanje provodnika za min preseke od 6-14mm2
Aparat za zatezanje vodova,lančani čekrk.Čelični lanac sa okruglim člancima, jaka i
kompaktna verzija,noseći lanac velike čvrstoće,lak hod sklopnih elemenata za
jednoručno rukovanje.Kuke sa sigurnosnim jezičkom okretne za 360°,samopodesiva
teretna kočnica.Maksimalne zatezne sile do 750kg sa automatskom hvataljkom za
zatezanje provodnika za min preseke od 6-14mm2
Koturača - mala za razvlačenje NN SKS na stubove. Telo koturače i koturača izrađene
su od Al legure, okretanje se vrši preko ležaja, visina kompletne koturače 450500mm, prečnik koturače 250-300mm, širina žljeba 60mm(prostor za naleganje SKSa)
Garnitura odvijača krstasti sa OK ojačanjem. Garnitura sadrži tri odvijača( PH1, PH 2,
PH 3) DIN 5262 ili ISO8764-1,2
Garnitura odvijača pljosnatih sa OK ojačanjem. Garnitura sadrži četiri odvijača
(1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,2x8,0; 1,6x10,0 ) DIN 5262ili ISO2380 ili DIN 5265
koм.
9
koм.
5
koм.
3
koм.
26
gar.
18
gar.
13
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
50 календарских дана
Рок испоруке од потписивања уговора:
Гарантни рок (минимално 24 месеци) уписати
Добра домаћег порекла( заокружити)
ДА
НЕ
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде: 150 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
4) За позиције 1,2,4,6,7,8,9,10,12 и 14 потребно је доставити узорке
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена:
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
36
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр.__________ од ______________
Partija 3-Merni instrumenti
Попуњава понуђач
јед.мере
р.б. Спецификација материјала и опреме
Ampermetar Klešta; Opseg merenja napona: min 600 V AC/DC; Opseg merenja struje
1 min 600A; Opseg merenja otpora minimalno 2000 Ω; Otvor čeljusti: min 30 mm
ком.
Kategorija merenja: CAT III, 600 V;
Uređaj za ispitivanje akumulatora 12V, funkcija provere alternatora i startera, sa
2
ком.
štipaljkama za fiksiranje
Tester napona: Pokazivanje napona AC i DC minimalno od 6 do 400V / Pokazivanje
opsega minimalno u 5 opsega /minimalan stepen zaštite IP65/ispitivanje polariteta
3
ком.
da/LED Pipalice zaštićene plastikom zarad sprečavanja kratkog spoja.
4
5
Duspol za merenje AC/DC minimalni opseg 12-690V, LED displej, stepen zaštite min
IP65, Pipalice zaštićene plastikom zarad sprečavanja kratkog spoja. CAT III, 1000V.
Digitalni multimer sa elestomerom: Opseg merenja napona minimalno:od 200 mV do
600 V,Opseg merenja struje minimalno:od: 1 mA do 10 A
Opseg merenja otpora najmanje do :20 MΩ
Kategorija merenja: CAT III, minimalno 300 V
Кол
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
55
2
79
ком.
84
ком.
43
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора:
Гарантни рок (минимално 24 месеци) уписати
Добра домаћег порекла( заокружити)
50 календарских дана
ДА
НЕ
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде: 150 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
4) За позиције 1,3,4 и 5 потребно је доставити узорке
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена:
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
37
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр.__________ од ______________
Partija 4-Mašinski alat
Попуњава понуђач
р.б.
1
2
3
4
5
6
јед.мере
Кол
Čekić 1.0 kg bravarski sa držaljom DIN 1041
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
43
2
4
8
6
Čekić 2.0 kg bravarski sa držaljom DIN 1041
кoм.
3
gar.
15
set
8
Спецификација материјала и опреме
Bonsek ram metalni sa Bimetalnim listom testere 300mm
Burgija stepenasta 4-39mm HSS, br.stepeni 13
Čekić 0.5 kg bravarski sa držaljom DIN 1041
Čekić 0.8 kg bravarski sa držaljom DIN 1041
gar.
17
10
Garnitura nasadnih Torex ključeva muški T20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 i ženski E10, 11, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24
Set nasadnih ključeva 6-ugaoni 1/2’’ 10-32mm (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22,23, 24, 27, 30, 32) Zglob kardanski prihvat 1/2" ; Nastavak L-125 prihvat 1/2" ; Nastavak L250-255 prihvat 1/2"; Čegrtaljka dvosmerna prihvat 1/2" ; T-ručica L-300 prihvat 1/2" set u
metalnoj ili PVC kutiji
Ključevi imbus 1.5-10mm dugi 9/1 u nosaču od tvrde plastike sa glavom za rad pod uglom i
osiguračem za zadržavanje zavrtnjeva(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10) Hrom vanadium
Makaze za sečenje betonskog gvoždja - kovane i poboljšane. rezne ivice posebno induktivno
okaljene ukupna dužina 450 mm, rukohvat obložen tvrdom plastikom ili gumom.
кoм.
27
11
Makaze za sečenje betonskog gvoždja - kovane i poboljšane. rezne ivice posebno induktivno
okaljene , ukupna dužina 350 mm, rukohvat obložen tvrdom plastikom ili gumom.
кoм.
13
12
Klešta grip минималних карактеристика 175mm, otvor čeljusti 30mm, niklovana
кoм.
7
13
Klešta švedska ravna 90° 1-1/2" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа -
кoм.
7
кoм.
49
кoм.
68
кoм.
91
кoм.
90
кoм.
86
кoм.
2
7
8
9
14
15
16
17
18
19
Ključ štelujući L-250mm otvor čeljusti minimalno 25mm, sa mm ili inčnom skalom, hromiran
DIN 3117
Okasti ključ hrom-vanadijum 10x11mm hromirani, dužine min.130mm DIN 838 ili DIN 837 ili
ISO10104
Okasti ključ hrom-vanadijum 13x17mm hromirani, dužine min.160mm DIN 838 ili DIN 837 ili
ISO10104
Okasti ključ hrom-vanadijum 17x19mm hromirani, dužine min.160mm DIN 838 ili DIN 837 ili
ISO10104
Okasti ključ hrom-vanadijum 20x22mm hromirani, dužine min.200mm DIN 838 ili DIN 837 ili
ISO10104
Okasti ključ hrom-vanadijum 30x32mm hromirani, dužine min.300mm DIN 838 ili DIN 837 ili
ISO10104
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
38
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Okasti ključ hrom-vanadijum 8x10mm hromirani, dužine min.110mm DIN 838 ili DIN 837 ili
ISO10104
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 12-13mm, L-min. 170mm, hromiran DIN3110 ili
ISO10102
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 13-17mm, L-min. 200mm, hromiran DIN3110 ili
ISO10102
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 17-19mm, L-min. 215mm, hromiran DIN3110 ili
ISO10102
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 20-22mm, L-min. 230mm, hromiran DIN3110 ili
ISO10102
DIN 895 ili
DIN 895 ili
DIN 895 ili
DIN 895 ili
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 22-24mm, L-min. 240mm, hromiran DIN3110 ili DIN 895 ili
ISO10102
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 24-27mm, L-min. 265mm, hromiran DIN3110 ili DIN 895 ili
ISO10102
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 8-10mm, L-min. 135mm, hromiran DIN3110 ili DIN 895 ili
ISO10102
Ključ okasto-viljuškasti 10mm hrom-vanadijum okaljeni i hromirani, dužine min.128mm, glava
pod uglom 15° DIN 3113 ili ISO 7738
Ključ okasto-viljuškasti 13mm hrom-vanadijum okaljeni i hromirani, dužine min.150mm, glava
pod uglom 15° DIN 3113 ili ISO 7738
Ključ okasto-viljuškasti 17mm hrom-vanadijum okaljeni i hromirani, dužine min.190mm, glava
pod uglom 15° DIN 3113 ili ISO 7738
Makaze za lim, ivice za sečenje su okaljene, kapacitet sečenja tvrdog lima min 1.2mm, dužina
od 260-300mm
Metar 3m sa zabravljenjem, plastično dvokomponentno kućište sa kočnicom i šnalom
Pantljika od 50 m, sa rukohvatom, mogućnošću ručnog namotavanja PVC merne trake
Špic za beton 250mm DIN7256 hrom-vanadijum, okaljen; sa gumenom zaštitom
Т-ručica prihvat ½" L-300,ISO 3315
кoм.
53
кoм.
80
кoм.
81
кoм.
78
кoм.
73
кoм.
18
кoм.
19
кoм.
35
кoм.
21
кoм.
31
кoм.
30
кoм.
2
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
38
8
6
2
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора:
Гарантни рок (минимално 24 месеци) уписати
Добра домаћег порекла( заокружити)
50 календарских дана
ДА
НЕ
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде: 150 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
4) За позицију 8 потребно је доставити узорак
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена:
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
39
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр.__________ од ______________
Partija 5-Testere
Попуњава понуђач
јед.мере
Кол
1
Motorna Teleskopska testera dužine min.130cm, dužina osovine min.1100mm,min Snaga
600W
Brzina lanca min 13 m/s
Broj obrtaja minimalno 7500 u min
ком.
1
2
Motorna testera profesionalna minimalne teh. karakteristike :
Broj obrtaja 2700 o/min
Korak lanca .325"
Preporučena dužina vodilice, min-max 33-50 cm
Radna Izlazna minimalna snaga 2.1 kW / 2.8 KS
ком.
5
3
Testera za drvo sa metalnim ramom (dužina testere 600-650 mm)
ком.
9
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
50 календарских дана
Рок испоруке од потписивања уговора:
Гарантни рок (минимално 24 месеци) уписати
Добра домаћег порекла( заокружити)
ДА
НЕ
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде: 150 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
4) За позиције 1 и 2 потребно је доставити узорке
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена:
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
40
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр.__________ од ______________
Partija 6-Uređaji za kontrolu Mernog mesta
Попуњава понуђач
р.б. Спецификација материјала и опреме
RST ispitivač redosleda faza. Napon AC 40-690 V, frekvencija 15400 Hz,električna sigurnost IEC - 61010, kategorija CAT III 600V,
1
Struja testiranjа <3,5 mА/fazno. Zaštita IP-40, led displej.
2
Detektor vodova pod naponom- minimalnih karakteristika:
Materijale koje pronalazi(metali koji sadrže gvožđe, metali bez
gvožđa, vodovi pod naponom) dubina dometa za čelik minimalno
100mm, Dubina dometa za bakar minimalno 80mm, Zaštita IP54,
nezavizno napajanje.
јед.мере
Кол
ком.
22
ком.
35
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
50 календарских дана
Рок испоруке од потписивања уговора:
Гарантни рок (минимално 24 месеци) уписати
Добра домаћег порекла( заокружити)
ДА
НЕ
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде: 150 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
4) За позиције 1 и 2 потребно је доставити узорке
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена:
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
41
Dispoziciјa Partija 1. – ELEKTRIČNI ALAT
Jedinica
mere
Ogranak
Kragujevac
kolicina
Ogranak
Požarevac
kolicina
Ogranak
Smederevo
kolicina
Ukupna
količina
1
AKU Bušilica, u koferu sa dve baterije i punjačem
Broj obrtaja u praznom hodu (1.brzina / 2. brzina)min 400 / min 1.300 min-1
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 10 mm
Napon akumulatora od 14 V do 18V
Kapacitet akumulatora min 1,5 Ah
Masa sa akumulatorom do 1,8 kg
Više brzina
Vibraciono bušenje
Desni i levi smer obrtanja
Elektronika,Auto Lock, Svetlo
kom.
3
1
1
5
2
AKU Odvijač, u koferu sa dve baterije i punjačem
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) min 400 / min1.300 min-1
Napon akumulatora od 14 do18 V
Stezna glava Brzostezna glava minimalno do 10 mm
Težina mašine sa akumulatorom do 1,7 kg
Svetlo
2-brzinski prenosnik
Smer obrtanja desno/levo
Kapacitet akumulatora min 1,3 Ah
kom.
3
1
1
5
kom.
20
28
5
53
R.Broj
3
Naziv proizvoda sa tehničkim opisom
Prenosna punjiva LED lampa 6V sa min. zahtevanim карактеристикама : autonomija min 10h,
Kapacitet min 4Ah, mogućnost izbora jačine svetlosti, sa punjačem. Лампа може да садржи
минимално 18 лед диода или комбинацију мин(8 Led dioda) са мин једном халогеном
сијалицом(комбинација лед диода и халогене сијалице)
4
Brusilica minimalne snage 900W, минимално Ø115mm, minimalno 11.000 o/min, štitnik, ključ,
dodatna ručka
kom.
3
4
3
10
5
Bušilica električna vibraciona minimalno: snage750W, 2 brzine1000 i 3000 o/min, sa
potenciometrom i promenom smera levo-desno. samostežući futer 1.5-13mm, u Koferu
kom.
2
0
2
4
kom.
70
0
0
70
6
Led Lampa za na glavu, sa podesivom elasticnom trakom, Ima mogucnost zumiranja snopa ili
sirokog snop svetla, sa min. 3x AAA 1,5 V baterije, koje se isporučuju uz lampu i koje su
zamenjljive, mogućnost podešavanja ugla svetla, sa minimum dva moda rada intenziteta svetla
42
Dispoziciјa Partija 2. – RUČNI ELEKTRIČARSKI ALAT
Ogranak
Kragujevac
kolicina
Ogranak
Požarevac
kolicina
Ogranak
Smederevo
kolicina
Ukupna
količina
R.Broj
Naziv proizvoda sa tehničkim opisom
Jedinica
mere
1
Klešta za skidanje izolacije sa oprugom 160 mm do Ø5mm odnosno do 10mm2 sa
dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom VDE 1000V, hromirane, podešavanje
vijkom i zaključavanje vijkom do željenog prečnika
kom.
15
6
1
22
gar.
75
70
66
211
kom.
8
0
1
9
kom.
85
70
85
240
kom.
5
0
1
6
kom.
20
15
10
45
kom.
30
9
13
52
kom.
9
4
2
15
5
Garnitura odvijača,min dvokomponentna izolacija za rad pod naponom do
1000V;Set treba da sadrži: Odvijač PH1x80; PH2x100; Ravni odvijač 75 ili
80x2.5x0.4; Ravni odvijač 100x4.0x0.8; Ravni odvijač 125x5.5x1.0; Ispitivač naponaglinerica 3.0.x140 Izrađeni po standarduEN/IEC 60900 VDE
Nož za skidanje poluprovodnog sloja za kablove min. od 10 do 50 mm , Mogućnost
podešavanja koraka skidanja min.od 0,1 do 1,2
Klešta kombinovana 180mm sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom
1000V, standard VDE EN/IEC60900 ili DIN ISO 5746, površina hromirana,rezne ivice
kaljene
Klešta papagajke 240-250mm sa min dvokomponentnim rukohvatom 1000V,
podešavanje otvora u više pozicija, hromirana, VDE, minimalan otvor 31mm
6
Sečice kose 160mm sa dvokomponentnim rukohvatom 1000V, rezne ivice
induktivno kaljene, hromirane, 1000V VDE EN/IEC 60900 ili DIN ISO5749
2
3
4
8
Klešta špic prava 160mm, sa min dvokomponentnim rukohvatom 1000V, rezne ivice
induktivno kaljene, unutrašnje površine čeljusti nazubljene, VDE , EN 60900 ili DIN
ISO 5745 hromirane
Izolovani šestougaoni nasadni ključ 8 mm ,min dvokomponentna drška VDE EN/IEC
609000 kompletno izolovan od početka do kraja
9
Izolovani šestougaoni nasadni ključ 13 mm ,min dvokomponentna drška VDE
EN/IEC 609000 kompletno izolovan od početka do kraja
kom.
48
4
2
54
10
Izolovani šestougaoni nasadni ključ 17 mm ,min dvokomponentna drška VDE
EN/IEC 609000 kompletno izolovan od početka do kraja
kom.
30
4
2
36
kom.
15
2
21
38
7
11
Kutija za alat metalna petodelna (530-570)x(200-220)x(205-235)mm sa dve ručke
43
12
Nož za blankiranje sa spljoštenim vrhom za skidanje spoljne izolacije bez oštećenja
izolacije provodnika, ukupna dužina min.150mm, sečivo ojačano izrađeno od
nerđajućeg čelika, 1000V dvokomponentna drška IEC 60900
kom.
28
4
6
38
13
Izolovani min dvokomponentni šestougaoni nasadni odvijač 10 mm, EN/IEC
60900VDE kompletno izolovan od početka do kraja
kom.
5
2
0
7
kom.
5
1
3
9
kom.
0
1
4
5
kom.
0
2
1
3
kom.
0
6
20
26
14
15
16
17
Torba za alat, kožna , kožni kaiš za nošenje preko ramena,kaiš rukohvat na gornjoj
strani torbe, prednje kopče sa zaključavanjem, ulošci za alat unutar torbe, dim.
330-395x110-190x260-300
Апарат за затезање водова,ланчани чекрк.Челични ланац са округлим
чланцима, јака и компактна верзија,носећи ланац велике чврстоће,лак ход
склопних елемената за једноручно руковање.Куке са сигурносним језичком
окретне за 360º,самоподесива теретна кочница.Максималне затезне силе до
250кг са аутоматском хватаљком за затезање проводника за мин пресеке од 614мм2
Апарат за затезање водова,ланчани чекрк.Челични ланац са округлим
чланцима, јака и компактна верзија,носећи ланац велике чврстоће,лак ход
склопних елемената за једноручно руковање.Куке са сигурносним језичком
окретне за 360º,самоподесива теретна кочница.Максималне затезне силе до
750кг са аутоматском хватаљком за затезање проводника за мин пресеке од 614мм2
Котурача - мала за развлачење НН СКС на стубове. Telo koturače i koturača
izrađene su od Al legure, okretanje se vrši preko ležaja, visina kompletne koturače
450-500mm, prečnik koturače 250-300mm, širina žljeba 60mm(prostor za
naleganje SKS-a)
18
Garnitura odvijača krstasti sa OK ojačanjem. Garnitura sadrži tri odvijača( PH1, PH
2, PH 3) DIN 5262 ili ISO8764-1,2
gar.
5
8
5
18
19
Garnitura odvijača pljosnatih sa OK ojačanjem. Garnitura sadrži četiri odvijača
(1,0x5,5: 1,2x6,5: 1,2x8,0: 1,6x10,0 ) DIN 5262ili ISO2380 ili DIN 5265
gar.
5
3
5
13
44
Dispoziciјa Partija 3. – MERNI INSTRUMENTI
Ogranak
Kragujevac
kolicina
Ogranak
Požarevac
kolicina
Ogranak
Smederevo
kolicina
Ukupna količina
R.Broj
Naziv proizvoda sa tehničkim opisom
Jedinica
mere
1
Ampermetar Klešta; Opseg merenja napona: min 600 V AC/DC;
Opseg merenja struje min 600A; Opseg merenja otpora
minimalno 2000 Ω; Otvor čeljusti: min 30 mm Kategorija merenja:
CAT III, 600 V;
kom.
26
14
15
55
2
Uređaj za ispitivanje akumulatora 12V, funkcija provere
alternatora i startera, sa štipaljkama za fiksiranje
kom.
1
0
1
2
kom.
70
7
2
79
kom.
25
35
24
84
kom.
20
15
8
43
3
4
5
Tester napona: Pokazivanje napona AC i DC minimalno od 6 do
400V / Pokazivanje opsega minimalno u 5 opsega /minimalan
stepen zaštite IP65/ispitivanje polariteta da/LED Pipalice
zaštićene plastikom zarad sprečavanja kratkog spoja
Duspol za merenje AC/DC minimalni opseg 12-690V, LED displej,
stepen zaštite min IP65, Pipalice zaštićene plastikom zarad
sprečavanja kratkog spoja. CAT III, 1000V;
Digitalni multimer sa elestomerom: Opseg merenja napona
minimalno:od 200 mV do 600 V,Opseg merenja struje
minimalno:od: 1 mA do 10 A
Opseg merenja otpora najmanje do :20 MΩ
Kategorija merenja: CAT III, minimalno 300 V
45
Dispozicija Partija 4. – MAŠINSKI ALAT
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
Ogranak
Kragujevac
kolicina
21
0
1
0
0
0
Ogranak
Požarevac
kolicina
14
0
1
7
0
2
Ogranak
Smederevo
kolicina
8
2
2
1
6
1
gar.
3
10
2
15
set.
3
4
1
8
9
Ključevi imbus 1.5-10mm dugi 9/1 u nosaču od tvrde plastike sa glavom za
rad pod uglom i osiguračem za zadržavanje
zavrtnjeva(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10) Hrom vanadium
gar.
10
3
4
17
10
Makaze za sečenje betonskog gvoždja - kovane i poboljšane. rezne ivice
posebno induktivno okaljene ukupna dužina 450 mm, rukohvat obložen
tvrdom plastikom ili gumom.
kom.
4
15
8
27
kom.
10
1
2
13
kom.
4
0
3
7
R.Broj
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
Naziv proizvoda sa tehničkim opisom
Bonsek ram metalni sa Bimetalnim listom testere 300mm
Burgija stepenasta 4-39mm HSS, br.stepeni 13
Čekić 0.5 kg bravarski sa držaljom DIN 1041
Čekić 0.8 kg bravarski sa držaljom DIN 1041
Čekić 1.0 kg bravarski sa držaljom DIN 1041
Čekić 2.0 kg bravarski sa držaljom DIN 1041
Garnitura nasadnih Torex ključeva muški T20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 i ženski
E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Set nasadnih ključeva 6-ugaoni 1/2’’ 10-32mm (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22,23, 24, 27, 30, 32) Zglob kardanski prihvat 1/2" ;
Nastavak L-125 prihvat 1/2" ; Nastavak L-250-255 prihvat 1/2"; Čegrtaljka
dvosmerna prihvat 1/2" ; T-ručica L-300 prihvat 1/2" set u metalnoj ili PVC
kutiji
Makaze za sečenje betonskog gvoždja - kovane i poboljšane. rezne ivice
posebno induktivno okaljene , ukupna dužina 350 mm, rukohvat obložen
tvrdom plastikom ili gumom.
Klešta grip минималних карактеристика 175mm, otvor čeljusti 30mm,
niklovana
Jedinica
mere
Ukupna količina
43
2
4
8
6
3
46
Klešta švedska ravna 90° 1-1/2" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа -
13
14
15
Ključ štelujući L-250mm otvor čeljusti minimalno 25mm, sa mm ili inčnom
skalom, hromiran DIN 3117
Okasti ključ hrom-vanadijum 10x11mm hromirani, dužine min.130mm DIN
838 ili DIN 837 ili ISO10104
kom.
5
2
0
7
kom.
22
25
2
49
kom.
11
56
1
68
16
Okasti ključ hrom-vanadijum 13x17mm hromirani, dužine min.160mm DIN
838 ili DIN 837 ili ISO10104
kom.
34
56
1
91
17
Okasti ključ hrom-vanadijum 17x19mm hromirani, dužine min.160mm DIN
838 ili DIN 837 ili ISO10104
kom.
34
56
0
90
18
Okasti ključ hrom-vanadijum 20x22mm hromirani, dužine min.200mm DIN
838 ili DIN 837 ili ISO10104
kom.
30
56
0
86
19
Okasti ključ hrom-vanadijum 30x32mm hromirani, dužine min.300mm DIN
838 ili DIN 837 ili ISO10104
kom.
0
0
2
2
20
Okasti ključ hrom-vanadijum 8x10mm hromirani, dužine min.110mm DIN
838 ili DIN 837 ili ISO10104
kom.
53
0
0
53
21
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 12-13mm, L-min. 170mm, hromiran
DIN3110 ili DIN 895 ili ISO10102
kom.
28
50
2
80
22
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 13-17mm, L-min. 200mm, hromiran
DIN3110 ili DIN 895 ili ISO10102
kom.
30
50
1
81
23
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 17-19mm, L-min. 215mm, hromiran
DIN3110 ili DIN 895 ili ISO10102
kom.
28
50
0
78
24
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 20-22mm, L-min. 230mm, hromiran
DIN3110 ili DIN 895 ili ISO10102
kom.
23
50
0
73
47
25
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 22-24mm, L-min. 240mm, hromiran
DIN3110 ili DIN 895 ili ISO10102
kom.
13
5
0
18
26
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 24-27mm, L-min. 265mm, hromiran
DIN3110 ili DIN 895 ili ISO10102
kom.
13
6
0
19
27
Ključ viljuškasti hrom vanadijum 8-10mm, L-min. 135mm, hromiran
DIN3110 ili DIN 895 ili ISO10102
kom.
28
5
2
35
28
Ključ okasto-viljuškasti 10mm hrom-vanadijum okaljeni i hromirani, dužine
min.128mm, glava pod uglom 15° DIN 3113 ili ISO 7738
kom.
8
9
4
21
kom.
8
9
14
31
kom.
8
9
13
30
29
30
Ključ okasto-viljuškasti 13mm hrom-vanadijum okaljeni i hromirani, dužine
min.150mm, glava pod uglom 15° DIN 3113 ili ISO 7738
Ključ okasto-viljuškasti 17mm hrom-vanadijum okaljeni i hromirani, dužine
min.190mm, glava pod uglom 15° DIN 3113 ili ISO 7738
31
Makaze za lim, ivice za sečenje su okaljene, kapacitet sečenja tvrdog lima
min 1.2mm, dužina od 260-300mm
kom.
0
0
2
2
32
Metar 3m sa zabravljenjem, plastično dvokomponentno kućište sa
kočnicom i šnalom
kom.
29
4
5
38
33
Pantljika od 50 m, sa rukohvatom, mogućnošću ručnog namotavanja PVC
merne trake
kom.
0
6
2
8
34
Špic za beton 250mm DIN7256 hrom-vanadijum, okaljen; sa gumenom
zaštitom
kom.
6
0
6
kom.
0
1
2
35
Т-ručica prihvat ½" L-300,ISO 3315
1
48
Dispozicija Partija 5. – TESTERE
R.Broj
1
2
3
Naziv proizvoda sa tehničkim opisom
Motorna Teleskopska testera dužine min.130cm, dužina osovine
min.1100mm,min Snaga 600W
Brzina lanca min 13 m/s
Broj obrtaja minimalno 7500 u min
Motorna testera profesionalna minimalne teh. karakteristike :
Broj obrtaja 2700 o/min
Korak lanca .325"
Preporučena dužina vodilice, min-max 33-50 cm
Radna Izlazna minimalna snaga 2.1 kW / 2.8 KS
Testera za drvo sa metalnim ramom (dužina testere 600-650 mm)
Jedinica
mere
Ogranak
Kragujevac
kolicina
Ogranak
Požarevac
kolicina
Ogranak
Smederevo
kolicina
Ukupna
količina
kom.
0
0
1
1
kom.
3
0
2
5
kom.
6
1
2
9
49
Dispozicija Partija 6. – UREĐAJI ZA KONTROLU MERNIH MESTA
R.Broj
1
2
Naziv proizvoda sa tehničkim opisom
RST ispitivač redosleda faza. Napon AC 40-690 V, frekvencija 15400 Hz,električna sigurnost IEC - 61010, kategorija CAT III 600V,
Struja testiranjа <3,5 mА/fazno. Zaštita IP-40, led displej.
Detektor vodova pod naponom- minimalnih karakteristika:
Materijale koje pronalazi(metali koji sadrže gvožđe, metali bez
gvožđa, vodovi pod naponom) dubina dometa za čelik
minimalno 100mm, Dubina dometa za bakar minimalno 80mm,
Zaštita IP54, nezavizno napajanje.
Jedinica
mere
Ogranak
Kragujevac
kolicina
Ogranak
Požarevac
kolicina
Ogranak
Smederevo
kolicina
Ukupna količina
kom.
9
9
4
22
kom.
35
0
0
35
50
Download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА