U periodu od 2.10.2014. godine do 3.10.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi:
STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 3.10.2014. GODINE
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Red.
br.
1.
Naziv dužnika
Matični broj
Stečajni broj
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
2. St. broj
3447/2011
KMG "Trudbenik" o.a.d.
Status dužnika APR
Status dužnika Agencija za
privatizaciju*
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/2575/
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
U postupku stečaja u predmetu broj 2. St. 3447/2011 nad stečajnim dužnikom KMG "Trudbenik" o.a.d. iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 79.
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 24. oktobar 2014. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Red.
br.
2.
Naziv dužnika
"BDM-Promet" d.o.o.
Matični broj
27001688
Stečajni broj
2. St. broj 4/2014
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/3527/
Status dužnika Agencija za
privatizaciju*
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Gordana Aranđelović, u postupku stečaja nad Stečajnom masom "BDM-Promet" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, ul. Vojvode Stepe 352, matični
broj 27001688, PIB: 108319430, na završnom ročištu održanom dana 19. septembra 2014. godine, doneo je
REŠENJE
I Usvaja se završni račun stečajnog upravnika od 19. avgusta 2014. godine.
II Zaključuje se stečajni postupak nad Stečajnim masom "BDM-Promet" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Vojvode Stepe 352, matični broj 27001688, PIB: 108319430.
III Nalaže se Agenciji za privredne registre, Beograd, Brankova 25, da po pravosnažnosti rešenja izvrši brisanje Stečajne mase "BDM-Promet" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Jevrejska
24, matični broj 27001688, PIB: 108319430, iz registra privrednih subjekata.
IV Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog masu sa matičnim brojem 27001688.
V Nalaže se Poreskoj upravi, Filijali Voždovac da po pravosnažnosti ovog rešenja ugasi PIB 108319430.
VI Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu zapisnika o uništenju pečata stečajne mase, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti
stečajnog upravnika Đorđa Zečevića iz Beograda.
VII Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Red.
br.
3.
Naziv dužnika
Matični broj
"Pomorsko-rečna agencija
"Jugoagent Group" a.d.
Stečajni broj
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
4. St. broj
4796/2012
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/3912/
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 4. St. 4796/2012 od 25.9.2014. godine, zakazao je ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije koji je podneo poverilac
Jugoagent KTS d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 165 a, i Milan Marjanović, Beograd, Strahinjića Bana 21, Beograd, vlasnik 89,79487 % kapitala stečajnog dužnika "Pomorsko-rečna
agencija "Jugoagent Group" a.d. - u stečaju, Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 a, radi glasanja od strane poverilaca. Poverioci mogu izvršiti uvid u predlog plana
reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, prizemlje, soba 23, sve do dana održavanja ročišta. Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu
reorganizacije zakazuje se za 24.11.2014. godine, u 11 časova, sudnica broj 100, I sprat Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Red.
br.
4.
Naziv dužnika
Matični broj
Stečajni broj
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
2.St. broj 4780/2012 ObjedinjenePretrage/
Search/Search
"MB Konsalting" d.o.o.
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/3658/
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Beogradu zakazuje ročište u predmetu 2.St. 4780/2012 za razmatranje i glasanje o predlogu plana reorganizacije stečajnog dužnika "MB Konsalting" d.o.o. u stečaju,
Beograd, Kralja Milana 22, za 16.10.2014. u 11 sati u sudnici 100.
Predlagač plana je osnivač Milisav Čutović.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini potraživanja.
Glasa se na ročištu za razmatranje i usvajanje predloga plana reorganizacije ili pismenim putem, kada se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica.
Poverioci mogu izvršiti uvid u Plan reorganizacije u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u sobi 23, svakog radnog dana u periodu od 9,00 do 12,00 časova.
Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda dana 18.9.2014. godine.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Red.
br.
5.
Naziv dužnika
"Podgrmečje" d.o.o.
Matični broj
17348574
Stečajni broj
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
3. St. broj
1745/2011
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/2377/
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
I Određuje se završno ročište za 21.10.2014. godine u 11,00 časova u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Podgrmečje" d.o.o. Rušanj 13. septembra 1 deo 9, matični broj
17348574 PIB 101411834.
II Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 17.9.2014. godine.
PRIVREDNI SUD U VALJEVU
Red.
Naziv dužnika
Matični broj
Stečajni broj
Status dužnika APR
Status dužnika ALSU
Status dužnika Agencija za
br.
6.
privatizaciju *
PDP "Koceljeva"
07647565
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
St. broj 60/10
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/19/
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PDP "Koceljeva", Nemanjina 97, dana 29.9.2014. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom PDP "Koceljeva", Nemanjina 97, Matični broj 07647565, PIB 105695295. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija
za privatizaciju Beograd. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od prijema odnosno objavljivanja istog u "Sl. glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd,
a preko ovog prvostepenog suda.
PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU
Red.
br.
7.
Naziv dužnika
Društvo za proizvodnju, usluge i
promet "ITG" DOO
Matični broj
07882602
Stečajni broj
2. St. broj 8/2014
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/3961/
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava poverioce stečajnog dužnika Društvo za proizvodnju, usluge i promet "ITG" DOO Stragari, Kragujevac,
matični broj 07882602, PIB 10028204, da ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije, koje je bilo zakazano za 26. septembar 2014. godine nije održano, a naredno je
određeno za 30. oktobar 2014. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici 537/V Privrednog suda u Kragujevcu.
Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika i sva druga zainteresovana lica, da prisustvuju ročištu.
PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU
Red.
br.
8.
Naziv dužnika
Javno preduzeće "Centar za
kulturu"
Matični broj
17122754
Stečajni broj
1. St broj 19/2014
Status dužnika APR
Status dužnika ALSU
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 19/2014 od 26.9.2014. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom
Javno preduzeće "Centar za kulturu" Ćuprija, Karađorđeva b.b, matični broj 17122754, PIB 101372504. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3.
tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj Beograd, Terazije 23. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i
neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da
odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 13.11.2014. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac,
sudnica broj 533. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 12.1.2015. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 26.9.2014. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o
otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni
apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.
PRIVREDNI SUD U KRALJEVU
Red.
br.
9.
Naziv dužnika
GCR "Ribnica" d.o.o.
Matični broj
Stečajni broj
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
1. St. broj 721/2010 ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/1715/
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Kraljevu zakazuje završno ročište nad stečajnom masom stečajnog dužnika GCR "Ribnica" d.o.o. iz Metikoša, Kraljevo, za 31. oktobar 2014. godine, u 10,00 časova.
Ovim se smatra da su poverioci za ročište obavešteni.
PRIVREDNI SUD U KRALJEVU
Red.
br.
10.
Naziv dužnika
Matični broj
Raška holding kompanija a.d.
Stečajni broj
5. St. broj 17/2013
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/3890/
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad dužnikom Raška holding kompanija a.d. Novi Pazar u stečaju doneo je 25. septembra 2014. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište održaće se 22. oktobra 2014. godine u 10,00 časova u sudnici broj 15 ovog suda.
Poverioci se na ročište pozivaju preko oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".
PRIVREDNI SUD U PANČEVU
Red.
br.
11.
Naziv dužnika
"Tesla - Nova" d.o.o.
Matični broj
8764042
Stečajni broj
4. St. broj 56/2012
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/3333/
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Pančevu, po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, u stečajnom postupku nad stečajnom masom stečajnog dužnika, "Tesla - Nova" d.o.o. u stečaju iz Vladimirovca,
Bratstva jedinstva 64, matični broj 8764042, PIB 101055759, koga zastupa stečajni upravnik Medaković Branislav iz Pančeva, odlučujući o zahtevu stečajnog upravnika za razrešenje
iz ličnih razloga, doneo je dana 28. avgusta 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Medaković Branislav iz Pančeva, na lični zahtev.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miletić Bojan iz Pančeva, Karađorđeva 26, kancelarija u Pančevu, Njegoševa 1a, 3 sprat, broj licence 155-0605.
Razrešeni stečajni upravnik i novoimenovani stečajni upravnik, dužni su da bez odlaganja izvrše primopredaju celokupne imovine i dokumentacije stečajnog dužnika.
PRIVREDNI SUD U SOMBORU
Red.
br.
12.
Naziv dužnika
"Savremeni enterijeri" DOO
Matični broj
08708479
Stečajni broj
II St. broj 40/2012
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/3410/
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Somboru, u postupku stečaja nad "Savremeni enterijeri" DOO Sombor, matični broj 08708479 PIB 101841537 je rešenjem broj St. 40/2012 od 29. septembra 2014.
godine zaključio stečajni postupak koji je otvoren rešenjem ovog suda ST - 40/2012 od 21. juna 2012. godine.
PRIVREDNI SUD U SOMBORU
Red.
br.
13.
Naziv dužnika
"KOLGRAP" DOO
Matični broj
8376808
Stečajni broj
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
II St. broj 328/2010 ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/1638/
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Somboru, u postupku stečaja nad "KOLGRAP" DOO Sombor, matični broj 8376808 PIB 102104305 je rešenjem broj St. 328/2010 od 30. septembra 2014. godine
zaključio stečajni postupak koji je otvoren rešenjem ovog suda ST -328/2010 od 9. maja 2011. godine.
PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
Red.
br.
14.
Naziv dužnika
"Eurobonia" DOO
Matični broj
17512510
Stečajni broj
Posl. broj 3. St.
362/2011
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
Status dužnika ALSU
http://alsu.gov.rs/
stecaj/page/2158/
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom
"Eurobonia" DOO u stečaju Krnješevci, doneo je dana 13.3.2012. godine pod br. St-362/2011 rešenje sledeće sadržine.
Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu i usluge "Eurobonia"DOO u stečaju
iz Krnješevaca, Ugrinovačka 63, MB 17512510, PIB 103079334. Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku
RS".
PRIVREDNI SUD U SUBOTICI
Red.
br.
15.
Naziv dužnika
"Birografika Luks" d.o.o.
Matični broj
27001211
Stečajni broj
St. broj 25/2014
Status dužnika APR
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
Status dužnika ALSU
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Subotici je dana 25.9.2014. godine rešenjem St. 25/2014 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Doko Miroslava, dipl. oecc. u postupku stečaja nad Stečajnom
masom "Birografika Luks" d.o.o. u stečaju iz Subotice, Senćanski put 150. - matični broj 27001211.
Zaključuje se stečajni postupak nad Stečajnom masom "Birografika Luks" d.o.o. u stečaju iz Subotice, Senćanski put 150 - matični broj 27001211.
Utvrđuje se da stečajni dužnik Stečajnom masom "Birografika Luks" d.o.o. u stečaju iz Subotice, Senćanski put 150. - matični broj 27001211 na dan 25.9.2014. godine raspolaže
imovinom u iznosu od 10.480,74 dinara.
Preostali novčani iznos od 10.480,74 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
- sredstva rez. za okončanje steč. postupka 10.480,74 d.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS". Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u
"Službenom glasniku RS".
PRIVREDNI SUD U ČAČKU
Red.
br.
16.
Naziv dužnika
"Laminex" DOO
Matični broj
Stečajni broj
Reo. broj 4/2014
Status dužnika APR
http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search
Status dužnika ALSU
Status dužnika Agencija za
privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju
/116/Stecaj.shtml
Privredni sud u Čačku obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Laminex" DOO, Gornji Milanovac, da je ročište za raspravljanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije i
glasanje o istom od strane poverilaca koje je bilo zakazano za dan 19. septembar 2014. godine sa početkom u 12,30 časova, odloženo, i isto se zakazuje za dan 20. oktobar 2014.
godine, sa početkom u 12,30 časova, u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.
* Samo za subjekte privatizacije
Izvor: Redakcija 6.10.2014.
Download

U periodu od 2.10.2014. godine do 3.10.2014. godine objavljeni su