Sektor plana i analize
Vranje, maj 2013.g.
PREDMET: KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA SIMPA
U PERIODU I-XII-2012.G.
Konsolidovanim bilansom uspeha SIMPA obuhvaćeno je poslovanje
Simpo a.d. Vranje i 19 Simpovih zavisnih preduzeća: Simpo Dekor, Simpo
Dečji krevetići, Kondiva, Simpo Šik, Simpo Drvo, Simpo Tepisi, Simpo
Vlasina, Simbi Crna Trava, Simpo Cveće, Simpo Line, Simpo komerc, Simtak,
Si Market i ino firme: Sik Gradiška, Simpo d.o.o. Skoplje, Simpo Podgorica,
Simpo Priština, Simgor i Simpo Albanija.
Struktura prihoda
Simpo a.d. Vranje je u 2012. godini ostvario ukupan prihod u iznosu
od 9.559.493.000 dinara, što je u odnosu na uporedni period prošle godine
više za 0.4%.
Ukupni rashodi iznose 10.371.272.000 dinara, što predstavlja rast od
7.8% u odnosu na 2011.godinu.
U strukturi ukupnog prihoda u posmatranom periodu
konstatovati da:
možemo
 poslovni prihodi čine 76.6% ukupnog prihoda, i njihovo učešće se
povećava za 16.9% u odnosu na učešće u 2011. godini (59.7%).
 udeo finansijskih prihoda u ukupnom prihodu se povećava za 2.8%
(odnosno od 1% u 2011. godini povećava se učešće na 3.8% u
ukupnom prihodu)
 udeo ostalih prihoda iznosi 19.6% u 2012. godini, i njihovo učešće je
smanjeno u odnosuna 2011.g. kada je učešće ostalih prihoda u
ukupnom prihodu iznosilo 39.4%
Struktura rashoda
 Poslovni rashodi najviše terete ukupane rashode, u 2012.godini sa
91.1%, a u 2011. sa 70.8%.
 Opterećenje ukupnih rashoda finansijskim rashodima iznosi 11.2% u
2012. odnosno 8.3% u 2011. godini.
 Ostali rashodi, u ukupnom rashodu u 2012. godini učestvuju sa 6.2% i
pokazuju smanjenje u odnosu na prošlogodišnji period kada je učešće
bilo 22%.
 Opterećenje ukupnog prihoda ukupnim rashodima iznad je 100% za
iznos gubitka, odnosno ukupni rashodi opterećuju ukupan prihod sa
108.5% u 2012. godini i imaju tendenciju porasta jer su u prethodnoj
godini opterećivali ukupan prihod sa 101.1%.
Uvidom u konsolidovani bilans uspeha Simpo a.d. Vranje je u 2012.
godini ostvario negativan finansijski rezultat od 805.367.000 dinara ili cca
7.3 miliona evra.
Tabelarni prikaz prihoda i rashoda u periodu I-XII-2012.g. u 000 din.
Redni
broj
1
2
3
I
1
2
3
II
III
IV
V
VI
VI
Pozicija
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Ukupni prihodi
Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi
Ukupni rashodi
Gubitak
Neto Db poslov koje se obustavlja
Neto Gb poslov koje se obustavlja
Poreski rashod i odloženi por.
prihod
Poslovni rezultat - gubitak
Iznos
31.12.2012 31.12.2011
7,322,806
5,677,935
363,601
92,889
1,873,086
3,746,615
9,559,493
9,517,439
8,705,961
6,739,199
1,070,450
793,550
594,861
2,092,105
10,371,272 9,624,854
-811,779
-107,415
6,412
8,761
% struktura
Index
2012 2011 2012/2011
76.6
59.7
129.0
3.8
1.0
391.4
19.6
39.4
50.0
100.0 100.0
100.4
91.1
70.8
129.2
11.2
8.3
134.9
6.2
22.0
28.4
108.5 101.1
107.8
- 8.5
-1.1
755.7
1,277
-805,367
2
-117,453
-8.4
-1.2
685.7
Negativan finansijski rezultat čini 8.4% ukupnih prihoda i u odnosu na
prošlu godinu veći je za cca 7 puta.
Napomena:
- Neto Db i Gb poslovanja koje se obustavlja, čine bitni dogadjaji nastali
nakon sačinjavanja bilansa stanja i računovodstvene greške iz ranijih godina.
- U 2011.g. imali smo i poreske rashode perioda i odložene poreske prihode
perioda.
U 2012.g. u okviru SIMPA, pozitivan finansijski rezultat ostvarila su sledeća
preduzeća: Simpo line, Simpo Dekor, Sik Gradiška, Simpo d.o.o. Skoplje,
Simpo Podgorica, Simpo Cveće i Simpo komerc. Ostala zavisna preduzeća
SIMPA su ostvarila negativan finansijski rezultat.
Izvršni direktor
Dragoslav Nastić.s.r.
3
Download

KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA SIMPA U