BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
___________________________________________________________________________
Broj: 06/1-44-275/13
Datum: 21.11.2013.godine
SAŽETAK AKTIVNOSTI SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE U REALIZACIJI
PROJEKATA ZA PERIOD od 14.11.2012. do 14.11.2013.godine
Pored osnovnih djelatnosti kojim se svakodnevno bavi Služba civilne zaštite kao što su :
komunikacija sa Kantonalnom upravom i Federalnom upravom civilne zaštite (informacije,
izvještaji, tabelarni pregledi), gašenje požara, tehničke intervencije, odvoženje vode na
područja koja nisu pri urednom režimu snabdijevanja vodom, prikupljanje neeksplodiranih
ubojnih sredstava (NUS-a) i minsko-eksplozivnih sredstava ( MES-a), intervencije povodom
prirodnih nesreća, kontinuirano izdavanje uvjerenja obveznicima civilne zaštite, saradnja sa
Općinskom komisijom za procjenu šteta, u proteklom periodu Služba je radila i sljedeće
poslove:
Za potrebe Općinske načelnice 15.11.2012.godine je dostavljena Informacija o trenutnom
stanju u Službi civilne zaštite i problemima sa kojim se Služba susreće.
Nakon analize materijala o prijedlogu poduzimanja preventivnih mjera Služba civilne
zaštite je uputila 4 dopisa: JKP“Visočica“ Visoko, predsjednik savjeta MZ Centar, d.d.
„Asfaltgradnja“ Visoko, Elektrodistribucija Zenica-Poslovnica Visoko. Svi sastanci su
realizirani, izuzev „Asfaltgradnje“.
Napisano je Obavještenje za građane povodom preduzimanja preventivnih mjera od
sniježnih padavina i upućeno na zadate adrese i odrađen prilog na RTV Visoko.
Za potrebe Kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne zaštite urađen je službeni
imenik struktura zaštite i spašavanja na području ZE-DO kantona.
Za potrebe Općinske načelnice urađen je prijedlog sistematizacije radnih mjesta (šematski
i opisno).
Izvršena je primopredaja projekta Radovlje II cca 50.000 m² koje su uradile Oružane
snage BiH, o čemu smo dobili adekvatne certifikate o deminiranju.
07.12.2012. godine formiran je Štab zimske službe i tim povodom 10.12.2012.godine
urađen je prilog na TV Visoko, 12.12.2012.godine sastanak Štaba, 13.12.2012.godine dostava
Zapisnika i gostovanje na TV Visoko u dialoškoj emisiji „KURS“.
U novoj 2013.godini uz predložene mjere štednje sa posebnim akcentom na štednju
električne energije Služba je nastavila i dalje sa svojim radom: Kantonu i Federaciji dostavila
Izvještaj o poduzetim mjerama zaštite i spašavanja.
U to vrijeme je upriličena zvanična posjeta Turske delegacije općini Visoko, kao i
Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Visoko (PVJ) gdje se razgovaralo o novom navalnom
vozilu za potrebe PVJ Visoko.
U februaru mjesecu pristigla su sredstva Federalne uprave civilne zaštite za sanaciju šteta
velikog snijega iz 2012.godine. Štab zimskog održavanja lokalnih i regionalnih puteva u
proteklom zimskom periodu nije imao nekih većih poslova.
Na lokalitetu planinarskog doma Zbilje na rijeci Fojnici, općina Visoko dana 23. i
24.februara 2013.godine održana je vježba pod pokroviteljstvom Kantonalne uprave civilne
zaštite i Službe civilne zaštite Visoko, nazvana: „Združeni odgovor Visoko-2013“. Vježba je
imala edukativni karakter, kao i obuku službi zaštite na vodi i pod vodom i službi spašavanja
sa visina. Njen osnovni cilj je bio koordinacija ove dvije službe i spašavanje unesrećenih
osoba. Broj polaznika je bio 34 iz različitih općina ZE-DO kantona: Zenica, Maglaj,
Zavidovići i Visoko, kao i gosti iz SBK-Gorska služba spašavanja sa visina- Stanica Travnik.
Prvi mart Dan civilne zaštite je kao rezultat donio priznanje pripadniku PVJ Visoko koje
je na ceremoniji u Kantonu i uručeno.
Preko Kantona i Kantonalne uprave civilne zaštite od Federalne uprave civilne zaštite
dobiven je kompleksan dokumenat „Preduzimanje preventivnih mjera od poplava i snijega“ o
kome se pored službe očitovao i Općinski štab CZ, a širem građanstvu poslato nekoliko
obavještenja o ponašanju za vrijeme prirodnih nesreća.
Na sjednici Općinskog vijeća, kao jedna od tačaka usvojena i Odluka o organizovanju i
funkcionisanju zaštite od požara na teritoriji općine Visoko, gdje je taksativno nabrajano
obaveze zakonodavne i izvršne vlasti u funkcionisanju zaštite od požara.
Služba civilne zaštite raspisala je tender i kupila agregat za potrebe JKP „Visočica“, kao
jedne od svojih službi zaštite i spašavanja. Agregat je velike snage i može podmiriti potrebe
rada pumpi usljed energetskog sloma, služiti za potrebe hemo-dijalize, za potrebe odigravanja
utakmica u sportskoj hali itd.
U februaru mjesecu 2013.godine po nalogu Načelnice stupilo se u kontakt sa INZA
(Institut zaštite od požara i eksplozija) oko izrade kapitalnog dokumenta Procjene
ugroženosti od požara općine Visoko, a u martu mjesecu je potpisan ugovor o njegovoj
izradi. Prvobitna verzija urađene Procjene je išla na reviziju, a konačna varijanta krajem
oktobra dostavljena općini Visoko, ali po nalogu Općinske načelnice je ponovo data na
reviziju. Do kraja ove godine očekujemo da Procjena ugroženosti od požara bude usvojena na
Općinskom vijeću i kao takva da posluži kao platforma za izradu drugog kapitalnog
dokumenta Plan zaštite od požara općine Visoko.
Sa naše tačke gledišta najvažniji projekat koji je Služba CZ odradila je saradnja sa
Evropskom unijom uz učešće lokalne zajednice od 15% na planu deminiranja lokaliteta u užoj
gradskoj zoni. Projekat je koštao 200.000,00 EURA i deminirani su sljedeći lokaliteti: Vrela 1
u površini od 46.722,00 m², zatim lokaliteta Vrela 96.009,00 m² i lokaliteta Prijeko 3A
površine 66.302.,00 m².
Projektne zadatke uradio BH MAC i tokom cijelog perioda deminiranja koje je trajalo od
početka jula mjeseca do 16.10.2013.godine nadzor nad radovima su vršili inspektori MAC-a.
Na gore pomenutim projektima su pronađeni NUS-a i MES-a i to:
1. PP mine – PMA 3 ukupno 68 komada
2. PP mine – PMA 2 -20 komada
3. PMR -2A komada 1
4. haobičko zrno- 3 komada
5. tromblona-6 komada
6. ručnih bacaća-1 komad
7. ručnih bombi i ostalog NUS-a- 8 komada.
Zahvaljujući svakodnevnom druženju sa inspektorima MAC-a uspostavili smo kontakt sa
gospodinom Nerminom Hadžimujagićem vlasnikom i direktorom MDDC koja u svom
sastavu ima Centar za obuku pasa za otkrivanje mina, kao i ekipu za deminiranje sa
desetogodišnjim iskustvom. Ova firma ima dugogodišnju saradnju sa Kuvajtskom
ambasadom u Sarajevu i data su nam čvrsta uvjeravanja da će početkom sljedeće godine jedan
projektni zadatak u Čekrekčijama, koji je u neposrednoj blizini potencijalne industrijske zone,
biti deminiran. Radi se o projektu cca 40.000 m².
2
Na koordinacionom sastanku u Regionalnom uredu MH MAC-a u Sarajevu održanom
12.11.2013.godine definisana je Lista prioriteta za deminiranje za 2014.godinu, kao i Lista
sumnjive površine koja je reducirana uz postojeće aktivnosti u protekloj godini i sada iznosi
15.600,000 m².
Ono što je važno napomenuti da je općina Visoko ušla u Projekat pomoći žrtvama mina i
sa firmom ASB koja je ekspozitura Evropske unije radi na prikupljanju podataka i aplikacija
za sljedeću godinu.
Što se tiće prirodnih nesreća u protekloj godini ovaj puta je općina Visoko bila pošteđena
u odnosu na prethodne godine. U periodu od 24.2. do 27.2.2013.godine Operativni centar
civilne zaštite zaprimio je više dojava od građana i pravnih lica oko izlijevanja lokalnih
potoka i gradskih rijeka. Ova elementarna nepogoda nije izazvala veće materijalne štete, ali su
pripadnici Službe civilne zaštite radili na ispumpavanju vode u nekoliko privatnih objekata,
poslovnih objekata, kao i izlazak na teren u MZ Kološići, Topuzovo polje, a i u MZ Kula
Banjer gdje je zatvoren pješački propust ispod autoputa.
U gore pomenutom periodu Služba civilne zaštite je izlazila na teren i u Službu je
dopremljena veća količina MES-a u NUS-a:
- mina RB.............................3 komada
- mina MB............................2 komada
- mina NB-svijetleća............2 komada
- granata 105 mm.................3 komada
- TTM...................................1 komad
- ROB..................................18 komada
- okvira za municiju..............4 komada
- mina ručnog bacaća............1 komad
- sitne municije.................353 komada.
Zbog nemogućnosti transporta na licu mjesta iza prostora Vatrogasnog doma, a uz
prisustvo FUCZ, PU Visoko i Službe CZ uništeno je tri komada PP mina tipa PMA.
U prostorije Službe CZ, pored građana, MES i NUS redovno dostavljaju pripadnici PU
Visoko.
Za narednu godinu, a u razgovoru sa gospodinom Dušanom Gavranom direktorom BH
MAC-a, koji je lično založio svoj autoritet obečano nam je aktivnije čišćenje 10-tak projekata
na lokalitetu MZ Kralupi u okviru tzv. humanitarnog deminiranja.
Profesionalna vatrogasna jedinica ispunjavajući svoju osnovnu obavezu gašenja požara,
te spasavanje ljudi i imovine u navedenom periodu intervenisala je u 140 slučajeva i to:
- 38 tehničkih intervencija,
- 29 požara na stambenim objektima,
- 26 požara šuma,
- 16 požara niskog rastinja,
- 15 požara na deponijama,
- 9 požara na vozilima,
- 3 požara na privrednim objektima,
- 2 požara na javnim objektima,
- 1.intervencija usljed eksplozije,
- 1.intervencija usljed prirodne nesreće.
Pored ovih obaveza PVJ Visoko je učestvovala u pružanju pomoći MZ Poriječani i Centru
za osobe sa posebnim potrebama u Dobrinju na iscrpavanju vode iz lokalnih rezervoara kao i
na prevazilaženju problema kod širenja prašine na lokalnom putu u Seoči.
PVJ Visoko je učestvovala u obezbjeđenju sportskih manifestacija i odigravanja
međunarodnih utakmica u KSC „Mladost“: BiH- Rusija, BiH- Austrija i BH-Holandija.
3
Obezbjeđivana je i manifestacija „Visočko ljeto“, „Jesen u Visokom“, „Salavat tebi
Poslaniče“, doček Nove 2013.godine, otvaranje džamije u Grajanima i Čekrekčijama.
U ugrožena područja mjesnih zajednica: Kula Banjer, Gračanica, Rosulje, Čekrekčije,
Kološići, Upovac, Muhašinovići ,kao i osnovna škola u Gračanici isporučena je 31 cisterna sa
pitkom vodom ili 233 tone vode.
Izvršena je taktička pokazna vježba u Prijekom sa ciljem uvježbavanja gašenja požara na
automobilima, kao i vježba na spasavanju unesrećenih u saobraćajnim nesrećama zajedno sa
uposlenicima PU Visoko i prve pomoći Doma zdravlja Visoko.
Izvršena obuka i pokazna vježba za učenike škola: Gračanica, Dobrinje i Moštre.
Putem sredstava javnog informisanja u više navrata informisano je stanovništvo o
poštivanju mjera zaštite od požara i davana su konkretna uputstva u datim situacijama, te
saopštenja Općinske načelnice kao komandanta Općinskog štaba civilne zaštite na poštivanju
mjera i opasnosti nastalih usljed povećanih temperatura.
Obzirom da je na općini Visoko pokrenuto više projekata deminiranja u cilju stvaranja
sigurnosnih uslova za boravak vatrogasci su aktivno učestvovali u pružanju tehničke pomoći
ekipama za deminiranje.
Upriličena je posjeta vatrogascima iz Celja i ugovorena donacija u opremi, a od strane
Kantonalne uprave civilne zaštite PVJ Visoko dodijeljene su dvije pumpe za vodu velikog
kapaciteta i dogovorena isporuka specijalnog vozila za intervencije kod saobraćajnih nesreća.
Isto tako, inicijativom Općinske načelnice pokrenuta je aktivnost za nabavku
vatrogasnog vozila preko Turske organizacije TIKA.
Na Općinskom vijeću usvojena je općinska Odluka o organizovanju i funkcionisanju
zaštite od požara i vatrogastvu, te je podnesena Informacija o stanju zaštite od požara i
vatrogastvu na općini Visoko.
U pripremi su odluke: Odluka o općinskim naknadama za vatrogastvo,Odluka o
vatrogasnom dežurstvu, te Odluka o uključivanju DVD u službu zaštite od požara.
U završnoj fazi izrada Procjene ugroženosti zaštite od požara i donošenje Plana zaštite
od požara općine Visoko.
Ažurirane su evidencije o korištenju vatrogasnih vozila i opreme, te je urađen Plan rada
i aktivnosti za narednu godinu.
U cilju poboljšavanja uslova za rad u toku su aktivnosti na opremanju PVJ Visoko
adekvatnim uniformama i nedostajućom opremom.
POMOĆNIK NAČELNICE ZA CZ
Dragan Božičković
4
Download

Služba civilne zaštite