лепо
ЖИВОТ
мир
ЛЕПО
ново паметЉУБА
звездано
дуга
рећа
ПРАЗНИК сунц
нањеоблак знањ
ЗВЕЗДE
ДЕЦА
звук
ХИТ!
KLETT
КОМПЛЕТ
ДЕЦА
7
а
–
8
ј
.
и
м
е
Х УЧЕЊЕ
мирцвет
осмехзвукснови
оптимиста
М УД Р О С Т
смех
ЗВЕЗДЕ
НЦЕнебо
ДЕЦА
радост
лепота
д у га МИР
васпитање
ЛЕПОТА

ОДОБРЕНО!
звук
ШКОЛСКA ГОДИНA
2013/2014.
љупко
сунце
Знање
нас чини
великима
РЕЧ УРЕ ДН И К А
Поштованe професорке и професори хемије,
Најављујемо нове уџбенике хемије за 7. и 8. разред основне школе и пратеће збирке задатака с лабораторијским
вежбама. Oба уџбеника имају много структурних компоненaта чији је циљ да код ученика развију активан
однос према предмету и омогуће сагледавање садржаја хемије у различитим контекстима. Новим
структурним компонентама настојали смо да мотивишемо ученике за учење хемије, да активирамо њихова
претходна знања и доведемо их у везу са садржајем нових лекција. Ради тога, у уџбенику за седми разред на
почетку сваке лекције осмишљен је Стрип, а у уџбенику за осми разред Подсетник и Корак даље.
хе м и ј а
в. проф. др
Драгица Тривић,
уредник за хемију
У уџбеницима су наведене бројне занимљивости да би се ђаци мотивисали за учење хемије, али и сазнали
какав је њен значај у различитим областима и свакодневном животу. У тим занимљивостима истицана је
повезаност хемије с другим наукама и технологијом.
Основни текст замишљен је тако да подстиче ученике на повезивање микросвета и макросвета, света честица
и интеракција између њих и света супстанци чија својства макроскопски опажају. У оба уџбеника настојали смо
да јасно истакнемо везу између структуре супстанци, њихових својстава и практичне примене.
Хемија је експериментална наука и оба уџбеника садрже бројне огледе као ослонце у сазнавању својстава
супстанци. Тај приступ додатно подржавају лабораторијске вежбе у пратећим збиркама. Лабораторијске
вежбе планиране су како за индивидуални рад тако и за рад ученика у групама, а осим њих постоји још
једна структурна компонента чији је циљ подстицање истраживачког односа младих према свакодневном
окружењу. То су мали кућни огледи.
Ученици могу пратити напредовање у учењу решавањем питања и задатака на крају сваке лекције. У збирци
задатака напредовање се може пратити и у односу на Образовне стандарде за крај обавезног образовања.
Тиме се ђаци припремају за завршни испит који ће по новом систему обухватити и хемију.
Уџбеници садрже и структурне компоненте које помажу ученику да сагледа тему као целину и да с лакоћом
користи уџбеник.
Пишући уџбенике хемије за 7. и 8. разред желели смо да направимо два ефективна и ефикасна извора знања,
која ће обезбедити хемијску писменост сваком ученику и подстицати резоновање у области хемије, али и
природних наука уопште. Намера нам је била и да ова два уџбеника и пратеће збирке буду снажна подршка
вашем раду који ће као резултат имати савладана знања и вештине описане Образовним стандардима за крај
обавезног образовања.
Срдачан поздрав

р
лепо
ЖИВОТ
ЛЕПО
ЉУБА
ново
звездано
дуга
мир
ЕВАЛУАТОРИ КОЈИ СУ ДОПРИНЕЛИ
ВРХУНСКОМ КВАЛИТЕТУ УЏБЕНИКА
рећа
ПРАЗНИК сунц
нањеоблак знањ
УЏБЕНИЦИ ЗА ХЕМИЈУ
ЗВЕЗДE

8. разред
за ученике
7. разред
ДЕЦА


ОДОБРЕНО!
Београд
Драгана Илић, ОШ „Дринка Павловић”,
Невенка Борковић, ОШ „Јован Стерија Поповић”
Бор
Ирена Митић, ОШ „3. Октобар”
Ваљево
Анђелка Гојковић, ОШ „Андра Савчић”
Костолац
Снежана Милосављевић, ОШ „Јован Цвијић”
Крагујевац
Светлана Матић, ОШ „Светозар Марковић”
Крупањ
Јасмина Милутиновић, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић”
Ресник
Милка Таталовић, ОШ „Коста Абрашевић”
мир
осмехзвук
Уџбеник
Збирка задатака са
лабораторијским
вежбама
Уџбеник
Збирка задатака са
лабораторијским
вежбама
оптимиста
М УД Р О С Т
НЦЕнебо
 Уџбеничке комплете је одобрило Министарство
УЧЕЊЕ
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Наставници основних школа из целе Србије су препоручили наше уџбенике због њихове
прегледности, јасноће и усклађености са потребама ученика и наставника.
Откријте зашто су се уџбеници
допали евалуаторима!
смех
ЗВЕЗДЕ
Предности уџбеничког комплета Хемија:
 У осмишљавању наших уџбеника хемије учествовао је велики број предметних
наставника;
 Језик је јасан и примерен узрасту којем су уџбеници намењени;
 Уџбеници и збирке задатака за седми и осми разред прате Наставни план и програм и
у складу су са Стандардима постигнућа;
радост
д у га МИР
лепота
ДЕЦА
 Графички дизајн се модерношћу издваја међу издањима која су присутна на нашем
тржишту, а код ученика подстиче знатижељу;
 Учење и памћење најзначајнијих хемијских појмова олакшавају додатни дидактички
садржаји који истовремено помажу ученику да те појмове уистину разуме, те да их
потом тумачи и примењује на појаве са којима се свакодневно сусреће.
Општи утисак о уџбенику је веома добар.
Градиво је јако добро обрађено, примерено
ученицима. Дефиниције су јасне, поткрепљене
интересантним огледима. Решени примери
рачунских задатака такође омогућавају ученицима
лакше сналажење при решавању рачунских
задатака. Објашњења нису предугачка већ
конкретна и разумљива. Слике дају јако леп
визуелни утисак, а занимљивости на крају лекција
могу да заинтересују ученике.
ЛЕПОТА
Јасмина Милутиновић, наставница у OШ ,,Боривоје Ж.
Милојевић”, Крупањ

Х Е М И ЈА 7
У ЏБ Е НИК
На почетку сваке лекције
налази се СТРИП, чији ће
јунаци подсетити ученике
шта је претходно учено а
важно је за нову лекцију и
која нова сазнања пружа
лекција која следи.
Aуторке: Ивана Вуковић
и Аника Влајић
Ваши се седмаци сада по први пут сусрећу с
хемијом. Управо због тога, треба пажљиво
одабрати уџбеник који ће вама олакшати увођење
нове науке у наставу, а ученике привући да се
упознају с основама хемије. Ма колико у данашње
време пажњу деце „одвлаче“ електронски медији,
уз наше уџбенике који су, како начином излагања
градива тако и графички (визуелно) модерно
конципирани, биће вам једноставније и лакше да
их заинтересујете за „тајне“ раздвајања састојака
смеше, изотопе или хемијске реакције.
Откријте зашто се уџбеник допао
евалуаторима!
Према свему што сам имала прилику да прочитам, прегледам
и анализирам, ваш уџбеник написан је модерним, јасним
језиком. Занимљиво је илустрован, огледи су добро
одабрани. Све у свему – успех је очекиван!
Анђелка Гојковић, наставница у ОШ „Андра Савчић”, Ваљево

ср
зн
СУН
р
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
ЛЕПО
ЉУБА
дуга
мир
рећа
ПРАЗНИК сунц
нањеоблак знањ
Откријте зашто се уџбеник допао
евалуаторима!
ЗВЕЗДE
ДЕЦА
Овај уџбеник обилује новим примерима хемијских реакција
и огледа који су деци познати добрим делом из обичног
живота или ће их користити у будућем животу. Посебно је
добро што је у уџбенику заступљена екологија – корелација
с биологијом. Вода као битна супстанца добро је обрађена и
много више заступљена него у другим издањима. Примери
задатака код раствора и стехиометрије су другачији и
већином их нема у другим издањима.
звук
На крају сваке лекције налазе се питања и задаци
испод поднаслова РАЗМИСЛИ И ОДГОВОРИ.
ДЕФИНИЦИЈЕ научних појмова
посебно су приказане уз основни текст.
деца
Милка Таталовић, наставница у ОШ „Коста Абрашевић”, Ресник
мирцвет
осмехзвукснови
оптимиста
васпитање
звук
НЦЕ
смех
ЗВЕЗДЕ
ПОРЕКЛО СТРУЧНИХ
ТЕРМИНА дато је на
маргини уз основни текст.
лепота
ДЕЦА
радост
На страницама
уџбеника ученици
ће пронаћи и
ЗАНИМЉИВОСТИ
с допунским
подацима у вези с
темом лекције.
ЛЕПОТА
А када стигнете до „тежих лекција“, до
молекула и хемијских формула, веома
је важно да ученици пред собом имају
уџбеник уз који ће ваша излагања
моћи да прате, или како се то сада каже
„визуализују“. Везивање атома у молекуле,
јонска веза, хемијске реакције и једначине
или стехиометрија, заиста могу да звуче
застрашујуће док се не уоче правилности и
законитости хемије.
љупко
сунце

Х Е М И ЈА 7 , З Б ИРК А ЗА Д АТА К А
С А Л А БО РАТОРИЈ С К ИМ
ВЕ ЖБА М А
Aуторке: Ивана Вуковић
и Аника Влајић
Вероватно је прво питање које себи постављате када се
пред вама нађу нови седмаци јесте: како их научити да
се у хемијској лабораторији понашају, како да користе
прибор и остану неозлеђени. Пред њима су, наједном,
бројно посуђе и прибор којим треба да науче да рукују.
Ту су мензуре, бирете, левци, стативи, машице, киселине,
парафин. Стога су се наше ауторке постарале да нагласе
шта је за оглед потребно од посуђа и алата, које су
супстанце неопходне и да подробно опишу ток огледа.
ср
зн
СУН
Откријте зашто се уџбеник допао
евалуаторима!
У уџбенику и збирци задатака Хемија за седми разред све је
јасно и језгровито. Осећа се искуство из учионице, стил
је лаган, задаци добро одабрани, а приказани стандарди
постигнућа у збирци су врло добар потез.
Љиљана Костић, наставница у ОШ „Жарко Зрењанин”, Апатин

р
лепо
ЖИВОТ
ЛЕПО
ново паметЉУБА
звездано
дуга
Реч рецензента!
рећа
ПРАЗНИК сунц
нањеоблак знањ
ЗВЕЗДE
Посебна новина коју доноси овај уџбеник јесу кратки
Стрипови који се налазе на почетку лекција. Њихова
улога је да на интересантан, забаван и модеран начин,
препознавањем примене стеченог знања у свакодневном
животу, подсете на претходно савладано градиво, неопходно
за наставак учења. Уз активирање знања на овакав начин, у
стрипу се наговештава и о чему ће се у наставку учити и због
чега је то важно. Сви наведени елементи могу да подстакну
мотивацију и интересовање за хемију.
Уџбеник је примерен узрасту ученика, њиховим сазнајним
и развојним способностима, као и предзнањима. Све то
омогућава самосталност у учењу и коришћењу уџбеника.
мирцвет
осмехзвукснови
ДЕЦА
Мр Биљана Томашевић, Хемијски факултет Универзитета у Београду
УЧЕЊЕ
оптимиста
васпитање
смех
ЗВЕЗДЕ
НЦЕ
У Збирци задатака
приказани су стандарди
постигнућа за сваку
област, по нивоима .
ДЕЦА
радост
лепота
звук
Збирка задатака са лабораторијским
вежбама за седми разред у потпуности прати
редослед наставних јединица из уџбеника.
Будући да су наше ауторке већ у оквиру
уџбеника дале бројне примере задатака
са решењима и објашњењима како до
тих решења доћи, задаци за самостални рад
ученика не би смели представљати никакав
проблем. Надамо се да ћете, уз малу помоћ
нашег уџбеничког комплета, успети да
код својих седмака побудите знатижељу и
спремност на „мозгање“.
ЛЕПОТА
љупко
сунце

Х Е М И ЈА 8
У ЏБ Е НИК
На почетку сваке лекције
налази се ПОДСЕТНИК о
претходном делу градива
који је потребна основа за
нову лекцију.
Aутори: Даринка Раденковић
и Милош Раденковић
Ученици се у осмом разреду упознају с основама
неорганске и органске хемије. Хемијски елементи, које
су њихове ознаке и својства, има ли их у живим бићима,
како настају органска једињења? Одговоре на ова питања
даћете им, пре свих, ви предавачи. Али ће са нашим
уџбеником, као са правом истраживачком мапом у
рукама, лакше разазнати путеве од странпутица.
Откријте зашто се уџбеник допао
евалуаторима!
Вeлики брoj зaнимљивих зaдaтaкa, илустрaциja, тaбeлa и
примeрa из свaкoднeвнoг живoтa oмoгућaвa учeницимa
стицaњe упoтрeбљивих знaњa. Уџбеник je тaкo кoнципирaн
дa укaзуje нa вeзу мeђу пojмoвимa у oквиру jeднoг или вишe
прeдмeтa и пoдстичe рaзличитe oбликe учeњa. Дидактичко-методичка апаратура у уџбенику дoпринoси бoљeм
рaзумeвaњу сaдржaja. Oвaj уџбеник бих врлo рaдo кoристилa
у свoм рaду jeр je изузeтнo дoбaр и jeдинствeн.
Невенка Борковић, наставница у ОШ „Јован Стерија Поповић”, Београд

КОРАК ДАЉЕ најављује
шта наредна лекција нуди.
ср
зн
СУН
р
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
Када ученици буду сазнали више о својствима хемијских
елемената, лакше ће се сналазити у Периодном систему,
односно увидеће да сви елементи исте групе имају слична
својства. Уџбеник за осми разред Издавачке куће Klett на
најбољи могући начин подстиче ученике да повезују
чињенице и процесе са којима се сусрећу у свакодневном
животу са хемијским процесима и законитостима. Како,
на пример, птице саме уклањају гриње и ваши са свог перја,
односно од какве су им помоћи мрави у том послу?
ЛЕПО
ЉУБА
рећа
ПРАЗНИК сунц
нањеоблак знањ
ЗВЕЗДE
ДЕЦА
звук
мир
деца
Нови научни појмови, стручни термини
и изрази објашњени су како у основном
тексту тако и на маргинама страница и на
крају уџбеника у ПОЈМОВНИКУ.
мирцвет
осмехзвукснови
оптимиста
васпитање
звук
смех
НЦЕ
Реч рецензента!
ДЕЦА
радост
Уџбеник има јасну и прегледну структуру и дидактички
је добро обликован. Састоји се из девет тематских целина,
с јасном организацијом садржаја. На почетку сваке
наставне теме наведен је њен садржај, док се на почетку
сваке лекције објашњава шта је то ново што ће се изучавати
у оквиру те лекције и шта је од претходно стеченог знања
неопходно за савладавање градива које следи. Примери из
свакодневног живота на занимљив начин уводе ученике у
нове садржаје. Примери су разноврсни (из свакодневног
живота, других природних наука, разних професија,
историје хемије), примерени узрасту и у функцији бољег
представљања и разумевања садржаја, као и развијања
интересовања и мотивације ученика.
д у га МИР
ЛЕПОТА
љупко
сунце
Катарина Путица, маст. хем.
Иновациони центар Хемијског факултета у Београду

Х Е М И ЈА 8 , З Б ИРК А ЗА Д АТА К А
С А Л А БО РАТОРИЈ С К ИМ
ВЕ ЖБА М А
Aутори: Даринка Раденковић
и Милош Раденковић
Збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми
разред предвиђа далеко виши ниво самосталности у
изради и решавању задатака. Задатке смо, на основу вашег
искуства и на основу Стандарда постигнућа, „поделили“
у три нивоа: основни, средњи и напредни ниво. Оваква
подела, осим што указује на сложеност појединог задатка,
мотивисаће ваше ученике да досегну највиши ниво.
ср
зн
СУН
Откријте зашто се уџбеник допао
евалуаторима!
Пажљиво одабрани примери, актуелни, питања јасна и
недвосмислена. Прецизно одређена активност ученика,
уџбеник усклађен са стандардима постигнућа за крај
обавезног образовања. Слике одлично одабране, уочљиве.
Наставник и ученик с лакоћом могу да користе овај уџбеник
који представља велики помак и ни по чему не личи на
постојећа издања. Врло радо ћу користити овај уџбеник!
Снежана Милосављевић, наставница у ОШ „Јован Цвијић” , Костолац

р
ЛЕПО
ЉУБА
деца ново
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
облак
нање
оптимиста
ЗВЕЗДE
лепо
ЖИВОТ
мир
звук
звездано
дуга
мир
ЗА НАСТАВНИКЕ
ДЕЦА
Откријте зашто се уџбеник допао
евалуаторима!
Рукопис је прилагођен ученику. Градиво је
презентовано поступно, интересантно,
повезује хемију и свакодневни живот. Питања у
провери знања разврстана су према нивоима,
што је веома добро како за ученике тако и за
наставнике. Има занимљивих огледа које
ученици с одушевљењем изводе јер су и код куће
у могућности да их испробају.
Јасмина Милутиновић, наставница у ОШ „Боривоје Ж.
Милојевић”, Крупањ
мир
осмехзвук
НЦЕнебо
УЧЕЊЕ
смех
ЗВЕЗДЕ
М УД Р О С Т
„Практиковање“ хемије је свакако
најзанимљивије и најсврсисходније
у хемијској лабораторији. Међутим,
многе је огледе могуће извести и у
„сопственој режији“, код своје куће.
Прибор који ученици користе у
лабораторији није им свуда доступан, али
се зато могу послужити оним што им је
при руцу. То су често детерџент за судове,
картон, маказе, кухињска со или оловка.
ДЕЦА
радост
лепота
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
Приручник за наставнике надовезујe се на
уџбенички комплет и представља збирку
примера, предлога за организовање и
креирање рада са ученицима. Приручник служи
да помогне наставницима да на једном месту
пронађу све што им је потребно у реализацији
наставе хемије.
ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАСОВЕ
У сарадњи са искусним практичарима саставили
смо глобалне, оперативне и дневне планове за
наставу хемије.
д у га МИР
ЛЕПОТА

ЛЕПО
деца ново паметЉУБ
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
облак
нање
васпитање
оптимиста
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
НАРУЧИТЕ САВРЕМЕНЕ УЏБЕНИКЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ KLETT!
Знање
нас чини
великима
дуга
мир
ДЕЦА
Ако сте одабрали да у настави користите KLETT уџбеничке
комплете за хемију у једном разреду, добићете:
ЗВЕЗДE
звук
Издавачка кућа „Klett” д.o.o.
Светозара Ћоровића 15/IV,
11000 Београд
Tелефон: 011/3348-384
Факс: 011/3348-385
www.klett.rs
Продаја, промоције и поруџбине
7.
Директор продаје
Небојша Орлић, [email protected]
Координаторка продаје
Данијела Светозаревић, [email protected]
разред
Уџбеник
8.
Збирку
задатака
Приручник за
наставнике
Припреме за часове
мирцвет
осмехзвукснови
ДЕЦА
УЧЕЊЕ
ПОСЕБНИ
ПОКЛОНИ!
НЦЕнебо
разред
смех
ЗВЕЗДЕ
Уџбеник
Збирку
задатака
Приручник за
наставнике
Наставници, чија се школа до 1. фебруара 2013.
определи за KLETT уџбеничке комплете за хемију, добиће:
ДЕЦА
радост
Уџбенике
лепота
Збирке задатака
звук
Припреме за часове
Роковник
+
д у га МИР
Торба
ЛЕПОТА
Приручник за
наставнике
Припреме за часове
+
БЕСПЛАТНИ
АКРЕДИТОВАНИ
СЕМИНАР
(8 сати)
љупко
сунце
Download

лепота - Klett