SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"
VITEZ
FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE
Poslovni centar Vitez 96-2 , Vitez
Rektorat; Poslovni centar Vitez 96-2, Vitez
Menadžment; Školska 23, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina,
Studentska služba i Nastavna služba; Školska 23 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina,
www.unvi.edu.ba
Dana 15, 16, 17 i 18. maja 2014. godine, elektronskim putem na Univerzitetu/Sveuĉilištu
„Vitez“, održana je XXXIII sjednica Nastavno-nauĉnog vijeća Fakulteta poslovne informatike, o
ĉemu je saĉinjen slijedeći:
ZAPISNIK
sa XXXIII sjednice NNV Fakulteta poslovne informatike
održane elektronskim putem 15, 16, 17 i 18. maja 2014. godine do 16:00 sati
Za sjednicu je bio predložen slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa XXXII. sjednice,
2. Analiza prolaznosti na fakultetima za zimski semestar 2013/2014 (materijale obezbjeĊuje
nastavna služba, Koordinator za nastavu Elveldina Tatarević)
3. Analiza rezultata anketiranja bloka III zimskog semestra (Centar za kvalitet, Direktorica centra,
Jamila Jaganjac )
4. Informacija o izboru struĉnjaka predstavnika akademske zajednice BiH u procesu akreditacije
5. Izbori u akademska zvanja
5.1. Razmatranje i usvajanje prijedloga za imenovanje Komisije za sastavljanje Izvještaja i
prijedloga za izbor u nastavnonauĉna i suradniĉka zvanja:
5.1.1. Mr Muhamed Ĉosić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Informacioni
sistemi i programiranje, predložena Komisija u sastavu: prof. dr Lazo Roljić,
prof.dr Branko Latinović, doc.dr Hadžib Salkić
5.1.2. Mr Munir Zahirović, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Softwerski
inžinjering i vještačka inteligencija, predložena Komisija u sastavu: akademik,
prof. dr Zoran Avramović, prof.dr Nedim Smailović, doc.dr Hadžib Salkić.
6. Razmatanje i prihvatanje izvještaja komisije o ocjeni magistarskog rada
6.1. Muris Mulahalilović
Tema: EFEKTI UPOTREBE MOLAPA KAO ALATA POSLOVNE
INTELIGENCIJE U KONTEKSTU ANALITIĈKIH INFORMACIONIH SISTEMA
Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Zoran Avramović, predsjednik
2. Prof. dr. Branko Latinović, ĉlan
3. Doc. dr. Gordana Radić, ĉlan
7. Formiranje komisije o ocjeni magistarskog rada
7.1. Vrbić Robert
Tema: EFEKTI INTEGRACIJE ERP SUSTAVA I CLOUD COMPUTINGA
Komisija u sastavu:
1. Prof.dr Lazo Roljić, predsjednik komisije
2. Prof.dr Branko Latinović, mentor
3. Doc.dr Hadžib Salkić, ĉlan
7.2. Hakija Šemić
Tema: KOMPARATIVNA ANALIZA MOGUĆIH IT RJEŠENJA U PROCESU
UVOĐENJA JEDINSTVENOG POSLOVNO INFORMACIONOG SISTEMA U
PREDUZEĆU „BH POŠTA“
Komisija u sastavu:
1. prof.dr Zoran Avramović, predsjednik komisije
2. prof.dr Branko Latinović, mentor
3. prof.dr Nedim Smajlović, ĉlan
7.3.Salim Šabić
Tema: Razvoj I primjena sistema za asinhrono učenje na daljinu u visokom
obrazovanju kao razvojna šansa sa osvrtom na Univerzitet u Travniku”
Komisija u sastavu:
1. prof.dr Zoran Avramović, predsjednik komisije
2.prof.dr Dušan Starĉević,mentor
3.prof.dr Branko Latinović,ĉlan
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga za izbor prodekana za nastavu doc.dr Hadžiba Salkića,
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga za izbor glavnog i odgovornog urednika Zbornika radova FPI
doc.dr Hadžiba Salkića.
Materijali za sve taĉke Dnevnog reda su poslati u prilogu e-maila.
ZAKLJUČCI
po taĉkama dnevnog reda su:
Ad. 1. Za Zapisnik sa XXXII. sjednice NNV FPI nje bilo primjedbi te je kao takav i usvojen.
Zapisnik je poslan uz Poziv e-mailom.
Ad. 2. Analiza prolaznosti na fakultetima za zimski semestar 2013/2014 (materijale obezbjeĊuje
nastavna služba, Koordinator za nastavu Elveldina Tatarević)
Izvještaj o prolaznosti na fakultetu FPI za zimski semestar 2013/2014. Je jednoglasno
usvojen.
Ad. 3. Analiza rezultata anketiranja bloka III zimskog semestra (Centar za kvalitet, Direktorica
centra, Jamila Jaganjac )
Izvještaj o Analizi rezultata anketiranja bloka III zimskog semestra je takoĎe
jednoglasno usvojen.
Ad. 4. Informacija o izboru struĉnjaka predstavnika akademske zajednice BiH u procesu
akreditacije
I ova tačka dnevnog reda, Informacija o izboru stručnjaka predstavnika akademske
zajednice BiH u procesu akreditacije je usvojena jednoglasno.
Ad.5. Izbori u akademska zvanja
5.1. Razmatranje i usvajanje prijedloga za imenovanje Komisije za izbor u nastavnonauĉna i
suradniĉka zvanja:
5.1.1. Mr Muhamed Ĉosić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Informacioni
sistemi i programiranje, predložena Komisija u sastavu: prof. dr
Lazo
Roljić, prof.dr Branko Latinović, doc.dr Hadžib Salkić
5.1.2. Mr Munir Zahirović, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Softwerski
inžinjering i vještačka inteligencija, predložena Komisija u sastavu:
akademik, prof. dr
Hadžib Salkić.
Zoran Avramović, prof.dr Nedim Smailović, doc.dr
Usvojeni su prijedlozi za imenovanje komisija za izbor u nastavnonauĉna i
suradniĉka zvanja:
- Mr Muhamed Ĉosić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Informacioni
sistemi i programiranje, Komisija u sastavu: prof. dr Lazo Roljić, prof.dr
Branko Latinović, doc.dr Hadžib Salkić
- Mr Munir Zahirović, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Softwerski
inžinjering i vještačka inteligencija, Komisija u sastavu: akademik, prof. dr
Zoran Avramović, prof.dr Nedim Smailović, doc.dr Hadžib Salkić.
Ad.6. Razmatanje i prihvatanje izvještaja komisije o ocjeni magistarskog rada
6.1. Muris Mulahalilović
Tema: EFEKTI UPOTREBE MOLAPA KAO ALATA POSLOVNE
INTELIGENCIJE U KONTEKSTU ANALITIĈKIH INFORMACIONIH SISTEMA
Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Zoran Avramović, predsjednik
2. Prof. dr. Branko Latinović, ĉlan
3.
Doc. dr. Gordana Radić, ĉlan
Jednoglasno je prihvaćen Izvještaj komisije o ocjeni magistarskog rada,
-
Muris Mulahalilović, Tema: EFEKTI UPOTREBE MOLAPA KAO ALATA
POSLOVNE INTELIGENCIJE U KONTEKSTU ANALITIĈKIH
INFORMACIONIH SISTEMA
Ad.7. Formiranje komisije o ocjeni magistarskog rada
7.1.
Vrbić Robert
Tema: EFEKTI INTEGRACIJE ERP SUSTAVA I CLOUD COMPUTINGA
Komisija u sastavu:
1. Prof.dr Lazo Roljić, predsjednik komisije
2. Prof.dr Branko Latinović, mentor
3. Doc.dr Hadžib Salkić, ĉlan
7.2.
Hakija Šemić
Tema: KOMPARATIVNA ANALIZA MOGUĆIH IT RJEŠENJA U PROCESU
UVOĐENJA JEDINSTVENOG POSLOVNO INFORMACIONOG SISTEMA U
PREDUZEĆU „BH POŠTA“
Komisija u sastavu:
1. prof.dr Zoran Avramović, predsjednik komisije
2. prof.dr Branko Latinović, mentor
3. prof.dr Nedim Smajlović, ĉlan
7.3.Salim Šabić
Tema: Razvoj I primjena sistema za asinhrono učenje na daljinu u visokom
obrazovanju kao razvojna šansa sa osvrtom na Univerzitet u Travniku”
Komisija u sastavu:
1. prof.dr Zoran Avramović, predsjednik komisije
2.prof.dr Dušan Starĉević,mentor
3.prof.dr Branko Latinović,ĉlan
Za ovu tačku dnevnog reda nije bilo primjedbi te su komisije kao takve i usvojene.
Ad.8. Razmatranje i usvajanje prijedloga za izbor prodekana za nastavu doc.dr Hadžiba Salkića
Razmatran je i usvojen prijedlog za Izbor prodekana za nastavu doc.dr Hadžib Salkić.
Ad.9. Razmatranje i usvajanje prijedloga za izbor glavnog i odgovornog urednika Zbornika
radova FPI doc.dr Hadžiba Salkića
Razmatran je i usvojen prijedlog za Izbor prodekana za glavnog i odgovornog urednika
Zbornika radova FPI doc.dr Hadžib Salkić.
S poštovanjem,
Sekretar,
Doc.dr Hadžib Salkić
Dekan Fakulteta
Prof. dr Lazo Roljić
Download

Z A P I S N I K SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ" VITEZ