MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA BILJA
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Metode istraživačkog rada u
fitomedicini
Karantinski štetni organizmi
Osnove magistarskog rada
Štetočine u poljoprivredi*
Anatomija i fiziologija bolesnih
biljaka*
Poljoprivredna toksikologija*
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
4P+2L
8
4P+2L
3+2
3P+2L
8
7
7
Doc. dr Jelena Latinović
3P+2L
7
Doc. dr Nedeljko Latinović
3P+2L
7
14P+8L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Saradnici Centra za zaštitu
bilja
Prof. dr Snježana Hrnčić
Dr Sanja Radonjić
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u I (zimskom) semestru
II semestar
FOND
ČASOVA
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+2L
7
3P+2L
7
3P+2L
7
23
UKUPNO
3P+2L
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet u II (ljetnjem) semestru
30
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
Ekologija insekata*
Dijagnoza biljnih patogena*
Rezistentnost na pesticide*
Magistarski rad
PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr
Sanja Radonjić
Saradnici Centra za zaštitu
bilja
Doc. dr Nedeljko Latinović
Šifra predmeta
Naziv predmeta: METODE ISTRAŽIVAČKOG RADA U FITOMEDICINI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
Obavezni
I
8
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studij, Studijski program - ZAŠTITA BILJA (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da se studenti koji se opredijele za naučni-istraživački rad upoznaju sa metodama
koje se koriste za proučavanje štetnih insekata, grinja, nematoda i prouzrokovača bolesti biljaka i da se osposobe da te metode
samostalno koriste u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, Metode sakupljanja insekata
II nedjelja
Laboratorijske metode (ubijanje, preparovanje, konzerviranje insekata)
III nedjelja
Uzgoj insekata
Metode rada u nematologiji (tehnike rada sa nematodama, ekstrakcija, procesuiranje ehstrahovanih
IV nedjelja
nematoda, mikroskopiranje i determinacija, savremene metode determinacija)
V nedjelja
Metode rada u akarologiji (sakupljanje, konzerviranje grinja) kolokvijum I
VI nedjelja
Metode rada u proučavanju i identifikaciji bolesti biljaka gljivičnog porijekla
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Metode rada u proučavanju i identifikaciji bolesti biljaka virusnog porijekla
IX nedjelja
Metode rada u proučavanju i identifikaciji bolesti biljaka bakterijskog porijekla
X nedjelja
Molekularne metode u radu sa prouzrokovačima biljnih bolesti
XI nedjelja
Molekularne metode u radu sa prouzrokovačima biljnih bolesti, II kolokvijum
XII nedjelja
Postavljanje ogleda i ocjenjivanje biološke efikasnosti fungicida u poljskim uslovima
XIII nedjelja
Postavljanje ogleda i ocjenjivanje biološke efikasnosti insekticida i herbicida u poljskim uslovima
XIV nedjelja
Laboratorijski ogledi ispitivanja biološke efikasnosti pesticida i obrada podataka
XV nedjelja
Konvencionalne i molekularne metode u ispitivanju rezistentnosti pesticida
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
8 kredita x 40/30 =10 sati i 40 min
Nastava i završni ispit: 10 sati i 40 min x 16 =170 sati 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 10 sati i 40 min = 21 sat i 20 min
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 =240 sati
4 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 40 min. rada studenta (pripreme i polaganje popravnog ispita od 0 – 48 sati
za vježbe, izrada seminarskog rada) uključujući i Struktura opterećenja: 170 sati 40 min. (nastava) + 21 sat i 20 min.
konsultacije
(priprema) + 48 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1. Duška Simova-Tošić, Radsoslava Spasić (1995): Praktikim iz posebne entomologije, Poljoprivredni fakultet,
2. Dobrivojević, K., Radmila Petanović (1983): Osnovi Akarologije.
3. Janjić, V. Mitrić, S. (2004): Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu, Banja Luka;
4. Tomlin, C., D., S. (2004): The Pesticide Manual. Brithish Crop protection Council, UK.;
5. Stenersen, J. (2004) Chemical Pesticides, Mode of Action and Toxicology.CRC Press, Boca Raton, London, New
York, Washington DC.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama_________ 5 poena
Seminarski rad___________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 30 peena________________60 poena
Završni ispit _____________________________30 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Na svakom obliku provjere znanja studenti moraju osvojiti više od 50 % poena
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Saradnici Centra za zaštitu bilja
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: KARANTINSKI ŠTETNI ORGANIZMI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
8
Fond časova
4P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program - ZAŠTITA BILJA (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Ciljevi izučavanja su da se studenti upoznaju sa pojmom karantin, organizacijom
karantina, vrstama i značajnu karantina u oblasti zaštite bilja, funkcionisanje karantinske službe, načinima
pregleda biljaka koje nose karantinski štetne organizme i utvrñivanje prisustva karantinski štetnih organizama,
vrstama karantinskih organizama koje sa nalaze na karantisnkim listama Crne Gore.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
Uvod. Karantin u zaštiti bilja. Organizacija karantisnke službe.
II nedjelja
Karantinske liste štetnih organizama Crne Gore i Evropeks Unije.
III nedjelja
Štetni insekti sa karanntinske liste CG.
IV nedjelja
Štetne grinje i nematode sa karanntinske liste CG
V nedjelja
Štetne gljive sa karanntinske liste CG
VI nedjelja
Štetne bakterije sa sa karanntinske liste CG. KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Štetni virusi sa karanntinske liste CG. POPRAVNI KOLOKVIJUM I.
IX nedjelja
Štetni insekti sa EPPO lista (karantinskih i alert).
X nedjelja
Štetni insekti sa EPPO lista (karantinskih i alert).
XI nedjelja
Štetne grinje i nematode sa EPPO lista (karantinskih i alert).
XII nedjelja
Štetne gljive sa EPPO lista (karantinskih i alert).
XIII nedjelja
Štetne bakterije sa EPPO lista (karantinskih i alert). KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja
Štetni virusi sa EPPO lista (karantinskih i alert). POPRAVNI KOLOKVIJUM II.
XV nedjelja
Liste bilja i biljnih proizvoda koje prenose odreñene štetne organizme
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
8 kredita x 40/30 =10 sati i 40 min
Nastava i završni ispit: 10 sati i 40 min x 16 =170 sati 40 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 10 sati i 40 min = 21 sat i 20 min.
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 8 x 30 =240 sati
4 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 40 min. rada studenta (pripreme i polaganje popravnog ispita od 0 – 48 sati
za vježbe, izrada seminarskog rada) uključujući i Struktura opterećenja: 170 sati 40 min. (nastava) + 21 sat i 20 min.
konsultacije
(priprema) + 48 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. EPPO standardi za svaku štetnu vrstu koja će biti predmet izučavanja. Pravilnici o karantinskim listama Crne Gore.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________15 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ŠTETOČINE U POLJOPRIVREDI
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
7
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program - ZAŠTITA BILJA (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studenti koji se opredijele za istraživački rad sa štetočinama, a prije svega sa
insektima, steknu nova i šira saznanja o najznačajnijim štetočinama u poljoprivredi, savladaju vještine prepoznavanja vrsta i
oštećenja koja prave, monitoring ekonomski značajnih vrsta i procjenu štetnosti, radi osposobljavanja za samostalno donošenje
odluke o načinu i vremenu suzbijanja štetočina i dobijanja osnove za buduća biološka istraživanja
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod, Značaj štetočina za poljoprivrednu proizvodnju. Klasifikacija štetočina prema sistematskoj
pripadnosti
II nedjelja
Tipovi oštećenja na biljnim organima u zavisnosti od vrste štetočine i tipa usnog aparata
III nedjelja
Štetočine lista voćaka i vinove loze.
IV nedjelja
Štetočine lista voćaka i vinove loze.
V nedjelja
Štetočine lista ratarskih kultura. Štetočine lista povrtarskih kultura.
VI nedjelja
Štetočine lista povrtarskih kultura. KOLOKVIJUM I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Štetočine cvijeta i cvjetnih pupoljaka. POPRAVNI KOLOKVIJUM I
IX nedjelja
Štetočine cvijeta i cvjetnih pupoljaka. Štetočine ploda i sjemena.
X nedjelja
Štetočine ploda i sjemena
XI nedjelja
Štetočine drvenastih djelova biljke (deblo, grane, ljetorast, mladar, lastar, izdanak).
XII nedjelja
Štetočine drvenastih djelova biljke. Štetočine podzemnih organa voćaka i vinove loze.
XIII nedjelja
Štetočine podzemnih organa ratarskih i povrtarskih kultura.
XIV nedjelja
Štetočine uskladištenih proizvoda. KOLOKVIJUM II
XV nedjelja
Štetočine uskladištenih proizvoda. POPRAVNI KOLOKVIJUM II
XVI nedjelja
ZAVRŠNI ISPIT
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
3 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Kljajić, P. (2008): Zaštita uskladištenih biljnih proizvoda od štetnih organizama. Institut za pesticide i zaštitu životne
sredine. Beograd; Sekulić, R., Spasić Radoslava, Kereši Tatjana (2008): Štetočine povrća i njihovo suzbijanjePoljoprivredni fakultet Novi Sad i Beograd;
2. Pollini, A. (2002): Manuale di Entomologia Aplicata. Edagricole, Bologna;
3. Maceljski, M. (1999): Poljoprivredna Entomologija, Zrinski, Čakovec;
4. Dimić, N. (1994): Štetočine ratarskih i povrtarskih kultura. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu;
5. Dimić, N. (1994): Štetočine voćaka i vinove loze. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu;
6. Tanasijević, N., Simova-Tošić Duška (1987): Posebna entomologija, Naučna knjiga Beograd;
7. Krnjaić, ð., Krnjaić Smiljka (1987): Fitonematologija. Nolit. Beograd;
8. Dobrivojević, K., Petanović Radmila (1982): Osnovi Akarologije. Poljoprivredni fakultet-Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________ 5 poena
Seminarski rad_____________________________ 5 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_______________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja
Radonjić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA BOLESNIH BILJAKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
7
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije Studijski program - Zaštita bilja (studije traju 2
semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studentima omogući sticanje znanja i razumijevanja mehanizma patoloških
promjena na svim nivoima organizacije grañe od ćelije do opšteg izgleda biljke zaražene gljivama, bakterijama, virusima ili
fitoplazmama. Predmet treba da omogući studentu usvajanje naučnih saznanja o promjenama u osnovnim funkcijama oboljelih
biljaka, kao i o odbrambenim mehanizmima biljaka prema parazitima. Student stiče znanje, takoñe, i o vještini prepoznavanja
tipova promjena na citološkom, histološkom i organološkom nivou, kao i o mogućnosti izbjegavanja ili otklanjanja patogenih
promjena kako bi se smanjilo njihovo štetno dejstvo
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Jelena Latinović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u anatomiju i fiziologiju bolesnih biljaka
II nedjelja
Patocitologija (citoplazmatske, citotrofične i citotransformacijske patocitološke promjene)
III nedjelja
Patocitologija (citohromatske, citohormonske i citolitičke patocitološke promjene)
IV nedjelja
Patocitologija (citonekrotične i citogenetske strukturne patocitološke promjene)
V nedjelja
Kolokvijum I, Patohistologija (promjene zaštitnih i meristemskih tkiva)
VI nedjelja
Patohistologija (promjene parenhimskih i sprovodnih tkiva)
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Patoorganologija (patološke promjene korjena i stabla)
IX nedjelja
Patoorganologija (patološke promjene lista, cvijeta i ploda)
X nedjelja
Kolokvijum II, Patofiziologija (propustljivost bolesnih biljnih ćelija)
XI nedjelja
Patofiziologija (kretanje vode i mineralna ishrana)
XII nedjelja
Patofiziologija (fotosinteza, disanje i proteosinteza bolesnih biljaka
XIII nedjelja
Patofiziologija (metabolizam fenolnih jedinjenja bolesnih biljaka)
XIV nedjelja
Odbrambene aktivnosti biljaka
XV nedjelja
Odbrambene aktivnosti biljaka
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7x 30 =210 sati
3 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Šutić, D. (1987): Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka. Nolit, Beograd.
2. Babović, M. (2003): Osnovi patologije biljaka, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet.
3. Josifović, M.(1964): Poljoprivredna fitopatologija, Univerzitet u Beogradu.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Jelena Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: POLJOPRIVREDNA TOKSIKOLOGIJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
7
Fond časova
3P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program– Zaštita bilja (traje 2 semestara,
60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj ovog predmeta je da upozna studente sa toksikološkim i ekotoksikološkim karakteristikama
pesticida koji se koriste u poloprivredi. Studenti će se upoznati sa djelovanjem pesticida na ljude, biljni i životinjski svet. Ovaj
predmet treba da ukaže na značaj bezbjednog prometa i primjene pesticida radi očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nedeljko Latinović i Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u toksikologiju i ekotoksikologiju
II nedjelja
Toksične supstance – pojam, podjela, osobine
III nedjelja
Izloženost toksičnim supstancama
IV nedjelja
Sudbina toksikanata u organizmu
V nedjelja
Dejstvo toksičnih supstanci na organizam čovjeka
VI nedjelja
Dejstvo toksičnih supstanci na organizam čovjeka, I kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Neposredna štetna dejstva pesticida i zaštita zdravlja ljudi
IX nedjelja
Mutagene, kancerogene, teratogene i embriotoksične supstance i efekti
X nedjelja
Pesticidi u hrani i vodi
Osnovni principi procjene opasnosti i rizika za zdravlje ljudi od ostataka agrohemikalija u hrani i
XI nedjelja
vodi za piće
XII nedjelja
Osnovni principi procjene opasnosti i rizika za životnu sredinu
XIII nedjelja
II kolokvijum,
XIV nedjelja
Djelovanje pesticida na kičmenjake
XV nedjelja
Prenos pesticida u lancu ishrane
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
Struktura:
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
3 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Vitorović, Lj.S. i Milošević, P.M. (2002): Osnovi toksikologije sa elementima ekotoksikologije. Vizastis, Beograd;
2. Pretty, Julies (2005): The Pesticide Detox. Earthscan, London – Sterling, VA;
3. Matthews, Graham (2006): Pesticides – Health, safety and the environment. Blackwel Publishing;
4. Stenersen, J. (2004) Chemical Pesticides, Mode of Action and Toxicology.CRC Press, Boca Raton, London, New
York, Washington DC.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama_________ poena
Seminarski rad___________________________ 20 poena
Dva kolokvijuma po 20 peena________________ 40 poena
Završni ispit _____________________________ 40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nedeljko Latinović
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: EKOLOGIJA INSEKATA
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
7
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program - ZAŠTITA BILJA (studije
traju 2 semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studenti koji se opredijele za naučni-istraživački rad u Entomologiji steknu
neophodna saznanja o zakonitostima i odnosima izmeñu insekata i životne sredine, radi lakšeg razumijevanja mjera i
racionalizacije borbe protiv štetnih inseka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja Radonjić
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Definicija i osnovni pojmovi ekologije
II nedjelja
Ekološka niša i životna forma
III nedjelja
Abiotički faktori – Toplota. Voda
IV nedjelja
Svjetlost. Vazdušni pokreti. Klima
V nedjelja
Edafski faktori. Odlike života u vodi.
VI nedjelja
Hrana kao ekološki faktor. Kolokvijum I.
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Biotički faktori. Štete i tipovi oštećenja.
IX nedjelja
Ekologija insekatskih populacija.
X nedjelja
Brzina kretanja insekatskih populacija.
XI nedjelja
Faktori kretanja insekatskih populacija
XII nedjelja
Biocenoza. Disperzija i životni kompleksi.
XIII nedjelja
Ekosistem.. Kolokvijum II
XIV nedjelja
Ekološke promjene u prirodi pod uticajem čovjeka. Radijacija i insekti
XV nedjelja
Masovne pojave insekata
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
3 sata prеdavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
2 sata vježbi
4 sata i 20 minuta individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Smiljka Krnjajić (2003): Ekologija insekata. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________15poena
Dva kolokvijuma po 15 poena_________________ (ukupno 30 poena)
Završni ispit_______________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Snježana Hrnčić i Dr Sanja
Radonjić
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: DIJAGNOZA BILJNIH PATOGENA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
7
Fond časova
3P +2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije Studijski program – Zaštita bilja (studije traju 2
semestara, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studentima omogući poznavanje mogućih izvora infekcije, reakcije biljaka na
infekcije fitopatogenim organizmima, osnovnih procedura za izolaciju fitopatogenih organizama, primjene raznih
identifikacionih testova u fitopatologiji, imunoloških i molekularnih metoda za dijagnozu bolesti prouzrokovanih fitopatogenim
organizmima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratosijske i terenske), samostalan rad, konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Uvod u dijagnozu biljnih bolesti
II nedjelja
Infektivne i neinfektivne bolesti, Kohovi postulati
III nedjelja
Detekcija inokuluma fitopatogenih organizama i uloga mikroskopa u njihovoj identifikaciji
IV nedjelja
Simptomatologija
V nedjelja
Izolacija gljiva, dobijanje čiste kulture, provjera patogenosti
VI nedjelja
Identifikacija gljiva (morfološke, odgajivačke, ekološke, fiziološko-biohemijske osobine)
VII nedjelja
Kolokvijum I, Izolacija bakterija, dobijanje čiste kulture, provjera patogenosti
VIII nedjelja
Slobodna nedjelja
IX nedjelja
Identifikacija bakterija (morfološke, odgajivačke, biohemijske i serološke osobine)
X nedjelja
Izolacija virusa, prenošenje virusa sa oboljelih na zdrave biljke – inokulacija
XI nedjelja
Biofizičke konstante virusa, prečišćavanje virusa, serološke odlike
XII nedjelja
Imunološke tehnike identifikacije fitopatogenih organizama (ELISA test)
XIII nedjelja
Molekularne metode identifikacije fitopatogenih organizama (Izolacija DNK, PCR)
XIV nedjelja
Molekularne metode identifikacije biljnih patogena (RFLP, Nested PCR i dr.), Kolokvijum II
XV nedjelja
Filogenetska istraživanja u identifikaciji biljnih patogena
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
3 sata prеdavanja
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i
4 sata i 20 minuta individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Delibašić, G., Babović, M. (2006): Opšta fitopatologija. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet.
2. Babović, M. (2003): Osnovi patologije biljaka, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet;
3. Ivanović, M.; Ivanović, D. (2001): Mikoze i pseudomikoze biljaka, Univerzitet u Bogradu, Poljoprivredni fakultet;
4. Arsernijević, M. (1988): Bakterioze biljaka, Naučna knjiga, Beograd;
5. Šutić, D. (1994): Biljni virusi, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost na predavanjima i vježbama__________5 poena
Seminarski rad_____________________________5poena
Dva kolokvijuma po 20 poena_________________ (ukupno 40 poena)
Završni ispit_________________________________ 50 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Saradnici Centra za zaštitu bilja
Napomena:
Šifra predmeta
Naziv predmeta: REZISTENTNOST NA PESTICIDE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
7
Fond časova
3P+2VL
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program – Zaštita bilja (traje 2 semestara,
60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Nastava predmeta ima za cilj da studente upozna sa značajem, osnovama nastanka i upravljanja
rezistentnošću štetnih bioloških agenasa prema pesticidima; osnovnim mehanizmima rezistentnosti na zoocide, fungicide i
herbicide; genetskim inžinjeringom rezistentnosti; upravljanjem rezistentnošću i menadžmentom rezistentnosti. Stečena znanja
treba da predstavljaju neophodnu osnovu za potzpunije sagledavanje racionalne primjene pesticida za suzbijanje biljnih bolesti,
štetočina i korova, naučnog usavršavanja iz oblasti rezistentnosti, kao i uspostavljanja monitoringa rezistentnosti.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Nedeljko Latinović i Dr Tatjana Perović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, viježbe (laboratorijske i terenske), samostalan rad i konsultacije
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Osnovne karakteristike i značaj rezistentnosti
II nedjelja
Biološke osnove rezistentnosti
III nedjelja
Stanje i geografska distribucija rezistentnosti
IV nedjelja
Rezistentnost fitopatogenih organizama na fungicide
V nedjelja
Rezistentnost fitopatogenih organizama na fungicide
VI nedjelja
I kolokvijum,
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Rezistentnost insekata na insekticide
IX nedjelja
Rezistentnost insekata na insekticide
X nedjelja
Rezistentnost korovskih biljaka
XI nedjelja
Selekcija i razvoj usjeva otpornih na herbicide
XII nedjelja
Genetički inžinjering i rezistentnost na pesticide
XIII nedjelja
II kolokvijum
XIV nedjelja
Upravljanje rezistentnošću
XV nedjelja
Menadžment rezistentnosti
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
7 kredita x 40/30 =9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
Struktura:
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
3 sata prеdavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
2 sata vježbi
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
4 sata i 20 minuta individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenta (pripreme za vježbe, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade sve
laboratorijske i terenske vježbe i rade oba kolokvijuma
Literatura:
1. Janjić, V. (2009): Mehanizam djelovanja pesticida. Društvo zazaštitu bilja Srbije. Beograd - Banja Luka;
2. Janjić, V. (2005): Fitofarmacija, Društvo zazaštitu bilja Srbije. Beograd - Banja Luka;
3. Tomlin, C., D., S. (2004): The Pesticide Manual. Brithish Crop protection Council, UK.;
4. Stenersen, J. (2004) Chemical Pesticides, Mode of Action and Toxicology.CRC Press, Boca Raton, London, New
York, Washington DC.;
5. Brent, K., J. (1999): Fungicide resistance in crop pathogens: How can it be managed?. Global Crop Protection
Federation.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Seminarski rad___________________________ 20 poena
Dva kolokvijuma po 20 poena________________40 poena
Završni ispit _____________________________ 40 poena
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno skupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Nedeljko Latinović
Napomena:
Download

magistarske akademske studije studijski program zaštita bilja