aplikacija hemoterapije jednostavna
1
2
3
aplikacija hemoterapije složena
aplikacija hemoterapije srednje složena
aspiraciona punkcija
koštane srži
4
Autologna
transplantacija
matičnih ćelija
5
Biopsija koštane srži
6
Intravenska i
peroralna aplikacija citostatika
Intravenska i
peroralna aplikacija citostatika
Intravenska i
peroralna aplikacija citostatika
Uzimanje uzorka koštane srži za
citološku, imunofenotipsku i
citogenetičku dijagnostiku iz grudne
kosti.
visokodozna hemioterapija uz
potporu sa autolognim matičnim
ćelijama hematopoeze
dezinfekcija i lokalna anestezija mjesta
izvođenje biopsije - stražnji greben
karlične kosti, uzimanje uzoraka
koštane srži za citomorfološku,
imunofenotipsku i citogenetsku analizu i
uzimanje biopsijskog uzorka koštane
srži za PH i IHH analizu.
Mjesto
vršenja
usluge
Vrsta uputnice
Opis usluge
Prosječna dužina
hospitalizacije
(dana)
Redni broj
Naziv usluge
Vrsta postupka
(dijagnostički,
terapijski,
rehabilitacijski..)
Kontakt
(telefon, e-mail,
adresa, kontakt
osoba
terapijski
Odjeljenje za
bolus infuzija ili do hematologiju
pola sat infuzija
UKC Tuzla
Odluka
Hematološkog
konzilijuma
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
terapijski
kontinuirano
24h
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka
Hematološkog
konzilijuma
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
1- 6 sati
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka
Hematološkog
konzilijuma
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
2-3 min
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
4 sedmice i
više
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka
Hematološkog
konzilijuma i Tima
za transplantaciju
matičnih ćelija
hematopoeze
(TMĆH)
15-20 min
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
terapijski
dijagnostički
terapijski
dijagnostički
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
dalja bolnička obrada
7
8
davanje intravenskih
injekcija
davanje kiseonika
9
davanje subkutanih i
intramuskularnih injekcija
10
11
dijagnostička i terapijska
lumbalna punkcija kod
hematoloških bolesnika
dnevni bolnički tretman
12
kliničko -hematološko ispitivanje uz
dodatna
radiološka ispitivanja
aplikacija lijeka.
Unošenje čistog kiseonika pod
određenim pritiskom u disajne organe
(pluća) kod svih bolesnika kod kojih
je poremećeno ili oslabljeno disanje
Mjesto
vršenja
usluge
Vrsta uputnice
Opis usluge
Prosječna dužina
hospitalizacije
(dana)
Redni broj
Naziv usluge
Vrsta postupka
(dijagnostički,
terapijski,
rehabilitacijski..)
Kontakt
(telefon, e-mail,
adresa, kontakt
osoba
dijagnostički
/terapijski
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
terapijski
Odjeljenje za
zavisno od
hematologiju
protokola liječenja UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
terapijski
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
Odjeljenje za
zavisno od
hematologiju
protokola liječenja UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
Medicinska sestra - priprema pacijenta,
davanje
injekcije i vođenje medicinske
dokumentacije.
terapijski
individualno
citohemijski i biohemijski pregled
likvora
dijagnostički /
terapijski
do 5 minuta
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
aplikacija imunoterapije i /ili
hemioterapije, transfuzija
koncentrovanih eritrocita, trombocita,
svježe smrznute plazme i/ili
krioprecipitata, intravenska aplikacija
imunoglobulina, dijagnostička
hematološka obrada u Poliklinici sa
dnevnom bolnicom
terapijski/
dijagnostički
Odjeljenje za
zavisno od
hematologiju
protokola liječenja UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
evakuacija ascitesa
13
implantacija"port"
katetera
14
Inhalaciona terapija
15
intratekalna hemoterapija
16
17
18
19
kateterizacija mokraćne
bešike kod muškaraca sa ili
bez ispiranja
kateterizacija mokraćne
bešike, uvođenje trajnog
katetera ili zamjena trajnog
katetera kod muškaraca
kateterizacija mokraćne
bešike, uvođenje trajnog
katetera ili zamjena trajnog
katetera kod žene
dezinfekcija polja punkcije, abdominalna
punkcija i uklanjanje slobodne tečnosti terapijski/
iz trbušne šupljine
dijagnostički
plasiranje dijaliznih ili centralnih venskih
katetera za privremenu ili dugotrajnu
primjenu uz lokalnu anesteziju
terapijski
u slučaju staze bronhijalnog sekreta
sprovodi se inhalaciona terapija pod
nadzorom respiratornog fizioterapeuta
aplikacija hemioterapije
intratekalno
terapijski
terapijski
Priprema pacijenta i materijala, pregled,
terapijski
intervencija, savjet
Priprema pacijenta i materijala, pregled,
intervencija, savjet,
terapijski
Priprema pacijenta i materijala, pregled,
terapijski
intervencija, savjet,
Mjesto
vršenja
usluge
Vrsta uputnice
Opis usluge
Prosječna dužina
hospitalizacije
(dana)
Redni broj
Naziv usluge
Vrsta postupka
(dijagnostički,
terapijski,
rehabilitacijski..)
Kontakt
(telefon, e-mail,
adresa, kontakt
osoba
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
30-45 min
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
uputnica fizijatra
do 5 minuta
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Uputnica urologa
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Uputnica urologa /
hematologa
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Uputnica urologa /
hematologa
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
konsultativni pregled
specijaliste
20
konsultativni pregled
subspecijaliste
21
konzilijarna odluka o
sprovođenju transplantacije
matične ćelije (koštana srž/
periferna krv), ili primjeni
infuzije limfocita
22
konzilijarna odluka o
sprovođenju transplantacije
matične ćelije (koštana srž/
periferna krv), ili primjeni
infuzije limfocita
23
lokalna anestezija - manja
24
određivanje zahvaćenosti
limfnih regiona bolesnika
25
otisak biopsijskog uzorka
koštane srži
26
Konsultativni pregled, savjetovanje
dva ili više ljekara specijalista u cilju
utvrđivanja tačne dijagnoze ili
liječenje nekog bolesnika.
dijagnostički /
terapijski
Konsultativni pregled, savjetovanje
od strane subspecijaliste, u cilju
utvrđivanja tačne dijagnoze ili liječenje
nekog bolesnika.
dijagnostički /
terapijski
donošenje odluke od strane Tima za
TMĆH na
sedmičnim sastancima na prijedlog
ordinirajućeg hematologa
terapijski
Donošenje odluka i zaključaka od
strane više konsultanata specijalista i /
ili
subspecijalista
u cilju tačnijeg
subkutana
i periostalna
aplikacija
definisanja
dijagnoze
i terapije
anestetika,
dijagnostički /
terapijski
neposredno prije izvođenja biopsije
koštane srži i prilikom plasiranja port
katetera
terapijski
u sklopu dijagnostičke obrade i procjene
stepena proširenosti bolesti
dijagnostički
citomorfološka analiza se vrši u slučaju
nezadovoljavaćeg uzorka koštane srži
(aspirata)
dijagnostički
Mjesto
vršenja
usluge
Vrsta uputnice
Opis usluge
Prosječna dužina
hospitalizacije
(dana)
Redni broj
Naziv usluge
Vrsta postupka
(dijagnostički,
terapijski,
rehabilitacijski..)
Kontakt
(telefon, e-mail,
adresa, kontakt
osoba
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
uputnica
specijaliste
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
uputnica
specijaliste
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
otpusno pismo
27
medicinski zapis o ispitivanju i liječenju
pacijenta sa definitivnim zaključcima o
potrebi daljeg
dijagnostički /
lječenja, ispitivnja i praćenja
terapijski
28
enteralna i intravenska primjena lipidnih,
parenteralna i enteralna
ishrana u aplaziji koštane srži ugljikohidratnih i proteinskih pripravaka
u bolesnika sa izraženim oštećenjem
probavne sluznice
terapijski
29
plasiranje / evakuacija
nazogastrične ili orogastrične primjenjuje se u bolesnika koji
zahtjevaju uklanjanje viška želučanog
sonde
sadrzaja ili enteralnu ishranu
početna bolnička obrada
30
kliničko, hematološko i
biohemijsko ispitivanje
terapijski /
dijagnostički
dijagnostički
31
32
dijagnostički /
terapijski
dijagnostički /
terapijski
Mjesto
vršenja
usluge
Kontakt
(telefon, e-mail,
adresa, kontakt
osoba
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
n/a
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
ponovni kontrolni pregledhematolog
kontrolni hematološki pregled u
specijalističkoj hematološkoj ambulanti
prema preporuci hematologa
kliničko - hematološka ponovna
ponovni pregled bolesnika u procjena o
mogučnostima i svrsihoshodnosti
pripremi za transplantaciju
primjene
koštane srži (koštana srž /
visokodozne hemioterapije uz potporu
periferna krv)
sa
matičnim ćelijama hematopoeze
Vrsta uputnice
Opis usluge
Prosječna dužina
hospitalizacije
(dana)
Redni broj
Naziv usluge
Vrsta postupka
(dijagnostički,
terapijski,
rehabilitacijski..)
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
postavljanje kanile i
uključivanje infuzije
33
Priprema pacijenta i materijala, pregled,
intervencija, savjet, Medicinska sestra priprema materijala, davanje infuzije i
dijagnostički /
vođenje medicinske dokumentacije.
terapijski
34
povratna informacija
komisijama za lijekove u vidu
reevaluacijskog nalaza
periodični izvještaj o liječenju od strane
(tablice-lijekovi iz vertikalnog ordinirajućeg hematologa u zavisnosti
programa)
terapijski
od procjene komisije za lijekove
35
pregled bolesnika posle
izvršene transplatnacije
matične ćelije hematopoeze kontrolni hematološki pregled u
ambulanti za transplantirane pacijente
36
kliničko - hematološka procjena o
pregled bolesnika u pripremi mogučnostima i svrsihoshodnosti
za transplantaciju matične
primjene
ćelije hematopoeze
visokodozne hemioterapije uz potporu
sa
matičnim ćelijama hematopoeze
pregled davaoca u pripremi
za transplantaciju matične
ćelije hematopoeze
37
dijagnostički
/terapijski
dijagnostički
kliničko - hematološka procjena
ispunjavanja uslova podobnosti
davaoca matične ćelije hematopoeze
nakon potvrde o HLA podudarnosti
potencijalnog srodnog davaoca i
primaoca na visokom stepenu rezolucije dijagnostički
Mjesto
vršenja
usluge
Vrsta uputnice
Opis usluge
Prosječna dužina
hospitalizacije
(dana)
Redni broj
Naziv usluge
Vrsta postupka
(dijagnostički,
terapijski,
rehabilitacijski..)
Kontakt
(telefon, e-mail,
adresa, kontakt
osoba
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka
Hematološkog
konzilijuma
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Uputnica
hematologa
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Uputnica
hematologa
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
pregled, kontrola, previjanje
38
39
prijem i kontrola uzoraka za
ispitivanje hemostaze
prikupljanje limfocita iz
periferne krv ina ćelijskom
separatoru radi terapijske
infuzije (alogene ćelije)
Priprema pacijenta, dokumentacije i
materijala, lokalni pregled, toaleta porta,
previjanje. Uključivanje dadatne terapije,
zakazivanje narednog previjanja.
Unošenje podataka u medicinsku
dokumentaciju, te evidencija izvršenog
rada.
terapijski
uzimanje uzorka krvi za određivanje
statusa zgrušavanja krvi
40
infuzija davaočevih limfocita u slučaju
komplikacija
alogenične TMĆH
41
prikupljanje matičnih ćelija
prikupljanje matičnih ćelija
hematopoeze iz koštane srži hematopoeze iz koštane srži srodnog
HLA podudarnog davaoca
dijagnostički
terapijski
terapijski
43
prikuplajnje matičnih ćelija
prikuplajnje matičnih ćelija
hematopoeze iz periferne krvi hematopoeze iz periferne
krvi na ćelijskom separatoru u bolesnika
na ćelijskom separatoru
terapijski
ili HLA podudarnog srodnog davaoca
priprema i praćenje
visokodozne hemioterapije,
sistemske imunosupresivne visokodozna hemioterapija uz
potporu sa davaočevim matičnim
terapije u transplantaciji
ćelijama hematopoeze (alogena TMĆH) terapijski
matičnih ćelija
44
priprema i zamrzavanje
matičnih ćelija hematopoeze podrazumjeva pohranjivanje
zamrzunith matičnih ćelija bolesnika ili
davaoca i čuvanje do momenta TMĆH terapijski
42
Mjesto
vršenja
usluge
Vrsta uputnice
Opis usluge
Prosječna dužina
hospitalizacije
(dana)
Redni broj
Naziv usluge
Vrsta postupka
(dijagnostički,
terapijski,
rehabilitacijski..)
Kontakt
(telefon, e-mail,
adresa, kontakt
osoba
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka Tima
za TMĆH
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka Tima
za TMĆH
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka Tima
za TMĆH
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka Tima
za TMĆH
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka Tima
za TMĆH
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
prvi pregled - hematolog
45
Specijalista - uzimanje anamneze,
opšti pregled i lokalni pregled, dopunsko
ispitivanje,utvrđivanje dijagnoze, izrada
plana liječenja i medicinske
rehabilitacije
46
reevaluacija nakon
hemioterapije (usporedba
veličine tumorske mase prije i
poslije terapije, procjena o
praćenje i procjena odgovora na
daljem načinu liječenja)
hemioterapiju uz procjenu za dalje
liječenje
47
Priprema pacijenta, snimanje EKG-a i
pisanje nalaza.
Ljekar analizira dobijenu traku EKG uz
povezivanje anamnestičkih činjenica u
vezi sa nalazom. Metoda mjerenja
snimanje i očitavanje EKG (6 električne aktivnosti
srca pomoću elektroda pričvršćenih
i 12 odvoda )
na prsa ispitanika. Koristi se 12
elektrokardiograma
kanalni EKG kako bi otkrili eventualne
poremećaje rada srca ili greške u
vodljivosti unutar srca.
Elektrokardiogram je test kojim se
bilježi električna aktivnost. Pomoću
njega mogu se ustanoviti
nepravilnosti srčanog ritma, ishemija,
infarkt miokarda
dijagnostički
dijagnostički
/terapijski/
dijagnostički
Mjesto
vršenja
usluge
Vrsta uputnice
Opis usluge
Prosječna dužina
hospitalizacije
(dana)
Redni broj
Naziv usluge
Vrsta postupka
(dijagnostički,
terapijski,
rehabilitacijski..)
Kontakt
(telefon, e-mail,
adresa, kontakt
osoba
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
n/a
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Odluka
Hematološkog
konzilijuma
2-3 min
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
+387 (35) 303-107
Uputnica hematologa +387(35) 303-398
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
transfuzija krvi i krvnih
derivata
48
49
transfuzija eritrocita i /ili trombcita u
slučaju sniženih vrijednosti
eritrocita i/ili trombocita a u cilju
liječenja simptoma anemije ili prevencije
ili liječenja krvarenja
terapijski
uzimanje briseva sa slanjem U cilju analize mikrobiološkog statusa
na analizu
pacijenta, a u cilju prevencije ili liječenja
infektivnih komplikacija
dijagnostički
uzimanje krvi i određivanje
PH arterijske /venske krvi
50
Uzimanje uzorka pune krvi (punkcija
arterije ili vene) za određivanje
laboratorijskih parametara zatvorenim
sistemom za uzorkovanje krvi.
dijagnostički
51
Kontakt
(telefon, e-mail,
adresa, kontakt
osoba
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Uputnica
hematologa
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Uputnica
hematologa
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Uputnica
hematologa
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
individualno
Odjeljenje za
hematologiju
UKC Tuzla
Uputnica
hematologa
+387 (35) 303-107
+387(35) 303-398
UZ pregled abdomena
neinvazivna radiološka pretraga organa
trbušne šupljine
dijagnostički
Mjesto
vršenja
usluge
Vrsta uputnice
Opis usluge
Prosječna dužina
hospitalizacije
(dana)
Redni broj
Naziv usluge
Vrsta postupka
(dijagnostički,
terapijski,
rehabilitacijski..)
Download

Odjeljenje za hematologiju