RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Sadržaj:
Uvod
Usluge RaiffeisenOnLine-a
Prijavljivanje na servis
Portal
Računi
Kartice
Krediti
Plaćanja i prenosi
Menjačnica
HOV
Finansije
Obaveštenja
Lični podaci
Promena lozinke
Kraj rada
Govorni automat
Call Centar servis
SMS usluga
02
04
05
06
12
14
17
19
22
23
29
32
33
34
34
35
35
35
-1RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
UVOD
Prednosti novog RaiffeisenOnLine servisa:
* mogućnost pristupa sa različitih internet pretraživača i operativnih sistema:
Više nije bitno sa kog tipa računara (ili uredjaja sa nekim od danas zastupljenih operativnih
sistema) se pristupa aplikaciji. Što se tiče internet pretraživača podržane su poslednje dve
aktuelne verzije sledećih pretraživača: Internet Explorer, Firefox,Chrome, Safari, Opera,
Opera Mini. Za nesmetan rad aplikacije sve što je potrebno da obezbedite je da isključite
pop-up bloker.
* atraktivni vizuelni dizajn integrisan sa video i grafičkim prikazima:
Sve aktivnosti će sada biti znatno lakše, brže i preglednije uz sve informacije koje korisnicima
mogu biti potrebne. Uz grafičko predstavljanje prometa korisnici dobijaju jednostavniji uvid
u sve promene po računima.
* portal - prva strana koja sadrži najbitnije i najčešće aktivnosti naših korisnika:
Analizirali smo dosadašnje najčešće aktivnosti naših korisnika i formiranjem portala
korisnicima će upravo one biti dostupne odmah nakon logovanja.
* plaćanje u samo dva klika:
Bilo da su u pitanju unapred predefinisana plaćanja ili snimljeni korisnici plaćanja - samo
odgovarajućim izborom korisnika ili predefinisanog naloga i unosom iznosa kompletirate
svako plaćanje. Realizacija naloga je dostupna odmah po logovanju na portalu, uz
jednostavan i pregledan pristup.
* lične finansije:
Po prvi put korisnici su u mogućnosti da svoje prihode i rashode podele u željene kategorije i
da samim tim dobiju jasnu sliku svojih dosadašnjih finansijskih tokova i promena i što je još
bitnije - mogućnost da bolje planiraju buduće.
* logovanje sa ličnom kartom:
Nova generacija lične karte sa čipom dozvoljava upis digitalnog sertifikata u sam čip
(usluga koju pruža MUP) koji ima funkciju digitalnog potpisa i kao takav putem čitača
dozvoljava logovanje na samu aplikaciju na jednostavan, a opet maksimalno siguran
način.
-2RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Nova verzija RaiffeisenOnLine servisa se bazira na drugačijem konceptu od dosadašnjeg
softverskog rešenja. Svakom dosadašnjem korisniku će na raspolaganju pored svih starih biti
raspoložive i nove mogućnosti, informacije i akcije uz znatno interaktivniji pristup koji za cilj
ima brži, lakši i sigurniji rad korisnika sa svojim proizvodima u banci.
Novi pristup u radu aplikacije se zasniva na komunikaciji sistema widget-a koji se međusobno
uslovljavaju u izvršavanja zadataka i prikazivanju željenih informacija.
Widget je mali program ili softversko rešenje koji obavlja jedan
specifičan zadatak u okviru nekog većeg programa ili lanca
komandi.
Prikaz widget-a u
RaiffeisenOnLine aplikaciji
Svaka od formi (widget-a) u svom naslovu može imati sve ili neke od sledećih
funkcionalnosti:
omogućava smanjenje površine prikaza widget-a, klikom na prikazani znak ostaje
prikazan samo naslov widgeta. Izborom ove opcije ostaje prikazan samo naslov
widget-a
klikom na navedenu opciju widget će ponovo biti prikazan u proširenom obliku.
sadrži tekst pomoći/objašnjenja funkcije konkretnog widget-a. Ukazuje na dostupne
aktivnosti kao i na njihov uticaj na ostale widgete.
omogućava prošireni prikaz widget-a, pored dostupnih u smanjenom prikazu pojaviće
se i dodatni podaci o konkretnom proizvodu ili proizvodima.
omogućava povratak na smanjeni prikaz widget-a.
-3RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Usluge RaiffeisenOnLine-a:
Informativne:
1.
Stanje i promet na dinarskim i deviznim računima sa grafičkim prikazom prometa
2.
Dodatne informacije po tekućim računima: nerealizovanim čekovima, dozvoljenoj
pozajmici, rezervisanim sredstvima
3.
Informacije o aktuelnim ponudama prilagodjenim korisniku
4.
Mogućnost praćenja ličnih finansija
3.
Informacije o kreditima
5.
Informacije u vezi sa transakcijama sa platnim karticama, kao i raspoloživim sredstvima
za korišćenje debitnih kartica
6.
Informacije u vezi transakcija kreditnih kartica, i odobrenom limitu kreditne kartice
7.
Informacije o kursnoj listi
8.
Informacije o hartijama od vrednosti
Finansijske transakcije:
1.
Prenosi sredstava između dinarskih računa u banci
2.
Prenosi sredstava između deviznih računa bez konverzije valuta
3.
Kupovina i prodaja efektive/deviza
4.
Elektronsko plaćanje putem predefinisanih naloga/ slobodno plaćanje, korišćenjem
SMS koda
5.
Plaćanje rate kredita
6.
Izmirenje obaveza po kreditnoj kartici
7.
Kupovina i prodaja hartija od vrednosti
-4RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Prijavljivanje na servis
Na samoj stranici za logovanje, mozete preuzeti dokumentaciju, dobiti servisne informacije i bezbednosne
preporuke.
Prijavljivanje na sistem je omogućeno putem:
• korisničkog naloga
• lične karte sa upisanim digitalnim sertifikatom.
-5RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: Portal
Portal je zamišljen kao mesto na kome su objedinjene sve najčešće aktivnosti korisnika: mogu obaviti
plaćanja, dobiti informacije o kursnoj listi, stanju po računu, kao i različita obaveštenja i ponude.
U gornjem desnom delu forme, nalaze se informacije o ulogovanom korisniku kao i datum/vreme
poslednjeg logovanja. Na raspolaganju je i mogućnost i izbora jezika – srpski ili engleski.
-6RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Jedna od značajnih novina ovog servisa je Grafički prikaz 30 poslednjih promena po računu. Odabirom
računa iz widgeta „Stanje svih računa“ kreira se grafik 30 poslednjih promena za željeni račun. Linije
Isplate, Uplate i Stanje su funkcionale, tako da se po potrebi jednim klikom mogu isključivati i uključivati.
Jedna od bitnih unapredjenja aplikacije su personalizovane ponude, u delu Obaveštenja.
Personalizovane ponude se razlikuju za svakog klijenta, i prilagođene su svakom pojedinačnom korisniku.
Pored slike i kratkog teksta, klijenti su u mogućnosti da klikom na “Saznaj više” dobiju detaljnije informacije
o ponudjenom proizvodu. Takodje, ukoliko je dostupan formular, klijenti su u mogućnosti da direktno
apliciraju za ponudjeni proizvod.
Obaveštenja ostaju aktivna do trenutka isteka aktuelne ponude, a ukoliko klijent želi da zatvori ponudu to
može uraditi klikom na X u gornjem desnom uglu. Obaveštenje će do isteka biti dostupno u okviru taba
Obaveštenja.
Video widget daje mogućnost pregleda reklmanih video spotova i uputstava.
-7RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Stanje svih računa
U widget-u Stanje svih računa prikazuju se svi računi za koje se korisnik opredelio prilikom podnošenja
Zahteva za elektronske servise ili naknadnom prijavom u nekoj od filijala banke.
Računi su sortirani u padajućem nizu sa prikazanim informacijama o proknjiženom i raspoloživom stanju,
valuti.
Kod računa sa više različitih valuta biće dovoljno da kliknete na ikonu strelice iz prve kolone i na taj način
kontrolišete prikaz za sve valute. Mala olovka otvara polje za promenu naziva računa.
Izborom računa u ovom widget-u automatski će se promeniti odnosno sinhronizovati podaci u ostalim
widget-ima.
Ostale forme (Stanje po računu, Grafik promena po računu, Promet) omogućavaju pregled detaljnijih
informacija o stanju po računu, prometu i obezbeđuju grafički prikaz promena.
Strelica koja stoji uz naslov widget-a služi za zatvaranje widget-a čime se po potrebi možete poboljšati
pregled celokupne strane.
Široki prikaz widgeta Stanje svih računa:
Klikom na strelicu u gornjem desnom uglu, widget možete uvećati preko cele strane, i tako dobiti prikaz
dodatnih kolona sa uvidom u poslednju promenu na računu i vrstu računa.
Klikom na znak
, prikazuje se pomoć u kojoj su detaljno objašnjene mogućnosti widget-a.
-8RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Promena naziva računa
Moguće je izvšiti promenu naziva računa iz numeričke (brojčane) vrednosti u zeljeni naziv, koji se nakon
promene pajavljuje u nazivu računa.
-9RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Uplatnica
Nalogom za plaćanje (uplatnicom) korisnik nalaže banci da na teret njegovog izabranog dinarskog
računa prenese sredstva u korist računa poverioca. Uplatnica na portalu se prikazuje u skraćenoj formi,
bez podataka o nalagodavcu, klikom na “Podaci nalagodavca“ uplatnica se otvara u punom prikazu.
Fizičkim licima rezidentima omogućeno je plaćanje putem:
1. Predefinisanih naloga – pomenutim servisom klijentima je omogućeno plaćanje na unapred
definisane račune korisnika, a koji se definišu u jednoj od ekspozitura banke.
2. SMS koda – klijentima je omogućeno slobodno plaćanje uz korišćenje koda koji se dostavlja na
prijavljeni broj mobilnog telefona.
Sastavni delovi naloga :
Naziv nalogodavca – automatski se popunjavaju podacima o korisniku koji se ulogovao.
Svrha plaćanja - namena i osnov zbog kojih se nalog ispostavlja (opisno).
Šifra plaćanja - šifra iz propisanog šifarnika koji služi za praćenje novčanih tokova. 289 se odnosi na sva
plaćanja osim različitih poreza, doprinosa, kada se koristi isključivo šifra 253 a postoji i mogućnost izbora
dodatnih šifara plaćanja.
Model – kontrolni broj polja Poziv na broj. Ima vrednost 97 u slučaju plaćanja poreza, doprinosa, a može
se koristiti i za druga plaćanja ukoliko institucija (korisnik plaćanja) tako zahteva (Elektrodistibucija,
kablovska, mobilni operateri,...).
Poziv na broj - sadrži vrednost koja bliže određuje plaćanje (šifru pod kojom se određeni korisnik vodi u
instituciji kojoj plaća, broj kredita, broj računa kreditne visa kartice i sl.). U situaciji kada se ne unese poziv
na broj, a kada institucija zahteva unos istog (Infostan, Elektrodistribucija, IKOM,…), uplata često ostane
nerasknjiženja i dugovanje i dalje egzistira.
Naziv korisnika – podaci o korisniku plaćanja.
Račun nalogodavca – dinarski račun sa koga se vrši plaćanje (korisnik ROL-a može izabrati jedan od
svojih dinarskih računa).
Račun korisnika – broj računa pravnog ili fizičkog lica kome se plaća.
Iznos – iznos plaćanja.
- 10 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Predefinisani korisnici
Iz ovog widget-a pozivate naloge koje ste dostavili filijali i
time ih u napred definisali. S obzirom da su nalozi
predefinisani, prilikom plaćanja ne zahtevaju korišćenje
sms koda za verifikaciju. Odabirom željenog
predefinisanog naloga, uplatnica ce automatski biti
popunjena i uz korekciju iznosa spremna za plaćanje.
Snimljeni korisnici plaćanja
Snimljeni korisnici plaćanja pružaju Vam mogućnost
samostalnog kreiranja naloga u samoj aplikaciji, koje po
potrebi pozivate i izvršavate uz pomoć sms koda za
verifikaciju naloga. Svakom korisniku možete dodeliti
naziv koji želite (polje Moj naziv), a jednim klikom na
željenog korisnika uplatnica će biti automatski
popunjena sa podacima koje ste definisali za korisnika
plaćanja. Ostaje samo da popunite iznos i kliknete na
Plaćanje (Napomena: na samom plaćanju se neće
prikazati podatak koji ste uneli za Moj naziv već Naziv
korisnika).
Klikom na taster Plaćanje, a potom i potvrdom izvršenja naloga generiše se SMS kod koji se dostavlja
korisniku na prijavljeni broj mobilnog trelefona u roku od nekoliko sekundi. Istovremeno na ROL-u se
pojavljuje prozor sa poljem za unos SMS koda i periodom važenja koda. Po dobijanju poruke, unosom
ispravnog SMS koda u odgovarajuće polje i potvrdom završava se formiranja naloga. Nalog za plaćanje
se šalje u banku na izvršenje.
Napomena :
SMS kod važi 3 minuta od trenutka generisanja
Novi SMS kod je moguće kreirati nakon isteka važenja starog koda (nakon 3 minuta)
- 11 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: Računi
U widget-u Stanje po računu prikazuju se detaljne informacije o stanju računa koji ste odabrali u widgetu
Stanje svih računa. Korisniku su dostupne informacije o stanju, raspoloživim i rezervisanim sredstvima,
poslednjoj uplati i isplati po računu. Po dinarskim računima prikazane su i odobrena dozvoljena
pozajmica, datum do kada odobrenje pozajmice važi, broj nerealizovanih čekova i rezervisana
sredstava.
Raspoloživo stanje predstavlja zbir stanja na računu komitenta i odobrene dozvoljene pozajmice
umanjene za iznos rezervisanih sredstava. Informacija omogućava detaljno planiranje troškova.
Korisniku je na raspolaganju pregled
svih nedospelih obaveza.
Korisniku je na raspolaganju pregled
svih rezervisanih sredstava.
Korisniku je na raspolaganju i spisak
svih nerealizovanih čekova.
Rezervisana sredstva se javljaju prilikom korišćenja platnih kartica i dinarskih plaćanja.
U rezervisana sredstva ulaze plaćanja koja nisu realizovana u trenutku prikazivanja stanja, kao i sve
transakcije koje nastanu korišćenjem platnih kartica a do pomenutog trenutka nisu proknjižene.
Pomenute transakcije ostaju u statusu rezervisanih od trenutka nastanka transakcije do trenutka knjiženja
iste. Detaljan pregled spiska svih rezervisanih sredstava se dobija klikom na dugme Prikaži.
Korisnik dobija informacije o datumu rezervacije, iznosu, valuti, a prikazan je i opis koji podrazumeva
mesto gde je transakcija izvršena u slučaju korišćenja platne kartice, odnosno korisnika i svrhu plaćanja u
slučaju dinarskih plaćanja. U ovoj formi dostupan je i prikaz Nedospelih obaveza, tj. obaveza čije knjiženje
tek predstoji.
- 12 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Promet po računu
Izveštaj o prometu po računu na osnovu unetih kriterijuma, sa svim bitnim informacijama o izvršenim
transakcijama. Da biste proverili promet po računu, potrebno je da u widget-u Stanje svih računa
odaberete račun, a u widget-u Promet po računu automatski će se prikazati promet za predhodnih
mesec dana.
Različiti kriterijumi pregleda: Period prometa - prema iznosu - uplate/isplate
Akcije: štampanje izveštaja - izvršavanje upita
Korisniku je na raspolaganju promet ostvaren preko banke od trenutka otvaranja računa, a u jednom
trenutku može pogledati promet za najviše 12 meseci. Postoji mogućnost unosa filtera po iznosu, i u
zavisnosti od unetih podataka prikazuju se samo transakcije sa iznosom manjim od unetog iznosa do,
odnosno većim od unetog iznosa od.
Takodje, klijent može dobiti pregled i samo uplata, odnosno samo isplata ukoliko koristi filter
Uplate/Isplate.
- 13 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: Kartice
Spisak kartica
Spisak kartica predstavlja glavni widget za rad sa karticama i prikaz osnovnih informacija o karticama.
Pored mogućnosti da promenite naziv kartice, ovde možete imati uvid u tip kartice i njen status. Izborom
kartice sa spiska sinhronizovaće se podaci i u drugim widget-ima.
Izbor kartice u widget-u Spisak kartica aktivira se izmirivanje obaveza po naznačenoj kreditnoj kartici
popunjavajući widget Izmirenje odgovarajućim podacima potrebnim za uplatu po kartici. Klikom na
ikonu u drugoj koloni ispred broja kartice (olovka) se može izvršiti promena naziva kartice za dalji pregled
u ovom widgetu.
Informacije o kartici
Prikaz u ovom widget-u zavisi od tipa kartice koji ste izabrali u Spisku kartica. Ukoliko odaberete kreditnu
karticu, pored informacija o datumima važnosti kartice, dobićete i informaciju o visini limita. Ako
odaberete debitnu karticu, dobićete informacije o računima za koji je kartica vezana. U oba slučaja nudi
se akcija blokade kartice kojom korisnika upućujemo na kontakt centar banke.
- 14 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Izmirenje kartice
Da biste izmirili obaveze po kreditnoj kartici, dovoljno je da u
Spisku katica odaberete karticu i kliknete na znak štiklirano i
uplatnica ce biti popunjena za uplatu.
Potrošnja
Potrošnja prikazuje samo promene nastale korišćenjem platne kartice, a pregled možete vršiti za željeni
period sa mogućnošću definisanja graničnih vrednosti iznosa, računa za koji je kartica vezana ili prema
tipu kartice (osnovna ili dodatna). Pregled u jednom trenutku, se može vršti samo za period u rasponu od
12 meseci.
Obaveštenja po kartici
Sve informacije koje mogu biti od značaja za korisnika kartice, nalaze se u Obaveštenjima po kartici. To
mogu biti informacije o zaduženjima, tekstovi o izmenama ili novitetima.
- 15 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Izvodi
Widget Izvodi sadrži spisak formiranih mesečnih izvoda po
kreditnoj kartici naznačenoj u widget-u Spisak kartica.
Kalendar izvoda
Widget Kalendar izvoda prikazuje datume izvoda i dospeća za
kreditnu karticu izabranu u widget-u Spisak kartica.
Promet
Imate mogućnost pregleda svih knjigovodstvenih promena po računu kartice izabrane u widget-u Spisak
kartica prema željenom periodu sa mogućnošću definisanja graničnih vrednosti iznosa i tipa računa za
koji je kartica vezana (dinarski ili devizni). Pregled u jednom trenutku se može vršti samo za period u
rasponu od 12 meseci.
- 16 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: Krediti
U widget-u Spisak kredita prikazani su krediti za koje se korisnik opredelio prilikom podnošenja Zahteva za
korišćenje elektronskih servisa, kao i svih kredita koje korisnik otvori naknadnim podnošenjem zahteva u
ekspozituri. Ukoliko je dostupna, klikom na ikonu u prvoj koloni (štiklirano) ispred kolone Vrsta kredita se
može zadati nalog za izmerenje obaveza po kreditu. Izborom odredjenog kredita u ovom widget-u
automatski će se promeniti/sinhronizovati podaci u ostalim widget-ima.
Pored svih bitnih informacija, kao što su vrsta kredita,
ugovoreni iznos, period otplate, korisnik dobija i bitna
obaveštenja o kreditima.
Izmirenje
Zadatom komandom za izmirenje kredita u widget-u
Spisak kredita (klikom na znak štiklirano) učitavaju se
podaci u widget-u Izmirenje kredita neophodni za
izvršavanje uplate po izabranom kreditu.
- 17 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Pregled uplata po kreditu
U widget-u Pregled uplata po kreditu predstavljene su uplate po kreditu prema hronološkom redosledu
knjiženja.
Takodje, klijentu je na raspolaganju i Anuitetni plan.
- 18 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: Plaćanja i prenosi
Nalogom za plaćanje (uplatnicom) korisnik nalaže banci da na teret njegovog izabranog dinarskog
računa prenese sredstva u korist računa poverioca.
Fizičkim licima rezidentima omogućeno je plaćanje putem:
1. Predefinisanih naloga – pomenutim servisom klijentima je omogućeno plaćanje na unapred
definisane račune korisnika, a koji se definišu u jednoj od ekspozitura banke.
2. SMS koda – klijentima je omogućeno slobodno plaćanje uz korišćenje koda koji se dostavlja na
prijavljeni broj mobilnog telefona.
Sastavni delovi naloga :
Naziv nalogodavca – automatski se popunjavaju podacima o korisniku koji se ulogovao.
Svrha plaćanja - namena i osnov zbog kojih se nalog ispostavlja (opisno).
Šifra plaćanja - šifra iz propisanog šifarnika koji služi za praćenje novčanih tokova. 289 se odnosi na sva
plaćanja osim različitih poreza, doprinosa, kada se koristi isključivo šifra 253 a po postoji i mogućnost
izbora dodatnih šifara plaćanja.
Model – kontrolni broj polja Poziv na broj. Ima vrednost 97 u slučaju plaćanja poreza, doprinosa, a može
se koristiti i za druga plaćanja ukoliko institucija (korisnik plaćanja) tako zahteva (Elektrodistibucija,
kablovska, mobilni operateri,...).
Poziv na broj - sadrži numerički podatak koji bliže određuje plaćanje (šifru pod kojom se određeni korisnik
vodi u instituciji kojoj plaća, broj kredita, broj računa kreditne visa kartice i sl.). U situaciji kada se ne unese
poziv na broj, a kada institucija zahteva unos istog (Infostan, Elektrodistribucija, IKOM,…), uplata često
ostane nerasknjiženja i dugovanje i dalje egzistira.
Naziv korisnika – podaci o korisniku plaćanja.
Račun nalogodavca – dinarski račun sa koga se vrši plaćanje (korisnik ROL-a može izabrati jedan od
svojih dinarskih računa).
Račun korisnika – broj računa pravnog ili fizičkog lica kome se plaća.
Iznos – iznos plaćanja.
- 19 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Predefinisani korisnici
Iz ovog widget-a pozivate naloge koje ste
dostavili filijali i time ih unapred definisali. S
obzirom da su nalozi predefinisani, prilikom
plaćanja ne zahtevaju korišćenje sms koda za
verifikaciju. Odabirom željenog predefinisanog
naloga, uplatnica ce automatski biti popunjena
spremna za plaćanje.
i
Snimljeni korisnici plaćanja
Snimljeni korisnici plaćanja pružaju Vam
mogućnost samostalnog kreiranja naloga u
samoj aplikaciji, koje po potrebi pozivate i
izvršavate uz pomoć sms koda za verifikaciju
naloga. Svakom korisniku možete dodeliti naziv
koji želite (polje Moj naziv), a jednim klikom na
željenog korisnika uplatnica će biti automatski
popunjena sa podacima koje ste definisali za
korisnika plaćanja. Ostaje samo da popunite
iznos I kliknete na Plaćanje (Napomena: na
samom plaćanju se neće prikazati podatak koji
ste uneli za Moj naziv već Naziv korisnika).
Klikom na taster Plaćanje, a potom i potvrdom izvršenja naloga generiše se SMS kod koji se dostavlja
korisniku na prijavljeni broj mobilnog trelefona u roku od nekoliko sekundi. Istovremeno na ROL-u se
pojavljuje prozor sa poljem za unos SMS koda i periodom važenja koda. Po dobijanju poruke, unosom
ispravnog SMS koda u odgovarajuće polje i potvrdom završava se formiranja naloga. Nalog za plaćanje
se šalje u banku na izvršenje.
Napomena :
SMS kod važi 3 minuta od trenutka generisanja
Novi SMS kod je moguće kreirati nakon isteka važenja starog koda (nakon 3 minuta)
Prenos
Prenos sredstava izmedju računa u okviru istih valuta, kao i
mogućnost kupovine deviza sredstvima sa izabranog
dinarskog računa. Račun u polju Prenos sa: se popunjava
izborom računa u widget-u Spisak svih računa, a račun u
polju Prenos na: bira se iz padajuće liste.
Klikom na Izvrši korisniku se pojavljuje poruka sa pitanjem
da li želi da izvrši transakciju. Odabirom odgovarajućeg
odgovora korisnik konačno potvrđuje izvršenje prenosa ili
odustaje od njega.
- 20 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Pregled plaćanja
Pregled plaćanja izvršenih putem elektronskog bankarstva
sa mogućnošću filtriranja prema datumu. Korisnik ima mogućnost postavljanja graničnih vrednosti iznosa i
izbor određenog ili svih računa sa kojih su plaćanja izvršena. Pregled u jednom trenutku se može vršti za
period u rasponu od 12 meseci.
- 21 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: Menjačnica
Widget Menjačnica omogućava kupovinu/prodaju
stranog efektivnog novca. Kupovina stranog
efektivnog novca se vrši izborom dinarskog računa
u widget-u Stanje svih računa, po prodajnom kursu
za efektivu, iz važeće kursne liste Banke za taj dan i
polaganje sredstava na izabrani devizni račun.
Prodaja stranog efektivnog novca se vrši izaborom
deviznog računa, a navedeni iznos se obračunava
po kupovnom kursu za efektivu, iz važeće kursne liste
Banke za taj dan i polaganje sredstava se radi na
izabrani dinarski račun.
Ukoliko postoji veći broj računa na koje
se može konvertovani iznos uplatiti,
potrebno je iz padajućeg menija polja "Račun na"
izvršiti izbor željenog računa.
Klikom na Izvrši transakciju korisniku se pojavljuje poruka sa osnovnim informacijama (iznosu koji kupuje,
valuti i kursu koji će biti primenjen) i pitanjem da li želi da izvrši transakciju. Odabirom odgovarajućeg
odgovora korisnik konačno potvrđuje izvršenje kupovine/prodaje navedenog iznosa u navedenoj valuti ili
odustaje od njega.
Kalkulator
Widget Kalkulator služi za obračun iznosa prema
vazećim kursevima za efektivu iz kursne liste.
Transakcije
Pregled izvršenih transakcija putem elektronskog bankarstva sa mogućnošću filtriranja prema datumu,
vrsti transakcije (kupovina/prodaja ) ili valuti korišćenoj u konverziji. Pregled u jednom trenutku se može
vršti samo za period u rasponu od 12 meseci.
- 22 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: HOV - Hartije Od Vrednosti, trgovanje na Beogradskoj berzi
Na osnovu korisničkog imena i lozinke sistem prepoznaje sve privilegije koje su korisniku kao klijentu banke
dodeljene, između ostalog i mogućnost za pristup online sistemu za trgovanje akcijama na Beogradskoj
berzi.
U pregledu Računi prikazani su računi za trgovinu hartijama od vrednosti za koje se korisnik ROL-a
opredelio prilikom podnošenja Zahteva za izdavanje i korišćenje elektronskih servisa ili naknadnim
zahtevom. Klikom na ikonu u prvoj koloni (olovka) ispred broja računa moguće je promeniti naziv računa.
Izborom računa u ovom pregledu automatski će se promeniti podaci u pregledu stanja.
Stanje
U pregledu Stanje možete videti akcije koje se nalaze na izabranom računu hartija od vrednosti. Na ovom
podmeniju prikazuje se stanje na vlasničkom računu, odnosno akcije koje je korisnik kupovao preko
brokerskog odeljenja Raiffeisen banke a.d., kao i akcije koje su bile u vlasništvu korisnika registrovane na
vlasničkim računima preko drugih članova Centralnog registra, a koje je nalogom za prenos preneo na
vlasnički račun otvoren preko Raiffeisen banke a.d.
Iz ovog pregleda takođe se daju nalozi za prodaju akcija, i to klikom na tab prodaj pored akcija koje se
vide na stanju. Izborom opcije prodaj otvoriće se prazna forma prodajnog naloga u kojoj korisnik
ispunjava sve standardne detalje naloga.
- 23 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
- 24 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Kupovina
U pregledu Kupovina HoV otvarate nalog za kupovinu.
Prazna forma kupovnog naloga na kojoj korisnik popunjava sve detalje naloga i šalje nalog klikom na tab
Izvrši koji se nalazi pri samom dnu stranice. Sistem automatski proverava stanje na dinarskom namenskom
računu, i rezerviše sredstva koja su potrebna da bi se pokrila transakcija u slučaju realizacije naloga.
- 25 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Nalozi/povlačenje
Widget Pregled naloga prikazuje ispostavljene naloge sa informacijom o trenutnom statusu naloga. Iz
ovog widget-a takodje se vrši i povlačenje naloga klikom na Povuci. Ukoliko nalog nije realizovan i ukoliko
mu nije isteklo vremensko ograničenje, pored naloga pojaviće se tab povuci. Klikom na taj tab poslaće
se nalog za povlačenje prvobitno izdatog naloga. Kada zaposleni u brokerskom odeljenju unesu nalog za
opoziv (ukoliko do tog momenta prvobitni nalog nije realizovan), sa sredstava korisnika se u tom momentu
skida rezervacija, (ukoliko je u pitanju prodaja skida se rezervacija sa akcija, ukoliko je u pitanju kupovina
skida se rezervacija sa novčanih sredstava). Nakon toga korisnik može izdati novi nalog.
Dostupan je i pregled trgovanja hartijama od vrednosti sa mogućnošću filtriranja. Pregled se može vršti za
period u rasponu/kontinuitetu od 12 meseci.
- 26 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Promet/potvrde
Promet
U ovom widget-u je takodje pregled prometa hartijama od vrednosti sa mogućnošću filtriranja vrednosti u
listi. Pregled se može vršti za period u rasponu/kontinuitetu od 12 meseci.
- 27 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Pregled potvrda
Widget Pregled potvrda prikazuje informacije o ispostavljenim potvrdama o obavljenim transakcijama sa
hartijama od vrednosti. Potvrda takodje sadrži specifikaciju svih troškova po odredjenom nalogu. U ovom
widget-u je dostupan pregled potvrda trgovanja hartijama od vrednosti sa mogućnošću filtriranja.
Pregled se može vršti za period u rasponu/kontinuitetu od 12 meseci.
- 28 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: Finansije
Moje finasije
Korisnici su u mogućnosti da svoje prihode i rashode podele u željene kategorije i da samim tim dobiju
jasnu sliku svojih dosadašnjih finansijskih tokova i promena i što je još bitnije - mogućnost da bolje planiraju
buduće.
U widget-u Računi vršite izbor računa za koje želite pregled prometa, a u Filteru možete izabrati i željeni
period i vrste transakcija koje želite da posmatrate – isplate ili uplate.
Sve prikazane kolone u prometu možete sortirati u rastućem ili opadajućem redosledu klikom na strelice
.
Možete izabrati i broj stavki koje će biti prikazane na jednoj strani.
U koloni kategorija dobijate kategoriju po pravilima definisanim u banci, ali ste u mogućnosti da u bilo
kom trenutku po svojoj želji kategorišete transakciju.
- 29 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Moja pravila
Na tabu Moja pravila korisnici su u mogućnosti da formiraju svoja pravila po kojima će kategorisati
transakcije, kao i da menjaju svoja već definisana pravila ili ih obrišu.
- 30 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Klikom na Kreiraj pravilo otvara se widget za kreiranje pravila. Unosi se ime pravila, kao i željeni uslovi (po
čemu će transakcija biti kategorisana na osnovu teksta iz opisa transakcije). Potrebno je i da se selektuje
kategorija, pri čemu postoji mogućnost izbora neke postojeće ili definisanja nove kategorije. Klikom na
zeleni znak za štiklirano snimate novu kategoriju, a klikom na dugme Snimi, snimate celo pravilo.
- 31 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: Obaveštenja
Obaveštenja
Korisnicima su na raspolaganju sva obaveštenja i informacije o aktuelim aktivnim kampanja i nakon
ukidanje obaveštenja na nekoj od drugih strana aplikacije.
Ino prilivi
Usluga omogućava pregled svih priliva iz inostranstva za zadate kliterijume.
Korisniku je na raspolaganju pregled priliva iz inostranstva pristiglih od trenutka otvaranja računa, a u
jednom trenutku može pogledati prilive za najviše 12 meseci. Postoji mogućnost unosa filtera po iznosu, i u
zavisnisti od unetih podataka prikazuju se samo prilivi sa iznosom manjim od unetog iznosa do, odnosno
većim od unetog iznosa od.
- 32 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Osnovni meni: Lični podaci
Prikaz ličnih podataka korisnika.
Prikaz svih definisanih SMS obaveštenja po računima i karticama uz mogućnost podešavanja željenih
obaveštenja i limita.
- 33 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Promena lozinke
Nakon uspešno kreiranog korisničkog naloga, u mogućnosti ste da staru lozinku zamenite
novom, tako što ćete u gornjem desnom uglu izabrati opciju Promena lozinke.
Potrebno je da popunite polja na slici u skladu sa uputstvima iz napomene.
KRAJ RADA
Kraj rada se vrši klikom na Odjava
- 34 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
E-Channel Sales Department
Govorni automat - IVR (Interactive Voice Response)
Mogućnost da različite informacije o računima i banci dobijete korišćenjem Govornog automata
Raiffeisen banke.
Pozivanjem telefonskog broja 381(11)3202-777 (od 00-24h) pristupate glavnom meniju govornog
automata koji saopštava glasovno uputstvo za korišćenje.
Prva je ponuđena opcija za izbor jezika:
• Srpski
opcija 1
• Engleski
opcija 2
Nakon odabira jezika na raspolaganju su sledeće opcije :
• Informacije o banci opcija 1
Moguće podopcije :1 informacije o banci; 2 poslovi sa stanovništvom; 3 privredno bankarstvo
• Informacije o računima opcija 2
Za informacije o računima govorni automat vrši identifikaciju korisnika tako što je neopodno da
korisnik unese LIB i broj računa za koji želi informacije.
Dobijaju se sledeće informacije o dinarskom računu: Stanje na računu; Raspoloživo stanje;
Rezervisana sredstva; Nedospele obaveze; Iznos i datum poslednje uplate; Broj nerealizovanih
čekova
Dobijaju se sledeće informacije o deviznom računu: Stanje na računu po svim valutama; Iznos i
datum poslednje uplate
• Blokada platnih kartica opcija 3
Posle izabrane opcije uspostavlja se veza sa službenikom banke.
Call Centar servis
Korisniku su putem Call centar servisa na raspolaganju sve usluge koje postoje i u internet aplikaciji.
Pozivom telefonskog broja 381(11)3202-111 ili broja 0700 111 000 (po ceni lokalnog poziva, od 00-24h)
pristupate govornom automatu koji saopštava glasovno uputstvo za korišćenje.
Ponudjene opcije:
• Srpski
opcija 1
• Engleski
opcija 2
Nakon odabira jezika potrebno je da pratite uputstva govornog automata koji zahteva unos podataka
neophodnih za identifikaciju:
• Broja računa, posle unosa je potrebno pritisnuti taster #
• Unos LIB-a (petocifren broj)
Po uspešnoj identifikaciji, uspostavlja se veza sa službenikom banke koji na stručan i profesionalan način
pruža tražene informacije ili obavlja željene transakcije.
SMS usluga
Usluga omogućava proveru stanja na računu putem SMS poruka.
Pošaljite SMS poruku u formatu: “RBSTA Vaš broj računa” (primer: RBSTA 26512345) na telefon 3353 ili 4353
(za sve mobilne operatere) i informacija o proknjiženom i raspoloživom stanju se šalje na broj mobilnog
telefona koji ste prijavili na Zahtevu.
- 35 RaiffeisenOnLine
Korisničko uputstvo
Download

RaiffeisenOnLine - Raiffeisen Bank