POLITIKA KVALITETA LABORATORIJE
ODELJENJA ZA ISPITIVANJE I KONTROLU KRVI DAVALACA
Politika kvaliteta Laboratorije/Odeljenja za ispitivanje i kontrolu krvi davalaca je sastavni deo
Politike kvaliteta Instituta za transfuziju krvi Srbije. Primarni interes laboratorije je da ispitivanja uvek
obavlja u skladu sa metodama koje su objavljene u meñunarodnim, regionalnim ili nacionalnim
standardima, ili su objavljene u ustanovljenim/zvaničnim udžbenicima, ili su ih objavile ugledne tehničke
institucije, ili su objavljene u relevantnim naučnim radovima i časopisima, ili ih je specificirao proizvoñač
opreme, uključujući i metode koje je zahtevao korisnik, ako iste nisu u suprotnosti sa zahtevima standarda
ISO/IEC 17025, radi postizanja potpunog zadovoljstva korisnika, uz stalno povećanje efektivnosti i
efikasnosti kompletnog poslovanja laboratorije.
Politika kvaliteta Laboratorije/Odeljenja za ispitivanje i kontrolu krvi davalaca zasniva se na
sledećim principima:
ostvarujemo dobru profesionalnu praksu i kvalitet svojih ispitivanja pri pružanju usluga
korisnicima;
ostvarujemo liderstvo rukovodstva laboratorije kroz njihovo angažovanje na stalnom
poboljšavanju uspešnosti laboratorije, povećanju zadovoljstva korisnika, ličnom usavršavanju svih
zaposlenih u laboratoriji, ispunjavanju potrebe i očekivanja ostalih zainteresovanih strana i na
stalnom obezbeñivanju resursa koji su potrebni laboratoriji za ispunjavanje zahteva standarda
ISO/IEC 17025 i ISO 15189;
upoznajemo sve zaposlene u laboratoriji sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom
laboratorije, radi njenog sprovoñenja;
poštujemo zakonske propise, standarde, propise o kvalitetu usluga, metode i postupke ispitivanja,
tehničku dokumentaciju, dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom laboratorije i druga
dokumenta značajna za rad laboratorije;
uvažavamo i razmatramo sve zahteve društva, a pre svega zaštite životne sredine, zdravlja i
bezbednosti na radu;
obezbeñujemo stručno osposobljavanje svih zaposlenih u laboratoriji, stvaramo svest o
relevantnosti i važnosti aktivnosti svakog zaposlenog u laboratoriji u ostvarivanju ciljeva kvaliteta,
uključujući i stalnu motivaciju zaposlenih;
uspostavljamo, primenjujemo, održavamo i stalno poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom
laboratorije, koji je deo integrisanog sistem menadžmenta Instituta za transfuziju krvi Srbije (IMS
Instituta = QMS Instituta + QMS laboratorije + EMS + OH&S);
uspostavljamo, primenjujemo i održavamo sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS)
definisan serijom standarda ISO 14000 i sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na
radu definisan standardom OHSAS 18001.
Politika kvaliteta laboratorije se preispituje najmanje jednom u četiri godine i ažurira u skladu sa
potrebama. U ostvarivanju proklamovane Politike kvaliteta laboratorije, očekujem saradnju i podršku svih
zaposlenih u laboratoriji.
U Beogradu, 2.04.2012. godine
Tehnički rukovodilac laboratorije
Milica Jovičić
Dr spec. transfuziolog
Download

politika kvaliteta laboratorije odeljenja za ispitivanje i kontrolu krvi