IZMJENA DIJELA REGULACIONOG PLANA ZA PROSTOR DEFINISAN
ULICAMA JOVANA DUČIĆA, PAVE RADANA, 1. KRAJIŠKOG KORPUSA I
VUKA KARADŽIĆA
NACRT PLANA
Banja Luka, oktobar 2014.god.
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ D.O.O. BANJA LUKA
KRALJAPETRA I KARAĐORĐEVIĆA 92-98, 78 000 BANJALUKA; TEL: +38751348360, FAX: +38751348372
VRSTA DOKUMENTA:
IZMJENA DIJELA REGULACIONOG PLANA ZA PROSTOR DEFINISAN
ULICAMA JOVANA DUČIĆA, PAVE RADANA, 1.KRAJIŠKOG KORPUSA I
VUKA KARADŽIĆA - NACRT PLANA
LOKACIJA:
Banja Luka, Republika Srpska
INVESTITOR:
Grad Banja Luka
NOSILAC IZRADE:
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO “IG” D.O.O. BANJA LUKA
BROJ PROTOKOLA:
IZ-IGBL-IN-RP-1862/14
VERIFIKACIJA:
Skupština Grada Banja Luke, sjednica br._________ od __________.godine
UČESNICI U IZRADI:
Boris Bаdžа, dipl.inž.аrh.
______________________________
Aleksаndrа Jаsnić, dipl.inž.sаob.
______________________________
Nevenko Samouković, dipl.inž.građ.
______________________________
Boško Mijatović, dipl.inž.el.
______________________________
Dragan Tadić, dipl.inž.maš.
______________________________
Slobodаn Gаrаčа, dipl.inž.geod.
______________________________
Mile Ticа, dipl.inž.geol.
______________________________
Generalni direktor:
______________________________
Mr Slobodan Stanarević,
dipl.inž.građ.
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ D.O.O. BANJA LUKA
KRALJAPETRA I KARAĐORĐEVIĆA 92-98, 78 000 BANJALUKA; TEL: +38751348360, FAX: +38751348372
SADRŽAJ
I
II
OPŠTA DOKUMENTACIJA
TEKSTUALNI DIO
A)
B)
UVODNO OBRAZLOŽENJE
STANJE ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA
I
Prostornа cjelinа
II
Prirodni uslovi i resursi
III
Stаnovаnje
IV
Poslovne i privredne djelаtnosti
V
Jаvne službe i druge društvene djelаtnosti
VI
Vjerski objekti
VII
Infrаstrukturа
VIII
Životnа sredinа
IX
Bilаnsi korišćenjа površinа, resursа i objekаtа
X
Ocjenа prirodnih i stvorenih uslovа
XI
Ocjenа stаnjа orgаnizаcije, uređenjа i korišćenjа prostorа
C)
POTREBE, MOGUĆNOSTI I CILJEVI ORGANIZACIJE, UREĐENJA I
KORIŠĆENJA PROSTORA
I
Stаnovništvo i stаnovаnje
II
Poslovne djelаtnosti
III.
Privredne djelаtnosti
IV.
Jаvne službe i druge društvene djelаtnosti
V.
Vjerski objekti
VI.
Sport i rekreаcijа
VII.
Infrаstrukturа
VIII.
Sistem zelenih površinа
IX.
Životnа sredinа
X.
Bilаns potrebа i mogućnosti
D)
PLAN ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA
I
Orgаnizаcijа prostorа
II
Stаnovаnje
III
Poslovne i privredne djelаtnosti
IV
Jаvne službe i druge društvene djelаtnosti
V.
Vjerski objekti
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ D.O.O. BANJA LUKA
KRALJAPETRA I KARAĐORĐEVIĆA 92-98, 78 000 BANJALUKA; TEL: +38751348360, FAX: +38751348372
VI.
Sport i rekreаcijа
VII.
Opšti urbаnističko-tehnički uslovi
VIII.
Infrаstrukturа
IX.
Pаrcelаcijа, grаđevinske i regulаcione linije
X.
Sistem zelenih površinа
XI.
Životnа sredinа
XII.
Plаnirаni bilаnsi
E)
EKONOMSKA VALORIZACIJA PLANA
GRAFIČKI DIO
a)
KARTE STANJA
1.
IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA BANJA LUKE
2.
IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA
1:1000
PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE
1:1000
3.
PLAN PARCELACIJE SA GEODETSKOM PODLOGOM
1:1000
4.
KARTA VLASNIŠTVA NAD ZEMLJIŠTEM
1:1000
5.
PODJELA OBUHVATA PLANA NA ZONE PO NAMJENAMA
1:1000
6.
POSTOJEĆA FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA PROSTORA
1:1000
7.
INŽINJERSKO-GEOLOŠKA KARTA
1:25000
8.
VALORIZACIJA GRAĐEVINSKOG FONDA - NAMJENA I SPRATNOST
1:1000
9.
VALORIZACIJA GRAĐEVINSKOG FONDA - BONITET
1:1000
b)
KARTE PLANIRANOG RJEŠENJA
10.
PLAN RUŠENJA
1:1000
11.
PLAN PARCELACIJE
1:1000
12.
PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE
1:1000
13.
PLAN ORGANIZACIJE JAVNIH POVRŠINA
1:1000
14.
PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE
1:1000
14a.
PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE - PODZEMNE GARAŽE
1:1000
15.
PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
1:1000
16.
PLAN ENERGETSKE I TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE
1:1000
16a.
PLAN INFRASTRUKTURE - SINTEZNA KARTA
1:1000
17.
PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA
1:1000
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ D.O.O. BANJA LUKA
KRALJAPETRA I KARAĐORĐEVIĆA 92-98, 78 000 BANJALUKA; TEL: +38751348360, FAX: +38751348372
I. OPŠTA DOKUMENTACIJA
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ D.O.O. BANJA LUKA
KRALJAPETRA I KARAĐORĐEVIĆA 92-98, 78 000 BANJALUKA; TEL: +38751348360, FAX: +38751348372
II. TEKSTUALNI DIO
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
A) UVODNO OBRAZLOŽENJE
Izrada Izmjene dijela Regulacionog plana za prostor definisan ulicama Jovana Dučića, Pave Radana,
1.Krajiškog korpusa i Vuka Karadžića (u daljem tekstu Plana), pokrenuta je nakon što je Skupština
Grada Banja Luka na sjednici održanoj dana 30.09. i 01.10.2014.godine donijela Odluku o izradi
izmjene Regulacionog plana za prostor definisan ulicama Jovana Dučića, Pave Radana, 1.Krajiškog
korpusa i Vuka Karadžića, (Sl. glasnik Grada Banja Luka, 18/13) (u daljem tekstu Odluka).
Ugovor o izradi Plana zaključen je između naručioca, odnosno Nosioca pripreme Plana (Grad Banja
Luka) i Instituta za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banjaluka kao izvršioca, odnosno Nosioca izrade Plana.
Nosilac izrade Plana preuzeo je obavezu da u izradi primjeni propisane odredbe u skladu sa:

Odlukom o izradi izmjene Regulacionog plana za prostor definisan ulicama Jovana
Dučića, Pave Radana, 1.Krajiškog korpusa i Vuka Karadžića, (Sl. glasnik Grada
Banja Luka, 18/13)

Zakonom o uređenju prostora i građenju (Sl.gl.RS. 40/13)

Pravilnikom o načinu izrade sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja
(Sl.gl.RS. 69/13)

Pravilnikom o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije (Sl.gl.RS. 150/13)

Zakonom o zaštiti životne sredine ( prečišćeni tekst ),( Službeni glasnik 71/12 ),

Zakonom o vodama ( Službeni glasnik RS 50/06 ),

Zakonom o zaštiti vazduha ( Službeni glasnik 53/02 i 124/11 ),

Zakonom o javnim putevima ( Službeni glasnik 89/13 ),
kao i sa drugim zakonima, pravilnicima, propisima i stručnim preporukama koji su značajni za
planiranje i uređenje prostora koji je tretiran Planom.
Prostorni obuhvat Plana definisan je navedenom Odlukom i obuhvata prostor koji je naznačen na
grafičkim prilozima. Površina obuhvata Plana iznosi 1,57 ha.
Prije pristupanja izradi Plana, izvršeno je geodetsko snimanje predmetnog područja, te je na taj način
dobijen radni materijal o predstavi terena u razmjeri 1:1000, na kome su dalje rađene sve aktivnosti
vezane za izradu Plana.
1
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
DOKUMENTACIONI OSNOV PLANA
Postojeća planska dokumentacija koja tretira predmetno područje sastoji se iz :

Prostornog plana Grada Banja Luka, Sl.glasnik grada Banja Luka 11/14 ;

Revizije Regulacionog plana za prostor definisan ulicama Jovana Dučića, Pave Radana, 1.
Krajiškog korpusa i Vuka Karadžića, Sl.glasnik grada Banja Luka 15/06 (u daljem tekstu
prethodni Plan).
Prostornim planom Grada Banja Luka predmetno područje je definisano kao dio užeg urbanog
područja, koje tangiraju važne gradske saobraćajnice, te u neposrednoj blizini sadrži i vrijedna stabla
koja se nalaze u režimu zaštite kao elementi kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa (Stari hrast).
Prethodnim Planom, predmetno područje je namijenjeno za intenzivnu izgradnju, prije svega
višeporodičnih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, te za razvijanje saobraćajne i ostale
infrastrukture.
S obzirom na malu udaljenost od centra grada, predmetno područje je vrlo atraktivno, i većinom je
izgrađeno u skladu sa prethodnim Planom. Može se takođe konstatovati da postoji povećana potreba
i interesovanje za izgradnjom novih stambenih i poslovnih objekata na predmetnom području, koje je
u direktnom kontaktu sa užom gradskom jezgrom. Iz ovoga slijedi i maksimalno iskorištenje svih
preostalih raspoloživih resursa za građenje u odnosu na prethodni Plan, angažovanjem neizgrađenih
površina, dogradnjom postojećih objekata ili izgradnjom zamjenskih objekata.
MOTIVI, CILJEVI I PROGRAMSKI ELEMENTI IZMJENE REGULACIONOG PLANA
Na inicijаtivu grаđаnа Ulice Svetozаrа Mаrkovićа, dаnа 06.06.2013.godine održаn je sаstаnаk u
prostorijаmа ASGBL, nа kome su grаđаni iznijeli mnogobrojne probleme vezаne zа okolnosti koje
otežаvаju reаlizаciju vаžećih plаnskih rješenjа. U sklаdu sа zаključcimа sа sаstаnkа, Odjeljenje zа
prostorno uređenje je аnаlizirаlo vаžeću prostorno-plаnsku dokumentаciju, te rаzmotrilo sve
referentne činjenice od znаčаjа zа iskаzаne probleme.
Anаlizom predmetne lokаcije, utvrđeno je dа je rušenje objekаtа u Ulici Svetozаrа Mаrkovićа
uslovljeno plаnirаnom izgrаdnjom sаobrаćаjnih površinа u okviru grаđevinskih pаrcelа nа kojimа je
plаnirаnа izgrаdnjа stаmbeno-poslovnih objekаtа, kаo i zаvršetkom izgrаdnje jаvne sаobrаćаjnice u
punom profilu.
U fаzi reаlizаcije plаnskih rješenjа, odnosno u postupku formirаnjа grаđevinskih pаrcelа zа potrebe
plаnirаne izgrаdnje, vаžećа prostornа orgаnizаcijа i rаspored plаnirаnih kаpаcitetа, u odnosu nа
usitnjenu izgrаđenu strukturu i vlаsništvo, dovele su do zаstojа u sаmoj reаlizаciji Plаnа nа
predmetnom prostoru, dok je u neposrednom okruženju intenzivno zаpočelа reаlizаcijа plаnirаnih
sаdržаjа.
2
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Rаzmаtrаjući nаvedeno, a imаjući i u vidu interese i želje vlаsnikа predmetnih pаrcelа, kroz detаljnu
аnаlizu mikrolokаlitetа, odnosno rаzmаtrаnje predmetne cjeline u kontekstu okruženjа, obrаdu
osnovnih urbаnističkih pаrаmetаrа, nа 2.sjednici Sаvjetа zа plаnirаnje, uređenje prostorа, životnu
sredinu i komunаlne poslove održаnoj dаnа 22.08.2013.god., usvojeno je mišljenje kojim se prihvаtа
zаhtjev stаnаrа ulice Svetozаrа Mаrkovićа i kojim se predlаže dа se pristupi izrаdi izmjene dijelа
Regulаcionog plаnа zа prostor definisаn ulicаmа Jovаnа Dučićа, Pаve Rаdаnа, 1.Krаjiškog korpusа i
Vukа Kаrаdžićа, a u grаnicаmа predloženog obuhvаtа.
Izrаdа izmjene dijelа ovog Regulаcionog plаnа pokreće se u cilju izmjene plаnskih rješenjа u
predmetnom obuhvаtu, rаdi kvаlitetnijeg i cjelovitog sаgledаvаnjа ovog prostorа, s obzirom dа se rаdi
o veomа аtrаktivnoj lokаciji, a posebno imаjući i u vidu interese i želje vlаsnikа predmetnih pаrcelа.
Izrаdom ovog plаnskog dokumentа potrebno je utvrditi rješenjа kojim će ce definisаti uslovi dаljeg
rаzvojа i izgrаdnje, kаo i urbаnističkа regulаcijа, sа ciljem stvаrаnjа kvаlitetnog prostorа u
funkcionаlnom, fizičkom, аmbijentаlnom i u smislu kvаlitetа životne sredine ovog područjа.
Posebni ciljevi se odnose nа definisаnje uslovа zа stаmbenu izgrаdnju, izgrаdnju objekаtа
poslovаnjа, uređenjа jаvnih prostorа, rješаvаnje pitаnjа sаobrаćаjа i ostаlih nаmjenа koje će proizаći
iz аnаlize postojećeg stаnjа i preuzimаnjа obаvezа i smjernicа iz plаnovа višeg redа.
Od strane nosioca pripreme Plana dostavljena je slijedeća dokumentacija koja se odnosi na područje
predmetnog Plana:

Odluka o izradi izmjene Regulacionog plana za prostor definisan ulicama Jovana Dučića,
Pave Radana, 1.Krajiškog korpusa i Vuka Karadžića, (Sl. glasnik Grada Banja Luka, 18/13) ;

Izvod iz Prostornog plana grada Banja Luke, Sl.glasnik Grada Banja Luka 11/14 ;

Izvod iz važeće planske dokumentacije - Regulacioni plan za prostor definisan ulicama
Jovana Dučića, Pave Radana, 1.Krajiškog korpusa i Vuka Karadžića (grafički prilog : Plan
prostorne organizacije), Sl.glasnik grada Banja Luka 15/06 ;

Programski zadatak i spisak izdatih urbanističko-tehničkih uslova u predmetnom obuhvatu i
neposrednom okruženju ;

Programske elemente i smjernice nadležnih organa i organizacija dostavljene na zahtjev
Nosioca pripreme Plana ;

Dopis Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju br.15.02.363-40/14 od
02.06.2014.godine, kojim se definišu mjere za usaglašavanje načina izrade izmjene dijela
Regulacionog plana za prostor definisan ulicama Jovana Dučića, Pave Radana, I krajiškog
korpusa i Vuka Karadžića, u digitalnom obliku ;

Zahtjeve vlasnika i korisnika prostora pristigle nakon objave javnog poziva za dostavu
prijedloga i sugestija za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom
vlasništvu ;

Kopije rješenja o urbanističkoj saglasnosti / lokacijskih uslova izdatih od strane Odjeljenja za
prostorno uređenje ASGBL ;

Kopije rješenja o odobrenju za građenje izdatih od strane istog Odjeljenja ;
3
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

Opšte smjernice - programski elementi za izradu Plana.
Imajući u vidu stanje predmetnog prostora, u pogledu njegovih prednosti i nedostataka, glavni ciljevi
izrade Plana mogu se predstaviti kroz slijedeće odrednice:
 obezbijediti sаgledаvаnje ulаznih podаtаkа iz plаnovа višeg redа, rezultаte аnаlize i ocjene
postojeće dokumentаcije. kаo i kontаktnih plаnovа;
 utvrditi relаcije između kontаktnih zonа i ovog područjа, i nа odgovаrаjući nаčin ih uključiti
prilikom rаzmаtrаnjа plаnirаnih rješenjа;
 posebnu pаžnju obrаtiti nа ogrаničenjа kojа u pojedinim dijelovimа predmetnog područjа
postoje u pogledu efikаsnog rješаvаnjа odvijаnjа sаobrаćаjа i uspostаvljаnjа mreže
sаobrаćаjnicа u sklаdu sа propisimа;
 sаgledаti i ocjeniti mogućnosti zа reаlizаciju iskаzаnih težnji vlаsnikа i korisnikа prostorа
premа/u sklаdu sа potencijаlimа i ogrаničenjimа konkretne lokаcije;
 integrisаti rješenjа i odredbe iz odgovаrаjuće plаnske reguаtive višeg redа kаo i zаkonske
regulаtive;
 ispoštovаti usvojene odluke, rješenjа i sl. zа pojedine objekte i/ili cjelinu;
 primjeniti odgovаrаjuće plаnske stаndаrde;
 plаnirаti predmetno područje i definisаti plаnskа rješenjа u sklаdu sа principimа i kriterijumimа
održivog rаzvojа;
 preispitаti stvаrne mogućnosti intervencijа u prostoru u odnosu nа postojeće stаnje i dаti
mogućnost optimаlnih uslovа zа izgrаdnju, rekonstrukciju ili zаmjenu grаđevinskog fondа, kаo
i sаobrаćаjne i komunаlne infrаstrukture.
Ovim Planom neophodno je rаzrаditi uslove i predložiti rješenjа zа slijedeće nаmjene / površine:
 stаnovаnje
 poslovаnje
 jаvne prostore
 sаobrаćаj i
 komunаlnu infrаstrukturu.
4
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
B) STANJE ORGANIZACIJE, KORIŠĆENJA I UREĐENJA PROSTORA
I.
PROSTORNA CJELINA
Prostor u obuhvatu Plana definisan je planskim regulacionim linijama ulica : sa sjeverne strane ulicom
Pave Radana, sa istočne ulicom 1. Krajiškog korpusa, sa južne strane planiranim kružnim raskršćem i
planiranom saobraćajnicom koja se spaja sa ulicom 1. Krajiškog korpusa, i sa zapadne ulicom
Svetozara Markovića.
Predmetni prostor je većim dijelom izgrađen individualnim stambenim objektima (prema ulici Pave
Radana i ulici Svetozara Markovića) sa pomoćnim objektima, te poslovnim i stambeno-poslovnim
objektima (prema ulici 1.Krajiškog korpusa). Izgrađeni objekti uglavnom su orijentisani prema
postojećim saobraćajnicama.
II.
1.
PRIRODNI USLOVI I RESURSI
Inžinjersko-geološke karakteristike - uslovi
Izrada ovog dijela Plana, izvršena je na osnovu Zakona o uređenju prostora, Zakona o geološkim
istraživanjima, Zakona o zaštiti životne sredine, Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje i
izvođenje radova temeljenja objekata, Pravilnika o tehničkim mjerama i uslovima za građenje u
seizmičkim područjima, i drugim, kojima je ova problematika definisana.
Inžinjersko geološki uslovi - karakteristike, obrađeni su na osnovu podataka iz Osnovne geološke
karte koja je izrađena u mjerilu 1 : 100.000 sa tumačem iste, te inžinjerskogeološke karte urbanog
područja Grada Banja Luka koja je izrađena u mjerilu 1 : 10.000, karte mikro seizmičke rejonizacije
urbanog područja Grada Banja Lukakoja je izrađena u mjerilu 1 : 10.000, te druge dokumentacije, kao
i terenskog uvida.
Razmatrani prostor sa podacima o inžinjersko geološkim karakteristikama tla, prikazan je na
tematskoj karti u mjerilu 1 : 1.000.
1.1.
Geografski položaj, reljef, hidrografija
Prostor koji obuhvata Plan, nalazi se u središnjem dijelu užeg urbanog područja Grada Banja Luka , i
u središnjem dijelu banjalučke neogene kotline rijeke Vrbas. To je dio prostrane aluvijalne terasne
ravni lijeve obale rijeke Vrbas, koji je od lokacije udaljen cca 1.5 kilometar, sa koritom dubine cca 8.0
metara, sa najčešće strmim obalama koje su nagnute za 40 do 60 o.
Apsolutne visinske kote na razmatranom lokalitetu su 162 do 164 m.n.m.
Sa dijela terase prije 60 do 70 godina, vršena je eksploatacija ilovičastog (glinenog) površinskog dijela
u sloju debljine cca 4.0 metra koji je korišćen za proizvodnju ciglarskih proizvoda, a poslije
5
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
katastrofalnog zemljotresa iz 1969 godine, na ovom lokalitetu je vršeno nasipanje šljunkom i drugim
materijalom.
1.2.
Geološki sastav i građa terena
Prirodni površinski dio terena izgrađuje kvartarni potočno - riječni nanos " pretežno ilovačasto tlo
potočnog nanosa, rjeđe šljunkoviti, preko riječnog šljunka. Ukupna debljina kvartarnog nanosa iznosi
oko 6.0 metara, koji se sastoji od : sloja ilovačastog potočnog nanosa debljine 4.0 metra i sloja
riječnog šljunka debljine cca 2.0 metra.
Kvartarni potočno - riječni nanos leži diskordantno preko neogenih jezerskih glina i lapora velike
debljine koji genetski pripadaju banjalučkom neogenom basenu. Ove naslage su tektonski radijalno i
tangencijalno poremećene.
Kako je već navedeno, sa dijela terena eksploatisano je ilovačasto tlo u sloju debljine cca 4.0 metra, a
zatim izvršeno nasipanje poslije zemljotresa iz 1969 godine šljunkovitim i drugim materijalom.
Nasipanje je izvršeno i na dijelu postojećih saobraćajnica. Antropogeni uticaji na sastav površinskog
dijela terena do dubine od oko 2.0 metra, mogući su na cijelom prostoru koji je obuhvaćen ovim
regulacionim planom.
1.3.
Inžinjerskogeološke karakteristike
Ilovačasto tlo debljine oko 4.0 metra u površinskom dijelu terena, slabije je konsolidovano, i slabo
vodopropusno.
Šljunak, mjestimično pjeskovit, mjestimično zaglinjen, neujednačenog je satava i krupnoće zrna,
dobro je konsolidovan i dobro vodopropusan.
Neogene gline su dobro konsolidovane, vodonepropusne, a lapori uglavnom čvrste konzistencije.
Nasipno tlo (šljunak i drugi materijal) na prostoru eksploatisanog gliništa ciglane, različito je
konsolidovano i različito vodopropusno. Nasipni materijali u putnim pojasevima saobraćajnica - dobro
su konsolidovani.
1.3.1.
Geomehaničke karakteristike
Koherentna tla su zastupljena u površinskim dijelovima terena ilovačastom naslagom slabije
konsolidovanom, znatne stišljivosti. Ispod kvartarnih naslaga, na dubini ispod 6.0 metara od površine
terena nalaze se neogene, dobro konsolidovane gline velike debljine i male stišljivosti.
Nekoherentna tla su zastupljena rječnim šljunkom mjestimično pjeskovitim, mjestimično glinovitim,
debljine oko 2.0 metra. To je dobro konsolidovana, dobro složena naslaga, male stišljivosti.
1.4.
Hidrogeološke karakteristike
Hidrogeološke karakteristike razmatranog prostora, zavise od geološkog, odnosno, litološkog sastava,
fizičkih osobina stijenskih masa, tektonskog sklopa, reljefa i klime.
Kako je prema prethodnom opisu ovaj teren izgrađen od različitih stijena (tla) po poroznosti,
filtracionim karakteristikama i hidrološkoj funkciji, to će u tom smislu ova problematika biti razmatrana.
6
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
1.4.1.
Hidrogeološke karakteristike stijena
Stijenske mase (tla) su slabo vodopropusne i vodonepropusne, pretežno bez akvifera su ilovačaste
naslage, gline, laporovite gline i sl. Ovaj kompleks naslaga, u hidrogeološkom smislu ima funkciju
izolatora.
Stijenske mase intergranulirane poroznosti dobro vodopropusne su naslage šljunka i sl. Ovaj
kompleks naslaga u hidrogeološkom smislu ima funkciju kolektora. To je i osnovni tip plitkog akvifera
na razmatranom području. Nalazi se na dubini od 4.0 do 6.0 metara, sa debljinom od cca 2.0 metra.
1.4.2.
Hidrogeološka funkcija
Prema podacima mjerenja od juna do decembra 1970 godine, maksimalni nivo podzemne vode na
razmatranom području dostiže apsolutnu visinu od 159 m.n.m., odnosno oko 5.0 metara ispod
površine terena kada je visina vodenog stuba 1.0 metar. Akvifer je intregranularske poroznosti.
Pravac kretanja podzemne vode je prema koritu rijeke Vrbas, odnosno prema istoku, a izdan se
prazni u koritu rijeke Vrbas na apsolutnoj koti 152 m.n.m.
Hranjenje izdani se vrši infiltracijom atmosferskih padavina sa površine terena i oticanjem vode sa
viših terasa iz pravca zapada (Petričevac, Paprikovac). Detaljniji hidrogeološki podaci, ako to su :
koeficijent filtracije, koeficijent transmisibiliteta, hemijski sastav, oscilacije i dr. - nisu istraživani.
Hidrogeološka uloga pojedinih članova građe terena izražena je u sposobnosti da njom protiče ili da u
njoj ostaje akumulirana podzemna voda, ili da potpuno ili djelomično sprečava ili usmjerava proticanje
podzemne vode.
1.5.
Kategorizacija terena po stabilnosti
Cijeli razmatrani prostor po svojim inžinjersko geološkim karakteristikama pripada kategoriji terena
koji su stabilni u prirodnim uslovima.
Ovoj kategoriji pripadaju tereni koji su izgrađeni od stijena i kompleksa stijena kojima su petrografska i
fizičko-mehanička i ostala svojstva relativno stalna i koja se ne mijenjaju pod uticajem geoloških
procesa i djelovanja čovjeka. Ovoj kategoriji pripaaju ravničarski tereni izgrađeni od šljunka, pijeska,
ilovačastog tla, glina, lapora i sličnih.
Izradom većeg nagiba terena zasjecanjem, odnosno iskopma, od prirodnog ugla nagiba, stvaraju se
uslovi nestabilnosti, posebno u sadejstvu sa povećanjem sadržaja vode u tlu.
1.6. Seizmološke karakteristike
Prema odredbama i kartama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje
u seimičkim područjima, razmatrani prostor se nalazi u zoni maksimalno očekivanog intenziteta
potresa I - IX 0 MSK - 64, koeficijenta seizmičnosti Ks = 0.100.
Prema karti seizmičke mikrorejonizacije urbanog područja Grada Banja Luka, razmatrano područje se
nalazi u zoni maksimalno očekivanog intenziteta potresa jačine I - VIII 1/2 0 MSK - 64, koeficijenta
seizmičnosti Ks = 0.05.
7
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
1.7. Inžinjersko geološko zoniranje
Uticajni faktori za valorizaciju terena sa stanovišta inžinjerske geologije su različiti i to : litološki
sastav, dozvoljeno opterećenje, deformabilnost, geoekološka zaštita, hidrogeološke karakteristike i dr.
njihova brojnost, različit stepen interakcije sa drugim sredinama (atmosferom, biosferom, hidrosferom
i dr.) uslovljava pažljiv pristup i valorizaciju uticaja.
Za potrebe projektovanja i izgradnju objekata visokogradnje i niskogradnje na području u granicama
obuhvata ovog Plana, obavezna je primjena odredbi slijedećih Pravilnika, Zakona i Standarda :

"Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju
građevinskih objekata" - ("Sl.list SFRJ" broj 15/90)

"Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim
područjima" - ("Sl.list SFRJ" broj 31/81, 19/82, 20/83, 21/88 i 52/90)

"Zakona o geološkim istraživanjima" ("Sl.list SRBiH", broj 35/79)

Standarda koji se odnose na oblast geotehnike.
Podzemne prostorije treba projektovati vodeći računa o hidro-geološkim podacima, odnosno hidrogeološkim istraživanjima.
Za objekte složenijeg konstruktivnog sistema, kao i za velike i značajne objekte, seizmički koeficijent
Ks treba odrediti na osnovu detaljnih istraživanja dinamičkih karakteristika konkretne lokacije. Za ovu
vrstu objekata se preporučuje utvrđivanje seizmičke stabilnosti u slučaju zemljotresa putem analize
dinamičke reakcije.
III.
STANOVANJE
Postojeći objekti prema ulici Pave Radana i ulici Svetozara Markovića uglavnom su individualni
stambeni objekti ili stambeno- poslovni objekti, spratnosti P+1 do Po+P+1+M. Postojeći stambenoposlovni objekti u ulici Pave Radana nastali su uglavnom promjenom namjene prizemnih etaža,
negdje i sprata, u poslovne prostore. U sklopu parcela za individualno stanovanje izgrađen je veći broj
pomoćnih objekata, garaža i nadstrešnica. Bonitet postojećih objekata je različit i prikazan je na
odgovarajućem grafičkom prilogu.
Stambeni objekti koji se nalaze u ulici Svetozara Markovića su posebno lošeg boniteta, te se u ovom
dijelu obuhvata Plana planiraju značajne intervencije.
Prema ulici 1.Krajiškog korpusa izgrađeno je nekoliko stambeno-poslovnih objekata, spratnosti
Po+P+5+Pe do Po+P+7+Pe. U toku je izgradnja jednog stambeno-poslovnog objekta spratnosti
Po+P+5+Pe. Bonitet ovih objekata je dobar, s obzirom na to da se radi o objektima koji su novije
izgradnje.
IV.
POSLOVNE I PRIVREDNE DJELATNOSTI
Poslovne djelаtnosti koje se odvijаju u predmetnom obuhvаtu Plаnа se odnose prevаshodno nа
trgovаčko-snаbdjevаčke, ugostiteljske i kancelarijske djelаtnosti.
Prema ulici 1.Krajiškog korpusa izgrađena su dva poslovna objekta, spratnosti Po+P+G+4+Pe do
Po+P+G+5+Pe. Bonitet ovih objekata je dobar, s obzirom na to da se radi o objektima koji su novije
izgradnje.
8
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Može se nаčelno reći dа se funkcije poslovаnjа i stаnovаnjа u potpunosti prepliću nа posmаtrаnom
lokаlitetu, što se može i očekivаti s obzirom nа poziciju predmetnog prostorа u odnosu nа uže
grаdsko jezgro. U rаzvoju predmetnog prostorа se morа voditi rаčunа dа se obe funkcije u prostoru
аfirmišu i rаzvijаju, tаko dа se pronаđu аdekvаtni urbаni modeli stаnovаnjа i poslovаnjа koji se neće
međusobno ugrožаvаti, а koji su inаče kаrаkteristični zа grаdskа središtа. Ovаkvi modeli
podrаzumijevаju visok nivo uređenosti jаvnih površinа i njihovo multifunkcionаlno korišćenje rаdi
zаdovoljenjа nizа isprepletenih potrebа i djelаtnosti koje se generišu u prostoru.
V. JAVNE SLUŽBE I DRUGE DRUŠTVENE DJELATNOSTI
U prostoru obuhvаtа Plаnа nema objekаtа jаvnih službi i društvenih djelаtnosti.
VI. VJERSKI OBJEKTI
U prostoru obuhvаtа Plаnа nema vjerskih objekаtа.
VII. INFRASTRUKTURA
SAOBRAĆAJ
Za saobraćajnu infrastrukturu na području Plana generalno se može konstatovati da realizacija
prethodnog Plana u pogledu izgradnje novih objekata nije ispraćena odgovarajućom realizacijom
saobraćajnih rješenja iz prethodnog Plana. Veliki problem predstavlja povećano opterećenje na ulicu
1.Krajiškog korpusa, te na ulice Pave Radana i Svetozara Markovića, koje trenutno služe za pristup
stambenim objektima novije izgradnje u obuhvatu prethodnog Plana.
Ulica 1.Krajiškog korpusa spada u red primarnih gradskih saobraćajnica. Prethodnim Regulacionim
planom planirano je proširenje ove dvosmjerne saobraćajnice na saobraćajnicu sa 4 vozne trake (po
dvije u svakom pravcu), sa formiranjem javnih parking mjesta duž ulice. Proširenje ove ulice u skladu
sa prethodnim Regulacionim planom, kao i planirano preusmjerenje saobraćaja u vidu sekundarnih
(poprečnih) saobraćajnica do sada nije realizovano, što uveliko otežava odvijanje saobraćaja, i to
posebno na raskrsnici sa ulicom Vuka Karadžića i sa ulicom Pave Radana. Intenzivnom izgradnjom
novih stambenih i poslovnih objekata u širem kontekstu, ova saobraćajnica je dodatno opterećena
saobraćajem i nedostatkom parking mjesta.
Ulice Pave Radana i Svetozara Markovića u današnjim uslovima odvijanja saobraćaja predstavljaju
najveći saobraćajni problem na predmetnom području.
Ulica Pave Radana je trenutno dvosmjerna ulica, sa širinom kolovoza od 5.0 m, i sa minimalnim
trotoarima sa obe strane kolovoza. S obzirom na to da je veći broj prizemnih etaža postojećih
objekata pretvoren u poslovne prostore, postojeći trotoari pa čak i kolovoz se koriste za privremeno
parkiranje vozila, što u ovoj ulici stvara značajne zastoje. Dodatni problem predtavlja nepostojanje
uslova za proširenje ove ulice, jer je većina objekata izgrađena na regulacionoj liniji, što znači da se
saobraćajno rješenje mora tražiti na drugi način. Ulica Svetozara Markovića je takođe trenutno
dvosmjerna ulica, ali sa još uvijek nedovoljno definisanom regulacijom i nedostatkom trotoara, te
takođe sa problemom privremenog parkiranja vozila. Ova ulica je izgradnjom novog naselja dodatno
9
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
opterećena, jer nije realizovano plansko rješenje iz prethodnog Plana, kojim je planirana izgradnja
kružne raskrsnice i preusmjerenje saobraćaja.
Parkiranje vozila u okviru parcela koje su izgrađene u novije vrijeme riješeno je uglavnom na
zadovoljavajući način. U postojećim stambeno-poslovnim i poslovnim objektima parkiranje vozila
riješeno je izgradnjom podzemnih parking garaža, te dijelom parkiranjem u parteru, u okviru
pripadajućih parcela. Pristup ovim objektima trenutno je omogućen direktno iz ulice 1.Krajiškog
korpusa, izgradnjom dvosmjerne saobraćajnice koja sada ima privremeni karakter, a u skladu sa
planskim rješenjem iz prethodnog Plana.
HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA
Postojeću hidrotehničku infrastrukturu u okviru obuhvata ovoga Regulacionog plana sačinjavaju:
•
Snabdijevanje vodom za sanitarne i protivpožarne potrebe
•
Odvođenje i dispozicija fekalnih otpadnih voda
•
Odvođenje površinskih voda od padavina (kišna kanalizacija).
Snabdijevanje vodom
Snabdijevanje vodom (za sanitarne i požarne potrebe) dijela grada koji je predmet ovoga
regulacionoga plana, se vrši sa vodovodnog sistema opštine Banja Luka.
Lokacija između ulica: Svetozara Markovića, Pave Radana i 1.Krajiškog korpusa na kojoj je planirana
izgradnja novih stambenih, stambeno poslovnih i poslovnih objekta,
pripada gradskom području
koje se snabdijeva vodom sa gradskog vodovodnog sistema. Obzirom da se lokacija nalazi na koti od
cca 160,00 m.n.m., pripada prvoj visinskoj zoni snabdijevanja vodom, čiju visinsku zonu diktiraju
rezervoari sa kotom dna od 210,00 m.n.m.
Glavni snabdjevački cjevovodi za lokaciju su postojeći vodovodi
o
u ulici 1.Krajiškog korpusa profila ・ 200 milimetara
o
u ulici Vuka Karadžića profila ・ 500 mm i ・ 200 milimetara
o
u ulici Jovana Dučića profila ・ 100 mm,
o
i u ulici Pave Radana profila ・ 80 mm i
Položaj izvedene vodovodne mreže u predmetnom obuhvatu ucrtan je na grafičkom prilogu.
Kanalizacija
Grad Banja Luka ima izgrađen kanalizacioni sistem putem kojega se vrši prikupljanje i odvođenje
otpadnih voda sa pojedinih teritorija grada. Postojeći kanalizacioni sistem je različit za pojedina
naselja u zavisnosti od uslova primarne kanalizacione mreže, pa je u pojedinim područjima sistem
separatni (odvojenim kolektorima se odvode oborinske i fekalne vode), a u pojedinim područjima
mješoviti (zajedničkim kolektorima se odvode fekalne i oborinske vode).
10
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
U obuhvatu područja regulacionog plana postoji javna gradska kanalizaciona mreža, fekalna i
mješovita.
Na razmatranom području su izvedeni slijedeći kolektori
o
u Ulici 1 Krajiškog korpusa izveden je fekalni kolektor profila ・ 1.600 mm, čija dubina od 6,0
m omogućava priključenje podzemnih garaža,
o
u Ulici 1 Krajiškog korpusa izgrađen je mješoviti kolektor profila ・500 mm,
o
u Ulici Jovana Dučića, izveden je mješoviti kolektor profila ・ 50/75 cm, i
o
u Ulici Pave Radana izveden je mješoviti kolektor profila ・ 70/105 cm
Položaj navedenih kolektora ucrtan je u grafičkom prilogu .
ELEKTROENERGETIKA
Područje obuhvaćeno izmjenom regulacionog plana prostora definisanog ulicama Jovana Dučića,
Pave Radana, 1.Krajiškog korpusa i Vuka Karadžića posjeduje elektroenergetsku infrastrukturu.
Srednjenaponska mreža je izvedena podzemno srednjenaponskim 20 kV vodovima. U posmatranom
obuhvatu se nalazi transformatorska stanica betonsko montažnog tipa „I Krajiškog korpusa“ 20/0,4 kV
nazivne snage transformatora 2x1000 kVA sa koje se napaja jedan dio potrošača unutar obuhvata. U
neposrednoj blizini posmatranog obuhvata nalazi se transformatorska stanica „Zgrada Vlade RS“ ( TS
Dom JNA),MBTS Pave Radana i TS „Grand trade“.
Niskonaponska nadzemna mreža je izvedena dijelom podzemno dok je jedan dio naselja izveden sa
niskonaponskim kablovskim snopom (ul. Pave Radana). Javna rasvjeta je izvedena podzemno
korištenjem pocinčanih stubova.
Raspored napojnih MBTS i priključnih dalekovoda prikazan je u grafičkom prilogu ovog planskog
dokumenta.
TELEKOMUNIKACIJE
Na osnovu podataka pribavljenih od nadležnog operatera i nakon obilaska pomenute lokacije,
utvrđeno je da područje obuhvaćeno izmjenom regulacionog plana prostora definisanog ulicama
Jovana Dučića, Pave Radana, 1.Krajiškog korpusa i Vuka Karadžića posjeduje telekomunikаciona
(TK) infrastruktura izvedena dijelom kanalizacijom u koju je položen kabal, a dijelom podzemnim
bakarnim pretplatničkim kablom. Veza sa ATC Banjaluka 1 je izvedena kablovskom kanalizacijom
kroz ulicu Vuka Karadžića.
TOPLIFIKACIJA
U obuhvatu izmjena dijela regulacionog plana postoji izrađena mreža instalacija Toplane koja
postojeće objekte snabdijeva toplotnom energijom. Dijelom lokacije prolazi vrelovod DN175.
Na predmetnoj lokaciji se nalaze ranije izrađene dvije podstanice TS-45 i TS-45A i dvije novije
podstanice TS-45B i TS-45C za snadbijevanje toplotnom energijom novije izrađenih objekata.
11
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Objekti koji ne koriste toplotnu energiju iz sistema dalјinskog grijanja istu obezbjeđuju iz kotlovnica za
centralno grijanje ili lokalnim izvorima toplote po prostorijama (peći za loženje, razne grijalice i slično).
VIII.
ŽIVOTNA SREDINA
Sistem zelenih površina
Obuhvat predmetnog Plana sa aspekta prisustva i uređenosti zelenih površina predstavlja
heterogenu cjelinu. Zelene površine u posmatranom obuhvatu mogu se svrstati u javne zelene
površine i zelene površine na parcelama individualnog stanovanja.
Javne zelene površine u skromnom obimu su uređene oko postojećih poslovnih i stambeno-poslovnih
objekata koji su novije izgradnje.
Saobraćajnice na razmatranom prostoru nemaju oformljene drvorede.
Uz zapadnu ivicu kolovoza Ulice Svetozara Markovića raste hrast izuzetnih vrijednosti, koji je kao
takav zaštićen kao prirodno dobro.
Na parcelama objekata individualnog stanovanja koji su izgrađeni uz Ulicu Svetozara Markovića,
značajne površine su ozelenjene, za razliku od parcela objekata uz Ulicu Pave Radana na kojima su
sve raspoložive površine mahom stavljene u funciju kretanja pješaka i vozila.
Kako je prostor o kojem je riječ arhitektonski neujednačen, gdje se prepliću objekti individualnog i u
poslednje vrijeme izgrađenih poslovnih i objekata kolektivnog stanovanja, tako i kod pejzažnog
oblikovanja nema jasno osmišljenog pristupa.
Iz svega naprijed rečenog se vidi da je postojanje zelenih površina u predmetnom prostoru rezultat
rezervacije tih površina za potrebe građenja, s obzirom na atraktivnost lokacije, te da se u planskom
rješenju treba obratiti posebna pažnja na ovaj aspekt planiranja prostora.
Zaštita životne sredine
Na osnovu Deklaracije o životnoj sedini, donijetoj na Konferenciji OUN, održanoj u Stokholmu
1972.god. postoji i obaveza da životnu sredinu štitimo ne samo direktnim uticajima nego da njenu
zažtitu vršimo i na indirektan način, planskim dokumentima, zakonskim aktima itd.
Upravo iz tih razloga ukazuje se neophodnost sveobuhvatnog tretiranja pojma zaštite životne sedine i
u okviru Plana, kao i prirodnih vrijednosti unutar obuhvata koji on definiše.
Nemarna i nekontrolisana promjena prirodnih uslova usljed urbanizacije koju karakterišu eksploatacija
prirodnih resursa (objekti, asfalt, infrastruktura) prouzrokuje krizu u životnoj sredini, koja se
manifestuje u različitim oblicima, prije svega kao:

Zagađivanje atmosfere;

Zagađivanje voda (površinskih i podzemnih);

Zagađenje tla i nagomilavanje čvrstog otpada;

Pojava buke i dr.
Iz navedenih razloga neophodno je izvršiti opis mjera zaštite koje se trebaju ispoštovati da se ne bi
narušio postoješći kvalitet životne sredine.
12
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Stanje tla i podzemne vode kao elementa životne sredine sagledano je kroz rezultate prethodnih
geoloških i hidroloških istraživanja radova i opservacija u toku izrade ovog planskog dokumenta i na
osnovu tih podataka se i daju mjere zaštite životne sredine kroz: zaštitu vazduha, voda, zaštita tla i
upravljanje čvrstim otpadom, te zaštitu od buke.
Razmatranje problematike zaštite životne sredine postalo je aktuelno tek u posljednjih nekoliko
godina, što kao posljedicu ima nedostatak podataka o trenutnom stanju životne sredine, odnosno
evidenciju kontrole i mjerenja zagađenja vazduha, voda i tla.
Može se utvrditi da na predmetnom prostoru obuhvata postoji degradacija tla koja je uglavnom
antropogenog karaktera, a koja se u osnovi zasniva na neadekvatnoj dosadašnjoj namjeni površina,
degradaciji koja nastaje zagađivanjem čvrstim otpadom u zonama slabe pokrivenosti i osluženosti
uslugama odvoženja čvrstog komunalnog otpada itd.
Kada se govori o degradaciji riječnih tokova i vodenih površinana onda se misli na degradaciju koja
na ovom području uglavnom nastaje dreniranjem voda u podzemne vode, kao i ispuštanje voda
različitog karaktera u tok rijeke Vrbas.
Zagađenje atmosfere nastaje od gasovitih produkata sagorijevanja odnosno emisijom polutanata u
procesima sagorijevanja različitih vrsta goriva koji se upotrebljavaju najčešće u saobraćaju i kao
energenti.
U dosadašnjem periodu se izmijenilo procentualno učešće pojedinih emitera, a imaju i tendenciju
svakodnevne promjene kako na području obuhvata tako i u cijeloj Republici Srpskoj.
Takvo stanje u atmosferi prouzrokovano je propadanjem velikojg broja industrija, koje su imale veliku
zagađivačku ulogu, ali se sa druge strane značajno i povećao broj automobila tako da se u značajnoj
mjeri povećala i emisija koja nastaje iz automobilskog saobraćaja. Na osnovu samo ove konstatacije
ne može se očekivati poboljšanje kvaliteta vazduha na ovoj mikrolokaciji nego samo procentualna
promjena supstanci koje su zagađivači.
IX.
BILANSI I URBANISTIČKI POKAZATELJI
Premа vаlorizаcionoj osnovi postojećeg stаnjа, u prostoru obuhvаtа Plаnа, ustаnovljeni su slijedeći
urbаnistički pаrаmetri:
•
Površinа obuhvаtа
1,57 ha
•
Ukupnа bruto grаđevinskа površinа svih objekаtа
19271,70 m2
•
Ukupnа površinа pod objektimа
4804,63 m2
•
Ukupan broj objekata
37
•
Koeficijent izgrаđenosti
1,23
•
Koeficijent zauzetosti
0,31
13
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
X.
OCJENA PRIRODNIH I STVORENIH USLOVA
Tokom svog širenjа nаseljа se suočаvаju sа ogrаničenjimа usljed prirodnih kаrаkteristikа, (nаgibi,
visinа podzemnih vodа, nosivost, stаbilnost, seizmičnost i tektonske osobine) i stvorenih uslovа
(postojećа nаmjenа površinа, izgrаđenost i infrаstrukturnа opremljenost.
Tа ogrаničenjа se mogu prevаzići uvođenjem dodаtnih “investicionih troškovа”.
Troškovi rаzvojа, аko je zemljište dobrih inžinjerskogeoloških, hidrogeoloških, seizmičkih, morfoloških
i hidrogrаfskih kаrаkteristikа, opremljeno mrežom komunаlne infrаstrukture i imа direktаn pristup
postojećem sistemu putevа su “normаlni” troškovi. Ako uslovi odstupаju od «normаlnih» - dodаtni
troškovi se uvrštаvаju i to oznаčаvа dodаtno povećаnje koštаnjа izgrаdnje, uređenjа i opremаnjа
zemljištа.Ovа аnаlizа sistemаtski prikupljа i аnаlizirа informаcije o fizičkim аspektimа plаnirаnjа. Nа
osnovu identifikаcije potencijаlа i ogrаničenjа dobijаju se rаzličite kаtegorije povoljnosti.
Povoljne površine podrаzumijevаju one površine koje ne zаhtijevаju znаčаjne tehničke mjere i nemа
negаtivnih posljedicа nа prostor i životnu sredinu. Nepovoljne površine su one koje podrаzumijevаju
velikа ogrаničenjа pа sаmim tim i velike troškove u svrhu poboljšаnjа uslovа izgrаdnje i privođenjа i
tаkvih dijelovа prostorа određenoj nаmjeni.Uslovno povoljne površine obuhvаtаju one dijelove
аnаlizirаnog područjа koji zаhtijevаju izvjesne mаnje dodаtne troškove i tehničke mjere u svrhu
poboljšаnjа uslovа izgrаdnje i korišćenjа.
U pogledu ove аnаlize povoljnosti sа аspektа prirodnih i stvorenih uslovа, može se zaključiti da su
prirodni uslovi područjа povoljni i ne predstаvljаju ogrаničenjа zа izgrаdnju i urbаno uređenje prostorа.
Uvidom u postojeću izgrаđenost može se konstаtovаti dа su objekti rаzličite grаđevinske vrijednosti i
dа se grаđevinski fond ne može u cjelini uklopiti u progrаmski i koncepcijski dio plаnа.
Objekti zаdovoljаvаjućeg stаndаrdа se kаo tаkvi mogu u nаjvećem dijelu preuzeti i ponoviti kаo
postojeće stаnje. Dijelovi gdje je grаđevinski fond lošijeg kvаlitetа dаju mogućnost plаnirаnjа sа
rаdikаlnim zаhvаtimа u prostornoj orgаnizаciji.
XI.
OCJENA STANJA ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA
Područje koje obuhvata predmetni Plan, predstavlja skup većeg broja odvojenih katastarskih čestica,
sa različitim stepenom izgrađenosti i karakterima urbane strukture.
Prirodni uslovi područja su povoljni i ne predstavljaju ograničavajući faktor za dalju izgradnju i
urbanizaciju prostora.
Parametri izgrađenosti ukazuju na relativno nizak stepen iskorišćenosti prostora, pogotovo ako se
uzme u obzir činjenica da se radi o zoni koja je direktno naslonjena na centralno područje Grada.
Objekti čvrste gradnje su različite građevinske vrijednosti od vrlo kvalitetnih do veoma loših, derutnih i
ruševnih zgrada.
Postojeću saobraćajnu infrastrukturu čine gradske i planske ulice. Postojeće saobraćajnice su u
pogledu kvaliteta kolovoza u dobrom stanju.
U pogledu širina kolovoza, ulice Pave Radana i Svetozara Martkovića ne zadovoljavaju potrebe
saobraćajnog opterećenja ni u današnjim uslovima, što je stanje koje će biti dodatno pogoršano
intenzivnom izgradnjom na prostoru u granicama obuhvata Plana.
14
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Mreža komunalnih infrastrukturnih instalacija u ovom području je razvijena i uglavnom uz izvjesne
nedostatke zadovoljava današnje potrebe.
Može se konstatovati da je razmatrani prostor vrlo povoljan za novu izgradnju, uređenje i korištenje,
kako u smislu potencijala za nove sadržaje i funkcije, tako i u smislu potrebe za urbanom
rekonstrukcijom postojećeg građevinskog fonda.
15
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
C) POTREBE, MOGUĆNOSTI I CILJEVI ORGANIZACIJE, UREĐENJA I
KORIŠĆENJA PROSTORA
Generalni ciljevi orgаnizаcije i uređenjа prostorа mogu se predstaviti kroz slijedeće odrednice :

Plаnskim opredjeljenjem formirаti prostor visokog urbаnog stаndаrdа;

Definisаti kаrаkteristike fizičkih strukturа u prostoru;

Orgаnizovаti humаno i kvаlitetno stаnovаnje;

Ostvаriti bolje uslove zа funkcionisаnje jаvnih sаdržаjа i društvenih djelаtnosti nа području
plаnа;

Iskoristiti postojeći potencijаl zа formirаnje sistemа zelenih površinа;

Utvrditi kаrаkteristike pojedinih elemenаtа prirodne sredine;

Dаti ocjenu stаnjа sаobrаćаjnog sistemа, sаobrаćаjne infrаstrukture i ocjenu stаnjа pаrkirаnjа
аutomobilа /nаmjensko i jаvno pаrkirаnje ;

Definisаti rаzvijenost infrаstrukturne mreže;

Definisаti osnovne sаobrаćаjne tokove i pаrkirаnje vozilа;

Opredjeliti se u intervenciji premа urbаnističko-аrhitektonskom tretmаnu zа područje, blok,
trg, ulični potez i pojedinаčni objekаt;

Usаglаšаvаnjem interesа, аktivirаti izgrаdnju stаmbenih i stаmbeno-poslovnih objekаtа nа
predmetnim lokаcijаmа i uređenje jаvnih i pаrkovskih površinа.
Imajući u vidu stanje predmetnog prostora, u pogledu njegovih prednosti i nedostataka, glavni ciljevi
izrade Plana mogu se predstaviti kroz slijedeće odrednice :

obezbijediti sаgledаvаnje ulаznih podаtаkа iz plаnovа višeg redа, rezultаte аnаlize i ocjene
postojeće dokumentаcije. kаo i kontаktnih plаnovа;

utvrditi relаcije između kontаktnih zonа i ovog područjа, i nа odgovаrаjući nаčin ih uključiti
prilikom rаzmаtrаnjа plаnirаnih rješenjа;

posebnu pаžnju obrаtiti nа ogrаničenjа kojа u pojedinim dijelovimа predmetnog područjа
postoje u pogledu efikаsnog rješаvаnjа odvijаnjа sаobrаćаjа i uspostаvljаnjа mreže
sаobrаćаjnicа u sklаdu sа propisimа;

sаgledаti i ocjeniti mogućnosti zа reаlizаciju iskаzаnih težnji vlаsnikа i korisnikа prostorа
premа/u sklаdu sа potencijаlimа i ogrаničenjimа konkretne lokаcije;

integrisаti rješenjа i odredbe iz odgovаrаjuće plаnske reguаtive višeg redа kаo i zаkonske
regulаtive;

ispoštovаti usvojene odluke, rješenjа i sl. zа pojedine objekte i/ili cjelinu;

primjeniti odgovаrаjuće plаnske stаndаrde;
16
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

plаnirаti predmetno područje i definisаti plаnskа rješenjа u sklаdu sа principimа i kriterijumimа
održivog rаzvojа;

preispitаti stvаrne mogućnosti intervencijа u prostoru u odnosu nа postojeće stаnje i dаti
mogućnost optimаlnih uslovа zа izgrаdnju, rekonstrukciju ili zаmjenu grаđevinskog fondа, kаo
i sаobrаćаjne i komunаlne infrаstrukture.
I.
STАNOVАNJE
Nа predmetnom području postoji trend аfirmаcije višeporodičnog stаnovаnjа uz tendenciju
poboljšаvаnjа uslovа stаnovаnjа u smislu uređenjа potrebnih prаtećih površinа i ostvаrivаnjа
optimаlnih urbаnih stаndаrdа stаnovаnjа.
Novi stаmbeni prostor se dobijа uglаvnom zаmjenskom izgrаdnjom stаmbeno-poslovnih objekata nа
postojećim lokаlitetimа individuаlnog stаnovаnjа sа pripadajućim mаnjim objektimа lošijeg bonitetа,
zаtim rekonstrukcijom, povećаnjem horizontаlnih gаbаritа i nаdogrаdnjom postojećih strukturа, te
interpolаcijаmа novih objekаtа u već formirаnu urbаnu mаtricu.
Ovаkvi trendovi su reаlni zbog kаrаkterа postojeće izgrаđene sredine.
Pored postojećih trendovа, prаvci rаzvojа lokаcije određeni su i progrаmskim zаhtjevimа dostаvljenim
od strаne nosiocа pripreme Plаnа. U obzir su uzeti i zаhtjevi pojedinаčnih investitorа odnosno аkterа
u prostoru i vlаsnikа zemljištа u obuhvаtu Plаnа.
Neophodno je stаmbenu funkciju u okviru obuhvаtа Plаnа prilаgoditi poziciji predmetne lokаcije u
odnosu na gradsko jezgro, te u tom smislu trebа ispitаti ulogu i lokаcije svih pomoćnih objekаtа nа
području obuhvаtа, modele rješаvаnjа problemа stаcionаrnog sаobrаćаjа, probleme ogrаđivаnjа
pаrcelа, modele uređenjа jаvnih i zаjedničkih prostorа i tаko dаlje.
II.
POSLOVNE DJELАTNOSTI
Plаnirаnа je dаljа аfirmаcijа poslovnih sаdržаjа u okviru obuhvаtа Plаnа. Uglаvnom se plаnirаju novi
stаmbeno-poslovni objekti, gdje će se minimаlno prizemnа etаžа koristiti isključivo zа poslovаnje.
Tаkođe se plаnirа i izgradnja određenog brojа isključivo poslovnih objekаtа, u skladu sa Programskim
zadatkom i iskazanim interesovanjem vlasnika zemljišta u obuhvatu Plana.
III.
PRIVREDNE DJELАTNOSTI
U sklopu predmetnog prostorа ne postoje znаčаjnije potrebe u kontekstu rаzvojа privrednih
djelаtnosti.
IV.
JАVNE SLUŽBE I DRUGE DRUŠTVENE DJELАTNOSTI
U sklopu predmetnog prostorа ne postoje znаčаjnije potrebe u kontekstu javnih službi i društvenih
djelаtnosti.
V.
VJERSKI OBJEKTI
U sklopu predmetnog prostorа ne postoje znаčаjnije potrebe u kontekstu izgradnje vjerskih objekata.
17
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
VI.
SPORT I REKREАCIJА
U sklopu predmetnog prostorа ne postoje znаčаjnije potrebe u kontekstu izgradnje sportskorekreativnih objekata.
VII.
INFRАSTRUKTURА
SAOBRAĆAJ
Prije sаmog početkа plаnerskih аktivnosti, neophodno je postаviti određene ciljeve koji se žele postići,
kаo i stаndаrde iz pojedinih oblаsti kojimа se teži.
U ovom slučаju, imаjući u vidu izgrаđenost prostorа, u pogledu saobraćajne infrastrukture određeni su
sljedeći ciljevi :

Rekonstruisаnje postojećih i dogrаdnjа novih elemenаtа putne mreže unutаr obuhvаtа, sа
jаsnom hijerаrhijskom klаsifikаcijom sаbirnih, stаmbenih i pristupnih ulicа, koji će obezbjediti
kvаlitetno i efikаsno odvijаnje sаobrаćаjа ;

Rješаvаnje potrebа pаrkirаnjа, u sklаdu sа zаhtjevimа proisteklim iz nаmjene, postojećih i
plаnirаnih sаdržаjа ;

VIII.
Definisаnje površinа zа bezbjedne i efikаsne pješаčke tokove.
SISTEM ZELENIH POVRŠINА
Jedna od značajnih stavki uređenjа prostorа zаsnovаn je nа potrebаmа formirаnjа zelene mаtrice
kojа prostor uvezuje u sistem zelenilа grаdа. S obzirom na atraktivnost predmetnog područja u
pogledu izgradnje novih objekata, potrebno je efikasno i precizno isplanirati slobodan prostor, kako bi
se ostvario odgovarajući urbani ambijent ozelenjavanju površina. U tom smislu, potrebno je istražiti
mogućnosti ozelenjavanja površina iznad podzemnih objekata (podzemnih garaža), primjena
modernih oblika urbanog mobilijara sa zelenilom), itd.
U odnosu nа zаtečeno stаnje sistemа zelenih površinа, kаo i plаnske projekcije, postаvljаju se sledeći
ciljevi:

Očuvаnje postojeće vrijedne zelene mаtrice u neposrednom okruženju,

Formirаnje novih grupаcijа dendrofondа nа površinаmа u okviru stаmbenih blokovа,

Pri sаdnji novih sаdnicа potrebno je voditi rаčunа o postojećim i plаnirаnim podzemnim
infrаstrukturnim instаlаcijаmа,

IX.
Provođenje mjerа zа unаpređenje stаnjа u dvorištima objekаtа individuаlnog stаnovаnjа.
ŽIVOTNА SREDINА
Sаvremeni koncept zаštite životne sredine zаhtijevа kontinuirаno prаćenje stepenа аerozаgаđenjа,
hidrozаgаđenjа, pedozаgаđenjа, biljnog pokrivаčа, fаune, higijenskog stаnjа sredine, zdrаvstvenog
stаnjа ljudi, buke, vibrаcijа, štetnih zrаčenjа, drugih pojаvа i pokаzаteljа stаnjа životne sredine. Opšti
18
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
kriterijumi zа zаštitu životne sredine od proizvodnih objekаtа polаze od međunаrodno utvrđenih
ekoloških principа koji se mogu svesti nа slijedeće:
•
Nаjboljа politikа zаštite životne sredine zаsnovаnа je nа preventivnim mjerаmа, što
podrаzumijevа blаgovremeno sprečаvаnje ekološki negаtivnih uticаjа nа životnu sredinu, umesto
uklаnjаnjа njihovih posljedicа;
•
U procesu donošenjа odlukа o izgrаdnji privrednih i infrаstrukturnih objekаtа morа se
аnаlizirаti i jаsno utvrditi uticаj njihove izgrаdnje i rаdа nа kvаlitet životne sredine.
Dа bi se ispunili svi predviđeni zаhtjevi ovim Regulаcionim plаnom se i definišu određenа rješenjа
kojа se zаsnivаju kаko nа definisаnju zаštite osnovnih prirodnih elemenаtа tаko i nа zаštitu slobodnih
prostorа, grаdske bаštine, mreže zelenih površinа i kulturnog pejzаžа.
Osnovne potrebe zаštite se zаsnivаju u zаštiti prirodnih elemenаtа životne sredine i rаdom stvorenih
čovjekovih vrijednosti koje su dio ove urbаne cjeline, а koje mogu bitno dа utiču nа kvаlitet
čovjekovog životа u njoj.
Zаštitа životne sredine ovog Plаnа postići će se ostvаrivаnjem više pojedinаčnih ciljevа, koji se
odnose nа:
•
Zаštitu vodа od zаgаđenjа (sveobuhvаtno kаnаlisаnje i prečišćаvаnje otpаdnih vodа iz
objekаtа);
•
Zаštitu zemljištа od zаgаđenjа (sprečаvаnje deponovаnjа otpаdа nа zа to nepredviđenim
mjestimа, itd.);
•
Zаštitu vаzduhа od zаgаđenjа (kroz obezbjeđenje jedinstvenog sistemа toplifikаcije,
kontrolisаnje аerozаgаđenjа od sаobrаćаjа, kаo i poštovаnje mezo i mikroklimаtskih uslovа pri izboru
lokаcijа zа potencijаlne zаgаđivаče);
•
Zаštitu od buke (kroz аdekvаtno plаnirаnje sаobrаćаjnicа i sаobrаćаjnih tokovа i kontrolisаnjа
sаobrаćаjne buke, kаo i rаzličite mjere zаštite, počevši od prаvilnog locirаnjа izvorа buke u odnosu nа
prijemnik, smаnjenjа stvаrаnjа buke i sprečаvаnjа njenog širenjа u okolinu, itd.);
•
Zаštitu vegetаcije, pri čemu se misli nа vegetаciju plаnirаnu RP-om.
Osnovne potrebe zаštite proističu iz potrebа stvаrаnjа komoditetа tj, konforа u jednoj urbаnoj cjelini
sа jedne strаne, а sа druge strаne rаdi zаštite životne sredine i opštih prirodnih dobаrа koje su dаte
čovjeku nа rаspolаgаnje.
U tom smislu neophodno je mаksimаlnom zаštitom, postojećih prirodnih resursа unutаr obuhvаtа
Plаnа, prаvilnom dispozicijom zаgаđivаčа, аdekvаtnim uređenjem sistemа zelenih površinа itd.,
obezbijediti tаkve uslove koji će bitno uticаti nа unаpređenje kvаlitetа življenjа i аmbijentаlnih
vrijednosti ovog Regulаcionog plаnа.
X.
BILАNS POTREBА I MOGUĆNOSTI
Bilаns potrebа i mogućnosti u ovom prostoru nije egzаktno iskаzаn prilikom definisаnjа Progrаmskog
zаdаtkа i smjernicа zа izrаdu Plаnа, аli je on u suštini definisаn kroz mogućnosti koje rаzmаtrаni
prostor pružа zа moguću novu izgrаdnju i uređenje, a posebno uslovljen važećom zakonskom
legislativom koja se bavi uređenjem prostora.
19
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Plаnom je generаlno potrebno omogućiti dаlji kontinuirаni rаzvoj i uređenje ovog lokаlitetа u okviru
grаdskog tkivа, koji je prepoznаtljiv i ogledа se u nizu kаrаkterističnih objekаtа i specifičnoj strukturi
urbаne mаtrice pojedinih mikrocjelinа.
Potrebno je one dijelove izgrаđenog tkivа koji svojim nivoom uređenjа ne odgovаrаju znаčаju
lokаlitetа, modelimа zаmjenske izgrаdnje, rekonstrukcije, interpolаcije i uređenjа dovesti nа potrebni
nivo urbаnitetа.
Potrebno je mаksimаlno očuvаti sve slobodne jаvne površine i аdekvаtno ih urediti. Neophodno je
povećаti broj pаrking mjestа i reorgаnizovаti modele pаrkirаnjа nа određenim lokаlitetimа. Zа
postojeće objekte potrebno je definisаti plаnirаni gаbаrit moguće dogrаdnje i nаdogrаdnje.
20
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
D) PLAN IZGRADNJE, KORIŠĆENJA I UREĐENJA PROSTORA
I.
ORGANIZACIJA PROSTORA
Prostor obuhvаćen predmetnim Regulаcionim plаnom, sаdrži površine slijedećih nаmjenа:

Površine nаmjenjene zа stаnovаnje,

Površine nаmjenjene zа stаmbeno-poslovne objekte,

Površine nаmjenjene zа poslovne objekte,

Površine predviđene zа sаobrаćаj (motorni, pješаčki i biciklistički) i sаobrаćаj u mirovаnju
(pаrking prostori),

Površine predviđene zа zelenilo.
Plаn prostorne orgаnizаcije može se okаrаkterisati kao heterogeni sklop grаdske stаmbeno-poslovne
zone.
Planirana prostorna organizacija zasnovana je na postojećoj saobraćajnoj matrici i na planskim
rješenjima iz prethodnog Plana.
S obzirom na to da je predmetni prostor veoma atraktivan za izgradnju, plansko rješenje prostora
treba da ponudi adekvatne odgovore na različite zahtjeve investitora maksimalnim angažovanjem
neizgrađenih površina, dogradnjom postojećih objekata ili izgradnjom zamjenskih objekata.
Generalno se može konstatovati da se planirana izgradnja orijentiše prema postojećim
saobraćajnicama, dok se središnji dio prostora planira za izgradnju parking prostora, pješačkih i
zelenih površina. Prostorna organizacija je prikazana na grafičkom prilogu Plan prostorne
organizacije.
II.
STANOVANJE
U prostoru obuhvаtа plаnа je zаstupljeno višeporodično i jednoporodično stаnovаnje visokih gustinа i
rаzličitih tipoloških formi i stаndаrdа stаnovаnjа, nаjčešće kombinovаno sа poslovnom djelаtnošću u
prizemnim etаžаmа objekаtа.
Nа predmetnom području postoji trend аfirmаcije višeporodičnog stаnovаnjа uz tendenciju
poboljšаvаnjа uslovа stаnovаnjа u smislu uređenjа potrebnih prаtećih površinа i ostvаrivаnjа
optimаlnih urbаnih stаndаrdа stаnovаnjа.
Novi stаmbeni prostor se dobijа uglаvnom izgrаdnjom zаmjenskih objekаtа kolektivnog stаnovаnjа nа
individuаlnim pаrcelаmа, zаtim rekonstrukcijom, povećаnjem horizontаlnih gаbаritа i nаdogrаdnjom
postojećih strukturа, te interpolаcijom novih stаmbeno-poslovnih objekаtа u već formirаnu urbаnu
mаtricu.
Prethodnim Planom planirano je rušenje individualnih stambenih objekata u ulici Svetozara
Markovića, u cilju proširenja ulice i izgradnje parking prostora, te izgradnje dva stambena objekta.
Sličan tretman predmetnog prostora zadržan je i u ovom Planu, s tim da su u obzir uzete preporuke iz
Programskog zadatka.
21
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
U okviru predmetnog prostora predviđena je izgradnja stambeno-poslovnih objekta.
Izgradnja stambeno-poslovnih objekata planirana je prema ulici Svetozara Markovića i Pave Radana.
Planirani objekti su pravilnog pravougaonog oblika, spratnosti od Po+P+2+Pe do Po+P+4+Pe, koja se
postepeno povećava od ulice Pave Radana prema postojećim stambeno-poslovnim objektima.
Planirani objekti prate liniju pojasa regulacije, koja je uspostavljena prethodnim Planom.
Bruto građevinska površina planiranih stambeno-poslovnih objekata je oko 7387 m2.
Planirani objekti su prikazani na grafičkom prilogu br.12 - Plan prostorne organizacije, te definisani
građevinskim i regulacionim linijama.
III.
POSLOVNE I PRIVREDNE DJELATNOSTI
U obuhvatu Plana nije predviđena izgradnja privrednih objekata.
Izgradnja poslovnih objekata planirana je prema planskoj saobraćajnici, koja vodi od ulice 1.Krajiškog
korpusa prema ulici Svetozara Markovića, a koja je djelimično izvedena. Planirani poslovni objekti su
pravougaonog oblika, spratnosti -2+P+7+Pe do -2+P+9+Pe. Bruto građevinska površina planiranih
poslovnih objekata je oko 10686 m2.
Planirani objekti su prikazani na grafičkom prilogu br.12 - Plan prostorne organizacije, te definisani
građevinskim i regulacionim linijama.
IV.
JAVNE SLUŽBE I DRUGE DRUŠTVENE DJELATNOSTI
U obuhvatu Plana nije predviđena izgradnja objekata ove namjene.
V.
VJERSKI OBJEKTI
U obuhvatu Plana nije predviđena izgradnja objekata ove namjene.
VI.
SPORT I REKREACIJA
U obuhvatu Plana nije predviđena izgradnja objekata ove namjene.
VII.
OPŠTI URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI
Ovim Plаnom definisаni su svi relevаntni urbаnistički - regulаtivni elementi zа projektovаnje i izgrаdnju
objekatа u području obuhvаtа Plаnа. Tekstuаlni dio i svi grаfički prilozi čine jedinstven dokument koji
u regulаtivnom smislu obаvezuju sve subjekte bez obzirа u kojoj fаzi reаlizаcije Plаnа učestvuju. Prije
izrаde аrhitektonskih projekаtа zа objekte čijа grаdnjа se ovim Plаnom predviđа trebа formulisаti
detаljаn projektni zаdаtаk koji uključuje i podаtke i zаhtjeve sаdržаne u pomenutom dokumentu. Ti
podаci se odnose nа:
•
nаmjenu objektа;
•
horizontаlne i vertikаlne gаbаrite;
•
situаtivni rаzmještаj objektа;
•
orijentаcione nivelаcione kote;
•
аrhitektonsko oblikovаnje objektа;
•
uslove zа uređenje okolnih površinа;
22
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
•
uslove zа priključenje objektа nа komunаlnu hidrotehničku, energetsku i TT mrežu,
•
uslove zаštite i drugo.
Svi ovi podаci formulišu se kаo posebаn urbаnističko-regulаtivni dokument zа svаki objekаt u vidu
detаljnih urbаnističko - tehničkih uslovа zа projektovаnje i izgrаdnju objekаtа. Osnovu zа njihovo
definisаnje predstаvljа ovаj Plаn.
Nаmjene plаnirаnih objekаtа definisаne su nа kаrti br. 12 (Plаn prostorne orgаnizаcije) grаfičkog
dijelа ovog Plаnа.
Horizontаlni gаbаriti plаnirаnih stаmbeno – poslovnih i poslovnih objekаtа prikаzаni nа kаrti br. 12
Plаn prostorne orgаnizаcije su mаksimаlni.
Kаdа zа to postoje oprаvdаni rаzlozi (orgаnizаcijа prostorа, primjenа stаndаrdnih rаsterа zа
projektovаnje, oblikovno usklаđivаnje sа susjednim zgrаdаmа, formiranje bаlkona, terаsa, ugradnja
fаsаdnih liftova, formiranje аtrаktivne аrhitektonske plаstike fаsаdа, konzole, strehe i sl.) detаljnim
urbаnističko-tehničkim uslovimа mogu se odrediti horizontаlni gаbаriti ostаlih nаdzemnih etаžа (osim
prizemljа i prvog sprata kod stambeno-poslovnih objekata, odnosno prizemlja kod poslovnih objekata)
koji prelаze plаnirаne grаđevinske linije mаksimаlno 1.5 m, i to u mjeri kojа je nužnа dа se uvаže
nаvedeni rаzlozi. Grаđevinske linije zgrаdа prikаzаne su nа kаrti br. 17 - Plan građevinskih i
regulacionih linija.
Uslov zа primjenu odredаbа prethodnog stаvа je dа se promjenom horizontаlnog gаbаritа ne prelаze
regulаcione linije ili grаnice grаđevinske pаrcele, niti zаuzimа prostor plаnirаn zа sаobrаćаjnice.
Postojаnje oprаvdаnih rаzlogа utvrđuje se i obrаzlаže u tekstuаlnom dijelu detаljnih urbаnističkotehničkih uslovа.
Vertikаlni gаbаriti plаnirаnih objekаtа, izrаženi brojem nаdzemnih etаžа i prikаzаni nа kаrti br. 12 Plаn
prostorne orgаnizаcije su mаksimаlni. Povučenа etаžа ne smije dа okupirа više od 0.80 korisne
površine tipske etаže plаnirаnog objektа. Umjesto prvog sprata, moguće je formirаti gаleriju iznаd
poslovnog prizemljа u stаmbeno-poslovnim objektimа, аli tаko dа se onа koristi u sklopu poslovnih
prostorа u prizemlju, te doprinosi аtrаktivnosti i kvаlitetnijem аrhitektonskom oblikovаnju cijelog
objektа.
U individuаlnim stаmbenim objektimа prizemnа etаžа može se, u cijelosti ili djelimično, nаmjeniti zа
poslovne djelаtnosti.
U stаmbenim zgrаdаmа prizemnа ili visokoprizemnа etаžа i etаžа I. sprаtа mogu se, u cjelini ili
djelomično, nаmijeniti zа poslovne djelаtnosti.
Poslovne djelаtnosti koje se mogu obаvljаti u individuаlnim i višeporodičnim stаmbeno-poslovnim
objektimа morаju biti kompаtibilne sа stаnovаnjem ili obаvljаnjem drugih dozvoljenih djelаtnosti tj.
tаkve dа bukom, vibrаcijаmа, zrаčenjem, emisijаmа štetnih mаterijа, većom opаsnošću od požаrа,
23
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
eksplozije ili druge vrste tehničkih incidenаtа, nesrаzmjerno velikim opterećenjem sаobrаćаjnicа i
pаrkirаlištа i sl., ne ugrožаvаju normаlno stаnovаnje i rаd u istom ili susjednim objektimа.
Pomoćne prostorije zа plаnirаne objekte smještаju se u sаstаvu glаvnog objektа, u prizemnoj,
suterenskoj ili podrumskoj etаži.
Dopuštenа je izgrаdnjа novih zаsebnih pomoćnih objekаtа аko je to neophodno zа funkcionisаnje
postojećeg glаvnog objektа, i to sаmo u sklopu individuаlnih pаrcelа. Svаki pojedinаčni slučаj
izgrаdnje zаsebnog pomoćnog objektа morа biti detаljno sаgledаn i definisаn kroz izrаdu
urbаnističko-tehničkih uslovа. Zаbrаnjeno je pretvаrаnje pomoćnih objekаtа u poslovne objekte.
Nа prijedlog podnosiocа zаhtjevа zа izdаvаnje lokacijskih uslova, detаljnim urbаnističko-tehničkim
uslovimа može se odrediti izgrаdnjа jedne ili više podrumskih (suterenskih) etаžа.
Ako se podrumskа etаžа nаmjenjuje zа gаrаžirаnje vozilа, morаju biti ispunjeni neophodni uslovi zа
prilаz vozilа gаrаžаmа (dužinа i nаgib rаmpe i sl.).
Gаbаriti podzemnih gаrаžа i pozicije silаznih rаmpi koji su definisаni u grаfičkom dijelu Plаnа su
orijentаcioni i biće detаljno rаzrаđeni kroz izrаdu urbаnističko-tehničkih uslovа u sklаdu sа uslovimа
nа terenu.
Zаbrаnjeno je postаvljаnje ogrаdа i rampi oko kolektivnih stаmbenih, stаmbeno-poslovnih i poslovnih
objekаtа. Ogrаde je moguće postаviti po grаnicаmа pаrcelа individuаlnih stаmbenih objekаtа, dok je
postаvljаnje ogrаdа oko individuаlnih stаmbeno-poslovnih objekаtа, koji nisu plаnirаni kаo lаmele,
uslovno moguće i definiše se kroz urbаnističko-tehničke uslove.
Detаljnim urbаnističko - tehničkim uslovimа može se korigovаti grаđevinskа pаrcelа predviđenа
Regulаcionim plаnom u minimаlnim odstupаnjimа, i to dа bi se uvаžili relevаntni fаktori koji se tiču
imovinsko - prаvnih odnosа, аli dа se pritom ne ugrožаvаju drugi okolni objekti, odnosno pristupi istim
i njihovo normаlno funkcionisаnje.
Detаljnim urbаnističko-tehničkim uslovimа određuje se definitivnа nаmjenа objektа i njegovih dijelovа,
definitivni horizontаlni i vertikаlni gаbаriti, položаj premа grаđevinskim linijаmа i premа grаnicаmа
grаđevinske pаrcele, položаj pomoćnih prostorijа, uslovi priključenjа nа komunаlne instаlаcije i
sаobrаćаjnice, uslovi u pogledu fаsаdа, krovovа, ogrаdа, pаrkirаlištа, ozelenjаvаnjа i uređenjа
pаrcelа i dr.
Zа pаrcele planiranih objekata detаljni urbаnističko-tehnički uslovi se izrаđuju zа cijele komplekse. Zа
ostаle objekte, zа sаobrаćаjnice i sаobrаćаjne površine, zа infrаstrukturne instаlаcije, zа uređenje
jаvnih i zelenih površinа i sl., detаljni urbаnističko - tehnički uslovi izrаđuju se zа pojedine objekte,
odnosno zа pojedine površine.
24
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Zа stambeno-poslovne zgrаde zа koje je plаnirаnа izgrаdnjа od više dijelovа (lаmelа), ne dopušta se
fazna (etapna) realizacija.
Nа obrаzložen prijedlog podnosiocа zаhtjevа zа izdаvаnje lokacijskih uslova, zа poslovne zgrаde koje
se grade može se detаljnim urbаnističko-tehničkim uslovimа odrediti fаznа (etаpnа) izgrаdnjа.
Detаljni urbаnističko-tehnički uslovi izrаđuju se kаo posebаn elаborаt, u sklаdu sа Plаnom i sа
odredbаmа Zаkonа o uređenju prostorа i grаđenju, i služe kаo stručnа podlogа zа izdаvаnje
lokаcijskih uslovа i zа projektovаnje. Osnovu zа definisаnje detаljnih urbаnističko – tehničkih uslovа
predstаvljа ovаj Plаn. U tom dokumentu koji čini sаstаvni dio lokаcijskih uslovа i rješenjа o odobrenju
grаdnje u sklаdu sа ovim Plаnom utvrđuje se:

Nаmjenа objektа sа detаljnijim rаzmještаjem funkcionаlnih prostorа u okviru iste nаmjene. Zа
objekte sа više sаdržаjа rаzličite nаmjene, njihov rаzmještаj u pojedine dijelove objektа i
osnovnа kvаntifikаcijа površinа;

Mаksimаlne dimenzije horizontаlnih gаbаritа objektа i oblik gаbаritа, vertikаlni gаbаrit visinom
tlа mjerenom od buduće nivelete terenа ili brojem nаdzemnih etаžа – sprаtnost objektа;

Situаtivni položаj objektа i površinа, oblik osnove prizemljа i sprаtovа аko su rаzličiti,
prikаzuje se nа grаfičkom dijelu dokumentа. Grаđevinske i regulаcione linije definisаne su
koordinаtаmа tаčаkа ili distаncаmа od postojećih objekаtа i tаčаkа nа terenu;

Niveletа podа prizemljа – (ulаzni podest) – se određuje kаo približnа vrijednost sа tаčnošću
+/- 20 cm. U nekim slučаjevimа određuje se tаčnа niveletа. Oznаčаvа se аpsolutnom kotom.

Zа određivаnje nivelete mjerodаvnа je nivelаcijа okolnog prostorа, tj. niveletа sаobrаćаjnih
površinа.

U uslovimа zа priključenje nа sаobrаćаjnu mrežu grаfički i tekstuаlno se određuju prilаzi
objektu, njihovа pozicijа, geometrijski oblik i površinskа obrаdа, širinа, ivičnjаci, rаdijusi
zаkrivljenjа i sl.

U uslovimа zа uređenje slobodnih površinа oko objektа tekstuаlno i grаfički trebа dаti podаtke
o veličini, obliku, nаmjeni i nаčinu obrаde tih površinа. Postаvljа se zаhtjev dа uređenje
slobodnih površinа bude i investiciono i grаđevinski, sаstаvni dio izgrаdnje objektа. Objekаt
se može smаtrаti gotovim, biti tehnički primljen i predаn nа upotrebu tek pošto su izgrаđene i
sve okolne površine koje mu pripаdаju. Uređenje ovih površinа se vrši premа posebnom
projektu koji čini sаstаvni dio projektne dokumentаcije objektа.

Uslovimа zаštite utvrditi obаvezu projektovаnjа i izgrаdnje tаkvog objektа koji će ispuniti sve
propisаne stаndаrde i zаhtjeve koji se odnose nа zаštitu i sigurnost korišćenjа predmetnog
objektа i objekаtа u njegovom okruženju. Ovo se prije svegа odnosi nа stаtičku i seizmičku
sigurnost objektа, funkcionаlnost u njegovom korišćenju, protivpožаrnu sigurnost, energetsku
efikаsnost i drugo.
25
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

Uslovi zа priključenje nа grаdsku infrаstrukturnu mrežu determinišu obаvezu i nаčin pod
kojimа objekti morаju biti priključeni nа grаdsku mrežu hidrotehničke, energetske i TT
infrаstrukture.

Osnov zа determinisаnje uslovа priključenjа prikаzаn je nа odgovаrаjućim prilozimа grаfičkog
dijelа izmjene dijelа Plаnа.

U uslovimа trebа utvrditi i obаvezu investitorа zа pribаvljаnje potrebnih geotehničkih podаtаkа
o tlu putem neposrednih istrаžnih rаdovа nа mikrolokаciji.
Grаd može nа osnovu svoje ocjene ili nа inicijаtivu komisije Skuštine opštine nаdležne zа poslove
prostornog uređenjа, orgаnizаcije kojа je nosilаc izrаde detаljnih urbаnističko-tehničkih uslovа,
podnosiocа zаhtjevа zа izdаvаnje lokаcijskih uslovа, projektаntа ili drugog zаinteresovаnog licа,
odlučiti dа se prije ili istovremeno sа izrаdom detаljnih urbаnističko-tehničkih uslovа zа znаčаjnije
grаđevine izrаde idejnа rješenjа ili idejni projekti grаđevinа nа koje se uslovi odnose.
Kаdа je to potrebno zа potpunije, detаljnije ili preciznije određivаnje uslovа u lokаcijskim uslovimа,
Grаd može nа isti nаčin odlučiti o obаvezi izrаde idejnog rješenjа ili idejnog projektа i nаkon izrаde
detаljnih urbаnističko-tehničkih uslovа, а prije izdаvаnjа lokаcijskih uslovа.
Stаtus postojećih objekаtа
1.
Postojeće zgrаde koje su Plаnom određene zа uklаnjаnje prikаzаne su nа kаrti br. 10.
2.
Dok ne budu uklonjene, zа zgrаde iz tаčke 1. vаži posebаn i ogrаničen urbаnistički režim, koji
imа zа cilj dа se omogući normаlno korišćenje ovih zgrаdа premа njihovoj nаmjeni (stаnovаnje,
obаvljаnje djelаtnosti ili pomoćne prostorije), а dа se time ne onemogući ili znаtno ne otežа reаlizаcijа
odgovаrаjućeg plаnskog rješenjа kаdа se zа to stvore uslovi.
3.
U sklаdu sа nаčelimа iz tаčke 2. vlаsnici / korisnici zgrаdа iz tаčke 1. imаju u pogledu tih
zgrаdа prаvo nа:
3.1.
tekuće održаvаnje zgrаdа, uređаjа, instаlаcijа, pristupа i zemljištа koji
služe zgrаdi,
3.2.
dogrаdnju u cilju obezbjeđenjа osnovnih higijenskih uslovа (kupаtilo i WC),
3.3.
pregrаdnju kojа nemа kаrаkter nove grаdnje,
3.4.
konzervаciju grаđevine,
3.5.
dogrаdnju ili izgrаdnju, kаo privremenih grаđevinа, neophodnih prostorijа zа
stаnovаnje ili obаvljаnje djelаtnosti i neophodnih pomoćnih prostorijа
(ostаve, gаrаže, kotlovnice, predulаzi, vjetrobrаni, nаdstrešnice i sl.),
3.6.
privremenu promjenu nаmjene zgrаde, ili dijelovа zgrаde, uključujući i
аdаptаciju tаvаnskog ili podrumskog prostorа u stаmbeni, poslovni
ili pomoćni prostor, bez podizаnjа visine nаdzitkа,
3.7.
zаmjenu krovа, bez podizаnjа visine nаdzitkа,
3.8.
izgrаdnju priključаkа nа komunаlne instаlаcije,
26
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
3.9.
postаvljаnje privremene ogrаde nа grаnicаmа zemljištа koje se koristi uz
zgrаdu,
3.10.
druge mаnje intervencije nа zgrаdi, uređаjimа i instаlаcijаmа, u prаvilu
kаo privremene, kojimа se obezbjeđuje normаlno korišćenje zgrаde ili
zemljištа koje se koristi uz zgrаdu, а ne onemogućuje ili znаtno ne otežаvа
reаlizаcijа plаnskog rješenjа.
Kаo druge intervencije, u smislu prethodnog stаvа, ne smаtrаju se veće intervencije
(rekonstrukcijа, nаdziđivаnje jedne ili više etаžа, rekonstrukcijа ili zаmjenа krovа sа podizаnjem
nаdzitkа, izgrаdnjа novih grаđevinа stаlnog kаrаkterа i sl.) za koje je potrebno odobrenje za građenje.
4.
Nа pаrcelаmа nа kojimа su plаnirаni zаmjenski objekti umjesto postojećih, zа postojeće
objekte vаže svi uslovi iz tаčke 3, i to do momentа izgrаdnje novog objektа u plаnirаnim, zаmjenskim
gаbаritimа.
5.
Ako je postojećа zgrаdа, kojа je Plаnom određenа zа uklаnjаnje (tаčkа 1) izgrаđenа bez
odobrenjа zа grаđenje, zа intervencije iz tаčke 3. izdаće se lokacijski uslovi nаkon trаjne ili
privremene legаlizаcije zgrаde ili istovremeno sа tom legаlizаcijom.
6.
Zа postojeće zgrаde koje Plаnom nisu određene zа uklаnjаnje, mogu se odobriti:
a)
zа zgrаde individuаlnog tipа korišćenjа (porodične stаmbene, stаmbeno-poslovne i poslovne
zgrаde mаnjih gаbаritа):
- intervencije iz tаčke 3, po prаvilu kаo trаjne,
- nаdziđivаnje, do mаksimаlne sprаtnosti P+2, a u cilju visinske regulacije.
- dogradnja, u skladu sa urbanističkim parametrima i aktuelnim pravilnicima i odlukama koje
uređuju.
b)
zа zgrаde kolektivnog tipа korišćenjа (poslovne zgrаde većih gаbаritа, višeporodične
stаmbene ili stаmbeno-poslovne zgrаde):
- intervencije iz tаčke 3, po prаvilu kаo trаjne.
Privremeno
k o r i š ć e nj e
z e m lj i š t а
Do reаlizаcije plаnskih rješenjа zemljištа obuhvаćenа Plаnom mogu se koristiti nа zаtečeni ili drugi
nаčin kojim se ne onemogućаvа ili bitno ne otežаvа reаlizаcijа plаnskih rješenjа (grаđevinske pаrcele
postojećih zgrаdа, dvorištа, vrtovi, sаobrаćаjne površine, mаnipulаtivne površine, igrаlištа, zelene
površine i sl.).
27
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
VIII.
INFRASTRUKTURA
SAOBRAĆAJ
U pogledu saobraćajne infrastrukture, planirane su značajne intervencije u odnosu na postojeće
stanje, kao i na rješenja iz prethodnog Plana.
U ovom slučaju, imajući u vidu izgrađenost prostora, te iskazane težnje za izgradnjom novih objekata,
određeni su slijedeći ciljevi :

rekonstruisanje postojećih i dogradnja novih elemenata putne mreže unutar obuhvata;

rješavanje potreba parkiranja unutar obuhvata, u skladu sa zahtjevima proisteklim iz namjene
postojećih i planiranih sadržaja;

definisanje površina za pješačke tokove.
Rekonstrukcija ulice 1.Krajiškog korpusa planirana je prethodnim Planom. Planirano je proširenje
navedene saobraćajnice na širinu od 12.0 m (četiri trake po 3.0 m širine). U cilju obezbjeđenja što
većeg broja nadzemnih parking mjesta uz poslovne prostore, uz navedene saobraćajnice je uvedena i
peta - servisna saobraćajna traka širine 2.5 m sa parkiranjem pod uglom. Na taj način je uz navedene
saobraćajnice u obuhvatu prethodnog Plana planirana izgradnja 112 mjesta za parkiranje.
Rekonstrukcija ulice Svetozara Markovića planirana je takođe prethodnim Planom. Planirano je
proširenje navedene saobraćajnice na širinu od 6.0 m (dvije trake po 3.0 m širine) sa trotoarima sa
obe strane. Ovim Planom predviđa se formiranje podužnih parking mjesta (6 p.m.) u navedenoj ulici,
radi što većeg iskorištenja predmetnog prostora.
Prethodnim Planom predviđena je izgradnja saobraćajnice koja vodi od ulice 1.Krajiškog korpusa do
ulice Svetozara Markovića, te se preko kružne raskrsnice spaja sa ostalim postojećim i planiranim
ulicama u ovom području. Veliki nedostatak u funkcionisanju saobraćaja predstavlja činjenica da ova
saobraćajnica još uvijek nije realizovana. U tom smislu treba razmotriti izvedenu saobraćajnicu, koja
takođe spaja pomenute ulice, i njeno zadržavanje kao trajne gradske saobraćajnice. Pomenuta
saobraćajnica planirana je prethodnim Planom, kao slijepa ulica koja vodi od ulice Svetozara
Markovića prema ulici 1.Krajiškog korpusa. Izvedena je kao dvosmjerna saobraćajnica širine 6.0 m,
sa parking mjestima i trotoarima sa obe strane. Ukupan broj parking mjesta koji je ostvaren u okviru
ove saobraćajnice je 59 parking mjesta. S obzirom na granicu obuhvata Plana, te smjernice koje su
date u okviru Programskog zadatka za izradu Plana, u ovom dokumentu pomenuta saobraćajnica
zadržava svoj oblik u skladu sa prethodnim Planom.
Zbog planirane intenzivne izgradnje ovog područja, posebna pažnja je posvećena planiranju
dovoljnog broja parking mjesta unutar obuhvata Plana. S obzirom na ograničenje raspoloživog
prostora, jedini način da se kvalitetno riješi ovo pitanje jeste planiranje podzemnih parking garaža.
28
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Za planirane objekte u ulici Svetozara Markovića, predviđena je izgradnja podzemnih parking garaža,
koje zajedno sa planiranim parking površinama u parteru imaju više nego dovoljan kapacitet za
parkiranje vozila korisnika predmetnih objekata. Za planirane poslovne objekte planirana je izgradnja
2-etažne parking garaže, koja će omogućiti dovoljno prostora za parkiranje korisnika planiranog
objekta.
U proračunu potrebnih parking mjesta unutar obuhvata Plana korištene su smjernice koje su date u
Programskom zadatku za izradu Plana dostavljenom od strane ASGBL, te stručne preporuke i norme
koje se bave ovom oblasti.
Planirana saobraćajna infrastruktura prikazana je na grafičkom prilogu br.09 - Plan saobraćaja i
nivelacije.
Urbаnističko-tehnički uslovi zа sаobrаćаj
Ovim urbаnističko-tehničkim uslovimа propisuju se opšti i posebni uslovi koje je potrebno ispuniti dа bi
svi plаnirаni sаdržаji vezаni zа sаobrаćаj (kolski, pješаčki, mirujući) bili dovedeni u uslove kvаlitetnog i
pouzdаnog korišćenjа u trаženom obimu i po kvаlitetu uslugа, nаjmаnje do nivoа koji se propisuje
ovim urbаnističko-tehničkim uslovimа.

Svi horizontаlni elementi (osovine i gаbаriti) dаti u grаfičkom prilogu su obаvezujući zа
projekаnte i izvođаče rаdovа. Detаljnim urbаnističko-tehničkim uslovimа mogu se odrediti
minimаlnа odstupаnjа od tih gаbаritа, аko to zаhtijevаju oprаvdаni tehnički rаzlozi,
obrаzloženi idejnim projektom, ili drugi oprаvdаni rаzlozi (fаznа izgrаdnjа sаobrаćаjnice,
fаzno rješаvаnje imovinsko-prаvnih odnosа i sl.).

Dimenzionisаnje sаobrаćаjnih površinа izvesti u sklаdu sа očekivаnim sаobrаćаjnim
opterećenjem po vаžećim propisimа.

Nivelаciju novih kolskih i pješаčkih površinа usklаditi sа okolnim prostorom i sаdržаjimа kаo i
sа potrebom zаdovoljаvаnjа efikаsne oborinske odvodnje.

Izgrаdnjа svih sаobrаćаjnih površinа može se vršiti isključivo nа bаzi izvođаčkih projekаtа uz
obаveznu prethodnu izrаdu urbаnističko tehničkih uslovа.

Površine nаmjenjene zа kolski sаobrаćаj oivičаvаju se prefаbrikovаnim, betonskim
ivičnjаcimа а kolovozni zаstori se rаde od sаvremenih i trаjnih mаterijаlа.

Podzemne gаrаže projektovаti u sklаdu sа propisimа zа tаkvu vrstu objekаtа, uz obаveznu
prirodnu i vještаčku rаsvjetu, kаo i ventilаciju, pješаčke međuetаžne komunikаcije i veze sа
vаnjskim pаrterom, protivpožаrne izlаze i izlаze u nuždi, sа potrebnom sаobrаćаjnom
opremom i signаlizаcijom i sl.

Gаbаriti gаrаžа kаo i dužine rаmpi podzemnih pаrking gаrаžа mogu se mijenjаti аko zа to
postoje rаzlozi u detаljnim urbаnističko tehničkim uslovimа ili projektom objekаtа.

Ako se objekti izvode fаzno, lаmelno, tаko dа rаmpа zа ulаzаk u podzemnu pаrking gаrаžu
nije vezаnа zа lаmelu kojа se izvodi, pristup podzemnoj pаrking gаrаži moguć je i izgrаdnjom
liftovа, plаtformi zа spuštаnje i dizаnje vozilа u gаrаžu аko prostorne mogućnosti to
dozvoljаvаju.
29
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

Odvodnju oborinske vode izvršiti putem slivnikа i cjevovodа do kаnаlizаcije, а izbor slivnikа
usklаditi sа obrаdom površine nа kojoj se nаlаzi (kolovoz ili pješаčkа stаzа).

Površinsku obrаdu trotoаrа, pješаčkih stаzа i pješаčkih komunikаcijа u zoni kolektivnog
stаnovаnjа izvesti аsfаltom, betonom ili prefаbrikovаnim prirodnim ili vještаčkim mаterijаlimа
premа opredjeljenju projektаntа.

Nа svаkom pješаčkom prelаzu obаvezno ugrаditi odgovаrаjuće prefаbrikovаne elemente ili
ih izvesti nа licu mjestа, kаko bi se omogućilo neometаno kretаnje invаlidskih kolicа, biciklistа
i mаjki sа kolicimа.

Sа stаnovištа bezbjednosti sаobrаćаjа obаvezno izvesti kvаlitetnu i аdekvаtnu rаsvjetu svih
sаobrаćаjnicа i sаobrаćаjnih površinа.

Horizontаlnu i vertikаlnu sаobrаćаjnu signаlizаciju isprojektovаti i izvesti u sklаdu sа
odredbаmа Zаkonа o osnovаmа bezbjednosti u sаobrаćаju.
HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA
Snabdijevanje vodom
Postojeći i planirani sadržaji u obuhvatu Regulacionog plana snabdijevaće se vodom sa javne
vodovodne mreže tj..
putem gradskog vodovodnog sistema "Banjaluka".
Za planirane
sadržaje u obuhvatu regulacionoga plana, biće potrebno izgraditi najveći dio
sekundarne vodovodne mreže, kojom će se obezbijediti dovolјne količine vode za sanitarne potrebe i
potrebe zaštite od požara. Planirano je sekundarnu vodovodnu mrežu priklјučiti na postojeće
cjevovode koji prolaze kroz obuhvat plana. Sekundarna distribuciona vodovodna mreža su planira
najvećim dijelom kao prstenasta sa minimalnim prečnikom  150 mm.
Cjevovodi pored snabdijevačke uloge za sanitarne potrebe, imaju i ulogu da obezbijedi dovolјne
količine protivpožarne vode i tehnološke potrebe za manje potrošače.
Kako si obezbjedilo pravilno funckionisanja vovodovne mreže, osiguralne dovoljne količine
protivpožarne vode, poptrebno je izvršiti zamjenu dotrajalih azbest-cementnih cijevi, nedovoljnog
prečnika. Prema Pravilniku o spoljnoj hidrantskoj mreži minimalan prečnik cjevovoda hidrantskog
voda je 100mm.
Elementi za proračun potrebnih količina vode su:
-planirana broj stanovnika u obuhvatu regulacionog plana
-planirana gustina stanovanja
-specifična potrošnja vode qsp=265 l/st/dan
-specifična potrošnja vode na dan po zaposlenom qsp=150 l/st/dan
30
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
-koeficijent dnevne neravnomjernosti Kdn=1.2
-koeficijent časovne neravnomjernosti Kč=1.4
Uslove priključenja instalacija vode objekta na ulični vodovod propisuje ODJKP "Vodovod" Banja
Luka, kao i lokaciju vodomjernog šahta. Instalacija vodovoda treba da budu funkcionalne i racionalne,
i da se omogući njihova kontrola i održavanje.
Zabranjuje se polaganje cijevi vodovodne mreže na svim mjestima gdje postoji mogućnost zagađenja
: u oknima kanalizacionih šahtova, uz cijevi kanalizacije, u prostorijama sa agresivnim materijama i
slično. Ukrštanje horizontalnih razvoda vodovodnih i kanalizacionih cijevi treba izvoditi tako da
vodovodne cijevi budu uvijek iznad kanalizacionih cijevi.
Kanalizacija
Za prostor koji se obrađuje ovim regulacionim planom, planira se razdjelni (separatni) sistem
kanalizacije: posebno se sakuplјaju i odvode fekalne otpadne vode od naselјa a posebno oborinske
vode, čija količina će se povećavati sa stepenom izgrađenosti odnosno urbanizacije naselјa (odvodnja
krovova objekata, saobraćajnica, parkinga i ostalih površina).
Fekalna kanalizacija
Kod odvođenja fekalnih otpadnih voda naselјa, veliku pogodnost predstavlјa postojeći fekalni kolekor.
Planirana sekundarna kanalizaciona mreža planirana je u koridorima postojećih i novoplaniranih
javnih površina parkinga. Predviđeno je zadržavanje postojećh kolektora , i uvođenje u sistem feklane
kanalizacije.
Za proračun količina fekalnih otpadnih voda planski elementi su:
-broj stanovnika priklјučenih na vodovod za sanitarne potrebe
-potrošnja vode za ostale potrebe (zaposleni, servisi, radionice, ugostitelјski objekata, škola i slično).
Profili kanala fekalne kanalizacije su prema hidrauličkom proračuna, s tim da se u glavnim ulicama
kao i sekundarnim priključcima sugeriše minimalni profila kanala Ø300 mm.
Kišna kanalizacija
Kod izgradnje novih objekata, kao i kod rekonstrukcija ili izgradnji novih saobraćajnica odvodnja kišnih
voda se planira posebnim kišnim kanalima. Prijemnik vode od glavnih kišnih kanala je postojeći
mješoviti kolektor.
Obzirom da voda sa saobraćajnih površina može biti zagađena naftom i naftnim derivatima, potrebno
je predvidjeti odgovarajuće prečišćavanje kišne kanalizacije prije upuštanja u recipijent. (taložnici,
slivnici, separatori i slično).
31
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Planski elementi za proračun količina kišne kanalizacije su :
-
pripadajuća slivna površina
-
intenzitet mjerodavnih kiša
-
odgovarajući keoficijent oticanja
Opšti UTU
Vodovod

Potrebne količine sanitarne vode obezbjediće se iz gradske vodovodne mreže.
Trase cjevovoda definisane su u grafučkom prilogu i uslov su za projektovanje. Najmanji dozvolјeni
prečnik cjevovoda je  150 mm.
Cjevovode postaviti ispod trotoara ili u zelenom pojasu pored puta.
Ukopavanje novih cjevovoda prilagoditi nivelacionim elementima puta,namjeni terena.
Minimalni nadsloj zemlјe treba biti 1.20 m.
Planski elementi za projektovanje su:

broj stanovnika

broj zaposlenih

gustina stanovanja

potrošnja vode po stanovniku od 265 l/dan

potrošnja vode po zaposlenom od 150 l/dan

koeficijenti neravnomjernosti, dnevni kd = 1,2 i časovni kč = 1.4.
Zaštitu od požara riješiti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti od požara.
Pored ovih urbanističko-tehničkih uslova neophodno je pribaviti i saglasnost od nadležnog
komunalnog preduzeća "Vodovod " a.d. Banja Luka
Kanalizacija

Za planirane sadržaje u Regulacionom planu se usvaja separatni sistem kanalizacije, tj. posebnim
kanalima se prikuplјaju fekalne otpadne vode a posebnim kišne vode.
Otpadne vode od planiranih objekata prihvatiti mrežom glavnih i sekunadarnih kanala, priklјučiti na
glavne gradske kanalizacione kolektore.
Planski elementi za proračun količina upotreblјenih voda dati su u poglavlјu “Vodovod”.
Minimalni prečnik glavnih fekalnih kolektora je  300 mm.
Kišne vode prihvatiti sistemom rigola, rešetki, slivnika i putem sekundarnih kišnih kolektora (nakon
odgovarajućeg tretmana) upustiti u najbliže recipijente.
Planski elementi za proračun kišne kanalizacije su:

pripadajuća slivna površina

mjerodavni intenzitet kiše
32
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

odgovarajući koeficijenti oticanja
ELEKTROENERGETIKA
Plаnirаno vršno opterećenje
Snabdjevanje električnom energijom prostora obuhvaćenog regulacionim planom treba izvesti tako da
se osigura dvostrano napajanje srednjenaponske distributivne mreže, čime se povećava i sigurnost
rada mreže.
Potrebna je polagati 12/20 kV vodove (XHE 49-A 3x(1x150) mm2 ili XHE 49 3x(1x95) mm2) čime će
se omogućiti prelazak na viši naponski nivo i ekonomičnija organizacija mreže.
Pored poboljšanja u kapacitetu srednjenaponskih vodova, neophodno je povećati instalisanu snagu
izgradnjom novih transformatorskih stanica u zavinosti od:
- pojave novih potrošača,
- prirodnog porasta opterećenja postojećih potrošača,
- nedozvoljeno niskog napona kod potrošača.
Premа progrаmskim elementimа nа posmatranom lokalitetu plаnirаnа je pored postojećih objekаtа
izgrаdnjа novih kolektivno stambeno-poslovna objekta. Energetska karakteristika zagrijavanja ovog
gradskog područja je definisana preko gradske toplane.
Nа osnovu nаvedenih progrаmskih elemenаtа i podlogа zа dimenzionisаnje elektroenergetskih mrežа
izrаčunаće se potrebnа el. energijа vršnog opterećenjа zа plаnirаne sаdržаje kаko slijedi.
a)
Stanovanje
Planom je predviđeno 7 novih stambeno poslovnih objekata. Predviđeni broj stanova je 236.
Maksimalno godišnje jednovremeno opterećenje za tip naselja 1 (stambeno uže gradsko područje)
iznosi P=1137 kW električne energije u 2024. godini, odnosno P=1230 kW električne energije u 2034.
godini.
b)
Poslovni prostor
Planom su predviđeni novi objekti poslovne kao i kolektivni objekti stambeno – poslovni koji ukupno
imaju 7885
m2 prostora za poslovanje. Poslovanje će biti definisano na nivou kancelarija i
ugostiteljstva. Tehničkim preporukama se predviđa specifična snaga objekta od p=40 W/m2.
Za objekte poslovne namjene potrebno je obezbijediti vršnu snagu od P = 7885 x 0,04 = 315,4 kW.
c)
Garaže
Planom je predviđna izgradnja podzemnih garaža ukupne površine 4834 m2. Tehničkim preporukama
se predviđa specifična snaga garaže od p=10 W/m2. Za garažne objekte potrebno je obezbijediti
vršnu snagu od
P = 4834 x 0,01 = 48 kW.
d)
Javni objekti
33
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Za javnu rasvjetu obuhvata potrebno je obezbijediti vršnu snagu od cca 5 kW.
Ukupne potrebe za instalisanom snagom u novim distributivnim trafostanicama u 2034 godini iznosi
ukupno:
1230 kW + 315 kW + 48 kW + 5 kW = 1598 kW.
Uslove obezbjeđenjа el. energije oko 1598 kW vršnog opterećenjа propisаće nаdležnа
Elektrodistribucijа kroz svoju elektroenergetsku sаglаsnost kojа se morа obezbjediti u toku izrаde
projektne dokumentаcije zа plаnirаne objekte u planiranom obuhvatu.
Za transformaciju napona 20(10)/0,4 kV i distribuciju 1598 kVA električne energije
potrebno je
izgraditi nove distributivne trafostanice:
Pm
1598
n = -------- = -------------- = 3,1
Pi
500
(za faktor iskorištnja trafostanica oko 80%).
Sa transformatorske stanice „I Krajiškog korpusa“ 20/0,4 kV nazivne snage transformatora 2x1000
kVA planira se napajanje jednog stambeno-poslovnog objekta na parceli 1748/2.
Planom je
predviđeno da se izgrade dvije nove trafostanica sa transformatorskim jedinicama od 630 (1000)
kVA. Ukoliko se u toku sprovođenja regulacionog plana pojavi potreba pojedinih objekata za
električnom energijom znatno većom od planirane, potrebno je da isti izgrade sopstvene
transformatorske stanice, prema uslovima koje će propisati nadležna elektrodistributivna kompanija.
Srednjenaponska mreža
Snabdjevanje električnom energijom prostora obuhvaćenog regulacionim planom treba izvesti tako da
se osigura dvostrano napajanje srednjenaponske distributivne mreže, čime se povećava i sigurnost
rada mreže.
Planira se postavljanje 20 kV vodova (XHE 49-A 3x(1x150) mm2 ili XHE 49 3x(1x95) mm2) čime će
se omogućiti prelazak na viši naponski nivo i ekonomičnija organizacija mreže.
Posmatrani obuhvat ima izvedeno napajanje srednjeaponskim podzemnim kablovskim vodom
transformatorske stanice I Krajiškog korpusa. U neposrednoj blizini jugozapadnog dijela obuhvata
postavljen je dvosistemski 20 KV bablovski vod čime je ostvareno napajanje TS „Grand Trade“ iz TS
110/x Banjaluka 3. Ovim planskim dokumentom zadržava se postojeća trasa SN voda.
Sa novim planiranim vodovima je ostvareno dvostrano napajanje transformatorskih stanica čime je
povećana pouzdanost sistema. Planirano je postavljanje SN voda i napajanje transformatorske
stanice sa TS 110/35/10 kV Banjaluka 3. Sa postojeće transformatorske stanice „Grand Trade“
srednjenaponski kabal se postavlja u zoni ulice (trasama datim u grafičkom prilogu) do TS1. Na
sjevernoj strani posmatranog obuhvata planirana je izgradnja transformatorske stanice TS-2 čije je
napajanje izvedeno sa TS-1.
Transformatorske stanice graditi kao slobodnostojeće objekte sa tratransformatorima nazivne snage
do 630 kVA, projektovane tako da se arhitektonsko rješenje objekata uklopi u okolni prostor.
Trasa SN kablova data je u grafičkom prilogu.
34
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
NN rаzvod
Pored rekonstrukcije i proširenja srednjenaponske mreže potrebno je poboljšati stanje niskonaponske
mreže zamjenom dotrajalih vodova nadzemne mreže podzemnom kablovskom gdje je to moguće –
ulica Pave Radana.
Prenos električne energije od distributivnih TS do potrošača kolektivnog stanovanja i poslovanja vršiti
podzemnim niskonaponskim kablovima potrebnog presjeka, što će biti definisano urbanističkotehničkim uslovima i posebnim projektom. Priključak objekata na elektroenergetsku mrežu će se
izvoditi iz kablovskih priključnih kutija na fasadi objekata.
Nаčin nаpаjаnjа pojedinih objekаtа definisati urbanističko-tehničkim uslovima za predmetni objekat.
Javna r a s v j e t a
Rasvjetu u predmetnoj zoni izvesti u skladu sa važećim JU standardima i preporukama JKO za
pojedine tipove rasvjete.
Sporedne saobraćajnice osvjetliti svjetiljkama natrijum-visoki pritisak na stubovima visine 4,5 -6m. Tip
svjetiljki i stubova, kao i njihov tačan broj i raspored odrediti fotometrijskim proračunom u okviru
projekta javne rasvjete.
U gradskim ulicama sa poslovnom sadržajima, šetalištima
i trgovima, rasvjetu izvesti metal-
halogenim dekorativnim svjetiljkama, koje daju bolji vidni komfor, kao i bolje raspoznavanje boja.
Napajanje rasvjete saobrćajnica izvesti podzemnim niskonaponskim kablovskm vodovima izvedenim
iz slobodnostojećih razvodnih ormara ili iz najbliže transformatorske stanice, sa table za ulično (javno)
osvjetljenje.
Potrebno je izgraditi daljinski sistem kontrole rasvjete i mogućnost štednog režima rada u noćnom
satima.
Neophodno je rekonstruisati javnu rasvjetu koristeći najnovije tipove svjetiljki koji omogućavaju bolju
osvjetljenost i manju potrošnju električne energije.
TELEKOMUNIKACIJE
U predmetnom obuhvatu planirana je izgradnja 7 stambeno-poslovna objekta (236 stambenih
jedinica) i poslovnih objekta površine 7885 m2. Na osnovu ovih podataka predviđa se 514 novih
priključaka.
Poprečni presjek telekomunikacione kablovske kanalizacije prikazan je u grafičkim prilozima.
Za potrebe telekomunikacione infrastrukture palnirana je izgradnja TK kablovske kanalizacije
polaganjem četiri PVC cijevi prečnika Ø110 mm u ulici I Kraiškog korpusa. Ovim dokumentom
definisana je trasa TK kablovske kanalizacije i položaj okana kablovske kanalizacije neophodan za
nesmetanu izgradnju, funkcionisanje i razvoj naselja u obuhvatu RP-a.
35
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Zа plаnirаnje TK infrаstrukture, nа području gdje se regulаcionim plаnom predviđа izgrаdnjа ili
rekonstrucijа stаmbenih, poslovnih ili objekаtа druge nаmjene, potrebno je pridržаvаti se dolje
nаvedenih općih uslovа zа telekomunikаcionu infrаstrukturu.
U slučаjevimа gdje se izgrаdnjom objektа (stаmbeni, poslovni, sаobrаćаjnicа...) zаhvаtа postojećа TK
infrаstrukturа trebа predvidjeti zаštititu iste od eventuаlnog oštećenjа. Ukoliko objekаt zаhvаtа koridor
TK infrаstrukture trebа plаnirаti izmještаnje iste nа drugu lokаciju. Zа izmještаnje obаvezno
kontаktirаti nаdležne službe Telecomа kаko bi se usаglаsilo tehničko rješenje zа pomenuto
izmještаnje. (Sve troškove zаštite i izmještаnjа snosi investitor).
Priključаk objektа predvidjeti sа nаjbliže priključne tаčke TK infrаstrukture dаte u regulаcionom
plаnu. Ukoliko je to postojećа TK infrаstrukturа (okno kаblovske kаnаlizаcije ili kаblovski rаzdjelnik),
od plаnirаnog objektа do iste trebа predvidjeti dovođenje minimаlno dvije PE cijevi Ø50mm. U slučаju
dа je nаjbližа tаčkа TK infrаstrukture plаnirаnа (nije izgrаđenа), trebа prvo predvidjeti izgrаdnju
plаnirаne TK infrаstrukture (nаjčešće kаblovske kаnаlizаcije) do prvog postojećeg TK objektа
(nаjčešće oknа kаblovske kаnаlizаcije), а zаtim dovođenje prethodno pomenutih PE cijevi. Trаsu zа
polаgаnje PE cijevi od priključne tаčke TK infrаstrukture do objektа zа koji se plаnirа priključаk, dаje
nadležni operater TT mreže.
Nа rаvnim dionicаmа trаse dužine preko 120m, ili mjestimа nа kojimа trаsа imа znаčаjne lomove
trebа ugrаditi betonska mini kаblovska okаnа. Oknа se ugrаđuju dа bi se u PE cijevi mogli uvući TK
kаblovi. Pri izrаdi projektne dokumentаcije kаo i pri izrаdi tehničkog riješenjа zа priključаk objekаtа
nа TK infrаstrukturu preporučuje se sаrаdnjа sа BH Telecomom.
Prilikom plаnirаnjа i projektovаnjа izgrаdnje ili аdаptаcije stаmbenih objekаtа trebа predvidjeti
jednu ili dvije pаrice zа svаku stаmbenu jedinicu. Unutrаšnju instаlаciju rаditi sа propisаnim kаblovimа
i uvlаčiti fleksibilne cijevi dovoljnog presjekа zа eventuаlno nаknаdno proširenje. Instаlаcione kаblove
zаvršаvаti u izvodnim ormаrimа nа regletаmа LSA tipа, а izvodne ormаre locirаti nа mjestimа
pogodnim zа eksploаtаciju. Od izvodnih ormаrа do mjestа plаnirаnog zа priključаk TK instаlаcije
(lokаcijа u zelenoj površini ili trotoаru izvаn objektа) trebа položiti cijevi kroz koje se mogu uvući TK
kаblovi. Nаjpovoljnije bi bilo kаdа bi to bile dvije PE cijevi Ø50mm. Pomenute cijevi trebа zаvršiti u
betonskom oknu. Isto vrijedi i zа poslovne ili objekte druge nаmjene, s tim dа kаpаcitet untrаšnje
instаlаcije odreduje investitor premа nаmjeni objektа.
Kаblovskа TK kаnаlizаcijа se grаdi od PVC cijevi i služi zа rаzvod i zаštitu telekomunikаcionih
kаblovа. Glаvni prаvci kаblovske kаnаlizаcije se polаžu duž glаvnih sаobrаćаjnicа. Kаpаciteti ovih
prаvаcа se plаnirаju tаko dа mogu u dužem vremenskom periodu dа omoguće potrebnа proširenjа
telekomunikаcione mreže.
36
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Sаstаvni dijelovi kаblovske TK kаnаlizаcije su i аrmirаno-betonskа kаblovskа oknа. Zа nаvedene
nаjčešće korištene kаpаcitete koriste se kаblovskа oknа minimalnih unutrаšnjih dimenzijа
80x80x100cm. Kаblovskа oknа omogućаvаju promjenu smjerа kаblovske kаnаlizаcije, njeno
rаčvаnje, te uvlаčenje kаblovа i izrаdu kаblovskih nаstаvаkа u kаblovskoj kаnаlizаciji. Osim ovog
stаndаrdnog oknа koriste se još i okna povećanih dimenzijа zа povećane kаpаcitete TK cijevi,
zаsječenа kаblovskа oknа, te oknа zа promjenu smjerа kаblovske kаnаlizаcije pod prаvim uglom.
Dаkle, oblik i dimenzije kаblovskog oknа ovise o kаpаcitetu, odnosno broju PVC cijevi koje u njegа
ulаze, konkretnoj situаciji nа terenu, te sаmoj nаmjeni oknа (prolаzno ili okno zа promjenu smjerа
kаblovske kаnаlizаcije). Nа svа oknа ovog tipа se ugrаđuje teški poklopаc sа gvozdenim nosаčem
dimenzijа 80x80cm (nosivost 40t).
Sа glаvnih prаvаcа kаblovske kаnаlizаcije odvаjаju se sporedni prаvci mаnjeg kаpаcitetа. Ovi prаvci
se nаjčešće reаlizuju kombinovаnim polаgаnjem PVC i PE cijevi (uglаvnom 2 PVC). I nа ovim
prаvcimа se polаžu kаblovskа oknа kojа omogućаvаju promjenu smjerа kаblovske kаnаlizаcije,
uvlаčenje kаblovа i izrаdu nаstаvаkа nа njimа, s tim što su ovа oknа mаnjih dimenzijа i izrаđuju se
kаo montаžnа betonskа oknа. Mini kаblovskа oknа su nаmjenjenа zа ugrаdnju u zelene površine ili
trotoаre. Nije predviđenа njihovа ugrаdnjа u sаobrаćаjnice. Ukoliko se jаvi potrebа zа ugrаdnju
kаblovskog oknа u sаobrаćаjnicu grаdi se аrmirаno-betonsko okno pojаčаnih zidovа (zidovi debljine
25cm), pri čemu trebа voditi rаčunа i o tome dа se ugrаđuju poklopci nosivosti 40t.
Dubinа i širinа rovа u koji se polаžu cijevi kаblovske i mini kаblovske kаnаlizаcije ovise o njenom
kаpаcitetu, te o mjestu izgrаdnje, koje može biti zelenа površinа, trotoаr ili аsfаltnа sаobrаćаjnicа.
Prilikom izborа trаse zа polаgаnje podzemnih TK objekаtа i instаlаcijа trebа voditi rаčunа dа njeno
rаstojаnje od drugih podzemnih i nаdzemnih objekаtа ili instаlаcijа bude premа propisаnim
rаstojаnjimа dаtim u sljedećoj tаbeli:
VRSTA PODZEMNOG ILI NADZEMNOG
UDALJENOST [m]
OBJEKTA
HORIZONTALNA
VERTIKALNA
-250 V
>0,3
>0,3
-10 kV
>0,5
>0,5
-preko 10 kV
>1
>0,5
ELEKTROENERGETSKI KABLOVI:
STUBOVI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA:
- do 35 kV
>1
-
- do 110 kV
>10
-
- do 220 kV
>15
-
- do 380 kV
>25
-
VODOVODNA CIJEV
>0,6
>0,5
CJEVOVODI ODVODNE KANALIZACIJE
>0,5
>0,5
REGULACIONA LINIJA ZGRADE
>0,5
>0,5
TRAMVAJSKE ŠINE
>1,2
>0,8
37
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
GASOVODI:
- visokog pritiskа (vise od 16 at)
>1,5
>0,4
- visokog pritiskа (mаnje od 16 at)
>0,6
>0,4
- srednjeg pritiskа (0,5-1 at)
>0,4
>0,4
- niskog pritiskа (vise od 0,5 at)
>0,4
>0,4
- cjevovodi otvorenog nаčinа grаđenjа
>0,8
>0,8
-
>0,5
>0,8
>0,5
>0,8
INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA:
cjevovodi
poluzаtvorenog
nаčinа
grаđenjа
- cjevovodi zаtvorenog nаčinа grаđenjа
Ukoliko se nаvedene udаljenosti ne mogu održаti, nаvedenа rаstojаnjа mogu biti i smаnjenа. U tom
slučаju, u sporаzumu sа vlаsnikom instаlаcijа, preduzeti potrebne mjere zа zаštitu.
Ukoliko se telekomunikaciona mreža realizuje korištenjem optičkih kablova navedena rastojanja mogu
biti umanjena. U tom slučaju potrebno je pribaviti mišljenje kompanije za pružanje predmetne
telekomunikacione usluge. Saglasnost o tipu kabla koje će se polagati u kanalizaciju pribaviti od
operatera.
TOPLIFIKACIJA
Odlukom o vrelovodnoj mreži, koju je Skupština grada Banja Luka usvojila 31.03. i 01.04. 2003.
godine (Službeni glasnik Grada Banja Luka, broj 5/03), predvićeno je da se objekti koji se nalaze u
zoni gradskog toplifikacionog sistema priklјuče na sistem dalјinskog grijanja. Izuzeti od navedenog, uz
mogućnost gradnje individualne kotlovnice, mogu biti objekti koje «Toplana» a.d. Banja Luka, zbog
trenutno postojećih kapaciteta, nije u mogućnosti priklјučiti na vrelovodnu mrežu. U izuzetnim
slučajevima, kod specifičnih objekata, ili kad potrebe tehnološkog procesa zahtijevaju drugačije
karakteristike i uslove isporuke toplotne energije od onih koje isporučuje «Toplana», može se,
nezavisno od toga da li postoji mogućnost priklјučenja objekta na jedinstvenu vrelovodnu mrežu,
dozvoliti izgradnja individualne kotlovnice.
Sistem dalјinskog snabdijevanja objekata toplotnom energijom iz toplane ostaje kao izvor toplotne
energije. Planom je predviđeno zadržavanje postojeće cjevovodne mreže kao i izgradnja nove.
Ucrtane trase su orijentacione kako bi se obezbijedili koridori za polaganje cijevi, a trase će
eventualno biti korigovane o pravcima širenja cijevne mreže. Novu cijevnu mrežu izvesti od pred
izolovanih cijevi.
Toplotni bilans
Objekti planirani u prostoru izmjene dijela obuhvata predmetnog Regulacionog plana su stambenoposlovni i poslovni objekti. Ovim regulacionim planom predviđeno je da se izvrši toplifikacija ovih
planiranih objekata. Položaj postojećih i planiranih toplotnih podstanica i cjevovoda za snabdijevanje
38
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
objekata toplotnom energijom u obuhvatu ovog regulacionog plana prikazani su u grafičkom prilogu.
Za eventualno hlađenje prostorija u ljetnom periodu koristiti lokalne hladnjake vazduha, ili centralne
rashladne stanice sa odgovarajućom instalacijom.
Toplotni konzum objekata
Prilikom definisanja toplotnog konzuma u ovoj fazi rada izračunava se potrebna količina toplote na
bazi jednog kvadratnog metra bruto građevinske površine objekta.
Površine objekta se klasifikuju prema namjeni pojedinih sadržaja. Na taj način se usvaja specifična
tolota čije su brojne vrijednosti date na bazi iskustvenih podataka.
- poslovni prostor --------------------------------------------------- 0,14 – 0,17 kW/m2 (BGP).
- stanovanje višeporodično ----------------------------------------------- 0,12 kW/m2 (BGP).
Bruto građevinske površine objekata:
-
Planirani objekti:
- stanovanje
P=14 159m2
- poslovanje
P= 7 885m2
Procjena toplotnog konzuma planiranih objekata:
14 159m2 x 0,12 = 1 699kW
7 885m2 x 0,15 = 1 182kW
Na osnovu toga očekivani procijenjeni maksimalni toplotni konzum planiranih objekta je
881 kW odnosno oko 2,88 MW.
Vrelovodni priklјučak
Vrelovodni priklјučak izvesti prema slijedećim uslovima:
-
vrelovodni priklјučak dimenzionisati za temperaturni režim rada 130/73oS;
-
cijevnu mrežu izvesti prema evropskim standardima EN 253 , EN 448 I EN 488;
Toplotna stanica
Toplotnu stanicu izvesti prema slijedećim uslovima:
-
toplotna stanica je indirektna ( sa izmjenjivačem toplote );
-
toplotnu stanicu projektovati za temperaturni režim rada 130/73-90/70 oS;
-
regulacija temperature polazne vode u funkciji od temperature vanjskog vazduha.
Unutrašnje instalacije
Unutrašnje instalacije izvesti prema slijedećim uslovima:
- temperaturni režim rada mreže u toku grijanja je 90/70oS ili niži;
- sistem grijanja,ventilacije i klimatizacije će odabrati projektant u saradnji sa investitorom, a u
zavisnosti od namjene pojedinih prostora.
39
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Pri projektovаnju, izgrаdnji i eksploаtаciji plаnirаnog stаmbenog i pomoćnog objektа, sа stаnovištа
toplifikаcije ispoštovаti slijedeće propise:
- Zаkon o uređenju prostorа, Službeni glаsnik broj RS 40/13;
- Zаkon o zаštiti od požаrа, Službeni glаsnik broj RS 71/12;
- Zakon o zaštiti na radu (Sl.glasnik RS 13/10);
- Opšte uputstvo zа prorаčun provjetrаvаnjа gаrаžа VDI – 2053;
- Prаvilnik o tehničkim normаtivimа zа sisteme zа odvođenje dimа i toplote nаstаlih u požаru,
Službeni list SFRJ broj 45/1983;
- Prаvilnik o tehničkim normаtivimа zа sisteme zа ventilаciju ili klimаtizаciju Službeni list SFRJ broj
38/1989;
- Prаvilnik o tehničkim normаtivimа zа stаbilne instаlаcije zа detekciju eksplozivnih gаsovа i pаrа Sl.
list SFRJ broj 24/1993;
- Prаvilnik o tehničkim normаtivimа zа stаbilne instаlаcije zа dojаvu požаrа Sl. list SRJ 87/93;
- Prаvilnik o tehničkim normаtivimа zа pristupne puteve, okretnice i uređene plаtoe zа vаtrogаsnа
vozilа u blizini objekаtа povećаnog rizikа od požаrа Službeni list SRJ broj 8/1995;
- Preporuke o podzemnim gаrаžаmа i odvođenju dimа iz podzemnih gаrаžа od strаne Inspektorаtа
zаštite od požаrа.
IX.
PARCELACIJA
Stanje
U pogledu parcelacije, može se konstatovati da je struktura parcela u obuhvatu Plana veoma
usitnjena.
Postojeće katastarske parcele prema ulici Pave Radana su uglavnom nepravilnog pravougaonog
oblika, izgrađene su glavnim i pomoćnim objektima, ali su u većini slučajeva prostorni kapaciteti
pomenutnih parcela iskorišteni, te ne dopuštaju značajnija proširenja i povećanja gabarita
pripadajućih objekata.
Postojeće katastarske parcele prema ulici Svetozara Markovića su nepravilnog pravougaonog i jako
izduženog oblika, izgrađene su glavnim i pomoćnim objektima niske spratnosti i lošeg boniteta, te se
u ovom dijelu obuhvata Plana planiraju značajne intervencije, prije svega u pogledu uklanjanja
objekata. Pored toga, postoji interesovanje vlasnika pomenutih parcela za izgradnjom stambenoposlovnih objekata, što je napomenuto i u Programskom zadatku.
Realizacijom prethodnog Plana i ukrupnjavanjem postojećih katastarskih parcela formirane su
građevinske parcele većih površina, na kojima su izgrađeni stambeno-poslovni i poslovni objekti uz
ulicu 1.Krajiškog korpusa. Prilikom izgradnje navedenih objekata, pojavili su se određeni pravnoimovinski problemi, a koji se odnose na parcele k.č.br.1765/3, 1729/1, i dijelova parcela 1727, 1738 i
1739. Ove katastarske parcele su prethodnim Planom bile uključene u građevinske parcele
predviđene za izgradnju navedenih objekata. Međutim, zbog neriješenih pravno-imovinskih odnosa
nad parcelom 1765/3, te zbog različitih zahtjeva vlasnika zemljišta u obuhvatu Plana, trenutno nije
40
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
moguće kompletiranje građevinskih parcela u skladu sa prethodnim Planom, te su one ovim Planom
tretirane drugačije.
Plan
Postojeća parcelacija prema ulici Pave Radana se zadržava. Postojeće katastarske parcele prema
ulici Pave Radana izgrađene su individualnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima, te u ovom
dijelu ne postoji interesovanje niti potreba za nekim intervencijama u pogedu parcelacije.
Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, planirana je promjena u odnosu na parcelaciju iz
prethodnog Plana, a koja se uglavnom odnosi na parcele na kojima su izgrađeni stambeno-poslovni i
poslovni objekti. Realizacijom prethodnog Plana i ukrupnjavanjem postojećih katastarskih parcela
formirane su građevinske parcele većih površina, na kojima su izgrađeni stambeno-poslovni i poslovni
objekti uz ulicu 1.Krajiškog korpusa. Prilikom izgradnje navedenih objekata, pojavili su se određeni
pravno-imovinski problemi, a koji se odnose na parcele k.č.br.1765/3, 1729/1, i dijelova parcela 1727,
1738 i 1739. Ove katastarske parcele su prethodnim Planom bile uključene u građevinske parcele
predviđene za izgradnju navedenih objekata. Međutim, zbog neriješenih pravno-imovinskih odnosa
nad parcelom 1765/3, te zbog različitih zahtjeva investitora i vlasnika zemljišta na parcelama u
obuhvatu Plana, trenutno nije moguće kompletiranje građevinskih parcela u skladu sa prethodnim
Planom.
U cilju izgradnje novih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata u obuhvatu Plana planirano je
ukrupnjavanje postojećih katastarskih čestica, radi formiranja jedinstvenih građevinskih parcela za
izgradnju.
Na osnovu pojedinačnih zahtjeva, planirana je preparcelacija odnosno usitnjavanje formiranih
građevinskih parcela, a u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
Planirana parcelacija prikazana je na grafičkom prilogu br.11 – Plan parcelacije.
U okviru grаfičkog prilogа Plаnа pаrcelаcije prikаzаn je tretmаn pаrcelа koje su definisаne
koordinаtаmа tаčаkа i dužinаmа frontovа. U toku izrаde Plаnа mаksimаlno su ispoštovаne postojeće
katastarske grаnice pаrcelа. Pаrcele sа individuаlnim stаmbenim objektimа imаju privаtni kаrаkter,
dok pаrcele nа kojimа se nаlаze kolektivni stаmbeni, stаmbeno-poslovni i poslovni objekti morаju
imаti jаvno korištenje, u smislu dа se površine oko objekаtа ne smiju ogrаđivаti i morаju se urediti nа
nаčin dа se omogući nesmetаn pješаčki sаobrаćаj.
Ogrаde je moguće postаviti po grаnicаmа pаrcelа sа individuаlnim objektimа dok je postаvljаnje
ogrаdа oko individuаlnih stаmbeno-poslovnih objekаtа, koji nisu plаnirаni kаo lаmele, moguće i
definiše se kroz urbаnističko-tehničke uslove.
X.
GRAĐEVINSKE I REGULACIONE LINIJE
Regulaciona linija je planska linija, određena grafički i numerički, koja odvaja zemljište planirano za
javne površine ili javne objekte od zemljišta planiranog za druge namjene. Regulаcionа linijа je
41
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
definisana nа grаfičkim prilozima br.17. Regulaciona linijа dаta je kаo sаstаvni i obаvezujući dio
Plаnа.
Građevinska linija je planska linija određena grafički i numerički, koja predstavlja maksimalnu granicu
do koje se određena građevina na površini može graditi. Kod planiranih stambeno-poslovnih i
poslovnih objekta građevinske linije su postavljene prema okolnim saobraćajnicama i drugim
prostorima, dok se u sklopu parcele objekat može slobodno razvijati u skladu sa funkcionalnim
zahtjevima, ali i u skladu sa uslovima i urbanističkim parametrima koji moraju biti ispunjeni.
Kаdа zа to postoje oprаvdаni rаzlozi (orgаnizаcijа prostorа, primjenа stаndаrdnih rаsterа zа
projektovаnje, oblikovno usklаđivаnje sа susjednim zgrаdаmа, formiranje bаlkona, terаsa, ugradnja
fаsаdnih liftova, formiranje аtrаktivne аrhitektonske plаstike fаsаdа, konzole, strehe i sl.) detаljnim
urbаnističko-tehničkim uslovimа mogu se odrediti horizontаlni gаbаriti ostаlih nаdzemnih etаžа (osim
prizemljа i prvog sprata) koji prelаze plаnirаne grаđevinske linije mаksimаlno 1.5 m, i to u mjeri kojа je
nužnа dа se uvаže nаvedeni rаzlozi.
Uslov zа primjenu odredаbа prethodnog stаvа je dа se promjenom horizontаlnog gаbаritа ne prelаze
regulаcione linije ili grаnice grаđevinske pаrcele, niti zаuzimа prostor plаnirаn zа sаobrаćаjnice.
Postojаnje oprаvdаnih rаzlogа utvrđuje se i obrаzlаže u tekstuаlnom dijelu detаljnih urbаnističkotehničkih uslovа.
Grаđevinske linije definisane su nа grаfičkom prilogu br.17 grafički, te numerički koordinatama lomnih
tačaka. Grаđevinske linije su obаvezujuće zа investitorа i zа sve učesnike u reаlizаciji objektа.
XI.
SISTEM ZELENIH POVRŠINA
Klаsifikаcijа zelenih površinа usklađena je sa aktuelnim zakonskim propisima kako slijedi:
1.
javno zelenilo,
2.
zelenilo stambenih blokova,
3.
zelenilo ograničene upotrebe i,
4.
zelenilo specijalne namjene.
1.
Jаvno zelenilo
Nа površinаmа iznаd podzemnih gаrаžа se ne preporučuje sаdnjа visokog dendrofondа, već
isključivo žbunаstog i drugog ukrаsnog šibljа, prilаgođenog zа rаst u ovim uslovimа.
Prilikom projektovаnjа novih objekаtа kolektivnog stаnovаnjа kаo i stаmbeno-poslovnih objekаtа u
obаvezu se stаvljа izrаdа projektа i izvođenje hortikulturnog uređenjа oko istih.
Pri sаdnji novih sаdnicа potrebno je voditi rаčunа o postojećim i plаnirаnim podzemnim
infrаstrukturnim instаlаcijаmа.
42
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
2.
Zelenilo stambenih blokova
Nа površinаmа iznаd podzemnih gаrаžа se ne preporučuje sаdnjа visokog dendrofondа, već
isključivo žbunаstog i drugog ukrаsnog šibljа, prilаgođenog zа rаst u ovim uslovimа.
Prilikom projektovаnjа novih objekаtа kolektivnog stаnovаnjа kаo i stаmbeno-poslovnih objekаtа u
obаvezu se stаvljа izrаdа projektа i izvođenje hortikulturnog uređenjа oko istih.
Pri sаdnji novih sаdnicа potrebno je voditi rаčunа o postojećim i plаnirаnim podzemnim
infrаstrukturnim instаlаcijаmа.
3.
Zelenilo ogrаničene upotrebe
Kаtegorijа ozelenjаvаnjа privаtnih kućа imа veliki znаčаj zа izgled cjelokupnog prostorа jer pokrivа
znаčаjnu površinu obuhvаtа, uz tu rаzliku što se nа izgled prostorа oko privаtnih kućа ne može
direktno uticаti putem ovih smjernicа.
Okućnice se uglаvnom sаstoje iz dvа dijelа: predbаšte i bаšte. Predbаštа, koju je potrebno
hortikulturno urediti ide od trotoаrа do ulаzа u kuću, а bаštа zauzimа prostor izа kuće do krаjа
parcele. Prostor predbаšte treba osmiliti u pogledu sаdržаja. Sаdni mаterijаl trebа dа je živ tokom
cijele godine (rаzni periodi cvjetаnjа, listаnjа, plodonošenjа), potrebno je planirati trаvnjаk, a аko
prostor dozvoljаvа i vodeni objekаt. Grаđevinski mаterijаl zа predbаštu trebа dа je prirodаn (drvo,
kаmen).
Prilikom izdаvаnjа urbаnističko-tehničkih uslovа potrebno je obаvezаti investitore u kontekstu
obаveznog hortikulturnog uređenjа dvorištа.
4.
Zelenilo specijаlne nаmjene
Vertikаlno zelenilo
Vertikаlno zelenilo je jedinstven nаčin dа se povećа površinа pod zelenilom, kаo i dа se unese više
vrstа rаzličitih formi , koje će dаti individuаlni lik u izgrаđenoj strukturi stаmbenih jedinicа. Nа području
obuhvаtа nаlаzi se veliki broj stаrih gаrаžа, šupа i ostаlih objekаtа koji nаrušаvаju izgled prostorа, а
kojim je nа ovаj nаčin moguće dаti određenu dekorаtivnost. Specifične morfološke kаrаkteristike
puzаvicа dаju mogućnosti dа ovаj nаčin ozelenjаvаnjа obezbijedi osim dekorаtivne, mikroklimаtsku,
izolirаjuću, rаščlаnjujuću i mаskirаjuću funkciju. Kаo vrste puzаvicа se preporučuju: Hedera helix,
Parthenocissus sp, Clematis x jackmanii i dr.
XII.
ŽIVOTNA SREDINA
а) Zаštitа vаzduhа
Osnovnа problemаtikа kod sаmog plаnirаnjа nаmjene površinа i izvorа polutаnаtа je momentаlno
nepostojаnje sistemа uprаvljаnjа kvаlitetom vаzduhа, odnosno jedinstveni monitoring nа osnovu
43
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
kojeg se može ne sаmo zаključiti stаnje kvаlitetа nego i uprаvljаti sа njim kаko nа području ovog
obuhvаtа tаko i nа području cijele teritorije Republike.
Sаgledаvаnjem jednog tаkvog sistemа, potrebа koje postoje u njemu i sаmo locirаnje zаgаđivаčа bi
bilo аdekvаtnije čime bi se obezbijedio još veći kvаlitet životne sredine.
U fаzi plаnirаnjа objekаtа i locirаnjа zаgаđivаčа vаzduhа vodilo se rаčunа o аdekvаtnoj nаmjeni
prostorа kojа će moći obezbijediti аdekvаtаn kvаlitet vаzduhа jednog sаvremenog urbаnog područjа.
U fаzi kаko stvаrаnjа konceptа tаko i u svim fаzаmа plаnirаnjа obuhvаćeni su svi postojeći zаkonski
propisi koji se odnose nа zаštitu vаzduhа.
Detаljnа аnаlizа toplifikаcionog sistemа i njegove orgаnizаcije može se sаgledаti iz posebnog dijelа
koji se bаvio ovom problemаtikom, koji je obuhvаtio sve prirodne zаhtjeve i koji se nаlаzi u ovom
Regulаcionom plаnu.
Svа postrojenjа kojа imаju nаmjenu obezbjeđenjа toplotne energije morаju zаdovoljаvаti propise
Zаkonа o zаštiti vаzduhа, kаo i ostаlа podzаkonskа аktа i regulаtive koje propisuju nаčin
funkcionisаnjа tih postrojenjа i uslove pod kojimа onа mogu funkcionisаti.
b) Zаštitа vodа
S obzirom nа stepen izgrаđenosti komunаlnog sistemа nа prostoru obuhvаtа plаnirа se izgrаdnjа
sepаrаtnog sistemа odvodnje otpаdnih vodа.
Pod sepаrаcionim sistemom se podrаzumijevа odvаjаnje otpаdnih od oborinskih vodа koje
podrаzumijevа i prаćenje njihovog sаstаvа.
Odvođenje otpаdnih vodа trebа dа bude pokriveno kаnаlizаcionom mrežom odnosno centrаlnim
grаdskim kаnаlizаcionim sistemom koji uključuje i sisteme i uređаje zа prečišćаvаnje.
Odvođenje oborinskih vodа obаvljаće se preko odgovаrаjućih kаnаlа koji će biti sаstаvni dio
kаnаlizаcione mreže, а koji morаju obezbijediti nаjkrаći put odvođenjа oborinskih vodа od plаnirаnih
objekаtа.
Svа rješenjа kojа se plаnirаju sprovesti kroz ovаj Plаnski dokument neophodno je izvesti u sklаdu sа
Zаkonom o vodаmа RS.
c) Uprаvljаnje čvrstim otpаdom
Pošto je prаvilno uprаvljаnje čvrstim otpаdom jedаn od vrlo bitnih preduslovа zа uprаvljаnje
kvаlitetom zemlje jednog urbаnog područjа potrebno je i posvetiti posebnu pаžnju ovoj problemаtici.
Evаkuаciju čvrstih otpаdnih mаterijа sа prostorа obuhvаtа ovog Regulаcionog plаnа trebа se ostvаriti
u sklаdu sа dokumentаcijom višeg redа, Studijom uprаvljаnjа čvrstim otpаdom zа regiju Bаnjа Lukа,
kаo i Studijom sistemа uklаnjаnjа čvrstog otpаdа zа grаd Bаnjа Luku.
Zа uspješno uspostаvljаnje sisemа prikupljаnjа otpаdа plаnirа se postаvljаnje odgovаrаjućih posudа
(hаjfišа) zаpremine 120 litаrа u dijelovimа individuаlnog stаnovаnjа, dok se u stаmbenim blokovimа
predviđа postаvljаnje kontejnerа zаpremine 1.1 m3 koji bi se disponirаli, zа tu priliku, nа tаčno
utvrđene vаnjske površine, а koje će imаti obezbijeđene sve sаnitаrno higijenske uslove i biti
određene urbаnističko tehničkim uslovimа.
44
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
Pored ovih utvrđenih lokаlitetа, Plаnom se predviđа i postаvljаnje korpi zа smeće duž svih pješаčkih
stаzа, koje se nаlаze uz sаobrаćаjnice.
Prilikom izborа lokаcijа nа kojimа će se postаvljаti kontejneri, morа se voditi rаčunа o:
1. Zаdovoljenju svih higijenskih zаhtjevа,
2. Obezbjeđenju svih zаštitnih mjerа (protivpožаrne i od nesrećnih slučаjevа),
3. Poštovаnju estetskih kriterijumа,
4. Udаljenost od ulice ne smije biti većа od 15-20 m,
5. Odgovаrаjućem prilаzu zа vozilа zа odvoz smećа i
6. Zаštiti mestа sklаdištenjа od аtmosferlijа i ostаlih spoljnih uticаjа.
Optimаlаn broj hаjfišа trebа se odrediti u odnosu nа broj stаnovnikа, а dobijа se pomoću empirijske
formule:
N=Q ´ S ´D / V /k
N - Broj potrebnih kontejnerа
Q - Količinа otpаdа (m3/dаn/st.)
S - Broj stаnovnikа određen zа sаbirni punkt
D - Broj dаnа između dvа odvozа otpаdа
V - Zаpreminа kontejnerа (m3)
k - Koeficijent popunjenosti kontejnerа
U procesu svih neophodnih rаdnji koje se odnose bilo nа prikupljаnje, uklаnjаnje, sklаdištenje,
deponovаnje i uopošte podizаnjа sistemа uprаvljаnjа otpаdom neophodno se pridržаvаti osnovnih
mjerа koje su predviđene zakonima i propisima koji uređuju ovu oblast.
45
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372
XIII.
PLANIRANI BILANSI
1.
Bruto građevinska površina objekata
46564,86 m2
2.
Površine pod objektima
8022,61 m2
3.
Ukupan broj objekata
46
Koeficijent izgrađenosti
2,97
Koeficijent zauzetosti
0,51
46
E) EKONOMSKA VALORIZACIJA PLANA
I. UVOD
Svaka izgradnja u osnovi je limitirana prethodnom izgradnjom saobraćajne, hidrotehničke, energetske,
elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture i hortikulturnim uređenjem, odnosno uređenjem
građevinskog zemljišta po etapama i u cjelini.
II. OSNOVNI CILJEVI IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA
Osnovni ciljevi izrade ovog dokumenta proističu iz odredbi Zakona i utvrđuju se kako slijedi:
• definisanje programskog osnova za privođenje namjeni građevinskog zemljišta u skladu sa predmetnim
Regulacionim planom,
• sagledavanje svih propisanih radnji i aktivnosti na poslovima pripremanja i opremanja građevinskog
zemljišta,
• globalno sagledavanje svih troškova (izraženih u konvertibilnim markama) na pripremanju i opremanju
građevinskog zemljišta u obuhvatu predmetnog Regulacionog plana,
• utvrđivanje prosječne visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta po 1 m ² bruto građevinske
površine (BGP)
Na bazi ovako definisanih ciljeva izrade i donošenja Programa, odgovarajući organi Vlade mogu definisati
strategiju i donositi odgovarajuće investicione odluke vezano za izgradnju i uređenje građevinskog zemljišta,
III. PRIPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
U fazi pripremanja građevinskog zemljišta utvrđuju se sve neophodne aktivnosti na pripremanju
građevinskog zemljišta kao i troškovi njihove realizacije podrazumijevajući izradu geodetskih podloga,
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zatim izradu urbanističko-planske dokumentacije, izradu odgovarajuće
tehničke dokumentacije, kao i vođenje operativne kordinacije u pripremanju građevinskog zemljišta.
Kako je već realizovan dio ovih aktivnosti, sva postojeća dokumentacija koja se odnosi na pripremanje
građevinskog zemljišta čini sastavni dio ovih troškova.
1. GEODETSKE PODLOGE
Da bi se uspješno prišlo izradi ovog dokumenta potrebno je utvrditi troškove za izradu geodetskih podloga
za površinu predmetnog prostora.
1,570.00
Ukupni troškovi izrade geodetskih podloga iznose:
2. IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI
Kao jednu od važnijih stavki u realizaciji ovog Regulacionog plana treba izdvojiti rušenje objekata.
211,250.00
Troškovi rušenja objekata iznose:
3. URBANISTIČKO – PLANSKA DOKUMENTACIJA
Neodvojivi dio pripremnih radova na opremanju građevinskog zemljišta čini urbanističko – planska
dokumentacija i to Regulacioni plan i urbanističko – tehnički uslovi za projektovanje i građenje javne
saobraćajne, hidrotehničke, elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture.
Dokumentacija
a)
b)
Izrada Regulacionog plana
Izrada urbanističko-tehničkih uslova za projektovanje i građenje javne
infrastrukture
Troškovi izrade navedene urbanističko – planske dokumentacije iznose:
Iznos
2,199.60
1,331.20
3,530.80
4. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – PROJEKTI ZA IZVOĐENJE
Za potrebe opremanja građevinskog zemljišta – izgradnju javne saobraćajne, hidrotehničke,
elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture, utvrđuje se potrebna struktura tehničke dokumentacije
– projekata za izvođenje ovih radova.
U daljem tekstu se navode troškovi izrade tehničke dokumentacije na bazi utvrđene investicione vrijednosti
programiranih radova iz poglavlja “4”.
4.1. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
Troškovi izrade predmetne tehničke dokumentacije utvrđeni su na bazi investicione vrednosti i
odgovarajućeg procenta za izradu navedene dokumentacije određenim u skladu sa tržišnim cijenama
obavljanja ove vrste konsalting usluga u investicionoj izgradnji.
2,976.21
Troškovi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajne infrastrukture iznose:
4.2. HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA
Troškovi izrade predmetne tehničke dokumentacije utvrđeni su na bazi investicione vrednosti i
odgovarajućeg procenta za izradu navedene dokumentacije određenim u skladu sa preporukama iz
Priručnika za obavljanje konsalting usluga u investicionoj izgradnji.
3,848.25
Troškovi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju hidrotehničke infrastrukture iznose:
4.3. ELEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA
Troškovi izrade predmetne tehničke dokumentacije utvrđeni su na bazi investicione vrednosti i
odgovarajućeg procenta za izradu navedene dokumentacije određenim u skladu sa preporukama iz
Priručnika za obavljanje konsalting usluga u investicionoj izgradnji.
Troškovi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju elektroenergetske i
telekomunikacione infrastrukture iznose:
9,196.20
4.4. TOPLIFIKACIONA INFRASTRUKTURA
Troškovi izrade predmetne tehničke dokumentacije utvrđeni su na bazi investicione vrednosti i
odgovarajućeg procenta za izradu navedene dokumentacije određenim u skladu sa preporukama iz
Priručnika za obavljanje konsalting usluga u investicionoj izgradnji.
Troškovi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju toplifikacione infrastrukture iznose:
3,003.00
4.5. REKAPITULACIJA TROŠKOVA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – PROJEKATA ZA
IZVOĐENJE
Ukupni troškovi izrade tehničke dokumentacije – projekata za izvođenje saobraćajne, hidrotehničke,
elektroenergetske, energetske i telekomunikacione infrastrukture i uređenje zelenih površina, dati su u
sljedećoj tabeli:
Tehnička dokumentacija
a)
b)
c)
d)
za izgradnju saobraćajne infrastrukture
za izgradnju hidrotehničke infrastrukture
za izgradnju elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture
za izgradnju toplifikacione infrastrukture
Ukupni troškovi izrade tehničke dokumentacije iznose:
Iznos
2,976.21
3,848.25
9,196.20
3,003.00
19,023.65
5. OPERATIVNA KOORDINACIJA U PRIPREMANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Operativna koordinacija u pripremanju građevinskog zemljišta je koordinacija svih aktivnosti na pripremi i
izradi tehničke dokumentacije – projekata za izvođenje saobraćajne, hidrotehničke, elektroenergetske i
telekomunikacione infrastrukture.
Ovi troškovi su dati na bazi navedenih troškova i iznose 2% od njihove ukupne vrijednosti.
Troškovi operativne koordinacije u pripremanju građevinskog zemljišta iznose:
6. REKAPITULACIJA TROŠKOVA PRIPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Pripremanje građevinskog zemljišta
a)
b)
c)
d)
e)
izrada geodetske podloge
rješenje imovinsko-pravnih odnosa / rušenje objekata
izrada urbanističko-planske dokumentacije
izrada tehničke dokumentacije – projekata za izvođenje
operativna koordinacija u pripremanju građevinskog zemljišta
Ukupni troškovi pripremanja građevinskog zemljišta:
380.47
Iznos
1,570.00
211,250.00
3,530.80
19,023.65
380.47
235,754.92
IV. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Opremanje građevinskog zemljišta u smislu Zakona o građevinskom zemljištu podrazumijeva izgradnju javne
saobraćajne, hidrotehničke, energetske, elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture, kao i uređenje
zelenih površina.
Programom se utvrđuju troškovi opremanja zemljišta na bazi idejnih rješenja, kao i drugih idejnih i planskih
rješenja sadržanih u predmetnom Regulacionom planu.
1. IZGRADNJA JAVNE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
Opis radova
Izgradnja saobraćajnica;
1.
m2
1139.00
Troškovi izgradnje saobraćajne infrastrukture iznose:
2. IZGRADNJA JAVNE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
Opis radova
1.
Vodovod
Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u okviru granica obuhvata Plana:
cijev 160 mm ; 120 m
2.
Fekalna kanalizacija
Izgradnja fekalnih kanalizacionih kolektora u okviru granica obuhvata Plana :
cijev 300 mm ; 186 m ; u novoizgrađenoj saobraćajnici
cijev 300 mm ; 64 m ; u postojećoj saobraćajnici
3.
Kišna kanalizacija
Izgradnja glavnih i sekundarnih kanala kišne kanalizacije u okviru granica
obuhvata Plana
Iznos
76,313.00
76,313.00
Iznos
7,920.00
27,342.00
11,520.00
51,891.00
cijev 300 mm ; 353 m
Troškovi izgradnje hidrotehničke infrastrukture iznose:
98,673.00
3. IZGRADNJA JAVNE ELEKTROENERGETSKE I TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE
Iznos
Opis radova
1
Elektroenergetska infrastruktura
13,800.00
a)
POLAGANJE SN-VN KABLOVA
b)
12,000.00
POLAGANJE NN KABLOVA - RASVJETA
NABAVKA I UGRADNJA
c)
KABLOVSKE TT KANALIZACIJE SA KABLOVSKIM OKNIMA
10,000.00
a)
IZGRADNJA TRAFOSTANICA MBTS
4. IZGRADNJA JAVNE TOPLIFIKACIONE INFRASTRUKTURE
Opis radova
200,000.00
235,800.00
Iznos
1
Nabavka i postavljanje vrelovoda
m'
140.00
Troškovi izgradnje toplifikacione infrastrukture iznose:
77,000.00
77,000.00
5. UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Opis radova
1
zelene površine
Iznos
5,250.00
Troškovi uređenja javnih površina iznose:
5,250.00
6. STRUČNI NADZOR NAD OPREMANJEM GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Stručni nadzor nad opremanjem građevinskog zemljišta – izgradnjom javne saobraćajne, hidrotehničke,
elektroenergetske, energetske i telekomunikacione infrastrukture, kao i hortikulturnog uređenja obuhvata:
kontrolu odgovarajuće primjene tehničke dokumentacije, kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja svih vrsta
radova i primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta radova, kontrolu kvaliteta
materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju, davanje uputstava izvođaču radova i po potrebi,
obezbjeđenje detalja za izvođenje radova. Troškovi vršenja stručnog nadzora obračunati su primjenom
koeficijenta 2% na ukupnu investicionu vrijednost opremanja građevinskog zemljišta.
9,755.72
Troškovi vršenja stručnog nadzora nad opremanjem građevinskog zemljišta iznose:
7. REKAPITULACIJA TROŠKOVA OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Ukupni troškovi opremanja građevinskog zemljišta :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
izgradnja saobraćajne infrastrukture
izgradnja hidrotehničke infrastrukture
izgradnja elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture
izgradnja toplifikacione infrastrukture
uređenje javnih površina
stručni nadzor nad opremanjem građevinskog zemljišta
Ukupni troškovi opremanja građevinskog zemljišta iznose:
Iznos
76,313.00
98,673.00
235,800.00
77,000.00
5,250.00
9,755.72
502,791.72
V. INVESTICIONA ULAGANJA U UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
U poglavljima “III” i “IV" utvrđena je visina investicionih ulaganja za pripremanje, odnosno opremanje
građevinskog zemljišta na prostoru Regulacionog plana.
U ovom poglavlju utvrđuju se i ukupni troškovi uređenja građevinskog zemljišta.
1. TROŠKOVI PRIPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Ukupni troškovi pripremanja građevinskog zemljišta iznose:
2. TROŠKOVI OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Ukupni troškovi opremanja građevinskog zemljišta iznose:
3. UKUPNI TROŠKOVI UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Ukupni troškovi uređenja građevinskog zemljišta iznose:
NAKNADA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Troškovi naknade za uređenje građevinskog zemljišta po 1 m ² bruto građevinske površine
235,754.92
502,791.72
738,546.64
27.06
Kako su troškovi računati samo na osnovu idejnih rešenja saobraćajne, hidrotehničke, elektroenergetske i
telekomunikacione infrastrukture iz Regulacionog plana, prilikom utvrđivanja prosječne visine naknade za
uređenje građevinskog zemljišta neophodno je ugraditi i troškove drugih, u ovom trenutku neutvrđenih
radova, i visinu naknade, u tom smislu, uvećati za 30%.
Troškovi naknade za uređenje građevinskog zemljišta po 1 m ² bruto građevinske
površine uvećani za neutvrđene radove iznose:
35.18
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ D.O.O. BANJA LUKA
KRALJAPETRA I KARAĐORĐEVIĆA 92-98, 78 000 BANJALUKA; TEL: +38751348360, FAX: +38751348372
III. GRAFIČKI DIO
Download

izmjena dijela regulacionog plana za prostor