Návod těla body
chování
Lenka Kazmarová
Your
k použití vlastního
Pohyb je život
a život je pohyb.
Pohybový systém
člověka se vyvíjel
po mnoho milionů
let, přizpůsoboval
se podmínkám
vzpřímení člověka
na dvě končetiny
pro pohyb vpřed –
archaický pohybový
vzor – pro chůzi.
V
V anatomické struktuře lidského těla je ukryta definice jeho
smysluplného užívání, ve tvaru kostí, svalů, konstrukce kloubů.
To, co příroda využívá v mikrokosmu i makrokosmu, využívá
i v konstrukci pohybového systému. Jsou to principy polarity,
klenby, vlny, vzpřímení a spirály.
A co naše tělo? Spirálně stočené dlouhé kosti, svaly, vazy. Spirální stočení struktury zajišťuje stabilitu, ale i dynamiku a mobilitu. Člověk je součástí přírody, žijeme v trojrozměrném prostoru, a proto není možné, abychom se v něm pohybovali jinak
než trojrozměrně.
Polarita. Žijeme ve světě polarit: + × –, sladký × slaný, den
× noc a mnoho mnoho dalších příkladů. Ale může to být i stres
× relaxace a nebo stres × wellness. A jak to funguje v našem těle?
Úplně stejně jako všude kolem nás: nádech nemůže být bez výdechu; naše srdíčko nasává (diastola) a vypuzuje krev (systola);
kloub jsou vlastně dva póly proti sobě stojící a často trojrozměrně se pohybující (jamka a hlavice); sval má začátek a úpon,
i zde je princip polarity.
Funkcí svalů, kloubů a vazů je především pohyb. V našem těle
není kloub, sval nebo vaz, který by neměl svoji jasně danou funkci, jako jeden článek z komplexního pohybového vzoru. Pokud
by byl některý tento článek „zbytečný“, tak by se dávno v průběhu evoluce přeměnil, anebo úplně vytratil. Z toho vyplývá, že vše
co je v našem těle má nějakou naprogramovanou funkci.
Spirála. V přírodě můžeme spirálu například vidět ve vodním a vzdušném víru, spirálně jsou stočené i pnoucí rostliny aj.
instructions
manual
Movement is life and life is
movement. Human kinetic
apparatus have developed for
many million years, addapted to
the conditions of erected posture
and forward movement – an
archaic movement pattern – walk.
T
The anatomic structure
of human body conceals the
definition of its meaningful
usage, in the form of the shape
of bones, muscles, design of
joints. What the nature uses
both in microcosmos and
macrocosmos is used also for
the kinetic system. These are
the principles of polarity,
arch, wave, erection and spiral.
Polarity. We live in a polar world: + × -, sweet × salty,
day × night and many other
examples. But it can be also
stress × relaxation or stress ×
wellness. How does it work in
our body? Exactly the same
like anywhere else: inhale can
not exist without exhale, our
heart sucks (diastole) and
thrusts (systole); a joint is, in
fact, two opposite poles making a three-dimensional move
(cotyle and head); a muscle
has a beginning and a tendon,
here as well the priciple of polarity exists.
Spiral. In the nature, you
can find a spiral for example
in a whirpool, or a whirlwind,
rampant plants are rounded
into the spiral as well etc.
And what about our body?
The long bones are spirally
rotated, muscles, ligaments.
The spiral structure ensures
stability, but also dynamics and mobility. A human is
a part of the nature, we live in
three-dimensional space, and
therefore it is not possible to
move in it in any other way
than also three-dimensional.
The main function of
muscles, joints and tendons
is movement. You would not
A položme si otázku: Jak je možné, když má naše tělo tak
ideální předpoklady pro pohyb, proč dochází k tak častým přetížením a obtížím – bolestem pohybového aparátu? K jeho
předčasnému opotřebování? Bolesti páteře, kloubů jsou často
Fotografie/Photography: 2x © Miroslav Sanytrák
34
www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR
Návod k použití vlastního těla
35
chování/behaviour
Když tyto varovné signály přichází – to je většinou čas, kdy vyhledáme „nějakou pomoc“, většinou lékařskou. Všemi dostupnými diagnostickými metodami se podaří vyšetřit, odkud bolesti pramení. Můžeme se dozvědět, že máme změny na páteři, či sníženou anebo vyhřezlou meziobratlovou ploténku,
nebo snad začínající nebo již pokročilou artrózu v některém
z kloubů v těle. S doporučením, že máme „cvičit“, ale často
také dostaneme jen „nějakou pilulku“, aby nás bolesti přešly.
Po pilulce se bolesti zmírní, odejdou, ale jaké překvapení, za
A tady může být jedna z odpovědí, proč je v dnešní době čas se objeví znovu, na stejném, ale často na jiném místě těla.
tolik obtíží. Nepoužíváme svoje tělo k dynamickému pohy- Zkusíme tedy další
alší doporučení
d
čen „to cvičení“. Buď pod odborbu, ale často a dlouhodobě se
ným dohledem fyzioterapeuta
v některém zdravotnickém zařínacházíme ve statické pozici
v ně
Často a dlouhodobě
zení, anebo se rozhodneme pro
– dlouhé sezení, stání. Svaly
ly
ze
se nacházíme ve statické
jiné cvičení – pohybovou aktiztrácejí svoji elasticitu a síluu –
pozici
–
dlouhé
sezení,
stání.
vitu, která nám „sedí“. Máme na
dochází ke svalové nerovnovávávýběr hodně širokou škálu růzze a tělo si samo hledá jiný ná
náhradní stereotyp pohybu. A v tu chvíli je to začarovaný kruh. ných pohybových aktivit, které nám nabízí síť Fitness a regeneračních center. Od různých typů jógy až po posilovny.
Je mnoho dalších faktorů, které náš pohybový systém Objevují se stále nové a nové formy pohybových aktivit.
ovlivňují, počínaje nesprávnou výživou až po stresy, kterým
Jsem fyzioterapeutka, o radu se na mě obrací klienti majsme často vystavováni. Přetížení pohybového aparátu –
chybné pohybové stereotypy – získáváme „nesprávným použí- jící problémy se svým pohybovým aparátem. Řada z nich
váním“ svého těla, a to se postupně začne projevovat bolestmi. chodí pravidelně „cvičit“, kompenzují statickou zátěž, kterou
nazývány civilizačními chorobami. Před více jak 100 lety začal velký technický rozvoj a člověk vynalézal různé nástroje
a přístroje pro to, aby si ulehčil práci, mohl se rychleji přemísťovat z místa na místo. V dnešní době nemusíme často
chodit ani do schodů – máme jezdící. Máme přístroje na
dálkové ovládání a mnoho dalších a dalších „vymožeností“
dnešní doby. Prosedíme mnoho hodin u PC, nebo u TV
a z člověka chodícího se pomalu stal „sedavec“.
find a single joint, muscle or tendon in
your body, without a clearly defined
function, as one part of a complex kinetic pattern. Should one of these parts
be redundant, it would transform or
vanish during the long evolution process. That means that everything in our
body features some pre-programmed
function.
Let us ask a question: How is it
possible, if our body has such an ideal
talent for movement, why do we so
often experience overload and troubles – pain of the kinetic apparatus?
Its wear out? Pain in the spine, joints
are often marked as civilization illness.
More than 100 years ago a huge
technological development started
and men came up with variety of machines to make their lives easier, to
move from place to place faster. Today
we often do not have to even climb
the stairs – we have moving ones. We
have remote controls and many other
„gadgets“ of modern times. We spend
long hours in front of a PC, or TV
and from a walking man we slowly
turned into „a sitter“.
Here may one of the answers to
our frequent troubles lie. We do not
use our body for a dynamic movement, but often and for long periThe stress overload of the kinetic sysods of time, find ourselves station- tem – wrong movement stereotypes we
ary – sitting or standing upright on achieve through „mal-using“ our bodies,
one place. The muscles lose their which eventually result in pain. Having
elasticity –
received
these
reece
a muscle diswarning
sigwarn
Often and for long periods
ballance apnals
naal – we usupears and the of time find ourselves stationary
ally
allly find „some
body starts
arts
kind of help“,
– sitting or standing.
looking for
mostly media substitutee
cal.
Using
stereotype of movement. And in that a variety of disgnostic methods we are
moment it becomes a never ending usually able to pinpoint the source of the
loop. There are many other factors pain. We can learn that we suffer from
to affect our kinetic system, from changes on the backbone, or depressed
a wrong nutrition to stress, that we or misplaced vertebra discs, or either
are often subject to.
starting or already developed arthrosis in
some joint. With a recommendation to
„take up some excercise“, but often with
just „a painkiller“. Which really kills the
pain for some time, but what a surprise
when it returns at the same or often also
other part of your body. Consequently
we try the other recommendation – „the
excercise“. Either under the supervision
of a physiotherapist in a hospital, or we
decide in favour of an activity which
„suits us“. We can chose from variety of
activities, ofered by the network of fitness or regeneration centers. From some
kind of yoga to weightlifting. New possibilities emerge every day. But the pain
keeps coming back or travel from place
to place. Why does it happen?
Fotografie/Photography: 4x © Miroslav Sanytrák
36
www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR
Návod k použití vlastního těla
37
chování/behaviour
mají často ve svém zaměstnání. Chodí
do Fitness, jezdí na kole, cvičí jógu
a jiné a jiné pohybové aktivity. Ale přesto se bolesti vrací, nebo cestují z místa
na místo. Proč tomu tak je?
A na to může být jednoduchá odpověď. Nepoužíváme své tělo správně.
Když se podíváte kolem sebe a budete pozorovat lidi, jak se pohybují –
jak chodí po ulici – tak uvidíte, že co
člověk to jiný typ chůze – jiný pohyb.
Budete-li pozorovat dva nebo více lidí
dělající stejný cvik, překvapí vás, že to
každý bude dělat trochu jinak. A jak je
to možné, když všichni máme stejnou
konstrukci – většinou máme stejný počet jak kostí, tak svalů. Čím je to tedy
jiné? Tím, že ten svůj pohybový „nástroj“ jinak používáme. Pohyb je ovlivňován řadou genetických předpokladů, které si přinášíme na svět, je to naše
mentalita, je to naše nálada, je to stav
těla jako takového, ale je to i pracovní
nebo sportovní činnost, kterou dennodenně vykonáváme, spousta a spousta
jiných faktorů.
Pohybový koncept Spiraldynamik® hledá řešení nápravy chybných
– nekoordinovaných pohybů v „učení
se“ správnému trojrozměrnému pohybu a využití všeho toho, čím nás příroda v průběhu evoluce obdařila.
Co je koordinovaný a nekoordino- – koordinovaný pohyb v našem těle
a rozlišit ho od nesprávného nekoorvyný pohyb?
Žijeme v trojrozměrném prosto- dinovaného pohybu.
ru a máme již předurčeno se v tomToto je důležitý vklad do našich
to prostoru pohybovat trojrozměrně, jinak to přeci ani není možné ane- dalších pohybových aktivit, které probo je? Abychom toto pochopili, je tře- vozujeme a je dobře, že provozujeme,
ba, abychom se o svém těle dozvěděli protože pohyb je pro nás „životně“ důněco trochu víc. Když si prolistujeme ležitý. Ale nepostačí „jen“ sportovat
svůj život, dostali jsme někdy návod – cvičit, ale je důležité uvědomována použití naší „tělesné schránky“? ní si našeho těla i v denních situacích
Asi ne. Když se ve škole probírala ana- a činnostech. Jak stojím? Mám napřímetomie
nou páčlověKvalitním pohybem získáváme
nev aneka, tak
nejpřirozenější zdroj pro
bo mám
jsme urpodporu lidského zdraví.
„v yvalečitě chyné“ bříšběli, protože uvědomění a znalost anatomie ko? Co je správné? A jak to mám
našeho těla často hodně pokulhává za správně udělat? A bude to mnoostatními vědomostmi, které máme. ho a mnoho otázek každého z nás ve
Podstatně lépe známe návody na po- vztahu k našemu tělu. A kdo nám na
užití různých spotřebičů, jsme přesně ně odpoví? Měl by to být učitel pohyinformováni, co smíme a co nesmí- bu, kterým je nejen fyzioterapeut, ale
me. Z toho, jak funguje motor, jaká je měli by to být všichni ti, kteří pohyb
stavba těla živočichů, jsme byli ve ško- učí. Vždyť každý, kdo chce řídit auto,
le zkoušeni. Ale seznamování, uvědo- musí mít řidičák a ten, kdo chce „římování si a ovládání svého vlastního dit“– učit pohyb, by měl mít ten „řiditěla není v osnovách žádného základ- čák“ k učení pohybu na 100 %.
ního stupně vzdělání.
Náprava chybných stereotypů je
Jak tedy máme to naše tělo ovlá- obtížná, ale možná v kterémkoli věku.
dat? Musíme se naučit ho opět pro- Záleží jen na naší zodpovědnosti k naciťovat a vnímat našima vnitřníma šemu vlastnímu tělu, které je jen a jen
očima, naučit se rozeznávat správný naše, nepatří žádné instituci :–).
Pochopíme-li geniální konstrukci
našeho těla a naučíme-li se ho ovládat
a používat, pak se dostaneme na cestu
poznávání, experimentování, uvědomování a procítění našeho vlastního
těla. Kvalitním pohybem získáváme
nejpřirozenější zdroj pro podporu lidského zdraví.
A jak tedy poznám, že dělám pohyb
špatně anebo dobře? To by nás měl naučit učitel pohybu – trenér, cvičitel,
který nás vede v různých pohybových
aktivitách. Učitel jógy, ale i učitel tělocviku, všichni ti, kteří pohyb učí. Ne
vždycky tomu tak ale musí být.
38
www.wellnessbook.eu | CHOVÁNÍ/BEHAVIOUR
Having understood a genius design of our body and
learned to control and use it, we may set off at the journey
of experiment, self-awareness and feeling our own body. The
quality movement becomes the most natural source to the
support our health.
And how can I recognize whether I am doing a movement right or wrong? That you should learn from you movement instructor – a coach, instructor leading us through
various physical activities. A yoga teacher, but also a PT
teacher, all those who teach how to move. However, not always it is the case.
What is a coordinated and not coordinated movement?
We live in a three dimensional space and are destined to
move in it in a three dimensional way, otherwise it would not
work, would it?
I am a physiotherapist, clients suffering from problems
with their kinetic system turn to me for advice. Many of
them take regular excercices to compensate for the static
stress load from their jobs. They visit fitness centeres, ride
bicycles, do yoga or other activities. And the answer may
be easy. We are not using our body in the right way. When
you look around and watch the way people move – the way
they walk – you will notice, that every man has a specific
type of walk – specific movement. Watching two or more
people doing the same excercise will surprise you by the
fact that each of them does it in his own way. And how is it
possible, when we all posses the same design – mostly we
have the same number of bones and muscles. What makes it
different? The difference is in the way we use our „tool“. The
movement is affected by many genetic premises, we bring to
this world, it is our mentality, it is our mood, it is the general
condition of our body, but it is also the work or sports activity we do every day, many and many other factors.
The movement concept of Spiraldynamik® looks for
the remedy for many errors – not coordinated movements,
through „learning“ the right three-dimensional movement
and exploitation of what we have been endowed with from
our mother nature.
To understand that, we need to learn a bit more about
our body. Remembering your life, have we ever obtained an
instructions manual for our „body shell“? Probably not. We
were probably absent from the lessons of anatomy in our
school days, as the general knowledge of anatomy ususaly
limps behind other knowledge we have. We know much better the manuals of various devices, knowing exactly what we
can or can not do. We were tested on the function of an engine or a constitution of animals. But the lessons of awareness and control of your body are not in the syllabus of any
comprehensive education. So, how can we control our body?
We need to learn to feel it and perceive it with our inner eyes,
learn to recognize the correct – coordinated movement and
distinguish it from the wrong, not coordinated one.
That is an important input into our physical activities,
which we do, and it is good that we do them, as the movement is „essential“ for us. However, „just“ doing a sport – excercices is not enough, but you need to be aware of your body
even during everyday activities. How do I stand? Is my pelves
straight or is my belly „popped out“? What is correct? A how
to do it correctly? And it will be many questions for each of us
in the relation to our body. And who can give us the answers?
It should be a movement teacher, who is not only a physiotherapist, but also all those who teach about moving. Whoever wants to drive a car, needs a driving licence and whoever
wants to „drive“ – teach movements should have a licence to
teach so in 100%.
The remedy of wrong stereotypes is hard, but possible
in any age. It only depends on our responsibility to our own
body, which is only ours, it does not belong to any other institution :–).
Návod k použití vlastního těla
39
Download

Návod k použití vlastního těla