SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI VOJVODINE
- POKRAJINSKI ODBOR Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 24. Tel. 021/456-329 cent.021/557-911
Faks: 021/457-472 i 457-149, Tekući račun broj 355-1006609-08
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad,PIB:101890971, e-mail: [email protected] ; www.szv.org.rs
Novi Sad, februar, 2012. godine
Predmet: Stručno mišljenje SSSV povodom isplate otpremnine pri odlasku u penziju u
zdravstvenim ustanovama
Isplata otpremnine pri odlasku u penziju u zdravstvenim ustanovama regulisana je:
-Zakonom o radu (Sl. Glasnik RS br. 24/05, 61/05 i 54/09),
-Posebnim Kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija –PKU
koji je potpisan 24.05.2010. godine i ima prošireno dejstvo na sve poslodavce koji obavljaju
zzdravstvenu delatnost ) i
-Kolektivnim ugovorima kod poslodavca ukoliko su zaključeni, kao i ugovorima o radu.
Članom 119. st. 1. tačka 1. Zakona o radu utvrđeno je: Poslodavaac je dužan da isplati, u skladu
sa opštim aktom (kolektivnim ugovorom) zaposlenom otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje
u visini tri prosečne zarade.
Stavom 3. čl. 119. Zakona o radu utvrdjeno je da se pod prosečnom zaradom iz stava 1. tačka 1
ovog člana smatra prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku
republičkog organa nadležnog za statistiku.
Članom 107. PKU utvrđeno je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati otpremninu pri
odlasku u penziju najmanje u visini tri prosečne plate zaposlenog u momentu isplate, s tim što
tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod
poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne plate po zaposlenom isplaćene u
Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za
poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.
Odredbom člana 2. PKU( koja je u skladu sa članom 8., 9., i 10. Zakona o radu) utvrđeno je :
-da se PKU neposredno primenjuje u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija,
-da kolektivni ugovor kod poslodavca i pravilnik o radu, kao i ugovor o radu ne mogu da sadrže
odredbe kojima se utvrđuju manja prava i nepovoljniji uslovi rada zaposlenog od prava utvrđenih
zakonom i ovim ugovorom,
- da se kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava
od prava utvrđenih zakonom i ovim ugovorom.
Prema tome, na osnovu svega iznetog, a s obzirom da je otpremnina pri odlasku u penziju u PKU
utvrđena šire, odnosno u određenom slučaju “ako je to za zaposlenog povoljnije” zaposlenima se
garantuje otpremnina u veći iznosu od iznosa utvrđenog u Zakonu o radu, poslodavac je dužan da
zaposlenom isplati onu otpremninu koja je za njega povoljnija, u skladu sa članom 107.
PKU.
PREDSEDNICA
POKRAJINSKOG ODBORA
dr Dunja Civrić,s.r.
Download

(stručno mišljenje zdravstvo-otpremnina-1)