НОВИ ОДОБРЕНИ
КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА
НА
ПОСЕБ ОС Т
Н
ПОГОДуџбине
за нартплати!
у пре
РА
Д
2015/2016.
З РЕ
ШКОЛСКА ГОДИНА

Буквар
п ри
и

рукој де
ц
 Чине га три целине:
• Цртанка (за предбукварски период, садржи
графомоторичке и језичке вежбе),
• Писанка (садржи текстове за групну обраду
штампаних и писаних слова),
• Песме и приче.
 Велика разноврсност задатака од ученика
захтева: писање, читање, одгонетање, причање,
препричавање, описивање, допуњавање,
повезивање, исправљање текста, цртање...
 За потребе овог Буквара наменски је
направљен рукописни фонт.
о
ев
Аутори: Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић
ен
гођ о и л
а
л
метода
групне
обраде
слова
Словарица
Ауторка: Радмила Жежељ Ралић
ин
ни
ц
Читанка + CD
личито о
б
А Б В Г Д Ђ .
Е Ж З И Ј К ,
Л ЉМ Н Њ О :
П Р С Т Ћ У !
Ф Х Ц Ч Џ Ш ?
и
оз

и и с глас
у
аз
ној подл
оје
сам
огласн
иц
ар
 Осим слова садржи и подсетник о редоследу потеза у писању.
 Објекти на сличицама блиски су сазнајном свету детета.
и могу да се именују кратким речима лаким за изговор.
 Таласасте линије испод речи сугеришу број слогова у тој речи.
Ауторка: Радмила Жежељ Ралић
таног
чи
ц
ак
вање про
енат ста
н на р а з
у
ље
ме
в
 Подстиче богаћење речника ученика и развој читалачке писмености.
 Садржи дескриптивне, наративне и експозиторне текстове.
 Задаци су дати на више нивоа сложености.
 Појмови из књижевности издвојени су у посебној апаратури Учимо наш српски језик.
 Непознате речи издвојене су другом бојом и објашњене поред текста и на крају Читанке, у Речнику.
 На компакт-диску се налазе одабрани текстови које читају познати глумци.
+
прилагођенo
инклузивном моделу
образовања!
МАТЕМАТИКА
Аутори: др Бранислав Поповић, др Ненад Вуловић,
Петар Анокић, Мирјана Кандић
Уџбеник

 Има јасну садржинску структуру – области су означене различитим бојама.
 Својим изгледом привлачан је првацима и примерен њиховом узрасту.
 Занимљиве фотографије и илустрације ведрих боја су у функцији
разумевања садржаја.
 Формулације и захтеви развијају различите нивое мишљења
(уочи, опиши, повежи, рашчлани, упореди, настави...).
на
ф
огра ије и
т
о
ба
искуству
уч
еника
устраци
ј
е
ил
зирају се
ф
Радна свеска

 Подељена је на два дела – за прво и друго полугодиште.
 Садржи велики број разноврсних задатака (табеле, графикони,
пирамиде, математичко дрво...).
 Налози су релевантни, прецизни и разумљиви.
 Задаци садрже реалне животне ситуације и поређани су од
једноставнијих ка тежим.
 Занимљива новина су „задаци за одмор” означени иконицом
детелине.
 На крају сваке области налази се тест Провери своје знање,
који показује степен усвојености и способности примене наученог
градива.
+
корелација са
садржајима других
наставних предмета!
више од
800
задатака
СВЕТ
ОКО НАС
Ауторке: др Ирена Голубовић Илић,
Андријана Јаковљевић, Оливера Цекић Јовановић
Уџбеник
ГАЈЕЊЕ БИЉАКА
Прочитај песму и размисли због чега људи гаје биљке.
ад
гр
САДИ ДРВО
ив о н
а
НАУЧИЛИ СМО
ВЕЗА ЖИВЕ И НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ
ПРИРОДА
ЖИВА
Где год нађеш згодно место
Ту дрво посади!
А дрво је благодарно,
Па ће да награди.
Наградиће изобиљем
Хлада, рода свог,
Наградиће било тебе,
Било брата твог.
људи
ају сваке
кр
саже
то

 Подстиче активно учење: отвара проблеме, поставља питања и води ученике ка
одговорима.
 Уважава развојне могућности деце тог узраста, али их не потцењује: богат је
информацијама и сазнајно подстицајним питањима и задацима.
 Пажљивим дизајнирањем основног текста, као и пратећих питања и налога, остварен је
добар ослонац за учење са разумевањем, али и за самостално учење.
 Чува и негује дечју радозналост и упитаност о свету око нас јер нуди додатне садржаје и
занимљивости повезане са основним градивом.
биљке
НЕЖИВА
животиње
вода
земљиште
веза живе и неживе природе
ваздух
Сунце
лине
це
Ј. Ј. Змај
Нежива природа – вода, ваздух, земљиште и Сунце, потребни су свим живим
бићима – људима, биљкама и животињама.
За шта још људи користе биљке?
Како ћеш користити ову књигу
Ово су знаци који ће ти олакшати путовање и помоћи да што више
сазнаш и научиш о свету који те окружује.
Људи гаје биљке и због тога што их користе у исхрани, за лечење, за
исхрану животиња, за украшавање простора, за добијање различитих
производа.
136
108
Радна свеска
РАД У СВЕСЦИ
ЗАПАМТИ
САЗНАЈ ВИШЕ
ИСПРИЧАЈ
вера зна
6
аци
ад
и ну
т
н
ко
ан
з
прилози са
налепницама!
ПРОЧИТАЈ
а
+
о
пр
УРАДИ ОГЛЕД
њ
ирана

 Добра припрема за вредновање знања: садржи
питања за континуирану проверу знања, али и
за проверу остварености исхода учења, према
образовним стандардима за овај предмет.
ПОСМАТРАЈ
имљиви з
KЉУЧНЕ РЕЧИ
налози за
активно
учење
МУЗИЧКА
ЛИКОВНА
КУЛТУРА

КУЛТУРА
Чаробни свет музике + CD
Ауторка: др Гордана Илић
 Нa разноврстан и лак начин уводи ученике у свет музике
који чине Најлепше песме, Веселе игре, Тајне свирања и
Чаролија слушања музике.
 Посебно се истиче самостални рад ученика, како у
музичком тако и у ликовном исказивању, али и учење кроз
решавање ребуса, укрштеница и допуњалки.
 У уџбенику се налази 5 нових песама које је ауторка
наменски написала.
 За све песме урађени су модерни и деци веома
прихватљиви аранжмани који се могу користити као
матрице. Све песме је отпевао дечји хор „Хориславци”.
Свет у мојим рукама
Ауторкa: др Сања Филиповић
 Осим усвајања предвиђених знања и вештина
из области ликовног стваралаштва, овај уџбеник
је посвећен и неговању дечјег ликовног
изражавања и комуникације визуелним
медијима, са циљем унапређивања свих облика
перцепције као темеља развоја интелигенције.
 Ликовне активности су разноврсне, примерене
узрасту и интересовањима ученика и омогућавају
развијање креативности.
креативности
и квиз н
у облику
блока за
цртање
рају књиг
ак
н
ми

1. ИГРЕ ЛИ
Врсте линијаНИЈА
Линије могу
да буду
различите:
Праве и крив
е
Дуге и кратке
Испрекидане
и изломљене
Таласасте и спир
алне
Отворене и
затворене
Уске и широке
е
Какве све лини
је
можеш да уочи
ш
Линије у прир
оди
Погледај како
Прибор:
Ауторке: др Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић
штапи
ћ
а
Композиције за слушање и певање
1
маказе
тон
вуница, кар
ју
нађи на кра
ткање про ено. Поступак
основе за
леж
: Картонске азама како је обе
Извођење
мак
начина:
ској основи
и исеци их
на картон
уџбеника
едеш на два
еза
изв
изр
да
еш
око
ткања мож
обмотаваш
провлачи
можеш да
1. вуницу
ске
о/ла вуницу
ј 1);
причврсти отао/ла око картон
(слика бро
за коју си
дно обм
нску иглу“
си претхо
2. „карто
нити које
оћи
пом
е
кроз вунене број 2).
мож
ка
. У раду ти
основе (сли различитих боја
вунице
Користи
тељица.
учитељ/учи
и
тн
Слика број
њ
ро л иц
© Издавачка кућа „Klett” д.о.о.
Сва права задржана.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
е игле“
, „картонск
на л
е
е п н иц
дод
а
извође
еб
и
школске
л:
Материја
 На разумљив и забаван начин ђаке уводи у царство музике,
у којем ће се упознати са уметничком и традиционалном
музиком, научити да певају песмице примерене узрасту, да
праве дечје музичке инструменте и изводе бројалице.
 Садржаји програма остварују се кроз повезивање са другим
наставним предметима. Кроз песму, игру и извођење
покрета, ђаци уче о годишњим добима, празницима,
животињском царству, природи, саобраћају...
за
е и канапа
ње од вун
садржа
ј
Музичка култура 1 + CD
не
Обликова
рају к
доцртавали
започети
цртеж:
Исеци како је обележено
е
иг
“
„Како су
ама?
њ
ЗАДАТАК: када ткале наше баке
на к
аци различит
им линијама
и
или

су твоји вршњ
на овим слик
8
Слика број
1
76
2
 Уз компакт-диск са снимљеним
песмама, али и композицијама
за слушање, караокама и звуковима
из природе, ученици ће стећи основна
знања о свету музике.
 Све нумере изводи Леонтина
Вукомановић са дечјим хором
„Чаролија”.
 Разноврсни налози за заокруживање,
лепљење налепница, препознавање
звукова, певање и слушање музике, као
и за заједнички рад, учиниће наставу
музичке културе занимљивом и
забавном.
На интернет порталу www.masairasa.rs учитеље и ученике очекују
занимљиви интерактивни налози, анимације, филмови и други
мултимедијални садржаји.
У оквиру Школске улице садржаји су прегледно организовани по разредима
и наставним предметима и представљају одличну допуну уџбеничких
комплета од првог до четвртог разреда. Задаци су различитог степена
тежине и подстичу развој различитих вештина и знања. Користећи
савремени едукативни приступ деца кроз игру активно уче.
Приступ овом интерактивном „царству” могу да имају учитељи и ученици
(самостално или уз помоћ родитеља) и налоге могу да решавају свуда – у
школи, код куће, код пријатеља...
МАТЕМАТИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ ОБРАЗОВНИ
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
www.masairasa.rs НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
СВЕТ ОКО НАС
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ПОКЛОН
УЗ КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА:
АКТИВАЦИОНИ КОД
ЗА ГОДИШЊУ ПРЕТПЛАТУ
НА ОБРАЗОВНИ ПОРТАЛ
ст
знала важно
ија је препо
б
р
С
ко
М
ка
О
е
К
Е
њ
ЕЛ
разова
Компанија Т
ологија у об
хн
те
и
х
и
вн
о
ен
ем
образ
увођења савр
ике. Како би
ен
уч
за
и
тако
за наставнике
ао доступан
И РАША пост
А
Ш
ОМ
А
М
л
та
р
по
и деце, ТЕ ЛЕК
ка
и
вн
та
ас
н
ју
акет као
великом бро
et S Promo п
N
ix
M
о
и
ав
и ученике.
је напр
за наставнике
ст
о
н
љ
во
о
п
е прочитати
посебну
стима может
о
н
ћ
гу
о
м
м
Више о ови
om.rs.
и www.telek
s
.r
tt
le
.k
w
w
на w
За употребу ових мултимедијалних
материјала у школи или код куће, потребно
је да имате рачунар, приступ интернету
и активациони код који добијате уз
комплет уџбеника. Образовни портал
може се користити и за рад у учионици на
интерактивној табли.
ПОКЛОНИ
ЗА УЧЕНИКЕ
КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА
ЗА 1. РАЗРЕД:
УЗ КУПЉЕНИ КОМПЛЕТ ЗА
1. РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК:
БУКВАР
(690 дин.)
СЛОВАРИЦА
(290 дин.)
ЧИТАНКА + CD
(690 дин.)
МАТЕМАТИКА:
УЏБЕНИК
(690 дин.)
РАДНА СВЕСКА
(1. И 2. ДЕО)
(740 дин.)
СВЕТ ОКО НАС:
УЏБЕНИК
(690 дин.)
РАДНА СВЕСКА
(590 дин.)
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
УЏБЕНИК + CD
(690 дин.)
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
СКА
Л
О
К
Ш
ТОРБА
+3
СВЕСКЕ
+
РАСПОРЕД
ЧАСОВА
УЏБЕНИК
(690 дин.)
АКТИВА +
ЦИ
ГОДИШЊ ОНИ КОД ЗА
НА ОБРА У ПРЕТПЛАТУ
ЗОВНИ П
ОРТАЛ
5.760
Цена са
попустом
за комплет
5.589,00
р
е на 3
а
1.863,00 дин
.
по
аћ
ањ
те
пл
динара
НАСТАВНИ ЛИСТОВИ
ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА
ЗА ДОДАТНО ВЕЖБАЊЕ
М
НД
ИМ ПРОГР
ВН НУЋА А
Г
СРПСКИ ЈЕЗИК
Аутори: Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић
 Развијају функционалну
писменост и подстичу
креативност код ученика.
 Типови задатака су
разноврсни, а бирани су према
нивоу и сложености садржаја.
 Задаци и захтеви дати су на
три нивоа сложености, при
чему су узети у обзир постојећи
стандарди постигнућа по
областима.
СА НАСТА
НОА ПОСТИ
М
МО И СТА
КЛАЂ
УС АРДИ Е
Oво умеш и ти
Настави да црташ
линије као што је
започето.
ВИШЕ
ОД 200
ЗАДАТАКА
7
МАТЕМАТИКА
Аутори: Бранка Матијевић, Радмила Жежељ Ралић
 Садрже задатке на три нивоа
сложености.
 Конципирани су тако да
омогућавају деци велики
степен самосталности у
раду.
 Садржаји и задаци покривају
програмске захтеве за први
разред.
ВИШЕ
ОД 300
ЗАДАТАКА
СВЕТ ОКО НАС
Аутори: Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић
 Задаци са јасним захтевима
помажу ученицима у стицању,
усвајању и истраживању садржаја у
области предмета Свет око нас.
 Садржај предвиђен Наставним
планом и програмом представљен
је прегледно и систематично.
 Разноврсни типови задатака
распоређени су на три нивоа
ВИШЕ
сложености.
ОД 200
ЗАДАТАКА
1. Повежи
Извори информ
назив пре
телевизор
телефон
2. Нацрта
ј изворе инф
ација
дмета са одго
варајућом
радио
компјутер
ормација.
саобраћајн
и знак
књига
3. Међу нав
еде
звучни сигн ним примерима
заокру
ал.
аутомобил
4. Подвуц
такси
52
бицикл
тротинет
писмо
жи оне код
школа
сликом.
мобилни
новине
телефон
којих се кор
исти звоно
ресторан
и називе
возила који
трамвај
ма је потреб
хитна пом
но ротаци
оћ полици
оно светло.
ја трамвај
ватрогасци
аутобус
као
ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧИТЕЉЕ
ИНТЕГРАТИВНИ ПРИРУЧНИК
ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНУ НАСТАВУ
ОЛАКШАВА
ПОВЕЗИВАЊЕ
САДРЖАЈА СВИХ
ПРЕДМЕТА
Аутори: Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић
 Конципиран је тако да омогућава и олакшава тематско планирање наставе јер нуди модел за
повезивање одређених целина из свих предмета у оквиру једног разреда, остварујући тиме
хоризонталну и вертикалну, као и дијагоналну корелацију.
 Садржај је представљен прегледно и систематично и одговара програмским захтевима свих
предмета.
 Осмишљен је као предлог годишњег плана, месечних и дневних припрема, са посебно
истакнутим тематским недељама и подтемама по данима у којима се може видети могућност
примене интердисциплинарног приступа настави.
 Избор тема, техника и задатака осмишљен је у складу са постојећим стандардима постигнућа по
областима у оквиру поменутих предмета.
 Циљеви и исходи овако организоване наставе су јасно дефинисани на крају сваке тематске целине.
 Разноврсни типови примера задатака омогућавају ученицима већи степен самосталности у раду
и конципирани су према нивоима сложености.
 Посебно занимљиви су понуђени интерактивни налози, анимације и други мултимедијални
садржаји са образовног интерактивног портала „Маша и Раша” којима учитељи и ученици могу
приступити помоћу активационог кода.
МЕСЕЧНИ И ДНЕВНИ ПЛАНОВИ СА ИСХОДИМА
СEПТEМБАР
2.
1.
Н
Е
Д
Е
Љ
A
У УЧИОНИЦИ
ЈА У ШКОЛИ
6. Моја учионица
7. Испред, иза, између
8. У, на, ван
9. Лепе речи
10. Упоређујемо
1. Први дан
2. Мој свет и ја
3. Моје игре
4. Моја осећања
5. Моја школа
Н
Е
Д
Е
Љ
A
ПОСТАЛИ СМО
ЂАЦИ
4.
3.
Н
Е
Д
Е
Љ
A
2
У КЊИГАМА
11. Приче
12. Игре
13. Слике
14. Линије
15. Тачке
за први разред
A ИНТЕГРАТИВНИ ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ
Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић: MA A PA
СТИЖЕ ЈЕСЕН
16. Парк
17. Пијаца
18. Зимница
19. Време
20. У шуми
основне школе
Н
Е
Д
Е
Љ
A
ДАН ИЛИ ВИШЕ
АКО КОРИСТИТЕ УЏБЕНИК ЗА ЈЕ
ЈАТЕ:
ПРЕДМЕТА У 1. РАЗРЕДУ, ДОБИ
И КОМПЛЕТ за тај предмет
 УЏБЕНИЧК
едмет
К са ПРИПРЕМАМА за часове за тај пр
НИ
УЧ
ИР
ПР

ПОСЕБНЕ
ПОГОДНОСТИ
ЗА УЧИТЕЉЕ
У 2015/16. ГОДИНИ
НИ
АКО КОРИСТИТЕ КОМПЛЕТ УЏБЕ
КА ЗА 1. РАЗРЕД, ДОБИЈАТЕ:
УЏБЕНИКА
 КОМПЛЕТ
МА за часове и НАСТАВНИМ
ТИВНИ ПРИРУЧНИК са ПРИПРЕМА
ГРА
ТЕ
ИН

СИТУАЦИЈАМА
РБУ
 „KLETT” ТО
РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
 ДНЕВНИК
за учитеље чији нас актив до

ТИ
СА
8
Р
НА
МИ
СЕ
НИ
ВА
ТО
ДИ
Н АКРЕ
ett”
 БЕСПЛАТА
ој школској години користити „Kl
едн
нар
у
ће
да
ти
вес
оба
.
15
20
а
20. март
t.rs)
. (Обавезна пријава на www.klet
комплет за 1. разред
бија, за наручених најмање
У сарадњи са компанијом Телеком Ср
а култура)
свет око нас, музичка култура, ликовн
а,
тик
ема
мат
к,
јези
ски
(срп
та
ле
20 комп
м:
добијате ТАБЛЕТ сa следећим садржаје
м интерактивном порталу
циони код за приступ образовно
ива
акт

а)
„Маша и Раша” (годишња претплат
ма у
а за часове и наставним ситуација
ам
рем
ип
пр
са
ик
учн
ир
пр
и
ивн
 интеграт
ДИГИТАЛНОМ формату
рмату
сви уџбеници у ДИГИТАЛНОМ фо

Download

нови одобрени комплет уџбеника