Фудбалски савез
Нишавског округа
Извршни одбор
Тел. 018/803-051
Моб. 063/77-44-141
ПРОПОЗИЦИЈЕ
такмичења клубова Окружне лиге ФС Нишавског
округа
за такмичарску 2013/2014. годину
Алексинац
јул 2013.
На основу члана 9. и 10. ПФТ ФС Србије, као и Статута ФС Нишавског округа,
Извршни одбор ФС Нишавског округа у даљем тексту-ФСНО, на седници одржаној
11.07.2013. године донео је следеће.
ПРОПОЗИЦИЈЕ
о такмичењу клубова Окружне лиге ФСНО за такмичарску 2013/2014. годину
Основне одредбе
Члан 1.
Фудбалско првенство екипа ФСНО одвија се на нивоу Окружне лиге од клубова
са територије ФСНО, чланова Општинских фудбалских савеза удружених у ФСНО,
ОФС Алексинац, ФСО Мерошина, ОФС Дољевац.
Члан 2.
Овим Пропозицијама утврђују се услови за организовање и спровођење
такмичења за првенствене утакмице ФСНО. Пропозицијама се посебно регулишу следеће
области везане за првенствено такичење.
1. Распоред утакмица
2. Одлагање утакмице
3. Одређивање игралишта
4. Почетак утакмице
5. Органицзација утакмице
6. Право наступања и утврђивање идентитета
7. Делегати
8. Судије
9. Забрана наступања због суспензије
10. Забрана одигравања утакмица на одређеном терену или терену одређеног
подручја
11. Дисциплински прекршај
12. Регистровање утакмице суспендованог клуба
13. Жалбе
14. Регистровање утакмице
15. Утврђивање пласмана
16. Лекарски преглед
17. Дресови-боје и бројеви
18. Наступ са најбољим тимом
19. Предавање утакмице без борбе
20. Најмањи број играча и замена
21. Финансиске одредбе
22. Награде
23. Службени билтен
24. Обнављање лиге
25. Минимум услова за стручно-педагошки рад
26. Ревије и селекције
27. Информисање
28. Завршне одредбе
1
Члан 3.
Окружна лига Нишавског округа број 16 клубова
Члан 4.
Такмичењем Окржне лиге Нишавског круга руководи Извршни одбор
Фудбалског савеза Нишавског округа са седиштем у Алексинацу, улица 7. јула бб, а преко
својих такмичарских органа.
Комесар за такмичење и Дисциплински судија су органи који доносе одлуке
такмичарског и дисциплинског карактера у првом степену.
Члан 5.
Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем терену и
дужни су да се старају о успеху саме организације утакмице.
Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмица дужна су да
пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице.
Члан 6.
Такмичење се спроводи по двоструком бод систему према утврђеном календару
тамичења ФС Нишавског округа.
Сваки клуб мора бити једнапут домаћин а једанпут гост.
Члан 7.
Да би учествовaо у такмичењу Окружне лиге ФСНО за такмичарску 2013/2014.
годину сваки од клубова ОБАВЕЗАН ЈЕ да има једну екипу млађе категорије (омладинска,
кадетска или пионирска), укључену у такмичење на територији надлежног Општинског
савеза у складу са усвојеним системом такмичења.
Сваки клуб је у обавези да преко Општинских савеза обавести Извршни одбор
ФСНО коју селекцију је укључио у такмичење са распоредом одигравања утакмица у
такмичарској 2013/2014. години.
Члан 8.
Клуб који не испуњава ове услове не може се такмичити, односно неће бити
укључен у такмичење Окружне лиге НО, односно сносиће одговарајуће дисциплинске
санкције на основу ДП ФС Србије.
Контролу испуњавања услова из члана 7. и 8. врши стручна служба ФСНО а
одлуке доноси:
- у првом степену Директор лиге-такмичарски орган
- у другом степену Комисија за молбе и жалбе ФСНО
Одлука другостепене комисије о овом питању је коначна.
2
РАСПОРЕД УТАКМИЦА
Члан 9.
Рспоред утакмица утврђује надлежни орган ФСНО најкасније 15. дана пре
почетка јесењег, односно пролећног дела такмичења, водећи рачуна о календару такмичења.
Рспоред утакмица се одређује жребом на Конференцији клубова која се мора
одржати 15 дана пре почетка првенства.
Приликом извлачења такмичарских бројева водиће се рачуна о клубовима из
истог места или о корисницима истог игралишта како би се приликом жребања извршио
такав распоред да се избегне да ови клубови у истом колу буду домаћини. У изузетним
ситуацијама може се вршити и дириговање жреба.
Члан 10.
Утакмице лиге играју се само као дневне утакмице и то суботом, недељом и
средом.
Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и неким другим
радним даном али најкасније пре следећег кола првенства стим да се писмени споразум
достави комесару за такмичење 5 дана пре одигравања утакмице.
Споразум за други радни дан неће бити прихваћен за утакмице последња два
кола првенства ако другачије не одлучи Комесар за такмичење.
Члан 11.
У интересу регуларности такмичења у завршном делу, последња два кола
првенства утакмице се одигравају истог дана са почетком у исто време.
Извршни одбор ФСНО може својом одлуком одредити да се у смислу
предходног става и више кола играју у исто време и истог дана.
Изузетно, уз сагласност оба клуба Комесра за такмичење може дати одобрење
да се поједине утакмице последња два кола играју у раније утврђено време под условом да
исход такве утакмице ни теоријски не може утицати на пласман других клубова.
Извршни одбор ФСНО је дужан да током првенства, а према указаној потреби,
на захтев клубова или на предлог Комесара за такимчење разматра питање регуларности
самог тока првенства и да предузима хитне и енрегичне мере.
ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 12.
Одлагање утакмица може одобрити једино Комесар за такмичење.
Када се утакмица одлаже због друштвених немира већих размера на територији
клуба учесника или немогућности да се спроведу прописне мере безбености за одигравање
првенствене утакмице, Комесар за тамичење ће на предлог Комесра за безбедност, односно
захтева клубова учесника, донети одлуку да се утакмица одложи.
Писмени или телеграмски захтев за одлагање утакмице мора се доставити
Комесару за такмичење најкасније 5 дана пре предвиђеног термина за њено одлагање.
Уколико постоји сагласност заинтересованих клубова, Комесар за такмичење
може донети одлуку да се одређена утакмица редовног кола одиграва раније или најкасније
пре следећег кола под условом да промена термина не иде на штету других клубова нити да
даје такмичарску предност клубовима чија се утакмица помера у осносу на остале клубове.
Писмена сагласног клубова о одлагању утакмице мора бити достављена
Комесару за такмичење најкасније 5 дана пре термина одигравања утакмице предвиђене
распоредом и каледаром одговарајућег кола.
3
У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правилником о
фудбалском такмичењу ФС Србије, Комесар за такмичење најкасније 24 сата пре одигравња
утакмице може донети одлуку о одлагању утакмице.
Овако одложена утакмица по правилу мора се одиграти радним даном пре
наредног кола.
Уколико клубови не постигну сагласност, а реч је о спровођењу програма
значајних јубилеја клуба, Комесар за такмичење може одложити утакмицу под условом да
му је образложен писмени захтев клуба са документацијом (програм такмичења, преписке и
др.), достављен најкасније 5 дана пре него што је календаром такмичења утврђен термин
одигравања утакмица за чије се одлагање тражи. Трошкови промене одигравање утакмице
падају на терет подносиоца захтева.
Члан 13.
Уколико се утакмица не одигра због неподобног игралишта, недолска судија
или разога више силе, клубови су дужни да непосредно на самом терену утврде разлоге и
затим саставе и потпишу писмени споразум о новом термину одигравања утакмице и
игралишту на којем ће играти. Тај споразум доставиће Комесару за такмичење сутрадан до
16 часова.
На исти начин клубови ће поступити ако се започета утакмица прекине из
разлога више силе пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, тј. најмање 72
минута.
Ако се споразум не постигне клубови су дужни да у истом року писмено
доставе своје предлоге за одређивање новог термина. Овако одложена утакмица по правилу
одиграће се радним даном пре наредног кола. Уколико клубови недоставе писмени споразум,
своје предлоге, Комесар за такмичење ће одредити термин одигравања утакмице по
одредбама предходног става. О споровима у вези надокнаде трошкова због одлагања
утакмице одлучује Комесар за такмичење.
ИГРАЛИШТЕ
Члан 14.
Сви клубови морају имати сопствено или уговором обезбеђено игралиште за
сваку такмичарску годину. Свако игралиште мора бити регистровано за одигравање
утакмица са назнаком категорије утакмица које се могу играти. Регистрацију и
категоризацију игралишта враши Комисија за преглед и пријем игралишта и објеката ФСНО.
За такмичарску 2014/2015 годину минималне димензије терена су 55x95 метара са
пратећим објектима.
Члан 15.
Првенствене утакмице могу се играти само на терену који је подобан за игру.
Клуб домаћин је обавезан да припреми терен тако да буде подобан за одигравање утакмице.
У зимским условима поступа сагласно Правилима фудбалске игре ПТ ФС Србије.
Преглед терена мора да буде извршен у присуству делегата, капитена оба
клуба у времену пре почетка утакмице. Преглед може да буде извршен и раније, али истог
дана под условом да буде обављен у присуству делегата, капитена оба клуба и судије.
Дали је терен погодан за игру због невремена или других утицаја који спадају у
вишу силу одлучује једино СУДИЈА одређен да суди утакмицу. Судија и делегат су у
обавези да у записник утакмице унесу донете одлуке о неподобности терена и да записник
доставе Комесару за такмичење у року 24 сата уз предходно обавештење телефоном, факсом,
односно телеграмом.
4
ПОЧЕТАК УТАКМИЦЕ
Члан 16.
Сатницу утакмица, посебно за свако коло одређује Комесар за такмичење и
иста се уноси у распоред одигравања утакмице. Сатница утакмице може се изменити из
разлога више силе или уз писмени захтев клуба и то најкасније 5 дана пре одигравања
утакмице. За промену сатнице потребан је писмени захтев Комесару за такмичење као и
надокнаду трошкова слања телеграма службени лицима и клубовима.
Када се у земљи играју или дирекно преносе преко телевизије значајне
међудржавне утакмице (Куп нација Европе, квалификацје за светско првенство и сл.)
распоред утакмице може се ускалдити тако да се играчима клубова омогући посматрање
ових утакмица.
За свако неоправдано кашњење, непоштовање сатнице изрећи ће се
дисциплинске санкције по ДП ФС Србије.
ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ
Члан 17.
Организација утакмице спроводе домаћи клубови. Као домаћин клуба сматра се
прво именовани клуб назначен у распореду утакмице.
Клуб домаћин обавезан је:
- да припреми терен за одигравање утакмице по ПФИ ФС Србије
- да сваку утакмицу писмено пријави надлежном органу МУП-а у року који
одреди тај орган, а најкасније 3 дана пре одигравања утакмице и истовремено тражи
потребан број дежурних полицајаца. Одобрење МУП-а за организовање утакмице или
потврду о примљеној писменој пријави домаћи клуб предаје делегату пре почетка утакмице
која се уз записник доставља Комесару за такмичење, односоно ФСНО,
- ако домаћин није пријавио утакмицу МУП-у или нема писани доказ о пријави,
утакмица се неће играти кривицом домаће екипе а Такмичарско-дисциплински органи
ће донети одговарајуће одлуке у складу са ПФТ ФСС, ДП ФСС и Пропозицијама,
- да одреди најмање осам редара који ће бити обележени одговарајућим тракама
око руке или маркерима ради одржавања реда, како за време одигравања утамице тако пре и
после завршетка. Списак редара домаћин предаје делегату који га прилаже уз свој извештај,
- да одреди Комесара за безбедност и главног дежурног који су одговорни за
целокупну организацију утакмице и у обавези су да омогуће делегату вршење дужности,
- да осигура безбедност судија, делегата, гостојућег и свог клуба, других
службених лица пре, у току и по завршетку узакмице,
- да за време одигравања утакмице забрани продају алхохолних пића као и
безалкохолних пића у стакленој амбалажи,
- да у присуству делгата или судије (уколико нема делгата) и нема преставника
клубова омогући састваљање записника о утакмици. Записник се саставља у три примерка.
Имена оних који наступају и они који су предвиђени као заменици уписују се пре почетка
утакмице, а остали подаци по завршетку утакмице,
- да обезбеди да се записник обавезно куца писаћом машином.
- да обезбеди да у службеним просторијама буду само званична службена лица
са идентификацијоном картицом,
- да обезбеди несметан одлазак гостију и службених лица како са игралишта
тако и из места где се одиграва утакмица,
- да за време утакмице обезбеди здравствену заштиту, обезбеди дежурно возило
са пет врата за транспорт евентуалног повређеног. Уколико возило није обезбеђено не сме се
дозволити почетак утакмице а последице неодигравања утакмице сносиће клуб домаћин.
- да обезбеди најмање две (2) фудбалске лопте одговарајућег квалитета.
5
Члан 18.
На свим утакмицама у ограђеном делу игралишта могу се налазити следећа
лица
- тренер
- помоћник тренера
- највише седам заменика, играча уписани у записник утакмице, обучени у
спортску опрему
- лекар, физиотерапеут
- представник клуба
- делегат утакмице
- дечаци за сакупљање лопти у спортској опреми
- комесар за безбедност или главни дежурни
- фоторепортер обележен маркером на одређеном делу терена-иза врата
Изузетно, ако то услови дозвољавају мора се дозволити улазак у ограђени део
игралишта и тешким инвалидима у колицима.
Припадници органа јавне безбедности, искључиво у униформи могу се
налазити око терена за игру и предузимати мере у складу са потребама и правилима своје
службе.
Члан 19.
Уколико неко од лица наведених у предходном члану нема одговарајућу
опрему, делегат утакмице захтева ће преко главног дежурног да такво лице одстрани из
ограђеног дела игралишта.
Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица неможе да почне.
ПРАВО НАСТУПАЊА И УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА
Члан 20.
На утакмицама Окружне лиге НО имају право наступа сви правилно
регистравани играчи који су стекли право играња по одредбама Правилника ФС Србије о
фудбалским такмичењима као и Правилника ФС Србије о регистрацији клуба и играча.
Сви играчи и евентуални заменици морају бити уписани у записник утакмице
пре почетка утакмице.
Право наступања и идентитет играча оних који наступају и оних који ће
евентуално наступити као заменици у присуству овлашћених представника оба клуба
утврђује делегат пре почетка утакмице, односно судија утакмице уколико нема делегата.
За утврђивање идентитета и права наступања играча обавезне су
фудбалске легитимације и једна од важећих исправа и то: лична карта, путна исправапасош, возачка дозвола или избегличка лигитимација. Уз личну исправу наступ играча
могућ је једино уколико поседује важећу потврду о лекарском прегледу.
Уколико клуб не поступи по одредбама предходног става, сматраће се да није
утврђен идентитет играча због чега клуб може сносити последице на основу чалана 63.
Правилника о фудбалском такмичењу ФС Србије.
Клуб који наступи са играчем без фудбалске легитимације дужан је у року од 24
сати да достави легитимацију надлежном органу ради провере њене исправности (право
наступања, чланарина, казне и др.), а идентитет играча делегат ће утврдити на основу једне
од личних исправа (наведених у чану 20.).
Играч који приликом утврђивања идентитета пре почетка утакмице није
имао фудбалску легитимацију или једну од личних исправа са важећом потврдом о
лекарском прегледу нема право наступа на утакмици.
6
Члан 21.
Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат или овлашћени
преставник противничког клуба посумња у исправност, делегат задржава легитимацију и
доставља је уз извештај Комесару за такмичење.
ДЕЛЕГАТИ
Члан 22.
Листу делегата Окружне лиге НО утврђује Извршни одбор ФСНО.
Члан 23.
Делегат је дужан да познаје Пропозиције овог такмичења и Правилнике и
одлуке ФС Србије и ФС РИС. Делегати су дужни да присуствују семинарима који се
обавезно организују најмање једанпут годишње.
Члан 24.
Делегат је дужан да у случају прекида утакмице, искључење играча и
евентуалних спорова обаве све потребне радње које су неопходне за одлучивање.
Члан 25.
Делегат је дужан да у записнику утакмице после увида у стање, константује
испуњавање такмичарских услова за одигравање утакмице који су прописани
Пропозицијама.
Члан 26.
Делегате за утакмице одређује Комесар за делигирање службених лица.
Делегат на утакмици као званични представник заступа руководство и врши
надзор на утакмици.
Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се стара да се све
одредбе ових Пропозиција поштују. Он врши надзор над организацијмо и пружа пуну помоћ
клубовима и судијама.
Конкретне дужности делегата су:
- да дође на игралиште најкасније један сат пре заказаног почетка утакмице,
- да до времена одређеног за почетак утакмице утврди идентитет играча и
исправност фудбалских легитимација,
- да овлашћеним представницима клубова у њиховом присуству дозволи увид
у легитимације и личне исправе играча противничког клуба
- да захтева уредно и читко попуњавање Запиника са утакмице,
- да забрани улаз у ограђени део игралишта свима који на то немају право као
и службеним лицима који не испуњавају услове Пропозиција,
- да фудбалске легитимације, личне исправе држе код себе до завршетка
утакмице ради боље контроле и тачног уочавања евентуалних пропуста,
- да у записник после утакмице упишу оцене судјама на основу упутства које
доноси Извршни одбор ФС Србије,
- да контролише органицацију утакмице,
- да непосредно по завршетку утакмице у присуству представника оба клуба и
судија састави Записник и да евентуално саслуша потребна лица, задржи легитимације
искључених играча а осатле врати представницима.
7
- судија, помоћне судије овлашћени преставници оба клуба и искључени играчи
(ако је било) дужни су на захтев делегата да дају прецизне одговоре који се уносе у записник
на питања које им буде поставио делегат,
- делегат има врховни надзор над редарском службом и у вези стим може да
захтева повећање броја редара,
- делегат нема право да се меша у одлуке судија,
- делегат утакмице је дужан да свој извештај, записник са утакмице, изјаве
саслушаних играча и других лица, фудбалске легитимације искључених играча, списак
редара и списак службених лица са пријавом МУП-у достави Комесару за такмичење у року
од 24 часа по одиграној утакмици,
- делегат несме да даје никакве изјаве у вези са утакмицом већ ће све пимедбе
да упише у записник и свој извештај, који мора саставити писаћом машинм,
- у случају недоласка делегата његову дужност предузима судија утакмице.
Члан 27.
Комесар за делигирање службених лица је дужан да изриче мере забране
обављања делегатске дужности оним делегатима који своју дужност не обављају у слкаду са
овим Пропозицијама.
СУДИЈЕ
Члан 28.
Првенствене утакмице Оружне лиге НО суде сталне фудбалске судије који се
налазе на листи суђења утакмица овог ранга и вишег степена такмичења.
Члан 29.
За све утакмце судија одређује Комесар за делегирање службених лица.
Делегирање судија се врши у циклусу од три кола.
Члан 30.
Листу судија за утакмице Окружне лиге НО утврђује Извршни одбор ФСНО.
Члан 31.
Судија је дужан да у смислу Правила фудбалске игре пре утакмице прегледа
игралиште и одлучи да ли је терен подобан за игру. Уколико судја установи у присуству
делегата и капитена обе екипе у време предвиђено за почетак утакмице да је игралиште
неподобно за игру, утакмица се не може одиграти. Одлуку саопштава делегат утакмице а
клубови су дужни да поступе у смислу ових Пропозиција.
Члан 32.
Ако судија који је одређен да суди утакмицу не дође на игралиште у заказано
време а најкасније 15 минута од предвиђеног почетка, утакмицу ће водити првоименовани
помоћни судија.
Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћне судије клубови ће се
споразумети да утакмицу води један од испитаних присутних судија. Ако споразум не буде
постигнут ДЕЛЕГАТ ће одлучити који ће присутни судија водити утакмицу.
8
Споразум о избору судија мора да буде писмено утврђен пре почетка утакмице.
Записник о споразуму потписују оба капитена и делегат. Овај записник се прикључује уз
Записник који се доставља ФСНО.
Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па је судију одредио
делегат, то се мора констатовати у Записнику са утакмице.
Ако на утакмицу не дођу ни судије ни делегат утакмица може да се одигра ако
клубови споразумно изаберу једног од испитаних судија. О овоме се сачињава записник који
потписују капитени клубова и овлашћени предстаници.
Ако на утакмицу дође судија а не дође један или обојица помоћника судије,
судија ће одлучити о избору помоћника, ако судија не успе да на игралишту нађе испитаног
судију он је овлашћен да затражи од оба клуба да му ставе на располагање по једног свог
регистрованог играча да обави дужност помоћника судије. Уколико се у међувремеу
помоћници појаве на игралишту или дође неки испитани судија судија ће да замени играча
испитаним судијом који ће обављати дужност помоћног судије.
Судија је дужан да у Записник утакмице унесе своје примедбе и то овери
потписом.
Судија је дужан да по завршетку утакмице да податке о опоменутим и
искљученим играчима и да те податке овери потписом у записник.
У случају искључења играча судија у записник наводи разлоге искључења.
Судије су дужне да у записник утакмице унесу пријаве против играча или
функционера због повреде такмичарске дисциплине извршене пре, у току или после
завршетка утакмице како би делегат могао да спроведе поступак узимања изјава у вези са
наводима у пријави.
Против судија који не дођу да врше дужност, Комесар за длигирање
салужбених лица подноси пријаву Дисциплинском судији ФСНО ради покретања поступка.
ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА НА ОДРЕЂЕНОМ ИГРАЛИШТУ ИЛИ
ИГРАЛИШТИМА ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 33.
Ако је клуб кажњен забраном играња утакмица на одређеном игралишту дужан
је да најкасније 5 дана пре одигравања утакмице достави Комесару за такмичење пријаву
другог игралишта на коме жели да одигра утакмицу.
Ако је игралиште регистровано за утакмице овог ранга такмичења Комесар за
такмичење ће одобрити одигравање утакмице.
Гостојућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утакмице
најкасније 48 часова пре часа утврђеног за почетак утакмице.
Ако гостојући клуб није обавештен о новом месту дигравања утакмице у року
који је утврђен предходном тачком, није у обавези да иде на одигравање утакмице али је у
обавези да телефоснки обавести Комесара за такмичење.
Клуб кажњен забраном играња утакмице на свом терену неможе наредне
утакмице по расореду играти на подручју своје општине.
Члан 34.
Ако гостујући клуб одређивањем новог места за одигравање утакмице има веће
трошкове, трошкове сноси кажњени клуб. Висину трошкова уколико клубови не постигну
споразум утврдиће Комесар за такмичење.
9
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈ
Члан 35.
О дисциплинским прекршајима играча, друштвено-спртских и стручних
радника клубова у овом такмичењу, одлучује Дисциплински судија на основу одредаба
Дисциплинског правилника ФС Србије.
Искључени играч је дужан непосредно после утакмице да се јави делегату ради
давања изјаве. Уколико се икључени играч не јави делегату ради саслушања, клуб је дужан
да саслуша играча и да достави изјаву у року од 24 часа после одигране утакмице.
Ако играч из предходног става не достави изјаву сматраће се да је саслушан.
Члан 36.
На сонову одлуке Дисциплинског судије има места жалбе у року од 8 дана по
пријему службеног саопштења.
Одлуке Дисциплинског судије које се односе на појединце (играча, тренера,
сортског радника) или клуба, одјављују се у складу са Одредбама ових Пропозиција.
Члан 37.
Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице играч издржава
на НАРЕДНОЈ превнственој утакмици. Играч који је завршио пренство са једном јавном
опоменом а његов клуб наступа на утакмицама квалификација ова јавна опомена се НЕ
БРИШЕ.
Члан 38.
Надлежни орган ФСНО води евиденцију о јавним судијским опоменама и
објављује их у билтену и контролише извршење аутоматске казне.
Члан 39.
Као јавна опомента сматра се свака судијска опомена уписана у записник
са утакмице. Ако играч на утакмици добије јавну опомену и на истој буде искључен
због добијања друге јавне опомене, играч се дициплински кажњава због икључења,
уписује се: искључен-НН/две јавне опомене/, спортска легитимација се не задржава.
Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води евиденцију
својих опоменутих играча.
Уколико клуб не поступи у смислу предходне тачке и наступи са играчем који
није имао право играња, утакмица ће по жалби противника или службеним путем
регистровати утакмицу 3:0 (пар-форфе) у корист противника а клуб и играч ће бити кажњени
по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
Члан 40.
Играч који добије другу јавну опомену на последњој првенственој утакмици
једне такмичарске године, аутоматску казну забране играња једне утакмице издржава
искључиво на првој наредној првенственој утакмици у следећој такмичарској години без
обзира на ранг у коме се такмичи клуб за који играч наступа.
10
Члан 41.
Клуб организатор на чијем се игралишту било да је власник или корисник
игралишта, у вези са утакмицом пре, за време или после утакмице догоде нереди а утврди се
да није предузео мере да их спречи, или да их није предузео у довољној мери, и гостујући
клуб чији навијачи проузрокују или учествују у нереду казни ће се:
- у лакшем случају, новчаном казном
- у тежем или поновљном случају, забраном одигравања од 2 до 12 утакмица на
свом игралишту или свим игралиштима своје општине
- у поновљеном случају, враћање у нижи ранг такмичења
Физички напад гледаоца, публике на учеснике игре-играче, заменике, стручна и
техничка лица, судије и длегата на или око игралишта, пре, за време и после утакмице
сматрају се тежим прекршајем у смислу става 1 овог члана.
РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА СУСПЕНДОВАНИХ КЛУБОВА
Члан 42.
Клуб који се налази под суспензијом због неизмирења обавеза не може
наступати, а утакмица се региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист
противничког клуба.
Комесар за такмичење по писменом захтеву противничког клуба одлучује о
висини обештећења због неодигравања утакмице.
Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регистровати 3:0
(пар-форфе) за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен по Дисциплинском правилнику ФС
Србије.
ЖАЛБЕ
Члан 43.
Жалба на одиграну утакмицу у првом степену по основу Правилника о
такмичењу решава Комесар за такмичење. Жалбу на регуларност утакмице може поднети
сваки клуб овог такмичења који сматра да је оштећен. Жалбе по овом основу морају се са
образложењем у два примерка и доказом о уплаћеној такси доставити у року од два дана од
дана одигравања утакмице.
Један примерак жалбе Комесар за такмичење оставља за своје потребе а другу
доставља другом клубу у спору на који је овај дужан да одговори у року 3 дана по пријему
исте. Уз жалбу клуба обавезно се доставља доказ о уплаћеној такси.
Члан 44.
Неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недовољно
таксиране жалбе неће се узимати у постуку, већ ће бити одбачене а утакмица ће се
регистровати постигнутим резултатом.
Код утврђивања благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће таксе
узимаће се у обзир датум пошатнског жига на писму, телеграму однсно временском налогу.
Члан 45.
Свака жалба упрвом степену мора бити решена у року од 15 дана од дана
пријема. Жалба у дугом степену мора бити решена у року од 15 дана од пријема жалбе.
11
Члан 46.
Жалба на одлуку Комесара за такмичење или Дисциплинског судије подноси се
Комисији за молбе и жалбе Извршног одбора ФСНО уз уплату одговарајуће таксе чију
висину утрђује ФСНО, у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке.
Жалба на одлуку Комисије за молбе и жалбе у другом степену је коначна.
Трошкови жалбеног поступка падају на терен клуба који изгуби спор. Под трошковима у
смислу овог става подразумевају се трошкови преписке, евентуални путни и други трошкови
у вези са иследним поступком.
Члан 47.
Ако рок за одлагање жалбе истиче у недељу или на државни празник,
продужава се за први наредни радни дан.
Члан 48.
У случају да другостепени орган не донесе одлуку за 15 дана сматраће се да
жалба није усвојена а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за
заштиту Правилника ФС Србије у смислу члана 69. Правилника о фудбалском такмичењу
ФС Србије. Рок за подношење предлога је 8 дана од последњег дана када је дугостепени
орган био дужан да донесе одлуку.
РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦЕ
Члан 49.
Све одигране утакмице региструје Комесар за такмичење у року од 21 дана од
дана одигравања, изузев утакмице која је у жалбеном поступку.
Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице
продужава се до доношења одлуке о жалби, односно до правоснажности те одлуке.
Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране Комесара за
такмичење, осим у случајевима који су изричито предвиђени Правилником о фудбалском
такмичењу ФС Србије.
УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 50.
Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. Тим који
победи осваја три бода, у случају нерешеног резултата оба тима освајају по један бод, а тим
који је изгубио утакмицу остаје без бодова.
За сваку лигу води се табела. Табела садржи: резултате утакмица одређеног
кола, имена тимова који се такмиче број освојени бодова и број датих и примљених голова.
Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова.
Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и
примљених голова. У случају да је разлика једнака боље место заузима тим који је постигао
више голова, а ако су постигли исти број голова одлучује резултат међусобних сусрета.
Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првак или месту које одлучује о прелазу у
виши или нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, квалификацје, бараж и сл.), у
случају истог броја освојених бодова два или више клубова, пласман на табели се сачињава
на основу додатне (помоћне) табеле од резултата међусобних сусрета, у складу са чланом
56. ПФТФСС.
12
НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНА
Члан 51.
Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање осам играча. Играчи
који не наступе од почетка утакмице могу накнадно да уђу у игру све до краја утакмице на
начин предвиђен Правилником о фудбалским такмичењима , уколико су пре почетка игре
уписани као играчи или заменици.
Члан 52.
Ако један тим за време игре остане са мање од осам играча, судија је дужан да
игру прекине и уколико тим није у могућности да у прописаном року наступи са
минималним бројем играча, дужан је да трајно прекине утакмицу.
У сличају прекида утакмице због мањег броја играча од осам, утакмица се
региструје службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника, уколико до прекида
није постигнут бољи резултат, а против клуба се покреће Дисциплионски поступак.
Члан 53.
На првенственим утакмицама Окружне лиге ФСНО клубови су обавези
да започну утакмицу са најмање један играч рођени 1994. године и млађи.
Уколико за време првог полувремена се изврши замена млађег играча,
уместо њега у игру може ући само млађи играч /рођен 1994. године и млађи/.
Члан 54.
На првенственим утакмицама Окружне лиге ФСНО могу се заменити највише
три играча.
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД
Члан 55.
Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способним за
наступање. Лекарски преглед мора бити убележен у фудбалску легитимацију играча.
Рок важности лекарског прегледа који на дан прегледа има седамнест година
траје 6 месеци а за остале 4 месеца. Играч који није лекарски прегледан, односно играч
који није обавио лекарски преглед у одређеном року или му је забрањено играње, или
коме лекарски преглед није убележен у фудбалску легитимацију, а делегату утакмице
није ставио на увид званичну потврду о извршеном лекарском прегледу, НЕ МОЖЕ
наступити на утакмици.
Специјални лекарски преглед важи 6 месеци за играче омладинце за наступ у
првом тиму а 4 месеца за играче кадета за наступ у омладиском тиму. Са специјалним
лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступити и у случају да је рок
важности редовног прегледа истекао.
13
ДРЕСОВИ
Члан 56.
Клубови на једној утакмици не могу наступити у дресовима исте боје, већ
морају бити различито одевени. Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити
тим који гостује. Уколико домаћи тим наступи у дресовима боје свога клуба, домаћин је
дужан да позајми дресове гостујућем тиму ако их овај нема.
Сви клубови су дужни да пре почетка првенства Комесару за тамичење пријаве
боје дресова у којима ће наступити њихови тимови.
Члан 57.
Сви играчи који наступају на утакмици морају имати бројеве прописане
величине на својим дресовима. Ови бројеви морају се слагати са бројевима на списку играча
унесеним у записник утакмице.
Вратар мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играча и
судије.
НАСТУП СА НАЈБОЉИМ ТИМОМ
Члан 58.
Клубови морају одиграти првенствене утакмице са најбољим тимом. Не
извршавањем ове обавезе повлачи дисциплинску одговорност.
ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ
Члан 59.
Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице губи утакмицу
службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) и кажњава се новчаном казном као и казном
одузимања бодова према одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије.
Члан 60.
Клуб који у току такмичења два пута неоправдано не одигра своје утакмице
дисквалификује се из даљег такмичења и прелази у два ранга нижег степена такмичења или у
најнижи степен такмичења, без обзира на постигнути пласман а подлеже дисциплинској
одговорности.
Члан 61.
Клуб који не дође на одигравање утакмице дужан је да надокнади штету
другом клубу која се утрђује на следећи начин:
- путни трошкови за 18 лица, ако је реч о клубу који је гостовао и 5 службених
представнка или трошкове око организовања утакмице (припреме игралишта, трошкови
суђења и делегата), ако је у питању утакмица коју треба да игра на свом терену.
14
Члан 62.
Изузетно од овога, клуб нема надокнаду путних трошкова уколико би у јесењем
делу првенства предао исту утакмицу без борбе.
Образложени захтев са спецификацијом трошкова за надокнаду клуб је дужан
да достави у два примерка са таксом за решавање спора 8 дана од дана када противник није
дошао на одигравање утакмице. Захтев за надокнаду трошкова који стигну после овог рока
или без уплаћене таксе неће се узимати у разматрање.
Члан 63.
Одлуку о висини надокнаде трошкова доноси Комесар за такмичење а у
другом степену коначну одлуку доноси Комисија за жалбе и молбе Извршног одбора ФСНО.
ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
Гостујући клуб на одигравању утакмице путује о свом трошку.
Члан 65.
Клуб домаћин исплаћује путне трошкове и таксу за обављање дужности,
судијама и делегату пре почетка утакмице у висини коју утврђује Извршни одбор ФСНО, а
уколико то не учине утакмица се игра а делегат у записнику констатује да “трошкови нису
измирени и дасе клуб налази под аутоматском суспензијом”. Наредну утакмицу клуб не
може да игра уколико не изврши исплату ранијих трошкова.
У случају не извршавања обавеза из предходног става овог члана, клубови
подлежу дисциплинску одговорност по члану 72. Дисциплинског правилника ФС Србије.
Члан 66.
У случају поништења одигране утакмице или одређивање утакмице која није
могла да се одигра због дејства више силе, а гостојући тим је допутовао, трошкови падају на
терет клубова.
Уколико клуб из неоправданих разлога не допутује на одигравање, утакмице а
исту није отказао, дужан је да надокнади трошкове према рачунима домаћег клуба:
- путне трошкове судија и делегата
- организацију утакмице (службу обезбеђења, обележавање терена и др.
трошкове)
Уколико клуб из неоправданих разлога не допутује на одигравање утакмице у
пролећној полусезони дужан је да надокнади клубу домаћину све трошкове које је овај имао
приликом гостовања у јесењој полусезони.
СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
Члан 67.
Све одлуке објављују се у билтену. У осталим случајевима клубови се
обавештавају телеграмом, стим да обавештење добију 24 часова пре одигравања утакмице.
15
Одлуке Комеасара за такмичење које се односе на клуб као целину, казне
узречене клубовима и одлуке о споровима између клубова, објављују се у билтену у виду
кратког саопштења, а клубовима се доставља писмена одлука са образложењем и поуком о
праном леку.
Ако је реч о дисциплинској одлуци која се односи на поједница (играча,
тренера, фудбалског радника) одлука Дисциплинског органа објављује се у билтену са
кратким образложењем, истичући врсту и висину казне и утакмицу на којој је прекршај
учињен, а клубовима се доставља у писменој изјави са образложењем и поуком о праном
леку.
Клубови су обавезни да извршавају одлуке, прате службена саопштења и да на
захтев доставе одговоре у достављеном року, у противном подлежу дисциплинској
одговорности.
ОБНАВЉАЊЕ ЛИГЕ
Члан 68.
По завршетку првенства 2013/2014. године из Окружне лиге ФСНО клуб који
заузме 1. место на табели прелази у новоформирану зону РИС-а “ИСТОК”.
По завршетку првенства Окружне лиге ФСНО испадају најслабије пласирани
клубови тако да лига ФСНО за такмичарску 2014/2015 годину броји 16 клубова.
Из Окружне лиге ФСНО испада још онолико најслабије пласираних клубова
колико се у Окружну лигу враћа клубова из Нишке фудбалске зоне, а припадају територији
која обухвата ФСНО.
Члан 69.
У случају било каквих промена у систему фудбалског такмичења који би имале
одраз на Окружну лигу ФСНО, Извршни одбор ФСНО ће посебно одлуком регулисати начин
обнављања, састав и број клубова ових лига.
Члан 70.
У Окружну лигу ФСНО улазе најбоље пласирани клубови који су заузели прво
место на табели општинске лиге ОФС Алексинац (два клуба, из две општинске лиге овог
Савеза), првак ОФС Мерошина и првак ОФС Дољевац. Да би општинске лиге имале
проходност за виши степен такмичења лига мора да има најмање 8/осам/ и више
такмичарских екипа које морају да заврше такмичарску сезону. Уколоико лига броји мањи
број клубова /од осам/, првак такве Општинске лиге своју проходност тражиће кроз бараж
утакмице са угроженим клубом из Окружне лиге ФСНО.
Члан 71.
У случају када се клуб расформира, спаја са другим клубом или одустане од
такмичења за време јесење или пролећне сезоне а пре одигравања последњег кола првенства
из те лиге испада један клуб мање.
Члан 72.
Независно од одредаба члана 70. ових Пропозиција и стеченог права на основу
пласмана на табели за прелазак у виши ранг такмичења Извршног одбора ФСНО задржава
право да изврши процену услова (играчког, стручног финансијског и др.) у циљу
обезбеђивања стабилног такмичења у вишем рангу. Ову процену и критеријуме усвојиће
Извршног одбора ФСНО.
16
МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА СТРУЧНИ ПЕДАГОШКИ РАД
Члан 73.
Минимум услова за стручно-педагошки рад у клубовима чине они услови који
су дати у Правилнику о нормативима и минимуму услова за стручно педагошки рад у
клубовима а прописани одлукама ФС Србије, ФС региона источне Србије.
НАГРАДЕ
Члан 74.
Првак Окружне лиге ФСНО добија у трајно власништво пехар на коме се
урезује име клуба и година освајања првенства.
Најбољи стрелац Окружне лиге ФСНО добија фудбалску лопту.
Пехари су награде Извршног одбора ФСНО.
РЕВИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ
Члан 75.
По завршетку првенства обавезно се игра ревијална утакмица између првака
Окружне лиге ФСНО и репрезентације ФСНО, када се уручује пехар.
Сви клубови и позвани играчи обавезни су да учествују и одазову се позиву, у
противном биће покренут дисциплински поступак против истих.
ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 76.
Сви клубови су обавезни да представницима средстава информисања омогуће
што квалитетније услове за извештавање са утакмице у циљу објективног и правовременог
обавештавања јавности.
Клуб који спречеава представнике средстава информисања о извршавању
обавеза подлежу дисциплинској одговорносоти.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о
фудбалском такмичењу ФС Србије и остали правилници и одлуке ФС Србије и ФС РИС.
Одлуке који доноси Извршни одбор ФСНО о спровођењу такмичења
непосредно се примењују и обавезују клубове и Општинске савезе који имају своје
представнике у такмичењу Окружне лиге.
Члан 78.
Ове Пропозиције ступају на снагу даном усвајања, а примењива ће се од 1. кола
јесењег дела првенства такмичарске 2013/2014. године.
Председник
у Алексинцу
Извршног одбора ФСНО
Дана 11.07.2013. година
.
Мирослав Стаменковић
Download

ПРОПОЗИЦИЈЕ - Фудбалски савез Нишавског округа