TROŠKOVNIK
DIJELOVI ZA AUTOMATSKI MJENJAČ VOITH
Red.br.
Šifra
stavke
naručitelja
Opis stavke
Kataloški broj
Jed.
mj.
Jedinična
cijena
Količina
1
3030/02
Prekidač - pet tipki
H58.293627
kom
1,0
2
3161/58
Prekidač - šest tipki za SL283
kom
1,0
3
3161/23
Ručica retardera D851. 3E
kom
1,0
4
8609/02
Davač broja okretaja Diwa.5
H56.131641
81.255090068
H64.078712
kom
1,0
5
2513/02
Senzor mjenjača Diwa.2
H90.12513
kom
1,0
6
2501/48
151.00383710
kom
15,0
7
2501/49
H59.335510
kom
10,0
8
2501/56
kom
3,0
Filter ulja mjenjača Diwa.5 uložak
komplet s brtvama i podloškama
Filter ulja mjenjača Diwa.3E uložak
komplet s brtvama i podloškama
Filter ulja mjenjača Diwa.2 uložak
komplet s brtvama i podloškama
Ukupna cijena
CIJENA BEZ PDV:
PDV:
UKUPNO S PDV:
U
,
2015.
Ponuditelj:
(odgovorna osoba ponuditelja)
Ponuditelj je obvezan prilikom svake isporuke robe u otpremnici navesti šifru stavke naručitelja iz troškovnika, ukoliko se u istom
nalazi.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
DIJELOVI ZA AUTOMATSKI MJENJAČ VOITH
Red. br.
Stavka
troškovnika
1
1-5
2
Opis stavke troškovnika
Dijelovi ne moraju biti original, ali moraju odgovarati tehničkim karakteristikama originala.
Dijelovi moraju biti original ili jednakovrijedni.
6-8
OPĆI UVJETI: Dostava u roku 3 radna dana od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja, FCO GPP
d.o.o. Osijek. U troškovnik obavezno navesti proizvoĎača i trgovački naziv ili kataloški broj
ponuĎenog artikla.
Za stavke troškovnika (6 - 8) je potrebno priložiti potvrdu proizvoĎača mjenjača VOITH,
ovlaštenog zastupnika VOITH-a ili ovlaštenog distributera VOITH-a da su ponuĎeni dijelovi
jednakovrijedni, sigurni i da se smiju ugraĎivati u mjenjače proizvoĎača VOITH.
Jamstvo na dijelove godinu dana.
Download

Link na pdf - GPP Osijek