(надлежни државни орган)
ЗАХТЕВ
за упис у Регистар корисника јавних средстава код Управе за трезор
На основу члана 8. и члана 93. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр.54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12),
подносим захтев Управи за трезор за упис у Регистар корисника јавних средстава.
Назив КЈС - подносиоца захтeва
Место - седиште __________________________
Адреса
Телефон
Телефакс
Е mail
Делатност
(опис)
Матични број
(шифра)
ПИБ
Назив органа у чијој је надлежности КЈС ________________________________________________________________
ЈБ ДБК - органа у чијој је надлежности КЈС__________________
Тип корисника јавних средстава:
1) Ознака типа КЈС – 1 / Директни буџетски корисник (Чл.2. Т.7. Закона о буџетском систему);
2) Ознака типа КЈС – 2 / Индиректни буџетски корисник (Чл.2. Т.8. Закона о буџетском систему);
3) Ознака типа КЈС – 4 / Организациони део ДБК;
4) Ознака типа КЈС – 5 / Намена директног корисника буџетских средстава;
5) Други корисник јавних средстава (Чл.2. Т.5. или Т.13 Закона о буџетском систему) - где је
испуњен најмање један од наведених критеријума, односно, код којих Република Србија или локална власт има
контролу над више од:
а.
50% капитала;
б.
50% гласова у управном одбору;
в.
50% укупних прихода остварених у претходној пословној години;
или
г.
нефинансијско предузеће које се примарно бави комерцијалним активностима;
4а) Ознака типа КЈС - 6 / Други корисник јавних средстава који је укључен у систем консолидованог
рачуна трезора (води пословне књиге и саставља финансијске извештаје по одредбама Уредбе о буџетском
рачуноводству), или
4б) Ознака типа КЈС – 7 / Остали корисник јавних средстава који припада јавном сектору (води
пословне књиге и саставља финансијске извештаје по одредбама Закону о рачуноводсву и ревизији);
5) Ознака типа КЈС – 8 / Oстали - посебан корисник јавних средстава који није укључен у систем
консолидованог рачуна трезора (Чл.9. став 4. Закона о буџетском систему).
Печат и потпис овлашћеног лица КЈС подносиоца захтева
У
на дан
Печат и потпис овлашћеног лица
надлежног државног органа
Download

Zahtev za upis u Registar korisnika javnih sredstava kod Uprave za