2013/396 TLMT.
T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Pabuççular Mahallesinde kain;
tapunun 289 ada, 408 parsel numarasında kayıtlı 407,44 m2 alana sahip arsa
üzerinde yer alan binanın, tesis edilen kat irtifakına göre birinci kat 80/1410 arsa
paylı 4 bağımsız bölüm nolu meskeninden ibarettir. Ana taşınmaza ait Kadastro
paftasının mahalde uygulanması neticesinde paftanın zemine uyduğu ve taşınmazın
doğur yer olduğu belirlenmiştir. Ana taşınmaz Papuççular mahallesi Papuççular
Caddesi Ozgenç Apt. No: 18 adresinde yer almaktadır. Konum olarak Papuççular
caddesi üzerinde ve Kavaklı Camiinin 250 mt. Kuzeyinde kalmaktadır. Etrafı ve
yakın çevresi tamamen yapılaşmıştır. Yapılar zemin katlarda işyerleri, üst katlarda
konutlar şeklindedir. Çok yakınlarında Kadın Doğüm ve Çocuk Hastanesi, Müftülük
Binası, Tren Garı vs. gibi sosyal yapı ve yerleşkeler bulunmaktadır. Topoğrafik
olarak düz bir arazide yer almakta, tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de
faydalanmaktadır. Şehir merkezinde ve caddeye cepheli olduğundan ulaşım
imkanları çok iyidir. Mevcut imar durumuna göre taşınmazın imar planlarında İskan
Sahası olarak ayrılan alanda kaldığı, TAKS=0.40 ve KAKS=0.8Q şartlarını
sağlayacak şekilde ayrık nizamda iki katlı (A-2) yapı iznine tabi olduğu bildirilmiştir.
Söz konusu meskenin de içinde bulunduğu ana gayrimenkul bir zemin ve üzerinde
yer alan dört normal kat olmak üzere toplam beş katlıdır. Betonarme olarak inşa
edilen yapının dış cepheleri cam mozaik kaplı, üzerinde ahşap çatısı mevcut ve
kiremit örtülüdür. Yapının zemin katında işyerleri, üst katların her birinde de üç ayrı
mesken bulunmaktadır. Binanın zemin üzeri birinci kat arka cephesine bakan söz
konusu mesken girişte bir antre-koridor, bir salon, iki oda, mutfak, banyo, lavabowc'den ibarettir. Ayrıca bir balkonu vardır. Mutfak ve iki oda iç tşıklığa bakmaktadır.
Meskende salon ve oda zeminleri ahşap parke, diğer zeminler seramik kaplı, duvar
ve tavanlar alçı sıvalı ve boyalı, iç kapı ve dış pencere doğramaları ahşap ve
verniklidir. Mutfakta mermerit tezgah ve mobilyalı dolapları, banyoda küvet, klozet ve
lavabo bulunmaktadır. Meskende merkezi sistem kalorifer tesisatı mevcuttur.
Asansör mevcut olmakla beraber gayrifaal durumdadır. 88 m2 net alana sahip
gayrimenkul.
Adresi
: Papuççular mahallesi, Papuççular Caddesi Özgenç Apt. No: 18
Adapazarı/SAKARYA
Yüzölçümü : 88 m2
Arsa Payı : 80/1410
İmar Durumu : İmar planında yazılı olduğu ekildedir.
Kıymeti : 65.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/05/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 02/06/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Sakarya Adliyesi, İcra Daireleri Mezat Salonu-Adapazarı/SAKARYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin parailedir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan .vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/396 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 14843 www.bik.gov.tr
2013/12 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıvmeti. adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: Gümüşhane İli Kürtün İlçesi A. Uluköy Mah. Düzhozan Mevkii
190 Ada 38 parselde (Torul Kadastro Müdürlüğünün 17/05/2013 tarih ve 181 sayılı
yazısı gereğince 190 ada 21 parsel yapılan 10-c uygulaması neticesinde 190 ada
38 parsel-olarak değiştirilmiştir.) kayıtlı 97,10 m2 yüzölçümünde Natamam Kargir
Bina vasıflı ana taşınmaz üzerinde 1/6 arsa paylı Zemin Kat (1) Nolu Bağımsız
Bölüm Numaralı Dükkan nitelikli taşınmaz.
Özellikleri
: Satışa konu taşınmaz Kürtün İlçe merkezinde ve TireboluGümüşhane karayolunun kenarında bulunmaktadır. Bulunduğu yer itibariyle ilçenin
en değerli bölgesinde bulunmaktadır. 190 Ada 38 parselin karayoluna cephe
olması, konum itibariyle ilçenin en değerli bölgesinde bulunması ve ilçe merkezinde
çok ciddi arsa sıkıntısı olması gibi etkenlerde dikkate alınarak yapılan piyasa
araştırması sonucunda parselin bulunduğu bölgede arsa m2 fiyatının 1.350,00 TL
olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir. Parsel üzerinde bulunan yapı ise üç katlı
betonarme bir yapı olup 82,00 m2 taban alanına sahiptir. Yapının zemin katı
tamamen dükkan olup fırın ve manav olarak kullanılmaktadır. Yapının birinci ve
ikinci katları ise daire olarak kullanılmaktadır. Binanın manav olarak kullanılan
zemin kat bir nolu bağımsız bölümü ise 23,04 m2 alana sahiptir. Binanın yaklaşık
yirmi beş yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Zemin kat bir nolu bağımsız bölüm
dükkan (manav) olarak kullanılmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait
Yapıların Mühendislik ve Mimar Hizmetlerine esa(s olan sınıflarına göre yapım,
işçilik ve kullanım yönünden incelendiğinde yapı sınıfı olarak 2B grubu yapılardan
olduğu anlaşılmaktadır. 2B grubu yapıların 2013 yılı m2 değeri 320,00 TL'dir. Bir
nolu bağımsız bölümün içi gezilmiş olup yıpranma payı ise%20 olarak dikkate
alınacaktır. Taşınmazın toplam muhammen bedeli 27.745,74 TL'dir.
Adresi : A. Uluköy Mah. Düzhozan Mevkii Kürtün/Gümüşhane
Yüzölçümü : 97,10 m2
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu : Kürtün Belediyesi İmar Sahası içinde olup Kürtün Belediye
Başkanlığının 24/02/2014 tarih ve 144 sayılı imar durumuna dair yazısı dosyamızda
şartname ekinde olup, ilgililer dosyamızdan inceleyebilir veya masrafı
karşılandığında talep halinde gönderilebilir.
Kıymeti : 27.745,74 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 21/04/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 16/05/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü Kat:2 Torul/Gümüşhane
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satıp giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50
sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
%18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vçrgiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile* (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/12 Talimat sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 14880 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ
MEMURLUĞU
2014/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Adresi
: İzmir İli, Konak İlçesi, 36420 Ada No, 2 Parsel No, 2. Aziziye Mahallesi,
717 sokak No:98 Konak/ İzmir
Özellikleri
: 20/12/2013 tarihli bilirkişi raporunda; Taşınmazın tek katlı
betonarme karkas olarak inşa edildiği, 50 yıllık olduğu, %40 oranında yıpranmış
olduğu, 2 oda, mutfak ve wc'den ibaret, 38 m2 kullanım alanlı, bütün hacimlerin
döşemeleri beton şeklinde, kapı ve pencere doğramaları ahşap malzemeden
yapılmış, pencereler demir koruganlı, tavan ve duvarlar sıvalı ve badanalı, mutfak alt
ve üst dolapları ahşap malzemeden, elektrik ve suyu olan, soba ısıtmalı, mesken
olarak kullanılan, güney tarafında içerisinde bir adet 1.80mx2.00m ebadında tuğla
duvar örmeli alaturka tuvaleti bulunduğu, bahçeli, binanın altında ve bahçe tarafında
bodrum olarak nitelendirilebilecek küçük çapta hacim olduğu, belediye ve kamu
hizmetlerinden faydalandığı, ulaşım ve taşıma imkanlarının iyi olduğu bildirilmiştir.
Yüzölçümü
: 137m2
İmar Durumu
: İzmir Konak Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 03/10/2013 tarih 15046 sayılı yazısında; konut alanında kalmakta
olup, bitişik nizamda, Hmax:9.80 m. bina yüksekliğinde, 3 kat olduğu, ayrıca 11 nolu
parselin B kısmı ile tevhidi ve imar hattı tahakkuku gerektiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Üzerindeki ev Fatma Taşülkü'ye aittir.
1. Satış Günü : 21/04/2014 günü 14:20 - l'4:30 arası
Birinci arttırmada taşınmaz masrafları ile birlikte muhammen bedelin % 50 sini
bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise taşınmazın aynı yer ve saatte ikinci ihalesi
yapılacaktır.
2. Satış Günü : 21/05/2014 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : İZMİR ONÜÇÜNCÜ (13) SULH HUKUK MAHKEMESİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey/akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır. .
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3 Satış sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 15153 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. TORUL İCRA DAİRESİ
2009/12056 ESAS
T.C. İZMİR 7. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
: İzmir İl, Bornova İlçe, Ergene Mah. 4018 Ada , 1 Parselde
Özellikleri
kayıtlı 4900 m2 alanlı arsa olarak gösterilen taşınmazın tamamı borçlu kooperatife
aittir. Taşınmaz Yavuz caddesine 500 mt mesafede. Sırt yamaç bir konumdadır. Alt
yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Orta gelir grubu kişilerin oturduğu
muhittir. Taşınmaz tapuda her nekadarda arsa olarak görünüyorsa da, üzerinde
ruhsatlı olarak yapılmış, fakat henüz kat irtifakı kurulup ferdileşmemiş, borçlu
kooperatife ait 5 adet bloktan ibaret betonarme asansörlü yapılar vardır. A Blokta 12
daire B Blokta 10 daire C. Blokta 12 daire D Blokta 10 daire 2 dükkan E Blokta 10
daire 2 dükkan olmak üzere 54 daire 4 dükkan vardır. Borçluya ait dairelerin her biri
125m2 net alanlı çelik giriş kapılı salon, mutfak, hol wc kiler 3 oda banyo ve
balkondan ibarettir. Yerler laminant parke ve seramik kaplıdır. Duvarlar sıvalı plastik
boyalıdır. Dış doğramalar PVC doğrama ve içler ağaç ve yağlı boyalıdır. Mutfakta
dolaplar ve banko vardır. Banyoda küvet, klozet lavoba ve şofben vardır. WC'de hela
taşı ve lavoba vardır. Islak hacimlerin duvarlarının tamamı fayans kaplıdır. Elektrik ve
suyu bağlıdır. Dairelerin %10 yıpranması vardır. Doğal gaz ile ısıtılmaktadır. Körfez
manzarasını uzaktan almaktadır.
: Atatürk Mh 9X5/2 Sk No: 1-3-5-7-9 Bornova /İzmir
Adresi
Yüzölçümü : 4.900 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 uygulama imar planında ayrık nizam 4 katlı
TAKS :0,35 KAKS:1,4 emsalinde yapılaşma hakkına sahip konut alanında
kalmaktadır.
Kıymeti : 7.735.784,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
: 30/04/2014 günü 14:35 - 14:45 arası
1.Satış Günü
: 26/05/2014 günü 14:35 - 14:45 arası
2. Satış Günü
Satış Yeri : İzmir Adliyesi D.3 Blok Zemin kat Z-24 Müzayide Salonu Bayraklı/İzmir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıç talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/12056 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
B.: 15113 www.bik.gov.tr
gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
İZMİR 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ
MEMURLUĞUNDAN
DOSYA NO : 2013/22 Satış
Mahkemece satıcına karar verilen ve İ.İ.K. hükümlerine göre satıcı yapılacak olan
taşınmaz;
İzmir ili, Narlıdere ilçesi, Yeniköy mahallesi, 8177 ada, 1 parsel, 27 cilt, 2647
sayfada kayıtlı,690.000 m2 yüzölçümlü, arsa cinsi gayrimenkuldür.
Dava konusu takınmazın zemin özellikleri, 8177 ada 1 parsel topografık olarak eğimli
birmevkide olup çevresindeki imar yollan ve sosyal donatılar tam olarak,oluşmamış, imarlı
yapılaşmanın henüz tamamlanmamış durumda olduklarını, bununla birlikte taşınmazın her
türlü belediye hizmetinden faydalanmaya haiz durumda havadar bir konumda Ana Arter
Mithatpaşa Caddesine 225.00 mt. Dokuz Eylül Üniversitesine 400 mt.Kılıçarslan İlköğretim
okuluna 270 mt.direkt mesafededir.
a) Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi Taştepe Sok. No:4 adresine kayıtlı taşınmaz
Nebi Doğan aidiyetindedir.katlı yığma tuğla duvarlı yapı özelliğine sahiptir.Sofa +2 oda,
mutfak, banyo, kilerden ibare olup, dışta kömürlüğü bulunmaktadır Tabanları Sofa Seramik
oda tabanları karo plaka kaplı diğer zeinler şap beton olan taşınmazın duvarları sıvalı ve
boyalı tavanları duralit kaplıdır, keşif sırasında Nebi Doğan'a ait olduğu beyan edilmiştir.
Gecekondu özellikli 71,80 m2 inşaat alanlı, 2. sınıf B Grubu sayılabilcek bina 305,00 TL/ m2
maliyetli ve yüzde 30 yıpranmalıdır.
b) Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi Taştepe Sok. No:4 adresine kayıtlı taşınmaz
tek katlı yığma tuğla duvarlı yapı özelliğine sahiptir.Sofa, oda, mutfak, banyo, kilerden ibare
olup. kiler kömürlük olarak kllanılmaktadır. Tüm zemini şap beton olan taşınmazın duvarları
sıvalı boyalı tavanları duralit kaplıdır.Keşif sırasında Musâ Parlak'a ait olduğu
öğrenilmiştir.Gecekondu özellikli 68,89 m2 inşaat alanlı, 2. sınıf B Grubu i sayılabilcek bina
305,00 TL/ m2 maliyetli ve yüzde 30 yıpranmalıdır.
c) Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi Şehit Kerem Oğuz Erbay Sok. No:69
adresine kayıtlı taşınmaz tek katlı yığma tuğla duvarlı yapı özelliğine sahıptir.3 oda, salon ,
mutfak, banyo ve WC, den ibarettir. Tüm zeminler seramik kaplıdır, duvarlar sıvalı ve boyalı
olup dış doğramalar kimi yerde ahşap- yağlı boya kimi yerde demir doğrama ve üzerim demir
parmaklıdır. Keşi sırasında Hüseyin Özdemir'e ait olduğu beyan edilmiştir. Gecekondu
özellikli 80,67 m2 inşaat alanlı, 2. sınıf B Grubu sayılabilcek bina 305,00 TL/ m2 maliyetli ve
yüzde 30 yıpranmalıdır.
Binanın tamamı dava konusu taşınmaz üzerinde kalmaktadır.
İMAR DURUMU; Narlıdere Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünce
düzenlenen 05/12/2013 tarih ve 4817 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın İmar
uygulaması sonucu tek parsele dönüşmesi halinde E:1.50,TAKS :0,50 Hmax:24:80 mt.
Hükümlerinin geçerli olduğu belirtilmiştir.
TAŞINMAZ ŞERH/ BEYAN/ İRTİFAK KISMI: 1 Nolu ev ismail Aydm 2. nolu Ev Hüseyin
Özdemir,3. Nolu ev Nebi Polat,4. Nolu ev Musa Parlak,5. Nolu Ev Nimet Deniz,6. Nolu ev
Hasan Bababan Ziytedindedir şerhi bulunmuştur.
Ayrıca İzmir Narlıdere Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi Gelir Tahakkuk ve Takıp Alt
Birimi'nin 22/04/008 tarih 989 sayılı haczi kamu haczi bulunmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ : 674.029,91-TL dir.
SATIŞ ŞARTLARI : TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR 2. SULH HUKUK
MAHKEMESİ KALEMİNDE YAPILACAKTIR.
Taşınmazın l.İhalesi : 18/04/2014 günü saat: 14,00 - 14,10 arasındadır.
Birinci arttırmada takınmaz masrafları ile birlikte muhammen bedelin % 50 sını
bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise (en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla) taşınmazın
aynı yer ve saatte ikinci ihalesi yapılacaktır.
Taşınmazın 2. ihalesi : 23/05/2013 günü saat: 14,00-14,10 arasındadır.
Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu
alacakların toplamını ve kıymetinin %50 sını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olacaktır.
Açık arttırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak olup elektronik
ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayıp ihalenin tamamlanacağı
günden önceki gün sona erecektir, ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci
ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona
erecektir. Elektronik ortamda verilecek teklifler muhammen bedelin yüzde ellisinden az
olamaz. Teklif vermeden önce muhammen bedelin yüzde yirmisi nispetinde teminat
gösterilmesi zorunludur.
İhaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca
yazılacak bir yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesi' nde açılacak bir satış hesabına yatırmak
zorundadırlar, ihale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu bedeli ve katma değer
vergisi alıcısına aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale fesih
edilir ve iki ihale arasındaki fark ila yeni ihale masrafları alıcı ile kefillerinden hiçbir hükme
gerek kalmaksızın tahsil olunur, ihaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş ve
münderecatmı aynen kabul etmiş sayılırlar. İşbu ilan, kendisine tebligat yapılamayan ilgililer
için de tebliğ yerine geçer. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Mahkememiz Satış
Memurluğuna başvurmaları, satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul
etmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
B.: 15178 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/677 ESAS
T.C. DİDİM İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Taşınmaz Özellikleri: Aydın İl, Didim İlçe, 187 Ada , 3 Parsel, Didim Mah. Karakuyu Mevkii,
3. kat 7 nolu Bağımsız Bölüm Takınmazın bulunduğu bina betonarme karkas yapı olup,
takriben 15 yıllıktır. Takriben 65 m2 büyüklüğünde olup, Salon mutfak, 2 oda ve Wc banyo
bulunmaktadır. Pencere ve balkon kapı doğramaları PVC, di£ kapısı çelik, iç kapılan panel
kapıdır. Pencerede plastik panjur bulunmaktadır. Mutfak dolapları ahşap tezgahı mermerdir.
ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: Altınkum polis merkezine 250 m., altmkum'a 2 km, denize 1 km.
mesafededir. Bölgede genellikle yabancılara yönelik yapılmış konutlar bulunma da yerli
vatandaşlarında kaldığı bir bölgedir. Belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Yakın
konumda Oteller, discolar, restorantlar ve marketler bulunmaktadır.
Adresi : Altınkum Mah. Avcılar çukuru 57. Sk. No:9 K:3 D:7 DİDİM
Yüzölçümü : 306 m2
Arsa Payı : 3/30
İmar Durumu : Uyğulama imar planında A-3 katlı konut alanıdır.
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler: Tapudan alınır.
1. Satış Günü : 21/04/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 20/05/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İtfaiye toplantı salonu, Otogar karşısı DİDİM
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonrlki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/677 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 15135 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. DİDİM İCRA DAİRESİ