Predlozi projekata javno-privatnog partnerstva sa ili bez elemenata
koncesije koji su dobili pozitivno mišljenje Komisije za javnoprivatno partnerstvo
1. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnetog od strane JKP INFORMATIKA, Novi
Sad, kojim se predlaže realizacija projekta izgradnje i proširenja postojeće optičke
telekomunikacione mreže otvorenog tipa po principu FTTH (fiber to the home – optičko vlakno
do krajnjeg korisnika) na teritoriji grada Novog Sada.
2. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva radi davanja mišljenja i ocene da se predmetni
projekat može realizovati u formi javno-privatnog partnerstva podnetog od strane Javnog
preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcija za izgradnju Apatin“ u ime
opštine Apatin.
3. Predlog Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza
putnika na teritoriji grada Loznica;
4. Predlog Koncesionog akta za projektovanje, finansiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje
javnom parking garažom u Šapcu;
5. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnetog od strane JKP Gradska toplana
Zrenjanin, kojim se predlaže proizvodnja toplotne i električne energije iz biogasa, odnosno
upotreba organskih sirovina poljoprivredne industrije kao i ostataka i nusproizvoda iz
prehrambene industrije u njegovoj proizvodnji.
6. Predlog Koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti prigradskog
prevoza putnika na teritoriji opštine Topola.
Download

Predlozi projekata javno-privatnog partnerstva sa ili bez elemenata