DIZAJN U
KONSTRUISANJU
- Fenomen dizajna
- Dizajn i marketing
- Računar kao sredstvo vizuelne prezentacije u
industrijskom dizajnu
- Dizajn - koren u latinskim rečima de i signare.
- Dizajn je kreativna delatnost koju je čovek
razvio da bi bolje organizovao i oblikovao svoj
fizički i duhovni svet.
- Problematika dizajna postoji od uvek,a novi su
samo pristupi dizajniranju.Oni se postavljaju u
svakoj generaciji i rešavaju se u kontekstu
pojedine kulture,određenog okruženja i kreativnih
potencijala samog dizajnera.
Dizajn je proces donošenja serije odluka koje
imaju za cilj konstruisanje, oblikovanje ili
kreiranje nečega.
Dizajn se obično odvija po unapred određenom
planu, ideji ili zamisli.
Svrha dizajna je realizacija plana ili ideje koji
mogu biti uzrokovani potrebom da se reši
određen problem.
Zbog toga se proces dizajna često definiše i kao
proces rešavanja problema.
Kada se govori od dizajnu nekog proizvoda,
predmeta ili objekta, obično se pod dizajnom
smatra aranžman ili konfiguracija pojedinačnih
komponenti koji čine celinu proizvoda, predmeta
ili objekta.
Vrste dizajna:
industrijski dizajn,
interijer dizajn,
grafički dizajn,
modni dizajn ...
veb dizajn,
interaktivni dizajn
Dizajn je spoljni izgled (pojavnost) nekog
proizvoda ili predmeta.
Dizajn je ono što neki proizvod čini privlačnim,
dopadljivim ili poželjnim, te na taj način bitno
pridonosi prodaji nekog proizvoda.
Industrijski dizajn prostorna ili površinska obeležja proizvoda
(industrijski ili zanatski proizvedenog
predmeta), vidljiva pri njegovoj normalnoj
(namenskoj) upotrebi.
Prostorna obeležja - oblik i kontura proizvoda.
Površinska obeležja - šare, crte, boje, tekstura ili
kombinacije navedenih obeležja.
Savremeni dizajn je novija manifestacija pristupa
oblikovanja predmeta, proizvoda i ambijenta koji
savremenom čoveku služe za život,rad i zabavu.
Dizajn proizvoda zavise od velikog broja faktora - u
mašinstvu od: funkcije, namene, strukture, veličine,
vrste materijala, mase, ergonomskih zahteva,
bezbednosti, sigurnosti funkcionisanja, estetskih
zahteva, preko oblika (kompozicije, kompozicione
ravnoteže, simetrije, proporcije, plastičnosti, senki,
itd.), boje, veličine serije (unifikacija), roka isporuke,
ugovorenog kvaliteta, veka trajanja (trajnosti), stepena
iskorišćenja, stepena automatizacije, potrošnje
energije, ugovorene cene, načina izrade i
tehnologičnosti montaže, označavanja, ispitivanja,
konzervacije, pakovanja, ambalaže, skladištenja,
transporta, odpakivanja, dekonzervacije, ugradnje,
rukovanja, eksploatacije, servisa, održavanja, remonta,
zaštite životne sredine, specijalnih zahteva.
Funkcija - najveći uticaj na oblik proizvoda ima
njegova funkcija. Što je funkcija složenija i što
proizvod može da obavi više funkcija, time je njegov
oblik složeniji a cena veća, mada to nije i pravilo, na
primer, kod nakita.
Namena proizvoda - bez obzira na istovetnost
funkcije, jako utiče na oblik i konačnu cenu
proizvoda, zbog čega dizajneri moraju biti detaljno
upoznati sa njegovom osnovnom namenom, kako bi
mogli da definišu proizvod koji će moći što potpunije
da zadovolji postavljenim zahtevima korisnika.
Struktura - uticaj usvojene strukture i njen raspored,
tj. broj usvojenih komponenata ili detalja, i njihov
položaja, ima veliki uticaj na karakteristike proizvoda
i obratno. Na primer kod pužnih reduktora to se
može videti preko veličine prenosnog odnosa (odnos
ulaznog i izlaznog broja obrtaja).
Veličina - Uvek se teži da sve veličine (tipovi), u
okviru jedne te iste vrste (linije) proizvoda, budu
međusobno slični. Na taj način se postiže određeni
red i prepoznatljivost proizvoda pojedinih
proizvođača.
Vrsta materijala - obzirom da cene materijala nisu
iste, primena skupih materijala se uvek nastoji izbeći
ili bar svesti na što manju meru.
Masa - ima izuzetno veliki uticaj na troškove
proizvodnje i njihovu primenljivost.
Ergonomski zahtevi - pri dizajniranju proizvoda,
potrebno zadovoljiti sve zahteve koji se postavljaju
pred sistem "čovek - proizvod - radna sredina".
Bezbednost - pojedini proizvodi, pri upotrebi, mogu
biti izvor opasnosti za korisnike.
Sigurnost funkcionisanja - pojedine vrste proizvoda
zahtevaju visoku sigurnost funkcionisanja (avioni,
automobili i slični proizvodi), tako da se toj vrsti
proizvoda mora posvetiti posebna pažnja. Oni se
odlikuju posebnom (skupljom) konstrukcijom,
primenom kvalitetnijih materijala i savremenijih
(skupljih) tehnologija izrade.
Estetski zahtevi - razvojem društva, estetski zahtevi
dolaze do posebnog izražaja. Naime, umetnost, kao
deo kulture jednog društva, postavlja određene
estetke kriterijume pred proizvode.
Veličina serije - ima izuzetno veliki uticaj na oblik i
cenu proizvoda. Ako je reč o maloj seriji onda, po
pravilu, nije opravdano ulagati velika sredstva u
specijalne alate, pa se proizvodi izrađuju bez ili sa
veoma malo alata, na primer, zavarivanjem umesto
livenjem ili kovanjem.
Rok isporuke - može imati velikog uticaja na
usvojenu tehnologiju i time na oblik i cenu proizvoda,
jer će se, u pojedinim slučajevima, neki delovi raditi
od punog komada (od šipke ili lima), a ne valjanjem,
kovanjem ili livenjem.
Ugovoreni kvalitet - kvalitet proizvoda treba da je
usklađen za zahtevima tržišta.
Vek trajanja proizvoda - direktno zavisi od
projektovanog radnog veka proizvoda i intenziteta
njegovog korišćenja.
Način izrade proizvoda u mašinstvu i tehnologičnost u mašinstvu se delovi mogu izrađivati : ručno ili
mašinski, sa ili bez skidanja strugotine. Zavisi od
namene dela, vrste materijala, načina opterećenja
(statičko ili dinamičko) i predviđenih serija.
Montaža - pri izboru koncepcije proizvoda potrebno je
voditi računa i o načinu njegove montaže i demontaže.
Označavanje - poželjno je da se na proizvodima i
poluproizvodima, i pored toga što će se na njih
postaviti etiketa, znak ili logotip, postavi i neka interna
oznaka, radi lakše identifikacije (na lako vidljivom
mestu, koje nije izloženo habanju).
I faza dizajniranja odnosi se na potrebu za
određenim proizvodom,njegovu namenu ili ideju o
funkciji novog proizvoda – sastavni deo
konstruisanja i podrazumeva istraživanje tržišta.
II faza dizajniranja (tehnička faza) odnosi se na
materijalno – proizvodnu oblast i svojim
racionalnim pristupom tehničkoj strukturi
obezbeđuje njeno ispravno funkcionisanje.
Relacija
proizvod korisnik
Ergonomska
Sociološka
Odraz kulture
Estetska
Forma
proizvoda
- Razvijanje tehnologije dizajner-konstruktor
blisko sarađuje sa timom dizajnera koji čine
specijalisti za istrazivanje tržišta,tehnolozi i
konstruktori,stručnjaci za ergonomiju,
industrijski sociolozi i dr.
- Ključna ličnost u kordinaciji razlicitih
komponenata dizajna u procesu dizajniranja
jednog proizvoda je konstruktor – dizajner,on
donosi odluke i preuzima odgovornost za
njihovu primenu.
- Preduzeće od dizajnera očekuje da zadovolji
zahteve i želje potrošača u pogledu dizajna
kako bi se povećao plasman proizvoda i
ostvario što veći profit.
- Proces dizajniranja zasnovan je na iscrpnoj
informaciji i istraživačkom radu i ako je proizvod
kreativno materijalizovan tako da dobro
funkcioniše i da poseduje estetski vrednu formu
– onda je on orginalni proizvod nastao tokom
stvaralačkog procesa.
Marketing predstavlja zbir aktivnosti koje su
upotrebljene u cilju usmeravanja
tokova proizvoda i usluga od proizvođača
prema potrošaču (korisniku, kupcu, klijentu).
Marketing se može predstaviti procesom koji se
sprovodi u četiri koraka:
1. analiza i definisanje "univerzuma" potencijalnih
korisnika ili kupaca;
2. skretanje pažnje korisnika
3. uticaj na potencijalne korisnike da
se zainteresuju i prihvate (želja) postojeće
koncepte ili ponude;
4. prelazak potencijalnih kupaca u "prave" kupce akcija - kupovina, poziv, "skidanje dokumenata",
pretplata, članstvo, prodaja, itd.
- što su proizvodi kvalitetniji, uključujući i njihov
dizajn, dolazi do pooštravanja kriterijuma
potrošača.
- na visoke zahteve u pogledu ukupnog
kvaliteta proizvoda utiču:obrazovanje,
kultura,kupovna moć i informisanost potrošača.
- glavni zadatak službe marketinga je da
orijentiše i čvrsto poveže preduzeće sa tržištem
i okruženjem,dok informacioni sistem
marketinga treba da obezbedi pouzdane
informacije o stanju na tržištu,njegovim
potrebama zahtevima.
- na bazi marketing – istraživanja i operativnog
delovanja koje usmerava dizajniranje i
proizvodnju proizvoda bitno je da preduzeće
stekne čvrstu poziciju na tržištu.
- aktivnosti dizajna i marketinga usmerene su na
kvalitetan,konkurentan i optimalan proizvod koji
treba dizajnirati,proizvesti,prodati i
ostvariti profit.
Download

Dizajn i marketing