Europass
CURRICULUM VITAE
Lični podaci
Prezime / Ime
Adresa
Telefonski broj(evi)
E-mail
Knežević Žana
Vaka Đurovića bb, Podgorica, Crna Gora
+ 382 67 244 363
[email protected]
Državljanstvo
Crnogorsko
Datum rođenja
23.12.1967.
Pol
Ženski
Radno iskustvo
Datum
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
Ime i adresa poslodavca
Datum
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
Ime i adresa poslodavca
Datum
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
Ime i adresa poslodavca
Datum
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
Ime i adresa poslodavca
Datum
Zanimanje ili radno mjesto
Stranica 1/2 - CV
Kneževič Žana
2011 - sada,
Fakultet za strane jezike
Viši lektor
Univerzitet „Mediteran“, Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica
2010 - 2011
Fakultet za informacione tehnologije
Viši lektor
Univerzitet „Mediteran“, Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica
2006 - 2010
Fakultet za informacione tehnologije
Lektor
Univerzitet „Mediteran“, Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica
2000 - 2006
NVO Školirica
Direktor
NVO Školirica, Podgorica
1994 - 99
OŠ Jožef Atila
Za dodatne informacije o Europassu posjetite http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropska unija, 2002-2010 24082010
Glavni poslovi i odgovornosti
Ime i adresa poslodavca
Datum
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
Ime i adresa poslodavca
Datum
Zanimanje ili radno mjesto
Glavni poslovi i odgovornosti
Ime i adresa poslodavca
profesor engleskog jezika
OŠ Jožef Atila, Novi Sad
1992 - 93
SŠTC Sergej Stanić
profesor engleskog jezika
SŠTC Sergej Stanić, Podgorica
1991- 2006
profesor engleskog jezika
saradnik Instituta za strane jezike u Podgorici (kursevi za djecu, intenzivni kursevi za odrasle i kursevi
za studente Pravnog i Ekonomskog fakulteta)
Institut za strane jezike, Podgorici
Obrazovanje i osposobljavanja
Datum
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije davaoca
obrazovanja i osposobljavanja
Datum
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije davaoca
obrazovanja i osposobljavanja
Datum
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije davaoca
obrazovanja i osposobljavanja
Datum
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije davaoca
obrazovanja i osposobljavanja
Datum
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije davaoca
obrazovanja i osposobljavanja
Datum
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Ime i vrsta organizacije davaoca
obrazovanja i osposobljavanja
Stranica 1/2 - CV
Kneževič Žana
2011 - sada
Doktorske studije
Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2010
Postdiplomske magistarske studije
Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore
2007
Postdiplomske specijalističke prevodilačke studije
Institut za strane jezike, Univerzitet Crne Gore
1994
Profesor engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1988
Nastavnik engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Nikšiću, Univerzitet “Veljko Vlahović”
1996
stručni ispit
Filozofski fakultet u Nikšiću
Za dodatne informacije o Europassu posjetite http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropska unija, 2002-2010 24082010
Osobne vještine i
kompetencije
Maternji jezik(ci)
srpski/crnogorski
Drugi jezik(ci)
Samoprocjena
Razumijevanje
Europski nivo (*)
Slušanje
Govor
Čitanje
Govorna interakcija
Pisanje
Govorna produkcija
Engleski
C2
napredni
C2
napredni
C2
napredni
C2
napredni
C2
napredni
Francuski
A1
početni
A1
početni
A1
početni
A1
početni
A1
početni
(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike
Računarske vještine i
kompetencije
Microsoft Office, CMS
Članstvo Društvo primijenjenih lingvista Crne Gore
Objavljeni radovi
Prevodilaštvo
Stranica 1/2 - CV
Kneževič Žana

2011, „Interakcija u nastavi engleskog jezika u klasičnoj učionici i pri učenju na daljinu“, Stavovi
promjena – promjena stavova, Međunarodni tematski zbornik radova, ur. Julijana Vučo i Biljana
Milatović, Nikšić: Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore, str. 472-483, UDK 371.3:811.111,
ISBN 978-86-7798-059-7,

2012, „Učenje jezika pomoću računara“, Mi o jeziku, jezik o nama, Zbornik radova sa druge
konferencije DPLCG-a , Podgorica: Institut za strane jezike, 217- 224, UDK 81'232:004, ISBN
978-9940-9423-0-4, http://www.isj.ac.me/Dokumenta/Zbornik%20-%20Mi%20o%20jeziku%20%20jezik%20o%20nama.pdf

U pripremi – “Kreiranje veb sajta kao oblika grupnog rada u nastavi engleskog jezika za posebne
svrhe (jezika struke)”, Zbornik radova sa treće konferencije DPLCG-a , Podgorica: Institut za
strane jezike

Sajt Fakulteta za informacione tehnologije, Univerzitet Mediteran, Podgorica – fit.unimediteran.net

Sajt ethnogastro-balkan.net
Za dodatne informacije o Europassu posjetite http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropska unija, 2002-2010 24082010
Download

mr Žana Knežević - Fakultet za informacione tehnologije