Bibliografija nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu 1960. – 2010.
A
1.
Abdovid M, Abdovid E, Sulejmanagid H. Srčani bolesnici – suradnja između stomatologa i
kardiologa. U: Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol
Croat. 2003;37(3):294. Sažetak.
2.
Adrovid A, Dedid A, Bajrovid N, Bukvid A. Oral aspect of Crohn disease. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 76. Sažetak.
3.
Ahmid Vukovid A. Analiza dimenzija, proporcija i simetričnosti gornjih prednjih zuba i
antropometrijskih parametara lica – estetski aspekti [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet
u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2009. 117 str.
4.
Ahmid Vukovid A. Neki problemi s kojim se susredu pedijatri: Stomatologija – karijes zuba kod
djece i značaj njegove prevencije. U: Čemerlid-Zečevid E, Zubčevid S, urednici. Pedijatrija:
udžbenik za studente medicinskog fakulteta. Fojnica: Štamparija „Fojnica“; 2006. Str. 461-2.
5.
Ajanovid I, Hamzi A, Cilovid Š, Hasanbegovid N, Salihagid Z, Bajrid E, Kobašlija S. Model
zubozdravstvenog prosvjedivanja u obliku interaktivnog predavanja za djecu predškolskog
uzrasta. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Teslid,
2007. Str. 80. Sažetak.
6.
Ajanovid I, Lačevid A, Trako N. Jaw cyst, skeletal anomalies and basal cell nevi: case report. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 14. ; Scientific Congress of BgDa, 9. Varna, 2009.
Str. 164. Sažetak.
7.
Ajanovid I, Lačevid A, Trako N. Jaw trauma complication in a thirteen year old school boy:
therapy dileme: case report. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 14. ; Scientific
Congress of BgDa, 9. Varna, 2009. Str. 160. Sažetak.
8.
Ajanovid I, Lačevid A, Trako N, Uzunovid N, Abdovid M. Evaluation of oral health knowledge of
school children parents. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 15. Thessaloniki, 2010.
Str. 238. Sažetak.
9.
Ajanovid I, Šalaga S. Retention of lower permanent central incisor: case report. U: Congress of
the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 121. Sažetak.
10.
Ajanovid M. Odnosi okluzalnih interferenci, simptoma i znakova temporomandibularnih
disfunkcija [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008.
208 str.
11.
Ajanovid M. Uloga posttraumatskog stresnog poremedaja u nastanku temporomandibularnih
disfunkcija *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006. 115
str.
12.
Ajanovid M, Šuljak-Lončarevid A, Dautovid-Kazazid L, Bejtovid B, Strujid S, Smajkid N.
Prevalencija simptoma i znakova temporomandibularnih poremedaja u bolesnika s
posttraumatskim stresnim poremedajem. Acta Stomatol Croat. 2009;43(3):202-14.
13.
Ajanovid M, Šuljak-Lončarevid A, Kučukalid A, Spivakovskaya S, Strujid S. Utjecaj
posttraumatskog stresnog poremedaja na vrijednosti Helkimo anamnestičkog i kliničkog indeksa
temporomandibularnih disfunkcija. U: Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva
HLZ-a, 4. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):389. Sažetak.
14.
Ajanovid M, Šuljak-Lončarevid A, Strujid S. Korelacija simptoma i znakova
temporomandibularnih disfunkcija kod ispitanika oboljelih od posttraumatskoga stresnog
poremedaja. U: Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb, 2008.
Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):385. Sažetak.
15.
Ajanovid M, Tosum S, Bejtovid B, Strujid S. Korelacija okluzalnih poremedaja i simptoma
temporomandibularnih disfunkcija. U: Međunarodni simpozijum stomatologije, 2. Neum, 2009.
Bilten Stomatol BiH. 2010;12(34-35):35. Sažetak.
16.
Al-Jame Q, Ibričevid H. Surgical and orthodontic management of an impacted maxillary incisor: a
case report. U: Kuwait Dental Association Conference, 7. Kuwait, 1996. Str. 41. Sažetak.
17.
Al-Jame Q, Ibričevid H. Surgical and orthodontic treatment of impacted upper central incisor:
case report. Dental News. 1998;5(1):29-31.
18.
Al-Khalil M, Smajilagid A, Imamovid E. Kasno otkrivanje malignoma usne šupljine. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 56.
Sažetak.
19.
Alagid J, Dautovid S, Bušid I. Fractures of the zygomatic bone and their treatment. U: E. N. T.
Neuro-Ophthalmo Neurosurgery Italian Greek Yugoslav Congress, 3. Rome, 1986. Str. 437-41.
20.
Alajbeg I, Alajbeg ŽI, Topid B. Angularni cheilitis. Medix. 2002;8:153-4.
21.
Alajbeg I, Cekid-Arambašin A, Topid B, Alajbeg ŽI. Pragovi podražljivosti oralne sluznice
provocirani istosmjernom strujom – usporedba bolesnika sa sindromom pečenja usta i zdrave
kontrole. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo,
2001. Str. 71. Sažetak.
22.
Alibašid Z, Demirovid D. Procjena stabilnosti okluzije poslije funkcionalnog liječenja pacijenata sa
malokluzijom II/1. U: Kongres ortodonata Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1990. Str. 31-2. Sažetak.
23.
Alikadid-Husovid A, Šakovid-Račid A, Konjhodžid H, Prcid A, Subašid D, Čabrid E. Problem
dijagnostike hroničnih uveitisa uzrokovanih asimptomatskim bolestima zuba. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 37.
Sažetak.
24.
Arifhodžid F. Anatomofiziološke karakteristike zuba i zubnih odnosa, odstupanja i reaktivnosti
parodontalnih tkiva. Acta Stomatol Naissi. 1985;4:31-41.
25.
Arifhodžid F. Lingua plicata kod mentalno retardirane djece [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1972. 44 str.
26.
Arifhodžid F. Papillitis linguae. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str. 533-5.
27.
Arifhodžid F. Parodontološki aspekt okluzije. Sarajevo: Stomatološki vjesnik; 1984. 128 str.
28.
Arifhodžid F. Prilog poznavanju nasljednog oblika lingua plicatae. Stomatol Vjesn. 1970;4(1-4):335.
29.
Arifhodžid F. Traumatska okluzija i marginalna alteracija u genezi parodontalnih oboljenja
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1978. 91 str.
30.
Arifhodžid F. Uloga traumatske okluzije u genezi parodontalnih oboljenja. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 67. Sažetak.
31.
Arifhodžid F, Al-Qattan S. Neke karakteristike poremedaja temporomandibularnih zglobova
kuvajtske populacije. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2.
Sarajevo, 2003. Str. 46. Sažetak.
32.
Arifhodžid F, Al-Qattan S, Sen B. Granulomatous inflammations in mouth. U: Arabian Gulf
Medical Associations Conference, 1. Bahrain, 1998. Poster.
33.
Arifhodžid F, Al-Qattan S, Sen B, Al-Shennawy M, Al-Zohejry N. Orofacijalna granulomatoza:
prikaz dva slučaja. Stomatol Vjesn. 2002;1(1):47-56.
34.
Arifhodžid F, Al-Qattan S, Sen B, Al-Shennawy M, Al-Zohejry N. Orofacijalna granulomatozna
inflamacija. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1.
Sarajevo, 2001. Str. 74. Sažetak.
35.
Arifhodžid F, Arifhodžid N, Čokorilo N. Promjene jezičnog pokrivača kod astmatičara. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 277. Sažetak.
36.
Arifhodžid F, Čokorilo N. Krajnje mogudnosti subgingivalne kiretaže. Stomatol Vjesn. 1980;9:537.
37.
Arifhodžid F, Čokorilo N, Dedid A. Specifičnosti koštane resorpcije kod preranih kontakata. U:
Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema.
Zagreb, 1974. Str. 52-3. Sažetak.
38.
Arifhodžid F, Čokorilo N, Dedid A. Uticaj jatrogenih okluzalnih poremedaja na stomatognati
sistem s posebnim osvrtom na parodoncij. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka banja,
1984. Str. 279. Sažetak.
39.
Arifhodžid F, Čokorilo N, Topid B. Rezultati istraživanja sistema HLA kod stomatitis aphthosa
recidivans. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog
sistema. Zagreb, 1974. Str. 61. Sažetak.
40.
Arifhodžid F, Čokorilo N, Topid B, Arifhodžid N. Rezultati istraživanja HLA kod stomatitis aphtosa
recidivans. Acta Stomatol Naissi. 1987;1:1-9.
41.
Arifhodžid F, Dedid A, Pašid E, Hadžid S, Gojkov M, Prcid Š. Preosjetljivost zuba kao posljedica
inicijalne parodontalne terapije. U: Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb,
2003. Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):297-8. Sažetak.
42.
Arifhodžid F, Demirovid D. Učestalost lingua plicatae kod ortodontskih nepravilnosti. U: Kongres
udruženja ortodonata Jugoslavije, 1. Sarajevo, 1973. Str. 303-9.
43.
Arifhodžid F, Demirovid D, Filipovid M, Tahmiščija H. Uticaj okluzionih faktora na smetnje u
području temporomandibularnog zgloba i mišida za žvakanje. U: Kongres ortodonata Jugoslavije,
6. Sarajevo, 1990. Str. 17. Sažetak.
44.
Arifhodžid F, Demirovid D, Ibričevid H, Savid T. Bruksizam i poremedaji u stomatognatnom
sistemu. U: Kongres ortodonata Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1990. Str. 135. Sažetak.
45.
Arifhodžid F, Duronjid M. Uticaj nepravilnog protetskog uravnoteženja na parodontalne
strukture. Zdrav Rad. 1979;7:1745-8.
46.
Arifhodžid F, Filipovid M. Primjena akrilatnog splinta po Drumu u otklanjanju spazma
mastikatorne muskulature. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 277-8.
Sažetak.
47.
Arifhodžid F, Filipovid M. Uticaj okluzionih poremedaja na žvačne strukture. Stomatol Vjesn.
1979;8:111-4.
48.
Arifhodžid F, Filipovid M. Važnost intraoralne analize nekih okluzionih položaja kod pacijenata sa
parodontalnim oboljenjima. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977.
Stomatol Glas Srb. 1977;24(Vanredni broj):258-62.
49.
Arifhodžid F, Gojkov M, Hadžid S, Pašid E. Procjena edukacije i motivacije pacijenata za
održavanje oralne higijene – aspekt profesionalne pripreme. U: Stomatološki dani Bosne i
Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 47. Sažetak.
50.
Arifhodžid F, Jerkovid M. Uticaj nekih prematurnih kontakata
temporomandibularne zglobove. Stomatol Vjesn. 1979;8(4):5-8.
51.
Arifhodžid F, Malid M, Dedid A, Al-Qattan S, Gojkov M. Kliničke značajke poremedaja
temporomandibularnih zglobova kuvajtske populacije. U: Međunarodni kongres hrvatskih
stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat. 2003; 37(3):298-9. Sažetak.
52.
Arifhodžid F, Malid M, Gojkov M, Hadžid S, Pašid E. Procjena edukacije i motivacije pacijenata u
održavanju oralne higijene. U: Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003.
Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):299-300. Sažetak.
53.
Arifhodžid F, Malid M, Kostid A. Učestalost parodontalnih oboljenja kod djece i omladine na
području Bosne i Hercegovine. U: Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 2. Osijek, 1971. Str.
39-47.
54.
Arifhodžid F, Pašid E, Hadžid S, Gojkov M, Prcid Š. Preosjetljivost zuba kao posljedica primjene
inicijalne parodontalne terapije. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 46. Sažetak.
na
parodoncij
i
55.
Arifhodžid F, Popovid M, Čokorilo N, Dedid A, Savid T. Uticaj parodontalnog zavoja na oralnu
mikrofloru. Stomatol Vjesn. 1986;15(2):29-32.
56.
Arifhodžid F, Rajman I, Petronijevid S, Ivkovid B. Enanthema fixum kao nuspojava kod primjene
kombinacije trimetoprima i sulfametoksazola. Vojnosanit Pregl. 1992;49:30-2.
57.
Arifhodžid F, Švob M. Prilog histološkoj studiji bazalne membrane epitela jezika kod lingua
plicatae. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog
sistema. Zagreb, 1974. Str. 5. Sažetak.
58.
Arifhodžid F, Švob M. Prilog histološkoj studiji epitela jezika kod lingua plicatae. Med Arh.
1974;28:555-7.
59.
Arifhodžid F, Topid B. Lezije jezika. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 1977. Str.
707-9.
60.
Arifhodžid F, Topid B. Lingua plicata: klinika, patohistologija i epidemiologija. Stomatol Vjesn.
1978;7(3-4):57-60.
61.
Arifhodžid F, Topid B, Mešanovid F. Mogudnost izrade splintova u području prednjih zuba
kompozitima. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str. 631-4.
62.
Arifhodžid F, Topid B, Tahmiščija H, Demirovid D. Primjena keflarskih vlakana u izradi splintova.
U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *51+. Sažetak.
63.
Arifhodžid F, Vidovid Z, Topid B. Pathohistologische Veränderungen bei lingua plicata. Zentralbl
Zahn Mund Kieferheilkd. 1976;64:756.
64.
Arifhodžid F, Vidovid Z, Topid B. Patohistološke promjene kod linguae plicatae. Acta Stomatol
Croat. 1975;9:29-33.
65.
Arifhodžid F, Vujisid Z, Arifhodžid N, Robovid Z. Promjene na dorzalnoj strani jezika kod anemije.
U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *50+. Sažetak.
66.
Arslanagid J, Softid M, Hadžihasanovid B, Derid I, Fočo F, Dalagija F. Uloga spiralnog CT-a u
evaluaciji radikularne ciste maksile – prikaz slučaja. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine
sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 153. Sažetak.
67.
Asotid E, Šečid S, Saračin A. Način rješavanja totalne bezubosti ugradnjom implantata u donjoj
vilici: prikaz slučaja. U: Stomatološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Plavim bespudima
Visa“. Vis, 2008. Str. 38. Sažetak.
68.
Asotid E, Šečid S, Saračin A. Promptna hirurško-protetska rehabilitacija pacijenata fiksnim
protetskim nadoknadama. Hrvatski stomatološki vjesnik. 2009;2.
69.
Atalay B, Soluk M, Brkid A, Emes Y, Özçamur Ç, Olgaç V. Desmoplastic Ameloblastoma. J
Craniofac Surg. 2009;20(6):2256-9.
70.
Aziz El-Gindi O, Sulejmanovid H, Dizdarevid R, Kovačevid M. Mandibularni stress syndrom. U:
Stomatološka nedelja Crne Gore, 4. Ulcinj, 1989. Str. 43-7.
B
71.
Bajrid E. Evaluacija straha i anksioznosti u stomatološkoj ordinaciji kod djece različitih dobnih
skupina *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2010. 139 str.
72.
Bajrid E, Čauš A, Arslanagid N, Mujanovid Š, Čerim A, Hasid M. Oral candidiasis in
immunosuppressed patients. U: Annual International Ain Shams Medical Students' Congress, 12.
Cairo, 2004. Str. 208. Sažetak.
73.
Bajrid E, Huseinbegovid A, Kobašlija S. Psihološki pristup pacijentu u pedodonciji. U:
Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa
međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 22. Sažetak.
74.
Bajrid E, Huseinbegovid A, Kobašlija S. Various treatments of child patients with special focus on
psychological approach. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 14. ; Scientific
Congress of BgDa, 9. Varna, 2009. Str. 170. Sažetak.
75.
Bajrid E, Khalil AO, Hadžimešid M, Kobašlija S. Model zubozdravstvenog prosvjedivanja u obliku
interaktivnog predavanja za djecu školskog uzrasta od I do IV razreda. U: Kongres stomatologa
Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Teslid, 2007. Str. 60. Sažetak.
76.
Bajrid E, Kobašlija S, Markovid N, Saltagid H. Reasons for teeth extractions in children in
Sarajevo. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 13. Limassol, 2008. P42. Sažetak.
77.
Bajrid E, Markovid N, Ganibegovid M. First permanent molar loss in schoolchildren in Sarajevo.
U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 84. Sažetak.
78.
Bajrid E, Mornjakovid Z, Čauš A, Henda B, Sinanovid S. The rat testis in hypoxia. U: Annual
International Ain Shams Medical Students' Congress, 11. Cairo, 2003. Str. 40. Sažetak.
79.
Bajrid E, Markovid N, Jazvin D, Spahid M. Model zubozdravstvenog prosvjedivanja u obliku
interaktivnog predavanja za djecu u lokalnim zajednicama. U: Međunarodni simpozijum
stomatologije, 2. Neum, 2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):56-7. Sažetak.
80.
Bajsman A. Kvalitativna i kvantitativna in vitro analiza korozionog ponašanja dentalnih amalgama
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008. 90 str.
81.
Bajsman A, Konjhodžid-Prcid A, Turkušid E, Zukid S, Vukovid A. Ispitivanje korozije dentalnih
amalgama primjenom indiktivno vezane spektrometrije plazme i mase. U: Stomatološki dani BiH
sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 32. Sažetak.
82.
Bajsman A, Konjhodžid-Raščid H, Vukovid A, Zukid S, Turkušid E, Kalcher K, Čehajid V,
Selmanagid A. Primjena elektroanalitičkih metoda u ispitivanju korozinog ponašanja dentalnih
amalgama. U: Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb, 2008.
Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):398. Sažetak.
83.
Bajsman A, Malid M, Kahrovid E, Begid S, Konjhodžid-Prcid A, Turkušid E, Kalcher K.
Electrochemical analysis of corrosion behavior of dental amalgams. U: International Congress on
Electroanalysis, 12. Prague, 2008. Str. 66. Sažetak.
84.
Banda Dž, Terzid A, Zukanovid A, Kantardžid A. Gastro-oesophageal reflux disease and oral
manifestation. U: Annual International Ain Shams Medical Students' Congress, 18. Cairo, 2010.
Str. 44. Sažetak.
85.
Bandid A. The cooperation level of the orthodontic patients. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 12. Sažetak.
86.
Bašid A, Karabeg R, Hujid H, Mujadžid M. Značaj adekvatnog ranog hirurškog tretmana i
prevencija kontraktura kod opekotina šake. U: Kongres hirurga Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo,
1996. Str. 162-3. Sažetak.
87.
Bašid N. Endodoncija [Endodontics]: skripta po predavanjima. Sarajevo: [s.l.]; 1985. 89 str.
88.
Bašid N. Klinička evaluacija zuba ratne 1995. godine u Sarajevu. U: Kongres stomatologa Bosne i
Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 16. Sažetak.
89.
Bašid N. Komparativna studija dentinogenosti Ledermixa II i Antipulpita I [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1977. 53 str.
90.
Bašid N. Reakcije intaktne zubne pulpe na mehaničku iritaciju. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str. 299-302.
91.
Bašid N. Uticaj rata na oralnu higijenu i zubni karies. Sarajevo: Stomatološki fakultet ; Soroš
fondacija Fond Otvoreno društvo BiH; 1996. 32 str.
92.
Bašid N, Arnautovid D, Cvetkovid T. Važnost pravilnog postupka rada sa helio-preparatima. U:
Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *41+. Sažetak.
93.
Bašid N, Bašid F, Konjhodžid H. Djelovanje propolisa na mikrofloru karijesne lezije u fisurama
zuba. Stomatol Vjesn. 1986;15:149-52.
94.
Bašid N, Cvetkovid T. Antiseptičan rad u endodontskoj terapiji. Zdrav Rad. 1990;17(37-38):37445. Sažetak.
95.
Bašid N, Cvetkovid T. Vjerodostojnost kliničkog određivanja oboljenja zubne pulpe prema
histopatološkom nalazu. Stomatol Vjesn. 1985;14:103-6.
96.
Bašid N, Cvetkovid T, Drakulid B. Mikroskopsko posmatranje rubnog zatvaranja šupljine zuba
estetskim materijalima. Stomatol Vjesn. 1984;13:19-22.
97.
Bašid N, Cvetkovid T, Drakulid B. Mikroskopsko posmatranje rubnog zatvaranja šupljine zuba
estetskim materijalima. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija
stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 117-8. Sažetak.
98.
Bašid N, Cvetkovid T, Nikulin A. Morfološke karakteristike osteodentina. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 7. Sažetak.
99.
Bašid N, Cvetkovid T, Sarajlija M, Konjhodžid H. Pulpal healing by producing hard tissue barrier.
U: European Organization for Caries Research Annual Conference, 37. Ljubljana, 1990. P82.
Sažetak.
100.
Bašid N, Konjhodžid H, Cvetkovid T. Naše iskustvo u endodontskoj terapiji slobodnog dentikla.
Stomatol Vjesn. 1978;7(3-4):39-41.
101.
Bašid N, Konjhodžid H, Nikulin A. Morfološke karakteristike osteodentina. Stomatol Vjesn.
1980;9:101-5.
102.
Bašid N, Selak I, Cvetkovid T, Konjhodžid H. Zubna pulpa kariozno oboljelih zuba. Med Arh.
1992;46:53-5.
103.
Bašid N, Winterhalter M, Avdid Z. Analiza enzimografa laktat-dehidrogenaze i malatdehidrogenaze u zubnoj pulpi. Stomatol Vjesn. 1985;14:13-6.
104.
Bašid N, Winterhalter M, Avdid Z. Analiza enzimograma laktat- i malat dehidrogenaze u zubnoj
pulpi. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 123-4. Sažetak.
105.
Bašid R, Ganibegovid M, Huseinbegovid A. Information technology in dentistry. U: Congress of
the Balkan Stomatological Society, 7. Kuşadasi, 2002. Str. 124. Sažetak.
106.
Bašid V, Berberovid Lj, Nardeli-Kovačid M, Šalomon T, Topid B. Učestalost antigena HLA sistema
(locus A i B) u uzorku stanovništva otoka Mljeta. U: Simpozij Suvremena populaciona genetička
istraživanja, Sarajevo, 1983. Str. 101-4.
107.
Bašid-Šutid N. Komparativno istraživanje kliničkih simptoma i nalaza i patohistološkog nalaza
oboljenja zubne pulpe u svrhu postavljanja pravilne dijagnoze [doktorska disertacija]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980. 123 str.
108.
Bataineh B, Sulejmanagid H, Duzid E. Efekti lokalne aplikacije ksilokaina sa dodatkom različitih
koncentracija adrenalina na neke metaboličke i hemodinamske pokazatelje kod pacova. U:
Stomatološki sobir na lekarite na Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 212-3. Sažetak.
109.
Batkovski S. Istorijski prikaz spajanja plastičnog materijala sa metalnom legurom. Acta Stomatol
Croat. 1989;23:311-7.
110.
Batkovski S. Mogudnosti retencije između metalne legure i plastičnog materijala [magistarski
rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1989. 88 str.
111.
Batkovski S, Ceribašid O, Vukmirovid P, Redžepagid S. Postupak prema zubu nosaču i važnost
otvaranja gingivalnog sulkusa u procesu izrade fiksnog zubnog nadomjestka. Stomatol Vjesn.
1985;14:117-20.
112.
Batkovski S, Koval D, Vukmirovid P, Redžepagid S, Vrankid Ž. Rub navlake i gingivalna
inflamacija. U: Stomatološki sobir na lekarite na Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 247. Sažetak.
113.
Batkovski S, Koval-Batkovski D. Evolution of resin bonded bridges. Acta Stomatol Croat.
1998;32(Dodatak):152. Sažetak.
114.
Batkovski S, Slankamenac S. Anatomske promjene na alveolarnom grebenu kod pacijenata sa
totalnim protezama. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 227.
Sažetak.
115.
Batkovski S, Vukmirovid P, Redžepagid S. Metode otvaranja gingivalnog sulkusa u procesu izrade
fiksnog zubnog nadomjestka. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 26.
Sažetak.
116.
Beganovid M. Bioptičke promjene palatalne mukoze kod nosilaca neadekvatnih mobilnih
proteza. U: Slovenski stomatološki dnevi, 2. Portorož, 1978. Str. 141-8.
117.
Beganovid M. Bioptičke promjene palatalne mukoze nosilaca neadekvatnih mobilnih proteza.
Acta Stomatol Croat. 1980;14(3-4):97-101.
118.
Beganovid M. Edukacija i stručno usavršavanje zubnih tehničara u svjetlu sistema usmjerenog
obrazovanja. Zdrav Rad. 1979;7:1643-6.
119.
Beganovid M. Genetske osnove morfoloških karakteristika zuba. Stomatol Vjesn. 1977;6(3-4):3743.
120.
Beganovid M. Kritička rasprava o uzrocima resorpcije viličnih kostiju. U: Stomatološka nedjelja SR
Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981;566-8.
121.
Beganovid M. Marksističko obrazovanje na univerzitetu. Stomatolog. 1974;3(5):1-3.
122.
Beganovid M. Metaplastičke promjene mukoze oris kod nosilaca mobilnih proteza. U: Slovenski
stomatološki dnevi, 2. Portorož, 1978. Str. 132-40.
123.
Beganovid M. Metaplastičke promjene mukoze oris nosilaca mobilnih proteza. Acta Stomatol
Croat. 1981;15:5-10.
124.
Beganovid M. Navikavanje na mobilne protetske nadoknade. Stomatol Glas Srb. 1977;24:107-10.
125.
Beganovid M. Prishja e dhëmbëve. Shëndeti. 1974;22:16-7.
126.
Beganovid M. Pro et contra nošenja mobilnih protetskih nadoknada nodu. Stomatol Glas Srb.
1977;24:185-8.
127.
Beganovid M. Učestalost proteznih stomatopatija kod nosilaca mobilnih protetskih nadoknada
rađenih po standardnom i modificiranom postupku *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1972. 59 str.
128.
Beganovid M. Uticaj koncentracije alkalijske soli Alginata LF-250 na fizičko-mehanička svojstva
materijala za uzimanje otisaka na bazi irevezibilnih koloida. Med Arh. 1992;46:11-2.
129.
Beganovid M. Zubne protetske nadoknade i njihova pravovremna izrada. Stomatolog.
1974;3(5):13-7.
130.
Beganovid M, Bilanovid D. Uklanjanje rezidualnog monomera iz gotove zubne proteze i njegovo
određivanje metodom UV spektrofotometrijom. Stomatol Vjesn. 1982;11:15-8.
131.
Beganovid M, Bilanovid D, Vajzovid J. Razvoj metode za dokazivanje ostatnog monomera u
akrilatima. Stomatol Vjesn. 1980;9:7-18.
132.
Beganovid M, Blagojevid O. Etiologija mlohavog (pomičnog). U: Stomatološka nedelja SR Srbije,
12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb. 1977;24(Vanredni broj):510-4.
133.
Beganovid M, Blagojevid O. Greške u planiranju livenih konstrukcija parcijalne proteze. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb. 1977;24(Vanredni
broj):506-10.
134.
Beganovid M, Ceribašid Lj. Učestalost rasta candide albicans kod djece sa ortodontskim
aparatima. U: Kongres udruženja ortodonata Jugoslavije, 1. Sarajevo, 1973. Str. 311-4.
135.
Beganovid M, Ceribašid O. Gnatomat-osobenosti i razlike u odnosu na neke druge simulatore
artikulacije. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 209. Sažetak.
136.
Beganovid M, Ceribašid O. Izrada navlake primjenom Herbst adapte. Stomatol Glas Srb.
1971;18:273-8.
137.
Beganovid M, Ceribašid O. Korelacija funkcionalnosti proteze i patoloških promjena na oralnim
tkivima. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 14. Novi Sad, 1979. Str. 777-82.
138.
Beganovid M, Ceribašid O. Protezna stomatopatija: naša razmatranja. U: Simpozij stomatologa
Slavonije i Baranje, 2. Osijek, 1971. Str. 226-32.
139.
Beganovid M, Ceribašid O. Uticaj oralne higijene na nastanak proteznih stomatopathija. U:
Stomatološka nedelja Crne Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni
broj):283-7.
140.
Beganovid M, Ceribašid O. Značaj akrilata u stomatološkoj protetici. U: Suvin M, Branovački D, et
al. Dostignuda u stomatološkoj protetitici II. Zagreb: Liber; 1985. Str. 464-76.
141.
Beganovid M, Ceribašid O, Cvetkovid T, Topid B, Konjhodžid-Raščid H, Arifhodžid F, Mustagrudid
D, Kovačevid R, Gojkov T, Filipovid M, Krajina M, Mlinar J, Hajdarevid E. Procjena oralnog
zdravlja radnika RO FAMOS OOUR-a Industrijski remont i OOUR-a Proizvodnja dijelova motora
mjenjača i vozila Koran SOUR-a “FAMOS” *naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980. 13 str.
142.
Beganovid M, Ceribašid O, Šimunovid M, Vajzovid J. Preventivno-profilaktičke mjere u
stomatološkoj protetici (aspekt totalne proteze). Stomatol Vjesn. 1981;10:5-8.
143.
Beganovid M, Ceribašid O, Šuljak A, Vajzovid J, Šoškid M. Primjena jednokomponentnih
kompozitnih materijala u stomatološkoj protetici. Stomatol Vjesn. 1985;14:53-7.
144.
Beganovid M, Ceribašid O, Vajzovid J. Korelacija fizičko-mehaničkih svojstava akrilata i kliničkih
promjena na oralnim tkivima. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 111-2.
Sažetak.
145.
Beganovid M, Ceribašid O, Vajzovid J, Šimunovid M. Preventivno-profilaktičke mjere u
stomatološkoj protetici (aspekt parcijalne proteze). Stomatol Vjesn. 1981;10:41-4.
146.
Beganovid M, Ceribašid O, Vajzovid J, Šimunovid M, Šuljak A. Promjene na oralnim tkivima kod
nosilaca zubnih proteza: preventivno-profilaktički aspekt u stomatološkoj protetici. Stomatol
Vjesn. 1983;12:115-26.
147.
Beganovid M, Cvetkovid T. Regresivne promjene pulpe zuba poslije protetskih brušenja. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str. 287-91.
148.
Beganovid M, Cvetkovid T, Malid M, Filipovid M, Blagojevid O, Gojkov T, Krajina M, Mlinar J,
Hrelja Z. Procjena oralnog zdravlja ranika “Termoelektrane Kakanj” Čatidi *naučnoistraživački
projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1978. 25 str.
149.
Beganovid M, Dimitrijevid K, Miladinovid M. Primjena Hibitane® glukonata u dezinfekciji zubnih
proteza. U: Stomatološki dani Hrvatske 1975. Zagreb, 1975. Str. 135-9.
150.
Beganovid M, Drakulid B. Komparativna ispitivanja metalnih legura Auropala i legura X i Y u
odnosu na vrstu aparata za livenje i uloženu masu. Stomatol Vjesn. 1981;10:9-12.
151.
Beganovid M, Drakulid B. Uporedno ispitivanje fizičko-metalurških osobina legura 1 i 2 (Ag, Pd,
Au). Stomatol Vjesn. 1981;10:21-5.
152.
Beganovid M, Drakulid B, Kezid S. Uticaj kompozicije sirovina na fizičko-mehanička svojstva
materijala na bazi alginata. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 102. Sažetak.
153.
Beganovid M, Kamhi-Danon B. Kvantitativno dokazivanje ostatnog monomera u akrilatu. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str. 500-2.
154.
Beganovid M, Kamhi-Danon B, Bilanovid D, Šimunovid M. Korelacija fizičko-mehaničkih svojstava
akrilata i kliničkih promjena na oralnim tkivima. Stomatol Vjesn. 1980;9:63-7.
155.
Beganovid M, Kezid S. Uticaj kompozicije alkalijskih soli alginata LF-250 na fizičko mehanička
svojstva materijala za uzimanje otisaka na bazi reverzibilnih koloida. U: Stomatološki sobir na
lekarite na Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 244. Sažetak.
156.
Beganovid M, Kezid S, Drakulid B. Uticaj sirovinskog sastava kompozicije na fizičko-mehanička
svojstva materijala za uzimanje otisaka na bazi alginata. Stomatol Vjesn. 1986;15:7-10.
157.
Beganovid M, Lagerkvist B, Mašid I, Mujid M, Cerid I, Pecar D. Rehabilitation of war victims in the
Federation of Bosnia and Hercegovina with special reference to physical injuries. Med Arh.
1999;53:179-80.
158.
Beganovid M, Lončarevid-Šuljak A. The significance of the first permanent molar and its
influence on the forming and morphology of TM joint. U: Congress of the International
Association of Dentistry for Children, 12. Athens, 1989. Str. 137. Sažetak.
159.
Beganovid M, Malid M. Efikasnost terapije kandide albikans nistatin suspenzijom kod proteznih
stomatopatija. Acta Stomatol Croat. 1974;8:64-70.
160.
Beganovid M, Petronijevid S. Citološki i patohistološki nalazi mukoze oris kod proteznih
stomatopatija. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb.
1977;24(Vanredni broj):201-4.
161.
Beganovid M, Petronijevid S, Sulejmanagid H, Zulid I, Grujid M, Bašid N, Čengid S. Uporedno
kliničko ispitivanje djelovanja lokalnih anestetičkih rastvora *naučnoistraživački projekt+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, SIZ nauke BiH *Projekt br. 0206-1221/78], 1980. 51 str.
162.
Beganovid M, Slankamenac S. Radni model izrađen od mase Kol-Dur. U: Stomatološka nedelja SR
Srbije, 7. Zlatibor, 1970. Stomatol Glas Srb. 1970;17(Vanredni broj):317-9.
163.
Beganovid M, Šimunovid M, Drakulid B, Salihagid A. Komparativna analiza fizičko-mehaničkih i
hemijskih osobina akrilata upotrebljavanih u stomatološkoj protetici. Stomatol Vjesn.
1979;8:123-27.
164.
Beganovid M, Šuljak A. Biološko toksikološke osobenosti helio materijala i opravdanost primjene
u praksi. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 106. Sažetak.
165.
Beganovid M, Vajzovid J, Drakulid B, Salihagid A. Dimenzionalne promjene alginatnih masa
(Bosalgin i Palgat) čuvanih u različitim uslovima. Stomatol Vjesn. 1980;9:107-11.
166.
Begeta I, Stipčevid S, Šehovid Z. Rekonstruktivni i socijalno-psihološki aspekti urođenih rascjepa
tvrdog nepca. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 36. Sažetak.
167.
Begeta I, Šehovid Z, Blagojevid O. Naša iskustva u protetskoj rehabilitaciji otvora tvrdog i mekog
nepca. Stomatol Vjesn. 1983;12:131-4.
168.
Begeta I, Šehovid Z, Blagojevid O. Naša iskustva u protetskoj rehabilitaciji otvora tvrdog i mekog
nepca. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 493-5.
169.
Begeta I, Šehovid Z, Kadid F. Važnost pravilnog modeliranja skeleta sa aspekta mehaničke veze
akrilata za proteznu bazu. Zdrav Rad. 1979;7:1739-40.
170.
Bejtovid B. Evaluacija liječenja Bell-ove paralize blokadama 2% Xylocaina u stilomastoidnom
predjelu bez kortikosteroida i terapije kortikosteroidima bez blokada [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008. 91 str.
171.
Bejtovid B, Dizdarevid R, Ramovid I. Nedostaci i prednosti osteosinteze žicom i pločicama kod
fraktura kostiju lica. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2.
Sarajevo, 2003. Str. 43. Sažetak.
172.
Bejtovid B, Piranid H, Dizdarevid H. Blow out fracture i način rekonstrukcije. U: Kongres
plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2003. Sažetak.
173.
Bejtovid B, Piranid H, Dizdarevid H, Imamovid E, Mašid T. Frakture poda orbite i način
zbrinjavanja istih u periodu od 1997 – 2002 god. U: Kongres Hrvatskog društva za
maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, 5. Zadar, 2003. Str. 16.
Sažetak.
174.
Bellal MS, Ibričevid H, Madda JP, Al-Therban W. Granular congenital cell tumor in the newborn:
a case report. J Clin Pediatr Dent. 2002;26(3):315-7.
175.
Berggreen E, Nylokken K, Delaleu N, Hajdaragid-Ibričevid H, Malin VJ. Impaired vascular
responses to parasympathetic nerve stimulation and muscarinic receptor activation in the
submandibular gland in nonobese diabetic mice. Arthritis Res Ther. 2009;11(1):1-12.
176.
Berhamovid E. Varijacije veličine i forme tubera maksile kod totalno i parcijalno bezubih
pacijenata [magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 92 str.
177.
Berhamovid E, Berhamovid L. Direktna tehnika izrade cirkularnog mosta sa materijalom
Systemp® c&b plus: prikaz slučaja. Bilten Stomatol BiH. 2007;9(25):28-33.
178.
Berhamovid E, Berhamovid L. Otisna tehnika obostrano uvedanih i podminiranih tubera maksile:
prikaz slučaja. Bilten Stomatol BiH. 2004;7(21-22):19-22.
179.
Berhamovid E, Berhamovid L. Protetska rehabilitacija amelogenesis imperfectae: prikaz slučaja.
Bilten Stomatol BiH. 2004;7(21-22):38-42.
180.
Berhamovid E, Berhamovid L. Učestalost podminiranih i asimetričnih tubera maksile kod totalno
bezubih pacijenata. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 72-3.
Sažetak.
181.
Berhamovid E, Berhamovid L. Varijacije veličine tubera maksile kod totalno bezubih pacijenata.
U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 71. Sažetak.
182.
Berhamovid E, Berhamovid L, Gojkov T. Protetska priprema i planiranje hirurškog zahvata kod
fibromatozno uvedanih i podminiranih tubera maksile: prikaz slučaja. Bilten Stomatol BiH.
2004;7(21-22):30-3.
183.
Berhamovid E, Konjhodžid-Prcid A, Pašid E. Prosthodontic treatment with FRC Postec Plus and
IPS d.SIGN metal ceramics: a clinical report. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12.
Istanbul, 2007. Str. 228. Sažetak.
184.
Berhamovid E, Pašid E, Konjhodžid-Prcid A, Berhamovid L. Multidisciplinarni pristup u tretmanu
pacijenta sa traumatski frakturiranim gornjim incizivom. U: Kongres stomatologa Bosne i
Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 65. Sažetak.
185.
Berhamovid L. Utjecaj hemijskih dezinficijenasa na dimenzionalnu stabilnost i reprodukciju
detalja elastomernih otisnih materijala [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2008. 174 str.
186.
Berhamovid L, Berhamovid E. Dimenzionalna stabilnost elastomernog otisnog materijala Virtual
nakon dezinfekcije. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 39. Sažetak.
187.
Berhamovid L, Berhamovid E. Utjecaj dezinfekcije na dimenzionalnu stabilnost elastomernog
otisnog materijala Oranwash L. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ;
Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 39.
Sažetak.
188.
Berisalid A, Redžid A, Jakupovid S, Korad S, Smajkid N. Pulp stone and severe pain: case report.
U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 15. Thessaloniki, 2010. Str. 201. Sažetak.
189.
Besarovid Z, Beganovid M, Parganlija F. Usmjereni pripravnički staž završenih studenata
medicine i stomatologije. Med Arh. 1978;32:385-8.
190.
Bičakdid Dž. Naša iskustva kod primjene armiranih akrilatnih kruna kod prednjih zuba. Stomatol
Vjesn. 1967;1(1-4):71-4.
191.
Bilalovid N,Vranid S, Serdarevid F, Fočo F. The role of the stroma in carcinogenesis. Bosn J Basic
Med Sci. 2006;6(1):33-8.
192.
Bilanovid D, Beganovid M, Vajzovid J. Razvoj metode za uklanjanje ostatnog monomera iz gotove
zubne proteze. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981;529-32.
193.
Blagojevid O. Bioelektrični potencijal žvačne muskulature i pritisak žvakanja u rehabilitaciji
parcijalne bezubosti [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1982. 111 str.
194.
Blagojevid O. Matematski proračun sila žvakanja prenesenih na retencioni zub posredstvom
terminalnog proteznog sedla. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 112.
Sažetak.
195.
Blagojevid O. Matematski proračuni sila žvakanja prenesenih na retencioni zub posredstvom
terminalnog proteznog sedla. Stomatol Vjesn. 1981;10:105-8.
196.
Blagojevid O. Uticaj okluzalnog upirača na retencioni zub [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet
u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1978. 48 str.
197.
Blagojevid O, Čengid H. Jednokomadni odljevak u fiksnoj protetici. Zdrav Rad. 1979;7:1685-6.
198.
Blagojevid O, Jugo R. Problemi osavremenjavanja laboratorijskog postupka. Zdrav Rad.
1979;7:1719-20.
199.
Blagojevid O, Šehovid Z. Problem postave zuba u artikulatorima srednje vrijednosti. U:
Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 424-5.
200.
Blagojevid O, Šehovid Z. Uticaj zubno-protetskih sistema na ekološke uslove usne duplje. U:
Kongres ekologa Jugoslavije, 3. Sarajevo, 1984. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ;
Serija B 1985;3(4):173-6.
201.
Blagojevid O, Šehovid Z, Mešid A. Pravilno oblikovanje rubova i površina donje totalne proteze:
značajan doprinos njenoj stabilizaciji. Stomatol Vjesn. 1983;12:63-5.
202.
Blagojevid O, Šehovid Z, Šoškid M. Registrovanje i terapija funkcionalnih smetnji u zubnoprotetskoj ordinaciji. Stomatol Vjesn. 1986;15:153-7.
203.
Blagojevid O, Šehovid Z, Šoškid M. Registrovanje i terapija funkcionalnih smetnji u
zubnoprotetskoj ordinaciji. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 17. Sažetak.
204.
Blagojevid O, Šehovid Z, Zgonjanin P, Šoškid M. Proprioceptivni efekat povratne sprege u aktu
mastikacije. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 1028-9.
205.
Blagojevid O, Šoškid M. Odnos između integralne elektromiografske aktivnosti i pritiska žvakanja
u toku voljne izometrijske kontrakcije kod nosilaca parcijalne proteze. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 190-1. Sažetak.
206.
Blagojevid O, Šoškid M, Šehovid Z. Vodeda ravan kod reciprociteta kukice i retencija. Stomatol
Vjesn. 1986;15:167-70.
207.
Blažid M, Topid B. Kadrovska situacija na visokoškolskim organizacijama u SR Bosni i Hercegovini.
Pregled. 1987;77:1177-80.
208.
Boroš M, Topid B. Parodontna evaluacija zubi nosača krunica. U: Kongres Hrvatskog društva za
stomatološku protetiku, 1. Zagreb, 1995. Str. 54. Sažetak.
209.
Bradvarovid-Jeftid Lj, Miladinovid Ž, Ljubisavljevid R, Udovčid B, Arifhodžid F. Trichomonas
elongata i Entamoeba gingivalis kod oboljenja usne duplje. Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):259-63.
210.
Bradvarovid-Jeftid Lj, Slankamenac S, Ljubisavljevid R,
parodontopatijama. Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):249-52.
211.
Brkid A. P63 Genin Normal Ağız Mukozasında ve Dental Folikülde İmmünohistokimyasal
araştırılması *Expression of p63 gene in healthy oral mucosa and dental follicle – an
immunohistochemical study] [dissertation]. Istanbul: Istanbul University, Institute of health
Science, Faculty of Dentistry; 2009. 63 str.
212.
Brkid A, Brkid A. Maksiller antrumda bir kanin dişini içine alan büyük dentigeröz kist *Large
dentigerous cyst involving a canine tooth in the maxillary antrum: case report. U: Oral Cerrahi
Derneğinin, 8. Uluslararası Katılımlı Bilimsel Kongresi. Bodrum, 2008. Str. 75. Sažetak.
213.
Brkid A, Brkid A. Odontogenic tumor as the causer of retention of upper left canine tooth.
Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 234. Sažetak.
214.
Brkid A, Eyupoğlu E, Koçak-Berberoğlu H, Gürkan-Köseoğlu B, Özcan İ. Rehabilitation of a
bruxism patient with dental implants: case report. U: Scientific Meeting of the European
Association for Osseointegration (EAO), 18. Monaco, 2009. Clin Oral Implants Res.
2009;20(9):897. Sažetak.
215.
Brkid A, Eyupoğlu E, Özçamur Ç, Gürkan-Köseoğlu B, Koçak-Berberoğlu H, Keskin C. Ağız içi
yumuşak doku lezyonlarının eksizyonel biyopsisinde diod lazer kullanımı: 6 olgu sunumu
[Application of diod laser for excisional biopsies of oral soft tissue lesions: report of 6 cases].
Dişhekimliği Dergisi. 2009;88(4):46-7.
216.
Brkid A, Eyupoğlu E, Özçamur Ç, Gürkan-Köseoğlu B, Koçak-Berberoğlu H, Keskin C. Aplication
of diod laser for excisional biopsies of oral soft tissue lesions. U: Congress of World Federation
for Laser Dentistry – European Division, 2. Istanbul, 2009. Str. 81. Sažetak.
217.
Brkid A, Gürkan-Köseoğlu B, Olgaç V. Surgical approach to iatrogenic complications of
endodontic therapy: a report of 2 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.
2009;107(5):e50-e53.
Batoz
M.
Uloga inleja u
218.
Brkid A, Gürkan-Köseoğlu B, Özçamur Ç. Gardner's sendromunun oral ve maxillofasiyal
belirtileri: vaka raporu *Oral and maxillofacial manifestations of Gardner’s syndrome: case
report]. International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 15.
Antalya, 2008. Str. 95. Sažetak.
219.
Brkid A, Gürkan-Köseoğlu B, Özçamur Ç. Mandibular ikinci premolar dişin kök kanalinin taşkin
dolgusu nedeniyle mental sinir anestezisi: olgu raporu [Anesthesia of the mental nerve as the
result of overfilling of the mandibular second premolar root canal: case report]. U: International
Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 15. Antalya, 2008. Str 166.
Sažetak.
220.
Brkid A, Gürkan-Köseoğlu B, Özçamur Ç. Oral and maxillofacial manifestations of Gardner’s
syndrome: case report. Acta Stomatol Croat. 2009;43(1):60-5.
221.
Brkid A, Koçak-Berberoğlu H, Erdem T. Prosthetic rehabilitation with dental implants after
enucleation of an odontoma: case report. U: Scientific Meeting of the European Association for
Osseointegration (EAO), 18. Monaco, 2009. Clin Oral Implants Res. 2009;20(9):1004. Sažetak.
222.
Brkid A, Mutlu S, Koçak-Berberoğlu H, Olgaç V. Pathological changes and immunoexpression of
p63 gene in dental follicles of asymptomatic impacted lower third molars: an
immunohistochemical study. J Craniofac Surg. 2010;21(3):854-7.
223.
Brkid A, Özçamur Ç, Gürkan-Köseoğlu B, Olgaç V. Angiofibrolipoma of the buccal mucosa: a case
report. J Oral Sci. 2010;52(1):173-6.
224.
Brkid A, Özçamur Ç, Gürkan-Köseoğlu B. Gardnerov sindrom. Dental Tribune: The World’s Dental
Newspaper: Croatian & BiH Edition. 2009;2(2):8-9.
225.
Bušid I, Alagid J, Dautovid S, Mladenovid Z. Contemporary approach to the treatment of frontoethmoidal fractures. U: E. N. T. Neuro-Ophthalmo Neurosurgery Italian Greek Yugoslav Congress,
3. Rome, 1986. Str. 459-63.
C
226.
Cekid-Arambašin A, Biočina-Lukenda D, Ognjenovid M, Topid B. Koliko je oralni lichen ruber
(OLR) povezan sa sustavskim bolestima. Acta Stomatol Croat. 1998;32(Dodatak):161. Sažetak.
227.
Cekid-Arambašin A, Maler G, Topid B, Stipetid-Mravak M. Stres u nastanku oralnih rekurentnih
aftoznih ulceracija. Acta Stomatol Croat. 1997;31:35-42.
228.
Cekid-Arambašin A, Mlinarid-Missoni E, Topid B, Vučidevid-Boras V, Biočina-Lukenda D, GrudenPokupec JS, Alajbeg I, Juras D. Nalaz kvasinca kod oralnih bolesti i simptoma. U: Stomatološki
dani Bosne i Hercegovine, 2. Sarajevo, 2003. Str. 49. Sažetak.
229.
Cekid-Arambašin A, Topid B, Brozovid S. Procjena imunološke reaktivnosti kod rekurentnih
aftoznih ulceracija u toku imunostimulacijske terapije. U: Svjetski kongres hrvatskih stomatologa,
1. Zagreb, 1994. Str. 69. Sažetak.
230.
Cekid-Arambašin A, Vidas I, Topid B, Alajbeg I, Vučidevid-Boras V, Biočina-Lukenda D, Glažar I,
Maričid D. Oralna medicina. Zagreb: Školska knjiga; 2005. 354 str.
231.
Ceribašid O. Evaluacija protetske nadoknade kod stanovništva grada Sarajeva *doktorska
disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1974. 111 str.
232.
Ceribašid O. Neophodnost rendgen-snimka u izradi totalne proteze. Stomatol Vjesn. 1978;7(12):34-6.
233.
Ceribašid O. Paratuberalni prostor u retenciji gornje totalne proteze. Stomatol Vjesn. 1968;2(16):427-30.
234.
Ceribašid O. Pelote kao indirektno sredstvo retencije donje parcijalne proteze. Stomatol Vjesn.
1967;1(1-4):31-3.
235.
Ceribašid O. Postupak u procesu izrade “Steg” proteze. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6.
Budva, 1976. Str. 328-30.
236.
Ceribašid O. Prenos paratuberalnog prostora predvorja usne šupljine na bazu proteze i njegova
uloga u retenciji gornje totalne proteze [habilitacioni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1967. 46 str.
237.
Ceribašid O. Prenos paratuberalnog prostora predvorja usne šupljine na radni model [magistarski
rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1965. 31 str.
238.
Ceribašid O. Prijenos paratuberalnog prostora na bazu proteze i njegova uloga u retenciji. U:
Suvin M, Branovački D, et al. Dostignuda u stomatološkoj protetitici II. Zagreb: Liber; 1985. Str.
334-41.
239.
Ceribašid O. Procentualni odnos narušenog zubnog niza i protetski saniranog koji je utvrđen
epidemiološkim istraživanjem kod stanovništva SR Bosne i Hercegovine. U: Naučni sastanak
mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 25. ; Simpozijum: Epidemiološki problemi u
zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 9. Pula, 1983. Str. 193-5.
240.
Ceribašid O. Totalna proteza: Schreinemakers sistem. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1.
Zagreb, 1986. Str. 2. Sažetak.
241.
Ceribašid O. Tretman bezubih pacijenata. Stomatol Vjesn. 1982;11:43-5.
242.
Ceribašid O. Uloga i značaj prirodnih zuba. Stomatol Vjesn. 1978;7(1-2):21-4.
243.
Ceribašid O. Uloga i značaj protetske nadoknade. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa
i infektologa Jugoslavije, 26.; Simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju
čovekove sredine, 10. Pula, 1984. Str. 269-70.
244.
Ceribašid O, Arsid V. Uloga i značaj Kellerove trake i manžete u izradi totalne proteze. Stomatol
Vjesn. 1981;10:121-4.
245.
Ceribašid O, Beganovid M. Komparativna fizičko-mehanička, kemijska i klinička ispitivanja
sintetskih materijala (akrilata) upotrebljavanih za izradu zubnih proteza i ortodontskih aparata
*naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980. 74 str.
246.
Ceribašid O, Beganovid M, Popovid K, Drakulid B. Uticaj promjene temperature na kvalitet
metalnih legura koje se upotrebljavaju u stomatološkoj protetici *naučnoistraživački projekt+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1979. 18 str.
247.
Ceribašid O, Beganovid M, Popovid K, Drakulid B. Uticaj promjene temperature na kvalitet
matalnih legura koje se upotrebljavaju u stomatološkoj protetici. Zdrav Rad. 1979;7:1707-18.
248.
Ceribašid O, Beganovid M, Šimunovid M. Biološki aktivitet akrilata i njemu dodatnih supstanci. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 114. Sažetak.
249.
Ceribašid O, Beganovid M, Šimunovid M. Laboratorijska izrada porcelanskog mosta u kombinaciji
sa wironom “S”. Zdrav Rad. 1979;7:1675-83.
250.
Ceribašid O, Beganovid M, Vajzovid J, Šimunovid M, Šuljak A. Osnovne karakteristike totalne
proteze izrađene po metodi “schreinemakers”. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3.
Sarajevo, 1985. Str. 1021-2.
251.
Ceribašid O, Dizdarevid J. Laboratorijska izrada porcelanske navlake po PT metodi. Stomatol
Vjesn. 1981;10:143-6.
252.
Ceribašid O, Dizdarevid J. Mjesto i uloga zubnog tehničara u okviru stomatološke službe. Zdrav
Rad. 1979;7; 1647-50.
253.
Ceribašid O, Dmitrašinovid D, Beganovid M, Galijaševid I. Osvajanje i primjena biokeramičkih
materijala u stomatološkoj praksi *naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet : “Energoinvest” CIRM; 1983. 26 str.
254.
Ceribašid O, Džananovid H. Primjena i naša iskustva u radu sa Ivokronom sa posebnim osvrtom
na postojanost boje. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 114. Sažetak.
255.
Ceribašid O, Fazlagid E. Tačka topljenja – tačka livenja. Stomatol Vjesn. 1981;10:33-5.
256.
Ceribašid O, Gradaščevid A. Srednjevremenska polimerizacija i njen značaj u stomatološkoj
praksi. Stomatol Vjesn. 1981;10:57-9.
257.
Ceribašid O, Hadžovid M. Specijalni radni model. Stomatol Vjesn. 1981;10:147-50.
258.
Ceribašid O, Jelid S, Drakulid B. Oblaganje metalne legure putem galvanizacije u svrhu poliranja.
Zdrav Rad. 1979;7:1703-6.
259.
Ceribašid O, Kuzman N, Dizdarevid J. Porcelanski most u predjelu fronta. Zdrav Rad. 1979;7. Str.
1669-73.
260.
Ceribašid O, Milanovid N, Akmadžid M. Rezultati evaluiranja totalnih proteza sa estetskog
stanovišta kod stanovništva grada Sarajeva. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac
na moru, 1981;483-7.
261.
Ceribašid O, Popovid K. Laboratorijska izrada totalne proteze posredstvom polycast sistema. U:
Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 4. Osijek, 1975. Str. 160-70.
262.
Ceribašid O, Popovid K, Beganovid M. Uloga manžete u momentu izlijevanja funkcionalnog
otiska. U: Stomatološka nedelja Crne Gore, 1. Titograd, 1970. Str. 87-9.
263.
Ceribašid O, Sabljak A, Topid B, Beganovid M, Martinovid B. Zakon o udruženom radu i
stomatološka služba. Stomatol Vjesn. 1978;7(1-2):5-13.
264.
Ceribašid O, Sirbubalo M. Osvrt na poseban značaj dvofaznog ulaganja voštanog modela.
Stomatol Vjesn. 1981;10:71-3.
265.
Ceribašid O, Šarac Z, Dizdarevid J. Laboratorijska izrada porcelanske “džeket” navlake. Zdrav Rad.
1979;7:1659-67.
266.
Ceribašid O, Šarid F. Svrsishodnost izolacije alginatskog otiska dvoprocentnim rastvorom alauna.
Stomatol Vjesn. 1981;10:129-32.
267.
Ceribašid-Popovid Lj. Ortodontske nepravilnosti kao posledica traume. U: Stomatološka nedelja
Crne Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):22-38.
268.
Ceribašid-Popovid Lj. Rentgenski snimak šake kao kriterij za identifikaciju blizanaca. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 278-9. Sažetak.
269.
Cvetinovid M, Škokljev A, Dizdarevid R. Rekonstrukcija velikog defekta lica pomodu miokutanog
sternokleidomastoidnog režnja. Stomatol Glas Srb. 1981;28:185-9.
270.
Cvetkovid T. Akrilatni inleji i njihov rubni zatvor u zavisnosti od načina cementiranja. Stomatol
Vjesn. 1967;1(1-4):143-8.
271.
Cvetkovid T. Bolesti zuba: interna skripta po predavanju Trajka Cvetkovida. Sarajevo: Studentska
biblioteka Stomatološkog fakulteta; 1985. 374 str.
272.
Cvetkovid T. Interpretacija foramena incisivuma na RTG-slici. Stomatol Vjesn. 1977;6(3-4):63-7.
273.
Cvetkovid T. Ispitivanje površine tvrdih zubnih tkiva kod erozije. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 13-4. Sažetak.
274.
Cvetkovid T. Istorijat Fakuleta. U: Cvetkovid T, Konjhodžid-Raščid H, Arifhodžid F, Filipovid M,
Malid M. 1960-1985.: 25. godina Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo:
Stomatološki fakultet; 1985. Str. 17-21.
275.
Cvetkovid T. Istorijski razvoj bušilica u stomatologiji. Stomatol Vjesn. 1977;6(1-2):49-57.
276.
Cvetkovid T. Jednoseansno lečenje fistulizirajudih periapikalnih procesa Antipulpitom II. Stomatol
Vjesn. 1979;8:81-6.
277.
Cvetkovid T. Komparativna studija kliničke i patohistološke slike pulpitisa. Stomatol Vjesn.
1977;6(3-4):11-5.
278.
Cvetkovid T. Komparativna studija kliničke i patohistološke slike pulpitisa. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str. 423-7.
279.
Cvetkovid T. Kompenzacioni zubni cement. Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):167-70.
280.
Cvetkovid T. Korisna primjena nekih ručnih instrumenata u izradi kaviteta. U: Simpozij
stomatologa Slavonije i Baranje, 4. Osijek, 1975. Str. 296-9.
281.
Cvetkovid T. Metodska evaluacija terapije pulpopathia bazirana na diferencijalnoj dijagnozi
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 190 str.
282.
Cvetkovid T. Mikroskopsko posmatranje prirubljenosti materijala za punjenje šupljina zuba. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 16. Niš, 1982. Str. 54-5. Sažetak.
283.
Cvetkovid T. Modifikacija tehnike rada kod direktnog prekrivanja pulpe: naše iskustvo. Acta
Stomatol Croat. 1970;5:143-9.
284.
Cvetkovid T. Naša iskustva u diferencijalnoj dijagnozi pulpnih oboljenja. Stomatol Vjesn.
1968;2(1-6):229-41.
285.
Cvetkovid T. Neka naša zapažanja i dopune metodama rada kod lečenja vitalne zubne pulpe.
Stomatol Vjesn. 1970;4(1-4):51-9.
286.
Cvetkovid T. Neke greške kod izrade inleja II klase sa duplim otiskom Optozil-Ksantoprenom.
Stomatol Vjesn. 1978;7(3-4):35-8.
287.
Cvetkovid T. Nov način lečenja pulpnih oboljenja medikamentozno-zubotvornom pastom
“Antipulpit”. Vjesnik Zubarskih Radnika Bosne i Hercegovine. 1960:7:637-69.
288.
Cvetkovid T. Parodontitis chronica granulomatosa diffusa “fistulosa”. U: Simpozij stomatologa SR
Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 14.
Sažetak.
289.
Cvetkovid T. Periodontitis traumatica acuta et chronica – diferencijalna dijagnoza i terapija.
Stomatol Vjesn. 1977;6(1-2):29-34.
290.
Cvetkovid T. Periodontitis traumatica acuta et chronica: diferencijalna dijagnoza i terapija. U:
Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 2. Osijek, 1971. Str. 108-12.
291.
Cvetkovid T. Posebnosti u obliku i izradi nekih kaviteta uslovljene određenim stanjem i oblikom
zubne krune. Stomatol Vjesn. 1981;10:13-20.
292.
Cvetkovid T. Posmatranje spoljašnje površine tvrdih zubnih tkiva kod erozije. Stomatol Vjesn.
1984;13:5-11.
293.
Cvetkovid T. Razvoj stomatološke periodike u SR BiH+. Acta Stomatol Croat. 1987;21:165-7.
294.
Cvetkovid T. Rezultati lečenja pulpnih obolenja lekovito dentinogenom pastom “Antipulpit“.
Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):189-203.
295.
Cvetkovid T. Stručni nazivi u bolesti zuba (terminologija). Mak Stomatol Pregl. 1983;7(3-4):99103.
296.
Cvetkovid T. Studija o lečenju korenova i periapikalnih procesa sa hemoterapeuticima i
antibioticima: rezultati lečenja Antipulpitom II. Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):249-63.
297.
Cvetkovid T. Ušteda plemenitih metala kod izrade inleja. Stomatol Vjesn. 1979;8(4):9-13.
298.
Cvetkovid T. Uticaj nekih mešavina lekova na zubnu pulpu. U: Kongres na stomatolozite na
Jugoslavija, 5. Skopje, 1975. Str. 339-45.
299.
Cvetkovid T. Važnost vođenja istorije bolesti u endodontskoj praksi. Stomatol Vjesn. 1979;8:99109.
300.
Cvetkovid T. Značaj poznavanja interdentalnih prostora za rekonstrukciju dodirnih tačaka zuba.
U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 14. Novi Sad, 1979. Str. 66. Sažetak.
301.
Cvetkovid T. Značaj poznavanja međuzubnih prostora za ponovno uspostavljanje dodira među
zubima. Stomatol Vjesn. 1981;10:109-16.
302.
Cvetkovid T, Arnautovid D, Bašid N. Mesto silikatnog cementa u savremenoj stomatologiji. U:
Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *75+. Sažetak.
303.
Cvetkovid T, Bašid N. Efikasnost fosfatnog cementa kao materijala za podlaganje kaviteta
vitalnih. Acta Stomatol Croat. 1970;5:102-9.
304.
Cvetkovid T, Bašid N. Mogudi oblici odbrane zubne srži: histološki nalaz. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 132. Sažetak.
305.
Cvetkovid T, Bašid N. Mogudi vidovi odbrane zubne srži. Stomatol Vjesn. 1986;15:47-54.
306.
Cvetkovid T, Bašid N. Premolarizacija molara: njihova opravdanost i klinička važnost. Stomatol
Vjesn. 1971;5(1-4):23-30.
307.
Cvetkovid T, Bašid N, Konjhodžid H. Ocenjivanje podnošljivosti lijekova na tkivo zubne srži. U:
Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema.
Zagreb, 1974. Str. 98-9. Sažetak.
308.
Cvetkovid T, Bašid N, Konjhodžid H, Tahmiščija H. Istraživanje patoloških promjena na tkivu
zubne pulpe posmatranih sa etiološkog aspekta kliničke slike pulpnih oboljenja
*naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, SIZ nauke
BiH; 1984. 61 str.
309.
Cvetkovid T, Bašid N, Šeremet M. Morfologija kanalskog sistema zuba i njihov klinički značaj. U:
Stomatološka nedelja Crne Gore, 1. Titograd, 1970. Str. 385-93.
310.
Cvetkovid T, Bašid N, Šeremet M. Naša gledišta u lečenju pulpopatija. U: Kongres USZUPJ, 2. ;
Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *28+. Sažetak.
311.
Cvetkovid T, Bašid N, Šeremet M, Konjhodžid H, Tahmiščija H, Čengid S. Ispitivanje patoloških
promjena na tkivu zubne pulpe posmatranih sa etiološkog aspekta kliničke slike pulpinih
oboljenja. Stomatol Vjesn. 1984;13:57-62.
312.
Cvetkovid T, Čengid S, Arnautovid D. Stvarne mogudnosti mehaničke obrade korenskih kanala. U:
Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *23+. Sažetak.
313.
Cvetkovid T, Čengid S, Drakulid B. Kapsulirani amalgami: usporedno sondažno ispitivanje
fizikalnih osobina silvercapa i amalcapa. Stomatol Vjesn. 1979;8:145-8.
314.
Cvetkovid T, Čengid S, Drakulid B. Mikroskopsko posmatranje priljubljenosti nekih amalgama uz
zidove šupljina. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija
stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 125-6. Sažetak.
315.
Cvetkovid T, Čengid S, Drakulid B. Uporedna ispitivanja fizikalnih osobina amalgama sa gama dva
kristalima i bez njih. Stomatol Vjesn. 1981;10:93-100.
316.
Cvetkovid T, Čuvalo J. Način izrade izdubljenih metalnih inleja. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 12-3. Sažetak.
317.
Cvetkovid T, Čuvalo J. Način izrade metalnih inleja u izdubljenom obliku. Stomatol Vjesn.
1980;9:31-6.
318.
Cvetkovid T, Diber S. Materijali za privremeno zatvaranje kaviteta i njihov rubni zatvor. U:
Stomatološka nedelja Crne Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni
broj):90-5.
319.
Cvetkovid T, Kamerid-Buljina M. Uporedno in vitro ispitivanje propusnosti podloga od fosfatnog
cementa i tubuliteca u svrhu hemijske zaštite zubne srži. Stomatol Vjesn. 1986;15:23-7.
320.
Cvetkovid T, Konjhodžid H. Neka naša zapažanja o etiologiji erozije zuba. U: Stomatološka
nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb. 1977;24(Vanredni broj):178-83.
321.
Cvetkovid T, Konjhodžid H, Bašid N. Diferencijalna dijagnoza krečne degeneracije zubne pulpe.
Stomatol Vjesn. 1971;5(1-4):13-21.
322.
Cvetkovid T, Konjhodžid-Raščid H, Arifhodžid F, Filipovid M, Malid M. 1960-1985.: 25. godina
Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo: Stomatološki fakultet; 1985. 143 str.
323.
Cvetkovid T, Kulenovid-Muhsihovid H, Drakulid B. Mikroskopsko posmatranje priljubljivanja
nekih amalgama uz zidove šupljina zuba. Stomatol Vjesn. 1986;15:33-7.
324.
Cvetkovid T, Malokas J, Pinevid V. Uporedno ispitivanje otpornosti na sile pritiska kod
uobičajenih i izdubljenih livenih nadoknada. U: Stomatološki sobir na lekarite na Makedonija, 5.
Dojran, 1987. Str. 243. Sažetak.
325.
Cvetkovid T, Petronijevid S. Hemijski uticaj Isosita na tkivo zubne pulpe. Stomatol Vjesn.
1980;9:19-23.
326.
Cvetkovid T, Raščid H, Topid B. Konzervativni rad u estetici prednjih zuba. Stomatol Vjesn.
1969;3(1-4):13-8.
327.
Cvetkovid T, Resanovid D. Gleđne perle. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str.
339-43.
328.
Cvetkovid T, Šehovid Z. Korisna primena kohezionog i adhezionog zlata u stomatologiji. Stomatol
Vjesn. 1969;3(1-4):39-45.
329.
Cvetkovid T, Šeremet M. Tuberculum anomale “Carabelli”. U: Kongres na stomatolozite na
Jugoslavija, 5. Skopje, 1975. Str. 431-6.
330.
Cvetkovid T, Šeremet M. Značaj ispitivanja vitalnosti zuba kod diferencijalne dijagnoze pulpinih
oboljenja. Stomatol Vjesn. 1970;4(1-4):23-32.
331.
Cvetkovid T, Šeremet M, Tahmiščija H. Mogudnosti izlečenja periapikalnih oboljenja. U: Kongres
USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *29+. Sažetak.
332.
Cvetkovid T, Tahmiščija H. Nadogradnja destruiranih zubnih kruna. Stomatol Vjesn. 1970;4(14):5-18.
333.
Cvetkovid T, Tahmiščija H. Novi materijal za ispune kaviteta IV klase “Isosit”: njegova poroznost u
odnosu na kompozite. Stomatol Vjesn. 1980;9:119-21.
334.
Cvijetid M, Topid B. Kvantifikacijske proporcije kandidijaze i piroze kod oralnog lichen rubera
(OLR). Acta Stomatol Croat. 2000;34:73-81.
Č
335.
Čajid B, Šeremet M, Cvetkovid T. Uticaj estetskog materijala “Superlux-a” na zubnu pulpu psa. U:
Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *37+. Sažetak.
336.
Čehajid V. Kako ugraditi iskustva projektanata u izradi plana razvoja IS-a. U: CASE 14. Opatija,
2002. Str. 89-93.
337.
Čehajid V. Osnove informatike za stomatologe. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu; 2000. 103 str.
338.
Čehajid V. Planning informations systems in clinical center using case. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 82. Sažetak.
339.
Čehajid V, Gerc A. Problems of BSP methodology and the way of its solving. U: Kongres
medicinske informatike Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešdem, 2. Sarajevo, 2004. Med
Arh. 2004;58(Suppl. 2):152. Sažetak.
340.
Čemerlid H. Osvjetljenje radnog mjesta zubnog terapeuta. Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):171-4.
341.
Čengid S, Cvetkovid T. Ergonomija u stomatologiji. U: Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 4.
Osijek, 1975. Str. 387-91.
342.
Čengid S, Cvetkovid T, Drakulid B. Ispitivanje fizikalnih osobina nekih amalgama. Stomatol Vjesn.
1982;11(1):13-6.
343.
Čengid S, Drakulid B. Uporedna ispitivanja fizikalnih osobina amalgama sa i bez gama 2 kristala.
U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 14-5. Sažetak.
344.
Čengid S, Šeremet M. Radikotomija i premolarizacija kao vid očuvanja zuba za uspostavljanje
poremedenog žvačnog aparata. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str.
87. Sažetak.
345.
Čokorilo N, Arifhodžid F, Malid M. Sistemski poremedaji i HLA kod rekurentnih aftoznih
ulceracija. Stomatol Vjesn. 1986;15:125-32.
346.
Čokorilo N, Đulbegovid B, Malid M. Terapijski efekat Lyso B u liječenju stomatitis aphtosa
recurrens (SAR) metodom duplog slijepog testa. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar,
1980. Str. 73-4. Sažetak.
347.
Čokorilo N, Topid B. Bijele promjene oralne sluznice. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 1.
Sarajevo, 1977. Str. 719-21.
348.
Čokorilo N, Topid B. Genetske implikacije rapidnog progresivnog parodontita tip A i lokaliziranog
juvenilnog parodontita. U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990.
Str. *67+. Sažetak.
349.
Čokorilo N, Topid B, Bašid V, Malid M. HLA kod juvenilnog i rapidnog progresivnog parodontitisa.
U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 9. Ljubljana, 1988. Str. 91. Sažetak.
350.
Čokorilo N, Topid B, Savid T. Oralni nalaz kod aficiranosti donjeg respiratornog trakta. U: Kongres
ljekara Bosne i Hercegovine, 4. Sarajevo, 1990. Str. 85. Sažetak.
351.
Čustovid F, Topid B. Dentalna depozicija radioaktivnog stroncijuma kod djece u Lištici. Stomatol
Vjesn. 1968;2(1-6):161-3.
352.
Čustovid F, Topid B. Depozicija radioaktivnog stroncija u ljudskim zubima u Sarajevu.. Acta
Stomatol Croat. 1967;2:3-7.
353.
Čustovid F, Topid B. Depozicija radioaktivnog stroncija u ljudskim zubima u Sarajevu. Deutsch
Zahn Mund Kieferheilk. 1969;52:389. Sažetak.
354.
Čustovid F, Topid B. Depozicija radioaktivnog stroncija u ljudskim zubima u Sarajevu. Sarajevo:
Medicinski fakultet; 1967. 7 str. (Radovi Institut za higijenu i socijalnu medicinu ; 26).
355.
Čustovid F, Topid B. Die Ablagerung von radioaktiven Strontium in Zähnen von Kindern in
Sarajevo. Deutsch Zahn Mund Kieferheilk. 1969;52:389.
356.
Čustovid F, Topid B. Faktori diskriminacije Sr-90/Ca u zubima u odnosu na sadržaj Sr-90 u vodi za
pide. U: Jugoslavenski simpozijum o radiološkoj zaštiti, 4. Baško Polje, 1969. Str. 200-8.
357.
Čustovid I, Latid T. Ketalar anestezija kao jedan od izbora anestezije kod oralno-hirurških zahvata.
Stomatol Vjesn. 1982;11:27-30.
358.
Čuvalo-Malokas J, Cvetkovid T, Šeremet M. Opravdanost korišdenja izdubljenih metalnih inlej
ispuna u svakodnevnom radu. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i
rehabilitacija stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 1. Sažetak.
D
359.
Derid I, Lovrinčevid A, Softid M, Aganovid N, Hujid H. Kompjuterizirana tomografija u dijagnostici
tumora paranazalnih sinusa. U: Intersekcijski sostanok na radiolozite od Makedonija. Struga,
1982. Str. 108-11.
D
360.
Dardagan A, Šuljak A. Livena parcijalna proteza kao izbor protetske terapije kod defekata vilica
nastalih ratnom traumom. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 60. Sažetak.
361.
Dautovid S. Estetska rekonstrukcija avitalnih zuba uz upotrebu FRC postek kolčida. U:
Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH.
2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
362.
Dautovid S. Karakteristike ekscitabilnosti senzitivnih nerava u lokalnim režnjevima lica *doktorska
disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1983. 99 str.
363.
Dautovid S. Senzibilitet rotaciono transpozicionih režnjeva lica plasiranih na defektima nastalim
nakon hirurškog odstranjivanja tumora: klinička studija *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980. 73 str.
364.
Dautovid S, Bušid I, Alagid J, Mladenovid Z. Fractures of maxilla Le fort III: therapy and prognosis.
U: E. N. T. Neuro-Ophthalmo Neurosurgery Italian Greek Yugoslav Congress, 3. Rome, 1986. Str.
465-70.
365.
Dautovid S, Grubor D, Hujid H, Radovid F. Iradijacija karcinoma poda usta preoperativno ili
postoperativno. U: Kongres Združenja za plastično in maksilofacialno kirurgijo Jugoslavije, 8.
Portorož, 1988. Str. 96. Sažetak.
366.
Dautovid S, Grubor D, Mladenovid Z, Piranid H. Ispitivanje povratka senzibiliteta u lokalnih
režnjeva lica. U: Kongres plastičnih i maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1980. Str.
266-71.
367.
Dautovid S, Fočo F, Ramovid I, Bejtovid B. Značaj timskog rada u hirurgiji malignih tumora
maksilofacijalne regije. U: Kongres plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i
Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Sarajevo, 2003. Str. 10. Sažetak.
368.
Dautovid S, Hujid H, Piranid H, Grubor D. Hirurški tretman karcinoma lica i poglavine. U: Kongres
ljekara Bosne i Hercegovine, 4. Sarajevo, 1990. Str. 171. Sažetak.
369.
Dautovid S, Mladenovid Z, Grubor D, Hujid H, Dizdarevid R. Regeneracija senzitivnih nerava u
lokalnim režnjevima lica nakon operacije karcinoma. U: Kongres Udruženja za plastičnu i
maksilofacijalnu hirurgiju Jugoslavije, 7. Novi Sad, 1984. Str. 187-9.
370.
Dautovid S, Mladenovid Z, Grubor D, Radovid F. Naša iskustva u liječenju karcinoma poda usne
šupljine. Acta Chir Iugosl. 1986;33(Suppl 1):113-5.
371.
Dautovid S, Piranid H, Dizdarevid R. Onkologija i rat. U: Kongres maksilofacijalnih hirurga
Jugoslavije, 10. Beograd, 2000. Str. 38. Sažetak.
372.
Dautovid S, Piranid H, Dizdarevid R, Fočo F. Onkološki problemi maksilofacijalne regije u ratnim
uslovima. U: Kongres hirurga Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 1996.
Str. 154-5. Sažetak.
373.
Dautovid S, Piranid H, Dizdarevid R, Fočo F. Onkološki problemi maksilofacijalne regije u ratnim
uslovima. Med Žurnal. 1998;4:23-30.
374.
Dautovid S, Piranid H, Dizdarevid R, Fočo F. Sekundarna rekonstrukcija defekata mekih i koštanih
tkiva maksilofacijalne regije nakon ratnih povreda. U: Kongres hirurga Bosne i Hercegovine sa
međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 1996. Str. 84. Sažetak.
375.
Dautovid S, Piranid H, Dizdarevid R, Fočo F. Sekundarna rekonstrukcija defekata mehkih i
koštanih tkiva maksilofacijalne regije nakon ratnih povreda. Med Žurnal. 1997;2:121-30.
376.
Dautovid S, Piranid H, Dizdarevid R, Fočo F, Ramovid I. Maligni tumori maksilofacijalne regije u
poslijeratnom periodu. U: Učestalost malignih tumora u populaciji BiH. Sarajevo, 2002. Poseb izd
ANUBiH, Odjel med nauk. 2002;118(30):43-8.
377.
Dautovid S, Piranid H, Fočo F, Bejtovid B. Neoplazme mezenhimalnog karaktera u dječijoj dobi.
U: Kongres otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga Bosne i Hercegovine sa
međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2003. CD-ROM.
378.
Dautovid S, Piranid H, Fočo F, Bejtovid B. Neoplazme mezenhimalnog karaktera u dječijoj dobi.
U: Kongres plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini s
međunarodnim sudjelovanjem, 1. Sarajevo, 2003. Str. 36. Sažetak.
379.
Dautovid S, Prcid-Konjhodžid A. Maligni tumori maksilofacijalne regije u poslijeratnom periodu.
U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem. Sarajevo, 2003. Str. 43.
Sažetak.
380.
Dautovid S, Tomid-Duk I. Tumori maksilofacijalne regije. Sarajevo: Rail Print; 1998. 169 str.
381.
Dautovid-Kazazid L, Redžepagid S, Ajanovid M, Gavranovid A, Strujid S. Evaluacija parodontalnog
stanja kod pacijenata nositelja metal-keramičkih i metal-akrilatnih krunica u razdoblju od
jedne do pet godina. Acta Stomatol Croat. 2010;44(1):34-46.
382.
Dedid A. Autoimune oralne bolesti: praktikum. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i
razvoj KCUS; 2010. 74 str.
383.
Dedid A. Diabetes mellitus i parodontalne bolesti. Med Arh. 1998;52(4):189-92.
384.
Dedid A. Dijabetes mellitus: oralni aspekti. Sarajevo: Stomatološki fakultet; 2004. 155 str.
385.
Dedid A. Kliničke i patohistološke promjene oralnih sluznica kod eksperimentalnog dijabetes
melitusa *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 162 str.
386.
Dedid A. Korelacija između visine glikoziliranog hemoglobina HbA1c i promjena na parodontu i
drugim organima kod pacijenata sa diabetes mellitusom – tip I [doktorska disertacija]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1994. 75 str.
387.
Dedid A. Oralno zdravlje i šederna bolest. Bolji život: informativna revija za dijabetičare.
2008;(25):31-4.
388.
Dedid A. Učestalost linguae plicatae kod diabetes mellitusa. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske
o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 43. Sažetak.
389.
Dedid A, Adrovid A, Miljko V. Oral candida and Crohn disease. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 76. Sažetak.
390.
Dedid A, Bešlagid E, Softid A, Karavdid M. A study on oral cavity of drug addicts. U: Annual
International Ain Shams Medical Students' Congress, 12. Cairo, 2004.
391.
Dedid A, Čehajid V, Kantardžid A, Tučid A, Mešanovid-Herdid E. Evaluacija i komparativna
procjena parodontalnih parametara u terapiji agresivnog parodontitisa (AgP) metodom
subgingivalne kiretaže i metronidazola. U: Međunarodni simpozijum stomatologije, 2. Neum,
2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):53-4. Sažetak.
392.
Dedid A, Ferhatbegovid E, Zukid S. Inflamatorna bolest crijeva (IBC) – Crohnova bolest – oralni
nalaz. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003.
Str. 75. Sažetak.
393.
Dedid A, Fočo F, Hadžid S, Hodžid M. Oral leucoplakia: a clinical concept and therapeutic
procedures. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 14. ; Scientific Congress of BgDa,
9. Varna, 2009. Str. 96. Sažetak.
394.
Dedid A, Gojkov M, Adrovid A. Kongenitalne malformacije jezika i pareza n. Facialisa – prikaz
slučaja. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo,
2003. Str. 75. Sažetak.
395.
Dedid A, Gojkov-Vukelid M, Hadžid S, Pašid E. Stomatitis nicotinica – prikaz slučaja. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 77. Sažetak.
396.
Dedid A, Gribajčevid M, Malid M, Arifhodžid F. Preventivni i terapijski protokol oralnih promjena
kod pacijenata sa inflamatornom bolešdu crijeva (IBC). U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine
sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 50. Sažetak.
397.
Dedid A, Hadžid S, Pašid E, Gojkov-Vukelid M, Kantardžid A, Hodžid M. Morfološke karakteristike
oralnog lichena i leukoplakije: klinički menadžment. U: B&H Symposium „Morphology in science
and practice“ with international participation, 3. Sarajevo, 2009. Journal of Medical Faculty of
University of Sarajevo B&H. 2009;44(Suppl 1). Str. 51. Sažetak.
398.
Dedid A, Hadžid S, Šeremet A, Čehajid V. Oralna kandidijaza. Bilten Stomatol BiH. 2000;3(7):2830.
399.
Dedid A, Heljid B, Redžid A, Vranid E, Velija-Ašimi Z. Interdisciplinarni aspekti Diabetes mellitusa i
savremeni sistemi za ciljanu dostavu lijekova. Med Žurnal. 2009;15(1-2):64-8.
400.
Dedid A, Hodžid M, Kantardžid A, Tahmiščija N, Begid E. Cheilitis abrasiva – etiološke dileme. U:
Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa
međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 46. Sažetak.
401.
Dedid A, Jakovljevid A. Šederna bolest i žarenje i pečenje usta: pregledni članak. Bolji život:
informativna revija za dijabetičare. 2009;28.
402.
Dedid A, Jakovljevid A. Uticaj stepena metaboličke kontrole (HbA1c) kod pacijenata sa Diabetes
mellitusom na nalaz oralnih sluznica i parodonta. U: Naučno-stručni skup studenata s
međunarodnim učešdem „Studenti u susret nauci“, 2. Banja Luka, 2009. Str. 92. Sažetak.
403.
Dedid A, Kantardžid A, Čehajid V, Husarid B, Bajrovid N. Frequency of favouring factors in
patients with aggressive and chronic periodontitis. U: Congress of the Balkan Stomatological
Society, 14. ; Scientific Congress of BgDa, 9. Varna, 2009. Str. 125. Sažetak.
404.
Dedid A, Kantardžid A, Hadžid J, Agid A, Ajanovid Š. Uticaj psihosomatskih poremedaja na
topografske i kliničke morfe oralnog lihena. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije,
3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
405.
Dedid A, Kulušid M. Stomatološki aspekt diabetes mellitus-a. U: Kongres stomatologa Jugoslavije,
7. Zadar, 1980. Str. 74-5. Sažetak.
406.
Dedid A, Malid M, Hadžid S, Pašid E. Doprinos spoznajama o uticaju stresa na stomatitis aphtosa
recurrens – SAR. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2.
Sarajevo, 2003. Str. 50. Sažetak.
407.
Dedid A, Mašid I. Diabetes mellitus i Candida albicans. Med Arh. 1999;53(1):43-5.
408.
Dedid A, Mašid I, Paralija B, Ličanin I. Parodontalni nalaz pacijenata ovisnih o psihoaktivnim
supstancama. Med Arh. 2003;57(3):169-71.
409.
Dedid A, Mašid I, Pašalid A, Čengid S. Terapija Melkersson-Rosenthal sindroma sa preparatom
Kenalog. Med Arh. 2000;54(2):119-20.
410.
Dedid A, Plužarev Lj. Oralna candidiaza kod dijabetičara tretirana mikrostaticima. U: Kongres
ljekara BiH ; Kongres farmaceuta BiH, 1. Sarajevo, 1990.
411.
Dedid A, Radovid S, Huskid J. Patohistološki nalaz gingive kod pacijenata s inzulinski ovisnim
diabetes mellitusom. U: Kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a, 1.
Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):412. Sažetak.
412.
Dedid A, Radovid S, Kantardžid A. Clinical dilemmas in diagnosis of oral ulcerations. Congress of
the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 160. Sažetak.
413.
Dedid A, Redžid A, Heljid B, Vranid E. Multidisciplinaran aspekt diabetesa mellitusa. U: Kongres
Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a, 1. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat.
2008;42(4):412. Sažetak.
414.
Dedid A, Redžid A, Ličanin I. Diabetes mellitus – parodontalno-oralni, genetički i
neuropsihijatrijski aspekti. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCUS; 2010.
415.
Dedid A, Suljid-Hujid Dž, Pjano A. Pemphigus vulgaris – doktrinarni dijagnostički protokol. U:
Međunarodni simpozijum stomatologije, 2. Neum, 2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):578. Sažetak.
416.
Dedid A, Šuljak-Lončarevid A, Redžepagid S, Redžid A. Chron's disease – dental management. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 14. ; Scientific Congress of BgDa, 9. Varna, 2009.
Str. 95. Sažetak.
417.
Dedid A, Topid B. Eksperimantalni diabetes i promjene na dorsumu linguae. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije. 9. Ljubljana, 1988. Str. 91. Sažetak.
418.
Dedid A, Topid B. Učestalost ekstrakcije zuba kod pacijenata sa diabetes mellitusom. U: Kongres
USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *44+. Sažetak.
419.
Dedid A, Vranešid J, Spaho V, Šalaga S. Diferencijalna dijagnoza i terapija Melkersson-Rosenthal
sindroma. U: Kongres studenata stomatologije. Stockholm, 2000.
420.
Delaire J, Filipovid M. Les asymetries faciales par hypercondylie mandibulaire: diagnostic et
traitement. U: Kongres na ortodontite na Jugoslavija, 3. Ohrid, 1978. Str. 237-51.
421.
Deljo E, Dizdarevid-Spahid M, Ganibegovid M. Prevalenca ortodontskih anomalija kod djece
prvih razreda i mogudnosti prevencije ortodontskih anomalija sa aspekta dječijeg stomatologa.
U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH.
2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
422.
Demirovid D. Distookluzija (II/1) i mišidna aktivnost. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3.
Petrovac na moru, 1981;641-3.
423.
Demirovid D. Ekstrakcija drugih stalnih molara u gornjoj vilici. Bilt Ortodont Jug. 1975;57-62.
424.
Demirovid D. Hipodoncija i druge morfološke dentalne promjene. Bilt Ortodont Jug. 1974;(7):6972.
425.
Demirovid D. Liječenje aktivatorom. U: Markovid M (urednik). Ortodoncija. Beograd:
Ortodontska sekcija Srbije; 1982. Str. 303-11.
426.
Demirovid D. Liječenje aktivatorom. U: Markovid M (urednik). U: Markovid M (urednik).
Ortodoncija. 2. preštampano izd. Beograd: Ortodontska sekcija Srbije; 1988. Str. 303-11.
427.
Demirovid D. Liječenje pokretnim pločastim aparatima. U: Markovid M, urednik. Ortodoncija.
Beograd: Ortodontska sekcija Srbije; 1982. Str. 287-299.
428.
Demirovid D. Liječenje pokretnim pločastim aparatima. U: Markovid M, urednik. Ortodoncija. 2.
preštampano izd. Beograd: Ortodontska sekcija Srbije; 1988. Str. 287-299.
429.
Demirovid D. Okluzalna, rtg kefalometrijska i elektromiografska valorizacija funkcionalnog
liječenja distookluzije II/I *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1977. 114 str.
430.
Demirovid D. Osnovi fiksne tehnike u ortodonciji. Sarajevo: Stomatološki fakultet : Arka Press;
2005. 292. str.
431.
Demirovid D. Slučaj hemihipertrofije lica. U: Stomatološka nedelja Crne Gore, 2. Herceg Novi,
1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):38-42.
432.
Demirovid D. Slučaj hemihipertrofije lica. U: Kongres udruženja ortodonata Jugoslavije, 1.
Sarajevo, 1973. Str. 315-21.
433.
Demirovid D. Udio hipodoncije u morfološkim i strukturalnim promjenama zuba i vilica
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1973. 47 str.
434.
Demirovid D. Valorizacija funkcionalnog liječenja funkcionalnim poremedajima uslovljene
distookluzije II/1. U: Kongres na ortodontite na Jugoslavija, 3. Ohrid, 1978. Str. 141-6.
435.
Demirovid D, Arifhodžid F, Tahmiščija H. Primjena splinta u prevenciji recidiva nakon
ortodontskog liječenja. Bilt Ortodont Jug. 1986;19:37-41.
436.
Demirovid D, Ceribašid Lj, Filipovid M, Kreso D, Perušina B, Perušina N. Ekstrakcija stalnih zuba
kod djece i omladine Sarajeva. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str.
972-5.
437.
Demirovid D, Ceribašid-Popovid Lj, Filipovid M, Kreso-Kneževid D. Medicinski, socijalni i
ekonomski aspekti najfrekventnijih dentofacijalnih defektnosti *naučnoistraživački projekt+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, SIZ nauke BiH *Projekt br. 0407/2-30621/80]; 1980.
438.
Demirovid D, Demirovid K. Comparative study of maxillary incisors intrusion with Burston
intrusion arch and TMA archwire with advance curve of spee. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 42. Sažetak.
439.
Demirovid D, Demirovid K. Poseban dizajn retinera u spriječavanju ortodontskih recidiva. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 55.
Sažetak.
440.
Demirovid D, Demirovid K. Simultana retrakcija i intruzija maksilarnih inciziva tehnikom
segmentalnih lukova. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres
studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 23. Sažetak.
441.
Demirovid D, Demirovid K. Special design of retainer preventing the orthodontic relapse. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 14. Sažetak.
442.
Demirovid D, Filipovid M. Kefalometrijska i tomografska evaluacija rezultata terapije II – 1
pomodu elastičnog aktivatora. Bilt Udruž Ortodonata Jugosl. 1989;22:27-30.
443.
Demirovid D, Filipovid M. Mogudnost saradnje u toku ortodontskog liječenja. Stomatol Vjesn.
1985;14:22-5.
444.
Demirovid D, Filipovid M. Ortodontski aspekt terapije gnathopalatoshisis. Med Arh. 1978;32:4113.
445.
Demirovid D, Filipovid M. Značaj i uloga stomatologa u domenu socijalne ortodoncije. Stomatol
Vjesn. 1986;15:199-202.
446.
Demirovid D, Filipovid M, Taljanovid M, Arifhodžid F. Odnos skeletalnih malokluzija i veličine
superiornog intraartikularnog prostora TM zglobova. U: Kongres ortodonata Jugoslavije, 6.
Sarajevo, 1990. Str. 15-6. Sažetak.
447.
Demirovid D, Kreho E. Ugrožena estetika i mimika lica. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8.
Vrnjačka Banja, 1984. Str. 114-15. Sažetak.
448.
Demirovid D, Maričid A. Izvjesne karakteristike prinudnim faktorima uzrokovane asimetrije lica.
U: Kongres na ortodontite na Jugoslavija, 3. Ohrid, 1978. Str. 175-7.
449.
Demirovid D, Markovid M, Filipovid M, Farčnik F. Rezultati ortodontskog liječenja. U: Markovid
M, urednik. Ortodoncija. Beograd: Ortodontska sekcija Srbije; 1982. Str. 377-90.
450.
Demirovid D, Markovid M, Filipovid M, Farčnik F. Rezultati ortodontskog liječenja. U: Markovid
M, urednik. Ortodoncija. 2. preštampano izd. Beograd: Ortodontska sekcija Srbije; 1988. Str. 37790.
451.
Demirovid D, Nakaš E, Nakaš N. Orthodontics patient database. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 194. Sažetak.
452.
Demirovid D, Nakaš E, Šalaga S. Rijetki oblici hipodoncije – prikaz dva slučaja. U: Stomatološki
dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Str. 55. Sažetak.
453.
Demirovid D, Prljača-Kreho E, Drakulid B, Batkovski S. Orthorezin: valjanost u izradi ortodontskih
aparata. Zdrav Rad. 1979;7:1741-4.
454.
Demirovid D, Šalaga S, Nakaš E. Effect of fluoride on shear bond strength – in vitro study. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 28. Sažetak.
455.
Demirovid D, Šalaga S, Nakaš E, Džemidžid V. Evaluacija oralnog zdravlja i pH vrijednosti kod
pacijenata sa fiksnim ortodontskim aparatima. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 56.
456.
Demirovid D, Tahmiščija H. Primjena splinta u spriječavanju ortodontsko-terapeutskih recidiva.
U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 235. Sažetak.
457.
Demirovid D, Tahmiščija H, Demirovid K, Tahmiščija N. Ortodontsko-implantološki pristup u
rješavanju slučajeva hipodoncije. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 41. Sažetak.
458.
Demirovid K, Demirovid D. Comparison of retraction force between niti closed coilspring and
power chain during segmental maxillary incisors retraction in deep overbite extraction cases. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 37. Sažetak.
459.
Demirovid-Šečid S. Uticaj chlor hexidin digluconata 0,05% na mikrobiološku floru u operativnoj
rani kod apikotomije *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2002. 49 str.
460.
Deronja L, Begid A, Tahmiščija N, Mornjakovid Z. Influence of lead on mammary mast cells in
lactating wistar rats. U: International Student Congress of Medical Sciences, 3. Izmir, 1998. Str.
13. Sažetak.
461.
Dilberovid F, Redžepagid S, Kapur E, Berhamovid E. Izmjene anatomske terminologije od značaja
za stomatologiju. Bilten Stomatol BiH. 2001;4(10):25-32.
462.
Dilberovid F, Redžepagid S, Kapur E, Berhamovid E. Mogudnosti lateralnog pristupa na nervus
maxillaris u fossi pterygopalatini. Bilten Stomatol BiH. 1999;2(6):2-5.
463.
Dizdarevid D, Obradovid B, Smajilagid A, Fočo F, Bejtovid B. Juvenilna fibroza. U: Kongres
Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, 7.
Rijeka, 2006. CD-ROM. Sažetak.
464.
Dizdarevid Dž. Developmental defects of the enamel in Bosnia and Herzegovina. U: Congress of
the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 74. Sažetak.
465.
Dizdarevid Dž. Kvantifikacija oralnog zdravlja sarajevske djece koja su živjela u izmjenjenim
uvjetima života zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2001. 96 str.
466.
Dizdarevid Dž. Povrede trajnih zuba u djece – prikaz kliničkog slučaja. U: Stomatološki dani Bosne
i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 19. Sažetak.
467.
Dizdarevid Dž. Uloga zdravstveno-vaspitnog rada u rešavanju problema zdravlja usta i zuba kod
dece. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 42-3. Sažetak.
468.
Dizdarevid Dž. Uticaj koncentracije fluorida u vodi na prevenciju karijesa i parodontalnih
oboljenja *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2007.
212 str.
469.
Dizdarevid Dž, Ganibegovid M. Developmental defect of the enamel. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 49. Sažetak.
470.
Dizdarevid Dž, Ganibegovid M. Estetska restauracija krunice zuba kod pacijenata nakon završene
ortodontske terapije. U: Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešdem, 4.
Herceg Novi, 2004. Str. 134. Sažetak.
471.
Dizdarevid Dž, Ganibegovid M, Duratbegovid D, Saltagid H. Epidemiological profile of dental
caries with 12-year-olds in BiH in relation to fluor concentracions in running water. U: Congress
of the Balkan Stomatological Society, 13. Limassol, 2008. P89. Sažetak.
472.
Dizdarevid Dž, Ganibegovid M, Saltagid H. Stanje parodontalnih tkiva kod školske djece od 6 do
12 godina u Sarajevu. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 87.
Sažetak.
473.
Dizdarevid Dž, Kobašlija S, Bajrid E. Dentalni status kod djece iz dječijeg naselja „Selo mira
Turija“, Lukavac, BiH. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem,
2. Teslid, 2007. Str. 57. Sažetak.
474.
Dizdarevid Dž, Kreso D. Hipoplazije gleđi. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 19. Sažetak.
475.
Dizdarevid Dž. Dental tissue erosion. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid,
2004. Str. 176-7. Sažetak.
476.
Dizdarevid R. Uporedna vrijednost periferne neurektomije i transkutane elektrostimulacije u
liječenju neuralgija nervusa trigeminusa u maksilofacijalnoj hirurgiji *doktorska disertacija+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1994. 149 str.
477.
Dizdarevid R, Dautovid S, Piranid H. Rekonstrukcija defekata maksilofacijalne regije nakon ratne
povrede. U: Kongres maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije, 10. Beograd, 2000. Str. 19. Sažetak.
478.
Dizdarevid R, Latid T, Kovačevid M. Problem rekonstrukcije postoperativnih defekata kod
malignoma poda usta i jezika. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 4. Sarajevo, 1990. Str. 170.
Sažetak.
479.
Dizdarevid R, Mladenovid Z, Dautovid S, Gvozden J. Kombinovana disgnatija: hirurški tretman
maksile i mandibule. U: Kongres Udruženja za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju Jugoslavije, 7.
Novi Sad, 1984. Str. 29. Sažetak.
480.
Dizdarevid R, Piranid H, Bejtovid B. Deformacije vilica i naš hirurški tretman. U: Kongres
plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2003. Sažetak.
481.
Dizdarevid R, Piranid H, Dautovid S. Komplikacije ratnih rana maksilofacijalne regije i način
liječenja. U: Kongres hirurga Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 1996. Str. 85. Sažetak.
482.
Dizdarevid R, Piranid H, Dautovid S, Hujid H, Kovačevid M. Karakteristike ratne rane
maksilofacijalne regije. U: Simpozij Ratna medicina i medicina u ratu ’92./93. Sarajevo, 1993. Str.
21. Sažetak.
483.
Duronjid M, Topid B. Model evaluacije oralnog zdravlja školske djece i omladine. Materia Socio
Medica Jugoslav. 1982;5:865-72.
DŽ
484.
Džudža A, Cvetkovid T. Obrađivanje površine amalgamskog punjenja. Stomatol Vjesn. 1978;7(34):9-13.
485.
Džudža A, Topid B. Jatrogeni uzroci parodontalnih oboljenja: neadekvatna punjenja. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb. 1977;24(Vanredni
broj):255-8.
486.
Džemidžid V. Evaluacija dentofacijalnih defektnosti i procjena potrebe ortodontskog tretmana
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008. 77 str.
487.
Džemidžid V, Demirovid D, Filipovid M, Tiro A, Šalaga S. Evaluation of orthodontic treatment
need in Bosnian schoolchildren. U: Congress of the European Orthodontic Society, 85. Helsinki,
2009. Str. 119. Sažetak.
488.
Džemidžid V, Demirovid D, Šalaga S. Dentofacial disharmony and obstruction of the respiratory
tract. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 10. Beograd, 2005. Balkan Journal of
Stomatology. 2005;9(Suppl 1):19. Sažetak.
489.
Džemidžid V, Filipovid M, Tiro A, Nakaš E, Redžepagid L. Procjena potrebe ortodontskog
tretmana. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 23-4. Sažetak.
490.
Džemidžid V, Filipovid M, Tiro A, Nakaš E, Šalaga S. Višestruki nalaz prekobrojnih zuba nevezan
za složene sindrome: prikaz slučaja. Acta Stomatol Croat. 2009;43(3):248-55.
491.
Džemidžid V, Tiro A. Koliko je izgled zuba bitan tinejdžerima? U: Međunarodni simpozijum
stomatologije, 2. Neum, 2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):48. Sažetak.
492.
Džonlagid-Dardagan A. Pozicija gornjih centralnih sjekutida u odnosu na papilu incizivu – značaj u
stomatološkoj protetici *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2008. 86 str.
493.
Džumhur M, Kudanski B, Topid B. Dentofacijalni defekti kod školske djece na području opštine
Novo Sarajevo. Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):191-7.
494.
Džumhur M, Topid B, Ibrulj A. Dentofacijalne defektnosti kod školske omladine i uticaj nekih
spoljnih faktora na njihovo nastajanje. U: Pedijatrijski dani BiH, 9. Mostar, 1969. Str. 771-7.
495.
Džumhur M, Žarkovid G, Ejdus-Popovid B, Topid B, Ceribašid Lj, Kudanski B, Demirovid D.
Prevalencija defekata kod školske djece u Sarajevu. Bilt Ortodont Jug. 1969;2(2):17-33.
496.
Džumhur M, Žarkovid G, Ejdus-Popovid B, Topid B, Ceribašid Lj, Kudanski B, Demirovid D.
Prevalencija dentofacijalnih defekata kod školske djece u Sarajevu. Stomatol Vjesn. 1968;2(16):77-91.
Đ
497.
Đelilovid J, Osmanagid E, Dardagan A, Redžepagid S. Fokus i artritis temporomandibularis a ne
egzacerbacija multiple skleroze. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 52-3. Sažetak.
498.
Đorđevid S. Hronična uremia i caries zuba [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1984. 48 str.
499.
Đorđevid S. Topikalno aplicirana urea kod gingivitisa evaluirana bakteriološki, klinički i
histomorfološki [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
1990. 135 str.
500.
Đorđevid S, Gojkovid R. Caries zuba kod pacijenata sa uremičkim statusom. U: Naučni sastanak
mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 26.; Simpozijum: Epidemiološki problemi u
zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 10. Pula, 1984. Str. 291-3.
501.
Đorđevid S, Gojkovid R. Korelacija higijene zuba i oboljenja gingive kod djece uzrasta 9-10
godina. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 290. Sažetak.
502.
Đorđevid S, Gojkovid R. Oboljenja gingive kod djece školskog uzrasta. Stomatol Vjesn.
1984;13:67-9.
503.
Đokid S, Topid B. Međusobna povezanost ginekoloških i stomatoloških oboljenja kod žena. U:
Berid B, urednik. Osnovi ginekologije i porodiljstva za studente stomatologije. Beograd-Zagreb:
Medicinska knjiga; 1985. Str. 85-9.
E
504.
Ejdus-Popovid B. Profilaksa i rano tretiranje progenije. Stomatol Glas Srb. 1955;2(3):53-61.
505.
Ejdus-Popovid B. Telerendgenogram u ortopediji vilica i njegov značaj za praksu. Stomatol Glas
Srb. 1961;8(2):5-13.
506.
Ejdus-Popovid B. Uticaj rahitisa na razvoj vilica i zuba. Stomatol Glas Srb. 1969;16:252-61.
507.
Ejdus-Popovid B, Ceribašid Lj. Analiza nekih epidemioloških faktora malokluzija SR BIH
posmatrana kroz evidentirane pacijente sa distopijom očnjaka. Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):38592.
508.
Ejdus-Popovid B, Ceribašid Lj. Analiza nekih epidemioloških faktora malokluzija SR BIH
posmatrana kroz evidentirane pacijente sa distopijom očnjaka. Bilt Ortodont Jug. 1969;(2):79-86.
509.
Ejdus-Popovid B, Ceribašid Lj. Ortodontska dijagnoza na prvi pogled upoređena sa kompletnom
ortodontskom dijagnozom. Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):213-5.
510.
Ejdus-Popovid B, Ceribašid Lj, Demirovid D, Antonid S. Prilog ispitivanju dece u školi za
gluvoneme u Sarajevu. Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):355-62.
511.
Ejdus-Popovid B, Ceribašid Lj, Demirovid D, Antonid S. Prilog ispitivanju dece u školi za
gluvoneme u Sarajevu. Bilt Ortodont Jug. 1969;(2):49-56.
512.
Ejdus-Popovid B, Ceribašid Lj, Demirovid D, Kreso-Kneževid D, Filipovid M. Interdisciplinarna
saradnja ortodonata: timski rad. Bilt Ortodont Jug. 1977;15-21.
513.
Ejdus-Popovid B, Ceribašid-Popovid Lj, Demirovid D, Kreso-Kneževid D. Vreme nicanja i stepen
razvoja zuba u malokluzijama III klase. Bilt Ortodont Jug. 1971;(4):39-45.
514.
Ejdus-Popovid B, Jovid M. Naša iskustva sa serijskom ekstrakcijom zuba u ortopediji vilica.
Stomatol Glas Srb. 1962;9(2):10-31.
515.
Ejdus-Popovid B, Kneževid K. Učestalost pojedinih etioloških faktora u razvoju uskosti. Bilt
Ortodont Jug. 1972-1973;151-5.
516.
Ejdus-Popovid B, Kreso-Kneževid D. Zapažanja vezana uz ortodontske nepravilnosti u sarajevske
djece do šest godina starosti. Stomatol Glas Srb. 1975;22:323-8.
517.
Ejdus-Popovid B, Kudanski B. Indikacije za planiranje ortodontsko-hirurške terapije kod
retiniranih zuba. Stomatol Vjesn. 1977;6(1-2):39-43.
518.
Ejdus-Popovid B, Ozerovid B, Jovid M, Mitid B. Frekvencija okluzalnih anomalija i stanje denticije
beogradske dece. Stomatol Glas Srb. 1962;9(4):55-58.
519.
Ejdus-Popovid B, Ozerovid B, Jovid M, Mitid B. Otvoreni zagrižaj: etiologija, preventiva i terapija.
Zobozdrav Vestn. 1963;18:87-99.
520.
Ejdus-Popovid B, Popovid-Ceribašid Lj, Demirovid D. Izvesna zapažanja na ekstraoralnim
lateralnim rendgenografijama. Bilt Ortodont Jug. 1970;11-18.
521.
Ejdus-Popovid B, Švob T, Arifhodžid F. Genetski aspekti morfoloških promjena zubnog niza,
čeljusti i mekih tkiva usne šupljine *naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet, SIZ nauke BiH; 1978. 26 str.
522.
Ejdus-Popovid B, Tabori P, Ozerovid N. Rezultati stomatološkog ispitivanja kod školske dece u
strumogenim krajevima. Hrana Ishrana. 1963;4(1):21-8.
F
523.
Fazlid A, Hujid H. Uloga i mjesto plastične i rekonstruktivne hirurgije u ratu na BiH prostorima. U:
Kongres hirurga Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 1996. Str. 54-5. Sažetak.
524.
Filipovid M. Abeceda ortodoncije: metrika ortodontskih studijskih modela. Sarajevo: Enkidu;
2006. 120 str.
525.
Filipovid M. Analiza efekata posteroanteriorne vuče maksile pomodu Delaire-ove maske
[magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980. 94 str.
526.
Filipovid M. Asimetrija lica kao posljedica traume. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 14. Novi
Sad, 1979;181-8.
527.
Filipovid M. Brevijar ortodontske dijagnostike i terapije [CD-ROM]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2007. 1 CD-ROM, 4 ¾ in.
528.
Filipovid M. Komparacija skeletalnih i dentoalveolarnih anteroposteriornih odnosa određenih
Steinerovom i Jacobsonovom analizom. Stomatol Vjesn. 1986;15:39-42.
529.
Filipovid M. Korelativne veze struktura kraniofacijalnog kompleksa kod eugnatnih vilica u odnosu
na dubinu preklopa inciziva [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1983. 145 str.
530.
Filipovid M. Simptom hipodoncije u sindromu ektodermalne displazije. Stomatol Vjesn.
1979;8(4):21-4.
531.
Filipovid M, Alibašid Z, Džemidžid V, Fočid H. Rijetki slučajevi prekobrojnih zuba – prikaz dva
slučaja. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 38. Sažetak.
532.
Filipovid M, Galijaševid A. Odnos veličine maksilarnih permanentnih inciziva prema II-1. Stomatol
Vjesn. 1982;11(2):17-20.
533.
Filipovid M, Demirovid D, Arifhodžid F. Gdje je pravi ugao?. U: Kongres ortodonata Jugoslavije, 6.
Sarajevo, 1990. Str. 19. Sažetak.
534.
Filipovid M, Demirovid D, Arifhodžid F. Gde je pravi ugao? Bilt Udruž Ortodonata Jugosl.
1991;24:97-100.
535.
Filipovid M, Šalaga S. Comparation of skeletal relationships on base on profile analyses from
photograph and cephalogram. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo,
2006. Str. 43. Sažetak.
536.
Filipovid M, Šalaga S. Povezanost dubine preklopa permanentnih inciziva sa dentalnim
varijablama. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 37. Sažetak.
537.
Fočo F. Benign pathological condition of maxillary sinus: comparation between native x-ray and
intraoperative. U: FIMA The International Scientific Convention. Amman, 2004. CD-ROM.
538.
Fočo F. Benigna patološka stanja maksilarnih sinusa. U: Kongres otorinolaringologa i
cervikofacijalnih hirurga / kirurga Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo,
2003. CD-ROM.
539.
Fočo F. Benigna patološka stanja maksilarnih sinusa – komparacija MRI-a i intraoperativnih
nalaza. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo,
2003. Str. 44. Sažetak.
540.
Fočo F. Comparation of benign pathological conditions of maxillary sinus. U: Convention of FIMA
/ IMASA, 17. Johannesburg, 2003. Str. 42. Sažetak.
541.
Fočo F. Evaluation of results of malignant neoplasms in the 1996-2000 period at the Clinic for
maxillofacial surgery in Sarajevo. U: BIMA – FIMA Scientific Convention 2001 „Medical Dilemmas
in Developing Countries“. Sarajevo, 2001. Str. 73. Sažetak.
542.
Fočo F. Komparativna studija dijagnostičkih metoda i operativnih nalaza kod benignih patoloških
stanja maksilarnog sinusa [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet;
2002. 99 str.
543.
Fočo F. Korelacija prisustva apoptoičnog gena i recidiva u peritumoroznom tkivu nakon
radikalnog odstranjenja karcinoma oralne šupljine *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006. 151 str.
544.
Fočo F. Upotreba Glass Jonomera u dječijoj i preventivnoj stomatologiji. U: Kongres studenata
medicine i stomatologije, 31. Ohrid, 1989. Str. 299.
545.
Fočo F, Al-Khalil M, Smajilagid A, Ramovid I, Imamovid E. Retrospektivna epidemiološka studija
deformiteta kostiju lica. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 58-9. Sažetak.
546.
Fočo F, Bilalovid N, Fočo A. Correlation between smoking and peritumoral expression of p53
protein patients with oral carcinoma. U: World Congress of the International Academy of Oral
Oncology, 2. Toronto, 2009. Oral Oncology Supplement. 2009;3(1):204. Sažetak.
547.
Fočo F, Dautovid S, Imamovid E, Mehid B, Tokid M, Skaka U. Malignant tumors of lips:
retrospective of five years. U: Medicine in the era of globalization. Shah Alam – Malaysia, 2002.
Str. 44. Sažetak.
548.
Fočo F, Dautovid S, Smajilagid A. Bazocelularni karcinom orbitalne regije – retrospektivna
sedmogodišnja studija. U: Kongres plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i
Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Sarajevo, 2003. Str. 20. Sažetak.
549.
Fočo F, Derviševid A, Dizdarevid D. The large cavernous hemangiomas of the bone face – case
report. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 10. Belgrade, 2005. Str. 61-2. Sažetak.
550.
Fočo F, Hujid-Čolid A, Krupalija S. Osifirajuda progresivna fibrodisplazija – prikaz slučaja. U:
Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH.
2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
551.
Fočo F, Imamovid E. Tumori usana - petogodišnja studija. BIMA Journal. 2002;2(3):41-7.
552.
Fočo F, Imamovid E. Tretman periferne pareze i paralize nervusa facijalisa. U: Sarajevski
neurološki dani, 1. Sarajevo, 2000. Str. 42. Sažetak.
553.
Fočo F, Imamovid E, Piranid H. Naša iskustva sa upotrebom Neloren R antimikrobika u
maksilofacijalnoj hirurgiji. Med Arh. 2000;54(3):169-72.
554.
Fočo F, Ramovid I, Smajilagid A. Timski rad u zbrinjavanju djece sa CLCP-om. U: Kongres
pedijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešdem, 2. ; Seminar pedijatrijskih
medicinskih sestara, 1. Sarajevo, 2002. Str. 84-5. Sažetak.
555.
Fočo F, Samac I, Smajilagid A. Pouzdanost nalaza nativnog rendgenograma kod benignih
patoloških stanja maksilarnih sinusa. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid,
2007. Str. 50. Sažetak.
556.
Fočo F, Sulejmanagid H, Hadžiefendid N. Korištenje tolonium hlorida u prevenciji i ranoj detekciji
oralnog karcinoma – pilot studija. U: Međunarodni simpozijum stomatologije, 2. Neum, 2009.
Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):53. Sažetak.
557.
Fočo F, Vranid S, Serdarevid F, Čičkušid E, Bilalovid N. Peritumoral expression of p53 in oral
cancer and its correlation with relapse. Med Žurnal. 2007;13(3-4):95-9.
558.
Fočo F, Vranid S, Serdarevid F, Čičkušid E, Gurjeva O. Peritumoral expression of p53 in oral
cancer and its correlation with relapse. U: Congress of Serbian Association of Maxillofacial
Surgeons, 12. Belgrade, 2008. Str. 121. Sažetak.
559.
Fočo F, Vranid S, Serdarevid F, Čičkušid E, Gurjeva O, Bilalovid N. Peritumoral expression of p53
in oral cancer and its correlation with relapse (pilot study). U: World Congress of the
International Academy of Oral Oncology, 1. Amsterdam, 2007. Oral Onkology Supplement.
2007;2(1 Suppl): 172-3. Sažetak.
560.
Franjkovid A, Topid B. Evaluacija indeksa oralnog zdravlja i oralne skrbi na definiranoj skupini. U:
Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str.
85-6. Sažetak.
561.
Fuks Z. Periapikalne radiolucencije u dentalnoj radiologiji: denzitometrijsko-računarska analiza
[magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 71 str.
562.
Fuks Z, Ganibegovid M. Rendgenološko ispitivanje zuba kod trudnica. U: Naučni sastanak
mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 28. ; Simpozijum: Epidemiološki problemi u
zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 12. ; Stručni sastanak: Aktuelni problemi zdravstvenog
vaspitanja, 2. ; Okrugli sto UNICEF-a, 2. Pula, 1986. Str. 306-7.
G
563.
Galid I, Nakaš E, Prohid S, Selimovid E, Obradovid B, Petrovečki M. Određivanje dentalne dobi
postupkom prems Demirijanu kod djece od 5 do 14 godina u Bosni i Hercegovini. Acta Stomatol
Croat. 2010;44(1):17-25.
564.
Ganibegovid M. Dental radiographic changes in chronic renal disease. Med Arh. 2000;54:115-8.
565.
Ganibegovid M. Dentistry and sport medicine. U: Congress of the Balkan Stomatological Society,
9. Ohrid, 2004. Str. 158. Sažetak.
566.
Ganibegovid M. Health care in specific areas: public project of children oral health. U: Congress
of Social Medicine – Public Health of B&H, 1. Med Arh. 2001;55. Sažetak.
567.
Ganibegovid M. Historijski razvoj preventivne i dječije stomatologije. Bilten Stomatol BiH.
2010;12(34-35):17-19.
568.
Ganibegovid M. Metode stomatološke propagande primjenjene u školama i njihov uspjeh. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 10. Priština, 1974. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni
broj):454-8.
569.
Ganibegovid M. Premedikacija na relaciji roditelj-dijete-ljekar+. U: Stomatološka nedelja SR
Srbije, 14. Novi Sad, 1979;107-9.
570.
Ganibegovid M. Preventiva i karijes. Prijatelj. 1995;2(3):14.
571.
Ganibegovid M. Preventive stomatology and DMF radiology in post-war period ; special
approach to school program ; Sarajevo project. U: Congress of the European Academy of
Paediatric Dentistry, 5. Berlin, 2000. Poster.
572.
Ganibegovid M. Radiološka zaštita od jonizujudeg zračenja u stomatološkoj praksi. U: Slovenski
stomatološki dnevi, 1. Portorož, 1975. Str. 18-22.
573.
Ganibegovid M. Smjernice za nastavak profesionalnog razvoja. Bilten Stomatol BiH.
2009;10(29):11.
574.
Ganibegovid M. Zubi Canis familiaris-a u eksperimentalnoj stomatologiji. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 321-2. Sažetak.
575.
Ganibegovid M. Zubozdravstvena zaštita školske i predškolske djece. U: Kongres ljekara Bosne i
Hercegovine, 1. Sarajevo, 1977. Str. 691-3.
576.
Ganibegovid M, Čengid A. Dentalni tretman medicinski kompromitovane djece. Bilten Stomatol
BiH. 2000;3(8):14-19.
577.
Ganibegovid M, Fuks Z. Lamina dura kod pacijenata sa hroničnom renalnom insuficijencijom. U:
Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 29. ; Simpozijum:
Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 13. ; Stručni sastanak: Aktuelni
problemi zdravstvenog vaspitanja, 3. ; Okrugli sto UNICEF-a, 3. Pula, 1987. Str. 99-100.
578.
Ganibegovid M, Fuks Z. Primjena kompjutera u osavremenjavanju nastave u radu sa studentima.
Stomatol Vjesn. 1986;15:207-10.
579.
Ganibegovid M, Fuks Z. Rendgenološka dijagnostika anomalija zuba. U: Naučni sastanak
mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 28. ; Simpozijum: Epidemiološki problemi u
zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 12. ; Stručni sastanak: Aktuelni problemi zdravstvenog
vaspitanja, 2. ; Okrugli sto UNICEF-a, 2. Pula, 1986. Str. 320-2.
580.
Ganibegovid M, Fuks Z. Savremena dostignuda nauke i tehnike u stomatološkoj radiologiji. U:
Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 30. ; Simpozijum:
Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 14. ; Stručni sastanak: Aktuelni
problemi zdravstvenog vaspitanja, 4. ; Okrugli sto UNICEF-a, 4. Pula, 1988. Str. 98. Sažetak.
581.
Ganibegovid M, Hadžihasanovid E. Dudati ili ne dudati: šta preporučiti roditeljima? Mat Soc
Med. 2000;12:105-7.
582.
Ganibegovid M, Huseinbegovid A, Bašid R. Informacioni sistem u dječijoj stomatologiji – naš
programski paket. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1.
Sarajevo, 2001. Str. 105-6. Sažetak.
583.
Ganibegovid M, Huskid B, Muratbegovid A. Pedodontske intervencije kod pedijatrijskih
neuroloških pacijenata. Bilten Stomatol BiH. 2003;6(18):14-7.
584.
Ganibegovid M, Kostid A. Ispun fisura sa “Deltonom” u cilju profilakse zubnog karijesa. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb. 1977;24(Vanredni
broj):15-8.
585.
Ganibegovid M, Markovid N. Radiografska analiza alveolarne kosti kod adolescenata. U:
Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb, 2008. Acta Stomatol
Croat. 2008;42(4):402. Sažetak.
586.
Ganibegovid M, Mašid I, Riđanovid Z, Torid M. Stomatološka radiološka dijagnostika podržana
računarom. Med Arh. 1995;49:101-6.
587.
Ganibegovid M, Sadikovid M, Huseinbegovid A, Zuban M. Health care in dentistry: public project
of Canton Sarajevo. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 7. Kuşadasi, 2002. Str. 252.
Sažetak.
588.
Ganibegovid M, Teskerdžid E. Fluorizacija. Infodent. 2002;3:12.
589.
Ganibegovid M, Zukanovid A. Civilisation and dental health service in Bosnia and Herzegovina –
Generation in Jeopardy. U: FDI Annual World Dental Congress. Sydney, 2003. Str. 38.
590.
Ganibegovid M, Zukanovid A. Oral health in children with mentalretardation in Bosnia and
Herzegovina: present status. U: Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 8.
Amsterdam, 2006. European Archives of Paediatric Dentistry. 2006;7(3):205. Sažetak.
591.
Ganibegovid M, Zukanovid A. The parameters of the oral health and the value of DAI-index of
the seventh grade students in the Bosnian-Podrinje Canton. (U štampi).
592.
Ganibegovid M, Zukanovid A, Kantardžid A. Komparacija oralnog zdravlja socijalno ugrožene i
socijalno zbrinute djece. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 174. Sažetak.
593.
Ganibegovid M, Zukanovid A, Selimovid A, Dedid A. Priprema djece sa mentalnom retardacijom
za dentalni tretman. Bilten Stomatol BiH. 2002; 5(16):8-11.
594.
Ganibegovid-Selimovid M. Komparativno rentgenološko ispitivanje zubi čovjeka i životinja
familije Canidae [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980.
66 str.
595.
Ganibegovid-Selimovid M. Oralne navike i njihov efekat na erupciju i malokluzije. Bilten Stomatol
BiH. 2001;4(10):13-5.
596.
Ganibegovid-Selimovid M. Rentgenološke promjene na kostima vilica i zuba kod bolesnika sa
hroničnom renalnom insuficijencijom [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1987. 163 str.
597.
Ganibegovid-Selimovid M, Fuks Z. The use of computers to analyze caries in everyday practice.
U: European Organization for Caries Research Annual Conference, 37. Ljubljana, 1990. Str. P11.
Sažetak.
598.
Ganibegovid-Selimovid M, Huseinbegovid A, Smajid R. Information technology in child oral
health care in Bosnia and Herzegovina. Eur J Paediatr Dent. 2002;3(3):167. Sažetak.
599.
Ganibegovid-Selimovid M, Muratbegovid A, Nikšid D. Evaluacija metode za edukaciju edukatora
iz preventivne stomatologije u predškolskim ustanovama. U: Zdravstvena politika i strategija:
Internacionalni kongres „Zdravlje za sve“ ; Perspektive zdravlja u 21. vijeku. Banja Luka, 2003. Str.
32-7.
600.
Ganibegovid-Selimovid M, Papo B. Stomatološka rendgenologija. Sarajevo: Svjetlost, 1985. 55
str.
601.
Gavranovid-Glamoč A. Evaluacija snage veze livene kočid nadogradnje i tri vrste cementa:
cinkfosfatnog, glas-jonomer i hibridnog [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2007. 68 str.
602.
Gavranovid-Glamoč A, Hadžid S, Kantardžid A. Periodontal-prosthetic rehabilitation of diastema.
U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 192. Sažetak.
603.
Gavranovid-Glamoč A, Kazazid L, Berhamovid E. Livena kočid nadogradnja na višekorjenom zubu:
prikaz slučaja. Bilten Stomatol BiH. 2004;7(21-22):27-9.
604.
Gavranovid-Glamoč A, Redžepagid S, Ajanovid M, Kazazid L, Dizdarevid Dž. Comparing the
retention of cast posts cemented with three different kinds of cement. Pesq Bras Odontoped Clin
Integr. 2010;10(1):41-5.
605.
Gavranovid-Glamoč A, Redžepagid S, Kazazid L, Smajkid N, Kantardžid A. Aktuelni cementi za
definitivno cementiranje u fiksnoprotetskoj terapiji. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim
učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo,
2009. Str. 27. Sažetak.
606.
Gavranovid-Glamoč A, Redžepagid S, Kazazid L, Zukid S. Restauracija endodontski tretiranih
zuba. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH.
2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
607.
Gerc A. Automatizacija u medicinskom bibliotekarstvu. Bibliotekarstvo. 1984;30:57-64.
608.
Gerc A. Biblioteka u digitalnom okruženju: priručnik za predmet Informatizacija bibliotečke
djelatnosti. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine; 2008. 315 str.
609.
Gerc A. Informacije i izvori informacija u kliničkoj medicini. Med Arh. 1977;31:177-82.
610.
Gerc A. Izgradnja podsistema za biomedicinske naučne informacije u BiH. SBMNI Vesti.
1987;2(Suppl 2):9-12.
611.
Gerc A. Sistem biomedicinskih naučnih informacija u SFRJ. Rad ANUBIH (Odjel Med Nauka).
1986;81(23):187-9.
612.
Gerc A. Sistem korisnika. Bibliotekarstvo. 1979;25(3):85-90.
613.
Gerc A. Strateški značaj podrške Sistemu biomedicinskih naučnih informacija. U: Žarkovid G, ed.
Naučni i organizacioni problemi strategije razvoja zaštite zdravlja u Jugoslaviji do 2000. godine:
Konferencija međuakademijskog odbora za organizaciju zaštite zdravlja o strategiji naučnotehnološkog razvoja zaštite zdravlja, Sarajevo 1988. Sarajevo: ANUBIH, 1990;146-52.
614.
Gerc A, Bakaršid K, Čukac N. Dinamika nabavke izvora informacija u specijalnim i fakultetskim
bibliotekama BiH za period 1980-1984. U: Jugoslovansko posvetovanje splošnoznanstvenih in
univerzitetnih knjižnic, 3. Maribor, 1985. Univerzitetna knjižnica, 1986. Str. 51-60.
615.
Gerc A, Banovid M. Dynamics of book and journal use in a hospital library. U: International
Congress on Medical Librarianship, 4. Belgrade, 1980. Knj I. Str. 323-32.
616.
Gerc A, Benid T, Čolakovid A, Banovid M, Kojovid V, Vojvodid J, Vlašid E, Bakaršid K. Bibliografija
1971-1985. Sarajevo: Medicinski fakultet; 1986. 832 str.
617.
Gerc A, Cvjetanovid S. Standardi za specijalne biblioteke. U: Sobranie na Sojuzot na društvata na
bibliotečnite rabotnici na Jugoslavia, 11. Ohrid, 1986. Str. 313-24.
618.
Gerc A, Isijanov D. Yugoslavia. U: Picken FM, Kahn A, eds. Medical Librarianship in the eighties
and beyond. London: Mansell; 1985. Str. 219-27.
619.
Gerc A, Koprivica J, Čehajid V. Online searching of medical databases. U: Kongres medicinske
informatike Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešdem, 2. Sarajevo, 2004. Med Arh.
2004;58(Suppl. 2):153-4. Sažetak.
620.
Gerc A, Košuta-Žokalj T, Sarajlija M, priredili. Bibliografija radova Stomatološkog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu: 1960-2000. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2001. 210 str. 1215 citata.
621.
Gerc A, Krsmanovid M. Krajnji korisnik i pretraživanje baze Medline na kompakt disku. U:
Kongres medicinske informatike Jugoslavije, 1. Beograd, 1990. Str. 335-40.
622.
Gerc A, Krsmanovid M. Medline on CD-ROM: the impact upon a small hospital library. Health
Information Libraries. 1990;1:45-4.
623.
Gerc A, Rezakovid Dž, Šerka T. Integration of the hospital library into the user system with a
special reference to user compliance. U: International Congress on Medical Librarianship, 4.
Belgrade, 1980. Knj I. Str. 49-58.
624.
Gerc J, Mladenovid Z, Jurišid A. Hirurško liječenje karcinoma donje usne. Med Zbor.
1970;2(4):177-88.
625.
Gojkov T. Denzitometrijsko istraživanje reparacije i regeneracije cističnih defekata alveolarnog
nastavka [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1985. 74 str.
626.
Gojkov T. Eksperimentalni i klinički rezultati zatvaranja cističnih defekata alveolarnog nastavka
relaksiranim mukoperiostalnim režnjem [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1988. 140 str.
627.
Gojkov T. Hirurška priprema zuba za fiksnoprotetsko zbrinjavanje. Bilten Stomatol BiH.
2001;4(10):19-21.
628.
Gojkov T. Kompjutersko prezentiranje denzitometrijskih vrijednosti veličine koštanih defekata.
Med Arh. 1996;50:53-5.
629.
Gojkov T. Prednosti relaksiranog mukoperiostalnog režnja u terapiji cista alveolarnog nastavka.
Med Arh. 1998;52:223-5.
630.
Gojkov T. Primjena vještačke kosti i samoresorbirajudih membrana u vođenoj rekonstrukciji
alveolarnog nastavka. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2.
Sarajevo, 2003. Str. 38. Sažetak.
631.
Gojkov T. Primjer rješavanja frakture korijena transdentalnim implantatom. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 61.
Sažetak.
632.
Gojkov T. Relaksirani mukoperiostalni režanj u terapiji cista alveolarnog nastavka. Med Arh.
1996;50:103-5.
633.
Gojkov T. Traumatološki karton kod povrede zuba. Bilten Stomatol BiH. 1999;2(5):15-8.
634.
Gojkov T, Gojkov M, Trninid S. Preoperativna i postoperativna bol u stomatologiji i njen tretman.
U: Kongres Hrvatskog društva za liječenje boli s međunarodnim sudjelovanjem. Plitvice, 2006.
Liječ Vjesn. 2006;128(Suppl 5):71. Sažetak.
635.
Gojkov T, Gojkov M, Trninid S. Primjena diodnog lasera u stomatološkoj praksi. U: Stomatološki
dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 74. Sažetak.
636.
Gojkov T, Gojkov M, Trninid S. Primjena diodnog lasera u stomatološkoj praksi. U: Hrvatski
simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Laser u medicini i stomatologiji“, 2. Split, 2003. Str. 267. Sažetak.
637.
Gojkov T, Gojkov-Vukelid M, Aličkovid A. Gingivektomija termokauterom u predprotetskoj
pripremi. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 16. Sažetak.
638.
Gojkov T, Gojkov-Vukelid M, Trninid S. Endosteal implant and prosthetic treatment during the
surgical therapy. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 64.
Sažetak.
639.
Gojkov T, Kamenica N. Osteoporoza i reperkusije na kosti orofacijalnog sistema. Bilten Stomatol
BiH. 2001:4(11-12):19-21.
640.
Gojkov T, Kamenica N. Osteoporoza i reperkusije na kosti orofacijalnog sistema. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 60.
Sažetak.
641.
Gojkov T, Kudanski B. Lokalizovane hiperostotične promene na viličnim kostima nakon
ekstrakcije zuba. U: Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 3. Osijek, 1973. Str. 21-6.
642.
Gojkov T, Kudanski B, Fuks Z. Vrijednosti denzitometrijske analize RTG snimaka iz svakodnevne
prakse. Stomatol Vjesn. 1986;15:69-73.
643.
Gojkov T, Šečid S. Hematološka priprema pacijenata sa krvnim diskrazijama u oralno-hirurškoj
praksi. Bilten Stomatol BiH. 1999;2(5):2-5.
644.
Gojkov T, Sulejmanagid H. Razvoj oralne hirurgije u Sarajevu. U: Simpozij Historija zdravstvene i
socijalne kulture Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1993. Str. 23. Sažetak.
645.
Gojkov T, Sulejmanagid H, Begluk Š. Ratna stomatologija. U: Simpozij Ratna medicina i medicina
u ratu ‘92/’93. Str. 12. Sažetak.
646.
Gojkov T, Trninid S, Gojkov M, Demirovid-Šečid S. Primjena vještačke kosti i samoresorbirajudih
membrana u vođenoj rekonstrukciji alveolarnog nastavka. Magazin Komore stomatologa.
2006;0(0):9-13.
647.
Gojkov T, Trninid S, Gojkov-Vukelid M. Wound healing after the surgery by electrocautery. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 63-4. Sažetak.
648.
Gojkov T, Trninid S, Šečid S. Fenomen paralakse u dijagnozi impaktiranih gornjih očnjaka. Bilten
Stomatol. 2006;8(24):27-9.
649.
Gojkov T, Trninid S, Šečid S, Gojkov-Vukelid M. Savremena terapija bola u stomatologiji:
pregledni članak. Bilten Stomatol BiH. 2007;9(25):22-7.
650.
Gojkov-Vukelid M. Parodontalni status i postmenopauzalna osteoporoza [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006. 88 str.
651.
Gojkov-Vukelid M, Dedid A, Hadžid S, Pašid E. Utjecaj osteoporoze i parodontne bolesti na razinu
alveolarne kosti. U: Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb,
2008. Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):383. Sažetak.
652.
Gojkov-Vukelid M, Hadžid S, Husarid B. Excizion of the hyperplasia mucose by electrocautery. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 75. Sažetak.
653.
Gojkov-Vukelid M, Hadžid S, Pašid E. Stomatitis aphtosa kao dio PFAPA syndrome. U:
Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa
međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 45. Sažetak.
654.
Gojkov-Vukelid M, Husarid B, Pašid E. Treatment of intrabony periodontal defect with hydroxylapatit (OSSNATIV). U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 78.
Sažetak.
655.
Gojkov-Vukelid M, Malid M, Gojkov T. The relationship between clinical periodontal status and
bone mineral density in postmenopausal bosnian women. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 171. Sažetak.
656.
Gojkov-Vukelid M, Malid M, Hadžid S, Lincender L. Bone levels in patients with osteoporosis and
periodontal disease. Acta Medica Academica. 2007;36(2):76-81.
657.
Gojkov-Vukelid M, Malid M, Lincender L. Relacija između postmenopauzne osteoporoze i
parodontalne bolesti. U: Kongres radiologa Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 2007. Str. 196.
Sažetak.
658.
Gojkov-Vukelid M, Pašid E, Hadžid S, Prcid-Konjhodžid A, Gojkov T. The use of diode laser in
therapy of cervical hypersensitivity. U: Hrvatski simpozij „Laser u medicini i stomatologiji“ s
međunarodnim sudjelovanjem, 3. Zagreb, 2007. Str. 46. Sažetak.
659.
Gojkovid R. Korelacija između unosa proteina, uree u salivi i karijesa zuba kod djece od 8-13
godina *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 350
str.
660.
Gojkovid R. Nutricioni aspekti zubnog karijesa. Stomatol Vjesn. 1982;11(1):17-21.
661.
Gojkovid R. Nutricioni aspekti zubnog karijesa. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3.
Petrovac na moru, 1981. Str. 287-91.
662.
Gojkovid R. Odnos kariesa zuba i nivoa ureje u salivi djece kao indikatora proteinskog unosa
[magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1977. 45 str.
663.
Gojkovid R. Odnos karijesa zuba i nivo uree u salivi dece kao indikator proteinskog unosa. U:
Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 978-81.
664.
Gojkovid R. Odnos karijesa zuba i nivoa uree u salivi djece kao indikatora proteinskog unosa. U:
Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 27. ; Simpozijum:
Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 11. ; Stručni sastanak: Aktuelni
problemi zdravstvenog vaspitanja, 1. ; Okrugli sto UNICEF-a, 1. Pula, 1985. Str. 23-6.
665.
Gojkovid R. Pristup raznim tipovima pacijenata i odnos stomatologa prema njima. Stomatol
Vjesn. 1982;11:31-3.
666.
Gojkovid R, Bahtid A, Uljarevid D. Uloga zdravstvene prosvedenosti u uspješnom konzervativnom
saniranju avitalnih zuba. Stomatol Vjesn. 1985;14:43-4.
667.
Gojkovid R, Čengid S. Naša iskustva sa Dentinoxom. U: Stomatološka nedelja Crne Gore, 2.
Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):143-5.
668.
Gojkovid R, Đorđevid S. Značaj prvog stalnog molara i njegovo oštedenje kod djece uzrasta od 9
do 10 godina. Stomatol Vjesn. 1984;13:31-4.
669.
Gojkovid R, Fetahovid E, Đukid B. Uticaj ishrane na pojavu karijesa kod djece. Stomatol Vjesn.
1986;15:189-92.
670.
Gojkovid R, Hadžimejlid N. Korelacija iskorišdenog proteina u organizmu djece sa uremičnim
sindromom, uree u serumu, salive i karijes zuba. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka
Banja, 1984. Str. 52. Sažetak.
671.
Gojkovid R, Hadžimuratovid V, Mulabdid A, Ivanovid F. Stomatološki tretman dece sa urođenim
srčanim manama. Stomatol Vjesn. 1987;16:19-22.
672.
Gojkovid R, Kostid A, Đorđevid D. Uloga stomatologa u postavljanju dijagnoze infektivnih
oboljenja kod djece. Zobozdrav Vestn. 1971;26:60-5.
673.
Gojkovid R, Kostid A, Uljarevid D. Primena injekcionih špriceva sa cilindričnim ampulama za
anesteziju kod dece. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 9. Beograd, 1973. Stomatol Glas Srb.
1974;21(Vanredni broj):285-7.
674.
Gojkovid R, Maglajlid N. Korelacija unosa proteina u organizmu, ureja u salivi i karijes zuba kod
dece sa nefropatijama. U: Stomatološki sobir na lekarite na Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 27.
Sažetak.
675.
Gojkovid R, Markovid. Ispitivanje uree u pljuvačci. U: Slovenski stomatološki dnevi, 1. Portorož,
1975. Str. 134-6.
676.
Gojkovid R, Mitkovid Lj. Propratne pojave prilikom nicanja mliječnih zuba i mogudnosti njihovog
ublažavanja. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 10. Priština, 1974. Stomatol Glas Srb.
1975;22(Vanredni broj):475-8.
677.
Gojkovid R, Tripkovid R, Torid M. Promjene u usnoj šupljini kod retardirane nepokretne djece.
Stomatol Vjesn. 1986;15:171-6.
678.
Gojkovid R, Uljarevid D, Stijačid N, Đorđevid S. Komparacija karijesa i higijene usne šupljine u
školama sa organizovanom zdravstvenom službom i u školama bez te službe. Stomatol Vjesn.
1984;13:91-7.
679.
Gojkovid R, Vujisid Z, Uljarevid D, Kosorid D. Promjene u ustima kod djece oboljele od HandSchüller-Christijanove bolesti. U: Kongres na stomatolozite na Jugoslavija, 5. Skopje, 1975. Str.
495-9.
680.
Görduyosus O, Zukanovid A, Akçay A. An evaluation of the efficiency ultrasonic instrumentation
in removal of broken instruments during the root canal treatment. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 21. Sažetak.
681.
Grubor D. Ispitivanje vrijednosti kliničke procjene Bell-ove paralize [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 102 str.
682.
Grubor D. Standardizovani kriteriji procjene Bellove paralize. Stomatol Vjesn. 1983;12:41-6.
683.
Grubor D, Kudanski B, Šagi S. Inokulacioni hepatitis u stomatološkoj praksi. U: Stomatološka
nedelja Crne Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):163-6.
684.
Grubor D, Latid T, Mladenovid Z. Zub u liniji prijeloma kao uzročnik komplikacija. Stomatol Vjesn.
1978;7(1-2):79-82.
685.
Grubor D, Latid T, Piranid H. Izolovani prelomi zigomatičnog luka. U: Stomatološka nedjelja SR
Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 89-90.
686.
Grubor D, Mladenovid Z, Piranid H. Preoperativna priprema, planiranje i predviđanje
postoperativnog izgleda pacijenata sa deformitetima lica. U: Kongres plastičnih i maksilofacijalnih
hirurga Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1980. Str. 201-5.
687.
Grubor D, Piranid H, Latid T. Primjena akupunkture u stomatologiji: preliminarni izvještaj. U:
Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 75-7.
688.
Grujid M, Bašid N. Mikrobiološka kontrola sredstava za održavanje lične higijene, negu,
ulepšavanje lica i tela (kozmetički proizvodi). Nar Zdrav. 1976;32:246-8.
H
689.
Hadžiabdid N, Bilalovid N, Sulejmanagid H, Sulejmanagid N. Odontogena keratocista: savremeno
razmatranje. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten
Stomatol BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
690.
Hadžiabdid N, Sulejmanagid H. Protokol za oralno-hirurško zbrinjavanje pacijenata pod oralnom
antikoagulantnom terapijom. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str.
41. Sažetak.
691.
Hadžiabdid N, Sulejmanagid H. Therapeutic approach to jaw cysts. U: AÇBID International Oral
and Maxillofacial Surgery Congress, 1. Antalya, 2007. Str. 35. Sažetak.
692.
Hadžiabdid N, Sulejmanagid H, Rizvanbegovid R, Bašid V. Recommended values of INR in
performing oral surgical interventions. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11.
Sarajevo, 2006. Str. 23-4. Sažetak.
693.
Hadžiabdid N, Sulejmanagid H, Selimovid E. Therapeutic approach to large jaw cysts. Congress of
the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 233. Sažetak.
694.
Hadžialjevid K, Milid S, Krstid O, Aliđiku S, Pulja E. Odontogene infekcije dece na našem
jednogodišnjem bolesničkom materijalu. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja,
1984. Str. 63. Sažetak.
695.
Hadžid I, Topid B, Karlovac M, Mujid M. Položaj i uloga Društva ljekara Bosne i Hercegovine u
našoj socijalističkoj samoupravnoj zajednici. Med Arh. 1973;27:5-10.
696.
Hadžid S. Uticaj candida infekcije i različitih sistemskih poremedaja na nastanak protezne
stomatopatije *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006.
100 str.
697.
Hadžid S, Arifhodžid F, Pašid E, Ožegovid L, Babid M. Infekcija kandidom, sistemski poremedaji i
protezna stomatopatija. Stomatol Vjesn. 2003;1(1):31-4.
698.
Hadžid S, Dedid A, Gojkov-Vukelid M, Pašid E, Ožegovid L, Bešlagid E. Influence of candida
infection on denture stomatitis. Acta Medica Academica. 2009;38(1):6-10.
699.
Hadžid S, Dedid A, Pašid E. Candida infection and denture stomatitis. Congress of the Balkan
Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 159. Sažetak.
700.
Hadžid S, Dedid A, Pašid E, Gojkov-Vukelid M, Hodžid M. Influence of oral hygiene on the
adherence of Candida Albicans. Congress of the Balkan Stomatological Society, 13. Limassol,
2008. P171. Sažetak.
701.
Hadžid S, Dedid A, Pašid E, Gojkov-Vukelid M. Naše spoznaje u dijagnostici Candide albicans i neAlbicans vrsta na Chrom agar i Api podlogama. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim
učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo,
2009. Str. 45-6. Sažetak.
702.
Hadžid S, Dedid A, Pašid E, Gojkov-Vukelid M, Hodžid M, Kantardžid A. Utjecaj patogene Candide
albicans na nastanak protezne stomatopatije kod pacijenata sa sustavnim bolestima. U: Kongres
Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a, 1. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat.
2008;42(4):409. Sažetak.
703.
Hadžid S, Dedid A, Pašid E, Hodžid M, Šečid-Demirovid S. Implikacije psihoaktivnih supstanci
(droga) na oralne sluznice. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres
studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 46. Sažetak.
704.
Hadžid S, Dedid A, Pašid E, Hrvačid A, Latid M. Grinspan syndrome. U: Annual International Ain
Shams Medical Students' Congress, 9. Cairo, 2001. Str. 88.
705.
Hadžid S, Gojkov-Vukelid M, Dedid A, Babid M. Low power laser therapy for candida albicans in
patients with denture stomatitis. U: Hrvatski simpozij „Laser u medicini i stomatologiji“ s
međunarodnim sudjelovanjem, 3. Zagreb, 2007. Str. 46. Sažetak.
706.
Hadžid S, Mlado J, Maličbegovid D, Karadža I. Učestalost aftoznih promjena usljed ispitnog
stresa. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 18-9. Sažetak.
707.
Hadžimejlid N. Biološki efekti formokrezola sa primjenom 1/5 koncentracije na mliječnim
molarima. Stomatol Vjesn. 1979;8:119-21.
708.
Hadžimejlid N. Dentalni tretman djece sa poremedenim faktorima koagulacije. U: Kongres ljekara
Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 1977. Str. 705-6.
709.
Hadžimejlid N. Frekvenca i sezonske varijacije Geotrichum candidum kod djece [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1977. 38 str.
710.
Hadžimejlid N. Komparativno ispitivanje nicanja stalnih zuba kod djece Sarajevske regije.
Stomatol Vjesn. 1982;11(1):9-12.
711.
Hadžimejlid N. Komparativno ispitivanje nicanja stalnih zuba kod djece sarajevske regije. U:
Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 251-4.
712.
Hadžimejlid N, Dokid M. Strah od stomatološkog liječenja u likovnom izražaju školske djece.
Stomatol Vjesn. 1982;11:39-42.
713.
Hadžimejlid N, Gojkovid R. Metode i oblici zubozdravstvenog odgoja i njihov značaj u prevenciji
oboljenja usta i zuba. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije,
25. ; Simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 9. Pula, 1983.
Str. 209-11.
714.
Hadžimejlid N, Gojkovid R. Značaj korelacije nicanja stalnih zuba u poređenju s uzrastom u
otkrivanju drugih poremedaja organizma. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo,
1977. Str. 715-6.
715.
Hadžimejlid N, Kostid A. Stanje kariesa zuba kod školske djece i organizacija preventivne službe u
SRBiH. Zobozdrav Vestn. 1971;26:51-5.
716.
Hadžimejlid N, Mitkovid Lj. Primjena čeličnih kruna na destruiranim molarima kod djece. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 10. Priština, 1974. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni
broj):478-81.
717.
Hadžimejlid N, Mustagrudid D, Aganovid F. Bakteriološke asocijacije kod traumatiziranih zuba. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 241. Sažetak.
718.
Hadžimejlid N, Nožid P. Odnos broja laktobacila i procenta karijesa kod djece koja boluju
tuberkulozu. Glas Medicinara. 1966;(1-2):25-9.
719.
Hadžimejlid N, Uljarevid D, Stijačid N, Aganovid F. Naša iskustva u tretmanu avitalnih stalnih zuba
kod djece sa calcii hydroxydum. Stomatol Vjesn. 1981;10:117-20.
720.
Hadžimejlid N, Uljarevid D, Stijačid N, Aganovid F. Tretman avitalnih stalnih zuba kod djece sa
calcium hydroxidom. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 241-2. Sažetak.
721.
Hadžiomeragid M, Arifhodžid A. Raširenost zubnog karijesa kod djece Sarajeva i potreba
vještačkog dodavanja fluora. Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):117-25.
722.
Hadžiselimovid F, Kostid A. Klinička slika i terapija fraktura stalnih zuba djece. U: Simpozij
stomatologa Slavonije i Baranje, 2. Osijek, 1971;56-65.
723.
Hadžiselimovid H, Topid B, Savkovid Lj, Tomid V, Demirovid D, Filipovid M. Izgled tvrdog nepca,
zubnog luka i nekih struktura zubne pulpe u vezi sa konfiguracijom lobanje *naučnoistraživački
projekt]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, SIZ nauke BiH [Projekt br.
314/1976]; 1976. 27 str.
724.
Hairlahovid K, Habibovid J, Hamzid A, Sarajlid S, Pučid A, Čaršimamovid Dž, Nakaš E. Procjena
dentalne i facijalne estetike od strane studenata i pacijenata. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem,
1. Sarajevo, 2009. Str. 48. Sažetak.
725.
Hajdaragid-Ibričevid H. Ectopic eruption of maxillary canine and premolars: case report. J Clin
Pediatr Dent. 1999;24:23-7.
726.
Hajdaragid-Ibričevid H. Efekti propolisa na reparacione procese pulpe [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1982. 56 str.
727.
Hajdaragid-Ibričevid H. Efekti propolisa na reparacione procese pulpe i histološka analiza pulpe
28 dana nakon njenog arteficijelnog otvaranja i prekrivanja propolisom. Stomatol Vjesn.
1983;12:111-4.
728.
Hajdaragid-Ibričevid H. Endodoncija jučer, danas i sutra kod mladih trajnih i mliječnih zuba. U:
Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa
međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 21. Sažetak.
729.
Hajdaragid-Ibričevid H. Lokalno-analgetsko djelovanje propolisa na zubima kod djece. U:
Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 307-9.
730.
Hajdaragid-Ibričevid H. Mjesto i uloga subtipova alfa adrenergičnih receptora na krvnim
sudovima pulpe i mogudnost regulacije protoka posredstvom selektivnih agonista i antagonista
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1987. 125 str.
731.
Hajdaragid-Ibričevid H. Naučna saznanja o propolisu i njegova primjena u medicini. Stomatol
Vjesn. 1983;12:139-42.
732.
Hajdaragid-Ibričevid H. Sedacija chloral hydratom kao alternativa opdoj anesteziji pri dentalnom
tretmanu djece. Bilten Stomatol BiH. 2000;3(8):33-5.
733.
Hajdaragid-Ibričevid H, Al-Jame Q. Ectopic eruption of maxillary canine and premolars: case
report. J Clin Pediatr Dent. 1999;24(1):23-7.
734.
Hajdaragid-Ibričevid H, Al-Jame Q. Supernumerary teeth and impaction of maxillary incisors:
consideration of treatment. U: Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 6.
Dublin, 2002. Str. 53. Sažetak.
735.
Hajdaragid-Ibričevid H, Al Khubaizi Q, Al Quraini W, Hassan A. Dental care for children with
leukemia – impact of dentist attending outpatient clinic. U: Congress of the European Academy
of Paediatric Dentistry. Amsterdam, 2006. PP 103. Sažetak.
736.
Hajdaragid-Ibričevid H, Čaršimamovid Dž, Tosum S. Percepcija studenata stomatologije o
praktičnoj nastavi – pilot studija dobijena korištenjem the clined-IQ upitnikom. U: Stomatološki
dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 25. Sažetak.
737.
Hamzid A, Borovac A, Begid M, Ajanovid M. Ispitivanje incidence simptoma – znakova
temporomandibularnih disfunkcija i psihosocijalni profil ispitanika oboljelih od TMD kod
stanovnika Bosne i Hercegovine: studentsko istraživanje. U: Međunarodni simpozijum
stomatologije, 2. Neum, 2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):55-6. Sažetak.
738.
Hasanbegovid-Ferovid Dž, Kudanski B. Diferencijalno-dijagnostička razmatranja krvarenja iz usne
šupljine i ždrijela. Med Zbor. 1972;7:57-62.
739.
Hasid-Brankovid L. Komparacija vrijednosti potenciometrijskih parametara u zubnom plaku i
pljuvačci nakon topikalne aplikacije niskokoncentrovanih fluoridnih otopina [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2009. 107 str.
740.
Hasid-Brankovid L. Stav stomatologa o upotrebi fluora u stomatologiji. U: Kongres stomatologa
Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 59. Sažetak.
741.
Hasid-Brankovid L, Džankovid A. Stav mladih ljekara stomatologije prema preparatima fluora.
Bilten Stomatol BiH. 2007/2008;9(27-28):26-34.
742.
Hasid-Brankovid L, Konjhodžid-Raščid H, Lekid M, Kobašlija S, Korad F. Komparacija pH
vrijednosti pljuvačke nakon aplikacije tri topikalne fluoridne solucije. U: Međunarodni
simpozijum stomatologije, 2. Neum, 2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):50-1. Sažetak.
743.
Hasid-Brankovid L, Lekid M, Konjhodžid H, Kobašlija S, Korad F. Effect of three topical fluoride
solutions on fluoride level in plaque. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 14. ;
Scientific Congress of BgDa, 9. Varna, 2009. Str. 114. Sažetak.
744.
Hasid-Brankovid L, Lekid M, Konjhodžid H, Kobašlija S, Korad F. Effect of three topical fluoride
solutions on pH values of plaque and saliva. U: Congress of the Balkan Stomatological Society,
14. ; Scientific Congress of BgDa, 9. Varna, 2009. Str. 20. Sažetak.
745.
Hasid-Brankovid L, Prcid A, Lekid M, Kobašlija S, Korad F. Efekat tri topikalne fluoridne solucije na
nivo fluoridnih jona u plaku. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres
studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 48. Sažetak.
746.
Hasid-Brankovid L, Prcid A, Lekid M, Kobašlija S, Korad F. Efekti tri topikalne fluoridne solucije na
pH vrijednosti plaka i pljuvačke. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ;
Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 24.
Sažetak.
747.
Hasid-Brankovid L, Smajkid N, Jakupovid S, Korad S, Džankovid A. Endodontski tretman kao nehirurška alternativa u zbrinjavanju pacijenta sa multiplim periapikalnim lezijama. U: Stomatološki
dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 41-2. Sažetak.
748.
Hatibovid Š. Efikasnost medikamentne i psihogene premedikacije kod školske djece [magistarski
rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1981. 54 str.
749.
Hatibovid Š. Komparativno posmatranje poroznosti i rubog zatvora kod materijala za definitvno
punjenje kaviteta astralita i Si-Co. U: Stručen kongres na studentite po medicina i stomatologia
na Iugoslavia, 14. Ohrid, 1972. Str. 116-7. Sažetak.
750.
Hatibovid Š. Komparativno posmatranje prevencije bola pomodu anestezije i relaksacije. U:
Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 164-5.
751.
Hatibovid Š. Mogudnost primjene psihoterapije u premedikaciji kod školske djece. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 228. Sažetak.
752.
Hatibovid Š. Odnos QI i spremenost pacijenta da prihvate hipnozu kao premedikaciju u
stomatologiji. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 1044-5.
753.
Hatibovid Š. Prednosti i nedostaci pokretne školske zubne ambulante u odnosu na stacioniranu
zubnu ambulantu. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976;168-9.
754.
Hatibovid Š. Stanje oralnog zdravlja i primjena najpogodnijih preventivnih mjera kod djece i
omladine u SR BiH *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1987. 148 str.
755.
Hatibovid Š, Duzid E, Šuljak A. Interaction of fluoride with matrix proteins during enamel
developing. U: Congress of the International Association of Dentistry for Children, 12. Athens,
1989. Str. 140. Sažetak.
756.
Hatibovid Š, Maglajlid N. Prikaz histološkog nalaza interne resorpcije zuba. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 133. Sažetak.
757.
Hatibovid Š, Mustagrudid D, Hadžimejlid N. Oralne manifestacije leukemije kod djece. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 14. Novi Sad, 1979. Str. 138-41.
758.
Hatibovid Š, Stijačid N, Raka A. Stanje oralnog zdravlja u djece od 3-7 godina i prijedlog
preventivnih mjera za poboljšanje nađenog stanja. U: Naučni sastanak mikrobiologa,
epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 27. ; Simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti i
unapređenju čovekove sredine, 11. ; Stručni sastanak: Aktuelni problemi zdravstvenog
vaspitanja, 1. ; Okrugli sto UNICEF-a, 1. Pula, 1985. Str. 62-4.
759.
Hodža V, Topid B, Bakali R, Hot D, Slavkovid V. Elektroforeza proteina gleđi i dentina. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 140. Sažetak.
760.
Hodžid M, Dedid A, Fočo F, Pašid E, Tanovid Dž. Sialoadenitis – dijagnostička procedura, izazov za
ljekara praktičara. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 47. Sažetak.
761.
Hodžid M, Dedid A, Pašid E, Hadžimuratovid V. Sialoadenitis-A challenge for a medical
practicioner. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 14. ; Scientific Congress of BgDa,
9. Varna, 2009. Str. 96. Sažetak.
762.
Honkala E, Behbehani J, Ibričevid H, Al-Jame Q. Randomised clinical trial on ART fillings in
primary molars. U: Health Sciences Poster Day, 5. Kuwait, 2001. Str. 25. Sažetak.
763.
Honkala E, Behbehani E, Ibričevid H, Al-Jame Q. Randomised clinical trial on ART fillings in
primary molars. U: World Congress on Preventive Dentistry, 7. China, 2001. Str. 178-9. Sažetak.
764.
Honkala E, Behbehani J, Ibričevid H, Kerosuo E. Field study on ART fillings in primary dentition.
U: Health Sciences Poster Day, 7. Kuwait, 2002. Str. 26. Sažetak.
765.
Honkala E, Behbehani J, Ibričevid H, Kerosuo E. Field study on ART restoration in primary
dentition. J Dent Res. 2002;81(Spec Iss A). Str. 272. Sažetak.
766.
Honkala E, Behbehani J, Ibričevid H, Kerosuo E, Al-Jame Q. Clinical trial on ART restorations in
primary molars. Dental News. 2003;10(1):11-4.
767.
Honkala E, Behbehani J, Ibričevid H, Kerosuo E, Al-Jame Q. The atraumatic restorative treatment
(ART) approach to restoring primary teeth in a standard dental clinic. International Journal of
Paediatric Dentistry. 2003;13:172-9.
768.
Hraste J, Jelinek E, Kostid A, Maglajlid N, Mirčeva M, Nečeva Lj, Pedina-Hrnčevid A, Protid M,
Rajid Z, Reis R, Selimovid-Ganibegovid M, Tatid E. Dječja i preventivna stomatologija. Zagreb:
JUMENA; 1985. 525 str.
769.
Hrvadanin S, Sulejmanagid H, Sulejmanagid A. Premedikacija oralno hirurških pacijenata. U:
Naučen simpozium na oralnite hirurzi od Jugoslavija, 2. Ohrid, 1990. Str. 47. Sažetak.
770.
Hujid H. Izbor hirurških rekonstrukcija za rješavanje onkoloških defekata lica. U: Kongres
plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2003. Str. 12. Sažetak.
771.
Hujid H. Klinička i patohistološka studija primjenjenog liofiliziranog peritoneuma kod prekrivanja
defekata oralne mukoze: eksperimentalna studija [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1984. 88 str.
772.
Hujid H. Kondilarna hiperplazija viličnog zgloba. Stomatol Vjesn. 1979;8(4):29-32.
773.
Hujid H. Maksilofacijalna traumatologija. Sarajevo: Halid Mulalid-Pile; 1996. 109 str.
774.
Hujid H. Povrede šake: mjesto i uloga plastične hirurgije u odbrambenom ratu Bosne i
Hercegovine. Sarajevo: CPU; 2000. 249 str.
775.
Hujid H. Procjena kliničke vrijednosti indirektne limfografije baze usne šupljine [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1979. 63 str.
776.
Hujid H. Razvitak plastične hirurgije u Sarajevu u okviru ranije Državne bolnice a sada Kliničkog
centra. U: Simpozij Ratna medicina i medicina u ratu ’93/94. Sarajevo, 1994. str. 25. Sažetak.
777.
Hujid H. Rekonstrukcija miokutanih defekata na ekstremitetima. Posebna Izdanja ANUBIH (Odjel
Med Nauk). 2000;110(28):47-51.
778.
Hujid H. Valorizacija rane rekonstrukcije šake. Posebna Izdanja ANUBIH (Odjel Med Nauk).
1998;108(27):40-8.
779.
Hujid H, Aginčid A, Mujadžid M. Funkcionalno estetska korelacija kod primjene različitih režnjeva
u kirurškoj rekonstrukciji lica. U: Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije,
1. Dubrovnik, 1998. Str. 27-9. Sažetak.
780.
Hujid H, Bajrid E, Mujanovid Š, Hadžibajrid N. Psychophysical aspect of the persons with facial
and jaws deformities. U: Annual International Ain Shams Medical Students' Congress, 11. Cairo,
2003. Str. 39. Sažetak.
781.
Hujid H, Dautovid S, Latid T. Zbrinjavanje povreda mekih dijelova lica nanesenih prskanjem
vjetrobranskog stakla u saobradajnim nesredama. Stomatol Vjesn. 1978;7(1-2):59-61.
782.
Hujid H, Fazlagid E. Opekotinske povrede uzrokovane eksplozijom gasa u Sarajevu za vrijeme rata
1992-1995. U: Simpozij Opekotinske povrede. Sarajevo, 1998. Str. 1-2. Sažetak.
783.
Hujid H, Grubor D, Dautovid S. Hirurško lječenje malignoma donje usne. U: Kongres ljekara Bosne
i Hercegovine, 4. Sarajevo, 1990. Str. 168. Sažetak.
784.
Hujid H, Hadžimejlid M. Propedeutika usta i vilica. U: Hadžimejlid M. Klinička proedeutika.
Sarajevo: Svjetlost; 2000. Str. 109-14.
785.
Hujid H, Lačevid S, Mujadžid M, Bašid A. Deformiteti lica kao posljedica ranjavanja i njihova
sekundarna rekonstrukcija. U: Kongres hirurga Bosne i Herzegovine, 1. Sarajevo, 1996. Str. 85-6.
Sažetak.
786.
Hujid H, Mešid H, Mujadžid M. Liječenje opekotina nakon eksplozija gasa u Sarajevu, za period od
dvije ratne godine - 1994 i 1995. god. na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Sarajevo.
U: Kongres hirurga Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 1996. Str. 56-8.
787.
Hujid H, Mladenovid Z. Liječenje preloma zigomatične kosti metodom osteosinteze. U:
Intersekcijski sastanek Jugoslavenskega združenja za plastično in maksilofacialno kirurgijo.
Portorož, 1978. Str. 54. Sažetak.
788.
Hujid H, Mladenovid Z, Latid T. Indirektna oralna limfografija. U: Kongres plastičnih i
maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1980. Str. 264-5.
789.
Hujid H, Mladenovid Z, Piranid H. Strana tijela u maksilofacijalnoj regiji. Stomatol Vjesn.
1978;7(1-2):57-8.
790.
Hujid H, Mujadžid M, Mešid H, Lačevid S, Haračid A. Prihvatljivi oblici rekonstrukcije lica nakon
odstranjivanja malignih tumora. U: Kongres hirurga Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 1996. Str.
155-6. Sažetak.
791.
Hujid H, Piranid H. Nekroza jezika kod Hortonove bolesti. Stomatol Vjesn. 1982;11(2):13-6.
792.
Hujid H, Piranid H, Dautovid S, Dizdarevid R, Kovačevid M. Klinička slika ratnih rana
maksilofacijalne regije. U: Simpozij Ratna medicina i medicina u ratu ’92./93. Sarajevo, 1993. str.
19. Sažetak.
793.
Husarid B. Uticaj socio-ekonomskih faktora na oralno zdravlje zaposlenih u proizvodnji
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 122 str.
794.
Husarid B, Malid M. Evaluation of conditions and necessary treatments of periodontal tissues –
by CPITN (Community periodontal index of treatment needs) in workers employed in production.
U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 128. Sažetak.
795.
Husarid B, Malid M. Procjena nivoa oralne higijene pomodu plak-indeksa i kalkulus-indeksa kod
radnika u proizvodnji. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 82.
Sažetak.
796.
Huseinbegovid A. Mikrobiološka evaluacija promjena kariogene mikroflore u toku razvoja i
tretmana karijesa ranog djetinjstva [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2009. 123 str.
797.
Huseinbegovid A. Socijalno-medicinski aspekt karijesa mliječnih zuba u gradskim uslovima
[magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u sarajevu, Stomatološki fakultet; 2001. 90 str.
798.
Huseinbegovid A, Ganibegovid M, Kobašlija S. Dental caries experience in primary teeth among
5-6-year-old Sarajevo children in relation to dental health practice and socio-economic factors.
U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 7. Kuşadasi, 2002. Str. 83. Sažetak.
799.
Huseinbegovid A, Kobašlija S. Karijes ranog djetinjstva – faktori rizika u našim uslovima. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 21.
Sažetak.
800.
Huseinbegovid A, Pioch T, Selimovid-Dragaš M, Kobašlija S. CLSM analiza mikrocurenja između
dentina i kompozita. U: Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešdem, 4.
Herceg Novi, 2004. Str. 44. Sažetak.
801.
Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M, Kobašlija S. Oral health knowledge, attitudes and
behaviour of kindergarten teachers in Sarajevo. U: Congress of the Balkan Stomatological
Society, 10. Belgrade, 2005. Balkan Journal of Stomatology. 2005;9(1 Suppl):40. Sažetak.
I
802.
Ibrahimagid L, Redžepagid S, Berhamovid E. Estetski aspekti protetskog zbrinjavanja. Bilten
Stomatol BiH. 1999;2(6):36-7.
803.
Ibrahimagid-Šeper L, Redžepagid S. Vrijednost mase, sastava i mikrotvrdode slitine auropal prije i
poslije laboratorijske obrade. Bilten Stomatol BiH. 2000;3(8):31-32.
804.
Ibrahimagid-Šeper L, Redžepagid S, Berhamovid E. Modaliteti izmjena u tehnološko protetskom
laboratorijskom postupku. Med Arh. 2000;54:181-3.
805.
Ibričevid H. A clinical study of ferric sulfate as a pulpotomy agent in primary teeth. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 107.
Sažetak.
806.
Ibričevid H. Identifications of alpha 1-adrenoceptors in the blood vessels of the dental pulp. U:
Health Sciences Poster Day, 5. Kuwait, 2000. Str. 187. Sažetak.
807.
Ibričevid H. Određivanje dužine i širine srednjeg sjekutida iz dužine i širine lica. U: Stručen
kongres na studentite po medicina i stomatologia na Iugoslavia, 14. Ohrid, 1972. Str. 223-4.
Sažetak.
808.
Ibričevid H. Prekrivanje pulpe propolisom posle arteficijelnog otvaranja zuba kod pasa. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 131. Sažetak.
809.
Ibričevid H, Al-Jame Q. Chloral hydrate as sedative in dental treatment for Kuwaiti children. U:
Meeting of the AADR, 27. ; Meeting of the CADR, 22. Minneapolis, 1998. J Dent Res.
1998;77(Special Issue A). No. 731. Sažetak.
810.
Ibričevid H, Al-Jame Q. A clinical study of ferric sulfate as a pulpotomy agent in primary teeth. U:
Kuwait Dental Association Conference, 9. Kuwait, 2000. Str. 34. Sažetak.
811.
Ibričevid H, Al-Jame Q. Chloral hydrate as sedative in dental treatment of young children as
alternative to general anesthesia. Dental News. 1998;5(4):27-33.
812.
Ibričevid H, Al-Jame Q. Comparation of formocresol and ferric-sulfate in primary molars
pulpotomie – 4 years follow-up. U: The International conference on Oral Health in the Eastern
Mediterranean and the African Regions. Kuwait, 2003. Str. 31. Sažetak.
813.
Ibričevid H, Al-Jame Q. Ferric sulphate and formocresol in pulpotomy of primary molars: long
term follow-up study. Eur J Ped Dent. 2003;4(1):28-33.
814.
Ibričevid H, Al-Jame Q. Ferric sulfate as pulpotomy agent in primary teeth: clinical study. U:
Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental
Research, 35. Montpellier, 1999. No. 123. Sažetak.
815.
Ibričevid H, Al-Jame Q. Ferric sulfate as pulpotomy agent in primary teeth: twenty month clinical
folow-up. J Clin Pediatr Dent. 2000;24(4):269-272.
816.
Ibričevid H, Al-Jame Q, Al-Mesad S. Supernumerary teeth causing impaction of permanent
maxillary central incisors – consideration of treatment. J Dent Res. 2002;81(Special Issue B):331.
Sažetak.
817.
Ibričevid H, Al-Jame Q, Honkala S. Comprehensive dental treatment of healthy and handicapped
children under general anesthesia in Kuwait. J Dent Res. 2001;80(Special Issue):80.
818.
Ibričevid H, Al-Jame Q, Honkala S. Pediatric dental procedures under general anesthesia at the
Amiri hospital in Kuwait. J Clin Pediatr Dent. 2001;25(4):337-42.
819.
Ibričevid H, Al-Jame Q, Honkala S. Pediatric dental procedures under general anesthesia at the
Amiri hospital in Kuwait. U: Health Sciences Poster Day, 7. Kuwait, 2002. Str. 28. Sažetak.
820.
Ibričevid H, Al-Mesad S, Mustagrudid D, Al-Zohejry N. Supernumerary teeth causing impaction
of permanent maxillary incisors: consideration of treatment. J Clin Pediatr Dent. 2003;27(4):32732.
821.
Ibričevid H, Annissian A. The semi-annual fluoride varnish applications among the special needs
schoolchildren. U: Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 7. Barcelona,
2004. Sažetak.
822.
Ibričevid H, Bellal MS, Patrick JM, Al-Therban W. Congenital granular-cell tumor of newborn. U:
Health Sciences Poster Day, 6. Kuwait, 2001. Str. 253. Sažetak.
823.
Ibričevid H, Đorđevid N, Juhas-Pašid E. Uloga alfa adrenergičkog sistema u regulaciji pulpne
cirkulacije. Acta Stomatol Croat. 1989;23:67-73.
824.
Ibričevid H, Hamamdžid M, Mujid M, Krnid J, Pašid-Juhas E, Duzid E, Đorđevid N. Identification of
postsynaptic alpha1-adrenoceptors in the pulpal blood vessels in dogs. U: Kongres Saveza
društava farmakologa Jugoslavije, 10. Neum, 1988. Str. 118-9. Sažetak.
825.
Ibričevid H, Hamamdžid M, Pašid-Juhas E, Đorđevid N, Krnid J. Pharmacological identification of
postsynaptic alpha1-adrenoceptors in pulpal blood vessels in dogs. U: Congress of the European
Society of Endontology, 4. Amsterdam, 1989. Int Endod J. 1990;23(1):64-5. Sažetak.
826.
Ibričevid H, Heyeraas KJ, Pašid-Juhas E, Hamamdžid M, Đorđevid N, Krnid J. Identification of
alpha2 adrenoceptors in the blood vessels of the dental pulp. Int Endod J. 1991;24(6):279-289.
827.
Ibričevid H, Honkala S, Honkala E, Al Quraini W. A field trial on semi-annual fluoride varnish
applications among the special needs schoolchildren. J Clin Pediatr Dent. 2005;30(2):135-8.
828.
Ibričevid H, Juhas-Pašid E, Hamamdžid M, Đorđevid N, Mujid M, Krnid J. External carotid and
pulpal blood flow in dogs following gvanabenz administration. U: Kongres Saveza društava
farmakologa Jugoslavije, 10. Neum, 1988. Sažetak.
829.
Ibričevid H, Kostid A, Gaon ID. Ispitivanje propolisa kao potencijalnog lokal-anestetika. Stomatol
Vjesn. 1981;10:125-8.
830.
Ibričevid H, Kostid A, Krnjid J. Ispitivanje krvnog protoka u dentalnoj pulpi pasa pod utjecajem
propolisa i calxyla metodom H2-watch-out. Acta Stomatol Croat. 1987;21:3-8.
831.
Ibričevid H, Maglajlid N. Učestalost karijesa na prvim stalnim molarima u regionu Hadžidi.
Stomatol Vjesn. 1984;13:35-8.
832.
Ibričevid H, Mirkov MJ, Al-Jame GE, Al-Quoud. Pediatric Dental treatment under general
anesthesia at Al-Amiri Hospital. U: Kuwait Dental Association Conference, 8. Kuwait, 2000. Str.
35. Sažetak.
833.
Ibričevid H, Piljagid G. Efikasnost zubnih pasti u održavanju stanja oralne higijene. U: Stručen
kongres na studentite po medicina i stomatologia na Iugoslavia, 14. Ohrid, 1972. Str. 104-5.
Sažetak.
834.
Imamovid E, Ramovid I, Bejtovid B, Mašid T, Fočo F. Ujedne rane lica. U: Kongres Hrvatskog
društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, 5. Zadar, 2003. Str.
43. Sažetak.
835.
Imamovid E, Ramovid I, Bejtovid B, Mašid T, Fočo F. Ujedne rane lica: prikaz slučaja. U: Kongres
plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini s međunarodnim
sudjelovanjem, 1. Sarajevo, 2003. Str. 304. Sažetak.
836.
Ivankovid A, Topid B. Jatrogeni uzroci parodontalnih oboljenja: neadekvatne fiksne konstrukcije.
U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb.
1977;24(Vanredni broj):228-31.
837.
Ivanyi L, Topid B, Lydyard PM. The role of TG lymphocytes in cell-mediated immunity in patients
with periodontal disease. Clin Exp Immunol. 1981;46:633-9.
838.
Izetbegovid S, Muratbegovid A, Ganibegovid M. Trudnice na dentalnom tretmanu. Bilten
Stomatol BiH. 2007/2008;9(27-28):14-20.
J
839.
Janev J, Sulejmanagid H, Todorovid Lj. Urgentna stanja u stomatološkoj praksi. U: Naučen
simpozium na oralnite hirurzi od Jugoslavija, 2. Ohrid, 1990. Str. 9-19.
840.
Jakovljevid A, Bogdan L, Danka M, Gojkov T, Todorovid Lj, Tomid S, Trninid S. Anestetički i
postoperativni analgetički efekti 4% artikaina s adrenalinom (1:100.000) primenjenog za hirurško
vađenje impaktiranih donjih umnjaka: multicentrična studija. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem,
1. Sarajevo, 2009. Str. 30. Sažetak.
841.
Jakovljevid A, Omerovid M, Dedid A. Implikacije inzulin-ovisnog i inzulin-neovisnog diabetes
mellitusa na nalaz oralnih sluznica: studentsko istraživanje. U: Međunarodni simpozijum
stomatologije, 2. Neum, 2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):54-5. Sažetak.
842.
Jakupovid S, Korad S, Jakupovid V, Hasid-Brankovid L, Vukovid A. Erozivni potencijal gaziranih
pida: učestalost konzumacije gaziranih pida prema dobnim grupama. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem,
1. Sarajevo, 2009. Str. 42. Sažetak.
843.
Jakupovid S, Korad S, Vukovid A, Tahmiščija I, Džankovid A. Estetske restauracije nekarijesnih
cervikalnih lezija. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten
Stomatol BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
844.
Jakupovid S, Vukovid A, Korad S, Hasid-Brankovid L, Jakupovid V. Prisustvo dentikla kod
pacijentice sa karakterističnom simptomatologijom: prikaz slučaja. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. Sarajevo, 2009. Str. 42. Sažetak.
845.
Jerkovid M, Topid B. Aspekti oralnog zdravlja stomatologa. U: Kongres stomatologa Jugoslavije,
7. Zadar, 1980. Str. 83. Sažetak.
846.
Jokanovid V, Mandid N, Mustagrudid D. Urođena nakaznost orofacijalne regije kao uzrok
psihosocijalnog stresa. Stomatol Vjesn. 1986;15:203-6.
847.
Jokanovid V, Mustagrudid D. Kirurški aspekti transplantacije gornjih očnjaka. Stomatol Vjesn.
1986;15:183-7.
848.
Junuzovid B, Arifhodžid F, Latid T. Razvoj anestezije u Bosni i Hercegovini. Med Arh. 1975;29:21920.
849.
Junuzovid B, Hujid H. Anestezija kod strijelnih povreda maksilofacijalne regije. U: Kongres
anesteziologa Jugoslavije, 3. Bled, 1977. Knj. II. Str. 227-9.
850.
Jurišid A, Latid T, Šagi S. Naša iskustva u liječenju perifernih paraliza n. facijalisa. Med Pregl.
1975;28:487-9.
851.
Jurišid A, Mladenovid Z. Frontoetmoidalne povrede. Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):531-6.
852.
Jurišid A, Mladenovid Z. Leukoplakija i karcinom oralne sluzokože. U: Stomatološka nedelja SR
Srbije, 5. Kragujevac, 1967. Stomatol Glas Srb. 1967;14(Vanredni broj):94-7.
853.
Jurišid A, Mladenovid Z. Leukoplakija i karcinom oralne sluzokože. Med Zbor. 1968;3(1):119-23.
854.
Jurišid A, Mladenovid Z, Čanji S. Osteofibrosis deformans juvenilis – Uehlinger. Stomatol Vjesn.
1967;1(1-4):91-6.
855.
Jurišid A, Mladenovid Z, Kureš K. Naša iskustva u liječenju mješovitih tumora parotidne žlijezde.
Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):113-8.
856.
Juzbašid A, Topid B, Plančak D, Šlaj M. Recesija gingive frontalnih zubi kod petnaestogodišnjaka s
distookluzijom. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1.
Sarajevo, 2001. Str. 90-1. Sažetak.
K
857.
Kahvid M, Mustagrudid D. Histo-patološka verifikacija replantiranih zuba: eksperimentalna
studija na psima. Stomatol Vjesn. 1985;14:85-94.
858.
Kamber-Desir A, Džonlagid A, Ajanovid M, Delalid A. Procjena pacijentovog zadovoljstva
terapijom parcijalnim protezama. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica,
2010. Bilten Stomatol BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
859.
Kantardžid A, Bajrid E, Zukanovid A, Tunja Pašid A. Oralno zdravlje – znanje, iskustvo i praksa
roditelja i djece predškolskog uzrasta. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3.
Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
860.
Kantardžid A, Banda Dž, Terzid A. Oralne manifestacije kod pacijenata sa gastroezofagealnom
refluksnom bolešdu. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 18. Sažetak.
861.
Kantardžid A, Dedid A, Hadžid S, Pašid E. Pemphigus vulgaris: our experience and findings. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 14. ; Scientific Congress of BgDa, 9. Varna, 2009.
Str. 96. Sažetak.
862.
Kantardžid A, Dedid A, Sadikovid S, Bajrid E. Morbus Darier – oral findings. U: Congress of the
Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 77. Sažetak.
863.
Kantardžid A, Pašid E, Hadžid S, Hodžid M. Traumatski ulkus usne – prikaz slučaja. Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 76.
864.
Kapur E, Dilberovid F, Camovid A, Talovid E, Berhamovid E. Possibilities of lateral access to
nervus maxillaris in fossa pterygopalatina. U: Congress of the International Federation of
Associations of Anatomists, 15 ; International Malphigi Symposium, 4. Rome, 1999. Ital J Anat
Embriol. 1999;104(Suppl 1):175.
865.
Kapur E, Dilberovid F, Redžepagid S, Berhamovid E. Varijacije laminae lateralis processus
pterygoidei i lateralni subzigomatični pristup mandibularnom živcu. Med Arh. 2000;54:133-7.
866.
Karavelid A, Dautovid-Krkid S, Mostarac N, Fočo F, Ramovid I, Hadžid A, Mulabdid V. Ehinokokna
cista atipične lokalizacije: prikaz slučaja. U: Simpozij infektologa BiH s međunarodnim učešdem,
23. Bihad, 2009. Str. 34. Sažetak.
867.
Karlid J, Hadžiomeragid M. Potreba i važnost izbora boja u stomatološkim ustanovama. Stomatol
Vjesn. 1968;2(1-6):587-94.
868.
Kazazid L. Uticaj fiksnih protetskih radova na parodontalno zdravlje [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2007. 81 str.
869.
Kazazid L, Redžepagid S, Dedid A, Gavranovid-Glamoč A, Smajkid N. Parodontalno zdravlje kod
pacijenata sa metal-keramičkim krunicama. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim
učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo,
2009. Str. 27. Sažetak.
870.
Kazazid L, Redžepagid S, Gavranovid-Glamoč A. Fiksni protetski radovi kao jatrogeni uzroci
parodontalne bolesti. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):10-3.
871.
Kazazid L, Redžepagid S, Gavranovid-Glamoč A. Ispitivanje indeksa CPITN kod nositelja fiksnih
protetskih radova. U: Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb,
2008. Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):388. Sažetak.
872.
Kazazid L, Redžepagid S, Gavranovid-Glamoč A, Berhamovid E. Prikazivanje završne preparacione
granice. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH.
2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
873.
Kezid S. Otisne mase na bazi domadih sirovina i recepture tipa alginata [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 51 str.
874.
Kim TTY., Hatibovid-Kofman Š, Selimovid-Dragaš M. Effects of MTA and calcium hydroxide on
UMR cell proliferation. J Dent Res. 2007; 86(Spec. Iss. A). Abstr. No. 2065. Sažetak.
875.
Kobašlija S. Evaluacija mikromehaničke veze dentin adheziva sa dentalnim strukturama
kondicioniranim NaOCl-om *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1999. 156 str.
876.
Kobašlija S. Komparativna studija dentinske permeabilnosti permanentnih zuba u razvoju
metodom hidraulične konduktanse u uslovima različitog tretmana dentina *magistarski rad+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1994. 83 str.
877.
Kobašlija S. Praksa i dvojbe kod metode zalijevanja fisura. U: Međunarodni kongres Hrvatskog
stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):367. Sažetak.
878.
Kobašlija S. Savremeni dentin adhezivni sistemi. U: Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa
međunarodnim učešdem, 4. Herceg Novi, 2004. Str. 37. Sažetak.
879.
Kobašlija S, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M. Clinical evaluation of restorations of
fractured frontal teeth. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str.
59. Sažetak.
880.
Kobašlija S, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M. Fissure sealing method modified by DBA –
Sem study. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 162.
881.
Kobašlija S, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M. Restaurativni tretman fraktura prednjih
zuba. Dentalart. 2006;2(3):152-5.
882.
Kobašlija S, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M. Restorative treatment of different types of
anterior teeth fractures. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007.
Str. 211. Sažetak.
883.
Kobašlija S, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M. Upotreba savremenih materijala u rješavanju
traumatskih fraktura krune zuba kod djece. Medici.com. 2005;2(8):75-7.
884.
Kobašlija S, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M, Berhamovid E. Karijes zuba – primarna
prevencija i kontrola. Sarajevo: Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu; 2010.
885.
Kobašlija S, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M, Bonstein T. The effect of DBA on sealant
retention on salivary contaminated enamel. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 8.
Tirana, 2003. Str. 142. Sažetak.
886.
Kobašlija S, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M, Pioch T. Konfokalno lasersko istraživanje
penetracije dentin adheziva i zaljevača u fisure. U: Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa,
3. Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):345-6. Sažetak.
887.
Kobašlija S, Huseinbegovid A, Tahmiščija H, Ređid A, Prcid A. Klinička stidija efikasnosti
uklanjanja karijesa sa Carisolvom®. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 115. Sažetak.
888.
Kobašlija S, Maglajlid N, Huseinbegovid-Čengid A, Tahmiščija H. Prevalencija karijesa u djece u
Sarajevu]. Acta Stomatol Croat. 2000;34(1):83-5.
889.
Kobašlija S, Maglajlid N, Huseinbegovid-Čengid A, Tahmiščija H. The prevalence of dental caries
in children in Sarajevo. Acta Stomatol Croat. 2000;34:87-88.
890.
Kobašlija S, Müller K, Dörfer CE, Pioch T. The effect of NaOCL dentin treatment on leakages
within the hybrid layer. U: Annual Meeting of the Continental European Division of the
International Association for Dental Research, 35. Montpellier, 1999. Str. 111. Sažetak.
891.
Kobašlija S, Pioch T, Selimovid-Dragaš M. Analiza modifikovane metode zalivanja fisura uz
pomod SEM-a i CLSM-a. Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem,
1. Sarajevo, 2001. Str. 113-4. Sažetak.
892.
Kobašlija S, Pioch T, Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A. CLSM investigation of the
penetration of adhesives and sealant resins into fissures. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 6. Bucharest, 2001. Str. 77. Sažetak.
893.
Kobašlija S, Pioch T, Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A. Tensile bond strength of gluma after
NaOCl treatment. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 6. Bucharest, 2001. Str. 22.
Sažetak.
894.
Kobašlija S, Pioch T, Tahmiščija H, Huseinbegovid A. Mikromorfologija i elastična snaga vezivanja
dentin adheziva nakon tretmana sa NaOCl-om. Bilten Stomatol BiH. 2000;3(7):6-11.
895.
Kobašlija S, Pioch T, Tahmiščija H, Huseinbegovid A. Resin-dentine interface after the pretreatment with NaOCl studied by SEM & CLSM. U: Congress of the Balkan Stomatological Society,
5. Thessaloniki, 2000. Str.42. Sažetak.
896.
Kobašlija S, Pioch T, Tahmiščija H, Selimovid-Dragaš M. Elastična snaga vezivanja Syntac-a nakon
tretmana dentina sa NaOCl-om. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 41-2. Sažetak.
897.
Kobašlija S, Pioch T, Tahmiščija H, Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A. Elastična snaga
vezivanja Syntac-a nakon tretmana dentina sa NaOCl-om. Stomatol Vjesn. 2002;1(1):17-30.
898.
Kobašlija S, Prcid A, Huseinbegovid A. Zaštita od HIV-a u stomatologiji. U: Simpozijum
infektologa Bosne i Hercegovine, 17. Sarajevo, 1999. Str. 33. Sažetak.
899.
Kobašlija S, Selimovid-Dragaš M. Planiranje finansiranja Stomatološkog fakulteta u procesu
reforme u skladu s Bolonjskom deklaracijom. Savjetovanje – Reforma visokog obrazovanja i
primjena Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu. Sarajevo, 2007. Str. 223-5.
900.
Kobašlija S, Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A. Clinical evaluation of efficacy of a new selfetching adhesive. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 127.
Sažetak.
901.
Kobašlija S, Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A. Glas-jonomer cementi (GIC) u dječijoj
stomatologiji. Dentalart. 2005;1(1):20-5.
902.
Kobašlija S, Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A. Klinička evaluacija kompozitnih ispuna kod
različitih restaurativnih tehnika. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 23. Sažetak.
903.
Kobašlija S, Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A. Utjecaj nove generacije samojetkajudih
adheziva na kakvodu kompozitnih ispuna. U: Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3.
Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):346-7. Sažetak.
904.
Kobašlija S, Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A. Uticaj nove generacije samojetkajudih
adheziva na kvalitet kompozitnih ispuna. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 24. Sažetak.
905.
Kobašlija S, Smajid R, Duratbegovid D. Evaluacija intenziteta svjetla polimerizirajudih lampi u
stomatološkim ordinacijama u Sarajevu. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3.
; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 33.
Sažetak.
906.
Koçak-Berberoğlu H, Brkid A, Eyupoğlu E. Multiple and recurrent keratocysts not associated with
syndrome: case report. U: Congress of Balkan Stomatological Society, 14. ; Scientific Congress of
Bulgarian Dental Association, 14. Varna, 2009. Str. 138. Sažetak.
907.
Konjhodžid F, Konjhodžid H. Dentogeni apsces mozga. Med Arh. 1982;36:83-6.
908.
Konjhodžid F, Konjhodžid-Raščid H. Prosuđivanje i istraživanje u kliničkoj medicini. Sarajevo:
Veselin Masleša; 1987. 74 str.
909.
Konjhodžid H. Primijenjena psihologija u stomatologiji. Stomatol Vjesn. 1977;6(3-4):53-7.
910.
Konjhodžid H. Učestalost tuberculum anomale Carabelli na gornjim kutnjacima kod jugoslovena
u odnosu na druge populacije. Stomatol Vjesn. 1982;11(2):27-31.
911.
Konjhodžid H. Udio nasljeđa kod hipodoncije. Stomatol Vjesn. 1971;5(1-4):31-6.
912.
Konjhodžid H, Bašid N, Ahmid A. Zbrinjavanje cervikalnih erozija helio-molarom. U: Kongres
USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *63+. Sažetak.
913.
Konjhodžid H, Filipovid M. Apsolutna i relativna makrodoncija i mikrodoncija. Stomatol Vjesn.
1982;11:23-5.
914.
Konjhodžid H, Filipovid M, Čuvalo J. Anatomsko-morfološke karakteristike korjenova i kanala
prvih gornjih stalnih molara. Stomatol Vjesn. 1978;7(3-4):21-4.
915.
Konjhodžid H, Krehid S, Ahmid A, Milanovid J. Results of preventive measures in adults in
Yugoslavia. U: European Organization for Caries Research Annual Conference, 37. Ljubljana,
1990. Str. P69. Sažetak.
916.
Konjhodžid H, Krehid S, Milanovid J. Učestalost pojave tuberculum anomale (Carabelli) kod
jugoslovenske populacije. U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci,
1990. Str. *62+. Sažetak.
917.
Konjhodžid H, Malid M, Bašid N. Prevencija karijesa kog odraslih. Stomatol Vjesn. 1986;15:81-5.
918.
Konjhodžid H, Malokas-Čuvalo J. Taurodontizam (egzotaurodontizam, endotaurodontizam).
Stomatol Vjesn. 1982;11:35-8.
919.
Konjhodžid H, Tanovid L, Tanovid N, Krehid S. Elektronsko-mikroskopska studija disolucije kristala
hdiroksiapatita gleđi tretirane fosfornom kiselinom. Stomatol Vjesn. 1985;14:81-4.
920.
Konjhodžid H, Tanovid N, Tanovid L, Krehid S. Elektronsko-mikroskopska studija gigantskih tubula
humanog dentina. Stomatol Vjesn. 1986;15:65-8.
921.
Konjhodžid H, Zukid S, Bajsman A. Diagnosis and management of dental erosions. U: Congress of
the Balkan Stomatological Society, 10. Belgrade, 2005. Balkan Journal of Stomatology. 2005;9(1
Suppl):75. Sažetak.
922.
Konjhodžid H, Zukid S, Vukovid A, Bajsman A. Evaluation of the tooth position anomalies and
frontal teeth crowding among students of Faculty of Dentistry, University of Sarajevo. U: B&H
Symposium „Morphology in science and practice“ with international participation, 2. Sarajevo,
2006. Str. 14. Sažetak.
923.
Konjhodžid-Prcid A. Evaluacija učestalosti dento-oralnih komplikacija uzrokovanih radioterapijom
glave i vrata *magistarski rad+. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet; 2006. 129
str.
924.
Konjhodžid-Prcid A, Konjhodžid-Raščid H. Endodontic retreatment of remaining infection after
apicotomy – case report. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006.
Str. 108. Sažetak.
925.
Konjhodžid-Prcid A, Sarajlija M, Smajkid N. Incidence of radiation caries in patients undergoing
radiation therapy in the head and neck region. U: Congress of the Balkan Stomatological Society,
12. Istanbul, 2007. Str. 84. Sažetak.
926.
Konjhodžid-Raščid H. Organizacija i funkcionisanje J. U. Stomatološki fakultet sa klinikama u
svjetlu reforme visokog obrazovanja. U: Reforma visokog obrazovanja – primjena Bolonjskih
principa na Univerzitetu u Sarajevu, 3. Sarajevo, 2009. Str. 79-80. Sažetak.
927.
Konjhodžid-Raščid H. Prosječne anatomske mjere zuba jugoslovenske populacije i postojanje
seksualnih razlika u veličini zuba [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1978. 106 str.
928.
Konjhodžid-Raščid H. Učestalost pojave tredeg korijena donjeg prvog stalnog molara kod
jugoslovenskih naroda u odnosu na neke druge nacije i etničke grupe. Stomatol Vjesn.
1979;8(4):33-7.
929.
Konjhodžid-Raščid H. Učestalost tredeg korijena kod prvog donjeg stalnog molara *The incidence
of three-rooted first mandibular molars] [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1974. 64 str.
930.
Konjhodžid-Raščid H, urednik. 40 godina Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:
1960/61-2000/2001. Sarajevo: Stomatološki fakultet; 2001. 200 str.
931.
Konjhodžid-Raščid H, Bajsman A, Zukid S. Evaluation of tooth position anomalies and frontal
teeth crowding, and anomalies of number of teeth and frontal teeth spacing among students of
Faculty of Dentistry in Sarajevo. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul,
2007. Str. 142. Sažetak.
932.
Konjhodžid-Raščid H, Kobašlija S, Gojkov T, Prohid S, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M,
Berhamovid E, Konjhodžid-Prcid A, Pašid E, Nakaš E, Bajsman A, Strujid S. Reforma nastavnog
plana na Stomatološkom fakultetu u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. U: Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, 2.
Sarajevo, 2008. Str. 109-13.
933.
Konjhodžid-Raščid H, Kobašlija S, Huseinbegovid A. Oralno zdravlje. U: Tirid H, urednik.
Humanost i znanje. Sarajevo: Terapijska zajednica „Kampus“. (U štampi)
934.
Konjhodžid-Raščid H, Malid M, Prcid-Konjhodžid A. Dentalna ergonomija u praksi. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 29.
Sažetak.
935.
Konjhodžid-Raščid H, Nakaš E. Specifičnosti medicinske grupacije u provođenju Bolonjskog
procesa. U: Reforma visokog obrazovanja: primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u
Sarajevu, 2. Sarajevo, 2008. Str. 107-8. Sažetak.
936.
Konjhodžid-Raščid H, Prcid-Konjhodžid A, Vukovid A, Suljagid S. Morfološke anomalije zuba i
njihov uticaj na komplikacije u endodonciji. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 85. Sažetak.
937.
Konjhodžid-Raščid H, Prohid S, Bajsman A. Neki problemi sa kojima se susrede JU Stomatološki
fakultet sa klinikama u primjeni integrisanog studija. Savjetovanje – Reforma visokog
obrazovanja „Razvoj sistema upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju“, 4. Sarajevo, 2010.
Str. 47-8. Sažetak.
938.
Konjhodžid-Raščid H, Selimovid-Dragaš M. Interna evaluacija kapaciteta Stomatološkog fakulteta
u Sarajevu u cilju unapređenja nastavnog procesa. Savjetovanje – Reforma visokog obrazovanja i
primjena Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu. Sarajevo, 2007. Str. 229-231.
939.
Konjhodžid-Raščid H, Suljagid S, Vukovid A, Prcid-Konjhodžid A. Komplikacije stomatološkog
tretmana kod pacijenata sa Diabetes mellitusom – prikaz slučaja. U: Međunarodni kongres
hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):348-9. Sažetak.
940.
Konjhodžid-Raščid H, Suljagid S, Vukovid A, Prcid-Konjhodžid A. Komplikacije stomatološkog
tretmana kod pacijenata sa Diabetes mellitusom. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 85. Sažetak.
941.
Konjhodžid-Raščid H, Tahmiščija H. Učestalost pojave tredeg korijena kod donjeg prvog stalnog
molara kod jugoslovenskih nacionalnosti u odnosu na neke druge nacije i etničke grupe. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 10. Priština, 1974. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):237.
942.
Konjhodžid-Raščid H, Tahmiščija H. Uticaj pola na veličinu gornjih i donjih očnjaka. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 322-3. Sažetak.
943.
Konjhodžid-Raščid H, Tahmiščija H. Uticaj pola na veličinu gornjih i donjih caninusa kod
jugoslovenske populacije. Stomatol Vjesn. 1980;9:113-8.
944.
Konjhodžid-Raščid H, Tahmiščija H, Šeremet M, Bašid N, Filipovid M. Anatomsko-morfološke
karakteristike korjenova i kanala prvih donjih stalnih molara. Stomatol Vjesn. 1979;8(4):39-43.
945.
Konjhodžid-Raščid H, Vukovid A, Hadžid-Selmanagid A, Zukid S, Bajsman A. Bioetika – „Most
prema bududnosti. Medicinar. 2009;(11-12):103-4.
946.
Konjhodžid-Raščid H, Vukovid A, Selmanagid A. Generalizirane dentalne erozije nejasne etiologije
– prikaz slučaja. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten
Stomatol BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
947.
Konjhodžid-Raščid H, Vukovid A, Zukid S, Bajsman A, Prcid A. Dental anomalies among students
of Faculty of Dentistry, University of Sarajevo. Acta Medica Academica. 2006;35(1):23-9.
948.
Korad S, Jakupovid S, Hasid-Brankovid L, Džankovid A. Koje restorativne materijale najčešde
biramo i kako ih koristimo? Stav stomatologa BiH. U: Međunarodni simpozijum stomatologije, 2.
Neum, 2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):58. Sažetak.
949.
Korad S, Jakupovid S, Hasid-Brankovid L, Džankovid A, Jakupovid V. Direktni restaurativni
materijali u praksi stomatologa FBiH. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ;
Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 31-2.
Sažetak.
950.
Kostid A. Anomalije razvoja zuba. Zobozdrav Vestn. 1966;21:157-9.
951.
Kostid A. Diferencijalna dijagnoza periapikalnih procesa na osnovu rendgenograma. Stomatol
Vjesn. 1967;1(1-4):149-51.
952.
Kostid A. Identifikacija nasleđivanja proučavanjem rodoslova kod amelogenesis imperfecta.
Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):165-7.
953.
Kostid A. Idiopatska interna resorpcija zuba. Stomatol Glas Srb. 1966;13;20-2.
954.
Kostid A. Jonoforeza u terapiji gangrena. Stomatol Glas Srb. 1955;2(1):25-9.
955.
Kostid A. Naša iskustva s Restodentom u restauraciji zuba dece i omladine. Anali Klin Bol “Dr. M.
Stojanovid”. 1976;15(Suppl 39):58-61.
956.
Kostid A. Nauchni prouchvaniia: detska stomatologiia. Stomatologiia (Sofiia). 1972;9:437-42.
957.
Kostid A. Obojavanje zuba antibioticima. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976;924.
958.
Kostid A. Odontodysplasia. Acta Stomatol Croat. 1967;2:219-20.
959.
Kostid A. Preventivna stomatologija: *skripta+ / po predavanjima A. Kostida. *Sarajevo+:
*Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu+; *s.a.+. 136 str.
960.
Kostid A. Primena aminofluorida u profilaksi karijesa. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 9.
Beograd, 1973. Stomatol Glas Srb. 1974;21(Vanredni broj):316-9.
961.
Kostid A. Primena radiografije u stomatološkoj praksi. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6.
Budva, 1976;56-7.
962.
Kostid A. Profilaksa paradentalnih oboljenja kod djece i omladine. Zobozdrav Vestn. 1971;26:5665.
963.
Kostid A. Rendgenski snimak i izvor grešaka koji utiču na njegov kvalitet. Stomatol Glas Srb.
1962;9(1):17-21.
964.
Kostid A. Stomatološka specijalna rendgenologija. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu; 1980. 200 str.
965.
Kostid A, Cvetkovid T. Alfabetička klasifikacija oboljenja usta i zubi i jednoobrazno obeležavanje
zuba. U: Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 2. Osijek, 1971;30-5.
966.
Kostid A, Ganibegovid M. Jedan, dva ili više rendgenograma u postavljanju tačne dijagnoze. Acta
Stomatol Croat. 1975;9:24-8.
967.
Kostid A, Ganibegovid M. Komparativna dijagnostička vrijednost retroalveolarnog i panoramiks
rendgen snimka. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 9. Beograd, 1973. Stomatol Glas Srb.
1974;21(Vanredni broj):76-85.
968.
Kostid A, Ganibegovid M. Preparacija kaviteta na mlečnim zubima sa Cardia svrdlima. U: Simpozij
stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema. Zagreb,
1974. Str. 18. Sažetak.
969.
Kostid A, Ganibegovid M. Primena Cardia svrdla za preparaciju kaviteta na mlečnim zubima. Acta
Stomatol Croat. 1975;9:162-6.
970.
Kostid A, Ganibegovid M. Profilaksa benignih tumora mekih tkiva usne šupljine kod djece. U:
Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 2 Osijek, 1971;84-9.
971.
Kostid A, Ganibegovid M, Mladenovid Z. Extraoralne fistule kod djece. U: Stomatološka nedelja
Crne Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):213-6.
972.
Kostid A, Ganibegovid-Selimovid M, Drakulid B. Kliničko-laboratorijska ispitivanja djelovanja
raznih preparata fluora na gleđnu supstancu na ekstrahiranim zubima kod djece
*naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1981. 39 str.
973.
Kostid A, Gojkovid R. Vitalna amputacija formokrezolom na stalnim zubima kod djece. Stomatol
Vjesn. 1968;2(1-6):137-40.
974.
Kostid A, Gojkovid R, Krnjaja D. Glossitisi kod djece. U: Stomatološka nedelja Crne Gore, 2.
Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):42-6.
975.
Kostid A, Gojkovid R, Ljubisavljevid V. Punjenje kanala korena zuba kod dece Reogan-pastom
primenom nove metode rada. Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):175-7.
976.
Kostid A, Hadžimejlid N. Ispitivanje usne šupljine kod oligofrene djece: mongoloidna idiotija.
Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):149-51.
977.
Kostid A, Hadžimejlid N. Jedan slučaj ovarijalnog teratoma. U: Stomatološka nedelja Crne Gore,
2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):204-6.
978.
Kostid A, Hajdaragid-Ibričevid H. Ispitivanje propolisa metodom tankoslojne kromatografije. Acta
Stomatol Croat. 1982;16(1):57-60.
979.
Kostid A, Janjetovid N. Fuzija zuba. Stomatol Glas Srb. 1962;9(1):22-6.
980.
Kostid A, Jurišid A. X-ray diagnosis of ameloblastoma. Dentomaxillofac Radiol. 1972;1:47-50.
981.
Kostid A, Karadžova O. Desenzibilizacija dentina. Stomatol Glas Srb. 1955;2(3):67-69.
982.
Kostid A, Karaselimovid D. Dysostosis cleidocranialis. Stomatol Vjesn. 1969;3(1-4):7-11.
983.
Kostid A, Kostovid R, Hadžiselimovid F, Perušina B. Izrada programa stomatološke preventive.
Stomatol Vjesn. 1978;7(1-2):15-20.
984.
Kostid A, Ljubisavljevid V. Dijagnostika frakture korena zuba. U: Stomatološka nedelja SR Srbije,
2. Niš, 1964. Stomatol Glas Srb. 1965;12(Vanredni broj):168-70.
985.
Kostid A, Ljubisavljevid V. Kalcifikacija pulpe: dentikli. Stomatol Glas Srb. 1965;12:231-3.
986.
Kostid A, Ljubisavljevid V, Gojkovid R. Terenska ekipa. Zobozdrav Vestn. 1966;21:160-1.
987.
Kostid A, Ljubisavljevid V, Gojkovid R. Tuberculum Carabelli kod gluvo-neme dece. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 3. Banja Koviljača, 1965. Stomatol Glas Srb. 1966;13(Vanredni
broj):33-5.
988.
Kostid A, Mitkovid Lj, Kovačevid Lj. Primjena odontomije kao profilakse prvog stalnog molara. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 8. Kruševac, 1971. Stomatol Glas Srb. 1971;18(Vanredni
broj):120-2.
989.
Kostid A, Mladenovid D. Uslovi za fluorizaciju soli u našoj zemlji. Stomatol Vjesn. 1968;2(16):105-10.
990.
Kostid A, Ožegovid L, Hadžimejlid N. Značenje kvasnica i aktinomiceta u etiologiji i patogenezi
karijesa kod školske dece u SRBiH. Stomatol Vjesn. 1977;6(3-4):5-10.
991.
Kostid A, Ožegovid L, Hlubna D, Ožegovid T. Uticaj natrijum fluorida na disocijaciju kalcijuma u
krvi kod pasa. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 52. Sažetak.
992.
Kostid A, Topid B. Organizacija zubozdravstvene službe u SR BiH. Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):510.
993.
Kostid A, Uljarevid D. Komparativno ispitivanje “Concise” i Delton”-kompozita za fisurno
zatvaranje okluzalnih površina i prevenciji karijesa.
994.
Kostid A, Vukovid T, Cvetkovid T, Švob M, Konjhodžid H, Ganibegovid M. Komparativna
morfološka istraživanja zuba *naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Institut za morfologiju životinja; 1978. 26
str.
995.
Kostid A, Vukovid T, Cvetkovid T, Švob M, Konjhodžid H, Ganibegovid M. Komparativna
morfološka istraživanja zuba kod kičmenjaka. Stomatol Vjesn. 1979;8:73-9.
996.
Kostid-Radovid F, Banjin S, Dautovid S, Derid I. Kompjuterizirana tomografija u planiranju
radioterapije tumora paranazalnih sinusa. U: Kongres ljekara BiH, 3. Sarajevo 1985. Str. 1117-21.
997.
Kotsanos N, Ganibegovid M, Belcheva A, Sharkov N, Ivanovid M, Tanboga I, Velonid D.
Preferences in child dental management in S. E. Europe. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 15. Thessaloniki, 2010. Str. 39. Sažetak.
998.
Kovačevid Lj, Gojkovid R. Prevalencija karijesa na drugom mliječnom molaru kod školske djece O.
Š. “Razija Omanovid”. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 291.
Sažetak.
999.
Kovačevid M, Mladenovid Z, Piranid H. Protetsko zbrinjavanje defekata vilice. Zdrav Rad.
1979;7:1749-51.
1000. Kovačevid M, Mladenovid Z, Piranid H. Uloga zubog tehničara u izradi epiteza nosa. Zdrav Rad.
1979;7:1753-6.
1001. Kovačevid R, Šehovid Z, Slankamenac S. Protetska restauracija destruiranih avitalnih zuba. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 9. Beograd, 1973. Stomatol Glas Srb. 1974;21(Vanredni
broj):198-203.
1002. Koval-Batkovski D, Batkovski S. Special features of adhesive bridge bonding systems. Acta
Stomatol Croat. 1998;32(dodatak):153. Sažetak.
1003. Kreho E. Međusobni odnosi apikalne baze, alveolarnog i dentalnog luka sa zbirom širina gornjih
stalnih sjekutida u slučajevima sa i bez zbijenosti u nizu *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1990. 57 str.
1004. Kreho E, Demirovid D. Uporedna analiza interkanine i prednje šiirine niza zuba u slučajevima sa i
bez zbijenosti zuba. U: Kongres ortodonata Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1990. Str. 87-8. Sažetak.
1005. Kreso-Kneževid D. Ortodontska terapija kod odraslih pacijenata [Orthodontic therapy in adult
patients]. Stomatol Vjesn. 1979;8:35-40.
1006. Kreso-Kneževid D. Uticaj karijesa mlječnih molara na oštedenje potporne zone. U: Kongres na
ortodontite na Jugoslavija, 3. Ohrid, 1978. Str. 153-6.
1007. Kreso-Kneževid D. Važnost postlaktealne ravni u vrijeme nicanja prvih stalnih molara: uticajni
faktori na oblik postlaktealne ravni [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1981. 87 str.
1008. Krsmanovid M, Gerc A. Deset godina sistema biomedicinskog naučnog informiranja (SBMNI) u
Bosni i Hercegovini. Bibliotekarstvo. 1997;42:63-7.
1009. Krupalija-Drinjak S, Brigid E. Erosion changes on theeth regarding to age and sex. U: Congress of
the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 25. Sažetak.
1010. Krupalija-Drinjak S, Brigid E. The correlation between dental erosions and dentin sensitivity:
clinical study. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 108.
Sažetak.
1011. Krupalija-Drinjak S, Brigid E. Usage of radiovisiographic method in ondometrics: poster
presentation. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 104-5.
Sažetak.
1012. Kučevid L, Topid B. Jatrogena etiologija odontogenih fokusa – Rtg dijagnoza. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 92.
Sažetak.
1013. Kudanski B. Analiza najčešdih neuspjeha kod apikotomije. Stomatol Vjesn. 1969;3(1-4):27-32.
1014. Kudanski B. Angina dentaria. Zobozdrav Vestn. 1964:19;33-7.
1015. Kudanski B. Anginozne upale dentogene etiologije. U: Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje,
5. Osijek, 1979. Str. 225-6.
1016. Kudanski B. Fetor ex ore. Stomatolog. 1973;2(4):12-7.
1017. Kudanski B. Fistulae faciei dentogene etiologije. Med Zbor. 1973;8:71-7.
1018. Kudanski B. Hirurška priprema subimpaktiranih donjih umnjaka za nosače mostova. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 9. Beograd, 1973. Stomatol Glas Srb. 1974;21(Vanredni
broj):271-3.
1019. Kudanski B. Konkrementi i dentikli pulpe kao uzročnici dentogenih neuralgija trigeminusa. Med
Zbor. 1972;7:97-102.
1020. Kudanski B. Mandibulometar. Stomatol Glas Srb. 1964;11:227-9.
1021. Kudanski B. Migrirajudi granulom lica. Stomatol Glas Srb. 1965;12:307-11.
1022. Kudanski B. Naša iskustva u imobilizaciji luksiranih frontalnih zuba. Stomatol Vjesn. 1968;2(16):561-3.
1023. Kudanski B. Neka iskustva u replantaciji zuba. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 3. Banja
Koviljača, 1965. Stomatol Glas Srb. 1966;13(Vanredni broj):203-8.
1024. Kudanski B. Neprijatan miris iz usta. Biološki list. 1964;12(6);88-90.
1025. Kudanski B. Novi dentafilm držač. Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):583-6.
1026. Kudanski B. Obeležavanje patoloških promena na dental filmovima. U: Stomatološka nedelja
Crne Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):159-63.
1027. Kudanski B. Otežano nicanje donjih umnjaka. Život i zdravlje. 1964;2:13-5.
1028. Kudanski B. Otežano nicanje donjih umnjaka kao etiološki faktor simptomatskog glosita.
Zobozdrav Vestn. 1964;19:109-10.
1029. Kudanski B. Otežano nicanje donjih umnjaka kao etiološki faktor simptomatskog glosita.
Zobozdrav Vestn. 1964;19:109-10.
1030. Kudanski B. Petnaestogodišnje iskustvo u primjeni omča suspenzije. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 186-7. Sažetak.
1031. Kudanski B. Plastična anatomija. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH; 1991. 486 str.
1032. Kudanski B. Proptosis buccalis. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 10. Priština, 1974. Stomatol
Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):275-8.
1033. Kudanski B. Razvoj i primena instrumentarijuma za vađenje zuba u Bosni i Hercegovini. U:
Kongres za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, 1. Sarajevo, 1970. Sažetak. Str. 47-8.
1034. Kudanski B. Ređe lokalizacije impaktiranih donjih umnjaka. Stomatol Glas Srb. 1964;11:109-13.
1035. Kudanski B. Rezultati lečenja perikoronarita donjih umnjaka pomodu dijatermokauterizacije. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 3. Banja Koviljača, 1965. Stomatol Glas Srb. 1966;13(Vanredni
broj):104-7.
1036. Kudanski B. Teoretsko praktični značaj odnosa donjih umnjaka prema mandibularnom kanalu.
Stomatol Vjesn. 1970;4(1-4):43-9.
1037. Kudanski B. Uzimanje otiska i izrada maske lica kao pomodnog sredstva u stomatologiji. Stomatol
Glas Srb. 1966;3:179-83.
1038. Kudanski B. Uzroci otežane denticije donjih umnjaka: kliničko–morfološka istraživanja *doktorska
disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1964. 232 str.
1039. Kudanski B. Vertikalni lučni rez kod hirurškog lečenja hroničnih apikalnih promena. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str. 151-3.
1040. Kudanski B. Zadah iz usta *Mouth odors+. Život i zdravlje. 1965;11:14-6.
1041. Kudanski B, Gojkov T. Dentogeni patološki nalazi na osteološkom materijalu iz XVI-og veka. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 14. Novi Sad, 1979;491-5.
1042. Kudanski B, Gojkov T. Naša iskustva u zatvaranju svežih oro-antralnih komunikacija. Stomatol
Vjesn. 1978;7(1-2):63-5.
1043. Kudanski B, Gojkov T, Batoz M. Naša iskustva u zatvaranju antro-oralnih komunikacija
dakronom. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb.
1977;24(Vanredni broj):553-5.
1044. Kudanski B, Gojkov T, Fuks Z. Denzitometrijska analiza rendgenskog snimka i operativni nalaz.
Stomatol Vjesn. 1983;12:35-9.
1045. Kudanski B, Mladenovid Z. Primena omča suspenzije u imobilizaciji oseodentoplantata. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 9. Beograd, 1973. Stomatol Glas Srb 1974;21(Vanredni broj):27985.
1046. Kudanski B, Mustagrudid D. Bakteriološke asocijacije kod različitih formi alveolita. U: Slovenski
stomatološki dnevi, 1. Portorož, 1975. Sažetak. Str. 50.
1047. Kudanski B, Mustagrudid D. Elephantiasis ossea viličnih kostiju. Stomatol Vjesn. 1979;8:115-18.
1048. Kudanski B, Mustagrudid D. Oralne hirurške intervencije kod pacijenata sa preležanim infarktom
miokarda. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str. 109-11.
1049. Kudanski B, Mustagrudid D. Rjeđa lokalizacija centralnog gigantocelularnog tumora. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 14. Novi Sad, 1979. Str. 127. Sažetak.
1050. Kudanski B, Mustagrudid D. Slučaj rjeđe lokalizacije centralnog gigantocelularnog tumora.
Stomatol Vjesn. 1980;9:83-7.
1051. Kudanski B, Salihagid D, Ljutovid Z. Papilom – Leukoplakija – Karcinom. U: Kongres stomatologa
Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 63. Sažetak.
1052. Kudanski B, Salihagid D, Ljutovid Z, Prohid S. Hirurški aspekt dentogenih fistula na koži lica. U:
Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str.
62. Sažetak.
1053. Kudanski B, Sulejmanagid H. Klinička i rendgenološka procjena osteogeneze nakon hirurškog
odstranjenja velikih koštanih cista. Stomatol Vjesn. 1978;7(1-2):73-7.
1054. Kudanski B, Sulejmanagid H. Neke anomalije kod zubnih korjenova. U: Stomatološka nedelja SR
Srbije, 10. Priština, 1974. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):305-10.
1055. Kudanski B, Sulejmanagid H. Odontomi u kliničkoj praksi. Stomatol Vjesn. 1981;10:27-32.
1056. Kudanski B, Sulejmanagid H. Stabilizacija parodontičnih zuba putem transradikularnih
porculanskih implantata. Stomatol Vjesn. 1980;9:25-9.
1057. Kudanski B, Sulejmanagid H. Stabilizacija parodontičnih zuba putem transradikularnih
porculanskih implantata. U: Slovenski stomatološki dnevi, 2. Portorož, 1978. Str. 78-82.
1058. Kudanski B, Sulejmanagid H, Džanid H. Primjena tkivnog ljepila Histoacryl-l-blau u oralnoj
hirurgiji. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb.
1977;24(Vanredni broj):558-62.
1059. Kudanski B, Sulejmanagid H, Ibričevid H. Rasprostranjenost kariesa stalnih zuba u školske djece
opštine Hadžidi i mogudnosti za njegovu profilaksu. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva,
1976;178-81.
1060. Kudanski B, Sulejmanagid H, Mustagrudid D. Naša iskustva u tretiranju postoperativnih edema.
U: Slovenski stomatološki dnevi, 1. Portorož, 1975. Sažetak. Str. 48.
1061. Kudanski B, Sulejmanagid H, Mustagrudid D, Gojkov T. Oralna hirurgija: skripta / urednik Halid
Sulejmanagid. Sarajevo: Savez studenata Stomatološkog fakulteta; 1992. 163 str.
1062. Kudanski B, Sulejmanagid H, Mustagrudid D, Gojkov T. Oralna hirurgija. Sarajevo: DES; 1999. 162
str.
1063. Kulenovid N, Šehovid Z, Mešid A. Poroznost protezne ploče kao posljedica tehnološkog rada sa
akrylatima. Zdrav Rad. 1979;7:1731-3.
1064. Kurtagid E, Redžepagid S, Berhamovid E. Protetska priprema i protetsko zbrinjavanje starih osoba
preko 65 godina. Bilten Stomatol BiH. 1999;2(6):38-40.
L
1065. Lačevid A. DNK identifikacija bakterije Tannarella forsythia u inficiranom korijenskom kanalu
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006. 61 str.
1066. Lačevid A, Bilalovid N, Hukid M, Kapid A. Microscopic examination of the specimens from
infected root canal. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 10. Beograd, 2005. Balkan
Journal of Stomatology. 2005;9(1 Suppl):71. Sažetak.
1067. Lačevid A, Bilalovid N, Kapid A. Bacterial aggregation in infected root canal. Bosn J Basic Med Sci.
2005;5(4):35-9.
1068. Lačevid A, Hukid M. Microbial identification of the specimens from infected root canal. Med
Žurnal. 2005;11(1-2):47-51.
1069. Lačevid A, Jurid N, Hadžiabdid N, Ljutovid Z. Cytologycal and microbial investigation of the
periapical tissuae after apicoectomy. U: AÇBID International Oral and Maxillofacial Surgery
Congress, 1. Antalya, 2007. Str. 34-5. Sažetak.
1070. Lačevid A, Kapid A, Zvizdid A. Mikrobiološka analiza i nalaz kod difuznih periapikalnih lezija. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 133-4. Sažetak.
1071. Lačevid A, Kapid A, Zvizdid A. Mikrobiološka analiza i nalaz kod difuznih periapikalnih lezija. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 29.
Sažetak.
1072. Lačevid A, Kapur-Pojskid L, Lojo N, Bajrovid K. Utility of 16S rDNA sequence identification in an
endodontic environment by single PCR. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11.
Sarajevo, 2006. Str. 109. Sažetak.
1073. Lačevid A, Kapur-Pojskid L, Lojo-Kadrid L, Ramid J. Molecular genetic identification approach in
endodontic infection rate. Congress of the Balkan Stomatological Society, 13. Limassol, 2008.
O26. Sažetak.
1074. Lačevid A, Kapur-Pojskid L, Ramid J, Lojo-Kadrid N. SYBR Green real time PCR in primary
endodontic infection. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 14. Scientific Congress of
BgDa, 9. Varna, 2009. Str. 52. Sažetak.
1075. Lačevid A, Pojskid-Kapur L, Lojo-Kadrid N, Ramid J, Bajrovid K. Tanarella forsythia detected in
infected root canals using nested PRC. Am J Dent. 2009;22(4):211-4.
1076. Lačevid A, Prohid S, Vranid E. Intraosseous injection of clindamycin phosphate into the chronic
apical lesion of lower molar: a case report. Bosn J Basic Med Sci. 2005;5(2):82-6.
1077. Lačevid A, Ramid J, Pojskid-Kapur L, Lojo N. Bacterial DNA quantification in primary endodontic
infection by spectrophotometry. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul,
2007. Str. 93. Sažetak.
1078. Lačevid A, Vranid E. Different digital imaging techniques in dental practice. Bosn J Basic Med Sci.
2004;4(2):37-40.
1079. Lačevid A, Vranid E, Zulid I. Clinical application of calcium hydroxide in dental pathology and
endodontics. Bosn J Basic Med Sci. 2003;3(4):26-9.
1080. Lačevid A, Vranid E, Zulid I. Endodontic-periodontal locally delivered antibiotics. Bosn J Basic Med
Sci. 2004;4(1):73-8.
1081. Lačevid A, Vranid E, Zulid I. Etiological findings in endodontic-periodontal infections. Bosn J Basic
Med Sci. 2004;4(1):57-61.
1082. Lačevid S, Hujid H, Mujadžid M, Mešid H. Ratne povrede šake. U: Kongres hirurga Bosne i
Herzegovine, 1. Sarajevo, 1996. Str. 104-5. Sažetak.
1083. Latid T. Prva pomod i transport povrijeđenog kod kraniocerebralnih povreda. Stomatol Vjesn.
1977;6(3-4):45-8.
1084. Latid T. Socijalno-medicinski značaj učestalosti maksilofacijalnih povreda u saobradajnim
nesredama u SR Bosni i Hercegovini [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1978. 106 str.
1085. Latid T. Učestalost subluksacija temporomandibularnog zgloba na teritoriji grada Sarajeva,
njihova prevencija i terapija [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski
fakultet; 1977. 65 str.
1086. Latid T, Dizdarevid R, Grubor D. Naša iskustva liječenja preloma ugla donje vilice transoralnim
pristupom žičanom osteosintezom. Stomatol Vjesn. 1982;11(2):21-5.
1087. Latid T, Dizdarevid R, Gvozden J. Osteosinteza donjeg orbitalnog ruba transkonjuktivalnim
pristupom. Stomatol Vjesn. 1983;12:135-7.
1088. Latid T, Dizdarevid R, Kovačevid M. Maligni tumori maksile. U: Kongres ljekara Bosne i
Hercegovine, 4. Sarajevo, 1990. Str. 169. Sažetak.
1089. Latid T, Dizdarevid R, Kovačevid M, Mustagrudid D, Elgindi O. Modificirana primjena
cirkumzigomatične i cirkumkranijalne suspenzije. Stomatol Vjesn. 1986;15:43-6.
1090. Latid T, Hujid H. Značaj ranog otkrivanja malignih tumora maksile. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 188-9. Sažetak.
1091. Latid T, Jurišid A. Hirurško liječenje tuberkuloznih limfonodulusa vrata. Med Pregl. 1975;28:5057.
1092. Latid T, Jurišid A. Naša iskustva u liječenju artritisa temporomandibularnog zgloba Brufenom.
Med Rev. 1975;25:115-8.
1093. Latid T, Jurišid A, Mladenovid Z. Primjena Chymociclara u maksilofacijalnoj hirurgiji. Med Rev.
1974;24:41-3.
1094. Latid T, Piranid H, Grubor D. Maligni tumori maksile kao dijagnostički problem. U: Stomatološka
nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 126-9.
1095. Latid T, Piranid H, Grubor D. Značaj blagovremenog zbrinjavanja udruženih maksilofacijalnih i
kraniocerebralnih povreda u saobradajnim nesredama. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3.
Petrovac na moru, 1981. Str. 21-3.
1096. Latid T, Piranid H, Mladenovid Z, Dizdarevid R. Maksilofacijalne povrede kod epileptičara. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 108-9. Sažetak.
1097. Levarda I, Šehovid Z, Blagojevid O. Traumatizam u stomatološkoj protetici. U: Stomatološka
nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 446-8.
1098. Ličanin I, Musid E, Dedid A, Paralija B. Drug abuse among Bosnian adolescents and its risk related
behaviour. U: Association of European Psychiatrists Congress, 11, Stockholm, 2002. European
Psychiatry. 2002;17(Suppl 1):217. Sažetak.
1099. Ličanin I, Redžid A, Dedid A. Impact of hereditary factors on adolescents' behavior related to
tobacco, alcohol and drugs use in Bosnia and Herzegovina. Mat Soc Med. 2009;21(2):69-74.
1100. Lončarevid A. Anatomic features of TMJ bone structures with respect to gnathologic occlusion.
U: International Dental Congress, 5. Cairo, 1991. Str. 49. Sažetak.
1101. Lončarevid N, Đelilovid J, Alajbegovid A, Suljid E, Kučukalid A, Šuljak A. Acute
polyradiculoneuritis – clinical course and outcome during the war and postwar period. Med Arh.
2004;58(4):218-9.
1102. Lončarevid N, Hadžimejlid M, Šuljak A. Nervni sistem. U: Hadžimejlid M. Klinička propedeutika.
Sarajevo: Svjetlost; 2000. Str. 421-79.
1103. Lončarevid N, Suljid E, Šuljak-Lončarevid A, Kučukalid A. Sociomedical aspects of myasthenia
syndrome. Med Arh. 2004;58(1 Suppl):63-5.
1104. Lončarevid-Šuljak A. Anatomske osobenosti koštanih struktura temporomandibularnog zgloba sa
aspekta gnatološke okluzije [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1990. 205 str.
1105. Lončarevid-Šuljak A, Hadžimejlid M. Klinička propedeutika usta, vilica i temporomandibularnog
zgloba. U: Hadžimejlid M. Klinička propedeutika. Sarajevo: Svjetlost; 2010. Str. 109-30. (U
štampi).
1106. Lončarevid-Šuljak A. Učestalost promjena na marginalnom parodontu kod tretmana zuba
metodom ocaklivanja i metodom izrade navlake [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1986. 91 str.
1107. Lončarevid-Šuljak A, Beganovid M. Computer-graphic model of spatial interrelation of bony
structure of TMJ articulatory surfaces with respect to gnathologic occlusion U: Svjetski kongres
hrvatskih stomatologa, 1. Zagreb, 1994. Str. 144. Sažetak.
1108. Lončarevid-Šuljak A, Beganovid M, Hatibovid Š. The endogenic coloring of teeth and method of
enameling therapy using visible light-cured restorative material. U: Congress of the International
Association of Dentistry for Children, 12. Athens, 1989. Str. 141. Sažetak.
1109. Lončarevid-Šuljak A, Dilberovid F. Kompjutersko-grafički model prostornog odnosa zglobnih
površina temporomandibularnog zgloba sa aspekta gnatološke okluzije. Bilten Stomatol BIH.
2001;4(10):2-3.
1110. Lujnovid-Živkovid D, Arifhodžid F. Procjena dužine centričnog odnosa i prisustvo centričnih
preranih kontakata kod pacijenata sa i bez tegoba u stomatognatnom sistemu. U: Kongres
ortodonata Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1990. Str. 179-80. Sažetak.
1111. Lukid-Bilela L, Mulaomerovid J, Tulid U, Lačevid A, Softid A, Katica V, Pojskid N. Novo nalazište
špiljskog medvjeda (Ursus spelaeus Rosenmüller & Heinroth, 1974) u Bosni i Hercegovini:
morfološko-anatomske odlike kostiju glave nađene u špilji na Vrelu Mokranjske Miljacke.
Veterinaria. 2009;58(1-2):97-109.
1112. Lutvo S. Komparativna studija uspjeha liječenja difuznih i circumscriptnih procesa metodom
biološkog punjenja Antipulpitom II. Stomatol Vjesn. 1979;8:93-7.
LJ
1113. Ljubijankid R, Šehovid Z, Tahirovid A. IVOMAT tehnika u fiksnoj protetici. Zdrav Rad.
1979;7:1691-4.
1114. Ljubisavljevid R, Udovčid B, Arifhodžid F, Bradvarovid-Jeftid Lj, Miladinovid Z. Trichomonas
elongata i entamoeba gingivalis kod oboljenja usne duplje. Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):259-63.
1115. Ljutovid Z, Sulejmanagid H, Ismailovid A. Stomatološki tretman pacijenata sa disfunkcijom
tireoidne žlijezde. U: Naučen simpozium na oralnite hirurzi od Jugoslavija, 2. Ohrid, 1990. Str. 38.
Sažetak.
1116. Ljutovid Z, Šečid S, Sulejmanagid H. Microbiological aspects of pericoronitis acuta. U: Congress of
the Balkan Stomatological Society, 6. Bucharest, 2001. Str. 148. Sažetak.
1117. Ljutovid Hajrovid Z, Hadžiabdid N, Salihagid D. Peripheral gigantocellular granuloma. U: Congress
of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 234. Sažetak.
M
1118. Maglajlid N. Oralno zdravlje: preventivni aspekti. Sarajevo: Stomatološki fakultet; 2001. 146 str.
1119. Maglajlid N. Prenatalna profilaksa fluoridima u graviditetu. Stomatol Vjesn. 1987;16:87-91.
1120. Maglajlid N. Stomatološka zdravstvena zaštita trudnica. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine,
3. Sarajevo, 1985. Str. 976-7.
1121. Maglajlid N. Uloga i značaj primarne zdravstvene zaštite za zdravlje usta i zubi djece. U: Naučni
sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 29. ; Simpozijum: Epidemiološki
problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 13. ; Stručni sastanak: Aktuelni problemi
zdravstvenog vaspitanja, 3. ; Okrugli sto UNICEF-a, 3. Pula, 1987. Str. 98. Sažetak.
1122. Maglajlid N. Zubozdravstveni odgoj: program stomatološke preventive. U: Kongres ljekara Bosne
i Hercegovine, 4. Sarajevo, 1990. Str. 364. (Sažetak).
1123. Maglajlid N. Žvakada guma u borbi protiv karijesa. Bilten Stomatol BiH. 1998;1(1):18.
1124. Maglajlid N, Hatibovid Š. Dentitio tarda kod somatske retardacije. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 58. Sažetak.
1125. Maglajlid N, Ibričevid H. Naša klinička iskustva sa propolisom u stomatološkoj terapiji. Zdrav Rad.
1990;17(37-38):3747-8.
1126. Maglajlid N, Kobašlija S, Huseinbegovid A. Hendikepirano dijete u stomatološkoj ordinaciji.
Bilten Stomatol BiH. 2000;3(7):19-23.
1127. Maglajlid N, Mustagrudid D. Organizacija i sadržaj rada stomatološke prevencije u trudnodi. U:
Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 26.; Simpozijum:
Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 10. Pula, 1984. Str. 310-12.
1128. Maglajlid N, Šuljak-Lončarevid A. Oralno zdravlje u tredoj životnoj dobi. U: Kongres stomatologa
Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 54. Sažetak.
1129. Maglajlid-Hadžimejlid N. Hronologija nicanja i doba II denticije kod djece u Sarajevu i njegovoj
okolini [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1977. 107
str.
1130. Maglajlid-Hadžimejlid N, Mustagrudid D, Hatibovid Š. Prevencija edentacije u trudnodi. Mak
Stomatol Pregl. 1984;8:149-52.
1131. Malid M. Epitelne stanice gingivalnog sulkusa kod klinički zdravog i lediranog parodoncija
[doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1982. 140 str.
1132. Malid M. Morfologija oralnih frenuluma i stanje parodoncijuma incisiva [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1975. 38 str.
1133. Malid M. Mühlemannov Sulcus Bleeding Index evaluiran metodom interferentne mikroskopije.
U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 985-90.
1134. Malid M. Mühlemanov sulcus bleeding index evaluiran metodom interferentne mikroskopije. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 170. Sažetak.
1135. Malid M, Konjhodžid H, Filipovid M. Efekti Propolis-gel-a u terapiji gingivalne inflamacije.
Stomatol Vjesn. 1985;14:107-10.
1136. Malid M, Pašid E. Histološke karakteristike inicijalne lezije parodoncija. Bilten Stomatol BiH.
2000;3(7):24-7.
1137. Malid M, Pikula B. Histološke karakteristike zdravog i bolesnog gingivalnog epitela. U: Kongres
specijalista za bolesti usta, zuba i parodonta Jugoslavije, 1. Ohrid, 1983. Str. 37-8. Sažetak.
1138. Malid M, Pikula B, Topid B. Analiza stanica gingivalnog sulkusa metodom interferentne. U:
Kongres specijalista za bolesti usta, zuba i parodonta Jugoslavije, 1. Ohrid, 1983. Str. 42-3.
Sažetak.
1139. Malid M, Topid B. Oralna simpotomatologija krvnih oboljenja. U: Kongres ljekara Bosne i
Hercegovine, 1. Sarajevo, 1977. Str. 699-703.
1140. Malid M, Topid B. Oralna simptomatologija najčešdih sistemskih poremedaja: aspekt praktičara.
U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976;548-52.
1141. Malid M, Topid B. Pripojna gingiva kod osealnih džepova. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6.
Budva, 1976;609-14.
1142. Malid M, Topid B. Širina pripojne gingive u fazi erupcije stalne denticije. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 6. Budva, 1976;614-8.
1143. Malid M, Topid B, Beganovid M. Dijagnostički i tretmanski stav u kompleksu soor-a i protezne
stomatopatije. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 10. Priština, 1974. Stomatol Glas Srb.
1975;22(Vanredni broj):199-204.
1144. Malid M, Topid B, Čokorilo N. Dlakava leukoplakija jezika. U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski
parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. [2344-5+. Sažetak.
1145. Markota M, Bajsman A. Colaboration between endodontist and prosthodontist in providing of
partial toothlessnes of the patient with adultive periodontitis: a case report. U: Congress of the
Balkan Stomatological Society, 10. Beograd, 2005. Balkan Journal of Stomatology. 2005;9(1
Suppl):85. Sažetak.
1146. Markota M, Bajsman A, Stipčevid S, Hadžid J. Protetsko zbrinjavanje pacijenta sa Amelogenesis
imperfecta: prikaz slučaja. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 82. Sažetak.
1147. Markovid M, Filipovid M. Longitudinalno proučavanje rasta dentofacijalnog kompleksa u osoba
sa Pierre Robin sindromom. U: Kongres udruženja ortodonata Jugoslavije, 1. Sarajevo, 1973. Str.
53-65.
1148. Markovid N. Parodontalni status kod adolescenata (kliničko-radiološka studija) *magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2007. 84 str.
1149. Markovid N. Primary dental health care in Federation of Bosnia and Herzegovina. U: Congress of
the Balkan Stomatological Society, 15. Thessaloniki, 2010. Str. 36-7. Sažetak.
1150. Markovid N. Radiološka detekcija inicijalnih promjena na alveolarnoj kosti: prvi okultni znaci
parodontitisa. U: Simpozijum stomatologa Vojvodine. Novi Sad, 2009. Str. 35. Sažetak.
1151. Markovid N, Ganibegovid M. Ciste dječijeg uzrasta. U: Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa
međunarodnim učešdem, 4. Herceg Novi, 2004. Str. 130. Sažetak.
1152. Markovid N, Ganibegovid M. Materijali i medikamenti za liječenje zuba adolescenata. Bilten
Stomatol BiH. 2005;(23):17-21.
1153. Markovid N, Ganibegovid M. Savremene rendgenološke tehnike za dijagnostiku stomatoloških
oboljenja. Bilten Stomatol. 2007;26(9):24-8.
1154. Markovid N, Ganibegovid M, Muratbegovid A. Pregnant woman as dental patient. U: Congress of
the Balkan Stomatological Society, 10. Belgrade, 2005. Balkan Journal of Stomatology.
2005;9(Suppl 1):50. Sažetak.
1155. Markovid N, Ganibegovid M, Muratbegovid A. Symptoms and time of primary teeth eruption. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 125. Sažetak.
1156. Markovid N, Muratbegovid A. Ispitivanje parodontalnog statusa i etioloških čimbenika
parodontitisa kod petnaestogodišnjaka koji žive u urbanim dijelovima Sarajeva.U: Međunarodni
kongres Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat.
2008;42(4):401. Sažetak.
1157. Markovid N, Muratbegovid A, Ganibegovid A. Periodontal condition and etiological factors in
adolescents living in Capital Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 14. ; Scientific Congress of BgDa, 9. Varna, 2009. Str. 35. Sažetak.
1158. Markovid N, Muratbegovid A, Ganibegovid M. Radiographic assessment of the alveolar bone in
adolescents. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 13. Limassol, 2008. P51. Sažetak.
1159. Markovid N, Muratbegovid A, Kobašlija S. Parodontalni status kod dvanaestogodišnjaka u BiH.
U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 58. Sažetak.
1160. Markovid N, Muratbegovid A, Zukanovid A, Ganibegovid M. Pokazatelji stanja oralnog zdravlja
kod sarajevskih adolescenata. U: Međunarodni simpozijum stomatologije. Neum, 2009. Bilten
Stomatol BiH. 2009;11(32-33):49-50. Sažetak.
1161. Markovid N, Zukanovid A, Muratbegovid A. Principi primarne prevencije i stomatološkog
tretmana karijesa i parodontopatija kod djece sa sistemskim oboljenjima. Bilten Stomatol BiH.
2010;12(34-35):28-32.
1162. Martinovid M, Jakupovid V, Jakupovid S. Marketing usluga u stomatologiji – praksa u BiH. U:
Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa
međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 36. Sažetak.
1163. Martinovid M, Vukovid A, Jakupovid V. Primjena marketinških etičkih načela u stomatologiji. U:
Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa
međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 35-6. Sažetak.
1164. Mašid T. Ispitivanje vrijednosti pojedinih grupa režnjeva u rekonstrukciji defekata
maksilofacijalne regije [magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2004. 123 str.
1165. Mašid T. Modifikacija neurovaskularnog infrahioidnog režnja – eksperimentalna studija
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 166 str.
1166. Mašid T, Ramovid I, Imamovid E, Bejtovid B. Slobodni kompozitni režnjevi u rekonstrukciji
defekata maksilofacijalne regije: naša iskustva. U: Kongres plastično-rekonstruktivnih i
maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2003. Str.
66. Sažetak.
1167. Mehid B, Lando E, Fočo F, Skaka U. The supplement of clinical algorithm in management of
patients with community-aquired pneumonias in B&H: a multicenter, prospective study in
Sarajevo. U: 1st international and 16th Biennial Convenction 2000 of Pakistan Islamic Medical
Association. Islamabad, 2000. Str. 27. Sažetak.
1168. Mekid I, Cvetkovid T. Naš doprinos u sagledavanju nasljedne predispozicije za nastanak krečnih
degeneracija zubne pulpe. Stomatol Vjesn. 1983;12:55-62.
1169. Meriç U, Brkid A. Collecting autogenous bone by implant drills during implant operations. U:
Congress of Balkan Stomatological Society, 14. Scientific Congress of Bulgarian Dental
Association, 14. Varna, 2009. Str. 171. Sažetak.
1170. Meriç U, Brkid A, Aksakalı N. Unusual case of central parakeratotic odontogenic keratocyst non
associated with teeth: case report. Congress of Balkan Stomatological Society, 14. Scientific
Congress of Bulgarian Dental Association, 9. Varna, 2009. Str. 143. Sažetak.
1171. Meriç U, Brkid A, Aksakalı N, Olgaç V. Retention of upper right maxillary third molar associated
with atipic position of multiple supernumerary teeth – case report. Acta Stomatol Croat. (U
štampi).
1172. Miličevid N, Sulejmanagid H, Bratovid S, Tunovid D, Bajrovid R, Javorid M, Jerlagid E. Rezultati
eksperimentalnog rada sa ugradnjom keramičkih proteza (A1203) kod psa. Acta Orthop Iug.
1989;20:42-7.
1173. Milidevid M, Latid T. Urgentnost operativnog zahvata kod “blow-out” fraktura poda orbite. Jugosl
Oftalmol Arh. 1984;22(1-2):149-55.
1174. Mladenovid B, Mladenovid Z, Cvetkovid T, Mekid I. Terapija frakturiranih kruna i subluksiranih
korjenova zuba. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 34-5. Sažetak.
1175. Mladenovid Z. Doprinos terapiji velikih cista mandibule. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore,
3. Petrovac na moru, 1981;656-60.
1176. Mladenovid Z. Eksperimentalno ispitivanje mogudnosti terapije viličnih cista režnjastim mišidnim
transplantatom [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1966.
65 str.
1177. Mladenovid Z. Enormni papilom palatinalne regije. Symp Otorhinolaryng Iugosl. 1986;21:89-93.
1178. Mladenovid Z. Globulomaksilarne ciste+. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 2. Niš, 1964.
Stomatol Glas Srb. 1965;12(Vanredni broj):110-4.
1179. Mladenovid Z. Implantacija režnjastog mišidnog transplantata u koštani kavitet vilice. Acta Chir
Iug. 1972;19(Suppl 1):149-57.
1180. Mladenovid Z. Myxofibroma mandibulae. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 2. Niš, 1964.
Stomatol Glas Srb. 1965;12(Vanredni broj):53-6.
1181. Mladenovid Z. Naša iskustva u dijagnostici i terapiji folikularnih cista čeljusti. Stomatol Glas Srb.
1966;3:172-8.
1182. Mladenovid Z. Osvrt na operativne metode viličnih cista i njihova klasifikacija. U: Stomatološka
nedelja SR Srbije, 5. Kragujevac, 1967. Stomatol Glas Srb. 1967;14(Vanredni broj):187-91.
1183. Mladenovid Z. Prilog hirurškoj terapiji progenija. U: Kongres ortodonata Jugoslavije, 6. Sarajevo,
1990. Str. 113-4. Sažetak.
1184. Mladenovid Z. Prilog terapiji fraktura zigomatične kosti. Stomatol Vjesn. 1970;4(1-4):37-42.
1185. Mladenovid Z. Savremeni principi terapije fraktura frontobazalne regije. U: Stomatološka
nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 638-40.
1186. Mladenovid Z, Dautovid S. Prednosti osteosinteze u terapiji fraktura zigomatične kosti. U:
Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 635-7.
1187. Mladenovid Z, Dautovid S, Dizdarevid R, Grubor D. Primena lokalnih režnjeva u terapiji
karcinoma skalpa. U: Kongres Udruženja za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju Jugoslavije, 7.
Novi Sad, 1984. Str. 129.
1188. Mladenovid Z, Dautovid S, Piranid H, Grubor D. Primjena lokalnih režnjeva u terapiji karcinoma
lica. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 194. Sažetak.
1189. Mladenovid Z, Grubor D, Dautovid S. Ankiloze temporomandibularnog zgloba. Med Pregl.
1975;28:491-3.
1190. Mladenovid Z, Grubor D, Dautovid S, Hujid H. Frakture orbito-zigomatične regije. U: Kongres
plastičnih i maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1980. Str. 60-6.
1191. Mladenovid Z, Hujid H, Dautovid S. Osteomielitisi mandibule. U: Stomatološka nedelja SR Srbije,
16. Niš, 1982. Str. 113. Sažetak.
1192. Mladenovid Z, Hujid H, Salihu S. Monomandibularna imobilizacija šrafovima kod sagitalnih
osteotomija progenija. U: Kongres Združenja za plastično in maksilofacialno kirurgijo Jugoslavije,
8. Portorož, 1988. Str. 122. Sažetak.
1193. Mladenovid Z, Jurišid A. Prilog terapiji subluksacija temporomandibularnog zgloba. Stomatol Glas
Srb. 1967;14(Vanredni broj):26-30.
1194. Mladenovid Z, Jurišid A. Subluksacija temporomandibularnog zgloba. U: Stomatološka nedelja SR
Srbije, 5. Kragujevac, 1967. Stomatol Glas. Srb 1967;14(Vanredni broj):26-30.
1195. Mladenovid Z, Jurišid A, Šurbat G. Dijagnoza Vaquez-Oslerove bolesti nakon ekstrakcije zuba.
Stomatol Vjesn. 1967;1(1-4):125-8.
1196. Mladenovid Z, Latid T, Dizdarevid R, Hujid H, Gvozden J. Monomandibularna imobilizacija u
terapiji fraktura korpusa mandibule. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984.
Str. 106-7. Sažetak.
1197. Mladenovid Z, Latid T, Piranid H. Maksilofacijalna hirurgija: za studente stomatologije. Sarajevo:
Stomatološki fakultet; 1984. 303 str. Skripta.
1198. Mladenovid Z, Latid T, Piranid H. Terapija traumatskih luksacija zuba Pfeiffer splintom. U:
Stomatološka nedelja Crne Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni
broj):183-6.
1199. Mladenovid Z, Piranid H, Grubor D. Problemi fiksacije nakon sagitalnih osteotomija progenije. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 16. Niš, 1982. Str. 117. Sažetak.
1200. Mladenovid Z, Piranid H, Grubor D. Rekonstrukcija posttraumatskih defekata frontobazalne
regije. U: Kongres plastičnih i maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1980. Str. 105-9.
1201. Mladenovid Z, Piranid H, Grubor D, Dautovid S, Kovačevid M. Protetska profundacija
vestibuluma i retrotuberalnog prostora maksile. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka
Banja, 1984. Str. 78. Sažetak.
1202. Mrzid A, Redžid A, Šuljak-Lončarevid A. Primjena MD Waterleasa u liječenju aftoznih ulceracija.
U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH
sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 45. Sažetak.
1203. Mujadžid M, Hujid H. Valorization of radiological diagnostics in hand injuries. U: Kongres
radiologa BiH, 1. Sarajevo, 1999. Str. 195. Sažetak.
1204. Mujadžid M, Hujid H, Lačevid S, Bašid A. Tretman i karakteristike opekotinskih povreda u
Sarajevu za period rata 1992-1995 godine. U: Kongres hirurga Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo,
1996. Str. 105-6. Sažetak.
1205. Mujadžid M, Hujid H, Mešid H, Mujadžid E, Prohid A. Tretman postopeklinskih sekvela gornjih
ekstremiteta. U: Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske, i estetske kirurgije, 3. Split, 2000.
Str. 84-5. Sažetak.
1206. Mujadžid M, Hujid H, Mujadžid E. Kirurško liječenje ratnih ozljeda perifernih živaca gornjih
ekstremiteta. U: Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, 1. Dubrovnik,
1998. Str. 47-8. Sažetak.
1207. Mujadžid M, Mujadžid E, Hujid H. Korelacija nivoa leukocita i multiple insuficijencije organa kod
teških opekotina. U: Simpozij Opekotinske povrede. Sarajevo, 1998. Str. 17. Sažetak.
1208. Muradbegovid M, Redžepagid S, Tafi S, Berhamovid E. Terapija obostrane terminalne bezubosti
ugradnjom P1H implantata. Bilten Stomatol BiH. 2005;(23):25-8.
1209. Muradbegovid M, Redžepagid S, Tafi S, Berhamovid E. Terapija terminalne bezubosti ugradnjom
implantata. Bilten Stomatol BiH. 2004;7(21-22):10-4.
1210. Muradbegovid M, Redžepagid S, Tafi S, Berhamovid E. Terapija jednostrane terminalne
bezubosti ugradnjom implantata i izradom pojedinačnih krunica. Bilten Stomatol BiH.
2006;8(24):15-8.
1211. Muratbegovid A. Istraživanje razvojnih defekata cakleni i molarno-incizivnih hipomineralizacija
kod dvanaestogodišnjaka *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2005. 90 str.
1212. Muratbegovid A. Molar incisor hypomineralisations – geting inside tooth structure. U: Congress
of the Balkan Stomatological Society, 15. Thessaloniki, 2010. Str. 19. Sažetak.
1213. Muratbegovid A, Ganibegovid M. Electronic dental anesthesia. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 10. Beograd, 2005. Balkan Journal of Stomatology. 2005;9(Suppl 1):56.
Sažetak.
1214. Muratbegovid A, Ganibegovid M. Elektronska dentalna anestezija – pilot studija. U: Stomatološki
dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 37. Sažetak.
1215. Muratbegovid A, Ganibegovid M, Markovid N. Molar incisor hypomineralization in Bosnia and
Herzegovina. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 37.
Sažetak.
1216. Muratbegovid A, Ganibegovid M, Markovid N. Oral health in pregnancy – epidemiological study.
U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 149. Sažetak.
1217. Muratbegovid A, Ganibegovid M, Zukanovid A. Accomplishing cooperation between
kindergarten day – care providers and pedodontists (Educative seminars). U: Congress of the
Balkan Stomatological Society, 8. Tirana, 2003. Str. 97-8. Sažetak.
1218. Muratbegovid A, Huseinbegovid A, Zukanovid A, Markovid N, Selimovid-Dragaš M. Assesment of
usefulness of optragate in children's dentistry. U: Congress of the Balkan Stomatological Society,
13. Limassol, 2008. P90. Sažetak.
1219. Muratbegovid A, Markovid N, Ganibegovid M. Idiopathic and developmental defects of enamel
in Bosnia and Herzegovina. U: Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 9.
Dubrovnik, 2008. Eur Arch of Paediatr Dent. Str. 37. Sažetak.
1220. Muratbegovid A, Markovid N, Ganibegovid-Selimovid M. Molar incisor hypomineralisation in
Bosnia and Herzegovina: aetiology and clinical consequences in medium caries activity
population. Eur Arch Paediatr Dent. 2007;8(4):189-94.
1221. Muratbegovid A, Markovid N, Kobašlija S. Developmental defects of enamel in Bosnia and
Herzegovina: 12 year olds. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007.
Str. 30. Sažetak.
1222. Muratbegovid A, Markovid N, Kobašlija S, Zukanovid A. Indeksi oralnog zdravlja i
hipomineralizacija kutnjaka i sjekutida kod bosanske djece u dobi od 12 godina. Acta Stomatol
Croat. 2008;42(2):155-63.
1223. Muratbegovid A, Markovid N, Zukanovid A, Kobašlija S, Selimovid-Dragaš M, Jurid H. Oral health
indices and obstacles to dental care related to demographic features in Bosnian children aged
six. Coll Antropol. (U štampi).
1224. Muratbegovid A, Zukanovid A, Markovid N. Molar-incisor-hypomineralisation impact on
developmental defects of enamel prevalence in a low fluoridated area. Eur Arch Paediatr Dent.
2008;9(4):228-31.
1225. Muratbegovid A, Zukanovid A, Markovid N. Optra Gate u dječijoj stomatologiji – mišljenje i stav
pacijenta. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 56. Sažetak.
1226. Mustagrudid D. Efekat imobilizacije na tok zarastanja replantiranih zuba. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 90. Sažetak.
1227. Mustagrudid D. Klinički aspekt presađivanja zuba. U: Stomatološki sobir na lekarite na
Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 209. Sažetak.
1228. Mustagrudid D. Kliničko-eksperimentalna verifikacija imobilizacionih metoda u liječenju
traumatskih povreda alveolodentalnog sistema [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1982. 137 str.
1229. Mustagrudid D. Kliničko-eksperimentalna verifikacija imobilizacionih metoda u liječenju
replantiranih zuba. Stomatol Vjesn. 1985;14:73-9.
1230. Mustagrudid D, Hatibovid Š, Huskanovid M. Traumatske povrede dentoalveolarnog sistema.
Stomatol Vjesn. 1983;12:17-21.
1231. Mustagrudid D, Kudanski B. Neka teoretska razmatranja o profilaksi alveolita. Stomatolog.
1977:3-6.
1232. Mustagrudid D, Kudanski B. Primjena armiranog žičanog splinta u imobilizaciji replantiranih zuba.
Stomatol Vjesn. 1982;11(2):33-5.
1233. Mustagrudid D, Kudanski B. Sinergijsko djelovanje jodoforma i cinkoksid eugenola u liječenju
alveolitisa. U: Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 3. Osijek, 1973. Str. 27-30.
1234. Mustagrudid D, Kudanski B, Gojkov T. Eksperimentalno istraživanje fibrinolitičkog djelovanja u
upalno promijenjenoj alveolarnoj čašici. Stomatol Vjesn. 1982;11(2):9-12.
1235. Mustagrudid D, Kudanski B, Gojkov T. Fibrinolitičko djelovanje u upalno promijenjenoj
alveolarnoj čašici i aminokaproična kiselina. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980.
Str. 196. Sažetak.
1236. Mustagrudid D, Kudanski B, Maglajlid N, Hatibovid Š. Principi biofizike u postupku stabilizacije
traumatiziranih zuba. Stomatol Vjesn. 1986;15:55-9.
1237. Mustagrudid D, Kudanski B, Sulejmanagid H. Folikularne ciste kao retinirajudi faktor u nicanju
zuba. Stomatol Vjesn. 1980;9:59-61.
1238. Mustagrudid D, Kudanski B, Sulejmanagid H, Gojkov T. Presađivanje zuba: iskustva Klinike za
oralnu hirurgiju u Sarajevu. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 10048.
1239. Mustagrudid D, Kudanski B, Topid B, Latid T. Klinička klasifikacija traumatskih povreda zuba.
Stomatol Vjesn. 1986;15:75-80.
1240. Mustagrudid D, Sulejmanagid H, Rukavina Ž. Osobitosti toksične reakcije na lokalni anestetik. U:
Naučen simpozium na oralnite hirurzi od Jugoslavija, 2. Ohrid, 1990. Str. 43. Sažetak.
1241. Mustagrudid D, Sulejmanagid H, Vinčevid D. Osnovni principi imobilizacije traumatiziranih zuba.
U: Stomatološki sobir na lekarite na Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 208. Sažetak.
N
1242. Nakaš E. Uticaj oralnih dezinficijensa na nivo Streptococcus mutans-a kod pacijenata sa fiksnim
ortodontskim aparatom *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2005. 63 str.
1243. Nakaš E, Demirovid D. Microbial effects of mouthwashes in patients with fixed orthodontic
appliances. U: Congress of the European Orthodontic Society, 82. Vienna, 2006. Str. 106. Sažetak.
1244. Nakaš E, Demirovid D. Side effects of chlorhexidin based mouthwashes in patients with fixed
orthodontic appliances. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006.
Str. 42. Sažetak.
1245. Nakaš E, Demirovid D, Tiro A. Microbial changes after insertion of fixed orthodontic appliances.
U: Congress of the European Orthodontic Society, 82. Vienna, 2006. Str. 137. Sažetak.
1246. Nakaš E, Prohid S. Mogudnosti hirurško-ortodontskog tretmana retiniranih maksilarnih sjekutida
– prikaz slučaja. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 46. Sažetak.
1247. Nakaš E, Prohid S, Tiro A, Džemidžid V, Filipovid M. Treatment of bilaterally impacted
mandibular canine teeth: a case report. U: Congress of the European Orthodontic Society, 85.
Helsinki, 2009. Str. 176. Sažetak.
1248. Nakaš E, Redžepagid L, Džemidžid V, Tiro A, Filipovid M. Prevalenca malokluzija djece
predškolskog uzrasta. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres
studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 48. Sažetak.
1249. Nakaš E, Tiro A, Džemidžid V. Orthodontic treatment of a patient with spondylitis specifica: a
case report. U: Congress of the European Orthodontic Society, 84. Lisbon, 2008. Str. 191.
Sažetak.
1250. Nakaš E, Tiro A, Redžid A. Presurgical orthodontic treatment in patients with cleft lip and palate.
U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 34. Sažetak.
1251. Nakaš E, Zukanovid A. The prevalence of cariogenic salivary micro-organisms in children of
various ages. Bosn J Basic Med Sci. 2007;7(2):168-72.
1252. Nogo A, Piranid H, Lukid S. Benigni mješoviti tumor (pleomorfni adenom) suzne žlijezde. Jugosl
Oftalmol Arh. 1987;25:159-62.
1253. Numid R, Šeremet M. Kontaminacija i intoksikacija ljudi pri radu sa pesticidima. U: Naučni
sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 19. ; Simpozijum: Epidemiološki
problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 3. Pula, 1977. Str. 155-7.
1254. Nuzzolese E, Biočina-Lukenda D, Jankovid S, Prohid S, Galid I. Forenzički značaj stomatološke
radiologije i strana tijela orofacijalnog područja. U: Jankovid S, Miletid D, urednici. Dentalna
radiografija i radiologija. Split: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu; 2009. Str. 221-236.
O
1255. Obradovid B, Dizdarevid D, Fočo F. Osteosarcoma of the mandible: a case report. Balkan Journal
of Stomatology. 2008;12(2):118-21.
1256. Obradovid B, Dizdarevid D, Fočo F. Osteosarkom mandibule: problemi u rekonstrukciji. U:
Kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata,
7. Rijeka, 2006. CD-ROM.
1257. Obralid N, Tahmiščija H, Kobašlija S, Bešlija S. Oralne komplikacije hemoterapije malignih
neoplazmi. Med Arh. 1999;53(1):47-50.
1258. Omerbašid S. Amelogenesis imperfecta segmantalis: protetsko rješenje jednog slučaja. U:
Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 1041-3.
1259. Omerbašid S, Zgonjanin P. Candida albicans i trichomonas kod nosioca totalnih proteza. U:
Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 84. Sažetak.
1260. Ožegovid L, Arifhodžid F, Babid M, Hadžid S, Pašid E. Infekcija kandidom, sistemski poremedaji i
protezna stomatopatija. Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem,
1. Sarajevo, 2001. Str. 98. Sažetak.
1261. Ožegovid L, Arifhodžid F, Babid M, Hadžid S, Pašid E. Infekcija kandidom, sistemski poremedaji i
protezna stomatopatija. Stomatol Vjesn. 2002;1(1):31-8.
1262. Ožegovid L, Beganovid M, Arifhodžid F. Candida albicans i protezne stomatopatije. Stomatol Glas
Srb. 1975;22:249-54.
1263. Ožegovid L, Beganovid M, Arifhodžid F. Candida albicans i protezne stomatopatije. U: Kongres na
stomatolozite na Jugoslavija, 5. Skopje, 1975. Str. 593-9.
P
1264. Pašid E. Hijaluronska kiselina – svakodnevni savremeni pristup u liječenju parodontalnih bolesti u
ordinaciji. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol
BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
1265. Pašid E. Koncentracija nitričnog oksida u pljuvački u prisustvu različitih metala i inflamacije
oralnih sluznica *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006.
74 str.
1266. Pašid E, Dedid A, Hadžid S. Concentration of nitric oxide in saliva of patients with oral mucous
membrane inflammation. Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str.
159. Sažetak.
1267. Pašid E, Dedid A, Hadžid S, Gojkov-Vukelid M, Hodžid M. Concentration of nitric oxide in saliva of
patient with different metals of oral cavity. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 13.
Limassol, 2008. P172. Sažetak.
1268. Pašid E, Dedid A, Huskid J, Hadžid S, Gojkov-Vukelid M, Hodžid M, Kantardžid A. Određivanje
koncentracije dušikova oksida u slini pacijenata s različitim metalima u usnoj šupljini ovisno o
inflamaciji. U: Kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a, 1. Zagreb, 2008.
Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):413. Sažetak.
1269. Pašid E, Hadžid S, Gojkov-Vukelid M, Hodžid M. Diagnostic and therapeutic protocol in a female
patient with aggressive periodontitis: a case study. U: Congress of the Balkan Stomatological
Society, 14. ; Scientific Congress of BgDa, 9. Varna, 2009. Str. 124. Sažetak.
1270. Pašid E, Tiro A, Hadžid S, Kantardžid A, Gojkov-Vukelid M, Tunja Pašid A. Terapija
hiperplastičnog gingivitisa nakon fiksne ortodontske terapije – prikaz slučaja. U: Međunarodni
simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U
štampi).
1271. Pavlica R, Marinčevid S, Filipovid M, Popovac D. Učešde hroničnih bolesnika u ukupnom
morbiditetu tuberkuloze sa područja grada Beograda. Pludne Bolesti. 1989;41:99-101.
1272. Perušina N, Ceribašid Lj, Kreso-Kneževid D, Hadžibegid N, Živkovid D. Komparativna analiza
ortodontskih anomalija evidentiranih tokom petnaestogodišnjeg perioda. Stomatol Vjesn.
1986;15:87-93.
1273. Petronijevid S, Beganovid M. Određivanje prostaglandinske aktivnosti u resorpciji alveolarne
kosti radioesejom na bazi oslobađanja Ca u kulturi embrionalnog tkiva. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 168. Sažetak.
1274. Petronijevid S, Sulejmanagid H. Gingivalna mikroangiopatija kod oboljelih od diabetes mellitusa.
Stomatol Glas Srb. 1981;28:107-110.
1275. Petronijevid S, Sulejmanagid H, Beganovid M, Radičevid N. Kliničko ispitivanje djelovanja
Lidocaina, Prokaina i Butanilkaina. Stomatol Glas Srb. 1981;28:159-64.
1276. Petrovid A, Kosorid D, Nikulin A, Perinovid M, Smajkid A. Bibliografija Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu (1945-1970). Sarajevo: Medicinski fakultet; 1971. 342 str.
1277. Petrovid-Jovičid A. Korišdenje izvora naučnih informacija u Kliničkoj bolnici Koševo u Sarajevu
*magistarski rad+. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 1975. 85
str.
1278. Pioch T, Kobašlija S, Duschner H, Staehle HJ. Dentinkonditionierung mit NaOCl: Untersuchungen
zur Morphologie und Haftfestigkeit. U: Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde, 122. ; Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung,
12. Bremen, 1998. Str. 19. Sažetak.
1279. Pioch T, Kobašlija S, Duschner H, Staehle HJ, Dörfer CE. Morphological characteristics of leakage
between dentin and composite – a CLSM study. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 138. Sažetak.
1280. Pioch T, Kobašlija S, Huseinbegovid A, Müller K, Dörfer CE. The effect of NaOCl dentin treatment
on nanoleakage formation. J Biomed Mater Res. 2001;56:578-83.
1281. Pioch T, Kobašlija S, Schagen B, Götz H. Interfacial micromorphology and tensile bond strength
of dentin bonding systems after NaOCl treatment. J Adhes Dent. 1999;1(2):135-42.
1282. Pioch T, Obst C, Kobašlija S, Dörfer CE. Hibridizacija samojetkajudih adhezivnih sistema i
konvencionalnih adheziva sa dentinom. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 73. Sažetak.
1283. Piranid H. Eksperimentalne mogudnosti ubrzanja epitelizacije nakon uzimanja autolognog kožnog
transplantata tipa Thiersche [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1978. 67 str.
1284. Piranid H. Hitne intervencije u maksilofacijalnoj hirurgiji. Posebna izdanja ANUBIH (Odjel Med
Nauk). 1998;108(27):24-31.
1285. Piranid H. Komparativna studija epitelizacije nakon uzimanja Thierschevog transplantata
kontaktno-nekontaktnim zavojem [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1980. 128 str.
1286. Piranid H. Koštana rekonstrukcija lica. Posebna Izdanja ANUBIH (Odjel Med Nauk).
2000;110(28):1-5.
1287. Piranid H. Principi hirurških procedura kod cheilognathopalatoshisis-a. U: Kongres dječijih hirurga
Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 2000. Str. 75. Sažetak.
1288. Piranid H. Rascjepi usne i nepca posmatrani sa aspekta pola, lokalizacije i socijalne pripadnosti:
klinički prikaz. Stomatol Vjesn. 1984;13:71-5.
1289. Piranid H. Uzroci nastanka cheilognathopalatoschisisa. Stomatol Vjesn. 1985;14:129-32.
1290. Piranid H, Dautovid S, Dizdarevid R. Maksilofacijalne ratne povrede: procjena i pristup. U:
Kongres hirurga Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 1996. Str. 38-41.
1291. Piranid H, Dautovid S, Dizdarevid R. Timski rad u zbrinjavanju ratnih rana glave i vrata. U: Kongres
hirurga Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 1996. Str. 83. Sažetak.
1292. Piranid H, Dautovid S, Dizdarevid R. Značaj primarnog tretmana povreda maksilofacijalne regije
izazvanih vatrenim oružjem. U: Kongres maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije, 10. Beograd, 2000.
Str. 17. Sažetak.
1293. Piranid H, Dautovid S, Dizdarevid R, Smajilagid A, Fočo F, Bejtovid B. Urođeni rascjepi usne i
nepca – hirurški aspekt. Posebna Izdanja ANUBIH (Odjel Med Nauk). 2004.
1294. Piranid H, Dautovid S, Dizdarevid R, Smajilagid A, Fočo F, Ramovid I, Mašid T, Imamovid E,
Bejtovid B. Hirurgija glave i vrata – iskustva i perspektive. U: Kongres plastično-rekonstruktivnih i
maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2003. Str.
114. Sažetak.
1295. Piranid H, Dautovid S, Hujid H. Maksilofacijalne povrede u odbrambenom ratu Bosne i
Hercegovine. Sarajevo: Print M; 1997. VII, 140 str.
1296. Piranid H, Dautovid S, Hujid H, Dizdarevid R, Šagi JS, Kovačevid M. Urgentna stanja
maksilofacijalne regije kod ratnih povreda. U: Simpozij Ratna medicina i medicina u ratu ’92./93.
Sarajevo, 1993. str. 19.
1297. Piranid H, Ferovid-Hasanbegovid Dž. Significance of velopharyngeal closure for speech after
palatoplasty. U: Congress of the International Association of Phonosurgeons, 1. Beograd, 1990.
Str. 141-2. Sažetak.
1298. Piranid H, Grubor D, Hujid H, Gvozden J. Problem hirurškog zatvaranja nepčanih fistula nakon
palatoplastike. U: Kongres Združenja za plastično in maksilofacialno kirurgijo Jugoslavije, 8.
Portorož, 1988. Str. 13.
1299. Piranid H, Hujid H. Zanimljivi slučajevi anomalija lica i vilica posmatrani sa hereditarnog aspekta.
Stomatol Vjesn. 1983;12:51-3.
1300. Piranid H, Hujid H, Dautovid S. Manipulativni hirurški zahvati u maksilofacijalnoj hirurgiji. U:
Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 4. Sarajevo, 1990. Str. 172. Sažetak.
1301. Piranid H, Latid T, Grubor D. Rehabilitacija usne šupljine kod preloma kondilarnog nastavka donje
vilice. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981;108-10.
1302. Piranid H, Latid T, Šagi S, Radovid R. Incidencija CL CP na teritoriji grada Sarajeva. U: Kongres
udruženja za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju Jugoslavije, 7. Novi Sad, 1984. Str. 180-2.
1303. Piranid H, Mašid T, Imamovid E, Bejtovid B. Orbitalne manifestacije periorbitalnih promjena –
hirurški aspekt. U: Kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku
kirurgiju glave i vrata, 5. Zadar, 2003. Str. 25. Sažetak.
1304. Piranid H, Mladenovid Z. Otežano otvaranje usne šupljine kao simptom raznih patoloških stanja u
organizmu. Med Pregl. 1975;28:525-7.
1305. Piranid H, Mladenovid Z, Dautovid S. Eksperimentalno ispitivanje epitelizacije deepiteliziranog
korijuma. U: Kongres plastičnih i maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1980. Str. 22630.
1306. Piranid H, Mladenovid Z, Dautovid S, Grubor D. Meningitis kao komplikacija maksilofacijalnih
povreda]. Stomatol Vjesn. 1981;10:139-41.
1307. Piranid H, Mladenovid Z, Grubor D. Problemi hirurškog tretmana kombinovanih deformiteta
gornje i donje vilice. U: Kongres plastičnih i maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije, 6. Sarajevo,
1980. Str. 206-9.
1308. Piranid H, Mladenovid Z, Hujid H. Terapija hroničnih parotita. Stomatol Vjesn. 1978;7(1-2):67-71.
1309. Piranid H, Mladenovid Z, Kovačevid M. Uloga zubnog tehničara u izradi individualnih splintova pri
hirurškom tretmanu viličnih deformiteta. Zdrav Rad. 1979;7: 1687-9.
1310. Piranid H, Mladenovid Z, Latid T, Dautovid S, Radovid R. Povrede maksilofacijalne regije kod
pokušaja suicida. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 108. Sažetak.
1311. Piranid H, Ramovid I, Bejtovid B. Značaj stomatološkog pregleda za hirurška oboljenja
maksilofacijalne regije. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem,
2. Sarajevo, 2003. Str. 45. Sažetak.
1312. Poje Z, Berberovid Lj, Humo E, Topid B. Neki aspekti efikasnosti visokoškolskog sistema u SRBiH.
U: Jugoslovensko savjetovanje “Efikasnost univerzitetskih studija”. Novi Sad, 1987. Str. 1-18.
1313. Popovid I, Vujoševid M, Kostid A. Hronični herpetični hejlitis: povodom jednog slučaja. Stomatol
Glas Srb. 1982;29:57-61.
1314. Popovid-Ceribašid Lj. Antropometrijska i ortodontska ispitivanja kod jednojajnih i dvojajnih
blizanaca [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1974. 50 str.
1315. Popovid-Ceribašid Lj. Etiologija orofacijalnih karakteristika blizanaca [doktorska disertacija].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1978. 104 str.
1316. Popovid-Ceribašid Lj. Hipoplazija nepoznate etiologije. Stomatol Vjesn. 1979;8:13-5.
1317. Popovid-Ceribašid Lj. Ortodontske nepravilnosti kao posledice trauma. Med Arh. 1979;33:16771.
1318. Popovid-Ceribašid Lj. Ortodontske nepravilnosti kao posledice traume. U: Kongres na ortodontite
na Jugoslavija, 3. Ohrid, 1978. Str. 135-9.
1319. Popovid-Ceribašid Lj. Rendgenski snimak šake kao kriterij za identifikaciju blizanaca. Stomatol
Vjesn. 1982;11:11-4.
1320. Popovid-Ceribašid Lj, Kreso-Kneževid D. Interdisciplinarna saradnja u tretmanu pacijenata sa
traumom orofacijalne regije. Stomatol Vjesn. 1983;12:47-9.
1321. Popovid-Ceribašid Lj, Kreso-Kneževid D. Ortodontska morfološka analiza: priručnik+. Sarajevo:
Svjetlost; 1986. 55 str.
1322. Popovid-Ceribašid Lj, Kreso-Kneževid D. Trauma kao etiološki faktor ortodontskih anomalija. U:
Stomatološki sobir na lekarite na Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 23. Sažetak.
1323. Popovid-Ceribašid Lj, Kreso-Kneževid D. Trauma orofacijalne regije i njene posljedice kod djece.
Stomatol Vjesn. 1986;15:217-22.
1324. Popovid-Ceribašid Lj, Kreso-Kneževid D. Trauma orofacijalne regije. Stomatol Vjesn. 1983;12:6772.
1325. Popovid-Ejdus B. Naše iskustvo u tretiranju obratnog preklopa sjekutida na Klinici za ortopediju
vilica. Stomatol Glas Srb. 1955;2(3):59-63.
1326. Popovid-Ejdus B. Osvrt na nepravilan oblik i broj zuba sa ortodontske tačke gledišta. Stomatol
Glas Srb. 1956;3(3): 13-21.
1327. Popovid-Ejdus B. Prilog poznavanju uticaja strume na denticiju. Stomatol Glas Srb. 1954;1(1):1520.
1328. Popovid-Ejdus B. Razmatranja i neki rezultati proučavanja uloge gutanja u ortopediji vilica.
Stomatol Glas Srb. 1957;4(3):48-58.
1329. Popovid-Ejdus B. Uticaj gušavosti na osifikaciju i denticiju. Stomatol Glas Srb. 1958;5(1): 38-43.
1330. Popovid-Ejdus B, Jovid M, Gvozdenovid V, Vojnovid M. Uloga vađenja zuba u socijalnoj i
preventivnoj ortopediji vilica. Stomatol Glas Srb. 1958;5(3):23-31.
1331. Požega-Sremac J, Blagojevid O. Protetska terapija pacijenta školskog uzrasta. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 256. Sažetak.
1332. Požega-Sremac J, Blagojevid O, Smolik K. Učestalost gubitka zuba interkaninog sektora kod djece
od 10-16 god. : jednogodišnja studija. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na
moru, 1981. Str. 545-7.
1333. Prcid A, Konjhodžid H, Malid M, Suljagid S. Dentalna ergonomija u praksi. U: Međunarodni
kongres hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):371. Sažetak.
1334. Prcid A, Vukovid A, Šuljak-Lončarevid A, Sarajlija M. Non-vital bleaching with 10% carbamide
peroxide gel in office technique (combined bleaching). U: Congress of the Balkan Stomatological
Society, 7. Kuşadasi, 2002. Str. 211. Sažetak.
1335. Prcid-Konjhodžid A, Konjhodžid F. Povodom dva slučaja dentogenoga apscesa mozga. Stomatol
Vjesn. 2002;1(1):57-62.
1336. Prcid-Konjhodžid A, Konjhodžid F. Povodom dva slučaja dentogenoga apscesa mozga. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 159.
Sažetak.
1337. Prcid-Konjhodžid A, Konjhodžid-Raščid H, Malid M, Suljagid S. Dentalna ergonomija u praksi. U:
Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat.
2003;37(3):371. Sažetak.
1338. Prcid-Konjhodžid A, Konjhodžid-Raščid H, Vukovid A, Bajsman A. Estetsko zbrinjavanje
mikrodoncije centralnih sjekutida kompozitnim materijalima. U: Međunarodni kongres hrvatskih
stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):370. Sažetak.
1339. Prohid S. Efikasnost antiresorptivnog djelovanja topikalno i intrakanalno apliciranog alendronata
kod odgođenih replantacija zuba pasa *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2005. 90 str.
1340. Prohid S. Efikasnost dodatne intraosealne anestezije kod ekstrakcije mandibularnih molara
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2001. 51 str.
1341. Prohid S. Savremeni pristupi u terapiji traumatski avulziranih zuba – autorizovana predavanja.
Bilten Stomatol BiH. 2008;10(29):27-34.
1342. Prohid S. Suvremeni pristupi u terapiji avulziranih zuba: činjenice i zablude. U: Međunarodni
stomatološki kongres. Vis, 2008. Str. 22. Sažetak.
1343. Prohid S, Babid M, Sulejmanagid H, Salihagid D. Pindborgov tumor ili rijetki odontogeni epitelni
kalcificirajudi tumor. Bilten Stomatol BiH. 2001;4(11-12):9-12.
1344. Prohid S, Delid L. Hirurški aspekt terapije hiperplastičnih gingivitisa: prikaz slučaja. U:
Međunarodni stomatološki kongres. Vis, 2008. Str. 37. Sažetak.
1345. Prohid S, Galid I, Jankovid S, Franasovid Đ. Radiološki aspekti dentalne implantologije. U:
Jankovid S, Miletid D, urednici. Dentalna radiografija i radiologija. Split: Medicinski fakultet
Sveučilišta u Splitu; 2009. Str. 207-218.
1346. Prohid S, Nakaš E. Antiresorptivni učinak intrakanalne aplikacije
eksperimentalnom modelu. Acta Stomatol Croat. 2009;43(4):301-9.
alendronata
na
1347. Prohid S, Nakaš E. Evaluation of root structure loss using AutoCAD assisted histomorphometry.
Braz J Oral Sci. 2008;7(26):1620-3.
1348. Prohid S, Sulejmanagid H. Antiresorptive effect of the bisphosphonate (alendronate) on delayed
tooth replantation of the dog. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo,
2006. Str. 24. Sažetak.
1349. Prohid S, Sulejmanagid H. Efikasnost dodatne intraosealne anestezije kod ekstrakcije
mandibularnih molara. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 65-6. Sažetak.
1350. Prohid S, Sulejmanagid H, Dalagija F, Merhemid Z, Ličanin Z. Mogudnosti radiološke dijagnostike
hemangioma u oralno-hirurškoj praksi. Bilten Stomatol BiH. 2000;3(9):2-5.
1351. Prohid S, Sulejmanagid H, Sulejmanagid N. Naša iskustva sa endosealnim dentalnim
implantatima. U: Simpozij „Stomatologija danas“. Jahorina, 2005. Str. 17. Sažetak.
1352. Prohid S, Sulejmanagid H, Sulejmanagid N. Our experiences with endosseous dental implant. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 10. Beograd, 2005. Balkan journal of
Stomatology. 2005;9(Suppl 1):17. Sažetak.
1353. Prohid S, Sulejmanagid H, Šečid S. The efficacy of supplemental intraosseous anesthesia after
insufficient mandibular block. Bosn J Basic Med Sci. 2005;5(1):57-60.
1354. Prohid S, Sulejmanagid H, Šečid S, Sulejmanagid N. Dental treatment of the patients with
disorders of hemostasys. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str.
54. Sažetak.
1355. Prohid S, Sulejmanagid N. Mogudnosti apikotomije višekorjenih zuba: prikaz slučaja. Bilten
Stomatol BiH. 2002;5(14-15):15-20.
1356. Prohid S, Sulejmanagid N. Savremeni pristup replantaciji traumatski ekstrahiranih zuba: prikaz
slučaja. Med Žurnal. 2004;10(1-2):53-8.
1357. Prohid S, Sulejmanagid N. Suvremeni pristup replantaciji traumatski ekstrahiranih zuba. U:
Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat.
2003;37(3):371-2. Sažetak.
1358. Prohid S, Sulejmanagid N. Savremeni pristup replantaciji traumatski ekstrahiranih zuba: prikaz
slučaja. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo,
2003. Str. 33. Sažetak.
1359. Prohid S, Trninid S, Galid I. Djelovanje brzine aplikacije intraosealne anestezije na promjene
krvnog tlaka i bila kod pasa: ogledna studija. U: Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog
društva HLZ-a, 4. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):378. Sažetak.
1360. Prohid S, Trninid S, Galid I. Računarski program za evaluaciju kirurškog protokola, kliničkih i
parakliničkih vrijednosti u dentalnoj implantologiji. Kongres Hrvatskog društva za dentalnu
implantologiju, 2. Zagreb, 2007. Acta Stomatol Croat. 2008;42(1):103.
R
1361. Radovid F, Karišik M, Hadžiomerovid V, Dautovid S, Brailo M. Malignant tumors of the maxillar
sinus: 15 year analysis. U: European Congress of Radiology, 5. Bordeaux, 1983. Str. 48.
1362. Rajid Z, Topid B, Maglajlid N, Premik M, Beloica D. Preventivni programi u stomatologiji. Zagreb:
Jumena; 1989. 115 str.
1363. Ramovid I, Fočo F, Al-Khalil M. Preoperativna problematika djece sa CLCP-om. U: Kongres
pedijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešdem, 2. ; Seminar pedijatrijskih
medicinskih sestara, 1. Sarajevo, 2002. Str. 83-4. Sažetak.
1364. Ramovid I, Piranid H, Fočo F, Imamovid E. Dosadašnja iskustva u hirurškom tretmanu rascjepa
usne i nepca. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1.
Sarajevo, 2001. Str. 67-8. Sažetak.
1365. Ramovid I, Smajilagid A, Mašid T, Imamovid E, Bejtovid B. Hirurški tretman rascjepa usne i nepca
u periodu 1998-2002. godine. U: Kongres plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u
Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2003. Str. 142. Sažetak.
1366. Redžepagid L. Potreba pravilnog i blagovremenog informiranja studenata Grupacije medicinskih
nauka o studiranju po principima Bolonjskog procesa. U: Reforma visokog obrazovanja: primjena
Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, 2. Sarajevo, 2008. Str. 121-4.
1367. Redžepagid S. Dvodimenzionalne diskrepance subgingivalno postavljenog ruba navlake
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1992. 174 str.
1368. Redžepagid S. Indikacije za supragingivalnu preparaciju zuba nosača fiksnog protetskog rada..
Med Arh. 1998;52:101-5.
1369. Redžepagid S. O problemu oralne higijene u hadisu Božijeg poslanika, Muhammeda s. a. v. s.
Med Arh. 1997;51:35-9.
1370. Redžepagid S. Odnos cervikalnog ruba navlake prema dento-gingivalnim strukturama. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 194-5. Sažetak.
1371. Redžepagid S. Proizvoljnost u obradi postekstrakcione rane kao limitirajudi faktor u planiranju i
realiziranju protetske terapije. Bilten Stomatol BiH. 1999;2(5):19-22.
1372. Redžepagid S. Rubno zatvaranje u fiksnoj stomatološkoj protetici. Sarajevo: Udruženje
stomatologa BiH; 1999. 125 str.
1373. Redžepagid S. Supragingivalna preparacija zuba nosača fiksnog protetskog rada *magistarski rad+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 123 str.
1374. Redžepagid S. Učestalost i etiologija karijesa na zubu nosaču fiksnog protetskog rada u uvjetima
rata. Med Arh. 1995;49:95-9.
1375. Redžepagid S. Vrijednost horizontalne diskrepance na subgingivalno postavljenom rubu krune.
Med Arh. 1997;51:93-7.
1376. Redžepagid S. Vrijednost vertikalne diskrepance na subgingivalno postavljenom rubu krune. Med
Arh. 1999;53:231-5.
1377. Redžepagid S. Značaj rendgen-snimaka za procjenu postojede i izradu zamjenske protetske
terapije. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 15. Sažetak.
1378. Redžepagid S. Zubi psa kao eksperimentalni model u fiksnoj stomatološkoj protetici. Med Arh.
1996;50:99-102.
1379. Redžepagid S, Batkovski S. Učestalost protetski nepovoljnog tubera maxille i njegov značaj u
praksi. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 22. Sažetak.
1380. Redžepagid S, Batkovski S, Vukmirovid P. Estetika fiksnog protetskog rada. U: Stomatološki sobir
na lekarite na Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 246. Sažetak.
1381. Redžepagid S, Berhamovid E. Estetika stomatološkog fiksnog protetskog rada – realnost,
mogudnost i perspektiva. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 121-2. Sažetak.
1382. Redžepagid S, Berhamovid E. Frakturiran korijen zuba kao osnova za protetsku rekonstrukciju
zuba – ekstrahirati ili liječiti. Bilten Stomatol BiH. 2001;4(11-12):22-4.
1383. Redžepagid S, Berhamovid E. Influence of modern aggression on mobile denture fractures:
experience from Sarajevo. U: Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 26.
Cavtat, 2002. Acta Stomatol Croat. 2002;36(3):344. Sažetak.
1384. Redžepagid S, Berhamovid E. Održavanje oralne higijene na suprastrukturama dentalnih
implantata. Bilten Stomatol BiH. 2002;5(14-15):21-3.
1385. Redžepagid S, Berhamovid E. Possibility of making crowns on canines. U: Annual Conference of
the European Prosthodontic Association, 26. Cavtat, 2002. Acta Stomatol Croat. 2002;36(3):355.
Sažetak.
1386. Redžepagid S, Berhamovid E. Psihosocijalni aspekt protetskog zbrinjavanja. Bilten Stomatol BiH.
1999;2(6):32-5.
1387. Redžepagid S, Berhamovid E. Terapija frakturiranog korijena zuba izradom kočid nadogradnje. U:
Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str.
123. Sažetak.
1388. Redžepagid S, Berhamovid E, Dardagan A. Aetiology of the mobile prosthesis fractures under the
conditions of modern aggression: experiences from Sarajevo. U: BIMA – FIMA Scientific
Convention 2001 “Medical Dilemmas in Developing Countries”. Sarajevo, 2001. Str. 66. Sažetak.
1389. Redžepagid S, Berhamovid E, Dautovid L. Vađenje konfekcijske kočid nadogradnje iz zubnog
korijena. Bilten Stomatol BiH. 2003;6(19-20):23-6.
1390. Redžepagid S, Dardagan A, Berhamovid E. Historija stomatologije. BIMA Journal. 2000;1:42-9.
1391. Redžepagid S, Dardagan A, Berhamovid E. The prosthetic performance possibility in the
conditions of modern aggression: experiences from Sarajevo. U: BIMA – FIMA Scientific
Convention 2001 “Medical Dilemmas in Developing Countries”. Sarajevo, 2001. Sažetak. Str. 67.
1392. Redžepagid S, Gavranovid-Glamoč A, Demirovid-Šečid S, Trninid S. Prosthodontic-surgical
rehabilitation of the patient with radicular cyst. U: Congress of the Stomatological Society, 11.
Sarajevo, 2006. Str. 115. Sažetak.
1393. Redžepagid S, Kazazid L, Gavranovid-Glamoč A. Prosthetic care of fractured teeth using
composite ready-made dowels – FRC POSTEC. U: Congress of the Balkan Stomatological Society,
11. Sarajevo, 2006. Str. 124. Sažetak.
1394. Redžepagid S, Kazazid L, Gavranovid-Glamoč A. Značaj izrade privremenih krunica: direktna
metoda sa Revotek LC: prikaz slučaja. Bilten Stomatol BiH. 2006;8(24):8-14.
1395. Redžepagid S, Tafi S, Muradbegovid M, Berhamovid E. Nadoknada centralnog sjekutida
implantatom: prikaz slučaja. Bilten Stomatol BiH. 2003;6(19-20):16-9.
1396. Redžepagid Salko, Redžepagid S. Opravdanost primjene improvizovane kočid nadogradnje u
praksi. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 305. Sažetak.
1397. Redžepagid S, Rustemovid J, Redžepagid Salko. Postupak cementiranja limitirajudi faktor uspjeha
fiksnog protetskog rada. Zdrav Rad. 1990:17(37-38):3742. Sažetak.
1398. Redžid A, Bandid A. Modern evaluation of hypodonty in genetically related population. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 18. Sažetak.
1399. Redžid A, Bandid-Tiro A, Ličanin I. Clinical and genetic aspect of hypodontia: a geneological
analysis. Med Žurnal. 2007;13(3-4):110-2.
1400. Redžid A, Bandid-Tiro A, Ličanin I. Genetic aspect of hypodoncy in extended family. U: B&H
symposium „Morphology in science and practice“ with international participation, 2. Sarajevo,
2006. Str. 19. Sažetak.
1401. Redžid A, Berisalid A, Mucid F. Denticle – genetical, stomatological and medical problem: case
report. U: B&H Symposium „Morphology in science and practice“ with international
participation, 3. Sarajevo, 2009. Journal of Medical Faculty University of Sarajevo
Bosnia&Herzegovina: Folia medica facultatis medicinae Universitatis Saraeviensis.
2009;44:1(Suppl). Str. 40. Sažetak.
1402. Redžid A, Dedid A, Sadikovid S, Bajrid E, Kantardžid A. Genetic aspect of morbus Darier. Med
Žurnal. 2008;14(3):111-114.
1403. Redžid A, Prcid-Konjhodžid A, Alibašid Z. Genetička evaluacija hipodoncije kod djece sarajevskog
područja. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1.
Sarajevo, 2001. Str. 104. Sažetak.
1404. Redžid A, Saračevid E, Dedid A. Genetically determined cystic fibrosis in children population of
Sarajevo region. HealthMED. 2009;3(3):86.
1405. Ristid S, Dedid A, Vranid E, Stojanovid N, Puhalo-Sladoje D, Tošovid D. Markeri oksidativnog
stresa i antioksidativne zaštite u salivi kod diabetičara. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem,
1. Sarajevo, 2009. Str. 17. Sažetak.
1406. Rozid M, Slatina I. Mogudnosti oralne rehabilitacije primjenom implantacijskog sustava: prikazi
slučajeva. U: Kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, 1. Poreč, 2005. Acta
Stomatol Croat. 2005;39(3):274. Sažetak.
S
1407. Sadagid E, Vrcid D, Kazazid N, Lincender L, Sulejmanagid H, Dalagija F. CT i MRI tumora usne
duplje i usnoždrijelne regije. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 128. Sažetak.
1408. Salihagid D, Gojkov T, Ljutovid Z. Papilarne hiperplazije tvrdog nepca. Bilten Stomatol BiH.
2001;4(11-12):16-8.
1409. Salihagid D, Gojkov T, Ljutovid Z. Papilarne hiperplazije tvrdog nepca. U: Kongres stomatologa
Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 160. Sažetak.
1410. Salihagid D, Ljutovid Z. Uvedanje alveolarnog grebena metodom primjene hydroxylapatit
matrixa. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo,
2003. Str. 39. Sažetak.
1411. Salihagid D, Ljutovid Z, Sulejmanagid H, Hamzid S. Mikrobiološki laboratorijski testovi u
dijagnostici dentogenih infekcija. Bilten Stomatol BiH. 2000;3(9):6-9.
1412. Salihagid D, Ljutovid Z, Sulejmanagid H, Kudanski B. Trauma kao etiološki faktor nastanka
radikularnih cista. Bilten Stomatol BiH. 1999;2(5):11-4.
1413. Salihagid D, Suljagid S. Kokain ovisnik kao riziko grupa u oralno-hirurškoj praksi. U: Stomatološki
dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 36. Sažetak.
1414. Salihagid S, Hujid H. Epidemiološki pokazatelj i kirurško liječenje malignih melanoma u Klinici za
rekonstrukcijsku i plastičnu kirurgiju Sarajevo – u razdoblju 1992-1997. godine. U: Hrvatski
kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, 1. Dubrovnik, 1998. Str. 86. Sažetak.
1415. Salkid A, Šečid-Demirovid S, Bešlija V, Habibovid J. Values of INR as a factor of local hemostasis
efficiency in oral surgery. U: Annual International Ain Shams Medical Students's Congress, 11.
Cairo, 2003. Str. 8. Sažetak.
1416. Sarajlid N, Cihlarž Z, Klonowski EE, Selak I, Brkid H, Topid B. Two criteria dental aging method
applied to a Bosnian population: Comparison of formulae for each tooth group versus one
formula for all teeth. Bosnian J Basic Med Sci. 2006;6(3):78-83.
1417. Sarajlid N, Topid B, Brkid H, Alajbeg ŽI. Aging quantification on alveolar bone loss. Coll Antropol.
2009;33:1165-70.
1418. Sarajlija M. Direct esthetic restorative materials. U: Dental Progress 2001. Budapest, 2001. Str.
18. Sažetak.
1419. Sarajlija M. Evaluacija efikasnosti jednokomponentnih dentin adheziva. Stomatol Vjesn.
2002;1(1):3-16.
1420. Sarajlija M. Ispitivanje efikasnosti jednokomponentnih dentin-adheziva na vezivanje kompozita
sa dentinom [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2000. 71
str.
1421. Sarajlija M. Komparativno istraživanje snage vezivanja tri jednokomponentna adhezivna sistema
sa dentinom. HealthMED. 2008;2(3):114-21.
1422. Sarajlija M. Laboratory evaluation of single-component dentin adhesive system. U: Dental
Progress 2000. Vienna, 2000. Str. 15. Sažetak.
1423. Sarajlija M, Hasid-Brankovid L. Endodontic treatment of teeth with large periapical lesions:
report of two cases. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 94.
Sažetak.
1424. Sarajlija M, Konjhodžid-Prcid A. The use of Raypex 4 in determining the working lenght. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 102. Sažetak.
1425. Sarajlija M, Prcid A. A comparative investigation of shear bond strength to dentin of One Coat
Bond and Prime & Bond NT: in vitro study. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 7.
Kuşadasi, 2002. Str. 134. Sažetak.
1426. Sarajlija M, Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A. Clinical evaluation of posterior composite
resin restorations: one year results. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid,
2004. Str. 127-8. Sažetak.
1427. Sarajlija M, Smajkid N, Prcid A. The use of hand nickel-titanium K-files in endodontic treatment
of curved root canals. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 13. Limassol, 2008.
P163. Sažetak.
1428. Sarajlija M, Tahmiščija H. SEM evaluacija jednokomponentnih dentin adheziva. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 140-1.
Sažetak.
1429. Sarajlija M, Tahmiščija H, Cvetkovid T, Vujovid B. Terapija viličnih osteomijelitisa lokalnom
primjenom linkomicina. U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci,
1990. Str. *76+. Sažetak.
1430. Savid T, Topid B. Protokol u dijagnozi i terapiji oralnog lichena. U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski
parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *47+. Sažetak.
1431. Seferovid A, Deronja L. Influence of lead on histologic characteristic of mammary gland in rats.
U: Congress of Medical Students of B&H, 1. Tuzla, 1996. Str. 68.
1432. Seferovid A, Deronja L, Muminovid M, Begid A, Mornjakovid Z. The influence of lead acetate on
the number of vital embryo, resorption and macroscopic anomalies of primigravid rats. U:
Annual International Ain Shams Medical Students' Congress, 6. Cairo, 1998. Str. 107. Sažetak.
1433. Seferovid M, Filipovid M. Varijacije razmjera mandibule u djece predpubertetskog doba. U:
Kongres ortodonata Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1990. Str. 131-2. Sažetak.
1434. Sejfija O, Dizdarevid R. Flegmona poda usta. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980.
Str. 208. Sažetak.
1435. Selak I, Šeremet M, Miloševid Z. Morfološke promjene pulpe i okolnih struktura zuba kod
ozračenih životinja. Med Arh. 1993;47:73-5.
1436. Selimovid-Dragaš M. Evaluacija citotoksičnosti konvencionalnih glas jonomer cemenata i
cemenata modificiranih smolama [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2009. 156 str.
1437. Selimovid-Dragaš M. Uticaj životne sredine na stanje oralnog zdravlja raseljene djece
[magistarski rad]. Sarajevo: univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2002. 104 str.
1438. Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A, Kobašlija S. Klinička evaluacija kvaliteta ispuna kod
nekompliciranih fraktura prednjih zuba. U: Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa
međunarodnim učešdem, 4. Herceg Novi, 2004. Str. 99. Sažetak.
1439. Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A, Kobašlija S. Treatment possibilities of complicated crown
fractures in children: case report. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo,
2006. Str. 60. Sažetak.
1440. Selimovid-Dragaš M, Huseinbegovid A, Kobašlija S. Quality assurance in primary dental health
care. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 10. Beograd, 2005. Balkan Journal of
Stomatology. 2005;9(1 Suppl):12. Sažetak.
1441. Selimovid-Dragaš M, Kobašlija S. Učestalost karijesa na prvim stalnim molarima kod
dvanaestogodišnjaka u Sarajevu. Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 116. Sažetak.
1442. Selimovid-Dragaš M, Kobašlija S. Uticaj oralne higijene na parodontalni status
dvanaestogodišnjaka i petnaestogodišnjaka u četiri osnovne škole u Kantonu Sarajevo. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 25.
Sažetak.
1443. Selimovid-Dragaš M, Kobašlija S, Huseinbegovid A. Complicated crown fractures in children –
treatment possibilities for post-endodontic rehabilitation. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 219. Sažetak.
1444. Selimovid-Dragaš M, Maglajlid N. Oral health status and oral health behaviour of 12-year-old
schoolchildren in Sarajevo. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 7. Kuşadasi, 2002.
Str. 81. Sažetak.
1445. Selimovid-Dragaš M, Omanid A. Osiguranje kvaliteta usluga u primarnoj stomatološkoj zaštiti.
Magazin Komore stomatologa. 2006;1(1):14-8.
1446. Slankamenac S. Bol u temporomandibularnom zglobu kao posledica doživljene traume glave.
Stomatol Vjesn. 1983;12:73-8.
1447. Slankamenac S. Da li je današnji ljekar prevaziđen? Stomatol Vjesn. 1985;14:45-8.
1448. Slankamenac S. Deformacije vilica i lica i protetičar. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb,
1986. Str. 34. Sažetak.
1449. Slankamenac S. Direktno podlaganje proteza mekim samovezujudim akrilatom “Palsivit –
Kulzer”. Stomatol Glas Srb. 1967;14:185-7.
1450. Slankamenac S. Embriogenetska i dento-facijalna harmonija. U: Stomatološki sobir na lekarite na
Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 138. Sažetak.
1451. Slankamenac S. Emocionalni problemi u vezi sa povredom glave i protetska restauracija. U:
Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 2. Osijek, 1971;15-7.
1452. Slankamenac S. Fiziologija učenja i prilagođavanja bezubih pacijenata na proteze. Med Pregl.
1980;33:449-52.
1453. Slankamenac S. Fonacija u odnosu na zube. Stomatol Vjesn. 1968;2(1-6):413-6.
1454. Slankamenac S. Gubitak zuba, konsekvence i psihološki momenti. U: Stomatološka nedelja SR
Srbije, 9. Beograd, 1973. Stomatol Glas Srb. 1974;21(Vanredni broj):107-10.
1455. Slankamenac S. Hemija hladno vulkanizirajudih silikonskih materijala za otiske. U: Stomatološka
nedelja SR Srbije, 8. Kruševac, 1971. Stomatol Glas Srb. 1971;18(Vanredni broj):384-7.
1456. Slankamenac S. Individualna kašika od metala melota. Stomatol Glas Srb. 1965;12:221-3.
1457. Slankamenac S. Integracija aktivnosti stomatognatih struktura bezubih pacijenata i njihovo
prilagođavanje totalnim protezama. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 14. Novi Sad, 1979;876-9.
1458. Slankamenac S. Istraživanje nekih motivacionih aspekata prihvatanja i nošenja totalnih porteza.
U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva, 1976. Str. 409-12.
1459. Slankamenac S. Jedan od načina za izradu opturator-proteza kod gnatopalatochisa. Stomatol
Vjesn. 1967;1(1-4):35-40.
1460. Slankamenac S. Laboratorijska izrada totalne i parcijalne proteze posredstvom polycast sistema.
U: Stomatološka nedelja Crne Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni
broj):247-9.
1461. Slankamenac S. Materijali u stomatologiji: nemetali. Sarajevo: Svjetlost; 1978. 152 str.
1462. Slankamenac S. Motivacija kao uslov za prihvatanje i nošenje protetske opskrbe. U: Kongres na
stomatolozite na Jugoslavija, 5. Skopje, 1975. Str. 901-10.
1463. Slankamenac S. Motivationsaspekte fur das Akzeptieren und Tragen von totalen Prothesen.
[Motivational aspects of the acceptance and wearing of complete dentures]. Quintessenz.
1980;;31:39-44.
1464. Slankamenac S. Neestetske deformacije vilica, lica i zuba i njihov odraz na psihu pacijenta. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 220. Sažetak.
1465. Slankamenac S. Neki psihološki aspekti pojedinačne i grupne prakse. Stomatol Glas Srb.
1974;21:193-200.
1466. Slankamenac S. Neurofiziološki aspekti prihvatanja i prilagođavanja stomatognatnih struktura
nosilaca totalnih proteza. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 148-9. Sažetak.
1467. Slankamenac S. O potrebi permanentnog usavršavanja (inovacije znanja). U: Stomatološka
nedelja SR Srbije, 15. Beograd, 1981. Stomatol Glas Srb. 1982;29(Vanredni broj):33-6.
1468. Slankamenac S. O uzrocima poroznosti i prskanja akrilata. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 2.
Niš, 1964. Stomatol Glas Srb. 1965;12(Vanredni broj):148-52.
1469. Slankamenac S. Odnos lekara prema bolesniku i obrnuto. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o
temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 21-2. Sažetak.
1470. Slankamenac S. Okludator od plastične mase. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 5. Kragujevac,
1967. Stomatol Glas Srb. 1967;14(Vanredni broj):118-20.
1471. Slankamenac S. Organizam u procesu starenja i oralna rehabilitacija. Stomatol Vjesn.
1985;14:35-41.
1472. Slankamenac S. Organizam u procesu starenja i oralna rehabilitacija. Mak Stomatol Pregl.
1987;2:135-7.
1473. Slankamenac S. Parodontični zub kao nosač mosta. Stomatol Vjesn. 1984;13:39-44.
1474. Slankamenac S. Pedagoški standardi na Univerzitetsko medicinskom centru Sarajevo. U: Mandid
P, rukovodilac projekta. Kompleksna istraživanja efikasnosti studiranja na visokoškolskim
ustanovama Bosne i Hercegovine: pedagoški standardi; nastavni rad *naučni projekt+. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu; 1976. Str. 117-37.
1475. Slankamenac S. Poboljšanje estetskog izgleda proteze primenom antropometrijske metode
izbora velikih sekutida. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 3. Banja Koviljača, 1965. Stomatol Glas
Srb. 1966;13(Vanredni broj):93-7.
1476. Slankamenac S. Polimerizacijski sistem monomer-polimer. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 2.
Niš, 1964. Stomatol Glas Srb. 1965;12(Vanredni broj):225-30.
1477. Slankamenac S. Postupak za dobijanje preciznog otiska alginatom. U: Stomatološka nedelja SR
Srbije, 8. Kruševac, 1971. Stomatol Glas Srb. 1971;18(Vanredni broj):281-3.
1478. Slankamenac S. Postupak za dobivanje preciznog otiska alginatom. U: Stomatološka nedelja Crne
Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):282-3.
1479. Slankamenac S. Povreda glave i post traumatski sindrom manifestovan na
temporomandibularnom zglobu. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 14. Novi Sad, 1979;785-7.
1480. Slankamenac S. Predavanja iz tehnologije materijala u stomatološkoj protetici. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu; 1963. 149 str.
1481. Slankamenac S. Pripreme za lečenje i procena protetskog bolesnika. U: Stomatološka nedelja SR
Srbije, 11. Negotin, 1975. Str. 78-9.
1482. Slankamenac S. Pripreme za lečenje i procena protetskog bolesnika. U: Simpozij stomatologa
Slavonije i Baranje, 4. Osijek, 1975. Str. 146-8.
1483. Slankamenac S. Pripreme za liječenje i strah protetskog bolesnika. U: Suvin M, Branovački D, et
al. Dostignuda u stomatološkoj protetici. Zagreb: Liber; 1977. Str. 64-74.
1484. Slankamenac S. Profesionalne prostorije: kolektivna ordinacija; psihološki aspekti rada. U:
Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema.
Zagreb, 1974. Str. 1. Sažetak.
1485. Slankamenac S. Protetska rehabilitacija u menopauzi. U: Simpozij stomatologa Slavonije i
Baranje, 2. Osijek, 1971;192-4.
1486. Slankamenac S. Pseudopsihologija u stomatologiji: razmatranje nekoliko pitanja iz oblasti
pseudopsihologije i rada u našim ordinacijama. Stomatol Vjesn. 1977;6(1-2):57-8.
1487. Slankamenac S. Psychological aspects of individual and group practice administration.
Quintessence Int. 1974;5:65-71.
1488. Slankamenac S. Shvatanje važnosti zuba. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja,
1977. Stomatol Glas Srb. 1977;24(Vanredni broj):359-61.
1489. Slankamenac S. Sindrom nakon povrede glave i zubno lekarski tretman. U: Stomatološka nedjelja
SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str. 29-31.
1490. Slankamenac S. Tretman bezubih pacijenata: problem uspeha i neuspeha. U: Stomatološka
nedelja SR Srbije, 13. Sokobanja, 1978. Str. 479-82.
1491. Slankamenac S. Uloga nastavnika u studiju stomatologije. Stomatol Vjesn. 1981;10:151-3.
1492. Slankamenac S. Uloga pomodnog personala u studiju stomatologije. Stomatol Vjesn.
1981;10:159-60.
1493. Slankamenac S. Uticaj gubitka zuba i nošenja protetske nadoknade na psihu i emocije protetskog
bolesnika *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1974.
136 str.
1494. Slankamenac S. Zagrižajni šabloni izrađeni od ružičastog voska: rezultati jedne ankete. Stomatol
Vjesn. 1967;1(1-4):17-21.
1495. Slankamenac S. Zubni lekar kao ličnost. Stomatol Vjesn. 1982;11:51-3.
1496. Slankamenac S, Beganovid M. Dobivanje funkcionalnog otiska
poluindividualne kašike. Stomatol Vjesn. 1970;4(1-4):19-22.
pomodu silikona i
1497. Slankamenac S, Bičakčid Dž, Ceribašid O, Šehovid Z. Rubovi funkcionalnog otiska i proteze i
njihov značaj u našoj praksi. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 5. Kragujevac, 1967. Stomatol
Glas Srb. 1967;14(Vanredni broj):51-4.
1498. Slankamenac S, Ceribašid O. Korelacija širine i dužine srednjeg sekutida prema širini i dužini lica.
Stomatol Glas Srb. 1964;11:243-7.
1499. Slankamenac S, Ceribašid O. Mesto i uloga stomatologije u zdravstvenoj službi. Stomatol Vjesn.
1968;2(1-6):7-12.
1500. Slankamenac S, Ceribašid O. Postupak za izračunavanje dužine i širine srednjeg sekutida iz dužine
i širine lica. Glasnik ADJ. 1964;1:141-3.
1501. Slankamenac S, Ceribašid O, Cvetkovid T, Ejdus-Popovid B, Jurišid A, Kostid A, Topid B, Kudanski
B, Mladenovid Z, Demirovid D, Hadžimejlid N, Arifhodžid F, Šeremet M, Gojkovid R, Ceribašid Lj,
Bašid N, Malid M, Filipovid M, Bičakčid Dž, Popovid K, Ganibegovid M. Istraživanje morfološkofizioloških karakteristika i patofizioloških promjena orofacijalnih struktura stanovništva SR Bosne
i Hercegovine *naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1978. 47 str.
1502. Slankamenac S, Gojkov T. Brušenje zuba sa polu-stepenicom i izrada livene krunice. U:
Stomatološka nedelja Crne Gore, 2. Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni
broj):272-7.
1503. Slatina I, Radovid S, Tahmiščija A. Squamous odontogenic tumor: case report. U: Congress of the
Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 33. Sažetak.
1504. Smajid R, Kobašlija S, Šečid S. Replantacija zuba sa nezavršenim rastom korjena kod
sedmogodišnje djevojčice. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim
učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 70. Sažetak.
1505. Smajid Z, Fočo F. Prednosti rekonstrukcije donje usne arterijskim režnjem po metodi Karapandžid
kod malignih tumora donje usne sa aspekta stomatologije. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem,
1. Sarajevo, 2009. Str. 29. Sažetak.
1506. Smajilagid A. Anatomsko-radiološka analiza pozicije foramen mentale [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1996. 65 str.
1507. Smajilagid A. Mentalni otvor kao stalna anatomska tačka za klasifikaciju atrofije alveolarnog
grebena na ortopantomogram snimcima mandibula. Bilten Stomatol BiH. 2003;6(19-20):28-31.
1508. Smajilagid A. Radiološka analiza vertikalne pozicije mentalnog otvora. U: Stomatološki dani
Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 30. Sažetak.
1509. Smajilagid A. Upotreba koštanog morfogenetskog proteina u saniranju koštanih defekata
mandibule *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2004.
95 str.
1510. Smajilagid A, Al-Khalil M. Iskustva u liječenju preloma kostiju lica osteosintezom mini plate
pločicama. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1.
Sarajevo, 2001. Str. 69. Sažetak.
1511. Smajilagid A, Al-Khalil M, Fočo F, Piranid H. Maxillofacial war injuries in Sarajevo City 1992-1995,
Bosnian War. U: International Trauma & Emergency Medicine Conference, 4. Qatar, 2008. Str.
49-50. Sažetak.
1512. Smajilagid A, Dizdarevid R. Large mandible cysts: a clinicopathologic study. U: Congress of the
Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 78. Sažetak.
1513. Smajilagid A, Dizdarevid R, Al-Khalil M, Fočo F. Primar reconstruction of orbital walls injury with
titanium mesh and microsurgery decompression of optics nerve: clinical case report. U:
International Danubius Conference on Maxillofacial and Oral Surgery, 4. Rovinj, 2002.
1514. Smajilagid A, Dizdarevid R, Derviševid A. Tretman pacijenata sa fibromatosis hyalinica juvenile
multiplex sindroma – 8-godišnja follow up studija. U: Kongres Hrvatskog društva za
maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, 5. Zadar, 2003. Str. 28.
Sažetak.
1515. Smajilagid A, Dizdarevid R, Fočo F. Alternative to bone transplantation. Recombinant human
bone morphogenetic protein 7 and osteopromotive membrane. J Craniomaxillofac Surg.
2006;34(1):171-6.
1516. Smajilagid A, Dizdarevid R, Fočo F. Alternative to bone transplantation. Recombinant human
bone morphogenetic protein 7 and osteopromotive membrane. U: Congress of the European
Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Barcelona, 2006. J Craniomaxillofac Surg.
2006;34(Suppl 1):1. Sažetak.
1517. Smajilagid A, Dizdarevid R, Fočo F. Recombinant human bone morphogenetic protein 7 and
osteopromotive membrane. J Craniomaxillofac Surg. 2006;34(Suppl 1):171-6.
1518. Smajilagid A, Fočo F. Razvojni faktori i njihova implikacija na kliničare. U: Kongres plastičnorekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini s međunarodnim
sudjelovanjem, 1. Sarajevo, 2003. Str. 168. Sažetak.
1519. Smajilagid A, Fočo F. Tkivni inžinjering i koštani morfogenetski protein – potencijal za kliničku
primjenu kod pato-fizioloških poremedaja regeneracije i gubitka koštanog tkiva vilica. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 43-4. Sažetak.
1520. Smajilagid A, Piranid H, Fočo F. Histiocytosis X-LCH (Hand-Schuller-Cristian Disease): clinical case
report. U: European Symposium on Calcified Tissues, 29. Zagreb, 2002. Calcified Tissue
International. 2002;70(4):283.
1521. Smajkid A, Ajanovid M, Brkid S, Ceribašid O, Gaon J, Grujid-Vasid J, Hrenovica H, Loga S, Pezo Đ,
Stolid V, Topid B, Zulid I, Žarkovid G. Razvoj i organizacija zdravstva i zdravstvene zašite
stanovništva u Bosni i Hercegovini jučer, danas i do 2000. godine. U: Kongres ljekara Bosne i
Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 17-36.
1522. Smajkid N. Kvantifikacija apikalne propusnosti korijenskih kanala punjenih različitim tehnikama
(In vitro) *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 69 str.
1523. Smajkid N, Brankovid L, Prcid A, Jakupovid S, Berisalid A. Primjena Gutta Flow materijala u
kliničkoj praksi. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 41. Sažetak.
1524. Smajkid N, Gavranovid-Glamoč A, Kazazid L. Dugotrajnost FRC inley nadomjestka. U:
Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa
međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 41. Sažetak.
1525. Smajkid N, Prcid A, Konjhodžid-Raščid H. Quantification of apical leakage on root canals filled by
different techniques (in vitro). Mat Soc Med. 2009;21(1):27-30.
1526. Smajkid N, Prcid A, Vukovid A, Konjhodžid-Raščid H. Therapy of chronic apical periodontitis with
evaluation of radiographs by Corel Photo-Paint. Acta Informatica Medica. 2009;17(1):36-9.
1527. Smajkid N, Šeremet M, Bašid N. Opturacija korijenskih kanala tehnikom lateralne kondenzacijske
gutaperke. Bilten Stomatol BiH. 1999;2(6):41-4.
1528. Smajkid N, Tahmiščija H. Quantification of apical leakage on root canals filed with different
techniques (in vitro). U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str.
31. Sažetak.
1529. Smajkid N, Vukovid A, Prcid A, Tahmiščija I, Korad S. Ispitivanje propuštanja obturacionih tehnika
metodom fluid transporta sa tri jačine pritiska. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim
učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo,
2009. Str. 32-3. Sažetak.
1530. Smajkid N, Vukovid A, Zukid S, Bajsman A, Džankovid A. Estetske restauracije zuba – prikaz
nekoliko slučajeva. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 41. Sažetak.
1531. Smolik K, Cvetkovid T, Sremac J. Nedostatak drugih gornjih sjekutida i pretkutnjaka stalne vrste:
učestalost pojave kod stanovništva u SR BiH. Stomatol Vjesn. 1981;10:61-3.
1532. Smolik K, Cvetkovid T, Sremac J. Nedostatak drugih gornjih sjekutida i pretkutnjaka stalne vrste:
učestalost pojave kod našeg stanovništva u SRBiH. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3.
Petrovac na moru, 1981. Str. 170-2.
1533. Smolik K, Čengid S, Cvetkovid T. Odontom: tumor dentogenog porijekla u stomatološkoj praksi.
Stomatol Vjesn. 1978;7(3-4):43-5.
1534. Smolik K, Požega-Sremac J. Hypodontia posmatrana sa genetskog stanovišta. Zdrav Rad.
1990;17(37-38):3744. Sažetak.
1535. Spahid-Dizdarevid M, Deljo E, Ganibegovid M. Evaluacija učestalosti dentalnih anomalija kod
djece – populacijsko-genetički aspekti. U: Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3.
Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
1536. Srb D, Popovid-Ejdus B. Jedan slučaj ortodontskog pomeranja mrtvog zuba. Stomatol Glas Srb.
1954;1(1):108-11.
1537. Sremac-Požega J, Pantid R, Šehovid Z. Principi protetske sanacije kod patološke abrazije. U:
Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 10. Sažetak.
1538. Stijačid N. Patološke varijacije orofacijalnog sistema kod retardirane djece stacionirane u
specijalnim ustanovama SR BiH [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1987. 66 str.
1539. Stijačid N, Gojkovid R, Uljarevid D. Primjena kratkotrajne opšte narkoze (Rauš anestezije) kod
djece. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 63-4. Sažetak.
1540. Stijačid N, Kostid A. Primjena parapulpalnih kočida kod djece i omladine. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 265. Sažetak.
1541. Strujid S. Radiografska analiza i procjena međusobnog odnosa zglobnih površina kod disfunkcije
temporomandibularnog zgloba *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2006. 110 str.
1542. Strujid S, Šuljak-Lončarevid A, Ajanovid M. Simptomi i znaci disfunkcije temporomandibularnog
zgloba kod totalno i parcijalno bezubih pacijenata. U: Međunarodni simpozijum iz opde
stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH. 2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
1543. Strujid S, Šuljak-Lončarevid A, Dedid A, Ajanovid M. Pozicija donje zglobne površine pri
maksimalno otvorenim ustima kod pacijenata sa TMD. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem,
1. Sarajevo, 2009. Str. 38. Sažetak.
1544. Sulejmanagid H. Analiza graničnih površina između biokeramičkih implantata i viličnih struktura
psa, urađena pomodu elektronske mikroskopije. Stomatol Vjesn. 1985;14:59-64.
1545. Sulejmanagid H. Autoreplantacija impaktiranih maksilarnih očnjaka u kombinaciji sa
aluminijumoksidnom keramikom. Rad ANUBIH (Odjel Med Nauka). 1986;81(23):117-23.
1546. Sulejmanagid H. Autoreplantacija impaktiranih očnjaka u kombinaciji sa Al2O3 keramikom. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 88. Sažetak.
1547. Sulejmanagid H. Biološki i funkcionalni aspekt biokeramičkih implantata u oralnoj hirurgiji
[doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1981. 87 str.
1548. Sulejmanagid H. Infekcije dentogene etiologije. Sarajevo: Udruženje stomatologa BiH; 2000. 98
str.
1549. Sulejmanagid H. Ispitivanje akutnog delijskog toksiciteta aluminijum-oksidne keramike na kulturi
humanih fibroblasta. Stomatol Vjesn. 1982;11:3-9.
1550. Sulejmanagid H. Komparativna studija bezšavnog i klasičnog zatvaranja operativne rane u oralnoj
hirurgiji *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1979. 46 str.
1551. Sulejmanagid H. Povodom 40 godina postojanja i rada Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.
Stomatol Vjesn. 2002;1(1):63-6.
1552. Sulejmanagid H. Prilog izučavanju primjene 2-cianoakrilat monomera kao tkivnog adheziva u
oralnoj hirurgiji. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 211-3. Sažetak.
1553. Sulejmanagid H. Prilog izučavanju primjene 2-cijanoakrilat-monomera kao tkivnog adheziva u
oralnoj hirurgiji-II. Stomatol Vjesn. 1981;10:45-55.
1554. Sulejmanagid H, Aždajid J. Moderni koncept u razumijevanju i tretmanu sindroma „suha
alveola“. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 29. Sažetak.
1555. Sulejmanagid H, Berhamovid E, Kapur E. Anatomske osnove u dentalnoj implantologiji: pregledni
referat. Bilten Stomatol BiH. 2001;4(8):4-12.
1556. Sulejmanagid H, Bratovid S. Dense alumina ceramics for oral surgery. Energoinvest Technology
Science Engineering. 1985;23:113-8.
1557. Sulejmanagid H, Bratovid S, Kudanski B, Beganovid M, Bilanovid D. Promatranje aluminijumoksidnih implantata scanning-elektronskom mikoroskopijom, tretiranih u različitim puferskim
sistemima. Stomatol Vjesn. 1982;11:19-22.
1558. Sulejmanagid H, Bratovid S, Miličevid N. Osvajanje postupka dobijanja A12O3 – keramičkih
implantata i instrumenata za kliničku primjenu: tehničko-tehnološki aspekti. Stomatol Vjesn.
1986;15:103-10.
1559. Sulejmanagid H, Bratovid S, Miličevid N, Aličid J, Bajrovid R, Beganovid M, Brun K, Galijaševid I,
Gojkov T, Javorid M, Jerlagid E, Kahvid M, Kudanski B, Mulalid M, Mustagrudid D, Stevančevid
M, Tunovid D. Primjena biokeramičkih implantata u oralnoj i ortopedskoj hirurgiji
*naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, SIZ nauke SR
BiH [Projekt br. 0407/2-1991-1/83]; 1988. 84 str.
1560. Sulejmanagid H, Cvetkovid-Kerid B, Bataineh B. Hipercementoza kao otežavajudi faktor kod
ekstrakcije zuba. U: Stomatološki sobir na lekarite na Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 210-1.
Sažetak.
1561. Sulejmanagid H, Galid M, Jadrid S. Korelacija izoenzimske aktivnosti LDH sadržaja radikularnih
cista s citološkom i mikrobiološkom analizom. Acta Stomatol Croat. 1986;20:299-309.
1562. Sulejmanagid H, Gojkov T, Kovačevid M. Patohistološke promjene na različitim tkivima psa pod
uticajem aluminijum-oksidnih implantata. Stomatol Vjesn. 1983;12:5-8.
1563. Sulejmanagid H, Kahvid M. Reakcije viličnih struktura pasa na biokeramičke implantate. U:
Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 1009-13.
1564. Sulejmanagid H, Kobašlija S, Sadikovid M, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M, Blagojevid O,
et al. Stanje stomatološkog kadra i opreme u BiH. Bilten Stomatol BiH. 2001;4(11-12):32-6.
1565. Sulejmanagid H, Kobašlija S, Sadikovid M, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M, Blagojevid O,
et al. Stomatologija danas u BiH. Bilten ljekarske komore Ze-Do kantona. 2001;2(2):41-6.
1566. Sulejmanagid H, Kobašlija S, Sadikovid M, Huseinbegovid A, Selimovid-Dragaš M, Blagojevid O,
et al. Stomatologija danas u BiH. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 19.
1567. Sulejmanagid H, Kraljušid M. Patohistološke karakteristike granuloma i radikularnih cista.
Stomatol Vjesn. 1985;14:95-101.
1568. Sulejmanagid H, Kudanski B. Histološke razlike u zarastanju oralno-hirurške rane zatvarane
suturom tkivnim ljepilom kod eksperimentalne životinje. Stomatol Vjesn. 1982;11(1):3-7.
1569. Sulejmanagid H, Kudanski B, Bratovid S. Biokeramički implantati u oralno-hirurškoj praksi.
Stomatol Vjesn. 1981;10:133-7.
1570. Sulejmanagid H, Kudanski B, Bratovid S. Laboratorijsko i scanning elektronsko ispitivanje
aluminijum oksidne keramike. Stomatol Vjesn. 1982;11(2):3-8.
1571. Sulejmanagid H, Kudanski B, Džanid H. Cijanoakrilat monomeri kao tkivna ljepila. Stomatol Vjesn.
1981;10:65-9.
1572. Sulejmanagid H, Kudanski B, Gojkov T. Ispitivanje antibakterijskog djelovanja tkivnog ljepila Nbutil-2-cijanoakrilat-monomera. Stomatol Vjesn. 1981;10:37-40.
1573. Sulejmanagid H, Kudanski B, Gojkov T, Beganovid M. Klinička ispitivanja aluminijum-oksidnih
implantata kod eksperimentalne životinje. Stomatol Vjesn. 1983;12:95-104.
1574. Sulejmanagid H, Kudanski B, Kahvid M, Bratovid S, Beganovid M, Ceribašid O, Gojkov T.
Eksperimentalna istraživanja keramičkih implantata u oralnoj hirurškoj implantologiji
*naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet,
Energoinvest – CIRM, SIZ nauke SR BiH [Projekt br. 00407/2-3796-1/80]; 1984. 43 str.
1575. Sulejmanagid H, Mašid T, Aličkovid A. Timski pristup u liječenju malignoma mandibule: case
study. Bilten Stomatol BiH. 2008/2009;10(30-31):81-7.
1576. Sulejmanagid H, Muradbegovid M, Kahvid M, Bosnid Z, Forkapa N. Pradenje stepena zarastanja
ekstrakcionih rana pod uticajem apernila i nebacetina kod eksperimentalnih životinja. Stomatol
Vjesn. 1986;15:11-21.
1577. Sulejmanagid H, Petronijevid S. Ispitivanje toksičnosti aluminijum-oksidne supstance na
parenhimatoznim organima pacova. Stomatol Glas Srb. 1983;30:255-9.
1578. Sulejmanagid H, Prohid S, Kudanski B. Savremeni aspekt lokalnih sredstava za hemostazu kod
oralno hirurških pacijenata sa krvnim diskrazijama+. Bilten Stomatol BiH. 1999;2(5):6-10.
1579. Sulejmanagid H, Redžepagid S. Osnovi dentalne implantologije. Sarajevo: Udruženje stomatologa
BiH; 2001. 191 str.
1580. Sulejmanagid H, Rukavina Ž, Mustagrudid D, Dizdarevid R. Urgentna stanja u stomatološkoj
ambulanti: prevencija i terapija. Sarajevo: [s. n.]; 1991. 78 str.
1581. Sulejmanagid H, Sulejmanagid A, Mlinar J. Urgentna stanja u stomatološkoj ambulanti:
prevencija i terapija. Zdrav Rad. 1990;17(37-38):3740-1. Sažetak.
1582. Sulejmanagid H, Sulejmanagid N, Prohid S. Traumatske povrede zuba – frakture korijena. Med
Žurnal. 2004;10(1-2):47-52.
1583. Sulejmanagid H, Sulejmanagid N, Prohid S. Traumatske ozljede zuba: frakture korijena. U:
Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat.
2003;37(3):374. Sažetak.
1584. Sulejmanagid H, Sulejmanagid N, Prohid S. Traumatske povrede zuba – frakture korijena. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 34.
Sažetak.
1585. Sulejmanagid H, Sulejmanagid N, Prohid S, Šečid S, Mišeljid S. Dental treatment of patients with
kidney diseases – review. Bosn J Basic Med Sci. 2005;5(1):52-6.
1586. Sulejmanagid H, Šečid S. Hematological testing in dentogenic infection diagnostics. U: Congress
of the Balkan Stomatological Society, 5. Thessaloniki, 2000. Str. 94. Sažetak.
1587. Sulejmanagid H, Šečid S, Sulejmanagid N. Postoperative pain treatment after periapical root
resections. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 7. Kuşadasi, 2002. Str. 172. Sažetak.
1588. Sulejmanagid N. Uticaj oralne antikoagulantne terapije na oralno-hirurške zahvate [magistarski
rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 66 str.
1589. Sulejmanagid N, Haračid M, Bašid V, Rizvanbegovid R. The effects of high-impact dose of
Amoxicillin antibiotic on the laboratory value of the INR: oral-surgical impact. Balkan Journal of
Stomatology. 2005;9(2):102-6.
1590. Sulejmanagid N, Haračid M, Bašid V, Rizvanbegovid R. The effects of high-impact dose of
amoxicillin antibiotic on the laboratory value of the INR: oral-surgical impact. U: Congress of the
Balkan Stomatological Society, 10. Beograd, 2005. Balkan Journal of Stomatology. 2005;9(1
Suppl):27. Sažetak.
1591. Sulejmanagid N, Prohid S, Šečid S, Mišeljid S. Stomatološki tretman pacijenata sa bubrežnim
bolestima: revijalni prikaz. U: Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta
Stomatol Croat. 2003;37(3):373. Sažetak.
1592. Sulejmanagid N, Sulejmanagid H, Ljutovid Z, Salihagid D. Use of antibiotic Xiclav (Amoxicillin +
Clavulonic acid) after oral-surgery interventions. U: Congress of the Balkan Stomatological
Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 70. Sažetak.
1593. Sulejmanagid N, Sulejmanagid H, Ljutovid Z, Salihagid D, Sijerčid M. Combined application of
amoxicillin and clavulanic acid after oral surgical interventions. Bosn J Basic Med Sci.
2005;5(1):61-8.
Š
1594. Šagi JS, Hujid H. Etiologija, frekvencija i novi aspekti terapije frakture maksile. U. Kongres ljekara
Jugoslavije, 4. Sarajevo, 1978. Str. 585.
1595. Šagi JS, Jurišid A. Saradnja sportiste-trenera-sportskog ljekara i psihologa na ostvarenju istog
cilja. Šport Obj. 1972;9:288-96.
1596. Šagi JS, Piranid H, Dautovid S. Rana rehabilitacija povrijeđenih maksilofacijalne regije. U: Kongres
hirurga Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo, 1996. Str. 118-9. Sažetak.
1597. Šalaga S. Uticaj prijevremene ekstrakcije mliječnih zuba postrane regije na razvoj dentofacijalnih
defektnosti *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 83
str.
1598. Šalaga S, Filipovid M, Džemidžid V. Stepen razvoja premolarnih zuba kod desetogodišnjaka. U:
Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 36. Sažetak.
1599. Šalaga S, Demirovid D, Džemidžid V. The eruption-sequences of permanent canines, first and
second biscupids: panoramic radiographs study. U: Congress of the Balkan Stomatological
Society, 10. Beograd, 2005. Balkan Journal of Stomatology. 2005;9(Suppl 1):100. Sažetak.
1600. Šalaga S, Filipovid M, Nakaš E, Džemidžid V, Tiro A. Upotreba lip bumpera kao čuvara prostora u
potpornoj zoni. Bilten Stomatol BiH. 2008/2009;10(30-31):76-9.
1601. Šalomon T, Berberovid Lj, Topid B, Bašid V. Morbo di meleda (mal da meleda): rilievi e
considerazioni su una casistica autoctona [Meleda disease (mal de Meleda): data and
considerations on an indigenous caseload]. G Ital Dermatol Venereol. 1988;123:649-55.
1602. Šalomon T, Berberovid Lj, Topid B, Bašid V, Nardeli-Kovačid M. The disease of Mljet: Mal de
Meleda. U: Kansky A, et al. Dermatological lesions of palms and soles. Zagreb: Medicinski
fakultet; 1986. Str. 185-91.
1603. Šalomon T, Hrnjica M, Schnyder UW, Lazovid O, Softid M, Topid B, Stolid V, Popovid N, Čerkez A,
Bašid V. Vier Falle von Richner-Hanhart-Syndrom (Tyrosinamie Typ II) mit neurologischer
Symptomatologie in einer jugoslawischen Familie [Four cases of Richner-Hanhart syndrome
(tyrosinemia type II) with neurological symptomatology in a Yugoslav family]. Hautarzt.
1988;39:149-54.
1604. Šalomon T, Šudur D, Nikulin A, Lazovid-Tepavac O, Topid B, Huml I, Dojčinov D. Palmoplantare
Epidermisatrophie mit Hypokeratose, Dys- und Hypotrichose, Hypodontie, Zahnschmelz- und
Dentinhypoplasie, isolierter Gaumenspalte mit gespaltener Uvula, Strabismus, Kryptorchismus
und anderen Anomalien: eine unbeschriebene Ektomesodermaldysplasie? [Palmoplantar
epidermal atrophy with hypokeratosis, dys- and hypotrichosis, hypodontia, enamel and dentin
hypoplasia, isolated cleft palate with cleft uvula, strabismus cryptorchism and other anomalies:
an undescribed ecto-mesodermal dysplasia?]. Hautarzt. 1991;42:237-41.
1605. Šalomon T, Topid B. Erscheinungen an der Haut und Mundschleimhaut bei Albinotikern: ausser
der Pigmentstörung *Manifestations on the skin and oral mucosa in albinos: apart from
pigmentation disturbances]. Acta Dermatol. 1990;16:63-6.
1606. Šečid S. Utjecaj oralnokirurških intervencija na laboratorijske parametre u bolesnika tijekom
pripreme za kardiohirurški zahvat *doktorska disertacija+. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu,
Stomatološki fakultet; 2009. 89 str.
1607. Šečid S, Asotid E, Trninid S, Saračin A, Hadžid S. Stomatološki materijali i alergijska reakcija. U:
Međunarodni kongres Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, 2. Zagreb, 2009. Acta
Stomatol Croat. 2009;43(4):350. Sažetak.
1608. Šečid S, Gojkov T, Sulejmanagid H. Mogudnosti primjene 0,05% Chlor hexidin digluconata u
oralnoj. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo,
2003. Str. 35. Sažetak.
1609. Šečid S, Gojkov T, Sulejmanagid H. Mogudnosti uporabe 0.055 Chlor hexidin digluconata u
oralnoj hirurgiji. U: Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol
Croat. 2003;37(3):375. Sažetak.
1610. Šečid S, Sulejmanagid H. Mikrobiološki aspekt akutnog perikoronitisa. U: Kongres stomatologa
Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 70. Sažetak.
1611. Šečid S, Trninid S, Gojkov T. Prevention of postoperative infection using Chx 0,05% in oral
surgery. International Congress of Infection Diseases, 12. Lisbon. 2006. Str. 39. Sažetak.
1612. Šečid S, Trninid S, Katana A, Hadžid S, Gojkov M. Nepodudarnost OPG i intraoperativnog nalaza
kod duboke impakcije očnjaka u donjoj vilici – prikaz slučaja. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem,
1. Sarajevo, 2009. Str. 38. Sažetak.
1613. Šečid S, Trninid S, Vukovid A, Prohid S. Correlation values of CRP and oral surgery interventions.
U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 15. Thessaloniki, 2010. Str. 211. Sažetak.
1614. Šehovid Z. Abrazivna sredstva u reokluziji totalnih proteza. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 13.
Sokobanja, 1978. Str. 470-1.
1615. Šehovid Z. Neuro-fiziološki aspekti totalno bezubih vilica. U: Suvin M, Branovački D, et al.
Dostignuda u stomatološkoj protetitici II. Zagreb: Liber; 1985. Str. 368-74.
1616. Šehovid Z. Specifičnosti pokreta donje vilice, odnosa bezubih vilica i problemi njihovog
registrovanja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
1976. 125 str.
1617. Šehovid Z. Zavisnost veličine zrna od stepena deformacije i kritična deformacija 20 karatne zlatne
legure [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1970. 37 str.
1618. Šehovid Z, Begeta I, Čengid H. Poremedaj okluzije kao posljedica postupka kivetiranja i položaja
radnih modela u kiveti. Zdrav Rad. 1979;7:1735-7.
1619. Šehovid Z, Blagojevid O. Odnos čovjeka prema zubno protetskim sistemima. U: Kongres ekologa
Jugoslavije, 3. Sarajevo, 1984. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine ; Serija B
1985;3(4):177-9.
1620. Šehovid Z, Blagojevid O. Socijalno psihološki aspekti zubno protetske terapije stečenih defekata.
Zdrav Rad. 1990;17(37-38):3741-2. Sažetak.
1621. Šehovid Z, Blagojevid O, Begeta I. Problemi retencije postresekcionih proteza. U: Kongres ljekara
Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 1030-3.
1622. Šehovid Z, Blagojevid O, Vajzovid J. Iznos pomjeranja kapituluma mandibule u terapiji sniženog
zagrižaja totalno bezubih pacijenata. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 53.
Sažetak.
1623. Šehovid Z, Kulenovid N. Položaj orijentacione protetske ravni razmatran sa statičkog i estetskog
stanovišta. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 14. Novi Sad, 1979;837-9.
1624. Šehovid Z, Slankamenac S. Kombinovana “Tunel” kukica. U: Stomatološka nedelja Crne Gore, 2.
Herceg Novi, 1972. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni broj):302-5.
1625. Šehovid Z, Slankamenac S. Praktičan termički postupak sa livenim zlatnim legurama. U: Kongres
na stomatolozite na Jugoslavija, 5. Skopje, 1975. Str. 845-9.
1626. Šehovid Z, Slankamenac S. Problemi i teškode gnatoskopskog registrovanja pokreta totalno
bezubih vilica. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 12. Vrnjačka Banja, 1977. Stomatol Glas Srb.
1977;24(Vanredni broj):478-81.
1627. Šehovid Z, Slankamenac S. Toplotni izvori u svakodnevnoj praksi. U: Simpozij stomatologa
Slavonije i Baranje, 2. Osijek, 1971;18-20.
1628. Šehovid Z, Slankamenac S. Značaj anatomno-fizioloških elemenata u određivanju međuviličnih
odnosa bezubih vilica. U: Stomatološka nedelja SR Srbije, 8. Kruševac, 1971. Stomatol Glas Srb.
1971;18(Vanredni broj):241-5.
1629. Šehovid Z, Slankamenac S. Značaj kristalne strukture u mehaničkoj obradi legura. U:
Stomatološka nedelja SR Srbije, 7. Zlatibor, 1970. Stomatol Glas Srb. 1970;17(Vanredni broj):3147.
1630. Šehovid Z, Slankamenac S, Kovačevid R. Problemi defektoskopije Co-Cr legura. U: Stomatološka
nedelja SR Srbije, 9. Beograd, 1973. Stomatol Glas Srb. 1974;21(Vanredni broj):173-7.
1631. Šehovid Z, Vajzovid J. Okluzioni odnosi i funkcionalna adaptacija nosilaca totalnih zubnih proteza.
Stomatol Vjesn. 1984;13:83-5.
1632. Šehovid Z, Vajzovid J. Okluzioni odnosi i funkcionalna adaptacija nosilaca totalnih zubnih proteza.
U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 309. Sažetak.
1633. Šeremet M. Clinical research of dental erosion. Med Arh. 1995;49:35-8.
1634. Šeremet M. Efikasnost djelovanja medikamenata u terapiji korijenskog kanala zuba. Stomatol
Vjesn. 1979;8(4):15-9.
1635. Šeremet M. Ispitivanje djelovanja pojedinih medikamenata na bakteriološku floru u endodonciji
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1976. 71 str.
1636. Šeremet M. Korištenje rentgen snimaka u dijagnostici i liječenju oboljelih zuba. U: Naučni
sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 27. ; Simpozijum: Epidemiološki
problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 11. ; Stručni sastanak: Aktuelni problemi
zdravstvenog vaspitanja, 1. ; Okrugli sto UNICEF-a, 1. Pula, 1985. Str. 102-4.
1637. Šeremet M. Metode dokazivanja prisustva mikroorganizama kod oboljelih zuba. U: Naučni
sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 29. ; Simpozijum: Epidemiološki
problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 13. ; Stručni sastanak: Aktuelni problemi
zdravstvenog vaspitanja, 3. ; Okrugli sto UNICEF-a, 3. Pula, 1987. Str. 118. Sažetak.
1638. Šeremet M. Prekobrojni zubi ili hiperdontia sa genetskog stanovišta. Acta Stomatol Croat.
1974;8:184-8.
1639. Šeremet M. Uticaj bioloških sredstava na izolovane bakterije kanala zuba. Stomatol Vjesn.
1980;9:77-82.
1640. Šeremet M. Uticaj bioloških sredstava na izolovane bakterije kanala zuba. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 56-7. Sažetak.
1641. Šeremet M. Uticaj biološkog i nebiološkog punjenja kanala zuba na mikrofloru i histopatološke
promjene kod periapikalnih [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1978. 86 str.
1642. Šeremet M. Uticaj različitih tretmana jednokorijenih zuba na histološke promjene u periapeksu.
U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 22. ; Simpozijum:
Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 6. Pula, 1980. Str. 1050-5.
1643. Šeremet M, Cvetkovid T. Bakteriološka analiza inficiranih korjenskih kanala. U: Stomatološki dani
Hrvatske 1975. Zagreb, 1975. Str. 89-92.
1644. Šeremet M, Cvetkovid T. Mogudnost uvođenja rutinskog mikrobiološkog ispitivanja inficiranih
korjenskih kanala pri njihovoj terapiji. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i
infektologa Jugoslavije, 17. ; Simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju
čovekove sredine, 2. Pula, 1975. Str. 558-62.
1645. Šeremet M, Cvetkovid T, Konjhodžid H, Numid R. Djelovanje medikamenta Antipulpita II i
Parahlorfenola na mikrofloru u endodonciji. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i
infektologa Jugoslavije, 19. ; Simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju
čovekove sredine, 3. Pula, 1977. Str. 621-3.
1646. Šeremet M, Čatibušid A. Ispitivanje djelovanja preparata “Rockle-s” na bakterije izolovane iz
kanala zuba. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 26.;
Simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 10. Pula, 1984. Str.
294-6.
1647. Šeremet M, Čatibušid A, Numid R. Ispitivanje uzroka infekcije periapeksa zuba. U: Naučni
sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 21. ; Simpozijum: Epidemiološki
problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 5. Pula, 1979. Str. 719-21.
1648. Šeremet M, Čatibušid A, Tahmiščija H. Rezultati ispitivanja mikroorganizama sekundarnog
kariesa zuba. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 24. ;
Simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 8. Pula, 1982. Str.
271-4.
1649. Šeremet M, Čengid S. Ispitivanje hermetičnosti nekih materijala za punjenje kanala zuba.
Stomatol Vjesn. 1984;13:63-5.
1650. Šeremet M, Čengid S. Ispitivanje hermetičnosti nekih materijala za punjenje kanala zuba. U:
Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 148. Sažetak.
1651. Šeremet M, Fuks Lj. Sredstva za punjenje kanala korijena zuba. Stomatol Vjesn. 1985;14:27-9.
1652. Šeremet M, Kahvid M. Patohistološka slika i diferencijalna dijagnoza granuloma zuba. U: Naučni
sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 25. ; Simpozijum: Epidemiološki
problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 9. Pula, 1983. Str. 171-4.
1653. Šeremet M, Kahvid M. Periodontalna oboljenja: periodontitisi. Sarajevo: Veselin Masleša; 1983.
47 str.
1654. Šeremet M, Kahvid M. Periodontalna oboljenja: klinika i terapija. Sarajevo: Svjetlost; 1990. 72
str.
1655. Šeremet M, Koprenovid G. Periodontitis chronica diffusa apicalis [Chronic diffused apical
periodontitis]. Stomatol Vjesn. 1983;12:127-9.
1656. Šeremet M, Krupalija S, Šeremet A. Korištenje radioviziografske metode u odontometriji. U:
Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str.
144. Sažetak.
1657. Šeremet M, Sulejmanagid H, Cvetkovid T. Djelovanje “Reokapa” na histološke promjene pulpe
zuba pasa. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 25 ;
Simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 9. Pula, 1983. Str.
180-4.
1658. Šeremet M, Sulejmanagid H, Cvetkovid T. Uticaj fosfatnog cementa na histološke promjene
pulpe kod zuba psa. Stomatol Vjesn. 1983;12:105-9.
1659. Šeremet M, Sulejmanagid H, Cvetkovid T. Uticaj fosfatnog cementa na histološke promjene
pulpe kod zuba psa. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija
stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 91-2. Sažetak.
1660. Šeremet M, Tahmiščija H. Mogudnost terapije bakterijskih infekcija periapeksa jednokorjenih
zuba. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 21. ; Simpozijum:
Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 5. Pula, 1979. Str. 722-4.
1661. Šeremet M, Tahmiščija H, Cvetkovid T. Uticaj estetskih materijala za ispune kaviteta na zubnu
pulpu psa. Stomatol Vjesn. 1985;14:65-71.
1662. Šeremet M, Tahmiščija H, Čatibušid A, Cvetkovid T. Infekcija stomatologa pri radu i njegova
zaštita. Stomatol Vjesn. 1978;7(3-4):25-9.
1663. Šeremet M, Tahmiščija H, Krupalija S. Korelacija između zubnih erozija i dentinske osjetljivosti –
klinička studija. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1.
Sarajevo, 2001. Str. 45. Sažetak.
1664. Šeremet M, Tahmiščija H, Selak I, Cvetkovid T. Histološka slika zubne pulpe psa kod prekrivanja
sa pastom “Dycal”. U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str.
*36+. Sažetak.
1665. Škokljev A, Sejfija O, Dizdarevid R. Važnost rane dijagnoze u terapiji malignih tumora
maksilofacijalnog predela. Praxis Med (Priština). 1979;8:195-204.
1666. Šoškid M, Beganovid M, Blagojevid O, Šuljak A, Vajzovid J. Ovisnost retencije livene parcijalne
proteze od smjera uvođenja iste. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 89.
Sažetak.
1667. Šoškid M, Beganovid M, Ceribašid O, Blagojevid O, Vajzovid J, Šuljak A. Primjernost retencionog
sistema biološkom supstratu zuba. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str.
1036-40.
1668. Šoškid M, Blagojevid O. Posljedice empirizma u planiranju parcijalne proteze. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 185. Sažetak.
1669. Šoškid M, Blagojevid O, Beganovid M, Šuljak A, Vajzovid J. Posljedice empirizma u planiranju
parcijalne proteze. Stomatol Vjesn. 1984;13:77-81.
1670. Šoškid M, Blagojevid O, Beganovid M, Vajzovid J, Šuljak A. Ovisnost retencije parcijalne proteze o
smjeru njenog uvođenja. Stomatol Vjesn. 1986;15:177-82.
1671. Šoškid M, Šuljak A, Beganovid M. The value of plaque index on the retention teeth. U: European
Organization for Caries Research Annual Conference, 37. Ljubljana, 1990. Str. 140. Sažetak.
1672. Šoškid-Šimunovid M. Dimenzijska stabilnost niskoviskoznih silikonskih otisnih masa. U: Kongres
Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, 1. Zagreb, 1995. Str. 35-6. Sažetak.
1673. Šoškid-Šimunovid M. Dimenzionalna stabilnost i biokompatibilnost silikonskih otisnih masa
[doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1990. 212 str.
1674. Šoškid-Šimunovid M. Mogudnost planiranja retencionog sistema u odnosu na smjer uvodjenja
proteze [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1986. 56 str.
1675. Šuljak A. Naša iskustva sa primjenom helio-color sistema. U: Lekovi stomatološki dnevi, 6. Bled,
1991. Str. 14. Sažetak.
1676. Šuljak A, Ajanovid M, Strujid S. Položaj okluzalne ravni kod nosilaca protetskih radova. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 61.
Sažetak.
1677. Šuljak A, Ajanovid M, Strujid S, Dardagan A, Berhamovid L. Mobile dental prosthesis with dental
load from the aspect of oral health. U: Annual Conference of the European Prosthodontic
Association, 28. Kuşadasi, 2004. Str. 64. Sažetak.
1678. Šuljak A, Ajanovid M, Strujid S, Berhamovid L, Prcid A, Vukovid A. Incongruence of joint surfaces
bone structures of the temporomandibular joint shown by computer graphic model. U: Annual
Conference of the European Prosthodontic Association, 28. Kuşadasi, 2004. Str. 167. Sažetak.
1679. Šuljak A, Beganovid M, Ceribašid O, Šoškid M, Vajzovid J. Mogudnost pripreme retencionog zuba
sa jednokomponentnim kompozitima heliocolor sistemima. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1.
Zagreb, 1986. Str. 46. Sažetak.
1680. Šuljak A, Beganovid M, Ceribašid O, Šoškid M, Vajzovid J. Protetika u dječijoj stomatologiji. U:
Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 1023-7.
1681. Šuljak A, Beganovid M, Ceribašid O, Šoškid M, Vajzovid J. Rub navlake i parodontalno zdravlje.
Stomatol Vjesn. 1986;15:159-65.
1682. Šuljak A, Berhamovid L. Tuber maxillae kao anatomska osobenost gornje totalno i parcijalno
bezube vilice. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2.
Sarajevo, 2003. Str. 83. Sažetak.
1683. Šuljak A, Dardagan A. Veličina i pozicija papile incizive u odnosu na medijalnu liniju lica. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 62.
Sažetak.
1684. Šuljak A, Prcid A. Measuring device DEA-A001 used in odontology and osteometry of jaw bones.
Med Žurnal. 2001;6(2):89-94.
1685. Šuljak A, Prcid A, Vukovid A, Ajanovid M. The centric relation of the mandible represented by
computer aided graphic models: the aspect of the basic line of temporomandibular joint. U:
Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 26. Cavtat, 2002. Acta Stomatol
Croat. 2002;36(3):335. Sažetak.
1686. Šuljak A, Strujid S, Ajanovid M. Pozicija donje zglobne površine viličnog zgloba pri zatvorenim i
maksimalno otvorenim ustima – analiza rendgen snimaka. U: Stomatološki dani Bosne i
Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 63. Sažetak.
1687. Šuljak-Lončarevid A. Articulatio temporomandibularis: značaj u stomatološkoj protetici.
Sarajevo: Udruženje stomatologa BiH; 2000. 124 str.
1688. Šuljak-Lončarevid A. Centralna relacija mandibulae predstavljena kompjutersko-grafičkim
modelima – aspekt frankfurtske horizontale. Stomatol Vjesn. 2002;1(1):39-45.
1689. Šuljak-Lončarevid A. Centrična relacija mandibule: značaj u stomatološkoj protetici. Bilten
Stomatol. BiH. 2000;3(8):11-13.
1690. Šuljak-Lončarevid A. Vilični zglob osteometrija donje zglobne površine. Bilten Stomatol BiH.
2000;3(8):2-5.
1691. Šuljak-Lončarevid A. Estetika i funkcija u stomatološkoj protetici – vilični zglob, okluzija i
artikulacija. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 26. Sažetak.
1692. Šuljak-Lončarevid A i sar. Occlusal plane reconstruction using the plane incisive papilla. U:
Congress of the Balkan Stomatological Society, 13. Limassol, 2008. Str. 45. Sažetak.
1693. Šuljak-Lončarevid A, Ajanovid M. Position of mandibular joint surface in centric relation. Bosn J
Basic Med Sci. 2006;6(3):89-92.
1694. Šuljak-Lončarevid A, Ajanovid M, Strujid S, Dardagan A. Relationship between morphological
features of occlusal surface of the first maxillary molar and anatomical features of the glenoid
fossa (fossa glenoidalis): importance for occlusion. U: Annual Conference of the European
Prosthodontic Association, 27. Geneva, 2003. Str. 32. Sažetak.
1695. Šuljak-Lončarevid A, Ajanovid M, Strujid S, Duratbegovid D. X-ray analysis of temporomandibular
joint at partially edentulous patients in maximally mouth opened position. U: Congress of the
Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str. 193. Sažetak.
1696. Šuljak-Lončarevid A, Beganovid M. Naša iskustva sa heliokolor sistemom u zbrinjavanju gleđnih i
dentinskih defekata. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 136.
Sažetak.
1697. Šuljak-Lončarevid A, Beganovid M, Šoškid M. The effect of adhesive light-cured materials on the
value of dental plaque index. U: European Organization for Caries Research Annual Conference,
37. Ljubljana, 1990. Str. 139. Sažetak.
1698. Šuljak-Lončarevid A, Beganovid M, Šoškid M, Vajzovid J. Tranzitna zona u fiksnoj protetici.
Stomatol Vjesn. 1986;15:141-8.
1699. Šuljak-Lončarevid A, Dilberovid E. Iskustva sa kompozitnim helio materijalima primijenjenim
metodom ocakljivanja. Bilten Stomatol BiH. 2000;3(9):19-22.
1700. Šuljak-Lončarevid A, Dilberovid F. Kompjutersko-grafički model prostornog odnosa zglobnih
površina temporomandibularnog zgloba sa aspekta gnatološke okluzije. Bilten stomatol BiH.
2001;4(10):2-3.
1701. Šuljak-Lončarevid A, Lincender L, Strujid S, Prcid A. RTG analiza temporomandibularnog zgloba
kod pacijenata sa parcijalnom edentulozom. U: Kongres radiologa Bosne i Hercegovine, 3.
Sarajevo, 2007. Str. 195. Sažetak.
1702. Šuljak-Lončarevid A, Maglajlid N, Dilberovid E, Dardagan A. Neyev retencioni sistem sa aspekta
oralnog zdravlja. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1.
Sarajevo, 2001. Str. 124. Sažetak.
1703. Šuljak-Lončarevid A, Prcid A. Mjerni uređaj DEA-A001 primijenjen u odontometriji i osteometriji
viličnih kostiju. Med Žurnal. 2000;6:89-94.
1704. Šuljak-Lončarevid A, Prcid A, Vukovid A, Strujid S, Ajanovid M. Importance of mandible position
in morph metrics of the lower joint surface. U: Congress of the European Anthropological
Association, 13. Zagreb, 2002. Coll Antropol. 2002;26(Supplement):201. Sažetak.
1705. Šuljak-Lončarevid A, Strujid S, Ajanovid M. Pozicija zglobnih tijela kod pacijenata s parcijalnom
bezubošdu i temporomandibularnom disfunkcijom. U: Međunarodni kongres Hrvatskog
stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):396. Sažetak.
1706. Šuljak-Lončarevid A, Strujid S, Ajanovid M. X-ray analysis of temporomandibular joint in totally
edentulous patients with symptoms of temporomandibular dysfunction. Mat Soc Med.
2009;21(2):92-4.
1707. Šuljak-Lončarevid A, Strujid S, Ajanovid M. X-ray analysis of temporomandibular joint in totally
edentulous patients with symptoms of temporomandibular dysfunction. U: Congress of the
Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 123-4. Sažetak.
1708. Šuljak-Lončarevid A, Strujid S, Ajanovid M, Kacila-Mrzid A. Condyle position in totally edentulous
patients with temporomandibular disorders. U: Annual Conference of the European
Prosthodontic Association, 33. Innsbruck, 2009. Str. 84. Sažetak.
1709. Šuljak-Lončarevid A, Strujid S, Ajanovid M, Kacila-Mrzid A. The centric relation of the mandible
and importance in prosthodontics. U: Annual Conference of the European Prosthodontic
Association, 33. Innsbruck, 2009. Str. 83. Sažetak.
T
1710. Tafi S, Redžepagid S, Berhamovid E, Muradbegovid M. Terapija bezubosti u regiji fronta
ugradnjom implantata. Bilten Stomatol BiH. 2006;8(24):19-22.
1711. Tafi S, Redžepagid S, Muradbegovid M, Berhamovid E. Terapija totalne bezubosti ugradnjom
implantata. Bilten Stomatol BiH. 2004;7(21-22):15-8.
1712. Tahirovid S, Sulejmanagid H. Stomatološka djelatnost u FBiH u 1998. godini. Bilten Stomatol BiH.
1999;2(6):45-8.
1713. Tahirovid S, Sulejmanagid H. Stomatološka djelatnost u FBiH u 1990-1999. godini. Bilten
Stomatol BiH. 2000;3(9):30-2.
1714. Tahirovid S, Sulejmanagid H. Stomatološka zdravstvena zaštita u FBiH u 1997. godini. Bilten
Stomatol BiH. 1998;1(2):15-20.
1715. Tahmiščija A, Slatina I, Tahmiščija N. Prosthetic rehabilitation of patient with class III
malocclusion using shock: absorber supported implants: case report. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007. Str.112-3. Sažetak.
1716. Tahmiščija H. Efikasnost liječenja zubne gangrene jednoseansnim postupkom [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1978. 68 str.
1717. Tahmiščija H. Immediate loading of implants in solving a case toothless lower jaw. U: Congress of
the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 100. Sažetak.
1718. Tahmiščija H. Primjena denzitometrije u pradenju dinamike restitucije kosti nakon sanacije zubne
gangrene [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1985.
95 str.
1719. Tahmiščija H, Arifhodžid F, Sulejmanagid H, Ibričevid H. Uticaj kulture življenja na oralnu
higijenu. U: Simpozij Historija zdravstvene i socijalne kulture Bosne i Hercegovine. Sarajevo,
1993. Str. 23. Sažetak.
1720. Tahmiščija H, Arifhodžid F, Šeremet M, Sarajlija M. Evaluacija efikasnosti rubnog zatvaranja
Fermitom. U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *62+.
Sažetak.
1721. Tahmiščija H, Arifhodžid F, Topid B, Laux T. Vođena regeneracija koštanog tkiva korištenjem
titanijum membrana u slučajevima implantiranja „Paraplanta 2000“. U: Stomatološki dani Bosne
i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 40.
1722. Tahmiščija H, Bašid N. Odgovor pulpalnog tkiva na Tubulitec. Stomatol Vjesn. 1982;11(1):23-6.
1723. Tahmiščija H, Cvetkovid T. Evaluacija učinka klindamicina i linkomicina u jednokratnom postupku
liječenja periodontitisa. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 130.
Sažetak.
1724. Tahmiščija H, Ganibegovid-Selimovid M, Kobašlija S. Preventiva u dječijoj stomatologiji.
Sarajevo: Svjetlost ; Škola narodnog zdravlja Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Sarajevu;
1998. 165 str.
1725. Tahmiščija H, Ganibegovid-Selimovid M, Kobašlija S, Huseinbegovid-Čengid A. Rana prevencija
oralnih oboljenja. Med Arh. 1995;49(1-2):39-40.
1726. Tahmiščija H, Kobašlija S, Ganibegovid M, Jusufagid H, Huseinbegovid A. Efekat djelovanja
Kavinera i razmaznog sloja na dentinsku permeabilnost permanentnih zuba djece. Med Arh.
1996;50(1-2):49-52.
1727. Tahmiščija H, Konjhodžid H. Jedan od načina vađenja zalomljenih endodontskih instrumenata iz
korjenskih kanala. U: Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje, 4. Osijek, 1975. Str. 309-13.
1728. Tahmiščija H, Konjhodžid H. Procjena vrijednosti terapije periapikalnih procesa
denzitometrijskom obradom rentgenskih snimaka. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar,
1980. Str. 59-60. Sažetak.
1729. Tahmiščija H, Laux N, Arifhodžid F. Paraplant 2000 i reaktivnost gingivalnog tkiva. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 99.
Sažetak.
1730. Tahmiščija H, Laux N, Arifhodžid F, Sarajlija M. Fiksna protetska rješenja povezivanjem prirodnih
zuba sa implantatima tipa „Paraplant 2000“. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 125. Sažetak.
1731. Tahmiščija H, Laux T, Tahmiščija N. Neposredno opteredenje „Centerplus“ usadka podržanih
rezilijentnom suprakonstrukcijom „Paraplant 2000“ – vlastita iskustva. U: Međunarodni kongres
hrvatskih stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):382. Sažetak.
1732. Tahmiščija H, Obralid N, Kobašlija S. Stomatološki aspekt radioterapije tumora glave i vrata. Med
Arh. 1998;52(2):97-100.
1733. Tahmiščija H, Radovid S, Topid B, Tahmiščija N, Laux T, Arifhodžid F. Vođena regeneracija kosti
(GBR) uporabom titan membrane – vlastita iskustva. U: Međunarodni kongres hrvatskih
stomatologa, 3. Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):382-3. Sažetak.
1734. Tahmiščija H, Slatina I. Vođena regeneracija kosti primjenom titanske membrane. Dentalart.
2005;1(2):24-7.
1735. Tahmiščija H, Slatina I. Značaj rezilijentne suprakonstrukcije u protetskoj rehabilitaciji pacijenata
sa implantatima. Dentalart. 2006;2(2):50-3.
1736. Tahmiščija H, Šeremet M. Histološka slika zubne pulpe psa tretirane ZnOOK pastom. Med Arh.
1992;46:13-4.
1737. Tahmiščija H, Šeremet M. Jednoseansna obrada zubne gangrene uz primjenu linkomicina. Acta
Stomatol Croat. 1981;15:17-20.
1738. Tahmiščija H, Šeremet M. Linkomicin u terapiji gangrenoznih zuba. U: Naučni sastanak
mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 23. ; Simpozijum: Epidemiološki problemi u
zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 7. Pula, 1981. Str. 271-4.
1739. Tahmiščija H, Šeremet M, Cvetkovid T. Djelovanje preparata “Calxyla” na exponiranu zubnu
pulpu. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 27. ; Simpozijum:
Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 11. ; Stručni sastanak: Aktuelni
problemi zdravstvenog vaspitanja, 1. ; Okrugli sto UNICEF-a, 1. Pula, 1985. Str. 76-9.
1740. Tahmiščija H, Šeremet M, Cvetkovid T. Sanacija frakturiranih vitalnih zuba paranim štiftovima.
Stomatol Vjesn. 1979;8(4):25-7.
1741. Tahmiščija H, Tahmiščija A, Arifhodžid F, Hasid-Brankovid L. Guided bone regeneration with
application of the titanium membrane. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 9.
Ohrid, 2004. Str. 105. Sažetak.
1742. Tahmiščija H, Tahmiščija N. Značaj rezilijentne suprakonstrukcije „Paraplanta 2000“ kod različitih
indikacija za fiksna protetska rješenja. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 42. Sažetak.
1743. Tahmiščija H, Tahmiščija N, Begovid M, Vranešid J. Primjena implantata „Paraplant 2000“
neposredno nakon ekstrakcije zuba. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa
internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 42. Sažetak.
1744. Tahmiščija H, Vranešid J, Smajkid N. Elongacija kliničke krune zuba kirurškim odstranjenjem
periodontalnih tkiva. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2.
Sarajevo, 2003. Str. 40. Sažetak.
1745. Tahmiščija I. Imunohistohemijska evaluacija gustode malih krvnih i limfnih sudova u inflamiranoj
humanoj dentalnoj pulpi *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2009. 53 str.
1746. Tahmiščija I, Radovid S, Bajrid E, Berisalid A, Džankovid A. Limfangiogeneza u inflamiranoj zubnoj
pulpi. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije
BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 31. Sažetak.
1747. Tahmiščija I, Radovid S, Dedid A, Jakupovid S, Korad S. Patohistološka slika ireverzibilnog
pulpitisa karijesne etiologije. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres
studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 32. Sažetak.
1748. Tahmiščija N, Laux T, Tahmiščija H. Resonance frequency analysis of immediately loaded
implants. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 26-7.
Sažetak.
1749. Tahmiščija N, Tahmiščija H, Slatina I. Immediate implantation following mandible cyst
enucleation: case report. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007.
Str. 112. Sažetak.
1750. Terzid B, Jakovljevid A, Burnid A, Vukovid A, Zukid S, Bajsman A. Ispitivanje postojanja razlika u
odontometrijskim mjerenjima među istraživačima: značaj kalibracije. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem,
1. Sarajevo, 2009. Str. 35. Sažetak.
1751. Tiro A. Genetički aspekti određenih karakteristika orofacijalne regije kod blizanaca *magistarski
rad+. Sarajevo: Univerzitet u sarajevu, Stomatološki fakultet; 2007. 89 str.
1752. Tiro A, Demirovid D, Nakaš E, Džemidžid V, Šalaga S. Cephalometric analysis: average value or
individual measurements. U: Congress of the European Orthodontic Society, 84. Lisbon, 2008.
Str. 162. Sažetak.
1753. Tiro A, Džemidžid V. Komparacija tri metode pružanja ortodontskih informacija. Bilten Stomatol
BiH. 2009;11(32-33):17-21.
1754. Tiro A, Džemidžid V, Nakaš E. Uticaj načina disanja na kraniofacijalnu morfologiju – potreba za
multidisciplinarnim pristupom terapiji hronične nosne opstrukcije. U: Međunarodni simpozijum
stomatologije, 2. Neum, 2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(32-33):49. Sažetak.
1755. Tiro A, Filipovid M, Džemidžid V, Nakaš E, Redžepagid L. Ispitivanje funkcionalnih kretnji
mandibule kod blizanaca. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres
studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 23. Sažetak.
1756. Tiro A, Filipovid M, Nakaš E, Džemidžid V, Šalaga S. Assessment of genetic influence on
craniofacial characteristics. U: Congress of the European Orthodontic Society, 85. Helsinki, 2009.
Str. 115. Sažetak.
1757. Tiro A, Redžid A, Nakaš E. Primjena metode ispitivanja blizanaca u stomatologiji. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 35. Sažetak.
1758. Tokid M, Tokid U, Fočo F, Skaka U, Mehid B. Palliative care at home. U: 1st international and
16th Biennial Convention 2000 of Pakistan Islamic Medical Association. Islamabad, 2000. Str. 21.
Sažetak.
1759. Topid B. Akumulacija Sr-90 u zubima. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i
rehabilitacija stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 18. Sažetak.
1760. Topid B. Bolesti usta I: propedeutika i parodontologija. Sarajevo: Stomatološki fakultet. 167 str.
Skripta.
1761. Topid B. Cheilitis angularis. Medix. 1997;17/18:59-60.
1762. Topid B. Classification of periodontal diseases. Int Dent J. 1990;40:171-5.
1763. Topid B. Clinically relevant – scientifically based. Quintessence Int. 2005;9:745.
1764. Topid B. Comparison of methods for blood volume estimation in the dental pulp. Folia Med Sar.
1967;2:189-96.
1765. Topid B. Diferencijalna dijagnoza i terapija bolesti oralnih sluznica. Sarajevo – Zagreb:
Stomatološki fakulteti; 2004. 300 str.
1766. Topid B. Diferencijalna dijagnoza i terapija oralnih prekanceroza. U: Kongres stomatologa Bosne i
Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 40. Sažetak.
1767. Topid B. Eksperimentalna i klinička dostignuda parodontologije u Bosni i Hercegovini. Rad
ANUBIH (Odjel Med Nauka). 1986;81(23):81-96.
1768. Topid B. Eksperimentalna istraživanja u mukogingivalnoj kirurgiji. U: Simpozij stomatologa SR
Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 1. Sažetak.
1769. Topid B. Eksperimentalni model za istraživanje slobodnog transplantata keratinizirane sluznice.
U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 7. Zadar, 1980. Str. 103-4. Sažetak.
1770. Topid B. Evaluacija efikasnosti stomatološke zaštite SR BiH. Materia Socio Med Jugoslav.
1982;5;787-96.
1771. Topid B. Evaluacija istraživanja oralnog zdravlja. Rad ANUBiH (Odjel Med Nauka). 1984;(22):86-8.
1772. Topid B. Foetor ex ore. Medix. 1999;27/28:113-5.
1773. Topid B. Frekventnija dermatovenerološka kazuistika na oralnim sluznicama – aspekt
stomatološke prakse. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres
studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 15. Sažetak.
1774. Topid B. Hemodinamski parametri zubne pulpe. U: Slovenski stomatološki dnevi, 1. Portorož,
1975. Str. 55-60.
1775. Topid B. In memoriam: Mustafa Beganovid. Acta Stomatol Croat. 1998;32:519-20.
1776. Topid B. Intradentinal penetration of the interstitial fluid. Folia Med Sar. 1970;5:71-7.
1777. Topid B. Klasifikacija parodontopatija. Maked Stomatol Pregl. 1983;7(3-4):91-6.
1778. Topid B. Kontinuitet sveučilišnog rada i suradnja. U: Cekid-Arambašin A. Životopis i bibliografija.
Zagreb: Stomatološki fakultet; 2009. Str. 48-50.
1779. Topid B. Kriteriji za klasifikaciju parodontalnih bolesti: imunološka osnova. U: Kongres USZUPJ, 2.
; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *27+. Sažetak.
1780. Topid B. Kritički osvrt na stanje stomatološke službe u SRBiH. Med Arh. 1975;29:437-42.
1781. Topid B. Kvantifikacija tretmana u ratnoj ambulanti Stomatološkog fakulteta Sarajevo u periodu
svibanj-listopad 1992. godine. U: Svjetski kongres hrvatskih stomatologa, 1. Zagreb, 1994. Str. 34.
Sažetak.
1782. Topid B. Masovni univerzitet i kvalitet studija. Pregled. 1987;77:1153-6.
1783. Topid B. Measurements of the volume of plasma and erythrocytes in tooth and pulp. Caries Res.
1977;11:136. Sažetak.
1784. Topid B. Mukogingivalna kirurgija. Med Arh. 1973;27:548-9.
1785. Topid B. Muko-periostalne promjene arteficijalno-alteriranog oralnog vestibuluma [doktorska
disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet; 1973. 113 str.
1786. Topid B. Neke sadržajno-radne pretpostavke aktiviranja studenata u nastavnom procesu:
Morfologija zuba ili normalna odontologija? Acta Stomatol Croat. 1969;4:17-24.
1787. Topid B. Obrazovanje i zapošljavanje stomatologa. Bilten Univerziteta Sarajevo. 1983;70:144-50.
1788. Topid B. Okluzija u nastavnom curriculumu stomatoloških fakulteta. U: Kongres na stomatolozite
na Jugoslavija, 5. Skopje, 1975. Str. 83-90.
1789. Topid B. Oral-B: električni odstranjivač plaka. Hrvat Stomatol Vjesn. 1997;5(2):13.
1790. Topid B. Oral sequels of postradiation syndrome. Radovi ANUBiH. 2004;33:55-62.
1791. Topid B. Oralna medicina i potreba za interdisciplinarnom suradnjom. U: Kongres stomatologa
Bosne i Hercegovine, 2. Teslid, 2007. Str. 34. Sažetak.
1792. Topid B. Parodontne bolesti. U: Medicinska enciklopedija: drugi dopunski svezak. Zagreb:
Jugoslavenski leksikografski zavod “Miroslav Krleža”; 1986. Str. 478-80.
1793. Topid B. Parodontologija: Biologija – Imunopatogeneza – Praksa. Sarajevo – Zagreb, Stomatološki
fakultet – Medicinska naklada; 2005. 279 str.
1794. Topid B. Parodontologija: biologija, medicina, praksa. 2. izd. Sarajevo: Svjetlost; 1990. 187 str.
1795. Topid B. Parodontologija: principi biologije ; praksa medicine. Sarajevo: Svjetlost; 1980. 179 str.
1796. Topid B. Pisma uredniku: Profesionalna orijentacija studenata. Liječ Vjesn. 1974;96:382.
1797. Topid B. Područja oralne medicine. Medici.com. 2007;24:54-5.
1798. Topid B. Povezanost parodontologije i endodoncije. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3.
Petrovac na moru, 1981;163.
1799. Topid B. Povodom 25. godišnjice postojanja i rada Stomatološkog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu. U: Cvetkovid T, Konjhodžid-Raščid H, Arifhodžid F, Filipovid M, Malid M. 1960-1985.: 25.
godina Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. *Sarajevo+: *Stomatološki fakultet];
[1985]. Str. 11-16.
1800. Topid B. Principi primarne stomatološke zaštite u SR Bosni i Hercegovini: valorizacija 1982.
godine, projekcija 1990. i 2000. godine. Sarajevo: Stomatološki fakultet, 1985. 366 str.
1801. Topid B. Problemi oralnog zdravlja, psihijatrijskih pacijenata i antituberkulozne zaštite u
Hercegovini. Bilten ZZZZ BiH. 1964;11:128-60.
1802. Topid B. Profesionalne bolesti djelatnika u stomatologiji. Hrvat Stomatol Vjesn. 1994;2:33.
1803. Topid B. Projekcija primarne stomatološke zaštite u SR BiH do 2000 godine. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 257-8. Sažetak.
1804. Topid B. Ratna stomatologija: dijagnoze, tretmani i oprema. U: Svjetski kongres hrvatskih
stomatologa, 1. Zagreb, 1994. Str. 16. Sažetak.
1805. Topid B. Relationship between tooth weight and blood volume in the dental pulp. Caries Res
1979;13:63. Sažetak.
1806. Topid B. Savremena shvatanja parodontoze. Stomatol Vjesn. 1981;10:101-4.
1807. Topid B. Stomatološka praksa i bolesti pojedinih organskih sustava. Sarajevo – Zagreb,
Stomatološki fakultet – Medicinska naklada; 2008; 171 str.
1808. Topid B. Stomatološki aspekt prevencije bakterijskog endokarditisa. Medix. 2002;8:27-9.
1809. Topid B. Suvremena strategija u preventivnoj parodontologiji. U: Svjetski kongres hrvatskih
stomatologa, 1. Zagreb, 1994. Str. 65. Sažetak.
1810. Topid B. Svjetska zdravstvena organizacija i znakovlje posvedeno oralnom zdravlju *World Health
Organization and the insignia dedicated to oral health]. Hrvat Stomatol Vjesn. 1994;2:63-4.
1811. Topid B. The central role of the general practitioner in the treatment of periodontal disease. Int
Dent J. 1986;36:1-7.
1812. Topid B. The prevalence of precancerous lesions in primary dental health care. Radovi ANUBIH
2003;31:61-71.
1813. Topid B. Tretman urgentnih stanja u parodontologiji. U: Simpozij stomatologa Slavonije i Baranje,
4. Osijek, 1975. Str. 77-81.
1814. Topid B. U povodu 70 godina života prof. dr. Tibora Šalomona. Stomatol Vjesn. 1984;13:99.
1815. Topid B. Upotreba ultrazvuka u parodontološkoj terapiji i poboljšanju oralne higijene. Med Arh.
1972;26:441-3.
1816. Topid B. Uvod u imunologiju parodontalne bolesti i karijesa. Sarajevo: Stomatološki vjesnik;
1980. 96 str.
1817. Topid B. Višestruke funkcije sline. Medix. 1999;25/26:110-2.
1818. Topid B. Volumen krvi i dinamika CR-51 u zubnoj pulpi [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Medicinski fakultet; 1967. 52 str.
1819. Topid B, Alajbeg I. Alergija na lokalne anestetike u stomatološkoj praksi. U: Kongres Hrvatskog
društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a, 1. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat.
2008;42(4):406. Sažetak.
1820. Topid B, Alajbeg I. Prevencija bakterijskog endokarditisa u praksi polivalentnog stomatologa. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 51.
Sažetak.
1821. Topid B, Alajbeg I, Vučičevid-Boras V, Alajbeg ŽI, Cekid-Arambašin A. The prevalence of Candida
albicans in institutionalized geriatric denture wearers. U: Congress of the European
Prostodontics Association, 26. Cavtat, 2002. Str. 88. Sažetak.
1822. Topid B, Alajbeg I, Vučičevid-Boras V, Cekid-Arambašin A. Oral health issues of Croatian
institutionalized senior – Status intervention index and general antroplogical findings. Coll
Antropol. 2002;28:212-3.
1823. Topid B, Arifhodžid F. Komparacija metoda u liječenju akutnog ulceronekroznog gingivitisa. U:
Kongres na stomatolozite na Jugoslavija, 5. Skopje, 1975. Str. 563-8.
1824. Topid B, Arifhodžid F. Testiranje efikasnosti zubnih pasta, Binaca, Higia, Kalodont Extra i Signal na
oralnu higijenu. Acta Stomatol Croat. 1974;8:85-91.
1825. Topid B, Arifhodžid F. Važnost okluzalnih odnosa u očuvanju parodoncija i nastanku
parodontopatija. Simpozijum stomatologa Slavonije i Baranje, 1. Osijek, 1969. Str. 24.
1826. Topid B, Arifhodžid F, Cekid-Arambašin A, Čokorilo N, Dautovid S, Dedid A, Malid M, Piranid H,
Šalomon T. Oralna medicina. Sarajevo: Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu; 2001. 446
str.
1827. Topid B, Arifhodžid F, Demirovid D, Šehovid Z, Skopljak E, Beganovid M, Filipovid M.
Normofunkcija, hiperfunkcija, hipofunkcija i parafunkcija parodoncija kao interokluzalni faktori
stomatognatskog sistema *naučnoistraživački projekt+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet, SIZ nauke BiH *Projekt br. 02/2-714-1/77]; 1981. 72 str.
1828. Topid B, Arifhodžid F, Demirovid D, Šehovid Z, Skopljak E, Beganovid M, Filipovid M. Occlusion
dynamics in the stages from growth to the edentulousness. Folia Med Sar. 1981;16:81-92.
1829. Topid B, Arifhodžid F, Malid M. Bolesti oralnih sluznica: bolesti usta II. Sarajevo: Stomatološki
fakultet; 1982. 153 str. Skripta.
1830. Topid B, Bašid V, Čokorilo N, Malid M. HLA frequency and juvenile periodontitis. Folia Med Sar.
1989;21:113-21.
1831. Topid B, Cekid-Arambašin A. Evaluacija terapije oralne kandidijaze Beloseptom. Acta Stomatol
Croat. 1998;32(Dodatak):189. Sažetak.
1832. Topid B, Cekid-Arambašin A. HIV-Bolest i stomatolog. Bilten Stomatol BiH. 2000;3(7):12-14.
1833. Topid B, Cekid-Arambašin A. Mukozna medicina. U: Kongres Hrvatskog društva za oralnu
medicinu i patologiju HLZ-a, 1. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):385. Sažetak.
1834. Topid B, Cekid-Arambašin A. Oral Mucositis. Acta Medica Academica. 2006;35(1):40-9.
1835. Topid B, Cekid-Arambašin A. Oralna medicina 21. stoljeda. Acta Stomatol Croat. 1995;29:265-8.
1836. Topid B, Cekid-Arambašin A. Oralne i facijalne manifestacije bolesti spolnog kontakta. Acta
Stomatol Croat. 1995;29:135-142.
1837. Topid B, Cekid-Arambašin A, Alajbeg I, Alajbeg ŽI. HIV/AIDS in Ex-Yugoslav countries. Oral Dis.
2006;12(suppl):29.
1838. Topid B, Cekid-Arambašin A, Biočina-Lukenda D. Palatitis protetika. U: Kongres Hrvatskog
društva za stomatološku protetiku, 1. Zagreb, 1995. Str. 56. Sažetak.
1839. Topid B, Cekid-Arambašin A, Jorgid-Srdjak K. Alveolar bone resorption in the skulls. Coll
Antropol. 1998;22 Suppl(13):117-22.
1840. Topid B, Cekid-Arambašin A, Malčid S. Oral lichen ruber (ORL) epidemiology and clinical findings
in 143 cases. Acta Stomatol Croat. 1996;30:111-5.
1841. Topid B, Cekid-Arambašin A, Vučidevid-Boras V. Lysobact u liječenju lezija oralne sluznice. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 52.
Sažetak.
1842. Topid B, Cekid-Arambašin A, Vučidevid-Boras V. Potencijalne i prave prekanceroze u primarnoj
stomatološkoj praksi. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2.
Sarajevo, 2003. Str. 53. Sažetak.
1843. Topid B, Cekid-Arambašin A, Vučidevid-Boras V. Udio Diabetes mellitusa, vaskularne hipertenzije
(VH) i Grinspan sindroma (GS) u kazuistici oralnog Lichen planusa (ORL). U: Kongres stomatologa
Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 100. Sažetak.
1844. Topid B, Cekid-Arambašin A, Vučičevid-Boras V, Alajbeg I. Oral health of the geriatrics in Croatia.
U: Congress of Social Medicine – Public Health of B&H, 1. Med Arh. 2001;55:56. Sažetak.
1845. Topid B, Cekid-Arambašin A, Vučidevid-Boras V, Alajbeg I, Ileš D. Bolesti oralnih sluznica u
gerijatrijskoj populaciji. Mat Soc Med. 2001;1-2:49-51.
1846. Topid B, Ceribašid O, Kostid A, Demirovid D. Razvoj i perspektive stomatološke zaštite u Bosni i
Hercegovini. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 967-71.
1847. Topid B, Cerovid S. Pulpo-parodontalni kompleks. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva,
1976;604-7.
1848. Topid B, Cvetkovid T. Epidemiološki i evidentirani podaci o učestalosti karijesa i parodontopatija
kod stanovništva SR BiH. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija
stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 157-8. Sažetak.
1849. Topid B, Čokorilo N. Oralni aspekti radioterapije. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 4.
Sarajevo, 1990. Str. 228. Sažetak.
1850. Topid B, Čokorilo N, Arifhodžid F. Kliničko testiranje Lyso-B kod stomatitis aphtosa recurrens.
Stomatol Vjesn. 1984;13:13-18.
1851. Topid B, Čokorilo N, Kreso D. Prevalencija parodontalnih oboljenja kod ortodontskih anomalija.
Bilten OSJ. 1973;5:293-7.
1852. Topid B, Čokorilo N, Kreso-Kneževid D. Prevalencija parodontalnih oboljenja kod ortodontskih
anomalija. U: Kongres udruženja ortodonata Jugoslavije, 1. Sarajevo, 1973. Str. 293-301.
1853. Topid B, Čokorilo-Vukovid N. Akutne infekcije oralne sluznice. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 6. Budva, 1976;541-5.
1854. Topid B, Čokorilo-Vukovid N, Mikid Ž. Suprakoštani džepovi izraženi TCH-indeksom na lubanjama
rimskog perioda i srednjeg vijeka. U: Kongres na stomatolozite na Jugoslavija, 5. Skopje, 1975.
Str. 485-93.
1855. Topid B, Čustovid F. Depositi di Sr-90 nelle radici dei bambini. U: Symposium internazionale di
odontoiatria infantile, 2. Siena, 1969. Str 76.
1856. Topid B, Čustovid F. Zubi kao indikatori kontaminacije biosfere sa Sr-90. Stomatol Glas Srb.
1970;17:285-91.
1857. Topid B, Dedid A. Diabetes mellitus i usta. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 1. Sarajevo,
1977. Str. 443-5.
1858. Topid B, Dedid A. Tretman parodontalnih oboljenja metodom subgingivalne kiretaže. U:
Stomatološka nedjelja SR Srbije, 10. Priština, 1974. Stomatol Glas Srb. 1975;22(Vanredni
broj):204-8.
1859. Topid B, Dedid A, Šalomon T. Grinspanov syndrom. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 6. Budva,
1976;536-41.
1860. Topid B, Gojkov M. Urgentna kazuistika u oralnoj medicini. U: Stomatološki dani Bosne i
Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 76. Sažetak.
1861. Topid B, Hadžid S. Protokol za dijagnozu i terapiju oralne kandidijaze u ambulantnim uvjetima.
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003, Str. 77.
Sažetak.
1862. Topid B, Hadžiselimovid H, Tomid V, Savkovid Lj, Demirovid D, Filipovid M. Stomatological
aspects of maxillary portions of various types of skull. Folia Med Sar. 1976;11:151-72.
1863. Topid B, Jeremid G, Vejsilovid E. Efikasnost pasti “Belident”-Nevena Leskovac, evaluirana
parodontalnim indeksima. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 2789. Sažetak.
1864. Topid B, Karlovac K, Varenikovid E. Dijagnostika Candide albicans u stomatološkoj praksi. U:
Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3. Sarajevo, 1985. Str. 982-4.
1865. Topid B, Malid M. Enzimi u terapiji eksudativnih gingivostomatitisa. U: Kongres na stomatolozite
na Jugoslavija, 5. Skopje, 1975. Str. 519-27.
1866. Topid B, Malid M. Zubne četkice tvornice “Niveta” u Osjeku. U: Simpozij stomatologa Slavonije i
Baranje, 3. Osijek, 1973. Str. 157-65.
1867. Topid B, Malid M, Arifhodžid F. “Zirodent” pasta iskazana kroz parodontalne indekse. U: Simpozij
stomatologa Slavonije i Baranje, 4. Osijek, 1975. Str. 33-9.
1868. Topid B, Malid M, Arifhodžid F, Živojnovid V. Lyso-6 u liječenju stomatitis aphthosa. Stomatol
Vjesn. 1979;8:129-33.
1869. Topid B, Malid M, Milid Đ, Lapter V, Nečeva Lj, Redžepagid S, Mratinkovid D, Aurer-Koželj J,
Vrbič V, Vulovid M, Rajid Z, Tatid E. Oralno zdravlje kod odraslog stanovništva u SFRJ. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 9. Ljubljana, 1988. Str. 13-4.
1870. Topid B, Marjanovid Z. Akrilatna ploča kao estetska korekcija u parodontalnoj kirurgiji. Acta
Stomatol Croat. 1974;8:195-8.
1871. Topid B, Markovid N. Epidemiologija oralne kandidijaze u pedijatrijskoj populaciji. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 71.
Sažetak.
1872. Topid B, Nikulin A. Eksperimentalna istraživanja transplantata keratinizirane oralne mukoze u
područjima nekeratinizirane alveolarne sluznice *naučnoistraživački projekt+. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet ; SIZ nauke BiH *Projekt br. 2218/1978]; 1978. 29
str.
1873. Topid B, Nikulin A. Free autotransplant of keratinized oral mucosa. Folia Med Sar. 1979;14:10921.
1874. Topid B, Pašid E. Gerijatrijska kazuistika oralne medicine u primarnoj stomatološkoj zaštiti. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 78.
Sažetak.
1875. Topid B, Pujid Z. Transdentalna eliminacija J131. Acta Stomatol Croat. 1966;1:225-230.
1876. Topid B, Sekulid M, Ritan M. Parodontni status zubi s krunicama. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 9. Ljubljana, 1988. Str. 89. Sažetak.
1877. Topid B, Sekulid M, Ritan M. Procjena parodontnog statusa pomodu periotesta. U: Kongres
stomatologa Jugoslavije, 9. Ljubljana, 1988. Str. 90. Sažetak.
1878. Topid B, Šalomon T. Oralni nalaz u bolesnika s mljetskom bolešdu. Acta Stomatol Croat.
1983;17:33-40.
1879. Topid B, Šalomon T. Specifičnost oralnog zdravlja definiranih populacionih grupa otoka Mljeta. U:
Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema.
Zagreb, 1974. Str. 52. Sažetak.
1880. Topid B, Tahmiščija N. Prakticiranje oralne higijene kod protetsko rehabilitiranih pacijenata. U:
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 84.
Sažetak.
1881. Topid B, Tahmiščija H. Stomatološka propedeutika. Sarajevo – Zagreb: Synopsis; 2002. 111 str.
1882. Topid B, Topid D. Etimološki koncepti i historijski razvoj termina: periodontium, parodontiumparedentium, periodontologija-parodontologija-paradentologija. U: Simpozij stomatologa SR
Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog sistema. Zagreb, 1974. Str. 47-8.
Sažetak.
1883. Topid B, Topid D. Razvojna koncepcija i participanti finansiranja pasivne i aktivne stomatološke
zaštite. U: Simpozij stomatologa SR Hrvatske o temi Patologija i rehabilitacija stomatognatnog
sistema. Zagreb, 1974. Str. 156. Sažetak.
1884. Topid B, Vučičevid-Boras V. Orbit žvakada guma u funkciji stimulacije sline. Acta Stomatol Croat.
1998;32(Dodatak):189. Sažetak.
1885. Topid B, Vučidevid-Boras V, Alajbeg ŽI, Alajbeg I. HIV / AIDS epidemiology in Bosnia –
Herzegovina and Republic of Croatia. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11.
Sarajevo, 2006. Str. 75. Sažetak.
1886. Topid B, Vučidevid-Boras V, Cekid-Arambašin A. Future strategic prevention and fight HIV/AIDS
from a dentist perspective. U: Congress of the European Association of Oral Medicine, 7. Berlin,
2004. Str. 95. Sažetak.
1887. Trninid S. Uticaj adrenalina u lokalnoj anesteziji na hemodinamske parametre kod pacijenata sa
esencijalnom hipertenzijom *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2009. 138 str.
1888. Trninid S, Prohid S. Autotransplantacija zuba sa abnormalnom morfologijom korijena – prikaz
slučaja sa dvogodišnjom evaluacijom. U: Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine, 2. Teslid,
2007. Str. 48. Sažetak.
1889. Trninid S, Prohid S, Asotid E. Autotransplantation of upper lateral incisor with abnormal root
morphology: case report. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 12. Istanbul, 2007.
Str. 66. Sažetak.
U
1890. Uljarevid D, Gojkovid R, Stijačid N. Komparativno ispitivanje mikroelemenata u intaktnom i
karioznom zubu. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 47. Sažetak.
1891. Ustamujid M, Latid T, Piranid H. Problemi hirurškog tretmana alveolarnih nastavaka vilica. U:
Kongres plastičnih i maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije, 6. Sarajevo, 1980. Str. 76-8.
V
1892. Vajzovid J. Uticaj latentne elastičnosti voska na vrijednost izlivenog objekta [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1986. 43 str.
1893. Vajzovid J, Beganovid M. Učestalost mobilnih zubnih proteza prema dobu i spolu kod
stanovništva Sarajeva. U: Stomatološka nedjelja SR Crne Gore, 3. Petrovac na moru, 1981. Str.
463-6.
1894. Vajzovid J, Ceribašid O, Beganovid M, Šuljak A, Šimunovid M. Osnovni principi koji doprinose
estetskom izgledu pacijenta nosioca totalne proteze. U: Kongres ljekara Bosne i Hercegovine, 3.
Sarajevo, 1985. Str. 1033-5.
1895. Vajzovid J, Ceribašid O, Šoškid M, Šuljak A. Mogudnost otklanjanja latentne elastičnosti voska.
Stomatol Vjesn. 1986;15:111-6.
1896. Vajzovid J, Šehovid Z. Procjena položaja i adaptacije kapituluma mandibule kod habitualne
okluzije. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 208. Sažetak.
1897. Vajzovid J, Šehovid Z, Šoškid M, Šuljak A. Procjena položaja i adaptacija kapituluma mandibule
kod habitualne okluzije. Stomatol Vjesn. 1984;13:87-90.
1898. Vajzovid J, Šimunovid M, Šehovid Z. Učestalost artropatičnih promjena na zglobnim površinama
totalno bezubih pacijenata. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 52. Sažetak.
1899. Varenikovid E, Topid B, Karlovac K. Rezultati laboratorijske dijagnostike candidae albicans u
primarnoj stomatološkoj zaštiti, evaluirani u mikološkoj laboratoriji. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 8. Vrnjačka Banja, 1984. Str. 177. Sažetak.
1900. Vidovid-Juras D, Begovac J, Cekid-Arambašin A, Topid B. Oesophageal and oropharyngeal
candidiasis as presenting diseases in the era of high active antiretroviral therapy. U: Congress of
European Association of Oral Medicine, 7. Berlin, 2004. Str. 95. Sažetak.
1901. Vranešid J, Tahmiščija A, Šuljak-Lončarevid A. Livena parcijalna proteza retinirana kliznim
vezama izrađenim od cirkonijum oksida. U: Hrvatski međunarodni Quintessence kongres –
Stomatološka protetika, 3. Zagreb, 2008. Str. 385. Sažetak.
1902. Vranid E, Lačevid A, Mehmedagid A, Uzunovid A. Formulation ingredients for toothpastes and
mouthwashes. Bosn J Basic Med Sci. 2004;4(4):51-8.
1903. Vranid S, Kapur L, Fočo F, Bilalovid N, Hainaut P. The first case of Li-Fraumeni syndrome in
Bosnia and Herzegovina: case report. Pathologica. 2006;98(2):156-9.
1904. Vrankid Ž, Batkovski S. Utjecaj mlijeka u ishrani majke za vrijeme trudnode i dojenja na zdravlje
mliječnih zuba djece. Stomatol Vjesn. 1987;16:127-34.
1905. Vrbič V, Topid B. Potreba po preventivi kariesa i parodontalnih bolesti. U: Kongres USZUPJ, 2. ;
Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. *23+. Sažetak.
1906. Vrbič V, Vulovid M, Rajid Z, Topid B, Aurer-Koželj J, Tatid E, Malid M, Nečeva Lj, Redžepagid S,
Mratinkovid D. Oralno zdravlje kod stanovništva SFR Jugoslavije. U: Kongres stomatologa
Jugoslavije, 9. Ljubljana, 1988. Str. 5-7.
1907. Vrbič V, Vulovid M, Rajid Z, Topid B, Tatid E, Malid M. Oral health in Yugoslavia in 1986.
Community Dent Oral Epidemiol. 1988;16:286-9.
1908. Vrbič V, Vulovid M, Rajid Z, Topid B, Tatid E, Malid M, Milid D, Aurer-Koželj J, Nečeva Lj,
Redžepagid S, et al. Oral health in SFR Yugoslavia in 1986. Community Dent Oral Epidemiol.
1988;16:286-8.
1909. Vrbič V, Vulovid M, Rajid Z, Topid B, Tatid E, Malid M, Milid D, Aurer-Koželj J, Nečeva Lj,
Redžepagid S, et al. Stanje oralnega zdravja pri prebivalstvu v SFRJ. Zobozdrav Vestn. 1988;43:310.
1910. Vrbič V, Vulovid M, Rajid Z, Topid B, Tatid E, Malid M, Milid D, Lapter V, Nečeva Lj, Redžepagid S,
Mratinkovid D. Oralno zdravlje u stanovništva SFR Jugoslavije. Zdrav Zašt. 1988;17(4):7-15.
1911. Vrbič V, Vulovid M, Topid B, Malid M, Nečeva Lj, Redžepagid S, Mratinkovid D. Oralno zdravlje u
odraslog stanovništva SFR Jugoslavije. U: Kongres stomatologa Jugoslavije, 9. Ljubljana, 1988. Str.
11-2.
1912. Vučidevid-Boras V, Bošnjak A, Alajbeg I, Cekid-Arambašin A, Topid B. Dental health of elderly in
retirement homes of two cities in South Croatia cross sectional study. Eur J Med Res.
2002;10:550-4.
1913. Vučidevid-Boras V, Brailo V, Topid B, Blažid Potočki Z. Oral burning symptoms and burning
mouth syndrome – retrospective study on the 150 patients. U: Congress of the Balkan
Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 77. Sažetak.
1914. Vučidevid-Boras V, Cekid-Arambašin A, Topid B. Povezanost sindroma pečenja usta i infekcije
Helycobacteriom pylory. U: Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem,
2. Sarajevo, 2003. Str. 54. Sažetak.
1915. Vučičevid-Boras V, Topid B. Stimulacija sline u fiziološkim uvjetima C-vitaminom i žvakadom
gumom. Acta Stomatol Croat. 1997;31:367-72.
1916. Vučidevid-Boras V, Topid B, Cekid-Arambašin A, Stavljenid-Rukavina A, Zadro R. Vrijednosti
salivarne peroksidaze u bolesnika sa sindromom pečenja usta i kserostomijom. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 101.
Sažetak.
1917. Vučidevid-Boras V, Topid B, Cekid-Arambašin A, Stavljenid-Rukavina A, Zadro R. Vrijednosti
salivarnog IgA, lizozima i magnezija u bolesnika sa sindromom pečenja usta i kserostomijom. Acta
Stomatol Croat. 2001;35(2):205-10.
1918. Vučidevid-Boras V, Topid B, Cekid-Arambašin A, Stavljenid-Rukavina A, Zadro R, Devčid T.
Vrijednosti salivarne peroksidaze u nestimuliranoj i stimuliranoj slini studenata stomatologije.
Acta Stomatol Croat. 2001;35(3):353-9.
1919. Vučidevid-Boras V, Topid B, Cekid-Arambašin A, Zadro R, Stavljenid-Rukavina A. Lack of
association between burning mouth syndrome and hematinic defficiences. Eur J Med Res.
2001;9:409-12.
1920. Vujovid B, Tahmiščija H, Sarajlija M, Šeremet M. Klinička pilot studija dvofaznog adheziv sistema
Syntac. U: Kongres USZUPJ, 2. ; Slovenski parodontološki dnevi, 6. Radenci, 1990. Str. [61].
Sažetak.
1921. Vukmirovid P, Batkovski S, Redžepagid S. Podlaganje ili zamjena ploče gornje totalne proteze. U:
Stomatološki sobir na lekarite na Makedonija, 5. Dojran, 1987. Str. 245. Sažetak.
1922. Vukmirovid P, Batkovski S, Redžepagid S. Totalna zubna proteza od akrilata i higijenski
momenat. U: Kongres protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 82. Sažetak.
1923. Vukovid A. Stanje oralnog zdravlja u korelaciji sa znanjem, stavom i praksom odrasle populacije u
Kantonu Sarajevo *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2003. 82 str.
1924. Vukovid A, Babid M, Smajkid N, Zukid S, Jakupovid S. Kalcifikacijske promjene zubne pulpe –
prikaz slučaja. U: Stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata
stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem, 1. Sarajevo, 2009. Str. 42. Sažetak.
1925. Vukovid A, Bajsman A, Zukid S. Etičke dileme u stomatološkoj praksi. Bilten Stomatol BiH.
2007;9(26):29-32.
1926. Vukovid A, Bajsman A, Zukid S, Šečid S. Cosmetic dentistry in ancient times: a short review. Bull
Int Assoc Paleodont. 2009;3(2):9-13.
1927. Vukovid A, Jakupovid S, Zukid S, Šečid S, Bajsman A. Computer aided photogrammetry for
evaluation of facial and dental symmetry. Acta Informatica Medica. 2010;2(18):88-90.
1928. Vukovid A, Konjhodžid H. Atraumatska preparacija – koncept minimalnog kaviteta. U: Kongres
stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 1. Sarajevo, 2001. Str. 147.
Sažetak.
1929. Vukovid A, Konjhodžid H, Suljagid S, Prcid A. Korelacija dentalnog statusa i stupnja naobrazbe u
odrasle populacije (35-40) u Sarajevu. U: Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, 3.
Zagreb, 2003. Acta Stomatol Croat. 2003;37(3):388-9. Sažetak.
1930. Vukovid A, Konjhodžid H, Zubčevid N. Dental erosion in patients with gastroesophageal reflux
disease. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11. Sarajevo, 2006. Str. 108. Sažetak.
1931. Vukovid A, Konjhodžid-Raščid H, Suljagid S, Prcid-Konjhodžid A. Dentalni status ispitanika (35-44
god.) u korelaciji sa stepenom obrazovanja i socijalnim statusom. U: Stomatološki dani Bosne i
Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 32. Sažetak.
1932. Vukovid A, Prcid A, Konjhodžid H, Smajkid N. Restoration of cervical erosion with flowable
composite: a six month clinical result. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 7.
Kuşadasi, 2002. Str. 211. Sažetak.
1933. Vukovid A, Zukid S, Bajsman A. Taurodontism. U: Congress of the Balkan Society of Stomatology,
12. Istanbul, 2007. Str. 142. Sažetak.
W
1934. Winterhalter-Jadrid M, Bašid N. Izoenzimi laktat dehidrogenaze u zubnoj pulpi i tkivu gingive.
Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. 1995;3:87-91.
Z
1935. Zgonjanin P, Omerbašid S. Istraživanja kvaliteta i stabilnosti totalnih proteza. U: Kongres
protetičara Jugoslavije, 1. Zagreb, 1986. Str. 55. Sažetak.
1936. Zukanovid A. „Beautiful and ugly teeth“ – child perception of dental aesthetic. U: Congress of the
Balkan Stomatological Society, 15. Thessaloniki, 2010. Str. 305. Sažetak.
1937. Zukanovid A. Caries risk assessment in children. U: Congress of the Balkan Stomatological
Society, 14. ; Scientific Congress of BgDa, 9. Varna, 2009. Str. 15. Sažetak.
1938. Zukanovid A. Efikasnost „Cariogram“ modela u evaluaciji riziko faktora kod dvanaestogodišnjaka
[magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 120 str.
1939. Zukanovid A. Paleodontology in Bosnia and Herzegovina: history and perspectives. Bull Int Assoc
Paleodont. 2007;1(2):10-12.
1940. Zukanovid A. Prevencija oralnih oboljenja. Hemophilia: Bilten Udruženja hemofiličara Bosne i
Hercegovine. 2010;4:8-11.
1941. Zukanovid A. Procjena efikasnosti riziko-faktora i multifaktorijalnih modela u predikciji karijesa i
modifikacije konvencionalne metode za detekciju mutans streptococcusa (longitudinalna,
komparativna, mikrobiološka studija) *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2009. 100 str.
1942. Zukanovid A, Ganibegovid M. Dental treatment of the patient after cpma vigil condition: case
report. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 10. Beograd, 2005. Balkan Journal of
Stomatology. 2005;9(Suppl 1):88. Sažetak.
1943. Zukanovid A, Ganibegovid M. Percepcija estetskog u pedodonciji. Bilten Stomatol BiH.
2009;11(32-33):25-9.
1944. Zukanovid A, Ganibegovid M. Preventivna stomatologija u privatnim ordinacijama u Bosni. Acta
Stomatol Croat. 2007;41(3):193-204.
1945. Zukanovid A, Ganibegovid M. Preventivna stomatologija u privatnoj praksi – znanje i primjena.
Stomatološki dani Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Sarajevo, 2003. Str. 25.
Sažetak.
1946. Zukanovid A, Ganibegovid M, Muratbegovid A. Oral health management for children with
mental retardation in BiH. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 8. Tirana, 2003. Str.
96-7. Sažetak.
1947. Zukanovid A, Ganibegovid M, Šuljak A, Dardagan A. Multisdisciplinarni pristup u tretmanu
pacijentice sa Bonnevie-Ulrich sindromom – prikaz slučaja. U: Kongres stomatologa Srbije i Crne
Gore sa međunarodnim učešdem, 4. Herceg Novi, 2004. Str. 58. Sažetak.
1948. Zukanovid A, Ganibegovid M, Šuljak A, Dardagan A. Turner syndrome: multidisciplinary
approach (case report). Congress of the Balkan Stomatological Society, 9. Ohrid, 2004. Str. 118.
Sažetak.
1949. Zukanovid A, Görduyosus O, Akçay A. Procjena efikasnosti upotrebe ultrazvučnog aparata kod
uklanjanja zalomljenih kanalskih instrumenata iz korijenskih kanala. U: Kongres stomatologa
Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešdem, 2. Teslid, 2007. Str. 53. Sažetak.
1950. Zukanovid A, Kobašlija S, Ganibegovid M. Caries risk assessment in Bosnian children using
Cariogram computer model. Int Dent J. 2007;57(3):177-83.
1951. Zukanovid A, Kobašlija S, Ganibegovid M. Computer use in a caries risk assessment. Acta
Informatica Medica. 2007;15(4):201-5.
1952. Zukanovid A, Kobašlija S, Ganibegovid M. Salivary mutans streptococci and caries prevalence in
a group of 12-years-old Bosnian children. U: Congress of the Balkan Stomatological Society, 11.
Sarajevo, 2006. Str. 49. Sažetak.
1953. Zukanovid A, Mulaomerovid J, Marjanovid D. Results of paleostomatological analysis of material
from the cave near Gornji Vakuf (South-west Bosnia). Acta Carsologica. 2007;36(3):485-92.
1954. Zukanovid A, Muratbegovid A, Kobašlija S, Markovid N, Ganibegovid M, Bešlagid E. Relationships
between socioeconomic backgrounds, caries associated microflora and caries experience in 12year-old in Bosnia and Herzegovina. Eur J Paediatr Dent. 2008;9(3):118-24.
1955. Zukanovid A, Nakaš E, Prohid S. Interdisciplinary approach in a treatment of the patient with
cleft lip and palate – case report. J Int Dent Med Res. 2010;3(1):29-33.
1956. Zukanovid A, Nakaš E, Prohid S. Multidisciplinarni pristup u stomatološkom tretmanu pacijenta s
jednostranim kompletnim rascjepom: prikaz slučaja. U: Međunarodni kongres Hrvatskog
stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb, 2008. Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):400-1. Sažetak.
1957. Zukanovid A, Rašidovid I, Lekid A. Effects of pineal gland on the mast cell count of the rats
thymus. U: Annual International Ain Shams Medical Students' Congress, 7. Cairo, 1999. Str. 164.
Sažetak.
1958. Zukanovid A, Sarajlid N, Škulj S. Bosnia and Herzegovina. U: Marquez-Grant N, Fibiger L, editors.
The routledge handbook of archeological human remains and legislation: an international guide
to laws and practice in the excavation, study and treatment of archeological human remains.
Routledge. 2010. (U štampi).
1959. Zukid S. Procjena starosne dobi upotrebom nekoliko standardnih dentalnih metoda (studija in
vitro) *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008. 77 str.
1960. Zukid S, Konjhodžid H, Vukovid A, Bajsman A, Selmanagid A. Caklen: substancija ili tkivo. U:
Međunarodni simpozijum stomatologije, 2. Neum, 2009. Bilten Stomatol BiH. 2009;11(3233):54. Sažetak.
1961. Zukid S, Konjhodžid-Raščid H, Čehajid V, Vukovid A, Bajsman A, Selmanagid A. Kvantifikacija
translucencije korijenskog dentina na ekstrahiranim intaktnim zubima odraslih osoba. U:
Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, 4. Zagreb, 2008. Acta Stomatol
Croat. 2008;42(4):371. Sažetak.
1962. Zukid S, Sarajlid N, Čehajid V, Konjhodžid-Raščid H, Vukovid A. Komparacija hronološke starosti i
dentalne dobi procjenjene metodom Bang-Ramm za intaktne zube. U: Stomatološki dani BiH sa
međunarodnim učešdem, 3. ; Kongres studenata stomatologije BiH sa međunarodnim učešdem,
1. Sarajevo, 2009. Str. 34. Sažetak.
1963. Zukić S, Vuković A, Bajsman A, Jakupović V, Gavranović-Glamoč A. Dental age estimation
by means of video spectral comparator. Acta Informatica Medica. 2010;2(18):83-7.
1964. Zukić S, Vuković A, Bajsman A, Konjhodžić H, Kazazić L, Gavranović-Glamoč A. Dinamična
preparacija pristupnih kaviteta i morfologija korijenskih kanala u endodontskoj terapiji. U:
Međunarodni simpozijum iz opde stomatologije, 3. Fojnica, 2010. Bilten Stomatol BiH.
2010;12(36). Sažetak. (U štampi).
Ž
1965. Žarkovid G, Bašid F, Čerkez F, Čustovid F, Džumhur M, Fočo S, Hajdukovid Lj, Jevtid Z, Kneževid Z,
Levi M, Radovanovid M, Slankamenac S, Vučjak M. The epidemiology of dental caries in SR
Bosnia and Herzegovina. Folia Med Sar. 1966;1:35-58.
1966. Žarkovid G, Karamehmedovid R, Džumhur M, Topid B, Gojkovid R. Medicinsko-ekološki uslovi u
naseljima sa različitom prevalencijom karijesa. Sarajevo: Medicinski fakultet; 1965. 37 str.
(Radovi Instituta za higijenu i socijalnu medicinu ; 15).
1967. Žerjav S, Winterhalter M, Gojkov T. Utjecaj mangana na aktivnost izoenzima LDH u tkivima
zubnih papila. U: Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, 29. ;
Simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove sredine, 13. ; Stručni
sastanak: Aktuelni problemi zdravstvenog vaspitanja, 3. ; Okrugli sto UNICEF-a, 3. Pula, 1987.
Str. 114-5.
1968. Živkovid M, Cvetkovid T, Kiseri N. Histološki nalaz uticaja amalgamskih punjenja na tkiva
međuzubnog prostora kod eksperimentalnih životinja. Stomatol Vjesn. 1986;15:61-4.
1969. Žunid F, Sulejmanagid H, Salihagid D. Ludwigova angina: suvremeni pristup flegmonoznom stanju
dentogene etiologije. Bilten Stomatol BiH. 2001;4(8):22-4.
Download

Notice - Stomatološki Fakultet sa Klinikama Sarajevo