TRGOVINA / TRADE
Euro-Pak d.o.o. ........................................................................................................................................ 2
Škandro-Comerc d.o.o. ............................................................................................................................ 3
Bosna bank International d.d. ................................................................................................................. 4
Lašva auto ................................................................................................................................................ 5
Valvoson d.o.o. ........................................................................................................................................ 6
Vranica-Komerc d.o.o. ............................................................................................................................. 7
UTD Best d.o.o. ........................................................................................................................................ 8
FIS d.o.o. .................................................................................................................................................. 9
ECONOMIC d.o.o. .................................................................................................................................. 10
Buba-commerce d.o.o. .......................................................................................................................... 11
SPEKTAR d.o.o. ...................................................................................................................................... 12
Bant d.o.o. ............................................................................................................................................. 13
Ritter Commerce d.o.o. ......................................................................................................................... 13
Mil-export d.o.o..................................................................................................................................... 14
CM cosmetic market ............................................................................................................................. 14
TDIZEL d.o.o. .......................................................................................................................................... 15
OVNAK d.o.o. ......................................................................................................................................... 15
KMN d.o.o.............................................................................................................................................. 16
Dadić promet d.o.o................................................................................................................................ 16
Nirbo d.o.o............................................................................................................................................. 17
M-Tifa d.o.o. .......................................................................................................................................... 17
Nur export d.o.o. ................................................................................................................................... 18
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Euro-Pak d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Kožarska 18, 70230,
70230 Bugojno
Tel.: 00387-30-260-206
Fax: 00387-30-253-485
E-mail: [email protected]
Web: www.europak.ba
Kontakt osoba / Contact person
Džanan Suad,Tunović Edin
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1998
Broj zaposlenih / Number of employed
13
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Proizvodno,
prometno,
uslužno
i
trgovačko društvo. Proizvodnja i trgovina
folijama i papirom za pakovanje
prehrambenih
i
neprehrambenih
proizvoda, pakovanje šećera, te djelatnost
međunarodne i unutrašnje špedicije za
carinjenje roba.
bosanski, engleski
Activity:
Production, transportation, services and commerce.
Production and trade foils and paper packaging food
and non-food products,packing of sugar, and the
activity international and internal expedition for
clearance of goods.
2
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Škandro-Comerc d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Čipuljić I/1. 70230,
70230 Bugojno
Tel.: 00387 30/254-797
Fax: 00387 30/254-797
E-mail: [email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Samir Škandro
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2004
Broj zaposlenih / Number of employed
8
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovina na veliko i malo građevinskim
materijalom, cestovni prijevoz robe,
uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim
prijevozom.
bosanski i engleski
Activity:
Wholesale and retail trade of building materials,
transport of goods, services activity to land
transportation.
3
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Bosna bank International d.d.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Zlatnih ljiljana b.b.
70230 Bugojno
Tel.: 00387 30/260-020, 260-022
Fax: 00387 30/260-071, 547-035
E-mail: [email protected]
Web: www.bbi.ba
Kontakt osoba / Contact person
Amer Bukvić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2000
Broj zaposlenih / Number of employed
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Bankarstvo
bosanski, engleski
Activity:
Banking
4
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Lašva auto
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Kaonik b.b.
72260 Busovača
Tel.: 00387 30/736-180
Fax: 00387 30/736-181
E-mail: [email protected]
Web: www.asa-pss.ba
Kontakt osoba / Contact person
Besim Čorhodžić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2010
Broj zaposlenih / Number of employed
6
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Prodaja i servis vozila marke Škoda.
bosanski
Activity:
Trade and service of Skoda vehicles.
5
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Valvoson d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Kaonik 11
72260 Busovača
Tel.: 00387 30/736-157
Fax: 00387 30/736-156
E-mail:[email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Branislav Vujica
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1995
Broj zaposlenih / Number of employed
5
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Prodaja ulja i maziva, prodaja guma.
bosanski, engleski
Activity:
Sales of oil and lubricants, tire sales.
6
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Vranica-Komerc d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Vrbaska b.b.
70240 Gornji Vakuf-Uskoplje
Tel.: 00387 30/265-500, 265-782
Fax: 00387 30 265 -565
E-mail: [email protected]
Web: www.vranica-komerc.com
Kontakt osoba / Contact person
Enes Šečunović
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1989
Broj zaposlenih / Number of employed
11
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovina, uvoz-izvoz prehrambene robe i
stočne hrane kao i transport robe u
domaćem i međunarodnom transportu.
bosanski, njemački i engleski jezik
Activity:
Trade, import-export food goods and animal feed as
well as the transport of goods in the domestic and
international transport.
7
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
UTD Best d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Donje Putićevo b.b.
72270 Travnik
Tel.: 00387 30/707-435
Fax: 00387 30/540-496, 708-063
E-mail: [email protected]
Web: www.best-bih.com
Kontakt osoba / Contact person
Ivana Frančić Šarlija
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1991
Broj zaposlenih / Number of employed
576
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovina na malo.
bosanski
Activity:
Retail trade.
8
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
FIS d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Poslovni centar 96
72250 Vitez
Tel.: 00387 30/715-500
Fax: 00387 30/715-320
E-mail: [email protected]
Web: [email protected]
Kontakt osoba / Contact person
Pero Gudelj
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1987
Broj zaposlenih / Number of employed
2700
Jezik korespodencije /
bosanski, hrvatski, srpski
language of correspondence
Djelatnost:
Activity:
Trgovina na veliko i malo, proizvodnja, Wholesale and retail trade, manufacturing, tourism and
turizam i ugostiteljstvo.
catering.
9
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Economic d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Poslovni centar 96, P.P. 71
72250 Vitez
Tel.: 00387 30/718-333
Fax: 00387 30/713-748
E-mail: [email protected]
Web: www.economic.ba
Kontakt osoba / Contact person
Franjo Rajković
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1987
Broj zaposlenih / Number of employed
292
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovina instalacijskim materijalima i
tehničkom robom, proizvodnja kuhinjskog
namještaja, kupaoničkih garnitura.
hrvatski
Activity:
Trade installation materials and technical goods, the
production of kitchen furniture, bathroom sets.
10
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Buba-commerce d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Poslovni centar 96,
72250 Vitez
Tel.: 00387 30/714-209
Fax: 00387 30/717-193
E-mail: [email protected]
Web: www.buba-commerce.com
Kontakt osoba / Contact person
Slavica Jurčević
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1996
Broj zaposlenih / Number of employed
180
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovina, ugostiteljstvo, transport.
BiH jezici
Activity:
Trade, catering, transportation.
11
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
SPEKTAR d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Poslovni centar 96
72250 Vitez
Tel.: 00387 30/714-660
Fax: 00387 30/719-017
E-mail: [email protected]
Web: www.spektarvitez.com
Kontakt osoba / Contact person
Vesna Žuljević
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1994
Broj zaposlenih / Number of employed
6
Jezik korespodencije /
engleski, hrvatski
language of correspondence
Djelatnost:
Activity:
Trgovina bojama i lakovima, tapetarsko Trade of paints and varnishes and upholster - house
molerski alat i pribor.
painter tools and equipment.
12
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Bant d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Poslovni centar 96
72250 Vitez
Tel.: 00387 30/714-770
Fax: 00387 30/717-506
E-mail: [email protected]
Web: www.bant.ba
Kontakt osoba / Contact person
Božo Perić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1994
Broj zaposlenih / Number of employed
11
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovina sanitarijom, keramikom
kupaoničkom galanterijom.
hrvatski
Activity:
i Trade toilets, ceramic tiles and bathroom accessories.
Ritter Commerce d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Podgradina br. 1
72250 Vitez
Tel.: 00387 30/714-855
Fax: 00387 30/714-855
E-mail: [email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Sanja Lekić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1997
Broj zaposlenih / Number of employed
4
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Poduzeće za promet i preradu kafe.
hrvatski, bosanski
Activity:
Company for trading and processing of coffee.
13
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Mil-export d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Stojkovići b.b.
72290 Novi Travnik
Tel.: 00387 30/793-103
Fax: 00387 30/792-160
E-mail: [email protected]
Web: www.mil-export.com
Kontakt osoba / Contact person
Ivan Vidak
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1991
Broj zaposlenih / Number of employed
13
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Nafta, naftni derivati, ugostiteljstvo,
turizam.
hrvatski, engleski
Activity:
Oil, petroleum products, catering, tourism.
CM cosmetic market
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
PC-96 Vitez
72250 Vitez
Tel.: 00387 30/709-800
Fax: 00387 30/709-800
E-mail: [email protected]
Web: www.cmbih.com
Kontakt osoba / Contact person
Tamara Ćato i Dragan Grebenar
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2003
Broj zaposlenih / Number of employed
270
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovina
na
malo
parfemima
kozmetikom.
hrvatski
Activity:
i Retail sale of perfumery and cosmetics.
14
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Tdizel d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Trenica b.b.
72290 Novi Travnik
Tel.: 00387 30/791-777
Fax: 00387 30/795-060
E-mail: [email protected]
Web:www.tdizel.com
Kontakt osoba / Contact person
Dragan Turić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2003
Broj zaposlenih / Number of employed
53
Jezik korespodencije /
hrvatski
language of correspondence
Djelatnost:
Activity:
Trgovina naftom i eksploatacija prirodnih Trade in oil and exploitation of natural resources.
resursa.
Ovnak d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
PC-96 Vitez
72250 Vitez,
Tel.: 00387 30/709-800
Fax: 00387 30/709-803
E-mail: [email protected]
Web: www.ovnak.com
Kontakt osoba / Contact person
Drago Kafadar i Tamara Ćato
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1995
Broj zaposlenih / Number of employed
103
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovina na veliko toaletnim proizvodima.
hrvatski
Activity:
Wholesale toilet articles.
15
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
KMN d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Josipa Bana Jelačića 16
71250 Kiseljak
Tel.: 00387 30/879-307
Fax: 00387 30/879-020
E-mail: [email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Marko Nikolić i Kruno Nikolić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1994
Broj zaposlenih / Number of employed
7
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovina cvijećem, repromatrerijalom za
cvjećarnice,
dekoracija
vjenčanja,
pogrebne usluge.
hrvatski
Activity:
Flower shop, flower shop for production materials,
decoration wedding, funeral services
Dadić promet d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Podgaj II bb,
70230 Bugojno
Tel.: 030/ 256- 355
Fax: 030/ 256-355
E-mail: [email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Nazif Dadić
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2007
Broj zaposlenih / Number of employed
14
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Trgovačko- uslužno preduzeće.
bosanski, hrvatski, srpski
Activity:
16
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Nirbo d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Vinac b.b.
70101 Jajce
Tel.: 00387 30/260-992,
Fax: 00387 30/260-991
E-mail: [email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Nisvet Rahmanović
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2005
Broj zaposlenih / Number of employed
13
Jezik korespodencije /
language of correspondence
Djelatnost:
Proizvodnja, trgovina, izvoz.
bosanski, švedski, engleski, njemački
Activity:
Manufacturing, trade.
M-Tifa d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Počulica bb,
72250 Vitez
Tel.: 030/ 522-177
Fax: 030/522-177
E-mail: [email protected]
Web:/
Kontakt osoba / Contact person
Đidić Muamer
Godina osnivanja /Year of establishmnet
2005
Broj zaposlenih / Number of employed
19
Jezik korespodencije /
bosanski
language of correspondence
Djelatnost:
Activity:
Trgovina na malo električnim uređajima za Retail sale of electrical devices for accounting.
računovodstvo.
17
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 – BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013
Nur export d.o.o.
Adresa / Adress
Kontakt /Contact
Čaušlije b.b.
70230 Bugojno
Tel.: 00387 30/254-397
Fax: 00387 30/254-397
E-mail:[email protected]
Web: /
Kontakt osoba / Contact person
Husein Muratović
Godina osnivanja /Year of establishmnet
1998
Broj zaposlenih / Number of employed
6
Jezik korespodencije /
bosanski
language of correspondence
Djelatnost:
Activity:
Prodaja na veliko i malo, prodaja voća i Wholesale and retail trade of fruit and vegetables,
povrća, prehrane.
nutrition, catering.
18
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB 2013
Download

TRGOVINA / TRADE - ministarstvo privrede sbk