7.3. PREDMER ELEKTRO RADOVA
N0
Partija br.
Opis stavke
Jed. mera
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
I GRUPA
7.3.1.NAPAJANJE OBJEKATA ELEKTRIČ. ENERGIJOM
1.
Detektovanje strujnih krugova koji se napajaju iz postojećeg
razvodnog ormana, a pripadaju prostorijama koji nisu predmet
radova, sa označavanjem istih. Obračun po strujnom krugu.
kom.
0.00
2.
Detektovanje trase podzemnih električnih instalacija. Obračun po
metru trase.
kom.
0.00
Montaža/demontaža trodelnog glavnog razdelnog ormana sa
bravicom i ključem. Prema tipu montaže/demontaže:
3.
4.
- nazidno
kom.
- uzidno
kom.
- samostojeći (na postojeći temelj)
kom.
Montaža/demontaža dvodelnog razdelnog ormana sa bravicom i
ključem. Prema tipu montaže/demontaže:
- nazidno
kom.
- uzidno
kom.
Montaža/demontaža kablovskog priključnog ormana:
5.
- nazidno
kom.
- uzidno
kom.
6.
Montaža/demontaža Pg uvodnica do φ 25 mm
kom.
7.
Isporuka i montaža/demontaža graviranih natpisnih pločica i tipskih
opomenskih tablica.
kom.
8.
Montaža/demontaža montažne ploče
kom.
9.
Montaža/demontaža montažne šine
kom.
10.
Izrada spojeva bakarnih sabirnica 12x5 mm, do 100 A za L1, L2, L3,
N i PE sa označavanjem
kom.
11. Montaža/demontaža rednih stezaljki za kablove
kom.
Montaža/demontaža plastičnih kanala širine do 48 mm za vođenje
12. kablova u razvodnom ormanu i zaštitu svih vidljivih ožičenja, sa
izvođenjem veza. Obračun po dužnom metru plastičnog kanala.
m
13.
Montaža/demontaža osigurača tipa EZ 25 sa topivim umetcima za
nazivnu struju, sa označavanjem
kom.
14.
Montaža/demontaža osigurača tipa EZ 63 sa topivim umetcima za
nazivnu struju, sa označavanjem
kom.
15.
Montaža/demontaža
označavanjem.
kom.
16.
Montaža/demontaža
označavanjem.
17.
Montaža/demontaža kompletne tropolne sklopke
osigurač, sa nožastim osiguračima
18.
Montaža/demontaža grebenastog prekidača, sa označavanjem tipa
nazivnih struja (10-63) A
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
automatskih
automatskih
jednopolnih
tropolnih
osigurača,
osigurača,
sa
sa
rastavljač -
kom.
kom.
kom.
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 1
N0
Opis stavke
Jed. mera
19.
Montaža/demontaža zaštitnog uređaja diferencijalne struje,
nazivnog napona 400/230V, nazivne struje 25A, sa četiri pola
kom.
20.
Montaža/demontaža kontaktora sa kalemom za radni napon od
230V, 50Hz
kom.
21. Montaža/demontaža bimetalnog releja
kom.
22. Montaža/demontaža sigurnosne barijere
kom.
Montaža/demontaža
kompletnog
trofaznog
jednotarifnog,
baždarenog brojila za direktno merenje reaktivne električne
23.
energije, nazivnog napona 3x230/400V, nazivne struje 10(40)A,
prema uslovima nadležne elektrodistribucije
kom.
Montaža/demontaža kompletnog trofaznog dvotarifnog, baždarenog
brojila za direktno merenje reaktivne električne energije, nazivnog
24.
napona 3x230/400V, nazivne struje 10(40)A, prema uslovima
nadležne elektrodistribucije
kom.
Montaža/demontaža elektronskog uklopnog sata sa kontaktom za
tarifu
kom.
25.
26. Montaža/demontaža maksigrafa
kom.
27. Montaža/demontaža signalnih svetiljki
kom.
28. Montaža/demontaža svetiljki u razvodnom ormaru za 230 V, 50 Hz
kom.
29. Montaža/demontaža zaštitnog transformatora
kom.
30.
Montaža/demontaža na spoljašnji zid tipkala za nužno isključenje
napajanja.
Postavljanje/demontaža po zidovima na odgovarajućim obujmicama
sledećih kablova:
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
kom.
2
31. PP00-Y 4 x 10 mm
PP00-Y 4 x 16 mm2
m
2
m
m
PP00-Y 4 x 25 mm
Polaganje/demontaža provodnika kroz postavljene plastične kanale
32. u ormanu uz povezivanje na redne stezalje na razvodnoj tabli
niskonaponskog razvoda. Obračun po dužnom metru kabla.
m
Postavljanje/demontaža u već iskopan zemljani rov sledećih
kablova:
PP00-Y 4 x 10 mm2
m
2
m
2
m
PP00-Y 4 x 16 mm
33.
PP00-Y 4 x 25 mm
2
m
PP00-A 4 x 35 mm
2
m
PP00-A 4 x 50 mm
2
34.
PP00-A 4 x 150 mm
Postavljanje/demontaža kroz metalne ili PVC zaštitne cevi na
manjim dužinama, sledećih kablova:
m
PP00-Y 4 x 10 mm2
m
2
m
2
m
PP00-Y 4 x 16 mm
PP00-Y 4 x 25 mm
2
PP00-A 4 x 35 mm
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
m
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 2
N0
Opis stavke
PP00-A 4 x 50 mm2
PP00-A 4 x 150 mm
Postavljanje/demontaža finožilnog (licnastog) kabla za povezivanje
metalnih delova uređaja i opreme, komplet sa kablovskim
završecima, kablom tipa:
- P-Y 1 x 4 mm2
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
m
kom.
2
kom.
- P-Y 1 x 6 mm
2
- P/F 1 x 16 mm
35. - P/F 1 x 50 mm2
Pri montaži kabel na oba kraja opremiti odgovarajućim kablovskim
papučicama. Mesto priključka temeljno očistiti od boje odnosno
izolacije, kako bi spoj trake i metalne mase bio električno pouzdan,
a nakon spajanja kontakt zavrtnjem mesto oko spoja zaštititi od
korozije osnovnom bojom.
Kod demontaže mesto spoja očistiti do metalnog sjaja i zaštititi od
korozije osnovnom bojom.
Izrada spojeva energetskih kablova 1 kV na niskonaponsku
36. distributivnu vazdušnu mrežu toplo skupljajućom kablovskom
glavom.
Ukidanje postojećeg priključka niskonaponskog kabla i njegovo
dovođenje u beznaponsko stanje. Stavkom obuhvatiti odspajanje
37.
napojnog kabla na oba kraja i dobro izolovanje krajeva. Obračun po
izolovanom kraju kabla.
38. Postavljanje na visini 10 cm iznad kabla PVC štitnika.
Postavljanje iznad kabla upozoravajuće PVC zaštitne trake
39.
''Elektroenergetski kabl'' na polovini ukopa.
Postavljanje/uklanjanje metalnih zaštitnih cevi unutrašnjeg prečnika
40. do 110 mm na mestima ukrštanja istih sa drugim instalacijama i
putevima.
Postavljanje/uklanjanje PVC zaštitne cevi unutrašnjeg prečnika do
41. 110 mm na mestima ukrštanja istih sa drugim instalacijama i
putevima.
Isporuka potrebnog materijala i izrada prelaza napojnog kabla preko
42. kanala pričvršćenjem na betonsku konstrukciju mosta, pomoću
odgovarajućih obujmica, kroz čelične zaštitne cevi φ 100mm.
Postavljanje/uklanjanje zaštitne cevi za uvod kabla u razvodni
43. orman iz zemljanog rova, odnosno na mestu izlaska kabla iz
zemljanog rova, kao mehaničke zaštite kabla.
Uklanjanje drvenih impregriranih linijskih stubova niskonaponskog
44.
vazdušnog voda
Montaža/demontaža plastičnih topljoskupljajućih kablovskih glava
45. na novoprojektovane betonske stubove vazdušne niskonaponske
mreže.
Postavljanje armirano-betonskog stuba, dužine l=9m, 0.4 kV,
46. opremljenog odgovarajućom konzolom za ravanski raspored
provodnika, kao i konzolom za nošenje kablovske glave.
Izrada uzemljenja armirano-betonskog stuba sa jednim prstenom
od FeZn trake preseka do 120 mm 2 u već iskopan rov.
48. Montaža/demontaža konzola sa LSP izolatorima na NN stubovima.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
m
2
47.
Jed. mera
kom.
kom.
kom.
kom.
0.00
m
m
0.00
m
m
m
m
kom.
0.00
kom.
kom.
m
kom.
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 3
N0
Opis stavke
Isporuka i postavljanje na stubove metalnih zaštitnih cevi φ 40 mm
za mehaničku zaštitu kablova na mestu ulaska u zemljani kablovski
49.
rov. Krajevi cevi moraju biti obrađeni i bez oštrih ivica, a cev mora
biti ofarbana.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Jed. mera
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
m
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 4
N0
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Opis stavke
Jed. mera
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Postavljanje duž trase napojnog voda betonskih stubića sa
kom.
mesinganim pločicama za označavanje trase voda
Ispitivanje instalacije, probno puštanje u rad i davanje pismene
komplet
potvrde o istom.
Merenje otpora izolacije kabla i otpora petlje kvara i davanje
m
pismene potvrde o istom. Obračun po dužnom metru kabla.
Merenje otpora uzemljenja stubova i izdavanje atesta o izvršenim
komplet
merenjima.
Tro{kovi isključenja i uzemljenja NN dalekovoda.
sat
Izrada projekta izvedenog objekta
komplet
UKUPNO:
SVEGA 7.3.1. NAPAJANJE OBJEKATA. EL. ENERG.:
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II GRUPA
7.3.2. TRAFO STANICA (20/0,4 kV, snage do 160 kVA)
1.
2.
Ugradnja čelično-rešetkastog stuba (demontaža), izrađenog prema
zahtevima i odobrenim projektima nadležne Elektrodistribucije za
TS 20/0.4 kV, snage do 160 kVA tipa odobrenog od strane
nadležne Elektrodistribucije. Konstrukcija je zavarena od
standardnih čeličnih profila.
Ugradnja/demontaža potpornih izolatora sa punim jezgrom tipa LSP
24 sa anker zavrtnjem AZ-M20 x 270
kom.
kom.
3.
Ugradnja/demontaža metaloksidnih odvodnika prenapona
kom.
4.
Ugradnja/demontaža niskonaponskih odvodnika prenapona.
kom.
5.
Ugradnja/demontaža tropolne sklopke rastavljača za uključenje i
isključenje energetskog transformatora Un=24 kV, sa polužnim
pogonom RP 13 B, prilagođeno konstrukciji STS EV-2 ili razvodnom
ormanu EV-2.
kom.
6.
Ugradnja/demontaža topljivog umetka (patrone) visokonaponskog
osigurača 20 kV, sa optičkim indikatorom nazivne struje topljivog
osigurača 10 A, za snagu energetskog transformatora 50 kVA
kom.
7.
Ugradnja/demontaža sabirnica od Al/Če 95/15 mm2 za izradu
strujnih veza od visokonaponskih vodova do sklopke rastavljača za
komplet
uključenje i isključenje energetskog transformatora sa svim
potrebnim stezaljkama.
8.
Ugradnja/demontaža ogoljenog kabla tipa XHP (bez spoljnjeg
plašta, ekrana i poluprovodnog sloja) za vezu sklopke rastavljača i
energetskog transformatora sa svim potrebnim stezaljkama.
Ugradnja/demontaža energetskog transformatora 20/0,42 kV
nazivne snage 50 kVA.
Ugradnja (demontaža) kabela tipa 2 x PPOO, 4x50 mm2, 1 kV za
vezu energetskog transformatora i NN razvodnog ormana sa svim
10.
potrebnim papučicama za priključenje na stezaljke transformatora
odnosno sabirnice u NN ormanu.
Ugradnja/demontaža kućišta trodelnog NN razvodnog ormana
11. dimenzija 650x1115x720 mm, na čelično-rešetkasti stub STS ili
postojeći betonski temelj.
9.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
m
kom.
m
kom.
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 5
N0
Opis stavke
Šemiranje i izvođenje svih potrebnih povezivanja u razvodnom
ormanu. Sva vidljiva ožičenja zaštititi u pok kanale. Stavkom
12.
obuhvatiti vezni i pomoćni materijal. Obračun po dužnom metru
kabla. (Dešemiranje i uklanjanje veza u razvodnom ormanu)
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Jed. mera
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
m
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 6
N0
Opis stavke
Opremanje razvodnog ormana jednopolnom šemom i uputstvom za
rad.
Montaža/demontaža trofaznog dvotarifnog trosistemskog brojila
14. aktivne energije nazivnog napona 3x220/400 V, nazivne struje
(5(10)->40)A
Montaža/demontaža trofaznog dvotarifnog trosistemskog brojila
15. reaktivne energije nazivnog napona 3x220/400 V, nazivne struje
(5(10)->40)A
13.
16.
Isporuka i montaža (demontaža) osvetljenja unutrašnjosti
razvodnog ormana sa dve sijalice sa užarenom niti 220 V, 40 W
Montaža/demontaža topljivih osigurača karakteristike gL, sa
podnožjem 400A
Montaža/demontaža kompletnog tropolnog postolja niskonaponskih
18.
visokoučinskih osigurača sa topivim ulošcima.
17.
19. Montaža/demontaža strujnog mernog transformatora.
Jed. mera
kom.
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
0.00
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
20.
Montaža/demontaža voltmetra sa voltmetarskom preklopkom za
merenje napona.
kom.
21.
Montaža/demontaža bimetalnih ampermetara sa pokazivačem
maksimuma za merenje struje
kom.
22. Montaža/demontaža automatskog niskonaponskog prekidača 250A
kom.
23. Montaža/demontaža rednih stezaljki za kablove
Montaža/demontaža niskonaponskih sabirnica, sa izradom spojeva,
obeležavanjem i bojenjem prema propisima:
24. - fazna i nulta Cu sabirnica dimenzija 30x5 mm
kom.
kom.
- PE sabirnica od FeZn trake dimenzija 25x4 mm
kom.
25.
Izrada kablovskih završetaka za jednožilne kablove 20 kV.
(Demontaža kablovskih završetaka)
kom.
26.
Ugradnja/demontaža konzola sa LSP izolatorima na VN stubovima
sa uvezivanjem provodnika.
kom.
Izrada radnog uzemljenja, u već iskopan rov, sa tri cevna
uzemljivača (sonde) izra|ena od pocinkovanih cevi φ 76 mm, dužine
2 m. Sonde se me|usobno povezuju pocinkovanim čelikom φ 10
27.
komplet
mm pomoću obujmica za cevi JUS N.B4.915. Ovako izveden
uzemljivač povezati na neutralnu sabirnicu u NN ormanu pomoću 1
kV kabela PP00 1x35 mm2.
Izrada zaštitnog uzemljenja, u već iskopan rov, FeZn trakom,
izvedenog u obliku dve pravougaone konture sa cevnim
uzemljivačima (sondama) od pocinkovanog čelika φ 76 mm, dužine
2 m, prema JUS N.B4.932, postavljenim na uglovima spoljne
konture. Prva kontura se polaže uz sam temelj STS na dubini 0,5 m,
komplet
28.
a druga kontura se polaže na rastojanju 1 m od konstrukcije STS na
dubini 0,8 m. Spoj izme|u kontura u zemlji izvesti ukrsnim komadom
JUS N.B4.936 u KUK kutiji uz obavezno zalivanje spoja bitumenom.
Konstrukciju STS povezati na zaštitni uzemljivač na dva dijagonalno
raspoređena mesta pomoću odgovarajuće priključne stezaljke.
Isporuka materijala i izrada združenog uzemljenja STS
29. povezivanjem neutralne i zaštitne sabirnice u NN razvodnom
ormanu Cu vodom preseka 35 mm 2.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
m
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 7
N0
Opis stavke
Jed. mera
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Isporuka materijala i povezivanje postolja trafo rastavljača, postolja
VN osigurača, odvodnika prenapona, kućišta energetskog
transformatora, polužnog pogona rastavljača, sekundarnih kola
strujnih mernih transformatora i NN razvodnog ormana, sa vodom
30.
kom.
za uzemljenje preko uzemljene konstrukcije STS pomoću spojnog
voda od pocinkovanog čeličnog užeta φ 12 mm prema JUS
C.N1.074-CJU-g i odgovarajućih pocinkovanih papučica za
provodnik φ 12 mm i zavrtnja M12.
31. Isporuka i postavljanje (uklanjanje) tablica za upozorenje
kom.
Ispitivanje svih veza i puštanje u pogon kompletne STS pod napon i
32. davanje svih neophodnih atesta proizvođača za opremu na komplet
trafostanici.
33.
Merenje prelaznog otpora uzemljivača i davanje atesta o merenju
prelaznog otpora uzemljivača. Obračun po merno-rastavnom spoju.
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
0.00
kom.
0.00
Ispitivanje kabla i puštanje u rad, merenje otpora izolacije kabla i
34. otpora petlje i davanje pismene potvrde o istom. Obračun po
dužnom metru kabla.
35. Uputstvo za pružanje prve pomoći od udara el. struje.
m
0.00
kom.
0.00
36. Uputstvo za rukovanje u TS
kom.
0.00
37. Troškovi isključenja i uzemljenja VN dalekovoda.
sat
38. Učešće u radu komisije za interni i tehnički pregled objekta.
komplet
39. Izrada projekta izvedenog objekta
komplet
UKUPNO:
0.00
0.00
SVEGA 7.3.2. TRAFO STANICA:
0.00
0.00
III GRUPA
7.3.3. INSTALACIJE UNUTR. I SPOLJAŠNJEG RAZVODA
1.
Postavljanje/demontaža višežilnih instalacionih vodova preseka do
4 mm2 po zidovima na odgovarajućim odstojnim obujmicama.
m
2.
Postavljanje/demontaža višežilnih instalacionih vodova preseka do
4 mm2 kroz kablovsku PVC kanalizaciju.
m
3.
Postavljanje/demontaža višežilnih instalacionih vodova preseka do
4 mm2 kroz metalne zaštitne cevi unutrašnjeg prečnika φ 23 mm, sa
zaptivanjem istih atestiranom masom, prilikom provlačenja kroz
protivpožarni zid.
m
4.
Postavljanje/demontaža višežilnih instalacionih vodova preseka do
4 mm2 po tavanici ispod spuštenog plafona u kanalima φ 23 mm.
m
5.
Postavljanje/demontaža višežilnih instalacionih vodova preseka do
4 mm2 u malteru kroz PVC cevi unutrašnjeg prečnika φ 23 mm
m
6.
Ukidanje postojećih instalacionih provodnika i njihovo dovođenje u
beznaponsko stanje. Stavkom obuhvatiti odspajanje provodnika na
oba kraja i dobro izolovanje krajeva. Obračun po izolovanom kraju
provodnika.
kom.
7.
Montaža/demontaža metalnih savitljivih cevi unutrašnjeg prečnika
do 36 mm
m
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
0.00
Страна 8
N0
Opis stavke
Povezivanje napajanja komandnih ormana gasnih gorionika (orman
povezuje sa merno-regulacionom opremom kotla izvođač radova za
termomašinsku opremu).
Povezivanje elektromotora pumpi i ventilatora, sa ispitivanjem
9.
smera obrtanja.
Povezivanje aktuatora protivpožarne slavine na ulazu gasa u
10.
GMRS, sa ispitivanjem smera obrtanja.
8.
11. Povezivanje termostata u prostoriji telemetrije
Montaža na zid (demontaža) sa povezivanjem kompletne zaptivene
svetiljke, sa živinim izvorom svetla snage 80W, stepena mehaničke
zaštite
IP 54:
12.
- obične svetiljke
- u Ex izvedbi
Jed. mera
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
Montaža/demontaža na metalnu konstrukciju krova objekta pomoću
odgovarajućeg pribora za vešanje i izrada veza kompletnih
zaptivenih običnih fluoroscentnih svetiljki sa:
13. - jednom fluo cevi
kom.
- dve fluo cevi
kom.
- tri fluo cevi
Montaža/demontaža na metalnu konstrukciju krova objekta pomoću
odgovarajućeg pribora za vešanje i izrada veza kompletnih
zaptivenih fluoroscentnih svetiljki, u Ex izvedbi, sa:
14. - jednom fluo cevi
- dve fluo cevi
kom.
kom.
kom.
- tri fluo cevi
Montaža na zid (demontaža) i izrada veza običnih fluoroscentnih
svetiljki sa:
15. - jednom fluo cevi
- dve fluo cevi
- tri fluo cevi
Montaža na zid (demontaža) i izrada veza fluoroscentnih svetiljki u
Ex izvedbi sa:
16. - jednom fluo cevi
- dve fluo cevi
- tri fluo cevi
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
Montaža/demontaža na plafon pomoću rastegljivog vešanja i izrada
veza kompletnih običnih zaptivenih fluoroscentnih svetiljki sa:
17. - jednom fluo cevi
kom.
- dve fluo cevi
kom.
- tri fluo cevi
kom.
Montaža/demontaža na plafon pomoću rastegljivog vešanja i izrada
veza kompletnih zaptivenih fluoroscentnih svetiljki u Ex izvedbi sa:
18. - jednom fluo cevi
kom.
- dve fluo cevi
kom.
- tri fluo cevi
kom.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 9
N0
Opis stavke
Jed. mera
Montaža na zid (demontaža) sa povezivanjem kompletnih
19. vodozaptivenih brodskih svetiljki (običnih) min. 150 W/II sa
sijalicama sa užarenim vlaknom.
kom.
Montaža na zid (demontaža) sa povezivanjem kompletnih
20. vodozaptivenih brodskih svetiljki (u Ex izvedbi) min. 150 W/II sa
sijalicama sa užarenim vlaknom.
kom.
21.
Monta`a/demontaža svetiljki u vodonepromo~ivoj
sijalicama sa u`arenim vlaknom 220V, snage 150W:
izvedbi
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
sa
- monta`a na zid
kom.
- monta`a na konstrukciju nadstre{nice
kom.
Montaža na zid ili plafon klasičnih svetiljki sa sijalicama
(demontaža).
Montaža/demontaža na plafon pomoću odgovarajućeg pribora
23. (demontaža) reflektora sa živinom sijalicom 250 W, sa
povezivanjem.
Montaža na zid (demontaža) svetiljke paničnog osvetljenja, sa aku
24. baterijom za tročasovno autonomno napajanje za sigurnosno
osvetljenje. Obračun po svetiljci.
22.
kom.
kom.
kom.
Montaža na zid (demontaža) instalacionih zaptivenih prekidača u
zaptivenom plastičnom ili siluminskom kućištu, stepena mehaničke
zaštite IP 55, sa povezivanjem:
25.
- obični
kom.
- serijski
kom.
- naizmenični
kom.
- ukrsni
kom.
Montaža na zid (demontaža) instalacionih zaptivenih prekidača u Ex
izvedbi, stepena mehaničke zaštite IP 55, sa povezivanjem:
26.
- obični
kom.
- serijski
kom.
- naizmenični
kom.
- ukrsni
kom.
Montaža u zid (demontaža) instalacionih zaptivenih prekidača u
zaptivenom plastičnom ili siluminskom kućištu, stepena mehaničke
zaštite IP 55, sa povezivanjem:
27.
- obični
kom.
- serijski
kom.
- naizmenični
kom.
- ukrsni
kom.
Postavljanje/uklanjanje višežilnih instalacionih vodova preseka do 4
mm2 po zidu i metalnoj konstrukciji krova i nadstrešnice na
28.
odgovarajuće obujmice, sa povezivanjem na svetiljke, prekidače,
priključnice i razvod u ormanu.
Postavljanje na zid (uklanjanje), sa povezivanjem, zaptivenih
priključnica u plastičnom kućištu, vodonepromočivih, sa zaštitnim
29. kontaktom, stepena mehan. zaštite IP 55:
1. Monofazne
2. Trofazne
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
m
kom.
kom.
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 10
N0
30.
Opis stavke
Jed. mera
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
Postavljanje na zid (uklanjanje), sa povezivanjem, zaptivenih
priključnica u Ex izvedbi, stepena mehan. zaštite IP 55:
1. Monofazne
kom.
2. Trofazne
Postavljanje u zid (uklanjanje), sa povezivanjem, zaptivenih
priključnica u plastičnom kućištu, vodonepromočivih, sa zaštitnim
31. kontaktom, stepena mehan. zaštite IP 55:
1. Monofazne
2. Trofazne
kom.
kom.
kom.
Postavljanje na zid (uklanjanje) vodonepromočivih razvodnih kutija
32. sa poklopcima, opremljenih sa min. 4 Pg uvodnice, stepena
mehaničke zaštite IP 55, sa izvođenjem povezivanja u kutiji.
kom.
Postavljanje na zid (uklanjanje) vodonepromočivih razvodnih kutija
sa poklopcima, u Ex izvedbi, opremljenih sa min. 4 Pg uvodnice,
33.
stepena mehaničke zaštite IP 55, sa izvođenjem povezivanja u
kutiji.
kom.
Postavljanje u zid (uklanjanje) vodonepromočivih običnih razvodnih
34. kutija sa poklopcima, opremljenih sa min. 4 Pg uvodnice, stepena
mehaničke zaštite IP 55, sa izvođenjem povezivanja u kutiji.
kom.
Postavljanje/uklanjanje priključnih kutija Ø 78 mm, opremljenih Pg
uvodnicama, stepena mehaničke zaštite IP 55, sa izvođenjem
35. povezivanja u kutiji:
- montaža na zid
- montaža u zid
kom.
kom.
Postavljanje na zid (uklanjanje) priključnih kutija Ø 78 mm u Ex
36. izvedbi, opremljenih Pg uvodnicama, stepena mehaničke zaštite IP
55, sa izvođenjem povezivanja u kutiji.
kom.
Montaža/demontaža kompletnog stuba za rasvetu visine do 5.5 m
37. sa prečnikom pri vrhu 76 mm i odgovarajućom priključnom kutijom
u donjem delu stuba. Stub obojiti temeljnom i završnom bojom.
kom.
Montaža/demontaža na stubove za rasvetu kompletnih svetiljki sa
predspojnim uređajem, sa živinim (natrijumovim) sijalicama,
38.
stepena mehaničke zaštite IP 55 i sigurno zaptivenim “Sealsafe”
optičkim delom (IP66).
kom.
Polaganje/uklanjanje višežilnih kablova preseka do 4 mm2 u već
iskopan rov i uvlačenje u stubove kroz već postavljenu PVC cev
39. (dimenzije Ø 30 mm i dužine l = 1m) u temelju stuba za dovod kabla
iz zemljanog rova do priključne kutije u stubu, odnosno za vezu
svetiljka - priključna kutija, sa povezivanjem na svim krajevima.
m
40.
Postavljanje/uklanjanje u rov pocinkovane trake FeZn preseka min
80 mm2 sa povezivanjem na stubove spoljašnjeg osvetljenja.
m
41.
Postavljanje/demontaža u zemljani kablovski rov ukrsnih komada
JUS N. B4. 936 u kutiji K-U-K zaliven bitumenom.
kom.
Ugradnja/demontaža u spoljašnji zid kompletne fotoosetljive sonde
42. sa odgovarajućim relejem, koji se ugrađuje u razvodni orman, za
230V, 50 Hz, sa povezivanjem.
kom.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 11
N0
Opis stavke
Jed. mera
43.
Ispitivanje instalacije, probno puštanje u rad i davanje pismene
potvrde (atesta) o istom.
komplet
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
0.00
Страна 12
N0
Opis stavke
Jed. mera
44.
Merenje otpora izolacije kabla i otpora petlje i davanje pismene
potvrde o istom. Obračun po dužnom metru kabla.
m
45. Izrada projekta izvedenog objekta
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
0.00
komplet
UKUPNO:
0.00
0.00
0.00
SVEGA 7.3.3. INSTALACIJE UNUTR. I SPOLJ. RAZVODA:
IV GRUPA
7.3.4. UZEMLJENJE
1.
Izrada temeljnog uzemljivača pocinkovanom trakom FeZn preseka
do 120 mm2 sa mestimičnim povezivanjem na armaturu temelja
varenjem. Stavkom obuhvatiti i ravnanje i krojenje trake na meru.
m
0.00
2.
Postavljanje pocinkovane trake prema JUS N. B4.901/Č-P u već
iskopan rov. Stavkom obuhvatiti i ravnanje i krojenje trake na meru.
m
0.00
3.
Postavljanje po krovu pocinkovane trake. Stavkom obuhvatiti i
ravnanje i krojenje trake na meru.
m
4.
Postavljanje po zidu pocinkovane trake. Stavkom obuhvatiti i
ravnanje i krojenje trake na meru.
m
5.
Postavljanje u temelj objekta i u već iskopan rov ukrsnih komada
tipa prema JUS N. B4. 936. Stavka obuhvata i isporuku i
postavljanje standardizovanih KUK kutija za ukrsne komade
postavljene u zemlji, te zaštitu spoja zalivanjem ukrsnih komada
bitumenskom masom u kutije.
kom.
6.
Postavljanje po objektu ukrsnih komada prema JUS N. B4. 936
kom.
7.
Montaža razdvojnika tipa JUS N. B4. 932 - E/PP (JUS N.B4.936) za
mernorastavne spojeve sa obeležavanjem istih rednim brojem.
kom.
8.
Isporuka i montaža obujmica za slivnik tipa A 120 JUS N.B4.914-P
kom.
9.
Isporuka i montaža obujmica za cev prema JUS N. B4.915
kom.
10. Isporuka i montaža stezaljke za lim tipa JUS N. B4. 908 - P
kom.
Izrada premošćenja trapezastih aluminijumskih ploča na krovu
objekta. Premošćenja izvesti sa bakarnim užetom preseka 16 mm2
11.
dužine 0.3m i opremiti ih sa odgovarajućim kablovskim papučicama
na oba kraja. Spojeve izvesti vijcima za lim i olovnim podloškama.
kom.
Izrada spoja varenjem pocinkovane trake FeZn prema JUS N.
12. B4.901/Č-P za metalni okvir vrata radi njihovog uzemljenja. Nakon
varenja mesta vara premazati antikorozivnom bojom.
kom.
13.
Isporuka i postavljanje mehaničke zaštite JUS N. B4. 913P - At,
dužine do 2 m, izrađene od profilnog gvožđa tipa “L”
Isporuka i postavljanje po objektu potpora za zidove tipa JUS
N.B4.925-C-8 x 120 - P
Isporuka i postavljanje po objektu potpora za traku hvataljku za
15. salonitne krovne konstrukcije, standardizovanih prema JUS
N.B4.923/B i JUS N.B4.923/C
14.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
0.00
m
kom.
kom.
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 13
N0
Opis stavke
16. Isporuka i postavljanje potpora za krov prema JUS N.B4.923/D-P
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Jed. mera
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
kom.
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 14
N0
Opis stavke
Jed. mera
Izrada spojeva pocinkovane trake FeZn spusnih vodova sa limenim
17. aluminijumskim pokrivačem krova pomoću POP zakovica i olovnih
podloški.
kom.
Izrada spojeva pocinkovane trake FeZn i metalne konstrukcije
regulacione opreme. Mesto spoja pripremiti za siguran galvanski
18.
spoj, postavljanjem zvezdastih podloški i odgovarajućih šrafova za
metal. Mesto spoja obojiti crvenom bojom.
kom.
Izrada spojeva pocinkovane trake FeZn i stubova metalne ograde
varenjem. Mesto vara zaštiti antkorozivnom bojom.
kom.
19.
20. Isporuka i postavljanje na zid potpora prema JUS N.B4.925-F-60P
m
Povezivanje metalnih masa (kao što su razdelnik, metalno postolje
toplovodnih kotlova, ekspanzionih posuda i sl.), pomoću bakarnog
finožilnog voda P/F 16 mm2 opremljenog sa odgovarajućim kabel
22. papučicama na krajevima. Mesta povezivanja pripremiti za siguran
galvanski spoj, postavljanjem zvezdastih podloški i odgovarajućih
šrafova. Pre varenja izvršiti čišćenje mesta vara do metalnog sjaja.
Nakon izrade spoja isti obojiti crvenom bojom.
kom.
Izrada premošćenja svih cevovoda koji ulaze i izlaze iz kotlarnice.
Spojeve izvesti obujmicama odgovarajućih dimenzija, izrađenih od
pocinkovane trake minimalnog preseka 50 mm2 (prema JUS N.
B4.915) i finožilnog bakarnog provodnika P/F 1 x 16 mm2
23. opremljenog sa kabel papučicama na krajevima. Stavka obuhvata i
čišćenje cevi ispod obujmice do metalnog sjaja, a nakon
postavljanja obujmice i zaštitu dela izvan obujmice od korozije
antkorozivnim premazom. Mesta povezivanja pripremiti za siguran
galvanski spoj, postavljanjem zvezdastih podloški i odgovarajućim
šrafovima za metal. Mesta spoja obojiti crvenom bojom.
kom.
Isporuka materijala i izrada premošćenja prirubničkih spojeva i
ventila na svim mestima gde postoji mogućnost nagomilavanja
statičkog elektriciteta. Spojeve izvesti pocinkovanom trakom FeZn
50 x 3 mm. Stavka obuhvata skidanje jednog od vijaka za stezanje
prirubnice, čišćenjem spojnog mesta do metalnog sjaja, izradu i
24.
postavljanje mosta, postavljanje zupčastih podloški radi
obezbeđenja pouzdanog galvanskog spoja, vraćanje i ponovno
pritezanje skinutog vijka, te zaštitu prirubnice oko mesta spoja od
korozije antkorozivnim premazom. Mesta premošćenja obojiti
crvenom bojom. Obračunati po komadu postavljenog premošćenja.
kom.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
kom.
Postavljanje voda pocinkovane trake FeZn na odgovarajuće zidne
21. potpore po zidovima za povezivanje svih većih metalnih masa na
uzemljivač.
Izrada merno-rastavnih spojeva za metalne mase na cevnoj
instalaciji i konstrukciji limene kućice privarivanjem metalne
pocinkovane pločice sa vijcima za pričvršćenje trake uzemljivača
25.
odnosno razvodnikom JUS N.B4.932-E/PP. Stavka obuhvata
čišćenje cevi do metalnog sjaja, zavarivanje pločice, te zaštitu od
korozije varenog spoja.
Izvođenje premošćenja bakarnim pleternicama i odgovarajućim
kabel papučicama zbog izjednačenja potencijala prespajanjem
26.
metalnih delova (vrata sa metalnim dovratnikom, vrata ograde sa
konstrukcijom ograde i sl.).
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
kom.
kom.
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 15
N0
Opis stavke
27. Povezivanje priključne šahte na uzemljivač.
28. Obeležavanje mernorastavnih spojeva
Jed. mera
Jed. cena
A. Montaža /
Postavljanje
Jed. cena
B. Demontaža /
Uklanjanje
kom.
komplet
0.00
kom.
0.00
30. Ispitivanje instalacije i davanje pismene potvrde (atesta) o istom.
komplet
0.00
31. Izrada projekta izvedenog objekta
komplet
Merenje prelaznog otpora uzemljivača gromobranske instalacije,
29. sastavljanje zapisnika i izdavanje atesta. Obračun po mernorastavnom spoju.
UKUPNO:
0.00
0.00
SVEGA 7.3.4. INSTALACIJA UZEMLJENJA:
0.00
REKAPITULACIJA PREDMERA RADOVA
1 7.3.1. NAPAJANJE OBJEKATA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
0.00
2 7.3.2. TRAFO STANICA
0.00
3 7.3.3. INSTALACIJE UNUTRAŠ. I SPOLJAŠNJEG RAZVODA
0.00
4 7.3.4. UZEMLJENJE
0.00
UKUPNO:
0.00
Napomena:
Materijal uzeti u obračun samo u onim stavkama gde je navedeno da se zahteva isporuka materijala. U svim
ostalim slučajevima gde se zahteva samo montaža, ugradnja ili polaganje, ne uračunavati materijal.
ЈП "СРБИЈАГАС" Н. Сад
Јав. набавка бр.07-02/Р-6/2007-АМ (2.фаза рестрикт.поступка)
Страна 16
Download

Partija br. 7.3. PREDMER ELEKTRO RADOVA