KOLOIDI (Koloidni rastvori ili „rastvori”)
Ne preporučujem učenje ove lekcije iz knjige!
Obično sadrže tečnu i čvrstu komponentu (ponekad
gasovitu i tečnu ili čvrstu komponentu).
SUSPENZIJE
EMULZIJE
KOLOIDI
(PRAVI)
RASTVORI
> 100 nm
1-100 nm
< 1 nm
Koloidi mogu biti:
- makromolekuli,
- agregati sitnih
čestica,
- micelarni.
Primeri iz svakodnevnog života: mleko, krv, boje, ...
1
DOBIJANJE KOLOIDA
Makromolekuli su najčešće organski i mogu biti prirodni ili
se mogu dobiti polimerizacijom monomera i oligomera.
suspenzija
dispergovanje
(mlevenje,
usitnjavanje)
koloidni
mlin
koloid
hemijska
reakcija
kondenzacija
(ukrupnjavanje)
pravi
rastvor
Dva oblika (stanja)
koloida:
- SOL
- GEL
2
Karakteristike koloida
- RASIPANJE SVETLOSTI
(OPTIČKI EFEKAT – TINDALOV EFEKAT)
Koloidne čestice prašine i vode
u vazduhu rasipaju svetlost u
svim pravcima OPALESCENCIJA
Rasipanje svetlosti (laserskog
zračenja) u koloidnom rastvoru
3
Gel je mnogo gušći od sola, mada može sadržati i do 90 %
disperznog sredstva (npr. vode) i lako se prepoznaje.
Primeri: pihtije, ratluk, puding, žele i žele bombone, želatin,
gel za kosu ... , gel silicijumske kiseline – silikagel.
STABILNOST KOLOIDA ???
sol
Braunovo kretanje koloidnih
čestica – sudaranje i
slepljivanje čestica
peptizacija
koagulacija
gel
starenje
(stajanjem ili
zagrevanjem)
talog
4
koagulacija – zagrevanjem
peptizacija – dodatakom vode
Ima još načina koagulacije, ali pre toga
sledi nova podela koloida (odnos prema
disperznom sredstvu) :
- HIDROFOBNI
- HIDROFILNI
ili (opštije)
- LIOFOBNI
- LIOFILNI
5
HIDROFOBNI KOLOIDI (ne vole vodu):
- razni sulfidi, jodidi i slično,
- koloidni rastvori metala ...
[(AgI)x∙yI-(y-z)K+]zK+
jezgro
granula (čestica)
micela
Stabilni su zbog naelektrisanja i prisustva električnog dvojnog
sloja.
HIDROFILNI KOLOIDI (vole vodu):
- belančevine, skrob ...
[(skrob)x∙yH2O]
jezgro
granula (čestica)
Stabilni su zbog prisustva hidratacionog omotača.
6
Neki hidroksidi imaju mešovita svojstva – i hidrofilnih i
hidrofobnih koloida.
Još jedan način koagulacije:
KOAGULACIJA DODATKOM ELEKTROLITA.
Dodatak elektrolita razrušava električni dvojni sloj kod
hidrofobnih koloida, odnosno hidratacioni omotač kod
hidrofilnih koloida.
7
Elektroliti koji sadrže višestruko naelektrisane jone imaju
veću moć koagulacije.
Hidrofilni koloidi su otporniji prema dejstvu elektrolita,
zato se oni mogu koristiti kao ZAŠTITNI KOLOIDI za
hidrofobne koloide.
Koagulacija se može izvesti i mešanjem dva hidrofobna
koloida različitog naelektrisanja.
8
Micelarni koloidi (čine osnovu pranja i čišćenja)
hidrofobni deo
hidrofilni deo, npr.
–COO-, –NH2 ...
9
Download

KOLOIDI (Koloidni rastvori ili „rastvori”)