Norma centrifugalne pumpe NSI
prema ISO 2858 (DIN24256)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Broj obrtaja: 1450 o/min
Količina dobave (protok):1÷350 l/s
Visina dizanja: 3÷90 m
Broj obrtaja: 2900 o/min
Količina dobave (protok): 1÷80 l/s
Visina dizanja: 10÷150 m
Temperatura: do 140 °C
Zaptivanje: pletenicom ili mehaničkom zaptivkom
PRIMENA
PRIRUBNICE
NSI pumpe namenjene su za crpljenje hladne i tople
vode do 140 °C, nečiste vode, morske vode, kondenzata, ulja, lužina, te abrazivnih tečnosti bez većeg
sadržaja krutih čestica.
Zavisno od materijalnog izvođenja nalaze primenu u
hemijskoj, petrohemijskoj i farmaceutskoj industriji,
industriji boja, papirnoj industriji, rashladnim
sistemima i toplifikaciji.
DIN 2533 NP16 kod materijalnog izvođenja od SL-a,
DIN 2633 NP16 kiselo otporno izvođenje od ČL 4574 i
ČL 0401.
Na poseban zahtev mogu se izvesti prirubnice za
pritiske više od navedenih.
OPIS IZVOĐENJA
Jednostepene norma centrifugalne pumpe sa spiralnim
kućištem su u pogledu dimenzija i karakteristika
izvedene prema internacionalnom standardu ISO
2858/ DIN 24256. Spiralno kućište je izvedeno sa
nosećim stopama. Aksijalna sila je uravnotežena
hidraulički pomoću otvora između lopatica, koje
takođe vrše rasterećenje zaptivača. Procesno izvođenje
dozvoljava demontažu kompletnog kućišta ležaja sa
rotirajućim sklopom prema pogonskom motoru s time
da kućište pumpe ostaje montirano na cevovodu.
Upotrebom spojnice sa međukomadom, nije potrebno
pomerati motor kod demontaže pumpnog hidrauličnog
dela, čime se izbegava ponovno centriranje. Zamene
standardnih pumpi moguće je vršiti pumpama bilo
kojeg proizvođača bez ikakvih prepravki i dorada
priključaka i postolja i uz zadržavanje istog pogonskog
motora. Pri tome će iste veličine pumpi ostvariti
približno iste hidrauličke parametre (Q i H).
POGONSKI PRITISCI
Maksimalno 16 bara, zavisno od materijalnog
izvođenja.
POLOŽAJ PRIKLJUČAKA
Usisni priključak je horizontalan, a potisni vertikalan.
ULEŽIŠTENJE
U standardnom izvođenju na pumpnoj i pogonskoj
strani ugrađen je po jedan radijalni ležaj, podmazivan
uljem, a u posebnim slučajevima jedan valjkasti ležaj
na pumpnoj strani i dva radijalno–aksijalna ležaja na
pogonskoj strani, takođe podmazivani uljem.
Nivo ulja vidljiv je na pokazivaču nivoa, pa ga je
prema potrebi lako doliti kroz otvor za nalivanje.
ZAPTIVANJE
Zaptivanje vratila vrši se pomoću zaptivnih pletenica
ili pomoću mehaničkog zaptivača. Eventualna naknadna ugradnja elemenata mehaničkog zaptivača kod
pumpi čije se zaptivanje vrši pomoću zaptivnih
pletenica nije uslovljeno izmenom njenih osnovnih
delova, već samo zamenom pojedinih delova.
NAČIN OZNAČAVANJA
NSI
32
160
Tip pumpe
Nazivni otvor-potis (mm)
Prečnik radnog kola (mm)
Konstrukciono izvođenje
S-standard
T-topla voda, hlađenje
I-ispiranje, prljava voda
Način zaptivanja
M-mehanička zaptivka
P-pletenica
Materijalno izvođenje
S-sivi liv (opšta primena)
P-prohrom (agresivni fluidi)
Č-čelik (povišeni pritisci)
B-bronza (morska voda i sl.)
S
M
S
PRESEK PUMPE - konstrukciono izvođenje
e
PROIZVODNI PROGRAM n = 1450 o/min
100
80
H
(m)
150-500
60
200-500
250-500
50
80-400
40
100-400
125-400
150-400
200-400 250-400
30
40-315
50-315
65-315
80-315
100-315
65-250
80-250
100-250
125-315
150-315
20
32-250
40-250
50-250
200-315
15
250-315
125-250
32-200
10
9
8
40-200
50-200
7
65-200
80-200
150-250
100-200
200-250
50-160
32-160
6
40-160
65-160
80-160
5
4
32-125
40-125
50-125
65-125
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
15
20
30
40
50
60
80
200
100
300
400
PROIZVODNI PROGRAM n = 2900 o/min
200
H
(m)
150
40-315
50-315
65-315
80-315
100-315
32-250
40-250
50-250
65-250
80-250
100-250
32-200
40-200
50-200
65-200
80-200
100-200
32-160
40-160
50-160
65-160
100
90
80
70
70
70
40
30
80-160
20
32-125
10
2
3
4
40-125
5
6
8
50-125
10
15
65-125
20
30
40
50
60
70
80
500
Q (l/s)
90 100
Q (l/s)
MATERIJALI IZRADE
U zavisnosti od materijala izrade, pumpe NSI mogu biti isporučene
u dole navedenim izvo|enjima.
Pozicija
Naziv dela
111
116
117
121
211
212
214
Spiralno kućište
Poklopac kućišta
Pritezač pletenice
Procepni prsten
Radno kolo
Vratilo
Zaštitna čaura
311
Nosač ležaja
Tabela br. 1
Vrsta materijalnog izvođenja
ČL4574
ČL4574
ČL4574
ČL4574
ČL4574
Č.4574
Č.4574
SL250
SL250
SL250
SL250
SL250
Č.4172
Č.4172
ČL0401
ČL0401
SL250
SL250
ČL0401
Č.4172
Č.4172
SL250
Materijali izrade označeni po JUS-u odgovaraju sastavu i osobinama
dole naznačenim materijalima po DIN-u.
JUS
ČL 4574
Werkstof Ne 1.4408
G-X6CrNiMo 18.10
DIN
PCuSn10
PCuSn10
PCuSn10
PCuSn10
PCuSn10
Č.4570
PCuSn10
ČL 0401
0.7042
GGG-42
ČL 0645
St 60-2
SL 250
0.6025
GG25
Tabela br. 2
SL 200
0.602
GG20
PcuSn10
PcuSn14
GSnBz 10
GSnBz 14
Zaštitna
kućišta
kućište
Tabela br. 3
Merna skica pumpe tip NSI
Tabela br. 5
Veličina
pumpe
NSI
32-125
32-160
32-200
32-250
40-125
40-160
40-200
40-250
40-315
50-125
50-160
50-200
50-250
50-315
65-125
65-160
65-200
65-250
65-315
80-160
80-200
80-250
80-315
80-400
100-200
100-250
100-315
100-400
125-250
125-315
125-400
150-250
150-315
150-400
150-500
200-250
200-315
200-400
200-500
250-315
250-400
250-500
Dimenzije pumpe (mm)
Du
50
Dp
32
a
80
100
80
65
40
100
125
100
80
100
50
65
f
h1
h2
112
385 132
160
500 180
112
385 132
160
180
500
200
132
385
160
140
160
180
225
140
160
180
225
250
160
180
200
225
280
180
200
225
250
280
225
250
280
315
355
180
125 500
225
385
160
100
500 180
200
530 225
80
125
500
180
225
250
530
125
280
500 200
225
100
250
280
140
530 250
150 125
280
315
280
160
315
200 150
280
315
355
b
m1 m 2
50
100
70
65
125
95
50
100
70
n1
n2
n3
v
s
s1
d
l
285
24
50
370
32
80
285
24
50
190 140
65
125
95
50
100
70
240 190
320
210
240
265
320
345
240
250
160
190
212
250
280
190
370
285
265 212
320 250
345 280
65
80
65
125
95
280 212
320
360
160 120
400
320
125 95
345
14
370
285
32
80
24
50
32
80
24
50
32
80
42
110
32
80
42
110
32
80
14
110
250
280
315
250
280
18
14
400 315
80
160 120
370
435 355
360 280
18
400 315
100 200 150 500 400
80 160 120 400 315
500
400
375
400
455
100 200 150
375 500
550
180 670
200
425
355 450
200
250
200
500
770 425
660
560
250 670 400
690
300 250
425 600 130 260 190
800
200 770
475 670
23
18
42
400
110
450
140
23
48
500
18
560
200
670
560
500
560
27
60
48
140
110
60
140
Masa (kg)
Tabela br. 4
45
48
52
80
45
50
55
82
105
48
53
55
90
110
56
83
90
100
145
95
103
117
148
195
114
132
153
223
150
170
230
187
302
342
430
310
345
370
460
390
565
685
PRIКLJUČCI
UVp
UVm
IVp
IVm
NV
IV
PM1
PM2
IU
PNU
OD
NU
Ulaz rashladne vode za
pletenicu
Ulaz rashladne vode za
meh. zaptivku
Izlaz rashladne vode sa
pletenice
Izlaz rashladne vode sa
meh. zaptivke
Otvor za nalivanje vode
u pumpu
Otvor za ispust vode
Priključak za merenje
pritiska na usisu
Priključak za merenje
pritiska na potisu
Otvor za ispust ulja
Pokazivač nivoa ulja
Otvor za drenažu
Otvor za nalivanje ulja i
ozračivanje
Veličine
32-125
80-200
Veličine
80-315
250-500
R 1/4 ''
R 1/2''
Ø20
Tabela br. 6
PRIKLJUČNE MERE PRIRUBNICA
Du
Dp
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
D
bp
k
g
140
150
165
185
200
220
250
285
340
405
460
18
18
20
20
22
24
26
26
26
26
28
100
110
125
145
160
180
210
240
295
355
410
18
18
18
18
18
18
18
23
23
27
27
broj rupa
z
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
12
Merna skica agregata pumpe tipa NSI
Tabela br. 7
Merna skica agregata pumpe tipa NSI
Tabela br. 8
Merna skica agregata pumpe tipa NSI
Tabela br. 9
Merna skica agregata pumpe tipa NSI
Tabela br. 10
Merna skica agregata pumpe tipa NSI
Tabela br. 11
Merna skica agregata pumpe tipa NSI
Tabela br. 12
Simeona Kon~arevi}a 20, 11080 Beograd
Tel/Fax: +381(0)11 2199 196, 3077 183
Mob: +381(0)63 227 801; +381(0)63 320 778
e-mail: [email protected]
www. beopumpe.rs
Download

Preuzmite katalog