АНТИЧКА КЊИЖЕВНОСТ
Уре
дник
ДрБра
нкоГа
в
ела
ХЕРОДОТОВАИСТОРИЈ
А
1. и2. де
о
Пре
в
еос
аст
а
рог
рчког
МИЛАНАРСЕНИЋ
МАТИЦА СРПСКА
Ликовнаопре
ма
ДУШАНРИСТИЋ
САДРЖАЈ
1. ДЕО
Књиг
апрва
КЛИЈА
Увод. Раниј
аис
т
ориј
аЛиђ
ана* Кандау
лиГиг* РатсМиле
ћанима* Чуде
снос
па
се
њеАриона*
Кре
з* Кре
з
овра
з
г
оворс
аСолоном* Крез
овса
н* Адре
с
гизФриг
иј
е
. Пог
ибиј
аКре
з
ов
ас
ина*
Жалос
тКре
з
оваз
асином Атис
ом * Крезис
куша
вапророчишт
ауХе
ла
дии Либиј
и* Ат
ина.
Поре
клоАт
иња
на* Пиз
ист
ра
тов
ат
ира
ниј
а* Спарт
а
. Ликургиње
г
овус
т
а
в* Ра
тс
аТе
г
е
а
ћа
нима.
Кре
з
овс
а
ве
зсаСпа
рт
ом * Са
нда
нисодг
ов
араКрез
аодпоходанаПе
рс
иј
у* Почет
а
кра
т
ас
а
Пе
рсиј
а
нцима* Крез
овопов
лаче
ње.Киропс
едиЛиђа
неподСардом* Зауз
ећеСа
рда* Кре
зпа
дау
пе
рсиј
скоропс
т
во* КрезкодКира* Зе
мљаиобичај
иЛиђ
ана* Ме
ђа
нскит
иранинДе
ј
окидруг
и
в
ла
да
ри* УпадСкит
а* Аст
иј
а
гињег
овис
инов
и* ОКировомрођењуис
па
с
ењу* Какој
еАс
тиј
аг
доз
на
одај
еКируживоту* Ка
жња
ва
њеХарпа
г
а. Аст
иј
а
гша
љеКирауПе
рсиј
у* Кирна
г
ова
ра
Пе
рсиј
а
нцедасеодме
т
ну* Побу
наПе
рс
иј
а
на
ца
. Аст
иј
а
гг
убипре
с
то* Жив
отПерс
иј
а
наца,
њихов
ав
ераипра
з
ници* Обичај
иПерс
иј
а
наца* Хеле
ни(Ј
онцииЕолци) уМалојАз
иј
и* Ј
онции
Еолциобра
ћај
ус
еСпарт
из
апомоћ* ПобунаЛиђа
нинаПа
кт
иј
а* Пакт
иј
е
вапропа
ст* От
пор
Фоке
ј
а
ца* СудбинаТеј
а
цаиос
т
алихЈ
она
ца* КарцииЛикиј
ци* КировпоходнаАс
ириј
у. Опис
Вав
илона* Кра
љицеСе
мира
мидаиНит
окрида* Опс
адаиз
а
уз
е
ћеБа
билона* Ас
ириј
а
:з
е
мљаи
на
род* Обича
ј
иАс
ира
ца* Мас
а
г
ет
иињиховаз
е
мља* Киробј
а
вљуј
ератМас
а
г
е
тима* Борбес
а
Ма
са
г
е
тима* Кировасмрт.Обича
ј
иМа
с
аг
ет
а
1
Књиг
адруг
а
ЕУТЕРПА
Ег
ипћа
ни — на
ј
ст
а
риј
ина
род. Описњихов
ез
е
мље* Ка
кој
енас
т
алаз
емљаДоње
гЕг
ипта*
Плоднос
тз
емље
. Де
лт
а* Ве
личинаЕг
ипт
а* Поплав
еНила* Нилов
ииз
вориит
ок* Ис
тра
жив
а
ња
На
са
мона
ца* Обичај
ииве
раЕг
ипћа
на* Жрт
веис
ве
т
ежив
отиње* Божа
нс
т
ваихра
мови*
Верс
ке с
ве
ча
нос
т
и * Ег
ипа
т
с
ко поре
кло г
рчких божанс
та
ва* Ше
с
т нај
з
на
чај
ниј
их ве
рс
ких
с
в
ет
ковина* Пос
ту
па
њес
аживот
иња
ма
: ма
чке
, пс
и* Крокодили— с
ве
т
еживот
иње* Нилс
ки
к
оњи, в
идре
, пт
ице
, рибе
, з
миј
е * На
рочит
и обича
ј
и: г
оз
бе, оде
ва
ње
, вра
ча
ње
, ле
че
ње *
Балз
амова
њеис
ахра
њива
ње* ЖивотуДоњемЕг
ипт
у* Ист
ориј
аЕг
ипћана
: кра
ље
виМин, Мерис,
Се
з
ос
т
рис* Се
з
ос
т
рис
оваос
ва
ј
а
ња* Се
з
ос
т
рис
овав
лада
вина* Кра
љ Прот
е
јипричаоХеле
ни*
Ме
не
лајдолаз
ипоХе
ле
ну* Краљ Рампс
инитињег
овариз
ница* Сила
з
а
кРа
мпсинит
овудоњи
с
в
ет* Ке
опсиг
ра
дњапира
мида* Ке
опсовс
инМике
рин* Блу
дницаРодопиј
а* Кра
љ Аниз
иј
еи
е
т
иопс
кавла
дав
ина* Дес
е
тхиља
даг
одннаист
ориј
е* Два
нае
с
ткра
љев
ина
. Подиз
ањеЛабиринт
а
* Ме
рис
овоЈ
е
з
е
ро. Пс
а
ме
т
ихпреу
з
имавла
с
т* ПророчиштеуБут
и* Кра
ље
виНе
коиПс
а
мис
.
Копа
њека
нала* Кра
љ Априј
а. Амаз
ис
овапобуна. Ст
але
жиижу
пе* Амаз
исс
т
упанапрес
т
о*
Влада
винаАмаз
ис
а
. Ње
г
овжив
отика
ра
кте
р* Ама
з
ис
ов
оприј
а
т
ељст
вос
аХе
ле
нима
Књиг
атре
ћа
ТАЛИЈА
Ка
мбиз
овпо
ходнаЕг
ипат* Сав
е
зсАрабља
нимаипрола
зкрозпус
т
инз
у* СудбинаПса
ме
нит
аи
ње
г
овас
ина* РатсЕт
иопља
нима* Камбизу
пућуј
епос
ланикеЕтиопља
нима* ПоходнаАмоњане
* Ка
мбиз
ово лу
дило. Ка
мбиз у
биј
а се
с
т
ру и брат
а * Убист
во Пре
кс
ас
пова с
ина * Поход
Спа
рта
нацапрот
ивПо
ликра
т
а* ПричаоПолик
рат
овојс
ре
ћи. Ама
з
ис
ов
опис
мо* Ра
з
мирице
Са
мља
нас
аСпа
рта
нцимаиКоринћа
нима* Периј
андарињег
ов
ис
инов
и* БорбенаСа
му. Напа
д
Са
мља
нанаСифно* Ла
жниСме
рдисив
ладивинама
г
а* Камбиз
ов
ас
мрт* Ота
нов
ас
умња*
За
в
ерас
е
дморице* Пре
кс
ас
повоприз
на
њеиса
моубис
тв
о* Па
дла
жногСме
рдис
аиубист
вома
г
а
* За
ве
ре
ницис
ес
а
ве
ту
ј
уообликувла
да
в
ине* Да
риј
епос
т
ај
екра
љ. * Да
риј
еув
одипоре
з
. Поде
ла
з
емљенас
ат
ра
пиј
е* Индус
и. Њихов
и обича
ј
и * Арабљани ињиховобог
а
тс
т
во* Бог
а
т
ст
во
ос
т
а
лихкра
ј
ев
а* СмртИнта
фре
нова* Сат
ра
пОре
тодлучу
ј
едаос
в
ој
иСам* Поликра
тов
асмрт.
Оре
тас
т
ижека
з
на* Де
мокед, хе
ле
нс
киле
ка
ркодДа
риј
а* Де
моке
довобе
кс
тв
о* Силоз
онт,
из
бе
г
лицас
аСа
ма* Да
риј
ез
ау
з
имаСам * Пре
дај
авла
ст
иСилоз
онт
у. ПобунаБабилона
ца*
Зопироволука
вс
т
во* Поновноз
ау
з
е
ћеБа
билона
Књиг
аче
тврта
МЕЛПОМЕНА
Да
риј
еже
лидас
есв
ет
иСкит
има
. Пос
т
анакСкита* Пре
да
њаопоре
клуСк
ит
а* Пе
сникАрис
те
ј
а
оСкитима* Описс
китс
кез
е
мље
. Ст
ановници* Подне
бље* МитоХипе
рборе
ј
цима* Опис
де
ловаиобликас
ве
т
а* От
крићеАз
иј
е* О с
кит
с
ким в
одама* Ре
ке: Ис
та
р, Тирас
, Хипа
нис,
Борис
т
енидр. * Скитс
кабожа
нст
ва
. Ра
тниобичај
и* Пророча
нс
т
ва
, смртнека
з
не
, з
акле
т
ве*
Са
хра
некра
ље
ва* Одвра
т
нос
тпре
мат
уђим обича
ј
има* О краљуСкиле
ј
у
. * О број
уСк
ит
а*
Да
риј
е
впоходнаСките
. Пре
ла
з
а
куЕвропу* Прола
з
аккрозТракиј
у.Ге
тс
кибогСалмокс
ис*
Мос
тнаИст
ру. Положа
јс
китс
кез
е
мље* Скит
итра
жес
а
ве
з
никеме
ђуоколним на
родима*
Ама
з
онке* Скит
скира
тнипла
нови* Да
риј
еупа
даус
китс
куз
е
мљу* Токра
тов
ања* Дариј
ес
е
к
ришом пов
ла
чи * Скит
и прог
о
неПе
рсиј
а
нце* Да
риј
е
в повра
т
акуАз
иј
уМег
а
ба
зос
т
ај
е*
Ос
нива
њеКирене* Ист
ориј
аКирене* Ба
тиборбеКире
ња
на* Ба
т
овс
инАрке
сила
ј* На
роди
Либиј
е* Онома
дск
имнародима* Пешча
ниспрудовиињихов
ис
т
ановници* Одруг
имна
родима
Либиј
еи њиховом живот
у * Карт
а
г
иња
ни о друг
им на
родима* Пе
рсиjа
нци ос
ва
ј
ај
у Барку
.
Фе
рет
иминаос
ве
та
2
2. ДЕО
Књиг
апе
та
ТЕРПСИХОРА
Ме
г
аба
з
оваосв
ај
а
њауЕвропи. Обичај
иуТра
киј
и* Прес
е
ља
ва
њеПеонацауАз
иј
у* Пе
рс
иј
с
ки
из
а
с
ланициуМаке
дониј
и* Хист
иј
е
јнапе
рсиј
ск
омдв
ору
. От
а
н* Арис
т
а
г
ораиприпре
мапохода
наНа
кс* Опс
адаНа
кс
а* Арис
та
г
орат
ражипомоћСпа
рт
е* Спа
рт
анс
кик
раљ Анакс
а
ндриди
ње
г
овис
инови* Арис
т
а
г
орауСпарт
и. Ка
ртаАз
иј
е
. ПутодЕфе
с
адоСуз
е* Арис
та
г
орауАт
ини.
Ат
инапос
леХипа
рхов
ес
мрт
и * Прот
е
рив
ањеПиз
ис
т
ра
тида* Реформедвој
ицеКлист
е
на*
Из
а
г
ора
. Кле
оме
новпоходнаАтику* Ус
пе
с
иАт
ињана.Са
ве
зТе
ба
на
цаиЕг
иња
на* Ра
тЕг
ињана
сАтиња
нима* Уплит
ањеСпа
рте* Коринћа
нинСоклеус
та
ј
епрот
ивтира
ниј
е
. Гов
орСокла,
пос
ланик
аизКоринта* Хипиј
анапе
рс
иј
с
комдв
ору* Ј
онцииАт
иња
ниполаз
еупоходнаСард.
Повла
че
ње* Побу
нанаКипру* БорбесПе
рсиј
анцима* Кипра
нипоновоуропс
тв
у. Ос
ва
ј
а
ња
Пе
рсиј
а
наца* Бе
кст
воАрис
т
аг
ореиње
г
овасмрт
Kњигаше
с
та
ЕРАТО
Повра
т
акХист
иј
е
ј
а* БорбекодМилет
а
. Диониз
иј
е
, вођЈ
она
ца* Пора
зЈ
она
ца* Зау
з
ећеМиле
т
а.
Са
мља
нииМиле
ћанинаСицилиј
и* На
предов
ањеПе
рс
иј
ана
ца
. Хис
т
иј
е
ј
е
вас
мрт* Перс
иј
а
нци
ос
в
ај
а
ј
уТра
чкиХе
рз
оне
з* Влада
винаМилт
иј
а
даињег
ов
ихна
с
ледника* Пе
рс
иј
с
кере
формеу
Ј
ониј
и. Поход наХела
ду * Дариј
еприпре
мановпоход наХе
ла
ду
. Ег
ина* О спа
рта
нс
ким
к
раљев
има* Де
ма
ра
т* Дема
ра
тпос
та
ј
екра
љ* Св
рг
ну
ћекра
љаДе
ма
ра
та* Ле
от
ихидаиКле
оме
н
* Кле
оменовасмрт* Однос
иЕг
иња
наиЛе
от
ихиде. Спа
рта
нацГла
ук* Борбеиз
међуЕг
инеи
Ат
ине * Пе
рсиј
а
нци ос
ва
ј
а
ј
у ос
трв
а * Ос
ва
ј
а
њеЕрет
риј
е
. Упа
д у Ат
ику * Ат
иња
ни шаљу
ФилипидауСпа
рт
упопомоћ* Ма
ра
т
онс
кабит
ка* Побе
даАт
иња
на
. Перс
иј
а
нцис
епов
лаче*
За
ка
с
не
лапомоћСпа
рт
ана
ца
. Алкме
ониди* Клис
те
нБирамужасв
ој
ојкће
ри* Не
с
рећнипоход
Милт
иј
а
довнаПа
р* Какој
еМилтиј
а
дос
вој
иоос
т
рвоЛе
мно* Пе
ла
з
г
инапушт
ај
уос
т
рво
Књиг
асе
дма
ПОЛИМНИЈА
Да
риј
еприпре
мановпоходнаХе
ла
ду
. Ње
г
овас
мрт* Ксе
ркс
ес
т
упанапре
с
то.Ску
пшт
инапрва
ка
* Кс
ерк
се
. Мардониј
еи Арта
ба
нг
овореуску
пшт
ини * Арта
ба
новг
ов
ор * Ксе
ркс
ов с
а
ни
к
олеба
ње* Новис
нов
и. Доноше
њеодлукеора
т
у* Ве
ликерат
неприпреме
. Прокопа
ва
њеАт
оса*
Пола
з
акв
ој
с
кеуСа
рд. Бог
ат
с
тв
оЛиђа
нинаПитиј
е* Кс
е
ркс
еподижемост
овепре
коХе
ле
спонт
а*
Молбаи к
ажња
ва
њеПит
иј
е* Пу
тодСа
рдадоАбида
. Смот
равој
с
ке* Ра
з
г
ов
орКс
еркс
ас
а
Арт
аба
ном * Ксе
ркс
ег
овори Пе
рс
иј
а
нцима
. Пре
ла
з
а
к у Европу * Путдо Дорис
ка. Ксе
ркс
е
пре
број
а
вавој
с
ку* Косубилипеша
циикакос
убилиопремље
ни* Пе
шадиј
аиње
низ
а
пов
едници
* Коњица* Флотаињениз
апове
дници* Ксе
ркс
евршивој
нусмотру* Дог
оворс
аДе
ма
ра
том*
На
г
рађ
ива
њеМас
ка
маиБог
а
. Пола
з
а
кизДорис
ка* ПутдоАка
нта* Ка
кос
евој
ск
ахра
нила
. Од
Ака
нт
адоТе
рме* Лог
орова
њеуТе
рми* Гла
с
ницис
евра
ћа
ј
уизХела
де
. Талт
ибиј
евг
не
в*
Спе
рхиј
еиБулиј
е* За
с
лу
г
еАтиња
наз
ас
лободуХе
ладе* Темис
т
оклеифлот
а
, Из
мире
њеХе
ле
на
* УходеуАз
иј
и. Пре
г
овори сАрг
ом * Пов
ес
то Гелону, т
ира
нинусираку
шком * Хе
ленс
ки
из
а
с
ланициуСира
куз
и* Ге
лоновипрег
ов
орис
ахеле
нс
кимиз
а
сла
ницима* Гелонодбиј
апружа
ње
помоћиХе
ла
ди* ДржањеКе
ркира
на
. Крића
ниодбиј
а
ј
упомоћ* Те
с
алци. Те
рмопилс
киклана
ц
* Хеле
нск
афлот
акодАрт
емиз
иј
а* Прв
апоморс
кабит
ка
. Пе
рсиј
скевој
нес
на
г
е* Тродне
внабура
.
Пе
рсиј
с
киг
убици* Ус
пе
с
ихеле
нск
ефлот
е* Преде
лиокоТе
рмопила
. Хе
ленс
кес
на
г
е* Ле
онида.
Пе
рсиј
с
каиз
виђа
ња* Дводнев
набит
каукла
нцу. Епиј
а
лтов
оиз
дај
с
тв
о* Пе
рс
иј
а
нциз
аобилаз
е
3
к
лана
ц * Са
ве
з
ници одла
з
е
. Пос
ле
дња борба* Еурит и Арис
т
одем. Из
да
ј
с
т
во Те
бана
ца *
Де
ма
ра
т
овииАхе
ме
новиса
ве
т
и* Кс
е
ркс
ес
ес
в
ет
имрт
вомЛе
ониди
Књиг
аосма
УРАНИЈА
Те
мис
токлов
иса
ве
т
и* Прв
абит
какодАрте
миз
иј
а* Друг
абиткак
одАрт
е
миз
иј
а* Повла
че
ње
Хе
лена* Кс
е
рксеприкрив
ас
вој
ег
убит
ке
. Те
са
лцииФоке
ј
ци* Перс
иј
а
нциуФоке
ј
и. Беоћа
ниим
прилаз
е* ПутуДе
лфе
. Хеле
нскафлот
акодСа
ламине* Ј
а
чинахе
ле
нс
кефлоте* Ра
тнове
ћање.
Пе
рсиј
а
нциспа
љуј
уАт
ину* Те
мист
окловис
а
ве
тиХе
ле
нима* Хе
ле
ниодлу
чу
ј
удаприхва
т
е
бит
кукодСа
ла
мине* Кс
ерк
сов
ора
тнове
ће
. Пе
рсиј
скафлотакодСа
ла
мине* Вој
с
капродирена
Пе
лопонез
. Темис
т
окловолука
вс
тв
о* Арис
т
ид* БиткакодСа
ламине* ПоразПе
рс
иј
а
на
ца*
Кс
е
ркс
е доноси одлу
ку о повла
че
њу * Ксе
ркс
ово ве
ћа
њесаМа
рдониј
е
м и Арт
е
миз
иј
ом *
Хе
рмот
им из Пе
да
з
е * Пов
лаче
ње пе
рс
иј
а
нс
ке флоте
. Ра
т
но ве
ћа
ње Хе
лена * Кс
еркс
ово
повла
че
ње* Ма
рдониј
еос
та
ј
еуТес
а
лиј
и* Рат
ниплен. Одликова
њеТемис
т
оклаиЕу
рибиј
а
да*
Арт
аба
з
. Ксе
ркс
епре
ла
з
иуАз
иј
у* Мардониј
еис
пит
уј
епророчишта* Ма
рдониј
евиз
а
сла
ник
Але
кса
ндаруАт
ини* Са
ве
тСпарт
а
на
цаАт
иња
нима* Ат
иња
ниодбиј
а
ј
упонудуз
аз
а
кључе
ње
мира
Књиг
адеве
та
КАЛИОПА
Ма
рдониј
епродиреуАт
ику
. Одлу
каАт
ињана* Пола
з
акс
па
рт
анс
кевој
с
ке* Мардониј
ес
е
повла
чиуБеот
иј
у* ДржањеФоке
ј
а
ца
. Хе
ле
никодЕрит
ре* На
падпе
рсиј
с
кекоњице
. Ма
з
ис
тиј
ев
а
пог
ибиј
а* Хе
ле
ниуоколиниПла
т
еј
е
. Препирк
аокоположа
ј
а* Ра
т
нипоре
дакХе
лена* Рат
ни
поре
дак ва
рва
ра * Неповољна з
на
ме
ња на обема с
тра
нама * Ра
т
но ве
ћа
ње Пе
рс
иј
а
на
ца *
Але
кса
ндроваопоме
на. Проме
нара
с
поре
да* Пе
рс
иј
с
как
оњицана
па
да* Хе
ле
низ
ау
з
има
ј
унов
е
положај
е* Битк
акодПла
те
ј
е* Пог
ибиј
аМа
рдониј
а. Побе
даХе
ле
на* Арта
ба
з
овобек
ст
во.
у
ниште
њепе
рс
иј
с
кев
ој
с
ке* Пау
з
а
ниј
аиЛа
мпон* Поделара
т
ногпле
на* Са
хранапог
инулих.
Хе
лениопс
е
дај
уТе
бу* Арта
ба
зс
ев
раћауАз
иј
у
. Са
ве
зСамља
нас
аХе
ле
нима* Пе
рс
иј
ск
афлот
а
с
епов
лачикаМика
ли* БиткакодМикале* Пора
зПе
рс
иј
ана
ца* Кс
е
ркс
ез
а
водик
ћерс
вог
абра
т
а
* Ат
иња
ниопсе
да
ј
уСе
с
т* Зауз
ећеСе
ст
а
. Повра
т
акАт
иња
науХела
ду
Коментари
ОХе
родотуиње
говојИс
ториј
и
4
Kњиг
апрва
КЛИЈА
Увод. Раниј
аис
т
ориј
аЛиђ
ана* Кандау
лиГиг* РатсМиле
ћанима* Чуде
снос
па
се
њеАриона*
Кре
з* Кре
з
овра
з
г
оворс
аСолоном* Кре
з
овс
ан* Адрес
тизФриг
иј
е
. Пог
ибиј
аКре
з
ов
ас
ина*
Жалос
тКре
з
оваз
асином Атис
ом * Крезис
куша
вапророчишт
ауХе
ла
дии Либиј
и* Ат
ина.
Поре
клоАт
иња
на* Пиз
ист
ра
тов
ат
ира
ниј
а* Спарт
а
. Ликургиње
г
овус
т
а
в* Ра
тс
аТе
г
е
а
ћа
нима.
Кре
з
овс
а
ве
зсаСпа
рт
ом * Са
нда
нисодг
ов
араКрез
аодпоходанаПе
рс
иј
у* Почет
а
кра
т
ас
а
Пе
рсиј
а
нцима* Крез
овопов
лаче
ње.Киропс
едиЛиђа
неподСардом* Зауз
ећеСа
рда* Кре
зпа
дау
пе
рсиј
скоропс
т
во* КрезкодКира* Зе
мљаиобичај
иЛиђ
ана* Ме
ђа
нскит
иранинДе
ј
окидруг
и
в
ла
да
ри* УпадСкит
а* Аст
иј
а
гињег
овис
инов
и* ОКировомрођењуис
па
с
ењу* Какој
еАс
тиј
аг
доз
на
одај
еКируживоту* Ка
жња
ва
њеХарпа
г
а. Аст
иј
а
гша
љеКирауПе
рсиј
у* Кирна
г
ова
ра
Пе
рсиј
а
нцедасеодме
т
ну* Побу
наПе
рс
иј
а
на
ца
. Аст
иј
а
гг
убипре
с
то* Жив
отПерс
иј
а
наца,
њихов
ав
ераипра
з
ници* Обичај
иПерс
иј
а
наца* Хеле
ни(Ј
онцииЕолци) уМалојАз
иј
и* Ј
онции
Еолциобра
ћај
ус
еСпарт
из
апомоћ* ПобунаЛиђа
нинаПа
кт
иј
а* Пакт
иј
е
вапропа
ст* От
пор
Фоке
ј
а
ца* СудбинаТеј
а
цаиос
т
алихЈ
она
ца* КарцииЛикиј
ци* КировпоходнаАс
ириј
у. Опис
Вав
илона* Кра
љицеСе
мира
мидаиНит
окрида* Опс
адаиз
а
уз
е
ћеБа
билона* Ас
ириј
а
:з
е
мљаи
на
род* Обича
ј
иАс
ира
ца* Мас
а
г
ет
иињиховаз
е
мља* Киробј
а
вљуј
ератМас
а
г
е
тима* Борбес
а
Ма
са
г
е
тима* Кировасмрт.Обича
ј
иМа
с
аг
ет
а
Увод.Раниј
аис
ториј
аЛиђана
1)
Овој
епрег
ле
дис
т
ориј
еХеродот
аХалика
рна
шанина
, к
ој
иј
ена
пис
анрадитог
адас
е
в
ре
ме
номнебиумањиоз
на
чајоног
ашт
ој
ечове
ча
нс
т
вос
т
ворило,т
едав
е
ликаидивнаде
ла
, иона
к
ој
асус
тв
орилиХеле
ни, ка
оионакој
ас
уст
ворилива
рва
ри, небибилаз
а
борав
ље
на
, ана
ј
з
а
д,
поре
дост
а
лог
, из
ат
одабиобј
ас
ниоз
а
шт
ој
еиз
ме
ђуХе
ле
наива
рва
радола
з
илодорат
ова
.
Са
да
шњипе
рс
иј
с
киуче
ња
цит
врдедасуФе
нича
никрив
из
ас
укоб. Зат
им, кажудасус
е
Фе
ничанидос
е
лилис
аоба
лаЕритре
ј
с
когморанаобалеСре
доз
е
многмора
, уз
емљуукој
ојида
на
с
живе
, тедас
уодма
ходат
лепре
дуз
има
лиз
а
ма
шнепоморс
кепоходе, пас
у, т
рг
уј
у
ћие
г
ипа
тс
ком,
а
с
ирс
комидру
г
омробом, с
тиг
лиј
е
дномча
киуАрг
. ААргј
ет
а
дабиона
ј
поз
на
т
иј
иг
ра
дуз
емљи
к
ој
ас
ес
а
даз
овеХе
лада
. Доша
вши, да
кле
, ут
ајАрг
, Фе
ничанииз
ложес
вој
уробунапрода
ј
у
.
Пе
тогилише
ст
огда
наподола
ску
, к
адасув
ећс
корос
вуробубилира
с
прода
ли, дошлесуна
морс
куобалумног
ежене
, амеђуњимај
ебилаикра
ље
в
акћи,кој
ас
ез
ва
лаИј
а,икој
ај
е
, ка
ошт
ои
Хе
лениот
омепричај
у,билакћикра
љаИна
ха
. Овесус
т
алеу
зкрмула
ђеиз
аба
вилес
еку
пова
ње
м
робекој
аимс
ена
ј
вишедопада
ла
. А Фе
нича
ниседог
ов
ореина
ва
ленањих. Међу
тим, ве
ћина
ов
ихже
напобе
г
не,ауг
ра
беИј
усај
ош не
коликоже
на
, ба
цеихулађуиот
плов
ез
аЕг
ипа
т
.
2)
Та
кој
е
, да
кле
, попричиуПерс
иј
а
наца
, Иј
адос
пе
лауЕг
ипа
т,анека
кот
опричај
уХе
лени.
Ит
ој
ебилапрване
пра
вда
. Пе
рсиј
а
нци, даље, прича
ј
удасупос
летог
ане
киХе
ле
ни(немог
уда
к
ажукој
исут
обили) доплов
илиуфеничкиг
ра
дТириондеу
г
рабиликра
ље
вукће
рЕуропу. Тосу
в
е
рова
тнобилиКрићани. Нат
ајна
чинсуФе
нича
нимав
рат
илимилоз
адра
г
о. Ка
с
ниј
ес
уХеле
ни
биликривиз
адруг
унеправ
ду. От
пловилис
унаве
ликојла
ђиуАј
у, уКолхиди, инаре
куФа
с
ид,и
ондес
у,ка
дсус
вршилис
вез
богчег
ас
убилидошли, у
г
рабилиикра
ље
вукће
рМе
де
ј
у.Колхидс
ки
к
раљј
епос
ла
оиз
а
сла
никауХе
ла
дуиз
а
т
ражиоодште
т
уз
аотмицуидамув
рат
екће
р. Хеле
нису
муодг
оворилидаониње
г
овиФе
нича
нинисупла
тилиодшт
ет
уз
аот
мицуИј
еизАрг
а
, тедани
ониње
муз
а
т
оне
ћедаплат
еодште
т
у.
3)
Друг
опоколењепос
лет
ог
ај
е
, ка
жу, Приј
амовсинАле
кс
а
нда
р(Парис), чувшиотоме,
з
аже
ле
одаот
мицомдов
едес
ебиже
нуизХе
ла
де, поштој
едоброз
на
оданећепла
т
ит
иодшт
е
ту,
5
ј
е
рј
ениХеле
нинис
упла
тили. Ка
дј
ет
а
коуг
ра
биоЈ
еле
ну
, Хе
ле
нисуодлучилидапрвопоша
љу
пос
ланик
едат
ра
жедаимсеЈ
еле
навра
тиидаимс
епла
т
иодшт
е
таз
аотмицу. Трој
анцис
унато
одг
ов
орилиподс
е
ћа
ј
ућиихнаот
мицуМе
де
ј
е
:
„
Нис
тепла
т
илиодшт
ет
унит
ис
тена
мј
е,нана
шз
а
хт
е
в,вра
тили, ахт
е
либис
т
едадобиј
е
т
е
одшт
е
туоддруг
их!"
4)
Дот
огвре
ме
наде
ша
в
алесус
еме
ђуњимапој
е
дина
чнеот
мице,апос
летог
аХе
ле
ни: с
уј
ак
о
мног
оскривили, ј
е
рсуонипрв
ипове
лира
тпрот
ивАз
иј
е
, прене
г
оПе
рс
иј
а
нципрот
ивЕв
ропе
.
От
имањеже
нај
е
, поњиховоммишље
њу,нас
илничкипост
упа
к, ист
ог
анима
лониј
ера
з
умнодас
е
на
вра
т
-на
носс
ве
тез
богуг
ра
бље
них. На
ј
па
ме
т
ниј
еј
епакдас
енев
оди бриг
аоуг
ра
бље
ним
же
на
ма,ј
е
рј
еј
а
с
нодаонепрот
ивсв
ој
евољенебиника
данибилеу
г
рабље
не.Перс
иј
а
нцик
ажуда
Аз
иј
а
т
инисууопшт
еправ
илипит
а
њез
богуг
рабљенихже
на,докс
у, на
прот
ив
, Хе
ле
низ
богј
едне
ј
е
динеСпа
рта
нкеса
купиливе
ликувој
ску
, падошлиуАз
иј
уиу
ништ
илиПриј
амовудржа
ву.
Одт
а
даПерс
иј
а
нцине
пре
ст
а
нос
ма
т
ра
ј
уХе
ленес
в
ој
имне
приј
а
те
љима
. Аз
иј
упа
ксмат
ра
ј
у
з
ас
вој
еподручј
еис
вева
рва
рск
ена
родеуњојз
асв
ој
еподанике
, докс
уЕвропаиХе
лада
, по
њихов
омс
хва
та
њу
,ј
е
днопос
ебноподручј
е
.
,
5)
Та
ко ј
ет
о било по причању Пе
рс
иј
ана
ца
, а повод з
ањихово неприј
а
те
љс
т
во према
Хе
ленима на
ла
з
е да ј
е било осв
а
ј
а
ње Трој
е
. А у пог
леду Иј
е Фе
ничани се не сла
жу с
а
Пе
рсиј
а
нцима
. Оника
жудаИј
аниј
еуг
ра
бље
наиодве
де
науЕг
ипа
т
, нег
одасез
а
воле
лас
а
к
апе
та
ном лађ
е, пака
дј
еос
е
т
иладај
еудру
г
ом ст
а
њу, абој
ећисеродит
е
ља
, добров
ољној
е
от
пловиласФенича
нимадас
ет
онебипрочуло.
Виде
лис
моштаот
омеприча
ј
уПерс
иј
а
нци, ашт
аФенича
ни. Ј
аипа
книс
амус
т
ањуда
к
аже
мка
кос
ет
оуправодог
одило,ализ
намчове
как
ој
иј
епрвипоче
одас
ене
приј
а
т
ељскипона
ша
пре
маХе
ле
нима
. Пошт
ог
апоме
нем, на
с
т
ав
ићу с
априпове
дањем, у комећусеподј
еднако
ос
в
рнут
иинаве
ликаинама
лаљудс
канас
е
ља
,ј
ерсумног
инека
дав
еликиг
ра
довииз
г
убилисв
ој
з
на
ча
ј
, аопе
тмног
икој
ис
уумој
евре
мев
елики, билисунека
дабе
з
нача
ј
ни. Зна
ј
ућидај
ељудс
ка
с
ре
ћане
с
та
лна
, поме
нућуус
вомприпов
е
да
њуподј
еднак
оиј
еднеидруг
е
.
6)
Кре
з
, ј
е
данодАлиј
а
т
овихс
инова
, биој
епоре
кломЛиђа
нинивла
да
ој
ена
родимасов
е
с
т
ра
неХалис
а,кој
ит
е
чесј
уг
апре
масе
ве
руиз
међ
уСириј
еиПа
фла
г
ониј
еиуливас
еут
а
коз
ва
но
Црноморе
. Коликона
мј
епоз
на
т
о, ов
ајКре
зje првиодв
а
рва
раприсилиој
е
да
ндеоХе
ле
надаму
пла
ћај
удана
к, асадру
г
имасесприј
а
те
љио. Покориој
епакЈ
о
нце, ЕолцеиДорцеуАз
иј
и, а
у
спос
та
виој
еприј
а
те
љс
кеоднос
есаСпа
рт
а
нцима. Прене
г
оштос
упа
липодКре
з
овувла
ст
,с
ви
с
уХе
ле
нибилислободни. На
ле
тКиме
риј
а
цанаЈ
ониј
у— аовис
ууЈ
ониј
удошлипреКре
з
ов
а
в
ре
ме
на— ниј
едове
о дот
рај
ногосв
ај
а
њај
онск
ихг
ра
дова
, не
г
осуони ут
ом на
ле
т
убили
привре
ме
ноз
ау
з
е
тииопља
чкани. Вла
ст
, кој
ај
едотлебилауру
камаХе
раклида
, пре
шлај
ета
коу
ру
кеКре
з
ов
епородице
, поз
на
тепо
диме
номМермна
да
.
КандаулиГиг
7)
У Сардуј
ебиовла
да
рКа
нда
ул, пот
омакАлке
ј
а
, ј
е
дногодХера
кловихсинов
а, ког
асу
Хе
ленина
з
ив
а
лиМирс
ил. Аг
рон, с
инНинов
, унукБе
ловипраунукАлке
ј
е
в, пос
та
ој
епрв
иод
Хе
раклидак
раљ уСа
рду, докј
еКа
нда
ул, синМирс
ов, биопоре
дупос
ледњи. Вла
дарит
ез
е
мље
преАг
ронабилис
упот
омциЛида
, с
инаАт
ис
ова
, покомеј
еице
она
роддобиоимеЛиђ
ани, а
ра
ниј
есусез
ва
ли Меонци. Од ових су
, наос
нову ј
е
днеиз
ј
а
вепророчишт
а, добили вла
с
т
Хе
раклиди, кој
ив
одепоре
клоодЈ
а
рдановеробињеиХе
ра
кла
. Вла
да
лис
уз
ав
ре
медва
дес
е
тидв
а
поколе
ња
; петс
т
от
инаипетг
одинапре
ла
з
илај
ев
лас
тсоцанасина
, св
едоКа
нда
ула
, с
ина
Мирс
ова
.
6
8)
Ова
јКа
нда
улј
ес
тра
с
новоле
осв
ој
уже
нуиутојз
а
љубље
ност
ис
ма
т
ра
ој
едамуј
ежена
на
ј
ле
пшанасв
ет
у.Има
ој
еут
овре
меус
вој
ојпра
т
њинек
огГиг
а
,с
инаДа
с
килов
а,ког
ај
еодс
вих
с
луг
уна
ј
в
ишеволе
о. Ов
омГиг
уКа
нда
улј
епове
ра
ва
она
ј
ва
жниј
епос
лове
, памуј
еис
прича
оио
в
а
нре
днојле
пот
исв
ој
ежене
. Пос
лекрат
когв
реме
на— ј
ерј
еКанда
улубилос
уђе
нодаг
аз
а
дес
и
не
сре
ћа— речеонГиг
у
:
„
Гиг
е,чинимис
едат
инев
еру
ј
е
ш дамиј
еженат
а
колепа;апоштос
уу
шине
пов
ерљивиј
е
одочиј
у
,з
а
тодођидај
евидишг
олу!"
НатоГигс
аз
апре
па
шћењемодг
овори:
„
Гос
пода
ру,как
от
ита
кошт
ападанапамет
, темиз
а
пов
еда
ш даг
ле
да
мс
вој
уг
осподарицу
на
г
у! Ка
дже
нас
кинеха
љину,с
кидас
ањомис
војс
т
ид,Ода
внос
уљудипрона
шлилепес
т
ва
ри, и
изњихт
ре
баиз
вућипоуку.Ј
е
днаодњихј
еиов
а: дасв
аког
ле
даоноштомуприличи. Ве
ру
ј
е
мда
ј
еонанај
ле
пшанас
ве
ту
,а
литемолимданез
ахт
ев
а
ш одменеоношт
ој
енеприс
т
ој
но."
9)
Рек
ав
шито,одлучној
еодбиота
јпре
длог
,ј
е
рсебој
а
одаћесеизт
ог
аиз
ле
ћине
коз
ло. Али
муКа
нда
улодг
овори:
„
Будихра
ба
р, Гиг
е
, ине
мојс
ебој
а
т
идат
еис
куша
ва
м; анебојсенимој
еже
не
,ј
е
рт
ини
онане
ћеништанажа
оучинит
и! Ј
аћупрет
ходнот
а
коуде
сит
идаонанећенипримет
ит
идас
иј
е
в
иде
о. Пост
а
вићут
еиз
аот
в
оренихвра
тауложници. Одмахпос
леме
недоћићеупос
т
ељуимој
а
же
на
. Близ
уула
з
ана
лаз
ис
еј
е
днас
т
олица.Кадбудес
кида
лај
е
днупој
е
днуха
љину
, ст
а
вља
ћеих
наов
ус
т
олицуидаћетис
еприликадај
емирнопос
ма
т
ра
ш. А ка
додст
олицебу
деодлаз
илау
пос
те
љу
, ика
дј
ојбуде
ш из
алеђ
а,побринис
едаиз
а
ђе
шкрозвра
т
аадатеонанеприме
т
и."
10)
Немог
а
вшисеиз
ву
ћи, Гигнат
оприс
т
а
не
. Ка
дј
еКа
нда
улмис
лиодај
евре
мез
аспа
ва
ње
,
у
ве
деГиг
ауложницу
, аубрз
опос
летог
адођеиње
г
оважена
. Приула
скуиз
авре
мес
в
лаче
њаГиг
ј
уј
епос
ма
т
рао. Ка
дај
ебиоиз
ање
нихле
ђа
, утре
ну
ткука
дј
еприла
з
илапост
е
љи, онклис
неиз
а
в
ра
таииз
а
ђеизс
обе
. Међу
г
им, докј
еиз
ла
з
ио,же
наг
ај
еприме
тила
. Пошт
ој
ез
на
ладај
ојј
ето
ње
нму
жприредио, ниј
еодст
идаповика
ла; пра
в
илас
еча
кданиј
еништ
аниприме
тила
, алиј
еу
душисмис
лиладас
еос
ве
т
иКа
нда
улу.
КодЛиђ
анај
е
, на
име, ас
короикодс
вихос
т
алихва
рва
ра, в
еликас
ра
мот
адас
еча
ки
мушка
рацвидиг
о.
11)
Та
дас
еженаправ
иларав
нодушномибилај
емирна, ака
дј
еу
скорос
ва
нуло, поз
овеона
с
в
ој
ена
ј
оданиј
еслуг
е
, припре
миихинаре
диимдаодма
хпоз
овуГиг
а
. Ов
ај
, нес
лу
те
ћидаоназ
на
оношт
ај
еонурадио, дођенањенпоз
ив
,ј
е
рј
еираниј
ена
вика
одадолаз
ика
дг
одг
ај
екраљица
поз
ива
ла
. Чимј
еГигдоша
о,онамуре
че
:
„
Са
да, Гиг
е, има
ш дабира
ш кој
имћеш оддвапут
адапође
ш: илиу
бијКа
нда
улаиуз
ми
ме
нез
аженуилидс
кок
раљев
ст
во,илићешсме
ст
абитиу
биј
енданеби, пона
г
оворуКа
нда
ула,и
да
љег
ле
да
ооноштотинеприличидаг
ле
да
ш. Дакле
, илит
ребадапог
инеона
јкој
ит
еј
енат
ако
не
шт
онаг
оворио,илитикој
ис
имевиде
ог
олуиувре
диоме
."
Гигј
енај
пребиоуне
доумицишт
адак
аже
, паз
а
тимпониз
ноз
амоликра
љицудаг
анет
е
ра
ната
ка
виз
бор. Пошт
ој
еонаос
та
лачврс
т
оприс
вом, ика
дј
ев
иде
одамуниј
епре
ос
та
лоништ
а
друг
оне
г
оилидаубиј
есв
огг
осподараилидас
а
мбудеубиј
е
н, онодлучидаост
а
неуживот
уи
з
апит
акра
љицу:
„
Ка
дмев
ећприс
иља
в
аш даубиј
е
мс
вогг
осподараипротивс
вој
евоље, ре
цимиондана
к
ој
ина
чиндатоиз
в
ршим!"
Овамуодг
ов
ори:
„
На
пашће
мог
аз
авремес
па
ва
њаиу
бит
инаоном ист
омме
с
тунакомеј
еудес
иодаме
в
идишг
олу
."
12)
Ка
дс
ус
ет
акодог
оворили, ичим ј
епаланоћ(Гиг
, наиме
, ниј
еот
иша
онит
имуј
ебило
мог
ућедасеиз
вуче
, нег
ој
емораодапог
инеилионилиКа
нда
ул), пођеуложницуз
акра
љицом.
Онамупа
кдама
чиса
криј
ег
аиз
аист
ихвр
ат
а
. Ка
дј
ез
а
т
имКа
ндаулз
а
с
па
о, дошуњасеГиги
7
у
биј
ег
а
,т
ет
а
кодобиј
еипре
с
т
оик
раљицуз
аже
ну. (ОвоспомињеиАрхилохсПара
, са
вре
ме
ник
т
ихдог
ађ
ај
а
, усв
ој
имј
а
мбс
кимт
римет
рима
.)
13)
Та
ко ј
е Гиг добио к
раљев
ст
во и учврс
т
ио г
а на основу пророча
нст
ва Де
лфиј
ског
пророчишт
а
. Кадј
ез
богКа
нда
улов
ес
мртиуЛидиј
идошлодонемира
, аз
а
тимидооружа
ног
с
укоба
, дог
оворилес
ус
еГиг
ов
еприс
та
лицесаос
та
лим Лиђа
нимадас
еобра
т
епророчишт
уу
Де
лфима
. Обесусест
ра
нкес
пораз
уме
ледаћеприз
на
тиГиг
аз
ак
раљаак
ог
аипророчишт
е
приз
на
, аа
ког
анеприз
на
, даћевра
т
ит
ик
раље
в
скув
лас
тХера
клидима
. Пророчишт
ег
ај
е
приз
на
ло,ита
кој
еГигос
т
а
онапре
с
толу
. Сиг
урној
едај
еПит
иј
ат
омприликомј
ош ре
кладаћес
е
Хе
раклидиос
ве
т
ит
ипослепет
огколе
наиз
аГиг
а. Тим ре
чимаЛиђа
ниињиховикраљев
инису
прида
ва
лине
киве
ћиз
на
ча
јс
ведокс
еоненисуобист
иниле
.
14)
Та
кос
уМе
рмнадиос
иг
ура
лив
ла
сткој
усуот
е
лиодХе
ра
клида
, аГигј
ез
авре
мес
вој
е
в
ла
да
в
инепос
ла
онемало,нег
онеиз
мерномно
г
ода
ровеуДе
лфе
, ана
ј
в
ишес
ре
брних. Поре
довог
с
ре
брада
рова
ој
еонДелфимаинеиз
мерномног
оз
лат
а
. Из
ме
ђуос
та
лог
а
, дарова
оимј
еше
с
тврло
з
на
ме
нит
ихз
ла
т
нихв
рчев
а. Овис
ена
лаз
еуКоринт
с
којриз
нициите
шкис
ут
риде
с
е
тта
ле
на
т
а.
Говоре
ћиис
т
ину, ов
ариз
ницаз
а
пра
воиниј
ебилас
вој
инакоринт
с
кедржа
ве
, нег
ој
еприпада
ла
Кипс
е
лу, с
инуЕе
т
иј
онов
у. ОвајГигј
е
, коликомиј
епоз
на
т
о, пос
лефриг
иј
скогкра
љаМиде
,с
ина
Гордиј
ина, прв
иодва
рва
расла
ода
ровеуДе
лфе
. Мидај
епоклониоДелфимапре
ст
ос
аког
ај
е
к
рој
иопра
вду,икој
ипре
дс
т
а
вљане
шт
оос
обито,шт
ој
ев
реднодас
ев
иди.Иова
јпре
с
тона
лаз
ис
е
наист
омме
с
туг
деиГиг
овиврче
ви. А оноз
ла
тоис
ре
брошт
ог
ај
еда
рова
оГигназ
ва
лисуу
Де
лфима
, поиме
нударода
вца, Гиг
овариз
ница. Зав
ре
мес
вој
евла
да
винеупа
ој
еГигсв
ој
с
кому
Миле
тиуСмирнуиз
ау
з
е
ој
етв
рђа
вууКолофону
. Ализ
авре
мет
риде
с
е
тиоса
мг
одинас
вој
е
в
ла
да
в
инеонниј
еиз
вр
шионика
квов
ажниј
еде
ло,иоње
муима
мос
а
мот
оликодака
жемо.
15)
Поме
ну
ћемоукра
т
коГиг
овасинаАрдис
акој
иј
евла
даопос
леГиг
а
. Ов
ајј
ез
ауз
еоПриј
е
ну
иупаоуМиле
т,аз
авре
мење
г
овевла
дав
инеуСа
рду,Кимериј
цису,проте
ра
ниизсв
огз
а
вичај
аод
Ск
ит
с
кихнома
да
, дошлиуАз
иј
уиз
ауз
елице
оСа
рд,осимт
врђ
ав
е.
16)
ВладаАрдисат
рај
а
лај
ечет
рде
се
тг
одинаињег
ај
ена
сле
диос
инСа
диј
а
т,к
ој
иј
евла
да
о
дв
ана
ес
тг
одина
, апос
лењег
адола
з
инапре
с
т
оАлиј
а
т
. Ова
јј
ера
т
ова
ос
аКиј
а
кс
а
ром, потомком
Де
ј
оковим, и с
аМе
ђанима
, прот
ера
оКиме
риј
цеизАз
иј
е
, ос
вој
иоСмирну
, кој
ус
уоснова
ли
Колофоња
ни, иупаоуКла
з
оме
ну
. Изовихг
ра
довапакниј
еот
иша
опос
вој
ојвољи, не
г
ој
ег
рдно
на
ст
ра
дао.Онј
еипакз
авре
месв
ој
евла
да
винеиз
в
ршиооваз
на
ме
нит
аде
ла
:
РатсМиле
ћанима
17)
Пове
ој
ера
тпрот
ивМилећа
на,шт
омуј
еота
цос
т
а
виоуамане
т;арат
ова
ој
епрот
ивМиле
т
а
иње
г
овеоколиненаова
јначин: ка
дбижит
обилоз
ре
ло,упа
да
обиумилет
с
куоблас
тсвој
с
комуз
с
в
иркуха
рфи, фрула
, т
а
ла
мба
са
, пишт
а
љкиидру
г
ихс
вира
ла
. Ка
дг
одбидола
з
иоумиле
т
ску
обла
с
т
, небирушиокућепопољимаиз
ва
нг
ра
да,нитибиихс
па
љива
о, инебиимобиј
а
овра
т
а,
не
г
обиихсв
епоште
де
о. Ка
дбиу
ништ
иос
в
ас
т
аблаис
веплодов
еуз
емљи, онбис
ета
дапову
као.
Миле
ћа
нисудржа
лиус
вој
имрука
маморе
, тевој
с
каниј
емог
ладав
ршиопса
ду.КућеимЛиђа
нин
ниј
еру
шиос
т
ог
адабиМиле
ћаниима
лиотку
даићидас
е
ј
уиобрађу
ј
уњиве
, идабионима
ошт
а
дапља
чкаприликомсв
огпоновногупада
.
18)
Та
кој
ера
тов
аопунихј
е
да
на
е
стг
одина
, из
ат
овре
меМиле
ћанис
удва
путпре
т
рпе
лит
е
жа
к
пора
з
: првипу
ткодЛиме
не
ј
а,адру
г
ипутудолиниМе
андра
. Ут
окуовихше
с
тг
одинауЛидиј
иј
е
ј
ош вла
да
оСа
диј
ат
, с
инАрдис
ов, кој
иј
еов
ајра
тиз
апоче
оис
ва
кег
одинеупада
оумиле
т
ску
обла
с
т
.
Сле
де
ћихпе
тг
одинара
т
ова
ој
еАлиј
а
т,с
инСадиј
а
т
ов,на
с
ледивши, ка
оштос
амве
ћра
ниј
е
обј
а
снио, ра
тодоца
, и на
ва
љива
ој
енаМиле
тс
вом с
илом. Ј
е
динисууов
ом ра
т
уприт
е
кли
8
Миле
т
уупомоћс
та
новнициост
рваХиј
а
. Овису
,в
ра
ћа
ј
ућиимз
а
ј
а
м, дошлиМиле
ћа
нимаупомоћ
ј
е
рсуМиле
ћа
нира
ниј
епома
г
а
лис
т
ановницимаХиј
аурат
упрот
ивЕритре
ј
аца
.
19)
Ка
дсудва
нае
с
тег
одиневој
нициз
а
па
лилиус
ев
, де
с
иосеова
јдог
а
ђа
ј
. Ка
дај
епла
ну
ло
жито, ра
спир
ива
наве
т
ромва
т
раухва
т
иихра
мАс
ес
иј
с
кеАте
неиондоте
мељаиз
г
ори. У прв
и
ма
хнат
ос
ениј
еобра
ћалана
рочит
апа
жња
, алика
дс
евој
скав
рат
илауСард, ра
з
болис
еАлиј
а
т.
Поштој
еболе
стбиладу
г
аит
е
шка, билопоне
чиј
е
мс
ав
ет
уилиизвла
с
т
ит
епобуде, поша
љеон
с
в
ешт
еникеуДе
лфедапит
а
ј
убог
аз
ас
аве
тоболес
т
и. Алика
дсуовибилидошлиуДе
лфе
, Питиј
а
имј
ере
кладане
ћепрорица
т
идокнеоправ
еАт
енинхра
м кој
исуспа
лилиумиле
т
ск
ојз
емљи
Ас
ес
у.
20)
Ј
аот
удат
оз
намшт
осумиотомеприча
лиуДе
лфима
. Поредт
ог
аМиле
ћа
ниприча
ј
уј
оши
т
одај
еПе
риј
анда
р, Кипс
еловс
ин, биоуна
ј
присниј
е
мприј
ат
е
љс
тв
ус
аТрас
ибу
лом, та
дашњим
т
ираниномуМиле
т
у. Ка
дј
еПе
риј
а
нда
рс
а
з
на
ошт
ај
епророчишт
еодг
оворилоАлиј
а
ту
, пос
ла
ој
е
с
в
огиз
а
с
ла
никаТра
с
ибулуиоба
в
ес
т
иог
аот
оме
, дабиблаг
ов
ре
ме
ноз
на
окакодапост
упи.
21)
Миле
ћа
ни ка
жу дасет
о ова
ко дес
ило. Чим ј
еАлиј
а
т
уј
а
вљено штај
е пророчишт
е
одг
ов
орило,онс
ме
ст
апошаљепос
ла
никауМилетсана
ме
ромдас
клопипримирј
ес
аТра
с
ибулом
иМилећа
нимадокнес
а
г
радихра
м. Ииз
а
с
ланикј
едоша
оуМилет
. АлиТра
с
ибулј
еј
ош ра
ниј
е
с
а
з
наот
а
чноз
аце
оова
јпланиз
аАлиј
а
т
овена
ме
ре
, пај
есмис
лиоов
о. На
редиој
еМиле
ћа
нимада
с
едоне
сенатргс
ваколичинажит
аколиког
о
дг
ај
ебилоуприва
тнимидржа
внимамбарима
, ида
к
адондаз
на
к,с
випочнудапиј
уидас
еме
ђусобнове
с
еле
.
22)
Тра
с
ибулј
еовоура
диоиз
а
пове
диорадит
ог
адабииз
а
с
ланикизСардавидеоог
ромну
к
оличинужит
аина
роднове
се
ље
, тедабиот
омеј
а
виоАлиј
а
ту
. Тос
е
, доист
а
,т
а
коиде
с
ило.Ка
д
ј
еиз
ас
ла
никс
ветов
иде
оипре
даоАлиј
а
тов
упорукуТра
с
ибулу,пака
дс
ев
рат
иоуСард,до
из
мире
њај
ез
а
ист
абилоидошло. Алиј
атј
емис
лиодај
еуМиле
тувеликане
с
та
шицаужиту
,т
еда
ћена
родпас
т
иукра
ј
њуне
вољу,апримиој
еодиз
а
с
ланика
, ка
дс
еова
јвра
т
иоизМилет
а
,с
а
св
им
с
упрот
неве
ст
и, с
а
св
имдрукчиј
енег
ошт
ос
ена
дао.Пос
летог
аонисеиз
мире
, ча
кс
есприј
а
т
ељеи
пос
та
нус
ав
ез
ници, аАлиј
а
тс
аг
ра
диуАс
е
су, умес
т
ој
едног
, двахра
мабог
ињиАт
ени, иубрз
о
оз
драв
и. Ет
о,та
кос
епров
еоАлиј
а
тура
т
усаМиле
ћанимаиТрас
ибу
лом.
23)
Пе
риј
анда
р бе
ше Кипс
е
лов син и он ј
е Тра
сибула обав
ес
т
ио о из
ј
а
ви Де
лфис
ког
пророчишт
а
. Онј
евла
да
оуКоринт
ука
от
ираниниње
мус
е
, ка
коприча
ј
уКоринћа
ни(асњимас
е
с
ла
жуис
т
ановнициЛе
з
ба), де
силоуживот
уве
ликочудо. АрионаизМет
имнеиз
не
ој
еде
лфинна
с
в
ој
имле
ђиманакопнокодТе
нара
. Арионј
ета
дабиона
ј
бољис
в
ира
чнацит
ринас
ве
т
уи, помом
мишље
њу
, прв
иј
ес
а
ст
а
вља
опе
сме-дит
ира
мбе
, из
уме
оихиуве
жбав
аодит
ира
мбс
кехоров
еу
Коринту
.
Чуде
с
нос
пасе
њеАриона
24)
Причаседај
еова
јис
тиАрион, поштој
едуг
овре
ме
напробора
вионадв
оруПериј
андра,
з
аже
ле
одаплов
иуИт
а
лиј
уинаСицил
иј
у. Тој
еј
е
дногда
наиучинио. За
ра
дившиондемног
о
нова
ца, хт
е
ој
едас
евра
тиуКоринт
. Кренуој
е
, да
кле
, изТа
рент
а, папоштој
еимаонај
више
пове
ре
њауКоринћане, на
ј
мионј
е
днукоринт
с
кула
ђу. Међу
тим, пос
а
дабродас
клопинамору
з
ав
ерудаба
циАрионаумореидамууз
менов
ац. Арионс
а
з
наз
ат
оипону
диимс
авнова
ц, са
мо
ихз
а
молидамупошт
едеживот
. Алиниј
ебиоус
т
ањудаихумилос
т
ив
и, ве
ћмуморна
риз
апове
де
илидас
ес
а
му
биј
е, падаг
анакопнуса
хра
не
, илидас
ме
с
т
ас
качеуморе. Доша
вшиуве
лику
опа
снос
т,Арионихпре
клињашедамус
есмилуј
уи, ка
дв
ећдру
кчиј
енеможедабу
де
, дамуба
р
доз
воледаимсепока
жеуце
лојс
в
ој
ојопре
миидаимсве
с
лачкеклупеот
пе
вај
еднупе
с
му. Ови
му, нај
з
а
д, доз
воледаим пев
а. Обу
з
е
лаихј
еипа
кжељадај
ош ј
еда
нпутчуј
упе
смуна
ј
бољег
пе
ва
чанас
ве
ту, т
ес
видођус
аз
а
дње
гделала
ђеис
купесенасре
диниброда. Арионобучесву
9
с
в
ој
уопремуиуз
мецит
ру
, попнес
енаклупуиз
апе
ваизс
ве
гг
лас
а
. Ка
дј
еот
пе
ва
опе
с
му,бацис
е
с
аце
ломопре
момуморе,аморна
рина
с
та
ведапловез
аКоринт
. Пр
ичас
едај
ет
ададе
лфину
з
е
о
Арионанале
ђаидоне
ог
анаТена
р. Поиз
ла
ск
унак
опноу
пут
ис
еонуцелојсв
ој
ојопре
мипе
шке
уКоринт
. Ка
дј
ета
мо с
т
иг
а
о, исприча
ој
ес
вешт
асесњим дог
одило. Пе
риј
а
нда
рмуниј
е
пове
рова
о, т
ег
ас
т
а
виподс
тра
жуина
редиданику
днеиз
лаз
и, амот
риој
енаморна
ре
. Кадони
приспеше
, поз
ов
еихиз
а
питадалишт
ог
одз
на
ј
уоАриону
. Доксуониприча
лидај
еонживи
з
дравне
г
деуИт
а
лиј
иидасуг
ас
рећногос
та
вилиуТаре
нт
у, искочииз
не
на
дапре
дњихг
ла
вом
Арионуонојис
т
ојопреми. Ст
рашнос
усепоплашилиинис
умог
лидапорекнусв
ој
укривицу.То
причај
ус
а
даКоринћа
ни и Ле
з
биј
ци, акод Те
на
рапос
т
ој
иј
еда
н ома
њи бронз
а
ни к
ип кој
и
пре
дст
а
вљачове
кака
кој
а
шенаде
лфину.
Кре
з
25)
Алиј
а
т,Лиђа
нин, да
кле
,з
а
врширатс
аМиле
ћа
нимаиз
ат
имумре
. Вла
даој
епе
де
се
тис
е
да
м
г
одина
. Кадсебиоо
пора
виоодболе
с
т
и, поклониој
еион, ка
одруг
ипоре
дуизоведина
с
т
иј
е,
Де
лфиј
с
компророчишт
уј
е
данв
е
ликис
ре
брниврчива
нредноле
поиз
ра
ђе
ног
воз
де
нопос
т
ољез
а
ње
г
а, на
ј
ле
пшиприме
ра
кодсв
ихонихпоклонак
ој
исусена
ла
з
илиуДе
лфима
. Из
ра
диог
ај
е
ма
ј
с
т
орГлау
ксХиј
а
, кој
иј
епрвинас
ве
тупронаша
ове
штинуз
ав
арива
њаг
вожђа
.
26)
Пос
лес
мрт
иАлиј
а
тов
едоша
ој
енапре
ст
оње
г
овс
инКре
з
, ка
дмуј
ебилот
риде
се
типе
т
г
одина
. Прв
иХе
ле
нинакој
еј
ена
па
обилис
уЕфеша
ни. Ализ
авре
метра
ј
а
њањег
ов
еопс
а
де
з
ав
ет
уј
уЕфе
шанисв
ојг
радбог
ињиАрте
миди, нат
а
јна
чиншт
ос
ууже
томс
ве
з
а
лиз
идинеоко
г
радаз
аАрт
е
мидинхрам. Из
ме
ђус
та
рогг
рада
, кој
иј
ета
дабиоподопс
адом, ихрамабиој
е
ра
з
ма
кодокос
еда
мс
та
диј
а
. Пос
леов
ихна
паој
еКре
зре
домнасв
еЈ
онцеиЕолце, на
ла
з
е
ћи
ј
е
днимај
е
дну
, адруг
имадруг
укривицу
. Акој
екомемог
а
одапрона
ђеве
ћукрив
ицу, има
ој
е
у
бе
дљивиј
ииз
г
оворз
анапа
д, анек
еј
ена
па
ос
коробе
зраз
лог
а.
27)
Чимј
еХе
ле
неуАз
иј
ина
т
е
раодамуплаћа
ј
уда
нак, помишља
ој
едас
а
г
радилађ
еидас
а
њиманападнеипокорис
та
новникеос
т
рва
. Алика
дј
есв
ебилос
пре
мноз
аг
ра
ђењела
ђа, по
ј
е
днима
, доша
ој
еуСардБиј
а
нтизПриј
е
не
, аподруг
имаПит
акизМитиле
неис
пре
чиог
ада
г
радифлоту
. Онј
е
, наиме
, напит
а
њеКрез
овоималишт
ановоуХела
ди, одг
ов
орио:
,,Окра
љу, с
т
а
нов
нициос
трв
ана
купова
лисуде
с
ет
инехиља
дак
оњаина
ме
ра
ва
ј
удаз
ара
т
е
прот
ивте
беипођунаСа
рд."
Мис
ле
ћидаова
јоз
биљног
ов
ори, Кре
змуре
че
:
,,Ока
дбис
амобог
овиупут
илиос
т
рвља
њеданакоњимана
паднунаде
цуЛидиј
е!"
Алиг
аов
ајпре
кинеиречему
:
,,Са
с
вим ј
ера
зу
мљиво, окраљу
, штоже
лиш дат
и па
днууру
кеос
т
рвља
ни с
ас
вој
им
к
оњима
. Паштамис
лиш дасуос
трв
ља
ни, чимсуса
з
на
лидаимаш на
ме
рудаг
радиш бродов
е
прот
ивњих, мог
лидруг
одаз
а
же
лене
г
одас
а
вла
дај
уипохва
т
ај
уЛиђ
аненамору, ка
кобит
ис
е
ос
в
ет
илиз
аХе
ле
некој
ис
т
ануј
унакопну,акој
ес
ипре
т
вориоуробове?"
Кре
зс
еов
имречимај
а
кообра
ду
ј
еи, пошт
омуј
еда
оз
апра
во, послу
шаг
аипре
с
та
нес
а
г
рађ
ење
мбродов
а.Ита
кој
есаонимЈ
онцимасаос
трв
ау
спос
та
виоприј
а
т
е
љс
кеодносе
.
28)
Пос
леиз
ве
с
ногв
реме
напокориој
ес
корос
вена
родекој
ис
ус
та
нова
лис
аовест
ра
нере
ке
Ха
лис
а
. Кре
зј
е
, на
име, пок
ориосв
еос
т
алена
роде, ос
им с
т
ановникаКиликиј
еиЛикиј
еит
о:
Фрижа
не
, Мис
иј
це, Ма
риј
а
ндине
, Ха
либе, Па
флаг
онце, Тра
ча
не
, Тине
, Бит
иња
не
, Ка
рце
, Ј
онце,
Дорце
, ЕолцеиПа
мфилце.
29)
Ка
дихј
ес
вепокориоиприс
а
ј
единиоЛидиј
и, долаз
илис
ууСа
рд, кој
иј
ета
дапост
иг
ао
на
ј
в
ишис
те
пенбог
а
т
ст
в
а,ре
домс
вит
а
дашњимудрациизХела
де
, пај
е
, из
међуос
т
алих, доша
ои
Ат
иња
нинСолон, она
јштој
еАт
ињанима, нањиховз
а
хт
е
в, на
пис
аоз
а
конеиодма
хиз
ат
ог
а
от
пут
ова
оус
ве
тнаде
се
тг
одина
. От
пловиој
еподиз
г
оворомдаидедавидис
ве
т
а
, а, у
ст
ва
ри, да
10
небибиоприс
иље
ндаукинез
а
конек
ој
еимј
ес
амбионапис
а
о. ИАт
иња
нисеуњег
ов
уодс
ус
тву
нисуусу
дилидаиху
кину,ј
е
рс
усесв
еча
нимз
а
кле
т
ва
маоба
ве
з
а
лидаћеседес
е
тг
одинас
лужит
и
з
ак
онимакој
еимј
ена
пис
аоСолон.
Крез
овраз
г
оворс
аСолоном
30)
Збогов
ихз
а
кона
, аидабив
иде
осв
ет
а
, от
путов
а
ој
еСолонуЕг
ипа
тАма
з
ису, аз
ат
ими
Кре
з
ууСард. Крезг
ај
еусв
ом дворуле
попримиоис
ј
а
ј
ноу
г
ост
ио. Послет
ог
а
, т
ре
ће
гили
че
т
врт
огда
нана
ре
диКрезс
луг
а
мадаСолонапров
е
дукрозриз
ницеидамупока
жус
вуве
личину
ибог
а
тс
т
во.Ка
дј
еова
јс
ветов
иде
оипре
г
леда
о,Кре
зг
аз
г
одномприлик
омз
а
пит
а
:
„
Приј
ат
е
љуАт
иња
нине
, доме
неј
едошаог
ла
сот
вој
ојмудрост
иидас
и, путу
ј
ућика
о
мудра
ц, обиша
ои у
поз
на
омног
ез
емље
; с
а
дмеј
еобуз
е
лаже
љадатез
а
пит
ам кој
егчове
ка
с
мат
ра
шна
ј
с
ре
ћниј
имнасв
е
ту?"
Кре
зсена
да
одај
еонт
ајна
ј
с
ре
ћниј
ичов
екнас
в
ет
у, паг
ај
ез
богт
ог
ат
оиупит
а
о. Солон
муискре
ноибе
зла
ск
ањаодг
ов
ори:
„
Гос
пода
ру,ТелаАтиња
нина
."
За
чудившис
еовомодг
ов
ору,Крезг
ане
ст
рпљив
оз
а
пит
а:
„
Аз
ашт
обашТе
лас
ма
т
ра
ш на
ј
с
ре
ћниј
имчов
еком?" —
„
Прв
о, з
ат
о," речемуова
ј
, ,,штој
ета
јТе
лжив
е
оуАт
иниз
ав
ре
мес
ре
ћнихда
наиимао
добруиле
пудецу, т
еј
едоче
ка
одаодсв
ихв
идиуну
кеис
в
ис
уг
апреживе
ли, аонда, шт
ој
е
прове
ожив
отута
кв
ојс
ре
ћииштој
еумрона
ј
с
ла
вниј
омс
мрћу. Онј
е
, на
име
, кадс
ус
еАт
ињани
борилипрот
ивсус
е
дауЕлеу
з
ини, дошаосв
ој
имаупомоћи, на
те
ра
вшине
приј
а
те
љаубе
кст
во,
с
ла
внопог
инуо. Атиња
нисуг
ас
а
хра
нилиодржа
вномт
рошкунаономме
ст
уг
деј
епа
ота
кому
у
каз
алина
ј
ве
ћупоча
с
т
."
31)
Ка
дј
еСолонз
а
вршиосаприпов
еда
ње
мове
ликојс
рећиТе
ла
, Кре
зг
аз
апит
аког
адруг
ог
с
мат
рана
ј
сре
ћниј
им, мисле
ћиса
с
вимс
иг
урнодаћет
оме
с
т
оњемудаприпа
дне
. АлиСолонре
че
:
„
Кле
обаиБит
она
. Овадвој
ица
, наиме
, билисупоре
кломизАрг
аижив
елис
уус
ва
ком
з
адов
ољс
тв
у, ау
зт
о били сут
е
лес
но с
на
жни. Обој
ицасубили победници наолимпиј
ск
им
у
та
кмицамаиоњимас
епричаово. Ка
дсеуАрг
уодржав
аласв
еча
нос
туча
стбог
ињеХе
ре
,
мора
лаимс
ема
ј
кахит
нодаодве
з
енаколимадохра
ма
, аволовиимс
енисунавре
мевра
т
илис
њив
е.И мла
дићисусеупос
ле
дње
мт
ре
нут
куу
пре
г
лиуј
ара
миодв
укликоланакој
имај
ес
еде
ла
њихов
ама
ј
к
а.Ву
клисуихт
а
коче
т
рде
с
е
типе
тст
а
диј
адокнедођошеухрам. Ка
дсунаочиг
ле
д
с
в
иху
чес
никасв
еча
ност
ит
оиз
в
ршили, умрлис
уна
ј
ле
пшомс
мрћу
. Богј
ет
имеда
одоз
на
њадај
е
з
ачов
екамног
обољедаумрене
г
одаос
т
анеужив
оту
. Са
купље
ниАрг
е
ј
цис
ла
вилисус
наг
у
мла
дића
, аАрг
е
ј
кесубла
г
ос
иљалењиховума
ј
куштој
еродилат
а
квес
инове
. Прес
ре
ћназ
богтог
де
лаиј
а
в
ногприз
на
ња
, ма
ј
каст
а
депре
дкипипомолисебог
уз
аз
драв
љес
вој
ихс
инова
, Кле
обаи
Бит
она
, кој
ис
уј
ојода
лита
кове
ликопошт
ова
ње
, паз
а
молибог
ињудаимдадабу
дуна
ј
с
ре
ћниј
и
људинас
ве
т
у.Пос
лет
емолит
ве
, чимсуприне
лижртв
уинај
е
лис
е
, младићис
уухрамуз
а
спалии
нисусевишенипробудили, не
г
оимј
ет
обиокра
ј
. За
тошт
осубилит
а
кодобри, Арг
еј
цида
доше
даимс
еиз
ра
десликеипоша
љуихуДе
лфе."
32) Ка
дј
еСолонда
одру
г
оме
ст
оовојдвој
ици,Крезсеј
акора
с
рдииупит
аг
а
:
„
Приј
ат
е
љуАтиња
нине, т
имој
ус
рећуба
ш та
комалоце
ниш даменес
та
вљаш уис
тире
д
нисаобичним, ма
лимљудима
."
АСолонмуодг
овори:
„
ОКре
з
у,иакоз
на
ш дасубог
ов
из
а
видљивиине
с
та
лни, ипа
кмепит
ашољудс
којс
ре
ћи. У
т
окудуг
огвре
ме
начов
екморамног
одавидиипрот
ивс
вој
ев
оље
, аморамног
оидапре
т
рпи;
Границаљудс
когживот
аидеи дос
е
дамдес
е
тг
одина
. Тихс
е
да
мдес
е
тг
одинас
а
држеусе
би
дв
аде
с
етипе
тхиљадаидвес
т
отинеда
на, нерачуна
ј
ућит
уиу
ме
тнут
име
се
цупре
с
тупним
г
одина
ма.Ка
дбис
мо,з
богт
а
чногра
чуна
ња
, св
а
којдруг
ојг
одинидода
липој
е
дануме
т
нут
име
се
ц,
билобиус
е
да
мде
с
е
тгодинат
ридес
е
типе
туме
т
нут
ихме
с
еци, аонибиима
лихиљадуипе
дес
е
т
11
да
на. Завре
меовихдва
дес
е
ти ше
стхиљададве
с
тапеде
детда
наут
окусе
да
мде
се
тг
одина,
ниј
е
данодњихниј
еис
тика
одруг
иис
ва
киодњихдоносис
ас
вимра
з
личит
едог
ађ
ај
е
. Тоз
на
чи,
Кре
з
у, чов
екј
еусв
е
муост
а
вљенсу
дбиниис
луча
ј
у
. Видимдас
ибог
а
тис
ила
нвла
дар, аоноз
а
шт
ос
имепит
аонемогут
иник
акорећипрене
г
ошт
овидимдалиће
ш докра
ј
аживот
абит
и
с
ре
ћа
н. Нинај
бог
а
тиј
иниј
ес
ре
ћниј
иодоног
акој
иимас
амооношт
омуј
ена
ј
пот
ре
бниј
ез
а
живот
, ак
ому, ипоре
дс
в
ихле
пот
аис
ве
г
абла
г
а
, небудеда
т
одадокра
ј
аживот
аужив
аус
вом
бог
а
т
с
тв
у. Мног
иљудибилисуне
сре
ћниипоре
дог
ромногбог
ат
с
т
ва
, аопет
, мног
ис
ре
ћнииу
ос
ре
дњим, и ск
ромним мат
е
риј
а
лним прилика
ма. Ј
а
кобог
атине
с
рећа
н чов
екимас
а
мо дв
а
пре
имућс
тв
анадс
рећнимис
ирома
шнимчове
ком, докова
јимамног
овишепреимућс
т
а
вана
д
бог
а
т
имине
с
ре
ћнимчове
ком. Бога
т
а
ш неморадас
еодре
кнес
вој
ихпрохт
ев
аиможела
кшеда
поднос
иште
т
укој
аг
аз
аде
с
и алис
иромаша
нимана
дбог
ат
им с
ле
дећапреимућс
т
ва
: шт
е
ту,
додуше
, неможеј
е
днакодаподне
с
еидаз
адовољипожудука
обог
а
т
аш; одште
т
ег
апа
кбра
ни
с
ре
ћа
, паниј
еуна
каже
н, з
дра
вј
е
, нез
наз
аба
нк
ротс
т
ва
, имаз
дравудецуиле
пј
е
. Акоузсв
ет
ој
ош
иле
пус
мртдочека
, ондај
едос
т
ој
а
ндасена
з
ов
еонак
ос
ре
ћнимка
кот
ит
ра
жиш, Низ
аког
ас
епре
с
мртинес
менипомислитинире
ћидај
ебла
г
ос
лове
н, ака
молис
рећа
н.
Чове
кнеможедаимас
вешт
оз
а
же
ли, каоштониј
е
дназ
емљане
мас
вешт
ој
ојт
реба
, не
г
о
не
шт
оима,аунече
муоску
дев
а.Онакој
аодњихиманара
с
положе
њуве
ћинупот
репштина
, тај
е
з
емљана
ј
боља.Ат
а
коиј
е
дночов
ечиј
ет
елониј
ес
а
мос
е
бидовољно. сј
еднес
т
ранеимаштомуј
е
пот
ребно, асдруг
еос
куде
вауне
че
му.Кадне
коодљудипроживиус
ва
комобиљуиз
а
довољст
ву
иумрелепом с
мрћу, та
јј
едос
т
ој
а
н, окра
љу, даносина
з
ивсре
ћначове
ка
. Тре
бабе
з
услов
но
в
иде
т
ика
кв
аћемубит
ис
мрт
, ј
е
рмног
имапрвобогда
десре
ћу, паихондаиз
не
надапот
пуно
у
пропас
т
и."
33)
Тој
ере
ка
оКре
з
у,аов
ајмусениј
ениз
а
хва
лио,нег
ог
аотпус
тибезиј
е
днере
чи. Помис
лио
ј
едај
еСолонне
кав
еликабуда
ла, з
а
тошт
омуу
зс
вет
а
да
шњебла
г
опрепоручуј
едаса
че
када
в
идика
кваћемубит
исмрт
.
Крез
овс
ан
34)
Пос
леСолоноваодла
ск
абогсес
тра
шноос
ве
тиоКрез
у
, посв
ојприлици з
ат
оштој
е
с
мат
ра
ос
е
без
анај
с
ре
ћниј
е
гнас
ве
т
у. Одма
хпослетог
а,з
ав
ремес
па
ва
њаус
ни, ка
онај
ав
и, даће
мус
ес
инуде
сит
инес
ре
ћа
. Кре
зј
еимаодв
ас
ина
, одкој
ихј
еј
е
да
нбиобог
а
љ; биој
е
, на
име
,
г
лу
вонем, докј
едруг
ибиомеђус
вој
имв
ршњацимапрвиус
ве
му. И ова
јс
ез
ва
оАт
ис
. Заовог
,
Ат
ис
а
, пре
дс
каз
аомуј
ес
а
ндаћепог
ину
тиодба
ченогг
воз
де
ногкопља.Кадс
еКре
зпробу
диои
ра
з
мис
лиоот
оме
, аизст
ра
хаодс
на
, ре
шиседаг
аоже
нииз
а
бранимудаубу
ду
ћек
ома
ндуј
е
Лиђа
нима
,к
аошг
ој
ераниј
еима
ообичајдара
ди, ина
ре
дидас
ес
вакопља
, дуг
а
чкаикра
т
ка
,с
ве
чимес
ељудис
лужеура
ту
, склонеизмушкихода
ј
аис
ме
ст
еуј
е
днуне
прист
упачнуода
ј
у,данеби
не
шт
осме
с
т
аг
деј
ев
ис
илопа
ломунас
ина
.
Адре
с
гизФригиј
е
. Погибиј
аКре
з
овас
ина
35)
Ка
дј
еу
пра
вобиоз
а
ба
вље
нокосиновље
вес
ва
дбе
, дођеуСардне
кичове
ккој
иј
ебиоу
в
е
ликојне
прилициичиј
ес
уру
кебилеу
прља
неубис
т
вом. Биој
еродомизФриг
иј
е
, ик
раље
в
ског
поре
кла
. Доша
вшиуКре
з
овдвор, з
а
молидаг
а
, пре
мат
амошњимобича
ј
има
, очис
т
еодг
ре
ха. И
Кре
зг
ај
еочист
ио. УЛидиј
ипос
т
ој
иприближноист
иобичајчишћењаодг
рехак
аоикодХе
лена.
Пос
лез
а
в
рше
т
кау
обича
ј
е
ногобре
даз
а
же
лиКрездадоз
нак
ој
еониода
клеј
е
, паг
аз
а
пит
а:
''Очове
че
, косииизког
аме
ст
аФриг
иј
едолаз
иш дат
ра
жиш ут
очишт
енамомеог
њишт
у?
Ког
ас
иу
био:чове
каилиже
ну
?''
Ова
јмуодг
овори:
''Ј
аса
м, краљу, Мидинунукис
инГордиј
е
в, аз
ове
мсеАдрес
т
; Не
хотицеса
му
биосв
ог
рођ
еногбра
та
, иота
цмеј
епрог
на
оилишиос
ве
г
а
.'' ,
12
''Тиси", ре
чемунатоКре
з
, „потома
кмој
ихприј
а
т
е
љаидоша
ос
иуприј
а
т
е
љс
кукућу;
ос
т
а
ниовдеумомдв
оруине
ће
ш ос
куде
ват
иниуче
му. Уколикол
акшебуде
ш поднос
иосв
ој
у
не
сре
ћу,ут
оликоћет
ибит
ибоље
."
Ионј
ета
коживе
онаКре
з
овудв
ору
.
36)
Утоист
овре
мена
лаз
иосенаОлимпууМисиј
иј
е
да
ног
рома
ндивљиве
па
р. Сила
з
е
ћис
пла
нинаова
јј
еуништ
иоус
е
веМисиј
а
ца. Чес
т
осуМис
иј
циишлиуловнањег
а, а
лимунису
мог
линишта
, нег
осуј
ош ис
тра
да
лиодње
г
а.Накра
ј
удођуКре
з
уиз
ас
ла
нициМис
иј
а
цаире
кну
му:
''О кра
љу, ог
рома
нве
па
рпој
ав
иона
м сеуз
е
мљии у
ништа
ваиа
мт
руд. И поре
дс
вих
на
ст
ој
а
њанеможе
модаг
ауловимо. Молимот
ес
а
дадана
мпоша
ље
шс
инаиодредемла
дићаи
па
садаг
аис
т
ера
моизз
е
мље.''
Ка
дс
уг
аз
ат
оз
а
молили,Крезим, с
е
т
ившисес
на,одг
ов
ори:
,,Непомињитемив
ишесинамог
а
! Немог
ува
мг
аник
акопосла
т
и. Неда
вносеоже
ниои
с
а
дас
ена
ла
з
иумеде
номмес
е
цу.Пос
лаћува
модмаходредеЛиђа
наис
велов
цеиз
а
пове
дићуим
да
, ка
ддођу,шт
оревнос
ниј
епомог
нудау
клонитез
в
еризз
е
мље
."
Та
коимј
еодг
ов
орио,ииз
ас
ла
нициМисиј
ацаиз
ј
а
вишедасусаовимз
а
довољни.
37)
Нат
оу
ђеКре
з
овс
ин,кој
иј
ечу
ок
акој
еКре
зодбиомолбуМисиј
ацадаимпоша
љесина
,и
ре
чеКре
з
у:
„
Дра
г
иоче
, з
аме
неј
ера
ниј
ебилонешт
она
ј
ле
пшеинај
пле
менит
иј
едаст
ичемс
лавуу
ра
т
овимаи уловунадивљез
в
ери. Садасимиуск
рат
ио иј
е
дно идруг
о, иа
конис
и мог
ао
приме
тит
идас
ампос
т
аонипла
шљива
цникука
вица
. Ка
коћус
адаиз
г
леда
т
ика
дбудемодла
з
иона
ј
а
внес
а
с
та
нкеика
дс
ебу
де
мв
ра
ћаос
ањих? Шт
аћеоме
нидамис
лег
ра
ђа
ни, ашт
амој
амла
да
же
на
? Шт
аћемислит
и, з
ака
кв
огс
ечов
ек
аудала
? Нег
о,илимеса
дпошаљидаиде
муловилими
ре
цис
веиу
ве
римедај
ез
аменебољешт
от
акопос
ту
па
ш!"
Кре
змунат
оодг
овори:
„
Дра
г
омој
еде
те
, непо
ст
упамј
астобомова
кониз
богт
ог
ашт
ос
амвиде
одасику
кав
ица
нитиса
миштане
з
г
однокодте
беприме
тио, ве
ћмиј
енас
а
ндошланекаприликаирекламида
ће
шбит
икра
т
кав
екаидаћешпог
ину
т
иодг
воз
де
ногкопља
. Збогт
огпривиђе
њапожуриос
амис
т
в
ој
омженидбоминис
амт
ес
лаонаовепоходеиприредбедабихт
е,ба
рдокса
мј
ажив, не
как
о
мог
а
оот
е
тиодсу
дбине.Тис
имиј
е
динодет
е
,ј
е
рдруг
огс
ина,она
ког
лув
оне
ма
,с
ма
т
ра
мк
аодаи
не
ма
м."
38)
39)
„
Нез
аме
рамт
и, оче'' одг
ов
оримла
дић,„шт
ос
имез
богс
начув
а
о. Доз
волидат
ика
же
мда
нисидоброраз
у
ме
оса
нидасиг
апог
ре
шнопроту
ма
чио.Ка
жешдат
иј
епривиђе
њеус
нуре
клода
ћупог
инут
иодг
воз
де
ногко
пља
. Гдесуве
прурукеиг
демуј
ег
в
оз
де
нокопљеког
ас
ет
ит
ако
бој
иш? Датиј
ерече
нодаћуумре
т
иодз
у
баилидатисета
коне
шт
ос
личноу
чинило, билоби
опра
вда
нотошточиниш, ме
ђут
им, ре
че
нотиј
еодкопља
. Поштонећуићиубојпротивљуди,
пус
т
име!"
Натој
еКрезодг
ов
орио:
„
Сине
, побе
диос
имеиз
носе
ћис
вој
емишље
њеос
ну
. Ка
дј
ет
а
ко, пре
домислиоса
мс
еи
пос
лаћутеулов."
40)
41) Торе
чеКре
зипоз
овеФрижанинаАдре
ст
а
, памуре
че
:
„
Адре
с
те
,ј
ати, ка
дтеј
ес
нашланев
ољанис
а
мништ
апре
ба
цив
ао,не
г
оса
мт
ечакочист
ио
одг
ре
ха
, примиотеудвориопс
крбиотес
вимонимшт
от
иј
епот
ре
бно. Са
дауов
ојне
прилици
дужа
нс
идамис
ез
ара
ниј
еучиње
надоброчинс
тв
аодужиш; тре
бадамичува
шс
инакадпођеу
лов
, данебине
киз
ликовцииз
в
ршилинапа
днава
сипобилива
с.Поре
дтог
а
, ит
итре
бат
амода
пође
шидас
епрос
лав
ишсв
ој
имде
лима
. Иоддедов
ас
итона
сле
дио,аиса
мимашве
ликусна
г
у."
13
42)
„
Окра
љу", одг
овориАдре
с
т,„
дру
кчиј
енебихниишаонатуут
акмицу,ј
е
рмиуов
ојмој
ој
не
вољиинеприличидаиде
ммеђуче
ст
ит
ев
ршњак
е; с
а
мнепомишља
мната
коне
што.Да
, че
с
то
с
а
муг
ушив
аоусе
бит
акв
уже
љу. Алис
а
дака
дт
иј
ену
жноикадт
ребадатиу
чинимус
луг
у, а
доброз
намшт
ат
идуг
уј
ем, немог
ут
ит
оодбит
иис
пре
ма
нс
а
мдат
ионог
аког
амипов
ера
ва
ш на
чу
ва
њез
драв
аичит
а
вадове
демкући."
43)
Одг
оворившита
коКре
з
у, пођуопре
мљенисода
бра
ниммла
дићимаипс
има
. Ка
дс
удошли
наОлимппла
нину, пот
ра
жез
ве
р, на
ђуј
е, опколеинапа
днукопљима
. Та
дас
тра
нац, ова
јштој
е
биоочишће
нодубис
тв
а, поме
нут
иАдре
с
т, ба
цикопљенаве
пра
, прома
шиг
аипог
одиКре
з
ов
а
с
ина
. Ба
цившикопље
, учиниој
едас
еис
пу
нилопредс
ка
з
ива
њесна.Та
дане
коот
рчидај
а
виКре
з
у
шт
аседог
одило,дођ
еуСа
рдиис
причамуобој
уиоуде
сус
ина
.
Жалос
тКрез
оваз
ас
иномАтис
ом
44)
Кре
з
ај
ес
иновље
вас
мртсилнопотре
с
ла
. Нарочит
ој
ежа
лиошт
ог
ај
еубиоба
шона
јког
ај
е
оночист
иоодг
ре
хаз
аубис
тв
о. Савиз
ва
нс
е
без
богне
с
реће
, поз
овеЗе
вс
апомирит
е
ља
, пошт
ој
е
с
в
ет
опре
т
рпе
оодс
т
ранца
, апоз
ов
еиЗевс
аз
а
шт
итник
акућеиз
а
шт
ит
никаприј
а
т
ељст
в
а; по
име
нус
еобра
тинаист
огбог
ана
з
ива
ј
у
ћиг
аз
а
штит
никомиз
а
пит
аг
а:
„
За
штос
и ми прећу
та
о да, примив
шиудворс
тра
нца
, храним и г
ос
т
им убицусв
ог
а
де
т
е
та
?"
Обрат
исеинаЗе
вс
аз
ашт
ит
никаприј
ат
е
љс
т
ва
:
„
За
што с
е приј
ат
е
љ, ког
ас
а
м пос
ла
о ка
о чу
ва
ра с
вог
ас
ина
, пока
з
а
о ка
о на
ј
ве
ћи
не
приј
а
т
е
љ?"
45)
Пос
летог
аст
иг
ошеЛиђа
нинос
е
ћиле
ш, аиз
ањихј
еиша
оубица
. Ста
ој
епредмрт
ва
ца,
диг
а
орукеипреда
ос
еКрез
умоле
ћиг
адаг
аубиј
уна
дмрт
ва
цем. Помињаој
ес
вој
ура
ниј
у
не
сре
ћу; иут
ојне
с
рећидаба
ш убиј
еоног
акој
иг
ај
еочис
т
ио! Онвишенеможеживе
т
и. Чувши
ов
о, Крезј
е
, ипоре
две
ликенес
ре
ћекој
амуј
ез
аде
с
илакућу, има
оса
жа
љењапре
маАдре
ст
у, т
е
муре
че:
„
Добиоса
модт
е
бепунуз
адов
ољштину
,с
тра
нче,кадса
масе
беос
уђуј
ешнас
мрт
. Нис
ит
и
к
ривз
аовумој
уне
сре
ћу,кој
ус
ине
хотицепроуз
рокова
о,нег
ој
ек
ривнек
иодбог
овакој
иј
еда
вно
проре
ка
одаћес
ет
оде
сити."
Кре
зј
еонда, как
отоприличи, с
а
хра
ниос
в
ог
асина
. Адрес
тпа
к, Гордиј
евс
ини у
нук
Мидин, ве
ћдот
леубицасв
огрођ
еногбрат
а
, ас
адаиубицас
вогдоброт
вора
, пошт
ос
еу
ве
риодај
е
на
ј
не
сре
ћниј
ичов
екнас
ве
ту,чимс
есв
етс
апог
ре
бара
з
иша
о,из
вршинаг
робус
амоу
бис
т
во.
Кре
зис
кушавапророчиштауХе
ладииЛиб
иј
и
46)
Окодвег
одинеКре
зј
еос
та
оуду
бок
ојжалос
т
из
аиз
г
у
бље
нимс
ином. Пос
лет
ог
а
, ка
дј
е
в
ла
стКиј
а
кс
ара
,с
инаАс
тиј
а
г
ов
а, палаидошлаурукеКира
,с
инаКа
мбиз
ов
а, ика
дс
епе
рс
иј
с
ка
држа
ва пове
ћа
ла, пре
с
та
ој
е Кре
з са жа
лошћу
. Ра
з
мишља
ој
е ка
ко би не
ка
ко з
аус
т
ав
ио
на
пре
дова
њемоћиПе
рс
иј
а
на
ца
, прене
г
ошт
опос
т
анусилни.Пос
лет
а
квограз
мишљањападнему
напа
ме
т даис
кушапророчишт
ау Хе
лади и у Либиј
и. Ст
ог
ај
е пос
лао из
а
сла
никеу с
ва
пророчишт
а
: уДе
лфеиуАбеуФокиду,ај
е
днеуДодону. Некис
убилиупуће
ниАмфиј
а
ре
ј
уиу
Трофониј
, пана
ј
з
а
диуБра
нхидекодМилет
а
. Овос
ухеле
нскапророчишт
аукој
ај
еКрезс
лао
пос
ланик
еињихј
ена
ме
ра
ва
одапитаз
ас
а
вет
. Друг
еј
е,опе
т
, пос
ла
оуЛибиј
удапит
а
ј
уАмона.
Раз
ас
ла
оихј
ес
ана
ме
ромдаиспит
аве
родост
ој
нос
тпророчишт
аидапос
лет
ог
ауонокој
ебуде
на
ј
ис
тинит
иј
епоша
ље ј
ош ј
е
дном с
в
ој
еиз
а
с
ланике дапитада ли дакре
невој
ску против
Пе
рсиј
а
наца
.
14
47)
Ка
дј
еиз
да
от
а
кванаре
ђе
њаЛиђ
анима,поша
љеихдаиску
ша
ва
ј
упророчишта
. Наре
диим
даиз
број
ес
веда
неодоногда
нака
дс
упошлиизСа
рдаидас
тот
огда
напит
а
ј
упророчиштешт
а
ра
диика
кој
елидс
кикра
љ Кре
з
,с
инАлиј
а
тов
. Штог
одбине
коодт
ихпророчиштаодг
ов
орило,
на
редидас
в
ет
оз
а
пишуињемудоне
су
. Некажесениг
дедалисумуисв
аос
т
алапророчишт
ат
ом
приликомда
лаодг
оворе
. Ка
дс
уЛиђ
анижуре
ћис
еу
шлиухрамуДелфимаик
адс
уз
а
пит
алибог
а,
к
аошт
оимј
ебилона
ре
ђе
но,Пит
иј
аимухекс
а
ме
т
арс
комст
ихуречеово:
„
Знамз
апе
шчанихз
рна
цабројипрос
тореморске
;
Сг
лу
вонемимраз
г
оворводимичу
ј
е
мне
из
ре
че
нере
чи,
Имирискорњачеств
рдимшт
ит
омса
дмег
олица
,
Ску
ва
несовну
ј
с
кимме
с
омут
уча
номлонцус
купа
.
Тучј
еиодолеуње
му,т
учг
аиодоз
г
опокрива
."
Лиђа
нисуз
а
бе
ле
жилионошт
оимј
еПит
иј
аодг
оворилаивра
т
илисеуСа
рд.
48)
Ка
дс
упа
киос
т
а
лииз
ас
ла
ницис
т
иг
лис
аодг
ов
оримапророчишта
, Кре
зихт
адаре
домсв
е
от
в
ориипрег
ле
дашт
ај
ена
пис
ано.Ниј
е
данмус
еодњихниј
едопа
о. Алика
дј
епрочита
оодг
овор
пророчишт
аизДе
лфа
, онс
еодма
хпомолибог
уиприхв
а
тиг
ас
ма
тра
ј
ућидај
еј
единопра
во
пророчишт
еоноуДе
лфима, ј
е
рј
ез
на
лос
вешт
ој
еонутов
ре
мера
дио. Ка
дј
е
, на
име
, раз
а
с
лао
из
а
с
ланик
е,онј
ече
ка
одој
едногодре
ђе
ногда
наиондај
еиз
мис
лиос
ле
деће
: мис
лећидас
ез
ато
неможес
аз
на
т
иис
луча
ј
нопог
одит
и, з
а
кољекорња
чуиовнаиса
михс
кув
ауту
чаном лонцу
поклопив
шиг
ату
чанимпоклопцем.
49)
Тој
е
, да
кле
, биоодг
ов
оркој
иј
еКре
зпримиоодДе
лфиј
с
когпророчишт
а.Немог
уништада
к
аже
мот
омешт
ај
еЛиђа
нимаодг
ов
орилоАмфиј
аре
ј
е
вопророчишт
ека
дс
уг
ауње
г
овухра
му,а
пот
а
мошњимобича
ј
има
, упита
ли. О т
омесеу
општенег
овори. Ме
ђу
тим, онј
еиз
аодг
ов
оровог
пророчишт
амислиодај
еист
инит.
50)
Пос
летог
аКре
зј
ев
еликимжртв
а
мат
ражиомилос
тодбог
ауДе
лфима.Жрт
вова
ој
ес
ве
г
а
т
рихиљадеживот
иња
. Ис
тот
а
кој
енас
ла
г
а
онаве
ликуломачупоз
ла
ће
неипосре
бре
непос
т
е
ље,
паз
ла
тнопос
уђе
, пу
рпурнаоде
лаиог
рт
аче
, ис
веј
ет
ос
па
лио,ј
е
рј
емислиодаћет
акодобит
иј
ош
в
е
ћумилос
тодбог
а
. И Лиђа
нимај
ез
а
пов
едиодаприне
с
унажрт
вус
вешт
ој
епој
е
диниодњиход
т
ихс
т
ва
риимао. Кадај
ез
а
вршиосприношењем жрт
ве
, ист
опиој
ене
из
мерномног
оз
ла
т
аи
пра
виоодње
г
аполу
опе
ке
. Ве
ћеј
епра
в
иоодше
стдла
новадужине
, апоре
дњихикра
ће,дуг
ет
ри
с
удла
нице
, докс
усв
ебиледе
белеј
еднусу
дла
ницу
. Из
лиоихј
ес
т
оис
е
дамдес
е
ткома
да,аодов
их
че
т
ириоджеже
наз
ла
т
а
, одкој
ихј
ес
ва
кабилат
е
шкадв
аипот
але
нт
а
. Ос
т
а
лепа
кполуопе
ке
из
лива
ој
еодбе
лаз
ла
т
аибилес
уте
шкеподват
а
ле
нт
а
. На
чиниој
еикиплав
аодже
же
ногз
ла
т
а,
т
е
жакде
с
етт
а
лена
та
. Ов
ајла
вј
ека
с
ниј
е
,з
авре
мепожа
раухрамууДелфима, па
осаполу
опе
ка
(ј
е
рј
ера
ниј
ест
а
ј
аонаовима
!) иса
дс
ена
лаз
иуКоринтс
којриз
ницииимат
ежинуодше
стипо
т
а
ле
на
т
а,поштос
ус
ет
риипота
ле
нт
аот
опилаодње
г
а.
51)
Ка
дс
уов
ест
ва
рибилег
отов
е, Крезихсв
епоша
љеуДе
лфе
, ас
ањимаимног
одруг
их
с
т
ва
ри, упрвомредудвеог
ромнепос
уде
:ј
е
днус
ребрнуиј
е
днуодз
ла
т
а.Онаодз
ла
тас
та
ј
а
лај
ена
де
с
нојст
ра
ниодула
з
аухра
м, ас
ре
брнанале
вој
. Онесупослепожа
раодне
с
е
не
;з
ла
т
насена
ла
з
и
уриз
нициуКла
з
омени, ите
шкај
еоса
м ипот
а
лена
таидв
ана
ес
тмина
, ас
ре
брнаст
ој
ипред
у
лаз
ом ууг
лупре
дворј
аи с
адржи шес
тс
т
от
инаа
мфора
. Де
лфиј
ци ј
епу
невином з
ав
реме
проле
тњихс
ве
т
ковинауча
с
тАполона.УДе
лфимака
жудај
ет
оде
лоТе
одорас
аСа
ма,аиј
ата
ко
мис
лим. Чинимиседас
ет
ак
воде
лонеможениг
дев
иде
т
и. Посла
ој
еиз
ла
т
нећуповез
ав
ино, и
т
очет
иринаброј
у, кој
ис
е
, т
а
кође
, нала
з
еуКоринт
с
којриз
ници, апоклонио, ј
еидвако
тлића,
ј
е
данодз
лат
аиј
е
да
н одсре
бра. Наз
ла
т
ном ст
ој
ина
пис
анодај
еон, т
обоже, поклонне
ког
Ла
ке
демонца
, шт
онеодг
ов
араис
т
ини. Онј
еКрез
ов,аовој
енање
мунапис
а
оне
киДе
лфиј
а
цкој
и
ј
ехт
е
одас
едодв
ориЛаке
де
монцима
. Ј
аг
а
, ме
ђут
им, непомињем, иа
комуз
на
миме
. Алиона
ј
15
де
ча
к, к
розчиј
урукут
ечевода,поклонј
еЛа
ке
де
монаца,анеј
еда
нодкот
лића.Ос
имт
ог
аКрезј
е
пос
лаои мног
епоклонебе
знат
пис
а
; из
ме
ђуос
та
лог
, и округ
лепосу
деод с
ре
браз
ажртв
е
ле
в
аницеи, прес
ве
г
а
, з
ла
т
анже
нс
кикип, т
ри ла
кт
адуг
. У Де
лфимака
жудај
ет
ок
ипкој
и
пре
дст
а
вљаКре
з
ов
упека
рку.Поре
дов
ог
аКрезј
еј
ошпоклониође
рдансвра
тас
в
ој
еже
неињене
пој
ас
е
ве
. Свеј
ет
оКре
зпос
ла
оуДелфе
.
52)
Амфиј
аре
ј
ев
омпророчишту
,к
адј
едоз
наоз
ање
г
овус
лавуиз
ање
г
овуне
вољу
, поклониој
е
шт
итодз
ла
т
аиве
ликоз
ла
тнокопље
, адршкат
огкопљабилај
ет
акођ
еодз
ла
т
а.И ј
е
дноидруг
о
на
лаз
илос
еј
ошдомогв
реме
науТе
би, ухрамуАполонаИс
ме
ниј
ског
.
53)
Кре
зз
а
пове
ди Лиђ
анима
, кој
исубили одре
ђе
ни данос
едаров
еухра
мове
, дапит
а
ј
у
пророчишт
едалидаКре
зпов
едератпрот
ивПерс
иј
а
на
цаиког
адауз
мез
асв
ог
аса
в
ез
ник
а.
Доша
вшику
дас
убилипос
ла
ни,овиЛиђ
анипре
дадуда
ровеиупут
епророчишт
уовере
чи:
„
Кре
з
, кра
љ Лиђа
наидруг
ихна
рода,пошт
ос
ма
традасуовој
е
динапра
вапророчиштана
с
в
ет
у, пос
лаова
мј
едост
ој
неда
ровез
апрорица
ња
, ас
а
дава
спитадалидапове
дератпрот
ив
Пе
рсиј
а
нацаидалидапов
едес
ас
обомне
кус
аве
з
ничкувој
с
ку
."
Наов
опит
а
њеобапр
орочишт
ада
лас
уис
т
иодг
овор. Проре
клис
уКре
з
удаћесе
, ак
о
пове
дера
тпрот
ивПерс
иј
а
наца
, в
еликокра
ље
вс
тв
ос
рушитииса
ве
т
уј
умудасера
спит
ак
ој
ису
ме
ђуХе
ле
нимана
ј
ј
а
чи,падањихпридобиј
ез
ас
а
ве
з
нике
.
54)
Чимсумус
т
иг
лиодг
овориичимс
еу
поз
на
осањима,ј
а
коимс
еобрадов
аомис
ле
ћидај
е
с
иг
урнодаћеуништ
ит
иКировокра
ље
вс
т
во.Зат
ој
еопетпос
ла
оуПит
уљудеидаров
а
оДе
лфиј
це.
Поштој
епрет
ходнодоз
на
околикоихиманаброј
у, даров
аој
ес
ва
ком подваз
ла
тнас
т
ат
е
ра.
Де
лфис
уз
ау
з
вра
тдалиКре
з
уиЛиђа
нимапрве
нст
воприлик
омпита
њапророчишт
а
, ос
лобође
ње
одсв
ихда
жбина, поча
с
номе
ст
оидас
ва
киодњихможе
, ка
дг
одт
оз
аже
ли, пос
т
ат
иг
ра
ђа
нин
Де
лфаз
аве
чит
авре
ме
на
.
55)
Пос
лав
шида
ровеуДе
лфе
, Кре
зј
еипот
ре
ћипу
тпит
аопророчишт
е. Ка
дс
еув
ериоу
ис
тинит
ос
тпророчишт
а
, пит
ањиманиј
ебилокра
ј
а. Са
дау
пит
апророчишт
едалићењег
ова
в
ла
да
в
инабитидуг
аве
ка
. Пит
иј
амуовоодг
овори:
„
Ка
дма
з
г
ај
е
дномс
едненаме
ђа
нс
кихкра
љев
апре
с
то,
Та
дтинака
менит
иХе
рмоос
т
ај
есмес
т
адабе
жиш,
Лиђа
нет
анкихног
у
, инас
ра
мнемис
лита
да
.!"
Атина.Поре
клоАтињана
56)
Овим ре
чима, ка
дс
уст
иг
ле, Кре
зсена
ј
вишеобра
дова
о, вишене
г
осв
имдот
а
да, ј
ерј
е
мис
лиоданика
дамаз
г
анећевла
дат
иуМедиј
иу
ме
ст
очове
ка
, иданећез
богт
ог
анионниони
пос
лењег
апрес
т
ат
идавла
да
ј
у. Послет
ог
ас
ерас
пит
ив
аокој
ис
уна
ј
моћниј
име
ђуХе
ле
нима
, да
биихпридо
биоз
априј
а
те
ље
. Ра
с
питу
ј
ућис
е, доз
на
ој
едасуЛа
ке
де
монцииАтиња
нииспре
д
с
в
их. Ла
кеде
монцис
удорск
огпоре
кла
, аАтиња
ниј
онс
ког
. Обаов
анародаист
ица
ласус
еиз
над
с
в
их ос
т
а
лиххеле
нск
ихна
рода. Ат
иња
ни с
уводилипоре
кло одПе
ла
з
г
а
, аЛа
ке
демонци су
хе
ле
нс
когпоре
кла
. Ат
иња
нинис
уникудиз
ла
з
илиизз
емље
, докс
уЛа
ке
де
монциј
а
копоз
нат
ипо
с
в
ој
имлут
ањимаипут
ова
њима
. Зав
ремекра
љаДе
ука
лионаст
а
нов
алисууз
е
мљиФт
иј
от
иди, аз
а
в
ре
меДора
, с
инаХе
ле
нова
, уз
е
мљи ис
под Ос
еиОлимпа
, з
ва
нојХист
иј
е
от
иди. Ка
дсуих
Ка
дме
ј
ципрот
е
рали, на
с
та
нилисус
еуобла
ст
иПиндаподиме
номМа
ке
донци. Ода
тлес
у, опе
т,
пре
шлиуДриопиду
, аизДриопидедођут
а
конаПе
лопоне
зидобиј
уимеДорци.
57)
Кој
им с
уј
е
з
икомПе
лаз
г
иг
ов
орили, нис
а
мус
т
ањут
ачнодака
жем. Ак
ој
епра
вилнода,
з
ак
ључуј
емопоонимПе
ла
з
г
имакој
иис
а
дапост
ој
еис
т
ануј
уиз
надТирс
енауКре
ст
ону
, акој
ису
не
ка
д били с
ус
е
ди с
а
дашњих Дора
ца(аст
а
нов
али с
у ут
о добауз
емљи кој
ас
еса
даз
ов
е
16
Те
с
алиот
ида
), илипоПела
з
г
имакој
исуз
а
ј
еднос
аАт
ињанимаоснова
лиПла
киј
уиСк
ила
куна
Хе
лес
понт
уипомног
имдру
г
импе
ла
шкимг
ра
довима
, кој
исука
с
ниј
епроме
нилис
вој
еиме
, иако
с
ет
имеможе
мопослужит
ика
одок
аз
ом, — Пе
ла
з
г
ис
уг
оворилив
арв
а
рским ј
е
з
иком. Ак
ос
е
з
аис
тата
коде
с
илосПела
з
г
има
, ондај
еа
т
ичкина
родка
опе
лашки, пре
та
пај
ућис
еуХе
лене
,
з
абора
виосв
ојс
та
риина
учиохе
ле
нс
киј
е
з
ик
. Из
аист
а
, ниКре
с
т
онциниПла
ке
ј
цинег
ов
оре
ис
тимј
е
з
ик
омкој
имг
оворена
родикој
иса
даст
а
нуј
уокоњих,ат
одока
з
уј
едаониј
ошув
екг
ов
оре
к
аоне
кадака
дсус
еутез
е
мљена
се
ља
ва
ли.
58)
А Хеле
ни, как
омисечини, одув
екс
уг
ов
орилиист
им ј
е
з
иком. Докј
ебиоодвој
е
нод
Пе
лаз
г
а, ов
а
јна
родј
еиспоче
ткабиос
лаб, алиоднека
дама
логпос
та
ој
еве
ликис
иланна
род,
поштој
епрет
опиоусе
беупрв
ом ре
дуПе
ла
з
г
еи мног
едруг
ев
арв
арс
кенароде
. Чинимис
е,
на
су
протт
оме, дас
епела
шкинародба
шз
богт
ог
аниј
еника
дброј
нопове
ћа
ошт
ој
еу
ве
кос
т
а
о
в
а
рва
рскина
род.
Пиз
ист
ратоват
ираниј
а
59)
Кре
зј
е
, да
кле,доз
на
одај
емеђус
та
нов
ницимаАтинедошлодополит
ичкихс
ук
обаидау
т
ов
ремеуАт
инив
ладат
ира
нинПиз
ис
т
ра
т, с
инХипократ
ов
. ТомеХипокра
ту
, на
име
, докј
ебио
прива
тнолицеидокј
еј
е
дномпосмат
ра
оолимпиј
скес
ве
ча
нос
т
и, де
силос
ев
еликочудо.Докј
е
принос
иожрт
ву, кот
лови, к
ој
исубилиприс
т
ав
ље
нипунимес
аиводе
, ибезв
ат
репоче
лис
уда
ку
ва
ј
уидакипе
. Ла
ке
демона
цХилон, к
ој
исетуде
с
иоивиде
от
очудо, с
а
ве
тов
а
ој
еХипокра
туда
с
е
, прв
о,неоженироткињом, друг
о,а
кове
ћимаже
нудај
еот
е
ра,аа
коимас
инадаг
ас
есмес
т
а
одре
кне. Хипо
кратниј
ехт
еодапос
лушаХилоновс
а
ве
ти роди мусепос
лет
ог
аов
ајис
т
и
Пиз
ис
т
рат
. Онј
ехт
еодапост
а
нет
ира
ниниз
авре
мег
ра
ђа
нс
когра
таиз
ме
ђуАт
иња
наизприморј
а
,
к
ој
еј
ев
одио Мег
а
кле
, с
ин Алкмеонов, и оних изра
внице
, кој
еј
епре
дводио Лику
рг
, син
Арис
т
оле
дов
, ос
нуј
ет
рећуст
ра
нкуис
т
ав
ис
еначе
лобрђа
на. Томприлик
омс
епос
лужиој
е
дним
лу
кав
с
тв
ом. Ра
ниој
ес
амс
е
беимаз
г
еидов
ез
а
ос
енаколиманат
рг
, ка
одабе
жиодне
приј
а
т
е
ља
к
ој
ис
уг
а
, ка
дс
ев
оз
ионањиву, тобоже
, хт
е
лидаубиј
у, паз
амолиоднаордаст
ра
жуз
ас
е
беи
добиј
еј
е. Ра
ниј
ес
епрос
ла
виоура
т
упрот
ивМе
г
ара
наз
а
уз
има
ње
мНиз
е
ј
е, аиз
вршиој
еидру
г
е
в
е
ликеподвиг
е. Ат
инс
кина
родс
епрев
а
риис
а
купимуиз
ве
с
т
анбројљу
ди. Ови, додуше, нису
билина
оружа
никопљима
, ве
ћј
еПиз
ис
т
рат
ов
апра
т
њабилас
а
ст
а
вље
наодљудина
оружаних
ба
т
ина
ма
. Помоћуњихдиг
неПиз
ист
ра
ту
ст
а
на
киз
ау
з
мет
врђа
ву,т
еј
еот
адавла
да
оуАт
ини. Ниј
е
у
кида
опост
ој
ећеча
ст
инитиј
еме
ња
оз
а
конеи, придржа
в
ај
ућисеус
та
ва
, ле
поидоброј
еуре
дио
држа
ву.
60)
Пос
ле краће
г време
на дог
оворе с
е прис
т
алице Мег
акла с
а Лику
рг
ом те прот
ера
ј
у
Пиз
ис
т
рат
а
. Та
кој
еупра
воПиз
ист
ра
тпрв
ипутз
ауз
еоАт
инуиз
а
в
еотира
ниј
у, апошт
ој
ениј
е
у
чврс
тио, биој
ез
баче
н. Њег
ов
ипрот
ивницисусеус
коропоноводиг
лиј
е
да
нпрот
ивдру
г
ог
.
Прит
е
шње
нс
ас
вих с
т
ра
напобуном, Ме
г
а
клепоручи Пиз
ист
ра
тудас
е, а
коби хте
о, ожени
ње
г
овомћеркомидапоновоз
ау
з
мевла
с
т.Кадј
еПиз
ист
ра
тпримиоиприс
т
аонаова
јус
лов, они
с
е
, дабиг
авра
т
илиуАт
ину, послуже
, помоммишље
њу, не
обичниминеоз
биљнимлука
вс
т
вом.
Хе
ленисусе
, на
име, ј
ош одв
ај
ка
даис
т
ицалимудрошћуна
дв
арв
арс
ким на
родимаибилис
ус
е
да
вноос
лободилибе
с
мисле
ногс
уј
е
ве
рј
а
, паипа
ковадвој
ицаов
акоподва
лишеАт
ињанима
, з
а
к
ој
ес
еу
општ
емислидасупому
дрост
ипрв
имеђуХе
ле
нима
. УПеа
нскојопштинибилај
еј
една
же
напоиме
нуФиј
а, вис
ока
, бе
зт
рипрст
а
, че
тирила
кта
, иина
чеиз
ва
нре
дноле
па
. Њуопреме
с
в
им оружј
е
м и обуку ј
еус
ј
а
ј
неха
љине
, укра
сеј
е на
ј
с
купоце
ниј
им на
кит
ом да би шт
о
в
е
лича
нс
т
ве
ниј
еиз
г
ле
далаиу
ве
з
уј
еуг
ра
д.Ис
пре
дсе
бес
упосла
лиг
лас
никекој
ис
ут
ркомдошли
уг
радиг
лас
новикалионошт
оимј
ебилона
ре
ђе
но.Вика
лис
у:
„
О Атиња
ни, примит
ес
ара
дошћуПиз
ис
тра
т
а, комес
а
мабог
ињаАт
енаук
аз
у
ј
ена
ј
в
ећу
поча
стидоводиг
анат
ра
гус
вој
утв
рђа
ву."
17
Докс
уг
ла
с
ницит
рчалииг
лас
нопонав
ља
лина
ређе
ње
, одмахс
еме
ђума
с
амаупре
дг
рађу
пронес
ег
ла
сдаАт
енадоводина
тра
гПиз
ист
ра
т
а. А ис
амис
та
новнициг
ра
да, уве
ре
нидај
еова
же
нас
а
мабог
иња
, помолесеов
омженс
комбићуипримера
дос
ноПиз
ис
тра
т
а.
61)
Ка
дј
ет
а
коПиз
ис
т
ратпонов
одоша
онавла
с
т, онсе
, премадог
ов
орус
аМе
г
ак
лом, ожени
ње
г
овомће
рком. Будућидај
еимаове
ћодра
с
луде
цуипоштос
есма
тра
лодај
енаАлкме
онидима
ј
ош уве
кле
жа
лопроклет
с
т
во, ниј
ехт
е
одаимаде
цес
ановомже
ном иниј
есањомживе
опо
обича
ј
у.Тој
епа
купрв
овре
меже
накрила
, апос
ле,билоз
а
тошт
осуј
епит
алиилине,ка
жеонато
с
в
ој
ојма
ј
ци, аова
, опет
, ис
причатос
вомемужу
. Ме
га
клес
ес
т
рашнона
љут
из
богс
ра
мот
екој
уму
ј
ена
не
оПиз
ист
ра
ти, уљут
ини, помирис
ес
апобуње
ницима
. Кадј
едоз
на
ошт
асепрот
ивње
г
а
с
према
, Пиз
ис
т
ратдобровољнонапус
т
из
е
мљуи, доша
вшиуЕре
т
риј
у, пос
а
ве
ту
ј
ес
ес
асв
ој
им
с
инов
има. Нај
едномдог
оворупримље
нј
еХипиј
инпре
длогдас
епоновоос
вој
ит
ира
нскавла
с
т
.
Тусус
а
ку
пљали прилог
еизг
ра
довакој
исуим били дужни з
ара
ниј
адоброчинс
тв
а. Међу
мног
имакој
ис
уимс
лалис
вој
еприлог
енарочит
ос
ус
еист
ица
лиТе
ба
нци. Пос
лет
ог
а,дака
же
мо
у
крат
ко, с
веј
ебрз
обилос
пре
мноз
аповра
т
акуАт
ину. И з
а
ис
т
а, дођошеплаће
нициизАрг
ас
а
Пе
лопонез
а,идоша
ој
есана
рочит
имодуше
вље
ње
мдобровоља
цс
аНа
кс
а
, кој
ис
ез
в
аоЛиг
да
мис.
Онј
едоне
онов
ацидов
е
оборце
.
62)
Ј
еда
нае
с
тег
одинепро
друониизЕрет
риј
еуАтикуиз
а
уз
муМа
ра
тон. Завре
мелог
орова
ња
уовомпре
де
лунес
а
модаимдођупобуње
нициизг
ра
да, не
г
оимприђуис
та
новницисе
ос
ких
општина;св
имаов
имабилај
емилиј
атира
ниј
аодслободе
. Ова
квисус
е
, да
кле
,с
купили.Ат
ињани
изг
ра
данисуис
прв
аобраћа
липажњунаПиз
ист
ра
тадокј
ес
купља
онова
цика
дј
ез
а
уз
има
о
Ма
рат
он. Те
кка
дс
удоз
налидаонсаМа
ра
тонаиденаг
ра
д, пошлис
ууратпротивње
г
а
. Ат
ињани
пођус
аце
ломвој
с
компрот
ивус
т
а
ника, аПиз
ист
ра
т
овав
ој
с
какре
нес
аМа
ра
тонаинапа
днена
г
рад. Сукобилис
ус
еуг
ра
дукодхрамаПале
нид-с
кеАт
енеит
ус
ус
еу
ша
нчилиј
е
днипротив
друг
их. Туј
е
, понаг
оворуне
когбог
а
, Пиз
ис
тра
т
уприт
е
ка
оупомоћпророкАмфилитАк
арна
на
ц.
Онмуј
еприша
оиобј
а
виомуухе
кса
мет
руово:
„
Ба
че
нас
тој
имре
жаиспремначе
каналов,
Тунинау
лећеуњуз
абле
догме
се
цас
ј
а
ј
а
."
63)
Та
комуј
еов
ајубожанс
ком нада
хну
ћупроре
ка
о, аПиз
ис
т
ра
тра
з
у
ме
депророчанс
тв
ои
из
дана
ре
ђењез
анапад.Ст
а
новнициг
радаАт
инес
ут
адабилиз
аручкомипос
леру
чка
; не
кисус
е
одњихк
оцка
ли, ане
кисубилилег
лидаспа
ва
ј
у
. Пиз
ис
т
рат
овеприс
т
а
лицеу
па
днуиз
нена
дау
Ат
инуина
т
е
рај
уАтиња
неубе
кс
т
во. Идокс
уонибе
жа
ли, адас
енебипоновоприкупили, ида
биихкона
чнораз
био, с
мис
лиПиз
ис
т
ра
тврломуда
рпла
н. Попнесиновенакоњеипоша
љеихз
а
ов
има
. Кадс
ус
иновист
иг
либе
г
унце
, ре
кошеимоношт
оимј
ена
ре
диоПиз
ис
тра
т
,т
ој
е
с
тдас
е
бе
збој
а
з
нивра
т
ес
ва
кис
вој
ојкући.
64)
Ат
иња
нисуг
апослуша
ли, ит
акој
еПиз
ис
т
ра
тпот
рећипутз
а
уз
е
оАт
инуиучв
рст
ио
т
иранс
кув
лас
тузпомоћмног
оброј
нет
еле
с
нег
ардеиј
еднимде
ломприхо
димаизс
в
ој
едржа
ве
,а
де
лом иприходимаонихкој
ис
т
ануј
унаСтримону. А с
иновеонихАт
иња
накој
исуос
т
алиу
с
т
рој
уинисуодма
хпобе
г
лиуз
е
ој
ез
ат
а
оцеипос
ла
оихј
енаНа
кс(иовој
еост
рвоПиз
ист
ра
т
в
ој
с
компокориоидаог
аЛиг
да
мису
). Поре
дт
ог
аочис
т
иој
е
, по наг
ов
орупророчишт
а, ост
рво
Де
л,ит
оов
ако:доклег
одј
еодхра
мадопира
опог
ле
д,саце
логтогпрост
ораис
копа
ој
емрт
ва
цеи
пре
не
оихудруг
ипре
деоДе
ла. И т
а
кој
евла
даоПиз
ис
тра
ткаот
иранинуАт
ини, аодАт
ињана
ј
е
данде
ој
епа
оуборби, адруг
исусАлк
ме
онидимапобег
лииздомов
ине.
Спарта.Ликургињег
овус
тав
65)
Кре
зј
ес
а
дас
а
з
наодас
уАтиња
ниут
ов
ремебилиут
а
квимприлика
ма
, аз
аЛа
ке
демонце
ј
е
, опе
т,чуодасус
еопора
вилиодве
ликихг
убита
какој
есупрет
рпелиура
т
ус
аТе
г
е
аћа
нимаида
18
с
ут
а
дав
ећбилиј
а
чиодТе
г
е
аћа
на. Завре
мев
ладекра
љаЛеонаикра
љаХег
е
з
иклауСпа
рт
и,
Ла
ке
демонцисуудруг
имрат
овимаима
лис
реће
, с
а
мос
уз
лопрошлиурат
упрот
ивТег
е
а
ћана
.
Раниј
ес
уживе
ли подна
ј
г
орим ус
т
ав
ом и нис
уимали додирани сХеле
нимани сдруг
им
на
родима, а
ли су
, на
ј
з
а
д, дошли доодличногус
та
ва
, ит
о нас
ле
де
ћи на
чин. Ка
дј
ес
ла
вни
Спа
рта
нацЛикургдоша
оуДе
лфиј
с
копророчишт
е
, одмахмуј
еприу
лаз
уусв
ет
илишт
еПитиј
а
ре
кла
:
„
Дасина
мз
драв
о,Лику
рг
у
, уна
шемпре
с
вет
омхраму,
МиљенчеЗев
саисв
ихшт
одв
оренаОлимпудрже
!.
Дал'дат
иупут
имкобог
уил'ка
ос
мртникуречи?
Ликург
у,ос
е
ћамдав
ишене
г
' чове
кбожанс
твот
иси."
Не
киув
ез
ис
атимка
жудамуј
еПит
иј
адалаупу
тс
т
воз
ас
а
да
шњиспа
рта
нскиус
та
в, док
с
а
миЛа
ке
де
монцит
врдедај
еЛику
рг
, докј
ебиос
т
ара
ла
цЛе
обота
, св
ог
ас
иновца
, Спарт
а
нс
ког
к
раља,доне
от
а
јус
та
вс
аКрет
е
. Чимј
епос
т
аос
та
ра
лац, ув
еој
еновус
та
вибринуоседас
еонне
к
рши.Поре
дс
т
ва
рив
ажнихз
ара
т
неве
жбевој
нихј
е
диница
, реј
онаиј
а
внихме
нз
и, пос
т
а
виоимј
е
Ликурге
фореис
е
на
т
оре,т
а
коз
в
анег
еронт
е.
Ратс
аТе
ге
аћанима.Крез
овс
аве
зс
аСпартом
66)
Тимиз
ме
намадобилис
уСпарт
а
нциодличанус
та
в,аЛику
ргу
, ка
дј
еумро,подиг
лисухра
м
имног
ос
уг
апошт
ова
ли. Ут
ак
одобројиприличнонас
е
ље
нојз
емљидошлој
еодмахдонапре
т
ка
ибла
г
ост
а
ња
. И поре
дс
в
ег
ат
ог
анисухт
е
лидамируј
уне
г
о, мис
лећидасуј
а
чиодАркађ
ана
,
з
амолеДе
лфиј
с
копророчишт
едаимонодацелуАрка
диј
у.Питиј
аимј
еовообј
ав
ила
:
„
Арк
адиј
убице
лу? Пре
мног
от
ражиш; да
т'т
иј
ене
ћу.
Та
мос
т
ануј
умног
ишт
ожиромхра
нес
ељуди.
Одбиј
ат
ионићете
беиника
дт
из
ав
иде
т
' не
ћу.
„
Ј
е
дномће
ш пове
с
тиколоут
ра
г
овапунојТе
г
е
ј
и
И ме
ритиужет
омпољаира
вницуиз
ме
рит'ле
пу."
Ка
дс
уЛаке
де
монцичулиов
ајодг
овор, нис
унапа
да
лиост
а
леАрка
ђа
не
, не
г
осоковимаи
ла
нцимаурука
мапове
дувој
с
кунаТег
еа
ћа
не
,ј
е
рс
упове
рова
лидв
оличномпророчанс
тву
; хт
е
ли
с
уТе
г
е
аћа
недапре
тв
ореуробове
. Ка
дс
убилиубој
уса
вла
да
ниика
дс
умног
иодњихжив
и
у
хва
ћени, мора
лис
ууоковима
, кој
ес
ус
а
мидоне
ли, дара
денапре
ме
ра
ва
њуТег
е
а
т
скера
внице.
Овиоков
и, кој
есус
а
мидоне
лииукој
имас
убиливе
з
а
ни, билис
уса
чува
ниуТе
г
еј
иј
ош иумој
е
в
ре
меив
ис
илисуоз
идухра
маАте
неАле
ј
с
ке.
67)
И ура
ниј
имра
т
овимауве
ксус
ерђа
вопроводилинаме
г
данусаТег
е
а
ћанима
, аз
ав
реме
Кре
з
аиз
ав
ладеАнакс
а
ндридаиАрист
онав
ећс
уЛак
еде
монципос
т
алиура
тунадмоћниј
и,атос
е
де
с
илоова
ко. Пошт
ос
уув
екура
тубилисла
биј
иодТег
еа
ћа
на
, посла
лисуиз
ас
ла
никеуДе
лфеи
з
апит
а
ли ког
ао
д бог
оватре
бадаумилос
т
ив
едаби ура
туна
дј
ача
ли Тег
е
а
ћа
не
. Пит
иј
аим
одг
ов
ори дадонес
у кос
т
и Оре
ст
а
, с
инаАг
а
ме
мнонов
а
. Кад нис
у били ус
та
њудапрона
ђу
Оре
ст
овуг
робницу, поша
љупоновос
ве
ште
никеиз
а
пит
ај
уз
аз
е
мљуукој
ојле
жиОрес
т
. Наов
о
пита
њеПит
иј
ај
еиз
ас
ла
ницимаов
оодг
оворила
:
„
Арк
адиј
аимаг
ра
д, Те
г
е
ј
аштос
ез
ове
.
У ње
муг
оње
наве
ликомдваве
т
радув
ај
ус
илом;
Тууда
рнаодбој
никуле
жиине
вољананев
ољис
а
мој
.
Аг
а
ме
мнонас
лав
ногс
инатаплоднаг
рудачу
ва
.
Аког
апре
нес
е
ш ксе
би, уТе
г
еј
ипобе
дуимаш."
19
Иа
ко с
у, да
кле
, Ла
ке
демонци и ов
о чули, ипа
к ни т
аданису били мање да
ле
ко од
пронала
жењаг
робнице
. Дов
иј
а
лис
ус
енас
вемог
у
ћеначине
, докг
аЛих, ј
еда
нодт
а
коз
в
аних
пос
ланик
аспа
рта
нских, ниј
епрона
ша
о. Пос
ла
ници с
уу
ве
к билина
ј
с
т
а
риј
иг
рађ
ани кој
и су
одс
лужилис
војрокукоњичкојте
ле
с
нојг
а
рдиибилоихј
епопе
тсв
а
кег
одине
. Онисубили
оба
ве
з
нидаонег
одинека
дз
а
вршес
лужбууг
а
рдибудууве
куприпр
ав
нос
т
идаихрадидржа
вних
пот
ребапоша
љуне
кудуинос
тра
нс
т
во.
68)
Ка
ој
е
данодт
их, Лихј
е, помоћус
ре
ће
, аис
вој
оммудрошћу, прона
ша
от
раже
ниг
робу
Те
г
е
ј
и. Пошт
осуут
овре
меима
лидодираибилиуса
обраћа
ј
ус
аТег
еа
ћа
нима
, дођеонунеку
т
а
мошњук
ова
чницуи, уг
ле
дав
шикова
ноже
ле
з
о, ве
омас
ечудиопос
ма
т
ра
ј
ућиње
г
овуиз
ра
ду
.
Приме
тившидас
еов
а
јз
а
чудио,к
ова
чпре
с
та
десара
домире
че
:
„
Сва
ка
ко, ост
ра
нчеизСпа
рт
е,дабис
еј
ош вишечу
диодас
ивиде
ооношт
ос
а
мј
авидео,
к
адсес
а
дчудиш из
ра
диже
ле
з
а
. Хте
ос
а
муовомдворишт
удаис
копа
мбуна
рикопа
ј
ућинаишао
с
а
мнамртв
а
чкис
а
ндукдугсе
да
мла
ка
та
. Пошт
ониса
мв
е
рова
одај
енека
дбилов
ећихљудиод
да
нашњих, от
вориоса
мг
аиуње
мувиде
оле
ш ис
тот
оликодуг
а
ча
кколикоис
андук. Ка
дс
амг
а
из
мерио,по
новос
а
мг
аз
а
копао."
Ис
причамус
веонакока
кој
ев
иде
о. Лихс
ес
е
тишт
ај
епророчиштеобј
а
вилоиз
ак
ључида
битомог
а
обит
иОре
с
т
, аова
кој
еиз
водиоз
а
кључке
: прот
ума
чидасукова
чкимеховиве
т
а
р,
на
кова
њ ичек
ићсуудариодбој
ник, аков
аноже
лез
ој
епакне
вољадонев
оље
, т
ума
че
ћито
от
приликет
а
кока
одај
еже
ле
з
опрона
ђе
ноначове
ковоз
ло.Доша
вшидот
а
квихз
а
кљу
чака
, одеу
Спа
ртуиис
причаЛаке
де
монцимаце
оова
јслуча
ј
. Овиг
аопту
жедаширила
жневе
ст
иипроте
ра
ј
у
г
а.Та
коЛихдођепоно
воуТе
г
е
ј
у
, ис
причаков
ачус
вој
уне
вољуиз
а
молиг
адамуиз
даподк
ириј
у
дв
оришт
е. Кова
чмуг
а, ме
ђут
им, ниј
еника
кохт
еодаиз
да. Ка
дг
ај
ев
ременомипа
кна
г
оворио,
на
ст
а
нис
еЛихудворишт
у,ис
копаг
роб, с
а
купикос
т
ииодес
ањимауСпарт
у.Иодт
огв
ре
мена,
к
адг
одс
усес
укобили, Лак
еде
монцисубилимног
ој
а
чи. Ат
адасуве
ћбилипокорилив
ећидео
Пе
лопонез
а.
69)
Са
з
на
вшиз
ас
веово, Крезпоша
љеиз
а
с
ла
никеуСпа
рт
усдаровимаисмолбомз
ас
ав
ез
,
на
редившиимс
в
ешт
ат
ре
бадаг
ов
оре.Подола
с
куовире
кошеЛа
ке
де
монцима
:
„
Пос
ла
онасј
еКре
з
, к
раљ Лиђа
на, ипоручиов
амово. Спа
рт
анци, богна
мј
еобј
а
виода
у
з
ме
моХе
ле
нез
априј
а
т
е
ље, папошт
ос
а
м чу
одас
т
евинај
бољимеђуХе
ле
нима
, аимај
ући
пове
ре
њаупророчишт
е,обра
ћамв
амс
еиже
лимдава
мпост
а
не
мприј
ат
е
љис
ав
ез
никбе
зла
жии
пре
ва
ре
."
Кре
зј
епа
ковопоручиопог
ла
сницима
, аЛа
кеде
монцис
уис
а
мичулиз
апророчанс
тв
о
обј
а
вље
ноКре
з
уиобра
дова
лисус
едолас
куЛиђа
на
, пас
ус
ез
а
кле
линаприј
а
те
љс
т
воиса
в
ез
.
Кре
зимј
еираниј
ечинионе
кадоброчинс
т
ва
. Лаке
де
монцису,на
име
, билипос
ла
ниуСа
рдита
мо
ку
пов
ализ
ла
т
о, ј
ерсухт
елидаг
ау
пот
ребез
аАполоновкипшт
ој
ес
адаподиг
нутулаконс
кој
г
ориТорна
ку.Ка
дсусепог
а
ђа
ли,Крезимј
ет
оз
ла
тода
онапоклон.
70)
Поштос
еКре
зт
рудиодаст
е
кнењиховоприј
а
т
е
љс
тв
оина
ј
в
ишеихпошт
ова
оодс
вих
Хе
лена
, Ла
ке
де
монцис
уприст
а
лидас
клопес
ањимс
а
ве
з
. И неса
модас
убилиспремнидаму
дођуупомоћа
коихпо
з
ове
, не
г
ос
уодт
учанаправ
илипос
уду, у
краше
нуслика
маживот
ињицана
с
пољнојст
ра
ниокоруба
,в
е
ликут
рист
от
инеа
мфора,ипосла
лиј
еуСардсана
ме
ромдас
еодуже
Кре
з
уз
апоклон. Тапосу
даниј
еник
адас
тиг
лауСа
рд, аз
а
шт
ониј
е
, от
омепос
т
ој
едв
ара
з
на
мишље
ња.Сј
е
днес
т
ра
неЛа
ке
демонципр
ича
ј
удас
уих, к
адај
епос
уданапут
уз
аСа
рдс
т
иг
ладо
Са
ма, с
та
новницит
ог
аос
т
рва
, доз
на
вшиз
ању
, напа
лисв
еликимлађ
амаиоте
лиимј
е. Сдруг
е
с
т
ра
непа
кСа
мља
нитв
рдедас
уЛа
ке
демонци, кој
исунос
илипос
удууСа
рд, з
а
ка
с
нилии, кадсу
чу
ли дај
еКрезз
а
робљен, продалиј
енаСа
му; акупилис
уј
еприв
ат
ни г
рађ
ании да
рова
ли
Хе
риномхра
му.А мождас
уба
шс
амиоништосуј
епрода
ли, к
адс
ус
т
иг
лиуСпа
рту
, ис
прича
ли
к
акос
уих,тобоже
, Самља
ниопљачк
али.Ет
от
а
кој
ет
обилост
омпос
удом.
20
СанданисодговараКре
з
аодпоходанаПе
рсиј
у
71)
Кре
зпакниј
едоброра
з
уме
оиз
ј
а
вупророчиштаи кре
ну
ој
есвој
ском уКа
падокиј
у
,
на
дај
ућис
едаћез
а
робитиКираиос
в
ој
итипе
рсиј
с
кудржа
ву.Докс
еКре
зспре
ма
одасав
ој
с
ком
к
рененаПерс
иј
а
нце
, ј
е
данЛиђа
нин, поименуСа
нда
нис
, кој
иј
еј
ош ира
ниј
ебиос
ма
тра
нз
а
мудра
ца
, апос
леов
огсв
огс
та
вај
ош с
евишепросла
виоуЛидиј
и,с
ав
ет
ова
ој
еКрез
уов
о
„
Окра
љу
, припре
ма
шседара
ту
ј
е
шпрот
ивова
квихљудикој
инос
еко
жнеча
кширеидру
гу
оде
ћуодкоже,ј
е
дунешт
ахоће
, нег
ошт
аима
ј
у,аима
ј
укршев
ит
уз
е
мљу
; узт
о,непиј
увино,нег
о
с
а
моводу;не
ма
ј
удај
е
дус
мокав
анит
иичегдоброг
. Пресв
ег
а
, дакле
,а
копобе
диш, шт
аће
шмоћи
даот
меш онимакој
иништ
ане
мај
у? А з
а
тим, акобу
деш побеђ
ен, помислика
кваћеш добрада
из
г
у
биш! Ка
доку
семалона
ше
гбла
г
ос
та
ња
,з
а
воле
ћег
аине
ћемоћибит
иот
е
рани. Захв
ала
нса
м
бог
ов
имашт
онис
уподс
т
ак
лиПе
рс
иј
а
нцедапове
дувој
скупрот
ивЛиђа
на."
Кре
зс
енат
ере
чиниј
ениоба
з
ирао. Пе
рс
иј
а
нципренег
ошт
ос
упокорилиЛиђа
не
, нису
има
линичег
анира
с
кошногнина
рочит
одоброг
.
72)
Хе
ленис
уКа
па
дочанез
ва
лиСирцима
. Ов
иСирцибилисупрепе
рсиј
скогг
осподст
вапод
в
ла
шћуМе
ђа
на
, ауововре
мебилис
уподв
ла
шћуКира
. Гра
ницаиз
ме
ђуме
дс
кедржа
веиЛидиј
е
билај
ере
каХа
лис
, кој
аиз
в
иреис
подј
е
рме
нскихпла
нинаит
е
чекрозКиликиј
у
, аз
ат
имс
е
, на
ње
г
овојде
снојоба
ли, на
ла
з
еМат
иј
е
нци, анале
војФрижа
ни, папос
лет
ог
ас
кре
ћепремас
ев
еруи
т
учинисде
с
нес
тра
нег
ра
ницуиз
ме
ђуКа
па
докиј
с
кеСириј
еиПа
фла
г
ониј
еслев
ес
т
ра
не
. Оваре
ка
Ха
лиспре
се
цас
коросв
ема
лоа
з
иј
с
кез
емље
, одоба
лекој
але
жипрекопут
аКипра
, пасв
едоЦрног
мора
. Ха
лисј
екичмацелеовез
е
мље.Доба
рпе
шакбиова
јпутпрева
лиоз
апе
тда
на.
73)
Кре
зна
падненаКапа
док
иј
уизов
ихра
з
лог
а
: прв
о, шт
ос
епола
комиодаосв
ој
ит
уз
е
мљуи
дај
еприс
а
ј
е
динисв
ој
ојдржав
и; ос
им т
ог
а
, нарочит
о, из
а
т
ошт
ој
епов
еров
аопророчишт
у, и,
на
ј
з
ад, шт
ој
еже
леодас
еос
в
ет
иКируз
богАст
иј
а
г
а
. Ме
дс
кикра
љ Ас
тиј
а
г
, Киј
а
кс
а
ровс
ин, био
ј
е
, на
име, Кре
з
овз
е
тиКа
мбиз
овс
ин. Кирг
ај
ез
ба
циоспре
с
тола
. Пос
т
аој
еКрез
овз
етнаова
ј
на
чин. Одре
дСкитс
кихнома
даумак
непослеј
еднепобунеуМе
диј
у. У т
ов
ремеуМе
диј
иј
ебио
к
раљКиј
а
кс
ар,с
инФра
ортовиунукДе
ј
оков. Ова
јј
есаСкит
имаиспрвадобропос
т
упа
оида
оим
ј
еут
очишт
е; ча
ких ј
еве
омацениоида
оим св
ој
ес
иноведана
учењиховј
е
з
икиве
шт
ину
ру
кова
њаст
ре
лама
. Токомв
ре
ме
наСкит
исус
т
алноишлиуловиув
екс
уизловане
штодоносили.
Ј
едномимседес
иданишт
анеу
лове
. Ка
дсус
ев
ра
т
илипра
з
нихруку, Киј
а
кс
а
рихј
е(абиој
е,
к
акос
епока
з
ало, врл
ос
т
рогисуров
) ј
а
ко с
уров
о доче
ка
оиз
лост
а
вља
о. Доживе
вши т
о од
Киј
акс
а
ра
, билисуув
ређ
ениидог
оворес
едамуубиј
уј
е
дногодс
иновакој
ис
укодњихучили,
даг
аис
пе
кука
оштос
уна
виклидас
пре
ма
ј
удивљачидат
оиз
не
супре
дКиј
а
кс
а
ра, падаг
а
пону
дет
обожепече
ње
моддив
ља
чи, ака
дг
апочас
т
е
, дашт
обржепобе
г
нууСа
рдкодАлиј
а
т
а,
с
инаСа
диј
а
т
ова
. Та
косетоидог
одило. И Киј
а
кс
ариприс
ут
ниг
ост
ипоча
ст
ес
еов
иммес
ом, а
Ск
ит
ипос
лет
огз
лочинадобиј
уАлиј
а
тов
уз
а
шт
иту
.
74)
Пос
лет
ог
аАлиј
а
тниј
ехт
е
одаиз
ручиСкит
еназ
а
хте
вКиј
а
кс
аров
, из
ат
оиз
међ
уњихдођ
е
дора
та
, к
ој
иј
ет
ра
ј
а
опе
тг
одинаиукомес
учасМе
ђанипобе
ђива
лиЛиђ
ане
, ача
сЛиђ
ани
Ме
ђане
, ај
е
дномс
уводилича
киноћнуборбу
. Нас
т
а
вив
шит
ак
оне
ре
ше
нора
т
, шес
т
ег
одинес
е
де
с
ида, баш ут
ренут
кук
адс
ев
одилабитка
, из
не
на
даус
редданана
с
т
аденоћ. Овопомра
че
ње
с
унцапроре
ка
ој
еЈ
онцимаТа
летизМилет
аипредв
иде
оча
кида
ниг
одинука
дс
ет
апромена
з
аис
таидог
одила
. Ка
дсуЛиђа
нииМеђ
анивиде
лидај
еу
ме
ст
ода
нанас
т
аланоћ, пре
с
та
нус
борбоми, брже
-боље,с
клопеме
ђус
обоммир. Посре
днициз
амириз
међуњихбилисуСиј
е
нез
иј
е
Килича
ниниЛабинетБа
билонац.Овисунабрз
урукуис
пос
лов
алидадођедоуз
а
ј
а
мнез
а
клет
веи
до уз
а
ј
а
мне же
нидбе
. На
г
оворили с
у Алиј
а
т
а да да
де кће
р Ариј
е
ниј
уз
а Аст
иј
а
г
а
, с
ина
Киј
акс
а
рова
, ј
е
рбезприс
ниј
ихв
ез
аса
ве
зне
ћебит
иду
г
аве
ка
. Овинародис
кла
па
ј
умировне
у
г
оворекаоиХе
ле
ни, са
мост
омра
з
лик
омштонараменимаз
ас
е
кукожуиј
е
днидру
г
ималижу
к
рв.
21
Поче
такра
тасаПе
рс
иј
анцима
75)
Упра
в
от
огАст
иј
а
г
а
, с
вог
аде
дупома
ј
циКирј
ез
бациоспрес
т
олаизра
з
лог
акој
ећу
к
ас
ниј
ена
ве
с
т
и. Збогт
ог
ас
еКрезнаљу
тионаКираиобра
т
иосепророчишт
успита
њемдалида
пове
дера
тпрот
ивПе
рс
иј
ана
ца
, и, ка
дј
е
, нај
з
а
д, доша
одволичниодг
оворпророчишт
а
, уна
дида
ј
еда
т
аиз
ј
а
в
ауње
г
овукорис
т
, пове
ој
евој
скунаперс
иј
с
купокра
ј
ину. Кадј
едоша
онареку
Ха
лис
, Кре
зј
е, помомемишље
њу, прев
еовој
с
купре
корекекорис
т
е
ћимос
т
овекој
ис
усета
мо
на
лаз
или, докХеле
ниче
с
тот
врдедамуј
евој
с
купрев
еоТа
летизМиле
т
а. Кре
зј
ет
обожебиоу
не
прилицика
кодапре
ве
девој
скупре
коре
ке(дотогвре
ме
на
, нав
одно, ниј
ебилот
ихмос
т
ова
)и
причас
едамуј
еТа
лет
, кој
ис
ет
унаша
освој
с
ком, ре
кукој
ај
ет
е
класле
вест
ра
нелог
орас
прове
о
дат
ечеисде
с
нест
ра
не
, ат
ој
еу
радиоов
ак
о: поче
водг
орњест
ра
нелог
ора
, копа
ој
едубок
ру
кав
ац,кој
ис
епружаооколог
орауобликуполу
ме
се
цака
кобилог
ордобиоут
в
рђењаиз
алеђа
,и
дов
еој
ев
одукрозт
а
јка
нализст
а
рогкорита
, пај
ев
одат
е
кладаљепоре
длог
ораипоновос
е
у
лива
лаус
т
арокорит
о. Та
кој
ере
кабилапоце
па
нанадварука
вца,кој
ис
убилита
коплит
кидасу
с
емог
липрег
а
з
ит
и. Не
ки, опет
, причај
удас
ес
та
рокорит
орек
ебилос
ас
вимосу
шило.Алиј
ас
ес
т
имнес
ла
жем, ј
е
рка
кос
уондапре
шлире
куприповра
т
ку?
76)
Пре
ша
вширеку, доша
ој
еКре
зсв
ој
с
ком ут
а
коз
ва
нуПт
ериј
уКападокиј
ску(Пт
ериј
ај
е
на
ј
ј
а
чиг
ра
дут
ојз
е
мљиилежине
да
ле
коодг
ра
даСинопе
, кој
иле
жиба
ш наобалиЦрногмора) и
т
ус
еу
лог
ориопу
ст
ошећињивеСира
ца.За
уз
е
ој
е
, дак
ле,г
ра
дПт
е
риј
уиње
нес
т
ановникепродаоу
ропс
тв
о; з
ау
з
е
ој
еисв
ана
с
ељаокоње
, ане
винеСир
цепрот
е
раизњихов
ез
е
мље
. Кирса
ку
пи
в
ој
с
куиузпу
тј
ојприс
а
ј
е
диниис
веоколнес
та
новнике
, паиз
а
ђенаме
г
данКрез
у
. Прене
г
ошт
ој
е
из
да
она
ре
ђе
њез
апокрет
, поша
љеиз
а
с
ла
никеуЈ
ониј
уипокушадана
г
овориЈ
онцедаиз
не
ве
ре
Кре
з
а
.Ј
онциг
а
, ме
ђутим, нис
упос
лу
ша
ли. Ка
дј
еКирт
а
кодоша
оиулог
ориос
епротивКрез
а,
дошлој
екодПт
е
риј
еиз
ме
ђуњихдоже
с
токебит
ке
. Пос
леошт
рогсукоба
, укомесуобес
т
ране
пре
трпе
леве
ликег
у
бит
ке
, на
ј
з
а
д, ка
дј
епа
ланоћ, обус
та
веборбуаданиј
е
днас
т
рананиј
еус
пе
ла
дапост
иг
непобе
ду.
Кре
з
овоповлачење.Киропс
е
диЛиђанеподСардом
77)
Поштосут
а
коог
леда
лис
вој
ес
на
г
е
, Кре
зс
е,не
з
а
довоља
ншт
омув
ој
с
каниј
едов
ољној
а
ка
(има
ој
е
, на
име,мањев
ој
ник
анег
оКир), ака
коидуће
гданаКирниј
ена
па
да
о,пову
чеуСа
рд.Хт
ео
ј
еда
, уск
ладусуг
овором о с
а
ве
з
у, поз
ов
еЕг
ипћанеупомоћ(ј
е
рј
ебио с
клопиоса
ве
зс
е
г
ипа
т
ск
имкра
ље
мАма
з
ис
омпренег
осЛа
ке
демонцима
); поз
ва
ој
еупомоћиБа
билонце(ј
е
рј
еи
с
а Бабилоном, г
де ј
е у то вре
ме в
лада
о кра
љ Лабине
т
, био с
клопио с
ав
ез
), а ј
а
вио ј
еи
Ла
ке
демонцимададођ
ууз
а
ка
з
а
новре
ме
. Мис
лиој
е
, дакле
, дас
а
купииовеис
вој
увој
с
куи, кад
з
имапопус
т
и, даодмахспроле
ћауда
ринаПе
рс
иј
анце. Ка
дј
естим мис
лимадошаоуСард,
пос
лаој
еиз
а
с
ла
никеус
а
ве
з
ничкез
е
мљепоручив
шиимдасес
купепос
лепетме
се
циуСа
рду
.
Це
лус
вој
удот
ада
шњу в
ој
с
кукој
уј
еупотре
биоуборби прот
ивПерс
иј
а
наца
, акој
ај
ебила
на
ј
а
мничка,де
мобилишеира
спус
т
и, ј
е
рс
еник
акониј
енада
одаћес
еКир,кој
исеј
е
дваодржа
оу
борбисњим, ика
даусудит
идауда
ринаСа
рд.
78)
Докј
еКрезбиоз
а
ба
вље
нсов
им, це
лаоколинаг
радапос
т
а
лај
ена
ј
е
дномпу
наз
миј
а.Ка
дсу
с
еонепој
а
виле,коњис
уих, ос
т
ав
ив
шипашу,на
па
лиипо
ј
е
ли. Ка
дј
еКрезт
овидео,помис
лиој
е
дај
ет
о, ка
ошт
ој
еуст
ва
риибило,не
коз
на
ме
ње
. Сме
ст
апоша
љес
ве
ште
никеуТелмесдамус
е
т
оз
на
ме
њепроту
ма
чи. Св
ешт
е
ницис
удошлиуТе
лмесира
з
уме
лишт
ат
оз
на
ме
њез
начи, а
ли
нисумог
лидамуј
ав
е, ј
е
рј
еКре
збиоз
а
робље
нпренег
ошт
ос
уовис
т
иг
лидасев
рат
елађ
амау
Са
рд. Те
лмеша
нис
упрот
умачилидаКре
зт
ребадаоче
куј
едолаз
акт
уђев
ој
с
кеус
вој
уз
е
мљу, а
к
адовадођ
е, з
а
робићедома
ћес
та
новнике
. Прот
ума
чилис
удаз
миј
аз
на
чидет
ез
е
мље
, акоњ
не
приј
а
т
е
љаидошља
ка
. Телме
ша
нис
уово,да
кле
,т
ума
чилиКре
з
ука
дј
еонв
ећбиоз
а
робље
н, а
нисуништ
аз
на
лиотомешт
ас
еде
шав
алоуСа
рдуис
аса
мимКре
з
ом.
22
79)
Ка
дј
епакКир, одма
хпос
леповла
чењаКре
з
ованаконбит
кекодПт
ериј
е
, доз
наодаКре
з
на
ме
ра
вадара
спус
т
ивој
с
ку,мис
лиој
едај
ена
ј
бољедашт
ој
емог
ућебржена
падненаСарди
данедоз
волидасепоновоса
купилидс
кавој
ска
. Ка
кој
емис
лио, т
а
кој
е
, брже
-боље
, иура
дио.
Упа
ој
есв
ој
с
ком уЛидиј
уиличној
едоша
оКрез
укаог
лас
ник. Кре
зј
ет
а
дадоша
оуве
лику
не
прилику
, ј
е
рс
усес
тв
а
рииз
не
нададес
илеис
ас
вим друг
а
чиј
ене
г
ошт
ој
еоче
кив
ао. Упркос
т
оме, из
в
едеонс
вој
еЛиђа
неуборбу. У т
овре
мениј
е
даннародуАз
иј
иниј
ебиохрабриј
ини
ра
т
оборниј
иодЛиђа
на.Борбамеђуњимав
одиласескоња
, абилис
уна
оружа
нидуг
имк
опљимаи
билис
уодличникоња
ници.
80)
Су
кобилисус
еуг
олојипрос
т
ранојрав
нициис
пре
дг
ра
даСарда(крозњупа
кт
е
че
, поре
д
ос
т
а
лихре
ка
, иХил. Оваре
кас
ес
пај
асна
ј
в
ећомодњих, т
ако
з
ва
ним Хермом, к
ој
ииз
виреиз
пла
нинес
ве
т
ема
ј
кеДиндиме
неиуливас
еуморек
одг
ра
даФоке
ј
е
). Тус
еКир,виде
вшиЛиђ
ане
пос
трој
е
нез
аборбу, попла
шикоњицеи, пона
г
оворуМе
ђанинаХа
рпа
г
а
, учиниово. Свека
миле
,
к
ој
есуз
ав
ој
с
комнос
илехра
нуиопре
му
, с
а
купиис
кинесњихт
е
ре
т, ауме
с
тот
е
ре
тапопнена
њихљудеобуче
неукоњичкуопрему
. Ка
дихј
еопре
мио, з
а
пов
е
диимдаис
пре
дс
веост
а
левој
с
ке
к
ренунаКрез
овукоњицу; з
ат
имна
ре
дидаиз
ак
амилакренепе
ша
диј
а
, ииз
апе
ша
диј
епост
рој
и
це
лукоњицу. Кадј
есв
ебилопост
рој
ено, на
ре
дидасене
милос
рдноубиј
а
ј
ус
виЛиђ
анинакој
е
в
ој
с
кана
иђ
е,с
амоданеубиј
уКре
з
а
, чака
коприликомз
а
робља
ва
њабудеда
ва
оиотпор. Из
даој
е
ов
а
квона
ре
ђе
ње
, аодредекамилапос
т
рој
иој
епрот
ивкоњицеизс
ле
дећихраз
лог
а. Коњ с
ебој
и
к
амилеинеподносинињенупој
а
вунињенмирис
. Смис
лиој
ес
веов
оба
шз
богт
ог
адаКре
з
у
оне
мог
ућиу
пот
ребукоњицеук
ој
усеЛиђа
нинј
единоуз
да
оикој
омс
едичио.Кадсупа
кс
т
упили
уборбу, чимсукоњиосе
т
илиив
иде
лика
миле
, одма
хсеок
ренуна
тра
гиКрезиз
г
убис
ва
куна
ду
.
Лиђа
нис
е
, додуше
, т
а
данисуз
бунили, не
г
о, чимсус
аз
на
лиштас
еде
с
ило, скоческоњаикао
пе
ша
цист
упеуборбусПерс
иј
а
нцима
. Последуже
гвреме
на
, ипос
лемног
ихжрт
ав
аинај
е
дноји
надру
г
ојс
т
ра
ни,на
г
нуЛиђа
ниубе
кс
тв
о,з
а
творес
еуз
идинет
врђа
веиПе
рсиј
а
нциихопс
едну.
81)
И доксуПе
рс
иј
а
нциприпре
малииот
почелиопс
аду, Крезј
е, мис
лећидаћеопс
ададу
го
т
ра
ј
ат
и, посла
оизо
пс
е
днут
огг
радаиз
а
с
ла
никеус
ав
е
з
ничкедржа
ве
. Оништ
осура
ниј
ебили
у
пуће
ни, у
г
ов
орилис
усас
а
ве
з
ницимадас
епе
т
огмес
е
цас
купеуСа
рд, аовеј
епос
ла
оипоручио
имдамуј
епот
ре
бнахитнапомоћј
ошз
авре
мет
рај
а
њаопс
а
де.
82)
Поре
дос
т
алихз
емаљапосла
ој
еиз
а
с
ла
никеиуЛа
ке
де
мон. Ов
иис
т
иСпа
рт
а
нцибилису
ба
ш та
даус
порус
аАрг
еј
цимаз
богт
а
коз
ва
неТире
ј
скез
е
мље. Тире
ј
скиг
ра
диоколину, иа
кој
е
онабиладе
оАрг
олиде
, от
е
лисуЛак
еде
монци. Накопнус
еАрг
е
ј
сказ
емљапроте
з
а
лапрема
з
апа
дус
ведоМа
лиј
с
когрт
а
, иприпа
далај
ојј
еиКит
ераиост
а
лаос
трв
а.Ка
дс
уАрг
еј
цидо
шлиу
помоћуг
роженојпокр
ај
ини, са
с
т
анус
есЛаке
де
монцимаидог
оворес
едас
есас
ва
кез
а
ра
ћене
с
т
ра
неодредиз
аборбупот
рис
т
абора
ца,ичиј
иборципобе
де,њихов
аћебит
иовапокра
ј
ина
. Ис
то
т
а
кос
уседог
ов
орилидаиј
е
дниидру
г
ипову
куг
ла
внинус
вој
евој
с
кеданебиприс
ус
т
вова
ле
борби, итоз
богт
ог
ада
, ак
обибилепрису
тнеис
луча
ј
нов
иде
ледас
уњиховис
ла
биј
и, неби
прите
клеупомоћс
вој
има
. Та
косеподог
ов
орупов
уку, аонетрис
тот
инеисј
еднеисдруг
е
с
т
ра
нес
т
упеуборбу. Докс
ус
еонита
коборилисј
е
днаким ус
пе
хом наобес
т
ране, одше
с
т
с
т
от
инаљу
дипреос
т
алој
ес
а
мот
ричове
ка
: одАрг
еј
а
цаАлке
нориХромиј
е, аодЛа
ке
демона
ца
с
а
моОт
риј
а
д. У борбиихј
еухв
ат
илаиноћ. Онапа
кдваАрг
е
ј
цаот
рчек
аопобе
днициуАрг
,а
Ла
ке
демона
цОт
риј
адос
т
анес
а
мнабој
ишт
у, опља
чкапог
ину
леАрг
еј
це
, поку
пиоружј
еодњих,
пре
не
с
ег
аусв
ој
уј
единицуиут
врдис
е
. Иду
ћегј
ут
радођошеиј
е
дниидруг
идав
идеис
ходбит
ке.
Иј
е
дниидру
г
исуне
ков
ремет
врдилидас
упобедили; Арг
е
ј
цис
уг
оворилидаихј
ев
ишеос
т
ало,
аЛа
ке
демонцис
уимдока
з
ив
алидасуњихов
ипобег
ли, адај
еЛаке
де
монацос
та
о, ут
врдиосеи
покупиоору
жј
еодпог
инулихАрг
е
ј
а
ца.
Накрај
ус
еизпре
пиркеиз
родибитк
а. Послет
е
шк
ихг
убита
канаобес
т
ране, побе
дена
к
рај
уЛа
ке
демонци. Арг
е
ј
ципа
кодт
огвре
менашишај
ук
осу, доксура
ниј
енос
ил
идуг
укосу
; па
ча
кдонес
уиз
а
кониз
а
кунус
еданиј
еда
нАрг
еј
а
цнећепушт
а
тикосунит
ићес
еиј
е
днаАрг
е
ј
ка
к
ит
ит
из
ла
т
ним на
кит
ом прене
г
оштоослободеТире
ј
у
. Лак
еде
монци, нас
упроттоме
, доне
су
23
з
ак
ондаодт
огвре
менапу
шт
а
ј
укос
у, иак
осуј
ераниј
ешиша
ли. Прича
ј
удај
еона
јј
е
диништ
ој
е
пре
ост
а
оодт
рис
тот
ине
, Отриј
а
д, из
вршиос
амоубис
т
воуса
мојТире
ј
и, ј
е
рг
ај
ебилосра
мот
ада
с
евра
т
иуСпарт
убе
зс
вој
ихдруг
ов
а.
83)
Ка
дсеба
шт
оуСпарт
идеша
ва
ло, дођ
еиз
ас
ла
никизСардамоле
ћидапоша
љупомоћ
опс
еднут
омКре
з
у. Ови, ипоре
дс
вихт
ихне
прилик
а, ка
дсус
а
слуша
лиг
ла
с
ника
, к
ренуупомоћ
Кре
з
у.Докс
усес
пре
ма
ли, ибашка
дсуимла
ђебилеспре
мнез
апола
з
а
к,дођеимдру
г
ав
ес
тдасу
ос
в
ој
е
нетв
рђа
веЛиђ
анаидај
еКре
зживз
а
робљен. Ит
а
коов
и, нас
вој
увеликужа
лос
т
, одус
та
ну
одов
огпохода
.
Зауз
е
ћеСарда
84)
А Са
рдј
еова
коз
а
уз
е
т
. Кадј
еосв
ануоче
трнае
с
т
ида
нот
ка
дј
еКре
збиоопс
е
днут
, Кир
обј
а
вис
вој
ојв
ој
с
ципре
ког
ла
сниканакоњимадаћеда
т
иве
ликунаг
ра
дуономкој
ипрвипре
ђе
пре
коз
идинат
врђа
ве
. Послет
ог
ав
ој
с
кај
еј
уришала
, пака
димниј
епошлоз
аруком, т
ада
, пошто
с
ув
ећс
виост
а
либилиоду
ст
а
ли, нек
иМа
рд, поименуХире
ј
а
д, поку
шадапре
ђез
ид, ит
осоне
с
т
ра
нет
врђ
авеској
ениј
ебиопос
т
ав
ље
нст
ра
жар. Сма
т
ралос
едас
ег
ра
дст
ес
т
ра
ненеможе
на
па
с
тиниз
ау
з
е
ти, ј
ерј
ест
ес
тра
нет
врђ
ав
абиланеприс
т
упачнаине
осв
ој
ива
. Ча
книМе
ле
т,
ра
ниј
икра
љ уСа
рду, ниј
еда
одас
еонудапроне
села
вког
амуј
еродилаиноча, иа
косуму
Те
лме
ша
нипроре
клидаћеСа
рдбит
ине
ос
вој
ива
копроне
с
ула
ваокоз
идоват
в
рђав
е
. И Меле
тј
е
на
редиодас
елавпронес
епоре
дост
а
лихде
ловаз
ида
,г
деј
ег
ра
дмог
а
одабудез
ауз
ет
, аз
аов
ајдео
ниј
ес
емног
обринуо, ј
е
рј
ез
на
одај
енеприс
т
упача
нис
т
рм. Тој
едеог
радакој
иг
леданаТмол.
Алиј
еов
а
јМа
рдХиреј
а
дуочитогда
навиде
оне
когЛиђа
нинака
кот
удас
ила
з
ист
врђ
ав
епошле
м
к
ој
имусеодг
орес
кот
рљаоика
ког
ај
ег
ореодне
о.Ова
ј
, да
кле
, приме
тит
оидоброз
а
па
мт
и. Туда
с
епа
кионпопне
, аз
ањимидруг
иПе
рс
иј
а
нци. Ка
дсууње
г
аушлимног
иПе
рс
иј
а
нци, Са
рдј
е
биоз
а
уз
е
тис
а
вопу
ст
ошен.
Крезпадауперсиј
с
коропство
85)
Сас
а
мимКре
з
омде
силос
еов
о. Има
ој
ес
ина
, ког
аса
мира
ниј
ес
поменуо, ина
чеус
ве
му
з
драв
аичита
в
а, с
а
мој
ебиог
лув
оне
м. Ура
ниј
им, с
ре
ћнимпрклика
маКре
зј
ез
ањег
ачиниос
ве
;
поре
дост
а
лог
, пос
ла
ој
ена
рочит
еиз
ас
ла
никеуДелфедаоње
мупит
ај
убог
а
. Питиј
аимј
ере
кла
ов
о:
„
Лидс
кис
ине,моћникра
љуибез
у
мниКре
з
у,
Неже
лисинаг
оворус
ј
ај
номдворус
вом!
Бољећез
ат
ебит
идаг
анечуј
ешт
а
мо;
Пус
тићеонг
ла
ссв
ојнада
нне
сре
ћес
тра
шне
."
Зав
ремез
ау
з
имањатв
рђав
ене
киПе
рсиј
ана
цпођедау
биј
еКре
з
аинез
нај
ућидај
ет
оон.
Кре
зј
е, ме
ђут
им, в
иде
вшиг
аг
десеприближуј
е
, биорав
нодуша
нпре
мас
в
емушт
ос
еокоње
г
а
де
ша
ва
лоипомириос
ест
имдаподуда
рцимаовог
аумре
. Алиовомњег
овомг
лув
оне
момсину
,
чимј
ес
па
з
иоПе
рс
иј
а
нцака
кона
ва
љуј
енаКрез
а,одв
еликогс
т
рахаине
вољеодре
шисеј
ез
икион
повиче
:
„
Очов
е
че,немоју
бит
иКре
з
а
!"
Ит
акој
еова
јпрвипу
тпрог
оворио,ипос
лет
ог
аг
овориој
екрозце
осв
ојв
е
к.
Кре
зкодКира
86)
Пе
рсиј
а
нциз
ау
з
муСа
рдас
амогКрез
а, кој
иј
евла
даоче
т
рна
ес
тг
одинаибиоопс
еднут
че
т
рна
е
с
тдана
, жив
аз
а
робе
. Так
ој
еКре
зз
а
вршиосв
ој
ув
ла
да
винут
ачно она
ко ка
кој
ето
пророча
нс
т
вобилопредс
ка
з
а
ло.Пе
рсиј
анциг
ау
хв
а
теиодве
дуКиру.Ов
а
јнас
ла
жеве
ликуломачу
24
име
тненањуКре
з
а
, ве
з
а
науоков
е,ис
ањимчет
рна
е
с
тлидс
кихде
чак
а.Кирј
ена
ме
ра
ва
оилида
не
комодбог
ов
априне
с
епрв
ужртв
у, илиј
ехте
одаиспунине
киз
ав
ет
, илиј
е
,з
на
ј
у
ћидај
еКре
з
биопоз
на
ткаов
рлопобожанчове
к,с
та
виог
арадитог
аналомачудабивидеодалићег
ане
кибог
с
пас
т
иданебудеживспа
ље
н. Кирј
есв
ет
оура
дио,аКре
з
у,докс
енала
з
ионалома
чи, иа
кој
ебио
ут
оликојне
вољи, дођунапа
ме
тСолонов
ере
чи, ис
ка
з
а
нека
оубожанс
комна
дахнућу, дас
енико
з
аживот
анеможесмат
ра
тис
рећним. Ба
шкадмуј
ет
опа
лонапа
ме
т,онс
еподиг
неи, последуже
г
ћу
та
ња
,з
ај
а
учеит
рипутповичеимеСолон. Чув
шито, Кирс
ме
ст
анаре
дит
ума
чимадаупит
а
ј
у
Кре
з
аког
ат
одоз
ива
. И овимуприђуиупит
а
ј
уг
а
. Крезј
еис
прваћут
а
о, апос
ле
, к
адј
ебио
присиље
н, ре
ка
ој
е
:
„
Же
ле
обихвишеодс
ве
гбла
г
анасв
е
тудас
вив
лада
рисхв
ат
еречиј
едногчове
ка
."
Поштонис
ура
з
уме
лионошт
оимј
еонодг
оворио,поновог
аз
апит
а
ј
ушт
ај
ере
ка
о.Кадасу
муне
пре
с
та
нимпит
ањимаве
ћбилидос
а
дили, ре
чеимка
комуј
еј
едномдоша
оАтиња
нинСолон
и,иа
кој
евидеос
вењег
ов
обог
а
т
ст
в
о, ниј
емус
емног
одивио,нег
ој
ере
ка
ошт
аћемуседес
ит
иу
живот
у.ИКрез
усесв
еде
с
илобашона
кока
комуј
еонпроре
ка
о.Зас
амогКрез
аниј
еништ
адру
г
о
ре
ка
оне
г
ошт
обире
ка
оз
ас
веонекој
ис
амис
ебес
ма
т
ра
ј
усре
ћним. Ка
дј
еКрезс
вет
оис
причао,
з
апа
ље
налома
час
ев
ећбилара
спламт
еласв
удаокоње
г
а
. Акадај
еКиродтума
чачуошт
ај
еКре
з
ре
ка
о, пока
ј
ес
еприпомис
лидај
еон, ка
очове
к,осудионаспа
љив
ањеживогдру
г
огчове
ка
, кој
и
пос
рећиниј
еништ
аг
ориодњег
а
, ау
зто, бој
ећисеос
ве
т
еиима
ј
ућинаумуданишта
, одоног
шт
очов
е
киманиј
ес
иг
урноз
а
пов
е
дидасева
трасмес
т
ауг
а
с
иидасеск
инеКре
зионис
ањим. И
ма
дас
упоку
ша
ва
ли,ипакникак
онисубилиуст
а
њудаса
вла
да
ј
ув
ат
ру.
87)
Лиђа
ниприча
ј
удај
ет
адаКрез
, приме
тившидас
еКирпока
ј
ао,ивидев
шидас
виљудиг
ас
е
в
а
труиданика
конемог
удај
еу
г
ас
е
, крозпла
чг
лас
нопоз
ва
оАполона,подс
е
тившиг
анадаров
е
к
ој
емуј
епоклонио, дамупомог
неидаг
ас
па
с
еизовенев
оље
. Онј
екрозпла
чпоз
в
аобог
а,аиз
в
е
дране
баипомирномв
ременуиз
нена
дасепочедава
љаобла
к,подиг
нес
еолуј
аипочедапа
да
в
рлој
акакишакој
ауг
ас
ива
т
ру
. Ит
акос
еКирс
вој
имочимау
ве
риодај
еКре
зпобожа
нидобар
чов
е
к,паг
аск
идесломачеиречему:
„
Кре
з
у, кот
еј
ена
г
овориодакре
неш свој
с
комнамој
уз
емљуидамиу
ме
ст
оприј
а
т
е
ља
пос
та
нешнеприј
а
т
ељ?"
Ова
јмуодг
овори:
„
Кра
љу,ј
ас
амтоура
дионатв
ој
ус
ре
ћу, анас
вој
уне
сре
ћу.Кривј
ез
ас
веов
охе
ле
нс
кибог
к
ој
имеј
ена
ве
одарат
уј
е
м. Нико, на
име, ниј
ет
а
колу
ддапреиз
а
бе
рера
тнег
омир, ј
е
румиру
де
цас
а
хрању
ј
ус
вој
еочев
е,аура
туоче
виде
цу.Не
г
о,ов
осез
а
ис
т
аде
с
илопо"вољинеког
абог
а
."
88)
Ова
јт
о ре
че
, аКирг
аодреши и пос
ади поре
дс
ебе
, т
ему у
кажеве
ликепочас
т
и, а
ис
тов
ре
ме
нос
уиониње
г
овапрат
њапосмат
ра
лиКре
з
асчуђе
ње
м. Кре
зј
е, међу
т
им, дуг
ос
е
део
дубокоз
а
мишљенићут
ао.Аличимс
епос
лет
ог
апре
нуоиспа
з
иоПе
рсиј
а
нцека
коу
ништа
ва
ј
уи
пља
чка
ј
улидс
киг
ра
д,онрече
:
„
Гос
пода
ру, доз
вољава
ш лими дак
аже
м штаовогмомент
амис
лим или з
а
хт
ев
аш да
ћу
тим?"
Кирмуодг
ов
оридас
лободнока
жешт
ог
одхоће.Ова
јг
аондаупит
а
:
,,Шт
ат
ота
комарљивора
диов
аве
ликаг
омилаљуди?"
Кирпа
кодг
ов
ори:
„
Пљачк
ат
војг
ра
диодносит
вој
ебла
г
о."
Кре
змунат
оре
че
:
„
Нит
ипљачкамојг
ра
днит
иодносимој
ебла
г
о; пос
лес
ве
г
аовог
ај
анема
мв
ишеништ
а.
Онит
опља
чка
ј
уиодносет
вој
едобро!"
89)
Тошт
ој
еКрезре
ка
оприву
чеКиров
упа
жњуионнаре
дис
вимаприс
ут
нимдас
еуда
ље
, па
на
са
моз
а
питаКре
з
адалиимадамудака
ка
вс
ав
етув
ез
ис
аонимштос
едог
а
ђа.Ова
јмурече
:
„
Ка
дсумебог
ов
ида
лидат
ибу
демроб, с
ма
т
рамдај
епра
ве
днодатис
крене
мпажњуна
с
в
е шт
ог
од приме
т
им дај
еод не
кева
жнос
т
и. Перс
иј
а
нци супо природи обес
ни, а
ли су
25
с
ирома
шни. Акоимс
аддоз
волиш дапља
чка
ј
уидасеобог
ат
е
, морашбит
ист
имна
чис
т
одаћес
е
побунит
и, ишт
ос
епреобог
а
те
, тоћес
епрепобу
нити. Ас
а
да,ак
от
ис
едопа
даов
ошт
ог
ов
орим,
у
чиниово: пос
та
в
икопљаникека
ост
ра
жаренасв
авра
т
аиов
инек
аобј
а
с
непљачка
шимадаим
оду
з
имај
унов
ацз
ат
оштос
еде
се
т
иде
от
ог
ановцаморапосв
ет
итибог
уЗе
вс
у.Та
коне
ће
ш против
с
е
беиз
а
з
в
ат
ињиховумржњушт
осиимот
еонова
ц, аонићебит
иу
ве
ре
нидаправ
еднопос
т
упа
ши
ра
доћедав
ат
и."
90)
Чувшит
о, Кирс
еј
а
кообра
довај
е
рј
емис
лиодај
еса
ве
тдоба
р, панатоприс
та
неинаре
ди
пра
тњидаиз
вршионошт
ој
еКре
зса
в
ет
ова
о,т
ес
еондаобра
тиКрез
у:
„
Кре
з
у,пошт
ос
ииз
вр
шиоде
лаииз
г
овориоре
чидос
тој
некра
ље
вемилос
т
и, з
а
т
ражика
ка
в
г
одхоће
шдарис
ме
с
таће
шг
адобит
и."
Кре
змунат
оодг
овори:
„
Гос
пода
ру, учинимиљуба
видоз
в
олимиданај
препоша
ље
мов
еоковехе
ле
нс
комбог
уи
даг
аз
а
пит
а
м, ње
г
аког
аса
мнај
вишепошт
ова
оодс
вихбог
ов
а
, далиј
ењиховобича
јдав
ара
ј
у
с
в
ој
едобротв
оре."
Кирг
аз
а
питашт
амуј
ет
а
јбогт
а
конажа
оучиниока
дг
абашз
ат
омоли, памуре
чедаму
т
одоз
в
оља
ва
. Кре
змупоновоиспричаоцелојс
вој
ојна
ме
рии оодг
ов
оримапророчишт
а
, а
на
рочит
оодаров
имаиот
омека
ког
ај
епророчишт
енаг
ов
орилодапођ
есвој
с
комнаПерс
иј
у.
Говоре
ћиот
оме
,з
а
вршимоле
ћипонов
оз
аодобрењедаодеидаиз
г
рдибог
а
. Кирс
ена
с
ме
ј
аи
ре
че
:
„
Одобра
ва
мт
иит
о,Кре
з
у,исв
едруг
ошт
от
иикадбудет
реба
ло."
Ка
дј
еКре
зт
очуо,пошаљеЛиђ
анеуДе
лфеина
редиимдас
та
веоков
енапра
гхрамаида
з
апит
а
ј
удалис
епророчишт
енест
идиштој
ена
г
оворилоКре
з
адара
т
уј
епрот
ивПе
рс
иј
а
на
цаи
шт
омуј
ере
клодаћес
рушитиКировудржа
ву. Зат
имимј
ена
ре
диодапока
жуоков
еидака
жу
пророчишт
удај
етопрважрт
ваодпобе
дничкогпле
на
. Ис
т
от
ак
оимј
ерече
нодапит
а
ј
удалиј
е
обича
јхе
ле
нс
кихбог
овадабудунез
ахва
лнипре
масв
ој
имдоброт
ворима
.
91)
Ка
дсуЛиђанидошлиире
клионошт
оимј
ебилона
ређ
ено,причас
едаимј
еПит
иј
аов
ако
одг
ов
орила
:
„
Одре
ђе
нојс
удбининеможеникодаума
кне
, пача
книс
амбог
. Кре
зис
пашт
аз
аг
ре
хес
вог
пре
тк
аодпрепе
тколе
на
, кој
иј
ека
окопља
никХе
рак
лида
, покора
ва
ј
у
ћисеже
нскомлу
кав
ст
ву,
у
биосв
огг
оспода
раиз
а
уз
е
оње
г
овположа
ј
,к
ој
имупоз
а
конуниј
еприпа
да
о. Ипоре
дт
ог
аштој
е
Локс
иј
а(Аполон) же
леоданепа
днес
ардс
кане
сре
ћанаКрез
а, в
ећнање
г
овуде
цу
, ипа
книј
е
мог
а
одаодвра
т
ис
удбину. Ка
кој
еонаодре
дила
, из
вршилос
еидес
илосепоњенојвољи. Три
г
одинеј
е
, на
име
, одг
а
ђа
оосв
ај
а
њеСа
рда
, ине
каКре
зз
надај
ез
атол
иког
одинака
с
ниј
ез
а
робље
н
не
г
ошт
омуј
ебилос
уђе
но.Дру
г
ипутпомог
а
омуј
екадј
ет
ре
балодабудес
паљен. Шт
ос
етиче
пророча
нс
т
вакој
емуј
ебилообј
ав
ље
но,не
маКре
зпра
вадас
ељу
ти. Ње
муј
еАполонпрорека
ода
ће
, а
копове
девој
с
кунаПе
рсиј
у
, с
рушит
иве
ликудржа
ву(онс
ам). Кре
зј
емора
одаљедас
е
пос
ав
е
туј
еидаз
а
пит
ачиј
удржав
уј
епоме
ну
оЛокс
иј
а,Кировуилињег
ов
у. Кривј
ез
ат
оштониј
е
ра
з
у
ме
опророчанс
тв
оишт
ониј
епоновопит
а
о. А шт
осетичеоногшт
омуј
енакра
ј
уЛоксиј
а
проре
ка
оома
з
г
и, итоКре
зниј
ераз
у
ме
о. Кирј
е, з
апра
во, биот
ама
з
г
а
. Родит
е
љимунис
убили
ис
тена
родност
и. Мај
камуј
ебилаодбољегрода
, аот
а
цодне
з
нат
ниј
е
г
. Ма
ј
камуј
ебилаМе
ђа
нка
икћиме
дск
огкра
љаАс
тиј
аг
а
, аот
ацПе
рс
иј
ана
цињиховпода
ник. Иа
кој
ојниј
ебиора
ва
нниу
че
му
, ипакј
еживе
о,с
асв
ој
омг
оспода
рицом."
Тој
еПит
иј
аодг
ов
орилаЛиђ
анима
, аовиодууСа
рдиј
а
веКре
з
у. Ка
дј
еова
јс
вет
очу
о,
приз
на
ој
едај
ењег
оваг
решка
, анедај
ебогпог
ре
шио.
92)
ТоликооКрез
ов
ојвла
да
винииопрвомпок
орав
ањуЈ
ониј
е
. Кре
зј
еима
оуХела
диидруг
е
да
ровеанес
амоонекој
есмос
поменули. У бе
от
с
којТе
биима
ој
ез
ла
тнитроножац, кој
иј
е
да
рова
оАполонуИз
ме
ниј
ском, уЕфез
уз
лат
некра
веи мног
ес
т
убове
, аухра
муПронај
еу
Де
лфимаве
ликиз
ла
тништ
ит
. Не
киодовихда
роваос
та
лисуј
ош домогв
ремена
, ане
кис
уи
пропали. Кре
з
овидаро
виБранхидимакра
јМилет
а
, ка
кочуј
ем, ј
е
дна
кис
упот
е
жиниис
лични
26
онимауДелфима. Онида
ровикој
еј
епос
ла
оуДелфеиАмфиј
а
реј
е
вупророчишт
убилисуиз
ње
г
овадвораипре
дс
та
вљалис
ус
вешт
ој
ебилонај
ле
пшеодпра
де
довс
когбла
г
а
, адруг
идаров
и
у
з
е
тис
уодима
њање
г
оване
приј
а
т
е
ља
, кој
иј
е
, прене
г
ошт
ој
еКре
здошаонапрес
т
о, диг
ао
побунуипома
г
аоПанте
ле
онудапос
т
а
невла
да
рЛиђ
ана
. Ова
јпа
кПа
нт
е
леонбешеАлиј
а
т
овс
ин,а
Кре
з
овбра
т, а
линеиодис
т
ема
ј
ке. Кре
зј
ебиос
инАлиј
ат
овеже
неКара
нке
, аПа
нте
ле
онсин
Ј
онкиње
. Ка
дај
е
, премаоче
војопору
ци, Кре
зуз
еовла
стус
вој
еруке
, убиој
есв
огпрот
ивника,
поштог
ај
епрет
ходномучионане
којбодљика
војсправ
и, з
а
т
имј
ење
г
овоима
ње
, кој
еј
еј
ош
ра
ниј
еобе
ћаодаћеприне
тинажрт
ву,да
роваот
ада
, нав
ећпоменут
ина
чин, ономекомеј
еибило
обе
ћа
но.Толикосмоималидакаже
моопоклонима
.
Земљаиобичај
иЛиђана
93)
Лидск
аз
емљане
маба
ш ник
акв
ихчу
даз
аопис
ив
ање,какв
аима
ј
уне
кедруг
ез
е
мље
, ос
им
шт
ос
еизТмолананос
из
ла
т
а
нпе
са
к. Пост
ој
иј
е
данврлоз
на
ме
нитумет
ничкиспоме
ник, к
ој
ипо
в
ре
днос
тидола
з
иодмахиз
ае
г
ипат
с
кихиба
билонск
ихчуде
с
а.Та
мос
ена
лаз
иг
робницаКре
з
ов
а
оцаАлиј
ат
а
, чиј
ај
еплочаодог
ромнихблоковак
амена
. Ос
т
а
ли де
ловиг
робницесуз
е
мљана
ху
мка
. Са
г
ра
дилис
уј
ет
рг
овци, з
ана
тлиј
еиј
а
в
неже
не
. Св
ихпе
тпоме
нут
ихплочас
а
чува
лос
е
г
оренаг
робус
ведомогв
ре
ме
наиуњимасууре
з
а
нина
т
пис
иото
мек
ој
ешт
а(одонихт
рој
е)
с
а
г
ра
дио. Ка
дсуиз
ме
ренис
в
иде
ловиг
робнице
, из
г
ле
дадај
ебионај
ве
ћиона
јкој
ис
ус
а
г
радиле
ј
а
внеже
не
. У Лидиј
ис
ес
векће
риширокихна
роднихслој
е
ваба
в
еблудомис
купља
ј
ут
а
косе
би
мира
з
, ат
очинез
ат
одабис
еу
дале
; оне
, на
име
, са
мес
ебеуда
ј
у.Гробницас
епрос
т
ира
лаудужину
ше
с
тс
та
диј
аидвапле
тра
, ауширинут
рина
ес
тплет
а
ра.Поре
дг
робницана
ла
з
ис
еве
лик
ој
ез
еро,
из
ање
г
аЛиђа
ника
жудаув
екотиче.Зов
есеГиг
ов
ој
е
з
е
ро.Толикоот
омспоме
нику.
94)
Ск
орос
виобича
ј
иЛиђа
наист
ис
ука
оихеле
нски, из
у
з
е
воногдас
еже
нс
каде
цаба
ве
блудом. Ов
ис
ус
е
, колик
омиј
епоз
на
то,прв
инасв
ет
упоче
либа
вит
ит
рг
ов
ином, ипрвис
уупот
ре
бља
ва
лиикова
лиз
л
ат
ниис
ре
брнинов
ац.Кажудасус
амиЛиђа
нипронашлииг
рекој
епос
тој
е
икодњихикодХе
ле
на
. Причас
е
,т
а
кође
, дасуовеиг
репронашлиондак
адс
еј
е
да
нде
оЛиђ
ана
с
е
лиоуТирсе
ниј
у.Тој
ебилоов
ако.Завре
мекра
љаАт
иса
,с
инаМанова
, нас
т
алај
еуце
лојЛидиј
и
с
т
ра
шнаг
ла
диЛиђа
нисуј
енек
овре
мехра
броподносили. Кас
ниј
е, ме
ђут
им, ка
дниј
еника
ко
пре
ст
а
ј
ала
, уне
вољида
дус
еонинапос
а
оокопрона
лаз
ак
а; иј
е
данј
ера
дионаов
ом, адру
г
ина
ономпрона
ла
ску
. Та
дај
епрона
ђе
наиј
е
днаидруг
аврс
такоцк
е, палоптеис
ведруг
еиг
ре
, се
м
ша
ха
,ј
ерпрона
лаз
аковог
аЛиђа
нинеприпис
уј
ус
е
би. Ка
дс
упронашлиовеиг
ре
, онисуз
ав
реме
г
ладира
дилиов
о. Ј
еда
нцеоданпроводилибиуиг
ридабиз
абора
вилинахра
ну,адруг
огда
наби
ј
е
лиинебисеиг
рали.Ова
кос
уживе
липунихос
а
мнае
с
тг
одина.Ка
довоз
лониј
епре
ст
а
ј
ало,нег
о
с
еј
ош из
на
т
нопов
ећа
ло, поделињиховк
раљна
роднадваде
лаикоцкомодре
дикој
ићеодњих
ос
т
а
тиуз
е
мљи,ак
ој
ићемора
тидас
еис
ели.Коцкај
еодре
диладак
раљост
а
неуз
е
мљиидавла
да
онимакој
иос
т
ану, аз
авла
да
раонихк
ој
ис
усеисе
ља
ва
лиодредилај
ење
г
ов
огсинакој
исез
в
ао
Тирсе
н. Оник
ој
имај
ебилоодре
ђе
нодана
пус
т
ез
емљуодунаморс
куоба
лууСмирнуита
мо
с
а
г
ра
дебродове
, папоштоуњихна
тов
аресв
ешт
оимј
ебилопот
ребноз
апловидбу
, ра
ширеј
е
дра
ипођудат
ра
жежив
отуновојз
е
мљи. Ика
дсупрошлимног
ез
е
мљес
т
иг
лис
уна
ј
з
а
дуУмбриј
у,
г
десуос
нов
а
лиг
ра
дов
ег
деј
ош идана
сжив
е. Име„
Лиђа
ни" онисупроме
нилииуз
елиимепо
к
раљев
ус
инук
ој
иихј
ет
амоидове
о, т
ес
еот
а
даз
овуТирс
ени. АЛиђа
нис
упос
лет
ог
апа
липод
пе
рсиј
скоропс
тв
о.
95)
Ос
та
ј
емидада
љеприча
мкој
ебиоова
јКир, кој
иј
ес
рушиоКре
з
ов
удржав
у, ика
косу
Пе
рсиј
а
нципос
т
а
лиг
ос
подариАз
иј
е. Држа
ћус
епода
та
какој
едај
уне
киперс
иј
с
кипис
ци, кој
и
ис
тинит
оибе
зуле
пша
ва
њаприча
ј
уоономшт
ој
еКиру
радио, аз
намдапост
ој
еј
ош ит
ридруг
е
причеоКиру. Зав
ре
меас
ирс
кевла
да
винеуг
орњојАз
иј
и, кој
ај
ет
рај
а
лапе
тс
т
от
инаидва
де
се
т
27
г
одина
, прв
ис
упоче
липротивњихдас
ебунеМе
ђа
ни.Овисус
еј
у
на
чкиборилипро
тивАс
ираца,
з
бацилис
ус
ас
е
беј
ара
мропс
тв
аиос
лободилисе
. Пос
леМе
ђа
наис
т
осуу
ра
дилиидру
г
ина
роди.
Ме
ђанс
китиранинДеј
окидругивладари
96)
Нис
усечес
т
ит
ос
вионинакопнуниослободили, аве
ћсупонов
опа
лиудруг
оропст
во.
Биој
ек
одМе
ђа
нај
е
да
нмуда
рчов
еккој
исез
ва
оДе
ј
окибиој
ес
инФраорт
ов. Онј
еже
леода
пос
та
нет
ира
нин, ит
ој
еос
т
ва
рионаов
а
јна
чин. Међ
анисус
та
нова
липосе
лима
, ионс
е
, ипоред
т
ог
ашт
ој
еира
ниј
ебиос
ла
ва
нчове
к, т
рудиодапра
ве
дношћус
т
е
кнеј
ош ве
ћус
ла
ву.Тој
ера
дио
з
ат
оштој
еуцелојМе
диј
ив
лада
лове
ликобе
з
а
коње
,ј
ерј
ез
на
одај
ебез
акоњене
приј
а
т
ељпра
вди.
Ка
дсуМе
ђа
ниизње
г
овасе
лавиде
лињег
ов
ес
пос
обнос
т
и, из
а
бе
руг
аз
асв
огс
удиј
у.Онј
е
, да
кле,
има
ј
ућис
та
лнонаумувла
ст
, биос
т
а
лнопошт
енипра
ве
дан. Збогта
кв
огра
дахва
лилис
уг
а
ње
г
ови з
емља
ци св
уда на с
а
вг
ла
с
, и ка
д су Ме
ђани издруг
их ме
ст
а
, кој
ис
у били сит
и
не
пра
ве
днихсудиј
а, чулидај
еонј
е
диниправ
еднис
удиј
а
, обра
ћалисус
ера
доДе
ј
окудаимон
с
уди,доксе
, нак
рај
укра
ј
е
ва
, нис
уникомдру
г
омниобра
ћали.
97)
Поштосуу
ве
кс
вевишеив
ишекњемудола
з
или, ј
е
рсуз
налидас
екодње
г
ас
вепа
рнице
пра
ве
днов
оде
, ипошт
ој
еДеј
окз
на
одас
ус
виониу
пуће
ниј
единонањег
а
, ниј
ехт
е
овишедасе
ди
идас
удика
ора
ниј
е.Обј
а
в
иданеманикак
векорис
т
идапоцеода
нс
тра
нцимаде
липрав
ду, ада
при т
омез
ане
ма
руј
есв
ој
епос
ловеи оба
ве
з
е
. Ка
дј
епо с
е
лиманас
т
а
лај
ош ве
ћапљачкаи
бе
з
а
коње
,с
а
ку
пишес
еМеђ
аниипос
а
ве
т
ова
шес
ека
кодаст
а
нут
оменакра
ј
. Мислимдасут
ом
приликомДеј
оковипр
иј
а
те
љина
ј
вишеовог
ов
орили:
‘
’
Неможемода
љеова
коживе
т
иуз
е
мљи, не
г
оха
ј
дедаиз
а
бе
ре
мос
ебикраља, падау
з
емљиз
а
вла
дас
иг
у
рнос
тидаможемомирнодара
димо,анедас
ез
богбе
з
а
коњас
е
лимо.’
’
Пос
лет
ихре
чиониприс
та
нудаимс
еиз
а
бе
рекра
љ. Одма
хс
епре
шлонаиз
бор, ис
вису
хв
алилиипредла
г
а
лиДе
ј
ока,докг
анис
уииз
а
бра
лиз
ас
вог
акра
ља
.
98)
Та
даимонна
ре
дидамус
а
з
ида
ј
удвордос
тој
а
нкра
ље
вс
кевла
с
тиидаг
аобез
бедет
еле
с
ном
г
ардом. Међ
анис
усв
ет
оиучинили. Са
г
ра
демув
еликииј
а
кидв
оридоз
волемудауце
лојз
е
мљи
ре
г
рут
уј
ес
ебиљу
дез
ат
е
лес
нуг
а
рду. Чимј
еДе
ј
окпре
уз
е
овла
ст
, присилиој
еМе
ђа
недас
аз
ида
ј
у
ј
е
данг
радидас
ебринуоње
му,аоос
т
а
лимадасема
њес
т
ара
ј
у
. Ит
ос
уг
аМе
ђа
нипослуша
лии
с
а
г
ра
демуог
романиј
а
коут
врђе
нг
ра
д,да
нашњуАг
бат
а
ну.Ње
з
иниз
идов
иуз
дижус
еј
е
даниз
над
друт
огуобликукруг
ов
а, ит
ота
кодас
еј
е
данкругиз
дижеиз
на
ддрут
огс
а
моувис
иник
ула
. И
с
а
маприродаположа
ј
адопринелај
едај
еонбиот
а
ка
в,ј
е
рј
ег
ра
дс
а
г
рађ
еннај
е
дномбре
жу
љку,а
ј
ош вишеј
ез
атоу
де
шенљудс
кимра
дом. Билој
ес
ве
г
асе
да
мкруг
ова
, аунај
г
орње
мна
лаз
иос
е
к
раљевдворириз
ница. На
ј
в
ећикругобу
хв
ат
а
ој
епрос
т
оркој
иј
епообимубиој
е
дна
кАт
ини.
Ку
лепрвогкруг
абилес
убе
ле,дру
г
огпа
кцрне,тре
ће
гцрве
нека
ог
римиз
, че
т
врт
огмркеипе
тог
от
в
ореноцрве
не
. Та
косубилеобој
е
некулес
вихкру
г
ова
. Акуледв
а
ј
уна
ј
г
орњихкру
г
овабилесу
обој
е
нет
ак
одај
еј
е
днабилапремаз
анасре
брном, адру
г
аз
лат
номбој
ом.
99)
Та
кој
еДе
ј
оку
тв
рђе
њимаос
иг
у
раоис
ебеисв
ојдвор,анаре
диој
едаос
т
а
лина
родс
т
а
нуј
е
из
в
ант
в
рђав
е
. Ка
дј
ес
вебилог
отов
о, Де
ј
окпрвоз
а
ве
деова
ка
вре
д.Ник
ониј
емог
а
одаула
з
икод
к
раља, ис
в
еј
еоба
вља
опре
ког
ла
с
ника
. Никониј
емог
аодавидикра
ља
, ау
зт
ој
ес
вимабило
з
абра
ње
нодас
епре
дњимсмеј
у, дапљуј
уис
лично. Онсет
оликоу
з
охолиоз
а
т
ода, ка
дг
абу
ду
в
иде
лињег
ов
ивршња
цикој
исус
ањимеодрас
лиинепот
ичуизг
орекућенит
ипосе
дуј
ума
ње
в
рлина
, небижа
лилиис
клопилиз
ав
е
ру
, не
г
одаби, ка
дг
анебудувидели, помис
лилидај
е
дру
кчиј
и.
100) Чимј
ет
оуре
диоиучврс
т
иос
вој
ув
лас
т
, Деј
окј
ебиос
т
рогчува
рпра
вде
. Тужбес
уму
мора
липис
ме
нодаша
љуудв
ор, аонј
едонос
иопре
судеис
лаоихнат
ра
гиздвора
. Та
кој
е
пос
ту
па
оспа
рницама
, адру
г
ест
в
ариј
еу
редионаов
ајначин. Кадбис
а
з
наодај
ене
коне
што
28
с
кривио, т
ог
абиодма
хкс
ебипоз
в
аоиос
уђ
ива
обиг
апре
маве
личинипре
с
ту
па
. Адржа
ој
еуходе
ишпиј
у
неуцелојз
е
мљикој
омј
ев
ла
да
о.
101) Де
ј
окј
е
, да
кле,уј
е
диниос
а
моме
дс
кинародињимеу
пра
вља
о.Пос
т
ој
еоваме
дск
аплеме
на
:
Буз
и, Па
рет
а
кени, Ст
руха
т
и, Ар
из
а
нти,Будиј
цииМа
г
и.Тос
убилас
ваме
дс
капле
ме
на
.
102) Де
ј
окус
еродисинФра
орт.Де
ј
окј
евла
да
опе
де
се
тит
риг
одине
, апос
лење
г
овес
мрт
и
дођ
енапре
с
тоФра
орт
. Ка
дј
епримиопре
с
тониј
емубилодовољнодав
ладас
а
мона
дМеђ
анима,
не
г
ој
ерат
ова
опрот
ивПе
рс
иј
а
на
ца;прв
ој
ена
па
онањихина
чиниоихробовимаМе
ђа
на
. Кас
ниј
е
ј
е
, ка
овла
даров
адв
а,итообас
илнана
рода,покориоАз
иј
у
, пај
еда
нз
адруг
имс
вена
роде
, док
ниј
ена
паоинаАс
ирцеизНиниве
, кој
ис
ураниј
едржа
липодс
вој
омвла
шћуцелуАз
иј
у, аса
да
,
поштос
усеодњиходмет
нулињиховис
а
ве
з
ници, билис
ус
ами, а
лис
уј
ош уве
кбилиз
на
ча
ј
а
н
на
род. Алиупоходупрот
ивњихпог
ину
ој
еФраорт
,с
аве
ћиномс
вој
ихв
ој
ника
, пос
левла
дав
ине
оддв
аде
с
етидв
ег
одине.
УпадСкита
103) Пос
лесмрт
иФра
орт
оведођенапрес
т
оКиј
а
кс
а
р, с
инФра
ортов
, аунукДе
ј
оков.Зање
г
ас
е
причадај
ебиомног
охрабриј
иодс
вој
ихпр
еда
ка
. Онј
епрвиуАз
иј
иподе
лиовој
с
куначе
т
е
,
пре
мародовимаоружј
а
, ипрвиодре
диодасв
ак
иродоружј
абудез
ас
ебе
: копља
ници, с
т
ре
лции
к
оња
ници. А претог
ас
веј
ебилоиз
ме
ша
ноиз
брка
но. Тој
еона
јис
т
иКиј
а
кс
а
ркој
ис
ебориос
а
Лиђа
нимака
дј
еу
сре
дданана
ст
а
ланоћиос
вој
иоАз
иј
упрекоре
кеХа
лис
а
. Онј
епос
лет
ог
а
с
ку
пиос
вес
вој
епода
никеинапа
онаНинивудабиосве
т
иооцаиосв
ој
иој
е
. Нањег
ана
па
дну
Ск
ит
ис
аве
лик
ом в
ој
с
ком, подкомандом кра
љаМадиј
е
, синаПрот
отиј
ина, утре
ну
ткука
дј
е
опс
еда
оНиниву, пошт
ос
епрет
ходнос
укобио с
аАс
ирцимаи побе
диоих. Скит
ис
у, на
име,
прот
ера
лиКимериј
цеизЕв
ропе
,г
онилиихуАз
иј
уипродрличакуМе
диј
у.
104) ОдМе
от
ск
огј
ез
ерадоре
кеФаз
идаидоКолхидепотре
бној
едобрупе
ша
кутридес
е
тдана
хода
, аизКолхидене
мамног
одасепут
уј
епадас
ес
тиг
неуМе
диј
у; а
лииз
ме
ђуњихст
а
нуј
еј
ош
ј
е
даннарод,Сас
пири, ипре
коње
г
овогподручј
аморадасепрођенапут
уз
аМе
диј
у.Ипа
кСк
ит
и
нисупродрлиовуда
, нег
ос
уок
ренулиг
орњим, мног
оду
жимпу
те
м, с
але
вес
т
ра
неис
подКав
ка
з
а.
Тусус
еМеђа
нису
кобилис
аСкит
има
, билиодњихс
ав
лада
ниииз
г
убиливла
ст
, аСкит
ису
з
ау
з
елице
луАз
иј
у.
105) А ода
ндесупошлиуЕг
ипа
т
. Алик
адсуст
иг
лиуПале
с
т
инскуСириј
у
, доче
ка
оихј
е
е
г
ипа
т
ск
икра
љ Пс
амет
ихида
ровимаимолба
маодв
рат
иоихданеидудаље.Ака
дсупос
лет
ог
а,
приликом повла
че
ња
, билиуСириј
иуг
радуАс
ка
лону, ве
ћинаСкитај
епрошлакрозг
ра
дне
на
чинив
шиника
квушт
ет
у; са
моихј
ене
з
нат
а
нбројз
а
ост
а
оиопљачка
охра
м не
бе
ск
ебог
иње
Афродит
е
. Ова
јј
ехра
м, коликоса
мј
адоз
на
о,нај
с
т
ариј
иодсв
иххра
мов
апос
ве
ћенихов
ојбог
ињи;
ча
киона
јхрамнаКипрув
одипорек
лоодње
г
а, ка
ошт
опричај
ус
амиКипрани, паиона
јна
ос
т
рвуКит
ериподиг
лисуФе
ничаникој
исубилиизовеис
т
еСириј
е
. А наонеСкитек
ој
ису
опља
чка
лихрамуАс
ка
лонуинасв
ењиховепотомкепос
лалај
ебог
иња‘
’
же
нс
куболе
с
т
’
’
. За
тои
с
а
миСкит
ипричај
удаовиз
богтог
аиболуј
у. Пут
ниципоСкит
иј
имог
укодњихвидет
ит
е
боле
с
никекој
еназ
ив
ај
у„
ена
реј
има
".
106) Пос
лет
ог
аСкит
ис
увла
далиАз
иј
омдва
де
с
етиос
а
мг
одина
, ис
веј
ебилос
пре
мноз
а
у
ст
а
на
кз
богњиховеобес
т
иибе
з
обз
ирнос
т
и. Прис
иљав
а
лисуљудедаимплаћа
ј
удана
ккој
ису
пре
мас
вомћефуодре
ђива
ли, аос
имт
ог
апоре
з
аот
има
лис
уиоднос
илиодс
ва
когс
вешт
обико
има
о.Киј
ак
са
рињег
ов
иМе
ђа
нипоз
овуве
ћинуовихнаг
оз
бу
, опиј
уихипобиј
у. Ме
ђанисут
ако
неса
мос
па
с
лис
вој
ег
осподст
воипоновоуз
е
лиурук
еоношт
осуима
ли, не
г
ос
уз
а
уз
е
лича
ки
Нинив
у (у друг
им причамаћу обј
а
с
нит
ик
акосуј
ез
а
уз
е
ли) и поново целуАс
ириј
у
, осим
Бабилонс
кепокра
ј
ине
.
29
Ас
тиј
агиње
говис
инови
107) Пос
летог
ау
мреис
амКиј
а
кс
а
р, на
конв
лада
винеодчет
рде
се
тг
одина
, акосетуу
рачунаи
в
ре
мекадс
уСкит
ив
ла
да
ли. Напре
ст
одођеКиј
ак
са
ровс
инАс
т
иј
а
г
. Овомс
еродикћи, кој
ојда
имеМандана
. Ас
тиј
агј
ес
ањаока
кос
еонапомокрилаипопла
вилаце
оње
г
овг
ра
дице
луАз
иј
у
.
Пове
рив
шиова
јс
а
нс
ве
шт
е
ницимаит
умачимаснова
, ст
ра
шносепопла
шиокадс
умуг
аони
прот
ума
чили. Ка
сниј
е
, ка
дј
еМа
нданабилаз
аудај
у, ниј
ехт
е
одај
еданиз
ај
е
дногс
вогме
дс
ког
в
е
лика
ша,ј
е
рс
ебој
а
ос
на
, ве
ћј
едаоз
аПе
рсиј
анца
, комеј
ебилоимеКа
мбиз
. Ов
ог
а,пошт
ој
ебио
издобрекућеимирненара
ви, из
а
браој
ојј
ез
амужа
, алиг
аниблиз
униј
есмат
ра
оз
ата
кв
а
г
осподинак
аоне
когМе
ђа
нинаизс
редњегс
т
але
жа
.
ОКировомрође
њуис
пас
ењу
108) Ка
дј
еуда
оМа
нда
нуз
аКа
мбиз
а,Ас
т
иј
агј
епрвег
одинеус
ниодруг
ис
а
н. Са
ња
ој
ека
кој
е
изМа
нда
ниногкрилаиз
ра
с
лавинов
алоз
аикак
ој
ет
алоз
аобу
хв
а
тилаце
луАз
иј
у
. Ит
а
јј
еса
н
пове
риовра
чима
, папоша
љеуПерс
иј
упокће
рк
ој
ај
ебилапре
дпорођ
ај
е
м. Ка
дј
еовадошла,
с
т
а
виј
еподс
тра
жуснаме
ромдај
оју
биј
еноворође
нче
,ј
ерс
умус
ве
шт
е
ници,наос
новусна,били
проре
клидаћеде
т
ењег
овекћерикра
ље
ва
тиуме
с
тоњег
а
. Будућидас
ехт
е
одаос
иг
у
раодт
ог
а,
к
адс
еКирродио,поз
овеонХа
рпа
г
а
,с
в
ог
адвора
нинаирођа
ка
, на
ј
в
ерниј
е
годсв
ихМе
ђа
наисв
их
ње
г
овихдог
ла
вник
а,памуре
че
:
''Харпаже
, не
мојника
коданеиз
в
ршиш з
ада
т
аккој
ит
ипос
т
ав
ља
м; не
мојниме
неиз
лаг
а
т
и
опа
снос
тиине
мојг
апове
ра
ва
тидруг
ом, ј
ера
кобуде
ш ухва
ће
н, са
м ће
ш бит
икривз
асв
ој
у
не
сре
ћу. Уз
миде
тештог
ај
еМанданародила, одне
с
иг
ас
в
ој
ојку
ћиит
амог
аубиј
! Пос
лет
ог
а
с
а
хра
ниг
ака
ког
одт
ихоћеш!’
’
Ха
рпа
гмуодг
ов
ори:
’
’
Господару,нисинидос
аданика
даима
ора
з
лог
адабудешне
з
а
довоља
нмноме
, иубудуће
ћусечува
т
иданепог
ре
шим. Не
г
о, а
кој
епотв
ој
ојвољидата
кобуде
, мој
ај
едужнос
тдат
е
с
а
ве
с
ноус
лужим.’
’
109) Ова
кој
еодг
ов
ориоХа
рпа
г
, ака
дмуј
ебилопре
дат
одет
е
, одеонс
асу
з
амауочимас
вој
ој
ку
ћи. Ка
дј
ес
т
иг
а
окући,ис
причасв
ес
вој
ојже
ништ
омуј
ерека
оАс
т
иј
а
г
. Овамурече
:
„
Ас
а
дашт
асина
умиодаучиниш?’
’
Ха
рпа
гј
ојодг
овори:
„
Сиг
урнодане
ћуиз
в
ршит
ионошт
омиј
еАс
т
иј
а
гна
редио, памаонполу
деоипука
оод
бе
с
а
; не
ћуг
апос
луша
тиине
ћуиз
в
ршит
ит
оу
бис
тв
о. Измног
ора
з
лог
ане
ћут
оде
т
едаубиј
е
м.
Де
т
еј
емојрођа
к, аАс
т
иј
а
гј
ес
ас
вим с
т
арине
маму
шкогпот
омс
тв
а
. Акопа
кже
лидапос
ле
ње
г
овесмртидођенапре
с
т
отакћичиј
еде
т
еонс
адубиј
амој
омпомоћи,з
а
рможебитиот
кудве
ће
опа
снос
тиз
аме
не? Не
г
о,дак
ле,ра
димој
ес
иг
урнос
ти,ика
дј
ев
ећмој
адужнос
тдас
епобрине
мда
с
ет
одет
еу
биј
е,т
ре
бас
ва
ка
кодатоиз
в
ршине
коодАст
иј
а
г
овихрођа
ка
, анене
коодмој
их.’
’
110) Торе
чеиодма
хпоша
љег
ла
сник
ај
е
дномодАс
т
иј
а
г
овихпа
с
тира
,з
аког
ај
ез
на
одас
уму
па
шња
циз
атоврлоз
г
одни, ј
ерс
уупланина
маипунисукрв
олочнихз
в
е
ри. Та
јс
епа
ст
ирз
в
ао
Мит
ра
дат
. А биој
еоже
ње
нробињом к
ој
ојј
ебилоимеКина(Куј
а
), нахеле
нск
ом ј
ез
ику
, ана
пе
рсиј
скомз
в
алас
еСпа
ка
, ј
ерс
екодПерс
иј
а
на
царе
ч„
кион" (па
с) каже„
спа
ка". Па
шњаципо
к
ој
имај
еМитра
да
тчу
ва
оина
па
с
аосв
ој
ас
т
адаг
ове
дале
жа
лисууподножј
упла
нинас
е
ве
рноод
Аг
ба
та
неиупра
вцуЦрногмора.Ова
јдеоМедиј
е
,к
ој
ис
ег
ра
ничис
аСа
с
пирима,ј
а
кој
ег
оровит
к
рај
, ст
рмиобра
с
та
ог
уст
имшумама
, докј
есв
аос
та
лаМедиј
арав
на
. Кадј
е
, дакле
, па
с
тирсмес
т
а
доша
онање
г
овпоз
ив,ре
чемуХа
рпаг
:
‘
’
Ас
тиј
агти наре
ђу
ј
едауз
меш ов
о де
теи даг
аос
т
ав
иш нана
ј
уда
љениј
е
м ме
ст
уу
пла
нина
мака
кобишт
опрепог
инуло.Иовој
ере
ка
одат
ика
же
мдаћете
,а
ког
анеубиј
е
ш, не
г
ог
а
нанек
ина
чинспа
се
ш, у
бит
ина
ј
ст
ра
шниј
омс
мрћу.Ј
ас
а
модређ
ендапрове
римдалисиг
аз
а
ис
т
а
у
био.’
’
30
111) Ка
дј
епа
ст
ирточуо,уз
меде
т
еив
ра
т
ис
еис
т
импут
е
мс
вој
ојку
ћи.Случа
ј
нос
еиње
г
оважена
пора
ђа
ла, итоцеода
н, ибаш с
ет
а
да
, нанес
ре
ћу, породик
адј
епас
т
ирот
иша
оуг
ра
д. Обој
есу
билимног
оз
а
бринут
иј
е
дноз
богдру
г
ог
. Онј
ес
тра
хова
оз
богпорођ
ај
ажене
, аона
, шт
ој
е,пре
ко
обича
ј
а
, Ха
рпа
гбио пос
лаопоње
ногму
жа
. Ка
дј
енапов
рат
кус
тиг
а
окући, ика
дг
ај
ес
а
из
не
на
ђе
ње
мженау
г
леда
ла,првог
ај
ез
а
пит
алаз
а
штог
ај
еХа
рпагт
а
кохит
нокс
е
биз
в
ао.Ов
а
јј
ој
одг
ов
ори:
‘
’
Жено,ка
дс
а
мдоша
оуг
рад,виде
ос
а
мичу
от
ошт
окамосре
ћеданис
а
мника
двидеоида
с
ениј
еника
дде
силокодна
шихг
осподара
. У Харпа
г
овојкућис
висуплака
ли. Сас
тра
хомса
м
у
ша
оунут
ра
. Чимс
а
муша
о, с
паз
имт
иј
аде
т
е
нцека
кос
еба
ца
каипл
аче
, абилој
еокиће
ноз
лат
ом
иобуче
ноупурпурнеха
љинице
. Ха
рпаг
, ме
ђут
им, чиммес
па
з
и, з
а
пов
е
димидас
мес
т
ауз
ме
м
де
т
еидаг
аодне
се
миос
т
ав
имнана
ј
у
да
ље
ниј
емме
ст
уупла
нина
ма,т
едода
дедамиј
еАст
иј
а
гто
з
апове
диоист
ра
шномиз
а
пре
т
и, ус
луча
ј
удатонеу
чиним. Мис
лећидај
еде
тене
когдвора
нина,
ј
аг
ауз
ме
миодне
с
е
м. Ниса
мнис
лут
иоот
кудај
е.За
чудиос
а
мсека
дс
а
мвидеодај
еде
т
еобуче
но
уз
лат
омиз
ве
з
е
неха
љинице
, ај
ошит
ок
акок
одХарпаг
аг
ла
с
нона
ричу.Ус
коронапут
удоз
намз
а
це
ос
луча
јодслуг
екој
имеј
едопра
тиодоиз
ва
нг
ра
даипре
даомидет
е
. Де
т
еј
е, з
а
пра
в
о, било
Ас
тиј
а
г
ов
екће
риМанданеиКамбиз
а
,с
инаКирова
, иАс
т
иј
а
гна
ређ
уј
едас
еоноу
биј
е.Ево,да
кле,
т
ој
етоде
т
е.’
’
112) Из
г
ова
ра
ј
у
ћит
о, пас
т
иродвиј
еде
теипокаже
. А ка
дј
еже
навиде
лак
акој
еде
теле
пои
в
е
лико, з
а
пла
чес
е
, па
днепре
дму
жаи, г
рле
ћимуколе
на
, ст
а
нег
аз
а
клиња
тидадет
еник
аконе
у
биј
а. Аова
јре
чеданеможедру
кчиј
ене
г
одаморатоучинит
и, ј
е
рћедоћиХа
рпаг
ов
еу
ходеда
в
идеи, а
котонеучини, даћебит
ина
ј
с
т
ра
шниј
омс
мрћуубиј
е
н. Кадпа
кника
кониј
емог
лада
на
г
оворимужа
, речемупонов
оже
на:
‘
’
Да
кле
, ка
днемог
удатена
г
оворимдаг
аненосиш ушуму
, ат
иу
чиниова
ко, а
кос
еба
ш
бе
з
ус
ловноморавидет
идај
едет
еос
т
ав
ље
ноушумииубиј
ено. Иј
аса
м, на
име
, родиладет
е
,а
ли
мрт
во. Однес
иовоиос
т
ав
и, адет
еАс
т
иј
аг
ов
ек
ћериодне
г
уј
мока
одас
мог
амиродили. И т
ак
о
нитићетеухв
ат
итиданисипос
луша
ог
ос
пода
ранит
ићемоима
тинемирнус
ав
ес
т
. Покој
ноде
т
е
ћедобит
икра
ље
вс
киг
роб,аовоживонећеумре
т
и.’
’
113) Па
ст
ирус
еучинидауовојприл
ициже
наврлопа
ме
т
ног
овори, т
ес
мес
т
ат
а
коиучини. На
с
мртос
уђе
ноде
т
едонес
еипредаг
асвој
ојже
ни, аонос
вој
е
, кој
еј
ебиломрт
во, уз
меиме
тнеу
к
олев
куукој
ојј
едонеоонодруг
о. Пошт
ој
емрт
вомобука
оце
лооде
лоист
а
вионањег
ана
кит
оногжив
ог
а
, одне
с
ег
ауна
ј
уда
ље
ниј
икра
јпланинеит
а
мог
аос
т
а
ви. Ка
дј
епрошлот
ридана
от
ка
кој
еде
тебиоос
та
вио,па
с
тир,ост
а
вившиј
едногодпа
ст
ираз
асв
огз
аме
ника,одеуг
ра
д,дође
уХа
рпаг
овдв
ор икажему дај
еспре
ма
н дамупокажеде
чиј
и ле
ш. Ха
рпа
гпоша
љес
вој
е
на
ј
пове
рљивиј
екопља
никеита
кос
а
хранепа
с
т
ироводе
т
е
. Онопа
ккој
ећека
сниј
едобит
ииме
Кир,уз
меинег
ов
алаг
ај
епас
т
иров
аже
на
, да
вшимуне
кодруг
оиме
, анеКир.
Какој
еАс
тиј
агдоз
наодај
еКируживоту
114) Ка
дј
епакде
ча
кима
оде
с
е
тг
одина
, дес
илосес
ањимне
штошт
ог
ај
еоткрило. Иг
ра
ос
е,
на
име, с
ас
вој
имвршња
циманапут
уут
омс
е
луукомес
ус
ена
лаз
илањиховаст
а
да
. И де
чациу
иг
рииз
а
бе
рус
е
биз
акра
љаба
ш ов
огде
ча
как
ој
иј
енос
иопас
т
иров
оиме.Онј
ез
а
пов
едиодај
едни
одњихг
ра
деку
ће
, дру
г
идамубудукопља
ници, не
киодњихдабуде’
’
кра
ље
вооко’
’
, анекомј
е
опе
тс
т
ав
иоудужностдадонос
иве
с
т
и. Та
кој
ес
ва
компос
е
бнодаонекудужнос
т
. Међу
тим, ј
еда
н
одде
чакакој
ис
ес
ањимиг
рао, с
инАрт
ембара
, уг
ле
дначове
кауМе
диј
и, ниј
еиз
вршиоКирово
на
ређ
ењеиКирнаре
дидаг
аос
т
алидеча
циухва
т
е.Ка
дсуг
адеча
ципослуша
ли, Кирг
ај
еже
с
токо
из
ба
т
инао. Ка
дј
еов
ајубрз
опос
лет
ог
апуште
н, биој
еј
а
кооз
лој
е
ђе
нз
богт
ог
ашт
ој
епрет
рпео
понижење
, тедођеуг
радипожа
лис
еоцунаКировпост
упа
к,на
з
ива
ј
ућиг
анеименомКир(ј
е
рму
т
а
даиниј
ебилот
а
квоиме
), не
г
ог
ај
епрос
тоз
в
ао„
с
инАс
тиј
а
г
ов
апас
т
ира
". Арт
е
мба
рпа
кј
а
ко
оз
лој
е
ђе
ндођ
еАст
иј
а
г
уз
а
ј
е
днос
аде
ча
комикажемудај
едожив
еоне
чу
ве
нуувре
дуирече
:
31
‘
’
Господару,е
в
окакона
сј
еувре
диос
инт
вог
апа
с
тира
!’
’
––– ипокажемуде
ча
ковалеђ
а.
115) Ка
дј
ет
оАс
т
иј
а
гчу
оика
дсес
вој
имочимауве
рио, апошт
ој
ехт
е
одака
з
ниде
ча
каз
бог
у
вре
деАрт
е
мба
ровеча
с
ти,з
а
пове
дидаседове
ду.ипа
с
тириње
г
овс
ин.Кадс
уобој
ицабилипред
Ас
тиј
а
г
ом, ова
јпог
ле
даКираире
че:
’
’
Ти,синт
а
коне
з
нат
ногчове
каус
удиос
ис
едапониз
ишиос
ра
мот
иш с
инај
е
дногодмој
их
на
ј
уг
ледниј
ихљу
ди?’
’
Аова
јмуова
коодг
овори:
‘
’
Господару, ј
ас
ампре
мањемупра
ве
днопос
т
упио. Се
ос
каде
ца
, ме
ђукој
омј
ебиоион,
из
а
бра
ласумеуиг
риз
ас
вог
акра
ља
. Сма
т
ра
ласудас
амј
аз
ат
онај
з
г
одниј
и. Ос
т
алапа
кдеца
из
в
рша
ва
ласус
в
ешт
оимј
ебилона
ређ
ено,са
мој
еова
јотка
з
а
опослушност
, итобе
зра
з
лог
а
,т
еј
е
з
богт
ог
аибиока
жње
н. Акоса
м, дакле
, з
богт
ог
аз
а
служиодабудем ка
жњен, с
т
ој
им тина
ра
с
положе
њу.’
’
116) Докј
еде
ча
кт
ог
оворио, препоз
наг
аАс
тиј
аг
,ј
е
рс
уг
ас
амецрт
елицаподс
е
ћаленање
г
а
с
а
мог
, аиодг
ов
орј
еода
ва
обољепоре
кло,паив
ре
мекадј
еоднес
е
нучиниломус
едасеподуда
ра
с
аг
одинамаде
чак
а. Онс
ез
богов
ог
апопла
шииз
ат
ренут
а
кз
ане
ми. Ка
дј
е
, на
ј
з
ад, ј
едв
адошао
с
е
би, поштој
ехте
одасеот
ре
сеАрт
е
мба
ра,идабудена
с
а
мос
апа
ст
иром, ре
че:
‘
’
Арт
ембаре
, ј
аћу с
еве
ћ потрудит
и дани ти ни тв
ојсин небу
де
т
ене
з
а
довољни.’
’
Арт
ембараот
пус
ти, аКира
, поз
апове
с
тиАст
иј
а
г
а
, у
ве
дус
лу
г
еунут
ра
. Ка
дј
епа
ст
ирос
т
аос
ам
с
а
мца
т, Ас
тиј
а
гг
аз
апит
аот
кудј
едобиот
оде
теикомуг
ај
еда
о. Пас
т
ирмуодг
ов
оридај
еде
т
е
ње
г
овоидај
еонакој
аг
ај
еродилај
ош ув
еккодњег
а
. Аст
иј
а
гмуре
чеданерадидоброшт
ос
е
из
ла
жемуче
њу, па
, докј
етог
оворио, даз
на
ккопља
ницимадаг
аухапс
е. Ка
дсуг
ас
т
ав
илина
муке
, нај
з
а
дј
ерека
оис
тину
. Ис
причаој
ес
веодпочет
кака
кој
ебилоимолиој
ез
амилос
т
. И
Ас
тиј
а
гј
ена
ре
диодасеонпомилуј
е.
КажњавањеХарпаг
а. Ас
тиј
агшаљеКирауПерсиј
у
117) Ка
дј
епа
с
тироткриоис
т
ину, Аст
иј
а
гг
аниј
ев
ишеиспит
ива
о,алиј
ебиој
ош ог
орче
ниј
ина
Ха
рпа
г
аиз
а
пове
дидаг
ањег
ов
апрат
њас
ме
ст
апоз
ов
е.Ка
дј
еХа
рпа
гиз
ишаопредње
г
а
,з
апит
аг
а
Ас
тиј
а
г
:
‘
’
Ха
рпа
же
, ка
кос
иу
биооноде
т
екој
ес
амтипреда
о,акој
еј
еродиламој
акћи?’
’
Ка
дј
еХа
рпа
гв
иде
одасет
а
монала
з
иипа
с
тир, ниј
елаг
ао, данебибиоухва
ћен, нег
о
ис
причаов
о:
''Гос
пода
ру, ка
дс
ампримиодет
е
нце
, смишља
ос
а
м ка
кодаурадим пот
вој
ојв
ољиине
пре
кршимт
вој
ена
ре
ђење
, адауист
ов
ременеучинимна
жаонит
вој
ојкћери. Ова
кос
а
мура
дио.
Поз
ва
ос
амов
ог
апас
т
ираипреда
омудет
е
нце,ре
ка
вшимудатина
ређу
ј
е
шдасеоноубиј
е
. Икад
ов
окаже
м, нис
амсла
г
а
о. Тис
ис
а
мт
аконаре
дио. Тадас
ам г
а
, дакле
, пре
да
оов
ом па
с
тируи
з
апове
диомудаг
аос
та
виунепроходнојпла
ниниидаг
ане
ковре
мечув
адокнеу
мре
, ау
зт
ос
ам
муз
апре
тиодаћез
лопроћиакот
онеучини. Ка
дј
е, пошт
ој
еов
ајиз
в
ршиона
ређ
ење, дет
е
нце
у
мрло, пос
ла
оса
м нај
ве
рниј
ее
внухе
, т
еса
мс
ет
а
копре
коњихуве
риодај
еделоиз
врше
нои
с
а
хра
ниоса
мде
т
е.Та
кој
ет
обило,г
ос
подару
, ит
акој
едет
еубиј
е
но.''
118) Ха
рпа
гј
ег
овориоис
т
ину, аАс
т
иј
а
г
, обуз
да
вшис
рџбукој
аг
ај
еобуз
е
лаз
богсв
е
г
ашт
ос
е
дог
одило, ис
причапрв
оХарпа
г
ус
вешт
ој
еодпа
ст
ираот
омечуо, аз
ат
им ут
окураз
г
ов
ора
с
а
општ
имудај
едет
еуживот
уидас
ест
ва
рс
рећнос
вршила
. Збоговогпос
тупкапре
маде
чаку,
ре
чеонуна
ст
а
вку,г
риз
лаг
ај
ес
ав
ес
т
, аипреба
цива
њес
вој
ек
ћериниј
емог
аола
кодаподне
се
.
''Та
ко, да
кле
, пошт
о.ј
есудбинаов
онадоброокре
ну
ла,поша
љимисв
ог
ас
инаовомна
ше
м
новопридошлом, аис
тот
а
ко, поштоима
мна
ме
рудапринес
е
мжртвуз
а
хва
лницубог
овимакој
има
ис
таприпада
, дођимиит
инаруча
ккој
ићуприре
дит
иуњиховуча
ст
.''
32
119) Ка
дј
е Ха
рпа
г то чуо, па
дне ничице на з
е
мљу, пре
сре
ћа
н шт
ој
е, и поре
дс
вој
е
не
пос
лушнос
т
и, т
акосре
ћнопроша
о, пај
еча
кпоз
ва
нинат
ајруча
к. Зат
оодеку
ћии одмах
пошаљес
вог
ас
ина(има
ој
е
, на
име
, ј
е
динцас
инакомеј
ебилоокот
рина
е
стг
одина
) уАс
тиј
а
г
ов
дв
орина
редимударадис
вештомуАс
т
иј
агбудез
а
пове
дио.И, с
ре
ћа
н, пре
с
ре
ћан, ис
причажени
шт
ас
едог
одило. Аст
иј
а
г
, ме
ђут
им, кадј
еХа
рпаг
овс
индоша
о,з
а
кољег
а,исе
ченакома
деиј
еда
н
де
оме
с
аиспе
че, ај
е
данде
ос
кува
, пака
дј
ебилодоброз
г
от
овље
но, из
не
с
ег
анат
рпе
з
у. Кадј
е
дошловре
меручку,дођ
ус
виос
т
алиг
ос
т
и, паиХарпаг
. Ас
т
иј
а
г
уидруг
имг
ост
имаиз
не
с
унас
то
пуној
а
г
ње
ће
гме
са
, аХа
рпа
г
удоне
с
усв
емес
оодње
г
овасина
, ос
имг
лав
е, ша
каис
топа
ла. Ови
де
ловисулежа
лина
пољу, с
а
крив
е
ниуј
е
днојкот
а
рици. Чимј
еиз
г
ле
да
лодај
еХа
рпагдос
тај
е
о,
Ас
тиј
а
гг
аз
а
пит
адалимуј
еприј
а
оруча
к. Ка
дј
еХа
рпагодг
ов
ориодамуј
ечакј
а
коприј
ао,
доне
сукот
а
рицуиуњојув
иј
е
нудечиј
уг
ла
вуик
рај
њеделов
еног
уируку,темуАс
т
иј
а
гз
апове
ди
дапре
дсв
имаот
криј
екот
арицуидауз
меизњеоноштохоће
. Ха
рпа
гпос
лушаипре
поз
наост
а
т
ке
с
в
огс
инчића
. Виде
вшит
о, Харпа
гнеиз
г
убиприс
е
бнос
тис
ав
ладасе
. Та
дг
аАс
тиј
а
гз
а
питадали
з
наодка
кв
еј
едив
ља
чиј
е
оме
с
а
. Ова
јре
чедаз
наидамуј
ес
вепра
вошт
окра
љу
ради. Ре
ка
вши
т
о,покупис
веос
та
т
кеме
саиодекући.Ве
ру
ј
е
мдај
ес
вепоку
пљенеос
т
а
ткеиса
хра
нио.
120) Та
кој
е
, дакле
, Ас
т
иј
а
гк
аз
ниоХарпа
г
а. Дабиодлу
чиоштасаКиромдаради, поз
ов
еоне
ис
тес
ве
шт
еникекој
ис
умуона
јс
анбилипроту
ма
чили. Ка
дсудошли, Ас
т
иј
а
гихз
а
пит
акак
осу
мутопрот
ума
чилиса
н. Ов
имунатока
жу
, ист
оона
кока
оираниј
е
, дасупроре
клика
коћe де
чак
пос
та
т
ик
раља
кодоживиира
ниј
енеу
мре
. Ас
тиј
агимов
ак
оодг
ов
ори:
''Де
теј
еуживот
уиниј
еумрло, исе
ос
каде
цас
уг
а
, докј
еусе
лужив
ео, билаиз
а
бра
лаз
а
к
раља. И онј
есв
епос
ловес
врша
ва
ока
оправ
икра
љ. Одре
ђива
ој
еикопља
нике
, ивра
т
а
реи
г
лас
оношеисв
едруг
о.Аса
да
, шт
авимис
литеос
ве
мут
оме
?''
Ис
ве
шт
е
ницире
коше:
''Акој
еде
ча
кживиакој
ебе
зне
кена
ме
ребиокра
љ, нетре
баондаз
богње
г
адас
ебој
иши
неу
з
ру
ј
а
ва
јс
е
; нећеника
кој
ош иподруг
ипутв
лада
т
и. Не
кана
шапре
двиђа
њадог
а
ђа
ј
ус
еиу
ша
ли, ионошт
ос
ус
новипре
дс
ка
з
ив
алииспа
дненакра
ј
украј
е
вака
оне
штобе
з
нача
ј
но...
''Нат
оћеимАс
тиј
аг
:
''И ј
ас
ам, св
ешт
е
ници, уг
ла
вном, т
ог
амишље
њадасес
анис
пу
нионат
ајначиншт
ој
е
де
ча
кбиоименова
нз
акра
ља
, и не
ма
м вишера
з
лог
адаг
ас
еи да
љеприбој
а
ва
м. Ипа
к ме
пос
ав
е
туј
т
еидоброраз
мис
литеосв
емука
кобиубудућебилошт
ос
иг
урниј
еимомдв
ору, аи
в
а
ма
!''
Натомусв
ешт
е
нициодг
оворе
:
''Гос
пода
ру,из
ана
сј
еодна
ј
в
еће
гз
нача
ј
адаос
т
а
нетв
ој
авла
дав
ина
. Де
чакс
еодна
родиои,
а
ков
лас
тдођеуњег
ов
ерук
е, аонј
еПерс
иј
а
на
ц, миМе
ђа
нипос
та
ће
моробов
ииПе
рсиј
а
нциће
на
спре
з
ира
т
ика
от
уђинце. Доклег
одт
и, ка
она
ш су
на
родник, будеш напре
ст
олу, имиће
мо
дот
леима
т
иу
делаувла
ст
ииужив
аће
моузт
е
беве
ликопошт
ова
ње
. Ут
а
квимок
олнос
т
имамис
е
мора
мобринут
ииз
ат
е
беиз
ат
војпре
с
то. И, на
ј
з
ад, а
коприме
т
имоне
куопа
с
нос
т
, св
еће
мот
и
у
на
пре
дре
ћи. Ас
а
да,поштос
еса
нниј
еобис
т
инио,мис
енебој
имо,ит
ебика
же
модас
енебој
иш,
иоводруг
от
иса
ве
т
уј
емо: с
клониовогде
ча
каис
пре
дочиј
уипоша
љиг
ародит
ељимауПе
рс
иј
у!''
Ка
дј
еАст
иј
а
гт
очуо,силносеобра
ду
ј
е
, папоз
овеКираиречему
:
''Синко,хт
е
ос
ампре
мат
ебине
ј
акомне
прав
еднодапос
тупимз
богпривиђе
њаус
ну,а
ли, на
т
в
ој
ус
ре
ћу
, ост
а
осиуживот
у.Са
да
, да
кле
, идирадос
ноуПе
рсиј
у
, ај
аћутиодма
хдат
ипра
т
иоце.
Ка
ддође
шта
мо,на
ћиће
шсв
ог
аоцаимај
ку,анепас
т
ираМит
рада
т
аиње
г
овуже
ну
.''
121)
122) Торе
чеАс
тиј
агипоша
љеКирауПе
рсиј
у
. А ка
дова
јдођеуКа
мбиз
овдв
ор, родит
е
љиг
а
ра
дос
нопримеи, доз
на
вшидај
ет
оон, обас
пуг
аве
ликомне
жношћу, ј
е
рсуусв
ој
евре
мебили
оба
ве
шт
енидај
еондабиопог
ину
о,тег
аз
а
пита
ј
ука
кој
еос
та
оужив
оту.Онимиспричададот
а
да
ниј
еот
омеима
онипој
маидај
ебиоуз
а
блу
ди, пај
ет
е
кузпутдоз
наоос
вомс
т
рада
њу.Ве
рова
о
ј
ез
асе
бедај
есинАс
тиј
аг
ов
апа
с
т
ира
, ат
е
кј
ез
ав
ремеовогпут
ова
њаодсв
ој
ихпрат
илацачуоо
с
в
емут
оме
. Причаој
едаг
ај
еодне
г
ова
лапас
т
иров
ажена
, ињуј
ев
еомамног
охва
лио;Кинамуј
е
33
уприча
њубилас
веис
ваина
ј
в
ишеј
еоњојг
оворио. А родит
е
љика
дс
учу
литоиме
, идаби
Пе
рсиј
а
нциматоштоимј
ес
инос
т
аоуживот
уиз
г
леда
лобожа
нс
т
ве
ниј
е
, прот
урепричука
кој
е
одба
че
ногКираодне
г
ова
лаку
ј
а
.
КирнаговараПерсиј
анцедас
еодме
тну
123) Оту
дпотичеиоваис
т
априча
. Ка
дј
еКирв
ећодра
ст
а
оибиоме
ђув
ршњациманај
хра
бриј
и
ина
ј
омиљениј
и, ј
а
вимус
еХа
рпагипоша
љемуда
рове
,ј
е
рј
еима
она
ме
рудас
еос
ве
т
иАс
тиј
аг
у
.
Увидеој
едамус
еонса
м, к
аообичанг
ра
ђанин, нећемоћидаос
в
ет
и. Ка
дј
ев
иде
одај
еКир
одра
с
т
ао,из
абра
ог
ај
ез
ас
в
ог
ас
ав
ез
ника,ј
ерј
еупоредиоКировепа
т
њес
ас
вој
импа
т
ња
ма
. Апре
т
ог
ај
еовоура
дио. Поштој
еАст
иј
а
гбиоомрз
нуткодМеђ
ана
, с
а
ст
а
ј
а
ос
еХа
рпа
гпос
е
бнос
а
с
в
акимодме
дс
кихпрва
каинаг
ов
ара
оихдаз
ба
цеАс
т
иј
а
г
ас
апре
с
толаипопнунање
г
аКира
. Кад
муј
ет
а
јпоса
опоша
оз
арукомика
дј
есв
ебилоприпре
мље
но, хте
ој
еХарпа
гнане
кина
чинда
от
криј
ес
вој
уна
меруиКиру,кој
иј
еживе
оуПе
рс
иј
и. Пошт
одрукчиј
ениј
еник
акомог
а
о, ј
е
рсуна
с
в
импут
е
вимабилес
тра
же, онј
еиз
мис
лиоов
олука
вс
тв
о. На
ба
виој
ез
е
ца
, ра
спориомут
рбухи
ниј
емуочупаокрз
но, нег
оуона
коцелогз
е
цас
т
ав
иписмоукој
еј
енапис
а
ошт
ај
ехт
е
о. За
т
имј
е
з
ашиоз
ечиј
итрбух,даомре
же
,т
обожека
оз
алов,св
омна
ј
пове
рљивиј
е
мдвора
нинуипос
ла
ог
ау
Пе
рсиј
у
, на
редившимудапре
даз
е
цаличноКируидамууче
т
ириокакажедас
вој
е
ру
чнора
спори
з
еца
, алиданиконебудепрису
та
нк
адт
обудера
дио.
124) Овој
е
, дакле
, св
ебилоиз
врше
ноиКируз
меира
с
пориз
еца
. На
ша
вшиуње
муписмо, уз
ме
г
аипрочит
а.Оној
ег
лас
ило:
''ОКамбиз
овс
ине,оте
бисебринубог
ови, ј
е
рка
кобиина
чеима
от
а
квус
удбину? Садај
е
в
ре
медасеос
ве
тиш Ас
т
иј
аг
уз
асв
ој
еубист
во.Поње
г
овојже
љитис
иу
мро, апов
ољибог
оваи
мој
ојос
та
осиужив
оту
. Мис
лимдас
ив
ећдав
нос
аз
на
ошт
ај
ес
веАст
иј
а
гсат
обомура
диоишт
а
с
а
мј
апре
па
т
иоодње
г
аз
а
т
ошт
от
енис
а
мубиоишт
ос
амтепре
да
опа
ст
иру
. Акохоћеш даме
пос
лушаш, бићеш кра
љ уис
т
ојз
емљиукој
ојвла
даАст
иј
а
г
. Наг
ов
ориПерс
иј
а
нцедапре
ђуна
т
в
ој
ус
т
рануипове
див
ој
с
кунаМе
ђа
не.АкомеАс
тиј
а
гпост
а
виз
ак
ома
нда
нт
авој
ск
епротивт
е
бе,
пос
тићићеш оношт
оже
лиш, аис
т
ота
коа
копост
а
виинек
огдру
г
огодме
дскихпрв
ак
а. Ониће
пре
ћинатв
ој
ус
тра
нуипомоћићет
идаз
ба
циш Ас
т
иј
а
г
а. Так
о, да
кле, будис
пре
ма
ндаово
у
чиниш, ит
ошт
опре
!''
125) Чувшит
о, Кирра
з
мислика
кона
ј
па
ме
т
ниј
едана
г
овориПе
рс
иј
а
нцедасеодме
тну, падође
доз
а
кљу
чкадај
ет
одошлоупра
вичасипос
ту
пиов
а
ко.Уј
еднописмона
пишес
вештој
ес
ма
т
ра
о
з
апот
ре
бноис
аз
ов
ес
купшт
инуПе
рсиј
ана
ца
. Нас
ку
пшт
иниот
ворипис
мо, пог
ле
дауње
г
аи
с
а
општ
идаг
ај
еАст
иј
а
гпос
т
а
виоз
ав
рховногкома
нда
нтаПе
рс
иј
а
на
ца.
''Ас
а
да,— ре
чеус
вомг
овору— Пе
рс
иј
а
нци, наре
ђуј
е
мва
мдас
в
акиодв
асдођес
ај
е
дним
с
рпом.''
Тоимј
еКирз
а
пов
е
дио.Абилој
емног
оперс
иј
с
кихпле
ме
на
. Кирс
ак
уписа
монек
аодњих
ина
г
овориихдас
еодме
т
нуодМе
ђа
на,. Тосус
ле
де
ћапле
мена
, одкој
ихз
а
вис
есв
иост
а
ли
Пе
рсиј
а
нци: Па
с
арг
а
де
, Ма
ра
фиј
цииМа
спиј
ци. Ме
ђуњиманај
бољис
уПас
а
рг
аде
; њимаприпа
да
и породицаАхе
ме
нида
, изкој
е пот
ичуи пе
рсиј
с
ки кра
ље
ви. Ос
т
а
ла пе
рсиј
скапле
ме
нас
у:
Па
нт
иј
а
леј
и, Де
рус
иј
е
ј
ииГе
рма
ниј
и. Свис
еониба
вез
емљора
дњом, докс
еДа
ј
и, Ма
рди, Дропици
иСа
г
арт
иј
циба
вес
т
очарс
т
вом.
126) Ка
дсу,да
кле,с
видошлисапоменут
имс
рповима(уПе
рсиј
иј
е
, на
име
, биој
еда
нпреде
оод
ок
оос
а
мна
ес
тдодва
де
се
тст
а
диј
а, с
а
вобрас
т
аоут
рње
), Киримна
ре
дидаовуз
емљуис
крчез
а
ј
е
дандан. Кадс
уПе
рс
иј
а
нцис
вршилиова
јте
шкипоса
о, онимпоновоз
а
пове
дидадођуиду
ћег
да
наокупа
ни. ТогданаКирс
а
купиочев
ас
т
адак
оз
а,ова
цаиг
ов
еда
, покољеихиприпре
мисв
еда
поча
ст
иПерс
иј
а
нце
, ау
зт
оиз
не
сепре
дњихна
ј
бољевиноихле
б. Ка
дс
ус
ут
ра
да
нПе
рс
иј
а
нци
дошли, наре
диимдасераз
ме
ст
еполива
диидас
еча
ст
е
. Ка
дј
е
,з
а
т
им, г
оз
бабилаг
от
ова
, Кирих
з
апит
акој
иимс
еданвишедопа
да
, та
јилиона
јпре
т
ходни.Онимурекошедај
еиз
ме
ђуњихз
а
ис
т
а
34
в
е
ликараз
лика
. Првогда
наимј
ебилолоше,адруг
огимј
есв
едобробило.Кириху
хва
т
из
аре
чи
от
криј
еимце
лусв
ој
унаме
ру
,г
оворе
ћи:
''ЉудиПе
рс
иј
а
нци, с
адаимат
едабира
т
е:а
комебуде
т
ехт
елидас
лушат
е
, има
ће
т
еова
квеи
бе
з
бројдру
г
ихбла
г
одет
иине
ће
теима
тиника
квихропс
кихне
воља
, ааконебуде
т
ехт
елидаме
с
луша
те
, има
ћет
ебез
бројне
воља, с
личнихонимај
уче
ра
шњим. Зат
омепослуша
ј
т
еиос
лободит
е
с
е
! Из
г
ле
дадај
еса
мбогхт
еодасеј
ародимидатоуз
ме
мус
вој
еруке
, амислимданивинис
т
е
људиниучемудруг
ом г
ориодМе
ђа
на
, паниупог
ледура
т
нихве
штина
. Ка
дј
е
, да
кле
, т
ако,
одме
тнит
есеодма
ходАс
т
иј
а
г
а!''
ПобунаПерсиј
анаца.Ас
тиј
агг
убипре
с
то
127) Пе
рсиј
а
нциг
аодма
хпримез
ав
ођуибилисус
пре
мнидас
еос
лободе
,ј
е
римј
еве
ћода
вно
билододиј
аломедс
ког
ос
подс
т
во. Кадј
еАст
иј
а
гчуошт
ај
еКиручинио, поша
љемуг
ла
сникаи
поз
ов
ег
аксе
би. Кир, ме
ђутим, на
ре
диг
ла
сникудај
а
виАст
иј
а
г
удаћепредоћикње
мунег
ошто
т
обудеис
а
мАс
тиј
агжеле
о. Чувшит
о, Ас
тиј
а
гна
оружас
веМе
ђанеи, каодај
ес
иша
ос
ау
ма
,
пос
та
в
иначе
лов
ој
с
кеХарпа
г
а, з
а
боравившипритомештамуј
ера
ниј
ебиоучинио. Ка
дсу
Ме
ђанист
упилис
аПерс
иј
а
нцимауборбу, не
кисусеодњихдоброборили. Тосубилионикој
и
нисуучес
т
вова
лиуз
ав
ери. Друг
ис
упребе
г
линас
т
рануПе
рсиј
а
наца
, аве
ћинаодњихниј
ехт
е
ла
дас
ебориипрос
тој
епобе
г
ла
.
128) Ка
дј
емедс
кавој
ск
ас
рамноуништ
е
наичимј
еАс
тиј
а
гот
омес
аз
на
о, поручионпрет
е
ћи
Киру:
''Алис
еКирипа
кне
ћера
дова
ти!''
Рек
ав
шито, нај
пренабиј
енакола
цонет
ума
чес
нвак
ој
ис
уг
ана
г
оворилидапоште
ди
Кира
,з
а
тимс
вепреос
т
алеМе
ђа
неуг
ра
ду,ис
т
ареимла
демобилишез
аборбу.Ка
дј
еначе
луових
с
т
упиоуборбус
аПерс
иј
а
нцима
, Ас
т
иј
а
гј
ебиопобе
ђе
ни, поштој
еиз
г
убиос
веонеМе
ђа
некој
е
ј
ес
ас
обомбиопове
о,живз
а
робље
н.
129) За
робље
ном Аст
иј
а
г
уприша
ој
еХа
рпа
г
, руг
а
омус
еи г
рдиог
а
, паг
а, поре
дос
та
лих
у
вре
дљив
ихре
чи, з
а
пит
аиз
ањег
ов
уг
оз
бу, накој
ојј
епре
довог
аиз
не
осиновље
воме
со, идали
муиз
г
ле
дале
пшење
г
оворопст
воне
г
окра
ље
вс
кавла
ст
. Ас
т
иј
а
гг
аз
апит
а
:
''Ј
е
с
илит
ит
онаг
ов
ориоКира
?''
„
Да
, — одг
овориХа
рпа
г— ј
ас
а
мра
дит
ог
апис
аоКируимог
усеспра
вомдапонос
им.''
''Тисина
ј
г
лупљиина
ј
не
пра
ве
дниј
иодс
вихљуди,'' ре
чемуАст
иј
а
г
, ''на
ј
г
лупљиз
а
т
ошто
с
и, у
ме
ст
одас
иса
мпост
а
окраљ, у
чиниос
ададав
лас
тдођ
едруг
омуруке
; анај
непра
ве
дниј
из
а
то
шт
осиз
богоногручкаг
урнуонедужнеМе
ђа
неуропс
т
во.Ка
дј
ев
ећмора
лот
акодабу
де
, дауз
ме
к
раљев
скувла
стне
кодруг
и, пра
ве
дниј
ебибаре
мбилодај
евла
с
тда
танек
ом Ме
ђа
нину
, ане
Пе
рсиј
а
нцу. Са
дас
упакне
виниМе
ђа
никривицом т
в
ој
ом пос
т
алиробови, уме
с
тодаос
та
ну
г
осподари,араниј
иробовиПе
рсиј
а
нциса
дасупос
та
лиг
оспода
риМе
ђа
на.''
130) Ас
тиј
а
гј
ета
кос
врг
нутсапре
с
толапос
левла
да
винеодтриде
се
типетг
одина, аМеђ
ани
па
днуподпе
рс
иј
с
киј
а
ра
мз
богобе
с
т
иов
огчове
ка
, пошт
осувла
далиуАз
иј
исаонес
т
ра
нере
ке
Ха
лис
апунихс
т
одв
а
де
с
е
тиос
а
мг
одина,нера
чуна
ј
ућит
уивре
мес
китс
кевла
дав
ине.Ка
сниј
есу
с
епока
ј
а
лиштос
уовобилиучинилииодмет
нулис
ус
еодДариј
а
,а
лис
уихПе
рс
иј
а
нципобедили
ипобунууг
ушили. АПе
рсиј
а
нци, кој
исуподвођс
т
вомКираиз
авре
меАс
тиј
а
г
ас
т
рес
лис
асе
бе
ме
дскиј
ара
м, в
лада
ј
уот
а
дауАз
иј
и. Кирниј
еништаура
диоАст
иј
а
г
уне
г
ог
ај
едржа
окодсе
бедок
ов
а
јниј
еу
мро. Та
кос
еКирродио,одра
с
т
аоипос
т
аокра
ље
м, апос
лет
ог
апокориој
еКре
з
а
, кој
и
г
ај
ена
па
о, ка
ошт
ос
а
мве
ћра
ниј
еис
прича
о. Так
ој
е, он, на
ј
з
ад, ка
дј
еса
вла
да
оКре
з
а
, пос
т
а
о
г
осподарце
леАз
иј
е
.
ЖивотПе
рс
иј
анаца,њиховаве
раипраз
ници
35
131) Опе
рс
иј
ск
омживот
уиобича
ј
имаз
намово. Кипове
, храмовеижрт
ве
никео
ниу
општ
ене
пра
венит
иподижу
, нег
осма
тра
ј
убудала
маонекој
ит
очине
, помоммишље
њу, з
богт
ог
ашто
бог
ов
енис
уз
амишља
лика
оХеле
ни, уобликучов
ека
. Има
ј
уобичајдас
епењунаврхов
епла
нина
идапринос
ежрт
веЗе
вс
у-Орму
з
ду
. Оницеонебе
с
кис
водна
з
ив
ај
уОрму
з
довим име
ном. Ис
то
т
а
копринос
ежрт
ве
:с
унцу,ме
с
ецу,з
е
мљи,ва
три,водиив
ет
ров
има.Ис
амоовимаприносежртв
е,
итој
ош одна
ј
ст
а
риј
их в
реме
на
. Ка
с
ниј
ес
упримили сас
тра
необича
ј
, итоодАс
ира
цаи
Ара
бљана
, дапринос
ежртв
еУраниј
и, т
ј
. не
бе
с
којАфродит
и. Асирцина
з
ива
ј
уАфродит
уМилит
а,
Ара
бљаниАлила
т
, аПе
рсиј
а
нциз
овутобожа
нс
т
воМитра
.
132) Пе
рсиј
а
нцисуова
копринос
ил
ижрт
вепоменут
имбог
ов
има.Нег
радежрт
ве
нике
, нит
ипа
ле
в
а
трека
дхоћедаприне
с
ужрт
ву, нит
ипиј
ууча
с
тбог
ов
а,инес
лу
жес
еве
нциманиму
з
ик
ом, па
ниј
е
чамнеу
пот
ре
бљав
а
ј
уз
ажрт
ву. Ка
дне
киодњиххоћедане
ком одов
ихприне
сежрт
ву
,
дов
едежив
отињуодре
ћенуз
ажрт
вунаочишћеноз
е
мљиштеипоз
ов
ебог
ас
та
вившис
е
бинаг
ла
ву
на
ј
че
шћеча
лмус
ав
енце
мимрчик
овихг
ра
нчица.Она
јкој
ипринос
ижрт
вунес
медасемолибог
у
с
а
моз
ас
ебеиз
ас
вој
ез
дра
вље
, не
г
ос
емолиз
адоброиз
дра
в
љекра
љаисв
ихПе
рс
иј
ана
ца
,ј
е
ри
онпр
ипадацеломна
роду. Ка
драз
де
лежрт
в
унакома
деииспе
куме
с
о, прос
т
ирус
ве
жутра
ву
,
на
ј
че
шћеде
т
елину,инањус
та
вљај
усв
еме
с
о. Ка
дг
апа
кс
та
венат
ра
ву,при-с
ту
пимус
ве
ште
ник
ипев
ас
ве
т
епе
сме
''Опос
т
анкубог
ова
", ка
ошт
оса
миПерс
иј
а
нцина
з
ива
ј
утупе
сму
. Безсв
ешт
е
никаони, по
обича
ј
у, непринос
ежрт
ве
. Пошт
ос
ек
рат
ковре
мез
а
држинаме
ст
уг
десеприносижртв
а, чов
ек
к
ој
иј
епринос
иодносиме
с
окућиира
спола
жењимепосв
ој
ојвољи.
133) Рође
нда
нимј
ес
вимана
ј
ве
ћипра
з
ник
. Пообича
ј
у
, т
огда
насебољеј
е
деичас
т
ине
г
оу
ос
т
а
леда
не
. Тогда
нас
вибог
а
тиј
иис
пе
куупе
ћимаг
ове
че
, коња, ка
милуилима
г
а
рцаииз
нос
е
пре
дг
ос
т
е, асирома
шниј
иприпре
ма
ј
ус
ит
нус
т
оку. Не
мај
умног
ој
е
лаз
ав
ре
меручка
, а
лиз
а
то
има
ј
умног
ос
ла
т
киша
, а
лиит
онеј
е
дус
веодј
едном. Збогт
ог
ака
жуПерс
иј
а
нциз
аХе
ле
неда
г
ладниус
та
ј
уиз
аручка
,ј
е
рк
одњихне
маув
екс
лат
киша
, ика
димсесла
т
кишииз
нес
у, онине
пре
ст
а
ј
удај
е
ду. Ве
омаволев
иноинесмеј
удапов
ра
ћај
унитимокреј
е
данпре
ддру
г
им. Натос
е,
да
кле
, кодњихобра
ћав
еликапа
жња
. А имај
уобича
јдапиј
а
нидонос
еодлуке
, онај
ва
жниј
им
с
т
ва
рима
. Шт
оимс
ез
авре
мес
ав
ет
ова
њадопа
дне
,т
оимсут
ра
данњиховдома
ћин, учиј
ојс
ус
е
ку
ћидог
ова
ра
ли, из
не
с
епредњихдаотомера
с
пра
вљај
уика
дс
ут
рез
ни. Акоимс
едопаднеикад
с
ут
ре
з
ни, ондаус
ва
ј
ај
ут
уодлуку, аак
оим сенедопадне, ондај
еодба
цуј
у. О че
мус
ус
е
пре
тходнот
рез
нипос
а
ве
т
ова
ли, от
омеј
ош ј
е
дномипиј
а
нира
з
мишља
ј
у.
134) Пот
омека
косепонаша
ј
уј
е
да
нпре
мадруг
омка
дсесус
ре
тнунапут
е
вима
, можесевидет
и
далиприпа
дај
уист
омс
т
але
жу.Уме
с
т
опоз
дра
ва
, онисељубеуу
ст
а
, аа
кој
еј
еда
нодњихизмало
ниже
гс
т
але
жа
, пољу
бес
еуобра
з
е.Акој
епа
кј
е
данодовихизмног
ониже
гс
т
але
жа,онпадана
з
емљуиљубиног
еономизв
ише
гс
т
але
жа.Одмахпос
лесе
бенај
вишепошт
уј
унај
ближесус
е
де
,а
з
ат
имо
неиз
ањихита
кода
љепореду.На
ј
мањепа
кпошт
уј
уонекој
ис
уна
ј
даљеодњих. Зас
е
бе
мис
ледас
уна
ј
бољинас
в
ет
у, аос
т
а
лепошт
уј
упремас
те
пенуув
ажа
ва
њаврлине,аз
аонекој
ису
на
ј
да
љеодњихмис
ледасуна
ј
г
оринасв
е
ту. Завре
меМе
ђа
нана
родис
уималивла
с
тј
еда
ннад
друг
им, анадс
вимасуима
ливла
стМеђа
ни, ина
донимакој
ис
ус
т
анова
лиодма
хдоњих,аовису
,
опе
т,има
лив
лас
тна
дсв
ој
имс
ус
едима
, аови,опе
т
, на
донимадос
е
бе,ит
а
кода
ље.Премат
омесу
иПе
рс
иј
а
нцице
нилина
роде.Ита
кој
еј
е
даннародз
адруг
имре
домвла
да
оиуправ
ља
о.
Обичај
иПе
рс
иј
анаца
135) Пе
рсиј
а
нцина
ј
в
ишеодс
вихна
родаприма
ј
ут
уђеобича
ј
е
. Наиме
, нос
еме
дс
кооде
ло, ј
е
р
мис
ледај
еле
пшеодњиховог
, аура
тидууе
г
ипа
т
ск
имоклопима
, пачимчуј
уз
атуђ
аужив
а
ња
,
онииходма
хприма
ј
у. ТакосуодХе
ленана
училидаполноопшт
есаде
ча
цима
. Сва
киодњихс
е
же
нис
амног
имз
аконитимже
на
ма,аима
ј
уј
ошиве
ликибројне
з
а
конит
ихже
наиноча
.
36
136) Ка
она
ј
ве
ћав
рлина,послеј
у
на
шт
в
ауборби, сма
трасеима
тишт
овишес
инова
. Ономекој
и
дока
жедаимана
ј
в
ише
, кра
љшаљес
ва
кег
одиненарочит
епок
лоне
. Великибројс
иновас
мат
рас
е
з
аз
на
кс
наг
е. Синов
епоуча
ва
ј
уодпет
едодва
де
се
т
ег
одинеовимт
римас
тв
арима
: дај
а
шу, да
г
ађ
ај
ус
т
реломидаг
овореист
ину.Пренег
ошт
она
вршипе
тг
одина
,с
иннеиз
лаз
ио
цупре
дочи,
не
г
ожив
икодже
на
. Ова
копост
упај
уз
ат
ода
,а
кобиподмат
е
риномне
г
омумро,небинане
ооцу
никака
вбол.
137) Та
јз
а
конј
едос
т
ој
а
нс
ва
кепохва
ле, адост
ој
анј
епо
хв
алеиона
јпре
макоменикраљ не
у
биј
аниког
аз
богпрв
екрив
ице
, иникоодос
т
алихПе
рс
иј
а
на
цанеос
уђуј
ес
вогробанас
мртз
бог
првекривице
, не
г
ог
ле
да
ј
удалићевишепут
апог
решити,пат
е
кондаиска
љуј
ус
војг
ње
внање
му
.
Прича
ј
уданиконика
дниј
еу
биос
вогоцаилима
те
р,аа
косеве
ћта
конешт
оне
г
деиде
с
ило,ка
жу
дабис
епажљивимис
пит
ива
њемт
а
квогс
луча
ј
ау
ве
кнакра
ј
украј
е
ваут
врдилодај
ет
оиз
вршило
подме
т
ну
тоде
т
еиликопиле
. Смат
ра
ј
удај
ене
пој
мљиводаде
теубиј
ес
вогправ
огродит
е
ља.
138) Аштој
енеприс
т
ој
нора
дит
и, от
омеј
ене
прист
ој
ноидас
ег
овори. Сма
тра
ј
удај
енај
ве
ћа
с
ра
мот
ала
г
а
ти, анадруг
омме
с
туз
а
дужива
т
ис
е,поре
дмног
ихдруг
ихра
з
лог
аиз
богт
ог
ашт
ој
е
она
јкој
иј
едужа
нна
ј
чешћеприс
иљени далаже
. Ка
дбинекиодг
ра
ђа
наима
ог
убуилишуг
ут
а
ј
небиима
оприс
ту
пауг
ра
днит
ибисемеша
ос
аос
т
а
лимПе
рсиј
а
нцима
. Зата
кв
огка
жудас
е
ог
решиопремас
унцу.Сва
когст
ра
нцакој
ис
ера
з
болиодтеболес
т
иис
т
е
рај
уизз
е
мље,амног
ииз
ис
тихраз
лог
анетр
пенибе
лег
олубов
е, У рек
енит
имокренит
ипљуј
у, непе
рууњимача
кни
ру
кенит
иикомдруг
омт
одоз
вољав
а
ј
у,не
г
оу
каз
уј
уна
ј
в
ећепошт
ова
њере
ка
ма
.
139) Пе
рсиј
а
нцинез
на
ј
уот
кудимј
е
дандруг
иобича
ј
,а
лимиХе
ле
ни, ме
ђут
им, з
на
мо. Њихов
а
име
насуускла
дус
ањихов
имс
та
с
ом идос
тој
а
нс
т
вомиз
ав
рша
в
ај
ус
ес
в
анаис
т
ос
лово, кој
е
Дорциз
ову„
с
ан", аЈ
онци„
с
иг
ма". Акос
епроучав
а
ј
уз
а
вршециперс
иј
с
кихиме
на
, дола
з
иседо
з
ак
ључкадас
ета
конез
ав
рша
в
ај
ус
амој
е
днаиме
на
, адру
г
ане
, не
г
ос
ес
вај
еднак
оз
ав
ршав
ај
у.
140) Тос
уис
тинит
ипода
цикој
еса
миз
не
ооњиховим обича
ј
има
, иј
ај
а
мчим з
ањих. Ћут
ке
пре
лаз
епрек
ообича
ј
аоса
хра
њива
њумрт
ва
ца,инег
овореотомеданеса
хра
њуј
улешПе
рс
иј
а
нца
прене
г
ошт
ог
анера
с
трг
ненек
аптицаилипа
с
. На
име
,з
намта
чнодас
ве
шт
еницит
а
копос
ту
па
ј
у,
ј
е
рт
ој
а
вно ра
де
. Они, да
кле, обложеле
ш мрт
ва
цавос
ком и ондаг
аса
хра
њуј
у. Перс
иј
с
ки
с
в
ешт
еници, ма
г
и, мног
ос
ера
з
лику
ј
уоддруг
ихљуди, паи оде
г
ипа
т
ск
ихс
ве
ште
ник
а. Ови
с
мат
ра
ј
удасенес
меубит
иништ
ашт
ој
ежив
о,докма
г
и, напрот
ив,у
биј
ај
ус
вој
омрукомс
веос
им
пс
аичове
ка
. Ча
кс
еут
омемног
ота
кмичеиубиј
а
ј
уподј
е
дна
комрав
е, з
миј
еис
веост
а
лошто
г
мижеилет
и. Не
катиобича
ј
иос
т
а
нуона
квикак
вис
уодув
екибили, ај
аћуданас
т
а
вимра
ниј
у
причу
.
Хелени(ЈонцииЕолци) уМалојАз
иј
и
141) ЧимсуЛиђа
нипа
липодв
лас
тПе
рсиј
ана
ца
, поша
љуЈ
онцииЕолциодмахпос
ланикеу
Са
рдКируипоручемудасувољнидаприз
на
ј
уње
г
овувла
ст
, подис
тимус
ловимаподкој
имасу
приз
на
ва
лиив
лас
тКрез
а.Са
с
луша
в
ши.овупоруку,Киримис
причао
вупричу:
''Св
ира
чуфрулу— речеон— спа
з
ив
ширибеумору, з
а
с
вира
, мисле
ћидаћеонеиз
аћина
к
опно. Кадс
еут
омепре
ва
рио, уз
мемре
жу, опколиве
ликомношт
в
орибаииз
в
учеихнаобалу.
Гледа
ј
у
ћиихк
акос
епра
ћа
ка
ј
у,св
ира
чимрече
: ''Пре
с
та
нит
едаиг
ра
т
еколокаднис
техт
е
ледауз
мој
усв
иркуиз
а
ђе
т
енакопноидапоиг
ра
те
!'' ''
Онј
еис
прича
отупричуЈ
онцимаиЕолцимаз
а
тошт
ос
уЈ
онцира
ниј
еодбилиње
г
ову
молбука
дихј
епрек
ог
ла
сниказ
амолиодас
еодме
т
нуодКре
з
а
, иштосуса
да,кадас
ет
ајпоход
у
спе
шносв
ршио, с
пре
мни дасепокореКиру. Он им тоиз
ј
а
ви уљут
ини. Чим с
уЈ
онципо
г
радов
имаз
ат
ос
а
з
на
ли, с
виодмаху
тв
рдесв
ој
ег
радовез
идов
имаиуј
единес
еуСве
ј
онс
кис
ав
ез
,
ит
осв
ис
е
мМиле
ћана
. Саов
имај
еКирј
е
диноск
лопиоса
ве
з
, ит
оис
т
ионака
вкак
авсуима
лиис
а
37
лидс
кимкра
ље
м. Аос
та
лиЈ
онцидоне
с
уз
а
ј
едничкиодлукудапошаљуиз
ас
ла
никеуСпарт
уида
молез
апомоћ.
142) ОвиЈ
онци,кој
ис
убилиокупље
ниуСве
ј
онс
комс
а
ве
з
у,из
а
бра
лисуз
аиз
г
ра
дњус
вој
их
г
радов
а, коликомиз
на
мо, ме
с
т
асана
ј
приј
а
т
ниј
омк
лимомнас
ве
т
у. На
име
, ка
оЈ
ониј
анис
уни
пре
деливишење
, нионинижење(нионипремаз
апа
ду
, нионипремаист
оку). Онипа
теод
пре
те
ра
неврућинеисуше
, аовиодв
ла
г
еихладноће
.
Св
иЈ
онцинег
овореист
им ј
е
з
иком, не
г
оима
ј
уче
тирира
з
нана
речј
а
. Нак
рај
ње
мј
уг
у
на
лаз
ис
епрвог
ра
дМиле
т; з
а
т
имМиј
у
нт
, паПриј
е
на
. Онис
ена
лаз
еуКа
риј
ииг
ов
ореис
тим
ј
е
з
иком, ауЛидиј
ис
енала
з
е
: Ефе
з
, Колофо
н, Ле
бе
д, Те
ј
, Кла
з
оме
наиФоке
ј
а. Овиг
ра
довине
с
ла
жусеупог
ле
дуј
ез
икасамалопрепоме
нут
им г
ра
довимаизКариј
е
, докмеђус
обом г
ов
оре
ис
тимј
е
з
иком. Имај
ош т
риј
онск
аг
рада
, одкој
ихседв
ана
ла
з
енаос
трв
има,ат
ос
уСа
миХиј
,а
ј
е
данг
рад,Ерит
ра
, ле
жинакопну.Ст
ановнициХиј
аиЕритрег
овореис
т
имј
е
з
ик
ом, ас
та
новници
Са
маима
ј
усв
ој
епос
е
бнонаре
чј
е
. Тос
ут
аче
т
ириј
е
з
ичкана
ре
чј
а
.
143) Од ових Ј
онацаМиле
ћа
ни суј
е
дино з
богс
а
ве
з
абили з
а
шт
ићени од опа
снос
ти, аи
ос
т
рвљани нис
у имали чег
ада с
е бој
е
, ј
е
р Фе
ничани ј
ош нис
у приз
на
ва
ли врхов
ну вла
с
т
Пе
рсиј
а
наца
, ас
а
миПе
рс
иј
а
нцинисуима
лифлот
е.Овиос
т
рвља
нинисубилиодв
ој
е
ниоддруг
их
Ј
она
цаниз
богче
г
адруг
огне
г
ос
амоз
а
тошт
ој
ет
адаце
охе
ленск
инародбиос
ла
б, ана
ј
с
лабиј
е
ме
ђуњимабилој
еј
онскопле
ме
. Ос
имАт
ине, ниј
е
дандруг
иг
ра
дниј
ебиодос
т
ој
а
нниспомена.
За
т
осупа
кдруг
иЈ
онцииАт
иња
нииз
бе
г
а
ва
лит
оимеинис
ухт
елидас
ез
овуЈ
онци, пачинимис
е
дас
еча
кис
а
дамног
иодњихс
т
идет
огиме
на
. Овихдв
а
на
ес
тг
ра
дов
апонос
илис
ус
ет
имименом,
ос
нова
лис
укодс
ебес
ве
тиштеина
з
в
алиг
а''Св
еј
онс
ко'', узодлукудауње
г
анепу
ст
ениког
аод
ос
т
а
лихЈ
она
ца(додуше,с
е
мс
та
новникаСмирне
, ниј
ениконимолиодаг
апус
теус
а
ве
з
).
144) Ис
тот
акоиДорциизс
ада
шњепокра
ј
инеодпетг
радов
а,акој
ај
ера
ниј
енос
илаимепре
ма
број
уодше
стг
радов
а,неприма
ј
уникогодс
ус
еднихДорацауТриопиј
ск
ос
ве
т
ишт
е,иискључуј
у
издрушт
вача
кис
вој
ечлановекој
исус
еог
ре
шилиосв
ет
ишт
е
. Приликом т
а
кмиче
њауча
с
т
АполонаТриопиј
ск
огодре
дилисуј
ош одда
внинака
онаг
ра
дуз
апобе
дник
етроношцеодт
уча
,и
они кој
и их добиј
у дужни су да их не из
носеизхра
мане
г
о даих пок
лонебог
у
. Ј
еда
н
Ха
лика
рна
ша
нин, поиме
нуАг
ас
ик
ле,пог
аз
иој
е
, ка
опобедник
,т
а
јобича
јодне
вшиова
јт
роножа
ц
ку
ћии обе
с
ив
шиг
a o клин. Збогт
ог
асуовихпетг
ра
дова
: Линд, Ј
ализ
, Ка
мир, КосиКнид
ис
кључилииздрушт
ваше
с
тиг
ра
дХа
лика
рнас
. Такос
уда
кле
, каз
нилиов
ајг
ра
д.
145) Ј
онцис
уокупилиокос
ебедва
на
е
стг
ра
доваинис
у, помом мишље
њу, хт
елидаприме
в
ишеникогз
ат
ошт
оихј
е
, ј
ош докс
ус
та
нов
а
линаПе
лопоне
з
у, билонаброј
усв
ег
адва
нае
с
т
општина, ка
оштоис
адаАхеј
цис
а
чињав
ај
удв
ана
ес
топшт
ина
. Овис
уЈ
онцеи прот
е
ралис
а
Пе
лопонез
а.Теопшт
инес
у: Пе
ле
на
,к
одСик
иона,з
а
т
имЕг
ираиЕг
а
, укој
ојс
енала
з
ив
ечнаре
ка
Кра
т
ис
, апок
ој
ојј
ена
з
ва
наионаре
кауИт
алиј
и, паБураиХелика
. Уовупос
ледњуопшт
ину
побе
г
лис
уЈ
онцикадс
убилис
авла
да
ниодАхеј
а
ца
. Тусубилеиопшт
ине: Ег
иј
, Рипи, Па
тре
ј
и,
Фа
реј
ии Оле
н, укој
ојс
ена
ла
з
ив
еликаре
каПир, паопштинеДимаи Трите
ј
и. Ј
единоов
а
пос
ледњале
жиуунут
рашњос
т
из
емље
.
146) Са
даАхеј
с
киса
в
езимаовихдв
ана
ес
тчла
нов
а,ат
а
дај
ебилот
оликоЈ
оња
на
. Ет
оз
богт
ог
а
с
уЈ
онциос
нова
лидв
ана
ес
тс
амост
а
лнихг
ра
дова
, ане
мас
мис
лаг
оворит
идас
уов
иЈ
онцине
што
в
ишеибољеодос
т
алихЈ
онаца
. Зна
т
анде
оовихпре
дст
а
вља
ј
уАба
нт
исаЕубеј
еионине
ма
ј
у
ничегз
ај
е
дничкогс
аЈ
онцима
, ча
кненосениз
а
ј
е
дничкоиме. СаЈ
онцимас
ус
еиз
ме
ша
лии
Миниј
циизОрхоме
на
, ана
рочит
оКа
дме
ј
цииДриопи, пој
е
диниФоча
ни, паМолос
и, арка
дс
ки
Пе
лаз
г
и, Дорци изЕпида
ураи мног
и друг
и на
роди. Ат
иња
ни, кој
и сукре
ну
ли иза
тинс
ког
Прит
а
не
ј
аикој
ис
умис
лилиз
ас
ебедас
унај
чис
т
иј
иЈ
онци, нис
упове
лиже
неуновуна
с
еобину,
не
г
ос
уу
з
елиКа
ра
нке
, чиј
есуродит
е
љепоубиј
али. Збогт
огубист
ваов
еженес
ус
т
ворилеобича
ј
из
ак
лелесеме
ђусобом, ит
опре
далекаоз
а
ве
тс
вој
имкћерима
, даника
данеруча
ј
уз
а
ј
е
днос
а
38
мужев
иманитидасв
ој
ему
же
вез
ов
упоимену, атос
в
ез
богтог
ашт
осуимпоу
биј
алиоче
ве
,
мужев
еиде
цуипос
лесв
ег
ат
ог
аопе
тихуз
е
лиз
аже
не
. Тос
еде
шав
алоуМиле
т
у.
147) Не
кисуодов
ихбира
лиз
ак
раљев
епот
омкеГла
ука
, с
инаХиполохов
аизЛикиј
е
, не
ки
пот
омкеКодра
, синаМела
нтов
а, Ка
уконцеизПила, ане
киопе
тиј
еднеидруг
е
. Ов
ис
ув
ише
држа
лидосв
огј
онск
огиме
нанег
оос
та
лиЈ
онци. Ониби, з
аис
та
, мог
лиибит
ичист
иЈ
онци. Ј
онци
с
ус
вионикој
иводепореклоизАт
инеикој
ис
лав
еАпа
ту
риј
ск
ес
ве
т
ковине
. Ас
ла
веихс
висе
м
Ефе
жа
наиКолофоњана
.Ј
единоовиодЈ
она
цанесла
веАпат
уриј
с
кесв
ет
ков
ине,ито,т
обоже,з
бог
не
когубист
ва
.
148) Св
е
ј
онск
ос
ве
тиштеј
есв
ет
аз
е
мљауМик
али, кој
ај
еокре
ну
тапре
мас
е
ве
ру. Ј
онцисуг
а
подиг
л
и оз
а
ј
е
дничком т
рошкуипос
ве
т
илиПос
идонуХеликонск
ом. А Мика
лај
ез
а
паднирт
к
опнакој
исепружапре
маз
а
па
дномде
луос
трв
аСа
ма
, накомес
ере
довнос
а
ку
пљај
уЈ
онцииз
ра
з
нихг
ра
доваиодржав
а
ј
усв
еча
ност
икој
енос
еиме''Св
еј
онс
кес
ве
ча
нос
т
и'. (Па
дауочидас
е
на
з
ив
из
ас
ве
т
ковине
, нес
а
мокодЈ
она
цане
г
оикодс
вихос
та
лихХеле
на
, з
а
вршав
ај
у, каои
пе
рсиј
скаиме
на
, наис
тос
лово.)
149) Тос
уј
онс
киг
ра
дови, аовос
уе
олски: Кима, на
з
ва
наФриконс
ка
, Ла
рис
а
, т
врђа
ваНе
он,
Те
мно, Кила
, Нотиј
, Ег
ируз
а, Пит
а
на
, Ег
е
ј
а
, МиринаиГринеј
а
. Ов
ихј
е
да
нае
с
тг
ра
дов
аодва
ј
ка
да
ј
еносилое
олс
кообе
ле
жј
е
, с
амој
е
да
нодњих, Смирну, от
е
лисуим Ј
онци. Свиховихдва
нае
с
т
г
радов
анала
з
илос
енакопну.Еолцис
у,на
с
е
љав
ај
ућис
е
, на
ишлинабољуз
емљунег
оЈ
онци,са
мо
т
аз
е
мљаниј
еималат
ак
одобруклиму
.
150) Смирнус
у, ме
ђут
им, Еолци из
г
убили ов
ако: г
ра
ђа
неКолофона, с
а
вла
данеупобуни и
прот
ера
неизота
џбине, примеуСмирни. Послет
ог
аовеиз
бе
г
лицеис
корист
еприликудоксу
г
рађ
аниСмирнеиз
ва
нг
ра
дас
ве
тков
а
липра
з
никуча
стДионис
а, папос
еднус
веула
з
еуг
ра
ди
т
а
коз
а
г
ос
пода
рег
ра
дом. Ка
дс
уос
та
лиЕолциприт
еклиСмирњанимаупомоћ, с
пора
з
умеј
ус
еда
Ј
онцивра
т
еЕолцимањиховебродовеидас
еЕолциис
е
леизСмирне
, Ка
дс
уст
а
нов
нициСмирне
т
оучинили, бу
дура
з
де
ље
нииз
ме
ђуонихј
еда
нае
с
тг
радоваипримље
низ
ањиховег
ра
ђа
не
.
151) Тос
у, да
кле
,е
олск
иг
ра
довинакопну, ос
имонихкој
ис
енала
з
еуподручј
уг
ореИде
, кој
и
с
а
чињав
ај
уз
а
с
ебнуг
ру
пу.Аодонихг
ра
дов
анаост
рвимапе
тихс
енала
з
инаос
трв
уЛе
з
бу(ше
ст
и
г
раднаЛе
з
бу, Ариз
бу, осв
ој
илис
ус
та
новнициМе
т
имне
, иа
кос
уимст
а
нов
нициАриз
беблис
ки
рођ
аци). ИнаТе
не
дусена
лаз
иј
е
да
неолс
киг
ра
д, анат
а
коз
ва
ној''Гру
пиодст
оос
т
рва
'' нала
з
ис
е
опе
тдруг
ине
кие
олс
киг
ра
д.НиЛе
з
биј
цинионинаТе
не
ду,ка
ониј
онс
киост
рвљани, нис
уима
ли
че
г
адас
ебој
е
. Ос
т
а
лиг
ра
довиодлу
чедасепридружеЈ
онцимаидапримењиховов
ођс
тв
о.
ЈонцииЕолциобраћај
ус
еСпартиз
апомоћ
152) Чимс
уда
кле, из
а
сла
нициЈ
она
цаиЕолацас
т
иг
лиуСпа
рт
у(амора
лис
удас
епожурес
а
ов
импос
лом), одредедауимес
вихг
овориј
е
да
низФоке
ј
е
, комеј
ебилоимеПит
е
рмо.Ог
рну
ту
г
римиз
ниог
рта
чдабис
е, к
адс
еот
омебудечу
ло, са
купилошт
ов
ишеСпа
рт
а
на
ца
, онј
еу
ст
а
ои
дуг
оимг
овориомоле
ћиихдаимприте
кнуупомоћ. АлиЛаке
де
монциг
анисуслуша
линит
ису
прист
а
лидаимпошаљупомоћ. Ов
иоду
, аЛа
ке
демонци, иа
кос
уодбилиј
онс
кеиз
а
сла
нике
, ипа
к
пошаљура
тнибродспе
дес
е
тве
са
ласљудс
тв
омда
, ка
комииз
г
ле
да,пос
ма
т
рај
ушт
аКирра
диу
Ј
ониј
и. Ка
дс
уЛаке
де
монцис
т
иг
лиуФоке
ј
у, пошаљуонина
ј
уг
ле
дниј
егиз
ме
ђус
е
бе
, комеј
ебило
имеЛа
крин, к
ој
иуимеЛа
кеде
мона
цаиз
ј
а
виКирудаонинедоз
в
оља
ва
ј
удасеуз
емљиХела
ди
не
комг
ра
дунешт
она
жаоучини.
153) Причас
едај
еКир, послеречиов
огиз
а
сла
ника
,з
апит
а
оприсут
неХе
ленека
квис
уХе
лени
т
иЛа
кеде
моња
нииколик
оихимака
дмута
копоручуј
у
. Кадј
ес
а
з
на
о, из
ј
ав
иој
ела
ке
демонс
ком
из
а
с
ланику
:
39
''Ника
дсенис
а
мбој
а
от
акв
ихљу
дикодкој
ихпост
ој
из
е
мљишт
ена
сре
дг
ра
да, накомес
е
с
а
купље
нила
жноз
а
клињуиј
еднидру
г
ев
а
рај
у. Њихћуј
а
,а
кобуде
мживиз
дра
в, научит
идане
брбља
ј
уоне
в
оља
маЈ
она
цане
г
оосв
ој
имв
лас
т
ит
им.''
Теречи Кирј
еупут
ио с
вимаХе
ленимаруг
а
ј
ући им сешт
одола
з
енат
рги бав
ес
е
ку
пов
иномипродај
ом. Пе
рсиј
анцис
епа
кнеба
вет
рг
овиномнит
иуопштеима
ј
уодре
ђе
ногмес
т
а
з
ат
рг
овину
. Послет
ог
аКирпове
риСа
рдПе
рсиј
анцуТа
ба
лу, аЛиђа
нинуПа
кт
иј
ина
редидаму
пре
ве
з
еКре
з
ов
оз
ла
т
оиз
ла
тоос
та
лихЛиђа
на
. Сам, ме
ђутим, кре
неуАг
бат
а
нув
оде
ћис
ас
обоми
Кре
з
а
, анаЈ
онцениј
еис
прваниобра
ћаопа
жњу.Ј
ошсумус
ме
т
алиБа
билон, Ба
ктриј
анци, Сак
еи
Ег
ипћа
ни, т
еодлу
чиданањихпов
едевој
с
ку,аданаЈ
онцепошаљедруг
огвој
сков
ођу.
ПобунаЛиђанинаПактиј
а
154) Чимј
еКиротишаоизСа
рда,Па
кт
иј
епобу
ниЛиђа
непрот
ивТа
балаиКираис
пус
т
исена
морег
де
, пошт
ој
еима
оус
вој
имру
камас
вез
лат
оизСа
рда
,с
а
купипла
ћеничкув
ој
с
куинаг
ов
ори
приморцедара
т
уј
унање
г
овојст
ра
ни. Онпове
дев
ој
с
кунаСа
рд, опс
е
днеТа
балаиз
ат
вориг
ау
т
в
рђа
ву.
Ка
дј
еКирузпутз
атос
а
з
на
о,онречеКре
з
у:
''Кре
з
е
, далићеовоштомис
еде
ша
ваик
адапре
с
та
т
и? Из
г
ле
дамидаЛиђа
нине
ће
, пос
вом
обича
ј
у, пре
ст
а
т
идамеуз
немира
ва
ј
уидас
ебипра
венеприлике
. Мислимдабибилонај
бољеда
с
а
михс
вера
спродаоуропс
т
во.Чинимис
едас
амис
топост
упиока
окаднекоубиј
еоца,ањег
ове
с
инов
епоште
ди. Та
коиј
аводимс
ас
обомт
е
бе
, кој
из
аЛиђа
невишез
на
чиш не
г
оот
а
ц, аса
мим
Лиђа
нимас
ампов
ериог
ра
д,ипослет
ог
асечудимштос
ус
епобунилипрот
ивме
не
.''
Та
кој
еКирда
ос
в
ом срцуоду
шк
а, аКре
з
, бој
е
ћи с
еданеуништиСард, ова
кому
одг
ов
ори:
''Гос
пода
ру, има
ш прав
ошт
осире
као. Немојс
еј
а
кона
љут
итиине
мојуништ
а
ва
тист
а
ри
г
радз
богње
г
овепог
решке
, ј
е
ронниј
екр
ивниз
апрвуниз
адруг
упобуну. Онораниј
еј
аса
м
у
радио, иев
оис
па
шт
амз
ат
осв
ој
омг
лав
ом, аз
аовоса
дакривј
еПакт
иј
е
, комес
ипов
ериоуправу
уСа
рду, пака
з
нињег
а
. Лиђ
анимаопрос
тииов
оимз
а
пове
ди, пасенећепрот
ивт
ебенибунит
и
нитиће
ш ихсебој
а
ти. Пору
чидаимз
абра
њуј
ешданос
еу
бој
нооружј
е
, аз
а
пове
диимдаобла
че
к
ошу
љеисподхаљина, даобув
а
ј
учиз
ме
, паимна
редидаучес
вој
удецудас
вирај
ууцитруиу
ха
рфуидатрг
у
ј
у. И брз
оћеш, г
ос
пода
ру, в
иде
т
идас
уу
ме
ст
ољудипост
а
лижене
, тесене
ће
ш
в
ишебој
а
т
ињихов
епобуне
.''
155)
156) Кре
зму
, да
кле
, из
не
с
еов
епре
длог
емис
ле
ћидај
ез
аЛиђа
небољеиов
оне
г
одабу
ду
ра
с
прода
т
иуропс
тв
о, аз
на
ој
едаг
аКирнећехт
ет
идапос
лушаидапроме
ниодлукуа
коне
из
нес
еприхва
т
љивпредлог
. Ист
от
ак
ој
ес
тра
хова
одаћес
еЛиђа
ниопетпобу
нит
иа
кос
ес
а
д
ола
коиз
ву
куизс
вихне
прилика
, идаћеихПе
рс
иј
а
нципот
пу
ноу
ништ
ит
и. Кирус
еј
а
кодопадне
ов
а
јпре
длог
, папрес
т
а
дедас
ељут
иире
чеКре
з
удаћег
апослуша
ти. Ондадоз
овеМеђа
нина
Ма
з
араи на
редимудас
а
општ
и Лиђа
нимаоношт
ој
еКрезпре
дложиои дасв
ек
ој
исус
а
Лиђа
ниманапа
да
линаСа
рдпродауропст
в
о, адас
амогПа
кт
иј
абез
ус
лов
ноживаине
пов
ређ
ена
ње
мудове
де.
Пактиј
е
вапропас
т
157) Ка
дј
еузпутиз
да
оит
она
ре
ђе
ње
, одв
е
девој
с
куме
ђупе
рс
иј
с
капле
мена
. Па
кт
иј
е,међу
т
им,
с
а
з
нав
шидамусеприближуј
ев
ој
с
какој
аидепрот
ивње
г
а
, поплашисеи побег
неуКиму.
Ме
ђанинМа
з
а
рј
еде
оКировевој
ск
екој
имј
ера
с
пола
г
а
оодве
онаСа
рд, пака
двишениј
ена
ша
о
Па
ктиј
ев
епобуње
никеуСарду, првој
ена
те
ра
оЛиђ
анедаиз
в
ршеКирована
ређ
ења, апос
ле
с
провође
њаовена
ре
дбеЛиђа
нису
, з
аис
та
, пот
пу
нопроме
нилис
војна
чинживот
а
. За
т
имМаз
ар
пошаљеиз
ас
ла
никеуКимуиз
а
тра
жидамус
еиз
ручиПа
кт
иј
е
. Киме
ј
циипа
кодлучедаотоме
у
пита
ј
уз
аса
ве
тпророчиштеуБра
нхидима
. Та
мосе
, управ
о, на
ла
з
илопророчишт
еоснова
ноу
40
пра
ст
а
равре
ме
наињемус
ус
ес
виЈ
онцииЕолциобра
ћализ
аса
ве
т
. Онос
енала
з
иуоколини
Миле
т
аит
осе
в
ерноодлукеПа
норма.
158) Киме
ј
цис
у,да
кле,посла
лииз
а
сла
никеуБра
нхидедаз
а
пита
ј
ушт
адау
радесаПа
ктиј
емпа
да уг
оде бог
ов
има
. На њихов
о пит
ање добиј
у од пророчишт
а одг
овор да Па
кт
иј
а из
руче
Пе
рсиј
а
нцима
. Ка
дсуиз
а
с
ланицидоне
лиова
ка
водг
оворуКимуикадс
уКиме
ј
цичули, билису
с
премнидаг
аиз
руче
. Иа
косеве
ћинас
ат
имс
ложила
, ипакј
еАрист
одик, Хера
клидовсин, кој
иј
е
у
жива
ов
еликиуг
ле
дме
ђуг
рађ
анима
, с
ма
тра
одаКимеј
цинет
ребат
одау
чине, рек
ав
шидане
в
е
ру
ј
еут
опророча
нс
т
воииз
раз
иуве
ре
њедаиз
а
с
ланицинис
уре
клиис
т
ину.Збогт
ог
ас
уотишли
друг
и из
а
сла
ници дапо друг
и пу
т упита
ј
упророчишт
ео Па
кт
иј
у, аме
ђу овимабио ј
еи
Арис
т
одик.
159) Ка
дс
удошлиуБранхиде
, с
а
м Арис
тодик, кој
иј
емеђуиз
ас
ла
ницимав
одиог
ла
внуреч,
у
пут
ипророчишт
уова
кв
опита
ње
:
''Гос
поде
, дођенамиз
а
тра
жиодна
сз
а
шт
ит
уЛиђа
нинПа
кт
иј
ебе
же
ћидас
па
с
ег
ла
вуод
Пе
рсиј
а
наца
. Ов
иг
аса
дт
ражеиз
а
пов
еда
ј
уКиме
ј
цимадаг
аиз
ру
че. Ипоредс
т
ра
хаодпе
рс
иј
с
ке
моћи, миседоса
данис
моусу
дилидаиз
бе
г
лицуиз
ру
чимопренег
оштона
мт
ит
а
чнонеобј
а
с
ниш
шт
адаучинимо.''
Онј
епос
та
в
иот
а
квопит
ање,аодг
оворсудобилиист
ика
оипрет
ог
а,ина
ре
ђе
ноимј
еда
с
еПа
кт
иј
еиз
ручиПе
рсиј
а
нцима
. Нат
оАрис
тодикна
ме
рноов
а
копос
ту
пи.Прођеокоце
логхрама
ипов
адисв
ев
рапцеидруг
еврс
т
ептицакој
есус
ебилеуг
њез
дилеухраму
. Докј
еонтора
дио,
причас
едас
ечу
оизс
ве
т
ишт
ахра
маг
ла
ској
иј
еАрис
т
одикуовог
оворио:
''Она
ј
ве
ћиг
ре
шничемеђуљудима
, как
осеус
уђуј
еш даточиниш! Зардамој
ештићенике
т
е
ра
ш изхра
ма
?''
Арис
т
одикс
етимениј
ез
бунио,ве
ћодг
оворио:
''О г
ос
поде
, з
а
р ти кој
и та
ко пома
жеш из
бе
г
лица
ма
, з
а
пов
еда
ш да Киме
ј
ци из
руче
из
бе
г
лицукој
имолиз
аз
ашт
ит
у?''
Натомуј
еопетова
коодг
оворе
но:
''Да
, ј
аз
а
пов
еда
мдавиз
богв
аше
гбе
з
божништ
в
ашт
опрепро
па
дне
т
е
, падаубудућене
дола
з
ит
еинепит
а
тепророчишт
еоиз
руче
њуиз
бе
г
лица.''
160) Ка
дсуКиме
ј
цичу
лиштаимј
еодг
оворе
но,нис
ухте
линидаг
аиз
ручеиупропа
с
те
, анида
г
ада
љедржекодс
е
бе
, идабудуопсе
да
ни, не
г
ог
апоша
љууМит
иле
ну
. Ста
новнициМит
иле
не,
к
адимј
еМа
з
а
рпос
ла
ог
ла
с
никаиз
а
тра
жиодамуиз
ручеПакт
иј
а
, припре
махус
едаз
аиз
в
ес
ну
с
умуновцат
оиучине
. От
омеколикај
ебилат
асу
мане
мамт
ачнепода
т
ке
,а
лидоиз
в
рше
њаове
на
ме
реипакниј
едошло. Чим с
упакКиме
ј
цичулидаМит
иле
њаниима
ј
уна
мерудат
оучине
,
пошаљула
ђунаЛе
з
боипре
ба
цеПакт
иј
анаХиј
. Одандес
уг
аст
а
новнициХиј
ас
иломиз
вук
лииз
хра
маАт
енез
а
штит
ницеипре
далиг
а
. Овис
уг
ада
лиз
аг
ра
дАт
а
рне
ј
. Ов
ајАта
рнејбиој
ег
ра
ди
пре
деоупокра
ј
иниМиз
иј
и, пре
копут
аЛе
з
ба
. Ка
дс
уПе
рсиј
анципримилиПа
кт
иј
а
, с
т
рпа
ј
уг
ау
з
ат
ворс
ана
ме
ромдаг
аиз
ве
дупре
дКира
.Ј
ош ду
г
ов
ре
ме
напос
лет
ог
аниј
е
да
нс
та
новникХиј
а
ниј
ениј
е
дномбог
упринос
ионажрт
вуј
е
ча
мс
аАт
арне
ј
с
кихпоља
, нит
иј
еик
оодт
а
мошње
гжит
а
ме
сиоколачеус
ла
вубожиј
у
, не
г
осеиз
бе
г
а
ва
лоприл
икомс
вихжрт
а
вадас
еприносинажрт
ву
с
в
еоноштој
еута
јз
е
мљира
ђа
ло.
161) Ка
дсуХиј
а
нииз
ручилиПакт
иј
а
, Ма
з
а
рпове
девој
скунаонекој
исупома
г
а
лиЛиђ
анима
приопсе
да
њуТа
балаиодма
хст
а
нов
никеПриј
е
непре
т
вориуробов
е
, аус
коропос
летог
а
, у
ј
е
дномна
лет
у, опља
чкас
ав
ој
с
комце
лудолинуМеа
ндра
, аис
тот
а
коиМа
г
не
з
иј
у
. Одма
хпос
ле
т
ог
ара
з
болис
еиумре
.
162) Пос
лење
г
овесмртина
сле
диг
анаположај
уврховногк
ома
нда
нтаХа
рпа
г
, та
кођепоре
клом
Ме
ђанин, ког
ај
еме
дс
кикра
љАст
иј
а
гпочас
т
иоонимчудовишнимручком, икој
иј
епомог
а
оКиру
дас
епопненапре
ст
о. Овогчове
кај
епос
та
виоКирз
ав
рховногз
а
пове
дника
, ика
дј
едоша
оу
41
Ј
ониј
у
, ос
ва
ј
аој
ег
радов
екопањемна
сипаокоз
идоваг
рада
. Чимбиг
ра
ђа
нез
а
тв
ориоме
ђуз
идов
е
г
рада
, одма
хбииск
опа
она
с
ипеиј
уриша
оназ
идове
. УЈ
ониј
иј
епрвона
па
онаФоке
ј
у.
ОтпорФоке
ј
аца
163) ОвиФокеј
цис
ус
епрвиодХе
ле
нас
лужиливе
ликимла
ђа
маионис
упрона
шлиЈ
а
дра
нско
море
, Тирсе
ниј
у,Ибе
риј
уиТа
рт
ес
. Нисупловилинатрг
ов
а
чкимлађа
манег
онабој
нимбродов
има
с
апе
дес
е
тве
с
ала
. Доша
вшиуТа
рт
ес
, с
приј
ат
е
љес
ес
ат
а
мошњим к
раљем, комеј
ебилоиме
Арг
а
нт
ониј
е.Ов
ајј
евла
да
оуТа
рте
с
уоса
мде
с
етг
одинаиживе
ој
ес
ве
г
ас
т
одв
а
де
с
етг
одина
. Ова
ј
чов
е
кј
ет
олик
оз
а
воле
оФоке
ј
цедаимј
епре
дложиодана
пус
т
еЈ
ониј
уидоз
волиоимдас
енас
е
ле
уње
г
овојз
емљиг
дес
а
миже
ле
. Алика
с
ниј
е, ка
дниј
еу
спеодаихнатона
г
овори, апошт
ој
еод
њихдоз
на
ока
косеМе
ђа
нин(Ха
рпа
г
) ос
илио,даоимј
енова
цадас
аг
ра
дез
идоког
ра
да
. Мора
оим
ј
едат
имног
онова
ца, ј
е
рј
ез
идбиоду
гмног
ос
т
а
диј
а, ас
авј
ебиос
аг
ра
ђе
нодв
еликихблоков
а
к
амена
, доброс
ложе
нихипове
з
а
них.Етот
а
кос
уФоке
ј
цидошлидос
вогз
ида.
164) Ка
дј
еХа
рпагсав
ој
с
комст
иг
ао,опс
е
днеихипоручиимдаћe мубит
идост
аа
коФоке
ј
ци
будухте
лидапору
шес
а
мој
е
дноу
тв
рђе
њеназ
идуиа
кому, уз
накпокорнос
ти, пос
ве
теј
е
дну
ку
ћу
. Фокеј
цис
уу
жа
сномрз
е
лиро
пс
т
во, т
емуодг
оворедаима
ј
уна
ме
рудас
епос
а
ве
туј
уутоку
да
на,паћепос
леодг
ов
орит
и. За
молилис
уг
адаповучев
ој
с
куодз
идадокс
еонибудуса
ве
т
ова
ли.
Ха
рпа
гимпоручидаимдоз
в
оља
вадас
епос
ав
ет
уј
у,иа
кодоброз
нашт
ана
ме
рав
ај
удаучине
. Док
ј
еХарпа
гповла
чиов
ој
с
куодз
ида
, Фоке
ј
цис
пус
т
еуморерат
нелађесапе
де
с
етве
са
ла
, укрцај
уу
њихже
неиде
цуис
веост
а
лошт
ос
емог
лолађ
амаот
премит
и, аузт
оик
иповебог
оваис
ведаров
е
изхра
мов
а, ос
импре
дме
т
аодту
чаика
менаиосим с
лик
а; св
еос
т
алонат
ова
ре
, пасеис
а
ми
у
крца
ј
уиот
плов
ез
аХиј
. Фок
еј
у,ме
ђут
им, з
а
уз
муПе
рсиј
анциненаша
вшиуњојниј
е
дногчове
ка
.
165) Поштоим с
т
а
нов
нициХиј
анис
ухте
лидапрода
дут
а
коз
ва
наЕнуз
иј
с
каост
рва(Винс
ка
ос
т
рва
), бој
ећис
едаћеонапос
та
т
итрг
ов
ачк
ос
редишт
е
, адаћетрг
ов
иненањиховуос
т
рвуз
бог
т
ог
ане
с
т
ат
и, Фоке
ј
циз
богт
ог
аот
пловенаКирн, ј
ерс
унаКирну, пос
ав
ет
упророчишт
а, пре
дв
аде
с
етг
одинабилиоснова
лиг
ра
дкој
ис
ез
ва
оАла
лиј
а.Арг
антониј
еј
еут
овре
мев
ећбиоумро.
Прене
г
ошт
ос
уот
ишлинаКирн, от
пловилис
уј
ош ј
е
дномуФоке
ј
уит
а
мопобилипе
рсиј
ску
пос
адукој
ај
еодХарпа
г
апримилаг
ра
дначув
ање, аз
а
т
им, ка
дсут
оиз
вршили, бацет
е
шко
прокле
т
ст
вонаоногко
ј
иј
екра
домос
т
а
оиниј
есез
а
ј
еднос
ањимаодс
е
лио. Томприликомба
це
ј
е
данве
ликкомадг
вожђаумореиз
а
кунус
едане
ћепонов
одола
з
ит
иуФоке
ј
удоковог
вожђе
с
а
монеиз
ађ
еизмора. Аликадј
едошлов
ремедас
епловиз
аКирн, вишеодполовинег
рађ
ана
обу
з
меже
љаитуг
аз
аг
ра
домист
а
римз
а
вичај
е
м, т
епре
кршез
акле
т
ву
,с
премес
еиот
плов
ена
т
раг
уФоке
ј
у
. Оникој
ис
убилиос
та
ливе
рниз
а
кле
т
вис
премесеиотпловес
аЕну
з
иј
с
кихос
т
рва
.
166) Доша
вшинаКирн, жив
елисуондепунихпе
тг
одинас
араниј
имдос
ељеницима
, подиз
а
ли
хра
мове и преду
з
имали г
ус
арс
ке походе против с
вих околних с
ус
еда
. Али с
е Тирс
е
ни и
Ка
рт
а
г
ињанидог
ов
ореина
па
днунаФоке
ј
цесашез
де
с
е
тла
ђа
. Фоке
ј
ципа
копре
меиса
мила
ђе,
к
ој
ихј
ебилоше
з
де
с
етнаброј
у, иут
акоз
ва
ном Са
рдиниј
с
ком морукре
нупрот
ивњих. Туј
е
дошлодобит
ке,иФоке
ј
циодне
су''ка
дме
ј
с
купобе
ду''. Униште
ноимј
е,наиме
, че
трде
с
етбродов
а,
апре
ост
а
лихдв
аде
с
етбилој
еонес
пособљено, ј
ерсунабродовимабилиис
кривље
ник
љунов
и.
Та
даот
плов
еуАла
лиј
у, ук
рца
ј
уженеиде
цуис
авос
т
а
лиимет
а
кк
ој
ис
улађ
ебилеус
та
њуда
приме
, пас
ез
ат
импов
укус
аКирнаиотпловез
аРе
г
иј
.
167) Ка
рт
а
г
ињанииТирс
ениз
аробељудесауниште
нихбродоваиподелеих. Аг
иљанидобиј
у
к
оцкомог
ромнуве
ћинуњих, ис
крцај
уихнакопноипобиј
ук
амењем. Пос
лет
ог
ај
еуАг
илисв
е
шт
обипре
лаз
илопре
коз
е
мљишт
аг
десупочива
лика
ме
нов
аниФок
еј
ци,иљудиис
ток
а,пос
т
ало
бог
а
ља
с
т
о, уна
каже
ноиболе
сно.Аст
а
нов
нициАг
илепоша
љуиз
а
сла
никеуДе
лфеуна
ме
ридас
е
очис
теодг
ре
ха
. Пит
иј
аим с
а
ве
ту
ј
едачинеоношт
ој
ош ида
на
сра
дес
та
новнициАг
иле
: да
приређу
ј
усв
еча
непоменепог
инулимФоке
ј
цимаиданапоме
нимаприре
ђуј
уа
т
ле
тс
кат
а
кмичења
42
икоњс
кет
рке
. Та
квуј
ес
удбинуима
оова
јдеоФоке
ј
а
ца
, аонипакодњихкој
ис
убилипобег
лиу
Рег
иј
, кре
нуодандеиос
ну
ј
ууз
емљиЕнот
риј
иона
јг
ра
дкој
ис
еса
даз
овеХиј
е
ла. Ос
нуј
уг
аз
а
то
шт
ос
уодј
е
дногчове
каизПос
идониј
ечулидаПитиј
а,кадимј
ес
а
ве
т
ова
ладаос
нуј
уКирн, ниј
е
т
имемис
лиланаос
трв
оне
г
онаис
тоиме
ногхерој
а
, з
а
шт
итникаов
огме
с
та
. Так
ој
ебилос
а
Фоке
ј
цимаизЈ
ониј
е.
СудбинаТе
ј
ацаиос
талихЈонаца
168) Готов
оист
от
а
кос
уура
дилиист
а
нов
нициТе
ј
а
. Ка
димј
еХа
рпа
гпомоћуна
с
ипаз
ау
з
е
о
т
в
рђа
ву, у
крца
ј
ус
еионисв
инала
ђеиот
пло
веуТра
киј
у
,т
ет
а
мона
се
лег
ра
дАбдеру,кој
уј
епре
њихос
нова
оТиме
з
иј
еизКла
з
оме
не, а
линиј
еима
ос
рећудажив
и уњој
, ј
е
рсуг
аТра
чани
прот
ера
ли,ас
а
даг
абившис
т
ановнициТе
ј
апоштуј
ука
ос
вогхе
рој
а
-з
а
штит
ника
.
169) Да
кле
, са
моовиодЈ
она
цанис
уподнос
илиропс
т
воина
пус
т
илис
уот
аџбину,докс
уос
та
ли
Ј
онци, из
уз
е
вМиле
ћа
на
, из
а
шлинамег
да
нХа
рпаг
у, ка
оионикој
ис
усев
ећбилиодс
елили, и
пока
з
а
лис
ус
ек
аодобриј
унаци, ј
е
рсес
ва
киодњихј
у
на
чкибориоз
ас
вој
еог
њишт
еисв
ој
у
с
лободу. А ка
дсубилис
а
вла
данииз
а
робљени, ос
т
а
лис
усв
ак
иус
вој
ојз
е
мљиииз
в
ршав
алису
на
ређ
ења. Миле
ћа
нисупа
к, ка
коса
мира
ниј
ере
ка
о, саКиромс
клопилис
а
ве
зибилисумирни.
Та
кој
еподруг
ипутЈ
ониј
апа
лауропс
т
во. Ка
дј
еХарпа
гпокориоЈ
онценакопну
, попла
шесеод
т
ог
аиЈ
онцинаОс
т
рвимаис
а
мисепре
да
ј
уКиру.
170) У в
ремека
дсуЈ
онцибилиос
лабље
ниикадсусе
, ипоре
дт
ог
а, са
с
т
ај
а
лиуСве
ј
онс
ком
с
а
ве
з
у, чу
ос
ам даим ј
еБиј
а
нт
, чов
екизПриј
е
не
, да
оврлок
орис
т
анс
а
ве
т
. Дасуов
ајс
а
ве
т
пос
лушали, билибисре
ћниј
иодс
в
ихХеле
на. Са
ве
т
ова
оим ј
е, на
име, дас
есв
иЈ
онциз
а
ј
е
дно
опре
ме
, даотпловенаСа
рдиниј
уидата
моос
нуј
уј
е
да
нсв
е
ј
онск
иг
рад. Тамо, нат
омог
ромном
ос
т
рвумог
либидаживеос
лобођениодропст
ваиус
ре
ћи, ча
кидабудуг
ос
пода
ридруг
ихна
рода,
док, а
коос
т
анууЈ
ониј
и, оннев
идидаћевишеикадауг
ле
дат
ислободе
. Овој
еса
ве
тБиј
а
нт
аиз
Приј
е
не
, кој
иј
еда
оЈ
онцимапослењиховепропа
с
ти. А ј
ош ра
ниј
е, доксуј
ош билине
з
а
висни,
с
а
ве
т
ова
оимј
еТале
тизМиле
та
, чиј
ис
упре
цив
одилипоре
клоизФе
никиј
е
, дасеос
нуј
еј
еда
н
с
а
ве
з
ничкис
ав
етз
ацелуЈ
ониј
у
, ит
оуТеј
у(ка
осре
дишт
уцелеЈ
ониј
е
), аос
т
а
лиг
ра
довидас
е
с
мат
ра
ј
ук
аос
е
ла.Тос
убилиса
ве
т
ик
ој
есуЈ
онцимапре
длаг
а
лииБиј
антиТа
л.
КарцииЛикиј
ци
171) Ка
дј
еХа
рпа
гпокориоЈ
ониј
у,на
паднес
авој
с
комнаКа
рце,Кау
ниј
цеиЛикиј
це,воде
ћис
а
с
обомЈ
онцеиЕолце
. Одовихс
уКа
рцидошлисост
рванакопно.Онис
ус
еуда
внимв
ременима
на
лаз
илиподв
ла
шћуМиној
аиз
ва
лис
ус
еЛе
ле
з
и. Ст
анова
лис
унаос
т
рвимаи, к
оликос
аммог
ао
дас
а
з
на
м, нису пла
ћали Миној
у да
на
к, нег
ос
у му
, ка
дг
од му ј
ез
а
т
ре
ба
ло, с
т
ав
ља
ли на
ра
с
положе
њемомчадз
абродове
. Пошт
ој
еМинојпреду
з
имаове
ликевој
ничкепоходеиводио
у
спе
шнера
тов
е, у
жива
ли суКа
рци у т
овремеме
ђусв
им на
родиманај
ве
ћи уг
ле
д. Они су
пронашлит
рис
т
ва
рикој
есупос
леиХеле
ниу
пот
ре
бљав
али. Ка
рцис
у, наиме
, билипрвикој
ису
з
ав
елиобича
јдас
епе
рј
аницеве
з
уј
уз
ашле
м, аис
тот
а
коидас
ег
рбов
ииз
ра
ђуј
унашт
ит
овима
;
т
а
кођесупрвиупот
ре
бља
ва
ли дршкенашт
итов
има. Гдег
одсус
едот
огвре
ме
наштитов
и
у
пот
ре
бљав
али,билис
убе
здршкеињимасерукова
лопомоћукожнихка
ише
ва
. Каишев
ис
убили
пре
баче
нипре
коле
вогра
ме
наиоковра
т
а
. Те
кмног
окас
ниј
еЈ
онцииДорципрот
ера
лис
уКа
рцес
ос
т
рва
, тесуонината
јна
чиндошлинакопно. Так
оот
приликеприча
ј
уКрићаниот
омешт
ас
е
де
с
илос
аКа
рцима.Са
мисеКарциник
аконес
ла
жусњима
, не
г
оз
асе
бемис
ледасус
т
а
рос
е
деоци
накопнуидасус
еодуве
кова
коз
ва
ли. Пок
аз
уј
уј
еда
нс
та
рихра
мка
рс
когЗе
в
сауМила
си,укоме
с
ус
ез
а
ј
еднос
аКарцимас
купља
лиЛиђ
анииМиз
иј
ци, к
аоњиховабраћа
,ј
е
рз
аЛидаиМиз
ака
жу
дасубилиКа
ровабраћа
. Из
а
ис
т
аба
ш ов
ис
усетуиса
с
т
ај
а
лис
аКа
рцима
, анедруг
ина
родикој
и
с
уодКа
рацапримилињиховј
е
з
ик.
43
172) Мис
лимдасуКауниј
цис
т
арос
е
деоцинакопну, докониса
миз
ас
е
бет
врдедасудошлис
Кре
т
е
. Примилис
уј
е
з
икодКа
раца
, аниј
еис
кључе
нонитодас
уКа
рципримилика
униј
с
ки
ј
е
з
ик(овониса
мус
та
њута
чнодаодре
дим), а
лисв
ој
имобича
ј
иманеса
модас
емног
ора
з
ликуј
у
одКа
раца
, не
г
оиодс
вихдруг
ихна
рода.Њиховој
ена
ј
ве
ћеуживањедас
еприј
а
т
ељи: љу
ди, жене
иде
ца
, с
виз
а
ј
е
дноску
пља
ј
унаг
оз
беидапиј
увино. Ка
дас
уис
тра
ним бог
овимаподиг
ли
хра
мове
, пасез
богт
ог
апока
ј
а
ли(мис
лилос
едат
ре
бапошт
ова
т
ис
а
модома
ћебог
ове), на
ору
жа
ли
с
ус
есв
и одра
с
ли Ка
униј
ци, ма
ха
ли с
у копљимапо в
аз
ду
ху
, ит
ос
ут
ако чинили св
е до
Ка
линдичкихпла
нинадаби, поњиховимре
чима, прот
ера
лит
уђ
ебог
ов
е. Ет
ота
кв
ес
уобича
ј
е
има
лиКау
ниј
ци.
173) А Ликиј
цисубилипоре
клом сКре
те(ј
е
рс
унаКре
т
и унај
с
та
риј
ав
ременас
т
анова
ли
в
а
рва
ри). Кадсус
еЕуропинис
инови, Са
рпе
дониМиној
, борилиз
авла
с
тнаКрет
и, побе
диој
е
Миноји прот
ера
оСа
рпедонаи њег
ов
еприст
а
лице
. Прот
е
ранисудошлиуа
з
иј
с
купокра
ј
ину
Милиј
а
ду,ј
е
рс
ез
е
мљаукој
ојс
а
дс
та
ну
ј
уЛикиј
цира
ниј
ез
ва
лаМилиј
а
да,аМилиј
цис
усене
кад
з
ва
лиСолими. Докј
еСа
рпе
донбиоњиховкра
љ, билис
уз
а
држалиимекој
есудоне
ли, пај
ош и
да
насс
ус
едина
з
ива
ј
уЛикиј
цеТермилима
. Алика
дј
еЛикизАт
ине
, Па
ндионовсин, ког
ај
еуто
в
ре
мепрот
ера
оње
г
овбра
тЕг
е
ј
, доша
оуТермилуСа
рпе
дону,наз
в
анис
уонив
реме
ном, поиме
ну
ис
тогЛика,Ликиј
цима
. Обича
ј
исуимделомка
оуКре
ћа
на
, аделомка
оуКа
ра
ца
. Алиикодњих
пос
тој
иј
е
да
н нарочитобича
јк
ака
вс
ениг
денеможена
ћи: нос
еиме
напомај
ка
ма
, анепо
оче
в
има.Ка
дбинек
име
ђуњимаз
а
пита
оне
когдруг
огкој
еон,ова
јбимупрвока
з
а
ос
в
ој
еимепо
ма
ј
ци, з
а
т
имимесв
ој
ебабе
, папра
ба
беит
д. А ак
обис
епа
кне
кас
лободнаженауда
лаз
ароба,
де
цабибилас
лободниљуди. Акобис
епакс
лободанчове
к,пачакине
кипрва
кудржав
и, оженио
не
комс
т
ранкињомилиј
а
вномже
ном, децанебиужив
а
лача
с
напра
ва
.
174) Ха
рпа
гј
е
, да
кле
, покориоКа
рцеидаонит
омприликомнисуиз
в
ршилиника
ка
вс
ла
вниј
и
подвиг
, панионинит
амошњиХе
ле
ни. Из
ме
ђуос
т
алих, т
амос
т
ануј
уиспа
рта
нск
иис
еље
ници
Книђ
ани, чиј
аз
е
мљаз
а
диредубокоумореиз
ов
ес
еТриопиј
. Онапочињедасепрос
т
иреод
полуос
т
рваБиба
с
иј
еиопкоље
нај
ес
асв
ихст
ра
наморем, с
емј
едногус
когз
е
мљоуз
а(ј
ерс
ес
а
с
е
ве
раг
раничиКе
рамичким з
а
ливом, ас
ај
уг
аСиме
ј
с
ким иРодск
им море
м). Она
јј
е
двапе
т
с
т
а
диј
аширокиз
е
мљо
узхт
е
лис
уКниђ
анидапрокопај
ука
дј
еХа
рпа
гпокора
ва
оЈ
ониј
у, даби
с
в
ој
уз
е
мљупре
т
ворилиуос
т
рво. Цеопрос
т
орнаполу
ост
рвудоз
е
мљоуз
априпада
ој
ењима, а
з
емљоузкој
ис
ухт
е
лидапрокопај
уна
лаз
ис
еба
ш та
мог
дес
еполуос
трв
ог
ра
ничископном. Кад
с
ус
еКниђа
нис
вимсна
г
а
мала
т
илипос
ла
, ра
ња
ва
лис
усера
дницив
ишене
г
ообично, оче
видно
у
сле
дне
кевишес
иле
, поцеломт
елу,ана
рочитоокоочиј
у
, ит
окаме
номкој
ис
ера
с
прс
ка
ва
о.Због
т
ог
апоша
љуљу
деуДе
лфедапит
а
ј
упророчишт
ез
ашт
оимс
еомет
ара
д. Пит
иј
аим, ка
коонис
ами
причај
у,одг
овориуј
амбс
комтриме
т
а
рскомс
тихуово:
„
Нес
е
ц'т
еИст
а
мј
а
ркомнит
иг
апа
ш'т
ез
идом!
ИЗе
всби, дај
ехт
ео,њег
акоос
т
рвос
аз
до."
Поштоимј
еПитиј
аобј
а
вилапророчанс
тв
о, Книђа
нисупре
с
та
лископа
ње
мипре
да
лис
е
Ха
рпа
г
убезборбека
дј
еов
ајсвој
скомнањихдошао.
175) Да
љеуу
нут
ра
шњост
из
емље
, из
на
дХалика
рна
с
а, с
т
анова
лис
уПе
даз
е
ј
ци. И ка
дг
одј
е
ов
имаилињиховим с
ус
едимапре
тилане
кане
сре
ћа
, добиј
а
лабиАт
е
нинасв
ешт
е
ницадуг
ачку
бра
ду. И тоимсетрипу
тдес
ило. Онис
уј
е
диниуКа
риј
иХа
рпаг
уне
ковре
мепружа
лиот
пори
з
ада
лимумног
ому
ке
, пошт
ос
ус
еу
тв
рдилинај
е
дномбрдукој
ес
ез
в
а
лоЛида
. Вре
ме
номс
уи
Пе
да
з
е
ј
цибилипокоре
ни.
176) Ликиј
цис
ту
пеуборбупрот
ивХа
рпа
г
ака
дј
еонс
ав
ој
с
комупаоудолинурек
еКс
ант
аи
не
колицинањихбориласехра
бропротивна
дмоћниј
е
гнеприј
а
те
ља
. Ка
дс
уипа
кна
ј
з
а
дбили
побе
ђе
нииопк
ољениус
вомг
раду,з
а
т
воресесв
ис
аже
на
маиде
цом, с
апоку
ћст
вомиробовимау
44
т
в
рђа
ву, пот
па
леј
еионаиз
г
ори. Ка
дсут
оу
радили, положилис
уст
ра
шнуз
а
кле
т
ву, ј
урнулина
не
приј
а
т
е
љаиухе
рој
с
којборбииз
г
инулидопосле
дње
гчов
ек
а.А с
ада
шњиКс
анћа
ни, кој
итв
рде
дасуЛикиј
ци, в
ећином сусет
ек ка
с
ниј
е ов
амо досе
лили, с
ем оса
мде
с
етпородица
. Ов
их
ос
а
мде
с
етпородицана
ла
з
илос
еба
шт
а
дас
луча
ј
ноиз
ва
нз
е
мљеиз
богт
ог
асуос
та
леужив
оту
.
Та
кој
еХа
рпа
г
упа
лауру
кецеладолинаКс
ант
а,ас
короис
т
от
а
коиКаун,ј
е
рс
усеКаунцискоро
усв
емуу
г
леда
линаЛикиј
це
.
177) Идокј
еХа
рпа
госва
ј
а
опредњуАз
иј
у,дот
леј
еКируунут
ра
шњос
т
ипокорав
аој
е
да
нна
род
з
адруг
иминиј
епошт
е
деониког
а
. Ве
ћиде
отог
ај
аћуиз
ос
та
вит
ииог
раничићус
еус
вомпричању
с
а
монаоношт
омуј
ез
ада
ва
лонарочитомног
омукеишт
ој
ена
ј
в
редниј
ес
поме
на
.
КировпоходнаАс
ириј
у.ОписВавилона
178) Ка
дј
еКирпокориос
вена
роденакопну
, на
па
ој
енаАс
ирце
. УАс
ириј
иимамног
ове
ликих
г
радов
а, а
лиј
еме
ђуњимабионај
с
лав
ниј
иина
ј
ј
а
чиг
ра
дВа
в
илон, укомесепос
лера
з
а
ра
ња
Нинив
ена
лаз
иоис
а
мкра
ље
вс
кидв
орикој
иј
ебиоова
ка
вг
ра
д.Ле
жиуј
е
днојпрос
тра
нојра
вници
иимаобликче
т
вороуг
лачиј
ај
ес
ва
каст
ра
надуг
ас
т
одва
дес
е
тс
та
диј
а
. Обим г
радаиз
но
сиој
е
да
клес
вег
аче
тирис
т
от
инеиоса
мде
с
етс
та
диј
а
. Тој
е
, да
кле
, билаве
личинаг
ра
даБа
билона.Онј
е,
к
оликомиј
епоз
нат
о, иј
е
данодна
ј
лешпихг
ра
дованасв
ет
у. Онј
е
, прес
ве
г
а
, с
аспољнес
т
ране
опа
са
нј
еднимширокимидубокимка
на
лом, ис
пу
ње
нимводом, аиз
атог
ај
е
днимз
идомк
ој
иј
е
широкпе
де
с
е
ткраљев
с
кихла
ка
т
аидвес
тот
инела
ка
т
ависок. А кра
ље
вс
килака
тј
еј
ош з
ат
ри
прс
тадужиодобичног
.
179)
Ов
демора
мрећиз
аштај
еупот
ребљеназ
е
мљаизј
а
ркаика
косус
а
г
ра
ђе
из
идови. Одмах
приликомиз
ба
цив
ањаз
емљеизј
а
ркапра
вилис
уодњеопе
кеињихс
у,ка
дихј
еиз
ра
ђе
надовољна
к
оличина
, пекл
иупе
ћима. Ка
ома
лт
е
рупот
ре
бља
ва
лис
уврућусмолу
, апос
лес
в
акогтридес
е
т
ог
с
лој
ау
з
иђ
ива
нј
епле
т
еродт
рс
ке. Нат
а
јначинј
ег
рађ
енна
ј
прерубкана
ла, ака
сниј
еис
а
мз
ид.
Гореназ
иду
, нас
а
момње
г
овомру
бу,г
рађ
енесуј
е
днос
пра
т
неку
ле
, ит
ос
веподв
е,ј
е
днапрема
друг
ој
, аиз
ме
ђуњихбис
еост
а
вља
лодос
т
апрос
тораз
апрола
зколас
ачет
ири коња. Свуда
у
на
околоуце
ломз
идуимаст
овра
т
а,аонас
усв
аодбронз
е,апраг
ов
иираг
а
с
т
овис
уимт
а
кођеод
бронз
е
. Пост
ој
ииј
е
да
ндру
г
иг
рад, удаљенодБабилонаос
а
м да
находа. из
овесеИс. Та
мо
прот
ичеј
е
днамаларе
чицакој
ас
ета
кођ
ез
ов
еИс.Онасеулив
ауре
куЕу
фра
т.Ов
аре
каИсна
нос
и
мног
ог
руме
њаа
с
фа
лтас
аму
љем, пасеода
т
леидобиј
аа
с
фа
лтз
аз
идинеокоБа
билона
. Ет
от
ако
ј
е
, дак
ле,подиг
нутз
идок
оБабилона
.
180) Пос
тој
едв
аде
лаг
рада
. Де
лиг
а,наиме
, пос
ре
динире
какој
ас
ез
овеЕуфра
т
, ве
лика
, дубока
ибрз
арека
, кој
ат
е
чеизАрме
ниј
еиуливасеуЕрит
реј
с
коморе
. Аиј
е
данидруг
из
идуг
лов
имас
е
ос
ла
ња
ј
унаре
ку
, аода
т
лекривудадужобеоба
ле,ис
ај
е
днеис
адру
г
ес
т
ране
,з
идодопек
а.Ова
ј
г
радј
епунт
рос
пра
т
нихиче
т
ворос
пра
т
нихкућаиис
прес
е
ца
нј
епра
вим улица
ма, одкој
ихс
е
ј
е
днепружај
уупредосре
ком, адруг
еиз
лаз
енаре
куподпра
виму
г
лом. Премасв
ак
ојовојулици
на
лаз
илос
еуг
радс
кимз
идинамаоноликока
пиј
аколикој
ебилоу
лица
. Онес
убилеодбронз
еи
из
ла
з
илес
унаса
муре
ку.
181) Она
јпрвиз
идбиој
ека
онекаврс
таок
лопа
, аиз
ну
т
рапружа
ос
еоког
ра
дај
ош ј
еда
ндруг
и
з
идкој
иј
ебионешт
ома
лонижи, абиој
еит
а
њиодоногпрвог
. Усре
дсв
а
когодпоме
нут
ихде
лова
г
радас
а
г
рађ
енај
епој
еднаут
врђе
наз
г
ра
да. У ј
е
дном ј
екра
ље
вс
кидвор, окруже
нвисоким и
чв
рс
тим з
идинама
, аудруг
ом хра
м Зе
вс
а-Бе
ла
, сабронз
а
нимвра
тима
, кој
ис
ес
а
чу
ва
одомог
в
ре
ме
на
, аимаобликкв
адра
т
ачиј
ај
ес
ва
кас
тра
надуг
адвас
т
адиј
а
. Ус
ре
дини ов
огхра
ма
с
а
г
ра
ђе
нај
еј
а
какула
, широк
аидуг
ај
е
да
нс
та
диј
, анањојдруг
а
, наовојј
ошј
е
дна
, ита
коре
дом:
с
в
ег
аос
амкула
, с
веј
еднанадруг
ој
. Саспољнест
ра
неокосв
ихку
лаг
орес
ув
одилес
пиралне
с
т
е
пе
нице
. Наполов
иниус
понаст
е
пе
ницана
ла
з
исеодмара
лишт
ес
аклупама
,г
деј
е
, приуспону
,
45
мог
лодас
есе
днеидас
еодма
ра
. Нана
ј
в
ишојкулина
ла
з
исев
е
ликихра
м иуње
мув
еликии
ра
с
коша
нкрев
е
т, акра
јње
г
ас
т
ој
из
лат
а
нс
то. У хра
мусенена
лаз
иника
кавкип, аодљудине
ноћивауње
мунико,се
мј
еднеј
е
динежене
, кој
уј
е
,к
акоприча
ј
уХа
лде
ј
ци, с
ве
ште
нициовогбог
а
,
с
а
мбогс
е
бииз
абра
омеђуже
на
мауз
е
мљи.
182) Овиис
т
ис
ве
ште
ницит
врде
,т
акођ
е, (а
лиимј
аневе
руј
е
м) дас
амбогсвре
ме
нанав
реме
на
вра
ћаухра
миодма
рас
енаономкре
ве
т
у, аис
тот
ос
е,премаприча
њуе
г
ипа
т
ск
ихс
в
ешт
еника,
де
ша
ваиуТе
би(ит
амо, на
име,нек
аже
наспа
ваук
рев
ет
уухрамуЗев
са
,а
лис
ет
врдидаоважена
неопшт
ис
аљу
дима
). Ис
т
от
а
коиуПа
т
а
ри, уЛикиј
и, з
а
кључа
васес
ве
шт
е
ницаноћуухра
мс
а
бог
омка
дг
одсебогпој
а
вииобј
ав
љуј
епророча
нст
ва
. Овопророчишт
ениј
еуве
кта
мо,не
г
оса
мо
ондакадс
епој
а
вибожа
нс
т
во.
183) Усв
е
тиштууБа
билонуна
ла
з
ис
ене
шт
онижеидру
г
ихра
м, иуње
мув
еликиз
ла
т
а
нкип
Зе
в
са
-Бе
лаус
е
де
ће
мст
а
ву, апоре
дње
г
ас
т
ој
и; с
тоодз
ла
т
а
, ипос
т
ољеодз
ла
та
, иклупицаод
з
лат
аи, ка
кока
жуХалде
ј
ци, с
в
еј
ет
она
чиње
ноодоса
мс
т
от
инат
а
лена
таз
ла
та
. Ис
предовог
хра
манала
з
ис
ез
лат
а
нжрт
ве
ник. Пос
т
ој
иидру
г
ив
еликижрт
ве
ник, инањемусепринос
ена
жрт
вуодра
с
лежив
от
иње
, докс
еназ
ла
тномжрт
ве
никус
ме
ј
упринос
ит
инажрт
вуса
момладу
нча
д.
Наве
ће
мжрт
ве
никупринос
еХалде
ј
цис
ва
кег
одине
, прил
икомпросла
веуча
стбог
а
, нахиља
деи
хиља
дет
а
ле
на
т
ат
а
мња
на. Пост
ој
аој
еј
ош уонов
ремеуг
а
ј
укодхрамак
иподс
ув
ог
аз
ла
т
а, дуг
дв
ана
ес
тла
ка
т
а. Ј
аг
а
, додуше
, нис
а
мвидеоина
водимс
амооношт
оприча
ј
уХа
лде
ј
ци. Да
риј
е,
Хис
т
а
сповсин, ипореджаркеже
ље
, ниј
ес
еу
судиодаг
ауз
ме
, докг
ај
еДа
риј
е
всинКс
еркс
еу
з
ео
поштој
еубиос
ве
шт
еникакој
иниј
еда
одас
едиракип.Тос
ве
т
ишт
ебилој
е(на
рочит
оукра
шено,а
уње
муј
ебилопоклонаиодприв
ат
нихлица
.
КраљицеСемирамидаиНитокрида
184) Ме
ђумног
имкра
ље
вима
, кој
исувла
да
лиуБабилонуикој
ис
уондеукрас
илихра
мовеи
з
идине
, аокој
имаћуг
оворит
иуист
ориј
иАсира
ца
, билесуидв
еже
не
. Првасез
ва
лаСемира
мида
ивла
да
лај
епе
тпоколењапреонеиз
асе
бе
. Онај
еподиг
лаонене
обичнеис
поме
надос
т
ој
не
на
сипеуширокојра
вници,кој
уј
епрет
ог
арекаобичноплав
илаипре
т
ва
ралаунепре
г
ледноморе
.
185) Друг
акра
љицаиз
аове
, поиме
нуНит
окрида
, билај
еј
ошпа
ме
т
ниј
аодсв
ој
епре
т
ходнице
,и
неса
модај
еиз
ас
ебеос
та
вилаве
лича
нс
т
ве
нес
поменик
е, окој
имаћуј
ош г
ов
орит
и, не
г
ој
еу
на
ј
в
ећојмогу
ћојме
риумеладасез
а
штит
иодМеђ
анакадј
евиде
ладас
ењиховас
иласт
а
лно
пове
ћа
ваинемиру
ј
е
, ве
ћдаосв
ај
ас
вег
ра
дов
еокосе
бе
, пача
кис
а
муНиниву.На
ј
преј
ена
те
ра
ла
Еуфра
т
, кој
иј
едотлет
ека
окрозс
рединуг
ра
даибе
зкривуда
ња
, даодт
а
дакривуда
, итонат
а
ј
на
чиишт
ој
едаладасеис
копај
ука
на
лииспре
дс
амогг
рада
, та
кодај
е, наприме
р, усв
омтоку
т
рипутдодирива
оне
куа
с
ирс
кува
рошицу, аимеј
ет
ојва
рошицикој
уј
еЕу
фра
тдодирива
обило
Ардерика
. Паида
на
соникој
ипут
уј
уодморауБа
билон,акопуту
ј
уЕуфра
томнаброду
, прола
з
еу
т
окут
риданаутрима
хапоре
дт
ог
аис
тогмес
т
а
. Та
кој
е
, да
кле
,т
оучинила
. А подиг
лај
есаобе
с
т
ра
нере
кеоненас
ипечиј
ојс
еве
личиниивисиниљудидив
е.Алида
ле
коис
пре
дг
ра
даБа
билона
да
лај
едас
е,не
да
лекоодкоритаре
ке
, ис
копаог
ромнај
а
маз
ај
ез
е
ро, ит
оду
бок
адожив
еводе
,и
т
а
кове
ликадај
ојј
еобимиз
нос
иоче
тирис
т
отинеидва
дес
е
тс
т
адиј
а
. А ис
копа
нуз
е
мљуизов
е
ог
ромнерупеодма
хј
еу
пот
ребилаз
аг
ра
ђењена
с
ипау
зре
ку.Чимј
еј
е
з
е
робилоис
копа
но, да
лај
е
дас
едов
ез
ек
амењеидас
ес
вудау
на
околоокој
ез
ерас
аз
идаобала
. Иј
е
дноидруг
о, искре
т
а
ње
ре
кеидокопа
ва
њеј
ез
е
ра
,у
ра
дилај
ез
а
т
одаре
кас
пориј
ет
е
чеидас
ебродом, напу
туз
аБабилон,
првоморапрове
ст
икрозоку
кеидабис
епос
лепловидбеда
ле
кообила
з
илоок
ој
е
з
е
ра
. Ов
и
обј
е
кт
исуз
а
т
оиз
рађ
ениуономделуз
е
мљеукомесена
ла
з
иона
ј
бољиприла
зз
емљи, икрозкој
и
ј
епрола
з
иона
ј
кра
ћипутизМе
диј
е
, даМе
ђа
нинебит
акола
комог
лидадолаз
еутуз
е
мљуидас
е
оба
ве
шт
ав
ај
уот
омештас
еондеради.
46
186) Та
кој
ег
ра
дбиоз
а
штиће
нширокимпој
ас
ом, апоредтог
ана
чинилај
еј
ош иово.Пошт
ој
е
ре
каделилаг
ра
дпосре
дининадвадела
, мора
лос
е
, з
авре
мераниј
ихкра
ље
ва
, акос
еизј
е
дног
де
лаг
ра
дахт
е
лодапре
ђеудру
г
и, налађипре
ла
з
ит
и, ит
ој
е
, помоммишље
њу, билодоса
дно.
Кра
љицај
еи овопре
двидела
. На
редивши дас
еис
копаба
з
е
нз
ај
е
з
е
ро, онај
е
, поре
д овог
,
с
а
г
ра
дилаиј
е
да
нве
лича
нс
т
ве
нс
поме
ник. Далај
едас
еист
е
шев
рлодуг
ачкока
мењеи, кадг
ај
е
има
лаудов
ољнојколичиниикадј
еба
з
е
нбиоис
копа
н,на
ре
дилај
едас
еуба
з
е
нпу
ст
ис
ваводаиз
ре
ке
. Доксеј
ез
еропу
нилов
одом, ик
адс
ес
т
арокорит
орекеос
ушило, нес
амодај
еоз
ида
ла
пе
ченимопе
ка
маоба
лере
кеуг
ра
дуисилаз
ек
ој
исуводилиодвра
т
аз
идов
адов
оде, ка
оис
аме
з
идове
, не
г
ој
е
, от
приликеус
ре
дини г
ра
да
, на
чинилај
е
данмос
тодт
е
са
ногка
ме
на
, ака
ме
н
пове
з
а
лас
аже
лез
омиоловом. Ка
дг
одбис
ва
ну
ло, пост
а
вља
либиче
т
вороуг
ла
ст
ег
редепомос
ту
,
ипоовимабиБа
билонцимог
лидапре
ла
з
епре
комос
т
а
, аноћусус
кла
ња
литег
ре
де,з
ат
оданеби
пре
лаз
илиј
е
днидруг
имаив
ршилиме
ђус
обнекрађ
е.Ка
дсеј
ез
еронапунилов
одомизре
кеик
адј
е
мос
тбиог
от
ов, дов
елај
еонапоновоЕуфра
тус
т
а
рокоритоизј
е
з
ера
. Ит
а
коис
копа
нај
ама
пос
та
лај
еудоба
рчасј
ез
е
ро,аг
ра
ђа
нисудобилиј
еда
нмос
т.
187) Алиис
т
аовакраљицауме
лај
едас
мислиотприликеиов
акв
уподва
лу. Из
на
дс
а
мег
ра
дс
ке
к
апиј
екро
зк
ој
уј
епролаз
илона
ј
вишена
роданачинилај
еонас
е
биг
робницуинањојуре
з
а
лаова
ј
на
тпис
:
''Аконек
иодкра
ље
вакој
ибу
дупослеме
невла
да
лиуБа
билонунебудеима
онова
ца
, не
ка
от
в
ориова
јг
робине
кау
з
менов
ацаколикоxohe. Алинек
аг
аотв
орис
а
моуна
ј
ве
ћојнужди,ј
е
рће
с
еина
чез
лопрове
с
т
и.''
И ова
јг
робос
та
ој
ене
та
кнутс
ведокниј
едоша
онапре
с
тоДа
риј
е
. Ова
јниј
емог
а
ода
ра
з
у
мез
ашт
осевра
танеупотре
бља
ва
ј
уиз
а
шт
оданеу
з
меода
нденова
цкој
иг
аса
мз
ов
едато
у
чини. Аливра
таниј
емог
а
одау
пот
ре
бља
ва
, ј
е
рбимуиз
на
дг
лав
ебиоњенле
ш ка
дбис
екроз
њихв
оз
ио.Он, да
кле
, от
вориг
роб, а
лита
монена
ђенова
ц, нег
оса
моле
шиов
ајнат
пис
:
„
Датениј
ев
уклане
з
а
с
ит
љиважу
дњаз
ановцем, небиотв
ара
омојг
роб."
Та
квај
е,причас
е
, билаовакра
љица
.
188) Кирј
ера
т
ова
ос
ас
иномовеженекој
ис
ез
ва
о, ис
т
ока
оиње
г
овота
ц, Ла
бине
т
, кој
иј
е
в
ла
да
оуАс
ириј
и. Напола
скуура
тве
ликикр
аљнес
а
модас
екодкућедоброопскрбиожит
оми
с
т
окомз
акла
ње
, не
г
оиводомизрекеХоа
с
па
, кој
ат
ечепоре
дСу
з
е, ј
еркра
љ ниизј
е
днедруг
е
ре
кениј
еу
пот
ре
бља
ваов
одуз
апиће
, не
г
ос
амоизове
. И кудг
одбиониша
о, ув
екбиг
апра
т
ио
в
рлов
еликибројколас
ачет
ириточкаисаупрег
нут
иммаз
г
ама,на
т
ова
ре
нимс
ре
брнимпос
удама
пунимкува
нев
одеизре
кеХоас
па.
Опсадаиз
ауз
ећеБабилона
189) Приликом похода наБа
билон дос
пе Кир на ре
ку Гинд, к
ој
аиз
в
иреу Мат
иј
е
нским
пла
нина
ма,прот
ичекрозз
е
мљуДарда
нс
куиулив
ас
еуне
кудруг
уре
ку,Тиг
рис,к
ој
аопе
тпрот
иче
поре
дг
ра
даОпиј
аиулив
ас
уЕритре
ј
с
коморе. Ка
дј
еКирхт
е
одапре
ђепре
коовепловнере
ке
Гинда
, пома
мимус
еј
е
да
нодс
ве
т
ихбе
лацаис
кочиуре
ку, т
епокушадапре
ђенадруг
уобалу
,
а
лиг
аухва
т
има
тица
, пот
опиг
аиодне
с
есас
обом. Та
дас
еКирј
а
кона
љу
тинапобе
сне
луре
куи
з
апре
тиј
о
јдаћеј
етоликоос
лабит
иисма
њит
и, даћеубуду
ћеиже
немоћидај
епрег
а
з
еадане
з
аг
а
з
еув
одудоколе
на.Пос
лет
епре
т
њеодус
т
анеонприв
реме
ноодпоходанаБабилониподе
ли
в
ој
с
кунадв
аде
ла
, аз
а
т
имобе
ле
жиконопце
мст
оос
а
мде
се
тправ
ихј
а
масобес
т
ранеГинда
, кој
е
с
убилера
з
личит
оокре
нут
епре
маГинду, ина
ре
дидас
ев
ој
с
капост
рој
ииотпочнескопа
ње
м.
Збогу
чешћаве
ликогброј
ара
дникапос
а
ој
ез
а
вршен, а
лисе
, ипоре
дт
ог
а
, нара
дипа
кут
рошило
це
лолет
о.
190) Ка
дј
еКир, з
ака
з
ну, поде
лиорекуГинднат
рист
от
инеишез
дес
е
тј
ама, кре
неонна
Бабилонпочет
комидуће
гпроле
ћа. Ба
билонцис
ута
кођеиз
а
шлисвој
ск
омипошлимуусу
сре
т
.
Ка
дј
ес
тиг
а
облиз
уг
ра
да
, дођедобит
ке
. Ба
билонцибу
дупобе
ђе
нииповукусеуг
ра
д. Поштосу
47
в
е
ћра
ниј
ез
налидас
еКирне
ћес
мирит
и, ав
иде
лисука
кој
епокора
ва
ој
е
данна
родз
адруг
им,
обе
з
бе
дилис
ус
еј
ош ра
ниј
ехра
номз
амног
ог
одина,из
ат
осенисут
а
дамног
оуз
немира
ва
лиз
бог
опс
аде
. Кирс
ена
шаоув
еликојне
прилици, пошт
ој
евре
мепролаз
ило, ање
г
овпоса
оокоопс
а
де
ниј
енима
лонапре
дова
о
191) Али, на
ј
з
ад,билодамуј
ене
кос
а
ве
т
ова
о, бил
опа
кдај
ес
амдошаонамис
а
ошт
атре
бада
у
чини, оновоура
ди. Пос
т
рој
иј
е
да
ндеовој
с
кеиз
надг
ра
да, т
амог
дере
каула
з
иуг
ра
д, адруг
и
ис
подг
ра
да
, г
дерек
аиз
ла
з
иизг
ра
да
, инаре
дивој
ницимада
, ка
дбудувиделидај
ере
кат
ако
плиткадас
епоњојможег
а
з
ит
и, уђукрозкорит
оре
кеуг
ра
д. Поделившиихт
а
коииз
да
вши
з
апове
с
тиуве
з
ис
ат
им, повучесес
ане
бора
чкомв
ој
с
ком. Ка
дј
едоша
онај
е
з
е
ро, учиниис
тооно
шт
ој
ераниј
еура
дилакра
љицас
арекомиј
е
з
е
ром: на
име
, помоћуј
е
дногпрокопадов
едеводуиз
ре
кеуј
ез
еро,кој
есевре
меномбилопре
т
ворилоумочва
ру,ус
ле
дче
г
ај
ерек
аопалаимог
лос
еићи
к
розње
нокорито.Ит
ада
, ка
дас
ет
одог
одило, к
адј
еводауЕуфра
т
убилат
олик
оопа
ладај
ебила
људимане
шт
оиз
на
дколе
на, продруПе
рс
иј
анци, кој
ис
уз
ат
обилипост
рој
еник
одКрит
а
, уса
м
Бабилон. ДасуБа
билонцис
аз
на
лиилиприме
т
илишт
аимКирс
пр
ема, онибис
еобе
з
бедилии
пус
т
илибиПе
рс
иј
анцедапродрууг
ра
д, т
ебиихдој
едногу
ништ
или. Ониби,на
име,з
а
кључа
ли
с
в
ека
пиј
екој
еводепре
маре
ци, ипос
е
либис
ваут
в
рђењаиз
идовенаобеобалерекеипохв
ат
а
ли
биихка
орибеув
ршке
. Уме
с
тот
ог
а
, њихс
ус
адаПе
рс
иј
а
нци из
не
на
дау
г
роз
или. Ализ
бог
ог
ромногпрост
ра
нс
т
ваг
ра
да
, ка
кос
емеђ
ус
т
ановницимаг
ра
даприча
, усре
диниг
ра
данис
уни
с
лут
илидај
ене
приј
ат
е
љв
ећпродроупре
дг
рађ
аг
радаиз
а
уз
е
оих, не
г
ос
уут
ов
ремеиг
ра
ли
(у
пра
вој
ет
а
дабиланекас
ве
чанос
т) иве
се
лилис
ес
ведокнис
уса
з
нализ
аов
уужас
нув
ес
т
. Ит
ако
ј
еБа
билонта
дапрв
ипу
тбиоз
а
уз
е
т
.
Асириј
а: з
е
мљаинарод
192) Аколикај
ебиламоћибог
ат
с
т
воБа
билона
ца
, на
ве
шћу, из
ме
ђумног
ихдруг
ихприме
ра
,и
ов
а
ј
. Пој
е
динепокра
ј
ине,кој
есубилеподње
г
овому
пра
вом, мора
лес
у,ос
импоре
з
а
, дадај
ухра
ну
з
аве
лик
огкра
љаиње
г
овув
ој
с
ку, итопре
маодређ
енојс
топи. Оддва
на
е
стме
се
ци, да
кле
, у
г
одиничет
ириме
се
цахраниг
аииз
држав
аБа
билониј
а
, аз
авре
меос
т
алихос
а
м ме
се
цице
ла
ос
т
а
лаАз
иј
а.Упра
вана
дов
омз
е
мљом, к
ој
у,Пе
рс
иј
анцина
з
ива
ј
ус
а
тра
пиј
а,кудика
мој
еунос
ниј
а
одупра
вена
дс
вимдруг
импокра
ј
ина
ма
. Ода
т
леј
еТрит
ант
ехмо, Арта
ба
з
овсин, комеј
екра
љдао
ов
у покра
ј
инунаупра
ву, има
ос
ва
когда
наприход од ј
е
днеа
рта
бес
ре
бра(а
рт
абај
еј
една
пе
рсиј
скамеракој
ај
еве
ћаодат
ичкеме
димнез
атрихе
нихе). Онс
а
мпа
к, осимв
ој
ничк
ихкоња,
има
ој
еос
ам с
т
от
инапас
т
уваи шес
нае
с
тхиљадакобила
. Сва
ки па
ст
увмора
ој
едаопас
уј
е
дв
аде
с
еткобила. Ис
тот
а
коодг
а
ј
а
ој
еог
рома
нбројиндиј
с
кихпа
с
а, т
а
кодај
ече
тириопшт
ине
мора
ло дада
ј
ехра
нуз
ањих, и з
а
т
ос
убилеос
лобође
неос
та
лихда
жбина
. Толикоприхода
донос
иламуј
еупра
вана
дБа
билоном.
193) Уз
е
мљиас
ирскојпа
дане
штокишеиодт
ог
апше
ничнокоре
њедобиј
ахра
ну.Усе
веупољу
з
алива
ј
уводомизре
ке
, ит
а
копше
ницаз
риидоносирод. Неиз
лив
асес
амареканањив
е, к
аоу
Ег
ипт
у, не
г
оз
алива
ј
урука
маизбуна
ранађе
ра
м. Целаба
билонс
каз
е
мљаис
прес
е
ца
нај
е
, к
аои
е
г
ипа
т
ск
а, ка
на
лима
, ана
ј
в
ећикана
лј
еплова
нз
ала
ђеипружас
епре
мај
у
г
оис
т
оку, т
ес
пај
а
Еуфра
тс
аТиг
рис
ом, накомесена
ла
з
ииг
радНинива
. Ов
ој
ез
е
мљаукој
ој
, коликој
аз
нам, жито
ку
дика
мобољеус
пев
анег
оусв
им дру
г
им з
емља
ма
. Ис
т
инај
едат
а
монис
уодда
внинани
покуша
лидадоне
судруг
ебиљке
: нис
мокве
, нивиновулоз
у
, панимас
лине
. Жит
оовдет
ако
доброра
ђадада
ј
едве
ст
ос
тру
киплод,ака
дј
ена
ј
бољипринос
, ондада
ј
еит
рист
ос
тру
ки. Лис
т
ови
пшеницеиј
ечмабудут
амола
коиче
тирипрс
т
ашироки. Аколик
она
ра
с
тес
т
аблосе
з
а
маис
ит
не
прој
е,от
омене
ћууопшт
едаг
ов
орим, иа
комиј
епо
з
на
т
о,пошт
осиг
урноз
на
мдаут
оне
ћеника
ко
в
е
рова
тионикој
инис
удола
з
илиуБа
билон. Неупот
ре
бља
ва
ј
умас
линово, не
г
оса
мосе
з
а
мов
о
у
ље
. Поце
лојт
ојрав
ницира
ст
упалме
, иве
ћинаодњихда
ј
еплододког
аправ
ехра
ну
, виноимед.
Не
гу
ј
уихк
аоис
мокве
, аплодмушкогпа
лминогст
а
бла, ка
ког
аназ
ива
ј
уХе
ле
ни, нарочит
ос
е
в
е
з
уј
ез
аг
раненакој
имав
ис
еурмедабиз
о
љеу
ла
з
илеуурмеипомог
леимдас
а
з
руидаплодови
48
небиот
пада
ли. Зољесе
, на
име
, нала
з
еуплодуму
шк
ихпа
лми, ка
оштос
ена
ла
з
еиуплоду
дивљихс
мока
ва
.
194) Са
даћув
амис
прича
тионоштос
ма
т
ра
мдај
еуовојз
е
мљи, пос
лес
а
могг
ра
даБа
билона,
на
ј
в
ећаз
наме
нитос
т
. Ча
мцис
уим, на
име,накој
имапловенизре
кууВа
вилон,округ
лиис
веимј
е
одкоже. У Армениј
и, кој
ас
ена
ла
з
ииз
на
дАсириј
е
, пра
вељудис
ке
летз
ала
ђеодис
те
с
аних
в
рбовихст
а
ба
ла,паихс
аспољнест
ра
непре
вла
чекожом, ка
оидноодла
ђе
. Ла
ђане
маникљуна
никрме
. (Ла
ђунепроширу
ј
укодкрменитиј
есу
жа
ва
ј
укодкљу
на
.) Онај
еокруг
лак
аоштитисв
а
ј
ена
пуњенас
ламом. Та
данањуна
тов
ареробуипус
т
еј
едаплов
инизре
ку
. На
ј
чешћепрев
оз
е
па
лмовубурадна
пуњенув
ином. Ла
ђомупра
вљај
удв
ачов
е
каус
тој
еће
мс
та
ву,помоћудваве
с
ла,
иј
еда
нодњихве
слаподла
ђу,адруг
иј
еот
ис
куј
е
. Из
ра
ђуј
ус
ев
рлове
ликелађ
е,аимање.На
ј
ве
ће
одњихима
ј
унос
ивос
тидопетхиља
дат
а
ле
на
т
а. Ус
ва
којла
ђинала
з
исеј
е
да
нживма
г
ара
ц, ау
в
е
ћимихј
еипоне
колико. Ка
д, да
кле,допловеуБабилонира
с
прода
ј
уробу, г
ла
с
нимдоз
ива
ње
м
ку
па
цара
с
прода
ј
уидрве
никос
ту
рлађ
е,ис
вусла
му
, панат
ов
арекоженамаг
а
рцеив
раћа
ј
ус
еу
Арме
ниј
у. Узре
кусе
, на
име, ника
конеможепловит
и, пошт
ој
еонабрз
а
. Збогт
ог
аинепра
ве
бродов
еоддрв
ет
а
, не
г
оодкоже
. Кадс
енама
г
а
рцимавра
т
еуАрме
ниј
у, пра
в
енаис
тиначин
друг
ебродове
. Так
вис
уимбилибродови.
195) Аоде
лоимј
еов
ак
во. Нос
едуг
а
чкула
ненукошуљудос
топа
ла, из
на
дтог
аоблачедру
гу
,
в
уне
ну ха
љину, а преко њебе
лу крат
ку ка
ба
ницу. Има
ј
у дома
ћу обућу, с
личну бе
отс
ким
па
пуча
ма
. Нос
едуг
а
чкукосуиоког
лав
епове
з
уј
уча
лме
, ацелоте
лома
жумириса
в
им уље
м.
Св
а
киимапрс
т
енс
апеча
т
омиј
е
данру
комиз
ра
ђе
ншта
п. Горенасв
ак
омшт
а
пуна
ла
з
исеук
рас
:
илиј
е
днај
а
бука
, илиру
жа
, илиљиља
н, ил
иора
оилине
шт
одруг
о. Ониобичноненос
ешт
а
пбез
з
на
ка
.
Обичај
иАсираца
196) Толико о њихову обла
че
њу. А обича
ј
ес
у има
ли ов
а
кве
. Пре
ма моме мишљењу
,
на
ј
па
ме
тниј
иимј
еова
јобичај
; аист
ита
ка
впост
ој
и, ка
кос
амчу
о,икодилирс
когпле
ме
наВе
не
т
а.
Ус
в
аком с
е
луде
ша
вас
еј
е
данпу
тг
одишњеов
о. Ка
дде
вој
кедора
ст
уз
аудај
у, дов
одеихсв
е
з
ај
е
днонај
е
дноме
с
тора
диу
дај
е
, аок
оњихс
еоку
пимношт
вомушка
раца
. Та
дау
ст
а
нег
лас
ники
нудиј
е
днупој
е
днудев
ој
кунапрода
ј
у, ит
о: прв
она
ј
лепшуодњих, аз
а
т
им, пошт
оов
уне
ки
мла
доже
њакупиз
амног
онов
аца
, нудидруг
у, кој
аполе
пот
идола
з
ииз
анај
ле
пше
, алиуве
кпод
у
слов
омдас
еона
јкој
икупиде
вој
куморањомеидаоже
ни. На
ј
бог
ат
иј
еба
билонскемла
доже
ње
на
дме
ћусекој
ићев
ишеда
т
из
ана
ј
ле
пшеуда
ва
че.Алисирома
шнемла
доже
њенема
реба
ш мног
о
з
але
пот
уу
да
ва
ча
, в
ећсеже
неружнимде
в
ој
ка
маиузњихдобиј
а
ј
умираз
. Ка
дг
ла
с
ник, на
име,
з
ав
ршис
ара
с
прода
ј
омна
ј
ле
пшихуда
ва
ча
, из
ве
деонна
ј
ружниј
уудав
ачу,илине
кус
а
кат
у,акоби
с
ена
шла, ипитакоћеовуу
з
е
тиз
аже
нуузна
ј
мањимира
з
, с
ведокј
енедобиј
еона
јкој
иј
е
прист
а
онана
ј
ма
њимираз
. Мира
зда
ј
уонена
ј
лепшеуда
ва
че
. Ита
коонеле
пепома
журу
жними
с
а
ка
тиму
да
в
ача
мадасеионеуда
ј
у
. Никониј
емог
а
одаудас
вој
укће
рз
аког
ахоће
, нит
иј
еико
с
меобе
зј
емцаодве
с
тикупље
нуде
вој
кус
вој
ојкући,имора
ој
еда
тиј
е
мст
водаћекупљенудев
ој
ку
з
аис
тауз
е
т
из
аже
ну, ит
ект
а
дај
уј
емог
аоводит
исв
ој
ојкући. А а
косенебиубра
кусла
г
а
ли,
мора
ој
емла
доже
ња
, опе
тпоз
акону,данамиринова
ц. Та
дај
е
, ис
тот
ако,билоомог
уће
ноионима
издруг
ихсе
лакој
ибихт
е
лидаучес
т
вуј
уудра
жби. Ов
огв
рлоле
погобича
ј
ада
на
сј
е, св
а
како,
не
ст
а
ло, ионисууна
ј
нов
иј
евре
меиз
мис
лилидруг
иобичај(дас
едев
ој
к
аманебиучинила
не
пра
вдаи дас
енебимора
леудав
а
тиудруг
оме
с
то). Отк
адј
е
, на
име, з
емљапа
лауруке
не
приј
а
т
е
љаиљудиос
иромашилиипа
лиуне
вољу
,с
ва
киј
ег
рађ
анин,з
богсирома
штв
а,упућив
ао
с
в
ој
уже
нс
куде
цудасепрода
ј
уз
анов
ац.
197) Аов
оимј
ебиодру
г
имуда
робича
ј
. Из
нос
илиби, на
име
, боле
сник
енатрг
,ј
ернис
уима
ли
ле
ка
ра
. Прила
з
е
ћиболе
снику
, да
ва
либимуне
кикорист
а
нс
а
ве
т, а
кој
ене
коса
м преболе
оту
боле
с
тодкој
еиболе
с
никболу
ј
е
, илиј
еодне
когчуокој
еодист
еболе
с
т
иболова
о,ипре
поручуј
у
49
боле
с
никуоношт
ој
ење
муилиње
г
овомпоз
наникуут
а
квомс
лу
чај
упомог
лодаоз
дра
в
и. Нес
ме
с
ећут
кепроћипоре
дболес
ника
, иду
жнос
тј
есв
аког
адаг
ау
питаодка
квеболе
ст
иболу
ј
е
.
198) Гробницекодњихпрел
ива
ј
уме
дом, ана
дг
робнетужба
лицес
личнесуонимауЕг
ипту
. При
с
ноша
ј
усас
вој
омженом, Ба
билона
цс
е
днекрајз
а
па
ље
ногсв
ет
огт
амња
на, аис
т
ота
коињег
ова
же
на
. Ка
дс
ва
нес
ле
де
ћеј
ут
ро, обој
ес
еокупа
ј
у, ипрене
г
оштос
еоку
па
ј
унедира
ј
уника
кву
пос
уду
. Ис
т
оточинеиАра
бљани.
199) А ов
ој
ена
ј
ружниј
иобича
јкодВа
вилона
ца
. Св
ак
аже
нат
а
моморај
едном дас
е
днекра
ј
Афродит
инахрамаидас
еј
е
да
нпутуживот
удане
комс
т
ра
нцу
. Мног
е
, охолез
богбог
а
тс
т
ва
, нису
хт
е
ледаимај
упос
ласадруг
имљудима
, пабис
едовоз
иледохра
мауз
а
тв
оренимколимаис
а
в
е
ликим број
е
м пос
луг
е
. Ве
ћинапакова
копос
ту
па
. Мног
еже
несе
деуг
ај
уАфродит
ином с
а
в
е
нцемодуз
ицанаг
ла
ви. Ине
пре
с
та
ној
е
днедола
з
е
, адруг
еодлаз
е.Поправ
имс
т
а
з
ама
,к
ој
еводе
поре
дже
наусвимпра
вцима, лу
та
ј
уст
ра
ниљудиибирај
у. Ка
дже
наондесе
дне
, неможедаоде
ку
ћипрене
г
оштобиј
еимаоне
кис
т
рана
циз
ва
нхра
маиг
урну
ој
ојукрилос
ре
брниновчић. Ка
д
ј
ојнов
ацбациукрило,онморадака
же
:
''Поз
ив
амт
еус
ла
вубог
ињеМилит
е'',
ј
е
рс
уАс
ирциАфродит
уз
ва
лиМилит
а
. Ниј
ев
а
жнок
оликиј
ек
ома
дновца,же
нанес
меодбит
ида
г
априми; т
обибиоз
лочин, ј
ерј
ет
а
јнов
ацса
дсве
т
иња
. Же
наидез
аонимк
ој
иј
ојпрвиубаци
новчићинесменишт
адамуодбиј
е
. Пос
леобљубе
, пошт
ој
еиспуниласв
ој
удужнос
тпрема
бог
ињи, одла
з
илабик
ућиинебипос
лет
ог
анипокој
уце
нув
ишеприс
т
аланат
о. Лепеиз
г
одне
брз
оодла
з
есв
ој
имкућа
ма
,а
лиружнечека
ј
уду
г
ов
ременаинемог
удаиспунеобичај
. Ча
кс
едес
и
данекече
ка
ј
упот
риичет
ириг
одине
. Сличанобича
јпос
т
ој
ииуне
кимме
с
т
иманаКипру
.
200) Ова
квис
убилиба
билонс
киобича
ј
и. Кодњихпос
т
ој
ет
рипле
менакој
ас
еј
единориба
ма
хра
не.Ка
дов
иуловерибу,осу
шеј
енасунцу
, пај
еис
т
уцај
ууа
ва
нус
т
упомипрос
е
ј
укрозла
не
ну
т
ка
нину.Икој
еодњиххт
е
о,мог
а
ој
еодт
ог
адана
пра
виилите
с
т
оилидаодт
ог
аис
печехле
б.
Масаг
е
тиињиховаз
е
мља
201) Ка
дј
еов
ајна
родпа
оКирууру
ке, з
аже
лиондапокорииМа
са
г
е
т
е. Причаседај
ет
о
в
е
ликиихраба
рна
родидас
т
а
нуј
унаис
току
, сонес
т
ранерек
еАракс
а
, прек
опут
аИс
е
дона
ца
.А
имаихкој
ика
жудас
уониј
еднос
китс
копле
ме.ЗаАра
ксчаскажудај
ев
е
ћи, ача
сдај
ема
њиод
Ис
тра(Дуна
ва
, примедбапре
водиоца
).
202) Уње
му,к
акоприча
ј
у,имамног
оост
рва
, ве
ликихка
оЛе
з
бо,анањимас
та
нуј
уљудикој
ис
е
ле
т
и хра
не ра
з
ним иск
опа
ним коре
ње
м, а з
ими з
ре
лим плодовима
, обра
ним с дрве
ћа и
с
премље
нимуос
т
аву
. Алионис
упрона
шлиидру
г
одрве
ће,кој
едонос
ит
а
квеплодовекој
еса
купе
нај
е
дноме
с
т
онаг
омилу,пот
па
лев
а
труи,се
дећиј
е
да
нкра
јдруг
ог
аукруг
уба
ца
ј
уг
аува
труиод
њихов
огмир
ис
ас
еопиј
а
ј
у, ка
оХеле
ниодвина
. Штоихвишебаца
ј
уува
т
ру, т
ос
есв
евише
опиј
а
ј
у
, докнепочнеколодаиг
раидокнедођедопес
ме
. Така
вј
е
, ка
кос
еприча
, њиховжив
от.А
ре
каАра
ксиз
виреизМа
т
иј
е
нс
кихпланина
, к
аоирек
аГинд, ко
ј
уј
еКирраз
де
лионат
рис
т
а
ше
з
де
се
ткана
ла.Ара
ксс
ера
чвауче
т
рде
с
е
трука
ва
цаис
вис
еони, осимј
едног
,г
у
беумочва
рама
ибара
ма
, г
депоприча
њу, с
та
нуј
уљудикој
исехранепре
сним рибамаинос
еоде
лоодкожа
морс
кихпа
са
. Она
јј
е
да
нру
ка
вАра
кс
ат
е
чепра
воуКа
спиј
с
коморе
.
203) Ка
с
пиј
скомореј
епа
кс
амоз
ас
ебеине
мадодирасадру
г
имморем. Ј
ерморепокомеплове
Хе
лени, ионоиз
ва
нХе
ра
клових с
т
убова
, т
акоз
ва
ноАтла
нтс
коморе, з
а
ј
е
днос
аЕритре
ј
ским
море
мчинеј
е
днуцелину
. Ме
ђут
им, Ка
с
пиј
с
коморечиниз
ас
е
беј
е
днуцелину.Оној
ет
оликоду
г
о
дај
епот
ре
бнопет
нае
с
тда
навре
ме
надокг
анепређела
ђасве
слима
, ананај
шире
ммес
туширина
муиз
носиос
а
мданаве
с
ла
ња
. Наз
апа
днојс
т
раниовогморапружас
епла
нинаКа
вка
з
, ј
е
днаод
на
ј
в
ећихина
ј
в
ишихпла
нина. НаКав
каз
ус
енала
з
емног
иира
з
новрс
нинароди, ив
е
ћиномжив
е
50
одлов
аишуме. А причасе
, т
а
кође
, дат
а
моимачуднова
тогдрв
ећа
, чиј
елишћеонит
рља
њем
ис
ит
неи,ме
шај
ућиг
ас
аводом, црт
ај
уњимес
ликенас
вомоделу,к
ој
ес
енемог
уопра
т
и, к
аодасу
одма
хј
ошс
аву
номбилеут
кане
. Овис
ељу
дипареј
ав
но,ба
шкаос
т
ока
.
204) Саз
а
па
днест
ра
не
, дакле
,г
ра
ничисета
коз
в
а
ноКас
пиј
ск
оморес
апла
ниномКав
ка
з
ом, ас
а
ис
точнест
ра
непочињеј
е
днанепрег
леднаибе
ск
рај
нара
вница
. Натојве
ликојрав
ницис
та
нуј
у
в
е
ћимде
ломМа
са
г
е
т
и, прот
ивкој
ихј
еКирнамера
ва
одара
туј
е
. Пост
ој
алисуимног
иива
жни
ра
з
лоз
икој
ис
уг
анатог
онилиима
мили. Нај
прење
г
ов
опоре
кло, ј
е
рј
еве
рова
одај
еонне
што
в
ишене
г
ообича
нчов
ек, з
а
т
имрат
нас
ре
ћакој
уј
еима
оус
вимра
тов
има. Ниј
еда
нна
родпротив
к
ог
ај
еонокре
нуосв
ој
еоружј
ениј
емог
а
одапобе
г
неодсв
ој
ес
удбине.
Киробј
ављуј
ератМас
аге
тима
205) КодМа
са
г
е
т
ај
е
, послес
мртис
вог
аму
жа
,в
лада
лај
е
днаже
на,кој
ојј
ебилоимеТомирида.
Кирј
ојпору
чидахоћедај
епрос
из
ажену. А Томирида
, приме
т
ив
шидаоннепрос
ињуне
г
о
ма
са
г
е
тс
кокра
ље
вст
в
о, одбиј
ег
а
. Кирпос
лет
ог
а
, пошт
омулука
вс
т
вониј
еу
спе
ло, дове
девој
ску
наАра
ксиобј
ав
иратМас
а
г
е
тима
. Онна
пра
вимост
ов
епре
коре
кера
дипре
бацив
а
њавој
с
ке
, и
с
а
г
ра
диз
а
шт
ит
некуленала
ђа
манакој
имај
етре
ба
лодапрев
оз
ивој
ску
.
Докј
ебиоупос
луокотог
а
, поша
љемуТомиридаг
ла
с
никаипоручимуово:
''Медс
кикра
љу, немојдажуриш ст
импос
лом, ј
е
рнез
наш далићес
еонс
в
ршит
иутв
ој
у
к
орис
т
. Пре
с
та
нист
имибудиз
а
довоља
нс
авла
дав
иномна
дс
вој
импода
ницимаипус
т
именеда
намирувла
дамусв
ој
ојз
е
мљи. Ак
опа
кне
ће
шникак
одапослу
ша
шт
ајса
в
етисвепреже
лишнег
о
дасе
диш смиром, иакотиј
еба
шт
оликос
та
лодот
ог
адаокуша
ш сре
ћусаМас
а
г
е
тима
, онда
не
мојдас
ему
чишидапра
виш мос
тпрекоре
ке
, ве
ћпре
ђиуна
шуз
е
мљу
, амићемосепов
ућит
ри
да
находаодрек
е.Акопа
квишев
олишдана
сдочека
шус
вој
ојз
е
мљи, ат
иучинит
оис
т
о.''
Чувши т
о, Кир поз
овек с
е
би пе
рс
иј
ск
епрв
ак
еи, ка
д их ј
ес
ак
упио, обј
ас
нив
ши им
с
иту
ациј
у, з
а
пит
аихз
аса
ве
тштадаучини. Али ов
иј
е
дног
ла
с
ноодлу
чедапримеборбус
а
к
раљицомТомиридомињеномв
ој
с
комнасв
ој
ојз
е
мљи.
206)
207) Ме
ђут
им, Лиђа
нин Кре
з
, кој
иј
ета
кођебиопрису
т
ан ибиодруг
огмишљења, из
не
с
е
с
упрот
анпре
длогг
оворе
ћи:
''Кра
љу,ве
ћра
ниј
ес
амт
иобе
ћао,ондакадмеј
еЗе
всдаот
ебиуруке
, даћу,ка
дг
одбу
де
м
в
иде
одат
вомдомупре
т
иопас
ност
, коликобу
де
ммог
а
оњуспре
чит
и. Мој
емуке
, маколик
одасу
билете
шке
, на
училес
умепа
ме
т
и. Ак
ове
руј
е
ш дасибес
мрта
нидаима
ш уру
камабе
с
мрт
ну
в
ој
с
ку, ондаз
а
це
лонебиималос
мис
ладат
икаже
мс
вој
емишље
ње. Аа
косиипа
кув
ере
ндас
и
чов
е
кидаљу
димаз
а
пове
да
ш, ондат
ре
ба
, пр
есв
е
г
а, даима
ш нау
мудас
ет
оча
кљу
дскесре
ће
ок
рећеинедоз
воља
вадау
ве
кис
тиљу
дибудус
рећни. Ј
ас
а
м, дакле
, су
прот
ногмишље
њанег
о
шт
ос
у оваг
ос
пода
. Ак
о бис
мо хт
е
ли дас
а
чека
мо не
приј
ат
е
љау овојз
е
мљи, из
ла
жеш с
е
опа
снос
ти, ус
лу
чај
удабу
де
ш; побе
ђе
н, даиз
г
у
биш це
лус
вој
удржа
ву, ј
е
рј
еј
ас
нодаМа
с
аг
ет
и,
а
коонипобе
де
, не
ћепобећина
тра
г
, не
г
оћена
с
та
вит
исана
па
домнатв
ој
удржаву
. Алиакоих
побе
диш, тв
ој
апобе
дане
ћебит
ит
а
квака
квабибилака
дбиМас
а
г
ет
епобе
диопре
ко, уњихов
ој
з
емљи, ика
дбиихна
те
ра
оубек
ст
воиг
онио. Ов
ој
ебољеиз
богт
ог
ашт
оће
ш побе
дом над
не
приј
а
т
е
ље
ммоћидапродре
ш прав
оудржав
украљицеТомириде
. Али, ипоредс
ве
г
анав
еде
ног
,
билабис
ра
мот
аине
дост
ој
нодас
ет
и, Кир, Ка
мбиз
овс
ин, повла
чиш пре
дј
е
дномже
номидај
ој
доз
волишдатипродреудржа
ву.Ј
амис
лимдат
ис
адат
ре
бадапре
ђе
ш прек
оре
кеидасво
ј
с
ком
на
пре
дуј
ешдоклег
одс
еонибудуповла
чили,ат
а
дапокушајдаихпобе
дишнаова
јна
чин.Колико
с
а
моба
ве
ште
н, Ма
са
г
е
т
инез
на
ј
уз
ажив
отнеудобнос
т
ика
квес
ууПе
рс
иј
и, инез
на
ј
уз
аве
лика
у
жива
ња
. Тимљудима
, да
кле
,т
реба
, нешт
е
дећи, з
а
клат
имног
ос
т
оке
,з
г
от
овитиис
та
в
ит
ипред
њихра
з
новрс
неђа
кониј
еићуповечис
т
авина
. Пос
лет
ог
аос
та
вит
амона
ј
лошиј
ев
ој
ник
е, ас
а
ос
т
а
лимас
епову
цинаре
ку. Акос
енебуде
мпре
ва
рио,ониће
, кадопа
з
еј
е
лаипића
, на
ва
лит
ина
њих,ава
маћес
еда
т
иприликадаиз
вршитеве
ликаде
ла
.''
51
208) Одов
адвапре
длог
аКиродба
ципрв
ии, пр
ихва
т
ив
шиКрез
ов, поручиТомиридине
кас
е
онас
а
моповла
чи, аонћес
ас
вој
омвој
ск
омпре
ћипре
коре
кеиу
да
ритинању
. Онас
е,дак
ле,као
шт
ој
епре
т
ходноиобе
ћа
ла, одма
хпову
че. Кирпре
даКре
з
аурукесв
омесинуКа
мбиз
у, ког
ај
е
одре
диоз
ас
вог
анас
ле
дника, инаре
димудаг
апошт
уј
еипаз
и, ус
лучај
удасепоходпротив
Ма
са
г
е
танесв
ршисре
ћно. Пошт
омуј
ет
опрепоручио, поша
љеихобој
ицууПе
рс
иј
у, аса
мс
а
с
в
ој
омвој
скомпре
ђепрекоре
ке
.
209) Ка
дј
епре
ша
опре
коАра
кс
а,одма
хсле
де
ћеноћи, чимј
ез
а
спа
онама
са
г
е
т
скомт
лу, с
а
њао
ј
еова
ка
вс
ан.Учиниломусека
одаус
нувидина
ј
с
та
риј
е
гХис
та
с
пов
огсинас
акрилимана
ра
менима
, од кој
ихј
е
днос
е
нком с
вој
ом пок
риваАз
иј
у, адру
г
о Европу. Алина
ј
ст
а
риј
исин
Хис
т
а
спа, с
инаАрс
амова
, изродаАхе
ме
нида
, биој
еДариј
е, кој
иј
ета
даимаонај
вишеоко
дв
аде
с
етг
одинаик
ој
иј
еост
а
окодку
ћеуПе
рсиј
и, ј
е
рј
ош ниј
ебиодора
с
та
оз
ав
ој
с
ку. Ка
дс
е
,
да
кле
, Киризс
напробудио, се
т
иосес
наира
з
мис
лиој
еоње
му
, папоштомуј
еприда
ва
ове
лики
з
на
ча
ј
, поз
овекс
е
бинас
а
моХис
т
ас
паиречему
:
''Хис
т
ас
пе
, от
криос
амдат
војсинкуј
ез
а
ве
рупрот
ивменеимој
едржа
ве
. А рећићут
и
от
ку
дј
атоз
на
м. Оме
нис
ебринубог
овииј
ав
ља
ј
умиу
на
пре
дс
вешт
оћемис
едог
одити. Тако
с
а
мпрошленоћис
ањаот
вогсинаскрилиманара
ме
нима, иј
едномуј
екрилоба
ца
лос
е
нкуна
Аз
иј
у, адруг
онаЕв
ропу. Тонеможеништ
адруг
одаз
на
чине
г
ос
а
мот
одаонс
кла
паз
ав
еру
прот
ивме
не
. Тисе
, дакле
, штобржев
рат
иуПерс
иј
уипос
та
ра
јс
е
, ка
дј
апок
оримов
уз
емљуи
в
ра
тимс
ета
мо,дамипоша
ље
шсв
огсинанаодг
ов
орнос
т
.''
210) Овомуј
еКирре
ка
ој
ерј
ебиоубе
ђе
ндаДариј
ескла
паз
а
ве
рупротивње
г
а
, а
, ус
т
ва
ри,
божа
нс
т
вомуј
ет
имена
г
ове
с
тилодаћеонпог
инут
иуовојз
е
мљиидаћење
г
овокра
ље
вс
т
водоћи
уру
кеДа
риј
у.Хис
та
с
пмупа
ков
акоодг
ов
ори:
''Кра
љу, небилота
кво
гПерс
иј
а
нцакој
ибипрот
ивт
е
бемог
а
одаск
лапаз
а
ве
ру; ака
дби
т
а
ка
випос
т
ој
а
о, некабиг
ас
мртшт
опрепрог
у
та
ла
! — Пат
ис
иПерс
иј
а
нцеодробована
чинио
с
лободнимљудимаитв
ој
ај
ез
а
слуг
ашт
оони, у
ме
ст
одаробуј
удру
г
има,г
оспода
рена
ддру
г
има.
Акот
иј
еус
нунаг
ов
ешт
енодамојс
инупос
ледњевре
мехоћедас
епобу
нипротивте
бе
,ј
аћут
и
г
апре
да
т
ипарадисњимешт
ог
одхоће
ш.''
Одг
оворившимуов
ако, Хис
та
с
ппређ
епрекоАра
кс
аивра
т
исеуПе
рсиј
удаз
аљу
бав
Кировуу
ха
псис
вогс
инаДа
риј
а
.
Борбес
аМасаг
е
тима
211) Кирј
еодАра
кс
анапре
дова
осв
ој
с
ком ј
е
данда
нходаиучиниој
еоношт
омуј
еКрез
с
а
ве
т
ова
о. Ка
дс
ес
аг
ла
внином в
рат
ионаАра
кс
, ос
т
а
вив
шионекој
ис
унес
пос
обниз
аборбу
,
на
па
днеј
е
днат
ре
ћинамас
а
г
ет
с
кев
ој
с
кенаост
а
т
акКиров
евој
ск
еипобиј
есв
евој
нике
, кој
ис
ус
е
ј
уначк
ибра
нили, папоштопослеиз
вој
ев
анепобе
деуг
ле
да
ј
уз
ањихспремље
нуг
оз
бу
, на
ва
лена
ј
е
лоив
инои, с
ит
еипиј
а
не
, ухва
т
иихс
а
н. Та
дадођуПе
рс
иј
а
нциимног
еодњихпобиј
у
, ај
ош
в
ишеихживез
а
робе
, аме
ђуов
имаиврхов
ногз
а
пов
едникама
с
аг
е
т
ск
ог
,с
инакра
љицеТомириде,
к
омеј
ебилоимеСпарг
а
пис
.
212) Ка
дј
еТомиридас
а
з
на
лашт
аседе
с
илосвој
скомј
ојис
ином, пос
ла
лај
еиз
а
сла
никаКируи
ов
омуј
епоручила
:
''Крв
оже
дниКире
, немојмислит
идасиу
чинионе
ков
е
ликој
уна
шт
в
оштос
инапре
ва
ру
з
аробиомог
ас
инапомоћув
инакој
еис
амипиј
е
т
ет
оликодокнеиз
г
убит
епа
ме
т
, паондасв
ашт
а
була
з
нит
е
, анеучас
нојиј
у
на
чкојборби. Чу
ј
, дак
ле,с
адамојдобронамернис
а
ве
т! Вра
тимимог
а
с
инаиг
у
бис
еизов
ез
е
мљедокс
ичит
а
видокнебу
деш одг
ов
ара
оз
аз
улумкој
исииз
вршионад
т
ре
ћиноммој
ев
ој
с
ке
. Акот
онеу
чиниш, куне
мт
ис
есу
нцем, ве
ликимма
са
г
е
тс
кимбог
ом, даћу
т
итакрв
оже
днаус
т
ана
пунитикрвљу
.''
52
213) Кирниј
еприда
ва
оника
кв
ува
жнос
тов
имречима
,а
лис
инкра
љицеТомириде
, Спа
рг
а
пис,
к
адс
еот
ре
з
ниоив
иде
оук
акв
уј
ене
вољуупа
о, з
амолиКирадамуодрешилис
ицеис
ме
с
та
, чим
с
умуру
кебилеслободне,убиј
ес
е
. Та
кој
еов
ајз
а
вршиосв
ојживот
.
Кировасмрт.Обичај
иМас
аг
ета
214) А Томирида
, ка
дј
еКирниј
епослу
ша
о, с
а
ку
пис
вус
вој
ув
ој
с
куис
ту
пиуборбусњим.
Мис
лим дај
еовобиланај
крва
в
иј
аина
ј
љућабит
каодс
в
ихкој
ес
ува
рва
риика
диз
међ
усе
бе
в
одили,иот
окут
ебитк
едоз
наос
амово.Причас
едас
уна
ј
преј
е
днидру
г
еоба
сипа
лис
т
рела
ма,а
з
ат
им, пошт
ос
уихис
т
рошили, ухв
ат
илисус
еукошт
а
цма
че
вимаик
опљима
. Ду
г
ов
ре
мена
борилис
ус
еиј
едниидруг
ииниј
е
днаст
ра
наниј
ехт
е
ладауз
ма
кне
. Накра
ј
ус
уипа
кМа
с
аг
е
т
и
побе
дили. Из
г
инулај
ескорос
вапе
рсиј
скавој
ск
а,пај
ечакис
а
мКирпог
инуопос
лев
лада
винеод
дв
аде
с
етиде
ве
тг
одина.Томиридај
еме
ђумрт
вимПерс
иј
а
нцимат
ражилаКировлеш и, ка
дг
ај
е
на
шла
, бациламуј
ег
ла
вууј
е
днуме
шинук
ој
уј
ена
пунилаљудс
комкрвљу.За
тимј
е
, ру
г
ај
ућиму
с
емрт
вом, рек
ла:
''Ј
ас
а
мживаипобе
дилас
амтеубој
у
,а
.т
ис
имогс
инанапре
ва
руз
а
робиоилишиоживот
а.
За
т
оћудатена
пој
имк
рвљу,ка
ошт
оса
мт
ииобе
ћа
ла.''
Одмног
ихпричаоКировојсмрт
имис
лимдај
еована
ј
ве
рова
тниј
а
.
215) Ма
са
г
е
тис
еобла
чеиживека
оиСкит
и. Идуура
тнакоњимаибе
зкоња(билис
уве
шт
ииу
ј
е
дномиудру
г
ом), слукомик
опље
м, аима
ј
уобича
јданосесас
обомидвос
е
кусе
киру
. Свеимј
е
одз
ла
таибронз
е
. Зак
опља
,с
т
ре
леисе
киреупот
ре
бља
ва
ј
убронз
у
, ас
веоноштонос
еоког
ла
ве
,
з
ат
им пој
а
с
ев
еиг
рив
неукра
шав
ај
уз
ла
т
ом. Ис
т
от
акос
т
ав
ља
ј
укоњимаок
ог
ру
ди оклопод
бронз
е
, алиуз
де
, ђе
мовииог
ла
винесуодз
лат
а
. Гвожђеис
реброонинеупот
ре
бља
ва
ј
у
, аине
ма
ј
у
г
акодс
е
беуз
емљи, докз
лат
аибронз
еимај
умног
о.
216)
Ов
акв
исуимобичај
и. Сва
кис
е, доду
ше
, же
ниј
едномже
ном, а
лис
уонеипа
ккодњих
з
ај
е
дничкасв
ој
ина. Шт
оХеле
ни, на
име
, т
вр
дедачинеСкити, т
оус
т
ва
ринечинеонинег
о
Ма
са
г
е
ти. Акос
ене
комМас
а
г
е
тупрохт
едабудес
ане
комже
ном, онобе
сис
војт
обола
цоњена
к
олаиашикуј
ес
ањомбе
зуст
руча
ва
ња
. Не
макодњиходре
ђе
нег
ра
ницеживот
а
,а
лика
дне
кој
ако
ос
т
а
ри, с
а
купес
ес
виње
г
овирођа
цииз
а
кољуг
а, асњим идруг
едома
ћеживот
иње
, паме
с
о
с
кув
ај
уича
с
т
есе
. Ит
оонис
мат
ра
ј
уз
анај
ве
ћус
ре
ћу. Акој
ене
коумроодболе
с
т
и, ње
г
анеј
е
ду
,
не
г
ог
ас
а
храњуј
уижалес
амоз
а
тошт
ониј
емог
а
одабудез
ак
лан. Несе
ј
уништа
, не
г
ос
ехра
не
ме
сомириба
ма
, кој
еимАра
ксдај
еуиз
обиљу, апиј
уимле
ко. Сунцеимј
еј
е
динобожа
нс
т
вои
ње
мупринос
екоњенажрт
ву
. Овој
ет
ума
че
њез
на
чењат
ежрт
ве
: на
ј
брже
мбог
упринос
енажрт
ву
на
ј
бржуодс
вихживот
иња.
Књиг
адруг
а
ЕУТЕРПА
Ег
ипћа
ни — на
ј
ст
а
риј
ина
род. Описњихов
ез
е
мље* Ка
кој
енас
т
алаз
емљаДоње
гЕг
ипта*
Плоднос
тз
емље
. Де
лт
а* Ве
личинаЕг
ипт
а* Поплав
еНила* Нилов
ииз
вориит
ок* Ис
тра
жив
а
ња
На
са
мона
ца* Обичај
ииве
раЕг
ипћа
на* Жрт
веис
ве
т
ежив
отиње* Божа
нс
т
ваихра
мови*
Верс
ке с
ве
ча
нос
т
и * Ег
ипа
т
с
ко поре
кло г
рчких божанс
та
ва* Ше
с
т нај
з
на
чај
ниј
их ве
рс
ких
с
в
ет
ковина* Пос
ту
па
њес
аживот
иња
ма
: ма
чке
, пс
и* Крокодили— с
ве
т
еживот
иње* Нилс
ки
к
оњи, в
идре
, пт
ице
, рибе
, з
миј
е * На
рочит
и обича
ј
и: г
оз
бе, оде
ва
ње
, вра
ча
ње
, ле
че
ње *
Балз
амова
њеис
ахра
њива
ње* ЖивотуДоњемЕг
ипт
у* Ист
ориј
аЕг
ипћана
: кра
ље
виМин, Мерис,
Се
з
ос
т
рис* Се
з
ос
т
рис
оваос
ва
ј
а
ња* Се
з
ос
т
рис
овав
лада
вина* Кра
љ Прот
е
јипричаоХеле
ни*
Ме
не
лајдолаз
ипоХе
ле
ну* Краљ Рампс
инитињег
овариз
ница* Сила
з
а
кРа
мпсинит
овудоњи
с
в
ет* Ке
опсиг
ра
дњапира
мида* Ке
опсовс
инМике
рин* Блу
дницаРодопиј
а* Кра
љ Аниз
иј
еи
53
е
т
иопс
кавла
дав
ина* Дес
е
тхиља
даг
одннаист
ориј
е* Два
нае
с
ткра
љев
ина
. Подиз
ањеЛабиринт
а
* Ме
рис
овоЈ
е
з
е
ро. Пс
а
ме
т
ихпреу
з
имавла
с
т* ПророчиштеуБут
и* Кра
ље
виНе
коиПс
а
мис
.
Копа
њека
нала* Кра
љ Априј
а. Амаз
ис
овапобуна. Ст
але
жиижу
пе* Амаз
исс
т
упанапрес
т
о*
Влада
винаАмаз
ис
а
. Ње
г
овжив
отика
ра
кте
р* Ама
з
ис
ов
оприј
а
т
ељст
вос
аХе
ле
нима
Ег
ипћани— нај
стариј
инарод.Описњиховез
емље*
1)
Пос
леКиров
ес
мрт
идоша
ој
енапрес
т
оКа
мбиз
, синКираиКа
с
анда
не
, ће
ркеФа
рна
с
пов
е.
Онај
ера
ниј
ебилау
мрла, из
ањом нес
амодај
ес
амКирј
а
кожа
лио, не
г
ој
ена
ре
диоисв
има
с
в
ој
им поданицимадај
ежа
ле
. Каос
иновеженеиКира, Ка
мбизј
ес
мат
ра
оЈ
онцеиДорцез
а
на
сле
ђе
непода
никеи, ка
дј
епов
еовој
с
кунаЕг
ипат
, онј
е
, поре
дос
т
а
лихпода
ника
, пов
еос
а
с
обомиХе
ле
не
, кој
ис
убилиуње
г
ов
ојдржа
ви.
2)
Ег
ипћа
нисупрев
ладек
раљаПс
а
ме
т
ихав
еров
а
лидас
уонинај
с
т
ариј
ина
роднас
ве
т
у.Али
к
адај
еПса
ме
т
их, з
ав
ремес
в
ој
евла
да
вине
, одлу
чиодадоз
накој
иј
ена
роддоис
т
ана
ј
с
т
а
риј
и, од
т
а
даве
руј
удасус
амоФрижа
нис
т
ариј
иодњих, аонидас
ус
т
ариј
иодс
вихдруг
ихна
рода.
Пс
амет
ихсеотомерас
пит
ив
аои, кадниј
емог
аодас
а
з
накој
иј
ена
роднај
с
та
риј
инасв
ет
у, онј
е
с
мис
лиоово: двановорођ
енадет
е
т
ане
кихпрост
ихродит
е
љада
ој
епа
с
т
ирудаиходнег
уј
екод
с
т
а
да,ит
оова
ко.На
ре
диој
еданикоуприс
ус
тв
уов
еде
ценес
мепрог
ов
орит
иниј
еднуреч,з
а
т
им
далежеуј
е
днојус
а
мље
нојкући, падаимуодређ
еновре
медов
одекоз
е
, ика
дс
енас
иса
ј
уњихов
а
мле
ка,даихо
пе
тос
та
вес
а
ме
. Пса
ме
т
ихј
ет
оу
де
с
иоиз
апове
диоз
а
тошт
ој
ехт
е
одачуј
екој
уће
ре
чде
ца
, ка
дбу
дупос
лепрвогмуца
њапрог
оворила
, нај
преиз
г
оворит
и. Ита
кос
е
, дакле
, идес
ило.
Па
ст
ирј
ет
орадиоце
ледв
ег
одине
, ика
дј
еј
е
дногданаот
вориовра
таиуша
оунут
ра,ист
рчепре
д
ње
г
аобадет
е
тас
ара
шире
нимру
ка
маиповичу''бе
кос
''. Ка
дј
етопа
ст
ирпрвипу
тчуо, ниј
енато
ниобра
ћаопажњу
, а
лика
дј
е
, дола
з
е
ћикњима
, туист
уречуве
кодњихслу
ша
о, ј
а
вионто
г
осподаруи, поње
г
овојна
редби, дов
едедецупре
д ње
г
а. А ка
дј
еточуои с
ам Пса
мет
их,
ра
с
пит
ив
аос
екој
ина
родимареч''бекос
''. Ина
ј
з
а
дј
ес
а
з
наодат
ак
вуре
чимај
уФрижаниидаона
к
одњихз
начи''хле
б''. За
т
ос
уЕг
ипћанииприз
на
лидасуФрижа
нис
т
а
риј
иодњих.Ј
ас
амоовоме
чу
оодХефес
т
овихс
ве
шт
е
никауМе
мфис
у. А Хе
ле
ниприча
ј
умног
едру
г
е, прос
т
онев
е
ров
а
тне
с
т
ва
ри, наприме
р, дај
еПс
а
ме
тихдаоде
цуже
на
макој
имај
епрет
ходноодс
е
каој
е
з
икдаихоне
одне
г
уј
у.Тос
у,дак
ле,прича
лионе
г
ова
њут
едечице
.
3)
Ураз
г
оворусаХе
фе
ст
овимс
ве
шт
е
ницимаслу
ша
оса
муМемфисуидруг
еприче, паса
м
на
рочит
оз
богтог
аиишаоуТебуиуХе
лиопољ давидимдалисеонисла
жус
аонимпричамау
Ме
мфису
; аз
асв
ешт
еникеизХелиопољас
емис
лидас
ууЕг
ипт
уна
ј
бољепоз
на
ва
лис
т
ареприче.
Са
дминиј
енинакра
јпа
ме
тидаприча
мс
вештос
амчу
ообог
ов
има
,ј
ерт
оз
на
ј
уидруг
иис
то
т
а
кока
оиј
а,алићуна
ве
ст
иса
моњиховаимена
, адет
а
љниј
ећуприча
т
иоњимаса
мока
дбу
де
м
мора
отодачинимуве
з
исаиз
ла
г
ање
мприче
.
4)
Ув
ез
иљу
дск
ихот
крићас
висеонисла
жуут
омедас
уЕг
ипћа
нипрвипрона
шл
иг
одинуи
дасуј
еподе
лилинадв
ана
ес
тмес
е
ци. Дот
ог
асудошлипос
мат
ра
ј
ућикрет
а
њез
ве
з
да
. Помоме
мишље
њу
, онис
ут
упа
ме
тниј
епост
упилине
г
оХе
ле
ни, ј
е
рнису
, ка
оови, пос
лесв
акет
ре
ће
г
одинеу
ме
т
алипој
е
да
нме
с
е
ц, не
г
ос
уима
лидва
на
е
стмес
е
цис
апот
риде
се
тда
наидода
ва
лису
с
в
акојг
одинипопе
тдана
, т
акодасуимс
еуве
к, поист
е
куг
одине
, подуда
ралаг
одишњадоба.
Тв
рдилису
, ист
ота
ко,дасуонипрвиупотре
бља
ва
лииме
надва
нае
с
тбог
ова(з
апој
е
динеме
се
це)
идас
уХе
ле
ниодњихт
опримили. Онисута
кођепрвидиз
алижрт
ве
никебог
овима
, пак
иповеи
хра
мове
, ипрвисуиз
ра
ђив
алис
ликеукаме
ну; онисумног
имде
лимадока
з
а
лидај
ет
оис
т
ина.А
првичове
кк
ој
иј
ев
ла
да
оуЕг
ипт
у, т
врдеони, биој
еМин. Зав
ремење
г
ов
евла
де, ос
имТе
беи
ње
неоколине
, цеоЕг
ипа
тбиој
еј
еднамочва
ра
, инижеодМерисј
е
з
еракопнаниј
енибило, аод
морау
зНилбилој
епот
ре
бнос
еда
мда
нав
ожњела
ђомдот
огј
е
з
е
ра.
54
Какој
енас
талаз
е
мљаДоње
гЕгипта
5)
Ис
вешт
осумире
клиотојз
емљииз
г
ле
дадај
ес
ас
вимт
ачно. Св
ако,наиме
,к
оимаочи и
в
иди,икоимапамет
и,уве
рићес
енапрвипог
лед,идапре
тходнониј
ечуодај
еДоњиЕг
ипа
т
, куда
с
уХе
ленидола
з
илинала
ђа
ма
, на
ст
а
онанос
омму
љаидај
еда
рре
кеНила; пачакионипреде
ли
из
надт
ог
ај
ез
ера
, удужинидот
рида
наплов
идбела
ђом, очемуониника
данис
усличнопр
ича
ли,
ис
тој
ета
кв
аз
е
мља
. Ет
от
акв
ај
еприродак
опнауЕг
ипт
у. Ве
ћкаддопловиш ла
ђомнај
е
да
нда
н
у
да
ље
ност
иодкопнаика
дбацишолов
нос
идро,подићиће
ш нање
мубла
тос
аду
бинеодј
е
да
нае
с
т
хв
ат
и.Тодока
з
у
ј
едаре
кат
акода
ле
кона
носиз
е
мљу.
6)
Ег
ипа
тј
е, о
пе
т,пре
маморудугше
з
дес
е
тсхе
на
. Помоммишљењу, Ег
ипа
тс
епрост
иреод
Плинт
инет
с
когз
а
лив
адоСе
рбонидс
когј
е
з
е
ра, поре
дког
ас
епру
жаКа
з
иј
скапла
нина. Одтог
ј
е
з
е
раонј
едугше
з
де
с
етс
хе
на
. На
родикој
иимај
ума
лоз
е
мљеме
реј
ехв
ат
има
; ма
њес
ирома
шни
з
емљоммереј
ес
та
диј
има
; оникој
иима
ј
умног
оз
е
мљеме
реј
епа
рас
а
нг
а
ма
, аоникој
иј
еима
ј
у
ис
увише
, ме
реј
ес
хе
нима. Па
рас
а
нгс
а
држи у с
е
би т
ридес
е
тст
а
диј
а
, асв
ак
ис
хе
н, к
ој
иј
е
е
г
ипа
т
ск
аме
ра
,с
а
држише
з
дес
е
тс
та
диј
а
. Ит
а
кобие
г
ипа
тс
каоба
лабиладуг
ат
рихиљадеише
с
т
с
т
от
инас
т
а
диј
а.
7)
Ег
ипа
тсеода
тле
, премау
нут
ра
шњост
и,прос
т
иреуширинудоХелиопоља,ице
лаз
е
мља
ј
ерав
на
, вла
жнаипунабла
та
. Одморапаг
оредоХе
лиопољараз
ма
кј
еприближнот
олик
иколики
ј
еоджртв
еник
адва
на
е
стбог
овауАт
инидоПиз
еидоЗев
сов
ахра
мауОлимпиј
и. Ка
дбинеко
т
а
чноме
рио, на
ша
обима
лураз
ликудужинет
ихпу
т
ев
а, ит
оневе
ћуодпет
нае
с
тс
т
а
диј
а
. Од
Ат
ине, наиме
, доПиз
еимахиља
дупе
тст
от
инас
т
адиј
ама
њепе
т
на
е
ст
, аодморадоХе
лиопоља
имат
а
чнохиља
дупе
тст
от
инас
т
а
диј
а.
8)
ВишеХе
лиопољаЕг
ипа
тј
еуз
а
к. Сај
е
днемусест
ра
недижуАра
биј
с
кепланине
, кој
ес
е
пружа
ј
уодсе
ве
рапремај
уг
уипрот
е
жус
ечакдот
ак
оз
ва
ногЕрит
реј
с
когмора
. Утимпла
нинама
на
лаз
есека
ме
ноломиукој
имај
ева
ђе
нокаме
њез
апира
мидекодМе
мфиса
. Кодт
ихка
ме
нолома
с
ез
а
врша
ва
ј
упланинеис
кре
ћуона
кока
кој
еве
ћре
че
но.Наме
ст
уг
дес
уоненај
ширепот
ре
бној
е,
к
акос
а
мс
а
з
на
о,дваме
с
ецаходадоксенепре
ђес
ањихов
еис
точнест
ра
неназ
а
падну.Накра
ј
њим
обронцимасањиховеист
очнес
тра
нера
ст
едрве
ћек
ој
еда
ј
ет
амј
а
н. Ет
от
а
квај
еов
апла
нина. А
ис
тот
а
кој
еднадруг
ае
г
ипат
с
капла
нина,пунака
ме
ња,проте
жес
епре
маЛибиј
и. Иуњојс
ена
ла
з
е
пирамиде
, ионај
епес
комз
а
су
та
, ионасепружауис
т
ом пра
вцука
оиАра
биј
с
кепла
нине, од
с
е
ве
рапре
мај
уг
у. АлиЕг
ипатиз
аХелиопољанемамног
оз
емље
, в
ећј
епос
лече
т
рна
ес
тдана
пловидбела
ђом с
а
св
им у
з
а
к. Из
ме
ђупоме
ну
тихпла
нинана
ла
з
ис
ерав
ница
, инамес
т
уг
деј
е
на
ј
ужаиз
г
леда
ломиј
e дара
з
ма
киз
међуАрабиј
с
кихит
а
коз
ва
нихЛибиј
ск
ихпланинанеиз
нос
и
в
ишеоддвест
от
инаст
а
диј
а
. Одтогме
ст
адаљеЕг
ипа
тсеопетшири.
9)
Ет
ота
кој
епост
а
лаов
аз
е
мља
. ВожњаодХелиопољадоТебетра
ј
еуз
водноде
ве
тда
на, и
путј
еду
гче
тирихиља
деос
амс
т
отинаише
з
дес
е
тс
та
диј
а
,т
ој
ес
тос
амдес
е
тиј
е
данс
хе
н. Акос
е
с
а
бе
рус
вис
т
адиј
ице
логЕг
ипт
а,из
нос
илибинаморс
којоба
ли, ка
кос
а
мве
ћпре
тходнообј
а
снио,
т
рихиљадеише
с
тс
т
отинас
т
адиј
а
, аса
даћува
м ре
ћидаодморс
кеоба
лекрозуну
тра
шњос
т
з
емљедоТебеимашес
тхиља
даис
т
одва
де
се
тс
т
а
диј
а,аодТебедот
акоз
ва
ногг
ра
даЕлефантине
имахиља
дуиос
а
мс
тот
инас
та
диј
а
.
10)
Да
кле
, ве
ћидеопоме
нут
ез
емље
, пре
маприча
њус
ве
ште
ника
, аис
а
м са
м ут
оув
ере
н,
добилисуЕг
ипћа
нина
нос
омводе
. Мис
лим, на
име,дај
епрос
т
ориз
ме
ђупоменут
ихпла
нина,кој
е
с
ена
лаз
еиз
на
дМемфиса
, мора
онек
адбит
иморс
киз
а
лив,каоТеут
ра
ниј
аирав
ницаокоИлиј
она,
з
ат
им онакодЕфе
з
аидолинаре
кеМе
а
ндра
, а
кос
ес
меј
уонема
лера
вницеупоре
дитисовом
в
е
ликом. Ниј
еднаодре
как
ој
ена
та
пај
уовера
вниценеможес
епове
личини у
поре
дит
инис
ј
е
днимодпе
тНиловихру
кав
аца
. Алипост
ој
еидруг
ерекекој
ес
у,иа
конис
уве
ликека
оНил, ипак
55
пока
з
а
ледамог
удана
пра
в
ев
е
ликенанос
е. Поредос
т
алих, нав
одимкаона
ј
бољиприме
рАхе
лој
,
к
ој
ите
чекрозАкарна
ниј
уинау
шћууморев
ећј
еполов
инуЕхина
дс
кихос
т
рвас
пој
иоскопном.
11)
Пос
тој
ииуАрабиј
и, неда
ле
коодЕг
ипта
, ј
е
да
нморс
киз
а
лив, кој
иизЕрит
ре
ј
с
когмора
продиредубокоукопно, иње
г
овудужинуиширинућуодма
хнав
ес
т
и. Дабисмодуж ње
г
а
прошлила
ђомс
ав
ес
лима
, ит
оодпочет
кадоот
воре
ногмора
, пот
ре
бној
ечет
рде
се
тдана
, ау
ширинупотре
бној
еполаданавожње
, ит
онамес
т
уг
деј
ена
ј
шири. У ње
мусеплимаиос
е
ка
де
ша
ва
ј
уце
логдана
. Мис
лимдај
еис
т
ит
ака
вз
а
ливбиоис
амЕг
ипа
т
, с
а
мос
еј
еда
нпружа
оод
морас
асе
ве
рапре
маЕт
иопиј
и,адруг
и(Ара
биј
ски,окомећуј
ошг
оворит
и) одј
уг
апре
маСириј
и,
т
ес
уск
ороула
з
илиј
е
данудрут
и; де
лилаихј
еј
е
дната
коус
капре
вла
ка
. Дај
еНилубилопа
лона
па
ме
тдапроме
нис
војт
окидас
еулива
оуАра
биј
ск
из
а
лив,штабиг
аспре
чилодаут
омс
луча
ј
у
на
нос
омз
ас
пеиова
јз
а
ливз
адва
дес
е
тхиља
даг
одина
? Да
,ј
амис
лимдабиг
амог
а
оз
ас
ут
ииз
а
де
с
е
тхиљадаг
одина
. За
рт
аков
еликаивре
днареказ
асв
евре
мепреме
нениј
ебилаус
та
њуда
с
в
ој
имму
ље
мз
а
с
пеј
ошиве
ћиз
а
лив?
Плодностз
е
мље.Де
лта
12)
Веруј
е
мдај
ес
вета
чношт
осеоЕг
ипт
упричаиду
бокоса
мут
оув
ере
н, ј
е
рв
идимдај
е
Ег
ипа
тис
ту
ренис
предс
вој
епоз
а
дине, дасенабрдиманала
з
еморс
кешкољкеиискр
ис
т
алис
ана
морс
касо, та
кодај
ена
г
риз
лаипира
миде
, идас
епе
с
акпој
а
вљуј
еуЕг
ипт
уј
единоупла
нини
из
надМе
мфис
а.Какв
оћаз
е
мљиштауЕг
иптуниј
екаоус
ус
еднимз
е
мљама,Ара
биј
ииЛибиј
и, па
ник
аоуСириј
и(ј
е
рнаморс
којобалиАра
биј
ест
а
нуј
уСирци), ве
ћј
еонас
мољницаииспуцана
,
т
а
коданиј
еништ
адру
г
оне
г
обла
т
оиму
љ кој
иј
ена
не
ларек
аизЕт
иопиј
е.Зна
модај
еуЛибиј
и
з
емљацрв
енка
ст
аипе
ск
овит
иј
а
, ауАра
биј
ииСириј
иг
л
инас
т
иј
аика
менит
иј
а
.
13)
Св
е
шт
е
ницисумина
ве
лииова
јсна
жа
ндока
зуве
з
ис
амој
имса
општ
е
њимаоег
ипа
т
с
кој
з
емљи, атој
едај
еј
ош з
ав
ладек
раљаМе
рис
а
, ка
дј
ере
кана
рас
ланај
мањез
аос
а
м ла
ка
т
а,
поплав
илав
е
ћс
вуз
е
мљуисподМемфиса
. Акадс
умис
ве
шт
е
ницитос
аопштили, ниј
епрошлони
пунихде
ве
тс
т
отинаг
одинаодс
мрт
икра
љаМе
рис
а
. Са
дапа
креканепла
виз
е
мљуника
дна
рас
т
е
допе
т
на
е
стилишес
нае
с
тла
кат
а
. И ме
ни с
ечинидаћеЕг
ипћа
ни, кој
ис
та
нуј
уис
подЈ
е
з
е
ра
Ме
рис
, ина
рочитост
а
нов
ницит
ак
оз
ва
неДе
лт
е,акосез
емљаидаљебудет
ак
одиз
а
лаиширила,
доживе
тиубуду
ћнос
т
ионошт
ос
ус
а
минека
даХе
ле
нимапроре
кли, акоимНилвишенебуде
на
та
паоз
е
мљу. Кадсу
, на
име, чулидаце
лаз
емљауХела
дидобиј
авла
г
уодк
ишеидај
ене
на
та
пај
уре
кекаоњиховуз
емљу, ре
клис
удаћес
еХеле
ниј
едногданаг
рднопрев
арит
иуле
пим
на
дамаиз
а
па
ст
иуве
ликуг
ла
д. Тимесехте
лоре
ћидаћеХе
ле
ни, акоимбогнебудехт
е
ода
т
и
к
ише
, не
г
оимпошаљес
ушу, помре
т
иодг
ла
ди, ј
е
рнемог
удобит
иводунис
акој
едруг
ес
т
ране,
не
г
осуу
пуће
ниј
единонаЗев
са
. ИЕг
ипћа
нис
уималипра
в
окадс
ут
ореклиХе
ле
нима
.
14)
За
мис
лит
ека
кобисеЕг
ипћа
нипров
елик
адбисез
е
мљаис
подМе
мфиса(ј
е
рј
еонаба
шт
а
к
ој
ас
епос
т
епе
ноподиз
а
ла) иубудуће
, ка
оштоса
мве
ћра
ниј
ере
ка
о, уис
тојмериподиз
а
лаувис
к
аоиупрошлос
т
и? Зарс
та
новнициЕг
ипт
анебиг
ла
дова
лика
днебипа
далекишеика
дре
каНил
небибилаус
т
ањудана
т
апањиве
? Ист
инај
е
, на
име
, даонис
адат
а
модобиј
а
ј
уплодов
есас
вој
е
з
емљелакшене
г
оудруг
имкра
ј
ев
имаЕг
ипт
а,ила
кшене
г
оиг
денас
ве
т
у.Неморај
удас
емучеда
оруз
е
мљу, нидај
екопа
ј
у, нидараденапољимаоночимес
емучедруг
иљудиокоус
е
ва, нег
о
ре
канара
с
т
еса
маодс
е
беинат
опиј
е
. Ка
дпоновоопа
дне
, т
а
дас
ва
киз
а
с
еј
ес
војкома
дз
е
мље,
дот
е
ранањусв
ињеи, ка
дов
еуг
а
з
ес
еме, оче
куј
епослет
ог
аже
т
ву. Пос
леже
т
веовршес
ежито
помоћусв
ињаиунос
ис
еуа
мбар.
Ве
личинаЕгипта
15)
Ка
дбис
мохт
елидас
ес
ложимос
амишље
ње
мЈ
онаца
, к
ој
икажудај
еЕг
ипа
тс
амоде
лт
а
к
ој
асепоре
дморапружаодт
а
коз
ва
неПе
рз
е
ј
ев
еос
ма
т
рачницедоСу
ша
ракодПе
луз
иј
а, што
56
из
нос
ичет
рде
се
тс
хена
, аууну
тра
шњос
тз
е
мљепрот
е
жесеодморадог
радаКе
рка
с
ора, г
дес
е
НилделинаПелу
з
иј
с
ки и Ка
нопс
ки рука
ва
ц, док би ос
т
а
лаег
ипа
тс
каз
емљај
е
дним де
лом
припа
далаЛибиј
и,адруг
имАра
биј
и, мибисмо, поводе
ћис
ез
аова
кв
иммишље
ње
м, ондат
врдили
даЕг
ипћанираниј
еу
општ
енис
униима
лиз
е
мље
. Оваделт
ај
е
,з
а
ис
т
а
, какока
жус
амиЕг
ипћа
ни,а
иј
ат
а
комис
лим, с
амона
нес
е
наз
е
мљаи, дата
кока
же
мо, т
екне
дав
нос
епој
а
вилакаок
опно. Да
да
кленис
уима
лиуопштез
е
мље, как
обиим па
лонапаметдат
врдедас
уна
ј
с
т
ариј
иљудина
с
в
ет
у? Ниј
е им т
ак
ође било потре
бно да помоћу де
це испит
уј
у кој
им ће ј
е
з
иком на
ј
пре
прог
оворит
и, не
г
ој
амис
лимдаЕг
ипћа
нинис
упос
т
али, ка
котот
врдеЈ
онци, т
е
ксде
лт
ом, в
ећсу
ониоду
ве
кпос
т
ој
а
лиотк
адпост
ој
ииљудс
кирод. Ака
дсез
е
мљапост
е
пе
нопов
ећа
ва
ла
, мног
ис
у
одњихос
т
алинас
вомс
т
ароммес
т
у, ане
кис
ус
епоме
ралинизре
ку. У дав
ниниТе
бас
ез
ва
ла
Ег
ипа
тиобимњег
ов
ихг
ра
ницаиз
носиој
еше
стхиља
даис
тодва
де
с
етс
та
диј
а
.
16)
Ако,дакле
,ј
аот
омеимампра
вилномишље
ње
, ондаЈ
онцинисуима
липрав
илномишљење
оЕг
ипт
у; аа
кој
емишљењеЈ
она
цаис
пра
вно, ондаиз
ј
а
вљуј
е
м даХе
ле
ни, итопос
е
бноЈ
онци,
нисуу
ме
лидара
чуна
ј
ука
дт
врдедасецелаз
е
мљаделинат
риде
ла: Европу, Аз
иј
уиЛибиј
у.
Тре
балис
у, на
име
, дадода
дуиче
т
врт
иде
о— Ег
ипат
с
куде
лту, а
коонанеприпа
даниАз
иј
ини
Либиј
и. Пре
мањихов
умишљењу, неде
лиНилАз
иј
уодЛибиј
е
, не
г
онаврхуде
лт
еНилс
еде
ли
т
а
кодатаз
е
мљаипа
кле
жииз
међуАз
иј
еиЛибиј
е
.
17)
Ос
та
вимоЈ
онцимањиховомишље
ње
, ај
амислимот
омедај
еЕг
ипатс
ваоназ
е
мљаукој
ој
с
т
а
нуј
уЕг
ипћани, ка
оштој
еКиликиј
аз
е
мљаукој
ојс
т
ануј
уКилича
ни, иАс
ириј
аз
е
мљаукој
ој
с
т
а
нуј
уАс
ирци, ака
ог
раницаиз
међ
уАз
иј
еиЛибиј
ениј
емиз
а
ис
т
апоз
нат
оништадруг
оос
им,
е
г
ипа
т
ск
ег
ра
нице
. Акобис
мохт
е
лидас
еос
лонимонахе
ле
нс
комишљење, мора
либисмос
е
с
ложит
ист
имдас
ецеоЕг
ипа
т
, одСлаповаиг
радаЕлефа
нтине
, де
линадваделаидас
ва
киод
њихимас
вој
еиме: ј
е
данј
еЛибиј
а
, адру
г
иј
еАз
иј
а
. Нил, на
име,те
чеодСлаповадоу
шћаиде
ли
Ег
ипа
тнадваде
ла
. Дог
ра
даКе
рка
с
ораонј
еј
е
днаре
ка, аовдеседелинатр
ирука
вцаодкој
их
ј
е
дан,на
з
в
анПе
лу
з
иј
с
коушће,с
крећепре
маист
оку,адруг
и,на
з
ва
нКа
нопс
коушће
,с
кре
ћепрема
з
апа
ду
; аовој
еона
јНиловрука
ва
цкој
ите
чебезс
кре
т
ања
. Те
кућисај
у
г
а, ондола
з
идов
рха
де
лт
е
, аода
тледе
ли делт
упосре
дини, пасеуливауморе
. И крозт
оу
шће, кој
ес
ез
ов
е
Се
бе
нит
ско,отиченај
ве
ћаинај
з
на
чај
ниј
аколичинаводе
немас
е
. Пос
т
ој
еис
т
от
акој
ош двадруг
а
у
шћа
, кој
ас
еодв
ај
а
ј
уодСе
бенит
с
когиу
лива
ј
усеуморе
.Ј
е
дноодњихз
овесеСа
ит
с
ко,адруг
ој
е
Ме
нде
з
иј
с
ко.АлиушћаБолбит
инск
оиБу
количконис
ус
а
маодсе
бена
ст
а
ла
, не
г
осуис
копа
на.
18)
Мој
емишљењедај
еЕг
ипа
тт
оликове
лик, ка
коса
мг
аве
ћна
ве
о, потв
рђуј
еј
е
дноАмоново
пророча
нс
т
воз
ако
ј
ес
амдоз
наоте
кк
ас
ниј
е,пошт
ос
амве
ћбиос
те
ка
ос
вој
емишљењеоЕг
ипту.
Ст
а
нов
ницие
г
ипа
тс
кихг
ра
доваМа
ре
ј
еиАпис
а
, кој
ис
ус
т
анова
лииз
ме
ђуЕг
иптаиЛибиј
ена
с
а
мојг
ра
ници, нисусе
бес
мат
ра
лиз
аЕг
ипћане
, не
г
оз
аЛибиј
це, ионис
усепротивиливе
рс
ком
пропис
у,тес
енис
ухте
лидауз
држа
ва
ј
уодк
рав
ље
гмес
а
. Збогтог
асупос
ла
лииз
ас
ла
никеАмону
ииз
ј
а
вилидаонинемај
униче
гз
а
ј
е
дничкогс
аЕг
ипћа
нима
,ј
ернес
т
а
нуј
ууДе
лт
иинес
лажус
ени
уче
мусњима
, пас
тог
ахоћедаимбудедоз
в
оље
нос
ведај
е
ду. Алиимбогниј
едоз
в
олиодато
чинене
г
оимј
ерека
одасв
ешт
оНилна
т
а
паприпа
даЕг
ипту, идасус
виљудиЕг
ипћаникој
и
с
т
а
нуј
уис
подЕле
фа
нт
инеипиј
ув
одуизНила
. Так
авимј
еодг
оворда
лопророчиште
.
ПоплавеНила
19)
Ка
дНилна
ра
ст
е
, оннепопла
вис
амоДе
лтуне
г
опонег
деиг
ра
ничнеоблас
т
иАз
иј
еи
Либиј
е
, ит
оудужинудодвада
находаупра
вцуобак
онт
ине
нт
а
, не
кадвише
, анека
дма
ње
. О
с
а
мојприродиовере
кенис
а
ммог
а
оништадоз
на
т
иниодсв
ешт
е
никанитиодбилоког
адруг
ог
.А
ј
ош ка
кобихра
дохт
е
одас
аз
на
модњихз
а
штоНилра
ст
епочев
шиодле
т
њепроме
несунче
ва
к
рет
а
њакрозчита
в
ихс
т
ода
наи, ка
дј
ет
оликовре
ме
нарас
т
ао,поновоопа
даиповла
чис
еус
вој
е
к
орит
о, ат
ададо иду
ће ле
т
њепроме
несу
нче
вакре
та
њаос
т
ај
екрозцелуз
иму с
анис
ким
в
одост
а
ј
ем. Аликадс
амс
ера
спит
ива
окодњихка
кв
уНилимас
на
г
у,течиниса
с
вимсупротноод
57
оног
ашт
очинедру
г
ере
ке,никомиодЕг
ипћананишт
аот
омениј
емог
а
одака
же
. Томприликом
с
а
мс
ерас
пит
ив
аоиот
омез
а
штој
еНилј
е
динарекаској
енеду
вахла
да
нв
ет
а
р.
20)
АлинекиХе
лени, кој
ис
ухте
лидас
епрос
лав
есв
ој
оммудрошћу
, из
нелис
у,ув
ез
ис
аовом
в
одом, трира
з
нату
ма
чења, одкој
ихдванез
а
слу
жуј
удас
еоњимаг
овори, а
лиј
аћуихбаре
м
поме
нут
и. Пре
мај
е
дномодт
ихт
ума
че
њаиз
ла
з
идаг
одишњив
ет
ровиу
т
ичудаводауНилурас
т
е
,
поштоонинедај
удаводаизНилаот
ичеуморе
. Аличе
с
тоседеша
вадатив
ет
ров
иинеду
ва
ј
у,а
в
одауНилуипа
крас
т
е
. Поредтог
а,ка
дбиуз
рокт
ог
але
жаоуг
одишњимве
т
ровима
, ондабис
еи
сдру
г
имрек
амакој
ет
е
купрот
ивт
ихв
е
тров
амора
лот
оист
одаде
с
ишт
ос
еде
ша
васНилом,
у
толикопрештос
уонема
њеив
оденас
т
руј
аимј
ес
лабиј
а
. Ме
ђут
имимат
а
квихре
кауСириј
ииу
Либиј
исакој
имас
енеде
ша
в
ат
оштос
едеша
васНилом.
Ниловииз
ворииток
21)
Друг
от
ума
че
њеј
еј
ош бе
з
а
з
ле
ниј
е
, т
акоре
ћичу
днова
т
иј
еод поме
ну
тог
. По ње
мут
о
дола
з
иоту
дшт
оНилиз
виреизОкеа
на,аОк
еа
нт
е
чеокоце
лез
е
мље
.
22)
Ат
рећет
ума
чењеј
екудика
мопа
ме
т
ниј
еодов
их, а
лиј
еионоуос
нов
иврлоне
пра
вилно,
ј
е
рт
оту
ма
чењенеиз
нос
иникак
вуис
тинукадк
ажедаНил, к
ој
ит
ечеизЛибиј
ек
розс
редину
Ет
иопиј
е
, паула
з
иуЕг
ипа
т
, добиј
ав
одуодист
опље
ногсне
г
а. Как
ој
емог
ућедаонна
ст
а
ј
еод
с
нег
ака
дт
е
чеизна
ј
то
плиј
ихпре
де
лаумног
охладниј
ек
рај
е
ве
? Кој
еуопшт
едорас
т
аодамис
лио
т
имс
т
ва
рима, т
а
јспра
вомневе
ру
ј
едат
одолаз
иодс
не
г
а
. Топрес
ве
г
адоказ
у
ј
уврућиве
тров
и
к
ој
идува
ј
уизт
ихкра
ј
ев
а.Поре
дтог
а
,т
аз
е
мљанеманика
дкишениле
да
, ау
зт
о, ка
дта
мопа
да
с
нег
, мораурокуодпетда
наиз
ат
ог
адапа
дакишат
а
кода
, ка
дбипада
ос
нег
, мора
лобибит
ии
к
ише
. На
ј
з
а
д, т
амосуљу
дицрниодже
г
еиј
а
когс
унца
. Копциилас
т
еос
т
а
ј
ут
амокрозцелу
г
одинуинесе
лесе
, докждра
лови, к
аддођез
има, бе
жеизСк
ит
иј
еидолаз
еуовекра
ј
е
веда
прове
дуз
иму. Ка
дбис
негинај
ма
њепада
оуз
е
мљикрозкој
уте
чеНил,илита
мог
деониз
виpe,
ондај
еј
ас
нодаос
ве
муов
оменебимог
лобит
иниг
овора
.
23)
Аонајг
ос
подинкој
ипричаоОке
ану, з
а
ла
з
иумра
чноца
рс
тв
обај
киинеда
ј
емог
ућност
и
даг
апобиј
а
мо.Ј
аба
рнез
на
мниз
ака
квуре
куОк
еа
н; иве
руј
е
мдаг
ај
еиз
мислиоХомер,илине
ки
друг
ипес
ник,иуне
оупес
му.
24)
Ако ј
е пот
ребно дада
мс
вој
е мишље
ње
, пошт
о са
м одба
цио поме
ну
татумаче
њао
не
обј
а
шње
нимпој
а
в
ама, из
нећушт
ај
амис
лимот
омез
а
штов
одауНилурас
т
ез
авре
мелет
а
. За
в
ре
мез
имеоте
ра
ј
уне
пог
одеиве
т
ровиСунцеионос
епремешт
ас
аовогпре
ђа
шње
гпут
ауг
орњу
Либиј
у. Тимеј
есв
ере
че
ноидота
нчинао
бј
а
шње
но, ј
е
рј
еут
ом преде
луова
јсунча
нибог
на
ј
ближез
емљи, пај
ера
з
умљивошт
оонана
ј
вишет
рпи одс
ушеишт
оре
кеут
ом пре
делу
пре
су
шуј
у.
25)
Дабис
етоопширниј
еобј
а
снило, с
т
ва
рс
тој
иов
ак
о: будућидај
еуг
орњојЛибиј
иве
лика
в
рућинаива
з
духуве
кчист
, безхла
днихве
т
рова
,т
ос
унценас
вомпу
тучинионоист
оштообично
чиниуле
т
окадпрола
з
ис
ре
диномне
ба
. Оно,на
име
, прив
лачиводу, акадј
епривуче
, пот
ис
куј
еј
е
уг
орњепре
де
лег
деј
епримај
уве
тров
и, делеј
еипре
т
ва
ра
ј
уупа
ру. Ст
ог
а
, раз
у
мес
е
, иони
в
е
тров
ик
ој
идува
ј
уут
им преде
лима
, ј
у
жнии ј
уг
оз
апа
дниве
т
ар, доносев
ишекишео
дсв
их
друг
ихве
т
рова
.Ј
апа
кмис
лимдаСунценевра
ћасв
уводукој
упре
коце
лег
одинецрпеизНила,
не
г
ој
е
да
нде
оњез
а
држа
вак
одс
ебе
. Ка
дс
евре
мест
ишаипрођез
има, вра
ћас
есу
нцеопе
тна
с
ре
динуне
баита
дацрпеподј
е
днаководуизс
вихре
ка.Ре
кеима
ј
уве
ликт
оксв
едотледокуњих
т
е
чекишница,ј
е
рка
дназ
емљипа
дакиша
,с
тв
ара
ј
ус
епот
оцикој
ис
еуњихулива
ј
у, а
лиуле
то,
к
адкишав
ишенепада
, ик
адсунцепривла
чиводу,онес
ес
ма
њу
ј
у.На
прот
ив
, Нил,нак
омекише
непа
дај
уичиј
ув
одут
ак
ођеприв
лачису
нце,ј
единај
ере
какој
аз
имиимама
њев
оденег
оле
ти.То
58
дола
з
иоту
дшт
оуле
т
ос
унцеподј
е
дна
коприв
лачиводуизње
г
аиизс
вихос
т
а
лихре
ка
, аз
имицео
т
е
ре
тпа
дас
а
монањег
а
.
26)
Ј
а,да
кле
, мис
лимдај
еуз
рокс
ве
мут
омес
унце
. Збогње
г
ај
е
, помомемишље
њу,ив
аз
ду
х
т
а
мот
ак
ос
ув, ј
е
рс
еонодвру
ћинесу
шика
дс
унцепрола
з
икрозњег
а
;з
ат
ој
еуГорњојЛибиј
и
в
е
чит
оле
т
о. Ка
дбис
еј
едногда
напроме
ниломес
т
ог
одишњихдоба
, ка
дбиј
у
гиподнедошлина
ономе
с
тог
дес
ес
а
дана
ла
з
и. з
имаис
ев
ер, а
коби, да
кле
, дошлодот
ог
а, т
а
дабис
унцебило
от
е
ра
ноодне
пог
одеиве
т
рас
ас
ре
диненебаимождабидошлог
ореуЕвропу, ис
т
оонак
ок
ако
с
а
дадолаз
иуЛибиј
у, ит
а
даби, помоммишље
њу, нас
вомпут
упрек
оЕв
ропера
дилосаИст
ром
(Дуна
вом) оноис
т
оштос
а
дачинис
аНилом.
27)
А шт
ос
аНиланеду
вахла
данв
ет
а
р, дола
з
и, помоммишље
њу, оту
дашт
ове
та
руопшт
е
никаднеду
ваизт
оплиј
ихк
рај
е
ва
, не
г
овишеизхла
дниј
ихпреде
ла
.
28)
Не
каовос
а
даос
т
а
нека
кој
е
ст
еика
кој
еодда
в
нинабило. Алиоиз
воримаНиланис
уони
ништ
аз
на
ли, ит
ос
умиприз
налис
ви: иЕг
ипћани, иЛибиј
цииХе
лени, с
акој
имас
а
м отоме
ра
з
г
ов
а
рао,ос
имј
едногпис
а
рас
ве
т
еАт
е
нинериз
ницеуг
ра
дуСа
ис
у. Мис
лиос
амдас
еонша
лио
к
адј
ет
врдиодаотомеимат
ачнеподат
ке
. Ре
каој
е
, на
име, даиз
међуг
ра
даСиј
енеуТе
ба
идии
Еле
фа
нт
инепос
тој
едв
епла
нинес
аоштримврховимаидасеј
е
дназ
овеКрофи, адруг
аМофи.На
с
ре
динииз
међуов
ихпланинана
ла
з
ес
еиз
в
ориНила
, кој
ис
убе
здна
, иполовинањиховев
одет
е
че
пре
мас
е
ве
ру
, уЕг
ипа
т,адруг
аполов
инапремај
уг
у,уЕтиопиј
у. Адасут
ииз
в
орибе
здна
, ка
же
дас
еув
ериое
г
ипат
с
кикраљПс
амет
их.Онј
еис
плеој
е
дноужедуг
омног
охиља
дахв
ат
иис
пу
ст
ио
г
аунут
ра, а
линиј
ењимедохва
тиодна
. Ов
ајпис
а
рмеј
ена
г
наонапомис
аодај
е, а
кој
ена
водио
т
а
чнепода
т
ке
, дока
з
ива
одај
ета
моморалобит
иј
а
кихводе
нихст
руј
ањаик
рет
а
њав
оде
немас
е
пре
мапов
ршинипланина
, идаз
богт
ог
аоловносидрониј
емог
лодапот
оненадно.
29)
Ништ
адруг
онис
а
ммог
а
ониодког
адру
г
огчути,ит
ој
ена
ј
вишешт
оса
ммог
а
одаса
з
нам:
дог
радаЕлефант
инедоша
ос
а
мка
ооче
вида
ц, аве
ћодат
лес
амдопода
т
ак
адола
з
иос
лушањеми
ра
с
пит
ив
ањем. Из
надЕлефант
инез
е
мљишт
еј
ес
т
рмо.Збогтог
ас
еморас
аобес
т
ра
недаве
жеуже
з
абродидас
евучекаонеког
ов
ечеака
дс
еужеот
кине
, однес
ебрз
аис
на
жнарек
ала
ђу. Ова
ј
пре
деој
еова
ка
внаду
жиниодче
тирида
напут
ова
њала
ђом, аНилј
енат
ом ме
ст
укривкао
Ме
андар. Потре
бној
едасепрођ
едва
на
е
с
тс
хенадокс
енез
ав
ршиовавожња
. Та
дас
едола
з
иу
ј
е
днура
вницуукој
ојНилт
ечеок
ој
едногос
т
рвакој
ес
ез
ов
еТахомпс
о. Ве
ћиз
на
дЕлефантине
с
т
а
нуј
уЕтиопљани, нај
е
днојполовиниос
трв
а
, докнадруг
ојст
а
нуј
уЕг
ипћа
ни. Одма
хдоос
трв
а
на
лаз
ис
еј
едној
е
з
е
роококог
ае
т
иопс
кипас
т
иричува
ј
ус
вој
ас
т
а
да.Ка
дс
епрођетој
ез
еро,дола
з
и
с
еопе
тук
орит
оНила
,к
ој
ис
еуливауј
ез
еро.Алит
адасеморас
ићис
ала
ђеиче
т
рдес
е
тда
наићи
пе
шк
епоре
дре
ке
,ј
е
рс
енаов
омме
ст
ууНилуна
лаз
емног
ес
т
енеиг
ре
бе
ни, т
ес
ела
ђомнеможе
проћи. Кадс
епропут
уј
ечет
рде
се
тданакрозов
ајпре
де
о, морасеопету
крца
т
иудру
гулађуи
пос
лев
ожњеоддв
анае
с
тда
надола
з
исеуве
лик
иг
ра
дкој
ис
ез
овеМе
рој
а. Тврдиседај
ето
г
лав
ниг
радЕт
иопиј
е
. Та
мошњис
та
новнициве
руј
уса
моудвабог
а
, Зе
вс
аиДиониса
, а
лиову
дв
ој
ицуј
ак
опошт
уј
у. Пост
ој
иондеиЗе
вс
овопророчишт
е
. Ка
димбогпре
копророчишт
анаре
ди,
онипола
з
еура
т,ит
оона
моку
даимонз
а
пове
ди.
30)
Заис
товре
мекој
еј
епот
ребнодас
едођеизЕлефа
нтинедог
лав
ногг
ра
даЕт
иопиј
е
,с
т
иже
с
еода
вделађомдоиз
бег
лица
. Овеиз
бе
г
лицена
з
ва
несуАсха
м, штонана
ше
мј
е
з
икуз
на
чи''људи
к
ој
ис
тој
есале
вес
т
ранек
раља
''. Билој
едвес
т
отинеиче
трде
с
етхиља
дае
г
ипа
т
скихбора
цакој
и
с
упре
бе
г
линас
т
рануЕт
иопља
на
, ит
оизовихра
з
лог
а
. Зав
ремекра
љаПса
ме
т
ихај
е
днај
евој
с
ка
чу
ва
лаг
ра
ницепре
маЕт
иопља
нимакодг
радаЕле
фа
нтине
, адруг
ауДа
фниПе
лу
з
иј
с
којпротив
Ара
бљанаиАс
ира
ца,посе
бнаопе
твој
ск
акодМа
ре
ј
епрот
ивЛибља
на;ида
нда
на
с
, ис
тоона
кокао
из
ав
ремеПс
аме
тиха,ут
уист
ус
врхус
т
ој
иперс
иј
с
кавој
с
какодЕлефант
инеиДа
фне.Поштосу
ов
иЕг
ипћа
нибилипу
нет
риг
одинеподоружј
е
м, иникониј
ебиоослобођ
енодв
ој
ничк
еслужбе
,
одлучеони дасес
в
из
а
ј
е
дноодме
т
нуод Пса
ме
т
ихаи пре
ђунас
тра
нуЕт
иопља
на
. Чим ј
е
59
Пс
амет
ихз
ат
одоз
нао
, пошаој
ез
ањимаупот
еруи, ка
дихј
ес
т
иг
а
о, пре
клиња
оихј
едане
ос
т
а
вља
ј
упра
дедовс
кебог
овеиданена
пушт
ај
усв
ој
еженеидецу. Причас
едај
еј
е
да
нодњих
из
в
адиомушкиудире
ка
о:
''Докбудеовог
а
, имаће
моиженаиде
це
.''
Ка
дс
уст
иг
лиуЕти-опиј
у,пре
да
лис
усее
тиопс
комкраљу
. Онихј
еова
конаг
радио.Пошто
ј
еме
ђуЕт
иопља
нимаима
омног
опрот
ив
ника
, на
ре
диој
едасеонипрот
е
рај
у, адасенањихов
ој
з
емљинас
е
леови. И от
ка
дов
иживеме
ђуЕт
иопља
нима
, примилис
уЕт
иопља
нииег
ипа
т
с
ке
обича
ј
еипос
та
лисупитомиј
и.
31)
Да
кле
, от
прилик
ез
ачет
ириме
се
цапут
ова
њаивожњела
ђомдобиј
асеправ
асликат
ока
Нилаиз
ва
нЕг
ипт
а.Кадсе
, на
име
,с
а
бе
рев
ремепот
ре
бнодас
епређ
епутодЕле
фа
нт
инедооних
пре
бег
лица
, из
ађ
еба
ш ов
а
јбројмес
е
ци.Ов
деНилте
чесонес
т
ранег
дез
а
лаз
ис
унце
,т
ј
. саз
а
па
да
.
Аот
окуодтог
амес
т
анез
наниконишт
асиг
урнодака
же,ј
е
рј
ез
богже
г
еова
јпреде
опу
ст
.
Ис
траживањаНасамонаца
32)
Алис
а
м ипа
коов
омене
шточуоодљудиизКире
не
, кој
ис
умиреклидас
уишлидо
Амоновапророчиштаидас
ут
амораз
г
ова
ралисЕт
е
архом, краљемАмониј
а
ца
. Том приликом
пове
ос
ера
з
г
овориоНилу, ка
оиот
омеданиконез
наништ
аоње
г
овуиз
вору. Та
дај
еЕт
е
арх
ре
ка
одас
уј
еда
нпуткњемудошли На
са
монци. Тој
еј
е
дан либиј
с
кина
родкој
ист
а
нуј
ена
Сирт
ск
омз
а
лив
уиупре
де
луне
шт
ома
лоис
т
очноодње
г
а.Ка
дсудошлиика
дихј
ез
а
пит
а
одали
не
шт
овишез
на
ј
удакажуоЛибиј
с
којпус
тињи, На
са
монцисумуов
оис
прича
ли. Не
ка
дај
екод
њихбилообе
с
нихмладићакој
исуве
ћином билис
иновинароднихг
лав
а
ра, и ов
ису
, ка
дсу
одра
с
ли, пре
ду
з
има
лира
з
нене
обичнеподвиг
е
, пас
уча
кј
едном приликомиз
ме
ђус
ебекоцком
одре
дилипет
орицуис
та
вилиим уз
а
да
т
а
кдара
з
г
ле
да
ј
уЛибиј
с
купус
т
ињуидас
аз
на
ј
уоњој
не
шт
ов
ишене
г
ошт
ос
уз
налионипрењих. УЛибиј
и, на
име
, нањенојсе
ве
рнојоба
ли, поче
вши
одЕг
ипт
апас
ведоСолое
нтс
когрт
а
, кој
имс
ез
а
вршав
аЛибиј
а
, живеј
еднидодруг
ихЛибља
ни,т
ј
.
ра
з
личит
алибиј
с
капле
ме
на, ос
импре
де
лаукој
имас
ена
лаз
еХе
ле
нииФе
нича
ни. Алида
љеод
мора
, из
анас
е
ље
нихприморс
кихоблас
т
и, на
лаз
ес
ене
на
с
е
ље
нипре
де
лиЛибиј
е, ук
ој
имаима
мног
одивљихз
ве
ри, аиз
аов
ихживот
ињамабог
ат
ихпре
де
лапој
ав
љуј
ес
ес
а
м пе
са
к, бе
зка
пи
в
одеис
амапус
тиња
. Причас
е
, дак
ле, дасус
еовимла
дићи, из
а
с
ланио
дс
вој
ихвршња
ка
, добро
с
набде
лив
одомихраномидасуна
ј
препропутов
а
ликрозна
се
ље
нуприморс
куобла
ст
,з
а
т
имда
с
удошлиупре
деодив
љихжив
от
ињаи, путу
ј
у
ћипре
маз
а
па
ду
, с
т
иг
лисуупус
т
ињу. Пошт
осу
т
а
комног
оданапут
ова
ликрозс
а
мпе
с
а
кипу
ст
ињу, у
г
леда
ј
уонииз
нена
дапре
дс
обомрав
ницу
обра
с
лудрве
ће
миупут
ес
епре
мањојданабе
руплодовакој
ис
уус
пе
в
алинадрв
ећу.Алидоксу
ихонибра
ли, пришлисуимма
лиљуди, ма
њиодљудиос
редњевис
ине,по
ха
псилиихиодве
лис
а
с
обом. Нит
ис
уонира
з
умелина
с
амонс
киј
е
з
ик
, нит
иНас
а
монцињихов
. Спроводилис
уихкроз
не
пре
г
ле
днемочв
ареи, кадс
упрошлицеот
а
јпре
део, дошлис
ууг
ра
дукомес
ус
виљудибили
ис
теве
личинек
аоињихов
ипра
т
иоци, абој
акожеимј
ебилацрна
. Поре
дг
ра
дате
клај
еј
една
в
е
ликаре
ка,ит
оодз
а
па
дапре
маис
т
оку,укој
ојс
ус
епој
ав
љива
ликрокодили.
33)
Толикоса
мвамиз
не
оораз
г
оворимасаЕте
а
рхомАмониј
е
вцемуве
з
ис
аонимшт
осуму
ис
причалиКире
нци.Ос
имт
ог
а
, онј
ере
ка
одас
ус
е
, пре
матв
рђе
њуКире
наца,Нас
а
монцивра
тили
на
тра
гидас
ус
виљудинакој
есуонина
ила
з
илибиличаробњаци. А з
аре
кукој
ај
ет
ек
лапоре
д
г
радаЕт
е
архј
емис
лиодај
ет
обиоНил,аис
а
маовапричат
от
врди.Нил,на
име,т
е
чеизЛибиј
еи
пре
се
цас
амуЛибиј
упо с
редини. Пошт
ој
апре
мапоз
на
т
им чиње
ницамаиз
водим дока
з
ез
а
не
поз
на
т
епој
а
ве
, т
оонт
е
чеизист
еуда
ље
нос
тика
оиИс
т
а
р. Ис
та
р, наиме
, из
виреук
елт
с
кој
з
емљи, кодг
ра
даПире
не,т
ечекрозс
рединуЕвропеипре
с
ецај
енадв
аде
ла
. Ке
лт
ис
ена
лаз
еда
ље
одХе
ра
кловихс
т
убова(Гибра
лта
р) исус
е
дисус
аКине
з
иј
цима
, кој
ис
та
нуј
ууна
ј
з
а
па
дниј
им
пре
делимаЕвропе.АИс
та
рс
еуливауЦрноморе
, кодг
ра
даИст
риј
е
, колониј
еМиле
ћа
на
.
60
34)
Ис
та
рј
емног
имапоз
на
тј
ерт
ечекрозна
се
ље
непре
де
ле, аоиз
воримаНиланез
нанико
ништ
адака
же, поштој
еЛибиј
а
, крозкој
уонт
е
че, пус
тињаинена
се
ље
на
. Ево, ј
ас
а
миз
не
ос
ве
шт
ос
а
ммог
аодадоз
намоње
г
овутоку
; инај
з
а
дону
тичеуЕг
ипат
, кој
исена
лаз
ис
корос
ас
в
им
пре
копут
абрдовитеКиликиј
е
. ОдандепадоСинопенаЦрномморутре
бај
е
дномдобромпе
шаку
на
ј
кра
ћимпут
е
мпетда
находа
. АСинопале
жина
, мору,пре
копутаИст
роваушћа
. Сма
т
рамдаи
Нил,кој
ите
чес
рединомЛибиј
е
,т
ечеист
ока
оиИст
а
р.Ов
ој
ес
вешт
ос
амима
одака
жемоНилу
.
Обичај
иивераЕгипћана
35)
АоЕг
ипт
ућуопширниј
едапричам, ј
е
рј
еонна
ј
чуднов
ат
иј
аз
е
мља
, иуце
лојт
ојз
е
мљи
имаст
в
арик
ој
ес
енемогуре
чимаопис
а
ти; з
богт
ог
аћеоње
мубит
ивишег
овора
. Каошто
е
г
ипа
т
ск
оне
боиз
г
ле
дадру
кчиј
ене
г
онадруг
оммес
ту
, ик
аошт
ој
еире
каНилдрукчиј
анег
о
ос
т
а
лере
ке
, т
а
косут
а
моинав
икеиобичај
иљу
дипос
т
алиса
с
вим друкчиј
ине
г
ошт
ос
ук
од
друг
ихна
рода.Так
окодњихидус
а
може
ненапиј
а
цуибавесесит
номт
рг
овином, докљу
дис
е
де
к
одкућеит
кај
у; идокс
екоддру
г
ихтк
ат
ак
одапровла
чекона
цоддоленаг
оре
, аЕг
ипћанира
де
обрнут
о, провла
чекона
цодг
орепре
мадоле
. Људинос
ете
ре
т
ена г
лав
и, аже
ненара
менима.
Женемокрес
т
ој
ећи,аљудичу
чећи.Вршенуждууку
ћииј
е
дунаулици,тв
рдећиданеприс
т
ој
неа
нужнест
в
арит
ре
бара
дит
ипота
ј
но,априст
ој
неј
а
вно.Неу
з
имај
уже
нез
ас
в
ешт
еничкус
лужбуни
мушкимниже
нск
имбожа
нст
в
има
, докљудив
ршес
ве
шт
еничкус
лу
жбусв
иммушкимиже
нским
божа
нс
т
вима
. Синовинемора
ј
удаиз
држа
ва
ј
уродите
ље
, ак
оне
ће,а
ликће
римора
ј
у,ик
адаонето
небихт
е
ле.
36)
Удруг
имз
е
мљамас
ве
шт
е
ницинос
едуг
укосу
, ауЕг
иптуј
ешиша
ј
у.Удру
г
имз
е
мља
мај
е
обича
јдаожа
лошћенисе
кусе
бикосуужа
лост
и, ауЕг
ипт
уужа
лос
тиз
ас
а
мрт
никомпу
шт
а
ј
у
к
осуибра
ду,иакосуј
едотлесе
кли. Друг
иљудинеживез
а
ј
еднос
ас
вој
омст
оком, докЕг
ипћани
ит
очине
. Дру
г
ис
ехра
непшеничним иј
е
ч-ме
ним хлебом, аз
аЕг
ипћа
нинабибилана
ј
ве
ћа
с
ра
мот
ака
дбиодј
е
чмаилипше
ницес
према
ос
е
бихра
ну
, не
г
оониме
с
ехле
бодне
кежит
а
рице
к
ој
асета
моз
овепир. Те
ст
оме
сеног
а
ма
, абла
т
оз
ама
лт
е
рис
ањеме
с
ерука
ма(њимауз
има
ј
уи
ђ
убре). Полнеорг
а
неос
та
вљај
удру
г
иљудионакока
косуиз
ра
сли,алиЕг
ипћа
ни, ионикој
ис
ена
њихуг
ле
дај
у,обре
з
уј
уих. Св
ак
имушка
ра
цимаподваоде
ла,а
лисв
ак
аженаимас
а
мој
е
дно.Код
друг
ихна
родаприве
з
уј
ус
еу
жаика
рикеодј
еда
рас
поља
, аЕг
ипћа
ниихприв
ез
у
ј
уиз
нут
ра.
Хе
ленипишус
ловаира
чуна
ј
ут
ак
одаимс
ерукапокре
ћес
алев
ест
ра
ненаде
сну, докЕг
ипћани,
на
прот
ив
,с
аде
с
нес
т
раненалев
у, ау
пркост
ометв
рдедаонипишунаде
с
нус
тра
ну,аХе
ле
нина
ле
ву
. Онис
ес
лу
жедве
мав
рст
а
мапис
ама,одкој
ихј
еј
е
днос
в
ешт
еничко, ил
ихиера
т
с
ко, адруто
на
родно,илиде
мот
с
ко.
Жртвеис
ветеживотиње
37)
Ег
ипћа
нис
унај
побожниј
ина
роднасв
е
туиима
ј
уов
еобичај
е
. Пиј
уизбронз
а
нихчашаи
пе
руихпрекоце
логда
на,итосв
и, анеј
е
днидаперу,адру
г
иданепе
ру.Нос
елане
на
, ит
оув
ек
чис
таиопранаодела
, накој
аобра
ћа
ј
уве
ликупа
жњу. Полнеорг
а
необре
з
уј
ура
дичист
оће
, ј
ер
в
ишеце
нечис
т
оћуне
г
олепоту
. Св
ак
огт
ре
ћегда
нашишај
усес
ве
шт
е
ниципоце
ломт
е
луданеби
нањимабилова
шиј
уиличе
г
аг
а
дногз
авре
мес
лужењаслужбебожј
е
. Све
ште
ницинос
еј
е
дну
ј
е
динула
не
нуха
љинуиципелеиспле
те
неодпа
пирос
а
. Дру
г
уоде
ћуиобућунес
ме
ј
уданос
е.
Ку
па
ј
усесва
коднев
ноухла
днојв
оди, два
путдањуидва
пу
тноћу. Оба
вља
ј
уимног
едруг
е
, да
т
а
коре
кне
м, обичај
екој
имас
ениброј
анез
на
. Има
ј
уимног
еуг
одност
и.Нетрошеништаодсв
ог
а
ине
мај
уника
квихиз
да
т
ак
а,пошт
ос
ез
ањихпе
чехле
ботрошкухра
маис
ва
кидобиј
ас
ва
когдана
мног
ог
ове
ђе
гиг
ушчиј
егме
са
, ада
ј
еим с
еив
ино. Ме
ђут
им нес
меј
удај
е
дурибу
. Ег
ипћа
ни
у
општ
енес
е
ј
упа
суљ нас
в
ој
имњива
ма
, аона
јкој
ира
с
т
ека
одив
љинеј
е
дунис
ировогнитиг
а
проба
ј
укува
ног
. Све
ште
ницинемог
унидаг
авиде; ониг
а
, наимес
ма
т
ра
ј
уз
анечист
овариво.
Св
а
кипој
е
динибогне
маса
мопој
едногс
в
ешт
еник
а, не
г
омног
оњих, иј
е
да
нодовихј
ењихов
с
т
а
решина
, акадне
киодњихумре,нас
ле
ђуј
ег
ање
г
овс
ин.
61
38)
Биков
ису
, поњиховом мишље
њу, пос
ве
ће
нибог
уЕпа
фуиз
богт
ог
аихпре
г
леда
ј
уна
с
ле
де
ћиначин: а
кос
енањиманађ
емаиј
е
днај
единацрнадла
ка,сма
т
раседат
ајбикниј
ечис
т.
Ова
јпрег
ле
дв
ршиј
е
да
н, з
ат
оодре
ђе
нис
ве
шт
еник, кој
ибик
апре
г
ле
даиуст
ој
еће
мс
т
авуи
ок
ренут
огнале
ђа
, памуча
киз
вла
чииј
е
з
икдабис
еуве
риодалиј
ечис
тоднекихбе
лег
а, о
к
ој
имаћудру
г
омприликомг
оворит
и. За
тимпре
г
ледадалисумудла
кенаре
пупра
в
илноиз
ра
с
ле.
Акоус
та
новидај
ебикус
ва
компог
ле
дучис
т
, онг
аобе
ле
жиј
еднимкома
дом па
пиракој
иму
оба
виј
еокорог
ова
, нање
мура
з
ма
жез
е
мљуз
аудара
њепе
чат
аиуњуут
ис
несв
ојпрст
е
н, тег
а
т
а
ко одв
еду. Ако не
ко жртв
уј
ене
обеле
женогбика
, т
ајс
ека
жња
вас
мрт
ном ка
з
ном. Ка
дј
е
живот
ињат
а
копре
г
ле
да
на
, ондас
ежрт
вапринос
инаова
јна
чин:
39)
Обеле
же
нуживот
ињудов
одепре
долта
рнакомесепринос
ижрт
ваипот
па
љуј
ува
тру.
Пос
лет
ог
апошк
ропеживот
ињусве
т
имвином, приз
ов
убог
аиз
а
кољуј
е
, пај
ојодс
екуг
ла
ву.
Пос
летог
аодерукожус
атру
паживот
иње
, аг
лав
у, поштосус
ењомемног
очист
илиодг
ре
ха,
однос
еи, ак
оимс
епружиприлика
, из
нос
еј
енапиј
ацуита
мој
епрода
дупрису
тнимхеле
нским
т
рг
ов
цима
; аа
коне
ма
ј
ут
а
квеприлике
, баца
ј
уј
еуре
ку. Чис
т
ес
еодг
ре
хаг
ла
ва
маиз
г
ова
рај
ући
притомеов
ере
чи:
''Акос
ева
макој
ижрт
вупринос
итеилицеломЕг
ипт
уде
с
ине
с
рећа
, не
канес
ре
ћаинев
оља
па
дненаовуг
лаву
!''
Глав
амажрт
вова
нихживот
ињаиполива
ње
м виномслужес
ес
в
иЕг
ипћа
ниј
една
кокод
с
в
ихжрт
ве
нихобре
да
, из
богт
огобича
ј
ане
ћениј
е
данЕг
ипћа
ниндаокус
име
с
аниодг
ла
ведруг
е
не
кеживот
иње.
40)
Вађе
њеут
робеживот
ињаодре
ђе
нихз
ажрт
вуиспа
љив
ањењихов
овршис
екодра
з
них
жрт
а
вара
з
личит
о. Говорићува
моИз
иди, кој
уонисмат
ра
ј
уз
ана
ј
ве
ћебожа
нс
т
воињојуча
с
т
приређу
ј
унај
ве
лича
нст
ве
ниј
ес
ве
т
ковине
. Кадодерубикаика
дсепомолебожа
нс
т
ву,из
в
адедроб
ос
т
а
вившиушупљинисрце
, џиг
е
рицу,плућаис
а
ло, одс
екумубу
тов
е,пле
ћке
, кичмуивра
т.Кад
с
ут
оура
дили, на
пунепреос
т
а
ли де
обикачис
тим хле
бом, ме
дом, су
вим г
рожђе
м, с
мокв
а
ма
,
т
а
мњаном, из
мирном и дру
г
им з
а
чинима и т
о св
е пре
лиј
у ве
ликом количином уља. Пре
приноше
њажртв
епос
т
е,адоконаг
ори, биј
ус
ес
виупрса
, папошт
ос
еиз
г
рув
ај
у, ча
с
тес
еоним
шт
ој
еоджрт
веост
а
ло.
41)
Св
удауЕг
иптупринос
енажрт
вучис
т
ебиков
еите
ла
д, а
лис
ек
рав
енес
ме
ј
уприносит
ина
жрт
вуј
ерс
уонепос
ве
ћенеИз
иди. Из
идинк
ипј
е
, на
име, прика
з
а
нуобликуже
нескра
вљим
рог
овима
, ка
оштој
еИј
априка
з
анакодХеле
на; иуЕг
ипт
уна
ј
вишепошт
уј
укра
вуодс
ведома
ће
с
т
оке
. Из
богт
ог
анебиниј
еда
нЕг
ипћа
нинилиЕг
ипћанкапољу
билине
когХе
ле
наууст
а
, нит
иби
у
пот
ре
билинож, нивиљушку,никот
аонекогХе
лена,аис
т
ота
конебиокусилиме
саниодчис
тог
бикаакобибилос
ече
нохе
ле
нс
кимноже
м. Уг
инулаг
ове
дас
ахра
њуј
уова
ко: к
рав
еба
ца
ј
ууре
ку,а
биковез
а
копа
ва
ј
уупре
дг
ра
ђима
, ит
от
а
кодаимј
еда
нилиобарог
авиреизз
е
мље
, ка
оз
на
цина
г
робница
ма
. Кадаживот
ињаист
рунеипрођепропис
а
новре
ме
, долаз
иус
в
акиг
радј
еда
нча
ма
цс
а
ос
т
рваз
ва
ногПросопит
иде.Ов
оос
т
рвона
ла
з
ис
еуДе
лтииве
ликој
еде
ве
тс
хе
на
. Наов
омост
рву
Прос
опитидина
лаз
ес
емног
иг
радов
и; г
ра
дизког
адола
з
ича
ма
цдаоднес
екос
тибик
оваз
ов
ес
е
Ат
арбе
хидаиуње
мус
енала
з
ихра
мпос
ве
ће
нбог
ињиАфродит
и. Изовогг
радаодла
з
есвре
мена
навре
мемног
иљу
диудру
г
ег
ра
дове
, ис
копав
ај
укос
ти, однос
еихс
венај
е
дноме
ст
оит
а
моих
с
а
хра
њуј
у
. И друг
ууг
инулуст
окус
ахра
њуј
укаоибикове
. И сос
та
ломс
т
окомпос
т
ој
екодњих
ис
тиобича
ј
и; нес
ме
ј
унињудаубиј
а
ј
у.
Божанс
тваихрамови
42)
Св
ионикој
иприпа
да
ј
ухрамуЗе
вс
аизТе
бе
, илис
уизт
е
банс
когокруг
а
, непринос
ена
жрт
вуовце
, нег
оса
мо коз
е
. Непошт
уј
у, на
име, с
ви Ег
ипћа
ни ист
ебог
ов
е, из
уз
е
вИз
идеи
Оз
ирис
а
, з
аког
амис
ледај
еДионис
. Овадвабожа
нс
т
ваужива
ј
уј
еднак
опоштов
ањеуце
лом
62
Ег
ипт
у. А, опе
т, с
вионикој
ипр
ипада
ј
ухра
мууМенде
ту, икој
иживеуМе
нде
т
с
комокруг
у, не
принос
екоз
енажрт
ву, не
г
ос
амоов
це
. У Те
бипа
к, ита
мог
дес
е
, ка
оиуТе
би, непринос
ена
жрт
вуов
це
, причаседај
ет
ајобича
јова
копос
т
а
о: Хера
клој
еј
е
дномз
а
же
ле
одав
идиЗев
са
, аЗев
с
ме
ђут
имниј
едоз
волиодаг
аов
а
јвиди. Али,на
ј
з
а
д, пошт
ог
ај
еХе
ра
клоне
прес
т
аномолио,Зев
сј
е
ов
а
копос
ту
пио: оде
раој
еј
е
дномовнукожуиодс
е
ка
омуг
лав
у, пас
еог
рнуоруноминат
а
кнуо
с
е
биовнуј
скуг
ла
ву,темус
ета
копок
аз
ао.За
тоЕг
ипћанииприказ
уј
уЗе
вс
асов
нуј
с
комг
ла
вом, а
поу
г
ледунањихиАмониј
ци, кој
ис
упоре
кломизЕг
ипт
аиЕтиопиј
е
, аг
ов
ореј
ез
икомкој
иј
е
полае
г
ипа
тс
ки аполае
тиопс
ки. Ве
рова
т
но с
уАмониј
ци по њему и добили с
в
ој
еиме
, ј
е
р
Ег
ипћа
ниподименомАмонаподраз
у
ме
ва
ј
уса
могЗе
вс
а. Збогт
ог
ауТе
биис
ма
тра
ј
уов
новез
а
с
в
ет
ежив
отиљеинеприносеихнажрт
ву. Ипа
к, ј
е
дногданауг
одини, приликомс
ве
ча
нос
т
иу
Зе
в
совуча
с
т, з
а
кољут
амој
е
дноговна
, оде
руг
а, панаис
т
иначиннав
укукожунаЗе
вс
овкипи
т
а
дадонес
упре
дњег
аХе
ракловк
ип. Послетог
асв
иприс
ут
нис
ег
рув
ај
уупрсауз
на
кжа
лос
тиз
а
ов
ном, т
ег
аондас
а
хра
њу
ј
ууј
е
да
нсв
ет
иса
нду
к.
43)
ЗаовогХе
ра
клас
амчуопричудај
ебиој
еда
ноддв
ана
ес
тбог
ов
а.Оономдру
г
омХе
раклу,
з
аког
аз
нај
уХе
ле
ни, ниса
муЕг
ипт
умог
а
оништ
адачуј
е
м: Аимаммног
одока
з
аз
атоданису
Ег
ипћа
ни примилиХе
ра
кловоимеодХе
лена, не
г
оХе
лени одЕг
ипћа
на
, ј
ерс
уХе
ле
нит
ако
на
з
ив
а
ли Амфитрионо
вогс
ина
. То на
рочит
о дока
з
уј
е чиње
ницадародит
е
љи ов
огХе
ра
кла,
Амфит
риониАлкмена
, водепоре
клоизЕг
ипт
а, и шт
оЕг
ипћаника
жуданез
на
ј
уз
аимена
Пос
идонаиДиоскура
, идаихнисупримилиме
ђус
в
ој
еос
т
а
лебог
ове
. Ј
е
рдасуониуошпт
е
примил
иимене
когбог
аодХе
ле
на
, ут
оликобиихпрес
помињали, пог
от
овока
дсусеЕг
ипћани
в
е
ћт
а
даба
вилиморепловс
т
вом; аиме
ђуХе
ле
нимај
еондабиломореплова
ца,ушт
ај
ав
еруј
е
миу
шт
ас
а
мча
киду
бок
оубе
ђе
н. Ут
омс
лучај
убиЕг
ипћаниј
ош прес
а
з
нализ
ањиховаименане
г
оз
а
имеХе
рак
ла. На
супротт
оме
, уЕг
ипт
упос
т
ој
иј
е
днопра
ст
а
робожа
нс
т
воХера
кло. Попричању
с
а
мих Ег
ипћана
, билој
ет
ос
еда
мна
ес
тхиљадаг
одинапре к
раљаАма
з
ис
а, к
ад ј
еод оса
м
божа
нс
т
ав
апос
т
алодва
нае
с
т,из
ај
едног
аме
ђуњимамиследај
ебиоХе
ракло.
44)
У же
љидаотомедобиј
емшт
ој
емог
ућет
ачниј
епода
т
ке
, отпловиос
а
м ла
ђомуТир, у
Фе
никиј
у,пошт
ос
а
мчуодахрамХе
ра
класТас
а
. Упут
иос
амс
е,дакле
, наТа
сита
моса
мна
ша
о
ј
е
дан Хе
ракловхра
м, кој
и суос
нов
али Фе
ничани ка
дс
уплов
или т
ра
же
ћи Еуропу, пата
мо
с
в
рат
илииос
нова
линас
е
љеТа
с
. Ат
ос
едес
илој
ошпе
тпоколе
њапренег
ошт
осеуХе
ла
диродио
Хе
ракло, Амфит
рионов с
ин. Ов
и подаци ј
а
с
но у
каз
у
ј
у нато дај
е Хера
кло ј
е
дно прас
т
а
ро
божа
нс
т
во, имис
лимдаимај
упра
воониХе
леникој
иима
ј
удв
аХе
ра
кловахра
маиуј
е
дномод
ов
ихприносежртв
ебожанс
тв
ук
ој
есез
овеОлимпиј
ск
иХе
ра
кло, аудру
г
омпринос
ежрт
векао
у
мрломхе
рој
у
.
45)
Хе
лениприча
ј
уимног
едруг
ене
ве
рова
тнеприче
. Неоз
биљнај
еиовањихов
апричао
Хе
раклудасуму, т
обоже
,к
адј
ес
т
иг
а
оуЕг
ипа
т
, Ег
ипћанис
та
виливе
на
цнаг
лавуидове
лиг
ау
с
в
еча
нојповорципре
дЗе
вс
оволт
а
рдаг
апринес
уовоменажрт
ву
. Онј
ебиомира
нс
ведокг
анису
к
оджрт
в
еникас
т
а
липос
ве
ћив
ат
и, ате
кондај
епоче
одасебра
ниипоу
биј
аој
ес
веприс
ут
не
. По
моммишље
њу, ониХе
ле
никој
ита
коне
штоприча
ј
уне
ма
ј
унипој
маое
г
ипа
тс
кимобича
ј
имаи
с
хва
т
а
њима
. Кодњихс
ес
ма
т
раз
аз
лочин приношењенажрт
вус
вих живот
иња
, с
е
мс
виња
,
бикова
, те
ла
дииг
ус
ак
а,итоподус
ловомдас
учис
т
е.Пака
кој
еондамог
ућедаљу
депринос
ена
жрт
ву
? А, поре
дт
ог
а
, ка
кој
еондас
а
мХера
кло, ит
ој
ош, поњиховимре
чима
, ка
ос
мрт
ничов
ек,
биоус
т
ањудапобиј
етоликедес
е
т
инехиља
даљуди? Неканамибог
ов
иихе
рој
иопрост
ештоо
њиматоликог
оворимо.
46)
Поме
ну
тиЕг
ипћа
нинепринос
енажрт
вукоз
ениј
а
рцез
богт
ог
ашт
оМенде
ћанисмат
ра
ј
у
бог
аПа
наз
ај
е
дногодос
ам бог
ов
а, аз
аовихос
ам божа
нс
т
ав
ака
жудас
упос
т
алипреоних
дв
ана
ес
т
. Па
напа
кс
лика
риикипа
риприка
з
у
ј
ус
акоз
иј
омг
лав
омиј
арче
вимног
ама,ипоредт
ог
а
шт
ове
руј
удаоннеиз
г
ле
дат
а
конег
ој
еист
ика
оиост
а
либог
ов
и. Ниј
емиприј
а
тнодаобј
а
с
ним
з
ашт
ог
абашта
коприка
з
уј
унас
лик
ама.УМе
нде
т
уобожа
ва
ј
ус
векоз
е
, алиипаквишеј
а
рценег
о
63
к
оз
е
, ипас
т
ирик
ој
ич
ува
ј
уј
а
рцеужив
ај
ув
ећепошт
ова
ње
. Одс
вихј
ара
цана
рочитос
епошт
уј
у
ј
е
дан, и, к
адону
г
ине
, на
с
та
ј
еуМендет
с
ком ок
ру
гуве
ликажа
лост
. Иј
ара
циПанка
жес
ена
е
г
ипа
т
ск
омј
е
з
ику''ме
нде
т
''. Зав
ре
мемогборавк
ауовомок
ру
гуде
с
иос
еов
ајчу
да
ндог
а
ђа
ј
.Ј
еда
н
ј
а
ра
цј
енас
ре
дулицес
кочионај
е
днуженуиобљубиој
е
. Из
атос
уса
з
налис
вис
т
ановници
ок
ру
г
а
.
47)
Ег
ипћа
нис
ма
т
ра
ј
ус
вињуз
ане
чис
туживот
ињу. Акосеонекогодњихс
вињас
амоузпут
оче
ше
, онуономоде
лукој
еј
ебилонање
муула
з
иуре
куикупас
е
. Исв
ињарисуј
е
диниуЕг
ипту
к
ој
имај
ез
а
бра
њенодау
лаз
еухрамове
, памака
рбили рођ
ениус
амом Ег
ипт
у. Никонеда
с
в
иња
рус
в
ој
ук
ћерз
аже
ну, нит
ибис
еикооже
ниос
виња
рев
омће
рком, не
г
осеониса
мииз
међу
с
е
беже
неиуда
ј
у. Друг
имбог
овиманес
ме
ј
уЕг
ипћа
нидапринос
ес
вињенажрт
ву, ве
ћса
мо
бог
ињиМе
с
еца
, Селе
нииДионис
у,итос
а
моуодређ
еновре
ме
, наимез
авре
меушт
апа,ит
ада
,
приликом приноше
њажрт
ве
, ј
едусв
иње
т
ину. Пос
т
ој
и уЕг
ипт
уј
е
днапричаот
омез
ашт
ос
е
Ег
ипћа
ничув
ај
уприношењажрт
а
ванадруг
им с
ве
ча
нос
т
имаанаовојихжрт
ву
ј
у. Ј
атупричу
з
на
м, а
лимеј
есра
мот
адај
еис
причам. Св
ињес
епринос
енажрт
вубог
ињиМе
се
цанаова
јначин.
Ка
дј
еживот
ињаз
а
кла
на
, ст
а
вис
ев
рхре
па
, сле
з
инаицре
ванај
е
днуг
омилу; с
вес
ет
ообав
иј
е
с
ла
ниномсат
рбу
хаис
палинава
т
ри. Ос
т
аломе
с
ој
е
дуса
моз
авре
меу
шт
а
па
, з
авре
мечиј
ег
т
ра
ј
ањасеоба
в
ља
ло приноше
њежрт
ве
; друг
огне
когда
нанеби никони окус
иотогме
с
а.
Сирома
шниј
иправ
есв
ињеодпше
ничногте
с
т
а,пе
куихиприносенажрт
ву.
Ве
рс
кесве
чанос
ти
48)
Нат
ојсв
е
чаност
из
а
кољесв
ак
ипре
дс
вој
имв
рат
имај
еднопрас
еучас
тбог
аДиониса
, ито
з
авре
меве
че
ре
, паг
аондавра
ћас
вињаруодког
аг
ај
еикупио. Ина
чеЕг
ипћанипрос
ла
вља
ј
у
с
в
еча
нос
т
иуча
с
тДионис
аус
ве
муис
тока
оиХе
лени, с
а
мошт
омуј
ошпринос
епрас
ићенажрт
ву.
Уме
с
т
офалос
а(мушкиуд) онисуиз
мис
лилине
кекипове
, ду
жинеј
едногла
кт
а
, кој
исепокрећу
помоћуј
е
днежице
, ињихнос
еже
непооколнимс
е
лима
, кој
омприликомс
ес
ра
мот
нидеомушког
т
е
ла
, кој
иј
ес
корот
оликове
ликколикоице
ок
ип, с
т
а
лнодижеиспушта
. Пре
дњимаидеј
еда
н
с
в
ира
чуфрулу, аиз
ање
г
аидуже
неипе
ва
ј
упе
смеоДионис
у. А з
богче
г
ај
есра
мот
нидео
мушкогт
е
лат
а
кове
ликиз
ашт
ос
еј
е
динота
јде
оте
лапок
реће
, от
омепост
ој
иј
е
днапобожна
прича.
49)
Аменисечинидај
еМе
лампод,Амит
еоновс
ин, сиг
урноз
наоз
аовус
ве
ча
нос
т
,ј
ерј
еба
ш
ондоне
оуХе
ла
дуиДионис
овоиме
, ижрт
ву,исв
еча
нулит
иј
унакој
ојсенос
иофалос
. Из
г
ле
дада
ихо
нниј
есв
ера
з
уме
оидот
анчинаобј
ас
нио,не
г
осут
от
е
кпослење
г
абољеобј
ас
нилимудраци.
Алис
ве
ча
ностсафалос
омуча
стбог
аДионис
аус
та
новиој
еМе
лампод, иХеле
ниприређ
уј
уту
с
в
еча
нос
тј
ошув
екона
кока
косуодње
г
анау
чили.
Ј
а, на
име
, т
врдим дај
еМе
ла
мпод, кој
иј
ебиомудраципророк, поре
дмног
ихдруг
их
с
т
ва
ри, упоз
на
оуЕг
ипт
уДионис
овку
лти, с
амалим из
ме
на
ма
, пре
не
ог
ауХела
ду. Нећуда
т
в
рдимдасес
лу
чај
ноподудараидај
еова
јку
лтј
една
киуЕг
иптуиуХе
лади.Ут
омс
лучај
убис
е
онмног
ора
ниј
епој
ав
иокодХе
ле
на
, анебибиоуве
де
нт
е
кунов
иј
евре
ме
. Ис
тота
коминепа
да
напаметдат
врдимдас
уЕг
ипћа
нипримилит
а
јилине
кидру
г
иобича
јодХе
ле
на
,а
лимисл
имда
ј
е
.в
еров
ат
ниј
едај
еМе
ламподса
з
наоз
аДионис
овкултодКадмаизТираиодФе
ничана
, кој
ису
с
аовимдошлиуз
емљукој
ас
еда
на
сз
овеБе
отиј
а
.
Ег
ипатс
копоре
клог
рчкихбожанс
тава
50)
Из
а
ист
а
, име
наскорос
вихбог
овадошлас
ууХе
ладуизЕг
ипта
. Адас
уоназ
а
ист
адошла
изт
уђине
, ут
оса
мс
еус
вој
им ис
т
ра
жива
њимауве
рио, исма
тра
м дасуонадола
з
илаба
ш из
Ег
ипт
а
, ј
е
р, ка
ошт
оса
мира
ниј
енапоме
ну
о, ос
имПос
идона
, Диос
кура
, Хе
ре
, Хе
ст
иј
е
, Те
миде,
Ха
рит
аиНере
ида
, именас
вихос
т
алихбожа
нс
т
а
вапос
тој
а
ласуодуве
куЕг
ипт
у. Говоримса
мо
оношт
оприча
ј
ус
амиЕг
ипћа
ни. Аиме
наос
т
алихбог
ова
,з
акој
аоника
жудасуимнепоз
нат
а
,ј
а
64
мис
лимдасуХе
ле
нипримилиодПе
ла
з
г
а
, осимПосидона
,з
аког
ас
удоз
налиодЛибиј
а
ца. Име
Пос
идонај
ав
љасе
, на
име
, на
ј
прекодЛибиј
а
ца
, и они с
уов
о божа
нс
т
воодуве
кпошт
ова
ли.
Ег
ипћа
ниуопштенеобожа
ва
ј
ухе
рој
е.
51)
Овопа
ки ј
ош мног
едруг
ест
в
ари, окој
имаћуј
ош г
оворит
и, примилисуХе
лени од
Ег
ипћа
на. Али ка
д прав
ек
иповеХе
рме
сас
ау
коченим мушким удом, то нис
у нау
чили од
Ег
ипћа
на,нег
оодПе
лаз
г
а,ипрес
вихприхва
т
илисутоАтиња
ни,аодов
ихиос
та
ли.
Пе
лаз
г
ис
ус
е, на
име, на
се
лилиуАт
ицимеђ
уАт
ињане
, кој
ис
ус
ет
а
даве
ћсма
тра
лиз
а
Хе
лене
, аиса
миПе
лаз
г
исус
еодта
дапочелидас
ма
тра
ј
уз
аХе
ле
не
. Копоз
на
ј
еве
рс
кеобре
де
пос
ве
ће
неКа
бирима,кој
еоба
вља
ј
уСа
мот
ра
ча
ни, акој
ес
уовиопетпримилиодПе
лаз
г
а,т
а
јћеме
ра
з
у
ме
ти. НаСа
мот
ра
цис
у,на
име
,с
т
анова
лиј
ош ра
ниј
еовиПела
з
г
и,кој
исус
ека
с
ниј
ена
се
лили
ме
ђуАт
ињане
, иодњихсуиСа
мот
ра
чанипримилиова
јве
рск
иобре
д. Ат
ињанис
у, да
кле, били
првиме
ђуХе
ле
нимакој
исуиз
ра
ђива
лиХермес
овекиповес
ауз
диг
нут
иммушкиму
дом, ат
осу
на
училиодПела
з
г
а
. КодПе
лаз
г
ај
е
, ме
ђутим, пост
ој
а
лај
еднас
ве
т
апричаот
оме(онасепој
а
вљуј
е
иумис
т
ериј
а
манаСа
мотра
ци).
52)
Пе
лаз
г
ис
ураниј
епринос
илижртв
еимолилис
ебог
овима
, шт
ос
амуДодоничуоивиде
о,а
дапритоменисупомињалипоиме
нунипона
димкуниј
е
дног
аодњих; они, на
име,нисууопшт
е
ничу
лиз
ањихов
аиме
на
. Онис
усекодњихназ
ива
либог
ов
имаз
бо
гт
ог
ашт
осус
вет
ак
оле
по
у
редилиида
лисв
акомоношт
омуприпада
. Те
кмног
ока
с
ниј
епримилис
уизЕг
иптара
з
личит
а
име
наз
абог
ове
, ај
ош мног
ока
сниј
еиимеДионис
а. Кас
ниј
есусеобра
тилипророчиштуу
Додониипит
алиг
аоиме
нимабог
ов
а(овопророчишт
ебилој
е, на
име
, на
ј
с
т
ариј
еиут
ов
реме
ј
е
диноуце
лојХе
ла
ди). Нањиховопит
а
њедалидапримеименакој
ас
упорекломизту
ђине,
одг
ов
орилоимј
епророчишт
едаприме,иот
адаихз
авре
меприношењажрт
ав
адоз
ива
ј
упоиме
ну.
Ова
јобича
јс
ука
с
ниј
еиХе
ленипримилиодПе
ла
з
г
а
.
53)
О поре
клу с
ва
когпој
е
диногбожанс
тв
а
, и дали с
уони с
ви одув
екпос
т
ој
а
ли и ка
ко
из
г
ле
да
ј
у,нисуонидоне
да
внои, дат
ак
ока
же
м, дој
у
чез
на
либаш ништ
а
. Мислим, на
име
, дасу
Хе
сиодиХоме
рбилиодменест
а
риј
ина
ј
в
ишечет
ирис
т
отинег
одинаиника
ков
ише
. Овису
Хе
ленимапрвис
т
ворилипричеопос
та
нкубог
ова
, далиимиме
наиобј
а
снилибожа
нс
кепоча
с
т
ии
в
е
шт
инеи, на
ј
з
а
д, опис
а
лињиховеликове
. Мислимдасупе
с
нициз
акој
ес
епричадасуживе
ли
преов
ихус
т
ва
ри жив
елипос
лењих. Такв
огсумишље
њасв
е
шт
е
нициизДодоне, ај
аса
м
мишље
њадасуХоме
риХес
иодст
а
риј
и.
54)
КодЕг
ипћа
напос
т
ој
иов
акв
апричаопророч
иштууХела
дииономдру
г
ом уЛибиј
и. У
Те
бисумиприча
лиАмоновис
ве
шт
еницидасут
амој
е
да
нпутФе
ничаниу
г
ра
билииодве
лииз
хра
мадвежене
, иј
еднусу
,к
акос
уовичу
ли, продалиуЛибиј
у,адруг
ууХе
ла
ду,падасутежене,
з
апра
во, првеос
нова
лепророчиштакодпоме
ну
тихна
рода
. Ак
адас
а
михз
а
пита
оотку
донито
т
а
копоу
з
да
ноз
на
ј
у
, одг
ов
орилисумидас
ут
а
дамног
оима
рљивот
ра
г
а
лиз
ажена
ма
,а
лидаих
нисумог
лидапрона
ђу,нег
ос
ут
е
кка
сниј
еипакдоз
на
лиовооче
мус
умиг
оворили.
55)
Тос
а
м, да
кле
, чуоодсв
ешт
е
никаизТебе
. Све
шт
еницеизДодоне
, опет
, ов
оприча
ј
у
: из
Те
беуЕг
ипт
уодлет
е
лес
удвецрнег
олубице
. Ј
еднаодњиходле
те
лај
еуЛибиј
у, адруг
ај
е
доле
т
е
лањимауДодону, се
ланај
е
днубу
квуиљудс
кимг
ла
с
омпрог
ов
ориладанаономис
т
ом
ме
ст
ут
ре
бадас
еос
нуј
еЗез
сов
опророчиште
. Онес
ут
ос
ма
тра
лез
анаре
ђе
њес
а
могбожа
нс
тв
аи
с
мес
т
ас
уг
аначиниле
. Заонупа
кг
олубицукој
ај
еодле
те
лауЛибиј
ука
жудај
ена
ре
диладас
еиу
Либиј
и оснуј
е Амоново пророчишт
е, да
клеј
ош ј
е
дно Зе
вс
ово пророчишт
е. На
ј
с
т
ариј
а међу
с
в
ешт
еница
макој
есумит
оприча
лез
в
алас
еПроме
неј
а
, дру
г
аТима
рет
а
, ана
ј
мла
ђаНикандра
,а
с
ањимас
еут
омес
лажеиос
т
алос
в
ешт
енс
тв
оуДодони.
56)
Ј
амеђ
ут
имос
ве
мут
омеима
мовомишље
ње
: акос
уз
а
ис
т
аФе
ничаниу
г
рабилис
ве
ште
нице
изхрамаиј
е
днупрода
лиуЛибиј
у, адруг
ууХела
ду, т
оћебит
ис
иг
урнодај
еов
апрода
т
а
65
Те
с
проћа
нима
, кој
исуондаст
а
нов
алиуда
на
шњојХела
ди, акој
ас
ера
ниј
ез
в
алаПе
лаз
г
иј
а.За
т
им
ј
е
, док ј
е живе
ла онде ка
о робиња
, на
чинила с
е
би под ј
едним вис
оким храс
т
ом Зе
в
сов
о
с
в
ет
илишт
е, ат
ој
ебилоприроднодаг
асеонакој
ај
ес
лужилауЗев
сов
ухрамука
ос
ве
ште
ница
ј
ош доброс
е
ћалаиов
декудај
едошла
. Ка
дј
ена
училахеле
нск
иј
ез
ик, онај
еодт
огсв
ет
илишт
а
на
чинилапророчишт
е
, пај
еисприча
ладасуис
т
иФе
ничаникој
ис
уњупродали, продалииње
ну
с
е
с
трууЛибиј
у.
57)
Мис
лимдас
ус
та
новнициДодонена
з
ва
литеженег
олу
бица
маз
богт
ог
ашт
осуонебиле
в
а
рва
рке, паимј
еиз
г
ле
да
лодацвркућука
опт
ице
. Ка
димј
екас
ниј
еже
напрог
ов
орилај
е
з
иком
к
ој
ионира
з
уме
ј
у
, ондасурек
лидаим г
олубицаг
ов
ориљудс
ким ј
е
з
иком, адокј
ег
оворила
ј
е
з
икомкој
ионинис
ураз
у
ме
ли, мислилисудаонаг
оворипт
ичиј
имј
ез
иком. Пака
коможег
олу
б
дапрог
ов
ориљудс
кимј
е
з
иком!? Аштока
жудај
ег
олубицабилацрна
, изт
ог
асеможез
акљу
чит
и
дај
ет
аже
набилаизЕг
ипта
. Пророчишт
ауДодонииуТе
би, уЕг
ипт
у, врлос
ус
лична
. Це
ла
в
ра
чарс
каве
штинапророчишт
ав
одипореклоизЕг
ипт
а
.
Шес
тнај
з
начај
ниј
ихверскихс
ветковина
58)
У Ег
ипт
усунај
препоче
лидаприре
ђуј
усв
еча
неску
пов
е, пов
оркеиха
џилуке
, итосу
Хе
лениодњихина
учили. А ка
одока
зз
ат
ос
лужиовачиње
ница
: У Ег
иптус
еовиобича
ј
и
пој
ав
љуј
уодда
в
нина
, ауХе
ладите
кодс
кора
.
59)
Ова
квес
ве
чанес
куповенеприређу
ј
уЕг
ипћа
ни с
а
мој
еда
нпутг
одишње
, не
г
оче
ст
о, а
на
рочит
ои с
аве
ликим оду
ше
вљењем уг
радуБу
ба
с
тиди, уча
с
тАрте
мидину, з
ат
им уг
ра
ду
Буз
ириди, уча
стбог
ињеИз
иде
, ј
е
рс
еуист
омовомг
раду, кој
иле
жиус
ре
диниДе
лт
е, на
ла
з
и
на
ј
в
ећиИз
идинхра
м. Из
идапа
кнахеле
нс
комј
ез
икуз
на
чиДе
ме
т
ра.Нат
ре
ћемме
с
туодржа
ва
ј
ус
е
с
в
еча
нис
ку
повиуСа
ис
у, уча
стбог
ињеАт
ене
, аначе
т
врт
омуХелиопољу
, учас
тбог
аСу
нца,на
пе
томуг
ра
дуБу
т
и, уча
стбог
ињеЛет
еинаше
с
томме
с
тууПапре
мис
у,уча
с
тбог
аАре
с
а.
60)
Ка
дсевоз
енат
ус
ве
чанос
туБубас
т
иду,ондас
еов
оде
ша
ва
: мношт
вољудииженапу
туј
е
з
ај
е
дноупој
единимча
мцима
. Не
кеодженаима
ј
укле
пе
т
алаињимак
лепе
ћу
, му
шк
арцис
вира
ј
уу
фрулез
ав
ремеце
лев
ожње,аос
та
леже
неиљудипе
ва
ј
уита
пшуру
кама.Ка
дузпутна
иђунане
ки
г
рад, прис
т
а
нуу
зоба
лу, с
иђусала
ђеира
деова
квес
т
ва
ри: ј
е
днеженерадеоношт
ос
аммалопре
с
поме
ну
о, т
ј
. кле
пећу, адруг
евичуируг
ај
усеже
намаизтогг
ра
да
; не
ке
, опе
т
, иг
ра
ј
ууколу, а
не
кеу
ст
а
ј
уидижусу
књеу
вис. Та
коонерадеус
ва
комг
ра
дунаобали. Кадс
т
иг
нууБуба
ст
иду
,
одржа
ва
ј
ус
веча
ностипринос
еве
ликежрт
ве
, ит
омприлик
омв
ишепопиј
увинане
г
оутокуце
ле
г
одине
. Тамошњиљу
дикажудас
еондес
лег
немас
аодокос
еда
мс
тот
инахиља
даљуди, ит
оса
мо
људииже
на,ос
имде
це
.
61)
Ет
отос
ес
веде
ша
вауБубас
т
иди. Већс
амис
причаока
косепрос
ла
вљас
ве
чаностуча
с
т
бог
ињеИз
идеуБуз
ириди. Пос
лежрт
ве
ногобре
да
, наиме
,г
рув
ај
ус
еуг
ру
диде
с
ет
инеиде
се
т
ине
хиља
даљуди, ит
ос
вимушкарциижене.Нес
ме
мдака
же
мз
акимсеонибиј
ууг
руди. АКарци,
к
ој
ижив
еуЕг
ипту
, из
водеовој
ош же
шћеиноже
винапа
рај
ус
е
бикожуначе
лу
, пас
епот
омеи
поз
нај
едас
ус
т
ранцииданис
уЕг
ипћа
ни.
62)
Ка
дсес
ве
тс
а
купинас
ве
ча
нос
туСа
ис,з
а
па
лес
виј
е
днеодре
ђе
неноћина
пољуокос
вој
их
ку
ћака
ндила
. Ка
ндилас
ушољес
ас
ољуиуље
муњима
, аодг
оре,напов
ршини, на
ла
з
ис
ес
т
ењак
,
к
ој
иг
орице
луноћ, асв
еча
ностнос
ииме''Па
ље
њека
ндила''. Ме
ђут
имиониЕг
ипћа
никој
инису
дошлинаовусв
еча
ностнес
пав
ај
уцелет
еноћи, не
г
ос
випалет
ак
ваис
т
акандила
, ит
осене
де
ша
вас
амоуСаисуне
г
оуцеломЕг
ипт
у. За
штосеовеноћипа
лисв
е
тлоиз
а
шт
ос
еонат
ако
с
в
еча
нопрос
лав
ља
, отомепос
т
ој
иј
е
днапобожнаприча.
66
63)
У Хе
лиопољуиуБу
типринос
ежрт
вес
амоходоча
с
ници. У Папре
мисут
а
кођепринос
е
жрт
века
оиудруг
имме
с
т
имаиприре
ђуј
усв
е
чанос
ти. Ка
дг
одз
а
ђесунце
, не
коликос
в
ешт
еника
с
лужис
лужбуококипа
, аве
ћинањихст
а
несадрв
е
ним тољаг
а
манау
лазухрам, авишеод
хиља
дељу
дикој
ихоћедаис
пунез
а
ве
т
е,ист
от
акос
ат
оља
г
а
мас
тој
енадруг
ојс
тра
ниуг
омили. А
к
ип, к
ој
ис
ена
лаз
иуј
е
дномма
ломпоз
лаће
но
мковче
жићуоддрв
ет
а
, односеуочит
огда
науј
е
да
н
друг
ихра
м. Та
дас
еу
пре
г
ненеколикос
ве
ште
ника
, кој
ис
уос
т
аликра
јкипа
, уколас
аче
т
ирит
очка
накој
имасена
лаз
иков
че
жићс
акипом, алиос
та
ликој
ист
ој
енаула
з
унепу
шт
а
ј
уих. Та
да
прискочеве
рницикој
исуис
пуњав
а
лиз
а
ве
тупомоћбог
уипочнудауда
ра
ј
уовештоне
ћедапус
т
е
бог
аухрам, аов
ис
ебра
не
. Тудођедоже
с
токебит
кедрве
нимт
ољаг
а
маидора
з
биј
е
нихг
ла
ва
,а
мис
лимдамног
ииу
мруодз
адобиј
е
нихповре
да. Ег
ипћа
ни, ме
ђут
им, тв
рдедаодтог
аникој
ош
ниј
еумро. Домороцика
жудај
ет
ас
ве
тк
овинана
с
т
алаизовихра
з
лог
а
. Ут
омхра
муст
а
нов
алај
е
ма
ј
кабог
аАре
с
а, аАре
с
, к
ој
иј
еут
уђиниодра
ст
а
о, хт
е
ој
едапос
е
тис
вој
ума
ј
ку
. Пошт
ог
а
с
в
ешт
енициње
г
овема
ј
кеник
адра
ниј
енисувиде
ли, нисуг
апус
тилине
г
осуг
аот
е
ра
ли, т
еј
еон
дов
еољу
деизне
когдруг
огмес
т
асе
биупомоћ, же
ст
окоиз
уда
раос
ве
ште
никеиу
ша
оухра
мда
в
идима
ј
ку.Дакле
, ов
ат
учња
вај
ена
ст
а
лауча
с
тбог
аАре
с
а.
64)
Ег
ипћа
нис
ут
ак
ођепрвиуве
лиуобича
јдас
еухра
мов
иманесмеј
уоба
вља
т
иљуба
вни
однос
ис
аже
на
маидапослеодносас
аже
номнес
меникос
ту
питиухра
мадас
енеопе
ре
. Св
и
ос
т
а
лина
родипа
к, се
мЕг
ипћа
наиХе
ле
на
, општ
ес
аже
нск
иње
мпохра
мовимаипос
лесношај
а
у
лаз
еухра
мовеадас
енеопе
ру. Онимис
ледасуљудиист
ошт
оижив
отиње
, ит
оз
а
т
оштос
е
в
идидас
еиживот
ињеИ пт
ицепа
реухрамовимабог
ов
аипоњиховимс
ве
т
имг
а
ј
ев
има. Ка
дто
бог
ов
иманебибилопов
ољи, небит
ониживот
ињечиниле.Онисенат
опоз
ива
ј
у
,а
лисеме
нито
недопа
да.
65)
Kao з
асв
е
, т
а
коима
ј
уЕг
ипћа
нис
т
рог
ев
ерс
кепропис
еиот
омека
кот
ре
бапост
упат
ис
а
живот
ињама
. Иа
косеЕг
ипатг
ра
ничис
аЛибиј
ом, ипаконниј
ебог
з
нака
кобог
атжив
от
иња
ма,а
ли
с
ета
мос
веживот
ињес
мат
ра
ј
уз
ас
ве
тиње
, ит
онес
а
модома
ће
, не
г
оис
веос
т
а
ле.Ка
дбиххте
ода
обј
а
снимз
а
шт
ос
еонес
мат
ра
ј
уз
ас
ве
тиње
, мораобихс
еудубит
иупроуча
ва
њењиховеве
ре
, ај
а
т
она
рочит
оиз
бе
г
а
ва
м; аоноштос
амузпутпримет
ио,отомес
аммораоне
шт
одака
же
м. Обича
ј
ј
едас
ес
аживот
иња
маова
копос
ту
па
:с
вежив
отињеимај
усв
ој
ена
рочит
ечува
рекој
ииххра
не,а
т
ос
уљудиилиженеизЕг
ипт
а
. Ит
ас
лужбапре
ла
з
исоцанасина
. Завре
мес
лужбебог
укомеј
е
живот
ињапосв
еће
на,пој
е
диниљудиизг
радов
априносеимз
а
ве
т
недаров
е,ит
оов
ак
о. Помолес
е
бог
у
, чиј
ај
еживот
иња
, паошиша
ј
уде
циилице
луг
ла
ву, илиполов
ину, илиј
е
днут
ре
ћину, т
е
с
т
а
венав
аг
уоноликос
ребраколикот
ежикос
аииз
ме
ре
нос
ре
бродај
учув
аримажив
отиња
, кој
и
з
ат
оку
пуј
урибу
,с
е
куј
еида
ј
уживот
иња
мадај
е
ду
. Ет
онат
ајна
чинс
ехра
неживот
иње.Акоби
не
кона
мерноубионе
куодовихживот
иња
, кажњава
обисес
мрт
номка
з
ном; аа
кобиј
еубиоиз
не
хат
а
, ондамус
ве
шт
е
нициодређу
ј
удапла
тика
з
ну
. Кона
ме
рноилине
хот
ицеу
биј
еибис
аили
ј
а
с
тре
ба
, та
јморадапла
тиг
ла
вом.
Пос
тупањес
аживотињама: мачке
, пс
и
66)
Ипоре
дмног
ихживот
ињакој
ежив
еузљудебилобиихта
мој
ош ив
ишедасема
чка
мане
прида
ј
ет
олик
из
на
ча
ј
. Ка
дас
ема
чкеома
це
, оненеидувишез
ама
чковима
, аов
и, иа
кобис
ерадо
па
рилисњима
, немог
уник
акодаихдобиј
у. Унев
ољионис
едов
иј
а
ј
уова
ко: отима
ј
ума
чићеод
ма
чакаикра
ду,паихондаубиј
а
ј
у
,а
лиихнеј
е
ду.Кадма
чкеост
а
нубе
зма
чића
, њихобуз
меже
ља
дадобиј
удруг
е
, ит
акопонов
оодлаз
емачков
има, ј
е
роваживот
ињај
а
коволимла
ду
нце
. Аз
а
в
ре
мепожарама
чкес
енеобичнопона
шај
у. ДокЕг
ипћа
нист
ој
епоре
ђа
ниокова
т
реипа
з
ена
ма
чке,инемис
ле
ћинаг
а
шењепожара
, прок
рада
ј
усема
чкекрозљудеилиихпре
ск
ачуибаца
ј
ус
е
упламе
н. Кадсетодес
и, обуз
имаЕг
ипћаневе
лик
ажалос
т
. Ка
д унек
ојкући ма
чкау
г
ине
природномс
мрћу,с
вис
т
а
новницику
ћеошиша
ј
ус
а
мообрве
,а
лиа
коуг
инене
кипа
с,шиша
ј
уцело
т
е
лоице
луг
ла
ву.
67
67)
Уг
инулема
чкеоднос
ес
еупос
ве
ћенекуће
,т
а
мосеба
лз
а
му
ј
уипос
лес
ес
ахра
њуј
ууг
ра
ду
Бубас
т
иди. Псес
вис
а
хра
њу
ј
уус
вој
иммес
т
има, итоус
ве
тимков
чез
има. Ис
т
оова
кокаоипс
и
с
а
хра
њуј
ус
еила
с
ице.Теку
ницеиј
а
с
тре
бовенос
еуг
радБут
у, аибисауХермес
овг
ра
д. Ме
две
де
па
к,кој
исут
а
морет
ки,ивуков
е,кој
ит
а
монисумног
ове
ћиодлис
ица
, са
хра
њуј
унамес
т
уг
деих
на
ђу.
Крокодили— све
теживотиње
68)
Ос
обинекрок
одиласуове
: з
ав
ремече
т
ириз
имс
каме
се
цаонништ
анеј
е
де
, паиа
кој
е
че
т
вороножац, ипа
кжив
иинакопнуиув
оди. Нос
ииле
жес
вој
ај
а
ј
анакопнуиве
ћиде
одана
бора
винасу
ву,ацелуноћпроводиуводи, т
ј
. ре
ци,ј
е
рј
ет
адаводатоплиј
ане
г
оросаив
аз
ду
х. Од
с
в
ихна
мапоз
на
т
ихжив
от
ињаоваодна
ј
мањепост
а
ј
ена
ј
ве
ћа.Ње
г
ов
ај
а
ј
а
, на
име
, нис
умног
ове
ћа
одг
ушчиј
егј
а
ј
ет
а
, и мла
дунчениј
еве
ћеод с
а
могј
а
ј
е
т
а, ака
даодра
с
те
, дос
т
иг
недужину
с
е
да
мна
е
с
тла
кт
ова
, пај
ош иве
ћу. Имаочика
ос
винче
, пав
е
ликез
убеиоштрекљове(премаве
личините
ла
). Тој
еј
е
динаживот
ињакој
ане
мај
е
з
икаикој
адоњувилицунеможедапок
реће
,а
т
а
кођеј
етоиј
е
динаживот
ињакој
апокре
ћеиот
ва
раг
орњув
илицупре
мадоњој
. Имасна
жне
к
анџе
, акожамуј
епокрив
енаљус
коминале
ђимај
енепробој
на
. Уводиневиди, анакопнуима
в
рлоошт
а
рвид.Поштоживиуводи, њег
ов
ас
уус
тапу
напиј
а
в
ица.Св
ептицеиживот
ињебежеод
ње
г
а, с
амовива
к живи уприј
а
те
љс
т
вус
ањим, ј
е
р мучини ве
ликеус
луг
е
. Ка
дг
од, на
име,
к
рокодилиз
а
ђеизводенакопноичимз
ине(онт
очинипона
виципре
дпочет
а
кдув
ањаз
а
па
дног
в
е
тра
), т
а
дамув
ив
акуђеуус
т
аипој
едепиј
а
вице
. Крокодилј
ез
а
довоља
нт
ому
слуг
оминедира
в
ив
ка
,
69)
У не
ким к
рај
е
вимаЕг
ипт
акрокодилива
жека
ос
ве
т
ежив
отиње
, ауне
ким не, нег
оих
прог
онека
оопас
нене
приј
а
те
ље
. УоколиниТе
беиокоМерисј
е
з
ераст
а
нов
нициихј
а
копошт
уј
у.
Иј
е
дниидруг
иимај
упој
е
дногкрокодилакој
иј
еприпит
омљендаг
аможе
ш руком в
одит
и.
Увла
чему минђушеодст
а
клаи з
лат
аууши, с
та
вљај
уг
рив
неок
о предњихног
у
, хра
нег
а
ода
бра
ним ј
елима
; припре
мљенимухра
му, иј
а
ког
але
поне
г
уј
у
, ст
ва
ра
ј
ућимуз
ажив
отас
ве
мог
ућеу
добнос
т
и. Ка
ду
г
ину, балз
амуј
уихис
а
храњуј
уус
ве
т
имса
нду
цима
. У околиниг
ра
да
Еле
фа
нт
инес
та
новнициихча
кј
е
дуинесма
тра
ј
уихз
асв
ет
иње
. Онис
еовденез
овукрокодили,
не
г
о''ха
мпс
а
и''. Ј
онциихна
з
ив
ај
укрокодилимаз
богсличнос
т
ис
аг
ушт
еримауџбу
ну.
70)
Мног
оихлове
, итонараз
нена
чине
. Опис
уј
ем онув
рст
уловаз
акој
умис
лим дај
е
на
ј
в
редниј
апоме
на
. Ста
вис
ес
вињс
каплећканаудицуитос
ебациус
ре
динуре
ке
, алова
цс
т
ане
наоба
луре
кес
ај
е
днимживимпра
с
ет
омит
учег
а
. Кадкрокодилчуј
ес
кича
њес
винче
та
, ониде
пре
маз
вуку,на
иђенас
вињс
кале
ђаипрог
ут
аих.Тадаг
алова
циз
вучена
пољеичимг
аиз
вучена
с
ув
о, морадамуба
цибла
тоуочи: пос
лет
ог
аос
та
лосв
еиделако;ака
днебит
оу
чинио,имаоби
мукесакрокодилом.
Нилскико
њи, видре
, птице
, рибе
,з
миј
е
71)
Нилс
ки коњи с
еу обла
ст
и Па
пре
миспо обича
ј
усмат
ра
ј
уз
асв
ет
иње
, али у друг
им
пре
делимауЕг
ипт
уонинева
жека
ос
ве
т
ежив
отиње
. Штос
ет
ичеиз
г
леда
, онј
ече
т
вороножа
ц, с
а
дв
апа
пка, ног
ука
оуг
ов
ече
т
а, прћа
с
тењу
шке
, г
ривек
аоукоња
, аизче
љу
ст
имувиреошт
ри
з
уби; репиг
ла
смуј
ека
оукоња,аве
личинеј
ека
она
ј
в
ећег
ове
че
. Кожамуј
ет
ак
оде
бе
ладас
еод
ње
, кадј
еосуше
на
, пра
в
емотк
ез
акопља
.
72)
УНилуимаивидри, ињихсмат
ра
ј
уз
ас
ве
тиње
. Одрибаобожа
ва
ј
уј
ег
уљуиј
е
днурибу
покриве
нуљус
ка
ма
. А причас
едас
уонепос
ве
ћенебог
уНилу
, ка
ошт
осумуодпт
ицапос
ве
ћене
лис
ичиј
ег
ус
ке
.
68
73)
Пос
тој
иј
ошј
е
днас
ве
т
апт
ица
, кој
ас
ез
овефе
никс.Њус
аму,доду
ше
, нис
амвидео,не
г
оса
м
в
иде
ос
амоње
нуслику. Она
, на
име
, поприча
њуљудиизХелиопоља, ре
т
кодола
з
и, св
ег
ај
е
дном
з
апе
тс
тот
инаг
одина
, ит
ос
амока
дј
ојј
еот
ацумро. Акоз
а
ис
т
аиз
г
ле
даона
кокак
ој
еприка
з
а
на
нас
лици, ондај
ее
вооволик
аиова
кв
а. Пе
рј
еј
ојј
еделимичноз
ла
т
ножут
е
, аде
лимичноцрв
ене
бој
е
. Алипос
пољномиз
г
ле
дуиве
личиниврлој
ес
личнаорлу.Зањуприча
ј
у
, уштај
аневе
руј
ем,
дадола
з
и изАрабиј
еидонос
ис
ас
обом с
вог
аоца
, облепље
ногиз
мирном, ис
ахра
њуј
ег
ау
Хе
лиј
ев
ухра
му.А носиг
аов
ако: на
ј
прена
чиниодиз
мирнеј
а
ј
ек
ој
еможедапоне
с
е,пас
ез
а
тим
у
ве
ридалиможедаг
анос
и, пак
адс
еу
ве
ри, напра
вишупљинууј
ај
е
туиуњус
т
а
висв
ог
аоца,
з
ат
имг
аопе
тз
але
пииз
мирном, папошт
осаоце
мимаис
т
ут
е
жину, ондаг
ат
а
коз
а
ле
пљеногнос
и
уЕг
ипа
туХе
лиј
е
вхра
м. Онипричај
удаовапт
ицаова
кора
ди.
74)
Ук
рај
уок
оТебепос
тој
ес
ве
т
ез
миј
екој
енисуопа
с
нез
аљуде
. Ов
есума
ле
неинаврху
г
лав
еима
ј
удварог
а.Кадуг
ину,са
хра
њуј
уихуЗе
вс
овухраму,ј
е
ркажудасуонепосв
еће
неовом
бог
у
.
75)
АлиуАра
биј
ипос
тој
иј
еда
нпре
де
окој
ис
енала
з
ине
дале
коодг
радаБу
теит
а
моса
м
пут
ова
оданешт
одоз
на
м окрилат
им з
миј
ама
. Доша
ос
а
мт
амоивидеонепре
г
ледномношт
во
з
миј
с
кихк
ост
иј
уихрпте
ња
ча
, итот
оликодас
енеможеис
прича
ти; чита
в
ег
омиле
,в
еће
, пама
ње
иј
ош ма
ње
; билоихј
еј
а
комног
о.Ова
кој
еиз
г
ле
даопре
де
оукомес
уле
жалеовера
з
баца
некос
ти:
т
ој
ебилај
е
днаклису
ракој
ав
оди избрдов
ит
огпре
де
лауширокура
вницу, кој
ас
еспа
ј
ас
а
е
г
ипа
т
ск
омра
в
ницом. Причас
едакрила
т
ез
миј
епоче
т
компроле
ћале
т
еизАра
биј
еуЕг
ипа
т
,а
ли
ихуовојклис
урисус
ре
ћуибис
иинепушт
ај
уихуЕг
ипатне
г
оихубиј
а
ј
у
. Збогтог
а
, поприча
њу
Ара
бљана
, ипошт
уј
уЕг
ипћаниибис
а; аиЕг
ипћа
нис
ест
имесла
жуиве
ледапошт
уј
уовептице
ба
шз
богт
ог
а
.
76)
Аибиспакиз
г
ле
даов
а
ко: с
а
св
имј
ецрн,ног
есумука
оуждра
ла,кљу
нмуј
еј
а
коса
виј
ен,а
в
е
ликј
екаокрекс
. Та
коиз
г
леда
ј
уцрниибис
и, кој
иуништ
а
ва
ј
уз
миј
е
. Друг
аврс
таибис
а,кој
ас
е
в
ишена
ла
з
иублиз
иниљуди(има
, на
име
, двев
рс
теибиса
), немапе
рј
анаг
ла
вининав
ра
ту
, абело
пе
рј
еимасв
уг
де, ос
им наос
та
лом де
луг
ла
веив
рат
а
, накра
ј
укрилаинаврхуз
а
дњице(на
поме
нут
иммес
т
имај
ес
а
с
вимцрно); кљу
ниног
есумукаоикодонихдруг
их.Змиј
еиз
г
ле
да
ј
ука
о
в
оденез
миј
е, алиим криланисупокриве
напе
рј
е
мкаокодпт
ица
, нег
осус
личнакрилимакод
с
ле
пихмишев
а.Толикоос
ве
тимживот
иња
ма.
Нарочитиобичај
и: г
оз
бе,оде
вање
, врачање
, ле
че
ње
77)
Ас
а
ддапре
ђе
монас
а
меЕг
ипћане
. Оникој
ист
а
нуј
ууз
а
се
ј
аном Ег
ипт
утрудес
еда
на
ј
бољес
ачув
ај
уу
споме
нунапрошледог
ађ
ај
е
, из
на
ј
убољес
вој
уис
ториј
уодс
вихљудик
ој
еса
м
ика
даупоз
на
о. Начинживот
аим ј
еов
ака
в: у
з
имај
ус
в
акогме
с
ецауз
а
с
топцеут
окут
ридана
с
ре
дс
тв
аз
ачишће
њеипомоћус
ре
дст
а
ваз
аповра
ћа
њеиис
пира
ње
мбринусез
ас
вој
ез
драв
ље,ј
е
р
в
е
ру
ј
удасв
еболе
ст
идола
з
еодис
хране
. Ег
ипћа
нис
ууопшт
е
, пос
леЛибљана
, на
ј
з
драв
иј
иљу
ди, и
т
о, помоммишље
њу, з
богз
дра
веклиме
,ј
еримклиманиј
епроме
нљива
. Ве
ћинаболес
т
и, на
име,
дола
з
иодпроме
нљив
ос
тив
ремена
, анарочитоодпроме
нев
ременауодносунаг
одишњадоба.
Хра
нес
ехле
бомипра
в
ег
аодс
ит
непрој
еиз
ов
уг
а''киле
с
тис
''. Трошевинокој
епра
веодј
ечма
,
ј
е
ркодњихнеус
пе
вавинов
алоз
а
. Рибеј
едуилис
ирове
, осу
ше
ненас
унцу, илис
а
монасоље
не
с
ољуодморскеводе
. А одпт
ицај
е
дупре
пе
лице
, па
т
кеине
кема
лепт
ице
, ит
ос
ирове
, са
мо
пос
оље
не
. Алис
веост
а
лерибеиптице
, кој
енес
ма
т
рај
уз
ас
ве
те
,ј
едукув
анеилипе
че
не
.
78)
Наг
оз
ба
макодбог
а
т
ихљудиодма
хпос
леј
еланос
иј
е
данодњихуковче
г
умртв
аца
,
на
пра
вљеногоддрве
т
а
, кој
иле
помиз
ра
дом ибој
а
мај
а
коподсе
ћанапра
вогмртв
аца
, акој
иј
е
дуг
ача
кс
ве
г
ај
е
данилидвала
кт
а,ипока
з
у
ј
ег
ас
в
акомг
ос
туг
ов
орећи:
''Пог
леда
јовог
а
, пијиве
-с
елис
е,ј
е
рка
думреш, бићешка
оиов
а
јов
де
!''
Та
коонира
денањихов
имг
оз
ба
ма
.
69
79)
Чува
ј
уобича
ј
есв
ој
ихпре
да
каинеприма
ј
униј
еда
нт
уђ. Поредос
т
алихомиље
нихпе
с
ама
ис
тичес
ена
рочит
ој
е
дна, ''Линос
'' пе
сма
, кој
ас
епе
ваи уФе
никиј
и, наКипруи надруг
им
ме
ст
има
, ионас
екодсв
ак
огна
родаз
оведру
кчиј
е
. Ј
ак
ој
ес
личнај
е
днојпе
с
мик
ој
ас
епе
вау
Хе
ладиикој
асеит
а
моз
ове''Линос
'', т
акодаса
мс
е, поре
дос
та
лог
а
, чудиоит
омеот
кудс
уу
Ег
ипт
уу
з
е
либа
шт
а
јна
з
ив''Линос
''. Ве
рова
тној
едај
еониодув
екпе
ва
ј
у
, ионасенае
г
ипат
с
ком
ј
е
з
икуз
ове''Ма
не
рос''. УЕг
ипт
усумире
клидасет
акоз
в
а
ој
е
динацсинпрвоге
г
ипа
тс
когкра
љаи
дасумуЕг
ипћа
ни, пос
лење
г
овепре
ранес
мрт
и, ов
омпе
с
мому
каз
ива
липоштов
ање
, т
едај
ето
билањихов
апрваиј
е
динапе
с
ма
.
80)
Ј
ош не
шт
оима
ј
уЕг
ипћа
нис
личносХе
ленима
, а
лис
а
мосЛа
ке
демонцима. Ка
дсемла
ди
с
ус
ре
тнусас
т
ариј
им, с
кла
ња
ј
уимс
еспу
та
, ус
та
ј
усас
вој
ихс
едишт
ака
дов
идођуидај
уимме
с
то
дасе
дну
. Алиима
ј
уиј
е
данобичајкој
ис
ененала
з
иниг
деуХела
ди. Ка
дс
есу
сре
т
нунау
лицама,
непоз
дра
вља
ј
ус
еречима
, каоуХела
ди, ве
ћс
едубокој
е
днидруг
имакла
њај
уис
пу
шт
а
ј
урукудо
к
олена
.
81)
Нос
елане
некошуље
, укра
шенеококоле
нарес
а
ма
, кој
еониз
ову''ка
лас
ирис
'', апре
коњих
бе
ливунениог
рта
ч. Алис
еувуненојодећинеидеухрамнит
ис
еикоуњојс
ахра
њуј
е
,ј
е
рс
ето
с
мат
раз
аг
рех.Сла
жус
еутомесОрфеј
е
вимиБа
ховиммис
т
ериј
а
ма,кој
есу
, ус
т
ва
ри, е
г
ипа
т
скеи
Пит
а
г
орине
. На
име, кој
епос
ве
ће
нудот
ичнемис
т
е
риј
енесменикакобит
ис
а
храњенувуненом
оде
лу.Иотомепос
тој
иј
е
днапобожнаприча
.
82)
Ег
ипћа
нису,даље,прона
шликој
е
мј
ебог
укој
име
се
цида
нпос
ве
ће
н, шт
аћес
ва
кичов
ек,
к
ој
ис
еродиоодређе
ногда
на
, доживе
т
и, ка
коћеумре
т
иика
ка
вћекобит
и. Тимес
ус
ек
ас
ниј
е
пос
лужилиихе
ле
нс
кипе
с
ници. Вишес
ууЕг
иптупрона
шлиз
наме
њаичу
данег
оиг
денас
ве
ту
.
Акобисепој
а
вилонек
оз
на
ме
ње
, бе
ле
жеонима
рљив
ошт
ас
епос
лет
ог
аде
ша
ваи, а
кос
екас
ниј
е
не
шт
ос
личноде
си,ве
руј
удаћес
еде
сит
ионоис
т
оштос
едес
илопос
лепрвогз
на
ме
ња
.
83)
Саве
шт
иномвра
ча
њас
т
ој
икодњихов
ак
о: ниј
е
данчове
кне
, поз
на
ј
ет
уве
шт
ину, нег
ој
е
поз
нај
ус
а
мо нек
и бог
ови. Такопос
тој
и та
мо пророчиштеХе
ра
клово, Аполоново, Ат
е
нино,
Арт
емидино,Аре
с
овоиЗев
сов
о,анај
ве
ћепоча
с
тиодсв
ихпророчишт
ау
живаЛет
инопророчишт
е
уг
радуБут
и.На
чинпрорица
њауов
импророчишт
иманиј
еист
и,не
г
ој
ес
а
с
вимра
з
личит
.
84)
Ле
ка
рс
кипос
а
оподељенј
ек
одњихов
ак
о. Ј
е
да
нле
карле
чис
амоодј
е
дне
, анеодвише
боле
с
т
и. Ина
че
, има
ј
умног
оле
ка
ра
. Пос
т
ој
еочниле
кари, з
убниле
ка
ри, лек
ариз
ау
ши, з
аст
омак
иле
ка
риз
аунут
ра
шњеболес
т
и.
85)
Жалос
непе
с
меиса
хра
нес
уим ов
акв
е: акоумреукућине
киуг
ле
данчов
ек
, ондас
ва
же
нс
качеља
дизт
екућенама
жуг
лав
уилицеблат
ом, т
еос
та
вемрт
ва
цаукућииодла
з
еуг
ра
дс
а
припа
са
номхаљиномис
подне
да
раидопој
а
с
аг
оле
, биј
у
ћисеуг
ру
диипока
з
уј
ућидој
ке
, аз
ај
е
дносњимачинетоис
тоис
вењиховерођа
ке.Ист
от
а
косупот
па
с
а
нииму
шк
арци, ионис
ебиј
у
уг
ру
ди. Пос
лет
ог
аиз
носемртв
ацаиносег
аурадњуг
дес
евршиба
лз
а
мов
ање
.
Балз
амовањеис
ахрањивање
86)
Пос
тој
ена
рочит
иљу
дикој
исера
з
уме
ј
уут
а
јпоса
о. Ов
и, ка
димс
едонес
емрт
ва
ц, пок
аз
уј
уонимакој
исугадонелидре
внекиповека
омус
т
ре
, кој
ес
уиз
ра
ђе
неиобој
а
дис
а
нека
оправ
е
ле
шине
. И на
ј
ус
пе
шниј
ебалз
амова
њез
овупоименуоног
ачиј
еимеув
е
з
ист
им нес
ме
м да
поме
нем, з
а
тимимпока
з
уј
удруг
укла
с
у,кој
ај
епрост
иј
аиј
е
вт
иниј
а
, ана
ј
з
а
дит
ре
ћуна
ј
ј
е
вт
иниј
у
.
Та
даихпит
ај
упре
макој
ојмуст
риже
ледаим ба
лз
а
муј
умртв
аца
. Ка
дс
едог
овореипог
оде,
рођ
ациодма
ходла
з
ек
ући, аониос
т
ај
уура
дионица
маис
мес
т
асеприхва
т
а
ј
упос
ла. Аколе
ш
т
ре
бадас
еба
лз
а
му
ј
епопрв
ојкла
с
и, из
вукумунај
препомоћуј
е
дногкривогг
вожђамоз
а
ккроз
70
ноз
дрве
, ит
ос
а
мој
е
данде
о, аудруг
иулиј
уушу
пљинуне
куј
а
кут
е
чнос
т
. Пос
летог
ара
с
еку
ј
е
днимоштримноже
м, на
пра
вљенимоде
т
иопск
огк
амена
, мишићенат
рбухуииз
ва
дежелуда
ц,
очис
тег
а, ис
пе
рувином одпалмеипос
пуис
ту
ца
ним мирис
има. Ка
дтрбу
шнудупљуна
пуне
чис
томист
уца
номиз
мирном, циме
т
омис
вимдруг
иммирисима
, ос
им т
а
мњана
, ондај
епоново
з
ашиј
у
. Кадтосв
есврше
,с
т
ав
елеш ус
оиос
та
в
ег
ауњојс
еда
мде
се
тда
на
. Нес
меј
уг
анипошто
ос
т
а
витиду
жевре
ме
науњој
. Ка
дпрођесе
да
мде
се
т да
на
, опе
рулеш иумота
ј
уг
ацелогфиним
ла
ненимт
ра
ка
ма
,з
але
пившиихг
у
мом, кој
ус
уЕг
ипћа
ниу
пот
ре
бља
валиу
ме
ст
отут
ка
ла
. Из
ат
ог
а
с
в
ој
т
апоновооднос
иле
ш ипору
чу
ј
еј
е
данкипљудс
когоблика
, укој
ист
а
вља
ј
умртв
аца
, паг
а
т
а
дас
а
хра
њу
ј
ууг
робницу, г
дег
аос
т
ав
ља
ј
ууст
ој
еће
мс
та
вупоредз
ида
. Та
копос
т
упај
ук
од
на
ј
с
купље
гбалз
амова
ња
.
87)
Аа
кос
уиз
а
бралидру
г
и, ј
е
вт
иниј
ина
чинбалз
амова
ња
, пошт
оимј
епрв
ибиос
увишес
куп,
ондас
еба
лз
а
мов
ањев
ршиов
а
ко. Улиј
уке
дровоуљеушт
рца
љкеињимана
пунет
рбу
хле
шине,т
е
несе
кунит
ив
адеизњеже
лудац,не
г
оубриз
г
ав
ај
ут
ечнос
ткрозс
т
ра
жњицуиуњус
та
в
љај
уче
пда
небит
ечнос
тисцурила,аз
а
тимј
еос
т
ав
ља
ј
уус
олионоликода
наколикој
ебилонапре
додре
ђе
но.
Пос
ледње
гда
наиз
в
укуубриз
г
аноке
дровоуљена
поље
. Уљеј
епа
кт
акој
а
кодара
ст
ворисв
ацре
ва
ижелу
да
цииз
ба
циихсас
обомнапоље
. Ме
с
на
т
еде
ловера
ст
опина
триј
е
вацеђта
кодаодцелог
т
е
лаост
а
нус
а
мокожаикос
т
и. Ка
дт
оу
раде
, дадуле
шродбиниинера
дена
дњимвишеништ
а.
88)
Тре
ћина
чинба
лз
а
мова
ња
, кој
ивршеонина
ј
с
ирома
шниј
и,с
ас
т
ој
ис
еуовоме
:с
т
ав
ља
ј
уле
ш
усо, пошт
осуг
апрет
ходноис
пра
лиу
љемодне
кере
пе, идржег
ас
е
дамдес
е
тда
на
, паг
апос
ле
т
ог
ада
ј
уродбинидаг
аодне
с
е
.
89)
Ка
ду
мру на
рочит
о ле
пеи уг
ле
днеже
неили женевиђе
ниј
ихљуди, њих ненос
еда
ба
лз
а
му
ј
уодма
хпос
лес
мрт
и, не
г
ос
ес
абалз
амова
ње
мче
кат
ридоче
т
ирида
на, паихт
еконда
пре
дај
ус
тручњацимаз
аба
лз
а
мова
ње
. Точинез
богт
ог
адас
тручњациз
аба
лз
а
мова
њенебина
д
њимавршилиобљубу. Прича
ј
у
, наиме
, дај
еј
е
данпу
тухва
ће
нј
е
да
нта
ка
вкој
иј
еиз
в
ршиообљу
бу
на
дј
е
дномумрломже
ном, кој
асениј
ебилај
ошниукочила
, аода
ог
ај
еј
е
да
нњег
овколе
г
а.
90)
А ка
дбис
ене
киЕг
ипћа
нинил
ис
т
ра
на
цудав
иоуНилуилибиг
акрокодилуг
ра
био,
мора
либиг
аба
лз
амова
т
ис
т
а
новниционогг
ра
даг
дебиг
аводаиз
бацила, аис
тота
кос
убили
дужнидаг
аштоле
пшеопре
меис
ахра
неусв
ет
ојг
робници. Никог
анебис
ме
ододирну
ти,пачак
нињег
ов
иприј
а
те
љинирођа
ци, не
г
ог
аНиловисв
ешт
е
ницимора
ј
ус
вој
имру
ка
мадаса
хра
не
, као
дај
еонне
шт
овишенег
ообичанле
ш.
91)
Из
бе
г
ав
а
ј
удас
ес
лужехе
ленск
имобичај
имаи, уопшт
ег
ов
орећи,неприма
ј
уника
даничиј
е
обича
ј
е
.Ј
единииз
уз
ет
а
кут
омез
а
целопре
дс
та
вљаХе
мис,ве
лик
иг
радуобла
с
тиТе
бе
, ублиз
ини
г
радаНе
а
поља
. У овом г
ра
дуна
ла
з
и сече
тв
ороуг
лас
тхра
м Перз
е
ј
а, синаДа
на
ј
е, ок
ру
же
н
па
лма
ма
. Каменопре
дворј
ехра
мај
еог
ромноинањемус
ена
лаз
едвав
еликак
аменак
ипа. У
с
ре
диниовог
ана
ла
з
ис
ехра
миуње
муПе
рз
е
ј
е
вкип. У Хе
мисус
епричадаимс
ече
шћеј
а
в
ља
Пе
рз
ејупољу, че
с
тоиухра
му,идасунашлиј
еднуњег
ов
уна
нулу, к
ој
ај
ебиладу
г
адвала
кт
а,и
дај
еу
ве
к, к
адг
одс
епој
а
вљив
ао,билоуЕг
ипт
уве
лик
обла
г
ос
та
ње
. Та
копричај
ута
мошњиљуди,
иис
т
о, ка
оиуХе
ла
ди, прире
ђуј
ууњег
овучас
трва
чкеидру
г
еут
а
кмице
, накој
имада
ј
укао
на
г
ра
дуз
апобе
днике
:с
т
оку, ог
рт
ачеиучиње
нукожу. Кадс
амихз
а
пита
оз
а
штос
еПерз
ејса
мо
к
одњихпој
ав
љуј
е, анеинадруг
имме
с
тимауЕг
ипту
, из
а
штомусеса
мокодњихприре
ђуј
у
у
та
кмице, ре
клис
удаПерз
ејводипорек
лоизњиховогг
ра
да
. Да
најиЛинке
јбилис
у, на
име
, из
Хе
мисаиода
ндесула
ђомот
пловилиз
аХе
ладу.Ита
дас
умииз
ређ
алис
весв
ој
епре
т
кеодДа
на
ј
а
иЛинке
ј
адоПе
рз
еј
а
. Пе
рз
е
јј
едоша
о уЕг
ипа
т
, ка
оштои с
а
миХе
ле
ниприча
ј
у, дадоне
с
е
Горг
онинуг
ла
вуизЛибиј
е. Та
дај
еузпу
тс
вра
т
иоиуХе
миси упоз
на
ос
есас
вим с
вој
им
рођ
ацима
. Ауправ
ој
ез
а
тодоша
оуЕг
ипа
тј
ерј
еоХе
мис
ув
ећраниј
ебиочуоодс
вој
ема
ј
кеипо
ње
г
овојна
рочит
ојже
љит
амос
еодржа
ва
ј
уг
имнас
т
ичк
ат
а
кмиче
ња
.
71
ЖивотуДоњемЕг
ипту
92)
Тосусв
еобича
ј
иЕг
ипћа
накој
ист
а
нуј
уг
ореиз
на
дмочв
арнихпре
де
ла.Оништ
ост
а
нуј
уу
мочва
ра
маимај
уис
т
еобичај
ека
оиониизг
орње
гЕг
иптаи, из
међуос
т
а
лог
, св
акиимапој
е
дну
же
ну
, ка
оиХе
ле
ни. Дабиималибољухра
ну, онис
упронашлиов
о: ка
дсерек
ара
з
лиј
еипоплав
и
поља
, ра
с
теуводиув
еликимколичина
маљиља
н, кој
иЕг
ипћа
ни з
ов
улот
ос.Ониг
асе
куис
уше
нас
унцу,паг
аондамла
теива
деизњег
асе
менкес
личнез
рнума
ка
, иодњихпе
кунав
ат
рихле
б.
Икоре
нлот
осасеј
е
де; с
ла
да
кј
е
, ок
ру
г
аоиве
ликкаој
а
бука
. Пос
тој
иидру
г
аврс
т
аљиљана
, кој
и
ј
ес
лича
нружиикој
иист
от
а
кора
с
теуреци, ање
г
овплодс
енала
з
инај
е
днојча
шицикој
арас
т
е
изк
оренаиј
а
кој
ес
личнаос
ињаку
. Нање
мусена
лаз
еве
ликаиукус
наз
рна
,в
еликака
окошт
ица
одма
с
лине
, ај
е
дус
есв
е
жаилиос
уше
на. Алибиблос, кој
ирас
т
ес
ва
кег
одине
, кадпочупа
ј
уиз
мочва
ре
, одс
е
ца
ј
уње
г
овг
орњи де
ои у
пот
ребљав
ај
уз
адруг
есв
рхе, адоњиде
о, кој
иј
едуг
от
приликеј
е
да
нла
ка
т
,ј
еду(илипрода
ј
у). Гурма
ниисла
докус
цис
т
ав
ег
аиз
на
ддиманаужа
реној
ма
нг
а
ли, т
ег
аондај
е
ду. Некиопе
тодњиххра
несеса
морибом. Кадовеу
лове
, из
ва
деимутробу,
с
ушеихнас
унцуит
акос
увеј
е
ду.
93)
Рибесе
лиценера
з
множав
ај
ус
ес
а
моуре
каманег
ора
с
туиубара
ма
, исњимас
еово
де
ша
ва
. Ка
димдођев
ремедабаца
ј
уикру, одлаз
еуј
а
тимауморе
. Начелуј
а
таст
ој
емужј
а
ции
из
ба
цу
ј
уму
шк
осе
ме
, аже
нке,к
ој
еидуз
ањима,г
у
та
ј
усе
меињимасеодма
хоплођ
ав
ај
у.Ка
дс
ус
е
уморуз
а
довољилеиумириле
, плив
ај
унат
ра
гсв
ак
аус
вој
ебора
виште
. Алиса
даихнепре
дводе
мужј
а
цине
г
оже
нке,кој
ечинеоноис
т
ошт
осумалопрера
дилимужј
а
ци; оне,наиме
,с
адиз
ба
цу
ј
у
икрукој
ај
еве
ликака
оз
рноодпрос
а
, ињуг
ута
ј
умужј
а
ци, к
ој
иидуиз
ањих. Алит
ама
лаз
рнасу
т
а
кођерибе
,ј
е
родз
рна
, кој
асупpeoст
а
лаинисупрог
ут
ана
, пос
та
ј
уина
ра
ст
а
ј
урибе.Ак
ос
ериба
у
ловиз
ав
ре
мење
ногиз
ла
же
њауморе, в
идис
едај
ојј
ег
лав
ас
алев
ест
ра
небе
зљус
ке
, ака
дс
е
в
ра
тенат
ра
г
, ондаимј
еог
уљенаљу
ск
анаде
с
нојс
тра
ниг
ла
ве
. Тоимседе
ша
ваз
богт
ог
ашт
ос
ез
а
в
ре
меплива
њаумореиз
авре
меплива
њана
т
рагт
иска
ј
уузле
вуобалуидодируј
уј
едаз
богст
руј
е
небиз
а
лут
а
леииз
г
убилепут
. КадНилпо
чнедара
ст
е
, речном с
ев
одом прв
оис
пу
нерупеи
у
ду
бљењауоколинис
амере
кеит
аводапродиреподз
емнимпут
ем. Свасут
аме
ст
аодма
хпуна
с
итнерибе
. Отку
донена
с
та
ј
у
,ј
атоов
акообј
ашња
ва
м: ка
дј
еНилпрошлег
одинеопа
о, рибесу
из
ба
цилеј
а
ј
ауг
либисапосле
дњом в
одом отишлеуре
ку; ака
дј
ес
леде
ћег
одиневодаопе
т
на
рас
ла
, одма
хсуодт
ихј
а
ј
апост
а
лерибе
. Тол
икоорибама.
94)
Ег
ипћа
ниумочв
арнимк
рај
е
вимадобиј
а
ј
уу
љеодплодачудот
ворногдрве
т
а
, кој
еЕг
ипћа
ни
з
ову''кики'', ит
оова
ко. Наоба
ла
маре
каибарас
е
ј
ус
е
метебиљкек
ој
ауХе
ла
дис
а
марас
т
е.
За
с
е
ј
а
науЕг
иптудај
еонабог
а
т
еплодов
е,кој
иима
ј
унеприј
а
та
нмирис.Ка
дс
а
купеплодове
, они
ихилиму
ља
ј
уиис
це
деилику
ва
ј
унава
трииуз
има
ј
уоноуљашт
оизт
огплодаис
цури. Оној
е
ма
сноиг
ориус
ве
т
иљциис
тот
а
кодоброка
оимас
линов
оу
ље
, алиимат
е
жакмирис
.
95)
Прот
ивкома
ра
ца
,к
ој
ихт
а
моимај
а
комног
о,из
мислилис
ус
ле
де
ћас
ре
дс
т
ва
. Упреде
лима
из
надмочва
рнихобла
с
т
ипе
њус
еуку
леиуњимаспа
ва
ј
уипомоћуњихс
ебра
неодкома
раца,ј
е
р
к
ома
рциз
богве
т
ранемог
увисокодале
те
. У мочва
рнимоблас
т
иманез
на
ј
уз
ата
кв
екуле
,а
лису
из
мис
лил
идру
г
ас
ре
дст
вапрот
ивк
ома
раца
. Св
акичове
кимамре
жус
ак
ој
омда
њуловирибу, а
ноћуј
еов
ак
оупотре
бља
ва
: оба
виј
ењомекре
ве
тнакомеспа
ва,иула
з
иподњуиспа
ва
. Ка
дбис
е
у
виоуне
киог
рт
ачилипоњав
у, комарцибиг
ауј
е
да
ли, а
ликрозмре
жуинепокушав
ај
удаг
а
г
риз
у
.
96)
Те
ре
тнебродов
епра
веодне
когтрнакој
и, от
прилике, из
г
ле
дакаолот
осуКире
нииод
чиј
егс
окапос
т
ај
ег
ума
. Одовогт
рнас
е
куониокодвалакт
адуг
еда
с
кеис
лажуихк
аоопе
ке,т
еих
з
аку
ца
ва
ј
уј
а
кимиве
лик
имкл
инцима
. Ака
дихта
коз
а
куцај
у,ме
т
нупре
коњихпопречнег
редеод
дв
а ла
кт
а
. А ре
брима з
ала
ђесене с
луже. Жлебов
ес
ау
нут
ра
шњих с
т
раназ
апуша
ва
ј
у на
с
а
с
та
вцимапа
пирос
ом. Бродимас
а
мој
е
днукрму, кој
ај
епрот
уренакрозј
е
днуру
пуназ
а
дњој
72
г
редилађ
е. Ка
т
аркуупот
ребља
в
ај
уодба
г
ре
ма
, ај
е
драодпа
пироса
. Тибродовимог
удапловеи
у
з
водноитос
а
мополе
помвре
ме
ну
, аина
чемора
ј
удас
еву
кусакопна
. Низре
купловеова
ко:
у
з
мес
еј
е
днада
с
каодт
а
ма
рис
ков
ине,накој
ојј
епричвршће
наиспле
те
нат
рс
каиј
еда
нпробуше
н
к
аменк
ој
иј
ебиот
ежа
кна
ј
в
ишедвата
ле
нт
аиј
е
да
нс
т
ат
мос
. Да
с
кај
еве
з
а
наз
ај
едноужеис
а
пре
дње
где
лала
ђес
пушт
енауводу, ака
менз
адру
г
оужес
аз
а
дњес
тра
нелађ
е.Кадст
руј
аухва
т
и
да
с
ку, т
ерај
ебрз
она
предив
учела
ђу(''ба
рис
'' с
ез
овеовав
рс
талађ
е), ака
ме
н, кој
ис
еиз
ала
ђе
в
учеподну,да
ј
ела
ђипра
ва
ц. Имај
уве
ликибројт
а
квихбродоваине
киодњихима
ј
унос
вос
типо
не
коликохиља
дата
ле
на
т
а
.
97)
Ка
дНилпопла
виз
е
мљу, видес
еиз
на
дводес
амог
ра
дов
и, кој
иј
а
коподс
ећа
ј
унаос
трв
ау
Ег
е
ј
скоммору
. Ис
вае
г
ипат
с
каз
е
мљапос
т
анет
а
даморе
, ај
е
динос
уг
ра
довииз
на
дв
оде.Тадане
пловела
ђеј
е
динок
розкорит
оре
ке, нег
оипос
ре
дпоља
. Кадасепу
туј
ела
ђомизНа
укра
т
идез
а
Ме
мфис, у
зпу
тсепролаз
ипоредпирамида
; атоу
пра
вониј
епра
випут
, не
г
опоре
дврхаДелт
еи
поре
дг
ра
даКерка
с
ора
. Акосечове
квоз
ила
ђомизКанобанаморупре
кокопнадоНа
укра
тиде,
прола
з
ис
епоре
дг
ра
доваАнтилеиАрха
ндру
поља
.
98)
Одовихов
аАнт
илај
ес
ла
вниг
ра
д,кој
иј
е
, от
ка
дј
еЕг
ипа
тпа
оурукеПе
рсиј
ана
ца
, одређе
н
з
ара
дионицуципе
лаз
ас
упру
г
ув
ечногкра
љаЕг
ипт
а
. Ова
јдруг
иг
радиз
г
ледамидај
едобиоиме
поз
ет
уДана
ј
аАрхандру, с
инуФт
иј
е
ву,ионс
ез
а
тоиз
ов
еАрха
ндрупољ. Веров
ат
нодапост
ој
ии
не
кидруг
иАрха
нда
р,а
лис
ва
ка
кодатониј
ее
г
ипат
с
коиме
.
Ис
ториј
аЕгипћана: краље
виМин, Ме
рис
, Се
з
ос
трис
99)
Дос
адас
а
мпричаооономешт
ос
а
мвла
с
титимочимав
иде
оишт
ос
а
мс
а
мса
з
на
о, аодс
а
д
ћуприча
тис
веонак
ока
кос
а
мчу
одаЕг
ипћаниприча
ј
у,алићуипактуит
амодода
тиипоне
што
шт
ос
а
м ис
а
мв
иде
о. Све
шт
енициприча
ј
удај
ее
г
ипа
т
скикра
љ Минпрвииск
опа
онас
ипеоко
Ме
мфиса
. Прет
ог
ај
ере
каце
лимс
вој
имтокомт
еклада
љепре
маЛибиј
иба
шу
зс
амаПес
ковит
а
брда
,а
лиј
еМин, отприликенај
е
днос
т
ос
т
адиј
аиз
на
дМе
мфис
а
,т
а
мог
деНилс
ав
иј
апре
мај
у
гу
,
ис
копа
онас
ипе
, исушиост
а
рокоритоис
пров
еок
орит
оре
кекрозс
рединуиз
ме
ђубрда. Ј
ош с
еи
с
а
да
, подв
лашћуПе
рсиј
а
наца
, оваНиловаоку
ка, пошт
от
ечепре
коус
т
ав
а, ст
а
лнодржипод
с
т
ра
жомипоправ
љас
ес
ва
кег
одине.Ка
дби, наиме
, овдере
капробилана
с
ип, икадбипопла
вила
з
емљу, доша
обииса
мМе
мфисув
еликуопа
снос
тдаг
апрог
ут
а
ј
ута
ла
си. Ка
дај
еов
а
јпрвикра
љ
Минна
с
ипимаосиг
ура
оз
е
мљу,с
а
г
радиој
енањојона
јг
ра
дкој
ис
ес
а
даз
овеМе
мфис(Мемфисс
е
,
на
име,на
лаз
ит
а
мог
деј
еЕг
ипа
тв
ећуз
ак). Спољаоког
ра
дас
ас
еве
рнеиз
а
па
днес
т
ранеис
копаој
е
ис
пров
еоизре
кеј
е
з
е
ро(ј
е
рг
асис
т
очнес
тра
недовољношт
ит
ис
а
мНил) иуг
ра
дуј
ес
аг
ра
дио
Хе
фес
т
овхра
м, онуве
лича
нст
ве
нуиз
на
ме
нит
уг
ра
ђев
ину.
100) Св
е
шт
е
ницис
уизкњиг
епрочит
а
лииме
нане
кихтрис
т
от
инеит
риде
с
е
тдру
г
ихкраљев
а
пос
лењег
а
. Ме
ђут
имкраљев
имат
оликихпоколе
њабилој
еиос
а
мнае
с
тЕт
иопља
на
,ј
е
днаже
наиз
Ег
ипт
а
, аос
т
а
лис
убилимушка
рциизЕг
ипт
а
. Ов
ас
еже
наз
ва
лаНит
окрида
, ка
оионауБа
билону
.
Прича
ј
уз
ањука
кој
е— дабиос
ве
т
илабра
такој
иј
евла
даопрење
, аког
ас
уубилиЕг
ипћаниињу
попелинапре
с
т
о— мног
еЕг
ипћа
неубиланапрев
ару. Ископа
лај
е
, на
име, подз
е
мљомј
е
дну
в
е
ликуиширокудворануи, т
обожедабиј
еос
ве
т
ила
, аус
тв
арисаса
с
вим дру
г
ом на
ме
ром,
поз
в
алај
ет
а
монаруча
кве
ликибројпоз
на
т
ихЕг
ипћа
на
,з
акој
еј
ез
наладасуприпре
милиубист
во
ње
ногбра
т
а, ит
ада
, ка
дасуонибилиз
аст
олом, пус
т
илај
еут
удв
ора
нуводуизре
кекрозј
еда
н
т
а
ј
ника
на
л. Да
љесумиприча
лиоњојса
мој
ош т
одај
епос
лет
ог
а
, дабис
ес
ачув
алаодос
ве
т
е,
с
кочилауј
е
днупрос
ториј
упунуус
иј
а
нажа
ра
.
101) Нис
уз
на
линишт
ана
рочит
одаис
прича
ј
уоде
лимаост
а
лихкра
ље
ва
, из
уз
е
вј
е
дног
, ито
пос
ледњегкраља, Мерис
а. Онј
еподиг
аос
е
бис
поме
никс
аз
ида
вшипре
дворј
енасе
ве
рнојс
т
рани
Хе
фес
т
овахрамаиис
копаој
е
дној
ез
еро, очиј
ојћуве
личинииколикос
та
диј
аиз
нос
ик
ас
ниј
е
73
г
оворит
и, иуњемуподиг
а
опира
миде
, очиј
ојћуве
личинита
кођек
ас
ниј
ег
оворит
и, к
адбу
де
м
причаоој
е
з
е
ру
. Ос
имње
г
а,с
виос
та
линисуништ
аура
дили.
Сез
острисоваос
вај
ања
102) Њихћудаиз
ост
а
вимиодмахћудаспоме
немСе
з
ос
т
рис
а
, кој
иј
епос
т
а
окраљемпос
лењих.
Зање
г
ас
ве
ште
нициприча
ј
удај
епрвииспловионадуг
а
чким ла
ђа
маизАра
биј
с
когз
а
лив
аи
покориона
роденаоба
лиЕрит
ре
ј
с
когмора
, алидасеондамораовра
т
ит
и, пошт
ој
едос
пеоуморе
покомес
ез
богплића
каниј
емог
лопловит
и. Ка
дас
ест
огпоходавра
тиоуЕг
ипат
, прок
рст
а
риој
е,
к
акос
ве
шт
е
нициприча
ј
у, св
еликомвој
с
комк
опноипо
кориосв
ена
роденакој
еј
ена
иша
о. Та
мо
г
десус
енародиј
уначкибра
нилииборилиз
ас
вој
ус
лободу, онј
еуњиховојз
е
мљиподиг
ао
с
т
убовесана
т
писом укомеј
ебилоње
г
овоимеиимење
г
оваоца
, идај
еондот
ичнуз
е
мљу
ору
жј
е
мпокорио.Ата
мог
деј
ез
емљуз
а
уз
е
обезборбеибе
зпомуке
, пост
а
виој
ес
тубов
ес
аис
т
им
т
а
квимнат
пис
ом, аос
имтог
ај
едаодас
енањимана
црт
а
ј
ус
рамотниде
ловиже
нс
когт
ела
, ка
о
з
на
кдасуљудиут
ојз
е
мљибиликука
вице
.
103) Раде
ћита
ко, прокрс
та
риој
екопно, пај
енај
з
а
дизАз
иј
епре
ша
оуЕвропуит
а
мопокорио
Ск
ит
еиТрача
не.Мис
лимдаег
ипа
т
с
кав
ој
с
каниј
еда
љедопрла
. Уз
емљиов
ихна
родав
идесеист
и
она
квист
убов
и, адаљеодСкит
иј
еиТракиј
еонис
енемогувиде
т
и. Одат
лес
еонпоче
одаповла
чи
ис
тиг
а
ој
енарекуФа
сид, а
линемог
ус
асиг
урношћуре
ћидалиј
ес
а
мСе
з
ос
т
рисос
та
виој
еда
н
де
овој
с
кедас
ет
а
монас
е
лиилиј
еиз
ве
ст
а
нбројње
г
овихвој
никабиооз
лој
е
ђе
нњег
ов
имлу
та
ње
м,
т
ес
амодлу
чиодаос
та
ненаре
циФа
с
иду
.
104) Оче
видној
е
, на
име
, дасуКолхиђа
нипоре
кломизЕг
ипт
а,иутос
амсеј
аличноуве
риопре
не
г
ошт
ос
амот
омеоддруг
ихчу
о. Дабихбионачис
тостим, ра
спит
а
ос
амс
еот
омеикодј
едних
икоддруг
их, иКолхиђа
нисебољесе
ћа
ј
уЕг
ипћа
на
, нег
оЕг
ипћа
ни Колхиђа
на
. Ка
жудасу
Ег
ипћа
нис
ма
т
ра
лиКолхиђа
нез
апот
омкеСе
з
ос
т
рис
овихвој
ника
;ј
апакмислимдај
ет
омог
уће
,
поштоКолхиђ
аниимај
уцрнукожуикудра
вукосу
. То,доду
ше
,ј
ош непре
дст
а
вљане
киубедљив
дока
з
,ј
ерст
имос
обина
маимаљудииудруг
имкра
ј
ев
имас
ве
т
а.Алиј
еубе
дљив
иј
идока
зтошто
с
енаце
ломсв
е
туј
единоКолхиђ
ани, Ег
ипћа
нииЕт
иопљаниодув
екобре
з
уј
у(окому
шк
ихполних
орг
ана
). Фе
ничанииСирциизПа
ле
ст
инесла
жус
еут
омедасутонаучилиодЕг
ипћа
на
, аСирцис
ре
кеТермодонт
аиПа
рт
ениј
аињиховису
се
диМа
кроника
жудас
ут
ајобича
јне
да
в
нопримилиод
Колхиђа
на
. Тос
у, наиме
,ј
едининародикој
исеобре
з
уј
у
, ионитовршеис
токаоиЕг
ипћа
ни. Да
лис
ут
оса
миЕг
ипћани примили одЕтиопља
на
, илиобра
тно, нис
а
м ус
та
њудаус
та
новим;
с
в
ака
кој
еов
опра
ст
а
риобичај
. Каов
ажа
ндока
зз
атодасутина
родипримилит
ајобича
јод
Ег
ипћа
надолаз
ећи удодир сњима
, в
идим на
рочитоутомешт
о Фе
ничани кој
и жив
емеђу
Хе
лениманепос
т
упа
ј
укаоЕг
ипћа
ниисв
ој
уде
цунеобрез
у
ј
у.
105) На
ј
з
а
дћус
поме
нут
иј
ош нешт
опочемус
уКолхиђа
нисл
ичнисЕг
ипћа
нима
.Ј
единоони
пра
вела
ненут
ка
нинуис
т
ока
оиЕг
ипћа
ни, ас
лича
ним ј
еиј
ез
ик, каоице
она
чинживот
а.
Колхидс
калане
нат
ка
ниназ
овес
еуХе
ладис
ардонс
ка, ала
не
нат
ка
нинакој
аседов
оз
илаиз
Ег
ипт
аз
овес
ее
г
ипа
т
ск
а.
106) Ст
убов
икој
еј
еура
з
нимз
емља
маподиг
а
окра
љ Се
з
ост
рис, в
е
ћиномвишенепос
т
ој
е
,а
ли
с
а
мипа
куСириј
с
којПале
с
тинив
иде
оне
колик
оњихс
анат
пис
омина
с
лика
нимженс
кимполним
орг
аном. Ис
тот
акоуЈ
ониј
ипос
т
ој
едв
акипаов
ог
акра
ља
, кој
ис
уиск
лес
а
ниизст
е
не
;ј
еда
нс
е
на
лаз
инапут
уизЕфе
с
ауФокеј
у, адруг
инапутуизСа
рдаз
аСмирну
. Оба
дв
апре
дс
т
а
вља
ј
у
чов
е
кав
ис
окогче
тириипола
кт
аскопље
муде
снојилукомулев
ојруци, аце
лаопре
мамуј
еис
то
т
а
кое
г
ипа
тс
каиет
иопс
ка
. Пре
ког
рудиодј
е
дногра
ме
надодруг
огс
т
ој
ина
т
писис
пис
анс
ве
т
им
е
г
ипа
т
ск
имписмом, ис
клес
а
нук
амену,ионг
ла
с
и:
''Ј
ас
а
мовуз
емљус
те
ка
ос
вој
имра
менима
.''
74
Кој
еиодаклеј
еон, необј
а
шњав
ас
еов
де
, алиј
енадруг
имме
ст
имаобј
а
шње
но. Мног
и
к
ој
исуг
ав
иде
лимис
ледај
етоМемноновкип,алиј
ет
одале
коодист
ине
.
Се
з
ос
трис
овавладавина
107) Ка
дсеова
је
г
ипа
тс
кик
раљв
рат
иоизпокоре
нихз
е
ма
љасмног
имз
а
робље
ницима
, ика
дс
е
уДа
фникра
јПе
лус
иј
ас
ас
т
а
ос
асв
ој
им брат
ом, ког
ај
еост
а
виоз
ас
в
огнамес
никауЕгипту,
с
в
ешт
енициприча
ј
удаг
ај
еов
ајбра
тпоз
ва
одаз
а
ј
е
днос
ас
иновимадођекодње
г
анаруча
к, пај
е
на
редиодас
еок
оку
ћена
не
с
ег
омиладрв
аидас
ез
а
пали. Опа
з
ившит
о, Се
з
ос
т
рисседог
оворис
а
с
в
ој
омже
ном, к
ој
ај
ета
кођебилапоре
дњег
а
, ионамуј
ес
ав
ет
ова
ладау
з
мудвој
ицуодс
вој
их
ше
с
тс
иноваидаихс
т
ав
епрек
ов
ат
ре
,т
едана
прав
емос
тпре
коз
апа
ље
ногдрве
т
аидата
копреко
њихпре
ђуис
пас
ус
е
. Тој
еСе
з
ос
т
рисиучинио, идвас
умус
инаиз
г
оре
ла,аост
а
лисусес
па
с
ли
з
ај
е
дносоце
м.
108) Врат
ившисеуЕг
ипа
тика
з
нив
шибра
т
а
, Се
з
ос
трисј
емношт
в
оз
а
робље
никакој
еј
едове
о,
изпокоренихз
ема
љаов
акоиск
орис
т
ио:мора
лис
увућиве
ликоит
е
шкок
амење
, кој
еј
ена
ба
вље
но
з
ав
ре
меовогкра
ља
, уХе
фе
с
т
овхра
мидаис
копа
ј
усв
екана
лек
ој
имај
ес
а
дЕг
ипатиспре
се
цан;
т
имесуине
хотицеучинилидас
еса
данеможеј
аха
т
инит
ив
оз
ит
иколимакрозЕг
ипа
ткаора
ниј
е.
От
ада
, на
име, уЕг
ипту, иа
кој
ес
авра
ва
н, з
богмноштв
ака
на
лак
ој
ипре
се
цај
уз
е
мљуус
в
им
пра
вцима, не
маниколаникоња
. Кра
љј
еис
пре
с
е
ца
оз
е
мљука
на
лимаз
богт
ог
ашт
ос
т
ановници,
к
ој
инес
т
ануј
унаоба
ли Нилане
г
оуг
ра
довимаууну
тра
шњос
тиз
е
мље
, ка
дНилопа
дне, у
ос
кудициводе
, пиј
уводуизбу
на
ракој
аниј
ез
апиће.Збогт
ог
ај
ес
а
вЕг
ипатиспрес
е
ца
нка
на
лима
.
109) Заовогк
раљака
жудај
ера
з
де
лиоце
оЕг
ипа
тида
осв
ак
омЕг
ипћанинуј
е
да
нчет
вороуг
ла
с
т
де
оз
е
мљеиодт
ез
е
мљест
вориос
е
биприходе,одредившидас
еда
ј
ег
одишњипоре
з
. Сва
кикоме
бирекаодне
ланешт
оз
емље
, мораоби т
о одмахдај
а
ви кра
љу. Та
даби ов
ајпос
ла
ос
вој
е
чиновникедапрег
ле
да
ј
уииз
ме
рез
аколикосез
емљас
ма
њилаидапре
мат
омеодре
деколикуће
поре
з
уубудућепла
ћа
ти. Из
г
ле
дамидај
еуве
з
истим прона
ђе
наиг
е
оме
т
риј
а
, идај
еода
т
ле
к
ас
ниј
едос
пелаиуХе
ла
ду
. Хе
ленис
у, на
име
, примилиодБа
билонацасу
нча
нис
ат
,с
ка
з
а
љкуна
с
унчаномс
а
туиподе
луда
нанадв
анае
с
тса
т
и.
110) Се
з
ос
т
рисј
еј
е
диниег
ипа
т
с
ки кра
љ кој
иј
евла
да
оЕт
иопиј
ом. Он ј
еос
та
виоиз
асе
бе
з
на
ча
ј
нес
поменике
: дв
ака
ме
накипа,високатриде
се
тла
ка
та
,ј
е
данњег
овидруг
ињег
ов
ежене,и
т
оис
пре
дХе
фес
т
овахра
ма, ат
акођ
еикиповесв
ој
ихс
инова
, кој
ис
ус
вибилив
ис
окидва
нае
с
т
ла
ка
т
а.Мног
ог
одинака
с
ниј
ес
ве
шт
ениковогХе
фес
т
овогхраманиј
едоз
в
олиопе
рсиј
скомкра
љу
Да
риј
удапос
та
в
ис
војк
ипис
пре
дСез
ост
рисов
ог
, пошт
оо
нниј
еос
т
ва
риоде
лака
кв
ај
еос
т
ав
ио
Ег
ипћа
нинСе
з
ос
т
рис
. Се
з
ос
т
рисј
е
, на
име,покориора
з
ненароде
, пача
киСкит
е
, докДа
риј
ениј
е
биоус
т
ањудаихпокори. Збогтог
а, да
кле
, иниј
ебилопра
в
одаДа
риј
епос
т
а
висв
ојкиписпред
Се
з
ос
т
рис
ових, пошт
ониј
еу
чиниовишеј
уна
чкихде
лане
г
оов
ај
. И причас
едамуј
еДариј
ето
опрос
тио.
111) Прича
ј
удај
епослеСе
з
ос
трис
овес
мрт
идошаонапре
ст
оње
г
овс
инФе
рон. Ов
ајс
ениј
е
пока
з
а
ока
ора
т
ник, ј
ермуседе
силане
сре
ћадај
еос
ле
пе
о, ит
оз
боговогпост
упка
: ка
дај
еуто
в
ре
меј
еда
нпутНилј
ак
она
ра
ст
а
о, окоос
а
мнае
с
тла
кат
а
, ипопла
виопоља
, диг
лас
еолу
ј
ат
ак
ода
с
усенаре
циподиг
лит
ала
с
и. Причас
едај
ета
дакра
љ, ра
з
ј
а
ре
н, дог
ра
биок
опље
, ба
циог
аус
ре
д.
ре
чногврт
лог
а
,а
лис
уг
аодмахпос
лет
ог
аз
а
боле
леочииос
лепе
ој
е. Биој
ес
лепде
се
тг
одина
,а
ј
е
дана
ес
т
ег
одинеобј
ав
иломуј
епророчиштеизБут
едамуист
ичевре
мека
з
неидаћеопе
т
прог
ле
дат
иа
коопе
реочимокраћом же
нек
ој
ај
еопћиласа
мос
ас
вој
им му
же
м, аниј
еима
ла
однос
еисдруг
имљу
дима
. Првој
епоку
ша
одас
еу
миј
емокраћомсв
ој
еже
не
;з
а
тим, пошт
ониј
е
прог
ле
дао, мокра
ћом с
вихженаре
дом. Кадј
ена
ј
з
адпрог
ле
да
о, с
аку
пиој
ес
веже
нечиј
ом ј
е
мокра
ћомпраоочи,ос
имонеодчиј
еј
емокра
ћепрог
ле
дао,одве
оихуј
е
да
нг
рад,кој
ис
еса
даз
ов
е
75
Еритре
бол,паихј
ес
вес
па
лиоз
ај
е
днос
аг
радом. Онуодчиј
еј
емокра
ћепрог
ле
даоу
з
еој
ез
аже
ну
.
Ка
дсеиз
ле
чиоодочнеболес
т
и, да
ој
ес
вимачу
ве
нимхрамовимаз
ав
ет
непоклоне
, ме
ђукој
имасу
в
ре
днис
поменаобаобелис
какој
еј
епос
та
виоиспре
дхра
мабог
аСунца
-Хе
лиос
а
;с
ва
киодњихј
е
в
ис
окс
т
оиширо
коса
мла
ка
т
а,анапра
вље
нис
уодј
е
дногкома
дак
амена.
КраљПроте
јипричаоХе
ле
ни
112) Ка
жудај
ењег
овна
с
ледникбиој
е
да
нкра
љ изМемфис
а
, кој
ис
енахе
ле
нс
комј
е
з
икуз
в
ао
Прот
еј
. Ј
ош и с
а
дас
еуМемфисуна
лаз
иње
г
овле
пи и у
ређ
ени с
ве
т
иг
а
ј
, нај
ужнојс
т
рани
Хе
фес
т
овахрама
. Уње
г
овојоколинис
т
а
нуј
уФе
нича
ниизТира,аце
от
ајдеог
ра
даз
овесеТирс
ки
ре
ј
он. Али у Прот
е
ј
еву г
а
ј
у пос
тој
иј
е
да
н хра
м кој
ис
ез
ов
е храм Афродит
е Стра
нкиње.
Пре
тпос
та
вљамдај
етобиохра
мХе
ле
не
, кће
риТиндаре
ј
а, пошт
ос
а
м, прво, чу
опричуотоме
к
акој
еХе
ленанековре
мебора
вилакодПроте
ј
а,а,друг
о, з
а
кљу
чу
ј
е
мипот
омешт
ооннос
ииме
хра
м Афродит
еСт
ра
нкиње
, ј
е
римат
акомног
оАфродит
иниххра
мов
аиниг
дес
еонанез
ове
с
т
ра
нкиња
.
113) Св
е
шт
е
ницис
уми, ка
дса
мс
ерас
пит
ив
а
ооХе
лени, ис
прича
лидас
ес
ањомов
одог
одило:
к
адј
еАле
кс
а
нда
риз
вршиоот
мицуХе
ленеиодве
ој
еизСпа
рт
е,отпловиој
ес
вој
ојку
ћи. Ње
г
асу
па
кне
повољнив
ет
ров
иодба
цилиуЕг
ипа
тс
коморе
, аода
т
ле(пошт
обу
раниј
епопушта
ла
) доша
о
ј
еуЕг
ипа
т
, итоурука
ва
цНила
, кој
ис
ес
а
дз
овеКа
нопс
ки, иуТа
рихе
ј
у
. Наоба
лис
енала
з
ио, аи
с
а
дас
ета
мона
ла
з
и, хра
мХе
ракла
, укој
ика
дбимачиј
иробпобе
г
а
оиуда
рионас
е
бесв
ет
ижиг
,
т
ес
ет
а
кост
а
виоподз
а
шт
ит
убог
а
, ниј
ег
аонданикос
ме
онита
кнут
и. Слича
новомe, пос
т
ој
ии
да
насј
е
да
нобича
јкој
иј
епоре
кломврлос
т
а
р. На
име
, не
коликоАле
кс
а
ндров
иходбе
г
лихробова
,
к
ој
ис
учулиоз
а
штит
ик
ој
уова
јхра
мдај
е
, ипошт
осусес
т
а
вилиподз
а
шт
итубог
а
, уна
ме
рида
на
шк
одеАлекс
а
ндру, опту
жег
аиис
прича
ј
упот
анкос
ве
:к
акој
еиз
вршиоот
мицуХе
ле
неик
ако
с
ез
лочина
чкипоне
опре
маМене
лај
у. Тужег
ас
ве
ште
ницимаичува
руов
огрука
вца, к
ој
исез
ва
о
Тон.
Чимј
еовос
а
з
нао,Тонс
мес
т
апошаљеПроте
ј
уотомеова
кавиз
ве
шт
а
ј
:
''Дошаој
еова
мос
тра
на
ц, не
киТе
укра
нин, ко
ј
иј
еуХе
ла
дипочиниој
е
дант
е
жакз
лочин.
За
в
еој
еже
нудома
ћинакодког
ај
ебиоуг
ост
има
, укра
оњуимног
еску
поценос
тиидоне
оова
мо,
поштог
ај
ебураба
цилауна
шуз
е
мљу. Далидамудоз
волимодаот
пловидаљеилидаму
з
апле
нимос
вештоима
?''
НатомуПрот
е
јов
акоодг
ов
ори:
''Тогчове
ка
, макоонбио, акој
ис
ета
копоне
опре
маономкој
имуј
еука
з
а
ог
ос
топримс
тв
о,
у
хва
тит
еидове
дит
ег
акме
нидав
идимштаонимадака
же.''
114)
115) Чувши т
о, Тон уха
пс
и Але
кс
андраи з
а
држи мубродов
е, аз
а
т
им ње
г
аи Хе
лену, с
а
дра
г
оценос
тимаиодбе
г
лим робов
има, у
пут
илађомуМе
мфис
. Ка
дсус
вибилис
т
иг
ли, з
а
пит
а
Прот
ејАлекс
а
ндракој
еиот
кудај
е
. Ов
ајмут
ачнока
жесв
ој
епоре
кло, с
вој
уот
а
џбинуиис
прича
муос
в
ом пут
ова
њуиода
клеј
едоша
о. Зат
им г
аПрот
ејз
а
пит
аг
деј
ена
шаоХе
ле
ну. Тадасу
Але
кса
ндра, кој
иј
ез
а
муцк
ива
оиниј
ег
овориоис
тину
, из
да
лиробовиииспричалисв
еоње
г
ову
з
лочину.На
ј
з
а
дмуПрот
е
јре
че
:
''Дас
ениса
мј
е
дномз
а
уве
кз
а
ре
каодане
ћуу
бит
иниј
едногст
ра
нцак
ог
абурадоне
сеумој
у
з
емљу, ос
ве
т
ио бих ти с
е, з
ликов
че ј
е
дан, з
ат
о шт
ос
иу
чинио Хе
ле
ну к
ој
ит
иј
еука
з
ао
г
ост
опримс
т
во,атис
имуз
ањег
овог
ос
т
опримс
т
вонас
рну
онаже
ну! И ниј
ет
инитобилодос
т
а
шт
ос
иј
еот
е
оис
ањомпот
а
ј
нопобе
г
ао,в
ећс
ис
вогдомаћинача
киопљачка
о.Са
да,да
кле
, пошто
ј
аизна
че
ланеубиј
а
мст
ра
нце
, ипа
ктене
ћупус
т
ит
идаоде
шс
аже
номидра
г
оценост
има
, не
г
оћу
њуз
а
држат
из
априј
а
т
ељауХе
лади, доконнедође
,а
кобу
дехт
е
о, инеуз
меј
е
. Ат
е
биитв
ој
им
друг
овимана
ре
ђуј
емдаурокуодт
ридананапус
тит
емој
уз
е
мљуидаоде
т
еудруг
уз
е
мљу
; у
прот
ив
номслу
ча
ј
у,пос
т
упићусва
мака
осанеприј
а
те
љима
.''
76
116) Св
е
шт
е
нициприча
ј
удај
еХе
ленаова
кодошлаПрот
еј
у.Пос
војприлициј
еиХомерз
на
оз
а
ов
упричу,а
лимуонаниј
ебилаз
г
одназ
ање
г
овупе
с
мука
одруг
епричекој
имасеуњојпослужио.
Збогт
ог
ај
еонњуииз
ос
та
вио,пока
з
а
вшидамуј
еиовапричабилапоз
на
та
. Тос
евидииизоног
а
шт
оонпричауИлиј
ади(иниг
дес
енадруг
омме
с
туниј
еосв
рнуонат
о) олут
ањимаАле
кс
андра,
к
акој
еонс
аХе
ле
ном з
алу
та
ои, из
ме
ђуос
та
лихмес
т
а
, с
т
иг
а
оиуФеник
иј
у, уСидон. Тоон
с
помињеупе
с
миоДиоме
довимј
унашт
вима
,г
дес
ека
же
:
''Бе
ј
ахуондеша
ре
нехаљине,ра
довижена
.
Сидонс
ких,штоихАле
кс
а
нда
рбожа
нскогликаг
ла
вом.
Дов
едеСидонс
когизкра
ј
а
, плов
е
ћиширокимморе
м,
Ку
дај
еХеле
нулепихобра
з
адове
оне
ка
д.''
Ис
тот
а
коиуОдис
е
ј
ика
дкаже
:
''Та
квеј
енапит
кеЗе
вс
оваћерк
аима
ламудре
,
Ис
на
жне
, штој
ојихс
упруг
аТонов
анапоклондаде
Полида
мнанат
луЕг
ипта
,г
дебиљенај
бољерас
т
е
,
На
питкешт
одобреда
ј
е
, аме
ђ'њимаопа
с
нека
т
кад.''
Илика
дМе
нела
јг
овориТе
ле
ма
ху:
''Бог
ов
идржа
хуме
неназ
е
мљиЕг
ипт
аду
г
о,
Ипоре
джарк
еже
љедапловимова
моодма
х,
Ј
ерниса
мприне
ожрт
в
уодст
от
инебиковат
ус
тих.''
Изов
ихст
иховас
евидидај
еХоме
рз
на
одај
еАлек
са
нда
рз
алу
та
оуЕг
ипа
т
,ј
е
рс
еСириј
а
г
раничисЕг
ипт
ом, аФе
ничани, учиј
ојз
емљисенала
з
иСидон,ст
а
нуј
ууСириј
и.
117) Изовог
ас
ес
а
св
имј
а
с
новидидапе
с
меподнас
ловомКиприј
анисуХоме
рове
, не
г
осуод
не
когдру
г
огпе
сника
. Уњимасе
, на
име
, причадај
еАле
кс
андарс
аХе
ле
номпомирномморуиуз
повољанве
т
арз
ат
рида
нас
т
иг
а
оизСпа
рт
еуИлиј
, до
кј
е
, пре
маприча
њууИлиј
а
ди,с
ањомедуг
о
лу
та
о.Ас
а
дост
а
вимоХомераиКиприј
с
кее
пс
кепе
сме.
118) Ка
дас
а
мз
апит
а
ос
ве
ште
никадалиј
еонот
ачношт
оХеле
нипричај
уотрој
а
нс
комра
ту,
к
аз
алис
умидасууЕг
ипт
упит
а
лиса
могМе
нела
ј
аот
омеидас
уодње
г
ачулиово: одмахпос
ле
от
мицеХе
ле
нинедошл
исуХеле
нисаве
ликомв
ој
с
комуз
е
мљуТеу
крадапомог
нуМе
не
ла
ј
у.Кад
с
ус
еис
крца
линакопноиз
а
уз
елиположа
ј
е
, пос
ла
лис
упос
ла
никеуИлиј
, асњимај
епошаоиса
м
Ме
не
лај
. Овис
уз
а
тим у
шлиуг
ра
диз
а
т
ражилидаимс
ев
рат
иХе
ле
наибла
г
окој
еј
еу
кра
ои
одне
оАлекс
а
нда
р,ит
ражилисудаимс
ена
кна
дишт
ет
а
. Те
укрис
уимт
а
дабе
зз
ак
лет
веиз
ј
а
вили,
к
аоика
с
ниј
еподз
а
кле
тв
ом, даниХеле
нанипоменут
обла
г
ониј
екодњих, не
г
одај
есв
ет
оу
Ег
ипт
у,иданиј
еправ
одаонипола
жура
чу
ноономешт
ој
еуз
еоег
ипа
т
ск
ик
раљПрот
е
ј
. Хе
лени
с
умис
лилидаимсеовиподс
ме
ва
ј
уипочнудаопс
е
дај
уг
ра
дсв
едокг
анис
уз
а
уз
е
ли. Пошт
ос
е
Хе
ленаниј
епој
а
виланипос
лез
а
уз
има
њаг
рада
, ипошт
ос
уимис
т
оре
клиштоираниј
е
, уве
рили
с
ус
едас
уимТе
укрипрв
ипутис
т
инуг
оворилиипос
ла
лис
уМене
ла
ј
аПрот
еј
у.
Мене
лајдолаз
ипоХе
ле
ну
119) Ка
дј
еМенела
јдоша
оуЕг
ипа
тиот
плов
иог
орез
аМе
мфис
, папошт
ој
епота
нкоис
причао
с
в
ека
кој
ебило, биој
ев
рлоле
попримље
ниуг
ошће
нидобиој
ена
т
рагнес
амоз
драв
уиживу
Хе
лену нег
ои с
вес
вој
ебла
г
о. И упркоссв
ему т
оме
, Ме
не
ла
јсев
рло рђа
во поне
о према
Ег
ипћа
нима
. Ка
дј
ехте
одаот
плов
ина
тра
г
,з
адржа
ва
лог
ај
емирноморе, бе
зв
ет
ров
а, ика
дј
ето
т
а
коду
жепот
ра
ј
а
ло,учиниој
енешт
оу
жа
с
но.Ухв
ат
иој
е
, на
име,двата
мошњаде
те
т
а
,з
а
кла
оихи
77
прине
обог
ов
имаз
ажрт
ву. Ка
дј
ез
а
т
имнас
т
а
ловре
мепокомес
емог
лоплов
ит
и, оз
лој
е
ђе
низ
бог
т
ог
апођуЕг
ипћа
низ
ањим упот
еру, аонпобе
г
нес
ас
вој
имлађ
амауЛибиј
у. Ка
мој
еоданде
к
ренуо, от
омениЕг
ипћа
нинис
умог
линишт
адака
жу
. Ре
кошедас
еот
оменешт
оз
наиз
припове
да
ка
, алидај
ета
чносв
еоношт
осус
а
з
на
лидас
еуњихов
ојз
емљидог
одило.
120) Тосумиис
причалие
г
ипа
т
скисв
ешт
е
ници. И ј
аве
руј
емдај
ес
веис
тинашт
осумиони
ис
причалиоХе
лени, а
либихдода
ој
е
днуприме
дбу.Дај
еХе
леназ
а
ист
абилауИлиј
у,њуби, хт
ео
Але
кса
ндарилинехт
е
о, с
иг
у
рновра
тилиХе
ленима
. На
име
, ниПриј
а
м ниње
г
овирођа
цинису
билит
а
колудидабис
војжив
отижив
отс
вој
еде
цеис
војг
радс
т
ав
илинакоцкуса
моз
ат
одабис
е
Але
кса
ндарожениоХеле
ном. Паак
ос
уис
прваимис
лилит
а
ко, алиј
еуборбамасХе
ленима
пог
инуломног
оТрој
а
на
цаи, а
кос
еможеве
рова
т
ипе
сницима
, уборбисуиз
г
у
билисв
ој
еживот
е
дв
а, т
ри, пача
кив
ишеПриј
а
мов
ихс
инова
; подта
кв
им о
колнос
т
имав
еруј
е
м дабиј
еПриј
а
м
с
иг
урновра
т
иоХе
ле
нима
, пачакка
дбибилаиње
г
оваже
на,с
амодасеота
ра
с
иовихне
приликаи
не
воља
. За
тим, Але
кс
а
нда
рниј
ебионинас
ле
дникПриј
а
мов
, нитибиз
авре
меПриј
а
мовес
т
арос
т
и
у
пра
вља
одржа
вом, нег
ој
епослеПриј
а
мовесмрт
итре
ба
лодадођенапре
с
тоХе
кт
ор, кој
иј
е
с
т
а
риј
иис
а
с
вимдру
кчиј
ичов
екодоног
а
. Ов
ајнебидоз
в
олионе
в
аља
лцубра
т
удара
диштахоће,
на
рочит
ока
дј
ес
вој
ом кривицомна
не
ове
ликеј
а
деиње
муса
момис
вим ос
т
алимТрој
а
нцима.
Алипошт
оХе
ленаниј
ебилакодњих, ониј
енис
умог
линивра
тит
иХе
ленима
, шт
оимов
инису
в
е
рова
ли, иа
косуг
ов
орилиист
ину
. Из
не
ћусв
ој
емишљењеотоме
:с
веј
ет
обогт
а
коуде
с
иода
пот
пуним у
ништ
е
ње
м пока
жељу
димадасуз
ав
еликез
лочинеинепра
вдебог
ов
иодредилии
в
е
ликека
з
не
. Тој
ез
а
пра
вомој
емишљење.
КраљРампс
инитиње
говариз
ница
121) По њихов
у причању
, послеПрот
е
ј
адоша
ој
енапре
с
т
о Ра
мпс
инит, кој
иј
е ос
т
ав
ио
з
на
ме
нит
еспоме
нике
: предворј
еназ
апа
днојс
тра
ниХефес
т
овахра
маина
с
упротпре
дв
орј
удва
к
аменак
ипавис
окадва
де
се
типе
тла
ка
т
а;се
в
ерникипз
овуЕг
ипћа
нилет
о,ај
ужниз
има.Кла
ња
ј
у
с
еономекој
ина
з
ива
ј
уле
т
оиука
з
уј
умув
е
ликепоча
ст
и, асонимк
ој
ина
з
ив
а
ј
уз
имапос
ту
па
ј
у
с
а
с
вимсупрот
но.Причај
удај
еов
ајкра
љима
от
оликос
ребрадаг
аниј
е
да
нодк
раљев
апослење
г
а
ниј
емог
аонидост
ић
и, ака
молипрес
т
ићи. Дабиг
ас
а
чува
онас
иг
у
рномме
с
ту, с
а
г
ра
дириз
ницу
одкаме
наиње
з
инј
е
данз
идс
есу
че
ља
ва
ос
ас
пољном с
т
ра
номње
г
овадвора
. Гра
дите
љј
ебио
дос
е
т
љивиура
диој
еов
о: удес
иој
ета
кодај
е
данка
менмогула
кодаиз
ва
деизз
идадва
, пачаки
ј
е
данчове
к. Ка
дј
ериз
ницабилаг
от
ова
,с
клониој
екраљуњус
весв
ој
ебла
г
о. Аликадј
е
, пос
ле
из
в
ес
ногв
ремена
,г
ра
дит
е
љбионаса
мрт
и, поз
овеонс
вој
ес
инове(има
ој
едв
ас
ина) иот
криј
еим
к
акој
е,бринућис
ез
ањихдабудубог
ат
и, уде
с
иокаме
ннакраљев
ојриз
ници.Опис
а
оимј
ета
чно
в
е
личинука
менаика
ког
атре
баиз
ва
дит
и, паимрече
:
''Акота
коура
дит
е
, биће
т
ег
осподарикра
ље
вогбла
г
а.''
Пос
летог
аонумре,асинов
исеодмахда
дошенапос
ао.Одуноћуук
раље
вдвор, прона
ђу
нариз
ницикаме
н, подиг
нуг
абе
зпомукеиодне
с
умног
облаг
а
. Ка
дј
екра
љс
лу
чај
ноот
ворио
риз
ницуив
иде
одаус
а
ндуцимане
дос
та
ј
еновца
,з
а
чудиосеиниј
емог
аонинаког
адапос
умња
,
поштој
ериз
ницабилаз
а
печа
ће
наипе
ча
т
ине
дирнут
и. Пошт
осеонз
а
т
им, дола
з
е
ћиуриз
ницу
,
у
ве
риоподру
г
иипот
ре
ћипутдај
еновцабива
лос
вема
ње(ј
е
рсулоповиида
љекра
ли), з
апове
ди
дасена
прав
из
а
мкаипост
а
викра
јс
а
ндук
аукој
имасена
ла
з
ионова
ц. Лопов
ис
у, каоира
ниј
е,
дошлии,кадс
еј
еда
нодњихпровука
оис
та
онас
а
ндук
, одмахсеухва
т
иоуз
амку.Чимј
ев
иде
оу
к
акв
уј
енев
ољудос
пео,вик
нуој
ес
в
огбра
таиобј
а
сниомуука
кв
ојсене
прилицина
ла
з
и, паг
ај
е
з
амолиодас
епровучекрозот
воридамуодс
е
чег
ла
ву,даионненас
т
радака
довогнађуивидеко
ј
е
. Овом с
е учини да бра
тпа
ме
т
но г
ов
ори и пос
лушаг
а. За
т
им поново намес
т
и ка
мен, а
бра
т
овље
вуг
ла
вупонес
еку
ћи. Кадј
еидуће
гда
накраљ дошаоуриз
ницуиуз
а
мцивиде
от
ело
лоповабе
зг
ла
в
е, ариз
ницај
ебиланеошт
ећ
енаиниј
еима
лани у
лаз
анииз
лаз
а
, онс
еј
ако
у
пла
шио. Пошт
ој
ебиоуне
прилицииниј
ез
наошт
адаура
ди, на
редидас
ете
лолоповаобес
ио
з
ид, пос
та
в
ис
т
ра
жа
репоредње
г
аиз
апове
диимдауха
пс
ес
ва
когког
авидедаондепла
чеили
ку
ка
, идаг
акње
мудов
еду. Алима
ј
каниј
емог
ладаподне
с
едат
е
лоње
ногс
ината
ков
ис
ии
78
з
ахт
е
ва
лај
еодс
инакој
иј
еост
а
оужив
отуда, ка
ког
одз
на
, ура
дидат
е
лобра
т
овље
воск
инеи
доне
се
. Из
а
прет
иламуј
е
, а
котонеиз
в
рши, даћеотићикра
љуире
ћидас
енов
ацнала
з
икод
ње
г
а. Пошт
осема
т
ибилај
а
кона
љу
тиланапреос
т
а
логс
ина
, ипошт
ој
еова
јипос
лемног
ог
у
бе
ђива
њаниј
емог
аонаг
ов
орит
идапопус
т
и, онј
еова
копост
упио; опре
миој
ес
вој
ема
г
арце,
на
тов
а
рионањихме
шинена
пу
ње
нев
иномите
ра
оихј
епре
дс
обом. Ка
дј
епрола
з
иопоредљуди
к
ој
ис
учува
лис
тра
жупокра
јобеше
нелешине
, пову
чеонме
шинеиот
воридв
ат
риг
рлићакој
ису
долевис
илии, чимпо
чевинодацури, з
а
ј
аучеист
а
десеуда
ра
типог
ла
ви, ка
оданез
накоме
ма
г
арцупредаприђ
е.Аст
ра
жари, к
адсувиделидасепрос
ипамног
овина
, дот
рчес
алонцимана
путдаску
пепроливе
новиноидасепрове
с
еле
. Он с
епа
кправ
иољути ј
а
коихј
епс
ова
о.
Ме
ђут
им, ка
дс
учу
ва
рилепос
т
упилис
ањимураз
г
овор, онсе
, тобоже
, ма
ло-помалоумириои
пре
ст
а
одас
ељут
и, пај
ена
ј
з
адсв
рнуос
ама
г
а
рцимас
апу
таидов
еос
веуре
д. Поштој
еонда
дошломе
ђуњимадове
ће
гра
з
г
ов
ора
, иј
е
да
нс
еча
кинаша
лиос
ањим, пака
дс
усепоче
ли
с
меј
а
ти, поклониимонј
е
днуме
шинус
авином. Одма
хонитупосе
да
ј
у,спре
мнидапроба
ј
увино,
паз
а
молеињег
адаос
т
а
нес
ањимаидаз
а
ј
еднос
ањимапиј
е
. Онт
ој
е
дв
адочек
аиос
т
а
нес
а
њима
. Доксуудобромра
сположењус
е
де
лис
ањимузвино,даимо
нј
ош ј
е
днуме
шинуи, кадсу
в
е
ћпопилидост
авина
,с
тра
жарисусеиз
опиј
а
лии, с
а
вла
даниодс
на
,з
а
с
па
лис
унаономмес
т
уг
де
с
упили. А он, поштој
еве
ћбиладубоканоћ, ск
инеле
шс
вог
абра
т
аи, даимс
енаруг
а, ошиша
с
в
акомс
тра
жа
рудес
ниобра
з
. За
т
имна
т
ова
рилеш нас
вој
ема
г
арцеиоте
раихкући. И т
а
кој
е
у
радиооноштомуј
ема
ј
к
абилаз
а
пов
е
дила
. Чимј
екра
љ чу
одај
еле
ш укра
де
н, с
тра
шнос
е
на
љут
ии, пошт
ој
енасв
акина
чинхт
еодадоз
накој
ет
оура
дио, поша
љес
вој
укће
р(ушт
ај
а
никаконеве
руј
ем) уј
е
днуј
ав
нукућуиз
апове
диј
ојдас
еподас
ва
коммушка
рцубе
зра
з
лике
,а
ли
подус
ловомдај
ој
, прене
г
оштолег
несањим, ис
причаоноштој
енај
памет
ниј
еина
ј
бе
з
божниј
е
у
радиоус
вомжив
оту, ионог
акој
иј
ојбудере
ка
оне
шт
оуве
з
ис
аовомкра
ђомдау
хв
ат
иидаг
а
непус
тина
поље.Икћиј
еонакоура
дилакак
ој
ојј
еот
а
цз
а
пов
едио. Алиј
елоповдоз
на
оз
богче
г
а
ј
екра
љ тоу
чинио, папоштој
ехте
одас
епок
ажелука
виј
имнег
ок
раљ, у
радиој
еово: одсе
чеод
с
в
еже
глешарукуураме
ну,с
ак
риј
еј
еподс
војог
рт
ачиодес
ањомк
раље
в
ојкће
ри.Ка
дг
ај
е,ка
ои
с
в
еос
та
ле
, испит
ива
ла,ре
чеј
ојдај
ење
г
овна
ј
в
ећиз
лочиншт
ој
еодс
е
каог
ла
вусв
омебра
ту
, кој
и
с
еукраљев
ојриз
ницибиоу
хва
тиоуклопку
, адамуј
ена
ј
мудриј
еделошт
ој
еопиос
тра
жареи
с
кину
ообе
ше
нле
шс
вог
абра
та
. Чим ј
еов
ат
очула
, хте
лај
едагаухва
т
и, а
лиј
ојонумраку
подме
т
немрт
ва
чкуруку
, кој
уј
еоначв
рст
одржа
ламис
лећидај
ет
оњег
ов
арука
. Лоповј
ојпу
ст
и
ру
куипобе
г
некрозвр
ат
анапоље
. Ка
дј
еиов
аве
стдошладокра
ља
, биој
ез
апа
ње
нмудрошћуи
дрс
кошћуовогчове
ка
. На
ј
з
адз
а
пове
дидас
еобј
а
виус
вимг
ра
довимадамуне
ћеништ
аучинитии
даћег
абог
а
т
она
г
радитиак
оиз
а
ђепре
дље
г
а
. Лоповмупове
руј
еидођ
е. Ра
мпс
инитг
ај
ес
а
дивље
њем пос
ма
тра
оидаомуј
ес
вој
укћерз
аже
ну
, ј
е
рг
ај
ес
мат
ра
оз
ана
ј
мудриј
е
гчове
ка
.
Ег
ипћа
нис
убилимудриј
иоддруг
ихна
рода,аонј
ебионај
му
дриј
иодс
вихЕг
ипћана
.
Силаз
акРампс
инитовудоњис
ве
т
122) Прича
ј
удај
епос
лет
ог
аова
јкра
љс
иша
оудоњис
в
ет
,г
деХеле
нимис
ледај
еХа
д, ита
мо
с
екоцка
ос
аДе
ме
тром; уиг
риј
еча
сдобиј
ао, ача
сг
убио; з
ат
им с
епонов
овра
т
иоидоне
окао
поклонодњеј
е
да
нз
ла
т
нипе
шк
ир. Причај
удас
уЕг
ипћа
ниодржа
ва
лис
ве
ча
нос
тодча
сака
дј
е
Рампс
инитс
иша
оудоњис
ве
тдоње
г
ов
огпов
рат
ка
, аз
на
мдат
ус
ве
т
ковинупрос
ла
вља
ј
уј
ош иу
мој
ев
реме,а
линиса
мус
т
а
њудак
аже
мдалиј
еба
шз
богт
ог
асв
ет
куј
у.Томприлик
омз
ај
еда
нда
н
от
ка
ј
ус
ве
ште
нициј
е
да
ног
рт
ачкој
имог
рнуј
е
дногиз
међ
ус
е
беиве
жумуочине
коммара
мом, па
г
аондаиз
в
едунапуткој
ив
одиз
аДе
ме
трин хра
м. аони с
ев
рат
ена
тра
г
. Причај
у датог
с
в
ешт
еникасаве
з
а
нимочимаодв
укудв
авукауДемет
ринхра
м, кој
иј
еодг
ра
даудаљендв
анае
с
т
с
т
а
диј
а,паг
аондаода
ндеопе
тдову
кунат
оис
т
оме
с
то.
123) Не
кас
ва
коу
з
меизсв
ег
аоног
ашт
оЕг
ипћа
ниприча
ј
ус
амооноушт
ас
еможев
еров
ат
и.
Ме
ниј
е
, ме
ђут
им, с
та
лос
амодотог
адаз
а
бе
ле
жимс
вешт
оса
модњихчуо.Ег
ипћанипричај
удау
подз
е
мномс
ве
тувла
дај
уДемет
раиДионис.Онисупрвит
врдилидај
ељудс
кадушабес
мрт
наида
с
е
, ка
дт
е
лоумре
, онас
елиудру
г
обиће,кој
ес
еутомт
ре
нут
кура
ђа
,а
лидаонда
, ка
дпрођекроз
79
т
е
лас
вихк
опненихиморск
ихживот
иња
, ис
вихпт
ица
, дола
з
ипонов
оут
елоноворође
нче
т
а.Ит
а
с
е
лидбат
ра
ј
етрихиља
дег
одина.Овосус
хв
а
та
њеима
лиинекиХеле
ни, ит
оне
кира
ниј
е
, ане
ки
к
ас
ниј
е, пас
ус
епонаша
лик
аодас
уг
аонис
а
мииз
мислили. И поре
дтог
ашт
осумипоз
на
т
а
њихов
аиме
на,нећуихипа
ковдес
помињат
и.
Кеопсиг
радњапирамида
124) Докра
љаРа
мпсинит
а
, прича
ј
уони, билисууЕг
иптудобриз
а
кониибилој
еблаг
ос
т
а
ње
,
а
ли сње
г
ов
им на
с
ледником Ке
опс
ом дошл
асуте
шкавре
ме
на. Ова
јј
еодма
хз
а
тв
ориосв
е
хра
мове
, пај
еча
кз
абра
ниоЕг
ипћа
нимадапринос
ежртв
еисв
еихоте
ра
онаприс
илнирад.
Прича
ј
удас
уј
е
днимора
лидаву
кукаме
њеизка
ме
ноломауАра
биј
с
којпус
тињисв
едоНила
,а
друг
исумора
лит
ајдоне
се
ника
ме
ндаприма
ј
уидаодвла
чебродовимапрекоНиладоЛибиј
с
ких
пла
нина
. Ус
ва
којј
ес
ме
ни, кој
ај
ет
рај
а
лат
риме
с
еца
, ра
дилоуве
кокост
охиља
даљу
ди. Дес
е
т
г
одинај
ера
диот
а
јиз
мученина
родса
монаиз
г
ра
дњипут
акој
имј
ет
реба
лодас
епре
воз
ика
ме
н.
Та
јпос
а
о, помоммишље
њу
, ниј
ебиомног
ома
њинег
оиз
г
ра
дњас
амихпирамида(ј
ерј
едужина
пут
аиз
носилапе
тс
та
диј
а
, ширинаде
с
е
тхва
т
и, ав
ис
инај
енана
ј
више
м мес
т
уиз
нос
илаоса
м
хв
ат
и, абиој
ес
а
водте
с
а
ногка
ме
наукомес
убилеиз
ре
з
а
нес
ликера
з
нихжив
отиња
). Дес
е
т
г
одинај
ет
ра
ј
а
ораднат
омпу
туинаиз
г
ра
дњибре
жу
љканакомес
ена
ла
з
епира
миде
, к
аоина
подз
е
мнимдвора
намаукој
еј
еспрове
ој
е
данк
ана
лизНила
, пај
енај
е
дномос
трв
ууј
еднојт
акв
ој
дв
оранис
а
г
ра
диосе
биг
робницу. Наиз
г
радњис
амепира
мидера
дилос
едва
дес
е
тг
одина
. Онај
е
че
т
вороуг
ла
с
т
а, ис
асв
акес
т
ранеј
еширокаос
а
мпле
та
ра
, аивис
инај
ојј
еист
от
олика
;с
вај
еод
т
е
с
аногка
ме
накој
иј
ебиоиз
ва
нредноле
пос
ложе
н,иниј
е
данкома
дниј
ема
њиодт
ридес
е
тс
т
опа
.
125) Овапира
мидај
еса
г
ра
ђе
нака
ос
т
е
пе
нице
, кој
ене
киз
овуис
калинеилиба
са
мци. Кадсу
из
г
ра
дил
ипрвиба
с
а
ма
к, диз
а
лисус
аз
е
мљеос
та
лока
ме
њепомоћуј
еднес
прав
е, на
чињенеод
ис
те
с
а
нихкра
т
кихг
ре
да
, нас
т
е
пе
ницуиз
на
дов
ог
. Ка
дс
уподиг
лика
меннапрвус
т
е
пе
ницу,
с
т
а
вља
лис
уг
анадруг
ус
пра
ву,кој
ај
ес
та
ј
аланапрвојст
е
пе
ници, ивук
лиг
анадруг
ус
т
е
пе
ницу,
паопе
тнадруг
успра
ву, ит
акоре
дом; билој
еонолик
ос
пра
в
аколикоист
е
пе
ница. А бил
ај
еи
ј
е
днас
прав
акој
ас
е
, ка
дј
ека
ме
нбиоис
тов
аре
н, мог
лалакопре
ме
с
тит
инас
ле
де
ћуст
е
пе
ницу
.
Прича
лис
умиообаованачина
, пас
а
михиј
анав
ео.На
ј
преј
ебиог
от
овврхпира
миде
, паис
под
ње
г
асре
дњиде
о, анакра
ј
уј
ез
а
вршенонајна
ј
доњидео,кој
иле
жинас
а
мојз
емљи. Напира
миди
ј
енае
г
ипа
т
скомј
ез
икубилона
пис
аноколикос
уре
пе
, лукаиче
шња
капот
рошилирадници, а
к
оликос
еј
ош с
ећа
м, ре
ка
омиј
етума
чкој
имиј
епре
водиоова
јна
тписдасут
рошковиоко
из
г
ра
дњеовепира
мидеиз
нос
илихиља
душе
с
тс
т
отинат
а
ленат
ас
ребра
. Акој
ет
от
ачно,коликосу
т
е
кондамора
лииз
носит
иос
та
лит
рошковиз
аг
вожђе
, з
аа
ла
тс
акој
имсура
дили, паз
аоде
лои
ис
хранус
вихра
дника
, кој
ис
утоликодуг
о, ка
кој
ерече
но, мора
линањојдара
де
, ас
е
м тог
а
мис
лим дасуј
ош нема
ловре
ме
наморалидат
е
шука
ме
н, даг
апре
носе
, пас
уча
кмора
лида
к
опа
ј
уиподз
е
мника
на
л.
126) Ке
опсј
ебиот
акорђа
вчове
кдај
е
, ка
дмуј
ене
с
т
алонов
аца
, посла
осв
ој
урође
нукће
ру
ј
а
внукућуиз
а
пов
едиој
ојдаз
а
ра
диз
ање
г
аиз
ве
с
нусв
отунов
ца
; нис
у, на
име,рек
лик
олико.Она
ј
еиз
а
ра
дилаоноликоновцаколикој
ојј
еот
а
цбиона
редио, пај
еис
а
махт
е
ладаподиг
неј
еда
н
с
поме
ник,теј
есв
а
когк
ој
уј
епос
е
тиомолиладај
ојбаре
мпоклонииј
еда
нка
ме
нз
атуг
ра
ђе
вину
.
Одт
огкаме
на
, ка
коприча
ј
у,са
г
ра
ђе
нај
ес
ре
дњаодтриј
упира
мида,кој
ас
ена
ла
з
ииспре
две
лике
ичиј
ај
ес
ва
кас
тра
наширок
ај
е
данипопле
т
а
р.
127) Ка
жудај
еова
јКе
опсв
лада
опе
де
се
тг
одина
, апос
лењег
ов
ес
мртидоша
ој
енапре
с
то
ње
г
овбра
тХе
фре
н. Онј
еист
от
а
копос
ту
па
ока
оибра
тму
, ионј
ес
аг
ра
диој
е
днупира
миду, а
ли
ј
еонама
њаодбра
тов
ље
ве
,ј
е
рс
а
миов
уличноиз
ме
рио. Подњомне
маподз
емнег
робницеиуњу
ниј
ес
пров
е
де
нка
на
лизНила, ка
окодонедруг
е
, укој
уј
ес
прове
де
наводаизНилакрозј
еда
н
из
иданходникикој
ауг
робницит
ечеок
ој
едногос
т
рванакоме
, как
оприча
ј
у
, почивас
а
мКеопс.
80
Те
ме
љј
ојј
ес
а
г
ра
диоодшаре
ногет
иопс
когка
ме
на
, аонај
енижаз
аче
трде
с
етс
топаодонедруг
е
.
Обес
ена
ла
з
еј
е
днапо
реддруг
е
, наис
т
оју
з
вишици, кој
ај
евисо
кана
ј
в
ишест
ос
топа
. Хе
фре
нј
е
в
ла
да
опеде
с
етише
с
тг
одина
.
128) Та
кој
епрошлоредомс
тоишес
тг
одина
, иЕг
ипћа
нис
уз
ас
вет
овре
межив
елиуве
ликој
не
вољи, аихра
мовис
уимз
атовре
мебилиз
а
т
воре
ниинис
ус
еот
вара
ли. Ег
ипћаниз
богмржње
не
радос
помињуовекраљев
е,пачакипира
миденаз
ива
ј
упопа
ст
ируФилит
иј
у,кој
иј
еут
ов
реме
чу
ва
ост
а
даут
омпре
де
лу.
Ке
опс
овс
инМике
рин
129) Ка
жудај
епослеовог
ауЕг
ипт
увла
даокра
љ Мике
рин, Кеопс
овс
ин. Овомес
ениј
е
допа
да
ло пос
ту
па
ње ње
г
ова оца, пај
е от
в
орио хра
мове и доз
в
олио ј
е дот
ле у
г
ње
та
ва
ним
пода
ницимадаоба
вља
ј
ус
вој
епос
ловеидапринос
ежрт
ве
; онј
еиупа
рницамањиховимс
удио
пра
ве
дниј
ене
г
осв
икра
ље
ви. Збогт
акв
огпос
ту
па
њахв
алег
аира
диј
ег
асесе
ћа
ј
унег
оиј
е
дног
к
раљак
ој
иј
евла
да
оуЕг
ипт
у.Неса
модај
ебиопра
ве
данс
удиј
а
, нег
ој
ебиоу
ве
кс
пре
ма
ндаиз
с
в
огџе
паиз
ва
дииумирионог
акој
ибис
ежа
лионање
г
овупрес
уду. Овомбла
г
омипремана
роду
милос
т
ив
омМике
рину,кој
ис
ебринуоз
адоброс
вој
ихпода
ника
, де
силасепрванес
ре
ћадамуј
е
у
мрлај
е
диницакћ
и. Тајг
убит
а
кг
ај
ест
ра
шноража
лос
тиоион, дабикће
рс
а
храниос
ј
а
ј
ниј
еод
друг
их, начиниоддрве
т
акра
вук
ој
ај
еиз
нут
рабилашу
пља
, поз
ла
тиј
еиуњус
а
хранилеш с
вој
е
к
ћери.
130) Овук
равуниј
ез
а
копаоуз
е
мљу, в
ећс
еј
ош з
амој
ев
ремемог
лавиде
т
иуСаису
, г
деј
е
с
т
а
ј
а
лаукра
ље
вск
омдвору,уј
е
днојра
скошнојдвора
ни. Сва
коднев
нос
екра
јњепринос
енажрт
ву
ис
паљу
ј
ураз
нимирис
и, ацеленоћис
та
лног
орика
ндило. Не
да
лек
оодовекра
в
е, уј
еднојдруг
ој
дв
орани, на
ла
з
ес
екиповиМике
риновихљу
бав
ница
, и, премаприча
њус
ве
шт
еникауСа
ис
у, било
ихј
еокодв
а
де
с
е
тдрв
ених, с
вес
амихг
олихже
нскихфиг
урауна
т
природнојве
личини. Кос
уоне
биле
, немог
удака
жемништ
адруг
о,нег
ос
а
мооношт
ос
умионире
кли.
131) Не
ки, опе
т
, прича
ј
уоовојкрав
ииов
е
ликимкипов
имаса
с
вимдру
г
упричу:дај
еМик
ерин
биоз
аљубље
нусв
ој
укће
ридај
уј
ес
илова
ока
дмусениј
ехт
еладапода
. Зат
имприча
ј
удас
е
де
вој
кауочај
а
њуобе
с
илаи дај
уј
еон с
ахра
нио уовукра
ву, адај
емај
каодс
ек
лару
ке
с
лушкиња
макој
есуде
вој
куодве
леоцу, и дас
уоноист
оштос
уонепре
т
рпе
леужив
оту
,
пре
трпе
лиињихов
икипов
и. Мислимдај
ет
ос
амопра
з
нобрбља
ње
, анарочит
одасукипов
има
билеодс
е
че
неру
ке.Ј
ас
амсе
, на
име
,с
в
ој
имвла
с
тит
имочимауве
риодасуонеус
ле
дз
убавре
мена
с
а
меот
па
леиумој
евре
мес
уј
ошле
жалепре
дњиховимног
ама
.
132) Це
лакра
вапокрив
енај
еј
е
днимпу
рпурнимог
рт
аче
м, с
амој
ојс
евидевра
тиг
лав
а
, кој
ису
де
бе
лимслој
е
мбој
епоз
ла
ћени, аиз
ме
ђурог
ов
ај
ет
а
кођеодз
ла
таиз
рађ
енасликакој
априка
з
уј
е
с
унчевкруг
. Крав
аниј
еус
т
ој
е
ће
мс
т
а
ву, нег
оле
жинаколе
нима
, ав
еликај
ека
ообична
, жив
а
к
рав
а.Њус
ва
кег
одинеиз
нос
еј
е
да
нпутна
поље,з
ав
ремес
ве
т
ковине
, ка
дс
еЕг
ипћа
нибиј
ууг
руди
уча
с
тј
е
дногнепоз
нат
огбог
а
, ког
аовом приликом не
ћудаиме
нуј
е
м. Том приликом ииз
нос
е
к
рав
уна
пољез
ат
ошт
ока
жудај
екћи, ка
дј
еу
мирала
,з
а
молиласв
огоцаМике
ринадај
ојдоз
в
оли
дас
ва
кег
одинеј
е
данпутв
идис
унце
.
133) Пос
лег
убитк
акће
ридес
илас
еов
омкра
љуј
ош ј
е
днане
с
ре
ћа.Ст
иг
ломуј
епророчанс
тв
оиз
г
радаБу
тедаћежив
ет
иј
ош с
а
моше
с
тг
одинаидаћеус
е
дмојумрет
и. Тог
ај
ес
тра
шноуз
руј
ало,
т
еј
епос
ла
оиз
ас
ла
никеупророчишт
еииз
г
рдиобог
аз
ат
ошт
ос
уње
г
овота
цис
т
риц, кој
ису
з
ат
ворилихра
мове
, з
а
нема
рилибог
ове
, иунес
ре
ћилиљуде
, жив
елит
оликодуг
о, аон, по
божа
н
чов
е
к, мораћета
кобрз
одаумре
. За
т
иммуизпророчишт
адођ
едруг
апорука
: даонба
шз
а
т
омора
брз
одаумрештониј
ера
диооноштој
ет
ре
балодаради.Ег
ипатј
емора
одапрожив
ит
ешкихст
ои
пе
дес
е
тг
одина
, идвање
г
ов
апре
т
ходникас
уз
на
лаз
ат
о, аонниј
е
. Кадј
еМике
ринра
з
умеодаму
81
ј
ет
осудбином одре
ђе
но, на
пра
вимног
есв
ет
иљкеиу
па
лиихка
дј
ена
с
т
аланоћ, папочеда
пиј
а
нчиидаужив
абе
зпре
с
та
нка,идањуиноћу
, лут
а
ј
у
ћипопољимаишума
ма
,г
дег
одбиса
з
нао
даимана
ј
з
г
одниј
ез
аба
ве
. Тој
ечиниоз
ат
одабидока
з
а
одај
епророчанс
тв
ола
жно,пај
еодноћи
на
пра
виодане
, дабиодше
с
тг
одинана
пра
виодва
на
е
стг
одина
.
БлудницаРодопиј
а
134) Ионј
еса
г
ра
диопира
миду, алионај
ебиламног
омањаодпирамидење
г
оваоца
; билај
е
че
т
вороуг
ла
с
т
а, широкас
ас
ва
кес
т
ранет
ри пле
т
рама
њедва
де
с
етст
опа, и до половинеод
е
т
иопс
когк
амена
. НекиХе
леника
жудај
ет
опира
мидаблудницеРодопиј
е
, а
лит
ониј
еис
т
ина.
Из
г
ле
дамиданисуниз
на
ликој
ебилатаРодопиј
а
,ј
е
рј
ојнебиприписива
лидај
еподиг
лат
а
кву
пирамидукој
ај
е
, т
акорећи, кошт
алабе
з
бројхиљадат
а
лена
та
; акра
јсв
е
г
атог
а
, Родопиј
ај
е
живе
лаз
авре
мекра
љаАма
з
ис
а, анез
ав
ре
меов
ихв
лада
ра
; да
кле, мног
ог
одинапос
лек
раљев
а
к
ој
исуса
з
идалиовепира
миде.Билај
еродомизТракиј
е,иробињаЈ
а
дмона
,с
инаХе
фе
ст
ополиј
ев
а
с
аСама
, идруг
а
рицауропст
вус
абас
нописцемЕз
опом. Иова
јј
е
, на
име
, биоЈ
а
дмоновроб,шт
ос
е
на
рочит
одобровидиизс
леде
ће
г
. Кадс
уизДелфаче
ст
опоз
ив
а
лионогкој
иимадапримиодшт
е
ту
з
ау
бис
т
воЕз
опа, никос
едруг
иниј
еј
а
вионе
г
оба
шЈ
а
дмон, унуконогЈ
а
дмона
, ионј
едобио
одшт
е
ту.Да
кле
, пот
омес
евидидај
еЕз
опбиоЈ
а
дмоновроб.
135) Родопиј
ај
едошлауЕг
ипа
тсаКса
нтом с
аСа
ма
, кој
иј
уј
еова
модов
еодапомоћуње
на
пра
видоба
рпаз
а
р.Њуј
е
, међу
тим, отку
пиоз
аве
ликус
вот
уновцаХа
ра
кс,синСка
ма
ндронима
изМит
иле
не, бра
тпес
никињеСа
фе. Та
кој
еослобођ
ена
, пај
еост
а
лауЕг
иптуиз
а
радиламног
о
новца
, ј
ерј
ебилаиз
в
анре
дно ле
па; тоз
начи мног
онов
цаз
ај
еднуРодопиј
у, али ј
ош у
век
не
довољнодат
имнов
це
мподиг
неј
е
днупирамиду. Паидана
сможес
ва
ко, ког
одхоће, давиди
де
с
е
тиде
оње
ногима
ња
, инет
ре
бамис
лит
идај
еј
а
комног
оновцапоклонилахра
му. Хт
е
лај
е,
на
име, даос
т
ав
иуХела
дине
куус
помену, инакра
ј
уј
еиз
мис
лилане
шт
оштодотлеј
ош ником
ниј
епа
лонапа
ме
т
, теј
епос
ла
лауДелфепок
лонј
е
дномхрамудас
е,ка
оу
споме
нанању,пос
т
ав
и
уДе
лфек
аоз
а
ве
т
нида
р.Заде
с
ет
иде
ос
вогимањада
лај
едасена
прав
имног
оже
ле
з
нихра
жње
ва
,
дов
ољнове
ликихдас
енањимаможеис
пе
ћиј
е
данво,ипос
ла
лаихј
еуДе
лфе
,г
деиса
дале
жена
г
омилииз
аолта
ракој
ис
уподиг
лис
т
а
новнициХиј
а,ба
ш пре
копут
аса
могхра
ма
. УНаукра
т
иј
иј
е
ра
довршилос
в
ојз
а
натвишева
нреднолепихблудница,прес
ве
г
аоваокој
ојј
еовдебилог
овора
,а
к
ој
ај
ебилат
а
кочу
венадај
еуХе
ла
дисв
акоз
наоз
аимеРодопиј
е
, апос
лењеј
ебилане
ка
Архидика
, окој
ојсет
акођ
емног
ог
ов
орилоуХе
ла
ди,а
лиипа
кма
њене
г
ооонојпрв
ој
. АХара
кс
а,
к
ој
иј
ебиоот
купиоРодопиј
у,кадс
евра
т
иоуМит
иле
ну
, исмеј
а
лај
еоштроуј
е
днојс
вој
ојпе
с
ми
пе
сник
ињаСа
фа
. Ас
а
ддапрекине
мпричуоРодопиј
и.
136) Пос
леМикерина
, причалис
усв
ешт
е
ници, Аз
ихисј
епос
т
аокра
љ уЕг
иптуис
а
г
радиој
е
пре
дворј
енаис
т
очнојст
ра
ниХе
фе
с
тов
ахра
ма
, кој
еј
ебилона
ј
ле
пшеина
ј
в
ећеодс
вихост
а
лих
пре
дворј
а. У с
вим пре
дворј
имана
ла
з
илисус
е, доду
ше
, мног
иреље
фиибе
з
бројдивнихз
г
ра
да,
а
лисеуов
омнала
з
ида
леков
ише
. Ка
дј
ез
авре
мењег
ов
ев
ладес
короне
с
т
алоновцауопт
ица
ј
у
,
причај
удај
еуЕг
ипт
удонетз
а
конпокомеј
еприликом у
з
има
њадуг
ас
ва
комораодав
ат
иле
ш
с
в
ог
аоцака
оз
алог
. А удода
ткут
ог
аз
аконада
т
ој
епра
вопов
ериоцудара
сполажес
аса
хра
ном
дужника
. Дужникукој
иј
едаоз
а
логиниј
ехт
еодапла
тидугодређе
нај
ек
аз
наданеможебит
и
с
а
хра
ње
нупородичнојг
робницика
дбудеумро,панинанекомдру
г
оммес
ту
, аист
от
ак
онеможе
с
а
хра
нитиниког
аизс
вој
епородице.Же
ле
ћидана
дма
шис
вера
ниј
екра
ље
ве
, Аз
ихисј
еост
а
виоз
а
у
споме
нунасе
беј
е
днупира
миду,с
аг
рађе
нуодопе
ка
, накој
ојј
еука
ме
нубиоиз
ре
з
а
нова
јна
тпис
:
''Немојдамепотце
њуј
еш упоре
ђе
њусака
ме
ним пира
мидама
, ј
ерса
мј
ав
е
ћаодњих
оноликоколикој
еЗе
всве
ћиодос
та
лихбог
ов
а! Гура
лис
у, на
име
, моткууба
руиблат
о, кој
ес
е
прилепилоз
а.мотку
,с
купља
лиг
а,пасуодњег
анапра
вилиопе
кеинат
ајначинс
умес
а
г
радили.''
Ет
о,т
ој
еониз
ас
ебеос
та
вио.
82
КраљАниз
иј
еие
тиопс
кавладавина
137) Ње
г
овна
сле
дникка
жудај
ебиој
е
да
нс
ле
пикра
љ изг
ра
даАниз
ис
а
, поиме
нуАниз
иј
е.За
в
ре
мењег
ов
евла
деупа
днеСаба
к, ет
иопс
кикра
љ, саве
ликомв
ој
с
комуЕг
ипат
. Ова
јпакс
лепи
к
раљпобе
г
неумочва
рнипреде
о, ает
иопс
кикра
љв
ла
да
шеуЕг
ипт
уокопе
де
се
тг
одина
. Онј
ез
а
т
овре
меобј
а
виоданиј
е
дногЕг
ипћа
накој
ибудез
г
решионећеубит
и, нег
оћес
ва
когиз
ве
ст
ипред
с
уди,пре
маве
личиникривице
, бићес
ва
комодре
ђе
нодаис
копаиподиг
ненас
ипеублиз
иниг
ра
да
изког
ај
еокрив
ље
нибио. Ината
јначинсуг
ра
дов
ипос
т
алиј
ош в
иши. Првис
у,на
име,путбили
у
з
диз
ани к
опа
ње
м на
сипаи ка
на
лаз
авре
мекра
љаСе
з
ос
т
рис
а
, адру
г
и путз
авре
меовог
Ет
иопља
нина, пасусеј
ак
оувису
з
диг
ли. У Ег
ипт
уј
ебило, додуше
, мног
овисок
оуз
диг
нут
их
г
радов
а, алиниуј
е
дномз
е
мљаниј
ебилат
аковисок
онас
ут
ака
оуг
радуБу
ба
с
т
иди, укомес
е
на
лаз
ииз
нача
ј
а
нпоме
нахра
мбог
ињеБуба
с
тиј
е
. Има
, доду
ше
, иве
ћихис
купоце
ниј
иххра
мова
,
а
линешт
оприј
а
т
ниј
еодовог
анеможесениг
девиде
т
и. Бог
ињаБу
ба
с
тиј
анахе
ле
нс
комј
ез
ику
з
на
чиАрт
емида
.
138) Ње
нхра
миз
г
ледаов
ак
о: це
охра
м, се
мула
з
а, пре
дст
а
вљај
е
дноост
рво. ИзНила
, на
име,
дола
з
едоула
з
адв
аис
копа
нака
на
ла
, кој
инис
уме
ђус
обомс
пој
е
ни, ит
ој
еда
нсј
едне
, адруг
ис
друг
ес
т
ране
. Сва
киодњихј
еширокс
т
ост
опаиз
а
с
енче
нкрошњамадрв
ећа
. Пре
дворј
емус
е
на
лаз
инавис
иниоддес
е
тхва
т
ииукра
ше
ној
ез
наме
нитимкиповима, висок
импошес
тла
ка
т
а.
Хра
мс
ена
ла
з
иус
ре
диниг
ра
даиз
ав
ремеше
т
њеможеодг
оредас
епос
ма
т
расас
вихс
т
рана.
Одг
ореможедас
епосмат
раз
а
т
ошт
ој
ег
ра
ддоноше
ње
мз
е
мљеу
з
диг
нут
, ахра
мј
еост
а
одолена
првобит
номмес
т
у. ок
оње
г
ас
епружај
еда
нз
идс
аре
ље
фнимс
лика
ма, аунутрасена
ла
з
иј
една
шумицасв
ис
окимдрве
ће
миуњојс
ена
лаз
ихра
м, аухра
муј
ебог
ињинкип. Дужинаиширина
хра
маиз
нос
иј
е
данст
а
диј
. Доула
з
аводиј
е
днак
амењемпоплочанаце
ст
а
, дуг
а
чкаокотрист
а
диј
а,
аширокачет
ирипле
т
ра; онаводипре
маис
токупре
кот
рг
адоХермес
овогхрамаисњенеобе
с
т
ра
неуз
дижус
едоне
бав
ис
окас
та
бла
. Ет
о,т
акоиз
г
ле
даова
јхра
м.
139) На
ј
з
а
д, прича
ј
удас
ус
еос
лободилиодовогЕт
иопља
нинанаова
јна
чин. Онј
епобе
г
аоиз
Ег
ипт
а
, пошт
ој
еус
ниоова
ка
вс
а
н: учиниломуседај
ек
рајње
г
ас
т
аоне
кичове
киса
ве
т
ова
ому
дас
а
куписв
есв
ешт
е
ник
еуЕг
ипт
уидаихс
вепрес
е
чепос
ре
дини. Пос
лет
ог
ас
наре
ка
ој
едаму
из
г
ле
дака
одаг
абог
овихоћедана
ве
дудас
еог
ре
шиос
ве
т
иње, паданас
т
ра
дабилоодбог
ова
билоодљуди. И ре
ка
ој
едаонт
онећеучинит
и, ве
ћдај
еис
т
е
кловре
мез
акој
емуј
е
, према
пророчишт
у, билоодре
ђе
нодав
ла
дауЕг
ипт
у, апос
ледаоде. Ј
ош докј
ебиоуЕт
иопиј
и,
пророчишт
акој
имас
еслужеЕтиопљани, биласумупроре
кладаћеуЕг
ипт
увла
дат
ипе
де
се
т
г
одина
. Будућидај
ес
а
дововре
мепрошло,аис
а
нг
ај
еуз
не
мирио,Са
бакј
едобров
ољнона
пу
ст
ио
Ег
ипа
т
.
140) Ка
дј
еЕт
иопља
нинот
иша
оизЕг
ипта
, доша
ој
епоновонав
ла
стс
ле
пикра
љ измочв
арних
пре
делаДоње
гЕг
ипта
, г
деј
ежив
ео педе
се
тг
одина нане
ком ос
т
рву кој
еј
ес
ам на
чинио
на
сипа
њем пе
пе
лаиз
е
мље
. Кадсуму
, на
име, дола
з
илиЕг
ипћа
никој
ис
умора
ли, криј
ућиод
Ет
иопља
нина, дамудонос
ехра
ну
, онихј
емолиодамудонос
еипепе
ланапоклон. Ов
оост
рво
ниј
еникомог
а
одана
ђепреАмирт
е
ј
а
, не
г
осусера
ниј
икра
ље
виму
чиливишеодс
еда
мс
т
отина
г
одина
,а
лиг
анис
умог
линаћи.Тосеос
трв
оз
овеЕлбоиобиммуј
еус
ве
мубиоде
с
етс
т
адиј
а
.
141) Пос
ле ов
ог
ак
раље
мј
епос
т
а
о Хе
фе
ст
ов с
ве
ште
ник, комеј
ебилоимеСе
т
он. Он ј
е
пот
це
њива
оег
ипа
т
с
кера
т
нике,ка
одамуне
ћеника
дбитипот
ре
бни, пас
ениј
еу
ст
руча
ва
оидаих
у
вре
ди, теимј
еоду
з
еодв
анае
с
тна
ј
бољихј
ут
а
раз
е
мље
, кој
есуимда
лира
ниј
икра
ље
ви. Пос
ле
т
ог
аа
рабиј
с
кииа
сирск
икра
љ Са
на
харибна
падненаЕг
ипа
тс
аве
ликомвој
ском; иег
ипат
с
ки
ра
т
ници нис
ухт
е
ли дапомог
нуСет
ону. Кадај
есв
ешт
е
никвидеодамуј
ез
а
пре
т
илав
елика
опа
снос
т,от
иша
ој
еухра
мипредкипомбог
ат
ужиосеикука
оз
богопа
с
нос
т
икој
амуј
епрет
ила.
Докј
еонј
адикова
о, у
хв
ат
иг
аса
н, т
ез
а
с
пииус
никак
ој
екра
јње
г
ас
т
аобогихра
бриог
ај
едас
е
небој
иидас
амохраброидеусус
ре
та
ра
биј
ск
ојвој
с
ци, ј
е
рћемуонпос
ла
типомоћ. Пове
рова
вши
83
с
ну, онс
еулог
орисас
вимаонимакој
исумус
еуЕг
ипт
убилиприкључили, уПелуз
иј
у(т
уј
е
к
лана
цкрозкој
ис
еула
з
илоуз
е
мљу). Никоодра
т
никаниј
епоша
осњим, не
г
ос
а
мот
рг
овци,
з
ана
тлиј
еибе
с
пос
лича
ри. Ка
дј
ет
а
мос
т
иг
а
о, на
ва
леноћунане
приј
а
те
љенеброј
е
нипољс
ки
мише
виииз
г
риз
уимлуковеит
оболцез
ас
тре
ле
, падршк
еодшт
ит
ова
, та
кодасуидуће
гј
ут
ра,
поштос
убилибезоружј
а
, на
г
лиубекс
т
воимног
иодњихиз
г
инули. Ј
ош ис
а
дас
еуХефес
т
овом
хра
муна
ла
з
икипов
огкра
љас
ај
е
дниммишемуруциинање
мус
еможепрочит
а
тиова
јна
т
пис
:
''Пог
леда
јмеибудипобожан!''
Де
с
етхиљадагодинаисториј
е
142) Ег
ипћа
ниињиховис
ве
шт
еницит
олик
ос
упричалисв
ој
уис
т
ориј
уиот
крилисумидај
еод
првогдопос
ле
дње
гкра
ља
, доов
огХефе
с
т
овогсв
ешт
еника, билот
рис
т
отинечет
рде
с
етиј
е
дно
поколе
ње
, идај
ез
атов
ремев
лада
оис
т
ибројикраљев
аиврхов
нихс
ве
шт
е
ника
. Ат
рис
т
отине
поколе
њаиз
нос
илој
еде
се
тхиља
даг
одина
,ј
е
ртриљудск
апок
олењачинис
т
от
инуг
одина.Акос
е
ос
т
а
лоче
трде
с
етиј
е
днопоколе
њедоданаонихт
рис
тот
ине
, т
оондас
веиз
нос
иј
ош да
љих
хиља
дут
рист
от
инеиче
т
рдес
е
тг
одина.Зав
ремеов
ихј
е
дана
ес
тхиљадат
рист
от
инеиче
т
рдес
е
т
г
одина
, причај
уони, ниј
ес
еника
дниј
е
да
нбогпој
а
виоучове
чј
емоблику; паник
ас
ниј
е,з
ав
реме
к
раљев
акој
ис
упреиликас
ниј
евла
да
лиуЕг
ипту
,т
ос
е
, коликоониз
на
ј
у, ника
даниј
едог
одило.
Ут
окуов
огвре
мена
, кажуони, су
нцечет
ирипут
аниј
еиз
а
шлонаоном ме
ст
унакомеобично
из
ла
з
и,два
путј
еиз
а
шлот
а
мог
дез
а
лаз
и,адв
апутз
а
шлот
а
мог
десерађ
а.УЕг
ипт
унис
уз
богт
ог
а
на
ст
упиленика
квепроменениупог
ле
дуплодност
из
е
мљениуве
з
ипопла
варе
кеНила
, анису
на
ст
упилепроме
нениупог
ле
дуболе
с
тинит
ис
ес
мрт
нос
тпов
ећа
ла
.
143) Ка
дсеис
т
орича
рХе
кат
е
ј
, приликом с
вогборав
кауТеби, похва
лиос
вој
им порек
лом и
с
в
ој
еколенопооче
војг
ра
ниуше
с
на
е
ст
омколе
нудов
еоуве
з
усане
кимбог
ом, пос
т
упилис
ус
њим Зе
вс
ов
и иАмонов
ис
ве
ште
ници ист
ока
оисамном, иа
кос
еј
аниса
м раз
мет
а
ос
вој
им
поре
клом. Одв
елисуме
, на
име
, уода
ј
уве
ликогхра
маит
амосумиредом пока
з
а
лиог
ромне
дрв
енекипов
ес
вихра
ниј
епоме
нут
ихв
рховнихсв
ешт
е
ника, ј
ерј
ес
ва
киодњихј
ош з
асв
ог
а
живот
аост
а
виот
амос
војкип. Број
е
ћиипока
з
уј
ућиих, с
кре
ну
лис
умис
ве
шт
ениципа
жњунато
дас
усере
ђа
лис
индосв
огоца
, итопочев
шиодкипапос
ле
дње
гумрлогпрвос
ве
шт
еника
, па
ре
дом докми с
венисупоказ
али. И ка
дс
еХек
ат
е
јпоз
ва
о нас
вој
епореклои т
врдио дау
ше
с
на
е
ст
омколе
нупрење
г
апот
ичеодне
когбог
а, из
нелисупре
дњег
а(ит
оуброј
ев
има) с
вој
е
пре
тк
еинисусес
ложилисњимдане
кичове
кможедаводипоре
клоодбог
а.Каз
алис
умус
вој
е
поре
кло ова
ко. Рек
ли с
у дај
есв
ак
и од ов
их ог
ромних к
иповабиој
е
дан ''пиромис
', и с
ин
''пиромис
а
'', пас
умупока
з
а
литрис
т
от
инече
трде
с
етипе
т(ј
е
дногз
адру
г
им) ог
ромнихкипов
а,и
ниј
е
данодњихниј
епот
ица
оодне
когбог
аилихе
рој
а. Пиромиспакз
начинахе
ле
нс
комј
ез
ику
обра
з
ов
анив
ас
пит
а
нчов
ек
, издобрепородице
.
144) Та
квисубилис
виљудичиј
ис
ек
иповит
а
мона
ла
з
еидале
кос
убилиодт
ог
адабуду
бог
ов
и. Прењихсув
ерова
т
нобог
ов
ивла
далиуЕг
иптуиживе
лимеђуљу
диманаова
јна
чин: ув
ек
ј
еј
е
да
нодњихбиов
рховнивла
да
р. Пос
ледњивла
дарбиој
еОрос
, с
инОз
ириса
, ињег
аХе
ле
ни
з
овуАполон. Онј
еучиниокра
јв
ла
да
виниТифонаибиој
епос
ле
дњик
раљЕг
ипта
. Оз
ириссена
хе
ле
нс
комј
е
з
икуз
ов
еДионис.
145) КодХе
ленас
есма
традас
уХе
ра
кло, ДионисиПа
нна
ј
мла
ђабожа
нст
в
а, докј
еПа
нк
од
Ег
ипћа
нана
ј
с
т
а
риј
ебожанс
тв
оиј
е
да
нодта
коз
ва
нихос
ампрвобитнихбог
ова
, аХе
ра
клој
еј
еда
н
одта
коз
в
анедруг
ег
рупеоддва
на
е
стбог
ов
а,докј
еДионисприпада
от
ре
ћојг
рупибог
ова
, кој
ај
е
пос
та
лаодонихдва
нае
с
т
. Коликој
е
, попричањуЕг
ипћана
, прошлог
одинаодХе
ра
кладокра
ља
Ама
з
иса
,ј
аса
мве
ћраниј
еобј
а
снио. А з
аПа
нака
жудај
ес
та
риј
иодХе
рак
ла, з
аДионис
адај
е
мла
ђиодс
вихњих, пасеипа
крачу
надај
еиз
ме
ђуњег
аик
раљаАма
з
ис
абилопет
на
е
с
тхиља
да
г
одина
. Ег
ипћа
ниис
тота
кот
в
рдедаонитота
чноз
нај
у, ј
е
рбеле
жеиброј
ес
вег
одине
. Алиј
е
Дионис
,з
аког
асемислидај
ебиос
инСе
ме
ле,Ка
дмовеће
рке,домог
адобаимаонај
вишехиљаду
84
ише
стс
т
отинаг
одина
, аз
аХе
ра
кла
, синаАлк
ме
нина
, с
ма
т
рас
едај
еима
оокоде
ве
тс
т
отина
г
одина
, докз
аПана,с
инаПене
лопина(Хе
ленис
ма
т
ра
ј
уПа
наз
ас
инаХе
рме
саиПе
нелопе
), мис
ле
дане
манит
оликог
одинаколикоимаодТрој
а
нск
огра
т
адомог
ав
ремена
, т
ј
. окоос
амс
т
отина
г
одина
.
146) Чит
а
оцимаост
а
ј
енара
с
положе
њудасеодлучез
ај
еднооддв
ат
врђ
ењаитоз
аоноукој
еко
в
ишеве
руј
е
;ј
ас
ам, ме
ђут
им, из
не
осв
ој
емишље
ње
. Дас
усе
, наиме
, Хе
ра
кло, синАмфит
риона,
Дионис
, с
инСе
ме
ле, иПан, синПе
нелопе
, родилииос
т
аре
лиуХела
ди, мог
лобис
ере
ћидасу
билис
а
мољу
диидас
уса
моз
а
држа
лииме
наонихс
т
арихбожанст
а
ва
. Са
дапа
кХе
ленипричај
уда
ј
еЗе
всДиониса
, одмахчимс
еродио, з
ашиоус
вој
ебе
дроиодне
ог
ауНиз
укој
ас
ена
ла
з
иис
под
Ег
ипт
а
, уЕтиопиј
и, алинис
уус
т
ањудака
жукудај
еПа
нот
иша
опослесв
огрође
ња
. Ме
ниј
е,
да
кле
, пос
та
лој
а
снодасуХе
ле
низ
аиме
наовихбог
овадоз
на
лика
с
ниј
ене
г
оз
аименаос
та
лих. А
Хе
ленимис
ледас
убог
овиондана
с
т
алика
дсуониз
ањихс
а
з
на
ли.
Дванае
с
ткраљевина.Подиз
ањеЛабиринта
147) Тој
е, да
кле
, оношт
оса
миЕг
ипћаниприча
ј
у. Са
даћупрећинаоношт
оидруг
иљуди
причај
уштасеут
ојз
е
мљидеша
ва
, ауче
мусеиЕг
ипћа
нисла
жусањима
, алићуиј
ат
омедодат
и
оноштос
а
мв
лас
т
ит
имочимавиде
о.Ка
дс
ус
еЕг
ипћа
ниос
лободили,из
а
бра
лис
упос
левла
дав
ине
Хе
фес
т
овогсв
ешт
еника(ј
ернисумог
лидаживебе
зкра
ља) два
на
е
сткра
ље
ваиподелилису
Ег
ипа
тнадва
на
е
стде
лова
. Овикра
ље
вис
ус
еородилипомоћуже
нидбиивла
далис
уус
вој
им
обла
с
т
има
, пас
ус
еспораз
у
ме
лидаиз
ме
ђус
ебенера
ту
ј
уидане
ћера
дит
инат
омедај
е
данима
в
ишеоддруг
ог
а,нег
одаживеуна
ј
в
еће
мприј
а
т
ељс
т
ву.Та
јс
пора
з
умс
унапра
вилиис
а
вес
ног
ас
е
придржа
ва
лиз
богтог
ашт
оимј
епророчиште
, чимсус
ту
пилинав
лас
т
, пре
дс
ка
з
а
лодаћеона
ј
к
ој
иодњихбудепринеожрт
вууХе
фе
ст
овухрамуизбронз
анепос
уде
, пос
т
ат
икра
љ целог
Ег
ипт
а
. Стог
ас
ус
виз
а
ј
е
дноишлиус
вехра
мове
.
148) Ис
тота
косуодлу
чилидаз
а
ј
е
дничкиос
т
ав
еиз
асе
беј
еда
нспоме
ник, пас
ус
а
г
ра
дили
с
ла
вни Лав
иринт
, кој
ис
ена
лаз
ионе
штоиз
на
д Ме
рисј
ез
е
ра
, ублиз
ини г
радакој
ис
ез
в
ао
Крок
одилопољ. Ј
ас
амг
асв
ој
имочимавиде
о, ит
ој
енеопис
иволепаг
ра
ђе
вина
. Кадбисе
, на
име,
с
а
бра
лосв
ешт
ос
уХе
ле
ниура
дилинаг
ра
ђе
њутв
рђа
ваиг
ра
ђе
вина
, в
иде
лобиседај
еуњих
у
ложе
номањет
ру
даитрошкане
г
оуов
ајЛа
виринт
, иа
кос
уит
ека
ковре
днипоме
наихра
му
Ефе
з
уиона
јнаСа
му.Билесу
, да
кле,ипира
мидене
обичноз
на
ча
ј
наде
ла
, ис
ва
каодњихвр
еде
ла
ј
еоноликоколико мног
охеле
нс
ких де
лаз
а
ј
едно, а
ли ова
јЛав
иринтна
дма
шу
ј
еча
кис
а
ме
пирамиде
. Он, наиме
, имадва
нае
с
тпокриве
нихт
ре
мова
, чиј
ас
ув
рат
абилаокре
ну
т
ај
е
днапрема
друг
има, поше
стуре
дус
ас
еве
рнеипоше
стсј
ужнес
т
ране
, асас
пољнес
тра
несусв
ибили
опа
са
ниј
еднимз
идом. Уње
муј
ебилодв
еврс
т
еода
ј
а
. Пос
т
ој
а
лес
уподз
е
мнеодај
еина
дњима
друг
е,кој
ес
убилеиз
на
дз
е
мље,св
ег
атрихиља
де,ит
охиља
дупе
тст
от
инај
е
днихиис
тот
олико
друг
их.Горњес
амвиде
ос
вој
имочимаипрошаокрозњих,т
емог
уоњимаг
оворит
ика
оочев
ида
ц,
аоподз
е
мнимс
а
м доз
на
опоприча
њу
. Ов
емие
г
ипа
т
скичу
ва
ринисуника
кохте
лидапока
жу
,
г
оворе
ћидасет
амона
лаз
ег
робницек
раљев
а,кој
ис
упремног
ов
ременаса
г
ра
дилиова
јЛа
виринт,
иг
робовис
ве
тихкрокодила
. Пре
матоме, оподз
е
мнимода
ј
а
маг
оворимоноштос
амчу
о, аоне
из
надз
емље
, т
ена
дљудс
кет
воре
в
ине, в
иде
ос
ам св
ој
им очима
. Прола
з
икроздв
оранеи они
в
иј
уг
а
ви ходници кроз т
ре
мов
е, кој
ис
у ук
раше
ни ра
з
ним с
лик
ама и рељефима
, из
а
з
ива
ј
у
бе
с
кра
ј
нодивље
ње.Изј
едногт
ре
мау
лаз
исеудвора
ну, издвора
неуг
а
лериј
е,изг
а
ле
риј
аудруг
е
ода
ј
еиизњихопе
тудруг
ет
ремове
. Тав
а
ницес
виховихсуодка
ме
на
,к
аоиз
идови, аз
идовису
пунирељефа, докј
ес
ва
кит
рем окруже
нпра
вим ре
дов
имас
тубоваодбе
логме
рме
ра
, кој
иј
е
из
в
анре
дноле
пос
ложен. Накра
ј
ње
му
г
луЛа
биринт
ауз
дижесеј
е
днапирамида
,в
ис
окаче
т
рдес
е
т
хв
ат
и,св
еликимре
ље
фима
, ау
ла
зуњуна
прављенј
еис
подз
е
мље.
Ме
рис
овоЈе
з
е
ро.Пс
аме
тихпре
уз
имавлас
т
85
149) Докј
еЛа
виринтј
еднове
лича
нс
т
ве
норе
ме
к-де
ло, т
а
коз
ва
но Мерисј
е
з
е
ро, накомеј
е
с
а
г
ра
ђе
нЛав
иринт
, пр
едс
т
ав
љај
ош не
штов
елича
нс
тв
е
ниј
е
. Обим муиз
нос
итрихиља
деше
с
т
с
т
от
инас
т
адиј
а
,т
ј
. шез
дес
е
тс
хе
на
, да
клеис
т
от
оликоколикоцелае
г
ипат
с
каморс
каоба
ла
. Уз
дуж
с
епружаупра
в
цуодј
уг
апре
мас
е
ве
ру, анана
ј
ду
бљемме
ст
удубинамуиз
нос
ипе
де
с
е
тхва
т
и.
Одма
хсевидидај
еис
копа
ноина
пра
вљеночове
чј
омру
ком. Отприликеусре
диниј
е
з
е
рана
лаз
ес
е
дв
епира
миде
, иобес
едижуиз
на
дводез
апе
де
с
е
тхва
т
и, аис
т
отол
икодубоког
ра
ђе
нј
еионајдео
подв
одом, инаобес
ена
ла
з
ипој
еда
ног
рома
нка
ме
никипкој
ис
е
динака
ме
нојст
олици. Вис
ина
пирамидаиз
нос
и, да
кле
,с
тохв
ат
и, ас
т
охва
тиј
еис
тошт
оиј
е
данс
та
дијодше
стплет
а
ра; ј
еда
н
хв
атиз
нос
ише
с
тс
топаиличет
ирилак
та
, ај
е
днаст
опачет
ириша
ке
, докј
е
да
нлак
атиз
нос
ише
с
т
ша
ка
. Водауј
ез
еруниј
еиз
в
орска(ј
ерј
еце
лаз
е
мљаут
омпре
де
луврлос
ирома
шнав
одом), не
г
ој
е
дов
еде
наизНилакрозј
е
данка
на
л. Онат
ечеше
стме
с
е
циуј
е
з
е
ро, ашес
тме
с
ециот
ичена
т
рагу
Нил. Кадводаот
ичеизј
е
з
е
ра
, т
а
дариболовда
ј
екра
ље
вс
којблаг
ај
ниприхододј
едногт
а
ле
нт
а
с
ре
брадне
вно,ака
дт
ечеуј
ез
еро,приходиз
носис
амодва
дес
е
тмина.
150) Домороцика
жудај
е
з
е
роот
ичеј
е
дним ка
нал
ом исподз
е
мљеуСирт
с
киз
а
ливуЛибиј
и,
к
ој
ипрола
з
иназ
а
падпремасре
диниз
емље
, из
на
дМе
мфиса
, поредс
а
михпла
нина
. Бу
дућида
ниг
денис
амв
иде
оис
копа
нуз
е
мљуизовогка
на
ла
, ипошт
омит
ониј
едаломира
, ра
с
питива
оса
м
с
екодљу
дикој
исус
та
нова
лиокоса
могј
е
з
ера
, кудседе
лаов
аископа
наз
емља
. Ре
клисумикуда
с
уј
еодне
ли, иј
ас
амимодма
хпове
рова
о, ј
е
рс
а
мчу
одас
утоис
т
ов
ећра
ниј
еу
радилиуАз
иј
и, у
г
радуНинив
и. Кра
љ НинивеСа
рдана
па
лчува
ој
е, на
име
, в
еликуколичинунов
цауподз
емним
риз
ница
маилопов
исуна
ме
ра
ва
лидамугаода
т
леукра
ду
. Копа
лисуодс
вој
ихкућауправ
цу
к
раљев
адв
орај
е
данпо
дз
емниходник, аз
е
мљукој
усутомприлик
омископа
либа
цалис
уноћуу
ре
куТиг
рис
, кој
иј
ет
е
ка
о поре
дг
ра
да; и т
а
ко сура
дили докнис
у из
вршили оно штосу
на
ме
ра
ва
ли. Ов
имире
кошедас
ет
акора
дилоиуЕг
ипт
уприликомкопа
њаовогј
е
з
е
ра
, са
моне
ноћу, не
г
одању
. Ег
ипћа
нис
у, на
име
, однос
илиис
копа
нуз
е
мљууНил, аонј
уј
ераз
нос
иои
т
а
ложио.Да
кле
, причас
едај
енат
ајначинис
копа
ноов
ој
е
з
е
ро.
151) Да
кле
, онихдва
на
е
сткра
ље
вапридржав
алос
ес
вој
ихобав
е
з
а. Алиба
ш кадс
ухт
елида
прине
суј
ош ј
е
днужртвууХе
фе
с
тов
ухра
му, после
дње
гданас
ве
т
ковине
, кој
омприликомимј
е
првос
ве
шт
еникиз
нос
иоз
лат
непос
уде, кој
имас
ус
еобичнос
лужилиз
авре
меиз
лива
њажртв
е,
де
с
илос
едај
епрв
ос
вешт
е
никпог
ре
шиоуброј
уииз
не
оса
мој
е
данае
с
тпос
уда, иак
оихј
ебило
дв
ана
ес
т
. Та
даПс
а
ме
тих, кој
иј
ест
а
ј
а
опос
ле
дњиуре
ду, пошт
ониј
едобиопе
ха
р, с
кинесв
ој
шле
м, к
ој
иј
ебиоодбронз
е
, ињимеиз
лиј
ежртв
у.Идруг
икра
љев
ис
унос
илишле
мов
еиималиих
т
а
данаг
лав
ама
. НоПс
амет
ихниј
еништарђа
вомис
лиока
дј
еуз
еошле
м, а
лис
уост
а
липриме
тили
шт
ај
еонура
дио.Се
тилис
ус
еоног
ашт
оимј
ебилопроре
ченодаћеона
јодњихкој
ибудеиз
лио
жрт
вубронз
аномпос
удомс
амз
ав
лада
т
иуЕг
ипт
у.Нис
усеодлу
чилидаг
аубиј
у,ве
ћг
апоз
овуна
одг
ов
орнос
т
. Међ
ут
им, ка
дс
енас
а
слуша
њуис
пост
а
вилодаонтониј
ена
ме
рноура
дио,одлу
чеда
муодуз
муве
ћидеоње
г
овевла
ст
иидаг
апрот
е
рај
уумочва
рнепре
де
ле
, памунаре
дедас
ене
мичеода
ндеиданедола
з
иуЕг
ипат
.
152) ОвогПс
а
ме
т
ихав
ећј
ера
ниј
еј
еда
нпутпрот
е
раоизЕг
иптаЕт
иопљанинСаба
к, кој
имуј
е
у
биоиоцаНе
ка,пај
еПс
аме
тих,бе
же
ћиодње
г
а
, доша
оуСириј
у
, апос
лет
ог
а,ка
дј
еЕтиопља
нин
з
богпр
ивиђе
њауснунапус
тиоЕг
ипа
т,дове
лис
уг
ана
т
рагуЕг
ипа
тст
а
нов
нициСа
ис
кого
круг
а
.
И ка
дј
еподруг
ипутпос
та
ок
раљем, де
силомус
едај
еопе
тз
богшле
мамора
одабе
жи у
мочва
рнеобла
ст
иодонихј
е
да
на
е
сткра
ље
ва
. Пошт
ој
ебиоу
бе
ђе
ндас
умуониу
чиниливе
лику
не
пра
вду, одлучидаим с
еос
ве
т
и. Обра
т
ис
ез
аса
ве
т
, Ле
т
ином пророчишт
ууБут
и, кој
еј
еу
Ег
ипт
ува
жилок
аона
ј
боље, иономуодг
оворидаћe ce ос
ве
таос
т
ва
рит
ика
дас
аморадођу
бронз
а
ниљуди. Ниј
еника
комог
а
одаве
руј
едамубронз
аниљу
димог
удоћиупомоћ.Алиу
скоро
пос
лет
ог
ане
вољана
т
ераЈ
онцеиКа
рце
, кој
ис
убилиис
пловилира
диг
ус
а
рења, идоне
сеиху
Ег
ипа
т
. Ка
дсус
еондеис
крцалиусв
ој
им бронз
а
ним оклопима, дођ
ене
киЕг
ипћанин иј
а
ви
Пс
амет
иху
, пошт
оова
јника
дра
ниј
ениј
ебиов
иде
ољудеубронз
а
нимок
лопима
, дас
удошлине
ки
бронз
а
ниљудиидапља
чка
ј
уз
емљу. Та
дас
еПса
ме
т
ихс
ет
идасепророча
нс
т
воос
тв
аруј
е
, ле
по
86
примиЈ
онцеиКа
рце
,т
еихве
ликимобећа
њимапочнена
г
ова
ра
тидаст
упеус
лужбукодње
г
а.Ов
и
натоприс
т
ану, ионт
а
да, помоћуплаће
никаис
вој
ихприс
т
алицаизЕг
ипт
а
, з
бациипрот
е
ра
к
раљев
е.
153) За
в
лада
вши са
м уце
лом Ег
ипт
у, Пса
мет
их са
г
ра
ди пре
дворј
енај
у
г
оз
а
па
днојс
т
рани
Хе
фес
т
овахрамауМе
мфис
уипрек
опут
апре
дворј
ај
еда
нт
ре
мз
аАпис
а
, укомег
ахра
некадс
е
пој
ав
и. Тре
мј
еунаоколоок
ру
же
н.ре
дов
имас
т
убованак
ој
имас
ена
ла
з
емног
ире
ље
фи. Утре
му
с
е
, уме
с
т
ост
убова
, нала
з
еог
ромникипови, два
на
е
с
тла
ка
т
ав
ис
оки. Аписс
енахеле
нскомј
ез
ику
з
овеЕпа
фос
.
154) Пс
амет
ихј
еЈ
онцимаиКарцима,к
ој
исумуучинилиус
луг
е
, даодас
енас
е
леназ
е
мљишту
к
ој
ес
ена
ла
з
илос
аобес
т
ра
неНила, у
пра
вој
еднипре
копут
адруг
их, ит
ојс
уз
емљида
лииме
''Лог
ори''. Да
оимј
е
, дакле
,т
оз
е
мљиштеаис
пу
ниој
еис
веост
а
лоштоимј
еобе
ћа
о. Пове
риоимј
е
ча
киег
ипа
т
с
куде
цудаихов
ина
учехе
ленс
киј
е
з
ик, иодов
едеце
, кој
асут
адакодњихнаучила
хе
ле
нс
киј
е
з
ик
, потичус
а
дашњит
умачиуЕг
ипт
у.ИЈ
онцииКа
рцис
удуг
овре
ме
нас
т
а
нова
лина
т
ом з
е
мљишту
. Онос
ена
ла
з
ине
да
лек
оодмора, ма
лоисподг
ра
даБубас
т
иде
, нат
акоз
ва
ном
Пе
лу
з
иј
с
ком рук
ав
цууНилс
којде
лт
и. Ка
с
ниј
еихј
ек
раљ Ама
з
исода
ндепре
се
лиоуМе
мфис,
на
чинив
шиодњихт
е
лес
нуг
а
рдурадиобе
з
бе
ђе
њаодЕг
ипћа
на
. Одњихов
огна
с
ељав
ањауЕг
ипту
поче
ој
ес
а
обра
ћа
јиз
међуХе
ладеи Ег
ипт
а
, и от
удаима
мт
ачнепода
ткеос
ве
мушт
ос
еод
Пс
амет
ихов
огдобаика
с
ниј
е
, де
ша
ва
лоуЕг
ипт
у.Онис
у,на
име
, билипрв
иљу
дикој
ис
уг
оворили
с
т
ра
нимј
ез
иком, ак
ој
ис
усенас
е
лилиуЕг
ипту
. Аупре
де
лупа
кизког
асук
ас
ниј
епре
се
ље
ниј
ош
с
уумој
евре
мепос
т
ој
а
ледиз
а
лицез
абродовеиост
а
цињихов
ихна
с
е
ља. Ет
о, т
а
кој
еПса
мет
их
з
ав
лада
оуЕг
ипту
.
ПророчиштеуБути
155) Иа
кој
еве
ћмног
опут
абилопоме
ну
тоонопророчишт
еуЕг
ипт
у,ј
аћуоње
муипос
е
бнода
г
оворим, ј
е
ронотоз
а
с
лу
жуј
е
. Овоег
ипа
т
с
копророчишт
епосв
еће
ној
ебог
ињиЛе
т
иина
ла
з
ис
еу
в
е
ликомг
раду, укој
ис
едола
з
ик
адс
еодмораплов
иузНилс
куделт
ут
ак
оз
ва
нимСе
бонит
ск
им
ру
кав
це
м. Гра
дук
омес
еонона
ла
з
из
овесеБута
, каоштоса
мве
ћра
ниј
ере
као. Ов
де
, уБут
и,
на
лаз
ис
ехрамАполонаиАрт
емиде
. Хра
мбог
ињеЛе
те
, укомес
ена
ла
з
иипророчишт
е, в
рлој
е
в
е
ликиипре
дв
орј
емуј
ев
ис
окоде
с
е
тхва
ти. На
поменућуионошт
омеј
еодс
ве
г
аштоса
мвидео
на
ј
в
ишез
а
дивило. Тајс
ехра
мнала
з
иус
ве
томЛе
т
иномг
а
ј
уиз
идовисумуна
чиње
ниодј
е
дног
к
ома
дака
ме
на,ас
ва
киј
едугивисокче
т
рде
с
етлак
ат
а
, пај
еикровт
а
ва
ницеиз
на
дњиходдруг
ог
к
амена
, ас
т
ре
хамуј
еодчет
ирила
кт
а
.
156) Да
кле
, ов
аз
г
ра
дај
ене
шт
она
ј
з
на
ча
ј
ниј
еуг
а
ј
уодс
ве
г
аштоса
мт
амовиде
о, аодма
хпос
ле
њедола
з
ит
а
коз
ва
ноос
т
рвоХе
мис,кој
ес
енала
з
иуј
е
дномве
ликомидубокомј
ез
ерукра
јхра
мау
г
радуБут
и, аЕг
ипћа
ниприча
ј
удат
оос
т
рвоплив
апов
оди. Ј
адодушенис
амвиде
онидаплив
ани
дас
екре
ће
, не
г
ос
амсеј
акоз
ачудиока
дс
а
мчуодаст
ва
рнопос
тој
иост
рвокој
еплива
. Наовом
па
кост
рвуна
ла
з
ис
еј
е
данве
лик
иАполоновхра
миуње
мусуподиг
нут
атриолта
ранање
мура
с
ту
г
у
ст
ире
довипа
лмиидруг
одрве
ће
, сплодомибезплода
. Аув
е
з
истимшт
оЕг
ипћа
ника
жудато
ос
т
рвоплива
, прича
ј
ууЕг
иптуово.Ј
е
дноодпрв
обит
нихос
амбожа
нс
т
ав
а,Ле
т
а,кој
ај
ес
т
анова
ла
уБут
и, ба
ш та
мог
дес
ес
а
данала
з
иње
нопророчишт
е
, са
крилај
еАполона, ког
ај
ојј
еИз
ида
пре
даланачува
ње
, наовом, с
а
дана
водноплива
ј
у
ћем ос
т
рву, акој
еутовре
мениј
ебило
плива
ј
уће
, испа
слаг
ака
дј
еТифо
нпрокрс
т
ариоипре
т
ражиоцеос
ве
тдабипрона
шаоОз
ирис
ова
с
ина
. Ег
ипћа
нитв
рдедасуАполониАрте
мидаде
цаДионис
аиИз
иде
, адаихј
еЛе
таодне
г
ова
ла
ис
па
с
ла
. Нае
г
ипат
с
ком ј
е
з
икуАполонсез
овеОрос
, Де
ме
траИз
ида
, аАрт
е
мидаБу
ба
с
т
иј
а.
Мис
лимдај
еиЕсхил, Еуфорионовсин, ба
ш изов
еприче
, анеизнекедру
г
е,уз
има
ома
те
риј
а
лз
а
с
в
ој
ет
ра
г
е
диј
е, иј
е
диниј
еодс
т
а
риј
ихпе
с
никас
ма
т
раодај
еАрт
е
мидаДе
мет
ринакћи. И з
бог
т
ог
аовоос
т
рвоплив
а.
87
157) Пс
амет
ихј
евла
даоЕг
ипт
ом пе
де
с
е
тичет
ириг
одине
. Одт
ог
ај
едва
дес
е
тде
ве
тг
одина
прове
оуопс
еда
њуве
ликогг
ра
даАз
от
а, уСириј
и, докг
аниј
ез
а
уз
е
о. Коликоз
на
м, одс
в
ихнама
поз
нат
ихг
ра
дов
аова
јАз
отј
ена
ј
дужеиз
држаоопс
аду.
КраљевиНекоиПс
амис
. Копањеканала
158) Пс
амет
иховс
ининас
ле
дникнаег
ипа
т
с
компре
ст
олубиој
еНе
ко, кој
иј
епрвипоче
ода
к
опака
налуправ
цуЕритре
ј
скогмора
, акој
иј
еПе
рсиј
а
нацДа
риј
ена
с
т
ав
иоиз
ав
ршио. Биој
е
дуг
ача
кчет
ирида
навожњелађом, ауширинуј
еископа
нт
ак
одасумог
ледвелађ
ес
ат
рире
да
в
е
са
лаист
овре
ме
нодапрођуј
е
днапореддру
г
е.Уње
г
ај
ес
прове
денаводаизНила
, наме
с
т
укој
е
с
ена
ла
з
ине
шт
оиз
на
дг
ра
даБуба
с
тиде, ипрола
з
ипоре
дара
биј
с
когг
ра
даПа
т
ума
, пас
еуливау
Еритре
ј
ск
оморе.Ка
на
лј
еис
копа
ннај
прекрозе
г
ипа
тс
кура
вницукој
ас
епрос
тирекра
јАрабиј
е
,а
из
надовес
еу
з
дижепла
нинакој
ас
епру
жача
кдоМе
мфис
аиукој
ојсена
ла
з
ека
ме
ноломи. Да
ље
идеондужевре
ме
наис
подподножј
аовепла
нине, одз
а
падапремаис
току
, аз
ат
импролаз
икроз
к
лис
уреис
кре
ћеодов
епланинепре
мај
уг
уиу
ливас
еуАра
биј
скиз
а
лив
. Ту
дај
ена
ј
к
раћии
на
ј
пре
чи путодс
е
ве
рногдој
ужног
, т
акоз
ва
ногЕритре
ј
с
когмора
, иодКа
з
иј
с
кепланине
, на
г
ранициЕг
ипт
аиСириј
е
, падоАра
биј
с
когз
аливаиз
нос
ихиљадус
та
диј
а
. Тој
ена
ј
кра
ћипут
,а
к
ана
лј
емног
одужиуколиковишекрив
уда. Туј
епла
т
илос
вој
имживот
омст
одва
дес
е
тхиља
да
Ег
ипћа
на,кој
ис
уз
авре
мевла
деНе
какопа
лиова
јка
нал.Не
кој
е
, ме
ђут
им, обус
т
ав
иокопањетог
к
ана
ла, ј
е
рмус
еус
прот
ив
илој
е
днопророчишт
еиј
ав
иломудатимес
а
моиденару
куипома
же
в
а
рва
рима.Ег
ипћа
нива
рва
римана
з
ива
ј
ус
векој
инег
оворењихов
имј
е
з
иком.
159) Ка
дј
еодус
т
аоодкопањака
на
ла
, Не
копочнедаводира
тов
е.Саг
радиој
ерат
небродовес
а
т
рире
даве
с
ала
,ј
е
дненаСев
ерноммору, адруг
еуАра
биј
с
комз
аливу
, наЕритре
ј
скоммору(ј
ош
с
еида
насвидеме
ст
аг
десуонибилииз
вла
че
нинакопно) иупот
ребиоихј
ека
дсумуз
а
т
реба
ли.
Накопнус
еНе
кос
укобиос
аСирцимакодМа
г
долаипобе
диоих, апослет
ебит
кеос
вој
иој
е
в
е
ликис
ириј
с
киг
ра
дКа
дит
иј
у. И т
адј
епосв
ет
иоАполонусвојог
рт
а
чкој
иј
еима
онас
е
биз
а
в
ре
меов
огпоходаипос
ла
ог
ај
еБра
нхидимауМиле
т
. Умрој
епослевла
да
винеодшес
нае
с
т
г
одина
, ос
т
ав
ив
шипре
с
т
осв
омес
инуПс
амис
у.
160) Зав
ремењег
ов
ев
ладедошлис
ууЕг
ипа
тиз
ас
ла
нициизЕлидеихва
лилис
едас
уз
а
конипо
к
ој
имас
ес
удиз
ав
ремеолимпиј
с
кихиг
а
рана
ј
пра
ве
дниј
иинај
бољинацеломсв
ет
у, итомсу
приликомиз
ра
з
илис
вој
емишље
њеданина
ј
мудриј
иљудинас
ве
ту
, Ег
ипћа
ни,небимог
лине
што
бољедаиз
мис
ле
. Ка
дс
уЕлиђа
нис
а
општ
илик
раљура
диче
г
ас
удошлиуЕг
ипат
, ов
а
јј
енаре
дио
дамудођус
виз
акој
ес
ег
ов
орилодас
уна
ј
мудриј
иуЕг
ипту.Кадсус
ес
ку
пили, чулисус
вешто
с
уим Елиђ
аниприча
лиотомешт
аонисв
ечинез
авре
мет
а
кмичењанаолимпиј
с
кимиг
рама
.
Ис
причав
шис
вето,из
ј
а
вилис
удас
удошлидавидедалис
уЕг
ипћа
нипрона
шлинешт
обољеод
т
ихз
а
кона
. Пошт
осусеме
ђус
обомпоса
ве
т
ова
ли, з
а
пит
а
ј
уониЕлиђа
недалиињихов
ис
уг
ра
ђа
ни
с
меј
удау
чес
т
вуј
уута
кмиче
њима
, нашт
оимЕлиђа
ниодг
ов
оредај
еињима
, каоис
вимос
т
а
лим
Хе
ленима, доз
воље
нодаучес
т
вуј
у, са
моа
коонит
ожеле
. ТадаимЕг
ипћа
нире
кошедасуим
пропис
ис
крозпог
решни, ј
ернис
упредвиделичимећеспре
чит
идасез
ав
ремет
а
кмиче
њане
на
виј
аз
ањиховес
уг
ра
ђа
не
, анашт
е
тута
кмича
рас
аст
ра
не
. Не
г
о,ак
оимј
еве
ћс
т
а
лодот
ог
адас
е
пра
ве
дносу
ди, иа
косура
дит
ог
адошлиуЕг
ипа
т
, ониим с
ав
ет
уј
удаубудућедоз
в
олес
амо
с
т
ра
нцимадау
че
с
т
вуј
уут
а
кмичењима,аниј
е
дномЕлиђа
ну.Та
кавс
у,дак
ле,с
ав
етЕг
ипћанида
ли
Елиђа
нима
.
КраљАприј
а.Амаз
ис
овапобуна.Стале
жиижупе
161) Пос
леПса
мис
а, к
ој
иј
ев
лада
оуЕг
иптусв
ег
аше
стг
одинаик
ој
иј
ебиопре
дуз
е
ој
еда
н
ра
т
нипоходнаЕт
иопиј
у,алиј
еодма
хпос
лет
ог
аумро,доша
ој
енапрес
т
оПса
мис
овс
инАприј
а.
Ова
јј
е
, пос
лес
вог
аде
даПс
а
ме
тиха
, биона
ј
сре
ћниј
иодс
вихра
ниј
ихкра
ље
ваив
лада
ој
едва
дес
е
т
ипе
тг
одина
. Затовре
меводиој
ера
тпрот
ивСидонаипоморск
иратпрот
ивТираца
. Нај
з
а
дј
е
88
т
ре
ба
лодаионз
лопрође
, аштај
епроуз
рокова
лот
уње
г
овуне
прилику
, от
омећуопширниј
е
причат
ит
екулибиј
ск
ојис
т
ориј
и, аовдесес
а
мома
лоос
врће
м нато. Априј
ај
е
, на
име, пос
лао
ј
е
днувој
с
кууКиренуиовамуј
епре
трпе
лат
ежа
кпора
з
. Збогт
ог
ас
еЕг
ипћа
ни,ог
орчени, окре
ну
прот
ивње
г
а
,ј
е
рс
умис
лилидаихј
еАприј
анаме
рнопос
ла
оуочиг
ле
дноз
лодабииз
г
инулиида
бит
акола
кшеис
иг
у
рниј
евла
да
она
дпре
ос
та
лимЕг
ипћа
нима
. Зав
ерилис
ус
еупрвомре
дуони
к
ој
исусес
ат
огпоходав
рат
или, аиприј
а
т
ељипог
инулих, иј
ав
нос
ус
епобунили.
162) Чимј
еАприј
аз
ат
ос
аз
на
о, пошаљеимАма
з
ис
адаиху
мирилепимречима
. Алика
дј
еова
ј
књимадоша
оипочеодаихна
г
ова
радат
онечине,приђ
ему
,з
ав
ремењег
ов
аг
овора
, слеђај
еда
н
Ег
ипћа
нин, с
т
ав
имунаг
ла
вушле
мире
чедаг
ај
ет
имекру
ниса
оз
акра
ља
. Овометониј
еба
ш
билок
риво,ка
ошт
ос
еус
короипока
з
а
ло. Чимс
уг
а
, на
име,ус
та
ниципрог
ла
с
илиз
акра
ља,онс
е
одма
х почне с
према
ти даудари на Априј
у
. Кад ј
еАприј
ат
о чу
о, поша
љему ј
е
дногс
вог
дог
ла
в
ника, кој
ис
ез
ва
оПат
а
рбемис
, иовоменаре
дидамуАма
з
исаживадове
де. Алика
дј
е
Па
та
рбе
мисдоша
оипоз
в
а
оАма
з
ис
а
, ов
ајс
еподиг
не(ј
ерј
еутомт
ре
нут
кусе
де
онакоњу), пус
т
и
в
е
та
рирече
:
''ОвоносиАприј
и.''
Ипоре
дт
ог
аПа
та
рбе
мисмуј
ере
каода
, поз
апове
с
тикра
љев
ој
, морадаидекра
љу. Али
Ама
з
исодг
оворидај
ев
ећдав
ноима
она
ме
рут
одаучини, идаћеАприј
асат
им в
ећбит
и
з
адов
оља
н, ј
ерне
ћеса
моондоћи, в
е
ћћеидруг
есас
обом пове
с
ти. АлиПа
та
рбе
мисодмах
ра
з
у
ме
дешт
ај
еонт
имехт
е
одака
же
, ипошт
ој
евиде
одасеова
јнатоиприпре
ма, с
ме
ст
ас
е
в
ра
тидашт
опреобав
ес
т
икра
љаотомешт
ас
едог
ађ
а.Али,пошт
ој
едошаоиниј
едове
оАма
з
ис
а,
Априј
амунере
чениј
е
днере
чи, ве
ћуј
а
рост
ина
редидамус
еодс
е
куу
шиинос
. Ка
дс
уЕг
ипћани,
к
ој
ис
умудотлебилив
ерни, в
иде
лика
кој
еу
на
ка
з
иој
е
дногодњихо-в
ихна
ј
у
г
ледниј
ихљуди,
нисунича
сапропус
т
или, в
ећс
усе
, ка
оиост
а
ли, побунилипрот
ивњег
аипре
шлинаст
ра
ну
Ама
з
иса
.
163) Ка
дј
еАприј
аиз
ат
ос
а
з
на
о, на
оружас
вој
еплаће
никеипове
деихпрот
ивЕг
ипћа
на
. Има
о
ј
есас
обомт
риде
с
етхиљадака
рскихиј
онск
ихплаће
ника
, ауње
г
овимрука
масена
ла
з
иов
е
ликии
дива
нкра
ље
вс
кидворуСаису
. Та
коАприј
акре
нес
асвој
им пла
ће
ницимапротивЕг
ипћа
на
, а
Ама
з
исс
асв
ој
имприс
т
а
лицамапрот
ивтуђ
инаца
. Вој
с
кесус
есу
кобилекодг
радаМомемфис
аи
т
уј
едошлодог
ла
внебит
ке.
164) УЕг
иптуимасе
дамс
та
ле
жа
: св
ешт
е
ници, ра
тници, г
ове
дари, с
вињари, т
рг
овци, т
умачии
ла
ђа
ри. Овисус
т
а
ле
жидобиј
а
лис
вој
аименапре
мапос
лукој
иоба
вљај
у. Ра
т
ницисус
ез
ва
ли
Ка
ла
с
ириј
цииХе
рмот
ибиј
ци, пре
мажу
па
маизкој
ихс
убили, ј
ерј
ецеоЕг
ипа
тбиоподе
ље
нна
жупе
.
165) Хе
рмот
ибиј
с
кежупебилес
уов
е: Бус
ириј
ск
а, Са
иска
, Хемис
ка
, Па
премис
ка
, т
ак
оз
ва
но
ос
т
рвоПрос
опит
исиполажупеНа
т
е
. Изов
ихжупас
уХе
рмот
ибиј
ци, ињихј
ебило, к
адсус
е
на
ј
в
ишера
з
множили, с
тошез
дес
е
тхиљада
. Ниј
е
да
нодњихнебав
ис
енекимз
а
нат
ом, ве
ћса
мо
в
ој
ничкимпос
лом.
166) А Ка
ла
сириј
с
ке жупе с
у ове: Те
банс
ка
, Бубас
т
иј
с
ка
, Афтис
ка, Та
нит
с
ка, Ме
нде
т
с
ка,
Се
бе
нит
ска
, Ат
рибитс
ка
, Фа
рбе
тс
ка
, Тму
ит
с
ка, Онуфит
ска
, Анис
иј
с
ка и Мие
кфорит
ска
; ов
а
пос
ледњај
енај
е
дномос
трв
упрекоодБубас
т
иде
. Тос
уКа
лас
ириј
ск
ежупекој
ес
уима
ле
, ка
дсу
с
ена
ј
в
ишенамножили, дв
ес
т
апе
де
се
тхиља
даљуди. Нионинес
ме
ј
удас
еба
вене
кимдру
г
им
з
ана
том, не
г
ос
еса
мопос
ве
ћу
ј
ув
ој
ничкомпоз
иву
, иучиг
ау
ве
ксинодоца
.
167) Далисус
адХе
ле
нииов
опримилиодЕг
ипћа
на
, немог
ута
чнодаодре
дим, поштои
Тра
ча
ни, иСкит
и, иПе
рс
иј
а
нци, иЛиђа
ниис
корос
вис
тра
нина
родис
мат
ра
ј
уљудекој
ис
еба
ве
не
ким з
ана
том, паињиховуде
цу, з
ане
шт
онижене
г
оост
а
лес
та
ле
же
; аонекој
ис
енеба
ве
89
з
ана
том, анарочит
оонекој
ис
еба
вевој
ничкимпос
лом, с
ма
т
рај
уне
чимвишим. ПаиХеле
нисус
е
утоменањиху
г
леда
ли, анарочит
оСпа
рт
анци.За
на
т
ес
унај
вишене
г
ова
лиице
нилиКоринћа
ни.
168) У Ег
ипт
ус
у, поре
дс
ве
ште
ника
, ира
тнициужива
липра
в
одасв
акидобиј
ека
она
г
раду
дв
ана
ес
тј
ут
а
раиз
а
бра
нез
е
мље, ос
лобође
непоре
з
а
. Ег
ипа
т
ск
ој
ут
рој
еширокос
тола
ка
таи
дуг
ачкост
олака
т
а
, ае
г
ипа
тс
кила
ка
тј
еис
т
ика
оинаСаму. Тој
ебилана
г
ра
дакој
ус
ус
ви
у
жива
ли, аов
осубилиприходикој
есуима
лиредомј
е
днипоследруг
их. На
име
, св
акеј
ег
одине
похиља
дуХе
рмот
ибиј
ацаихиља
дуКа
ла
сириј
а
цас
а
чиња
ва
локра
ље
вуте
ле
с
нуг
а
рду, ионису
,
поре
донихдва
на
е
стј
ут
а
ра,доклег
одс
увршилит
уду
жност
, добиј
алиднев
нопопе
тминахле
ба,
дв
еминег
ове
динеиче
тирифлашевина
. Тосус
т
а
лнода
ва
лиг
а
рдист
има
.
169) Ка
дасус
еАприј
ас
ас
вој
им на
ј
амницимаиАма
з
исначелус
в
ихЕг
ипћа
нас
ре
ли код
Моме
мфис
а
, дошлој
едобит
кеукој
ојс
ус
тра
нци,иа
косусехра
броборили, билипобеђ
ени, ј
е
рих
ј
епоброј
убиломног
ома
ње
. А Априј
ај
е
, нав
одно, в
е
рова
одамуј
епре
с
тота
косиг
ура
ндаг
а
ниј
е
данбогнеможез
ба
цит
исње
г
а.Паипа
кј
еуов
ојбиципобеђ
ениживз
а
робље
н, т
еј
еодв
еде
н
уСаис
, т
амоуње
г
овст
а
риз
ама
ккој
иј
ес
адпос
та
оАма
з
ис
овдвор. Ов
деукра
ље
вск
ом двору
живе
ој
еоннековре
меле
по, иАма
з
исј
ес
ањимеле
попост
упао, св
едоксеЕг
ипћа
нинису
побунилиз
богт
ог
а
, ј
ерсусмат
ра
лидај
енепра
ве
дношт
охра
ниисв
огињиховогна
ј
љу
ћег
не
приј
а
т
е
ља
. Та
даг
аАма
з
испре
даЕг
ипћа
нима
, аов
иг
ауда
веиса
хра
неупра
де
довс
куг
робницу,
к
ој
ас
енала
з
илауАт
ениномхра
му, ит
оле
в
оодула
з
аухрам. Са
иша
нис
ус
векра
ље
веизс
вој
е
жупеса
храњив
алиуовомхраму.Ча
кј
еиАмаз
ис
овг
роб,иа
кос
ена
ла
з
иода
љеодг
ла
вногде
ла
с
в
ет
ињене
г
ог
робАприј
еиње
г
овихпре
да
ка, биос
ме
ште
нупре
дворј
ухра
ма
; атој
еј
една
прос
тра
наода
ј
аод ка
ме
на, укра
шенас
ту
бовимакој
и подсе
ћа
ј
унапалмовас
т
а
блаи ра
з
ним
друг
имс
купоце
нимукра
с
има.Уовојдвора
нина
лаз
исеј
е
дноудубље
њесадв
окрилнимвра
тимаи
утомуду
бљењуна
ла
з
исег
робница
.
170) У Саисупос
тој
и нечиј
иг
роб чиј
еимеов
денесме
м дас
поменем. И он сена
ла
з
иу
Ат
ениномхраму, из
ас
а
могхра
ма,са
с
виму
з
аз
идхра
ма
. Удвориштухра
мауз
дижус
едвавис
ока
к
аменаобе
лис
каина
ла
з
ис
еј
е
дној
е
з
еро, укра
шенокаме
номог
ра
дом, аокој
е
з
е
рај
ез
е
мљишт
е
ле
пообра
ђе
ноиодржа
вас
еуре
ду
. Ве
ликој
е
, ка
комииз
г
леда
, ка
оо
нот
а
коз
в
аноОк
ру
г
лој
е
з
еро
наДелу.
171) Наовом ј
ез
е
ру с
еноћуприка
з
уј
у ње
г
ова(Оз
ирис
ова
) с
тра
да
ња
, и Ег
ипћани тоз
ову
мис
т
е
риј
е.Знамдоброка
кос
есв
ет
ооба
вља,алиот
омене
ћудаг
оворим. Не
ћут
акођедаг
оворим
ниоДе
ме
т
риниммис
те
риј
а
ма
,к
ој
еХеле
нина
з
ив
а
ј
уТе
с
мофориј
е
, не
г
оћу, с
а
мог
оворит
иооном
оче
муниј
ез
а
бра
ње
нодасег
овори.Темис
т
ериј
ес
уДана
ј
е
векће
рипре
не
леизЕг
ипт
аипосв
е
тиле
уњихипе
лашкеже
не.Ака
дсука
с
ниј
еДорципрот
е
ралисв
ес
т
ановникеПе
лопоне
з
а
, не
с
та
лој
еи
ов
ихмис
т
ериј
а,ас
а
чу
ванесунаПе
лопоне
з
уса
мокодАрка
ђа
на
, кој
инис
убилипроте
ра
ни.
Амаз
исступанапре
ст
о
172) Ка
дај
еАприј
аова
коуклоње
н, доша
ој
енапре
с
тоАмаз
ис
, родомизжупеСа
ис
, изг
ра
да
к
ој
исез
в
аоСиуф. Изпоче
т
кас
уЕг
ипћа
нисаома
лов
ажа
ва
ње
мг
ле
далинаАмаз
ис
аинис
уг
а
мног
оце
нили, пошт
ој
ераниј
ебиообича
нг
рађ
анининиј
епот
ица
оизне
кеуг
ле
днепородице.
Ка
с
ниј
еихј
еАма
з
испридобиому
дрошћу, анена
сиље
миг
лупошћу
. Онј
е
, на
име
, ме
ђумног
им
дра
г
оценос
тимаимаоиј
е
днокорита
нцез
апра
њеног
у, с
веодсу
вогз
ла
та
, укомесуионисв
и
ње
г
овиг
ост
иредов
нопра
линог
е. Овоонпре
т
опииодње
г
ана
пра
в
икипне
когбожанс
тв
а, паг
а
пос
та
в
инана
ј
живљеме
ст
оуг
ра
ду. А Ег
ипћа
никој
ис
упоре
дкипапрола
з
илиука
з
ива
лисуму
в
е
ликопошт
ова
ње
. Ка
дј
еАма
з
исчуошт
ара
дење
г
овиг
ра
ђа
ни, с
аку
пиЕг
ипћа
неиот
криј
еим
к
акој
ет
а
јкип, комес
адука
з
уј
ут
оликопошт
ова
ње
, на
пра
вљенодкорита
нце
т
аукој
ес
уони
ра
ниј
еповра
ћа
ли, мокрилииуње
мупра
линог
е
. Ит
адана
с
т
ав
и:
90
''Ет
о, самномс
еис
тоде
силоштоисакорита
нце
т
ом. Прес
амбиос
амообича
нг
ра
ђа
нин,
а
лиса
мса
дпос
т
аов
а
ш кра
љиз
богт
ог
амемора
т
еценитиипошт
ова
ти.''
Та
кој
епридобиоЕг
ипћанеионис
умуседобровољнопокорили.
173) Има
ој
еов
ак
авдне
внира
с
поре
дра
да
. уј
ут
ро, докј
енат
рг
убиломног
осв
ет
а
, ма
рљивој
е
пос
врша
ва
от
екућепослов
е,апос
летог
ај
епиј
а
нчиоиша
лиос
ес
ас
вој
имг
ос
т
имаилиј
епра
вио
с
в
акој
а
келу
дориј
еиз
а
ба
вља
ос
есњима
. Алиње
г
овиприј
ат
е
љи, не
з
а
довољниов
а
квимње
г
ов
им
понаша
ње
м, опомиња
лис
уг
аиг
ов
орилиму:
''Кра
љу,неприличит
идас
ет
а
коне
прис
тој
нопонаша
ш; т
ре
ба
лобидаце
логда
нас
едиш на
у
з
више
ном пре
ст
олуидаобав
ља
шс
в
ојуз
више
нипоса
одабиЕг
ипћа
нивиде
лидаимај
уна
пре
ст
олуве
ликогчов
е
каидаоте
бис
т
екнубољемишље
ње
. Аова
кос
епона
шашка
конедоликуј
е
ј
е
дномкра
љу.''
Алиимонодг
овори:
''Ст
ре
лцинапну с
вој
елуков
ека
дхоћедасењимапос
луже
, а от
пуст
еихпонов
ока
дс
ус
е
њимапослужили. Ј
ерка
дбилук
овиуве
кбилинат
е
г
ну
ти, поква
рилибисета
кодаихнебимог
ли
даупотре
бебашондака
дбибилипре
копот
ре
бни.Ис
тој
ет
акоисчове
ком. Ка
дбихт
е
оу
ве
кса
мо
дара
диидас
еника
днена
ша
лиинеос
ве
жи, онбиполуде
оилибиг
ака
пуда
рила
. Пошт
отосв
е
з
на
м, ј
аобичнопос
ту
па
минаов
ајинаона
јна
чин.''
ВладавинаАмаз
иса.Ње
г
овживотикарактер
174) Ит
ој
ебиоње
г
оводг
оворприј
а
т
е
љима
. Причас
ет
акођ
едај
еАма
з
ис,ј
ошпрене
г
ошт
ој
е
пос
та
окра
љ, биој
е
днапиј
а
ндураиподс
ме
ва
ч,иданика
даниј
ебионарочит
овре
да
нчове
к,т
еј
е
,у
с
луча
ј
уданиј
еима
онов
аца
, адабимог
а
одана
с
т
ав
ис
војбе
з
брижниживот
, ча
кишаооколои
к
рао.Ка
дсумуљудиреклидасекодње
г
ана
ла
з
ењихов
ес
т
ва
ри, ика
дбионт
опорека
о,одводили
с
уг
аупророчишт
еит
амосупит
алиг
дес
ена
лаз
ењихов
ест
ва
ри. Че
ст
ос
уг
апророчишт
а
оз
на
ча
ва
лак
аолопова
, апонек
адс
уг
аог
ла
силаиз
анев
иног
. Ка
дј
епос
т
а
окра
љ, ура
диој
еов
о:
ниј
ес
ебрину
оба
шз
аонебог
овекој
иг
анис
упрог
ла
силиз
алопова
, аниз
ањиховехра
мове
; ниј
е
имдав
а
оништаз
ањиховоодржа
ва
њенит
иј
еуњимапринос
иожрт
ве
, пошт
от
онисуз
а
с
лужили,
ј
е
рсуобј
а
вљива
лилажнапророча
нс
т
ва
. Ука
з
ива
ој
е, на
прот
ив
, ве
ликопошт
ова
њеонимакој
ису
г
а били ог
ла
сили з
а лопов
а, ј
е
рс
ут
о ис
тинит
и бог
ов
и, пошт
ос
у обј
ав
љив
а
ли ис
тинит
а
пророча
нс
т
ва
, пас
ез
ањихмног
оибринуо.
175) Првој
еуСа
ис
уса
г
ра
диоонове
лича
нс
т
ве
нопре
дворј
еуАт
е
нинухра
му, к
ој
еј
ев
ис
иноми
в
е
личином, ка
оиог
ромношћуикак
воћом ка
ме
на, на
дма
ша
ва
лос
вадру
гапре
дворј
а
. За
т
им ј
е
подиг
а
оог
ромнекипов
еиду
г
а
чкес
финг
ес
амушком људс
ком г
ла
в
ом, пај
едоне
оог
ромно
к
амењез
аг
ра
ђе
ње
. Донеог
ај
еделомизка
ме
ноломакодМе
мфис
а
, аононај
ве
ћедоне
ој
еизг
ра
да
Еле
фа
нт
ине
, одкој
евожњала
ђом доСа
ис
ат
ра
ј
едв
аде
с
етда
на. Оношт
ој
еиз
аз
в
а
лона
ј
ве
ће
чу
ђењеумој
имочимабилај
еј
е
дназ
г
рада
, на
чиње
наодј
едногк
ома
дака
ме
на
, доне
с
еногизг
ра
да
Еле
фа
нт
ине
, кој
исупре
носилипунет
риг
одине
, инат
ом пос
луј
емора
лодара
дидвехиља
де
људи, ит
ос
а
мииз
уче
ниис
пре
мнилађ
ари. Оваз
г
ра
дај
ебилас
пољадуг
а
чкадва
де
се
тиј
еда
н
ла
ка
т
, широкаче
т
рна
е
ст
, ав
ис
окаоса
мла
ка
та
. Тој
ев
еличинаов
ез
г
ра
деодј
едногкома
дака
мена,
из
мере
нес
аспољнес
т
ра
не
, аиз
нут
рај
ебиладу
г
аос
а
мна
е
с
тла
ка
т
а,широк
адва
нае
с
т
, ав
ис
окапе
т
ла
ка
т
а. Ов
аз
г
ра
дана
лаз
исенау
лаз
у ухра
м. Кажудај
енис
уу
вукли ухра
мз
а
тоштој
е
ру
ководила
цра
дованат
ојг
рађ
ев
ини, ка
дс
уј
еву
клиухра
миду
г
ос
еокот
ог
амучили, оз
лој
е
ђе
н
з
богт
огте
шкогпос
ла, г
ла
снопрот
ес
т
ова
о, пај
ет
оув
редилоАма
з
ис
аионниј
едоз
в
олиодас
е
да
љера
динаув
лаче
њу. Друг
иопе
тг
ов
оредај
епог
инуој
е
да
нодонихкој
ис
ус
еупињалидај
е
у
вуку,падаз
богт
ог
аниј
еувуче
наухра
м.
176) И у с
вим дру
г
им поз
на
т
иј
им хра
мовима подиг
а
ој
е Амаз
ис с
поме
нике кој
ис
вој
ом
в
е
личином из
а
з
ив
ај
удивљење
, ка
о шт
ој
енапример, уМе
мфисупредХе
фе
ст
ов
им хра
мом
ог
рома
нкипуле
жеће
мположа
ј
у,ит
онале
ђима,чиј
ес
уног
едуг
а
чкес
е
да
мдес
е
типе
тс
т
опа
. На
91
ис
томпост
ољуна
ла
з
ес
еј
ош идру
г
адваог
ромнакипа
, из
ра
ђе
наодет
иопс
когк
амена
, дуг
а
чка
дв
аде
с
етс
топа
, итој
еда
нсј
е
дне
, адруг
исдруг
ес
т
ранев
еликогколос
а.Пос
т
ој
иј
ошј
еда
нов
ака
в
к
амениколосиуСа
ис
у; ионј
еиз
рађ
енуис
томположа
ј
ука
оиова
јуМе
мфис
у. У Ме
мфису
пос
тој
ииј
е
да
нхра
мкој
иј
еАма
з
исс
аг
ра
диоуча
стбог
ињеИз
иде
; ионј
еве
лик, из
а
слу
жуј
едаг
а
чов
е
квиди.
177) Причас
едај
ез
ав
ремеАма
з
ис
овевла
деЕг
ипатживе
оуна
ј
в
е
ће
мблаг
ост
а
њу, дај
еире
ка
Нилис
а
маз
емљапружа
ласт
а
нов
ништ
вус
ве
г
ауиз
обиљу
,т
едај
ет
адауЕг
ипт
убилос
ве
г
адва
де
с
е
тхиља
дана
се
ље
нихг
ра
дова
. Ама
з
исј
едоне
оз
а
конпокомеј
есв
ак
иЕг
ипћа
нинмора
ос
ва
ке
г
одинедаприј
ав
ис
т
а
решинис
вој
ежупеодче
г
аживи. Кот
онебиура
диоиконебидока
з
а
ода
живипошт
е
но,биобиос
уђе
ннасмрт
. Ат
иња
нинСолонј
еу
з
еот
ајз
а
конодЕг
ипћа
наиу
не
ог
ау
а
т
инс
коз
а
конода
вс
т
во,ита
мој
е
, ка
оврлобла
г
от
вора
н, ј
ош у
ве
кнас
на
з
и.
Амаз
исовоприј
ате
љствос
аХе
ле
нима
178) Ама
з
исј
ебиов
е
ликиприј
а
т
е
љХе
лена
, ипока
з
а
ос
еумног
имприлика
мака
ота
ка
в.Такој
е
доз
волиоХеле
нимакој
ис
удошлиуЕг
ипатдас
ена
се
леуНаук
ра
т
иди,аонимакој
инис
ухт
елида
с
ет
амос
та
лнона
с
еле
, ве
ћкој
ис
ухт
е
лидас
еба
в
ет
рг
овиномидадола
з
ебродовима
, доделиој
е
з
емљишт
енак
омес
умог
лидаподиг
нуолт
а
реихра
мов
ес
вој
имбог
ов
има.На
ј
ве
ће
, нај
с
лав
ниј
еи.
на
ј
пос
еће
ниј
еодовихсв
е
тиштај
ет
акоз
ва
ни''Хеле
ниј
'', кој
есуз
а
ј
едничкимс
ре
дст
вимаподиг
ли
ов
иг
ра
дови; т
ос
у,на
име
,ј
онс
киг
ра
дови: Хиј
, Те
ј
, Фоке
ј
аиКлаз
оме
на
, адорс
киг
ра
довис
у: Род,
Книд,Ха
ликарна
сиФа
с
е
лида
, докј
ее
олскиг
радбиоса
моМит
иле
на
. Овос
ве
тиштеприпа
да
лој
е
ов
им г
радов
има, и они с
уз
а
ј
е
днички име
нов
алии надз
орникеприс
т
аништ
а
. И мног
и друг
и
г
радов
ибиз
аце
лохт
е
лидас
ез
ањихкажедас
уме
ђуов
има,а
лине
ма
ј
упра
вадат
от
ра
же
. Поре
д
т
ог
а
, Ег
инцис
уса
миоснова
лиј
ош иЗе
вс
овос
ве
тиште
, Самља
ниј
е
днос
ве
тиштепос
ве
ће
ноХе
ри,
аМиле
ћаниАполону.
179) Нау
крат
идај
ера
ниј
ебилај
е
динат
рг
ова
чкалука
, иуЕг
ипт
униј
ебилодру
г
е.Акобинеко
у
пловиоуне
кидруг
иНиловрука
ва
ц, мораобис
ез
а
клет
идај
еунуждиупловиоуње
г
а
, аз
а
тим
биот
пловиос
асв
ој
имбродом уКанопс
кирука
ва
ц, или, акос
ез
богнеповољнихве
т
рованеби
мог
лоплов
ит
и, робубимора
опре
тов
а
рит
иуба
ркеипре
воз
ит
иј
еокоДе
лтедокј
енебипрене
оу
Нау
крат
иду
. Толикој
елу
кауНаукра
т
идибилаз
на
чај
на
.
180) Ка
дсус
еАмфикт
ионципог
одилис
апре
дуз
има
чимадаимс
аг
ра
деонајхра
муДе
лфимаз
а
т
рис
т
от
инет
а
лена
та(она
јст
а
рихра
мс
ес
а
модс
е
без
а
палиоииз
г
оре
о), че
т
врт
инут
ес
вот
еима
ли
с
удададуДе
лфиј
ци. Онисуондаишлиодг
ра
дадог
радаис
купља
лидобровољнеприлог
е
, пас
уи
изЕг
ипта
, с
а
купља
ј
ући и т
а
моприлог
е, доне
ли врлообила
т
еда
рове
. Ама
з
исим ј
е
, на
име
,
поклониохиља
дут
але
нат
аст
ипс
е
, аХеле
нинас
т
ање
ниуЕг
ипту— два
де
с
етминауз
ла
т
у.
181) СаКирењанимај
еАма
з
исс
клопиоуг
ов
ороприј
а
те
љс
т
вуиса
ве
з
у,ис
мат
ра
ој
ез
адоброда
с
еоже
ни ода
ндеили з
ат
ошт
ој
еже
леодас
еоже
ниХе
ленком, или изприј
а
т
е
љс
тв
апрема
Кире
ња
нима
. Поприча
њуј
едних, оже
ниос
еће
рком Ба
т
а; пре
маприча
њудруг
их — ће
рком
Арке
силе
ј
а
; апре
маприча
њунеких— ће
ркомКрит
обу
ла
,ј
е
дногодна
ј
у
г
ледниј
ихг
ра
ђа
на
, кој
ас
е
з
ва
лаЛа
дика
. Алика
дј
есањомле
г
а
оупос
т
ељу
, ниј
емог
а
осањомполнодаопшт
и, в
е
ћј
еида
ље
општиос
адру
г
имже
на
ма
. Пошт
ос
ет
омног
опутаде
шав
ало,ре
чеонЛа
дики:
''Же
но, т
ис
имеомађ
иј
алаинећет
иништапомоћидасеспа
се
ш инеу
мре
ш бе
дномс
мрћу,
к
акв
омниј
е
днаже
наниј
еумрла.''
Ла
дик
ај
ет
опорицала
,а
лиј
еАма
з
исос
та
онеумољив
, ионас
еус
е
биз
а
ве
тов
а
лаАфродит
и
даћеј
ој
, а
коАмаз
исбудесањом т
еноћиопшт
ио, пас
енат
а
јначинбудес
пас
лаодс
мрт
и,
на
пра
вит
иј
еда
нкипипос
ла
т
иг
ауКире
ну. Чимс
еонат
а
коз
а
ве
тов
ала
, дођеАма
з
исисв
ршис
њомус
пе
шнопос
а
о. И одт
а
дај
еу
ве
к, к
адг
одј
екњојдола
з
ио, ус
пе
шнос
вршав
аот
ајпос
а
ои
мног
ој
ез
ав
олео.И Ла
дикај
еис
пу
нилаз
а
ве
тбог
ињи. Да
лај
едас
еиз
ра
дикипбог
ињеипос
ла
ла
92
г
ауКире
ну
, г
деј
ечита
вст
а
ј
а
оиумој
ев
ремепре
дс
амимула
з
ом уг
ра
д. Овуис
туЛадикуј
е
Ка
мбиз
, ка
дј
еос
вој
иоЕг
ипа
тикадј
едоз
на
окој
еона
,з
дра
вуичит
а
вупосла
оуКире
ну
.
182) Ама
з
исј
ес
лаоз
а
ве
т
неда
ровеиуХела
ду; уКире
нуј
епосла
ој
е
да
нпоз
ла
ће
нкипАт
е
нини
ј
е
днус
вој
ус
ликуиз
ра
ђе
нуубој
и, аАт
е
ниуЛиндудвака
ме
накипаиј
е
да
низ
в
анре
дноле
пла
нени
ок
лоп, Хе
ринаСа
мудвас
вој
акипа
, из
ра
ђе
наоддрв
ет
а
, кој
ис
уј
ош умој
евре
мес
т
ај
а
ли у
в
е
ликом храмуиз
ав
ра
т
а
.НаСам ј
ес
лаода
ровеуз
накприј
а
т
ељс
т
вапремаПоликра
т
у, сину
Еа
кову, ауЛинднера
дине
когприј
а
т
еља, не
г
оз
а
тоштосепричадасуАт
е
нинхрамуЛинду
ос
нова
леДа
на
ј
е
векћерика
дс
упобег
леодЕг
иптов
ихс
иноваита
мосеис
крцале
. Толикоо
Ама
з
исов
имз
ав
ет
нимда
ровима
. Онј
ебиопрвикој
иј
еос
вој
иоКипа
рина
т
е
раог
адамупла
ћа
да
нак.
Књиг
атре
ћа
ТАЛИЈА
Ка
мбиз
овпоходнаЕг
ипа
т* Са
ве
зсАрабља
нимаипрола
зкрозпус
т
ињу* СудбинаПс
а
ме
нит
аи
ње
г
овас
ина* РатсЕт
иопља
нима* Камбизу
пућуј
епос
ланикеЕтиопља
нима* ПоходнаАмоњане
* Ка
мбиз
ово лу
дило. Ка
мбиз у
биј
а се
с
т
ру и брат
а * Убист
во Пре
кс
ас
пова с
ина * Поход
Спа
рта
нацапрот
ивПо
ликра
т
а* ПричаоПолик
рат
овојс
ре
ћи. Ама
з
ис
ов
опис
мо* Ра
з
мирице
Са
мља
нас
аСпа
рта
нцимаиКоринћа
нима* Периј
андарињег
ов
ис
инов
и* БорбенаСа
му. Напа
д
Са
мља
нанаСифно* Ла
жниСме
рдисив
ладивинама
г
а* Камбиз
ов
ас
мрт* Ота
нов
ас
умња*
За
в
ерас
е
дморице* Пре
кс
ас
повоприз
на
њеиса
моубис
тв
о* Па
дла
жногСме
рдис
аиубист
вома
г
а
* За
ве
ре
ницис
ес
а
ве
ту
ј
уообликувла
да
в
ине* Да
риј
епос
т
ај
екра
љ. * Да
риј
еув
одипоре
з
. Поде
ла
з
емљенас
ат
ра
пиј
е* Индус
и. Њихов
и обича
ј
и * Арабљани ињиховобог
а
тс
т
во* Бог
а
т
ст
во
ос
т
а
лихкра
ј
ев
а* СмртИнта
фре
нова* Сат
ра
пОре
тодлучу
ј
едаос
в
ој
иСам* Поликра
тов
асмрт.
Оре
тас
т
ижека
з
на* Де
мокед, хе
ле
нс
киле
ка
ркодДа
риј
а* Де
моке
довобе
кс
тв
о* Силоз
онт,
из
бе
г
лицас
аСа
ма* Да
риј
ез
ау
з
имаСам * Пре
дај
авла
ст
иСилоз
онт
у. ПобунаБабилона
ца*
Зопироволука
вс
т
во* Поновноз
ау
з
е
ћеБа
билона
Камбиз
овпоходнаЕг
ипат
1)
Прот
ивов
огАма
з
исакре
несв
ој
с
комКа
мбиз
, синКиров,ипове
дес
ас
обом, поре
дос
та
лих
покоре
нихна
рода, е
олскеиј
онс
кеХеле
не, ит
оизсле
де
ћихраз
л
ог
а: Камбизј
ебиопос
ла
оу
Ег
ипа
тсв
ог
аиз
а
с
ланик
аитра
жиоодАма
з
ис
ање
г
овукће
р.Нат
ог
ај
ена
г
овориој
е
да
нЕг
ипћа
нин,
к
ој
иј
емрз
еоАмаз
ис
а, ј
ерј
еАма
з
ис, ка
дј
еодње
г
аКирт
ра
жиодамупошаљена
ј
бољегочног
ле
ка
раизЕг
ипт
а,из
ме
ђут
олик
огброј
ат
а
мошњихлека
раиз
а
бра
оба
шње
г
аипос
ла
ог
ауПе
рсиј
у
,
т
ег
априсилиодас
еодвој
иодженеиде
це
. Збогтог
ај
еимрз
е
оАма
з
ис
аинаг
овориоКа
мбиз
ада
з
ат
ра
жиАмаз
ис
овукће
рдабиг
а,ус
лучај
удада
декће
р,увре
дио,или, ус
луча
ј
уданеприст
а
неда
мудакће
р, даг
аз
а
в
адис
аКамбиз
ом. Ама
з
исј
ебиоуне
доу
мицидалидај
едаилидај
енеда,а
ј
а
кос
ебој
аопе
рс
иј
ск
есиле
. Доброј
е, на
име
, з
наодај
еКа
мбизнет
ражиз
а
т
одабиј
еуз
еоз
а
же
ну
, не
г
ој
ехте
одамубу
деиноча
. Ра
з
мишља
ј
ућиотоме
, ре
шиос
едаучиниов
о.Та
дај
еживе
ла,
к
аој
единипре
ос
т
аличланкуће
,ј
е
днакћипре
тходногкра
љаАприј
е
, поиме
нуНите
т
ида
, кој
ај
е
билане
обичнора
з
виј
енаиле
па. Овуде
вој
куобучеАма
з
исусј
а
ј
нооде
лоис
аз
ла
т
нимукра
с
има
пошаљеј
еуПе
рс
иј
у
, т
обожека
осв
ој
укћер. Алипос
леиз
ве
с
ногвре
ме
на
, ка
дј
ојс
еКамбиз
љубаз
нообра
тиоиослов
иој
епооче
вуиме
ну
, онамуре
че
:
''Кра
љу, тининез
на
ш ка
кот
еј
еАма
з
испрев
арио. Онј
еме
нелепона
кит
иоипос
ла
ок
т
е
би. Преда
омеј
ете
бит
обожека
ос
вој
укће
р,ај
аса
мз
апра
вокћиАприј
е,ког
ај
еАма
з
ис
, иа
кому
ј
еонбиог
ос
пода
р,узпомоћЕг
ипћа
наз
ба
циос
апрес
т
олаиубио.''
93
Ка
мбиз
,с
инКиров, нат
ере
чис
ес
т
рашнона
љут
инаАма
з
ис
а
, итомуј
еда
лопов
одада
пове
девој
скупрот
ивЕг
ипта
. Так
оба
рприча
ј
уПе
рсиј
анци.
2)
Ег
ипћа
ни, ме
ђут
им, присв
ај
а
ј
уКа
мбиз
аит
врдедаг
ај
еродилаоваАприј
е
вакћи; они,
на
име,т
врдедај
еКирс
лаоиз
ас
ла
никаАма
з
исуит
ра
жиомукће
р, анеКа
мбиз
. То,међу
тим, ниј
е
т
а
чно. Ег
ипћа
нинебис
ме
ли, прес
ве
г
а, з
а
бора
вити(ј
е
рниконепоз
на
ј
еперс
иј
с
кеобича
ј
ебоље
не
г
оони) дакодњихниј
еобича
јдакодз
а
конит
огде
т
ет
адођенапрес
т
оне
з
а
конитоде
те
, аз
а
тим
дај
еКа
мбизбио с
ин Ка
са
ндане
, Фа
рнас
повеће
рке, изпородицеАхеме
нида
, анес
ин ов
е
Ег
ипћа
нке. Алионипредс
т
ав
ља
ј
ус
т
ва
рдрукчиј
ес
аже
љом даприка
жукак
ос
ууродбинс
ким
в
е
з
амасаКиров
имдвором. Та
кос
тој
еовест
ва
ри.
3)
Пос
тој
ииов
ак
ваприча
, учиј
уве
родос
т
ој
нос
тј
аневе
руј
е
м. Не
каПе
рсиј
анкај
ет
обоже
у
шлауКировхаре
мик
адј
ет
а
мов
иде
лапоре
дКа
са
нданење
нулепуиодра
слуде
цу
, мног
ој
уј
е
хв
алилаиј
а
косечудила.Та
дај
еКас
а
нда
на
, кој
ај
ебилаКироваже
на,ре
клаово:
''И поре
дт
ог
аштос
аммуродилат
а
квудецу, Кирмеј
ез
анема
рио, а
лидошља
кињуиз
Ег
ипт
апа
з
ика
ома
ловоденадла
ну.''
Докј
еонат
ак
ољубоморног
оворилаоНит
е
т
иди,ње
нс
т
ариј
ис
ин,Ка
мбиз
, рек
аој
е
:
''За
т
оћуј
а
, дра
г
амај
ко,ка
додрас
т
е
м, оношт
ој
еуЕг
ипт
уг
оредаме
тнемдоле
, аоноштој
е
доле— г
оре
.''
Та
дај
еимаоокоде
с
етг
одинаиже
нес
ус
ет
омеј
акочудиле
. А онј
етос
веув
екдржа
оу
па
ме
т
ии,кадј
еодрас
т
аоипост
а
окра
љ, пре
дуз
е
ој
ера
т
нипоходнаЕг
ипа
т
.
4)
Али де
с
ило с
еј
ош не
што шт
ој
ебило у в
ез
ис
а ов
им походом. Ме
ђу Ама
з
ис
ов
им
пла
ћеницимабиој
еиј
е
да
нХа
лик
арнаша
нин, поиме
нуФа
не
т
, кој
иј
ебиора
з
боритихра
бар
чов
е
к. Ова
јс
еј
едному
вре
дионаАма
з
исаипобе
г
а
онала
ђиизЕг
иптадабипонудиос
вој
еус
луг
е
Ка
мбиз
у. Пошт
ој
еов
ајуплаће
ничкојв
ој
с
ци ужив
аове
лик
иу
г
ле
д и биот
а
чно у
поз
на
тс
а
прилика
мауЕг
ипт
у, на
ре
диАмаз
исз
ањимпоте
рудабиг
ашт
опреухва
тио, папот
е
рупове
ри
с
в
омна
ј
ве
рниј
е
ме
внухуиу
пут
иг
аз
аФане
томнај
е
днојла
ђисатриредаве
са
ла
. Ова
јг
ау
хва
тиу
Ликиј
и, а
лимунепођез
арукомдаг
адове
деуЕг
ипат
,ј
е
рг
ај
еФанетна
дмудрио.Опиој
е
, на
име,
чу
ва
реипобег
аоуПе
рсиј
у
. Ик
адј
еКа
мбизхт
е
освој
с
комдау
па
днеуЕг
ипа
тиниј
ез
наока
кода
прођекрозпус
т
ињу
, дођемуова
јинеса
модамуот
криј
еце
оАма
з
исовра
т
нипла
н, нег
омуј
е
т
а
кођеса
в
ет
ова
одас
ера
дипрола
з
акрозпус
т
ињуобра
т
иа
ра
пс
комкра
љуидаг
аз
амолиз
апрола
з
к
розње
г
овуз
емљу,ј
ерј
еј
е
диностес
т
ранебиомог
у
ћприст
упуЕг
ипа
т
.
5)
Од Фе
никиј
е
, на
име
, до обла
с
ти Ка
дит
иј
аз
е
мља припа
да т
а
коз
в
аним пале
с
тинским
Сирцима,аодКа
дитиј
а,ј
едногг
ра
дакој
и, помоммишљењу
, ниј
емног
ома
њиодСарда
, дог
ра
да
Ј
аниса
, т
ржишт
анамо
рскојоба
липрипа
да
ј
уАра
бљанима
, аодЈ
а
нис
адоСербонидс
когј
е
з
е
ра,
поре
дког
ас
епланинаКа
сијпру
жадомора
, припадаопе
тСирцима.АодСе
рбонидс
когз
а
лива
,у
к
омес
е
, попричању
, криј
еТифон, в
ећпочињеЕг
ипат
. Пре
деоиз
ме
ђуг
радаЈ
анис
а
, Ка
с
иј
с
ке
пла
нинеиСербонидс
когз
а
лив
а,кој
иниј
ема
ле
н, не
г
оду
гокот
риданахода
, ве
ликај
еибе
з
водна
пус
т
иња
.
6)
Ас
адћувамисприча
т
ионооче
муз
нама
либројонихкој
ис
упловилиуЕг
ипа
т
. Изце
ле
Хе
ладеиФе
никиј
едов
оз
ес
еизг
одинеуг
одинууЕг
ипатћупов
ипу
нив
ина, паипа
к, икод
т
оликогброј
аћупов
а
, дасет
а
коиз
ра
з
им, невидис
ет
амониј
еда
нј
е
динићуп. Паг
дес
уимонда,
мог
а
обик
оре
ћи, т
ићу
повииштарадесањима
? Ево, ит
оћуобј
а
снит
и. Св
ак
иупра
в
никжупе
дужа
нј
едас
а
купљас
већуповеизс
вогг
радаидаиходне
сеуМе
мфис
, аониизМе
мфисаморај
у
даихна
пу
нев
одомиодне
сууСириј
скупус
тињу.Та
кос
еовиуве
з
е
низ
е
мљанићу
пов
и, ка
дс
еу
Ег
ипт
уиспра
з
не
,с
т
алнооднос
ена
т
рагуСириј
у.
СавезсАрабљанимаипролазкрозпус
тињу
94
7)
Са
дас
уПе
рс
иј
а
нциова
коприпремилис
војна
па
днаЕг
ипа
т
, с
на
бде
вшисеов
ак
оводом,
к
акој
ере
чено, аз
а
т
имврлобрз
оз
аг
ос
подареЕг
ипт
ом. А т
ада
, докј
ош нисубилис
на
бдев
ени
в
одом, Камбизј
е, с
ас
лушав
шиса
ве
тХалика
рна
шанина
, пос
лаопос
ла
никеуАра
биј
уимолиоз
а
с
лобода
нпролаз
, пака
дмуј
еодобре
н,склопил
ис
уме
ђус
обомприј
а
те
љс
т
во.
8)
Ара
бљанипошт
уј
ууг
овореоприј
а
т
ељст
вувишене
г
оиј
е
да
нна
родус
ве
ту
. Скла
па
ј
уих
ов
а
ко. Ка
ддвој
ицахоћедаз
а
кључет
а
ка
вуг
ов
ор, с
та
неме
ђуњихј
е
дант
ре
ћиипос
ечеимј
е
дним
ошт
римка
ме
номдланпоре
две
ликогпрс
т
а, пауз
меконацизњихов
ихог
рт
а
чаипре
мажекрвљу
с
е
да
мкаме
нчића,кој
ис
еиз
међуњихна
ла
з
е
, идокт
ора
ди,онпр
из
иваДионис
аиУра
ниј
у. Ка
дто
з
ав
рши, пре
пору
чу
ј
е приј
а
т
ељима с
тра
нца или г
ра
ђа
нина, а
ко с
ес
аг
ра
ђа
нином ск
лапа
приј
а
т
ељст
во, иприј
а
т
е
љипошту
ј
ут
ајуг
оворка
ос
вој
. Веруј
уса
моудв
абожанс
тв
а, Дионис
аи
Ура
ниј
у
, ика
жудабог
ињашишас
вој
ук
осуис
тоона
кок
аошт
ој
еДиониссв
ој
ушиша
о. Шиша
ј
у
ј
е
, на
име
, уобликукру
г
аокос
ле
поочница
. Дионис
ана
з
ива
ј
уОрот
алт
, аУра
ниј
уАлилат
.
9)
Ск
лопивши са Ка
мбиз
ов
им из
ас
ла
ницимаутов
ор о приј
а
т
ељст
ву
, Ара
бља
нин ј
е ово
с
мис
лио: напуниој
еме
шинеодка
милаводом инат
ова
риоихнас
в
еживекамиле
. Послет
ог
а
к
ренуој
еупус
тињуит
а
мој
ече
каоКа
мбиз
овувој
с
ку. Сма
траседај
еовонај
ве
родос
тој
ниј
а
прича, ака
дс
еве
ћг
овориоприча
ма
,т
ребана
ве
с
тиионукој
ај
емањев
еродос
т
ој
на
. УАра
биј
и
пос
тој
иве
ликаре
ка,к
ој
ас
ез
ов
еКорисикој
асеуливаута
коз
в
аноЕрит
реј
с
коморе
. Причас
едај
е
к
раљс
а
шиоце
водне
учиње
нихг
ов
еђ
ихидруг
ихкожа
, кој
ај
ебилат
олик
одуг
адас
епружалачак
допус
тиње
. крозов
уцевспрове
ој
ев
одуизов
ерекедопу
ст
иње
, аупус
тињиј
еис
копа
ове
лике
ре
з
е
рвоа
ресанамеромдауњимас
ачув
ав
оду
. Одре
кедопус
т
ињеимадва
на
е
стда
находа.Водуј
е
с
прове
окрозт
рира
з
неце
винат
рира
з
наме
ст
а
.
СудбинаПс
аменитаиње
говас
ина
10)
Нат
акоз
ва
номПе
луз
иј
с
комНиловомушћуулог
ориос
еАма
з
ис
овс
инПса
ме
нитиче
ка
о
Ка
мбиз
а
. Нас
вомпоходунаЕг
ипатКамбизниј
ез
а
т
ека
оАмаз
ис
ауживот
у. Онј
е, на
име
, умро
пос
левла
да
винекој
ај
ет
ра
ј
а
лаче
т
рдес
е
тичет
ириг
одине
, из
аце
лотовре
мениј
емус
едог
одила
никакв
аве
ћане
прилика. Пос
лес
мртиј
еба
лз
а
мов
аниса
хра
ње
нуг
робнициухра
мукој
иј
еса
м
с
а
г
ра
дио.Зав
ремев
ла
деАма
з
ис
овас
инаПс
аменит
ауЕг
ипт
ус
еде
силој
е
днове
ликочу
до: пада
ла
ј
еуе
г
ипа
тс
којТебикиша
. Са
миТеба
нциприча
ј
удас
етонира
ниј
е
, аника
сниј
е
, с
ведомог
в
ре
ме
на
, ниј
еде
ша
ва
ло, ј
е
руГорње
м Ег
ипт
ууопштеникаднепадак
иша
. Паит
а
дај
еуТе
би
па
далас
ит
наисла
бакиша
.
11)
Ка
дсуПе
рс
иј
а
нци прошли крозпус
т
ињу, з
а
уз
муони положа
ј
епре
маЕг
ипћа
нимас
а
на
ме
ромдаот
почнуборбу. Овдесуег
ипат
с
кипла
ћеници, Хе
ле
нииКа
рци, раз
љуће
нинаФа
не
т
а
шт
ој
едов
еонаЕг
ипа
тнеприј
а
те
љс
кувој
с
ку, из
в
ршилинадњим ова
јз
лочин. У Ег
ипт
убеху
ос
т
а
лаФане
тов
аде
ца
. Њихдов
едуулог
ор, с
т
а
вев
рчнас
ре
динуиз
међуобалог
орадај
ес
вет
о
от
а
цмог
а
одавиди, з
а
т
имдове
дуј
еднопој
е
дноде
т
еиз
а
кољуихна
довимврче
м. Кадс
уму
пог
убилис
вуде
цу
, долиј
ууврчводеивина
, пака
дсус
ес
випла
ћеницина
пиликрви, пошлису
т
а
коубој
. Ра
з
вилас
еже
с
т
окабит
каипа
лоихј
емног
ос
аобес
тра
не. Нај
з
а
дЕг
ипћанис
ус
е
ра
з
бе
г
ли.
12)
Тус
а
м, приликомис
т
ражива
ња
, видеоне
штоне
обично, нашт
ас
умеупоз
орилит
амошњи
ме
шт
а
ни. Туит
а
мона
ла
з
илесус
ег
омилекос
тиј
упог
инулихис
ај
е
днеис
адруг
ес
т
ра
не
, ито
с
в
акез
асе
бе(ј
еркос
тиПерс
иј
а
нацаиЕг
ипћананис
уле
жалеј
е
днепре
кодруг
их, не
г
оона
кокако
с
уис
прв
алежа
ле: посе
бнокос
тиПе
рс
иј
а
на
ца, апос
ебнокос
т
иЕг
ипћа
на). Лоба
њеПерс
иј
а
наца
т
а
косубилесла
бедас
иихмог
аопробит
иј
е
днимка
ме
нчиће
м, докс
улобањеЕг
ипћанабил
ет
ако
ј
а
кедабиихј
едв
аив
ећимк
ома
домка
ме
намог
а
опробит
и. Ка
з
а
лис
уми, ушт
ај
ав
еруј
е
м, да
.то
дола
з
иот
удашт
ос
еЕг
ипћа
ниодмале
нашишај
уиодт
ог
аимлоба
њенас
унцуотв
рдну.Збогт
ог
а
ине
макодњихће
ла
вос
ти, ј
е
рс
еуЕг
иптунај
ре
ђенас
ве
т
умог
ус
ре
с
т
иће
лав
иљуди. Ет
о, тој
е
95
ра
з
логштоима
ј
ут
врделоба
ње
. А Пе
рс
иј
анциимај
ус
ла
белобањез
богтог
ашт
оодма
лена
покрива
ј
уг
ла
веинос
ешуба
ре. Толикоотоме
. А ис
т
от
ос
амв
иде
оикодПерс
иј
а
нацакој
ису
пог
инулис
аАхеменом, с
иномДа
риј
е
вим, кодПапре
миса
, убиципрот
ивЛибиј
цаИна
ра
.
13)
Пос
лепораз
ауовојбициЕг
ипћа
нисус
еуне
редура
з
бе
г
ли. Алипошт
осус
еу
тв
рдилиу
Ме
мфису
, пошаљеКа
мбизј
е
да
нмит
иленск
ибродузре
куинање
муј
е
дногпе
рс
иј
ск
огг
лас
никада
поз
ов
еЕг
ипћа
ненапреда
ј
у. Ка
дсуЕг
ипћанивиде
лидај
еброду
плов
иоуМе
мфис
, на
г
рнуониу
г
омиламаизг
рада
, уништеброд, апоса
дупобиј
у
, ра
шче
ре
жеиувукууг
рад. Послет
ог
асубили
опс
еднут
иимора
лисус
е
, на
ј
з
а
д, пре
дат
и. Сус
едниЛибиј
ци, изс
тра
хаодоног
ашт
ос
еде
с
илоу
Ег
ипт
у,пре
дадусебе
зборбе
, пла
теда
накипоша
љупоклоне.Ис
т
ос
ут
а
копост
упилииБа
рке
ј
ци
иКире
ња
ни, бој
ећисеоног
аче
г
асус
ебој
алииЛибиј
ци. Камбизј
есаз
а
довољс
т
вом примио
либиј
с
кепоклоне
, аповодомкире
нс
кихда
ровас
ера
з
љу
тио, помоммишље
њуз
а
т
ошт
осубили
ма
лени(онис
уму, на
име
, пос
ла
лис
амопе
тс
тот
инаминас
ре
бра
), з
г
ра
биоихисв
ој
омруком
ра
з
ба
цаомеђувој
нике
.
14)
Де
с
ет
огда
напос
лез
ауз
имањат
в
рђа
веуМе
мфису
, упредг
ра
ђуов
огг
ра
даиз
ложиКа
мбиз
ру
г
луе
г
ипа
т
скогкра
љаПс
аменит
а
, кој
иј
евла
даос
ве
г
аше
стме
се
ци, ас
ањимиос
т
алеЕг
ипћане
.
Дабиис
кушаоње
г
овкара
кт
е
р, из
мис
лиово. Пос
лаој
ење
г
овукћер, обученукаоробињу
, с
а
в
е
дром уруци по в
оду
, асањомеи друг
еде
вој
ке
, к
ој
еј
еиз
а
бра
о ме
ђукћеримауг
ледних
Ег
ипћа
на, акој
ес
уист
ота
кобилеобу
че
не
. Ка
дсуде
вој
кеплачућиикука
ј
у
ћипрола
з
илепоред
оче
в
а, с
видруг
ису
, виде
вшиихуне
в
ољи, з
а
кук
алииз
а
пла
ка
ли, са
мој
еПс
аменит
, ка
дихј
е
из
да
ле
каопа
з
иоипре
поз
на
о, обориоочипре
маз
емљи. Кадс
ув
одоношепрошле
, Ка
мбизнаре
ди
дапрове
дуПс
аменит
ов
ас
инаидвехиља
дењег
ов
ихвршњакаЕг
ипћа
на
,с
весаконопце
моковра
т
а
исакоњс
кимђе
мовимауус
т
има. Онис
убиливођ
енинаг
убилишт
ера
диодма
з
дез
аМиле
ћане
к
ој
ис
убилиубиј
е
ниналађиуМе
мфис
у. Кра
ље
вс
кес
удиј
ес
у,на
име,билеиз
ре
клепре
су
дудас
е
з
асв
ак
огПе
рс
иј
а
нцау
биј
еподе
с
ете
г
ипа
т
ск
ихпрва
ка
. Ка
дј
еПс
аменитиовев
иде
ог
депролаз
е,
пака
дј
еме
ђуњимас
па
з
иоис
вогс
инака
коидеус
мрт
, ипоре
дт
ог
аштос
ус
виос
т
а
лиЕг
ипћани
ок
оње
г
ана
рица
лиипла
ка
ли, пона
ша
осеис
т
ока
оиус
лучај
укће
ри. Ка
дсуиовипрошли, на
иђ
е
с
луча
ј
ноне
кипос
т
ариј
ичове
к, ј
еда
нодњег
ов
ихприс
нихприј
а
те
ља
, кој
иј
еиз
г
убиосв
ес
вој
е
има
њеидос
пе
одопрос
ј
ачк
огшт
апа
, папочнедапрос
имилос
т
ињеодвој
никадовој
никаипрођ
е
поре
дАма
з
исов
ас
инаПса
ме
нит
аидру
г
ихЕг
ипћана
,к
ој
исус
ес
ањимнала
з
илиупредг
ра
ђу.Ка
д
г
ај
еПс
аме
нитопа
з
ио, бриз
неуст
ра
ша
нпла
ч, викнеприј
а
те
љапоименуипочнедас
ег
ру
ва
пе
сница
мапог
ла
ви. Алионј
ебиос
т
алноподна
дз
оромљуди, кој
исуприликомпрола
з
ас
ва
ке
поворкепрат
или с
ва
ки њег
овмиги ос
ве
муКа
мбиз
аоба
ве
шта
ва
ли. Камбизс
ез
ачу
диовом
пос
ту
пку,пошаљеПса
ме
нит
уг
ла
сник
акој
имупост
а
виова
квопит
а
ње
:
''Пса
ме
нит
е, на
шг
ос
пода
рКа
мбизт
епит
аз
а
штонисиз
а
ку
каониз
а
плака
ок
адс
ивидео
с
в
ој
укће
руне
вољиис
инакак
оидеус
мрт, аз
а
шт
ос
ис
ет
олик
оу
з
руј
аока
дсивиде
опросј
а
ка
к
ој
ит
и, колик
ој
еКамбиздоз
на
о, ниј
енироднипомоз
и бог
?'' Наовопит
а
њеПс
а
ме
нитму
одг
ов
ори:
''Кировс
ине
, мој
едома
ћене
вољеисув
ишесув
еликедабихз
богњихмог
а
одаз
а
плаче
м,
а
лине
сре
ћамог
априј
а
те
ља
, кој
иј
еодс
ве
гс
вогбог
а
т
ст
ванапра
г
усв
ој
ес
т
а
рост
идос
пе
одо
прос
ј
а
чкогшт
апа
, на
г
наламеј
едаз
а
плаче
м.''
Одг
оворкој
иј
ег
лас
никдоне
оос
та
в
иој
едубокут
ис
а
кнас
веприс
ут
не. Поприча
њу
Ег
ипћа
на,бриз
нуој
еуплачиКре
з(ј
ерс
еион, приликомпоходанаЕг
ипа
т
, на
лаз
иоуКа
мбиз
ов
ој
пра
тњи), ара
с
пла
ка
лисус
еиПе
рсиј
анцик
ој
ис
убилиприс
ут
ни. Паис
амКа
мбизбиој
ег
а
ну
т
,и
с
мес
т
аз
апове
ди дас
епоклони животПс
а
ме
нитов
ус
ину, аса
могПса
менит
ада с
клонеиз
пре
дг
рађ
аидаг
адове
дупредње
г
а
.
15)
Алисинаненађ
ошег
лас
нициужив
оту, ј
е
рј
епрв
ибиопог
убље
н, аПс
а
ме
нит
ауз
муиз
пре
дг
рађ
аидов
едуг
апре
дКамбиз
а.Туј
ежив
еодосв
ој
ес
мрт
ииниј
едоживе
оника
квуне
вољу
.
Даниј
еправ
иос
плет
кеиз
а
ве
ре
, добиобииупра
вуна
дЕг
иптом, ј
е
рПе
рс
иј
анциима
ј
уобича
јда
у
каз
уј
упоча
с
тикраљев
скимс
иновима
. Иус
луча
ј
удас
еоче
виодме
т
нуидиг
нупобуну,ониопе
т
96
пове
ра
ва
ј
увла
с
тњиховим с
иновима
. А даобичнота
копос
т
упај
удасез
ак
ључит
ипомног
им
приме
рима. Из
ме
ђуос
та
лих, добиој
еТа
нира
, с
инЛибиј
цаИна
ра, понов
одржа
вус
вог
аоца
, а
т
а
кођеиАмирт
е
ј
е
вс
инПауз
ириј
е
. Ипоре
дс
ве
г
ат
ог
а
, никоПе
рс
иј
а
нциманиј
енане
о ве
ћушт
е
ту
не
г
обаш т
ајИнариАмирт
е
ј
. Та
кој
ес
адПса
ме
нитпра
виона
опак
епланове
, т
еј
еидобио
з
ас
луже
нуна
г
ра
ду. Биој
еухва
ће
ндас
премаус
т
ана
кЕг
ипћа
наи, ка
дј
еКамбизз
ат
ос
а
з
нао,
мора
ој
едапиј
ебичиј
укрвиодтог
ај
енаме
с
туу
мро.Та
кој
ез
а
вршиоиова
јк
раљ.
16)
ИзМе
мфис
ај
еКа
мбиздоша
оуСа
исдаура
дионошт
ој
ебиона
умио. Чим ј
еуша
оу
Ама
з
исовдвор, з
а
пове
дидасеизг
робаиз
ва
диАма
з
ис
овлеш. Ка
дј
ет
оиу
чиње
но, на
ре
дидаг
а
ба
т
ина
ј
у,из
боду, дамупочупај
ук
осуидаг
аос
крна
венасв
емог
ућена
чине
. Ка
дсусеиодт
ог
а
у
морили(ј
е
рј
еба
лз
амова
нале
шинас
вет
оиз
држалаиниј
ес
ера
спала
), Камбизна
ре
дидас
еле
ш
с
пали.Нат
ајна
чиниз
вршис
ве
т
ог
рђе
,ј
е
рПе
рс
иј
анцис
ма
тра
ј
ува
т
руз
абожанс
тв
о.Ник
одњихни
к
оддруг
ихниј
ебиообичајдас
емрт
ва
цис
па
љу
ј
у. КодПе
рсиј
анаца
, ка
кос
мона
пре
дре
кли, ниј
е
пос
тој
а
от
а
ка
в обича
ј
, ј
е
рс
ма
т
ра
ј
уз
ане
природно да богпој
е
дељудс
ки ле
ш, аЕг
ипћани
з
амишља
ј
ува
трука
оживот
ињук
ој
асв
епрождиредоче
г
аг
оддођеи, ка
дс
ена
ј
е
де
, умирез
а
ј
е
дно
с
аонимакој
еј
ес
ама прожде
ра
ла. Код њих ј
е ис
то т
а
ко з
абра
њено дас
е ле
шинебаца
ј
у
живот
ињамадаихпој
е
ду. Збогт
ог
аиба
лз
а
муј
уле
ше
ведаихнебицрвипој
е
ли. Та
кој
еКамбиз
на
редиодас
еура
дионошт
ој
еус
упрот
ност
ис
ав
еромиобича
ј
имаобанарода
. Али, ка
коприча
ј
у
Ег
ипћа
ни, т
ониј
ебиоАма
з
исс
акој
имс
ет
акопос
ту
па
ло, не
г
оне
киње
г
оввршња
к, з
аког
асу
Пе
рсиј
а
нцимис
лилидај
ес
амАма
з
исиз
богт
ог
аг
ат
а
коиз
мрцв
арили. Ка
жу,на
име
, дај
еАма
з
ис
одне
когпророчишт
абиодоз
наошт
аћес
ес
ањимеде
сит
ипос
лење
г
овес
мрт
и, пај
е
, дабис
еод
т
ог
ас
ачув
ао, друг
огчов
ека
, кој
иј
екас
ниј
ез
а
ис
т
аибиомрцва
ре
н, к
адј
еов
а
јумро, са
хранио
одма
хкра
јв
ра
таг
робнице
, ас
вомс
инуј
енаре
диодање
г
ас
амогса
храниуј
е
дномуг
лу, с
ас
в
им
поз
а
диг
робнице
. Алиј
амислимданиј
еист
инит
апричаона
ре
дбииз
да
тојс
инууве
з
ис
аса
хра
ном
уз
адњем у
г
луг
робнице
, ани друг
ошт
ој
еуве
з
исат
им, не
г
омислим дасут
оЕг
ипћани
из
мис
лил
иидаут
омепрет
е
руј
у
.
РатсЕтиопљанима
17)
За
т
им ј
еКа
мбизнау
миодапов
едера
тпротивтри народа
: Ка
рт
аг
иња
на, Амоњанаи
дуг
ове
кихЕтиопља
на
, кој
исуст
а
нов
алиуЛибиј
и,наобала
маИндиј
с
когоке
ана
. Напра
виој
епла
н
дапрот
ивКа
рт
а
г
ињанапоша
љефлот
у,прот
ивАмоња
нај
еда
нде
ос
вој
епе
ша
диј
е
, адауЕт
иопиј
у
првопошаљеу
ходе
, дат
обожеодне
сук
раљуда
рове
, ауст
ва
ридапрес
ве
г
авидедалит
а
мо,поред
ос
т
а
лог
,з
а
ис
т
апос
тој
ита
коз
в
ана„Сунче
ватрпе
з
а
".
18)
Причас
едат
а„
Сунчев
ат
рпе
з
а
" из
г
ледаова
ко.Тој
еј
едналива
даиспре
дг
ра
дак
ој
ај
епуна
ку
ва
ногмес
асв
ихче
т
вороножнихжив
от
иња.Овоме
с
ост
а
нов
нициг
ра
да,нак
ој
едођереддаврше
с
лужбу, пообича
ј
удонос
еноћу, адањуможес
в
акодадођенат
оме
с
т
оидас
еча
с
ти. Тамошњи
с
т
а
нов
ници,ме
ђут
им, т
врдедат
оме
с
оничес
а
моизз
е
мље
. Та
квај
ет
а
коз
ва
на,,Сунчев
ат
рпез
а".
19)
Одлучив
ши да т
а
мо поша
ље с
вој
е уходе
, Камбизпоз
ове к с
е
би оне Ихт
иофаг
еиз
Еле
фа
нт
инекој
ис
уз
налиет
ио
пс
киј
е
з
ик.Доксуонибилиј
ош напут
у,из
даонна
ре
ђењефлотида
к
рененаКа
рта
г
ину.АлиФеничаниодбиј
удаиз
в
ршена
ре
ђе
ње
,ј
е
рс
ус
ет
е
шкимз
а
кле
т
ва
мабили
оба
ве
з
а
лиданика
дане
ћера
т
ова
типрот
ивс
иновасв
ој
еот
аџбине
, ј
е
рбит
ак
оиз
в
ршилите
жак
г
рех. Фе
нича
ни, дак
ле,нисухт
ели, адруг
ихкој
ибибилис
пос
обниз
апоморс
кипоходниј
ебило.
Та
косуКарт
а
г
ињанис
а
чу
ва
ниинис
упалиупе
рс
иј
ск
оропс
тв
о.Камбизниј
ес
ма
тра
окориснимда
присиља
ваФенича
не, ј
е
рс
уонидобров
ољнопришлиПе
рсиј
а
нцима
, ишт
ој
еце
лапе
рс
иј
с
ка
флотаз
а
висилаодФе
нича
на. Пе
рс
иј
а
нцимас
удобров
ољнопришлииКипрани, иу
чес
т
вова
лиу
походупротивЕг
ипт
а.
Камбизупућуј
епос
ланикеЕтиопљанима
97
20)
Ка
дс
упре
дКа
мбиз
адошлиИхт
иофа
з
иизЕл
ефа
нтине
, онихпошаљеуЕт
иопиј
у, на
ре
ди
им шт
ат
ре
бадаг
ов
ореи даим дапоне
с
уда
рове
: порфирноодело, з
ла
та
нлана
ц ок
овра
т
а,
на
руквице
, кут
иј
умирис
а
вогу
љаодала
ба
ст
е
раибурефеничкогв
ина.Причас
едасуЕтиопљани,
к
ој
имај
еКа
мбизсв
ет
опос
лао, на
ј
в
ећиина
ј
ле
пшиљу
динас
ве
ту; причас
ет
а
кођедас
уим
обича
ј
и дру
кчиј
и нег
о обича
ј
ис
вих друг
их на
рода, а на
рочит
о они приликом пре
уз
има
ња
к
раљев
скечас
т
и. Они, наиме
, бира
ј
умеђус
вој
им с
уг
ра
ђа
нимана
ј
в
е
ћег
, и њег
аз
богњег
ов
е
в
е
личинес
ма
тра
ј
уна
ј
ј
а
чим, паг
апос
т
а
вља
ј
уз
ак
раља.
21) Ка
дс
уИхт
иофа
з
икњемус
тиг
ли, пре
да
дуњиховомкраљупок
лонеииз
ј
ав
ему:
''Кра
љ пе
рсиј
скиКа
мбиз
, же
лећидабудестобомприј
а
те
љ иг
ос
т
, посла
она
сј
едас
ес
т
обомот
омепора
з
г
оворимоидат
ипре
да
моов
епоклонекој
исуње
мус
а
момебилина
рочито
милиидра
г
оце
ни.''
АЕтиопљанин,кој
иј
еприме
т
иодасуонидошлика
оуходе,одг
ов
ориимово:
''Нит
ива
сј
епе
рс
иј
с
киКра
љпос
ла
окмениспоклонимаз
а
тошт
омуј
емног
ост
а
лодомог
приј
а
т
ељст
ва
, нит
ивиг
оворитеис
т
ину, не
г
ост
едошлиумој
уз
е
мљукаоуходе
. Онниј
еча
с
та
н
чов
е
к. Дај
ечас
т
а
н, небижудиоз
ату
ђимз
емља
маиз
а
довољиобис
ес
вој
ом, нитибиба
ца
оу
ропс
тв
оне
винељу
дек
ој
имунис
уништ
аучинили. Однес
итемуова
јлукире
цит
емудаму
е
т
иопс
кикра
љс
ав
ет
уј
едат
е
кондак
адПе
рс
иј
а
нцибудубилиус
та
њудаз
апнуов
оликове
лике
лу
ковесат
а
квомлакоћомка
оштоонс
амт
очини, можепове
с
тиброј
нонадмоћнув
ој
с
купрот
ив
дуг
ове
кихЕтиопља
на
; адот
лене
каз
ахв
аљуј
убог
ов
имашт
осинов
имаЕт
иопиј
енис
уса
в
ет
ова
ли
дас
вој
ојрођ
енојз
емљисиломприс
а
ј
е
дињуј
уит
уђез
е
мље.''
22)
Пос
леовихре
чиот
пус
т
ионпоноволукипре
даг
апос
ла
ницима
. Примив
шипурпурно
оде
ло, у
питашт
ај
ет
оика
кој
еоноиз
ра
ђе
но. КадсуИхт
иофа
з
иис
кре
нореклик
акос
едобиј
а
пурпурикак
ос
ењимебој
адише, онимре
чедас
ут
иљудив
ара
лицеидаимоде
лониј
еништ
а
бољеодњих. За
тимсерас
пит
ив
аоз
аз
ла
т
нила
на
цоков
рат
аиз
ана
руквице
, пака
дсумуИхт
иофаз
ире
клидај
етона
кит
, онс
ена
с
ме
ј
аој
е
рј
емислиодасут
оокови, ииз
ј
а
виимдат
ук
одњих
имаиј
а
чихокова
. Потомс
ера
с
питива
оз
амирис
ноуље
, пака
дј
ечуока
косеонопра
ви, ида
њимеморачове
кдас
ема
же
, река
ој
еоноис
тошт
оиув
е
з
ис
аоде
лом. Ка
дј
едоша
оре
днавинои
к
адј
ес
аз
на
окак
ос
еонопра
ви, обра
дова
ос
епићуиз
а
пит
а
ој
ешт
ај
е
декра
љ иколикус
та
рос
т
можена
ј
в
ишедадоживиј
е
да
нПе
рсиј
а
нац. Ов
имуре
кошедас
екра
љ хра
нихле
бомиопишуму
пшеницу, анај
ве
ћус
та
рос
тк
ој
уможедадоживиј
е
да
нПерс
иј
а
на
цј
ес
т
еос
а
мде
се
тг
одина
. Нато
имЕт
иопља
нинречедаг
аништ
анечудишт
оима
ј
ут
а
кокра
та
кв
екк
адс
ехра
нет
а
квимђу
бре
т
ом.
''Небис
т
едоче
ка
линит
оликус
т
арос
тдава
сов
опићенеодржав
а''— ре
чеимпока
з
уј
ућина
в
ино.Упог
ле
дувинаПе
рс
иј
анцис
упрева
з
ишлииса
меЕт
иопља
не
.
23)
Ка
дс
уИхт
иофа
з
ис
а
дз
а
пит
аликра
љакој
ус
та
рос
тмог
удадоживељу
диуње
г
овојз
емљи,
ре
ка
оимј
едаве
ћиномдожив
љуј
ус
т
а
ростодс
т
одва
де
с
е
тг
одина
, апоне
киј
ош иве
ћу, идас
е
хра
неку
ва
нимме
сомимле
ком. Ка
дс
ус
еу
ходез
ачудилез
богт
ак
ове
ликогброј
аг
одина
, одве
де
ихнај
е
даниз
в
орчиј
ај
евода
,к
адсус
еуњојопрали, да
лак
ожит
а
ка
всј
а
јка
ошт
ој
ојг
ада
ј
еу
ље,
имиришек
аољу
бичица
. Пре
маопис
ива
њуухода,водаизов
огиз
в
орабилај
ет
а
квадапоњојниј
е
ништ
аплива
ло, нидрво,панине
шт
ошт
ој
ел
акшеоддрве
т
а,нег
ој
ес
вемора
лодапот
оне
. Акој
е
в
одаз
а
ист
ата
кв
ака
ошт
осеоњојприча, ондасуонимождата
кодуг
огве
каз
ат
оштој
ез
ас
ве
у
пот
ре
бљав
ај
у. Саиз
в
ораихј
еодв
е
оут
а
мницуг
дес
усв
из
а
т
воре
ницибиливе
з
а
ниуз
ла
тне
ок
ове
,ј
е
рј
ек
од, Ет
иопља
наба
ка
рврлоре
дакиврлос
купоце
н.
24) Кадсура
з
г
ле
да
ли т
а
мницуит
а
коз
ва
ну„Су
нче
вут
рпез
у
", на
ј
з
а
дсупошлидараз
г
леда
ј
у
њихов
емрт
ва
чкес
а
ндукекој
е
, нав
одно,пра
веодкрис
т
ала
, итоова
ко: ка
дос
ушеле
ш, билодато
ра
дека
оЕг
ипћа
ниилинане
кидруг
иначин, обложег
аг
ипс
омиукра
с
ег
ас
ас
вихст
ра
нале
пим
с
лика
ма
, даиз
г
ле
дашт
ој
емог
ућев
ишеона
кока
кој
еиз
г
леда
оз
аживот
а;та
даг
аст
а
вља
ј
ууј
еда
н
шупљикрист
а
лнис
т
уб, ка
ка
вс
ет
а
моможеис
копат
ибе
зна
рочит
огт
рудаиув
е
ликомброј
у
, а
к
ој
ис
ела
кообра
ђуј
е. Ле
ш сеус
тубуле
повидикрозз
идовекрис
та
ла
, адас
еприт
оменешири
98
з
ада
хинеос
та
вљаник
ака
вне
приј
ат
а
ну
тиса
к, иониз
г
ле
даса
с
вим онакок
аошт
ој
еиз
г
ле
дао
мрт
ва
ц. Породицаз
а
држа
вас
т
убг
одинуда
науку
ћи, донос
имупрве
нцеодс
ве
г
аипринос
иму
жрт
ве
, апос
лег
аиз
носеипос
т
ав
ља
ј
ууок
олиниг
ра
да
.
25)
Раз
г
леда
вшисв
е, у
ходес
ев
рат
ена
т
раг
. Ка
дсумуподнелииз
ве
шта
јотоме
, Ка
мбизс
е
т
оликора
з
љут
иодај
есме
ст
аодлучиодапов
е
дев
ој
с
купротивЕт
иопља
на
, адаприт
омениј
е
из
да
опосе
бнана
ре
ђе
њаз
ана
ба
вкухра
ненит
иј
епомис
лионат
одана
мера
вадапове
девој
с
куна
к
рајсв
ет
а
, не
г
ој
еубе
су, ка
олуд, чимј
е
, с
а
слуша
оИхтиофа
г
е
, к
ренуоура
т
. Хеле
нимакој
ису
билис
ањимна
редидаос
т
а
нуонде, ас
асобомпове
десв
екопненетру
пе
. Ка
дј
ес
тиг
а
одоТе
бе,
одв
ој
иј
еда
ндеосв
ој
евој
с
ке
, окопеде
с
етхиља
да, инаре
диимдапокореАмоња
неидас
па
ле
Зе
в
сов
опророчишт
е,аонс
аост
а
ломвој
ск
омпођепрот
ивЕтиопљана
. Алипрене
г
ошт
ој
евој
с
ка
пре
ва
лилапе
т
инупу
та
, не
с
та
немуживот
нихна
мирница
, пај
емора
одакољете
г
ле
ћуст
оку,а
лиј
е
ионаубрз
опој
е
де
на
. Дас
еКа
мбиз
, чим ј
етоприме
т
ио, пре
домис
лиои, примет
ившиј
ош у
поче
ткупог
ре
шку
, дај
епове
овој
с
куна
тра
г
, пос
т
упиобика
омударчове
к. Ме
ђут
имонј
е, ине
ра
з
мишља
ј
ући, иша
оса
мона
пре
д. Докс
ув
ој
нициима
лишт
адана
ђуназ
е
мљи, ј
е
лис
утра
вуи
к
орењеит
а
косус
еодржав
алиуживот
у, а
лика
дсус
т
иг
лиупус
тињуинаг
олипе
са
к, не
кису
чинилиужа
снес
тв
а
ри: коцкомсуодре
ђив
алииз
међус
ебеде
с
ет
огчов
е
каиње
г
ас
упој
е
ли. Ка
дј
е
Ка
мбизз
атос
аз
на
о, попла
шиоседаћет
а
кос
виј
еда
ндруг
огпој
ес
т
и, пај
еодус
та
оодпохода
прот
ивЕт
иопља
наив
рат
иос
ена
т
раг
. Из
г
убившита
кове
лик
иде
ов
ој
с
ке
, ст
иг
аој
епонов
оуТе
бу
.
ИзТебес
ес
пус
т
иоуМемфис
. Ов
деј
еотпус
тиоХе
ле
неидоз
в
олиоимдаотпловекући. Та
кос
е
з
ав
ршиопоходпрот
ивЕт
иопља
на
.
ПоходнаАмоњане
26)
Де
овој
с
кек
ој
иј
ебиопос
ланпрот
ивАмоња
накре
нуој
еизТе
бе
, пошт
ој
ет
а
модобио
в
одиче
, ис
иг
урној
ес
т
иг
а
одог
ра
даОаз
е, укомес
ут
обожест
а
нова
лиСа
мља
ни, изпле
ме
на
е
с
хриониј
с
ког
. Он ј
еуда
ље
н одТе
бес
е
дам данаходакрозпу
ст
ињу. Ова
јс
епре
де
оз
овена
хе
ле
нс
ком ј
е
з
ику„
Ма
ка
рон Не
с
ос", т
ј
. „
Ос
трв
о бла
жених". Вој
с
кај
ет
обожедошладо овог
пре
дела
, аштај
ес
атимљудимада
љебило, от
оменез
наниконишт
адак
аже
;ј
е
диноАмоњани
причај
уоноштос
уоддруг
ихчули. Вој
с
ка
, на
име
, ниј
ес
т
иг
ланидоАмоњананитис
ена
т
раг
в
ра
тила
. Алиса
миАмоња
ниприча
ј
у
, из
ме
ђуос
та
лог
, иово: ка
дј
евој
с
ка
, напут
уодОа
з
епрема
Амоњанима
, билаупус
т
ињи, от
приликенас
рединипут
а
, диг
а
ос
еј
а
кис
тра
ша
нј
у
жниве
т
ар,ба
ш
к
адсубилиз
адору
чком, ис
в
еихј
ез
ат
рпаоподна
не
с
енимг
омила
мапе
с
ка, ит
акоимс
ет
раг
из
г
у
био.Ето,т
ој
ес
вешт
оАмоњанипричај
уот
омештас
еде
с
илос
аов
омв
ој
с
ком.
27)
Ка
дј
еКа
мбизпонов
одошаоуМе
мфис
, ба
шс
еут
ов
ремеуЕг
иптупој
а
виоАпис
, к
ог
а
Хе
лени на
з
ива
ј
уЕпа
фос
. Збогтог
адог
ађа
ј
аЕг
ипћани с
ус
еобукли шт
ос
у ле
пшемог
ли и
приредилисуве
ликес
ве
ча
нос
ти. Виде
вшиштаЕг
ипћа
нираде
, Ка
мбизпос
умњадас
еонито
в
е
се
лез
богтог
аштој
еондожив
еонес
ре
ћу,пана
ре
дидадођ
упре
дње
г
аг
ла
в
ариизМемфис
а
. Кад
с
уовииз
а
шлипре
дње
г
а
,з
апит
аихз
а
шт
осеЕг
ипћа
нинисут
а
кора
дова
лика
дј
еонпрвипутбио
уМе
мфис
ука
ошт
ос
ес
а
дарадуј
ук
адј
е
, из
г
убившиве
ликдеовој
с
ке
, ова
модоша
о.Онимуонда
к
ажудасекодњихпој
а
вилој
е
днобожа
нс
т
вокој
ес
ес
а
мосвре
ме
нанавре
меможевидет
и; ака
д
с
е оно пој
а
ви, онда св
и Ег
ипћа
ни, обу
з
е
ти ве
ликом радошћу, прос
ла
вља
ј
у ов
а
кве в
ес
е
ле
с
в
ет
ковине.Чу
вшит
о,Ка
мбизодг
оворидај
ет
ола
жинаре
дидас
ез
богла
г
ањапог
убе
.
28)
Ка
дихј
епог
у
био, поз
ов
екс
ебис
ве
ште
нике
. Ка
дс
уиов
ит
оис
т
оиз
ј
а
вили, ре
чеимдаће
с
еонличноу
ве
рит
идалиј
еЕг
ипћа
нимадоша
оне
кипит
омбог
. Ондана
ре
дидамус
ве
шт
еници
дов
едуАпис
а
. Ониз
а
ис
т
аиодупоње
г
а.Ов
ајАписилиЕпафосј
еј
е
дномушкот
елеодкрав
екој
а,
пос
леовогт
е
лет
а
, неможевишедасеоте
ли. Ег
ипћа
нит
врдедаовак
рав
аот
елиАпис
аус
ледт
ог
а
шт
онањусне
бас
иђенек
ас
ве
тлос
т
. Овоте
леАлисимаовез
на
ке
: црној
е, наре
пуима
че
т
вороуг
ла
с
тубеле
г
у, нале
ђимаимас
ликуорла, наре
пудвос
трукедла
ке
, аподј
ез
икомнеку
бубу.
99
29)
Ка
дс
ус
в
ешт
еницидове
лиАпис
а
, Ка
мбиз
, ка
одас
епома
миоодбе
с
а,ис
трг
немачихт
е
де
даубодеАпис
аутрбух,апог
одиг
аубу
тину
. Томприликомсенас
меј
а
оире
чесве
шт
еницима
:
''Вима
лоумници, з
а
рс
ува
мт
обог
ов
и, одме
с
аикрв
и, кој
исебој
ежеле
з
а
? За
ис
т
а,бог
ов
и
дос
т
ој
ниЕг
ипћа
на! Алиивићет
емипла
т
ит
иштос
т
емис
еподс
ме
ва
ли!''
Из
г
оворившито, ре
чесв
ој
им џе
лат
имадабичу
ј
ус
ве
ште
нике
, асв
ак
огЕг
ипћа
нинак
ог
а
у
хва
тедас
еј
ош в
е
се
лидау
биј
у.Ита
кос
ез
а
вршилове
се
љеЕг
ипћана
. Св
ешт
е
ницисука
жње
ни,а
Апис
, кој
иј
ебиора
ње
нубу
тинуилежа
оухра
му, из
да
хне
. Ка
дј
еодз
а
добив
е
нихранаумро,
с
в
ешт
еницисуг
а
, кра
домодКа
мбиз
а
, са
хра
нили.
Камбиз
оволудило.Камбизубиј
асе
с
труибрата
30)
Ка
мбизј
е
, ка
коприча
ј
уЕг
ипћа
ни, одма
хз
богов
огз
лочинаполу
део,анипретог
аниј
ебио
пот
пунопамет
а
н. Првипа
кз
лочиниз
вршиој
енадбра
томипома
ј
циипооцу
, Сме
рдис
ом. Њег
ај
е
изз
ав
ис
т
ипос
ла
оизЕг
ипт
ауПе
рс
иј
у, ј
е
рј
еонј
единиодПерс
иј
а
нацамог
а
оз
аокодвапрст
ада
на
те
г
нелуккој
исумудоне
лиИхтиофа
г
ипона
ређ
ењуЕтиопљана
, атониј
еда
ндруг
иПерс
иј
а
на
ц
ниј
емог
а
о. Ка
д.ј
еСме
рдисот
иша
оуПерс
иј
у, ј
а
в
исеКа
мбиз
уус
нуова
копривиђе
ње
:с
ања
ој
е
к
акомуј
едоша
оизПе
рс
иј
ег
ла
с
никиј
а
виомудаСме
рдиссе
динакра
ље
вс
компре
с
толуида
г
лав
омдодируј
енебо.Ка
мбизс
ез
богтог
апопла
шидаг
абра
тнеубиј
еидамунепре
уз
мепре
с
то,
папоша
љеПре
кс
ас
па
, нај
пов
е
рљив
иј
е
гсв
огчове
каме
ђуПе
рс
иј
а
нцима, уПерс
иј
удаг
аубиј
е.
Ова
јот
пут
уј
ег
ореуСуз
уиу
биј
еСме
рдис
а
, попричањуј
едних,кадј
ес
ањимпоша
оулов
,а
, по
друг
има,дома
миог
ај
енапре
ва
рунаЕрит
ре
ј
с
комореита
мог
ау
топио.
31)
Ит
ој
е
, поприча
њуових, биопрвиКамбиз
овз
лочин, докј
едруг
ииз
в
ршионадс
в
ој
ом
с
е
с
тромкој
аг
ај
епра
т
илауЕг
ипа
т.Њомес
еКамбизбиооже
нио, иа
комуј
ебиларође
нас
ес
т
ра.
Ожениос
ењомеов
ако: ра
ниј
ениј
еника
дпос
т
ој
а
ообича
јдаПе
рсиј
а
нциуз
има
ј
ус
е
ст
рез
ажене.
АлиКа
мбизс
ез
аљу
биоуј
еднуодсе
с
та
раи, хот
е
ћидасењомеоже
ни,апоштој
ена
умиодаура
ди
не
шт
оштос
екос
ис
аобичај
има
, поз
овекра
ље
вс
кес
удиј
еипос
т
ав
иимпита
њедалипос
тој
ене
ки
з
ак
оникој
имудоз
в
оља
ва
ј
удас
еоже
нисе
с
тром. УПе
рс
иј
ис
екра
ље
вс
кесудиј
ебира
ј
удоживот
но
илис
ведот
ледокс
енеус
т
ановидас
уприликомврше
њадужнос
т
из
г
ре
шили. ОниПе
рс
иј
а
нцима
де
лепра
вду,тумачеобича
ј
епре
да
каипредњихс
еиз
носес
вис
поров
и. НаКамбиз
ов
опит
а
њеови
у
де
с
еодг
ов
орт
а
коданиз
а
коннисуповре
дилинит
ис
удове
лиупит
ањес
вој
ус
иг
урност
; реклису
муда
, додуше, нисупронашлиз
а
конкој
ибидопушта
одас
ебратоже
нис
ес
т
ром, а
ли, сдруг
е
с
т
ра
не
, дасупронашлиз
а
конкој
ика
жедаперс
иј
с
кикраљможедара
дишт
ог
одз
аже
ли. Ит
ако
нитис
упов
редилиз
а
кон, апоштосус
ебој
алидаћеихКамбизпог
убит
иа
кобу
дубра
нилиз
а
кон,
помог
лис
ус
еу
пућуј
ућиг
аназ
ак
онко
ј
имуомог
ућуј
едас
еоже
нис
ес
т
ра
ма
. Та
кос
еонт
а
да
оже
нис
е
ст
ром, укој
уј
ебиоз
аљубље
н, ау
скоропос
летог
ау
з
мез
аже
нуидру
гус
ес
т
ру
. Убиој
е
мла
ђу.оддве
ј
ус
е
ст
а
ракој
аг
ај
епра
т
илауЕг
ипа
т
32)
Оње
номубис
т
ву,ка
оиоСме
рдис
ову,пост
ој
едв
ера
з
личит
еприче.Хе
лениприча
ј
уда
ј
еКамбизмет
ну
одасебореј
едноку
чеиј
е
днола
вче
, асањимј
ет
опос
ма
тра
лаиоваже
на
. Кадј
е
ку
чебилопобе
ђе
но, откинес
есала
нцање
г
овбра
т(дру
г
окуче
) санамеромдаприскочибра
туу
помоћ,паов
адв
акуче
танакра
ј
упобе
демла
догла
ва
. Тој
еКамбиз
ај
а
кора
з
ве
с
е
лило, ас
е
ст
рај
е
с
е
де
лапоредње
г
аипла
ка
ла
. Ка
дј
еКамбизт
оприме
т
ио,з
апит
ај
ез
а
штоплаче
, аонамуодгов
ори
дапла
чез
а
тоштој
ев
иде
лака
кој
ебра
тбрат
уприте
ка
оупомоћ, пај
еприт
омепомис
лилана
Сме
рдис
а,коме
, нажа
лос
т,никониј
епр
ит
е
ка
оупомоћ. Хеле
ниприча
ј
удај
уј
еКамбизз
богт
их
ре
чиубио, аЕг
ипћа
ни, сдруг
ес
т
ране
, прича
ј
удај
ење
г
оважена
, с
еде
ћис
ањим з
аст
олом,
от
ре
билас
а
лат
уиз
а
пит
ала
,с
вогмужадалимуј
еле
шпаот
ребљенаса
ла
т
аилионас
алишће
м; а
к
адј
еонре
ка
одај
елепшаонасалишће
м, онамуј
енат
орекладај
еура
диос
аКировомкућом
ис
тоштоионас
ас
а
лат
ом. Тог
ај
ет
акора
з
бес
нелодај
уј
еона
коудруг
омст
а
њуу
да
рионог
ому
т
рбух,т
еј
еодт
ог
апоба
цилаиумрла
.
100
33)
Та
кој
еКа
мбизис
каљив
аос
војбе
сна
дс
вој
имукућа
нимабилоз
богАпис
аилииздруг
их
ра
з
лог
аз
богкој
ихљудит
рпемног
енев
оље
. Причас
едај
еКа
мбизодрође
њаболова
оодне
ке
т
е
шкеболе
с
ти, кој
уне
кина
з
ива
ј
усв
ет
аболес
т
. А пошт
ој
ет
е
лес
ноболова
оодј
е
днет
акот
е
шке
боле
с
т
и, онданиј
еника
квочудодај
ебиоиумнопоре
меће
н.
Убис
твоПре
кс
ас
повас
ина
34)
Ис
тот
акој
енеобуз
дано пос
ту
па
о исадруг
им Пе
рс
иј
а
нцима. Причас
е
, на
име, дај
е
Пре
кса
с
па
, ког
ај
еоба
сипа
онај
ве
ћимпоча
ст
имаикој
имуј
еличнос
лужиока
ог
ла
с
ник, ачиј
иј
е
с
инс
лужиоКа
мбиз
аз
аст
олом, шт
ој
ет
а
кођебиланемалача
ст
, ов
оз
апит
а
о:
''Прекс
а
с
пе
, штамис
леПе
рс
иј
а
нциоме
никаочове
куишт
аг
овореоме
ни?''
Ова
јмуодг
овори:
''Гос
пода
ру,ус
ве
мудруг
омтеј
акохв
але
,с
а
мока
жудас
еодв
ишеодај
е
ш пићу
.''
Томуј
еПре
кса
с
пре
ка
оомишље
њуПе
рсиј
анаца
, аКамбизсес
т
рашнораз
бес
не
оиова
ко
одг
ов
орио:
''Та
ко, с
а
дПе
рсиј
а
нцикажудас
а
мз
богпиј
анс
тв
аполуде
оиданис
а
мпричис
т
ојс
ве
с
ти.То
з
на
чидањиховера
ниј
ере
чинис
убилеис
тинит
е.''
Раниј
еј
е
, на
име
, Камбизбиоз
а
пит
аос
вој
еса
ве
т
никеиКре
з
ак
ака
вј
еончове
купоређ
ењу
с
ањег
овимоце
м, аПе
рсиј
анцис
умуодг
оворилидај
еонбољиодс
вогоца, ј
е
рдржиусв
ој
им
ру
камасв
ешт
ој
еона
јпос
е
дова
о, ај
ош ј
еузт
оос
вој
иоиЕг
ипа
тиморе
. Пе
рс
иј
анцимут
ако
одг
ов
оре
, аКре
з
, кој
иј
ебиоприс
ут
а
никомес
ет
а
јодг
ов
орниј
едопао,ре
чеКа
мбиз
у
:
''Кировс
ине, мис
лимданис
идора
с
та
осв
омеоцу, ј
е
рне
ма
шт
а
квогс
инака
кв
огј
еКиру
т
е
бииз
асе
беос
та
вио.''
Чувшит
о,Ка
мбизс
еј
а
кообрадуј
еипохва
лиКре
з
оводг
ов
ор.
Се
т
ив
шис
ес
в
ег
ат
ог
а
, Ка
мбизубе
суречеПре
кс
ас
пу
:
''Са
дће
ш има
т
иприлик
едас
еуве
риш далиПе
рс
иј
а
нциг
овореис
тинуилису, г
оворе
ћи
т
а
ко, ониса
мисишлисума
. Ако, ка
дбацимст
ре
лу, пог
одимтв
огс
инакој
ист
ој
ипредвра
т
има
пос
редс
рца
,ј
а
с
ној
едаПерс
иј
а
нцинег
ов
ореист
ину; аа
копрома
шим, ондаПерс
иј
а
нциг
оворе
ис
тину
, иј
аниса
мприз
драв
ојпа
ме
ти.''
Рек
ав
шит
оинат
е
г
ну
вшилук, ода
пнест
ре
лунадеча
ка
, пака
дј
еде
чакпа
о, на
ре
дидаг
а
ра
с
е
куивидепог
ода
к. Кадсус
еуве
рилидас
ес
т
ре
лана
лаз
иус
рцу
, Ка
мбизј
е
, с
ме
ј
у
ћис
е
, и
у
схиће
нодра
дост
и,река
оде
чаков
уоцу:
''Прекс
а
с
пе
,с
адтиј
еј
а
сноданис
а
млудидаПерс
иј
а
нцинис
упричис
т
ојсв
е
ст
и. Аса
дми
ј
ошре
цидалисиме
ђуљудимаика
дав
иде
ота
кв
огст
ре
лца
?''
Виде
вшидапре
дс
обомималудачове
каибој
ећис
ез
ас
војвла
ст
итиживот
, Прекс
а
с
пму
ре
че
:
''Гос
пода
ру,мис
лимданис
а
мбогнеу
мета
кодаг
а
ђас
т
ре
лом.''
Та
дај
ет
оура
дио, ај
е
дном друг
ом приликом ј
е
, с
личнока
оираниј
е
, ухва
т
иожив
их
дв
ана
ес
тна
ј
у
г
ле
дниј
ихПе
рс
иј
ана
цаибе
зика
квекривицез
а
копа
оихст
рмог
лав
цеуз
е
мљу
.
35)
Докј
еонт
а
кора
дио,Лиђ
анинКре
знађез
апотре
бнодаг
аопоме
неовимре
чима
:
''Окраљу
, непу
шт
а
јус
ве
мунавољус
воммла
дала
чкомбе
с
у,не
г
ос
ерибе
рииобу
з
да
јс
е
.''
Зат
ебеј
едобродабудеш опре
з
а
наопре
з
ностј
емудрос
т. Типакхва
т
аш иубиј
а
шс
вој
е
с
уг
ра
ђа
не
, нев
инеибезика
квекрив
ице
, паубиј
а
ш идецу.Акоида
љена
с
т
ав
ишт
одачиниш, па
з
и
дас
епрот
ивт
ебенепобунеПе
рс
иј
а
нци! Твојота
цКирмиј
ечес
т
ос
т
а
вља
оудужностдат
е
опомиње
мидатис
ав
ет
уј
е
мдара
диш с
вешт
обу
де
шсма
тра
оз
адобро.''
Кре
змуј
еоче
виднос
адобромна
ме
ромда
ва
оова
јса
ве
т
, аонмуодг
ов
ори:
''И т
исеусуђу
ј
е
ш дамида
ј
еш са
ве
т
е
! Тисит
а
јштос
идо
броупра
в
ља
ос
вој
омрође
ном
з
емљомишт
осипа
ме
т
нос
а
ве
т
ова
омомеоцукадс
иг
ана
г
овориодапређ
епре
коАра
кс
аипођ
ена
Ма
са
г
е
те
, кој
ис
ухте
лидапре
ђуунашуз
е
мљу
! Упропа
ст
иос
ирђа
вим у
пра
вљање
м држа
вом
36)
101
на
ј
прес
а
могсе
бе
, паондаиКира
, кој
ит
еј
епослуша
о. Алине
ће
ш миу
ма
ћи, ј
е
рода
в
ноче
ка
м
приликудат
едоче
пам.''
Рек
ав
шит
о, з
г
рабилу
ксана
меромдаг
аст
ре
ља
, а
лиКре
зј
урнеипобег
нена
поље. Не
мог
а
вшиг
аус
тре
лити, онна
редислуг
а
мадаг
ау
хв
ат
еиубиј
у. Слуг
епа
к, з
на
ј
ућиње
г
овунара
в,
с
а
криј
уКре
з
ас
ат
омна
ме
ромдаг
а
, акос
еКа
мбизпока
ј
еиз
а
тра
жиКре
з
а
, опе
тжив
адове
дупре
д
Ка
мбиз
аидадобиј
уна
г
ра
дуз
богт
ог
а
; аа
кос
енепока
ј
еинез
а
т
ражиг
а
, даг
аондаубиј
у. И
з
аис
та
, Камбизј
епослекра
ткогв
ременаиз
аже
ле
оКре
з
а
, пака
дсус
луг
ез
атодоз
нале
,ј
а
в
ишему
дај
еКре
зжив
. Камбизј
еиз
ј
а
виодас
ераду
ј
ешт
ој
еКре
зос
т
аоуживот
у, а
лидаоникој
ис
уг
а
ос
т
а
вилиужив
отуне
ћеос
т
ат
ине
ка
жње
ни,не
г
оћебит
иу
биј
ени. Тој
ез
аис
таиучинио.
37)
Та
кој
ече
с
толуда
чкипост
упа
оисПерс
иј
а
нцимаис
асв
ој
имс
ав
ез
ницима
. Завремес
в
ог
бора
вк
ауМе
мфисуот
ва
ра
ој
ес
т
арег
робницеиг
ле
даоле
ше
вемрт
ва
ца
. Уша
ој
еча
киуХе
фе
с
тов
хра
мируг
а
ос
емног
оикипуса
могбог
а. Ова
јХефес
т
овкипј
а
кој
ес
личанфе
ничкимПат
е
кима,
к
ој
еФе
нича
ниобичнодрженакљу
новимасв
ој
ихла
ђасатриредав
е
са
ла
. Коовениј
евиде
о,ј
аћу
му их опис
а
ти. Из
г
леда
ј
у ка
ок
епе
ци. Ка
мбизј
еу
ла
з
ио и у Ка
бирс
ки хра
м, укој
и, ос
им
с
в
ешт
еника, ниј
ес
ме
оникодру
г
идаула
з
и. Ињиховекиповеј
еиз
врг
а
ове
ликомруг
луис
па
лио
ихј
е.ОнисусличниХе
фе
с
тов
имкиповима
, из
ањихка
жудасуњег
ов
ис
инови.
38)
Усв
ак
омпог
ле
думиј
еј
а
с
нодај
еКа
мбизбиој
е
да
нве
ликилу
дак,ј
ерс
еина
ченебируг
ао
с
в
ет
иња
маиобича
ј
има
. Ка
дби, на
име
, не
кода
ољудимадабира
ј
уме
ђус
в
им обичај
имаида
одре
декој
исуна
ј
бољи, ра
з
г
ле
далибиихис
иг
у
рној
едабииз
а
браос
ва
кисв
ој
е
. Такос
виљуди
мис
ледас
уњиховиобича
ј
инај
бољи. И з
а
т
оихникодру
г
иинеиз
врг
а
варуг
лу, не
г
ос
а
мој
еда
н
лу
да
к. А дат
а
коз
а
ис
т
ас
виљудимислеос
вој
им обича
ј
има
, поре
дос
т
алихдоказ
аможес
е
з
ак
ључитиипоовоме.
Завре
мес
вој
евла
да
винепоз
ва
ој
еДа
риј
ене
коликоприс
ут
нихХе
ле
наиз
а
пита
оихз
акој
е
па
ребиприс
та
лидапој
е
дус
вој
еоче
века
довиумру.Ов
ис
умуодг
ов
орилидат
онебиу
радилини
покој
уцену. А Да
риј
еондапоз
овеИнде
, кој
исус
ез
в
алиКа
ла
т
иј
ци, икој
иј
е
дусв
ој
еочев
е, и
з
апит
аихпре
кот
умача
, дабиприс
ут
ниХе
ле
нира
з
уме
лираз
г
овор, з
акој
епа
ребиониприст
а
ли
дас
па
лес
вој
еоче
века
димбу
дуу
мрли. Овисудиг
ливе
ликуг
рај
уиз
а
молилиг
адада
љене
г
овори. Тако,да
кле,с
тој
ис
тв
арс
аобича
ј
има,име
нис
ечинидаПиндаримаправ
ока
дк
ажедај
е
обича
јнај
моћниј
икра
љ.
ПоходСпартанацапротивПоликра
та
39)
Зав
ремеКамбиз
ов
огпоходанаЕг
ипа
тпре
дуз
е
лис
уСпа
рта
нциј
еда
нвој
нипоходнаСа
м,
прот
ивПоликра
т
а, синаЕа
ков
а, кој
иј
епомоћуј
едногус
т
анкапост
а
ог
ос
подарСама
. Онј
епак
ис
прв
абиоподе
лиог
ра
днатриде
лаипрепус
тиоде
ловег
ра
дабра
ћиПант
аг
нот
уиСилоз
онт
у, а
з
ат
имј
еј
е
дногодњихубио, амлађ
ег
, Силоз
онт
а
, проте
ра
оис
а
муз
е
ов
лас
тна
дцелимСа
мом.
Та
дај
еис
клопиоприј
а
т
ељст
восае
г
ипа
т
ским краљем Ама
з
ис
ом, сла
омуда
ровеиодње
г
а
,
з
ау
з
вра
т
, примаодруг
е.Крозкрат
ковре
мење
г
овас
емоћна
г
лопов
ећа
ва
лаиширилача
куЈ
ониј
у
иХе
ла
ду. Кудг
одј
ес
авој
ск
ом поша
о, с
вудај
еима
оус
пе
ха
. Саг
ра
диој
ес
тот
инула
ђас
апе
т
ре
доваве
с
алаиима
ој
ехиља
дуст
ре
ла
ца
. Пља
чка
ој
еиодвла
чиос
ве
, неиз
уз
имај
ућиник
ог
а,ј
ерј
е
г
овориодаћеиприј
ат
е
љ бит
из
а
хва
лниј
ика
дмувра
т
ионоштомуј
ера
ниј
еодуз
е
о, итовише
не
г
одамуу
општ
еништ
аниј
еодуз
е
о. За
уз
е
ој
емног
оос
трв
а,аимног
ег
радов
енакопну.Из
међу
ос
т
а
лих,побе
диој
еиЛе
з
биј
цека
дс
ус
афлот
омдошлиупомоћМиле
ћа
нима
, из
а
робиоих, т
есу
мууоков
имаиск
опа
лиј
а
раксву
даунаок
олоз
идов
аСа
ма
.
ПричаоПоликратовојсрећи. Амаз
ис
овопис
мо
40)
Ни Ама
з
ис
униј
ебилане
поз
на
таве
лик
аПоликра
тов
ас
рећа
, не
г
ог
ај
ет
о ча
ки ј
ако
з
абриња
ва
ло.Ка
дј
ес
рећаовог
абив
а
лас
веве
ћа
, на
пишемуова
квопис
моипоша
љенаСа
м:
102
''Ама
з
исовопоручуј
еПоликра
ту
: миломиј
ека
дчуј
е
мдај
емојприј
а
т
ељис
ав
ез
никдобро,
а
лимис
етв
ој
апрев
еликасре
ћанедопа
дака
дз
на
мдај
ебожанс
тв
опуноз
ав
ис
т
и. Паз
а
т
оиже
лим
даиј
аиониз
акој
есеј
абринембуде
момалоус
ре
ћним, ама
лоиунеповољнимприлик
амаи
в
ишеволимдапрове
де
мс
војживотис
ама
лоне
воља
, не
г
одамис
в
ебудеповољииже
љи.Ниса
м
на
име, низ
аког
ачуодај
еодрође
њападокра
ј
ас
вогжив
отабиоусв
емусре
ћа
н, ада, ба
рниј
е
има
ос
а
с
вим нес
ре
ћанз
а
врше
т
ак. Пос
лушајме, дакле
, ипреду
з
миовопрот
ивт
есв
ој
ес
ре
ће
.
Раз
мислишт
ат
иј
еодс
ве
г
аштоима
ш нај
милиј
еиг
убит
комче
г
аће
шс
ена
ј
в
ишера
жалос
т
ит
и, па
т
оодст
ра
ни, даникак
ов
ишенедођељу
димауруке
. Акот
ис
е
, да
кле
, одов
огчас
анебуде
на
из
ме
нцеде
шав
а
лас
ре
ћаине
с
рећа
, ондапост
упипомомса
в
ет
у.''
41)
Ка
дј
еПоликра
тпрочита
оивиде
одамуАма
з
исда
ј
едоба
рс
а
вет
, почнера
з
мишља
т
и
г
у
бит
комкогнак
ит
абисена
ј
в
ишера
жа
лос
тио, ипаднемунапа
метов
о: имаој
енаруциуз
ла
то
ок
ова
нпрс
т
енодс
ма
ра
г
да, кој
иј
еиз
ра
диоТе
лекловс
инТе
одорсаСа
ма. Ре
шисе
, дакле
, даг
а
ба
ци, пау
радиова
ко: на
редидасеопремиј
еда
нбродспетре
доваве
с
алаиу
крцас
енање
г
а, па
з
ат
имна
ре
дидаис
пловинапу
чину. Ка
дсеуда
љиоодос
трв
а, пре
дочимас
вихонихкој
исус
е
на
лаз
илинабродускинепрс
те
ниба
циг
ауморе
. Ка
дј
ет
оура
дио, вра
тис
ена
т
раг
, пака
дј
е
доша
окући,биој
еј
а
кожалос
т
ан.
42)
Пе
тогилише
с
т
огда
напос
лет
ог
адог
а
ђа
ј
адес
иомус
ес
ле
дећис
луча
ј
. Не
кирибарухва
т
ио
ј
еве
ликуиле
пурибу, пај
ере
шиодај
еодне
с
еПоликра
т
унапоклон. Ка
дј
ес
тиг
а
осњомпре
д
в
ра
таПоликра
т
овадв
ора
, из
ј
а
виој
едаже
лидаиз
ађ
епре
дПоликра
т
а
, пакадсумутодоз
волили,
онуђеи,пружа
ј
ућиПоликрат
урибу,ре
че
:
''Кра
љу, к
адс
а
м ухва
т
иоовурибу
, решиос
амдај
ененос
имнапиј
ацу, иа
коживимод
с
в
ој
ихде
се
тпрст
иј
у
, не
г
оса
мсмат
ра
одај
еонадос
т
ој
нат
ебеит
вој
ев
лас
т
и; е
во,доне
ос
а
мт
иј
е
напоклон.''
Поликра
тс
еј
а
кообраду
ј
еовимре
чимаиодг
овориму:
''Тој
еве
омале
поодте
бе
, идвос
тру
катихва
лаинаре
чимаинапоклону
. Поз
ива
мит
е
бе
наручак
.''
Риба
рј
есма
тра
одамуј
ет
имеука
з
а
наве
лик
апоча
с
т
,т
еодекући, аслуг
ерас
порерибуиу
ње
нојут
робина
ђуона
јПоликра
т
овпрс
те
н. Чим с
уг
ауг
леда
ли, одма
хг
ау
з
муисав
еликом
ра
дошћуот
рчеиоднес
уг
аПоликра
ту.Ка
дсумуда
липрс
т
ен, ис
причај
умукакосуг
апрона
шли.
Ње
муодма
хпадненапа
метдај
етобилопобожј
ојв
ољи, пауз
меиз
а
пишес
вешт
ај
ес
амура
дио
иштај
едоживе
о,пат
описмопоша
љеуЕг
ипа
т.
43)
Прочит
а
вшипис
мокој
еј
ес
т
иг
лоодПоликра
т
а
, Ама
з
исј
едоша
одоз
ак
ључкадачов
еку
ниј
емог
ућес
па
с
тидруг
огчове
каодоног
ашт
омуј
ес
удбинаодре
дилаибиломуј
еј
а
снода
Поликра
тне
ћедоброз
а
вршити,пошт
ог
аус
ве
мус
ре
ћапрат
и, т
ечакпрона
ла
з
иионошт
ој
ебацио
уморе. Онмуодма
хпоша
љег
ла
с
никанаСамина
ре
димударас
кинеприј
а
т
е
љс
тв
о. А тој
е
у
радиоз
богтог
адас
енебира
жа
лос
тиока
дбудеПоликра
т
а, кој
иј
ење
г
овприј
а
т
ељ, з
а
де
сила
в
е
ликаит
е
шкане
сре
ћа
.
Раз
мирицеСамљанасаСпартанцимаиКоринћанима
44)
Нат
ог
, да
кле,Поликрат
а
, кој
иј
ебиос
рећа
нус
ве
му,на
па
лисуСпа
рт
а
нцисв
ој
с
ком, ка
да
с
уихпоз
в
а
лиупомоћСа
мља
ни, акој
ис
ука
с
ниј
еос
нов
алинаКре
т
иг
ра
дКидониј
у.Поликра
т
, бе
з
з
на
њаСа
мљана
, поша
љег
ла
с
никеКа
мбиз
у, с
инуКирову
, ка
дј
еова
јса
купља
овој
с
купротив
Ег
ипт
а
, из
а
молиг
адапошаљеиз
а
с
ланик
ење
мунаСа
м идаз
а
т
ражидамуСамља
нипошаљу
в
ој
с
ку. Ка
дј
ет
очуо, Ка
мбизврлора
допоша
љепос
ла
никенаСамиз
амолиПоликра
т
адаму
пошаљеморна
рицуупомоћпротивЕг
ипта
. Полик
ратиз
а
бе
реонег
рађа
ненакој
еј
енај
више
с
умња
одаприпре
ма
ј
уус
та
накпрот
ивње
г
аипоша
љеихсче
т
рде
се
тра
тнихбродов
аодтрире
да
в
е
са
ла
, аКа
мбиз
упору
чидамуовељуденепошаљенат
ра
г
.
103
45)
Ј
едниприча
ј
удаовиСа
мља
никој
еј
еПоликра
тпосла
онисууопштенидошлиуЕг
ипа
т,
не
г
ос
у, к
адс
удопловилидоКа
рпа
т
а, одлучилиданеплов
еда
ље
; адру
г
икажудас
уонипа
к
допловилиуЕг
ипа
тидас
уода
ндепобе
г
лиизз
а
тв
ора
. Ка
дс
уов
идопловилина
т
ра
гуСам, из
а
ђе
Поликра
тсабродов
имапредњихист
уписњимауборбу
. Ка
дс
уовипобедили, искрца
ј
ус
ена
ос
т
рвоиус
увоз
емномсу
кобубу
дупот
уче
ни, т
ета
коот
пловез
аСпарт
у. Имаихкој
ика
жудасу
ов
иљу
ди, кој
ис
ус
ев
ра
т
илиизЕг
ипта
, побе
дилиПоликра
та
, ај
амис
лимдаонинег
ов
ореис
тину
.
Дас
упаконимог
лидас
ес
упротс
т
а
веПоликрат
у, с
иг
урнонебибилиприсиље
нидас
еобраћа
ј
у
Спа
рта
нцимаз
апомоћ. Не
ве
ров
ат
ној
е, та
кође
, дај
еПоликра
т
, кој
иј
еимаотоликомно
шт
во
пла
ћеник
аидома
ћихс
т
рела
ца, биопобе
ђе
нодма
логброј
аСа
мљанакој
ис
усеповра
т
илииз
Ег
ипт
а
. Де
цупа
киженеонихг
ра
ђа
накој
ис
убилиподње
г
овом в
лашћуз
а
тв
ориПоликра
ту
с
клоништ
ез
абродовеибиој
ес
пре
ма
ндаих,ус
луча
ј
удас
ењег
ов
еприст
а
лицепре
да
дуипређу
наст
ра
нуповра
т
ника
, спа
лиз
а
ј
едносовимс
клоништ
има
.
46)
Ка
дс
уСамља
никој
еј
епрот
е
ра
оПоликра
тдошлиуСпарт
уикадсуиз
ашлипредархонт
е,
одржа
ли с
уј
еда
н дугг
оворопотре
бихит
непомоћи. Овиим па
к, приликом прв
огприј
ема
,
одг
ов
оредасупоче
т
а
кг
ов
ораз
а
бора
вили, ак
ра
јг
овора
, опе
т,нис
ураз
уме
ли. Ка
дс
уподруг
ипу
т
из
а
шлипреда
рхонте
, нис
утомприликомодржалиника
кавг
овор, нег
ос
упоне
лиј
е
днут
орбуз
а
хле
бииз
ј
а
вилидаторбамолихле
ба.Ов
иимт
адаодг
ов
оредасус
ат
орбомпог
ре
шили. Алиипак
одлучедаимдођуупомоћ.
47)
Спа
рта
нцисусепослет
ог
априпре
милиикре
ну
лисвој
с
комнаСа
мдабиимсе
, ка
ошто
причај
уСа
мља
ни, одужилиз
апомоћкој
усуим ов
ипружилис
вој
ом флот
ом уборбипротив
Ме
се
ња
на
. Спа
рт
а
нци, опет
, прича
ј
уданисут
оликопошлисв
ој
с
комнамолбуСамља
наз
апомоћ,
к
оликодас
еос
ве
т
ез
аот
е
тиврчкој
ис
ув
оз
илиКрез
у
, из
аот
е
тиоклопк
ој
иимј
епосла
она
поклонег
ипат
с
кик
раљАмаз
ис
. И ова
јоклопс
у, наиме
, Са
мља
ниот
е
лиг
одинуда
нара
ниј
енег
о
в
рч. Онј
ебиоодла
не
нет
ка
нине
, укра
ше
нз
ла
т
омипа
мук
ом, анање
мус
убилеиз
в
е
з
енемног
е
с
лике
. Оношт
ој
екодоклопаиз
а
з
ив
а
лона
рочит
одив
ље
ње
, билесупој
е
динеосновненит
и. Оне
с
у, на
име,билеврлота
нк
е,аипаксес
ва
кас
ас
т
ој
алаизт
рис
т
аише
з
де
с
етк
ончића,ис
ва
кис
еод
њихмог
а
одавиди. По
ст
ој
иј
ошј
е
да
нт
ак
авоклоп, уЛинду,ињег
ај
еАма
з
испоклониота
мошњој
бог
ињиАт
е
ни.
Пе
риј
андариње
говис
инови
48)
Де
с
илос
едасуут
омпоходупрот
ивСамау
з
елира
доуче
шћаиКоринћа
ни,ј
е
рсуСа
мља
ни
ина
дњимаиз
вршилинас
иље,итот
рипоколе
њапреов
огпохода(уис
т
ов
ре
мекадај
еиз
врше
наи
от
мицаврчаиоклопа
). Периј
андар, Кипс
е
ловсин, пос
лаој
еАлиј
а
т
ууСардт
рис
тот
инесинов
а
на
ј
уг
ледниј
ихг
ра
ђа
наизКе
ркиредаихова
ју
шкопи. Ка
дсуКоринћа
никој
исуихта
моводили
прист
а
линаСа
муика
дс
уСамља
нидоз
на
лиз
а
шт
оихводеуСард,на
ј
прес
унаг
ов
орилидеча
кеда
побе
г
нууАрт
емидинхра
м, аз
а
т
имнис
удоз
волилидаде
ча
кенасилуодву
куизхрама. Ака
дсу
Коринћа
ни обу
ст
а
вили да
ва
њеде
чацимахране
, прире
дилисуСамља
нис
ве
чанос
т, к
ој
уи да
н
да
насодржа
ва
ј
у
. Онис
у, наиме
,з
авре
медокс
ус
еде
ча
цинала
з
илиухрамуноћуприре
ђива
ли
иг
ра
нкемла
дићаиде
вој
а
каитомприл
икомс
уимна
ре
дилидас
ас
обомнос
есла
т
кишеодме
даи
с
е
з
а
мадабиихк
ерк
ирс
кидеча
цимог
лидауг
ра
беидабиималишт
адај
е
ду. Тос
еде
ша
ва
ло
т
оликодуг
одокКоринћаникој
ис
уде
чак
епра
тилинисуотпут
ова
лина
тра
гиде
чак
еос
т
а
вилина
Са
му
. Самља
нисуодв
ез
лиде
чакенат
ра
гуКе
ркиру.
49)
Да с
у пос
ле с
мрт
и Периј
андрове Коринћа
ни били у приј
а
те
љс
ким однос
има с
а
Ке
ркира
нима
, небис
адрадит
ог
ауз
елиуче
шћаупоходупротивСама
. Алионисус
а
дс
та
лно,
от
ка
ко с
уна
с
елили Керкиру, уме
ђус
обним ра
з
мирица
маи не
приј
а
т
е
љст
ву
, иа
косублис
ки
рођ
аци. И з
богт
ог
ане
ћеКоринћа
нитоника
ддаз
а
бора
веСамља
нима
. А Периј
андарј
ебио
из
а
бра
ос
иновена
ј
у
г
ле
дниј
ихљудис
аКе
ркиреипосла
оихуСардра
дишкопљењадабиимс
е
ос
в
ет
ио,ј
е
рсуКеркира
нираниј
епрв
ииз
в
ршилиј
е
данз
лочинпрот
ивње
г
а
.
104
50)
Ка
дј
е
, на
име
, Пе
риј
анда
рубиосв
ој
уженуМе
лит
у, дес
иламус
е, поредове
, ј
ош ј
е
дна
не
сре
ћа
. Има
ој
еодМе
лит
едв
ас
ина
, одкој
ихј
еј
е
да
нимаос
е
дамна
е
ст
, адруг
иоса
мна
ес
тг
одина.
Њихпоз
овеуг
ос
т
едедпома
ј
ци, Прокло, кој
иј
ебиот
ира
нинуЕпидауру, идоче
каихј
ако
љубаз
но, ка
коиприл
ичидаседоче
ка
ј
уде
царође
некће
ри. Нарас
т
а
нку,кадихј
еис
праћа
о, ре
че
им:
''Де
цо,дализ
на
т
еков
амј
еубиома
ј
ку
?''
Ст
а
риј
иодњихниј
емног
ообра
ћа
опа
жњунаов
ере
чи, амлађ
и, ме
ђут
им, к
омеј
ебилоиме
Ликофрон, примит
от
оликос
рцуда,кадј
едошаоуКоринт
, ниј
ехте
ониречидапрог
овориоцу,
у
бициње
г
овема
ј
ке
, нит
идасесњимупуштаураз
г
овор,панидамуодг
ов
аранапит
а
ња
. На
ј
з
ад
с
еПе
риј
а
нда
рс
тра
шнона
љут
ииот
ераг
аодкуће.
51)
От
ера
вшиовогодку
ће, ис
пит
ив
аој
ест
а
риј
е
гочемус
усдедом ра
з
г
ова
ра
ли. Ова
јму
ис
причак
акоихј
ељу
баз
нодоче
каоиниј
ес
ес
ет
иоонихречикој
еимј
еПроклонара
с
т
анкуре
као,
ј
е
рниј
еобраћа
опа
жњунањих.Пе
риј
а
нда
рј
етв
рдиоданиј
епос
рединишт
адру
г
онег
одамуј
е
оннечимнапуниог
ла
ву
, пај
еупорнонас
т
ав
иос
аис
пит
ив
ањем. Ова
јс
еприс
е
тиионог
аиис
прича
муит
о. Пе
риј
а
ндруј
еса
дбилос
веј
ас
но, алиниј
ехт
еодапопус
т
и, нег
опошаљег
ла
с
никата
мо
г
дес
ена
ла
з
иоњег
овпрот
ера
нис
иниз
а
бра
ниљудимакој
исуг
адржа
лиукућидаг
аидаљедрже
к
одсе
бе
. Ака
дј
е
, поштој
е
. ода
ндепрот
ера
н, наша
ос
клоништенадруг
омме
с
ту
, от
ера
лисуг
аи
ода
т
ле
, ј
е
рј
еПе
риј
а
нда
рз
апре
тиоонимакој
ис
уг
апримили, на
ре
дившиимдаиз
вршење
г
ов
о
на
ређ
ење. Ка
дј
еи ода
т
лебиопрот
ера
н, он одеудруг
уку
ћук
од приј
а
те
ља
. Пошт
ој
ебио
Пе
риј
андровс
ин,иа
кос
ус
ебој
а
ли, ониг
аипа
кприме.
52)
На
ј
з
а
дПе
риј
анда
робј
а
в
иј
а
внодаћес
ва
кионајког
апримиуку
ћуилибудес
ањим
ра
з
г
ов
а
рао, мора
тидаз
ак
аз
нупла
т
ииз
в
ес
нус
умуАполоновухраму, иодре
дикол
ику. Збогт
е
на
редбениј
ениковишехт
е
одаг
апримиукућунит
идасњимра
з
г
ова
ра
. Анионс
а
мниј
евише
нипокушав
аода
, поредовогна
ре
ђе
ња,т
ражис
клоништ
е,не
г
осеупорнопоту
ца
опопре
дворј
има
с
ас
ту
бовима
. Ка
дг
ај
ече
т
врт
огда
наПериј
а
ндарвиде
ооронулогодг
ла
диине
умива
ња
, билому
г
ај
ежа
о.Пошт
ог
ај
ес
рџбабилама
лопопус
т
ила
, приближимус
еире
чему:
''Сине
, шт
атиј
ебоље
, далитошт
ос
а
дра
диш, или г
осподст
воисв
адобракој
ас
ад
пос
едуј
е
м, акој
ака
омојрође
нисинможеш даимаш а
кобудеш добарпре
маме
ни? Ти, мојсин,
к
ој
ис
ипоз
ва
ндав
лада
ш це
лимКоринт
ом, жив
иш ка
ос
кит
ница
,ј
е
рс
ес
упрот
ст
а
вља
ш иљу
тиш
наоног
апре
макомебина
ј
ма
њетре
ба
лот
а
кодапост
упа
ш. Акосеиде
силане
кане
с
рећа
,з
богкој
е
меис
умњичиш, онај
еиме
непог
одила
, иј
ас
а
мвишебиос
а
учес
никне
г
оиз
в
ршила
цс
амогде
ла.
Ас
а
да
, кадизис
кус
т
ваз
нашколикој
ебољебит
иуположај
удат
из
а
видене
г
одат
ес
ажа
ље
ва
ј
у,
аишт
аз
начиљут
итис
енародит
ељеинамоћниј
еодс
ебе
, хај
декући.''
Ит
ак
осеПериј
андарпомириосњим, аонпакниј
еништ
адруг
оодг
ов
ориооцунег
оса
мо
дас
адон,ота
ц, т
ре
бадапла
т
ис
ве
т
ука
з
нушт
ој
ес
ту
пиоура
з
г
ов
орсњим. Периј
андар,да
кледође
доуве
ре
њадас
еуде
ча
каувук
лонекове
лик
оз
локој
есенеможелак
оиз
ле
чит
и, паг
ауклони
ис
пре
дс
вој
ихочиј
уипоша
љег
анај
е
дномбродунаКерк
иру, ј
е
рсеионана
лаз
илауње
г
овим
ру
кама.Посла
вшиг
ада
љеодс
е
бе,Пе
риј
а
нда
рпове
дев
ој
с
кунас
вогт
ас
т
аПрокла
,к
ог
ај
ес
ма
т
ра
о
з
аг
ла
в
ногкривцас
вихс
вој
ихне
воља
,з
а
уз
меЕпидау
риПроклаживаз
а
роби.
53)
Ка
дј
епос
леиз
в
ес
ногвре
ме
наПе
риј
а
нда
рос
та
ре
оиос
е
т
иоданиј
ев
ишеуст
а
њудаводи
на
дз
орнадпос
ловимаидау
пра
вљањима
, поша
љег
ла
с
никеуКеркируипоз
овеЛикофронада
пре
уз
мевла
с
т
. Код с
т
ариј
егс
ина
, на
име
, ниј
ев
иде
одај
еспос
оба
нз
ата
јпос
а
о, не
г
омуј
е
из
г
ле
да
лодај
емлита
виј
и. Ликофронниј
ес
ма
т
ра
оз
асходнонидаодг
ов
ориономк
ој
имуј
ебио
доне
от
упоруку. Поштој
еПе
риј
а
ндрубиломног
ос
та
лодот
огмла
дића, поша
љемуње
г
ову
с
е
с
тру, с
вој
укће
р, мисле
ћидаћег
аонана
ј
премоћидана
г
овори. Ка
дј
едошлакње
му
, онаму
ре
че
:
''Младићу
,з
ашт
овишеволиш давла
с
тпаднедруг
имаурукеидаупропа
с
тиш кућусв
ог
а
оца
, не
г
одас
ев
рат
иш идај
епреу
з
ме
ш. Пођисамномкућиипрес
т
а
нидамучиш с
амасе
бе.
105
Тв
рдог
ла
в
остј
ерђа
ваос
обина.Неидис
аз
ломпротивз
ла
! Мног
ив
ишеце
не,оношт
ој
екорис
ниј
е
одоногшт
ој
еправ
едно, амног
ису
, опе
т
, т
раже
ћима
те
ринс
т
во, из
г
убилииоче
вину
. Влас
тј
е
не
сиг
урнас
тва
р.Имаихмног
окој
иче
з
нуз
ањом, ат
војот
а
цј
ев
ећст
а
риорону
о. Недоз
волида
т
в
ој
едобропа
днеурукедруг
има
.''
Овамуј
е
, поу
пут
с
тв
имаоца
,г
оворилаврлоприма
мљив
о, аонј
ојодг
ов
оридане
ћедоћиу
Коринтдоклег
одбудечуодамуј
еот
а
цуживот
у.Кадј
еов
атој
а
вилаоцу, онмуипотре
ћипут
пре
ког
ла
сник
апоручидаћеонс
а
мдоћиуКерк
иру, адаЛикофрондођеуКоринтидапре
уз
ме
в
ла
стка
оње
г
овнас
ле
дник. Ње
г
овс
ин нат
оприс
т
ане
, и Пе
риј
а
нда
рс
еспрема
одапођ
ена
Ке
ркиру,аЛикофронуКоринт
. Ка
дсуКерк
ира
ниса
з
на
лиз
ас
вепој
е
динос
т
иуве
з
ист
им, идаим
дола
з
иПе
риј
а
нда
руз
е
мљу,ониу
биј
умла
дића
. Иупра
в
оз
богт
ог
ај
еПериј
а
ндархт
е
одас
еос
в
ет
и
Ке
ркира
нима
.
БорбенаСаму.НападСамљананаСифно
54)
Та
дс
уСпа
рт
а
нцидошлисаве
ликомфлотомнаСа
мипочнуг
аопс
е
дат
и. На
паднуназ
иди
продруут
врђа
ву, кој
асена
ла
з
илаупредг
ра
ђунаморс
којоба
ли, а
ли с
епов
укука
дј
еса
м
Поликра
тсај
а
комс
ило
мдоша
осв
ој
имаупомоћ.Акодг
орњет
врђ
ав
е,кој
ас
ена
лаз
иланат
е
ме
ну
брда
, пла
ће
нициимног
иСа
мљанииз
вршеис
пад, а
лис
упослепрвогдодирас
аСпарт
а
нт
цима
поче
лиубрз
одас
еповла
чеиСпарт
а
нциих,приликомповла
че
ња
, поубиј
а
ј
у.
55)
Дасус
етогда
нас
виприс
ут
ниСпа
рт
а
нципока
з
а
лика
оАрхиј
аиЛикоп, Са
мбис
иг
урно
биоос
вој
е
н. Архиј
аиЛикопсу
, на
име
,г
онећиСа
мљене
,ј
единипродрлисњимауг
рад,и, пошто
им ј
ебилаодс
е
ченаодс
ту
пница, пог
ину
лисууг
ра
дуСа
му
. У Пит
анис
ам наишаонај
е
дног
пот
омкаовогАрхиј
ес
аСа
ма
, изт
ре
ћегколе
на,кој
ис
еис
амз
ва
оАрхиј
а
, ибиот
а
кођес
инАрхиј
е
(абиој
еизопштинеПит
а
не
). Ова
јј
еодс
вихст
ра
на
цана
ј
в
ишеце
ниоСа
мља
не
, ирека
омиј
еда
муј
еот
а
цдобиоимеСа
мс
киз
а
т
ошт
ој
ење
г
овот
ац, Архиј
а
,с
ла
внопог
инуонаСа
му.Ре
ка
ој
еда
Са
мља
нез
а
топошту
ј
ештос
умусв
еча
нос
а
хра
нилиде
да.
56)
Поштоз
ачет
рде
се
тданаопс
е
дањанисупос
тиг
линика
ка
вус
пех, Спа
рта
нцисев
рат
ена
Пе
лопонез
. Ит
а
кој
ена
с
та
ланев
еров
ат
напричадај
еПоликра
тоддома
ће
головаиск
оваове
лику
к
оличинуновца
, поз
лат
иог
аидаоСпа
рт
а
нцима,идас
усеони, примив
шиова
јнова
ц, з
богтог
аи
пову
клис
аСама
. Тој
ебиопрвира
т
нипоходкој
ис
ус
па
рт
анс
киДорцибилипре
дуз
е
липротив
Аз
иј
е
.
57)
А ониСа
мљаникој
ис
урат
ов
алипрот
ивПоликра
т
а, ка
дсуСпа
рт
анциодлучилидаих
на
пус
т
е
, ис
а
миотпловез
аСифно, ј
е
рнис
уима
линова
ца
, аСифној
еут
овре
мебионаврхунцу
с
в
ој
емоћииј
едноодна
ј
бог
а
т
иј
ихос
т
рва
. Натомост
рвуима
лис
уз
ла
т
неис
ре
брнеру
днике,дасу
одде
с
е
тогде
лаприходаизт
ихру
дник
ас
т
ворилиуДе
лфимариз
ницукакв
усуима
лена
ј
бог
а
т
иј
е
држа
ве
. Ча
ксус
ва
кег
одинес
амииз
ме
ђус
е
беде
лилинова
цодт
ихприхода
. Ка
дс
ухт
е
лида
с
а
г
ра
дериз
ницу
, упит
а
лис
упророчиштедалићењиховас
а
дашњадобрамоћидат
ра
ј
удуже
в
ре
ме
на
. Пит
ај
аимј
еова
коодг
оворила
:
''АкаднаСифнуг
ра
дскакућаос
ва
небела
Ит
ргз
а
блис
та
, потре
ба
нт
а
дј
емуда
рмуж
За
шт
ит
удададеоддрве
невој
с
кеиг
ла
сник
ариђе
г
.''
Та
дсут
ргиве
ћницанаСифнубилис
аг
ра
ђе
ниодпарс
когмрамора.
58)
Ови нисубили уст
а
њудаодма
хпрот
ума
чеовопророча
нс
т
во, нита
дани приликом
дола
с
каСа
мљана.Ка
дсус
е
, на
име
, Са
мљанииз
не
на
дапој
а
в
илипредСифном, поша
љуониј
е
дну
ла
ђус
аиз
а
сла
ницимауг
рад.Одва
ј
ка
дасус
вибродов
иималицрв
енообој
е
небокове
. Ат
ој
ебило
оношт
ој
еиПит
иј
абилапроре
клаСифња
нимаг
оворе
ћиимдас
ечува
ј
удрв
енече
т
еицрве
ног
106
г
лас
ника
. Ка
дсуг
ла
сници дошли уСифно, з
а
тра
жилисуодСифњанадаим поз
а
ј
медес
е
т
т
а
ле
на
т
а.Ка
дсуСифња
ниодбилидаимда
дуз
ај
а
м, Са
мља
ниимопус
т
ошепоља
. Кадс
уСифњани
з
ат
одоз
на
ли, с
ме
с
таиз
лет
еизг
ра
да
,с
ту
пес
аСа
мљанимауборбуибу
дупобеђ
ени; амног
имаод
њихСа
мљанипре
се
куприс
т
упнаСифноиприсилеихдаим, з
а
т
им, ис
пла
т
ес
т
от
але
нат
а
.
59)
Са
мља
ни ку
пе онда од Хе
рмиоњана ос
т
рво Хидре
ј
у, кој
ас
е на
ла
з
ила прекопут
а
Пе
лопонез
а, идадуј
еначув
ањеТре
з
е
ња
нима
, аса
миос
ну
ј
уКидониј
унаКре
ти, иа
конис
ура
ди
т
ог
ат
а
мопловили, не
г
ос
ухт
е
лидапроте
ра
ј
уЗа
кинћа
нес
атогост
рв
а. Туимј
ебилодоброи
ос
т
а
лисупунихпе
тг
одина
, тесус
а
г
радилис
вехра
мовекој
ис
еда
на
сна
лаз
еуКидониј
и, међу
њимаиДик
тининхра
м. Ме
ђут
им, ше
с
тег
одинепобе
деихЕг
ињаниу
зпомоћКрића
наупоморс
кој
бици, паихз
а
робеипрода
дууропс
т
во;одсе
куимовновес
акљу
нов
ала
ђаипоклонеихАт
енином
хра
мууЕг
ини. Ег
ињани с
ут
оура
дилиизмржњепремаСа
мљанима
, ј
е
рс
уз
авре
мекра
ља
Амфикра
т
анаСа
муСамља
нинапа
лиЕг
иња
неина
не
лиим в
еликег
убит
ке, аиса
мис
ут
ом
приликомималимног
ог
убита
ка
. Ето,т
ој
ебиора
з
лог
.
60)
Ма
лов
ишеса
мприча
ооСамља
нима
,ј
е
рсуонииз
в
ршилит
рина
ј
з
на
ча
ј
ниј
аделауХе
лади:
прокопалисуисподј
е
дногбрда
,в
ис
окогст
охва
т
и, ј
е
да
нту
не
лс
аот
воромнаобес
т
ране
. Дужина
ов
огту
не
лаиз
носилај
ес
еда
мс
т
адиј
а
, ависинаиширинаос
а
мс
т
опа
. Ду
жцелогт
уне
лаископа
нј
е
уње
муј
е
данка
нал, дубокдва
дес
е
тлак
ат
аишироктрис
т
опе
, крозкој
иј
ев
одапут
ем цев
и
дов
ође
науг
радизј
е
дногв
еликогиз
вора
. Градит
ељ ов
огту
не
лабиој
еМе
г
а
ранинЕу
па
лин, син
Нау
ст
рофов
. Тој
епрв
оодт
риј
ус
лав
нихде
ла
, адруг
ој
елучкинас
ипумору, чиј
ај
едубина
из
нос
иладва
де
се
тхва
т
и, адужинав
ишеоддвас
т
адиј
а
. Тре
ћењихов
оде
лој
ена
ј
в
е
ћихра
мод
с
в
ихкој
ес
а
мдос
адвиде
о, чиј
иј
епрвиг
радит
ељбиоРе
к,синФилеј
ин,с
аСа
ма
. Ето,з
богт
ог
аса
м
ма
ловишеприча
ооСамља
нима
.
ЛажниСме
рдисивладивинамаг
а
61)
Докј
еКа
мбизбора
виоуЕг
ипт
уита
моиз
водиос
вој
елудориј
е
,с
клопепрот
ивње
г
аз
а
ве
ру
дв
ама
г
а
, двабра
т
а,одкој
ихј
еКа
мбизј
е
дномпове
риодворначув
ање.Ов
ајс
епобу
ниоз
а
т
ошто
ј
еприме
т
иодасеСме
рдис
овас
мртдржиута
ј
нос
т
иидаимама
лоПе
рсиј
а
нацакој
из
нај
уз
ато,
докј
еве
ћинас
ма
тра
ладај
еСме
рдисжив. Збогс
ве
г
ат
ог
а, дабиседоче
па
окраљев
ск
евла
ст
и,
с
мис
лиов
о: имаој
ебрат
а
, з
аког
ас
амре
каодас
есањимпобунио, акој
иј
ебиов
рлос
лича
н
Сме
рдис
у, с
инуКирову, ког
ај
еКа
мбизда
оу
бит
ииа
комуј
ебиобра
т
. И нес
а
модај
ебиопо
из
г
ле
дус
личанСмердису, не
г
ос
еиса
мис
т
от
акоз
ва
оСме
рдис
. Ње
г
аоба
ве
ст
има
гПат
из
ито
т
омек
акоћеонс
амсв
етодаиз
вршиидаг
апос
т
а
винакра
ље
вс
кипре
с
то. Ка
дј
ет
оура
дио,
пошаљег
ла
сникенас
вест
ра
не
, анарочит
оуЕг
ипа
т,ина
редивој
с
цидаодт
а
дас
лушана
ре
ђе
ња
Кировас
инаСме
рдис
а,анеКа
мбиз
а
.
62)
Ос
та
лиг
ла
с
нициодне
с
ут
ана
ређ
ења, паиг
ла
с
никкој
иј
епосла
нуЕг
ипа
т(з
а
т
е
каој
е,
на
име, Ка
мбиз
ас
авој
с
комуАг
ба
та
ниуСириј
и) из
а
ђепредс
рединус
т
рој
аиобј
а
вив
ој
с
ционо
шт
ој
ема
гбиона
редио. Ка
дј
еса
с
лушаог
лас
ника
, Ка
мбизј
епове
рова
одаонг
овориист
инуи
помис
лиој
едаг
ај
еиз
да
оПрек
са
с
п(ј
ерг
ај
епос
лаодау
биј
еСме
рдис
а
, адаонт
от
обожениј
е
из
в
ршио), паг
апог
ледаире
чему:
''Прекс
а
с
пе
,з
а
рсет
ак
оиз
в
ршу
ј
умој
ана
ре
ђе
ња
?''
Ова
јмуодг
овори:
''Гос
пода
ру, т
ониј
еист
инадас
епрот
ивт
е
бепобуниотв
ојбрат
;т
а
јчов
е
кнеможете
би
на
не
т
инина
ј
ма
њунеприлику.Тај
ас
а
миз
вршиооношт
ос
иминар
едиоиса
хра
ниоса
мг
ас
вој
им
ру
кама.Акоса
дмртв
иу
ст
а
ј
уизг
роба
, ондаоче
кујдасепротивте
бепобу
нииМе
ђа
нинАс
тиј
аг
!
Акој
еона
кока
ошт
ој
ераниј
ебило, можеш с
ање
г
овес
т
ранебит
имирандане
ћеус
т
ат
и. Већ
мис
лимдабитре
ба
лодас
ег
ла
сникс
тиг
неис
иломдове
денаса
с
луша
ње,тедаг
апит
амоког
ај
е
пос
лаоданамна
ре
дидасепокорав
амокра
љуСме
рдис
у.''
107
63)
Пос
лет
ихПре
кс
а
сповихре
чи(поштос
усеонедопа
леКа
мбиз
у) пођ
усмес
т
аупот
е
руз
а
г
лас
никомиондође.Кадј
едоша
о,Пре
кс
ас
пг
аз
апит
а
:
''Очов
ече
, ка
же
ш дасидоша
ока
ог
ла
с
никКиров
ас
инаСме
рдис
а.Са
дна
мре
циис
тину
, па
идисмиром. Далиј
еСме
рдисличноиз
аша
опре
дте
беит
от
ина
ре
дио, илине
киодње
г
ових
с
луг
у
?''
Ова
јпа
кодг
овори:
''Ј
а
, додуше
, нис
а
мличновидеоСме
рдис
а
,с
инаКиров
а
,ј
ош одондаотка
дј
екра
љКамбиз
пошаоуЕг
ипа
т
. Томиј
ес
вена
ре
диос
ве
шт
еникког
ај
еКа
мбизос
т
ав
иодаупра
в
љадвором, и
ре
ка
омиј
едај
еСмердис,с
инКиров,наре
диодава
мтока
же
м.''
Ова
јимј
ес
ве
, бе
зт
рункела
жи, ис
тинурека
о,аКамбизћенат
о:
''Прекс
а
с
пе
,в
идимданис
икривидас
ика
опо
шт
е
нчове
киз
вршионаре
ђе
ње
. Кој
илисето
Пе
рсиј
а
нацподСмердис
овимиме
номпобуниопротивмене
?''
Пре
кса
с
пре
че
:
''Из
г
ле
дами, окра
љу, даз
на
м ка
ко с
ет
одог
одило. Тосус
епротивте
бепобунили
с
в
ешт
еници,ит
оона
јког
ас
иос
т
ав
иодатичувадвориње
г
овбра
тСме
рдис
.''
Камбиз
овас
мрт
64)
Ка
дј
ечуоимеСмердис,Ка
мбизј
еодма
хра
з
умеос
миса
оречикој
еј
ечуоусну.Из
а
шламу
ј
е
, на
име
, ус
нупре
дочине
каприликаире
кламука
коСмердиссе
динакраљев
с
компрес
т
олуи
к
аког
ла
вомдодируј
ене
бе
с
кис
вод.Увиде
в
шидај
ебе
зикакв
огра
з
лог
ау
биосв
огбрат
аСме
рдис
а,
Ка
мбизг
ај
ег
оркооплак
ива
о.И, докј
еопла
кива
обра
т
аикука
она
дце
ломс
вој
омне
сре
ћом, с
кочи
накоњаснамеромдаштопрепођеуСуз
упрот
ивмаг
а
. Алидокј
еска
ка
онакоња
, ис
паднему
поклопацсадоње
где
ламаче
в
ихкорицаиз
абодемусег
омачубу
тину
. Ка
дј
ебиорањенис
то
она
кока
ошт
ој
ес
а
мраниј
ера
ниое
г
ипа
т
ск
огбог
аАписа
, поплашис
едамуј
ера
нас
мрт
онос
наи
з
апит
ака
ко с
ез
ов
ет
а
јг
рад. Одг
ов
орено му ј
еда ј
ет
о Аг
ба
т
а
на
. Камбиз
уј
еј
ош ра
ниј
е
пророчишт
еуг
ра
дуБут
ипроре
клодаћеумрет
иуАг
бат
а
ни.Мислиој
едаћеодс
та
рос
т
иумрет
иу
Аг
ба
та
ниуМедиј
и, кој
ај
ебилаињег
ов
апре
ст
оница,докј
епророчишт
емислилонаАг
бат
а
нуу
Сириј
и. И чимј
е
, пост
а
вившипит
а
ње
, чуоз
аимет
ог
аг
рада
, аз
богне
с
рећеис
т
рахаодма
г
овог
у
ст
а
нка
, иу
сле
дра
не
, дођена
ј
едномкс
е
бииопа
ме
т
ис
е
, тере
че:
''Судбинај
еодре
диладаов
деумреКировс
инКа
мбиз
.''
65)
Томприликомимс
а
мот
оликорече
, аот
приликедва
дес
е
тданапослетог
апоз
ов
ексе
би
на
ј
уг
ледниј
еПе
рсиј
анцеиуњихов
омприс
ус
т
вуиз
ј
а
ви:
''Перс
иј
а
нци, одлучиос
амдава
мода
мсв
ој
унај
ве
ћут
а
ј
ну. Ј
аса
м, на
име, з
ав
ремес
в
ог
бора
вк
ауЕг
ипт
уу
сниос
а
н, ака
мос
рећедаг
аника
днис
амниса
ња
о! Са
ња
оса
мка
комиј
едоша
о
одкућег
ла
сникиј
а
виомидаСмердисс
е
динапре
с
т
олуидаг
ла
вом додиру
ј
ене
бес
кисв
од.
Упла
шиос
а
мс
едаћемебра
тз
ба
цит
ис
апре
с
толаибрже
-бољепос
т
упиоса
мбезра
з
мишља
ња
,ј
ер
ниј
еучов
ечј
ојмоћидаот
клонионошт
омусудбинаодре
ди. Ј
а,луда
к,поша
љемта
даПрекс
а
с
пау
Су
з
усана
лог
омдаубиј
еСме
рдис
а.Ка
дј
еониз
вршиоов
одело,жив
еос
а
мбе
збој
а
з
нииниса
мни
помишља
одаћес
е
, пос
леукла
ња
њаСме
рдис
а, нек
одруг
идапобу
нипрот
ивмене
. Та
коса
м,
пре
ва
рив
ши с
еу ве
з
ис
ас
в
им оним шт
ој
еимало дас
едес
и, з
ау
ве
к и бе
знуждепос
т
ао
бра
т
оубица
, алише
нс
а
мипре
ст
ола
. Ма
гСме
рдисј
ебиоз
а
пра
в
от
а
јз
аког
амиј
ебожанс
тв
оус
ну
билоре
клодаћесепобунит
ипрот
ивмене
. Да
,т
оде
лос
амј
аиз
вршио,ивиима
ј
т
енаумудасин
КировСмердисниј
евишеужив
оту. Кра
ље
вс
кувла
с
тс
уприг
ра
билима
г
и, ит
оонајког
аса
м
ос
т
а
виодау
пра
вљадворомиње
г
овбратСме
рдис
. Аона
јк
ој
ибисес
адана
ј
претре
ба
лодаос
в
ет
и
ма
г
имаз
ананес
е
нумиув
ре
ду, доживе
ој
едабу
дебе
з
умноу
биј
енодње
г
овихна
ј
ближих. Аса
да
,
к
адњег
авишенема
, Перс
иј
а
нци, смат
ра
мз
ану
жнодав
ампре
пору
чим шт
адаура
дит
ек
адј
а
у
мре
м. Пре
клиње
мв
асбог
овимана
шекра
ље
вине, исв
ев
а
с, ана
рочитоприс
ут
неАхе
мениде
, да
недоз
в
оледав
лас
тпонов
опа
днеурукеМеђ
ана;не
г
оак
ова
мј
еодуз
мулука
вс
т
воминапрев
ару,
ивиј
еодњиходу
з
мит
епре
ва
ром; аа
кос
уј
ес
илом у
з
ели, ивиј
емора
т
ес
аштове
ћомсилом
от
е
т
и. Акот
а
кобуде
т
ера
дили, з
емљава
мдонос
илаплодов
е,с
та
дав
амс
еу
множа
ва
ла
, аже
нева
м
108
ра
ђа
леде
цуибилиз
а
уве
кслободни! Аа
конебуде
т
епов
рат
иливла
с
тиа
кобарнепоку
ша
т
едај
е
поноводобиј
е
т
е, т
ова
м ондаже
лим са
с
вим с
упротно, иже
лим с
ва
ком Пе
рс
иј
а
нцудадоче
ка
ов
а
кавсв
рше
т
акка
ковс
а
мј
адоче
као.Докј
еиз
г
ова
ра
от
еречи,Камбизз
а
ј
ецаипочнедаопла
куј
е
с
в
ој
ус
удбину.
66)
Ка
дс
уПе
рсиј
анцивиде
ликра
љаг
депла
че
, поцепа
ј
ус
винас
е
бис
вој
аоде
лаиуда
реу
в
е
ликукукњаву
. Ка
с
ниј
е
, пошт
ој
екостпочеладат
рунеипошт
ој
еубу
тинибрз
она
ст
упило
т
ров
ање,с
мртј
еуг
ра
билаКамбиз
а
, синаКирова
, кој
иј
евла
даос
ве
г
асе
да
мг
одинаипе
тме
се
ци,а
дауопштениј
еос
т
ав
иоиз
ас
е
бениму
шк
ениженс
кедеце
. Прису
тниПе
рсиј
анцинис
уипак
пове
рова
лидасус
емаг
идоче
палив
лас
т
и, нег
ос
умислилидај
еКа
мбизна
мерноиз
мис
лиопричу
осмрт
иСмердисов
ојдабина
хушка
оцеопе
рсиј
с
кина
родпрот
ивње
г
а
. Веров
алису
, дак
ле, дај
е
напре
с
тоз
аис
тадошаоКировс
инСме
рдис
.
67)
Пре
кса
с
пј
е
, на
име,упорнопорица
одај
еубиоСме
рдис
а
,ј
е
рј
ез
ање
г
аипа
кбилоо
па
снода
пос
леКа
мбиз
овес
мртиприз
надај
ес
в
ој
омрукомубиоКировас
ина
. А послеКамбиз
ов
ес
мрт
и
ма
гј
ебезус
т
ручав
ањавла
да
окрозпре
ос
т
алихсе
дамме
се
ци, докс
ениј
ена
пунилоос
а
мг
одинаод
дола
с
каКа
мбиз
ованапре
ст
о,ит
онаос
нов
ут
ог
ашт
ој
еимаоис
т
оимека
оиКировс
инСмердис.
Зас
вет
ов
ремечиниој
ес
вимаподаницимаве
ликадоброчинс
т
вадасупос
лење
г
овес
мрт
и, ос
им
Пе
рсиј
а
наца
, жа
лилиз
ањимс
виа
з
иј
с
кина
роди.Ма
гј
е
, на
име,пос
ла
оиз
а
с
ланик
ес
вимаа
з
иј
ским
на
родимакој
ис
убилиподње
г
овомвла
шћуиј
а
виоимдаихос
лоба
ђапоре
з
аивој
неслужбез
а
т
риг
одине
.
Отановас
умња
68)
Тоимј
еобј
а
в
иоодмахпос
лес
в
огдолас
канапрес
т
о, ауос
момме
с
ецус
еоткрилокој
еи
шт
ај
еон, ит
онаова
јна
чин: Ота
нј
ебиоФа
рнас
повс
ин, ас
в
ој
импоре
кломибог
а
тс
т
вомскоро
на
ј
уг
ледниј
имеђуПерс
иј
а
нцима
. Иба
шова
јОт
а
нпрвипос
умњадај
емагс
инКиров
,к
аошт
ој
еу
с
т
ва
риибило,анат
а
квупомис
аодошаој
ез
богт
ог
ашт
ома
гниј
еиз
ла
з
иоизт
врђ
ав
еишт
ониког
а
одуг
ле
днихПе
рс
иј
ана
цаниј
епоз
ив
аопре
дс
вој
еочи. Пошт
омуј
ебиос
умњив
, онова
коура
ди: з
а
Ка
мбиз
омј
ебилање
г
овакћи,кој
ас
ез
ва
лаФедима
. Овуис
туј
еимагуз
еоз
аженуиживе
ос
ањом
к
аос
аос
та
лимКа
мбиз
овимже
на
ма. Ота
нс
е, да
кле
, обрат
итојкће
рииз
а
питај
ескимонаидеу
к
рев
ет
,с
аСме
рдис
ом, с
иномКиров
им, илис
ане
кимдруг
имчове
ком. Овамупоручиданиона
с
а
манез
на
,ј
е
рниј
еникадав
иде
лаКировас
инаСме
рдис
а,аист
ота
конез
наник
ој
ет
а
јсакој
им
онаживи.От
а
нј
ојс
епоновообра
т
иипору
чиј
ој
:
''Ка
дса
манепоз
на
ј
е
шКиров
ас
инаСмердиса
,т
ис
еобра
тиАт
ос
иипит
а
јј
едалионажив
и
с
аонимис
тимчов
ек
омс
ак
ој
имити,ј
ерј
есиг
урнодаонапоз
нај
ес
вогрође
ногбра
т
а
.''
Натомукћиодг
ов
ори:
''Нит
имог
удара
з
г
ова
ра
мс
аАт
ос
ом нит
имог
удав
идимикој
уодже
накој
ес
уовдес
а
мном, ј
е
рна
сј
ет
а
јчове
к,макоонбио,чимј
ес
тупионапрес
т
о,св
ера
з
двој
ио,иј
е
днус
ме
ст
иона
ј
е
дну,адруг
унадруг
ус
т
рану.''
69)
Ка
дј
ет
очуо, Ота
нуј
ет
ас
тв
арбилај
ош с
умњив
иј
а
,т
епоша
љекћериитре
ћупоруку,кој
а
г
лас
и:
''Кће
римој
а
, ут
вој
имжиламат
ечепле
ме
нитакрв, ит
имора
ш дариз
икуј
еш идаиз
вршиш
оношт
отиот
а
цнаре
ђуј
е
. Ак
оонниј
еСмердис
,с
инКиров,не
г
оона
јз
аког
аг
ај
адржим, морада
будека
жњеншт
ој
еживе
ост
обом иштој
еуз
е
овла
стна
дПе
рсиј
а
нцима
, ис
већетос
купо
пла
тит
и. Ас
а
дура
диова
ко:каддођекте
биупос
т
е
љу,ичимприме
т
ишдај
ет
врдоз
а
спа
о, опипа
ј
муу
ши. Акос
еу
ве
риш даимауши, з
на
јдаживиш с
аСмердисом, с
иномКировим; аакоихне
будеима
о,ондај
ет
ома
гСме
рдис.''
Нат
омуФедимапоручидас
еиз
ла
жеве
лик
ојопас
ност
иа
кот
обу
деучинила, ј
е
ра
коон
з
аис
танебудеимаоушиј
у,иакопримет
идамуихј
еонапипа
ла
, онћеј
ес
иг
урноубит
и. Алиипа
к
ћеонатоучинит
и. Она,да
кле
, обе
ћаоцудаћет
оиз
в
ршит
и. Аушиовогмаг
аСме
рдис
аодс
е
каој
е
109
з
ав
ремес
вој
ев
ла
деКир, с
инКа
мбиз
ов, ит
оз
богнекенеба
ш не
з
на
т
некривице
. Ова
, да
кле,
Фе
дима,От
а
нов
акћи, из
вршис
веона
кокак
ој
еобе
ћаласв
омеоцу. Ка
дј
едоша
оре
днањудаиде
к
одма
г
а(ј
е
рПерс
иј
а
нцимаже
недола
з
епоре
ду
), онадођ
еилег
нес
ањимупос
т
е
љу,пака
дј
ема
г
т
в
рдоз
а
с
па
о,опипамуонау
ши.Иврлоселакоиј
а
сноу
ве
ридаова
јчов
екнемаушиј
у,пачимј
е,
у
брз
опос
летог
а
,с
ва
нуло,ј
а
виоцука
кој
еишт
ај
е
.
Заве
рас
едморице
70)
От
анпоз
ов
есв
ој
ена
ј
пов
е
рљив
иј
ељуде, на
ј
уг
ле
дниј
еПерс
иј
а
нцеАс
па
т
инаиГобриј
а
, и
от
криј
еим це
лус
т
ва
р. Онис
уис
амира
ниј
еслу
тилидај
ет
от
а
ко, пак
адим ј
еОта
низ
нео
пре
длог
е,ониодмахда
дусв
ојприст
а
на
к.Дог
оворес
едасв
ак
ипридобиј
епој
е
дногчове
кауког
а
има
ј
унај
вишепове
ре
ња
. От
а
нпридобиј
еИнт
а
френа
, Гобриј
еМе
г
а
биз
а
, аАс
пат
инХида
рна
. Ка
д
с
ес
акупилоњихше
ст
, де
с
ис
ес
луча
ј
нодауСу
з
удођеДа
риј
е
,с
инХис
т
а
спов,изПе
рс
иј
е
,ј
е
рмуј
е
от
а
цбиота
мос
а
т
рап. Кадј
е
, да
кле
, иов
ајдоша
о, овашес
т
орицаодлучедаиње
г
апридобиј
уз
а
с
е
бе
.
71)
Ка
дсус
еов
ас
е
дморицас
а
с
та
ла
, да
дуј
е
да
ндруг
омве
руидог
ов
орес
е.Ка
дј
едоша
оредна
Да
риј
адакажесв
ој
емишље
ње
, онимиз
ј
ав
и:
''Мис
лиос
а
м дај
ај
е
диниз
на
м дас
енакра
ље
вс
кипре
с
топопеома
г
, адај
еКировсин
Сме
рдисумро, паса
мз
богт
ог
ат
а
кожурноидошаодасепобунимпрот
ивмаг
аидаг
аубиј
е
м. А
поштос
еде
силодаивит
оз
на
т
е
, анес
а
мој
а
, мислимдат
ребаодма
хпрећинапос
аоданебис
мо
билипре
духит
ре
ни,ј
е
рт
онебибилопона
ј
боље
.''
Натоиз
ј
ав
иОта
н:
''Хис
т
ас
повсине
, от
ацтиј
ехра
барчове
кичинимиседанит
инис
иништаг
ориодс
вог
оца
; немој
, да
кле,набрз
урукуине
опрез
нодас
еупушта
моута
ка
вподв
иг
, не
г
ог
аиз
вршимошто
опре
з
ниј
е.Тре
баданасбудев
ишепадаг
ана
па
дне
мо.''
Да
риј
енат
оодг
овори:
''Зна
ј
т
е
, људи, кој
ис
т
еов
деприс
ут
ни, даће
т
ес
в
и на
ј
луђеиз
г
инут
иа
копос
луша
теи
у
радитеов
ошт
ов
амј
еОта
нпре
дложио, ј
е
рћене
ко, комеј
евишес
т
алодос
вој
еличнекорис
т
и,
от
ићиииз
да
тив
асма
г
у. Билобина
ј
бољедас
т
ес
еос
лонилис
амонас
е
беидас
т
етос
а
ми
из
в
ршили. Ал
и, пошт
ост
еодлучилидат
оот
криј
е
теве
ће
мброј
уљуди, пас
т
еименит
опов
ерили,
з
ат
омора
мот
а
јподв
игилидана
сиз
вршити,илиз
на
ј
тедобро, а
конаму
з
алудпрођеда
на
шњида
н,
ј
апрв
инећудоз
волитидамене
кооптужима
г
у,не
г
оћумуј
ас
амотићиис
вева
сприј
а
вит
и.''
Ка
дј
еОта
нвиде
одас
еДа
риј
ужу
ри, ре
ченато:
''Ка
дна
сприсиља
ва
ш дас
епожуримоинедоз
воља
ва
ш дабуде
мопредухитре
ни, де
дна
м
к
ажик
акодауђе
моукра
ље
вдворика
кодаг
аз
а
уз
мемо.Зна
ш, на
име,добро,иаконисивидео,а
ли
с
имог
а
очут
и, дас
ет
а
мос
вудана
ла
з
ес
т
ра
же
. Ка
коћемопоре
дњихпроћи?''
Да
риј
епа
ков
акоодг
ов
ори:
''Ота
не, имамног
опит
а
њанакој
ас
енеможеодг
ов
орит
ире
чима
, не
г
о, са
моде
лима
; с
друг
ест
ра
не
, имаприликаук
ој
имас
удов
ољнес
а
моречиа
лисеуњиманест
ва
раника
кво
з
на
ча
ј
ниј
еде
ло. 3на
ј
т
едаћемов
рлола
копроћипоре
дт
амошњихс
т
ража
! Првоипрв
о, никос
е
не
ћенаћикоћес
ес
ме
т
и ус
удит
и дана
с, т
а
ко у
г
леднељуде
, непропус
ти удв
ор, билоиз
поштов
а
њаилиизст
ра
ха, ај
аима
миј
еда
нсј
а
ј
а
низ
г
ов
орз
аула
з
а
кудвор. Ре
ћићуим дас
е
у
пра
вов
ра
ћам изПе
рс
иј
еидахоћудаиз
ручим кра
љуне
купорукуодмогоца
. Та
мог
деј
е
пот
ребнодас
елаже
,т
ре
бала
г
а
ти.Ми, на
име,хоће
модалажимапос
т
иг
немооноист
оштохоћеда
пос
тиг
нуионикој
исеслу
жеис
т
ином; ј
е
днилажуондакадхоћедапос
т
иг
нуне
кукорис
т
, адруг
и
г
овореис
тинудапомоћуњедођудонекогциљаиштос
ена
да
ј
удаћеима
тине
куве
ћукорис
т
. На
т
а
јначинра
з
ним с
ре
дс
т
вимате
жимој
е
дном т
еист
ом циљу
. Ка
днебисмоима
липредочима
никака
вк
орис
т
анциљ, ондабиона
јкој
иг
овориис
т
инубиос
личанономекој
ила
же
, аонајкој
и
ла
жес
ас
в
имбиличионаоног
акој
иг
овориис
тину
. Кој
ина
содс
тра
жаранав
рат
имас
адпус
т
ида
72)
110
прође
мо,з
атогћев
реме
номбитибоље,акој
ибудепокушаоданамс
ес
упротс
т
а
ви, прог
лас
итег
а
с
мес
т
аз
ане
приј
а
т
еља,папошт
ог
ау
клонимо,бићемомиг
ос
пода
рис
ит
уа
циј
еудв
ору.''
Наторе
чеГобриј
е
:
''Приј
а
те
љи, ка
дћена
мс
епру
жит
ибољаприликадаилиповра
тимовла
с
тили, а
коне
буде
моус
т
ањудај
епре
от
ме
мо, дабарча
сноу
мре
мо? Мис
моПерс
иј
а
нциина
дна
мавла
да
ме
дскима
г
, ит
ома
гкој
ине
мача
книушиј
у.Свив
и, кој
ис
т
ебиликра
јболе
с
ногКа
мбиз
а
, св
ак
ако
с
ес
ећа
т
ека
конасј
енаса
мрт
ипрокле
оа
конепокушамодапреот
мемовла
ст
. Нис
мот
адапримили
ње
г
овс
ав
е
т, не
г
ос
момис
лилидаКамбизг
оворира
дикле
ве
т
е
.Ј
ас
амс
адаодлучиодапос
лушам
Да
риј
аидас
енераз
иђе
мос
аовогс
а
ст
а
нка
, нег
одаиде
моодма
хнама
г
аидаг
ана
па
дне
мо.''
Тој
ерека
оГобриј
еис
вис
усес
ат
имс
ложили.
73)
Пре
кс
асповоприз
нањеис
амоубиство
74)
Докс
ус
еони т
а
ко дог
ов
ара
ли, дог
оди с
е
, нас
ре
ћу
, ов
о: ма
г
ис
убили одлучили да
придобиј
уПрекс
а
спаз
априј
а
т
еља,пошт
омуј
еКа
мбиз
,т
имешт
омуј
ес
тре
ломубиос
ина,на
нео
в
е
ликуув
реду, аиз
богт
ог
ашт
ој
еонј
е
диниз
на
оз
асмртКировас
инаСмердис
а, ког
ај
елично
у
био, анај
з
а
дј
ош из
а
т
оштој
еПре
кс
а
спужив
аона
ј
в
ећиуг
ле
дкодПе
рс
иј
а
на
ца. Збогсв
ег
ат
ог
а
ониг
апоз
ов
уи, дабиг
апридобилиз
априј
а
т
е
ља
,з
а
тра
жеодње
г
адаимсес
ве
ча
ноз
аку
недаће
ћу
та
т
ииданикомне
ћеодат
идас
уонипре
ва
рилиПерс
иј
а
нце
, иобе
ћај
удаћемуда
тине
број
е
но
мног
обла
г
а
. Ка
дј
еПрекс
а
с
пприст
а
одаучинис
венашт
асуг
ама
г
ина
г
ов
ара
ли, онииз
не
с
упре
д
ње
г
адруг
ипре
длог
,г
оворе
ћимудаћес
а
з
ва
тис
веПе
рсиј
анцедасес
купеподз
идинет
врђа
ве
,а
ње
муна
ре
дедас
епопненакулуидаобј
ав
ина
родудај
ењиховвла
дарСме
рдис, с
инКиров, и
никодруг
и. Тос
умуна
редилибаш изт
ихраз
лог
аштосуз
на
лидаћ
ење
муПе
рсиј
анцинај
преда
пове
руј
у,ј
е
рј
еонче
ст
ој
ав
ноиз
ј
ав
љив
а
одај
еСме
рдисживипорицаодаг
ај
еубио.
75)
Ка
дј
еПрекс
а
спре
ка
одај
ес
пре
ма
нит
одаучини, ма
г
ис
аз
овуПе
рсиј
а
нцеинаре
демуда
с
епопненаку
луидаим одржиг
овор. Пропус
тившинаме
рнодака
жеоноз
ашт
ос
уг
аони
молили, онимис
причапоре
дуос
вимКировимпрецима, поче
водАхе
ме
на
, пака
дј
едоша
одо
Кира
, подс
е
тиихна
пос
ле
т
кунас
вадоброчинст
вакој
аимј
еКиручинио. Ка
дј
ес
ат
имз
а
вршио,
онот
криј
еПе
рс
иј
анцимаист
инуииз
ј
а
виимдај
едот
а
даћут
а
о(ј
е
рј
ез
ање
г
абилоопа
снодака
же
ис
тину
), адај
ес
а
даприс
иље
ндака
жеист
ину. Ј
ош имиз
ј
а
видај
ебиоприс
иље
нодКа
мбиз
ада
у
биј
еСме
рдис
а,синаКирова
, идас
ус
ема
г
ипопелинапре
с
то. Та
дабацит
е
шкопро
клет
с
т
вона
Пе
рсиј
а
нцеа
копоновонепре
отмув
лас
тиа
косенеос
ве
т
ема
г
има
, пасесаку
лебацидолена
г
лаву
. Та
кој
ета
даз
ав
ршиоПре
кс
а
сп,кој
иј
ез
авре
меце
логс
вогжив
отаужив
а
ов
еликуг
ле
д.
76)
Ка
дс
усеовас
е
дморицадог
ов
ориладанече
кај
у, нег
одас
ме
ст
ана
паднума
г
е
, помолес
е
бог
ов
имаипођ
уаданис
уништаз
на
лиот
омешт
ас
едес
илос
аПре
кс
ас
пом. Ка
дсубилина
половинипу
та
, пакадсудоз
на
лиштаседес
илос
аПрекс
а
с
пом, с
клонес
еспут
аипочнус
е
поноводог
ов
ара
т
и. От
анињег
ов
еприс
та
лицепре
дложедас
ес
тв
ародложиидас
енепре
ду
з
има
ништ
ас
ведокт
ра
ј
еопштаг
у
нг
ула
, аДа
риј
еиње
г
овеприс
т
алицепре
дложедас
епођеодмахбе
з
одла
г
а
њаидас
еиз
вршионошт
осуна
умили. Докс
усет
а
копре
пирали, уг
ле
да
ј
уиз
не
на
дас
еда
м
па
рисок
оловака
ког
онедвапараорлова
, ка
коихчерупа
ј
уира
ст
ржу. Видев
шито,св
ас
едморица
прихва
теДа
риј
евпре
длоги,охра
бре
ниптица
ма,пођуудвор.
ПадлажногСме
рдисаиубиствомага
77)
Ка
дс
удошли наулаз
, де
сило с
еба
ш она
ко к
акој
еДа
риј
епре
двиде
о. Ст
ра
жари с
а
с
т
ра
хопошт
ова
ње
мпропус
теудворпе
рс
иј
с
кепрва
ке
, кој
ис
уушлиуз
да
ј
ућис
еубожанс
купомоћ,
инес
лут
ећидаћеонита
конешт
одаура
де;ча
кихниј
еда
нодњихништ
аинеупит
а
. Ка
дсупоред
ов
ихушлиудворишт
е
, на
иђунаев
ну
хекој
ис
укра
љуносилипоруке
. Овиихз
а
пит
а
ј
уз
ашт
осу
дошлии, доксуихис
пит
ив
али, з
а
пре
т
ес
т
ража
римашт
ос
уихпропус
т
или, тес
вусе
дморицу
111
з
адржека
дсуовихт
е
лидапођуда
ље
. Овасе
дморица
, нада
т
из
нак, из
вукумаче
веисмес
т
а
прободус
ва
когкоихј
ехте
одаз
а
држи,пај
урнуумушкуода
ј
у.
78)
Обама
ганала
з
илас
ус
ес
луча
ј
ноутов
ремеудв
оруидог
ова
ра
лис
еодог
а
ђа
ј
уув
ез
ис
а
Пре
кса
с
пом. Ка
дсучулиг
а
ла
муиз
а
пома
г
ањеев
нуха
, дот
рчеоба
двој
ица
, падоз
на
вшиоче
мус
е
ра
ди, одлучедас
ебране
.Ј
е
данодњихдог
ра
бибрз
ост
ре
лу, адруг
исела
т
икопља
. Итудођ
едо
г
у
ша
ња
. Она
јсалу
ком уру
каманиј
емог
а
оништадаучини, ј
е
рс
ус
ене
приј
а
т
е
љина
ла
з
ил
иу
не
пос
ре
днојблиз
ини, аова
јдруг
ис
ебра
ниокопљемипрвора
ниАс
па
т
инаубут
ину, аз
а
тим
Инт
а
фре
науоко. Инт
а
фре
низ
г
убиј
е
днооко, а
лиипа
кнеумреодтеране
. Докј
еј
е
данма
гове
ра
нио, друг
и, пошт
омулукниј
ебиониодка
квекорист
и, побе
г
неус
па
ва
ћусобу, изкој
ес
е
у
лаз
илоуса
луз
амушке
, ипоку
шадаз
ас
обом з
а
т
ворив
рат
а
, алидвој
ицаодов
ес
е
дморице,
Да
риј
еиГобриј
е
, ј
у
рнуз
ај
е
дноз
ањим. Ка
дј
едошлодорва
њаиз
ме
ђуГобриј
аимаг
а
, Да
риј
е
з
ас
т
а
неиниј
ез
на
оштадаура
ди, ј
ерј
еуода
ј
ибиомра
к, пас
ебој
а
оданеуда
риГобриј
а. Ка
дј
е
Гобриј
ев
иде
одаДа
риј
ес
тој
ипоре
дњихбе
с
пос
ле
н, з
а
пит
аг
аз
ашт
онеуда
ра.Ова
јмуодг
овори:
''Бој
имс
еданеуда
римте
бе
.''
Гобриј
емунат
оре
че:
''Боди,памака
робој
ицупробо.''
Да
риј
ег
апос
луша,з
амахнеис
луча
ј
нопог
одима
г
а
.
79)
Ка
дсупобилимаг
еиодс
ек
лиимг
ла
ве
, ос
та
вета
мос
вој
ера
ње
нике
, пошт
оов
инисумог
ли
дапођус
ањима,аирадиз
а
шт
итет
врђа
ве
. Ос
та
лапе
торицаузве
ликуг
ала
му
, ивичући,ис
т
рчес
а
г
лав
амамаг
ауру
каманапоље
, т
епоз
ов
уост
а
леПерс
иј
а
нце
, ис
прича
ј
уим шт
аседог
одилои
пока
жеимг
ла
ве
. Ис
тов
ременоубиј
усв
ак
огмаг
анакој
е
гсунаишли. Ака
дсуПерс
иј
а
нцидоз
на
ли
шт
асуов
ас
е
дморицау
радила,ика
дс
учулидас
уихмаг
ипре
ва
рили, с
ма
т
ра
лис
удаионимора
ј
у
т
а
коне
шт
одаура
де
, паиз
в
адес
абљеипочнудаубиј
а
ј
ума
г
ег
дег
одсуког
ана
шли. Даихниј
е
с
пречиланоћкој
ај
еу
брз
опа
ла,небиниј
е
дно
гост
а
вилиуживот
у.Тајданс
ма
тра
ј
уПе
рсиј
а
нциз
а
на
ј
в
ећис
војпра
з
ники т
огда
наодржа
ва
ј
ус
екодњихве
ликес
ве
ча
нос
т
и. Перс
иј
а
нцисута
ј
пра
з
никз
в
али,,Ма
г
омора
", итог
ада
наз
а
брањеној
ес
ва
комма
г
удас
епој
а
випре
дс
ве
т
ом, нег
о
мора
ј
удапров
едуце
ода
нкодсв
ој
ихкућа
.
Завереницисес
аве
туј
уообликувладавине
80)
Ка
дсест
иша
лаг
а
ла
ма
, к
ој
ај
етра
ј
алапунихпе
тда
на, одржа
в
алис
упобуњениципротив
ма
г
ас
а
ве
т
ова
њаодржа
вном уре
ђе
њу, итусуодржа
ниг
оворикој
инек
имХе
ленимаиз
г
леда
ј
у
не
ве
рова
т
ни, аз
акој
ет
врдимдасуз
аис
таиодржа
ни. От
а
нпре
дложидасевла
с
тпре
дај
а
вно
Пе
рсиј
а
нцимаире
че
:
''Мис
лимданет
ребавишедоз
волит
идавла
стдођ
еурукеј
е
дномоднас
,ј
е
рт
ониј
ени
доброник
орис
но.На
име, з
на
т
едобродоче
г
ај
едове
лоКа
мбиз
оволу
дило, асв
ис
т
еис
кус
илии
ма
г
овуобе
с
т
. Ака
кобиибиладобрамона
рхиј
аукој
ојне
одг
оворнивла
дарможедара
дишт
аму
ј
ев
оља
?Ј
е
р,акоина
ј
боље
гпопне
монапрес
т
о,онћепроме
нит
ис
вој
ућуд.Онпобес
ниодс
илног
обиљаук
омеживи, аз
ав
ис
тј
еурођ
еначове
куодње
г
овапос
та
нк
а. А ка
дпос
та
необе
ст
а
ни
з
ав
идљив,с
те
ка
ој
ес
веус
ловез
апот
пу
ноне
ва
ља
лс
тв
о. Онће
, на
име
, ча
содбес
а
, ача
сизз
а
вис
т
и
дачинимног
ебуда
лашт
ине
. А ипа
кт
ака
вчове
кнебитре
ба
лодабу
дез
а
видљив, ј
еримана
ра
с
положе
њусв
адобра
. Али он, на
прот
ив, пос
ту
пас
ас
вој
им пода
ницимас
ас
вим дру
кчиј
е.
На
ј
бољимаз
ав
идиз
а
т
ошт
ос
уз
драв
ииживи, ав
олина
ј
г
орег
ра
ђа
не
, доксеклев
е
теидос
т
ав
е
прима
ј
ука
оне
шт
она
ј
лепшеина
ј
боље
. Алиј
енај
чудниј
еодс
ве
г
аов
о: ак
омус
е
, наиме
, одвише
недивиш, онсељут
ишт
ог
аудовољнојмеринепошт
уј
еш; аак
ог
ане
кос
ве
срдноподвори,онму
пре
бацуј
едај
еулиз
ица
. Ас
а
дћудаиз
не
с
емоношт
ој
ена
ј
г
оре.Ону
кидаобича
ј
ена
шихпре
да
ка,
с
илуј
еже
неиу
биј
ањиховељу
дебе
зс
удаибе
зопт
ужбе
. Владана
родај
е
, прес
ве
г
а
, ипоиме
ну
не
шт
она
ј
лепшенас
ве
т
у, иона
, пресв
е
г
а, з
начира
внопра
внос
тз
ас
ве
; идруг
о, подњомсене
де
ша
ва
ј
ус
тв
арикак
вес
еде
шав
ај
уподвла
шћуј
е
дног
а
. Зас
лу
жбућебитик
оцкомбира
нибиће
112
одг
ов
ора
нз
ас
војпоса
о,ас
веодлу
кеиз
нос
ићепре
дс
купштину
. Пре
дла
же
м, да
кле
, данепр
имит
е
мона
рхиј
уидаз
ав
е
де
т
ев
ла
дуна
рода,ј
е
рј
еуна
роднојмас
исв
е.''
81)
Тој
ебиоОта
новпре
длог
. Мег
а
биз
, међ
утим, пре
дложидас
еуве
девла
данеколицине,
т
а
коз
в
анаолиг
а
рхиј
а
, паре
че
:
''Сла
жемс
ес
аОт
а
номшт
от
ра
жидасеу
кинет
ира
ниј
а,а
лииз
ј
а
вљу
ј
е
мдај
еј
акопог
ре
шио
к
адј
епре
дложиодас
ез
а
ве
девла
дана
рода, ј
е
рнеманичег
аг
лу
пље
гниобе
с
ниј
егне
г
ошт
ој
е
не
прос
ве
ће
наг
омила
. Ак
ос
мос
ес
па
с
ливла
деина
с
иљат
ира
ниј
ес
амоз
ат
ода
, бисмопа
лиура
ље
не
обу
з
да
нојибе
с
нојг
омилит
обите
кбилоне
подношљиво! Ј
е
рка
дтира
нинне
шт
ора
ди, онбар
ра
з
у
мештара
ди, абе
с
крај
наг
омиланиј
еус
т
а
њудане
шт
оз
на. Ака
кобиимог
ладаз
накад
ништ
аниј
енинаучиланитиј
еишт
аодку
ћедонела
? 3а
рс
ене
ћеус
т
ремит
инапос
ловебезика
квог
ра
з
у
ме
ва
ња
, ка
онекана
бу
ј
а
ларе
ка? Да
кле
, коПерс
иј
а
нцимажелиз
л
о, т
ајћепредла
г
а
т
идас
еда
в
ла
стна
роду
, ај
амис
лим дабит
реба
лодаиз
а
бере
т
ес
ав
етодна
ј
бољихљудиидамупре
да
т
е
в
ла
ст
,ј
еримис
па
дамоме
ђут
е
. На
ј
бољићесиг
урноз
на
т
идадај
уина
ј
бољес
а
ве
те
.''
Тој
ебиопре
длогкој
иј
еиз
не
оМе
г
а
биз
, ат
ре
ћиј
еиз
не
осв
ојпре
длогДа
риј
е
, из
ј
а
вивши:
82)
''Мис
лимдај
епра
вилнооноштој
еМе
г
а
бизре
ка
оз
аг
омилу,алиниј
епра
вилнооноштој
е
т
в
рдиоз
авла
дуне
колицине
,т
ј
. олиг
архиј
у
. Одт
рипос
т
ој
е
ћаобликавла
да
вине
,з
акој
етв
рдимда
с
уина
ј
бољи, ат
осувла
дацелогна
рода, илиде
мократ
иј
а
, пав
ладана
ј
бољих, илиолиг
а
рхиј
а
,и
в
ла
дај
е
дног
, илимона
рхиј
а
.Ј
аипа
кт
врдимдамона
рхиј
аимана
ј
в
ећапреимућс
т
ва
. Не
ма
, да
кле,
ничегбоље
годвла
дав
инена
ј
боље
гчове
ка
. Ужива
ј
ући, на
име
, т
оликиуг
ле
д, онбисеит
екако
брину
оона
роду
, и, пресве
г
а
, држа
обиут
а
ј
нос
типлановепрот
ивнеприј
а
т
еља
. У олиг
а
рхиј
и, т
ј
.
подупра
вомне
колицине
, на
прот
ив,г
демног
ите
жедасеис
т
а
кнуурадуз
аз
а
ј
е
дничкодобро,лако
дола
з
идоме
ђус
обнихсукоба
. Поштос
ва
киодњиххоћедај
епрвиидапобе
диње
г
овомишље
ње
,
дола
з
име
ђуњимадоже
с
ток
ихсук
оба
, кој
исепре
т
ва
рај
уупобунеаовеопе
тупокољ, аиз
покољасе пре
ла
з
инавла
с
тј
е
дногчове
ка
, мона
рхиј
уитимес
еј
а
снодока
з
уј
едај
еова
јоблик
в
ла
да
в
инена
ј
бољи. Ка
дј
еопе
тг
омиланавла
ст
ине
мог
у
ћеј
едана
ј
г
орине, из
биј
унаповршину
;
нес
а
мо дамећуњиманедолаз
и досук
обане
г
о, напрот
ив
, ме
ђуњимадола
з
и до прис
ног
приј
а
т
ељст
ва
, ј
е
рт
ина
ј
г
орис
ложнооба
вља
ј
ус
вепос
лове
, иут
а
ј
ност
и. Ов
акост
а
њет
рај
ес
ве
дот
ледокнавла
стнеиз
биј
еј
е
да
нчов
екизг
омилеинеучиниовимакра
ј
. Збогтог
аг
ас
ве
т
инаи
обожа
ва
, аус
коросеобожа
ва
нипрог
ла
шуј
ез
амона
рха
, т
ј
. ј
единогг
ос
додара
. Ет
о, инаос
нову
т
ог
ај
еј
ас
нодај
ена
ј
бољамонархиј
а.Ј
е
дномре
чи, дау
крат
кока
жемо,отку
дна
мј
едошлас
лобода
икона
мј
ењуда
о? Далина
мј
ес
лободуда
лаг
омила
, иливла
дане
колицине
, илипој
е
дини
в
ла
да
р? Поштос
мос
те
клисв
ој
ус
лободуз
ахва
љу
ј
ућиј
е
дномчовеку
, мис
лимдаиса
дат
ре
бада
прог
ла
с
имомона
рхиј
у, адапритомепаз
имодана
мсенеук
ида
ј
уобича
ј
ипре
дак
ај
е
ртонеби
билона
ј
боље
.''
83)
Да
кле
, оват
рој
ицаиз
не
с
уов
епре
длог
е
, аост
а
лаче
т
ворицаодњихс
е
дморицеприк
ључес
е
ов
омпос
ле
дњем, Да
риј
ев
оммишље
њу
. От
ан, кој
иј
ез
аПе
рсиј
анцепре
длаг
а
ора
внопра
в
нос
т,ка
д
ј
ење
г
овпре
длогбиоодбаче
н,уст
а
неииз
ј
а
виим:
''Друг
овиз
а
ве
ре
ници, ј
ас
ној
едај
е
да
ноднаст
ре
бадабу
дек
раљ, билодабу
декоцком
из
а
бра
нилидас
еобра
т
имоперс
иј
с
којј
а
вност
идаг
аонаиз
а
бе
реве
ћиномг
ла
с
ова
, или, на
ј
з
а
д, на
не
кидру
г
иначин. Ј
асе
, наиме
, нећусава
мат
а
кмичит
из
авла
ст
, ј
е
рнит
ихоћудав
лада
м над
не
ким, нитиданекона
дамномв
лада
, иј
ас
еодриче
мв
лас
т
и, подус
ловомданика
данедође
мпод
в
ла
стниј
едногодва
с
, ниј
анит
имој
ипотомци.''
Ка
дј
еова
јтоиз
ј
а
вио, ос
та
лашес
т
орицаприс
та
нунањег
овус
лов. Онс
е
, дак
ле, ј
е
диниод
њихниј
еот
има
оз
а,в
ла
с
т
, не
г
ој
енапус
тиоњиховодру
шт
во.Ис
тат
акућај
еида
нда
насј
единау
Пе
рсиј
икој
аужив
апотпунус
лободуижив
ипос
вој
ојв
ољи, а
линера
диништ
ашт
обибило
прот
ив
ноперс
иј
с
кимобичај
имаиз
а
конима
.
Дариј
епостај
екраљ.
113
84)
Ос
та
лаше
с
торицапочнуседог
ова
рат
иот
омекак
обина
ј
пра
вил
ниј
еиз
абра
ликра
ља
. Прво
с
уодлучилидаона
јкој
иодњихс
едморицебу
деиз
абра
нз
акра
ља
,с
ва
кег
одинеда
денапоклон
От
ану, ис
вим њег
ов
импотомцима
, нај
финиј
еме
дс
кооде
лоидаимука
жес
вена
ј
в
ећепочас
т
и
к
акв
ес
еобичноука
з
уј
ууПерс
иј
и. Одлу
чилис
удамуука
жутепоча
ст
из
богт
ог
ашт
ој
епрв
и
орг
аниз
ова
оз
ав
еруињиху
веоуњу.Тосуодлучилис
а
моз
аОт
ана
, аз
асе
бес
уодлучилидас
ва
ки
одњихможеула
з
итиудв
орбе
зприј
а
ве
, ув
ременука
дкра
љнес
па
вас
акра
љицом, идасек
раљ
нес
меже
нит
исадру
г
ест
ра
не
, не
г
ос
а
моизкућез
ав
ере
ника
. А оиз
борукра
љаодлучеов
о: да
из
ј
а
шуупре
дг
рађ
еичиј
икоњприликомиз
ла
с
кас
унцапрвиз
арже
, та
јдабудекра
љ.
85)
Да
риј
еј
еима
ој
е
дногмудрогкоњушара
,к
ој
ис
ез
ва
оЕба
р. Ка
дс
ус
ера
з
ишли, Да
риј
ере
че
ов
оме
:
''Еба
ре
, одлучилис
модаов
а
коиз
а
бе
ремокраља
: даиз
ј
а
шемо,ичиј
икоњприликомиз
ла
с
ка
с
унцабудепрв
из
арз
ао,та
јћебит
икра
љ. Аса
да
,а
кос
ималодов
ит
љив, у
дес
идана
маприпадне
т
одос
т
ој
а
нс
т
во,аненек
омдруг
ом.''
Еба
рмуов
акоодг
ов
ори:
''Гос
пода
ру, а
коодт
ог
ас
амоз
а
вис
идалићеш бит
икра
љилине
, не
мојс
еништ
абој
ат
ии
с
мат
ра
јз
ас
игу
рнодаћешс
а
мот
ипос
та
т
икра
љиникодруг
и.Та
кв
осре
дс
тв
ој
аима
м.''
НатомуДариј
ере
че:
''Акоз
а
ис
т
аз
на
шт
ак
онешт
о, вре
меј
едасеприпремиш иданез
ака
с
ниш, ј
еру
ј
ут
рура
но
има
мота
кмиче
ње
.''
Чувшит
о,Еба
рура
диова
ко:ка
дс
есмркло,одве
деонј
е
днуДа
риј
е
вукобилуупредг
ра
ђе
,и
т
оонукој
уј
еДа
риј
е
вждре
ба
цнарочит
оволе
о,приве
жеј
еидове
депа
с
тув
а,т
ег
ај
едуг
оводио
с
а
с
вимблиз
укобиле
, дај
ес
едот
ица
о,паг
ај
ена
ј
з
а
дипус
тиодас
кочинању.
86)
Усв
а
нућеидуће
гда
напој
а
вес
ес
ваше
с
торица
, ка
ошт
осус
ебилидог
ов
орили, накоњима
.
Ка
дс
уиз
ј
а
халиупре
дг
ра
ђе
, пака
дсупролаз
илипоре
доногме
ст
аг
деј
епрет
ходненоћибила
в
е
з
анакобила,т
ус
ез
а
иг
раДариј
е
вкоњиз
а
рже
. Ис
тов
реме
но,докј
екоњт
ора
дио,се
внему
њаи
з
аг
рмиизве
дранеба
. Поштос
ет
оде
с
ило, т
ос
епрот
ума
чилока
одај
евишас
илапот
врдила
Да
риј
аз
акра
ља
, тес
випрису
тнис
кочесас
вој
ихкоњаипоклонес
еДа
риј
у.
87)
Ј
едника
жудај
ет
оЕбарт
ак
обиоуде
сио, адру
г
и, опе
т
, прича
ј
у(ј
ерсууПерс
иј
ик
ру
жиле
дв
еприче
) дај
еЕба
рухва
тиокобилурукомз
аполниудис
та
в
иорукууџе
подча
кшира
, пакадј
е
приликомиз
ла
с
кас
унцат
ре
ба
лодакоњик
рену, онј
еприне
ору
куноз
дрва
маДариј
е
в
апа
с
ту
ва,
к
ој
иј
еодма
хчимј
ет
оомириса
опочеодафрчеидарже.
88)
Та
кој
еХис
т
ас
повсинДа
риј
еприз
на
тз
ак
раља
, иприз
нав
алисумувла
с
тс
виа
з
иј
с
ки
на
роди, осимАра
бља
на,иа
коихј
ебиопокориопрвоКир,апослење
г
аиКа
мбиз
. Ара
бља
нинису
никаддос
пе
лиуропст
воПерс
иј
а
наца,не
г
осуимпос
т
алис
ав
ез
ници, пошт
осупу
ст
илиКа
мбиз
а
дапрођекрозњиховуз
е
мљупрот
ивЕг
ипта
.Ј
е
рдасус
еАра
бљаниус
противили, небиПе
рс
иј
а
нци
мог
лиу
па
ст
иуЕг
ипа
т
. Да
риј
ес
епрвоожениодве
манај
уг
ле
дниј
им Перс
иј
а
нкама
, ит
одв
ема
Кировимкће
рима
, Атос
омиАрист
оном. Ат
ос
ај
ебилауда
таз
ас
вогбра
таКа
мбиз
а, паз
а
т
имз
а
ма
г
а,аАрис
тонуј
еуз
еокаоде
вој
ку. Друг
ипутс
еожениоће
ркомСме
рдис
а
,с
инаКирова
, кој
ас
е
з
ва
лаПа
рмиј
а. Имаој
ез
аже
нуиОт
а
новукће
р, онукој
ај
ерас
кринка
ламаг
а
. И ње
г
ов
амоћ
пос
та
депот
пу
на
. Тадај
епрвода
одасенапра
виипост
а
виј
е
да
нк
аменик
ипкој
иј
епре
дс
та
в
љао
к
оња
никаинање
муј
ебиоу
рез
анова
јна
т
пис:
''Да
риј
еХист
а
сповс
ин, помоћуовогкоња(на
з
наче
ној
еиње
г
овоиме
) ипомоћус
вог
к
оњуша
раЕбарапост
а
ој
еперс
иј
с
кикраљ.''
Дариј
еуводипорез
. Поде
лаз
е
мљенас
атрапиј
е
89)
Ка
дј
ето у
ра
дио, поделио ј
е Пе
рсиј
унадва
де
се
тпок
рај
инаили, ка
коих они з
ову,
с
а
т
рапиј
а
. Ус
та
нов
ив
шиса
т
рапиј
еипос
та
в
ившис
а
тра
пе, одре
дик
оликоћекој
ина
роддапла
ћа
114
поре
з
а
, апоре
довихна
ме
т
непоре
зису
се
дима, пај
еча
кот
иша
ода
љеодсу
се
даиприс
а
ј
е
динио
с
в
ој
импокра
ј
инамана
родекој
ис
убилиу
да
ље
ниодње
г
а
. Ов
ак
ој
еподе
лиог
одишњипоре
зна
пој
единепокра
ј
ине: наре
диој
едаоникој
ис
упла
ћалипорезус
ре
брувршеобрачунута
лент
има,
к
ој
исуима
либа
билонс
куме
ру,адаоникој
ис
упла
ћа
лиуз
ла
туобра
чуна
ва
ј
ута
ле
нт
епое
убеј
с
кој
ме
ри. Бабилонс
кита
ле
на
тс
адржиус
ебис
еда
мде
с
ет(иос
ам) еу
бе
ј
ск
ихмина. Завре
меКиров
е
в
ла
де
, аист
ота
коиКа
мбиз
ове
, ниј
ебиоодређ
ива
нник
ака
впорез
, не
г
ос
удоноше
нида
рови. Због
ов
ограз
ре
з
ива
њапоре
з
аи друг
ихсличних с
т
ва
ри Перс
иј
а
нци ка
жудај
еДа
риј
ебио с
ит
ни
т
рг
ов
ац, Ка
мбизг
ос
подин, аКир от
ац, ј
ер ј
еДариј
е усв
ему водиотрг
ов
ину, Ка
мбизбио
не
прист
упа
чанибе
з
обз
ира
н, аКирмилос
т
ивимис
лиој
еуве
коњиховомдобру
.
90)
ОдЈ
оња
на,Ма
г
не
ћа
науАз
иј
и, Еолаца,Кара
ца,Ликиј
а
ца, Милиј
ацаиПа
мфиља
на(пошто
с
уонис
а
чиња
валиј
е
днопоре
с
коподручј
е
) добиј
а
ој
ече
т
ирис
т
отинет
але
нат
ас
ре
бра. Томуј
е
билапрвас
а
тра
пиј
а
. Од Миз
иј
а
ца
, Лиђа
на, Лас
оњана
, Ка
баљанаи Хит
ењанадобиј
а
ој
епе
т
с
т
от
инат
а
ле
на
т
а.Томуј
ебиладруг
ас
ат
ра
пиј
а.Одхе
ле
спонћа
на,кој
исена
ла
з
а
енаде
с
нојс
тра
ни
при ула
з
у уХе
ле
спонт
, Фрижа
на
, Тра
ча
наизАз
иј
е
, Пафла
г
онаца
, Ма
риј
а
ндинаи Сириј
а
ца
добиј
а
ој
енаимепоре
з
атрист
от
инеишез
де
с
е
тт
але
нат
а
. Овомуј
ебилат
ре
ћас
а
тра
пиј
а.
Килича
нис
умуда
ва
лит
рист
от
инеше
з
де
с
етбе
лихкоња, да
клепој
едногдне
вно, ипе
тс
т
отина
т
а
ле
на
т
аусре
бру. Одтог
ај
ет
рошиост
оиче
т
рдес
е
тт
а
лена
танакоњицу, кој
ас
ена
лаз
илау
Киликиј
икаог
раничнапос
а
да, аос
та
лихтрис
таише
з
де
с
етт
а
лена
тадоноше
ној
еДариј
у
. Овој
е
билачет
врт
ас
ат
ра
пиј
а
.
91)
Поче
водПос
иде
ј
ев
аг
радакој
иј
еоснова
оАмфилох, с
инАмфиј
а
ре
ј
е
в,наг
ра
ницииз
међу
Киликиј
еиСириј
е,пас
ведое
г
ипа
тс
кег
ра
нице,из
у
з
е
вз
е
мљишт
акој
еј
еприпада
лоАрабља
нима
(ј
е
ровомениј
ебиона
ме
т
ну
тпорез
), ода
т
леј
едобиј
аот
рис
т
аипеде
с
етт
але
нат
а
. А уса
с
та
вов
е
с
а
т
рапиј
еула
з
илисуице
лаФе
никиј
а
, т
а
коз
ва
наСирс
каПале
с
т
инаиКипа
р. Тој
ебилапе
т
а
с
а
т
рапиј
а
. ИзЕг
ипт
аиизсу
се
днеЛибиј
е
, Кире
неиБарк
е(ј
ерј
еовепокра
ј
инебиоспој
иос
Ег
ипт
ом) добиј
а
ој
есе
дамст
от
инат
а
лена
та
, осимс
ребракој
ис
едобиј
а
оодриболованаМерис
ј
е
з
е
ру. Да
кле
, ос
имов
ог
асре
бра
, ипоредпринос
аужит
у, добиј
а
ој
еис
е
дамс
т
отината
ле
на
т
а
.
Мора
лис
у, на
име
, дада
ј
ус
т
одв
а
де
с
етхиља
дамерицажит
аоним Перс
иј
а
нцимакој
исубили
с
мешт
е
ни уБелојтв
рђа
ви уМемфисуињихов
им на
ј
а
мницима
. То ј
ебилаше
с
т
ас
а
тра
пиј
а.
Са
т
а
г
иде
, Ганда
риј
ци, ДадицииАпа
рит
епла
ћа
лис
уз
а
ј
е
днос
т
ос
еда
мде
се
тта
ле
на
т
а
. Тој
ебила
с
е
дмаса
т
рапиј
а
. ИзСуз
еиос
та
лихкис
иј
с
кихпокра
ј
инадобиј
аој
ет
рис
т
от
ине. Тој
ебилаосма
с
а
т
рапиј
а
.
92)
ИзБа
билонаиос
т
алеАз
иј
едобиј
а
ој
ехиља
дута
ле
на
т
аус
ре
бруипетс
тот
инаушкопљених
де
ча
ка
. Ов
ој
еде
ве
таса
т
рапиј
а
. ИзАг
бат
а
неиос
т
а
леМе
диј
е
, одПарика
ња
наиОрт
окориба
нћана
че
т
ирис
т
от
инеипеде
с
етта
ле
на
т
а
. Ов
ој
ебиладес
е
т
аса
т
ра
пиј
а
. Ка
с
пиј
ци, Паус
ике,Па
нтима
т
ии
Да
ритепла
ћа
лисуз
а
ј
еднодвест
от
инет
а
лена
та
. Тој
ебилај
е
дана
ес
т
ас
а
тра
пиј
а. ИзБа
кт
риј
е
, у
пре
делуодБа
кт
риј
едоЕг
ла
, порезј
еиз
нос
иотрис
т
отинеише
з
де
с
етт
а
ле
на
т
а. Овој
ебила
дв
ана
ес
т
ас
а
т
рапиј
а
.
93)
ИзПонтиј
скепокра
ј
инеиАрме
ниј
еисус
е
дадоЦрногморадобиј
а
ој
ече
т
ирис
т
от
ине
т
а
ле
на
т
а. Овој
ет
ринае
с
тас
ат
ра
пиј
а
. ОдСа
г
арћа
на, Са
ра
нг
е
ј
а
ца, Та
ма
не
ј
аца
, Ут
иј
аца
, Микаи
с
т
а
нов
никаос
трв
ауЕрит
ре
ј
с
коммору
, накој
имај
ек
раљна
се
лиот
а
коз
ва
непре
с
е
љенике,одсв
их
ов
ихдобиј
аој
еше
стс
т
отинат
а
ле
на
т
а.Тој
ебилаче
т
рна
е
с
тас
а
тра
пиј
а.Сак
еиКа
с
пиј
ципл
аћа
ли
с
удвес
т
отинеипе
дес
е
тт
а
ле
на
т
а.Овој
ебилапе
тна
ес
т
аса
т
рапиј
а
.
94)
Па
рти,Хора
з
миј
ци, Со
г
дииАриј
цит
рис
тот
инет
але
нат
а
. Овој
ебилаше
сна
ес
т
ас
а
тра
пиј
а.
Па
рика
ња
нииЕт
иопљаниизАз
иј
епла
ћа
лисуче
т
ирис
т
отинета
ле
на
т
а
. Тој
ебилас
еда
мна
ес
т
а
с
а
т
рапиј
а
. Ма
т
иј
енцима, Са
с
пиримаиАларођ
анимаодре
диој
едвес
т
отинет
а
лена
та
. Ов
ој
ебила
ос
а
мна
ес
т
ас
а
тра
пиј
а
. Мос
хима
, Тиба
ре
нима
, Ма
кронима, Мос
инича
нимаиМа
римараз
рез
а
ој
е
т
рис
т
отинет
а
ле
на
т
а. Овој
ебиладе
ве
тна
ес
т
аса
т
рапиј
а
. А Инди, кој
их, к
оликој
аз
на
м, има
115
на
ј
в
ишенас
ве
ту
, моралис
удапла
ћа
ј
уве
ћипорезодс
в
их, ит
от
рис
тот
инеше
з
де
с
етта
ле
на
т
а
з
лат
аупра
ху.Овој
едва
де
се
т
ас
а
т
рапиј
а
.
95)
Ка
дс
ес
а
бе
руба
билонскеие
убе
ј
с
кеме
рес
ре
бра, т
оиз
нос
иде
ве
тхиља
даос
а
мс
т
отинаи
ос
а
мде
с
етта
ле
на
т
а
. Акоодре
димовре
днос
тз
ла
т
апре
мас
ре
брусатрина
е
стпре
мај
еда
н, онда
из
ла
з
идај
ез
лат
аупрахубилочет
ирихиљадеше
с
тс
тот
инаиос
а
мде
с
етеубе
ј
скихт
а
ле
на
т
а.Тако
ј
еДа
риј
е
, ка
дсетоиз
рачу
науеу
бе
ј
ск
имт
але
нтима
, имаог
одишњечет
рнае
с
тхиља
дапе
тс
т
отина
ишез
дес
е
тт
а
ле
на
т
априхода
. Туј
ошнис
а
мура
чу
на
ома
њеприходе
.
96)
Овој
ебиоприхододпоре
з
акој
иј
еДариј
едобиј
аоизАз
иј
еио
дма
логброј
аз
емаља
Либиј
е
. Ка
сниј
еј
еонпримаопоре
зи сост
рваи одст
а
нов
никаЕвропес
ведоТе
са
лиј
е
. Ове
приходеост
а
вља
ој
еДариј
еуриз
ницуова
ко: ист
опиој
ес
веиулива
оуз
е
мља
нећу
пове
, пака
дј
е
пос
удабилапуна
, онј
уј
еондара
з
био. Ка
дг
одбимуз
ат
ре
балонова
ца
, онбисв
акипу
тодс
е
ка
о
оноликоколикобимутре
ба
ло.
97)
Тос
убилеса
т
рапиј
еипоре
зкој
исумора
ледапла
ћа
ј
у. Ј
единониса
мспоме
ну
оПе
рс
иј
уи
ње
нопоре
скоз
а
ду
же
ње
,ј
е
рс
уПе
рс
иј
а
нциживе
лиуз
е
мљикој
ај
ебилаопрошт
енапоре
з
а
.Ј
ош и
ов
имна
родиманиј
ебилоодре
ђе
нодапла
ћај
упоре
з
, нег
оимј
еост
а
вље
нодадобровољноша
љу
да
рове
. Тосубили: Етиопљани наег
ипат
с
којг
ра
ници, к
ој
еј
енапоходупротивду
г
ове
ких
Ет
иопља
напокориоКа
мбиз
, акој
ис
та
ну
ј
ууоколинисв
ет
огг
ра
даНиз
еипр
ире
ђуј
ус
ве
т
ковинеу
ча
с
тДиониса
. (ОвиЕт
иопља
ниињиховис
ус
е
дихра
нес
еист
им у
се
в
имака
оиКа
ла
нћа
нииз
Индиј
еиг
радеку
ћеподз
е
мљом.) И ј
едниидруг
иодов
ихпла
ћа
ј
упоре
зсв
ак
етре
ћег
одине
,а
пла
ћај
уг
аида
нда
на
с
, пот
римерицесув
огз
лат
а
, дв
ес
т
ат
ру
па
цаабоносов
адрве
т
а,пе
те
т
иопс
ких
де
ча
каи дв
аде
с
етв
еликихслоновихз
уба
. Колхимаињихов
им с
ус
едимадопла
нинеКав
ка
з
а
ос
т
а
вље
ној
едадобровољношаљуда
рове(ј
ерс
епе
рсиј
скавла
с
тпрос
тира
ладот
епла
нине
, а
с
е
ве
рноодпла
нинеКа
вка
з
ај
ош с
енез
наз
аПе
рсиј
а
нце
). Ов
иј
ош ида
нда
насс
ва
кихпе
тг
одина
добров
ољноша
људа
рове
, ит
опос
т
оде
ча
каис
т
оде
вој
чица
. Арабља
нишаљус
ва
кег
одинепо
хиља
дут
але
нат
ат
амња
на
. Тос
у,да
кле
, типок
лоникој
еј
екраљприма
оос
импоре
з
а
.
Индус
и. Њиховиобичај
и
98)
А Индус
иов
уве
ликуколичинуз
ла
та
, одк
ог
ас
море
клидапра
вез
ла
тнипра
хиша
љу
к
раљу
, добиј
а
ј
уова
ко. Наист
окуодИндиј
епочиње
, коликона
мј
епоз
на
т
о, пу
с
тиња
, аИндус
и
живена
ј
даљенаис
токуодс
вихна
родауАз
иј
иокој
имас
ене
штос
иг
у
рноз
на
. Наис
т
окуод
Индиј
ена
ла
з
ис
е, наиме
,з
богпе
ска
,г
олаине
на
се
ље
напу
ст
иња
. У Индиј
иимамног
она
родаи
онис
винег
овореист
имј
е
з
иком. Ј
еднисуодњихс
т
очари, адруг
инис
у.Не
кидру
г
иопе
тживеу
ре
чниммочв
ара
маихра
нес
епре
сномрибом, накој
уидууловначамцимаодт
рск
е, ас
ва
кича
ма
цна
пра
в
љенј
еодј
е
дногчла
нкатрс
ке
. ОвиИндус
инос
еоде
лоодсит
е.Ка
дпокосеситууреци
ииз
лупај
уј
е,пле
туодњег
рудња
к,с
личанкошари,иобла
чег
анасе
бекаоок
лоп.
99)
Друг
иИндус
икој
ис
та
ну
ј
уис
точниј
еодових, с
точа
рису
, хранесес
иров
имме
с
ом, аз
ову
с
еПаде
ј
ци. Зањихс
епричадаима
ј
уов
акв
еобича
ј
е
. Кадсене
кињиховз
е
мља
кра
з
боли, било
же
наиличове
к, ондаму
шка
рцаубиј
ај
уње
г
овинај
ближиприј
ат
е
љиподиз
г
ов
оромдаћеим, ак
о
у
мреодболе
с
ти,покв
арит
имес
о.Аа
коонка
жеданиј
еболе
с
та
н, ов
имуневе
руј
у,не
г
ог
аубиј
а
ј
у
иприре
деодње
г
аг
оз
бу.Акос
епа
краз
болижена,т
а
коис
т
опос
ту
песањомже
нека
оштос
ута
мо
пос
ту
пилиму
шка
рци. Аоног
акој
идоче
каст
а
ростз
а
кољуипрождеру
. Мног
иодњихинедожив
е
дубокус
т
а
рост
. Сва
когониубиј
ај
уипрене
г
оштос
ера
з
боли.
100) Акоддруг
ихИндус
апос
тој
иопе
това
ка
вобича
ј
. Онинеу
биј
а
ј
уништ
аштој
ежив
о, нит
и
шт
ос
еј
у, нит
иим паданапаме
тдаг
радекуће
. Хра
нес
ес
амобиљка
маакодњихрас
т
ене
ка
ма
ху
на
с
табиљка,пове
личинис
личнапросу
, кој
ас
амара
с
теизз
емљеињус
купља
ј
у
, пај
ез
а
ј
е
дно
116
с
ама
хуномкува
ј
уиј
е
ду.Ка
дс
ене
киодњихраз
боли, онодеупус
т
ињуит
амолежи, аникос
ене
бринеоње
муника
ду
мренидокј
еболе
ст
а
н.
101) Полноопћењек
одс
вихИнду
сакој
ес
а
мс
поменуовршис
еј
а
вно,каокодс
т
оке,исв
иима
ј
у
ј
е
дна
кубој
укоже
, скороист
ука
оиЕтиопљани. Њихов
осе
мекој
имоплођа
ва
ј
уже
нениј
еис
т
окао
к
оддруг
ихљу
ди, не
г
ој
ецрнока
оибој
акоже
. Ис
т
от
а
квос
емеиз
ба
цуј
уиЕтиопља
ни. Ови
Индус
ист
а
нуј
уда
љепре
мај
у
гуодПе
рс
иј
еинисуникадприз
на
ва
ливла
стДа
риј
а.
102) Адру
г
иИндус
и, кој
ис
та
нуј
ус
е
ве
рниј
еодост
а
лихИндус
а,ублиз
иниг
ра
даКа
с
па
т
ираина
г
ранициПа
кт
иј
с
кез
е
мље,има
ј
ус
короист
иначинжив
отакаоиБа
кт
риј
а
нци. Овисуис
т
овре
ме
но
инај
хра
бниј
инародуИндиј
ииве
шт
ациупронала
же
њуз
ла
т
а, ј
е
родњихпочињедасепроте
же
пус
т
ињаипес
а
к. Аупес
куов
епус
т
ињерас
тумра
викој
исупове
личинима
њиодпс
а,аве
ћиод
лис
ице. Имаих, на
име
, не
колик
оикодпе
рсиј
ск
огк
раља
, ионис
уилиу
хва
ће
ниут
ојпу
ст
ињи.
Овимрав
иг
ра
дес
ебис
т
ановеподз
емљомиприт
омиз
ба
цуј
упес
а
кнаповршинуз
е
мље
, к
аои
мра
виуХе
ла
ди,аипоиз
г
ле
дусусличниовима
. Пе
с
акк
ој
ионииз
ба
цуј
уимаус
е
биз
ла
т
а.Индус
и
идупоов
ајпес
а
купус
тињуисв
а
кис
пре
г
непотрика
миле, итос
алев
еидес
нес
т
ра
нев
ежез
а
у
жепој
е
дногмужј
ак
а,аус
ре
диниженку.Онј
ашенањојина
ј
радиј
еу
пре
жеонукој
ас
ене
да
вно
ождре
билаиморадаос
та
в
иждре
бекодку
ће.Камилесуим, на
име
, брз
ека
оикоњии, ос
имт
ог
а
,
мог
уданос
еиве
ћете
ре
т
е.
103) ОнимХе
ле
нимакој
из
на
ј
укак
оиз
г
ле
дака
милане
ћуј
еопис
ива
ти, алићус
поменут
ионо
шт
окодњениј
епоз
на
т
о. Нас
т
ра
жњимног
а
маимаче
тирибу
таиче
тириколена
, аполниорг
ани
из
међуст
ра
жњихног
уокре
ну
тисупре
маре
пу.
104) Нат
а
јна
чин, да
кле
, ис
ат
а
квомз
а
прег
омк
рећуИнду
сипоз
лат
оиу
де
ша
ва
ј
ут
от
а
кодас
е
т
а
јпос
а
ооба
в
љапонај
ве
ћојврућини, ј
е
рз
богпре
те
ра
нет
оплот
емра
вис
ес
а
криј
уподз
емљу. А
т
а
мој
енај
ве
ћаже
г
аиз
ј
у
тра
, анеуподне
, ка
оудруг
имкрај
е
вима
, ионаст
ра
шнопржиот
прилике
додес
е
тс
ат
и. Сунцеј
еутовре
мемног
ој
ачене
г
оуХе
ладиуподне
,т
а
кодас
емора
ј
уј
ош уј
утру
ра
но даос
ве
жав
ај
уводом. Окоподнеј
епа
к уИндиј
ив
ру
ћинас
коро ист
ак
аои удруг
им
к
рај
е
вима
, апос
леподнет
а
мој
есу
нцек
аонадру
г
ом мес
т
уиз
ј
ут
ра
. И одт
а
да
, с
аспушта
ње
м
с
унца
, бив
асв
ес
ве
жиј
е,докз
ав
ремење
г
оваз
ала
с
кабу
деба
шј
а
кохла
дно.
105) ЧимИнду
сис
ав
рећа
мас
т
иг
нунаов
оз
е
мљишт
е
, онинапунев
рећепес
комишт
обржес
е
в
ра
ћај
уна
тра
г
,ј
е
рих,попричањуПе
рсиј
а
наца,мра
в
иосе
т
епомирис
уипочнуодма
хдаихг
оне.
Ане
манас
ве
т
уне
чегбржегодњих, т
а
кода
, ак
оИндус
идовољнонеодма
кнудоксемра
вине
с
а
купе,ниј
еда
нодњихнеиз
не
с
еживуг
лаву
. Та
дамужј
акеодка
мила
, поштос
усла
биј
иут
рчању
одже
нк
и, пушт
ај
уизз
а
пре
г
е
, додушенеоба
двауис
т
ов
реме, аже
нке
, кој
емис
ленас
вој
у
ос
т
а
вље
нумла
ду
нча
д, ника
конепопу
шт
а
ј
у. Ет
о, попричањуПе
рс
иј
ана
ца
, Индус
иве
ћиномт
ако
дола
з
едоз
ла
т
а,ама
њуколичинудобиј
а
ј
укопа
ње
м.
106) Та
ко с
украј
њи пре
де
ли з
е
мљеобда
ре
ни на
ј
с
купоце
ниј
им бла
г
ом, к
аошт
ој
еХела
да
обда
ре
на на
ј
лепшим поднебље
м. Та
ко ј
е
, ка
о што с
а
м ве
ћ ма
лопре на
поме
нуо, Индиј
а
на
ј
ис
точниј
енас
е
ље
наз
емљанасв
ет
у. Та
мо, прво, живемног
ове
ћече
тв
ороножнеживот
ињеи
пт
иценег
омаук
ој
ојз
емљинасв
е
ту,ос
имкоња(ј
е
рсуонима
њинег
оме
дс
ки, кој
исеј
ошз
овуи
не
се
ј
с
ки); з
а
т
им, т
а
моимаз
ла
т
аунеиз
мернимколичинама
, кој
еседе
ломис
копав
а, аде
ломг
а
на
нос
ерекеилиг
а
, как
ос
а
мве
ћпоказ
ао,от
има
ј
уодмра
ва
. Див
љедрв
ећерађ
ане
комврс
т
омвуне
,
к
ој
ај
епока
квоћиииз
држљивос
тибољаодовчиј
е
, иодт
евунесдрве
ћапра
веИндус
ис
е
биоде
ла.
Арабљаниињиховобог
атс
тво
117
107) Ана
ј
ј
ужниј
ена
се
ље
наз
е
мљај
еАра
биј
а,укој
ојј
е
динонасв
ет
уус
пе
ва
ј
у: т
а
мња
н,из
мирна,
к
ас
иј
с
киловор, циметиг
ума
. Дос
вихт
ихст
ва
ри, ос
имиз
мирне, дола
з
еАрабља
нив
еликими
т
е
шкимт
рудом. Тамња
нс
аку
пља
ј
ут
а
кошт
ос
т
ав
ља
ј
унава
т
рус
т
ира
кс
оводрв
о, кој
еФе
ничани
у
воз
еуХела
ду; дола
з
е
, дакле
, дота
мња
наиз
г
а
ра
ње
мт
огдрве
та
. Тас
т
аблапа
кнакој
имас
ес
т
ва
ра
т
а
мњанчу
ва
ј
ума
леша
ренекрила
тез
миј
е
, штоуј
а
т
иманале
ћуинаЕг
ипат
. Онес
еничимдру
г
им
немог
уот
е
рат
исат
ихс
т
аба
лане
г
ос
амодимомодс
тира
кса
.
108) А Ара
бља
ниитот
врдедабис
еице
лаз
емљана
пу
нилаов
имз
миј
амадас
есњимане
де
ша
ваоноис
т
ошт
оз
намодас
еде
шав
асотров
ница
ма. Му
драбожанс
капромиса
оне
ка
кој
е
пра
вилноуде
силадас
ес
в
епла
шљивеживот
иње, кој
ељу
диј
е
ду, ј
а
кораз
множа
ва
ј
удаихнеби
не
ст
а
ло,ас
ведивљеиопа
с
несема
ломноже
. Та
ко, например,з
е
цра
ђамног
омладихз
а
т
ошт
ог
а
т
а
ма
несвез
ве
ри, пт
ице, паичове
к. Онј
еј
е
динаживот
ињачиј
аженкапрене
г
оштос
еокот
и
пос
та
ј
еј
ош ј
едномс
кот
на
,т
еј
еј
едномла
дунчев
е
ћдла
ка
воуу
троби, дру
г
ој
ег
оло, т
ре
ћес
ет
ек
с
т
ва
раума
те
рици,аче
тв
рт
ос
ете
кз
а
чиње
. Ет
от
ак
вај
еоваживот
иња
. Сдруг
епакс
т
ра
не
, лав
ица,
на
ј
с
т
ра
шниј
аинај
ј
ачаз
ве
р, з
авре
меце
логс
вогживот
ара
ђас
а
мој
е
дномла
ду
нче
, ј
е
рз
ав
реме
ра
ђа
њаиз
ба
цуј
есамладунче
том исв
ој
ума
те
рицу. Тос
едеша
ваз
богов
ог
а: ка
дмладунчеу
ма
ј
чинојут
роби почнедас
емиче
, папошт
оимана
ј
ошт
риј
енокт
еодс
вихз
ве
ри, оноце
па
ма
те
рицу, ишт
ов
ишера
ст
е
, т
ој
евишеис
це
па; пре
дса
мпорођ
ајодма
те
риценеос
та
нескоро
ништ
а
.
109) Та
ко,кадбисеуАра
биј
ииз
миј
еот
ровницеикрила
тез
миј
ераз
множа
ва
лепот
омека
кој
е
т
оприродауде
сила
, небиима
лиљу
диг
дедажив
е;ова
ко,з
авре
мепаре
њаженкашче
памушк
арца
з
ашиј
у, ка
донпослесв
рше
ногполногопће
њасиђесње, ичв
рст
ог
адржиз
у
бимадокмуј
ене
пре
г
риз
е. Нас
поме
нут
ина
чинз
а
вршав
амужј
а
кс
војживот
, аже
нкаморадаис
па
шт
аз
аубист
во
мужј
а
ка
.Ј
ош умај
чинојут
робимладунцис
есв
е
тез
аоче
вус
мрт
. Онипрог
риз
умат
е
рицуидолаз
е
насв
етнат
ајна
чинштопрог
риз
ај
ума
ј
чинтрбу
х. А онедруг
ез
миј
е, кој
енисуопа
снепољуде
,
нос
еј
а
ј
аиле
г
уј
акомног
омла
дих. Отров
ницаимаус
в
акојз
е
мљи, акрила
тихз
миј
аимас
амоу
Ара
биј
иув
еће
мброј
уиниг
денадруг
омме
с
ту
. Збогт
ог
аииз
г
ле
дадаихимат
а
комног
о.
110) Та
кодола
з
еАра
бља
нидот
а
мњана
, адока
сиј
с
когловорадола
з
енас
ле
де
ћина
чин. Пошто
це
лот
е
лоог
рнусу
вим г
ов
еђ
им идру
г
им кожа
ма
, аист
от
а
коилице
, ос
им очиј
у
, одла
з
епо
к
ас
иј
с
киловор.Онра
с
теуплит
киммочва
рама,укој
имаиокоњих, жив
ене
кекрила
теживот
иње
к
ој
есуврлос
личнес
ле
пиммишев
има
, к
ој
ес
тра
шноцичеиопа
снона
пада
ј
уначове
ка
. Зав
реме
бра
њака
с
иј
с
когловораонимора
ј
удас
ебранеодњих.
111) Ациме
тс
купља
ј
унај
ош чуднова
т
иј
иначин. Отку
дондола
з
ииукој
ојз
е
мљиус
пе
ва
, тоне
з
на
ј
удака
жу
.Ј
е
диној
еве
рова
т
ношт
оприча
ј
удара
ст
еуонимпреде
лимаукој
имај
еодра
ст
а
ои
богДионис
. Прича
ј
удат
есув
арке
, кој
ес
момиодФенича
нана
училидаз
ов
е
моцимет
, донос
е
не
кеог
ромнепт
ице
, с
т
а
вља
ј
уихуг
нез
даса
г
ра
ђе
наодбла
танаст
рмимс
т
енама
, докој
ихљуди
никаконемог
удадопру
. Арабља
ни сус
е
, упог
ле
дуов
ог
а
, ов
акос
на
ла
з
или: ис
екуле
ше
ве
у
г
инулихкра
ва
, ма
г
а
рацаидру
г
ес
т
окенашт
ов
ећекома
де
, паиходнос
енаме
ст
ак
ој
асена
ла
з
еу
близ
иниг
нез
да
, т
есеондау
да
ље
. Та
даптицес
ле
ћуиоднос
еме
соодс
поме
нут
ест
океус
вој
а
г
не
з
дакој
а, пошт
онемог
удаиз
држет
е
жину, отк
ида
ј
усеипа
да
ј
удоле
. Ов
иондадола
з
еи
с
ку
пља
ј
уциме
т
, ака
дг
апоку
пе
, доспе
ваодат
леудру
г
ез
е
мље
.
112) А ј
ош ј
ечуднов
а
тиј
ека
кос
купља
ј
уледа
нон, кој
и Ара
бљанина
з
ива
ј
улада
нон. Он с
е
,
на
име, ст
в
аранаме
ст
укој
ена
ј
в
ишес
мрди, аипакимана
ј
лепшимирис
. Нала
з
ис
еподбра
дом
ј
а
ра
ца
, г
децурика
ос
молаиздрве
та
. Употр
ебља
васена
ј
в
ишека
ома
стз
ама
з
а
ње
, иАрабљани
на
ј
в
ишемиришунањег
а
.
113) Тоса
м има
одака
жем омирис
иманакој
еве
лича
нс
т
ве
ноиприј
ат
номиришеАра
биј
а.
Има
ј
удвез
нача
ј
нев
рс
теова
цадос
т
ој
нихдивље
ња
, как
вес
енемог
ув
иде
т
иниг
денадруг
ом
118
ме
ст
у. Ј
еднеодњихима
ј
уду
г
ере
пове
, ит
онекра
ћеодт
рила
кт
а
. Ка
дне
кодоз
волидаимс
е
ре
повивукупоз
е
мљи, ониимсеиз
ра
ња
веодт
ре
њапоз
е
мљи. Алиса
дс
ва
кипа
с
т
ир, кој
из
нада
т
е
шедрв
о, на
пра
в
иј
еднама
лаколица
, тес
ва
којовцив
ез
уј
еис
подре
папој
е
днат
а
кваколица
.А
к
оддру
г
ихова
царе
повис
у,опет
,ј
е
да
нлак
атшироки.
Бог
атствоос
талихкрај
ева
114) Накра
ј
њем ј
у
г
оз
а
па
дуна
ла
з
исеЕт
иопиј
а
. У њојимамног
оз
ла
та
, ог
ромнихс
лонов
а,
с
в
акој
а
когдив
ље
гдрве
ћа,из
ме
ђуос
т
а
логие
бонос
а
, пале
пих,врлове
ликихидуг
ове
чнихљу
ди.
115) Тосу, дак
ле, на
с
ељенез
е
мљенакра
ј
њим г
раница
маАз
иј
еиЛибиј
е; а
лиоз
е
мља
мау
к
рај
њимз
а
паднимпре
де
лимаЕвропенис
а
мус
та
њуништ
ата
чнодака
жем. Несла
жемсе
, на
име
,с
т
имдапост
ој
ире
какој
убарба
риз
овуЕрида
н, ак
ој
асенас
е
ве
рууливаумореис
акој
енам, к
ако
с
еприча
, долаз
иј
а
нт
а
р, анез
на
м та
кођениз
аКос
ите
рс
каос
трв
а, с
акој
ихна
м опе
тдола
з
и
к
осит
ер. Ве
ћс
амоимеЕридандока
з
уј
едаонниј
ева
рва
рс
каре
ч, нег
охе
ле
нс
ка
, ит
уј
ере
чпрв
и
с
т
ворионе
кипе
с
ник. Ис
т
ота
конис
а
м мог
аодачуј
е
м ниодког
а, иак
оса
мс
еокот
ог
амног
о
т
рудио, кој
еличновиде
от
аме
с
т
а, далипос
т
ој
имореутомде
луЕвропе. У с
ва
комслуча
ј
уј
е
ис
тинадана
мк
осит
ериј
ант
ардола
з
еизонихна
ј
удаљениј
ихпре
дела
.
116) Из
г
ле
дадаус
е
ве
рнојЕвропиимај
а
комног
оз
ла
та
. Алинемог
уништ
апоуз
да
нодака
же
м
от
омека
косеонодобиј
а
. Причас
едаг
ај
е
дноокиљу
ди, Арима
спи, от
има
ј
уодј
а
с
т
ребова
. Не
в
е
ру
ј
е
мниут
одас
ерађ
ај
уљудис
ај
е
днимоком, адаус
вемудруг
омиз
г
леда
ј
ука
оиос
та
ли
људи. Из
г
ле
дадаовез
е
мљенакрај
ус
ве
т
аокружуј
уце
луос
т
а
луз
е
мљуис
крив
ај
уусе
бисв
еоно
шт
ој
ез
анаснај
ле
пшеина
ј
дра
г
оце
ниј
е
.
117) Пос
тој
иуАз
иј
ира
вница, окруже
нас
асв
ихст
ра
напла
нина
ма
, иукој
ојсена
лаз
ипе
т
к
лис
ура
. Лежи наг
ранициХора
з
миј
е
, Хирка
ниј
е
, Па
ртиј
е, Са
ра
нг
иј
еиТа
мане
ј
е
, и не
ка
дај
е
припа
далаХораз
миј
цима
, аотка
дј
евла
стуру
камаПе
рс
иј
а
наца
, онаприпадакра
љу.Ис
подбрда
к
ој
еј
еопкоља
ваиз
в
иреве
ликаре
какој
ас
ез
овеАке
с
. Оварек
ат
е
клај
ераниј
екрозпе
трука
ва
цаи
на
та
палањивепоме
нут
ихна
рода
, ј
ерим ј
есв
акиодтихрука
ва
цадола
з
иокрозј
е
днуодоних
к
лис
ура
, аот
ка
д супа
ли под в
лас
тПе
рс
иј
а
на
ца, доживе
ли суово. Кра
љј
еовеклис
уре у
пла
нина
маз
а
з
ида
оинас
ва
куодњихна
ме
с
т
иовра
т
а,пака
дв
оданиј
емог
ладаот
иче
, пре
т
ворила
с
едолинаме
ђупланина
мауморе
,ј
е
рј
ере
каприт
ица
лауњу, аниј
еникудот
ица
ла. Та
косуови
људи дошли уве
ликуне
прилику, ј
е
рс
у ра
ниј
ебили на
вик
ли датуводуупот
ре
бља
вај
уз
а
на
водња
ва
ње
, ас
адј
енисуимали. Богим, на
име,з
авре
мез
имешаљемног
окише
, ка
оидру
г
им
људима,алиимј
елет
ине
опходнопот
ребнавода
, пошт
ос
е
ј
усе
з
а
мипирина
ч. Ка
димпонес
т
ане
в
оде,дола
з
ес
ажена
мауПе
рс
иј
у, падиг
нукукња
вуив
ичупре
дкра
ље
в
имвра
т
има.Кра
љо
бично
на
ређу
ј
едас
епрв
оот
ворев
ртанаклисура
макодонихкој
исуунај
ве
ћојос
кудици. Ка
димс
е
з
емљадов
ољнонапиј
ев
оде,т
ас
ебраназ
ат
ва
ра
, пас
еондана
ре
дидас
еот
ва
рај
убра
нере
домк
од
онихос
т
алих, пре
мат
омек
адј
екомену
жниј
е
. Ка
кос
амчу
о, от
ва
ра
ње
мовихбра
наз
а
ра
ђуј
еон
с
иланнов
а
ц, поредре
довногпоре
з
а
. Так
ој
естим.
СмртИнтафре
нова
118) А Инт
а
френ, ј
е
данодс
е
дморицез
а
в
ере
никапротивма
г
а
, мора
ој
едапла
т
иг
ла
вом з
а
з
лочин, ит
оус
коропос
лез
бацив
ањамаг
а. Хт
е
ој
е
, на
име
, дауђеудворидасепос
а
ве
т
уј
ес
к
раљем, ј
е
рј
епоз
ак
онусв
а
киодз
ав
ере
никаима
опра
водауђеудворбе
зприј
а
ве
, осимус
луча
ј
у
к
ад ј
екра
љ био у кре
ве
тускраљицом. И т
акоИнт
а
фре
н ниј
ес
ма
т
ра
оз
апот
ре
бно дас
е
приј
а
вљу
ј
е
, не
г
ој
е
, поштој
еионбиој
е
данодт
ес
едморице, хте
одауђе
. Ст
ра
жа
риде
жу
рни
с
луг
анис
ухте
лидаг
апус
т
еире
клис
умудај
екра
љукре
ве
тускра
љицом. Мис
ле
ћидаонила
жу
,
Инт
а
фре
ну
чиниово: т
рг
немачиодс
е
чеовимаушиинос
е
ве
, обе
сиихнау
з
дуодк
оња
, пр
иве
же
имт
оз
авра
тиот
е
раих.Овипа
киз
ађупре
дкра
љаика
жумуз
богче
г
асут
опрет
рпели.
119
119) Да
риј
епа
к, бој
е
ћиседат
ооваше
с
т
орицара
деподог
овору,поз
ов
ексе
биј
едногпој
е
дног
из
а
пит
аихдалиодобрав
ај
ут
а
јпос
тупа
к. Кадсеуве
риодаИнт
а
фре
нниј
ет
оура
диосњиховом
помоћу
, уха
псиње
г
а,с
иновемуис
верођ
аке
, бациихут
а
мницуиос
удинасмрт
,ј
е
рј
ес
умња
она
ње
г
аи њег
ов
ерођа
кедаприпремај
упобунупрот
ивње
г
а. Алиј
еИнта
фре
новаже
нас
та
лно
дола
з
иланакра
ље
вс
кавра
т
аит
а
мопла
ка
лаиј
а
ука
ла
. Поштој
ес
т
алнотора
дила
, Дариј
ес
енању
с
а
жали,поша
љеј
ојг
ла
с
никаиз
а
пит
ај
е
:
''Же
но, кра
љ Да
риј
ет
идоз
вољав
адаос
лободиш ј
е
дногодс
вој
ихрођа
каизт
амнице
. Ка
жи
к
ог
ахоће
ш?''
Пос
лекра
т
когра
з
мишља
њаонаодг
овори:
''Ка
дмикра
љпок
лањажив
отј
е
дногодњих,молимдамиодс
вихњихос
лободибра
т
а
.''
Доз
на
вшиз
ат
оиз
а
чу
дившисе
, Да
риј
еј
ојпре
ког
ла
с
никарече
:
''Же
но,питат
екра
љз
а
шт
ониситра
жиладат
иослободимужаилиде
цу,нег
от
ра
жишдат
и
поште
дибра
т
а
, кој
ит
иниј
енит
ак
обл
из
а
кка
оде
ца
, нит
акодра
гка
ому
ж.''
Овамуов
акоодг
ов
ори:
''Гос
пода
ру, а
кобогда
, мог
уимат
иидруг
огмужаимог
уродит
идру
г
есинов
е, а
коов
е
буде
миз
г
убила, а
лидруг
огбра
т
анемог
уника
кост
е
ћи, поштоминиот
а
цнимат
инисув
ишеу
живот
у.''
Ка
дј
еиз
ре
клас
в
ој
емишљење, Да
риј
еј
епомис
лиодаженаимаправ
оипус
тиј
ојоногз
а
к
ог
ај
емолилаи, поштомуседопа
ла
, поклониј
ојина
ј
ст
а
риј
е
гсина
, асв
еос
та
лепог
уби.Ет
от
ако
ј
еубрз
опог
инуој
еда
нодов
ес
е
дморице
.
СатрапОрето
длучуј
едаосвој
иСам
120) Не
как
оба
шз
авре
меКамбиз
ов
еболе
ст
иде
с
илос
еово. У Са
рдуј
ебиоПе
рсиј
анацОре
т,
к
ог
ај
еј
ошКирбиопост
а
виоз
аса
т
ра
па
. Овомј
епа
лонапа
ме
тдаиз
в
ршиј
е
данне
обича
нз
лочин.
Одлучиој
едаубиј
еПоликра
тас
аСа
ма
, кој
имуниј
еништ
ана
жаоу
чинио, нитиј
е
, ка
кос
ето
обичнока
же
, мог
а
одачуј
едај
еПоликра
тика
дмаиј
е
днурђа
вуре
чоње
муре
ка
о, нит
иг
ај
е
ика
дапрет
ог
авидео, ит
оизовихра
з
лог
а
. Кадсус
еде
липредкра
ље
вимвра
тимаОре
тиј
еда
н
друг
иПе
рс
иј
а
на
ц, к
омеј
ебилоимеМит
робат
,с
а
тра
пДа
с
киле
ј
ск
ес
а
тра
пиј
е
, изра
з
г
ов
орапочну
они идас
есв
ађ
ај
у. Пре
пиралисусеокотог
акој
еодњихдвој
ицебољи, пај
еМит
роба
т
подруг
љиводоба
циоОре
т
у:
''Ит
ис
иминекичов
е
к, ка
днис
ибиока
дардаос
вој
иш з
ана
ше
гкра
љаос
т
рвоСам, кој
ес
е
на
лаз
ипоре
дт
вој
ес
а
т
рапиј
е
, акој
еј
ебилот
а
колак
оос
вој
ит
идај
еј
е
да
ноддоморода
цабиоу
с
т
а
њудаиз
а
з
ов
епобунуидаг
аос
вој
ис
апе
т
на
е
стнаоружа
нихљудиидај
ошиса
дт
амовла
да.''
Ј
едника
жудаОре
т
, чувшит
оиувре
дившисеј
а
ко, ниј
ере
шиодас
еос
ве
т
иовомекој
иму
ј
ет
орека
о,нег
ос
ере
шидаубиј
еПоликра
т
а,з
богког
ај
етуу
вре
дудобио.
Поликратовас
мрт.Оре
тас
тижеказ
на
121) Ма
њибројњихпричај
удај
еОре
тпос
ла
оиз
ас
ла
никанаСамдамолиПоликра
таз
ане
што
(анекажес
ез
ашт
а
). Иова
јј
ена
ша
оПоликра
т
аг
дес
едиумушкојода
ј
ис
аАна
кре
онт
омс
аТе
ј
а.
Поликра
тј
еилина
ме
рноома
лова
жиоОре
т
овупорукуилис
ет
омождаис
лучај
ноде
сило. Ка
дј
е,
на
име,Оре
товг
ла
сникдоша
о, Поликра
тј
е(поштој
ебиоокренутз
иду) идаљера
з
г
ов
ара
оиниј
е
нање
г
аниобраћа
опа
жњу,нит
имуј
еодг
ов
орио.
122) Тосу,поприча
њу,билат
адвау
з
рокаПоликра
тов
ес
мрт
и, ис
ва
кићепос
вомнахође
њуда
пове
руј
еуј
еда
нодњих. Ов
ај
, дак
ле, Оре
т
, кој
иј
еимаодворуМа
г
не
з
иј
и, нарециМеа
ндру
,
пошаљеписмонаСа
мпоГиг
овомс
инуМирс
у, Лиђ
анину, поштој
ез
наоз
аПоликра
тов
ена
ме
ре
.
Поликра
тј
е, на
име, к
оликона
мј
епоз
на
то, биопрвиодХе
ленакомеј
епа
лонапаметдаз
а
вла
да
море
м, поредМиној
аизКнос
аионихкој
исупрење
г
ав
лада
лиморе
м. Алиуист
ориј
иПоликратј
е
120
првиима
одобреиз
г
ле
дедаћез
а
вла
да
т
иЈ
ониј
омиос
т
рвима
. Са
з
нав
шиз
аовењег
ов
ена
ме
ре,
Оре
тмупоша
љеписмоипоручиму:
''ОретПоликра
туово поручуј
е: чуј
е
м дасес
премаш наве
лик
е подвиг
еи дане
ма
ш
пот
ребногновцаз
ас
вој
епла
нове
. Ак
омепос
лу
ша
ш иура
диш оношт
от
ибу
демс
ав
ет
ов
ао,моћи
ће
ш даос
т
ва
риш с
в
ој
уз
амис
а
о, аимениће
ш помоћи. Са
з
на
ос
ам, наиме
, изпоуз
данихиз
в
орада
мик
раљКамбизра
диог
лав
и. Дођи, да
кле,иодве
диме
не
, ас
амномуз
миинова
ц, паполовину
з
адржиз
ас
ебе
, адруг
уполовинуос
та
виме
ни; ст
имновцемпос
т
а
ћеш г
ос
пода
рце
леХела
де. А
а
комиупог
ле
дуновцаневе
ру
ј
е
ш, поша
љине
когодсв
ој
ихна
ј
пов
ерљив
иј
ихљу
ди, паћуму
пока
з
а
ти.''
123) Чувшито,Поликратс
еобра
дуј
еидас
војприс
т
ана
к, папоштој
еј
а
кобиола
комнанова
ц,
првопошаљеј
е
дногг
ра
ђа
нина
, Меа
ндриј
ев
огсинаМе
а
ндриј
а
, кој
иј
ебиок
одње
г
апис
а
р,дав
иди;
атој
еона
јкој
иј
еу
скоропос
лет
ог
ас
вес
купоце
ниј
епре
дме
т
еизПоликра
т
овему
шкеода
ј
е
поклониоХе
рином хр
аму
. Ка
дј
еОретчуодаћене
ко доћи даово ра
з
г
ле
да, удес
и ова
ко:
на
пунившиос
ам с
а
ндукака
ме
ње
м, аос
т
ав
ив
шиса
с
вим ма
ломе
ст
анав
рхуокору
бас
андука
,
на
спеиз
надка
ме
њаз
лат
а
, паз
а
кљу
час
андукеиприпре
миих. Из
аис
та
, Ме
а
ндриј
едођ
е,пре
г
ле
да
с
а
ндук
еиот
омеподнес
еиз
в
е
шт
а
јПоликра
т
у.
124) И поре
дт
ог
ашт
ос
уг
ас
ве
шт
е
ницис
а
ве
т
ова
лиданеиде
, аис
т
от
а
коиприј
а
т
ељи, онј
е
одлучиодаличнопође
; чакмуј
еикћиса
њалај
е
да
нс
ан. Са
ња
лај
е
, наиме
, дај
ојота
цвис
иу
в
а
з
духуидаг
аЗев
скупа,аСу
нцег
ама
жепомадом. Збогт
огс
нас
в
еј
епредуз
е
ласа
модаодв
рат
и
Поликра
т
аданеидеОре
ту
, паг
ај
еча
ки к
адс
еу
крца
онабој
нибродсапетре
ди в
ес
а
ла
пре
клињаладас
ев
рат
и. АПоликратј
ојј
ез
а
пре
т
иодасене
ћедуг
овре
менауда
т
иа
кос
еживи
з
драввра
ти.Дев
ој
кај
емолиладас
еит
оис
пуни, ј
е
рј
евишеволе
ладас
еит
одес
и, ча
кдадеву
ј
еи
це
логве
ка
, са
моданеос
т
анебе
зоца
.
125) Необа
з
иру
ћис
енас
ваов
ас
а
ве
тов
ања, Поликра
тот
пловиОрет
уводе
ћис
ас
обомве
лику
пра
тњу, укој
ојс
ена
ла
з
иоиКа
лифонт
овс
инДе
мок
ед, изКрот
она
, кој
иј
ебиоле
ка
ринат
омс
е
пос
лупока
з
а
ока
она
ј
бољиодс
вих. Доша
вшиуМаг
не
з
иј
у,Поликра
тј
есра
мнопог
инуо,штониј
е
билодос
т
ој
нониње
г
аниње
г
овауг
ле
да
, ј
ерс
енит
ира
ниизСир
аку
з
е, нит
иикој
ихе
ленс
ки
т
иранин, неможеупог
ледурас
кошиниупоре
дит
исаПолик
рат
ом. Оре
тг
ај
еубионане
ис
ка
з
а
но
не
дост
ој
анна
чиниз
а
тимг
анабионакола
ц. Аонеодпра
т
ила
цакој
ис
убилис
аСа
мапу
ст
идаиду
ку
ћи, с
аопштившиимдање
муима
ј
удаз
а
хва
лешт
ос
упос
т
алислободни; аонеизпрат
њекој
ису
билис
т
ранциилиробовиз
а
држаој
екодс
ебекаоробове
. Тимештој
еПоликра
тдос
пеодав
ис
ина
к
олцуиспуниосеце
ос
анње
г
овеће
рке
. Зев
сг
ај
е
, кадј
епада
лак
иша
, оку
па
о, аСунцег
ај
е
пома
з
а
лота
кошт
ој
еизс
амогњег
ов
огт
е
лалиоз
ној
. Та
косез
а
вршилав
е
ликас
ре
ћаПоликра
тов
а
(у
пра
воонак
окак
омуј
епрорек
аое
г
ипа
т
скикра
љАма
з
ис
).
126) Ниј
епрошломног
овре
менапослетог
а, аОрет
ас
т
ижека
з
наз
богПоликра
т
а. Зав
реме
в
ла
дема
г
а,апос
леКа
мбиз
овес
мрти, Оретј
е
, наиме
, ос
т
а
оуСа
рдуиниј
епома
г
а
оПе
рс
иј
а
нцима
к
адс
уимМе
ђанипре
от
еливла
с
т
. Онј
еуопшт
ојз
абу
ниисмут
њиу
биоДа
ск
иле
ј
с
когса
т
рапа
Мит
роба
та
, кој
иг
ај
е
, уве
з
исаПоликра
т
ом, у
вредио, аз
а
тимиМит
роба
тов
асинаКра
нас
па, дв
а
на
ј
уг
ледниј
аПе
рс
иј
анца. Аиз
вршиој
еира
з
недруг
ез
лочине.Из
међ
уос
та
логубиој
еиДа
риј
е
ва
пошта
ра
, ка
дмуј
едошаоодДа
риј
аидоне
оне
приј
а
т
неве
с
т
и, ит
онат
а
јна
чиншт
ој
епос
лаоз
а
њим, ка
дсеова
јвра
ћао,с
вој
ељудедаг
аубиј
у,пака
дсуг
аубили, не
ст
а
лој
еиње
г
аикоња
.
127) Чимј
еДариј
едоша
онавла
с
т
, одлучидака
з
ниОрет
аз
ас
в
ење
г
овез
лочине
, ана
рочит
оз
а
у
бис
тв
оМитроба
т
аиње
г
овас
ина
. Сма
тра
ој
еданиј
ез
г
однодаот
воре
нопоша
љевој
с
кунањег
а
,
поштос
еу
з
буђе
њеј
ош ниј
ебилос
тишалоишт
ој
епрекра
т
когвре
ме
надоша
онапре
с
т
о, аз
наој
е
даОре
т, ка
оса
т
рапФриг
иј
е
, Лидиј
еиЈ
ониј
е
, рас
полажев
еликом с
илом иимаупра
т
њипод
ору
жј
е
м хиља
дуПерс
иј
а
на
ца. У та
кв
ојсит
уациј
иДа
риј
еј
ес
мислиоово. Са
купина
ј
уг
ле
дниј
е
Пе
рсиј
а
нцеииз
ј
а
виимово:
121
''Перс
иј
а
нци, коћес
еодва
спримитидамииз
вршиј
е
данз
а
дат
а
книсилом нипомоћу
в
ој
с
ке
, не
г
омудрошћу
?Ј
е
рта
мог
дес
ет
ра
жимудрос
т,ниј
епот
ре
бнас
ила
. Кобимиодв
асмог
а
о
дадове
деОре
т
аживаилимртв
а
? Ов
ајнеса
моданиј
еништаучиниоз
аПе
рс
иј
а
нце
, не
г
ој
ечак
из
в
ршиов
е
ликез
лочине
. Првој
еу
биодв
ој
ицуиз
ме
ђува
с
, Мит
робат
аињег
ов
ас
ина,апос
лет
ог
а
ј
еубиог
ла
с
никаког
аса
мпосла
одаг
апоз
оведадођекме
ни. Ње
г
овиз
лочинипре
в
алишлисус
ве
г
ранице
. Мора
мо г
а
, да
кле
, ухв
ат
ити и у
бит
и прене
г
о шт
о из
врши ј
ош кој
из
лочин пре
ма
Пе
рсиј
а
нцима
.''
128) Чимимј
еДариј
еу
пут
иоовопит
а
ње
, одма
хс
еј
ав
илот
ридес
е
тприс
утних, ис
в
акиодњих
из
ј
а
видај
ес
премандат
оучини.Ка
дј
еме
ђуњимадошлодопрепир
кеокотог
а,Дариј
епредложи
дас
еодре
дикоцк
ом. Коцкапа
дненаБа
г
е
ј
а, с
инаАрт
онтов
а. Пос
леов
огус
пе
хаБаг
е
јура
диово.
На
пишемног
опис
а
мас
ва
кој
ак
ес
а
држинеиз
а
пе
ча
т
иихс
веДариј
ев
импе
ча
том, паз
ат
имс
ат
им
писмимаодеуСард. Дошав
шит
а
мо, из
а
ђепре
дОрет
аипре
дај
е
днопој
еднопис
мокраљев
ск
им
писа
римадаихпрочит
а
ј
у(с
висус
а
тра
пи, на
име
, има
ликра
ље
вс
кепис
аре
). Баг
е
јимј
едаописма
дабимог
а
оис
куша
т
ис
тра
жудалибиприст
а
ладасеодме
тнеодОре
т
а. Ка
дј
еприме
т
иода
писмимаука
з
уј
уве
ликопошт
ова
ње
, ај
ош вишеономешт
оимј
еупис
мимапрочита
но, из
в
адиим
идадру
г
описмо,укомеј
ест
а
ј
а
ло:
''Перс
иј
а
нци, к
раљДа
риј
ева
мз
абра
њуј
едас
лужит
еуг
ардикодОре
т
а.''
Ка
дсуовит
очули, одмаходложес
в
ој
ак
опља
. Виде
вшидас
еонит
оликопокора
ва
ј
у
писменом на
ре
ђе
њу, Ба
г
е
јсеондаослободиипре
дапис
а
рупос
ле
дњепис
мо, укомеј
ебило
на
писа
но:
''Кра
љДа
риј
ена
ређу
ј
еПе
рс
иј
а
нцимакој
исенала
з
еуСа
рдудаубиј
уОрет
а
.''
Ас
т
ража
ри, чимс
уточу
ли, ис
т
рг
нума
че
веиодма
хг
ау
биј
у. Та
кој
еПе
рс
иј
а
нцаОре
т
а
с
т
иг
лака
з
наз
ау
бис
т
воПоликрат
а
.
Де
моке
д,хе
ле
нскилекаркодДариј
а
129) Ка
дс
усеовивра
т
илиидонелиуСуз
уОрет
овобла
г
о,де
силосеубрз
опослет
ог
адај
ек
раљ
Да
риј
ез
авремелов
анадивљез
ве
ри, с
илаз
ећисакоња
, ишча
шионог
у
. Повре
дај
ебилаврло
т
е
шка
,ј
е
рмуј
ез
г
ла
ва
кбиоиз
а
ша
оизз
г
лоба
. Лечилисуг
ае
г
ипат
с
киле
кари, кој
еј
е,пообича
ј
у
,
одра
ниј
еима
оузс
ебе
, аз
акој
ес
ес
мат
ра
лодасуна
ј
бољиле
каринас
ве
ту.Овис
ус
иломис
те
з
а
ли
ис
а
виј
а
линог
у
, т
есус
т
ва
рј
ош ипог
орша
ли. Одт
ене
в
ољеДариј
ениј
емог
аодаспа
вапуних
с
е
да
мданаис
е
дамноћи, аосмогда
на, ка
дамуј
ебилој
а
корђа
во, ј
а
вимуне
коз
аДе
мок
едаиз
Крот
она,з
ачиј
уј
еве
штинучуој
ош раниј
еуСа
рду. Да
риј
ена
ре
дидамуг
аштопредове
ду. Ка
д
с
уг
апрона
шлимеђуОре
тов
имробовима
,г
деј
ебиопре
з
рениодба
че
н, дов
едуг
апредкра
љас
а
ок
овимананог
а
маиурит
а
ма
.
130) Ка
дј
еиз
ишаопре
дкраља,Дариј
ег
аупит
адалис
ера
з
умеулече
њу.Ова
јиз
ј
ав
иданез
на,
ј
е
рсебој
аода
, акос
еоткриј
е,ник
адвишене
ћев
иде
тиХе
ла
де.Да
риј
усеучинидас
еов
ајпра
вида
нез
на
, пана
ре
дионимашт
ос
уг
адове
лидадоне
с
убиче
веиба
т
ине
. Та
даонприз
наииз
ј
а
вида
ба
ш ниј
ес
игу
ранусв
ој
ез
на
ње
, адај
едру
же
ћисесле
каре
мне
шт
ома
лона
учио.Аз
а
тим, ка
дму
с
еДа
риј
епове
рио, онг
ај
ена
ј
прелечиој
а
ким, паондаблаг
имхе
ле
нс
кимле
ковима
,т
еј
еДа
риј
е
мог
а
одаз
ас
пи, из
акра
тк
овре
мег
ај
еиз
ле
чио, иак
ој
еДа
риј
емис
лиоданика
дне
ћемоћинида
с
т
а
ненаног
у.Да
риј
ег
аз
а
т
она
г
радис
адваз
лат
нала
нца
. Ова
јпакт
омприликомз
а
пит
аДа
риј
ада
лиг
аз
а
т
ошт
ог
ај
еиз
ле
чиоже
лидаокуј
едвос
т
рукимла
нцима
. Да
риј
аов
ере
чира
з
ве
с
елеионг
а
пошаљес
вој
имже
нама. Евну
сиг
адове
дуика
жужена
мадај
ет
очов
еккој
иј
ес
пас
а
окра
љу
живот
. Тадас
ва
каодњихз
а
г
ра
бита
њиромизса
нду
каз
ла
таиобда
риДе
моке
дат
ак
обог
ат
одај
е
с
луг
а
, кој
ис
ез
в
а
оСкит
он, иша
оз
ањимаис
а
купља
ос
та
т
е
рекој
исупа
да
лиизт
ањира
, иса
купио
в
е
ликус
умуновца
.
131) Ова
јДемоке
дј
еова
кодос
пеоизКрот
онанаПоликра
т
овдвор.Жив
е
ој
еуКротонусоце
м
к
ој
иј
ебиој
ак
оџандрљив. Поштониј
емог
а
овишедаиз
држикодњег
а
, на
пус
т
иг
аиодеуЕг
ину
.
122
На
ст
а
нившис
ету,онј
еодма
хпрв
ег
одинепре
т
е
ка
ос
в
еос
т
алеле
каре
, иа
кос
ера
ниј
ениј
ез
атони
припре
ма
о, аниј
еима
оприруциниј
еда
нодпот
ребнихле
ка
рс
кихинст
руме
нат
а
. А друг
ег
одине
пос
та
в
ег
аЕг
ињаниз
асв
огле
ка
ра
, с
аплат
ом одј
е
дногт
але
нта
, докг
ат
ре
ћег
одинеиз
а
бе
ру
Ат
иња
низ
асв
огг
ра
дс
когле
ка
ра,сапла
томодс
томина
; че
тв
ртепа
кг
одинеуз
мег
аПоликра
тз
а
с
в
огличногле
ка
ра
, сапла
томоддват
а
ле
нт
а
. Ит
а
кој
едоспе
онаСа
м. Поов
омечове
купрочули
с
ус
ена
ј
в
ишекрот
онс
киле
ка
ри,ј
е
рс
е,наиме
,с
ма
т
ралодасуКрот
оња
нинај
бољилека
ри,на
ј
бољи
уХела
ди, апос
лењихдолаз
еодма
хКире
ња
ни. А чуј
емдасуут
ов
ре
меАрг
е
ј
цибилина
ј
бољи
муз
ичариуХе
ла
ди.
132) Ака
дај
еиз
ле
чиоДа
риј
а
,с
т
е
каој
еДе
мок
едве
личанст
в
енукућууСуз
иибиој
ес
т
алног
ос
т
з
акра
ље
вимс
т
олом, и, из
уз
евже
љедас
ев
рат
иуХе
ла
ду, има
ој
есв
ешт
омуј
ес
рцежеле
ло. И
првомуј
епошлоз
арукомдаспа
сее
г
ипа
т
скеле
ка
рекој
ис
ураниј
еле
чиликра
ља
, акој
ису
,з
а
то
шт
ос
усепока
з
а
лиг
ориодхе
ле
нс
когле
ка
ра
, т
ре
балидабудураз
апе
тинакрс
ту
. Послет
ог
ај
е
ис
пос
лова
одабудеос
лобође
нј
е
данпророкизЕлиде, кој
исет
а
кођена
лаз
иоуПоликра
тов
ој
пра
тњиибиоз
ане
ма
ренме
ђуробов
има.Де
моке
дј
еужив
а
она
ј
в
ећиуг
ле
дкодДа
риј
а
.
133) Ус
коропос
лет
ог
аиз
ме
ђуост
а
лог
аде
силос
еиово. Ат
оси, Кировојће
рцииДариј
ев
ој
же
ни, из
ра
с
та
ој
ечирнаг
рудима
, кој
иј
ебиопу
ка
о, папоче
ос
вев
ишедас
ешири. Докј
ебио
ма
ли, онаг
ај
ек
рилаиодс
рамот
ениј
еникомеништаг
ов
орила
;а
лика
дс
епог
орша
о, поз
овеона
Де
мок
едаипока
жему.Ова
јј
ојобе
ћадаћеј
еиз
ле
чит
иа
комуонадаре
чдаћемуучинитионоз
а
шт
ај
ебудез
амолио,аобе
ћај
ојдај
ене
ћемолит
иниз
ашташт
обибилосра
мот
но.
134) Ка
дј
епослетог
але
чиоииз
лечио, ондаАт
ос
а,пона
г
оворуДемоке
да
, кажеДа
риј
у, доксу
билиукрев
е
ту,ов
о:
''Кра
љу,имаш т
а
ков
еликусна
гу
, паипакс
едиш мирно;ј
ош нисипокориониј
е
да
ннароди
нисипрошир
иопе
рс
иј
с
кумоћ. Са
св
имбибилонамес
т
удат
ак
авмла
дчов
ек, кој
иимаусв
ој
им
ру
камат
оликасре
дс
т
ва, покажешт
аможе
, дабиПе
рс
иј
а
нцивиделидаимај
уј
е
дногс
на
жног
чов
е
каз
ак
раља
. Има
ш дв
ара
з
лог
адат
оу
чиниш: прв
о, даПе
рсиј
а
нциос
ет
едаимначе
луст
ој
и
ј
е
данчове
к,аз
ат
имдаихз
а
пос
лиш ра
т
ом, данебиима
лив
реме
надас
кла
па
ј
уз
ав
е
рупрот
ивт
е
бе,
ј
е
руправ
оса
д, докс
имлад, т
ре
бадаиз
вршиш не
коз
нача
ј
ноде
ло. Докт
и, на
име
, т
е
лој
а
чаи
ра
с
т
е,ј
а
чат
иипамет
; акадоноос
та
ри, ос
т
а
рићет
иимисли,аосла
бићет
иса
с
вимивоља
.''
Оваму,пона
г
ов
ору
, речеово,аонј
ојодг
овори:
''Же
но, ре
класиупра
восв
еоношт
оиса
ммислимдаучиним. Хоћу, наиме
, дана
пра
в
им
мос
тиз
ме
ђуна
шез
е
мљеионес
адруг
ес
т
ранеидапов
еде
мвој
скунаСкит
е,итоћесез
акра
тко
в
ре
меиде
с
ит
и.''
НатомуАт
ос
аре
че
:
''Ј
а
о,чува
јс
е,иника
коне
мојпрводаиде
ш прот
ивСкит
а,ј
е
рћет
ионипа
с
тиша
кака
дг
од
буде
ш хт
е
о, ве
ћтипов
едивој
скунаХела
ду. Слуша
ј
ући причео њој
, же
лим, на
име, дами
Спа
рта
нке, Арг
е
ј
ке, Ат
ињанкеиКоринћа
нкебу
дуробиње. Има
ш врлоспос
обначове
какој
иће
бит
иус
т
а
њудат
идаоба
ве
ште
њаос
ве
муидат
ибу
деводичат
ој
еона
јшт
от
иј
еиз
ле
чионог
у.''
Да
риј
еодг
овори:
''Же
но,кад,да
кле
, мис
лиш дај
ебољедапрвоз
а
ра
тимпротивХела
де
, мис
лимдај
ена
ј
боље
дапоша
ље
мј
едногодуг
ле
днихПе
рсиј
ана
цасаовим чове
ком ког
асиспоме
ну
ладаиз
виде
т
а
мошњусит
уациј
у, падана
мј
а
веос
ве
мушт
ос
ув
иде
лиичули. А ондака
дбудемима
ос
ве
пода
тке
, кре
ну
ћусв
ој
с
компрот
ивњих.''
Торе
чеис
ме
с
тас
еданапоса
о.
Де
мокедовобекство
135) Ка
дј
е, на
име, у
брз
оосв
ануода
н, поз
овепет
нае
с
тна
ј
уг
ле
дниј
ихПерс
иј
а
на
цаинаре
диим
дапођусаДе
моке
домидапропут
уј
усв
аме
с
танахе
ленс
којобал
и, алидапаз
едаимДе
моке
дне
побе
г
не
, не
г
одаг
ас
ва
ка
кона
тра
гдов
е
ду
. Ка
димј
еда
оовау
пут
с
тв
а,поз
ов
еис
амогДе
моке
даи
123
з
амоли г
ада
, к
адбудеПерс
иј
а
нцепрове
ои пока
з
а
о им це
луХе
ладу, дођесањимана
т
раг
.
Пре
дложимудапонес
ес
ас
обомипоклонис
в
ес
вој
епокућа
нст
в
ооцуибра
ћи,иобе
ћамудаћему
з
асв
етодат
ибог
а
туна
кнаду.Узтоиз
ј
а
видај
ев
оља
ндамудаиј
еднут
е
ре
т
нулађу
, пу
нура
з
не
робедасњимотплови.Из
г
ле
дамидамуј
еДариј
ет
оре
ка
обе
зика
квез
а
дњена
ме
ре
, алиДемоке
д,
изст
ра
хадаг
аДа
риј
еве
шт
онеис
кушав
а
, непола
комиседаодма
хпримис
веда
рове
, не
г
оиз
ј
а
ви
даћес
вој
епокућа
нс
т
ворадиј
еост
а
витиуПе
рсиј
идамус
енађ
ека
дс
ев
рат
и, адаћет
е
ре
тнулађу
к
ој
умуј
еДа
риј
епонудиопримит
инада
рбра
ћи. Ка
дј
еињемуда
оовау
пут
с
тв
а, наре
диимда
от
плове
.
136) Ониот
пу
ту
ј
удолеуФе
никиј
у
, ика
дсус
тиг
лиуфеничк
иг
радСидон, укрцај
уодма
х
пос
адунадвела
ђест
риредав
ес
а
ла, аис
т
овре
ме
носовимаукрцај
ус
ва
коврс
нуробунај
е
дну
в
е
ликут
е
рет
нула
ђу. Ка
дј
есв
ебилоприпре
мљено, отпловеуХе
ладу, пака
дсут
а
мост
иг
ли,
попис
ив
алис
уира
з
г
ле
далимес
т
анаоба
ли. Раз
г
леда
вшина
ј
з
на
менитиј
аме
ст
а
,с
тиг
нуна
ј
з
а
диу
ит
алс
киг
ра
дТа
ре
нт
. Алиовдета
ре
нт
с
кикра
љ Арист
офилид, дабиучиниоу
слуг
уДемоке
ду
,
на
редидас
епос
кидај
укрмес
амедс
кихлађа
, аПе
рс
иј
анцепакпоха
пс
ик
аот
обожњеу
ходе.Докс
е
совимат
оде
ша
ва
ло,Де
мокедпобег
неуКротон.Кадј
еДе
мокедс
т
иг
а
оус
вој
еродноме
ст
о,пу
ст
и
Арис
т
офилидПе
рс
иј
а
нцеивра
т
иимоноштоимј
ес
абродовабиоу
з
ео.
137) АПе
рсиј
а
нциотпловеодат
ле
, пакре
нуупот
е
руз
аДе
моке
домис
т
иг
нууКрот
он, г
дег
а
на
ђунапиј
ациипокуша
ј
удаг
ау
хапс
е. Ј
еда
нде
оКрот
оња
набе
шес
премандаим т
одоз
в
оли,
поштос
ус
ебој
алипе
рс
иј
ск
емоћи, адруг
иг
ауз
мууз
ашт
ит
уина
ва
леба
тина
манаПерс
иј
а
нце
к
ој
исуиму
пут
илиовере
чи:
''Крот
оња
ни, па
з
итешт
ара
дит
е
! Отима
т
енамчов
екакој
иј
епобе
г
аоодкра
ља
. Шт
аћео
т
а
коне
одг
оворнимпос
т
упцимаре
ћикра
љ Да
риј
е
? Ка
квећет
екорис
т
иима
тиодт
ог
аак
она
мг
а
от
мет
е
? Прот
ивк
ог
аг
радаће
мопове
ст
ивој
скупрене
г
опрот
ивв
а
ше
г
? Ког
аћемопрепокушат
и
даз
а
робимо?''
ПоштоихКрот
оњанинис
упос
луша
ли, не
г
ос
уимча
кот
елиДе
мокедаиз
а
пленилит
ере
т
ну
ла
ђукој
усубилидов
уклис
ас
обом, Пе
рсиј
анциотпловена
т
рагуАз
иј
уи, поштос
уос
т
алибез
в
ође
, нисунипокушав
алидај
ошида
љеприкупља
ј
уподат
кеоХе
лади, ра
диче
г
ас
уидошли. Али
имј
еДе
мокедприодла
скуса
моов
она
редиодапору
чеДа
риј
удас
еДе
моке
две
риос
аћеркомМилоновом. Имерва
чаМилонаспомиња
лосе
, на
име
, че
с
тонакра
ље
вудвору. Чинимис
едај
е
Де
мок
едпожу
риост
омже
нидбомииз
ложиосев
еликимт
рошковимас
амоз
а
т
одабипока
з
ао
Да
риј
удај
еионс
ла
ва
нчове
кус
вој
ојз
е
мљи.
138) От
пловивши изКротона Пе
рс
иј
анци з
а
лут
а
ј
у с бродовима у Ј
а
пиг
иј
у и буду т
амо
з
аробљени. Ос
лободиихода
т
леиз
бе
г
лицаизТа
ре
нт
аГилиодве
деихкраљуДа
риј
у. Дариј
ему
з
ат
ообе
ћадаћемуда
т
ис
вешт
оз
а
жели. Гилмуис
причака
кос
етодес
илоиз
амолиг
адаг
а
повра
т
иуТаре
нт
. А данебииз
аз
ва
лиу
з
бунууХе
ладиа
кос
ерадиње
г
абудеупут
илачит
ав
а
флота
, ре
чемудаћебит
и довољнодаг
аКниђа
нис
а
миодв
е
ду
, мис
ле
ћи даћемуони, као
приј
а
т
ељиТаре
нтина
ца
, на
ј
премоћидаобез
бе
деповра
т
ак
. Да
риј
еприст
а
ненат
оидас
енапос
а
о.
Пошаље, на
име
, г
ла
с
никенаКнидинаре
дидаГилавра
т
ена
т
ра
гуТа
ре
нт
. Книђа
нипослу
ша
ј
у
Да
риј
а
,а
линисумог
лиданаг
ов
ореТа
ре
нт
инце,аниј
еимбиломог
ућедаупот
ре
бесилу. Овос
е
,
да
кле
,т
а
кос
вршило.Тосубилипрв
иПерс
иј
а
нцикој
исудолаз
илиизАз
иј
еуХе
ла
ду, аиовису
дола
з
илира
дишпиј
унира
ња
.
Силоз
онт,из
бе
г
лицас
аСама
139) Пос
лет
ог
аДа
риј
ез
а
уз
меСа
м, ка
опрв
иодс
в
иххе
ленс
кихив
арв
арс
кихг
ра
дова
, ит
оиз
ов
огра
з
лог
а
. Завре
мепохо
даКировас
инаКамбиз
анаЕг
ипатпошлис
усњим, поре
дос
та
лих, и
мног
иХе
лени. Ј
е
днисупошли, раз
у
мес
е
, ра
дит
рг
овине
, (друг
ика
ора
т
ници), ане
кииз
ат
одаби
в
иде
лит
уз
емљу. Ме
ђуов
имана
ла
з
иос
еиЕа
ковс
инСилоз
онт, кој
иј
ебиобра
тПоликр
ат
ови
из
бе
г
лицас
аСа
ма
. Овом Силоз
онтудес
иосеова
ка
вс
ре
ћанс
лу
чај
. Уз
еој
еиобу
каог
римиз
ни
124
ог
рта
ч, т
есеуње
муше
та
опоМе
мфис
у. Кадг
ај
еуг
леда
оДариј
е
, кој
иј
ет
адабиоуКамбиз
ов
ој
г
арди и ниј
еужива
о никак
авна
рочити уг
ле
д, обуз
мег
аже
љаз
аовим ог
рт
а
чем, т
е приђ
е
Силоз
онтуиз
а
тра
жидамуг
аов
ајпрода
. Ка
дј
еСилоз
о
нтвиде
одаДа
риј
еј
а
коже
лидаима
ог
рта
ч,ка
опона
г
оворунекогдоброгбожа
нс
т
ва
, одг
овориму:
''Небихг
аниз
ака
кавнова
цпрода
о, не
г
о, к
адс
иве
ћре
шиодабудепосв
а
куце
нут
вој
,ј
а
т
иг
апокла
ња
м.''
Да
риј
ес
ет
омеј
а
кообра
дуј
еипримиог
рта
ч. Силоз
онтј
ес
ва
как
оз
на
одабиз
богг
лупос
т
и
мог
а
оиз
г
у
бит
иг
ла
ву
.
140) Ка
дј
епослеиз
ве
с
ногвре
ме
наКамбизу
мро, ипошт
ос
уонас
е
дморицаз
ба
цилима
г
ас
а
в
ла
ст
и, пака
дј
еодт
есе
дморицеДа
риј
едоша
онапре
ст
о, Силоз
онтј
едоз
на
одај
енапре
с
то
доша
оона
јчове
ккомеј
ене
ка
да
, нање
г
овумолбу, поклониоог
рт
а
ч. Онотпут
уј
ег
ореуСуз
у
,
с
е
днепреддворс
кука
пиј
уииз
ј
а
видај
ек
раљевдоброт
вор.Ка
дј
ес
т
ра
жа
рт
очу
о,онј
а
вик
раљу
.
Ова
јсез
а
чудиире
чеус
еби:
''Такој
ибитоХе
ле
нмог
аодабудемојдоброт
вор,кој
ембихј
адуг
ова
оз
а
хв
а
лнос
т,ка
дса
м
т
е
кодне
да
в
нопост
а
окра
љ? Мог
ус
лободноре
ћидамис
короник
оодњихниј
едола
з
ио; ба
ш
ниј
е
дномХеле
нунедуг
уј
емништ
а
. Ипа
кг
адов
е
дит
еуну
традавидимска
квомна
ме
ромонто
г
овори.''
Ис
тра
жа
ру
ве
деСилоз
онта
. А кадј
еонст
а
опре
дкра
ља
, з
а
пит
а
ј
уг
ат
ума
чикој
еина
ос
новучег
аонможедат
врдидај
екра
ље
вдоброт
вор. Силоз
онтимис
причас
веув
ез
исог
рт
аче
м
ииз
ј
а
в
идај
еонба
шг
ла
вомта
јда
рода
ва
ц. Нат
омуодг
ов
ориДа
риј
е
:
''О, на
ј
пле
ме
нит
иј
ичове
че
,т
ат
ис
ит
ајчов
еккој
имиј
ека
днис
а
мимаоникак
вув
лас
тда
о
поклон! Пама
ка
рта
јпоклонбиоима
ли, ј
ат
идуг
уј
е
мис
т
уз
а
хва
лнос
ткаодас
имис
а
ддонеоне
ки
в
е
ликипоклон. Евот
из
а
т
онеброј
е
ноз
лат
аис
ре
брадасеник
аднепока
ј
е
ш шт
ос
иучинио
доброчинс
т
воХис
та
с
пов
усинуДа
риј
у.''
Натомуиз
ј
а
виСилоз
о
нт
:
''Кра
љу, немојминудитинисре
брониз
лат
о, нег
омиос
лободиипов
ра
тимој
уот
а
џбину
Са
м, кој
иј
ес
а
д, послес
мрт
имог
абра
т
аПоликра
та
, добионашрободОре
т
а
: да
јмиг
аалинемој
даубиј
а
шмој
ес
уг
ра
ђа
ненит
идаихпре
тв
а
рашуробове
!''
Дариј
ез
ауз
имаСам
141) Ка
дј
ет
очу
о, Да
риј
епоша
љевој
скуподкомандом От
ана
, ј
е
дногодонесе
дморице, и
на
редимудас
веу
радионакока
кој
еСилоз
онтз
а
хт
ев
а
о. От
а
нсиђесвој
скомнаморс
куобалу
,
у
крцас
еналађеиотплови.
142) НаСамуј
е
, ме
ђут
им, вла
даоут
овре
меМе
а
ндриј
е
, с
инМе
андриј
а
, ког
ај
еПоликра
т
одре
диоз
ас
вогз
аменика. Онј
ехт
е
одабудеј
е
да
ноднај
пра
ве
дниј
ихљуди, а
лимут
ониј
ебило
омог
уће
но.Ка
дмуј
е
, на
име
, билој
а
вљеноз
аПолик
рат
овус
мрт
, онј
еов
оу
чинио:прв
ој
еподиг
ао
ј
е
данжртв
еникЗев
суОслободиоцуиокоње
г
ана
чиниој
е
данс
ве
тиг
а
ј
, кој
исет
амој
ош идана
с
на
лаз
иупре
дг
рађу.За
т
имј
е
, ка
дј
ет
оиз
вршио,с
а
з
ва
ос
вег
рађ
аненаску
пшт
инуииз
ј
а
виоим:
''Ка
ошт
оз
на
т
е,Поликра
тмиј
епове
риос
војс
кипт
арис
вусв
ој
увла
с
т,иј
абихса
дамог
ао
дас
епрог
ла
с
имз
ава
ше
гвла
да
ра; а
лиј
аоноштомисенедопа
дакоддруг
огс
а
мнебуникак
ода
чиним. Ме
нис
ениј
едопада
лаПоликрат
ов
ат
иранс
кавла
стна
дње
г
овимс
уг
ра
ђанима
, кој
ис
уму
билира
вни, нит
имиседопа
даикодруг
икобит
оис
т
очинио.АлиПоликра
тј
ес
а
дамрта
в,иј
ас
е
одриче
мвла
с
тииобј
ав
љуј
емвамслободуира
внопра
в
нос
т.Смат
ра
мдај
епра
водамис
еда
дуови
поча
снида
рови: дамис
еодПоликра
т
овогнов
цадаше
стта
ле
на
т
а, аузтоуз
има
мз
ас
е
беиз
а
с
в
ој
епот
омкес
ве
ште
ничкодос
т
ој
анст
в
окодЗе
вс
аОслободиоца
,ј
е
рс
аммуподиг
а
охра
м, ав
ама
да
ј
емс
лободу.''
Онј
епа
кт
оре
каоСа
мљнима
, ај
е
да
нодњихус
та
неииз
ј
а
ви:
''Тинис
инидост
ој
а
нданамбуде
шк
раљ, нев
аљалчеипок
ва
рењаче
, не
г
опрес
в
ег
аположи
ра
чунонов
цукој
имс
ируков
а
о.''
125
143) Тој
ере
ка
ој
е
данодуг
ле
днихг
ра
ђа
накој
исез
в
аоТе
лес
а
рх. Меа
ндриј
ет
а
дапомис
лидаће,
а
косеодре
кневла
ст
и, ме
с
т
оње
г
анекодру
г
ипос
та
т
икра
љ, пас
епре
домислиинеодрекнес
е
в
ла
ст
и, не
г
ос
евра
т
ина
т
рагудворипоз
ов
еихј
е
дногпој
е
дногкс
е
би, т
обожедаимположи
ра
чун, паихуха
пс
ииба
циуокове
. Ус
коропослет
ог
а
, доксуов
ибилиута
мници, ра
з
болис
е
Ме
андриј
е
. Мис
лећидаћеова
јумрет
и, ње
г
овбра
т,комеј
ебилоимеЛика
ре
т,побиј
ес
веонекој
и
с
ус
енала
з
илиут
а
мницидабис
ештолакшемог
а
одочепа
тив
лас
т
инаСа
му.Из
г
ле
да
, на
име
, да
ниониса
минис
ухт
елидабу
дус
лободни.
144) Ака
дсуПерс
иј
а
нцидошлинаСам, воде
ћис
асобомСилоз
онт
а,ник
ониј
енирукомма
кну
о
прот
ивњих, аМе
а
ндриј
еиње
г
овеприст
а
лицеиз
ј
а
вишедасус
премнидас
еу
зпримирј
еповукус
а
Са
ма. Ка
д им ј
е Ота
н то одобрио и кад ј
ебило з
акључе
но примирј
е, из
не
суна
ј
уг
ле
дниј
и
Пе
рсиј
а
нцист
олицепредт
врђ
авуипосе
да
ј
унањих.
145) Алиј
етира
нинМе
андриј
еима
ој
е
дногма
лоумногбра
т
а,комеј
ебилоимеХариле
ј
. Ова
јј
е
з
богне
когпре
с
ту
пабиоз
а
точе
нуј
е
днојподз
е
мнојта
мници. Ка
дј
епаков
ајдочуошт
ас
едог
ађ
аи
к
адј
е,из
вирив
шиизт
а
мнице
,с
паз
иоПе
рс
иј
а
нцег
демирнос
еде
, почедав
ичеииз
ј
а
видаже
лида
ра
з
г
ов
а
расМе
а
ндриј
е
м. Ка
дј
еМе
а
ндриј
ет
очуо,на
ре
дидаг
апус
теидаг
адове
дупре
дње
г
а
. Пре
не
г
оштој
ечес
т
ит
оист
иг
ао, оба
с
пеМе
а
ндриј
апс
овк
амаиз
а
т
ражи одњег
адана
па
днена
Пе
рсиј
а
нце
, памурече
:
''Има
ос
икура
жи, нај
г
оричове
че
, даме
не
, рође
ногбрат
а
, кој
иниса
мништ
аура
диочиме
бих т
оз
а
с
лужио, ба
циш у подз
емнута
мницу, ас
а
дасене у
суђуј
е
ш да из
а
ђе
ш намег
да
н
Пе
рсиј
а
нцима
, ве
ћг
ле
да
ш ка
кот
еиз
ба
цуј
уи пра
вебе
с
кућником, иа
коби ихла
комог
а
ода
побе
диш. Ак
оихсебој
иш, ондада
јме
нис
вој
ена
ј
амникедаимс
еј
аос
ве
т
имз
ањиховдола
з
а
ку
на
шуз
е
мљу;априст
а
ј
е
мдат
еодма
хпус
тимдаоде
ш сос
трв
а.''
146) Тој
еиз
ј
а
виоХариле
ј
, аМеа
ндриј
еприс
та
нената
јпре
длогит
о,помоммишље
њу,нез
а
то
шт
ој
ебиот
оликог
лупдај
ев
еров
а
одај
ењег
ов
ас
илај
ачаодсилепе
рс
иј
ск
огк
раља,не
г
опрез
а
то
шт
ој
ез
а
видеоСилоз
онтудабе
зпому
кедобиј
еова
јле
пи г
ра
д. Хт
еој
е
, на
име
, даиз
аз
ове
Пе
рсиј
а
нцеи да
, шт
ој
емог
ућев
ише
, пог
оршаприликенаСаму, падасет
а
кавг
ра
дпре
да
Силоз
онту
, ј
е
рј
едоброз
на
одаћеПе
рс
иј
а
нци бит
и ог
орче
ни наСамља
нека
дбу
дуод њих
пре
трпе
лиг
убитке
. Аз
на
ој
еит
одамуј
еос
иг
у
раноповла
че
њес
аос
трв
ака
дг
одбудехт
ео,ј
ерј
е
пот
ај
нобиоископа
ола
г
у
мкој
иј
ев
одиоодтв
рђа
ведоморс
кеоба
ле
. Са
мпа
кМе
андриј
еотпловис
ос
т
рва
, аХариле
јнаоружасв
енај
а
мникеи, от
ворившиширомка
пиј
е,из
вршина
па
днаиз
не
нађ
ене
Пе
рсиј
а
нце
, кој
и нис
унипомишља
ли даћес
ета
кошт
адог
одити. И нај
а
мници напа
днуна
на
ј
уг
ледниј
еПе
рсиј
анце
, кој
ис
ус
ена
лаз
илиунос
иљкама
, теихпобиј
у
. Алидокс
уовит
орадили,
дој
уриупомоћост
а
лапе
рсиј
с
кавој
с
каиплаће
ницибудуприс
иље
нидас
епову
куут
врђа
ву.
147) Ка
дј
ез
а
пове
дникОт
анвидеодас
уПерс
иј
а
нципре
т
рпе
ливе
ликуне
с
рећу, ниј
евише
мис
лионана
ре
ђе
њекој
емуј
енапола
скуиз
да
оДариј
е
,т
ој
е
с
тданиког
анаСамунеубиј
аине
пре
тв
а
рауроба
, иданеошт
е
ћеноос
т
рвопре
даСилоз
онту
, не
г
оиз
данаре
ђе
њевој
сцидау
биј
ас
ве
бе
зраз
ликенаког
аг
однаиђу, иљудеидецу. Та
дај
е
да
ндеовој
скеопколит
врђ
аву
, адруг
иј
е
у
биј
аос
венаког
аг
одс
уна
ишли,бе
зраз
ликедалис
ене
конала
з
иоухра
муилииз
ва
нњег
а.
148) Ме
андриј
епобег
нес
аСа
маиот
плов
иуСпа
рт
у. Кадј
ет
амос
т
иг
а
оиис
крца
ос
вештој
е
биопоне
осас
обом, ура
диој
еово. Чимј
ерас
па
ков
аос
ре
брнеиз
лат
неча
ше
, ње
г
овеслуг
ес
уих
брис
але
, аонј
ез
ат
ов
ремера
з
г
ова
раосаКле
оменом, сином Ана
кс
андридовим, спа
рта
нск
им
к
раљем, паг
анај
з
а
дпове
деиус
в
ојс
та
н. Чимј
еуг
леда
оча
ше
, Кле
оме
нс
ез
ачудиоиз
а
пре
пас
т
ио.
Ова
јмупонудидау
з
меодт
ог
аколиког
одхоће
. Кадмуј
еМеа
ндриј
едва
путит
рипу
тт
опонудио,
Кле
оменс
епок
аз
а
окаона
ј
поште
ниј
ичове
к, ј
е
рниј
ехте
одау
з
меништаодпонуђе
нихс
т
ва
ри,
не
г
ој
е
,з
нај
ућидаова
ј
, можда,моженекогдруг
огодг
ра
ђа
надаподмит
и, от
иша
ое
форимаире
као
126
имдај
ебољедапрот
е
рај
уст
ра
нцаСа
мља
нинаизСпарт
еис
аПелопоне
з
аданебиниње
г
аса
мог
нитине
когдруг
огСпа
рт
анцаназ
лона
ве
о.Ов
ипослуша
ј
уње
г
овс
ав
етипрот
ера
ј
уМе
а
ндриј
а
.
Пре
дај
авластиСилоз
онту.ПобунаБабилонаца
149) Пе
рсиј
а
нциосв
ој
еСа
м ипре
дадуг
аСилоз
онтуадауњемуниј
ебилониј
е
дногчове
ка.
Ка
с
ниј
еј
евој
водаОт
а
нна
с
елиоос
трв
ољудимаподс
т
а
кну
тс
номиз
богј
е
днеболе
ст
инаполним
орг
анима.
150) Ка
дј
еперс
иј
с
кафлот
абилаотпловиланаСа
м, побу
нес
еБабилонци, кој
исусебили
в
а
нре
днодоброприпр
емили. Ј
ош сус
е, на
име
, з
ав
ремема
г
овев
ладеиз
ав
ремепобу
неоне
с
е
дморице
,з
асв
ет
овре
меиуопшт
ојз
а
буни, припрема
лиз
аопс
а
днират
. Ит
осусв
ечинилиу
пот
пунојт
а
ј
нос
ти. Алика
дј
едошлодоотв
ореногу
ст
а
нка
, ониура
деово: св
акиј
е
, поре
дс
вој
е
ма
ј
ке
, из
а
бра
ој
еднуже
нукој
уј
ехте
оизсв
ој
еку
ће, аост
а
лесудове
линај
е
дноме
с
тоитуих
пода
вили. Онуј
е
днуиз
а
бра
ој
есв
ак
идамукувај
е
ло, аонесупода
вилидаим небитрошиле
хра
ну
.
151) Чувшиз
ат
о, Да
риј
ес
аку
пис
вус
вој
ус
илуипов
е
деј
епротивових, падођеподБа
билони
опс
еднеих, иа
коонинис
умног
ома
рилиз
аопсе
да
ње
. Ба
билонцисусе
, на
име, пе
ња
линаз
идов
е
т
в
рђа
веит
а
моиг
ралируг
а
ј
ућис
еДа
риј
уиње
г
овојвој
сци, пата
конек
оодњихдоба
цииов
о:
''Перс
иј
а
нци, штотус
едитеинеидет
еку
ћи? Ухв
ат
ићет
ена
сте
кондака
дс
ебудумаз
г
е
ждре
биле
.''
Аонј
еторе
ка
ове
руј
ућидас
емаз
г
ене
ћеник
адждребит
и.
152) Ка
дј
епрошлај
еднаг
одинада
наис
е
дамме
с
еци, ве
ћј
еис
а
мДа
риј
еице
лање
г
овавој
с
ка
поче
ладасене
рвирашт
онисуус
т
ањудаос
вој
еБа
билон, иа
кој
еДа
риј
епрот
ивњег
аиспробао
с
в
ему
дролиј
е.Пак
адг
аниј
емог
аодаос
вој
идруг
имподвиз
има,онпоку
шадаг
аос
вој
ив
е
шт
ином
к
ој
омг
ај
еКирз
ау
з
е
о. Алис
уБа
билонцибудночу
ва
лис
т
ра
жу, т
еимтониј
епошлоз
аруком, и
нисуг
аос
вој
или.
Зопироволу
кавс
тво
153) Та
да,удв
аде
с
ет
омме
с
ецу, Зопиру
,с
инуоногМе
г
абиз
акој
иј
ебиоме
ђуономс
е
дморицом
шт
ос
уз
ба
цилима
г
асав
лас
т
и, ит
оба
ш синутог
аМег
а
биз
адес
исеов
акв
очудо: ождре
бимус
е
ј
е
днамаз
г
аодонихизкоморе
. Ка
дмуј
ез
ат
ој
ав
ље
но, икадј
е
, немог
ав
шидаутопов
еруј
е
,
у
г
леда
ождре
бе
, з
а
прет
ис
вимакој
исут
овиде
лидабилокомеотомене
шт
ока
з
уј
у
, иса
мј
е
ра
з
мишља
оотомдог
а
ђа
ј
у
. Наос
нов
уиз
ј
а
в
еоногБабилонцакој
иј
еј
ош упоче
т
куре
ка
одаће
т
в
рђа
вабит
иосв
ој
е
нак
адс
ема
з
г
аождре
би, учинимуседај
еБабилонос
вој
ив. Зопир, на
име,
помис
лидај
еонајт
орека
опобожј
ојпромис
ли, идасеињег
ов
ама
з
г
апот
ојис
т
ојпромис
ли
ождре
била
.
154) Поштој
емислиодај
еве
ћБабилонус
уђе
нодабудеос
вој
е
н, одеДа
риј
уиз
а
пит
аг
адалиму
ј
емног
ос
т
алодот
ог
адаБа
билонбу
дез
а
уз
е
т
. Ка
дј
ес
аз
на
одамуј
едотог
амног
ос
т
ало,
на
г
ове
с
тимуондаЗопирдај
еонбаш та
јк
ој
ићег
аз
ауз
е
т
иидаћет
обитиње
г
овз
а
дат
а
к. Код
Пе
рсиј
а
нацасе
, на
име
, ова
квез
а
слуг
емног
оце
не.Мис
лиој
едаг
анеможез
ау
з
ет
инадру
г
иначин
не
г
одас
еунака
з
иидат
а
кавтобожепре
бег
некБа
билонцима
. Ниј
ет
адамног
ома
риоз
атоштос
е
с
т
ра
шноуна
каз
ио; одс
ека
ој
е
, наиме
,с
ебиносиуши, ошиша
оружнок
осу,из
ба
т
инаосеидошао
Да
риј
у.
155) Ка
дј
еДариј
евидеодај
еј
е
да
нодна
ј
уг
ле
дниј
ихљудита
коуна
ка
жен,ст
ра
шнос
еуз
руј
а
, па
в
икнеис
кочисапрес
т
ола
, тег
аз
а
питаког
ај
ет
а
коунак
аз
иоиз
богчег
а.Алимуова
јодг
ов
ори:
127
''Нико, с
е
мте
бе
, к
раљу, небимог
а
одат
акошт
оу
радисамном; ит
ониј
еникодруг
ини
у
радионе
г
ог
ла
вомј
а
, пошт
омиј
едос
адилодасеАс
ирциру
г
ај
уПе
рс
иј
а
нцима.''
Аова
јмуодг
овори:
''Нај
с
вире
пиј
ичов
ече
, на
ј
с
рамниј
е
мде
луда
ј
е
шта
коле
поиме
,ј
е
рг
ов
оришдас
ис
ена
г
рдио
з
богоних опсе
дну
т
ихне
приј
ат
е
ља
! За
рћес
е
, луда
че
, они бржепре
да
тиз
ат
оштос
ис
ет
и
у
на
ка
з
ио
?Ј
е
с
илис
иша
осумакадс
ис
ет
акона
г
рдио?''
Ова
јму,ме
ђут
им, ре
че:
''Дас
амт
ираниј
ере
каошт
анаме
ра
в
амдау
чиним, т
имитонебидоз
волио. За
т
ос
амт
ои
у
радионас
в
ој
уруку.Не
г
оа
комес
а
днебу
де
ш ос
т
а
виобе
зпомоћи, з
ауз
еће
моБа
билон.Ј
а
, на
име,
има
мна
ме
рудаовак
авпребе
г
немут
врђа
вуидакаже
мњимадасимет
ит
оова
коу
на
ка
з
ио. А
на
дамс
едаћемионит
опове
рова
тиипове
рит
имиде
овој
с
ке
. Ат
иуз
миодсв
ој
ев
ој
с
кехиља
ду
в
ој
ника, ит
оонез
богкој
ихс
е, а
коиз
г
ину, не
ћеш мног
ожа
лост
ити, паихт
ачнодес
е
т
огданаод
могпре
ла
скаут
врђ
авупоша
љипре
дт
а
коз
ва
нуСе
мира
мидинука
пиј
у. А з
ат
им, ј
ош се
да
мда
на
к
ас
ниј
е,пос
т
ав
идруг
едвехиља
дев
ој
никапре
дт
ак
оз
ва
нуНиновукапиј
у. Ака
дпос
лет
ихс
е
дам
да
напрођеј
ош два
дес
е
тда
на, та
даопе
тпост
а
видруг
ихче
т
ирихиља
девој
ника
,пре
дт
ак
оз
ва
ну
Ха
лде
ј
с
кукапиј
у.Нионипрви,нионипос
лењих, аниовинес
ме
ј
уима
т
иника
кв
огдруг
огору
жј
а
с
е
мкра
т
когма
ча
. Самотос
меј
уима
ти.Чимпрођ
едв
аде
с
етда
на
, на
ре
дицелојос
та
лојвој
сцидас
а
с
в
ихс
т
ранана
ва
линат
врђа
ву. Перс
иј
а
нцемипост
а
випре
дт
ак
оз
ва
нуБелов
уиКис
иј
с
кука
пиј
у
.
Ј
а, на
име
, мислимдаћемиБабилонци, ка
дбудувиделимој
ај
уна
штв
а, пов
ерит
ис
ве
, пача
ки
к
ључе
веодка
пиј
а, ај
аћус
ета
да
, з
ај
е
дносаПе
рс
иј
а
нцима, побринут
идаура
димоношт
обуде
т
ре
ба
ло.''
156) Ка
дмуј
еиз
не
оовепре
длог
е
, одепре
дкапиј
уг
дес
еокрет
а
оимув
аока
опра
вапре
бе
г
лица.
Ка
дсуг
аопа
з
илиборцис
аку
лат
врђа
ве
,с
трчедоле, одшкринума
ловра
таиз
апит
а
ј
уг
акој
еи
ра
дичег
адола
з
и. Из
ј
а
виимдај
еонг
ла
вомЗопиридабижеле
одапре
бег
ненањихов
уст
ра
ну.
Чувшит
о, с
тра
жариг
аодве
дупре
дбабилонс
ког
ра
дсков
еће
. Кадј
еиз
иша
опре
две
ће
, Зопир
г
лас
ноз
а
кукаииз
ј
а
видај
етепов
редедожив
еоодДа
риј
а
, аштој
еус
т
ва
рис
амс
ас
обомучинио,
идај
ет
опре
трпеоз
богт
ог
ашт
ој
ес
ав
ет
ова
оДа
риј
удаповучев
ој
с
кукадне
маник
акв
огиз
г
ле
да
з
аз
ау
з
имањег
ра
да
. Паимондаиз
ј
а
ви:
''Са
дава
м, Ба
билонци, дола
з
им наве
ликусре
ћу, аДариј
уипе
рс
иј
ск
ојв
ој
с
цинаве
лику
не
сре
ћу.Скупоћег
ас
т
ат
итошт
омеј
еов
ак
она
г
рдио;т
ај
аупрст
ез
на
мс
в
ење
г
ов
епланове
.''
Ет
о,т
ој
еиз
ј
а
в
иоЗопир.
157) А ка
дсуБа
билонцивиде
ли ј
едногодна
ј
уг
ле
дниј
ихПе
рс
иј
ана
цабе
знос
а
, безу
шиј
у
,
модрогодба
т
инаиокрва
вљеног
, билис
упот
пу
ноубе
ђе
нидаг
овориист
инуиве
рова
лисудаим
дола
з
ика
оса
ве
з
ник
, пас
убилиспре
мнидамуиз
ађуусус
ре
тус
ве
муштоодњихбудез
а
т
ражио.
Ионихз
а
молидамупове
реј
е
да
нодре
дв
ој
с
ке
. Ка
дј
ет
увој
скуодњихдобио, онура
диона
ко
к
акос
ес
аДа
риј
е
м биодог
ов
орио. Де
се
т
огда
на
, на
име
, из
в
едеба
билонскувој
ску
, опколиону
хиља
дувој
ника
, з
акој
еј
епрв
обиоре
ка
оДа
риј
удаих пошаље, паихс
вепоу
биј
а. Ка
дсу
Бабилонцивиде
лидаониз
вршуј
еоношт
ој
еобећа
о, оду
ше
весеибехус
пре
мнидамуус
ве
му
будунауслуз
и. Кадј
епоновопроша
оуг
ов
оренибројда
на
,о
нса
купиБа
билонцеипобиј
еонедв
е
хиља
деДа
риј
е
вихвој
ника
. Ка
дс
уБа
билонцивиде
лиита
јподвиг
,с
вис
уса
мог
оворилиоЗопиру
ихва
лилиг
а.Ака
дј
епроша
оодре
ђе
нбројда
наподог
ов
ору
, ис
па
днеонопе
тсвој
с
ком, опколии
пот
учеионече
тирихиља
де
. А ка
дј
еит
оура
дио,Зопирј
ез
аБабилонцебиос
веис
ва
, пај
ечак
из
а
бра
нз
аврхов
ногко
ма
нда
нт
аиз
акоманда
нт
атв
рђа
ве
.
Поновноз
ауз
ећеБабилона
158) Ака
дј
еДариј
ес
асв
ихс
т
ранаиз
в
ршионапа
днатв
рђа
ву,т
а
дај
еЗопироткриоцелос
вој
е
лу
кав
с
тв
о. Докс
ус
е
, на
име
, Ба
билонцибилипопелиназ
идовеиодбиј
а
лина
па
дДа
риј
е
вевој
с
ке,
Зопир ј
е от
в
орио т
ак
оз
ва
наКис
иј
с
каи Бе
ловавра
т
а и пус
т
ио Пе
рс
иј
а
нце у т
врђа
ву. Они
128
Бабилонцикој
ис
увиде
лишт
ас
едог
одило,побег
нуухра
мЗе
вс
а-Бе
ла
, аоник
ој
ит
онис
ув
иде
ли,
ос
т
а
лис
унас
вој
имположа
ј
имадокнис
ус
аз
на
лидасуиз
да
т
и.
159) И та
кој
еБабилон биот
а
даподру
г
и пу
тз
а
уз
ет
. Покоривши Бабилонце, Да
риј
епрво
ра
з
ру
шиг
ра
дс
кез
идинеискинег
радс
кека
пиј
е(ј
е
рКирниј
ебиоура
диониј
еднонидру
г
ока
дј
е
првипутз
ау
з
еоБа
билон), з
а
т
имј
еокот
рихиља
дена
ј
у
г
ле
дниј
ихБа
билона
цана
бионакола
ц, а
ос
т
а
лимај
едоз
в
олиодажив
еуг
ра
ду
. ДабиБа
билонциима
лиже
недаимрађ
ај
уде
цу,Да
риј
ес
е
побринуоиз
ат
о,ипре
дуз
е
ој
епот
ребнекора
ке(ј
е
рс
уБабилонци, ка
кој
ев
ећнапредобј
а
шње
но,
пода
вилис
вој
еже
нерадиуште
деухра
ни), панаре
дис
ус
еднимна
родимадас
вак
иодњихпоша
ље
одре
ђе
нбројже
науБа
билон, т
а
кодас
ес
купилоокопе
дес
е
тхиљадаже
нскихг
лав
а.Итесужене
родилеоведана
шњеБа
билонце.
160) ПоДа
риј
е
вумишље
њу, ниј
еда
нПерс
иј
а
на
ц, ниодонихпрење
г
аниодонихпос
лење
г
а,
ниј
еиз
в
ршиове
ћиподвигодЗопира
, из
у
з
е
вса
могКира
, ј
е
рс
ениј
е
да
нПе
рс
иј
а
на
цнес
ма
т
ра
дос
т
ој
нимдас
ес
аКиромупоређу
ј
е
. Причаседај
еДа
риј
ече
ст
ог
ов
ориодабивишев
олеодас
е
Зопирниј
еу
на
ка
з
ио,не
г
одај
ез
ауз
еодв
аде
с
етБа
билона
. Ука
з
а
омуј
евеликепочас
т
и. Да
ва
ому
ј
е
, наиме
,с
ва
кег
одинета
кв
еда
ров
ек
акв
ис
екодПерс
иј
а
на
цас
мат
ра
ј
уна
ј
ве
ћимодликов
ањем, и
да
омуј
едоживот
ноибе
зпоре
з
анауправ
уБа
билон, аоба
сипа
ог
ај
еј
ош имног
им друг
им
доброчинс
т
вима
. Ов
ајЗопирима
ој
ес
инаМе
г
а
биз
а
, кој
иј
екома
ндо
ва
овој
ск
омуЕг
ипт
у, ура
ту
прот
ивАт
ињанаи њихов
ихс
а
ве
з
ника
. А ов
а
јМег
а
бизима
ој
еопетс
инаЗопира, кој
иј
еод
Пе
рсиј
а
нацапре
бег
аоуАтину
.
Kњиг
аче
тврта
МЕЛПОМЕНА
Да
риј
еже
лидас
есв
ет
иСкит
има
. Пос
т
анакСкита* Пре
да
њаопоре
клуСк
ит
а* Пе
сникАрис
те
ј
а
оСкитима* Описс
китс
кез
е
мље
. Ст
ановници* Подне
бље* МитоХипе
рборе
ј
цима* Опис
де
ловаиобликас
ве
т
а* От
крићеАз
иј
е* О с
кит
с
ким в
одама* Ре
ке: Ис
та
р, Тирас
, Хипа
нис,
Борис
т
енидр. * Скитс
кабожа
нст
ва
. Ра
тниобичај
и* Пророча
нс
т
ва
, смртнека
з
не
, з
акле
т
ве*
Са
хра
некра
ље
ва* Одвра
т
нос
тпре
мат
уђим обича
ј
има* О краљуСкиле
ј
у
. * О број
уСк
ит
а*
Да
риј
е
впоходнаСките
. Пре
ла
з
а
куЕвропу* Прола
з
аккрозТракиј
у.Ге
тс
кибогСалмокс
ис*
Мос
тнаИст
ру. Положа
јс
китс
кез
е
мље* Скит
итра
жес
а
ве
з
никеме
ђуоколним на
родима*
Ама
з
онке* Скит
скира
тнипла
нови* Да
риј
еупа
даус
китс
куз
е
мљу* Токра
тов
ања* Дариј
ес
е
к
ришом пов
ла
чи * Скит
и прог
о
неПе
рсиј
а
нце* Да
риј
е
в повра
т
акуАз
иј
уМег
а
ба
зос
т
ај
е*
Ос
нива
њеКирене* Ист
ориј
аКирене* Ба
тиборбеКире
ња
на* Ба
т
овс
инАрке
сила
ј* На
роди
Либиј
е* Онома
дск
имнародима* Пешча
ниспрудовиињихов
ис
т
ановници* Одруг
имна
родима
Либиј
еи њиховом живот
у * Карт
а
г
иња
ни о друг
им на
родима* Пе
рсиjа
нци ос
ва
ј
ај
у Барку
.
Фе
рет
иминаос
ве
та
Дариј
ежелидасес
ве
тиСкитима.Пос
танакСкита
1)
Пос
лез
ау
з
имањаБа
билонаДа
риј
еј
еличнопове
опоходнаСкит
е
. Пошт
ој
еАз
иј
аима
лаи
с
ув
ишест
а
нов
никаи ра
с
пола
г
а
лаог
ромним новча
ним сре
дс
тв
има, Да
риј
упа
дненаум дас
е
ос
в
ет
иСкит
имашт
ос
уонипрв
иупалиуМедиј
у
, победилионекој
ис
уимпружилиотпори
поче
лидачинене
пра
вду.Скит
ис
у,ка
ошт
ос
амра
ниј
еве
ћре
као,в
лада
лиуг
орњојАз
иј
идва
дес
е
т
ос
а
мг
одина
. Гоне
ћиКимериј
це
, ониупа
днууАз
иј
уиучинекрајме
дс
којвла
дав
ини, ј
ерсупре
дола
с
каСкитауАз
иј
ивла
да
лиМе
ђа
ни. Ск
ит
исубилиутуђ
инипунихдв
аде
с
е
тиоса
мг
одина,и
к
адс
усепослет
оликог
одинавра
т
илиусв
ој
уз
е
мљу,на
ишлисунаис
т
от
а
кожес
т
окот
порка
оиу
Ме
диј
и, ј
е
рсуна
ишлинаве
ликувој
скукој
ас
едиг
лапротивњих. Пошт
осуиммуже
вибили
т
оликовре
ме
наодс
ут
ни,с
кит
с
кеже
нес
уживе
лесробов
има
.
129
2)
Ск
ит
ииско
па
ј
уочис
вимс
вој
имробовимарадимлек
аодк
ог
ажив
е,априпрема
ј
уг
аов
ако.
Уз
има
ј
уцев
иодкос
ти, кој
ес
уј
а
кос
личнефрула
ма
,т
уреиходос
тра
гуполниудкобилеидува
ј
у
(у
ст
има
). Идокј
е
дниду
ва
ј
у, друг
имуз
у. Кажудат
очинез
ат
оштоодду
ва
њана
брекнужилеу
к
обилеиот
пус
т
иј
ојсев
име.Ка
дс
ус
амужомг
отов
и, у
лиј
умле
коуве
ликедрве
непос
уде, т
ес
е
с
ле
пципоређ
ај
уок
опосудаимућка
ј
умле
ко, паономле
кок
ој
ес
ес
купљанапов
ршинипос
уде
ку
пеис
ма
тра
ј
уг
ана
ј
бољим, аонут
екућинуис
подповршинес
ма
т
рај
улошиј
ом. Ето, з
ат
оСкит
и
ос
ле
пљуј
ус
ва
когчов
екаког
аз
а
робе
. Онис
енебав
ез
емљора
дњомнег
ос
ус
т
очари.
3)
Ст
ог
а
, ка
дас
усиновиов
ихз
а
робље
никаињиховихже
наодра
с
ли, пака
дсучулика
косус
е
родили, кре
нууборбупротивСк
ит
ака
дс
ус
еовивра
ћа
лиизМе
диј
е.Првопов
укуг
ра
ницус
вој
е
з
емљеиис
копај
уширокка
на
лкој
ис
епроте
з
а
оодпла
нинеТа
урадоМе
от
с
когј
е
з
е
раг
деј
еоно
на
ј
в
еће
. Пос
лет
ог
ас
уодбиј
алисв
епокушај
еСкит
адапродрууњихов
уз
емљу.Ит
акос
ус
ече
с
то
в
одилеборбе,пака
дСкит
инисумог
лидапост
иг
нуника
ка
вус
пех,ре
чеј
е
да
нодњих:
''Бра
ћоСкити, пашт
амитора
димо? Гинемој
еда
нпој
еда
нуборбис
асвој
имробовимаи
с
мању
ј
е
мос
војброј
, аа
коихбуде
моубиј
а
ли, ма
њеће
моихима
т
иподсв
ој
омв
ла
шћу.Предла
же
м
дас
а
даост
а
вимокопљаис
тре
ле
, падас
ва
киодна
су
з
мека
нџиј
усас
вогкоњаидаим с
е
прибл
ижимо. Доклег
однасбу
дувиделис
аору
жј
ем, мис
лићедасуионит
оист
ошт
осмоими; а
к
адбудувиде
лидауме
с
тооружј
анос
имока
нџиј
е
, с
е
тићес
едас
уна
широбови, паприт
ој
помис
линећес
ме
т
идана
миз
а
ђунаме
г
дан.''
4)
Ка
дс
уточули,Скит
ит
а
коиу
раде
, аов
ис
епопла
шеодт
ог
а
, оду
ст
а
нуодборбеидадус
еу
бе
кс
т
во. Ет
о, та
косуСкит
ивла
далиуАз
иј
и, пака
дс
уихМе
ђа
нипоновоодандепрот
ера
ли,
в
ра
тилис
ус
ет
а
коус
вој
уз
емљу. И з
богтог
ај
епа
лонаумДа
риј
удас
еос
ве
тиСк
ит
има
, пај
е
с
а
купља
овој
скупрот
ивњих.
5)
Ск
ит
иприча
ј
уз
ас
ебедасунај
млађина
роднас
ве
т
у, апос
т
алисуова
ко.Уњиховојз
е
мљи;
к
ој
ај
ебилапус
т
а, родиос
епрвичове
ккомеј
ебилоимеТа
рг
ит
а
ј
. Ка
жудас
уродите
љиовог
Та
рг
ит
а
ј
абилиЗе
всик
ћире
кеБорис
т
ена
. Тоимј
аневе
руј
е
м, а
лионит
оупорнот
врде
. Ит
а
ј
Та
рг
ит
а
ј
, кој
иј
еима
ота
кв
еродит
еље, има
ој
етри с
ина
: Липокс
а
ј
а
, Арпокс
а
ј
аи на
ј
мла
ђе
г
Кола
кс
а
ј
а
. Завре
мев
ладеов
ет
рој
ицапа
лес
ус
анебанас
китс
куз
е
мљуовес
прав
еодз
ла
т
а
: плуг
,
ј
а
ра
м, се
кираиј
е
днапос
уда.Ика
дј
ена
ј
с
т
ариј
иодбра
ћеопа
з
иот
ес
т
ва
ри, пришаоимј
еихт
еој
е
даихуз
ме
,а
лиј
ез
ла
топоче
лодаг
ори. Ка
дј
еов
ајодус
т
аоодтена
ме
ре,приђедруг
и, иње
мус
е
де
с
ит
оис
т
о. Овудвој
ицуј
еус
иј
а
ноз
ла
т
оодбиј
а
ло, акадмус
еприближионај
мла
ђи, онос
е
у
г
ас
ило, паг
ај
еону
з
еоиодне
оку
ћи; из
а
т
ос
уобас
т
а
риј
абрат
аре
шиладас
вудржа
вуипре
с
то
пре
дадуна
ј
млађе
мбра
т
у.
6)
ОдЛипокс
ај
апот
ичуониСкит
икој
ис
ез
овуАухат
е
, одсре
дње
гАрпокс
а
ј
а
, Ка
тиј
арии
Тра
с
пиј
ци, аодна
ј
мла
ђе
гводепорек
лоск
ит
с
ки к
раљев
и, кој
ис
ез
овуПа
рала
т
е. Свисеони
з
ај
е
дноз
ов
у,пре
маиме
нуј
е
дногкра
ља
, Сколот
и; Хеле
ниих,ме
ђут
им, з
овуСкит
и.
7)
Та
копричај
уСкит
иос
вомпос
т
а
нкуит
врдедаодњиховогпос
т
анка
, т
ј
. одпрв
огк
раља
Та
рг
ит
а
ј
адоДа
риј
е
вапохо
дапрот
ивњих, имасв
ег
а, нима
њенив
ише
, хиља
дуг
одина
. А оно
с
в
ет
оз
ла
т
очу
ва
ј
уњиховикра
ље
викаоочиуг
ла
вииприношењемве
лик
ихжрта
в
аука
з
у
ј
у.му
с
в
акег
одинена
ј
в
ећепошт
ова
ње
. Скит
ипричај
удас
ва
киона
јкој
из
ав
ремет
ес
ве
ча
нос
т
ипреноћи
подв
едримне
бомс
аз
ла
т
ом, нежив
ивишеодг
одинеда
на; њемус
ез
богт
ог
ада
ј
еоноликоз
е
мље
к
оликој
а
ха
чможедаобиђеут
окуј
е
дногдана
. Пошт
омуј
ез
е
мљабилаве
лика, Колак
са
јј
уј
е
пре
даос
иновимаподе
лив
шиј
енат
риде
ла
, пај
еј
е
днуодовихдржа
вана
чиниона
ј
в
е
ћом; тој
еона
укој
ојсечува
лооноз
ла
т
о. А з
апре
де
леда
љеиз
ањиховихна
се
ља
, пре
мас
ев
е
ру
, прича
ј
удас
е
к
розњихуопшт
енеможениићиниг
ле
да
т
иодра
с
ут
огперј
а
;з
е
мљаива
з
духпунисутогперј
аи
онопотпуноз
а
тв
аравидик.
130
Пре
дањаопоре
клуСкита
8)
Топрича
ј
уСкитиос
е
бииоз
емљикој
ас
ена
лаз
идаљенас
ев
еру,аХе
ле
нисаобалаЦрног
морапричај
уопетово. Хера
клој
е, г
оне
ћиГе
рионовас
т
ада
, доспе
оиут
уз
е
мљу
, к
ој
ај
ебила
не
на
с
ељена
, аукој
ојса
дас
т
ануј
уСкит
и. А с
а
м Ге
рионниј
ес
т
анова
онаЦрном мору
, ве
ћу
Оке
ану, нај
е
дном ос
трв
укој
еХеле
нина
з
ива
ј
уЕрит
е
ј
а
, из
аХера
кловихс
т
убова
, не
дале
коод
Гадире.Има
ј
уипричупре
макој
ојОке
а
низ
вирес
аис
токаит
е
чеокоцелез
е
мље
,а
лит
онемог
уи
дадокажу.Ика
дј
еХера
клооту
ддоша
оуз
е
мљукој
ас
ес
а
дз
ов
еСкит
иј
а, папошт
ог
ај
еухв
ат
ила
з
имаимра
з
, обу
чеонла
вљукожуиз
а
с
пи,акоњиње
г
овихкола,кој
ис
ус
еут
ов
ременала
з
илина
па
ши,нес
т
анумунане
кита
ј
анс
тв
енна
чин.
9)
Пробудив
ши се
, Хе
ракло их ј
ет
ра
жио, па пошто ј
е обиша
о це
лу з
е
мљу, с
тиг
а
ој
е
на
пос
ле
ткууз
емљук
ој
ас
ез
ва
лаХиле
ј
а
. Туј
еуј
е
днојпе
ћинина
иша
онане
кодв
ос
трукоже
нско
с
т
воре
ње
, полаз
миј
уаполадев
ој
ку
, кој
еј
едопој
а
сабилоз
миј
а
, аиз
надпој
а
саде
вој
ка
. Ка
дј
уј
е
у
г
леда
о, онс
ез
а
чу
дииз
а
пит
ај
едалиј
ет
унег
дев
иде
лаз
а
лут
алекоње.Овамука
жедас
укоњи
к
одње
, а
лимуихнећ
едат
идокј
енеобљуби. И Хе
ра
клој
еподтим у
слов
ом обљу
би. Онај
е,
ме
ђут
им, одг
ађа
ладамудакоњес
ана
ме
ромдаштодужебудес
аХера
клом, аонј
е
, опе
т
, желе
ода
одв
едес
вој
екоње
. На
пос
лет
кумуј
еда
лак
оњеика
з
а
ламу:
''Твој
исукоњидошликме
нииј
аса
мтиихс
а
чува
ла
, ат
исимисез
а
т
оодужио; ј
аћус
а
т
обомродит
ит
рис
ина
. Ре
цимишт
адаура
димс
ањимакадодрас
ту
; далидаихкте
бипоша
ље
м
илидаиховдез
а
држим(ј
е
рса
мј
атуг
осподар)?''
Ка
жудаг
ај
еонат
акопит
а
ла
, адај
ојј
еоннат
оодг
оворио:
''Ка
д будеш виде
ладасусинов
ив
е
ћ одрас
ли, с
аве
т
уј
ем т
и даов
о ура
диш и не
ће
ш
пог
ре
шит
и: оног
акој
ибудемог
а
одаова
кона
т
ег
нелу
кидас
еов
акоопашеовимпој
а
сом, ње
г
а
ос
т
а
виуов
ојз
е
мљи, акој
инебу
демог
а
от
одау
ради, к
акос
а
мтиј
апоказ
ао,ње
г
апоша
љиус
ве
т
.
Акот
оучиниш, итиће
ш има
т
ив
еликура
дос
т,аиз
вршиће
шимој
ена
ређе
ње
.''
10)
И та
кона
пнеонј
еда
нодсв
ој
адвалу
ка(ј
ерј
едот
а
даХе
ра
клонос
иодвалука), пај
ој
пока
жепој
а
сипредај
ојилу
кипој
асначиј
емј
ег
орњемкра
ј
убилаобе
шенај
едназ
ла
т
напос
уда,
паз
а
т
имоде
. Ка
дсуј
ојс
ес
иновиродилииодрас
ли, онаимна
денеиме
на
: првомдаимеАг
а
тирс,
ономиз
ање
г
аГелон, ана
ј
млађ
емСкит,пај
е,с
ет
ившис
енаре
ђе
ња
,у
ра
диласв
еона
кока
кој
ојј
е
ре
че
но. Првудвој
ицу, Аг
а
т
ирс
аиГе
лона
, мај
кај
епрот
е
ра
лаизз
е
мље, ј
е
рнисубилиуст
а
њуда
из
в
ршепост
а
вље
низ
ада
т
ак
, тј
. данат
е
г
нулу
к, ана
ј
мла
ђе
гСкит
а
, кој
иј
еода
пе
олук, ос
т
ав
илај
е
к
одкуће
. И одовогХе
ра
кловогс
инаСкитапот
ичус
вик
ас
ниј
ис
кит
с
кикра
ље
ви. А з
богоне
пос
уденапој
а
су
, Ск
ит
иихида
ндана
сносеопој
ас
у(ит
ој
ебилој
е
динодоброшт
ој
ема
ј
к
аСкиту
у
чинила
). Ето,т
оприча
ј
уХе
леникој
ист
а
нуј
унаоба
ла
маЦрногмора
.
11)
Пос
тој
и, доду
ше
, ј
ош ј
е
днапричаотомеионамииз
г
ледана
ј
в
еров
ат
ниј
а
. Пре
мањој
,
Ск
ит
исубилис
точа
рииживе
лиуАз
иј
и, пас
у, пот
ис
ну
тиодМа
с
а
г
ет
а
, пре
шлирекуАра
кси
дошли уКиме
риј
с
ку з
емљу(ј
е
рсепричадас
у уз
е
мљи у к
ој
ојс
а
дас
та
нуј
еСкит
и ра
ниј
е
с
т
а
нов
алиКиме
риј
ци). Ка
дсуСкит
ибилина
палинаКимериј
це
, овис
ус
ез
богнападат
аков
елике
ина
дмоћнев
ој
с
кедог
ова
ра
лишт
адаураде
, пасуиммишље
њабилаподе
ље
на,аиј
е
днаидруг
а
с
т
ра
наупорној
ебра
ниласв
ој
ег
ле
дишт
е, а
лиј
ебилобољег
ле
дишт
ењиховихкра
ље
ва
. И докј
е
на
роднама
сапре
длаг
аладасеодст
упииника
кониј
ехте
ладасесупротс
т
а
вив
ећојсили, дот
лесу
к
раљев
ижеле
лидас
еборедопосле
дњека
пик
рвиз
асв
ој
уз
е
мљупрот
ивнапа
дача
. Ита
конит
иј
е
на
родхт
еодапослу
шакра
ље
ве
, нитисукра
ље
вибилив
ољнидас
епокоревољина
рода
. На
родј
е
одлучиоданапус
тиз
е
мљуидај
ебе
зборбеус
ту
пинапа
да
чу, акра
ље
вис
уодлучилидауњој
ос
т
а
нуидапрепог
инуне
г
одабе
жез
а
ј
е
дносна
родом, ј
е
рсудоброз
на
лика
кос
ууњојдобро
живе
ли, аз
на
лис
уика
квеихнев
ољечека
ј
уакопобе
г
нуизот
а
џбине
. Онис
еокот
ог
апосв
а
ђај
у,а
поштосуобест
ра
небилеброј
ној
еднак
е,до
шлој
емеђуњимаидоот
воре
неборбе
. ИКиме
риј
ци
с
а
хра
некра
јрекеТирас
веонекој
ис
уиз
г
инулиуме
ђус
обнимборба
ма(ит
ајс
ег
робвидиј
ош и
131
да
нда
нас
) ипос
лет
ог
анапус
тесв
ој
уз
е
мљу,ака
дс
уСкит
идошлииз
а
уз
е
лиј
е,нисууњојна
шли
ниживедуше.
12)
У Скит
иј
ипос
тој
еј
ош иса
даКиме
риј
с
кет
врђа
в
е, Киме
риј
ск
ес
келе
, апос
т
ој
ииј
е
дна
чит
ав
апокра
ј
инакој
ас
ез
ов
еКиме
риј
а
, паимаит
ак
оз
ва
ниКиме
риј
с
киБоспор. Из
г
ледадасу
Киме
риј
ци, побе
г
ав
шиодСкит
ауАз
иј
у
, на
се
лилиполуос
трв
онакомесес
адна
лаз
ихе
ле
нс
ки
г
радСинопа.Скит
ис
у,г
оне
ћиов
е
,с
игу
рноз
а
лут
алииупа
лиуме
дск
уз
емљу.Идокс
уКиме
риј
ци
с
т
а
лнобе
жа
липоре
дморс
кеоба
ле
, дотлес
уСкит
и, ј
уре
ћиз
ањима, ос
т
ав
илиКав
казсаде
сне
с
т
ра
неиу
па
лиуМе
диј
у, пас
усеу
пут
илиуунут
рашњос
тз
емље
. Тој
едруг
априча, кој
ас
е
подј
еднакора
шир
илаик
одХе
ленаикодва
рва
ра
.
Пе
с
никАрис
те
ј
аоСкит
има
13)
Арис
т
е
ј
а
, синКа
ис
т
робиј
а
, с
аПроконе
з
а
, причана
мус
в
ој
импе
с
ма
мадај
еподут
ица
ј
е
м
Аполонадоша
оуИс
едониј
у, даиз
аИсе
доња
нас
т
ануј
уАримас
пи, људисај
е
днимоком, адасу
да
љеиз
ањихорлови,чува
риз
ла
т
а,ај
ошда
љеодовихсв
едоморс
кеоба
лест
а
нуј
уХипе
рборе
ј
ци.
Ос
имХипе
рборе
ј
а
ца,с
вис
уов
иуне
пре
с
та
номра
т
ус
ас
ус
едима
, ата
јс
ура
тз
апоче
лиАрима
спи.
Ит
а
кос
уАрима
спиис
т
ис
ну
лиИс
е
донцеизњиховез
емље
, аИсе
донциСкит
е, докс
уСкит
и
на
па
линаКиме
риј
цеуњиховим поморс
ким обла
с
тиманај
уг
уина
т
ера
лиихдана
пус
тес
вој
у
з
емљу.Ита
кос
е,е
т
о,нионнесла
жесаСкитимаупог
ледут
ез
е
мље
.
14)
На
поменуоса
мвећода
клеј
ебиота
јАрист
е
ј
акој
иј
еспе
ва
отупе
сму
. Оње
мућуиспричат
и
ј
ошипричукој
уса
м чу
онаПроконе
з
уиуКиз
ику
. Арист
е
ј
ај
е, причај
умиони, биој
еда
нод
на
ј
уг
ледниј
ихг
ра
ђа
наусв
омродномме
с
ту, пај
еј
е
дногда
наушаонаПроконе
з
уут
ка
оницуи
т
а
моумро. Тк
ачј
еодма
хз
а
т
вориора
дњуиодј
уриодај
а
вирођа
цимаумрлог
. Пог
ра
дусебрз
о
пронеог
ласдај
еАрис
те
ј
аумро, алиут
одођеизг
ра
даАрт
а
кеј
еда
нчове
кродомизКиз
икаи
из
ј
а
видат
ониј
еис
тина,ика
жеимдај
еАрист
е
ј
усре
онапутуизКиз
икаира
з
г
ова
ра
ос
ањим. Док
с
еонже
с
т
окопре
пирао,мртв
аче
висродницидођуут
каоницусапот
ре
бнимст
в
аримауна
ме
рида
г
ас
ахра
не
. Алика
дсуот
ворилирадњу, одАрист
е
ј
ениј
ебилонитра
г
аниг
лас
а
. Пој
а
виосепос
ле
с
е
да
мг
одинанаПроконез
уи испе
ва
опе
с
мепоз
нат
екодХе
ле
наподиме
ном''Арима
спиј
с
ке
пе
сме'', ака
дј
еиспе
ва
от
епе
с
ме
, ње
г
ај
епоновоне
ст
а
ло.
15)
У овим г
радов
имас
ет
о прича, ај
аз
на
м, наос
новуоног
ашт
ос
а
м чуоод љу
дииз
Ме
та
понт
ауИта
лиј
и, дас
епос
ледвес
т
от
инеичет
рде
се
тг
одинаодАрис
т
е
ј
иногне
с
та
нкаово
де
с
ило, што с
ам и ут
в
рдио на ос
нову добиве
них пода
та
каизМе
т
апонтаи саПроконез
а.
Ме
та
понћа
ни, наиме
, причај
удасеАрис
т
еј
апој
а
виоуњиховојз
е
мљиина
редиоимдаса
г
ра
де
ј
е
данжрт
ве
никАполонуидапоре
дње
г
апост
а
веј
е
данкипс
аименомАрист
е
ј
ес
аПроконе
з
а
. По
њима
, Аполонс
епој
а
виоуИта
лиј
ис
а
моуњиховојз
емљи, ит
а
дај
еуње
г
овојпра
тњибиоова
ј
с
а
да
шњиАрис
т
е
ј
а
,а
лиј
етомприликом, докј
ебиоупрат
њибог
а
, има
ообликг
а
в
рана
. Ка
димј
е
т
оре
ка
о, ње
г
ај
еопе
тне
с
т
ало, ас
т
ановнициМе
т
апонт
апр
ича
ј
удасуондапос
ла
лииз
а
с
ланикеу
Де
лфеипит
алибог
ашт
аз
начичуднова
топој
ав
љива
њеовог
ачове
ка
. Питиј
аимј
ес
ав
ет
ова
лада
пос
лушај
уна
ређ
ењеовогпривиђе
ња
, паћеимбит
идобро. И ов
ипос
лушај
ута
јс
а
ве
тииз
врше
на
ређ
ење.Ј
ошс
еида
насна
ла
з
икипсАрист
е
ј
инимиме
номпоре
дАполонов
огк
ипа,аокоње
г
ас
е
дижуловоровас
та
бла
, докј
екипбог
аАполонапос
та
в
ље
ннас
амомт
рг
у.Ит
ој
ес
вештос
а
мимао
дака
жемоАрист
е
ј
и.
Описс
китскез
е
мље.Становници
16)
Никонез
нат
а
чношт
ас
ена
ла
з
ииз
аовез
е
мљеокој
ојј
еов
дебилог
ов
ора, ј
е
рнис
а
му
с
т
а
њудана
ђе
мнеког
акој
ебиот
амо,падамииспричашт
ај
есв
ој
имв
лас
т
ит
имочимавиде
о.Паи
с
а
м Арис
те
ј
а, ког
аса
м ма
лопре с
поме
нуо, каже у с
вој
им пе
с
ма
ма даниј
еиша
о да
љеод
132
Ис
едонаца
, нег
оотимпре
делимапричаштај
ечу
оиве
лидаИсе
донцит
ак
оприча
ј
у
. Алиј
аћуда
ис
причамс
вередомштог
одс
а
мизпричамог
а
ота
чниј
едас
а
з
на
м.
17)
ИзБорис
т
енс
келуке(аовас
енала
з
ине
г
денасре
динис
кит
с
кеоба
ле
) дола
з
ис
епрводо
Ка
липидаилихеле
нск
ихСкит
а
, аиз
ањихна
лаз
ис
едру
г
ина
род, та
коз
в
а
ниАлиз
они. И овии
Ка
липидиживеусве
мупот
пуноис
т
ока
оиСкит
и, ас
еј
уиј
едупше
ницу, црнилу
к, бе
лилук
,
с
очивоис
ит
нупрој
у.ДаљеодАлиз
онас
т
а
нуј
уСкит
икој
ис
еба
вез
е
мљора
дњом, аликој
инес
е
ј
у
житора
дис
в
ој
еис
хра
не
, не
г
ос
аморадитрг
овине
. А из
аов
ихс
т
ануј
уНеу
ри, а
, коликомиј
е
поз
нат
о,пре
де
онас
ев
еруодНеу
рај
ене
на
с
е
ље
н. Тосуна
родик
ој
ис
т
а
нуј
унаре
циХипа
нису
, на
з
апа
дуодБорис
т
ена
.
18)
Ка
дсепа
кпређеБорист
е
н, дола
з
ис
есморс
кес
т
ра
непрвонаХиле
ј
у
, аодат
ле
, идући
дубљеукопно, наСкит
екој
исебав
ез
е
мљорадњом, кој
еХе
ле
нина
з
ив
ај
уБорис
т
е
нцима, ас
е
бе
Олбиј
цима
. Овиис
т
иСк
ит
из
е
мљора
дницис
т
ануј
уупреде
лукој
исепроте
жепре
маис
токупуна
т
рида
находа, с
ведорекекој
асез
овеПант
ика
п, апре
мас
е
ве
рууз
в
одноБорис
т
е
номј
еда
нае
с
т
да
навожње
, докј
епре
деоиз
аовихве
ћином не
на
се
ље
н. Из
аовепус
тињес
т
ануј
уАндрофа
г
и
(људожде
ри), ј
е
данпосе
ба
нине
с
кит
с
кина
род.Из
аових,па
к,коликомиј
епоз
нат
о,дола
з
иве
ћ
пра
вапра
вца
тапу
ст
ињаиуњојнест
а
нуј
ениј
е
да
ннародине
мауопшт
ељуди.
19)
Анаис
т
окуодСкит
аз
е
мљора
дник
а, прекоре
кеПа
нт
икапа
, с
т
а
нуј
уве
ћс
кит
скист
оча
ри,
к
ој
инит
ишт
ас
е
ј
унит
иору; ауњиховојз
емљи, с
е
м уХиле
ј
и, не
мау
општ
ениг
дедрве
ћа
. Ови
с
т
оча
рижив
еупре
делукој
ис
епрот
е
жепре
маис
т
окуче
трна
ес
тданахода
,с
ведорекеГе
ра
.
20)
Пре
ко Гера нала
з
и се т
а
коз
ва
на Кра
ље
вс
ка з
емља и у њој жив
е
.на
ј
хра
бриј
ии
на
ј
мног
оброј
ниј
иСк
ит
и, кој
исма
тра
ј
уост
а
леСк
ит
ес
в
ој
им робовима
. Зе
мљаим с
епре
мај
уг
у
прос
тире с
ве до Та
уриј
а
ца
, а пре
ма ис
т
оку до ка
на
ла кој
ис
у иск
опа
ли синови с
лепих
з
аробљеника
, идопиј
а
цеулуцикој
ас
ез
овеКремнинаМеот
с
ком ј
е
з
е
ру
, анадруг
ојс
т
рани
допируидоре
кеТа
на
ис
а
. Из
аовихКра
ље
вс
кихСкит
апремас
е
верус
т
ануј
уМе
ла
нхле
ни, ј
еда
н
друг
инес
китс
кина
род.Аиз
аМе
ла
нхле
нас
у,колик
оз
на
м, ба
рушт
инеинена
се
ље
нпре
део.
21)
Пре
коТа
на
ис
аненала
з
ис
ев
ишес
китс
каобла
с
т
, нег
ој
ет
упрвас
а
урома
т
скапокра
ј
ина.
Овис
т
а
нуј
ууобла
с
т
икој
ас
епрот
ежеодз
а
ливаМе
отс
когј
ез
ерапре
мас
ев
ерупе
тнае
с
тда
находа,
иуњојне
манипит
омогнидивље
гдрве
ћа. Из
ањихудру
г
ојпок
рај
инис
т
ануј
уБу
дини; итај
е
покра
ј
инаг
у
ст
ообрас
лара
з
личит
имдрв
е
ћем.
22)
Да
љеодБудинапре
мас
ев
еруј
епус
тиња
, кој
асепрот
ежес
еда
мда
находа
, аиз
апу
ст
иње
,
не
шт
одаљепремаист
оку, с
та
ну
ј
уТис
а
г
ет
и, посе
ба
нимног
оброј
анна
родк
ој
иживиодлова
.С
ов
имауис
тојобла
с
тижив
ина
родкој
исез
овеИирки, акој
ита
кођ
еживиодлов
а, ит
оова
ко:
лов
а
цс
епопненане
кодрво,ј
е
рут
ојз
е
мљиимас
вудадрв
ећа
, иче
кауз
а
се
ди. Сас
обомпове
де
обичнопс
аикоњаког
анаучидале
г
ненат
рбухдас
ет
ежеприме
т
и. Ка
дс
адрве
таприме
тидас
е
з
ве
рприближуј
е
, онода
пнест
ре
лу, пас
кочинакоњаипођ
едај
ег
они, аиз
ање
г
аидеипа
с.
Ис
точноодов
ихс
та
нуј
уопе
тСкит
и, кој
ис
усеот
це
пилиодКра
ље
вс
кихСкит
аина
с
елилис
еу
ов
омпре
де
лу.
23)
Св
едоз
е
мљеов
ихСкитаз
е
мљишт
еокомеј
едос
а
дабилог
оворас
вудај
ера
вноиплодно,а
ода
т
лепада
љеј
ене
ра
вноика
ме
нито. Ка
дсепакпрођеиоване
ра
внаобла
ст
, долаз
ис
еуј
еда
н
прос
тра
нина
с
ељенпреде
оуподножј
ув
ис
окихпла
нина
,г
дес
ус
виљуди, имушка
рцииженс
ке,
ј
ош одрође
њаћела
ви, аима
ј
упрћа
с
т
енос
ев
еи нос
еве
ликебра
де
, г
оворенек
им на
рочитим
ј
е
з
иком, ао
бла
чесека
оиСкитиихра
нес
ев
оћем. А воћкачиј
имсеплодов
имахра
неназ
ив
ас
е
понтикониве
ликај
еот
прилик
ека
осмоква
, анањојса
з
ре
ва
ј
уплодовис
личнибобуиимај
утв
рду
к
ошт
ицу. Ка
дова
јплодс
аз
ри, онс
еце
дик
розне
кут
ка
нинуиизње
г
аис
цурине
каг
ус
т
аицрна
т
е
чнос
ткој
ас
ез
овеас
хи. Њулижуипиј
ус
амлеком, аодње
ноггу
ст
ижапра
в
ес
уџукиј
е
дуг
а
.
133
Ст
окене
ма
ј
умног
о, ј
ерта
моне
мадов
ољнодобрепа
ше
. Св
акичов
екст
а
ну
ј
еподдрве
том; ка
д
дођ
ез
има
, оноба
виј
едрв
ог
ус
т
омбеломву
не
номт
ка
нином, алет
ис
ет
ајпокрива
чс
кида.Њихне
дираинеуз
не
мируј
енико,ј
ерс
ес
ма
т
радас
уонисв
ет
иљуди. Оружј
еуопшт
енена
бав
ља
ј
у.Они,
прес
ве
г
а
, пос
редуј
уус
поров
имакодсв
ој
ихс
ус
еда
, аз
а
т
имс
ва
кииз
бег
лицана
ла
з
иут
очишт
ек
од
њих.ЗовусеАг
рипеј
ци.
24)
Зна
моприличнооз
емљииона
родимас
ведоов
ихће
лав
ихљуди,ј
е
ркњимадола
з
еСк
ит
и,
од кој
их ниј
ете
шко добит
и оба
ве
ште
ња
, а дола
з
еим и Хе
лени изБорист
е
нс
кеи друг
их
црноморс
кихлу
ка. А ониСкит
икој
идола
з
екњимамора
ј
усњимадас
ес
пора
з
уме
ва
ј
упреко
с
е
да
мту
ма
чаинас
е
да
мј
е
з
ика.
25)
Да
кле
, облас
т
идоов
ихће
ла
вихСкит
ас
унамдоне
клепоз
на
те
,а
лиоонимаиз
ањихниконе
з
нане
шт
опоуз
да
нодака
же
, ј
е
рг
ра
ницуиз
ме
ђуна
родачинеовдеј
а
ковисокеине
проходне
пла
нине
. Ће
ла
виСкити, додуше, прича
ј
у, ауштај
аневе
руј
е
м, даупла
нинамаживељу
дис
а
к
оз
ј
имног
а
ма
, адаиз
апла
нина,опе
т,живељудикој
ише
стме
с
е
циспав
а
ј
у; ај
амис
лимдај
ето
т
е
кпра
ваиз
мишљотина. Знас
ес
амотоликодаис
т
очноодће
лав
ацас
т
ануј
уИсе
донци, аот
оме
шт
асенала
з
инас
ев
е
руодће
ла
ва
цаиИс
едонацаз
нас
еса
мооноштоов
иот
омеприча
ј
у
.
26)
ЗаИс
е
донцес
епричадаимај
уова
квеобича
ј
е. Ка
дне
комеодњихумреота
ц, та
дас
екод
ње
г
ас
купља
ј
ус
вирођа
циидоводес
ас
обомс
т
оку,паз
ат
имт
уст
окуз
а
кољуиисе
кумес
о,асњим
иле
ш дома
ћинов
огоца
, пас
ветомес
опоме
ша
ј
уиодње
г
априре
ђу
ј
уруча
к. Глав
умуог
уле
,
очис
теј
еипоз
ла
те
,т
еј
ечува
ј
укаоидолакомес
ва
кег
одинепринос
ев
еликежрт
ве
. Синточиниу
ча
с
тс
вог
аоца
, ка
ошт
оХе
ле
ниприре
ђуј
удаћу.Ина
че
, иовос
управ
едниљуди, аже
неимима
ј
у
ис
таправ
ак
аоимушка
рци.
27)
Оовимас
е
, да
кле,ј
ош приличноз
на.А не
киИс
едонциприча
ј
удасе
ве
рноодњихс
та
нуј
у
ј
е
дноокиљу
дииорлови, чув
ариз
ла
т
а
, ат
осуодњихчулииСк
ит
иипре
прича
ва
ј
утоис
т
о; ами
ос
т
а
ли примилис
мот
оодСкит
аи з
ове
моихс
кит
с
ким на
з
ивом ''Арима
спи'', ј
ер''а
рима'' на
с
кит
скомј
е
з
икуз
на
чи''ј
еда
н'', а''с
пу'' з
на
чи''око''.
Подне
бље
28)
Зимај
еупоменут
ојз
е
мљиврлој
а
ка
, ит
а
мој
ечита
в
ихос
а
мме
се
цита
кој
а
кмраздас
е
одма
хприиз
лива
њув
одасмрз
а
ва
, аот
кра
вљуј
ес
ете
кондака
дс
еу
па
лива
т
ра.Замрз
а
вас
ечаки
море
, ицеоКиме
риј
с
киБоспор,т
ак
одаСкитикој
ис
т
ануј
уиз
ака
налапре
ла
з
есв
ој
с
комнаколима
пре
коле
даина
пада
ј
унаСинде.Пунихоса
мме
с
ецитра
ј
ет
амос
т
рашназ
има,аиз
ав
ремеост
а
ла
че
т
ири ме
с
ецата
мо ј
еприлично хладно. Ипакј
ет
амо з
има дру
кчиј
а не
г
о у св
им друг
им
пре
делима
,ј
е
рз
ав
ремез
имек
ишас
короинепада
, докз
авре
меле
таск
ороинепре
ст
а
ј
е
. Та
моне
г
рмиинедував
ет
а
рондака
диудруг
имкрај
е
вима
, не
г
ос
ут
епој
а
вече
с
теуле
т
о. Акоз
ими
з
аг
рми, т
ос
ес
ма
траз
ане
коз
на
ме
ње
; аис
тота
коикадседе
с
из
е
мљот
ре
с
, билолет
иилиз
ими, и
т
осекодСкитату
мачик
аоне
коз
на
мење. Коњиим ла
коподнос
етусу
ровуз
иму, амаз
г
еи
ма
г
арциј
еуопшт
енеподнос
е, докс
енадруг
иммес
т
имак
оњинамра
з
ус
мрз
ав
ај
у, ама
з
г
еимаг
арциг
аиз
држа
в
ај
у.
29)
Из
г
ле
дамидаз
богтог
ата
мој
а
днимшу
тимг
ове
димаинера
с
турог
ови. Топотв
рђуј
еи
Хоме
ровс
т
ихуОдис
е
ј
икој
иг
ла
си:
''ИЛибиј
у,ј
а
њцимаг
деранорог
овипот
пунира
ст
у''.
Ит
ој
ета
чнодаут
оплимпре
де
лимарог
овибрз
ора
с
ту, докухла
днимпре
де
лимаст
оци
илиу
општ
енерас
т
урог
овиилисуимса
с
вимкржља
ви.
30)
Тота
моидола
з
иба
ш одхла
дноће. Алис
ечудим (ј
аса
м, на
име
, ј
ош одпоче
т
каов
ог
причањадоз
в
олиос
е
бииз
ве
с
науда
ља
ва
њаодг
ла
внеприче
) шт
оуце
лојЕлидима
з
г
енемог
уда
134
з
ачну, ка
дут
ојз
е
мљине
манихладноћенит
ипос
тој
инек
идруг
иопра
вданира
з
лог
. А Елиђа
ни
с
а
мика
жудасекодњихнез
а
чињума
з
г
ез
богпрокле
т
ст
ва
, не
г
ока
ддођев
ре
мекобила
мада
пос
та
ну ждре
бне
, водеих усу
се
днуз
е
мљуи т
амо пушта
ј
ума
г
а
рценањих докнеост
а
ну
с
уждре
бне
, паихондадов
одена
тра
г
.
31)
Аопе
рј
у,з
акој
еСкит
ика
жудаг
ај
ева
з
духпре
пу
нидасеодњег
анеможенакопнунида
г
леданидаиде
,ј
амис
лимово.Тамоиз
ањих,нас
е
ве
ру
, па
даув
екс
нег
, утокуле
т
а
, на
рав
но,мање
не
г
оут
окуз
име
, икој
еј
едномиз
близ
ав
иде
окакопадаме
ћав
а,т
ајћемера
з
умет
и, ј
е
рс
уснежне
па
ху
љицес
личнеперј
у; аопет
,з
богпрет
е
ранехла
дноћез
е
мљај
енас
е
ве
рунена
се
ље
на
. Да
кле
,ј
а
мис
лимдасеСкит
иињиховисус
е
диса
мос
ликов
ит
оиз
ра
жа
ва
ј
уи, уме
с
тос
не
жнепа
ху
љице
, они
к
ажуперј
е
. Тој
есв
ешт
ос
еможедакажеоовимнај
уда
ље
ниј
импре
де
лима
.
МитоХипе
рборе
ј
цима
32)
ОХиперборе
ј
циманез
на
ј
уништ
адака
жуниСкит
инидруг
инародиизтихобла
с
т
и, осим
Ис
едонацадоне
кле
. Ај
амис
лимданионинез
нај
уништ
адак
ажу, ј
е
рбина
мс
иг
у
рноСкит
и
причалииоњима
, ка
ошт
она
мпричај
уиој
едноокимљу
дима.АлинамоХипе
рбореј
цимаприча
Хе
з
иод,паиХомеруЕпиг
онима
,у
колик
ој
еХомерз
аист
аис
пев
аот
упес
му.
33)
А на
ј
вишез
нај
уоњимаст
а
нов
нициДела
, кој
ит
врдедас
уХипе
рборе
ј
циув
иј
а
лис
вој
е
з
ав
ет
недаров
еупше
ничнус
ла
муис
ла
лиихСк
ит
има
, аодСк
ит
адоспе
лисут
ида
ровињиховим
с
ус
е
дима
, ит
а
коодна
родадонарода
, докнис
удос
пе
лидале
коназ
а
паддоЈ
а
дра
нс
когмора
, а
ода
т
ленај
у
гуХе
ла
ду
, ит
она
ј
преуДодону, аода
т
лесус
ишлинаМалиј
скиз
а
лив, з
а
т
имсу
пре
шлинаЕубе
ј
у,паондаодг
ра
дадог
радас
тиг
нуидоКа
рис
т
а,апослеовог
апрођупоре
дАндра
инес
вра
т
енањег
а. Ста
нов
нициКа
рист
аих, на
име, одне
сунаТе
н, аТењанинаДе
л. Ет
о, они
причај
удас
уониз
а
ве
т
нида
ровит
ак
ос
тиг
линаДел, аХипе
рборе
ј
цисупрв
ипу
тпос
лалидв
е
де
вој
кеданос
еоведа
рове
, ионес
ус
ез
в
алеХипе
рохаи Лаодика
, ас
ањимапос
ла
ли су
Хипе
рборе
ј
ци, ра
ди њихов
ез
а
шт
ите
, и пе
тс
в
ој
их г
ра
ђа
на ка
о прат
иоце
; њих да
на
сз
ову
''Перфе
ре
ј
ци'' инаДелуим у
каз
у
ј
уве
лик
опошт
ова
ње
. Пошт
ос
еХипе
рборе
ј
цимаиз
а
сла
ници
нисув
раћа
ли, онису
, бој
е
ћис
едаимс
енеде
сидаша
љууве
киз
а
сла
никеадаимсеневра
ћа
ј
у,
одне
линаг
раницуда
ровеумота
неупше
ничнус
ла
муиз
а
молилисус
е
дедат
едаровепре
не
судо
друг
огна
рода
. И причас
едас
уда
рови, сла
т
иодна
родадона
рода, дос
пелиинаДе
л. Ј
аз
намда
с
коро ис
торадеТрача
нк
е и Пеонке
: у
мот
ав
ај
уз
а
ве
т
неда
ровека
д принос
ежртв
екраљици
Арт
емиди; ионеника
днепринос
ет
ежртв
ебе
зпше
ничнес
ла
ме
.
34)
Зна
мс
иг
урнодаонет
очине.Аз
аус
поменунасмртов
иххипе
рбореј
с
кихде
вој
аканаДелу
,
де
лс
кеде
вој
кеимомцис
е
кус
вој
укосу. Уочис
ва
дбеодсе
кудев
ој
кес
е
биј
е
да
нпра
ме
нкос
е
,
оба
виј
уг
аоков
ре
те
наис
т
ав
ља
ј
унаг
роб(аг
робсенала
з
иле
воодулаз
ауАрт
е
мидинхра
мина
ње
мура
с
т
еј
е
днама
слина
), ас
вимомцис
аДе
лаомот
а
ва
ј
упраменк
осеок
ој
еднез
е
ле
нег
ра
нчице
ис
та
в
љај
уг
анаг
роб.Ет
о,та
квепочас
т
иу
каз
у
ј
ус
т
ановнициДе
лаовимде
вој
кама
.
35)
Аист
иониприча
ј
удасунаДелдопут
ова
леипрошлекро
зонеис
т
екра
ј
ев
ехипе
рборе
ј
с
ке
де
вој
кеАрг
аиОпиј
а
, ит
ој
ош преХипе
рохеиЛа
одике
. Онесубиледошледада
дуодре
ђе
н
прилогИлит
иј
из
ала
кшипорођа
ј
, апричас
едасуАрг
аиОпиј
адошлес
абог
овима
, ињимасу
у
каз
анедруг
епоча
с
ти. Же
несуимс
аку
пља
леда
ровеис
ла
вилесуихупе
смикој
уимј
еспе
ва
о
Ликиј
а
цОле
н, аодњихс
ус
т
а
новнициос
т
рваиЈ
онцина
училидапе
ва
ј
ут
епе
смеидауњима
с
помињуАрг
уиОпиј
уидаимс
купља
ј
ударов
е. (ОвајОле
низЛикиј
еис
пев
аој
еидруг
ест
а
ре
пе
смекој
есепе
ва
ј
унаДе
лу
.) Аона
јпе
пе
о,оджртв
ова
ногмес
аоднос
илис
ус
ажртв
е
никаињиме
с
упос
ипа
лиг
робАрг
еиОпиј
е.Ањиховг
робсена
ла
з
ииз
аАрт
е
мидиногхра
ма,ис
т
очноодње
г
а,
у
зс
амосв
рат
ишт
ег
ост
иј
усос
т
рваКеј
а
.
135
Описделоваиобликасве
та
36)
ТоликооХипе
рборе
ј
цима
. Не
ћудава
смучимпричамаоХиперборе
ј
цуАба
риј
у,з
аког
ас
е
причадај
е,с
ас
тре
ломуру
циинеј
е
ду
ћиништа
, обишаоцелуз
е
мљу
. Ак
опакпост
ој
енек
иљуди
накра
ј
ње
мсе
ве
ру, ондамора
ј
упост
ој
ат
иидруг
инакра
ј
њемј
у
г
у. Мора
мдас
есмеј
е
мкадвидим
к
акос
умног
ина
учницина
црт
а
лиз
емљу, аникој
ениј
ера
з
у
мноиопис
а
о. Овиј
еприказ
у
ј
укако
ок
оњет
ечеоке
а
нидај
еокруг
лака
округ
,т
едас
упове
личиниЕвропаиАз
иј
ај
е
дна
ке
. Зат
оћу
у
крат
кодаобј
а
с
нимка
коиз
г
ле
даиколикај
ес
ва
каодтихз
е
ма
ља
.
37)
Пе
рсиј
а
нцис
т
ануј
унај
у
гу
, управ
одопирудооба
лат
акоз
ва
ногЕрит
реј
с
когмора
, ана
с
е
ве
руодњихс
уМеђа
ни, с
ев
е
рноодМе
ђа
наСа
спири, асе
ве
рноодов
ихс
ведообалаСе
ве
рног
мора
, укој
ес
еу
ливаре
каФа
сид,с
та
ну
ј
уКолхи.Оваче
т
ирина
родас
т
а
нуј
уиз
ме
ђуовадвамора
.
38)
Одав
дес
епружа
ј
удвара
з
наполу
ос
трвасв
едоЗа
падногмораињихћудав
амопише
м. То
ј
епрвосе
ве
рнополу
ос
т
рво,кој
ес
епружаодушћаре
кеФа
с
ида
, поредЦрногмораиХе
лес
понт
а,
с
в
едоТрој
а
нс
когСиг
иј
а
, анај
уг
усеис
т
ополуос
трв
опружаумореодМа
риј
а
ндиј
с
когз
а
лив
а,
поре
дФе
никиј
е
, пас
ведоТриопиј
с
когрт
а.Анат
ојоба
лис
т
а
нуј
етридес
е
траз
нихна
рода.
39)
Тој
еј
е
днополуос
трв
о. Дру
г
опочињеодПерс
иј
еиидеуЕрит
реј
с
коморе
. Нање
муј
е
Пе
рсиј
а
, паиз
ањеАс
ириј
а
, паондаАра
биј
а
. Ст
ва
рнопа
кдопире, непре
кида
ј
ућисе
, св
едо
Ара
биј
скогз
а
лива
, кој
иј
еДа
риј
епомоћуј
е
дногка
на
лас
пој
иосНилом. ОдПерс
иј
едоФеникиј
е
з
емљај
ера
внаиширока
, аодФеникиј
еов
ополуос
т
рвоидекрозс
амона
шеморе,папоре
дСирс
ке
Па
лес
т
инеиз
а
врша
васекодЕг
ипт
а.Нање
мус
ена
лаз
ес
а
мот
ринарода
.
40)
Та
кој
ес
ас
т
а
вље
наит
а
коиз
г
ле
даАз
иј
аназ
а
па
дуодПе
рс
иј
е
, анаис
т
окуодПе
рс
иј
а
наца,
Ме
ђана
, Са
с
пираиКолхаонас
есј
еднес
т
ранег
раничиЕрит
реј
с
кимморе
м, асасе
ве
рнес
т
ране
Ка
с
пиј
скимморемире
комАра
кс
ом, кој
ат
е
чепремаис
току. Аз
иј
ај
ена
с
ељенас
ведоИндиј
е
,а
да
љепремаис
т
окупочињепус
тињаиникооњојнез
наништ
адака
же.Ет
о, т
оликај
еита
квај
е
Аз
иј
а
.
41)
А Либиј
ас
енала
з
инадруг
ом копну. И з
а
ис
т
а, одма
хиз
аЕг
ипт
анас
т
а
ј
еЛибиј
а. Код
Ег
ипт
ат
окопној
еј
а
коус
ко, ј
е
родСре
доз
е
многдоЕрит
ре
ј
скогмораимаст
охиљадахва
ти,да
кле
с
в
ег
ахиљадус
т
а
диј
а.Из
аовеу
скепрев
лакенас
т
а
ј
еширококопно,кој
ес
ез
овеЛибиј
а
.
42)
Чудимс
еонимакој
ис
уописива
лииобј
а
шњав
алиЛибиј
у, Аз
иј
уиЕвропу, ј
е
рниј
ема
ла
ра
з
ликаиз
ме
ђуњих. УдужинуЕв
ропас
епружаколикоонеобез
а
ј
е
дно,аупог
ле
душиринеона
с
е
, помоммишљењу, неможениу
поре
дит
ис
ањима.Ј
а
сној
едај
еЛибиј
аокруже
наморем, се
м
оногде
лаг
дес
ег
раничис
аАз
иј
ом. Мис
лимдај
ет
опрв
идока
з
а
оег
ипа
т
с
кикра
љ Не
ко, кој
иј
е,
одус
т
а
вшиодкопа
њака
на
лаодНиладоАрабиј
с
когз
а
лив
а
, пос
лаоФенича
нес
абродовимаи
на
редиоимдапловеокоњекрозХе
раклов
ес
ту
бов
е,св
едокнедођууСе
ве
рноморе
, идас
ет
им
пут
е
мв
рат
еуЕг
ипа
т
. И онисупошлиизЕрит
ре
ј
с
когморауЈ
ужноморе; ака
дг
одј
ебилакас
на
ј
е
с
ен,онис
ус
еиск
рца
ва
лиуЛибиј
иг
дебисез
а
дес
или,пабиз
а
с
е
ј
а
ва
лиз
е
мљунаономме
ст
уг
де
с
ус
ез
адржа
лииос
т
а
ј
а
либидас
а
чек
ај
ужет
ву.Послежет
веукрцав
алибис
еиот
плов
илида
ље,па
с
упос
леплов
идбекој
ај
ет
ра
ј
а
лапу
недвег
одине
, т
е
кт
ре
ћег
одинепрошликрозХер
аклов
е
с
т
убовеивра
т
илис
еуЕг
ипа
т
. И они, поредост
а
лог
, прича
ј
у, шт
оим ј
аника
конемог
уда
в
е
ру
ј
е
м, даимс
ез
ав
ремепловидбеокоЛибиј
есунцеуве
кна
лаз
илос
аде
с
нес
тра
не.
43)
Та
ко ј
е први пу
т откриве
на Либиј
а
. А Ка
рт
аг
иња
ни прича
ј
у да ј
е ка
сниј
е Са
та
с
по
Ахеме
нид,Те
а
сповс
ин,посла
тдаопловиокоЛибиј
е
,а
лиј
ениј
еоплов
ио,ј
е
рсепопла
шиооддуг
е
пловидбеине
прег
ле
дневоде
непус
тиње
, пас
евра
т
иона
т
рагиниј
еиз
в
ршиоподвигк
ој
имуј
е
с
т
а
вилауз
а
да
т
акње
г
овама
ј
ка
. Онј
е
, на
име
,с
илов
аој
еднуде
вој
ку, Зопиров
ук
ћерку
, пака
дг
ај
е
к
раљ Кс
е
ркс
ез
боговогз
лочинахте
оданабиј
енакола
ц, молилај
еСа
т
ас
повамај
ка
, ас
ес
т
ра
136
Да
риј
е
ва
, даг
акраљпомилу
ј
еиобе
ћа
ламуј
едаћег
аонај
ош с
трожиј
ека
з
нит
инег
оон; мора
ће,
на
име, дапловиокоЛибиј
едокпоновонедоплов
идоАра
биј
с
когз
а
лива
. Ка
дмуј
еКс
е
рксепод
т
им услов
ом опрос
т
иока
з
ну
, Са
та
с
поодеуЕг
ипа
т
, т
а
моу
з
меј
е
днула
ђуипос
адуз
ању
, т
е
от
пловиупра
вцуХера
клов
ихст
убова
. Прошав
шик
розњих,пас
кре
нувшиодЛибиј
ск
огрт
а
, кој
и
с
ез
овеСолое
нт
, ону
з
мепра
ва
цпре
мај
у
г
у, пај
еме
с
е
цимаплов
иокрозширокоморе
. Ка
дмуј
е
из
г
ле
да
лодаононеманикра
ј
аниконца
, онкре
нена
т
рагивра
т
исеуЕг
ипат
. Ода
вдедођеон
к
раљуКс
е
рксуиис
причамудасупловилича
кдопа
ту
љак
а,кој
иносеоделоодпа
лминоглис
та
,и
к
акос
ут
ипа
т
уљциуве
ккадг
одсус
еов
иискрца
ва
линакопно,на
пу
шт
а
лис
вој
ана
се
љаибежа
ли
упланине
. Онис
уимприликомис
крца
ва
њау
з
има
лиса
мос
т
окуинисунадњимачинилиник
акв
а
друг
ана
с
иља
. Анисуус
пе
лидаоплов
еокоце
леЛибиј
ез
богтог
ашт
оимс
ела
ђабилана
с
ука
лаи
ниј
емог
лада
љедаплови. Кс
е
рксе
, ме
ђут
им, помислидамунег
ов
ориис
т
ину, апоштониј
е
из
в
ршиоз
апове
с
тиодре
ђе
низ
ада
т
ак
, набиј
ег
анакола
цит
а
коиз
в
ршипрв
обит
нука
з
ну. Ј
еда
н
Са
т
а
спове
вну
х, чимј
еса
з
наоз
асмртс
вог
аг
осподара
, побе
г
нес
аве
ликомс
умомнов
цанаСа
м, и
т
а
јј
енов
а
цпаоуру
кеј
е
дномСа
мља
нину,чиј
еимеј
аз
на
м, а
линећудаг
ас
поменем.
ОткрићеАз
иј
е
44)
Већиде
оАз
иј
еот
крив
е
нј
ет
екз
авре
меДариј
а. Онј
ехте
одас
а
з
наукој
ес
емореулива
ре
каИнд, акој
ај
едруг
аре
канасв
ет
уук
ој
ојживекрокодили,пај
епос
ла
онала
ђа
маљудез
акој
е
ј
ез
наодаћемуре
ћиис
тину
, аме
ђуовимај
ебиоиСкила
кизКа
риј
анда
. Оникре
нуизг
ра
да
Ка
с
па
т
ирауПакт
иј
иипус
т
есенизрекунаис
т
ок, т
еис
пловеуморе
, папродужеморемипос
ле
т
ридес
е
тме
се
цист
иг
нупаоноис
т
оме
с
тоода
клес
а
мре
ка
одај
ее
г
ипат
с
кик
раљпос
лаоФеничане
даплов
еокоЛибиј
е
. Пос
лењиховеплов
идбепокориДариј
еИндиј
уипос
та
нег
ос
пода
рит
ог
мора
. Ит
ак
ој
еут
врђе
нодаиАз
иј
а
,с
емње
ногкра
ј
ње
гист
ока
, имас
личнеодликека
оиЛибиј
а
.
45)
Аникој
ош ниј
еобј
ас
ниодалиЕвропуокру
жуј
емореис
аис
т
окаисас
е
ве
ра; з
нас
еса
мо
т
одас
еонаудужинупружапоре
добаов
аконт
инент
а.Ист
ота
коминиј
еј
а
с
ноот
куддат
риде
ла,
к
ој
иус
т
ва
рис
ачиња
ва
ј
уј
е
днуз
е
мљу
, има
ј
ут
рира
з
наиме
наидас
уихдобилипре
маименима
же
на
, паз
ашт
одаба
ш ме
ђуњимауЕг
иптубу
деНилг
ра
ница
, ауКолхидирекаФас
ид(апрема
друг
имаре
каТа
наис
, кој
ас
еу
лив
ауМеот
с
коморе
, икимериј
скиг
ра
дПорт
ме
ј
а.) Нез
на
мни
име
наонихк
ој
исуихт
ак
ораз
де
лили, нипокомес
уимдалиимена
. ВећинаХе
ле
напакобично
к
ажедај
еЛибиј
адобиласв
ој
еимепоименуне
кет
амошњеже
неЛибиј
е,аАз
иј
апоПроме
те
ј
ев
ој
же
ни.Алињеноимеприс
ва
ј
ај
уЛиђ
ани, ионит
врдедај
еАз
иј
адобилаимепоАз
иј
и, с
инуКотиј
а,
ауну
куМа
на
, анепоПроме
т
е
ј
е
војАз
иј
и. Поње
муј
ена
з
ва
ноиАз
иј
адс
копле
меуСа
рду
. Аз
а
Ев
ропуниконез
надалиј
есас
вихс
тра
наокружу
ј
еморе
, никој
ојј
едаоимеипокоме
.Ј
е
дино
можемодапрет
пост
а
вимодај
еов
аз
е
мљадобилаимепоЕвропиизТира
, докра
ниј
ениј
еу
општ
е
има
ланика
квогиме
на
, ка
оиост
а
лез
емље
. Оче
видној
едај
еов
аже
надошлаизАз
иј
е
, алиниј
е
дошланакопнокој
ес
едана
сз
ов
еЕвропа
, не
г
оса
моизФеник
иј
енаКрет
у,аодат
леуЛикиј
у.Ето,
т
оликоот
оме
, амићемоост
а
типриуобичај
е
номсхв
ат
а
њу.
46)
Црноморе
, ку
дај
еДа
риј
епошаосвој
с
ком, облас
тј
еукој
ојсе(из
уз
е
вСкита
) на
ла
з
е
на
ј
не
култу
рниј
ина
родинас
ве
т
у, ј
е
рнемог
удана
ве
де
м ниј
е
данна
родизоколинеЦрногмора
к
ој
иј
еда
онекогпоз
на
т
иј
е
гра
дниканапољунау
кеилиумет
ност
и, с
е
м Ана
харс
идакодСкит
а.
АлиСкит
исупрона
шлиј
еднуве
штинуукој
ојсу
, помомемишље
њу, на
ј
бољинасв
е
ту, доких
иначе
, упог
ле
дудруг
ихс
тв
а
ри, ба
ш мног
онеценим. Тањиховав
ешт
инас
ас
т
ој
ис
еут
омедаим
никокоу
па
днеуњиховуз
е
мљунеможедапобе
г
не
, аис
т
от
ак
оданикониј
еус
т
ањудаихна
ђе
к
адонитоне
ће. Нег
радениг
ра
довенит
вр
ђав
е
, инапутносес
асобомис
вој
екуће
. Свису
к
оња
ници,на
оружанис
тре
ла
ма
, инеживеодз
е
мљорадњене
г
оодс
т
очарс
т
ва
, акућеимсена
ла
з
е
наколима
, пака
коондаданебудуне
побе
див
иине
дос
тижни?
Ос
китс
кимводама
137
47)
Прона
шлис
уз
г
однуз
е
мљуз
ат
о, аире
кеиммног
опомажу. Зе
мљаимј
ера
вна
, обра
с
ла
г
у
ст
омтра
вомиимаводеуиз
обиљу
, акрозњупротическ
ороис
т
от
оликорекак
оликоимау
Ег
ипт
ука
на
ла
. Споме
нућуса
моонена
ј
поз
на
тиј
еионеукој
емогудаула
з
ела
ђеизмора
. Туј
ена
првомме
ст
уИс
та
р,сасв
ој
имушћемодпе
тру
кав
аца
,з
а
т
имТирас
, Хипа
нис
, Борис
те
н, Пантика
п,
паХипа
кир
ис
, паГе
рина
ј
з
адТа
на
ис
. Онете
куов
ако.
48)
Ис
та
рј
ена
ј
в
ећаодс
вихре
каз
акој
ез
на
мо, ав
еличинамуј
еиз
имиилет
иј
е
дна
ка
. Онј
е
на
ј
з
апа
дниј
ас
кит
с
карек
аиз
а
т
ој
ет
оликишт
осеуње
г
аулив
ај
умног
едруг
ерекеионег
ачине
в
е
ликим. Петњихулива
ј
ус
еуње
г
аизСкит
иј
е
. ПрвуодњихСкитиназ
ива
ј
уПора
т
, аХеле
ниј
е
з
овуПире
т;друг
ај
еТиј
ара
нт,паАрар,Напа
рисиОрде
с
. Прваодовихрекај
ев
еликаит
ечепрема
ис
току
, тесес
па
ј
ас
аИст
ром. Друг
арек
а,Тиј
а
рант
,т
е
чез
апа
дниј
еиниј
еве
лика
. ААрар,На
парис
иОрдесте
куиз
ме
ђуов
едвеиулива
ј
ус
еуИст
а
р. Тос
уре
кек
ој
еизса
меСкит
иј
ет
е
кууИс
т
ар,а
ре
каМа
рист
е
чеизобла
с
тиАг
а
т
ирс
аиуливасеуИс
т
а
р.
49)
Ис
подврховапла
нинеХе
мадола
з
ет
ридруг
ев
е
ликереке
, те
купремас
е
ве
руиу
лива
ј
ус
еу
ње
г
а,атосуАт
ла
с,Аура
сиТибис
ис
. АкрозТра
киј
уиоблас
тт
ра
чкихКробиз
ат
е
куре
кеАт
рис,
Ное
сиАрт
аниулива
ј
ус
еуИс
та
р. ИзПеониј
еиРодопс
кихпла
нинат
ечере
каСкиј
, пре
с
еца
пла
нинуХемиу
лив
ас
ет
ак
ођеуИс
т
ар. ИзИлириј
ете
чепре
масе
ве
рурек
аАнг
роиуливас
еу
Бронг
, уТрибалс
којра
вници, аБронгс
еуливауИс
т
а
р. И т
а
коИс
т
арпримаоведвев
еликере
ке.
Изпреде
лаиз
на
дОмбричкихоблас
т
ите
купре
мас
еве
руре
кеКа
рписиАлписиобесеулива
ј
уу
Ис
та
р. Ис
т
а
рпрот
ичекрозце
луЕвропу, аиз
виреуз
емљиКелт
а
, кој
ис
аКине
тимапредс
т
а
вља
ј
у
на
ј
з
апа
дниј
ана
с
е
љауЕв
ропи.Та
копрот
ичеонкрозце
луЕвропудокнес
тиг
неуСкит
иј
у.
Ре
ке: Ис
тар, Тирас
, Хипанис,Борис
тенидр.
50)
Ет
о, Ис
та
рј
ез
а
тонај
ве
ћаре
кашт
осесањимспај
а
ј
ус
поменут
еиј
ош мног
едру
г
ере
ке
.
Алиа
кос
еупоредиколичинав
одеуј
е
днојиудру
г
ојреци, ондај
еНилбог
а
тиј
ив
одом, иа
косеу
ње
г
анеулива
ј
унире
кенииз
ворикој
ибиг
ачиниливе
ћим. А тоштој
еИс
т
а
риз
имииле
т
и
ј
е
дна
кове
лик,помоммишљењуде
шав
ас
еизовихра
з
лог
а
:з
имиимас
вој
уобичнуве
личину, или
будема
лове
ћине
г
ообично, ј
е
руње
г
овус
лив
уре
ткопа
дакишаз
авре
мез
име
, ве
ћс
та
лнопа
да
с
нег
. Але
т
ис
ес
не
гкој
иј
енапа
даоут
окуз
име,ик
ог
аимамног
о, т
опиис
ас
вихст
ра
наводат
е
че
уИс
т
а
р. Одот
опље
ногс
не
г
аиодмног
ихкишаоннабуј
а
,ј
е
ркишепа
да
ј
уутокуле
т
а.Штосу
нце
утокулет
апривучеве
ћуколичинув
оденег
оутокуз
име
, ут
оликов
ишеводете
чеуИс
т
арз
а
в
ре
меле
тане
г
оз
авремез
име
. Ит
а
кој
ест
воре
нара
внот
е
жа, теиз
г
ле
дадај
ење
г
оваве
личина
у
ве
кј
е
днака
.
51)
Ј
еднаодс
кит
ск
ихре
кај
е
, да
кле
, Ис
та
р, адруг
ај
еТира
с
; иониз
в
иренас
е
ве
ру
, изј
е
дног
в
е
ликогј
ез
еракој
ес
ена
лаз
инаг
ра
ницииз
ме
ђуСкит
аиНеу
ра. Нање
г
овуушћуна
с
е
лилис
ус
е
Хе
лени, т
а
коз
ва
ниТирића
ни.
52)
Тре
ћаре
каХипа
нисиз
виреуСкитиј
иизј
е
дногве
ликогј
е
з
е
ра, ококог
апас
убе
лидив
љи
к
оњи. Овој
е
з
еросправ
омс
ена
з
иваХипа
нисов
ама
ј
ка
. Из
виру
ћиизт
огј
е
з
е
ра
, Хипа
нис
овавода
,у
к
раће
мсв
омт
оку, надужиниодпетда
нав
ожње
, ост
а
ј
еплит
каис
лат
ка
, адолениже,надужини
одчет
ирида
навожњеодмора
, пос
та
ј
ест
ра
шног
орка
. Уње
г
ас
е,на
име, у
лив
ај
е
данг
ора
киз
вор
к
ој
иј
етоликог
оракда
, ипоре
дтог
аштој
ет
оликома
ле
н, чинив
одуј
е
днета
кове
ликере
ке
г
орком. Ова
јиз
в
орсенала
з
инаг
ра
ницииз
ме
ђуз
е
мљес
китс
кихз
е
мљора
дникаиАлиз
онаиз
ов
е
с
е
, к
аоице
окра
јукомеиз
в
ире
, нас
китс
комј
е
з
ику''Екса
мпе
ј
'', шт
онахе
ле
нс
комј
е
з
икуз
на
чи
''Св
ет
ипут
е
ви''. УАлиз
онскојобла
ст
иприближуј
ус
ек
орит
арекаТира
с
аиХипаниса
, аодат
леи
ј
е
днаидру
г
аре
каск
рећуудруг
омпра
вцуиширис
епрос
т
ориз
ме
ђуњих.
53)
Чет
врт
ај
епо ре
ду ре
каБорис
т
е
н, пос
ле Ист
ранај
ве
ћаре
каме
ђу овима
, а
, по мом
мишље
њу
, ина
ј
бог
а
т
иј
анес
а
моодс
вихре
кауСкит
иј
и, не
г
оиодс
вихре
канас
ве
ту, се
м
138
е
г
ипа
т
ск
ог Нила
, ј
ер с
е са Нилом не може упоредити ниј
е
дна друг
а ре
ка
. Борис
те
нј
е
на
ј
бла
г
ос
лове
ниј
аодс
вихдру
г
ихрек
аз
а
тошт
ој
ет
а
мона
ј
бољаина
ј
буј
ниј
апа
шаз
ас
токуиима
на
ј
в
ећеколичинеис
иг
у
рнона
ј
бољеврс
т
ерибе
, аводамуј
еодличназ
апиће
, бис
т
раиниј
ему
тна
к
аокоддруг
ихре
ка
. Нањег
овимоба
ла
мау
спе
вана
ј
бољес
еме,ауне
обра
ђе
нимпре
делимана
ла
з
и
с
еврлогу
ст
аивис
окатра
ва
, докс
енање
г
овуу
шћус
тв
а
ра
ј
ус
а
меодс
ебеде
бе
ленас
ла
г
ес
оли. Из
ње
г
ас
едобиј
а
ј
ув
еликерибебе
зкос
т
и, т
а
коз
в
анеј
е
с
ет
ре
, кој
ес
еме
ћуус
о, имног
едру
г
едивне
с
т
ва
ри. Токмуј
епремас
ев
ерупоз
на
тдопокра
ј
инеГе
ра
. Дот
огме
ст
ас
еможест
ићилађ
омз
а
че
т
рде
се
тда
на, ада
љеодт
еоблас
т
инез
нас
еништ
аопре
делимакрозкој
епрола
з
и. Из
г
ледада
т
е
чекрозпот
пу
ноне
на
с
еље
нпреде
ос
ведообла
с
тис
кит
с
кихз
е
мљорадника
, аов
иСкит
ис
та
нуј
у
нање
г
овимобала
манадужиниоддес
е
тда
навожњелађ
ом. Ј
е
диноз
аиз
воровере
кеиз
аиз
вор
Ниланиса
м ус
т
ањуништ
адака
жем, амис
лим дане
маниј
е
дногХе
ленакој
ибитоз
на
о. У
близ
инимораБорист
е
нј
ес
ас
вимве
ликаре
каит
усесањимс
пај
аре
каХипанисиз
а
ј
е
днос
ањим
обра
з
уј
еширокоушће. А з
е
мљишт
еиз
ме
ђуов
ихдв
е
ј
урек
аз
овес
еХиполе
ј
е
вртинањемус
е
на
лаз
иј
е
да
нДе
ме
тринхра
м, апре
копут
ахра
манаХипа
нисуле
жинас
е
љеБорис
те
нит
а
. Толик
оо
ов
имре
кама
.
54)
Пе
тапос
леов
ихј
ерекаПа
нтика
п. Ионаиз
виренас
ев
еруиизне
когј
ез
е
ра
, аназ
е
мљишту
из
међуов
ере
кеиБорист
е
нас
та
ну
ј
уСкитиз
е
мљора
дници, папротичекрозХилеј
уис
па
ј
ас
е
з
ат
имс
аБорис
т
еном.
55)
Ше
с
т
ај
епоредуре
каХипа
кирис
, кој
ииз
виреизј
е
з
е
раит
е
чесре
диномобла
с
т
иСк
ит
а
с
т
оча
ра, пасеу
лив
акод г
радаКа
ркинит
иј
а
, ос
т
а
вља
ј
ућидес
ноод с
е
беХиле
ј
уи т
ак
оз
ва
но
''Ахиловот
рка
лишт
е
''.
56)
Се
дмаре
каГе
родва
ј
ас
еодБорис
т
енауонимоблас
т
имау
кој
иманамј
еБорис
те
нпоз
на
т.
Тусеонодва
ј
аодње
г
аидобиј
аимеГер,ис
т
ока
оикра
јкрозкој
ипрот
иче,пате
чепремаморуи
чиниг
ра
ницуиз
ме
ђуСкит
ас
точа
раиКра
ље
вс
кихСкит
а
, тес
еу
ливауХипакирис
.
57)
Ос
мај
епа
кре
каТа
на
ис,кој
идола
з
иизј
а
коу
даљенихкра
ј
ев
а,г
деиз
виреизј
е
дногв
е
ликог
ј
е
з
е
ра,ауливас
еуј
ош ве
ће
,т
а
коз
ва
ноМе
от
ској
ез
е
ро,кој
ес
ена
лаз
инаг
ра
ницииз
ме
ђуСкит
аи
Са
уромат
а
. Уов
ајТанаисулив
ас
еј
е
днадруг
аре
какој
ас
ез
ов
еХирг
ис
.
58)
Тос
унај
з
нача
ј
ниј
ере
кекој
имај
еобдаре
наСкит
иј
а
. Ат
ра
вакој
ара
с
теуСкит
иј
иикој
ом
онихранест
оку, ут
ичев
ишене
г
оиг
денарашће
њест
очнежучи. У т
ос
еможе
моу
верит
ика
дс
е
с
т
окарас
пори.
Скитс
кабожанс
тва.Ратниобичај
и
59)
Та
кој
екодњихдоброс
веоноштој
ена
ј
в
ажниј
е,аштосетичеобича
ј
а,онис
уимова
кви.
Поштуј
ус
а
мос
леде
ћебог
ове
: прес
ве
г
аХес
т
иј
у, аз
а
т
имЗев
саиГе
ј
у,имис
ледај
еГеј
аЗев
с
ова
же
на
. Апослеов
ихпошту
ј
уАполона
, небе
с
куАфродит
у, (Хера
кла
) иАре
с
а.Овебог
ов
епошт
уј
у
с
в
иСкит
и, ата
коз
в
аниКра
ље
вс
киСкит
ипринос
ежрт
веиПос
идону. Хес
т
иј
ас
енас
кит
с
ком
ј
е
з
икуз
ове''Та
бити'', аЗе
всима
, помом мишље
њу, в
рлолепоиме''Папе
ј
'', з
е
мља— ''Апи'', а
Аполон— ''Етос
ир'', небе
с
каАфродита— ''Арг
импа
са
'', аПос
идон— ''Та
г
има
са
дас
''. Не
ма
ј
у
обича
јдапра
векипове
, даподижужрт
ве
никенидаз
ида
ј
ухрамове
, докј
есиг
урнодатој
едино
чинеуча
с
тАрес
а
.
60)
Св
и уовим крај
е
вимаприносежрт
вена ис
ти начин с
вим божа
нс
т
вима
, и тоова
ко:
живот
ињаодре
ђе
наз
ажрт
вус
т
ој
ис
аз
ав
ез
анимпре
дњимног
а
ма
. Она
јкој
иприносижртвуст
ој
и
из
ањеиповучекра
јуже
т
а, т
еживот
ињападненаз
емљу, падокживот
ињапа
да, онприз
ив
а
божа
нс
т
вокомепринос
ижртв
у, иондај
ојна
ба
циомчунав
рат
, прот
урикрозњупа
лицуиокре
ће
139
ј
едоксеонанеуг
уши, адаприт
оменепалива
трунит
ивршиуобичај
е
нерадњеинесипавинона
з
емљу.Акадј
еу
гу
ши,дереј
ојк
ожуиприс
та
в
иј
едас
еку
ва
.
61)
ПоштоуСкит
иј
ивла
даве
лик
аоску
дицаудрве
т
у, онисуз
акув
ањеме
саовопрона
шли.
Ка
додеруживот
ињу
, из
ва
деизме
с
акос
т
ии, а
коима
ј
уприруцидома
ћек
аз
ане, кој
ис
уј
ако
с
личниле
з
биј
с
ким в
рчев
има, са
моштос
умног
ове
ћиодњих, ба
ца
ј
ууњихмес
оикув
ај
уг
ау
њима
, аисподказ
аналожева
трукос
т
имаодз
а
кла
нихживот
иња
; аак
оне
ма
ј
ук
аз
а
на,ондас
т
рпа
ј
у
с
в
еме
с
оубура
гз
а
кланеживот
иње,налиј
ууње
г
аводеикост
имана
ложева
т
руис
подње
г
а
. Кос
т
и
да
ј
уодличнува
т
ру
, аубураг
уимадос
таме
ст
аз
асв
уколичинуме
сакој
еј
ес
кину
тос
акос
тиј
у
.И
т
а
ког
ов
е
чес
а
мосе
бекува
, ат
оист
орадеиос
та
лежрт
вова
неживот
иње
. Ка
дј
емес
ос
кува
но,
принос
ис
лав
ље
никпрвужрт
ву
, ит
от
а
кодаба
цииспре
дс
ебеде
ловеме
саиу
тробе
. Нажрт
ву
принос
ес
в
еживот
иње
, ана
рочитора
доприносекоње.
62)
Овежив
от
ињеинаова
јна
чинпринос
едру
г
имбог
овимааАре
с
уприносежрт
вес
ас
в
им
дру
кчиј
е, ит
оов
ако. У с
вим општинамапос
вим ок
ру
з
иманачинеАре
суј
е
днос
ве
тишт
е. Ту
доне
сус
ноповес
ув
огкоров
анај
еднуг
омилукој
ај
едуг
аиширокаокот
рис
т
адиј
а
, авис
инај
ојј
е
ма
ња
, паг
оренањојна
прав
еј
е
днуква
дра
тнупов
ршину
, чиј
ес
утрист
ра
нес
трме, ау
зј
е
днус
е
можепе
ња
т
и. Св
акег
одинедода
ј
ут
ојг
омилиј
ош с
топе
дес
е
тколасу
вогг
ра
ња
, ј
ерј
ев
ет
а
ри
не
вре
ме с
та
лно смањуј
у. Св
и на т
уг
омилу с
т
ав
ља
ј
уј
е
дан с
та
ринс
ки г
воз
де
ни ма
ч, кој
и
пре
дст
а
вљаАре
с
ов кип. Овом мачу принос
ес
ва
ке г
одиненажрт
ву коње и друг
едома
ће
живот
иње, и т
ој
ош вишенег
оос
т
а
лим бог
овима
. Сва
когс
тот
огодз
а
робље
нихнеприј
а
т
е
ља
принос
енажртву
, алидрукчиј
ене
г
ос
т
оку. Попрск
ај
уимг
ла
вевином, паихз
ако
љуиз
на
дј
едне
пос
уде, аз
а
т
имт
упосу
дуодне
суг
оренаг
омилуг
ра
њаиполива
ј
ума
чкрв
љу. Тонос
ег
орена
лома
чу
, адолесепоре
дсв
е
тиштаоводе
ша
в
а. Одс
е
ца
ј
уодле
шев
аз
а
кла
нихљудидес
нурукудо
ра
менаиба
ца
ј
уј
еува
з
дух, пака
доба
веидру
г
еуобича
ј
енеобре
де
, раз
ила
з
ес
ес
ва
кинас
вој
у
с
т
ра
ну.Ру
каос
т
а
ј
енаономме
с
туг
деј
епа
ла
, але
шнадруг
оммес
т
у.
63)
Ет
о, т
ак
оимиз
г
леда
ј
ужрт
ве
. Св
ињеуопшт
енепринос
енажртв
уине
ћеуопштедаих
одг
а
ј
а
ј
уус
вој
ојз
емљи.
64)
А ура
т
уима
ј
уова
квеобича
ј
е. Кадне
киСкитпрвипутубиј
енеприј
а
те
ља
, онс
ена
пиј
е
ње
г
овекрв
и, аг
ла
в
ес
вихонихкој
еј
еубој
упог
убионос
ис
вомекра
љу,ј
ердобиј
аде
опле
наса
мо
ондака
ддоне
сег
ла
ву, ина
чене. Саг
ла
вес
кидакожунаова
јна
чин: првој
еопсе
чеокоушиј
упа
ондауз
мег
ла
вууру
кеиис
тре
с
еј
еизкоже
, аз
а
тимј
еос
т
ружег
ов
е
ђимре
бром, т
еондакожу
ру
камаучини, пак
адј
еу
чини, у
пот
ре
бљав
ај
екаопе
шкиркој
иве
з
уј
ез
ауз
дусв
огј
а
хаће
гк
оњаи
њимес
епонос
и. Коодњихиманај
вишепешкира(одљудс
кекоже
), т
а
јкодњихужив
анај
ве
ћи
у
г
лед.Мног
ича
кпра
веоде
лоодс
кинут
ељудс
кекоже,паодњихшиј
уикожу
хе.Мног
иодњих,
опе
т, с
кида
ј
укожуз
а
ј
еднос
анокт
имас
адес
неру
кепог
ину
лихне
приј
а
т
е
љаипра
веодњих
поклопацнат
орбиз
ас
тре
ле
. Аљудс
какожај
еде
бе
лаисј
а
ј
нобелаив
ишес
ебелине
г
ос
ведруг
е
к
оже
. Мног
иим, опе
т
, с
кида
ј
уцелукожу, раз
апињуј
енај
е
днуда
с
куинос
еј
ес
ас
обом на
к
оњима
.
65)
Ет
о, т
а
ка
вобича
јпос
т
ој
икодњих. А с
ас
амимлоба
ња
ма
, итонесасв
има, не
г
оса
мос
а
лоба
ња
мас
вој
ихна
ј
љућихне
приј
а
т
е
ља
, пос
т
упа
ј
уова
ко. Првоот
ес
т
е
рес
веис
подобрва
, аз
а
т
им
очис
телоба
њу.Кој
ес
ирома
ша
н,та
јј
ес
амос
пољапреву
ченеу
чиње
номг
ове
ђомкожом, пај
еонда
у
пот
ре
бљав
а; акој
ебог
ат
,т
а
јнеса
модај
ес
пољапреву
чене
учињеномг
ове
ђомкожом, не
г
ој
еи
из
нут
рапоз
ла
ћуј
е
, пај
еондаупот
ребљав
акаопе
хар.Алионит
оис
точинеисалоба
ња
мас
вој
их
рођ
ак
а, ак
осус
ес
ањимаз
а
ва
дилииа
косуихпре
дкра
ље
мпобе
дили. И ка
димдођуу
г
ледни
г
ост
и, победнициимпока
з
уј
уов
елоба
њеиприча
ј
уимдас
утобилињиховирођ
ацикој
ис
уих
из
а
з
ва
линамег
да
н, акој
есуонипобе
дили,ихва
лес
ес
вој
имј
у
на
штв
ом.
140
66)
Ј
еда
нпутг
одишњеиз
нос
ис
ва
кипре
дсе
дникопшт
инеус
вој
ојопшт
инићупвинаиизње
г
а
пиј
уониСк
ит
икој
исуубилине
когне
приј
а
т
е
ља
. Аоникој
инис
уу
билиниј
е
дногне
приј
ат
е
љане
с
меј
усањимадапиј
у, не
г
оморај
удасе
депос
т
раниидат
рпесра
моту; итој
ез
ањихна
ј
ве
ћа
с
ра
мот
а
. Аоникој
ис
уубилиј
а
комног
онеприј
а
те
ља
, добиј
уподвапеха
раипиј
уис
тов
ременоиз
оба
два
.
Пророчанства,смртнеказ
не
,з
акле
тве
67)
КодСкит
аимамног
опророкакој
ипроричупомоћумног
оброј
ногв
рбов
огпрућа
, ито
ов
а
ко: на
сла
жуве
ликес
ноповепру
ћа,паихра
ширепоз
е
мљиипомоћус
ва
когпру
тапроричу,
адокг
оворе
, ониихпонов
ос
купљај
уис
т
ав
ља
ј
ууј
е
да
нс
ноп. Ова
јна
чинпрорица
њанаучилису
одс
вој
ихпре
да
ка, аони, ''ена
ри'', поламушк
иаполаженск
иљуди, т
врдедасупророча
нску
в
е
шт
инудобилиодАфродит
е; они, на
име
, проричупомоћуликеодлипе
. Она
јкој
ипрориче
ра
с
це
пиликунат
рист
руке
, пај
еоба
виј
еокопрс
та
,з
а
т
имј
епоновоодв
иј
аиприт
омепрориче
.
68)
А ка
дс
ес
китс
кикра
љ раз
боли, поз
ов
еонтр
ина
ј
чув
е
ниј
апророкаионимупроричуна
г
орепоме
ну
тина
чин, памут
ом приликом обичнока
жудас
ет
ајит
а
јкрив
оз
а
клеобог
ов
има
к
раљев
скогог
њиштаина
водеимене
когодс
вој
ихс
уг
ра
ђа
на
. Скит
иимај
уобича
јдасеприликом
на
ј
с
ве
ча
ниј
егина
ј
з
на
ча
ј
ниј
е
гпола
г
а
њаз
а
кле
тв
ез
аклињубог
ов
имакра
ље
вогог
њишт
а. Смес
т
а
у
хапсеи дове
дуоногз
а ког
ас
ере
кло да с
екрив
оз
а
кле
о, паг
апророци опт
ужуј
у дај
е
пророча
нс
т
воот
крилок
акос
еонкрив
оз
а
кле
обог
ов
имакра
ље
вск
огог
њишт
аидасез
богт
ог
а
к
раљ раз
болео. Ова
јобичнопоричеика
жедаонт
ониј
еурадиоиог
орченоиз
ј
ав
љуј
едај
ето
на
ј
г
нус
ниј
акле
ве
т
а.Ак
о, да
кле
, поре
кне
, ондакра
љна
ре
дидадођедва
путвишепророка,паа
кои
ов
ипог
леда
ј
ууз
на
ме
њаипрона
ђудас
ек
ривоз
а
кле
о,одма
хмуодрубљуј
уг
ла
ву,ање
г
овоима
ње
одма
хподе
лекоцкомдв
апрвапророка
. Аког
апа
конидруг
ивра
чај
ућипрог
лас
ез
анев
иног
, онда
с
еопетдоводедру
г
ипророци, папос
лењихј
ош мног
идру
г
и, паа
ког
ав
ећинањихпр
ог
лас
и
не
виним, ондај
еј
а
с
нодасуонапрв
адв
апророкаосуђ
енанасмрт
.
69)
Смрт
нака
з
нана
дњимаиз
в
ршу
ј
ес
еов
ако: нат
ова
ренаколас
увогг
ра
њаиуњиху
пре
г
ну
в
олове
, паондапророцимаве
жуиз
але
ђаиног
еирук
е, з
а
че
пеим ус
т
аиг
урнуихме
ђус
уво
г
рање, ат
адаз
апа
лекола
, папот
е
ра
ј
уипопла
шев
олове
. Та
кос
апророцимаиз
г
ориимног
о
в
олова
, апонек
адопрље
нипобе
г
нуодк
олака
димпре
г
орируда
. Ова
кос
па
љуј
упророк
еиз
бог
друг
ихк
рив
ица,т
еихназ
ив
ај
улажнимпророцима
. Кра
љнеост
а
вљанамирунисинов
еонихкој
е
ј
епог
у
био,не
г
оимпоубиј
асв
емушкарцеукући, с
а
може
нс
кенедира
.
70)
Аз
а
кле
тв
еонимакој
имас
ез
аклињупола
жуСкит
иов
ако.Улиј
уув
еликиз
емља
нису
дв
ина
ипомеша
ј
уг
аскрвљус
вихонихкој
иполажуз
а
клет
ву
. Крвдобиј
а
ј
ут
а
кошт
ос
ебодушиломили
с
ема
че
мма
лопос
е
ку.Та
даз
а
г
њуреус
удј
еда
нмач,ј
е
днус
тре
лу,ј
еднусе
кируиј
е
днокопље
. Док
т
ора
де
, из
г
ов
ара
ј
унекудуг
умолит
ву
, паз
а
т
импиј
уизње
г
аре
домс
викој
ис
ез
а
клињу, апос
ле
њихина
ј
бољиодњихов
ихпра
тилаца
.
Сахранекраљева
71)
Св
ој
екра
ље
вес
а
храњуј
укод Ге
ра
на, упокра
ј
ини докој
ес
еможедоћи ла
ђом кроз
Борис
т
ен.Ту
,к
адимкра
љумре
, ис
копај
уониуз
е
мљиј
еднуве
ликуидубокуче
тв
ороу
г
лас
т
уј
а
му
,
пакадј
ез
ав
рше
, уз
муле
шипрев
укуг
авос
ком, аиз
в
адемуут
робу
, очис
теј
еина
пу
немирођиј
ом,
т
а
мњаном, се
ме
ном одпе
ршу
наикопара
, паг
аондаз
ашиј
у, ст
а
венаколаивоз
ег
адодруг
ог
пле
ме
на
. Аљудикој
имаоднес
уле
ш пос
т
упај
уис
т
ока
оиКраљев
ск
иСкит
и: одс
еца
ј
усе
бипа
рче
у
хаикос
у,з
а
ре
жукожуокоруку,из
г
ре
булицеиносипробада
ј
уст
ре
ломшакуле
веруке
. Оданде
в
оз
екраљевлешдодруг
огпле
ме
накој
еј
еподњихов
омвла
шћу,апрат
еих,опет
, овикодк
ој
ихсу
ра
ниј
ебили. Ка
дс
але
шомобиђус
вапле
ме
на
, одлаз
е, на
ј
з
а
д, Ге
ра
нимакој
ис
т
а
нуј
ууњиховим
на
ј
уда
ље
ниј
импокра
ј
ина
маинаг
робље
. Туондаст
а
веле
ш уг
робницунас
ламу
,з
а
бодуисај
едне
141
ис
адру
г
ест
ра
неуз
емљукопља
, папре
коле
шана
сла
жудас
ке
, аиз
на
дњихба
цеа
суру. Та
да
у
да
веис
та
веупре
ост
а
лидеоширокег
робницеј
е
днуодње
г
овихнез
аконитихже
на, ње
г
овог
к
оноба
ра, кув
ара
, се
из
а
, с
обара
, г
ла
сника
, ње
г
овекоње
, ина
баца
ј
ууну
трасв
аков
рс
непоча
сне
жрт
веиз
ла
т
нечиниј
е
, асре
броибронз
ууопшт
еинеупотре
бља
ва
ј
у.Послесв
е
г
аовог
ас
аг
ра
деод
з
емљеј
е
днуве
ликухумку, пас
ет
а
кмичекоћевишенане
тиз
емље
, с
ана
ме
ромдана
прав
ешто
в
е
ћуху
мку.
72)
Пос
лег
одинуда
наонипоновочинеов
о: из
а
беруна
ј
бољекра
ље
веслуг
е
, ит
одома
ћеСкит
е
(ј
е
рони, ак
отокра
љ на
реди, мора
ј
удабудус
лу
г
е, ауопшт
ене
ма
ј
упла
ћенихс
луг
у), т
еодов
их
у
да
вепе
де
се
т
орицуипеде
с
е
тнај
бољихкоња
, паимиз
ва
деу
т
робу, очист
еј
еииспунеплев
оми
ондаопе
тз
а
шиј
у.За
тимс
та
вена
опакополовинунаплот
акаодточканадвадире
ка
, аиз
ањихопе
т
друг
уполов
инунадвадруг
адире
каимног
одру
г
ихс
т
ва
рис
т
ав
ету. Крозкоњепров
уку, ито
у
з
дужкрозце
лот
ело,дебе
лемот
кес
ведов
рат
аиподиг
нуихнана
плот
кет
акодаимт
рбу
сикод
пре
дњихног
уле
женапре
дњимна
плоцима
, ат
рбус
икодз
а
дњихног
унаст
ра
жњим, адаимоба
па
раног
увисенаобест
ра
не
. Та
даст
а
венак
оњеог
ла
винеиуз
деиовеповукуис
предкоњаи
приве
жуихз
адире
ке
. Ај
едногпој
е
дногодудав
ље
нихмладићапопнунапој
е
дногкоња
, ито
ов
а
ко: прот
ера
ј
укрозс
ва
киле
ш поредк
ичмепра
вкола
цс
ведовра
т
аипре
ост
а
лиде
око
цас
а
доњес
т
ранес
т
авеурупукоцакој
исена
ла
з
иут
елукоња. Пос
т
ав
ившит
ечу
днова
т
еј
аха
чеоко
г
роба
, онис
ераз
ила
з
е
.
73)
Ет
ота
кос
а
хра
њу
ј
уСкитис
вој
екра
ље
ве
. А ка
ду
мрене
киобичанСкит, т
а
даг
ана
ј
бл
ижи
рођ
ациносенаколимаодприј
ат
е
љадоприј
а
т
е
ља
, аов
иихприма
ј
уиприре
ђу
ј
уимда
ћу, накој
ој
будепочашће
нимрт
ва
цк
аоис
видруг
иприс
ут
ни. Ј
е
дногобичногчов
екав
оз
еониоколопу
них
че
т
рде
се
тда
на, пагат
екондаса
хра
њуј
у
. Ка
дСкитине
ког
ас
ахра
не, онис
еондачис
т
енат
а
ј
на
чинштосепе
руиумив
ај
уг
ла
ве
, ат
е
лоне
г
уј
унас
ле
дећиначин. На
ме
с
тет
риг
редекој
есу
на
г
ну
теј
е
днапре
мадруг
ој
, папре
коњих пре
бацеву
не
непок
рив
ачеи ондана
ба
ца
ј
у мног
о
у
сиј
а
ногка
ме
њаука
дукој
ас
ена
лаз
ииз
ме
ђуг
ре
даиисподпокрива
ча
.
74)
Уз
е
мљиимра
ст
еконопља
, кој
ај
еј
а
косличнала
ну
,с
а
мој
ев
е
ћаиде
бљаодње
г
а.Конопља
ј
емног
ов
ећаодла
на
. Онара
ст
еиса
ма
, аис
е
ј
есе
, иодњеТрача
нипра
весв
ој
еодело, кој
ес
е
с
короинера
з
ликуј
еодоногна
пра
вљеногодла
на
,т
акодаона
јкој
енепоз
на
ј
едобро,неможени
дај
ера
з
ликуј
еодла
на;аконика
дниј
евиде
оконопљу,помис
лиобидај
етка
нинаодла
на
.
75)
Да
кле
, с
емеов
ек
онопљеуз
муиуђуподс
вој
еву
не
непокрив
ачеибаца
ј
уг
анаус
иј
а
но
к
амење
, паонопушт
амирисит
оликупарука
квунеможе
ш на
ћиниуј
едномхе
ленс
компа
рном
ку
па
т
илу.Овој
ез
аСкитена
ј
омиље
ниј
епарноку
па
т
илоиуње
муподвикуј
уоду
добнос
ти. Тоим
с
лужиуме
с
т
окупат
ила,ј
е
рсеониуводиуопшт
енекупај
у. Њихов
еженет
арунаошт
ромка
ме
ну
к
оруче
мпрес
ова
, ке
дроваит
а
мња
новадрве
та
, пас
ипај
ув
одупре
котог
а
, т
ес
енав
одиухва
т
и
де
бе
лак
оракој
оммажулицеице
лоте
ло.Одт
ог
анес
амодадобиј
а
ј
уприј
а
т
а
нмирис,не
г
оим, ка
д
идуће
гданаскинусас
ебетума
ст
, кожабу
дечист
аис
ј
ај
на
.
Одвратнос
тпрематуђимобичај
има
76)
Ск
ит
и нарочит
о из
бе
г
ав
ај
удасеслужет
уђим обича
ј
има
, аосе
ћа
ј
уодвра
т
нос
тпрема
обича
ј
имадру
г
ихна
рода
, ана
рочитопремахе
ленс
ким, к
аошт
она
мсв
едочис
луча
јАна
харс
идаи,
к
ас
ниј
е, с
лу
чајСкиле
ј
а
. Ана
ха
рсидј
епропут
ова
омног
ез
емљеинатом путупоказ
аове
лику
мудрос
т.Наповра
т
кууСкит
иј
у
, плове
ћикрозХе
лес
понт
,с
вра
т
ионнаКиз
икиз
а
те
кнеКиз
ичане
г
деодржав
ај
уве
лича
нст
ве
нес
ве
чанос
тиуча
с
тМај
кебог
ова
. Тус
еонз
а
в
ет
уј
еМај
цибог
овадаће
ј
ој
, а
коживиз
дравс
т
иг
некући, принет
иист
уона
квужртвука
квуј
евиде
одас
уј
ојКиз
ичани
прине
лиидаћеј
ојприре
дит
ибдениј
е
. Кадј
ес
тиг
а
оуСкитиј
у
, одеонута
коз
в
ануХиле
ј
у(ова
обла
с
тна
лаз
ис
епоре
д''Ахиловогт
рка
лишт
а
'' ис
вај
е.г
ус
т
ообра
с
лара
з
новрс
нимдрве
ће
м) иту
приредице
лус
ве
ча
нос
тучас
тов
ебог
иње
, аз
авре
метесв
еча
ност
иприка
чиој
енас
вој
еодело
142
ра
з
некиповеиу
дара
шеудобош. Инек
иг
аСкитв
идикадј
етора
дио,теодеиј
а
вик
раљуСаулиј
у
.
Ова
јдођеличноик
адсеув
ериодаАна
харс
идз
а
ис
т
ат
очини, ода
пнес
тре
луиу
биј
ег
а.Пај
ош и
с
а
даа
конек
ос
поменеАна
ха
рс
ида
, Ск
ит
ика
жудане
ћедаз
на
ј
уз
ање
г
а, з
а
т
оштој
епут
ова
оу
Хе
ладуит
а
мопримиот
уђ
еобича
ј
е.Ај
ас
амчуоодТимне
ј
а
, Ариј
а
пит
ована
ме
с
ника
, дај
еонбио
с
т
риц скит
с
ког к
раља Ида
нтирсаи с
ин Гну
ра
, унук Лика и прау
нук Спарг
а
пит
ов. Ако ј
е
Ана
ха
рсид,з
аис
та
, биоизтепоро
дице
, ондаг
ај
еу
биоње
г
оврође
нибрат
,ј
ерј
еИда
нтирсбиосин
Са
улиј
а
, аСау
лиј
еј
ебашубиоАна
ха
рсида
.
77)
Алиј
аса
модПелопоне
жаначуоиј
е
днудруг
упричу, на
име
, дај
ес
кит
с
кикра
љ пос
лао
Ана
ха
рсидауХе
ладуидај
еонт
а
моиша
оушколу, пака
дс
ев
рат
иокући, ре
ка
ој
екра
људасу
с
в
иХе
лениј
акоз
а
уз
е
т
имудрошћуидас
еј
е
диносаСпа
рт
анцимаможепамет
нора
з
г
ов
ара
т
и. Ово
с
у,додуше,из
мислилиуша
лис
амиХе
ле
ни.Иова
јчов
екј
е
, ка
кос
а
мве
ћра
ниј
ес
поме
нуо,г
ла
вом
пла
тио.Тог
ај
ес
на
шлоз
богтог
ашт
ој
епримиот
уђеобича
ј
еиштос
едружиос
аХеле
нима.
ОкраљуСкиле
ј
у
78)
Мног
ог
одинака
с
ниј
едоживе
ој
ес
личноиАриј
а
питовс
инСкиле
ј
. Ариј
апит
ус
е, на
име
,
поре
ддруг
ихсинов
а
, родииСкилеј
. Ње
г
овама
ј
каниј
ебилаСкића
нк
а,нег
оизИс
триј
е,ионаг
ај
е
на
училада г
овори и пише хе
ленс
ки. Пос
ле из
в
ес
ногв
ремена Ариј
а
питаубиј
е на пре
ва
ру
Спа
рг
апит,краљАг
а
т
ирс
а
, идођ
енапре
с
т
оСкилеј
,т
еуз
меоче
вуже
ну,кој
ас
ез
ва
лаОпе
ј
а
. Ов
а
Опе
ј
ај
ебилаСкићанкаисањомј
еАриј
апитима
ос
инаОрика
. Скиле
ј
усе
, иа
кој
ебиос
кит
с
ки
к
раљ, ниј
еника
кос
виђаоск
ит
с
кина
чинжив
ота
, не
г
ој
ерадиј
еживе
ока
оХе
ле
ни, ј
ерј
ет
а
кобио
в
а
спит
а
нј
ош оддет
ињс
тв
а
, пај
еов
акопост
упао. Онбичес
т
одов
одиос
кит
с
кувој
скууг
ра
д
Борис
т
енит
а(аов
иБорис
те
нића
нит
врдедас
умиле
т
ск
аколониј
а
) ика
дг
одбиСк
иле
јкњима
дола
з
ио, ост
а
виобивој
с
кунапољуиз
ва
нг
ра
да
, ас
амби, чимбиуша
оуг
радиз
а
тв
ориока
пиј
е,
с
кину
ос
ас
ебеск
ит
с
кооделоиобука
охе
ле
нс
ко,пабибе
зоружанеибилока
кв
епра
тњеот
ишаона
т
рг
. (Нак
апиј
а
мај
ес
та
ј
алас
т
ражадаг
ане
киСкитнебивидеоут
омоде
лу.) Иина
чеј
еонживе
ои
понаша
ос
ека
оХе
ле
нипринос
иој
ебог
овимажрт
веонак
ока
кој
ет
обиообича
јкодХе
лена
. Ка
д
бит
упров
е
оме
се
цивишеда
на, онбипонов
ообука
ос
кит
с
кооделоиот
иша
она
т
рагуСкит
иј
у
.
Тој
еонче
ст
ора
дио,пај
еча
кса
г
ра
диоикућууБорис
те
нуиожениосеизтогг
рада
.
79)
Пос
војприлициње
мус
ет
ададе
силај
еднане
прилика
, ит
оподсле
де
ћимоколнос
т
има.
За
же
леој
едабудепосв
еће
нуБа
ховеиДионис
овемист
е
риј
е
, а
лика
дј
ена
дњимт
ре
ба
лодас
е
из
в
рши обре
д пос
ве
ће
ња
, на не
бу с
е пој
ав
ило не
ко в
рло з
на
ча
ј
но з
на
ме
ње
. Има
ој
еу
борис
те
нит
с
комг
ра
дукућу, кој
уса
мма
лопреве
ћспоме
ну
о, ит
ој
е
днудивнупа
ла
туок
ок
ој
есу
с
т
а
ј
а
лес
финг
еиорловиодбелогме
рмера
. У тукућуударибогс
вој
оммуњомионадот
еме
ља
из
г
ори. Али, ипоре
дт
ог
а
, на
дСкилеј
е
мбудеиз
в
рше
нобре
дпосв
еће
ња
. Скитисусеис
мев
алис
хе
ле
нс
ким с
ве
ча
нос
тимауча
стбог
аБа
ха
, ј
е
ронисма
тра
ј
удај
ег
лупос
тпрона
ла
з
ит
иј
е
дно
божа
нс
т
вокој
ена
водиљудедаполу
де. Ка
дј
еСкиле
јбиопос
ве
ће
нуБаховемис
т
ериј
е
, от
рчи
ј
е
данБорист
е
нића
нинСкит
имаика
жеим:
''Скит
и, винамс
еруг
ат
ешт
оуна
сула
з
ибожанс
тв
оишт
опа
дамоуба
ха
нтс
киз
анос
, ае
во
с
а
дј
енашбогуша
оиува
ше
гкра
ља
, ионј
епаоуба
ха
нт
с
киз
а
носиса
дј
еиз
ва
нс
е
бе.Акомине
в
е
ру
ј
е
т
е,авиха
ј
де
т
ез
амном, паћува
мпока
з
а
ти.''
Иск
ит
с
киг
ла
ва
рипођуз
ањимуг
ра
дг
деихБорист
е
нића
нинпота
ј
ноодв
еденај
е
днуку
лу
.
Ка
дсеСкиле
јпој
ав
иоубаха
нт
с
којповорциипролаз
иопоре
дњих, пака
дсуСкит
ив
иде
лидај
еу
ба
ха
нт
с
комз
а
носу
, онисес
т
рашноу
з
руј
а
ј
уиј
а
веце
лојвој
сцишт
асувиде
ли.
80)
Чим с
епос
лет
ог
аСкиле
јв
ра
тиоус
в
ој
уз
е
мљу
, Ск
ит
иг
аз
ба
цеспрес
т
олаипопнуна
пре
ст
оње
г
овабра
т
аОкт
а
ма
с
ада
,с
инаТе
реј
е
веће
рке
. Ка
дј
еСкиле
јс
аз
на
оз
адог
ађ
ај
еиз
богче
г
а
мус
етоде
с
ило,онпобег
неуТра
киј
у. Чув
шит
о, Ок
та
ма
с
а
дпођесвој
с
комнаТракиј
у
, пака
дј
е
доша
одоИс
т
ра
, доче
кај
уг
аТрача
нисвој
с
коми, ка
дј
ет
ре
балодадођедобитке
, Сит
а
лкпоша
ље
Окт
ама
са
дупос
ла
никеипоручимуово:
143
''За
штодасет
уче
мо? Тис
ис
инмој
ес
е
ст
реикодт
е
бес
енала
з
имојбра
т
. Из
ручитимени
бра
т
а
, паћуј
ат
е
бииз
ручит
иСкиле
ј
а
, т
енит
ићеш тис
вој
увој
с
куиз
лаг
ат
иопа
с
нос
т
и, аниј
а
мој
у
''.
Томуј
еСит
алкј
а
виопреког
ла
сника, ј
е
рј
еСит
а
лковбратбиопобе
г
а
оОк
та
ма
с
а
дуи
на
лаз
иос
екодње
г
а
. Окта
мас
а
днат
оприс
та
неиСита
лкуиз
ручис
вогуј
ак
ауз
а
ме
нуз
асв
огбра
т
а
Ск
иле
ј
а
. Ка
дј
еСит
а
лкдобиос
вогбра
т
ауруке
, онсеодма
хпову
че, аОкт
а
ма
с
а
додмахналицу
ме
ст
аодру
биСкиле
ј
уг
ла
ву. Ето, т
а
кољубоморночува
ј
уСкит
ис
вој
еобича
ј
еи т
а
кост
рог
о
к
ажња
ва
ј
усв
еонекој
ипримај
ут
уђеобича
ј
е
.
О број
уСкита
81)
Нис
а
мбиоус
та
њудапокупимт
а
чнепода
т
кеоброј
уСкит
а, в
ећс
амоњиховуброј
учу
о
ра
з
неприче, покој
имачасимав
рломног
опра
вихСкита
, ачасихимав
рлома
ло. Свој
имочима
с
а
моволиковиде
о: из
ме
ђуБорис
т
енаиХипанисана
ла
з
ис
е,ка
коса
ммалопрере
ка
о,ј
е
данпре
де
о
к
ој
и се з
ове Екс
ампе
ј
, иј
е
да
нг
ора
к из
в
ор кој
и ут
иче у Хипа
нис и чини ње
г
ову в
оду
не
упот
ре
бљив
омз
апиће
. Ут
омпре
делус
т
ој
иј
еда
нбронз
а
никот
ао,к
ој
иј
еше
стпу
таве
ћиодв
рча
шт
ос
ена
лаз
инау
шћуПонт
а
, апос
т
ав
иог
ај
еондеПау
са
ниј
а,с
инКле
омброт
ов.Коов
ака
вкот
ао
ниј
евиде
о, ј
аћумуг
аописа
т
и. У ње
г
ас
т
анеше
стс
тот
инаврче
ва
, адебљиназ
идовамуиз
нос
и
ше
с
тцоли, ионј
е, ка
косет
амоприча
, на
прав
ље
нодшиљак
ас
т
ре
ла, ј
е
рј
еј
е
да
нодњихов
их
к
раљев
а, акој
ис
ез
в
аоАриј
а
нт
а
, хт
е
одаса
з
наколикоимаСкит
а, пај
ез
а
пов
е
диодамус
ва
ки
Ск
итдоне
с
ешиља
кодс
тре
ле
, из
апре
тидаћеона
јконебу
дедонеобитипог
убље
н. Идоне
с
ена
муј
еог
ромнаколичинат
ихшиља
ка
, теонодлу
чидаодњихначини, з
аус
поме
нунас
е
бе
,ј
еда
н
с
поме
ник,пај
еодт
ихшиљак
аиз
лиоова
јкот
а
оииз
ложиог
ат
амоуЕкс
ампе
ј
у. Ет
о, т
ој
есв
ешто
с
а
мчуооброј
уСкит
а
.
82)
Оваз
емљане
маника
кв
ихна
рочитихз
нменит
ос
т
и, се
мре
какој
ес
уј
а
кове
ликеиимаих
ј
а
комног
о.Поре
две
лик
ихре
каиог
ромногпрос
тра
нст
ваз
е
мљеморамдас
поме
не
миј
еднуве
лику
з
на
ме
нит
ос
т кој
ај
е дос
тој
на див
ље
ња
. Ус
т
ени на обал
и рек
е Тира
с
а види сеј
а
с
но т
раг
Хе
раклов
ихног
у
, иониз
г
ле
даис
т
ока
оитра
гљудс
кихног
у, са
мој
еве
ликдв
ала
кт
а
. Толикоо
т
оме,ас
ададасевра
т
имназ
а
поче
т
упричу.
Дариј
евпоходнаСките.Пре
лаз
акуЕвропу
83)
Докс
еДа
риј
еприпре
ма
оз
апоходпрот
ивСкит
аис
ла
ог
ла
сник
епода
ницимаиз
апове
да
о
им: ј
е
днимадапошаљувој
с
ку, друг
имадаопремебродове
, ај
еднимаопе
тданапра
вемос
тпреко
Тра
чкогБоспора
, упорног
ај
еодвра
ћа
оАрта
ба
н, Хис
т
а
сповсиниДа
риј
е
вбрат
, данекре
ће
прот
ивСкит
а, ука
з
уј
ућинањиховосирома
шт
во. А к
адДариј
ениј
епос
луша
оњег
ов
екорисне
с
а
ве
т
е,онс
еос
т
ав
ит
ихса
ве
т
а
, аДа
риј
е
, кадј
есв
ебилоприпре
мљено,кре
нес
авој
скомизСу
з
е.
84)
Туг
аз
а
моли ј
е
да
нПе
рсиј
ана
ц, Еоба
з
, кој
иј
еима
отрис
инаи с
ват
рој
ицас
убилау
Да
риј
е
војвој
сци, дамуост
а
виј
е
дногодњих.Да
риј
емуодг
оворидаћему,каодобромприј
а
те
љу,
из
а
тошт
ој
еумолбит
а
коскрома
н, ос
та
вит
ис
вут
рој
ицу.Докс
еЕобазра
дова
оимис
лиодаћему
с
инов
ибит
ипушт
ениизвој
ск
е, дотлеј
еДа
риј
ена
ре
диоонимакој
ис
убилиз
ат
оодре
ђенида
побиј
ус
веЕобаз
ов
ес
инов
е.Та
косуониз
аис
т
ат
а
моиост
а
ли, с
а
монеживи, не
г
оз
а
кла
ни.
85)
Да
риј
еондакре
неизСуз
еидођеуКа
лхе
дониј
унаБос
пору, г
деј
ебиоса
г
ра
ђе
нмос
т, а
ода
т
лес
еук
рцанала
ђуиот
пловинат
а
коз
ва
не''Црнес
те
не'', з
ак
ој
еХе
ленит
врдедасура
ниј
е
билеплове
ћаос
трв
а,т
уј
ес
е
оухрамипос
ма
тра
оморе
,ј
е
рј
епог
леднање
г
абиоиз
ва
нре
дноле
п.
Овој
еморена
ј
лепшенас
ве
т
уидуг
а
чкој
еј
е
да
нае
с
тхиљадаис
т
ос
т
адиј
а
, аширинамуна
на
ј
ширем ме
ст
уиз
нос
итрихиља
деит
рис
т
от
инес
та
диј
а
. Ушћеовогмораширокој
ече
тири
с
т
а
диј
а, адужинаушћа, ус
тв
ариова
јт
ес
на
ц, кој
ис
ез
ов
еБоспор, инакомеј
ес
аг
ра
ђе
нмос
т,
из
нос
иок
ос
т
одва
де
се
тс
т
адиј
а
, ио
нс
епродужуј
еуПропонт
иду
, аова
, опе
т
, имаширинуодпе
т
144
с
т
от
инас
та
диј
а
, аду
жинај
ојиз
носихиља
дуиче
тирис
тот
инес
т
а
диј
а; у
лив
ас
еуХеле
с
понт,кој
и
ј
еширокс
е
да
мс
т
а
диј
а,адуг
а
чакче
т
ирист
от
ине
. АХе
ле
спонтс
ез
ат
имуливаута
коз
в
а
ношироко
Ег
е
ј
скоморе
.
86)
Тој
еова
коиз
ме
рено: з
авре
медуг
ихда
нај
еда
нбродпре
ва
липрос
е
чнода
њус
е
дамдес
е
т
хиља
дахва
т
и, аноћуше
з
де
се
тхиља
да.Тој
еондај
е
дномбродуодушћадоре
кеФа
сида(ј
ерј
ету
Црноморенај
дуже) пот
ребнодаплов
идев
етда
наиос
а
м ноћи, атоиз
нос
ис
т
оиј
еда
нае
с
т
мириј
адахва
т
и, или, пре
т
ворившисв
ет
оус
т
а
диј
е, ј
е
дана
ес
тхиљадаис
тос
т
а
диј
а. Аодоблас
т
и
СиндадоТе
мис
кире
, наре
циТермодонт
у(поштој
ет
уна
ј
в
ећаширинаЦрногмора
), т
ра
ј
евожња
т
рида
наидв
еноћи; т
оондаиз
нос
ит
рис
т
ат
риде
с
етхиља
дахва
т
и, илит
рихиља
деитрис
т
от
ине
с
т
а
диј
а.Етој
аса
мната
јна
чиниз
ме
риоиописа
оиЦрноморе
, иБоспориХе
лес
понт
,а
лиЦрном
моруприпадај
ош ј
едној
ез
е
ро, кој
ес
еуње
г
ау
лив
аиниј
еодње
г
амног
ома
ње
, акој
ес
ена
з
ив
а
''Меот
ис'', или''Ма
ј
к
а'' Црногмора
.
87)
Ка
дас
еДа
риј
ена
г
ле
даоЦрногмора
, пре
ве
з
ес
ена
т
рагдомос
та
, чиј
иј
ег
ра
дит
е
љ био
Ма
ндроклос
аСа
ма,пак
адј
ераз
г
леда
оиБоспор,подиг
ненањемудваст
убаодбеламе
рме
ра
,
инај
едномуре
жеа
с
ирс
кимпис
мом, анадруг
омхе
ле
нс
кимименасв
ихнародакој
еј
ев
одиоура
т
,
аводиој
ес
венародекој
еј
еима
оподс
в
ој
омвла
шћу. Њиховброј
,с
акоња
ницима
, абезпоморс
ке
с
наг
е,из
носиој
ес
еда
мст
от
инахиљадаљу
ди, доксефлотас
а
ст
ој
а
лаодше
с
тс
тот
инабродова
.А
онест
убоведоне
лисука
с
ниј
еБиз
а
нћа
ниус
војг
радиу
пот
ре
бљав
а
лиихка
ожртв
е
никОрт
ос
иј
с
ке
Арт
емиде
, с
емј
едногка
ме
накој
иј
ебиопуна
сирс
кихна
тпис
аикој
иј
еос
т
аок
одДионис
ов
ог
хра
мауБиз
а
нт
у. Амис
лимдасеме
ст
онакомеј
еДа
риј
ена
ре
диодасеподиг
немос
тнала
з
иба
ш
насре
динииз
ме
ђуБиз
ант
аихра
ма
, нас
амомушћу.
88)
Да
риј
еј
ебиој
а
коз
адов
оља
нмос
томиобдарипоклономодс
в
ег
аде
с
етт
а
лена
тањег
ова
г
радите
љаМа
ндроклас
аСа
ма
. Саделомт
ес
вот
еиз
радиМандроклос
ликумос
танаБос
поруи
к
раљаДариј
ака
кос
е
динапре
с
т
олуивој
скука
копре
лаз
ипре
комос
т
а
, пат
ус
ликупоклони
Хе
риномхра
му,анањојј
ебиоова
јна
тпис:
''Мандроклеподижемос
тт
ајз
ас
поме
нбог
ињеХере
;
Пос
та
виње
г
анаБос
пор,пориба
мадобримас
ла
вни,
Тет
акоов
е
нчасе
беиСа
мљаневе
ликомсла
вом,
Да
риј
ас
илногкра
љаис
пу
нивве
ликуже
љу.''
Ит
аког
ра
дите
љмост
аподижеисе
биспоме
ник.
Пролаз
аккрозТракиј
у.Ге
тс
кибогСалмокс
ис*
89)
Да
вшиМа
ндроклуда
рове
, пре
ђеДа
риј
еуЕвропуина
редиЈ
о
нцимадасла
ђа
маот
плов
е
пре
коЦрногморадоИс
т
ра, паданарецис
а
г
ра
деј
еда
нмос
тидаг
аондеса
че
ка
ј
у. Флотас
е
у
пра
воса
с
тој
а
лаодЈ
она
ца
, Еола
цаиХеле
с
понћана
. И флот
апрођеиз
ме
ђуКиј
ане
ј
с
кихс
те
наи
от
пловипра
воуИс
та
р, папођеузИс
та
рпунадвада
навожњеит
амог
десенала
з
иј
еднокорито
ре
ке
, из
ак
ог
асеодма
х Ис
т
арра
чвауру
кав
це
, подиг
нуј
е
да
н мос
т. А Да
риј
епре
ђепреко
бос
порскогмост
аипродужик
розТра
киј
у,т
едођедоиз
в
ораре
кеТе
ара
, пасетуулог
орииос
т
ане
т
ридана
.
90)
Ст
а
нов
ници око Теа
рапричај
у да ов
а ре
ка
, поре
д ос
т
а
лих ле
ковитих с
ас
т
ој
а
ка
, има
на
рочит
умоћдаикоњеиљуделечиодшуг
е. Иматридес
е
тиос
амиз
в
ора, кој
ииз
в
ируизј
едне
с
т
е
не
, иј
е
дниодов
ихсухла
дни, доксудруг
ивру
ћи. Међу
тим, путдоовихиз
ворај
е
дна
кој
е
у
да
ље
нодХе
риногг
радакодПеринтаиодАполониј
енаЦрноммору,ионодобаме
с
т
ат
рај
едв
а
да
на.Ова
јТеа
руливасеурекуКонт
аде
з
д,аКонт
аде
з
дуАг
риј
ан,аАг
риј
а
нопетуХе
ба
р, аХе
ба
р
с
еулив
ауморекодг
радаЕна
.
145
91)
Доша
вши, дак
ле, нат
уреку
, Дариј
еј
ета
колог
орова
оиужив
а
оуњенојводи, пај
еиту
пос
та
в
иос
ту
бинањемуурез
аоов
ајнат
пис
:
''Из
вориТеа
рада
ј
уна
ј
ле
пшуина
ј
бољуводуодс
в
ихре
ка
; нат
еиз
вореј
е,нас
вомпоходу
прот
ивСкит
а
, доша
онај
ле
пшиинај
бољичове
кнас
ве
т
у,Хист
а
сповс
инДариј
е,кра
љПе
рсиј
а
наца
ицелогко
пна.''
Та
кој
ег
ла
с
иоов
ајнат
пис
.
92)
Кре
нувшиода
тле
, Дариј
едођедој
еднедруг
ере
ке
, кој
ас
ез
в
алаАрт
ис
к, акој
ат
е
чекроз
обла
с
тОдриз
а. Кадј
ес
тиг
а
онат
уре
ку, онура
диово: пока
жевој
сциј
е
дноме
ст
оинаре
дида
с
в
акивој
никпрођепоре
дње
г
аиданатомес
т
ос
та
випој
е
да
нка
ме
н. Кадј
евој
ск
аиз
вршила
ње
г
овонаре
ђе
ње
, кре
неонада
љеииз
ас
е
беост
а
виј
е
днуог
ромнук
аменухумку
.
93)
Предола
сканаИст
а
ронпокориГе
те
, кој
иос
ебимис
ледас
убе
с
мрт
ни. Ат
ра
чкапле
мена
изСа
лмиде
с
аиизобла
ст
ииз
надАполониј
еиМес
а
мбриј
е
, т
акоз
ва
ниСкирмиј
адииНипс
е
ј
ци
пре
дадумусебе
зборбе, докс
умус
еГе
ти, на
ј
храбриј
еина
ј
пошт
ениј
ет
рачк
опле
ме
, пркоснои
жилав
оодупрли,а
лис
убилиодма
хпокоре
ни.
94)
Ова
ко из
г
ле
да њихова бе
с
мрт
нос
т
: ве
руј
у да не умиру, не
г
о да умрли одла
з
ебог
у
Са
лмоксис
у. Дру
г
иопе
тна
з
ива
ј
уовогбог
аГе
белиз
ис. Св
а
кепе
т
ег
одинеодре
ђуј
уоникоцком
ј
е
дногиз
међ
ус
ебеишаљуг
ака
ог
ла
сникаСа
лмок
сису
, т
емупоручуј
уоноз
ашт
аг
амоле
. А
ша
љу г
аов
ако: ј
е
дни од њих мора
ј
удадржетри копља
, аоногког
ака
ог
ла
с
никашаљу
Са
лмоксис
у, ухв
ат
ез
арукеиног
е
,з
а
ма
хнуњимеибацег
ау
вис,т
акодападненаонакопља.Ако
с
еоннакопљапрободеиумре
, ондамис
ледаимбогука
з
уј
емилос
т
,а
копа
ков
ајнеумре,ве
руј
у
дај
ез
ат
окривг
ла
с
никидај
еонрђа
вчове
к,паондаша
људру
г
оггла
с
ника
. Порукубогуда
ј
уму
ј
ошдокј
ежив.Ов
иист
иТра
ча
нипушт
а
ј
ус
тре
лег
оренаг
роминамуњуипре
т
ебог
унанебу
,ј
е
р
мис
леданепос
т
ој
идруг
ибогне
г
оса
моњихов
.
95)
Ачуоса
модХе
ле
накој
ис
т
ануј
унаХе
лес
понт
у(инаЦрноммору) дај
еова
јСа
лмок
сис
биообичанчове
кидај
ебиоробнаСа
мукодМнес
а
рховас
инаПит
аг
оре
. Ка
дј
ета
мопушт
енна
с
лободуика
дј
ес
те
ка
ов
еликоима
ње
, в
ра
тис
еонсат
им има
ње
м ус
војз
а
в
ича
ј
. Поштосу
Тра
ча
нибилине
прос
ве
ће
ниив
рлобе
дноживе
ли, Са
лмокс
исј
еживе
оуЈ
ониј
иит
а
мосеу
поз
нао
скулт
урниј
имобичај
имане
г
ошт
осубилит
рачки. Онс
е
, наиме
, дружиосаХе
ле
нима
, ча
кис
а
с
ла
внимфилоз
офомПит
а
г
ором, пај
еусв
ој
ојкућина
чиниој
е
днут
рпе
з
а
риј
уипоз
ив
аонару
чак
на
ј
уг
ледниј
ег
ра
ђа
не. Пропове
даоим ј
еданионнињег
ов
иг
ос
т
инит
ињиховипот
омцине
ће
у
мре
ти, не
г
одаћедоћиуј
еда
нпре
де
ог
дећеве
чноживе
тииужива
тиусв
а
комз
а
довољс
т
ву. У
ме
ђувре
ме
ну
, докј
епос
ту
па
онас
поменут
иначинидокј
ет
опропове
да
о, г
радиој
еонс
е
бипод
з
емљомј
еда
нс
та
н. Ка
дј
ет
а
јподз
е
мнис
та
нбиог
от
ов,ње
г
ауТра
киј
инес
т
ане
, — онсеса
криј
еу
подз
е
мнис
т
анит
а
мопрове
детриг
одине
. Тра
ча
неј
ење
г
овне
ст
а
на
кт
ешкопог
одиоионис
уг
а
опла
кив
алимис
ле
ћидај
еумро. Алионс
ечет
врт
ег
одинеиз
нена
дапој
а
виме
ђуњимаиони
пове
рова
шеусв
ешт
оимј
еСа
лмокс
исприча
о.Ето,т
ој
еон, поњихов
уприча
њу,ура
дио.
96)
Шт
ос
еме
нет
иче
,ј
анит
иневе
руј
емнит
иодвишев
еруј
е
мдај
еонтора
диоиима
ост
а
н
подз
емљом, а
лиипакмис
лимдај
еов
ајСалмоксисжив
еомног
опреПит
а
г
оре.Уос
т
а
лом, мениј
е
с
в
еј
е
днодалиј
еСа
лмок
сисбиочов
е
килинек
иг
е
тс
кидома
ћибог
. Ет
о,т
акос
уживе
лит
иГе
т
ии,
к
адс
уихПе
рсиј
а
нципокорили, о
нисусеприкључилиос
т
а
лојв
ој
с
ци.
МостнаИс
тру.Положајскитс
кез
е
мље
97)
Ка
дј
еДа
риј
ес
т
иг
а
ос
ас
вој
омпе
шадиј
омнаИс
т
арика
дј
еце
лакопне
навој
ск
апре
шла
пре
коИс
т
ра, оннаре
диЈ
онцимадара
с
кинумостидаморна
рипођусањимнакопно. Ка
дсу
146
Ј
оња
нихте
лидаиз
в
ршеДа
риј
ев
она
ређ
ењеидара
с
кинумос
т
, мит
иле
нск
ивој
водаКоет
, син
Еркс
а
ндров,з
а
пит
акра
љадалибимуондоз
в
олиодаотомека
жес
вој
емишље
љеире
кнек
раљу
ов
а
ко:
''Гос
пода
ру,имашнамерудауда
риш с
авој
с
комназ
е
мљуг
десеневидеуз
ора
напољанит
и
ика
квинас
е
ље
ниг
ра
дов
и. Доз
в
олидаова
јмос
тос
та
не, иос
т
ав
идаг
ачува
ј
уоникој
ис
уг
аи
с
а
г
ра
дили. Акопа
куспемодана
ђе
моСкит
е, ка
ошт
осмоина
умили, мићемосепре
коње
г
а
в
ра
тит
и, ааконамнепођ
ез
арукомдаихнађ
емо,ондана
мј
еос
иг
у
раноповла
че
ње
. Небој
имс
еј
а
даћена
сСкит
иуборбипобе
дити,не
г
ос
епребој
имдаихне
ћемомоћипрона
ћиидаће
мопа
ст
иу
не
куклопкуиима
т
ине
прилика.Амождаћене
корећидај
атоз
богсе
бег
ов
оримдабихт
уост
а
о;
ј
а
, кра
љу,ме
ђут
им, мис
лимдај
еов
а
јмојпредлогоднај
ве
ћекорист
из
ат
е
бе,ашт
осеме
нет
иче,ј
а
усв
акомс
лу
ча
ј
уиде
мс
атобоминећудаос
т
анемовде
.''
Да
риј
ус
еова
јпре
длогј
а
кодопа
дне
, памуова
коодг
овори:
''Приј
а
те
љус
аЛе
з
ба
, акос
еживиз
драввра
тим ку
ћи, дођикме
нидат
исекра
ље
вс
ки
одужимз
ат
војодлича
нс
а
ве
т
.''
98)
Рек
ав
шит
о, з
ав
е
жешез
де
с
етчворов
анауз
да
маипоз
ов
енадог
ов
орј
онск
ет
ира
не, паим
ре
чеово:
''Ј
онци, пов
лачимнаре
дбукој
ус
амва
мраниј
еиз
да
оупог
ледумос
т
а
, нег
ое
вова
мовеу
з
де
иуз
митес
ва
когда
напој
е
данчвориодрешитег
а
. Акос
еј
аз
атовре
меневра
тим, докне
одре
шит
ес
в
ечворов
е, може
теондаслободнодас
ес
ав
ашимбродовимав
рат
итекући. А дотог
в
ре
ме
на
, поштос
амс
епредомис
лио,чува
ј
т
емос
тинас
т
ој
т
енас
ва
киначиндас
енепокв
а
риида
ос
т
а
неудобромс
т
ању
. Акот
оиз
в
ршит
е
,у
чиниће
т
емив
еликуус
луг
у.''
Рек
ав
шит
о,из
данаре
ђе
њез
апокрет
.
99)
Ис
пре
дСкитиј
епре
маморунала
з
ис
еТра
киј
а
. Скит
иј
але
жиодма
хиз
аТрак
иј
еуист
ом
з
аливуикрозњут
е
чеИс
та
р, чиј
еј
еушћеокре
ну
топре
мај
уг
оист
оку.Садћудана
з
на
чимколика
ј
еСкитиј
апочеводИс
трапас
кроздомора. Та
јпреде
о, кој
ис
епрот
е
жеодИс
т
ранаис
т
оки
ј
уг
оис
токс
ведота
коз
ва
ногг
ра
даКе
ркинит
иде, уст
ва
риј
ес
та
раСкит
иј
а
. Ода
т
лепочињедас
е
прос
тире
,ј
ош уве
ккаист
оммору,брдовитпре
део, укомес
т
ануј
уТауриј
ци, т
акоз
ва
ниКа
ме
нит
и
Хе
рз
оне
с
, кој
ис
ес
пу
шт
ауЦрноморе
, аипремаист
окудопиредомора
. ИСкит
иј
а
, ис
т
от
а
кокао
иАт
ика,г
раничис
есдвес
тра
неморем, ит
опремај
уг
уипре
маист
оку. Из
а
ис
т
а, уњојс
та
нуј
у
Та
уриј
ци, ис
т
ок
аока
дуАтици,наполуос
т
рвуСу
ниону
, кој
ес
епружаумореодопшт
инеТорика
доопшт
инеАна
флис
т
а
, небис
т
анова
лиАт
иња
ни, нег
оне
кодру
г
опле
ме.А т
ос
помињемдабих
у
поре
диома
лос
аве
лик
им. Ис
т
ој
ет
акоист
ауриј
скомз
е
мљом. А ономекониј
епловиоо
коов
ог
де
лаАтике
, њемућунадруг
ина
чинт
ообј
а
с
нити. Тобибилоис
т
ока
окадбиЈ
а
пиг
иј
упре
с
елили
одБрент
ез
иј
а(Бриндиз
иј
а
) доТаре
нт
а
, пакадбинана
ст
а
лом полуос
трв
ус
та
нова
оне
кидруг
и
на
род, анеЈ
а
пиг
и. На
в
еоса
мдвас
личнапримераста
уриј
с
комз
е
мљом, амог
а
обихнав
е
ст
ии
мног
одру
г
их.
100) А из
аТау
риј
а
цас
т
ануј
уопетСк
ит
и, ит
ода
љенаис
т
очнојобалимора, аиназ
а
па
дним
оба
ла
маКимериј
скогБос
пораиМеот
с
когј
ез
е
рас
ведоре
кеТа
на
ис
а
, кој
ас
еуливауз
аливовог
ј
е
з
е
ра.Анас
е
ве
руодИс
т
ра,премаунут
ра
шњос
т
икопна
, Скит
иј
асег
ра
ничипрвосаАг
а
т
ирс
има,
паондас
аНеурима
, аз
а
тимс
аАндрофаг
имаина
ј
з
адс
аМе
ла
нхле
нима
.
101) Ск
ит
иј
аимаобликчет
вороу
г
ла,чиј
ес
едвес
т
ранеос
ла
ња
ј
унаморе
, аукопноз
ала
з
иис
то
оноликок
оликос
епрост
иреузоба
лу
. ОдИс
т
ра, наиме
, доБорис
те
наимаде
с
етданахода
, аод
Борис
т
енадоМе
от
скогј
е
з
е
раист
от
олико, докј
еодморс
кеоба
леупра
вцуунут
рашњос
т
ик
опна
доМела
нхле
на, кој
ист
а
нуј
уиз
на
дСкит
а
, пот
ре
бнодва
де
се
тданахода
. Помомра
чу
на
њу, ј
еда
н
да
нходаиз
носидв
ес
тот
инес
т
адиј
а. Та
кој
еСкит
иј
аодис
т
окапре
маз
апа
дудуг
а
чкачет
ири
хиља
дест
а
диј
а, аупра
в
цус
ев
ерј
уг
, т
ј
. пре
мау
нут
ра
шњос
тикопнаис
т
отолико. Толикај
е
в
е
личинаовез
е
мље.
147
Скититражес
авез
никеме
ђуоколнимнародима
102) Поштој
еСкит
имабилој
а
снодас
енес
ме
ј
уса
миупушта
т
иуот
воре
нуборбусДа
риј
е
вом
в
ој
с
ком, поша
љуиз
а
с
ланикес
вој
им с
ус
едима
; аса
с
т
али сус
ет
а
кођеи њихови кра
ље
ви и
с
а
ве
т
ова
ли с
ус
еуве
з
ина
лет
ат
ак
ове
ликев
ој
с
ке
. Нас
а
ст
а
нкусубили: кра
ље
виТауриј
а
ца,
Аг
а
тирс
а,Неура
, паАндрофа
г
а
, Ме
ланхле
на
, Ге
лона
, БудинаиСа
урома
т
а
.
103) Одов
ихТа
уриј
циима
ј
уова
квеобича
ј
е
. Бродоломникеисв
еХе
ле
некој
иимпа
днуша
ка
принос
енажрт
вуИфиг
е
ниј
иитонаов
а
јначин: прв
оихпосв
ећу
ј
уиондау
да
реба
т
иномпог
лав
и.
Не
кика
жудаимбаца
ј
ут
еласаст
е
неупонор(ј
е
рсехрамна
лаз
инависокојист
рмојс
те
ни), а
г
лавуимна
биј
ај
унакола
ц. Друг
ис
ес
лажус
ат
имдас
ег
лав
анат
иченакола
ц,алика
жудасет
ело
неба
цас
ас
т
енеупонор, не
г
осеса
хра
њуј
еуз
е
мљу. Аз
абог
ињукој
ојпринос
ет
акв
ежртв
ека
жу
с
а
миТа
уриј
ци дај
ет
о Ифиг
ениј
а
, к
ћи Аг
а
ме
мнонова
. Саз
а
робљеним не
приј
ат
е
љимаов
ако
пос
ту
па
ј
у
: одс
ечесв
ак
иодњихј
е
дномег
ла
вуинос
иј
ес
вој
ојкући, пај
ена
т
акненаду
г
ачкумотку
иподиг
невис
окоиз
на
дкров
а,на
ј
чешћеиз
на
ддимња
ка
. Тврдедаовег
ла
веле
бдек
аочу
варинад
це
ломкућом. Живеодра
т
аипља
чке.
104) Аг
а
тирс
ис
укицошиина
рочит
ос
ера
докитез
ла
т
ом, ас
аже
намаз
ај
е
дничкиопштедаби
с
в
ибилиј
е
да
ндру
г
омебра
ћаида
, к
аорођ
аци, небиј
еда
ндруг
омз
ав
иде
линит
иј
е
дандруг
ог
мрз
е
ли. Ост
а
лис
уимобича
ј
ис
короист
ика
оикодТра
чана
.
105) АНеуриима
ј
ус
кит
с
кеобича
ј
е.Завре
меј
е
дногпоколе
њапреДа
риј
аморалис
уна
пус
т
ит
и
с
в
ој
уз
е
мљуз
богз
миј
а
. Мног
есус
ез
миј
епој
а
вљива
леизњиховез
емље
, ај
ош в
ишеихј
еупа
дало
с
поља
, изпус
т
иње, докнис
убилиприс
иљенидана
пус
т
ез
е
мљуидас
ена
с
е
леме
ђуБу
дине.
Из
г
ле
дадас
усв
иов
иљудичаробњаци, ј
е
рСкит
и,паиХе
ленина
ст
а
ње
ниуСкитиј
и,пр
ича
ј
удас
е
с
в
аки Не
ур ј
еда
нпутг
одишњепре
т
ва
ране
колик
о да
на у в
ука
, аз
а
т
им поново добиј
ас
вој
првобит
ниоблик.Ме
ненис
умог
лиут
одаув
ере
, алиониупорнот
врдедај
ет
оис
т
ина
, пас
еча
ки
з
ак
лињу
.
106) Андрофа
г
иима
ј
уна
ј
с
уровиј
еобичај
енас
ве
ту
, анема
ј
уни пра
вдениз
а
кона
. Ба
вес
е
с
т
оча
рст
вомиоблачесесличнока
оиСкити, аима
ј
ус
војпос
е
банј
е
з
ики, ј
е
диниодс
вихов
их,
хра
нес
ељудс
кимме
с
ом.
107) Св
иМела
нхле
нинос
ецрнаоде
ла,пасупотимоде
лимаидобилис
вој
еиме
, аима
ј
уск
ит
с
ке
обича
ј
е
.
108) Будинисуј
е
днов
е
ликопле
меиимаихмног
онаброј
у,аима
ј
уј
ак
оплав
еочиириђукосу.
Уњиховојз
емљис
а
г
ра
ђе
нј
еј
е
да
ндрв
ениг
ра
дкој
ис
ез
ов
еГе
лон. Св
ак
ас
т
ранањег
ов
огз
идадуг
а
ј
ет
риде
се
тс
та
диј
а
, априличној
еив
ис
ок,ис
авј
еоддрве
т
а,аику
ћеихрамовисуоддрв
ет
а
. Та
мо
имас
ве
т
ишт
ахе
ленс
кихбог
ов
акој
асуук
ра
ше
нака
ои уХе
ла
дикипов
има
, жрт
ве
ницимаи
дрв
енимхра
мов
има, пасв
акетре
ћег
одинеприре
ђуј
ус
ве
ча
нос
туча
с
тбог
аДионисаипа
дај
уу
ба
ха
нт
с
киз
анос. ОвиГелонис
упорекломХе
лени, к
ој
исус
екадс
уихпроте
ра
лиизт
рг
ова
чких
на
се
ља
, билинас
е
лилиме
ђуБудине
, аиј
е
з
икимј
еме
ша
винаск
ит
с
кихихеле
нскихре
чи.
109) Будининег
ов
ореис
тим ј
е
з
ик
ом инеживеист
ока
оГе
лони. Будинис
ус
та
рос
еде
оции
с
т
оча
рииј
е
диниодов
ихнародај
едуплодовеодсмрек
е, докс
уГе
лониз
е
мљора
дници, хра
нес
е
хле
бомиба
весеба
шт
ова
нст
вом, ас
та
с
омибој
омкожера
з
лику
ј
ус
еодБудина
. Хеле
нипог
ре
шно
на
з
ив
а
ј
уБу
динеГе
лонима
. Зе
мљаим ј
еобра
с
лараз
новрс
ним и г
ус
т
им шумама
, укој
имас
е
в
е
ћиномна
лаз
ев
е
ликај
е
з
е
раокруженамочва
ра
маиобра
слат
рс
ком. Туселов
евидреида
брови,
паидру
г
ез
ве
рис
ачет
в
ороу
г
лас
т
имлице
м; њиховимкожа
мапост
а
вља
ј
усв
ој
екожухе
, ањихов
а
ј
а
ј
аупот
ребља
ва
ј
уз
алече
њема
т
е
рице.
148
Амаз
онке
110) А з
аСауромат
ес
еовоприча: ка
дсуХеле
нира
тов
алисАма
з
онка
ма(Скит
ина
з
ива
ј
у
Ама
з
онке''Оиорпа
та
'', шт
онахе
ле
нс
ком ј
е
з
икуз
на
чи''мужоу
бица'', ј
е
р''оиор'' з
на
чи чов
ек
, а
''па
та
'' з
на
чиубит
и), т
а
дасу, ка
кос
еприча, пос
лепобедекодТе
рмодонт
аХеле
ниотпловилина
т
рилађ
есонимАма
з
онка
макој
ес
уус
пе
лидаз
а
робе
, аовес
унапучининапа
ленамушка
рцеи
с
в
еихпоу
биј
але
. Оненисуз
на
лез
абродовенит
исуумеледарукуј
укрмама
,ј
едриманиве
с
лима
,
не
г
ос
у, ка
дс
упоубиј
а
лес
вемушка
рце,пус
т
иледаихносив
ет
а
рит
а
лас
и, пасут
акодоспеледо
г
радаКремнауМе
от
скомј
е
з
е
ру.Ов
ајг
ра
дна
лаз
ис
еуз
емљис
лободнихСкита
. Тусус
еАма
з
онке
ис
крца
лесала
ђаикрс
т
арилепооколнимпре
де
лима. Одпрвее
рг
еленакој
усуна
ишлеоте
лесу
к
оњеи, ј
а
шућинакоњима,пља
чка
лес
ус
кит
с
кана
с
еља.
111) Ск
ит
ис
убилиуне
доумицишт
адара
де
,ј
е
римниј
ебиопоз
на
тнињиховј
ез
ик,нињихов
о
оде
ло,нис
а
мнарод,инисуника
коз
на
лиотку
дсудошле
, амис
лилис
удас
уонемладимомци;
на
ј
з
адипа
кс
ту
песњимауборбу.УборбиСк
ит
имапа
днеурукене
колик
оњихов
ихле
шев
аит
ако
доз
на
ј
удас
ут
оже
не
. Онис
епоса
ве
т
уј
уиодлучедаихвишеника
конеубиј
а
ј
у, нег
опрот
ивњих
пошаљеонолик
ос
в
ој
ихмла
дихмома
как
оликој
еињихбило. Ов
имана
редедаподиг
нулог
ору
близ
инилог
ораАма
з
онкиидара
деоноис
т
ошт
оионераде
; аа
коихоненападну,дасенеборе,
не
г
одас
едадуубе
кс
тв
о; ака
дпре
с
та
нудаихг
оне
, дапоноводођублиз
уњихидаподиг
нулог
ор.
Тос
уСкитиодлучилиз
богт
ог
ашт
ос
ухт
елидаимонеродеде
цу.
112) И мла
дићиучинеона
кока
коим ј
ебилона
ређ
ено. Ка
дсуовевиде
ледамла
дићинису
дошлисарђа
вим наме
рама, ос
т
ав
илесуихнамиру
. Алис
еизда
науда
нприближав
аолог
ор
лог
ору
. НиАма
з
онкеанимладићинисуима
линишт
адруг
одооружј
аи к
оња
. И онис
ус
е
из
држа
ва
ли, ка
оио
не
, одловаипља
чке
.
113) АокоподнеАма
з
онкес
уималеова
јобичај
: ра
з
ишлебис
епој
една
, подвепода
љеј
е
днаод
друг
едав
ршену
жду.Скитит
оприме
теиура
дет
оист
о.Ај
еда
нодњихпоку
шадаухва
т
иј
е
дну,и
онас
ениј
еопира
ла
, не
г
омус
ечакпода
ла.Ниј
еумеладаг
овори(ј
ерс
енис
ура
з
уме
в
али), ве
ћј
е
ру
комда
лаз
на
кдадођеииду
ћегда
нанатомес
т
оидас
ас
обомпове
де
,ј
ош ј
едногдруг
а
ра, аи
онанећес
а
мадоћи, нег
оћедове
ст
ис
ас
обомј
еднудруг
а
рицу.Чимс
емла
дићвра
тио, ис
причат
о
ос
т
а
лима.А идућегданадођенаономес
т
ос
ај
е
днимдруг
омина
ђеонуАмаз
онкуиј
ош ј
еднус
а
њомг
деихче
ка
ј
у
. Кадс
уз
ат
очу
лиос
т
алимла
дићи,ионипохва
т
а
ј
уос
т
алеАма
з
онке
.
114) От
адас
успој
илис
вој
елог
оре
,з
а
ј
еднос
енас
т
анилиисв
акиј
еу
з
еоз
аже
нуонусакој
омј
е
првобиост
упиоуодносе
. Муже
винисубилиус
т
ањуданаучеј
ез
икже
на
, доксуже
ненаучиле
ј
е
з
икмуже
ва
. Кадс
уве
ћмог
лидасес
пора
з
уме
в
ај
у,ре
кошему
же
виАмаз
онка
ма
:
''Миимамородите
љеиимањаинет
ребаидаљеова
кодаживимо,не
г
охај
де
модаживимо
с
аос
та
лима
. Та
моће
т
ена
мј
единов
ибитинашеженеинет
ре
бај
унамдру
г
е.''
Овеимнат
оова
коодг
оворе
:
''Минеможе
моживе
тисв
ашимжена
ма
,ј
е
рсмона
викну
т
енај
е
дне
, аоненадруг
еобичај
е
.
Миг
а
ђа
мос
тре
ла
ма
, ба
цамокопља, ј
аше
мокоње, анез
на
модара
диможе
нскепослов
е; ава
ше
же
ненеба
вес
етимпос
ловимакој
ес
мона
број
а
ле
, ве
ћонеоба
вља
ј
уже
нскепос
ловеис
едена
к
олимаиникуднеиду
, пачакниулов
. Мисе
, дакле
, сњимане
ће
момоћисла
г
а
т
и. Ве
ћак
ос
т
е
ре
шилидасеснамаоженит
еиа
кохоће
тедадока
же
т
едасна
маима
т
еча
сненамере
, тоидит
е
с
в
ој
имродите
љима
, уз
мит
есв
ојде
она
с
ле
дст
ваиондадођ
ит
едас
а
миживимо.''
115) Имла
дићиприс
т
анунато.Ка
дс
упримилисв
ојде
оима
ња
, дођупонов
оАма
з
онкамаионе
имт
а
даов
оиз
ј
а
ве
:
''Ст
ра
хна
сј
ек
адпомис
лимодатре
бадаост
а
не
моуовојз
е
мљи, првоз
а
тошт
ос
мова
с
одв
ој
илеодоче
ва
, аз
ат
имшт
ос
мона
не
леве
ликушт
е
тув
ашојз
е
мљи.Не
г
о,ка
дс
т
ев
ећре
шилида
149
с
есна
маоженит
е
, ондахај
де
тедаз
а
ј
е
дноов
оурадимо: дас
еодсе
лимоизовез
е
мљеи