Gramatika njemačkog jezika
Perfekat (prošlo vreme)
Perfekat je prošlo sloţeno vreme.
Gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola.
Pomoćni glagol je uvek na drugom mestu u rečenici i on je u ličnom glagolskom obliku, dok
se glavni glagol nalazi na kraju rečenice.
I Perfekat sa pomoćnim glagolom haben grade:
1.
2.
3.
4.
5.
Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu – koga, šta?)
Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu)
Bezlični glagoli (imaju samo 3.lice jednine i koriste se sa zamenicom es)
Trajni neprelazni glagoli (helfen, stehen, schlafen…)
Kad je haben glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni
npr. Ich habe eine Katze gehabt.
II Perfekat sa pomoćnim glagolom sein grade:
1.
2.
3.
4.
Svi glagoli kretanja, promene mesta
Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen, einsschlafen…)
Glagoli bleiben i werden.
Kad je sein glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni
npr. Ich bin gute Sängerin gewesen.
Perfekt je jedan od tri oblika izražavanja prošlosti u njemačkom jeziku. Tvorimo ga sa
pomoćnim glagolima haben ili sein i PARTICIPOM PERFEKTA.
• Tvorba participa kod pravilnih glagola:
FORMULA GE + KORIJEN GLAGOLA + T
machen - ge-mach-t
tanzen - ge-tanz-t
spielen - ge-spiel-t
• Tvorba participa kod sloţenih glagola sa prefiksom:
FORMULA PREFIKS + GE + KORIJEN GLAGOLA + (E)T
aufräumen – auf-ge-räum-t
abtrocknen – ab-ge-trockn-et
• Tvorba participa kod nepravilnih glagola:
FORMULA NEMA FORMULE, MORA SE NAUČITI NA PAMET!!!
gehen - gegang-en
essen - gegess-en
sehen – geseh-en
schlafen – geschlaf-en
schreiben – geschrieb-en
vergessen – vergess-en
trinken – getrunk-en
Prije svega se treba naučiti kada se PERFEKT tvori sa glagolom haben a kada sa sein;
Najjednostavnije pravilo je:
• Kada glagol izraţava promjenu mjesta ili stanja, tada se PERFEKT tvori sa glagolom
SEIN;
Ich bin nach Hause gegangen. – Otišao sam kući.
Ich bin nach Wien gefahren. – Otišao sam u Beč.
• Promjena stanja;
Ich bin eingeschlafen. – Zaspao sam.
Ich bin aufgewacht. – Probudio sam se.
Ich bin aufgestanden. – Ustao sam.
• Kada glagol ne izraţava promjenu mjesta ili stanja, tada se PERFEKT tvori sa glagolom
HABEN (statični glagoli);
Ich habe meine Hausaufgaben geschrieben. – Pisao sam svoj domaći rad.
Ich habe Milch getrunken. – Pio sam mlijeko.
Ich habe bei meinem Freund geschlafen. – Spavao sam kod svog prijatelja.
Prezent
Prezent je glagolski oblik kojim se iskazuje sadašnjost, odnosno radnja koja se odvija u
trenutku govora. MeĎutim, kao i u našem jeziku, prezentom se mogu izraziti i druga glagolska
vremena.
Prezent se gradi tako što se na infinitivnu osnovu glagola dodaju nastavci za odreĎeno lice.
Infinitivna osnova se dobija kada se glagolu odbije –en, npr. spielen – spiel.
Nastavci:
1. e
2. st
3. t
1. en
2. t
3 en
Ako se infinitivna osnova završava na: –t, –d, –m, –n, onda se umeće –e, npr. arbeitet
Ako se infinitivna osnova završava na: –s, –ss, –ß, –z, –tz, onda se za 2.lice jdn. dodaje samo
–t (a ne –st), npr. du reist (reisst).
Pluskvamperfekat
Pluskvamperfekat je sloţeno, davno prošlo vreme.
Moţe stajati samostalno, a moţe i prethoditi radnji u preteritu.
Gradi se: preterit pomoćnog glagola haben ili sein + particip II
Da li će biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili
sa sein.
Ich hatte alles selbst gemacht. (Sve sam sam bio odradio)
Ich war so schnell gelaufen. (Vrlo sam brzo bio trčao)
Nachdem ich alles gemacht hatte, ging ich in die Stadt (Nakon što sam sve bio odradio, otišao
sam u grad).
Zaključak: Razlika u graĎenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome što je kod perfekta
pomoćni glagol u prezentu, a kod pluskvamperfekta je u preteritu. To je zbog toga što je
preterit starije vreme od prezenta, a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od
perfekta!
Preterit
Preterit u nemačkom jeziku odgovara našem imperfektu.
Preterit se u svakodnevnom govoru koristi češće od perfekta, jer je jednostavniji i prostiji
oblik.
Preterit slabih glagola
Gradi se tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci:
1. –te 1. -ten
2. -test 2. -tet
3. –te 3. -ten
npr. machen – machen – mach + nastavci (machte, machtest…)
Preterit jakih glagola
Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci:
1. /
1. –en
2. –st 2. –t
3. /
3. -en
npr. geben – gab + nastavci (gab, gabst, gab, gaben…)
Razlika u uporabi preterita i perfekta:
Ich öffnete mein Geschäft in der Schillerstraße.
Ich habe mein Geschäft in der Schillerstraße geöffnet.
Preterit je vremenski oblik glagola koji se upotrebljava za izraţavanje prošle radnje koja je
dovršena ine stoji više ni u kakvoj vezi s govornikom. Perfekt se nasuprot tome upotrebljava
kako bi se izrazila prošla radnja koja je sa stanovišta govornika još uvijek aktualna, tj. prošla
je radnja i u sadašnjosti jošod značaja. Uz to se perfekt upotrebljava mnogo češće od preterita
u razgovoru i u pojedinačnim izjavama u prošlosti, osim kada je riječ o pomoćnim i modalnim
glagolima.
Lista jakih glagola
Infinitiv
backen
beginnen
bekommen
beschreiben
beschließen
bewegen
biegen
binden
bitten
bieten
bleiben
braten
brechen
brennen
bringen
denken
dürfen
empfehlen
erschrecken
essen
fahren
fallen
fangen
finden
fliegen
Prezent (3.lice
j.)
bäckt
beginnt
bekommt
beschreibt
beschließt
bewegt
biegt
bindet
bittet
bietet
bleibt
brät
bricht
brennt
bringt
denkt
darf
empfiehlt
erschrickt
isst
fährt
fällt
fängt
findet
fliegt
Preterit
Particip II
Prevod
buk
begann
bekam
beschrieb
beschloss
bewog
bog
band
bat
bot
blieb
briet
brach
brannte
brachte
dachte
durfte
empfhal
erschrak
aß
fuhr
fiel
fing
fand
flog
hat gebacken
hat begonnen
hat bekommen
hat beschrieben
hat beschlossen
hat bewogen
hat/ist gebogen
hat gebunden
hat gebeten
hat geboten
ist geblieben
hat gebraten
hat/ist gebrochen
hat gebrannt
hat gebracht
hat gedacht
hat gedurft
hat empfohlen
ist erschrocken
hat gegessen
ist gefahren
ist gefallen
hat gefangen
hat gefunden
ist geflogen
peći
početi
dobiti
opisati
odlučiti
pokrenuti
pokrenuti
vezati
moliti
nuditi
ostati
peći
(s)lomiti
goreti
doneti
misliti
smeti
preporučiti
uplašiti (se)
jesti
voziti/putovati
pasti
hvatati
naći
leteti
fliehen
fließen
frieren
geben
gefallen
gehen
gewinnen
gießen
greifen
haben
halten
hauen
hängen
heben
heißen
helfen
kennen
klingen
kommen
laden
lassen
laufen
lesen
liegen
lügen
messen
mögen
müssen
nehmen
nennen
raten
rennen
reiten
rufen
schlafen
schaffen
schießen
schreien
schweigen
schwimmen
flieht
fließt
friert
gibt
gefällt
geht
gewinnt
gießt
greift
hat
hält
haut
hängt
hebt
heißt
hilft
kennt
klingt
kommt
lädt
lässt
läuft
liest
liegt
lügt
misst
mag
muss
nimmt
nennt
rät
rennt
reitet
ruft
schläft
schafft
schießt
schreit
schweigt
schwimmt
floh
floss
fror
gab
gefiel
ging
gewann
goss
griff
hatte
hielt
hieb
hing
hob
hieß
half
kannte
klang
kam
lud
ließ
lief
las
lag
log
maß
mochte
musste
nahm
nannte
riet
rannte
ritt
rief
schlief
schuf
schoss
schrie
schwieg
schwamm
sehen
sein
senden
singen
sitzen
sprechen
springen
stehen
steigen
sieht
ist
sendet
singt
sitzt
spricht
springt
steht
steigt
sah
war
sandte
sang
saß
sprach
sprang
stand
stieg
hat/ist geflohen
ist geflossen
hat gefroren
hat gegeben
hat gefallen
ist gegangen
hat gewonnen
hat gegossen
hat gegriffen
hat gehabt
hat gehalten
hat gehauen
hat gehangen
hat gehoben
hat geheißen
hat geholfen
hat gekannt
hat geklungen
ist gekommen
hat geladen
hat gelassen
ist gelaufem
hat gelesen
hat gelegen
hat gelogen
hat gemessen
hat gemocht
hat gemusst
hat genommen
hat genannt
hat geraten
ist gerannt
hat/ist geritten
hat gerufen
hat geschlafen
hat geschaffen
hat geschossen
hat geschrien
hat geschwiegen
ist
geschwommen
hat gesehen
ist gewesen
hat gesandt
hat gesungen
hat gesessen
hat gesprochen
ist gesprungen
hat gestanden
ist gestiegen
uteći, beţati
teći
smrzavati
dati
dopadati se
ići
pobediti
zalivati
hvatati
imati
drţati
klesati
visiti
podići
zvati se
pomoći
poznavati
zvoniti
doći
tovariti
pustiti
trčati
čitati
leţati
lagati
meriti
voleti, ţeleti
morati
uzeti
imenovati
savetovati
juriti
jahati
zvati
spavati
stvarati
pucati
vikati
ćutati
plivati
videti
biti
poslati
pevati
sedeti
govoriti
skočiti
stajati
penjati s
sterben
tragen
treffen
treten
trinken
tun
vergessen
verliern
verzeihen
wachsen
werden
werfen
wissen
ziehen
zwingen
stirbt
trägt
trifft
tritt
trinkt
tut
vergisst
verliert
verzeiht
wächst
wird
wirft
weiß
zieht
zwingt
starb
trug
traf
trat
trank
tat
vergaß
verlor
verzieh
wuchs
wurde
warf
wusste
zog
zwang
ist gestorben
hat getragen
hat getroffen
hat getreten
hat getrunken
hat getan
hat vergessen
hat verloren
hat verziehen
ist gewachsen
ist geworden
hat geworfen
hat gewusst
hat/ist gezogen
hat gezwungen
umreti
nositi
sresti
stupiti
piti
činiti
zaboraviti
izgubiti
oprostiti
rasti
postati
baciti
znati
vući
primorati
Particip II
Particip II se koristi za graĎenje perfekta i pasiva.
Moţe se koristit i kao atribut i priloška odredba.
1.) Particip II slabih glagola se gradi tako što se ispred infinitivne osnove stavi –ge, a iza
infinitivne osnove –t (ge-inf.osnova-t).
*Glagoli koji počinju na –be, –ge, –er, –ver, –zer, i oni koji se završavaju na –ieren, ne dobijaju prefiks –ge!
npr. spielen – ge+spiel+t- gespielt
studieren – studiert (završava se na –ieren!)
2.) Particip II jakih (nepravilnih) glagola se uči iz tabele.
Particip I
Particip I sluţi kao zamena za odnosne (relativne) rečenice.
Kada je partcip I upotrebljen kao atribut, od imenice na koju se odnosi dobija rod i broj, i
takoĎe se menja po pridevskoj promeni. Od participa I se lako moţe načiniti imenica.
U našem jeziku particip I prevodimo glagolskim prilogom sadašnjim.
Gradi se vrlo jednostavno, tako što se na infinitiv glagola doda d.
npr. schlafen – schlafend.
spielen – spielend.
*Izuzetak je glagol sein. Njegov particip I glasi seiend (seind).
Primeri:
Essende Frau (gospoĎa koja jede)
Weinendes Kind (dete koje plače)
Laufender Mann (čovek koji trči)
Die Vorbeigehende waren schön gekleidet. (Prolaznici su bili lepo obučeni – Particip I kao
imenica)
Futur I
Futur I je, naravno, buduće vreme.
Sluţi za iskazivanje radnje koja će se desiti u budućnosti.
Gradi se: prezent glagola werden + infinitiv
Primeri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ich werde nach Spanien fahren. (Putovaću u Španiju)
Du wirst bei mir zu Hause bleiben. (Ostaćeš kod mene kući)
Er wird besser werden. (Postaće bolji)
Wir werden ins Kino gehen. (Ići ćemo u bioskop)
Ihr werdet nach Hause gehen. (Vi ćete ići kući)
Sie werden Eltern werden. (Oni će postati roditelji)
Futur II
U principu, Futur II se veoma retko koristi.
Upotrebljava se za iskazivanje pretpostavke ili radnje koja će biti izvršena u budućnosti.
Gradi se: prezent glagola werden + particip II + haben ili sein*
*u zavisnosti da li glagol u Participu II gradi perfekat sa haben ili sein.
Primer: Du wirst alle Kuchen gegessen haben. (sp.sr. Budeš pojeo sve kolače / Poješćeš sve
kolače)
Infinitiv sa zu
Infinitiv sa zu je oblik koji se koristi za skraćivanje i pojednostavljanje rečenice, a pritom njen
smisao ostaje isti. U svakom slučaju, rečenica sa infinitivom i zu je manje komplikovana i
lepše zvuči.
Zu se uvek piše odvojeno od infinitiva glagola, a kada je u pitanju glagol koji ima odvojiv
prefiks (npr. aufstehen), konstrukcija će izgledati: prefiks+zu+infinitiv (sve zajedno, npr.
aufzustehen; ali kennen zu lernen!).
Primeri:
Teško je naći dobrog prijatelja – Es ist schwer, einen guten Freund zu finden.
Nije moguće popraviti ovaj bicikl – Es ist nicht möglich dieses Fahrrad zu reparieren.
Interesantno je čitati knjigu – Es ist interessant ein Buch zu lesen.
Ne zaboravi da poneseš loptu – Vergiss nicht, den Ball mitzunehmen.
Biće zanimljivo upoznati ove ljude – Es wird interessant sein diesen Mensche kennen
zu lernen.
6. Nije lako pospremiti ovu sobu – Es ist nicht leicht, dieses Zimmer aufzuräumen.
1.
2.
3.
4.
5.
Prilozi
Prilozi su nepromenljive reči.
Prilozima se bliţe opisuje neka radnja.
Oni nemaju poredbene oblike. Izuzeci su sledeći prilozi:
Pozitiv
bald
gern
oft
sehr
Komparativ
eher
lieber
häufiger
mehr
Superlativ
am ehesten
am liebsten
am häufigsten
am meisten
Vrste priloga:




Mesni prilozi
-odgovaraju na pitanje gde?
-da, dort, draußen, drinnen, hier, innen, irgendwo, nirgends, nirgendwo, woanders…
Prilozi za pravac
-odgovaraju na pitanje u kom pravcu?
-herauf, herunter, vorwärts, rückwärts, nach rechts, nach links, nach oben, dorthin…
Vremenski prilozi
-odgovaraju na pitanje kada?
-heute, gestern, vorgestern, morgen, übermorgen, jetzt, früher, bald, nie, oft, kaum,
selten, manchmal, meistens, erst…
Prilozi za način
-leider, natürlich, warscheinlich, bestimmt, eventuell…

Konjunkcionalni prilozi
-zamenjuju prave veznike
-also, trotzdem, nämlich, deshalb, dazu, jedoch, schließlich…
Zamenički prilozi
Zamenički prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja.
Postoje 2 oblika, jedan se odnosi na ljude i ţivotinje, a drugi na stvari i dogaĎaje.
Za ljude
Za stvari i događaje
für wen
wofür
mit wem
womit
zu wem
wozu
bei wem
wobei
auf wen
worauf
über wen
worüber
an wen
woran
Primeri:
1. Woran denkst du? (O čemu razmišljaš?)
2. An wen denkst du? (O kome razmišljaš?)
Prisvojne zamenice
Prisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja.
Lična zamenica
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie
Prisvojna zamenica
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr
Primer
Mein Hund ist klein.
Dein Haus ist groß.
Wie heißt sein Bruder?
Lebt ihr Freund in Mexiko?
Wo arbeitet sein Vater?
Unser Zimmer ist dunkel.
Euer Onkel ist sehr jung.
Wie sieht ihr Hund aus?
Wie sieht Ihr Hund aus?
Prisvojna zamenica se moţe odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom slučaju prisvojna
zamenica od mora da se sloţi sa imenicom na koju se odnosi u rodu, broju i padeţu.
Tada prisvojna zamenica dobija nastavke odreĎenog člana.
Padeţ
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akuzativ
Muški rod
meiner
meines
meinem
meinen
Ţenski rod
meine
meiner
meiner
meine
Srednji rod
meins
meines
meinem
meins
Mnoţina
meine
meiner
meinen
meine
Npr: Ist das deine Flasche? Ja, das ist meine. *
Vremenske rečenice sa wenn i als
Vremenske rečenice su vrsta zavisnih rečenica.
Zavisni veznici su wenn i als, oba se prevode "kad", ali imaju različitu funkciju u rečenici.
veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja, a als se koristi za radnju koja se
jednom dogodila u prošlosti.
Vremenska rečenica je zavisna rečenica, zbog toga se mora paziti na red reči u rečenici.
Obično prvo ide glavna rečenica, pa zavisna (veznik; glagol je na posledenjem mestu).
Moţe i obrnuto, da prva bude zavisna (onda rečenica počinje veznikom, glagol je na
poslednjem mestu, a onda ide glavna rečenica, s tim što je na prvom mestu glagol - pogledaj
primere ispod).
Primeri:
1. (Uvek) kad vredno učim, dobijam dobre ocene. (radnja se ponavlja).
- Ich bekomme gute Noten, wenn ich fleißig lerne.
- (Immer) wenn ich fleißig lerne, bekomme ich gute Noten.
2. Kad sam bio u Beču, kupio sam Mocart kugle. (radnja se desila jednom u prošlosti).
- Ich kaufte Mozartkugeln, als ich in Wien war.
- Als ich in Wien war, kaufte ich Mozartkugeln.
N-deklinacija
Sve imenice muškog roda koje se završavaju na –e se dekliniraju po N-deklinaciji, kao i neke
druge imenice muškog roda koje opisuju ţiva bića (der Mensch, der Herr).
primer:
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akuzativ
Jednina
der Junge
des Jungen
dem Jungen
den Jungen
Množina
die Jungen
der Jungen
den Jungen
die Jungen
1.Isto vaţi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i ţivotinje (der
Löwe).
2.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji, a imaju dodatno –s u genitivu su: der
Buchstabe, der Friede, der Wille, der Gedanke, der Glaube, der Name.
3.Imenice muškog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne završavaju se na –e: der
Nachbar, der Herr, der Mensch, der Bauer, der Bär
4.Po N-deklinaciji se deklinuju reči iz latinskog i grčkog jezika koje se završavaju na: –ent, –
and, –ant, –ist, –oge, –at (kao i der Architekt, der Fotograf…)
Zaključak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice muškog roda + das Herz (srednji
rod).
Pridevska promena / deklinacija prideva
Pridev koji stoji uz imenicu mora se sa njom slagati u rodu, broju i padeţu, zato je tu
deklinacija prideva.
Postoje 3 deklinacije prideva: slaba, mešovita i jaka. Koju ćete deklinaciju primeniti zavisi od
reči koja se nalazi ispred prideva i neophodno je da znate rod imenice uz koju stoji pridev.
Konjunktiv I / Indirektni govor
Konjunktiv I se koristi za indirektni govor.
Njime se mogu iskazati: prošlo, sadašnje i buduće vreme.
Na infinitivnu osnovu se dodaju sledeći nastavci:
-e
-est
-e
-en
-et
-en
Er sagt, er komme heute nicht.
Konjunktiv pomoćnih glagola
haben
1. ich habe
2. du habest
3. er,sie,es habe
sein
ich sei
du seiest
er,sie,es sei
werden
ich werde
du werdest
er,sie,es werde
1. wir haben
2. ihr habet
3. sie haben
wir seien
ihr seiet
sie seien
wir werden
ihr werdet
sie werden
Konjunktiv modalnih glagola
können
müssen
dürfen
sollen
mögen
wollen
ich könne
du könnest
er könne
wir können
ihr könnet
sie können
müsse
müssest
müsse
müssen
müsset
müssen
dürfe
dürfest
dürfe
dürfen
dürfet
düurfen
solle
sollest
solle
sollen
sollet
sollen
möge
mögest
möge
mögen
möget
mögen
wolle
wollest
wolle
wollen
wollet
wollen
Indirektni govor
Indikativ
Direktan govor
Prezent
Er sagte: “Ich
lese einen
Roman”.
Er sagte: “Ich las
einen Roman”
Preterit
Perfekat
Pluskvamperfekat
Futur
“Ich habe einen
Roman gelesen”
“Ich hatte einen
Roman gelesen”
Er sagte: ”Ich
werde einen
Roman lesen”
Vreme
Sadašnje
Indirektni
govor
Er sagte, er lese
einen Roman.
Prošlo
Er sagte, er habe
einen Roman
gelesen.
Prošlo
-II-
Prošlo
-II-
Buduće
Er sagte, er
werde einen
Roman lesen.
Kod prvog lica jednine i mnoţine konjunktiv I ima isti oblik kao prezent. Da bi se razlikovalo,
umesto konjunktiva I se koristi konjunktiv II ili würde + infinitiv!
Npr. Ich sagte: “Ich lese einen Roman” – Ich sagte, ich lese einen Roman. (da se to izbegne,
rečenica će glasiti:) – Ich sagte, ich läse einen Roman.
Kod konjunktiv za prošlo vreme obavezno proveriti da li glagol ide sa haben ili sein, pa tek
onda napraviti konjunktiv I!
Npr. Meine Freundinen kamen auf diese Idee (kommen gradi perfekat sa sein) – Meine
Freundinen seien auf diese Idee gekommen.
Konjunktiv II
Konjunktiv II se koristi za izraţavanje želje, slutnje ili sumnje.
Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit)
Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi:
1. sein – wäre
2. haben – hätte
3. werden – würde
Konjunktiv II modalnih glagola glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
können – könnte
müssen – müsste
dürfen – dürfte
sollen – sollte
wollen – wollte
mögen – möchte
Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv
npr. Ich würde ein Auto kaufen.
Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što se na preteritski oblik glagola
dodaju sledeći nastavci:
Jednina
Mnoţina
1. –e
1. –en
2. –est
2. –et
3. –e
3. -en
Primer: preterit glagola kommen glasi kam. Na tu osnovu dodajemo nastavke, s tim što se u
oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut.
kommen – kam – käme.
Prošlost (Vergangenheit)
sein - wäre
ili
+ particip II = konjunktiv
(perfekta) pluskvamperfekta
haben hätte
Primeri:
Kad bi bila zdrava, došla bi kod mene.
- Sie käme zu mir, wenn sie gesund wäre.
Kad bismo imali dete.
- Wenn wir ein Kind hätten!
Kad bih imao više para, kupio bih kuću. (Gegenwart)
- Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen.
Da sam imao više para, kupio bih kuću. (Vergangenheit)
- Wenn ich mehr Geld gehabt hätte, hätte ich ein Haus gekauft.
Finalne rečenice (damit, um…zu)
Finalne rečenice iskazuju svrhu, cilj neke druge radnje.
Veznici damit i um…zu imaju isto značenje, prevode se da bi.
Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj rečenici različiti, a um...zu kada
su subjekti u obe rečenice isti.
1. Sie tut alles, damit ihre Tochter erfolgreich wird.
2. Ich trinke grünen Tee, um gesund zu sein.
Kada se upotrebi um...zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks, zu se piše izmeĎu prefiksa i
ostatka glagola, npr: auszusehen, vorzubereiten, auszuwählen...
Rod / Genus
U nemačkom jeziku, kao i u srpskom, postoje tri roda: muški, ženski, srednji.
Nekad je teško prepoznati kog je roda neka imenica, zbot toga postoje neka pravila.
-er
-ling
-chen
-lein
-t
-e
-ung
-heit / -keit
-schaft
-ei
der Sontag, der Mittag, der
Januar, der Winter
der Norden, der Westen
der Sturm, der Regen…
der Wein, der Schnaps, der
Sekt
der BMW, der Mercedes
das Gelb, das Blau, das Rosa
die Yamaha, die HarleyDavidson
der Fehler…
ali das Fenster,die Leiter
der Schmetterling
das Häuschen
das Bächlein
die Fahrt
die Reise
die Zeitung
die Freiheit
die Freundschaft
die Bäckerei
dani u nedelji, godišnja doba,
doba dana (osim die Nacht),
meseci
strane sveta
vreme (osim die Wolke)
alkoholna pića (osim das
Bier)
marke automobila
boje
marke motora
maskulin
neutral
feminin
maskulin
neutral
feminin
Glagoli sa predlozima
Neki glagoli u nemačkom jeziku imaju odreĎene predloge uz koje “idu”, odnosno uz koje se
slaţu, dok svaki predlog zahteva odreĎen padeţ. Takvi su npr. sledeći glagoli.
sich freuen
warten
antworten
sich beziehen
sich vorbereiten
kommen
verzichten
AUF + Akuzativ
sagen
schreiben
erzählen
berichten
informieren
sprechen
lesen
hören
träumen
erfahren
hören
VON + Dativ ili ÜBER + Akuzativ
suchen
schicken
fragen
NACH + Dativ
teilnehmen
ändern
AN + Dativ
-II-
sich wenden
denken
sich erinnern
AN + Akuzativ
bitten
gehen
sich handeln
UM + Akuzativ
kommen
gehören
gratulieren
einladen
erklären
sagen
kommen
ZU + Dativ
denken
sich entscheiden
sich interessieren FÜR + Akuzativ
sorgen
kämpfen
gelten
beginnen
vergleichen
spielen
schreiben
sprechen
MIT + Dativ
sich fürchten
sich schützen
VOR + Akuzativ
-II-
weinen
lachen
sich ärgern
ÜBER + Akuzativ
Nepravilni glagoli
INFINITIV
backen
du
bäckst/backst
befehlen
du befiehlst
beginnen
beißen
bergen
du birgst
bersten
du birst
bewegen
biegen
bieten
binden
bitten
blasen
du bläst
bleiben
braten
du brätst
brechen
du brichst
brennen
bringen
denken
dringen
dürfen
PRÄTERITUM
PARTIZIP II
PRIJEVOD
backte/buk
büke
hat gebacken
peći
hat befohlen
zapovijedati
hat begonnen
početi
hat gebissen
gristi
hat geborgen
skloniti
ist geborsten
pući, pucati, prsnuti
hat bewogen
potaknuti, ponukati
hat/ist gebogen
savijati, skrenuti
hat geboten
nuditi
hat gebunden
vezati, svezati, spojiti
hat gebeten
moliti
blies
hat geblasen
puhati, trubiti
blieb
ist geblieben
ostati
briet
hat gebraten
peći
hat/ist gebrochen
lomiti, slomiti
hat gebrannt
gorjeti
hat gebracht
donijeti
hat gedacht
misliti
hat/ist gedrungen
prodrijeti, prodirati
hat gedurft
smjeti
hat empfangen
primiti, dočekati
hat empfohlen
preporučiti
befahl
beföhle/befähle
begann
begänne/begönne
biss
barg
bärge
barst
bärste
bewog
bewöge
bog
böge
bot
böte
band
bände
bat
bäte
brach
bräche
brannte
brennte
brachte
brächte
dachte
dächte
drang
durfte
dürfte
empfangen
empfing
du empfängst
empfehlen
empfahl
du empfiehlst empföhle/
empfähle
erlöschen
erlosch
du erlischst
erlösche
erschrecken
erschrak
du erschrickst erschräke
essen
aß
du isst
äße
fahren
fuhr
du fährst
führe
fallen
fiel
du fällst
fangen
fing
du fängst
fechten
focht
du fichtst
föchte
fand
finden
fände
flechten
flocht
du flichtst
flöchte
flog
fliegen
flöge
floh
fliehen
flöhe
floss
fließen
flösse
fressen
fraß
du frisst
fräße
fror
frieren
fröre
gor
gären
göre
gebären
gebar
du gebierst
gebäre
geben
gab
du gibst
gäbe
gedeihen
gedieh
gehen
ging
gelang
gelingen
gelänge
gelten
galt
du giltst
gölte/gälte
genoss
genießen
genösse
geschehen
geschah
es geschieht
geschähe
ist erloschen
ugasiti
ist erschrocken
preplašiti se, uplašiti se
hat gegessen
jesti
hat/ist gefahren
voziti (se)
ist gefallen
pasti
hat gefangen
hvatati
hat gefochten
boriti se, mačevati (se), lamatati,
prosjačiti
hat gefunden
naći, smatrati
hat geflochten
plesti
hat/ist geflogen
letjeti
ist geflohen
bjeţati, pobjeći
ist geflossen
teći
hat gefressen
ţderati
hat gefroren
smrzavati se, smrznuti (se), (o)zepsti
hat/ist gegoren
vreti
hat geboren
roditi, raĎati
hat gegeben
dati
ist gediehen
ist gegangen
uspijevati
ići
ist gelungen
uspjeti, uspijevati
hat gegolten
vrijediti, vaţiti
hat genossen
uţivati
ist geschehen
dogoditi se, dogaĎati se, zbivati se
graben
du gräbst
gewann
hat gewonnen
gewönne/gewänne
goss
hat gegossen
gösse
glich
hat geglichen
glitt
ist geglitten
glomm/glimmte hat geglommen/
glömme/glimmte geglimmt
grub
hat gegraben
grübe
greifen
griff
hat gegriffen
hvatati, dohvatiti, uzeti, posegnuti,
uhvatiti
haben
hatte
hätte
hat gehabt
imati
hielt
hat gehalten
drţati
hing
hieb
haute
hob
höbe
hieß
half
hülfe/hälfe
kannte
kennte
klang
klänge
kniff
kam
käme
konnte
könnte
kroch
kröche
lud
lüde
hat gehangen
visiti
hat gehauen
udariti, tući
hat gehoben
dići, dizati
hat geheißen
zvati se, zapovjediti, značiti
hat geholfen
pomoći, pomagati
hat gekannt
poznavati, poznati, znati
hat geklungen
zvučati, zvoniti
hat gekniffen
štipati, uzmaknuti
ist gekommen
doći, dolaziti
hat gekonnt
moći
ist gekrochen
gmizati, puzati
hat geladen
tovariti, utovariti, pozvati, pozivati
ließ
hat gelassen
pustiti, dati
lief
ist gelaufen
trčati
litt
lieh
las
läse
hat gelitten
hat geliehen
trpjeti, patiti
posuditi
hat gelesen
čitati
gewinnen
gießen
gleichen
gleiten
glimmen
halten
du hältst
hängen
hauen
heben
heißen
helfen
du hilfst
kennen
klingen
kneifen
kommen
können
kriechen
laden
du lädst
lassen
du lässt
laufen
du läufst
leiden
leihen
lesen
du liest
dobiti, osvojiti, pobijediti
lijevati, zalijevati
sličiti, nalikovati
kliziti
tinjati
kopati
lag
läge
log
löge
mahlte
mied
maß
mäße
misslang
misslänge
mochte
möchte
musste
müsste
nahm
nähme
nannte
nennte
pfiff
pries
quoll
quölle
hat gelegen
leţati
hat gelogen
lagati
hat gemahlen
hat gemieden
mljeti
izbjegavati
hat gemessen
mjeriti
ist misslungen
ne uspjeti
hat gemocht
voljeti, htjeti, ţeljeti
hat gemusst
morati
hat genommen
uzeti, primiti
hat genannt
imenovati, nazvati
hat gepfiffen
hat gepriesen
zviţdati
veličati, hvaliti, slaviti
ist gequollen
izvirati
riet
hat geraten
savjetovati
rieb
hat gerieben
reißen
riss
hat/ist gerissen
reiten
ritt
rannte
rennte
roch
röche
rang
ränge
rann
ränne/rönne
rief
soff
söffe
schuf
schüfe
hat/ist geritten
trljati, mrviti, runiti, otirati
trgati, istrgnuti, raskomadati,
poderati
jahati
ist gerannt
trčati
hat gerochen
mirisati
hat gerungen
boriti se
ist geronnen
teći, curiti
hat gerufen
zvati
hat gesoffen
lokati, pijančiti, pijančevati
scheiden
schied
hat/ist geschieden
scheinen
schien
hat geschienen
liegen
lügen
mahlen
meiden
messen
du misst
misslingen
mögen
müssen
nehmen
du nimmst
nennen
pfeifen
preisen
quellen
du quillst
raten
du rätst
reiben
rennen
riechen
ringen
rinnen
rufen
saufen
du säufst
schaffen
hat geschaffen
obaviti, stvoriti, stvarati, praviti,
napraviti
razlučiti, dijeliti, izdvojiti, razvesti,
razdvajati
sjati, svijetliti, činiti se
schelten
du schiltst
schieben
schießen
schlafen
du schläfst
schlagen
du schlägst
schleichen
schleifen
schließen
schlingen
schmeißen
schmelzen
du schmilzt
schneiden
schreiben
schreien
schreiten
schweigen
schwimmen
schwinden
schwingen
schwören
sehen
du siehst
sein
senden
singen
sinken
sinnen
schalt
schölte
schob
schöbe
schoss
schösse
schlief
schlug
schlüge
schlich
schliff
schloss
schlösse
schlang
schlänge
schmiss
schmolz
schmölze
schnitt
schrieb
schrie
schritt
schwieg
schwamm
schwömme/
schwämme
schwand
schwände
schwang
schwänge
schwor
schwüre/schwöre
sah
sähe
war
wäre
sandte/sendete
sendete
sang
sänge
sank
sänke
sann
sänne
hat gescholten
koriti, prekoravati
hat geschoben
gurati, pomicati
hat/ist geschossen
pucati
hat geschlafen
spavati
hat geschlagen
udarati, udariti
ist geschlichen
hat geschliffen
šuljati se, prikradati se
oštriti, brusiti, kliziti, vući, srušiti
hat geschlossen
zatvoriti, zatvarati
hat geschmissen
gutati, progutati, ovijati (se), plesti,
uplesti
baciti
ist geschmolzen
topiti (se), taliti (se), rastapati (se)
hat geschnitten
hat geschrieben
hat geschrien
ist geschritten
hat geschwiegen
rezati
pisati
vikati, derati se, kričati
koračati, stupati
šutjeti
hat/ist
geschwommen
plivati
ist geschwunden
nestajati
hat geschwungen
vijati, titrati, oscilirati
hat geschworen
zakleti se, zareći se
hat gesehen
gledati, vidjeti
ist gewesen
biti
hat geschlungen
hat gesandt/gesendet slati, odašiljati
hat gesungen
pjevati
ist gesunken
spustiti se, spustiti, spuštati se,
padati, potonuti
hat gesonnen
misliti, razmišljati, namjeravati
sollen
saß
säße
sollte
spalten
spaltete
hat gespalten
speien
sprechen
du sprichst
spie
sprach
spräche
spross
sprösse
sprang
spränge
stach
stäche
stak/steckte
stäke/steckte
stand
stünde/stände
stahl
stähle/stöhle
stieg
starb
stürbe
stank
stänke
hat gespien
trebati
podijeliti, razdvojiti, kalati, cijepati,
raskoliti
pljuvati, bljuvati
hat gesprochen
govoriti
ist gesprossen
klijati, nicati
ist gesprungen
skakati, skočiti
hat gestochen
bosti, ubosti
hat gesteckt
staviti, nalaziti se
hat gestanden
stajati
hat gestohlen
krasti, ukrasti
ist gestiegen
penjati se, dizati se
ist gestorben
umrijeti, umirati
hat gestunken
smrdjeti, zaudarati
stieß
hat/ist gestoßen
udariti, gurati, gurnuti
strich
stritt
trug
trüge
traf
träfe
trieb
trat
träte
trank
tränke
trog
tröge
tat
täte
verdarb
verdürbe
vergaß
hat gestrichen
hat gestritten
brisati, mazati, precrtati, ličiti
svaĎati se
hat getragen
nositi
hat getroffen
sresti, zadesiti
hat getrieben
baviti se, tjerati, natjerati
hat/ist getreten
stupati, stupati, gaziti, stati
hat getrunken
piti
hat getrogen
varati, obmanjivati
hat getan
činiti, raditi
hat/ist verdorben
pokvariti
hat vergessen
zaboraviti
sitzen
sprießen
springen
stechen
du stichst
stecken
stehen
stehlen
du stiehlst
steigen
sterben
du stirbst
stinken
stoßen
du stößt
streichen
streiten
tragen
du trägst
treffen
du triffst
treiben
treten
du trittst
trinken
trügen
tun
verderben
du verdirbst
vergessen
hat gesessen
sjediti
hat gesollt
du vergisst
weichen
vergäße
verlor
verlöre
verlosch
verlösche
wuchs
wüchse
wusch
wüsche
wob/webte
wöbe
wich
weisen
wies
hat gewiesen
wandte/wendete
wendete
warb
würbe
wurde
würde
warf
würfe
wog
wöge
wand
wände
wusste
wüsste
wollte
zog
zöge
zwang
zwänge
hat
gewandt/gewendet
okrenuti
hat geworben
oglašavati, snubiti
ist geworden
postati
hat geworfen
baciti, bacati
hat gewogen
teţiti
hat gewunden
motati, plesti, previjati, dizati
hat gewusst
znati
hat gewollt
htjeti
hat/ist gezogen
vući
hat gezwungen
prisiliti, natjerati, primorati
verlieren
verlöschen
du verlischst
wachsen
du wächst
waschen
du wäschst
weben
wenden
werben
du wirbst
werden
du wirst
werfen
du wirfst
wiegen
winden
wissen
wollen
ziehen
zwingen
hat verloren
izgubiti
ist verloschen
ugasiti se
ist gewachsen
rasti
hat gewaschen
prati
hat gewoben/gewebt tkati
ist gewichen
maknuti se, uzmaknuti, uzmicati
ukazivati, upućivati, pokazati,
pokazivati, istjerati
Napomene:
Infinitiv - u slučaju prijeglasa ili kada e prelazi u i pored glagola u infinitivu navodi se i
drugo lice jednine prezenta.
Präteritum - u slučaju promjene samoglasnika u odnosu na indikativ preterita, uz
indikativ preterita navodi se i konjunktiv II.
Download

Perfekat (prošlo vreme)