ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“ПАХУЉИЦЕ“БРУС
З А Х Т Е В
за упис детета у припремно предшколски програм за школску 2014/15. годину
У програм(заокружити):
а) припремни предшколски програм у целодневном боравку
б) припремни предшколски програм на 4 сата
I. Подаци о детету
1 .Име и презиме детета______________________________________________________
2. Датум и место рођења______________________________________________________
3. Број чланова у породици____________________________________________________
4. Број деце у породици_______________________________________________________
5. Адреса стана______________________________________________________________
6. Код кога дете живи________________________________________________________
7. Дете је по рођењу (заокружи)
1.
2. 3. 4. 5.
II. Подаци о родитељима :
1 . Име и презиме мајке
_______________________________________
1. Име и презиме оца
_____________________________________
2. Стручна спрема мајке
_______________________________________
2. Стручна спрема оца
_____________________________________
3. Занимање мајке
_______________________________________
3. Занимање оца
_____________________________________
4.Радна организација мајке
_______________________________________
4.Радна организација оца
______________________________________
5. Контакт телефони мајке
5. Контакт телефони оца
-у стану_________________________
-у стану___________________________
-на послу________________________
-на послу__________________________
-моб.____________________________
-моб.______________________________
6. Да ли родитељ има статус самохраног родитеља (заокружити)
ДА
НЕ
7. Да ли је породица детета корисник МОП-а (заокружити)
ДА
НЕ
III. Подаци о здравственом стању детета
1.Дете има психофизичких сметње или хронично обољење_________________________
2.Дете је алергично на храну(навести коју)________________________________________
3.Дете је алергично на лекове(навести које)_______________________________________
4.Остала обавештења и предлози васпитачу које му обавезно треба рећи( у вези
сна,
исхране,отпорности или нечег другог)________________________________________
5.Ко ће доводити и одводити дете из установе__________________________________
Датум
подношења пријаве.
________________________
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Родитељ
____________________________
УЗ ПРИЈАВЕ ПРИЛАЖЕМ ОДГОВАРАЈУЋА ДОКУМЕНТА
(Заокружи бројеве докумената која се прилажу)
ЗА СВУ ДЕЦУ
1. Пријава за упис деце,
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Потврда лекара о здравственом стању детета и лекарска документација за дете са
психофизичким сметњама и хроничним болестима,
ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ
1. Захтев за ослобађање плаћања,
2. Извод из матичне књиге рођених предходно рођене деце,
3. Фотокопија личних карти оба родитеља,
ЗА КОРИСНИКЕ МОП-а
1.Решење или оверена копија Центра за социјални рад да је породица корисник МОПа,
ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ
1. Доказ да је родитељ самохран
фотокопија пресуде о разводу,
-одлука надлежног органа о вршењу родитељског права,
-умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог
лица да је умрло.
Download

Zahtev za upis deteta u pripremno predškolski program za školsku