f a r n o s t i s v. A n e ž k y Č e s k é n a S p o ř i l o v ě
květen 2014
noviny
ročník XVI
Maria, Matka Božího milosrdenství
V modlitbě Zdrávas královno se modlíme k Marii jako k Matce milosrdenství, čímž
vyznáváme, že je to Ježíš, který je milosrdenstvím sám o sobě. Téma milosrdenství
zdůrazňuje i papež František svými promluvami nebo i aktem svatořečení
Jana Pavla II. – jakožto velkého ctitele Božího milosrdenství. Vlastně nezáleží
na způsobu, jak ho uctíváme, pokud ho skutečně žijeme.
Někde jsem slyšel myšlenku, že kdo odsoudí, může se mýlit, kdo odpustí, nemýlí
se nikdy. Možná, že to platí i pro milosrdenství. Kdo ho prokáže, nemýlí se nikdy.
Přijímat a milovat druhého (např. své dítě) takového, jaký je, nebo i „navzdory“
tomu, je spíše mateřská vlastnost. Ne nadarmo je slovo milosrdenství v hebrejštině
odvozeno od výrazu
pro „ženské lůno“.
Prosme i Marii,
skrze níž k nám
milosrdenství
v Ježíši přišlo, ať
nám ho vyprošuje.
Bůh je milosrdenství.
Už je holt takový.
Můžeme jednat
taky tak?
Požehnaný květen,
měsíc Panny Marie,
Matky milosrdenství!
+ Jakub
Svatá rodina cestou
do Jeruzaléma, detail
Rembrandt van Rijn.
2. strana
farní noviny květen 2014
farní noviny květen 2014
Zvláštní politik
Myslela jsem na tebe, Maria
Ve vrcholných funkcích ve státě nebývá mnoho politiků, kteří by se snažili vykonávat svoji činnost nejen ve prospěch své strany (nebo dokonce jen své osoby), ale
kteří sledují veřejný zájem, potřeby celé země. Vyskytnou-li se přece, lidé na ně
dlouho vzpomínají, někdy i po staletí. Do této skupiny patří i vynikající předválečný katolický politik JUDr. František Nosek (1886–1935). K jeho hrobu do Poříčí nad
Sázavou putují lidé od jeho smrti už po 79 let a v kostele sv. Havla se tam účastní
mše svaté, která je za něj obětována.
Letošní pouť se konala v sobotu 26. dubna. Hlavním celebrantem byl P. Bogdan
Sikora OFMConv., provinciál řádu minoritů. Otec Sikora ve své promluvě upozornil, že Nosek vstoupil do politiky v roce 1920 proto, aby do základů nového státu
– Československa – byly vloženy i křesťanské prvky. Nosek se nestyděl za evangelium, což se možná někdy stává nám. Celebrovali též kapucín Augustin Šváček
OFMCap. a diecézní kněz Josef Smola, který léta působil v Chrudimi, Noskově rodišti. Ten se pak po mši ve farním sále s námi podělil o zajímavé detaily o pobytu
Noskových rodičů v Chrudimi.
Sluší se ocenit dobrou spolupráci obou pořadatelů, jimiž jsou Sekulární františkánský řád a farnost v Poříčí n. S. Pouti se však obvykle účastní i členové hnutí Křesťan a práce (letos připutovalo celé jejich předsednictvo), kterým je blízké sociální
učení církve, o němž často hovořil i Nosek, např. na setkáních Sdružení katolické
mládeže. Nosek je blízký i Hnutí fokoláre. Kéž dá Bůh, abychom se snažili žít svou
víru nejen v soukromí, ale i ve vztahu k blízkým lidem, v zaměstnání a případně
i ve veřejné funkci.
Miloslav Müller
Annie Cagiati
Z chaldejské východní
litur gie
Květná neděle
strana 3
Církev řekla Marii:
Pojď, půjdeme spolu
prosit Pánova Syna
za hříchy světa.
Ty ho pros, protože jsi ho kojila,
a já ho budu prosit, protože
smísil svou krev s mou svatbou.
Ty ho pros jako Matka,
a já jako nevěsta;
on vyslyší svou Matku,
a odpoví své Nevěstě.
Myslela jsem na tebe, Maria,
a mé samotě se ulehčilo.
Myslela jsem na tvůj život v oněch
letech,
kdy se zdálo, že všichni
na tebe zapomněli. I tvůj Syn.
Zdálo se, že on svět spasí sám.
Ale ty jsi byla přítomna v každém
okamžiku.
Byla jsi přítomna v jeho srdci,
když mluvil i když mlčel.
Když se modlil i když konal.
Když učil i když uzdravoval...
Myslela jsem na tebe, Maria.
A zjistila jsem, že matka
není nikdy tak „důležitá“,
jako když se cítí zbytečná.
Protože její vnější poslání končí.
A začíná poslání
tiché, nenápadné přítomnosti.
Jež dokáže zmizet na léta.
A objevit se ve chvíli, kdy
se všichni ostatní vzdávají..., zrazují.
Přítomnosti tím živější,
že nechce nic pro sebe.
Ani čas, ani pozornost.
A dokonce ani vzpomínku.
Dnes jsem na tebe myslela, Maria.
A pochopila jsem hodnotu
tohoto svého života,
utvářeného čekáním, mlčenlivostí,
zdánlivým zapomenutím.
Života utvářeného láskou samou.
Připravil bratr Regalát
Nahoře: freska z katalánska, 12. století
4. strana
farní noviny květen 2014
N
KOLEM
NÁS
FARNÍCI
a Bílou sobotu přijali svátost
křtu naši tři katechumeni, kteří
se pod vedením bratří františkánů
připravovali na tuto velkou událost.
Mohli jsme je poznat i při mších, při
jejich skrutiniích. Křtem vstoupili
do společenství církve, do naší farní
rodiny a byli ochotní se postupně
představit rozhovorem ve farních
novinách. Jako první odpověděla na
otázky PhDr. Dana Šourková.
ROZHOVOR
S DANOU ŠOURKOVOU
Odkud pocházíte?
Pocházím z Hradecka, ale třetím rokem
již žiji a pracuji tady v Praze.
Kudy se ubíraly vaše profesní cesty
a co vás dnes živí?
Vystudovala jsem andragogiku, tedy
vzdělávání dospělých. Tomuto oboru
jsem zůstala věrná. Nejprve jsem
několik let pracovala jako personalista
a vzdělavatel, nyní již „jen“ jako vzdělavatel. Není to jen o vzdělávání druhých,
ale i sebe sama. Druzí nás nesmírně
obohacují, mohou nám být velikou
inspirací. To se mi na mé práci moc líbí.
Co bylo iniciací pro rozhodnutí nechat se pokřtít?
Nemoc. Ztratila jsem pevnou půdu pod
nohama, jistotu. Život byl najednou tak
nejistý a tak cenný. To s sebou přineslo
i myšlenky vlastní smrtelnosti. Dotkla
jsem se smrti, mohu-li to takto říci. Protože pocházím z nevěřící rodiny, řídila
jsem se vždy heslem: „Hledáš-li pomoc,
s důvěrou se obrať sám na sebe“. Jenže
najednou to nefungovalo.
Co bylo dál?
Kolega z práce, o kterém jsem ani nevěděla, že je věřícím, mě zastihl uplakanou v kuchyňce. Povídali jsme si spolu
a on mi na konci našeho setkání řekl:
„Mám výborného zpovědníka, myslím,
že by Vám mohl pomoci tuto situaci
zvládnout.“ No a dostala jsem od něj
telefonní číslo na Jakuba. Nechci Vám
ani popisovat, jaké pocity, předsudky
i strach z neznámého jsem měla, když
jsem to číslo vytáčela. Ale touha „chytnout zase dech“ byla silnější, takže jsme
si s Jakubem domluvili schůzku.
Jak dopadla?
Odcházela jsem s pocitem, že „svítím“!
Jinak to nedokážu vyjádřit. I když jsem
se vším, co říkal, nesouhlasila, nebo
jsem tomu spíše nerozuměla, netlačil
na mě, dal mi prostor, modlil se nade
mnou a získal mou důvěru.
Tímto setkáním vlastně ze dne na den
skončily i mé výpravy do světa spiritismu – karty, horoskopy, reiki. Ale i za
farní noviny květen 2014
tuto kapitolu svého života jsem vděčná.
Nesoudím. Je to oblast nebezpečná,
sama jsem následky svých činů okusila na vlastní kůži. S lidmi, kteří toto
konají, prožívám nyní upřímný soucit.
Vím, jaké to je, žít se šátkem nevědomosti na očích a přesvědčením, že
„vidím“ normálně. Tito lidé se ve většině případů sami z těchto kruhů, i v případě jejich dobré vůle, vymanit nemohou. Zde pomáhá kněz a jeho modlitba za rozvázání. Modleme se za tyto
lidi, neboť oni skutečně nevědí, co činí
a nevědomě si tak velmi ubližují.
Jakub mi také půjčil knížku od Eliase
Velly – Ježíš, lékař těla i duše. Zaujala
mě. Vlastně ne, já ji přímo hltala!
Má operace dopadla dobře,
začala jsem chodit na katechumenát, poznala vstřícné obyvatele
spořilovské farnosti, moji drahou
kmotřičku Evu a dva skvělé lidi, se
kterými jsme se společně chystali
ke křtu: Danu a Radka. Strávila
jsem týdenní exercicie s Eliasem
Vellou, poslouchala mp3 přednášky a četla a četla. Měla jsem
(a stále mám) obrovskou „žízeň“.
Je to zvláštní, ale když o tom teď
zpětně přemýšlím, již od prvního
setkání s Jakubem jsem v srdci
nějak „věděla“, že jestli něco skutečně chci, pak tedy křest.
Jak vzpomínáte na katechumenát?
S láskou. Ráda bych využila této
příležitosti a vyjádřila zde veliké
poděkování bratrům františká-
strana 5
nům: Jakubovi za péči, podporu a jeho
čas nejen v začátcích mé nové cesty,
Regalátovi a Bernardovi za vzorný
výklad katechismu a jejich trpělivé odpovědi na mé všetečné otázky a sestřičce Boromejce Alverně, ve které jsem
našla rádce i spřízněnou ženskou duši.
Mám v nich nové přátele s obrovským
srdcem! Mé veliké díky jim všem!
Jak jste prožila svůj velký den samotného křtu?
Byla jsem velmi nervózní. Připadala
jsem si, jako když jdu ke zkoušce, která
proběhla výtečně, ale skutečnou radost
a uvědomění si hloubky toho všeho
6. strana
začínám nabývat až nyní, po křtu. Ráda
bych se zde omluvila všem, které jsem
vylekala svým omdlením při biřmování.
Mrzí mne to. Nebylo mi ale špatně,
zažívala jsem velmi příjemný sladký
pocit. Nevím, jak to popsat, možná,
že tělo tolik blaha najednou v tu chvíli
neuneslo.
Proč jste zvolila právě svá křestní
jména?
Francesca podle Františka z Assisi,
mnicha, mystika, zakladatele františkánského řádu, milovníka všeho živého.
S Františkem máme společnou lásku,
přírodu. Marie podle Ježíšovy matky,
maminky nás všech. Michaela podle
archanděla Michaela, vítězícího nad
silami temnot. Biřmovací jméno Filippa
Neri, podle Filippa Neriho, kněze, který
mi ukázal, že modlitba, životní nadhled a radost ze života mohou s láskou
kráčet bok po boku.
Co vás oslovilo z duchovní literatury?
Nejvíce se mne dotýkají přednášky Vojtěcha Kodeta. Hodně pro mne znamenal v začátcích a znamená stále. Vždy
najdu něco nového, co jsem při předchozím poslechu nezaznamenala a co
je většinou pro mne v danou chvíli
zajímavé slyšet. Dále mám moc ráda
přednášky Pavla Havláta, Eliase Velly
a Marka O. Váchy. A samozřejmě knížky
od nich.
Velmi se mi líbí také přednášky astronoma Jiřího Grygara a s jeho tématy
farní noviny květen 2014
i z části související knížka Otisky času.
Často přemýšlím nad tím, jaký je náš
původ, historie Země, ty miliardy let
evoluce vesmíru. Tají se mi z toho
dech. Jak vzniklo TO všechno tady?
Respektive co bylo před velkým třeskem, před VZNIKEM vesmíru? Vznikl-li
čas a fyzické a chemické zákony až po
uplynutí Planckova času, číslu velice
blízkému nule, ale většímu než nula, tak
co bylo v bodě nula? Mohu vůbec uvažovat o situaci před nulou, neexistovalli čas? NIC bez času? Jak může existovat NIC? Tyto úvahy mne velmi rozjitřují
a odpověď nenabízí ani současná věda.
Na druhou stranu jsem moc ráda, že „do
karet“ Pánu Bohu nevidíme. Byla by to
obrovská nuda!
Co máte ráda, co vás těší?
Příroda. To je moje veliká láska. Její
krása a majestátnost. Je těžké při
její dokonalosti neuvěřit! Miluju hory;
zvláštní stoupající ticho v Obřím dole,
kamínek v dlani, chuť lestní jahody, vůni
země po dešti, vyhřívající se ještěrku...
tato krása a TEN, kdo za tím vším
stojí, mne naplňují, dávají mému životu
smysl, řád a sytí mou duši. Myslím, že
když bychom všichni zachovávali Ježíšova slova, byl by tu ráj na zemi. Možná
ale, když sedíme tiše v sadě a pozorujeme západ slunce, možná se toho ráje
něžně dotýkáme.
Máte nějaké přání?
Nebe!
Připravila Michaela Tučková
farní noviny květen 2014
strana 7
Staň se mi podle Tvého slova
Tradice máje jako mariánského měsíce se zachovávala po druhé světové válce
i v naší farnosti. První květnové dny voněly bílé a modré spořilovské šeříky od
postranního oltáře až na schody pod kostelem sv. Anežky. Vstupní dveře byly totiž
po celý den otevřeny. Maminky přicházely mezi nákupy k Panně Marii. Celodenní
adorace probíhala od ranní mše až po večerní májové slavnosti.
Slavnost k Panně Marii začínala radostným růžencem a litaniemi. Z kůru zaznělo:
„Královno nebeská“ a lid odpovídal „oroduj za nás“. Během litanií byla příležitost
k svátosti smíření. Promluva byla svěřena otci Františkovi Xaveru Juránkovi, vynikajícímu jezuitskému kazateli. Páter Juránek je autorem učebnice rétoriky Dobrý
řečník. Znal poutní místa v Čechách i po celé Evropě, ale dával přednost místům,
kde se zjevila Panna Maria. Dokonce přemluvil otce Cyrila Kadlece, aby na čas
májových bohoslužeb byla vyměněna socha Panny Marie u postranního oltáře
za bílou sochu Panny Marie lurdské. Františkánský bratr Prokop Kolek, kostelník
a výborný kuchař, který žil v klášterním domečku v Jihovýchodní IV, zdobil
postranní oltář květinami. V sakristii se už připravovaly družičky, a průvod ministrantů a kněží šel od hlavního oltáře prostředkem kostela k oltáři Panny Marie za
varhanního zpěvu mariánských písní. Družičky nebyly jen slavnostně oblečeny,
ale radostně recitovaly básně ke
chvále Panny Marie.
Po příchodu otce Řehoře dostal
postranní oltář Panny Marie
novou duchovní dimenzi. Stal se
eucharistickým
Svatostánkem
a také původním oltářem Vtělení.
Počneš z Ducha svatého, což je
začátkem radostné zprávy. Nikdy
jsem autora sochy Panny Marie
Josefa Vítka neviděl. Ale naučil
mne vnímat vnitřní smysl stvoření, jako trvalý důvod k vděčnosti. Umělecké dílo je pravdivé.
Maria je znázorněna jako prostá
chudá dívka. To ve mně vyvolává
slova „bez poskvrny dědičného
hříchu počatá". Vítek znal historii
Mariánského sloupu a lítost nad
jeho stržením. Dvanáct kostelů,
které měly být postaveny jako
8. strana
farní noviny květen 2014
pokání za zboření Mariánského sloupu, tedy i kostel sv. Anežky a patronů českých, mělo symbolizovat dvanáct hvězd P. Marie. Větší hvězdy na oltáři za sochou
P. Marie v našem kostele připomínají mariánské litanie: „Panno Maria na nebe
vzatá". Pravá noha zřejmě drtí apokalyptického hada, ďábla. Nevím, který ze
dvou andělů na reliéfu je Gabriel. Ale hledám sílu, abych mu odpověděl jako
tehdy Maria: „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle Tvého slova“.
Pavel Roček
Pr vní semestr biblických hodin
Motto: Nejhlubším smyslem naší práce je, aby přibývalo lásky na této zemi
P. Řehoř Vojtěch Mareček OFM
Skončila první část našich sobotních setkávání nad Biblí. I když jsme se dohodli, že
základním textem bude evangelium podle Jana, nezačali jsme toto evangelium číst
ihned verš po verši, ale pokoušeli jsme se nejdříve si ujasnit, jak budeme rozumět
některým ze základních pojmů používaných v janovských textech Bible. Proto jsme
zpočátku věnovali více času rozpravám o tom, jak rozumíme veršům: „Bůh je láska“,
„Bůh se nám dává“, „Kdo miluje, z Boha se narodil“, „Bůh v nás zůstává“ a dalším
podobným. První výsledek těchto úvah zveřejnila Anička Zikešová v únorovém
čísle tohoto časopisu jako jakousi formulaci našeho chápání evangelia.
Jedním z krásných překvapení, které nám neustále připravuje náš papež František,
byla jeho Exhortace „Evangelii gaudium“. Věnovali jsme jí dvě setkání a vracíme se
k ní průběžně. Ve vlastním čtení evangelia jsme se dostali doprostřed 6. kapitoly.
Na posledním jarním setkání v sobotu 26. dubna jsme provedli jakési malé
hodnocení ve formě ankety. Dá-li Pán, sejdeme se na prvním podzimním setkání
v sobotu 11. října v 9.30 hodin.
Jozef Nagy
Anketa
– Jsem vděčný za setkávání nad Biblí, za svědectví života a svědectví o Boží
lásce. Asi bych to mohl možná trochu troufale vyjádřit – Což nám srdce nehořelo,
když k nám mluvil a otvíral nám Písma?
– Rádi jsme chodili na biblické hodiny s prof. Nagyem. Byl vždy připravený na
určitý úsek a jemně, ale pevně nás vedl. Naučil nás vidět souvislosti – jedna
událost třeba ve čtyřech evangeliích různě nastíněná. Uvítáme další farníky,
každý bude opravdu obohacen. Naše farní společenství se duchovně prohloubí
a vztahy přes boží Slovo a jeho požehnání utuží. Děkujeme panu profesorovi
za jeho vzácný čas.
farní noviny květen 2014
strana 9
– Biblické hodiny nám umožnily hlouběji proniknout do evangelia apoštola Jana,
podrobněji rozebrat jednotlivé verše, vyzvednout v nich podstatné myšlenky
a zamyslet se nad naší vírou. Byla v nich zdůrazněna i láska Pána Ježíše
s poukazem na to, že bychom si měli vzít z něho příklad: mít se vzájemně rádi,
odpouštět si a modlit se za ty, kteří nám ublížili.
− Bibli jsem často četla jen jako příběh a nedovedla jsem z textu vytáhnout to
podstatné. Takže jsem ve svém věku asi stále začátečník a jsem vděčná za
každou myšlenku, která mě obohatí. Tento způsob setkávání s Biblí mi moc
vyhovuje.
− Hlavní přínos vidím v tom, že mě biblická hodina vede k zamyšlení a promýšlení
textu. Také se mi líbí přátelské prostředí, ve kterém se díky Jožkovi scházíme.
Přála bych si více času na následné otázky a diskuzi. Domnívám se, že
evangelium svatého Jana bylo velmi vhodně vybráno k hlubšímu rozboru.
− Chvíle nad Biblí nám dává reálný pohled na život a pro život. Jak prožívat život
s Bohem v současné době, v současné chvíli tady a teď. Jak přijímat Krista do
své podoby. − Přestože se celý život vzdělávám ve víře, dostala jsem zde nový objevný
pohled, nový důraz na to podstatné. Velkým přínosem je srozumitelné podání,
uvedení do souvislostí, reálií a kde to jde, logické vysvětlení. Úžasné je osobní
svědectví prof. Nagye, člověka, který se celý svůj život snaží Boha z Bible
poznávat a podle toho poznání žít. Díky jeho laskavosti a přátelství, se kterým
nás všechny přijímá, vidíme, že je to poznání správné, že je Bohu opravdu
blízko. Modlitba za Noc kostelů
Všemohoucí Bože, přesto, že jsi jediný,
různé kultury a různí lidé tě nazývají
různými jmény.
Prosíme tě proto za každého člověka,
jenž o letošní Noci kostelů opustí svůj byt či dům
a vstoupí do křesťanských chrámů a modliteben,
aby v nich nalezl jak laskavé a otevřené lidské společenství,
tak i ticho, v němž může objevit svůj duchovní domov.
A samozřejmě tebe skrze Krista, našeho Pána.
10. strana
farní noviny květen 2014
O h l é d n u t í z a Ve l i ko n o c e m i
Naši kněží Jakub s Regalátem srdečně děkují všem, kdo se nějak podíleli na přípravě
letošních Velikonoc a opravdu neradi by na někoho zapomněli: děkují alespoň
jmenovitě hudebníkům, Markétě Stromerové, Pavlu Čížkovi i všem varhaníkům,
Josefu Bauerovi, Vilmě Petrusové a všem ostatním hudebníkům a zpěvákům.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na úklidu a květinové a jiné výzdobě kostela
a přípravě sálu a přispění pohoštěním na oslavu po bohoslužbě na Bílou sobotu.
Děkujeme Pepovi Baxantovi, Michalu Čížkovi a všem ministrantům! A v neposlední
řadě našemu Františku Žlabovi za obětavou službu v sakristii.
My naoplátku děkujeme milým bratřím za možnost radostného prožití nejen
Velikonoc, ale za veškerou péči, starost a modlitbu, kterou nám věnují.
Juliana Jirousová: Svatý Jan Nepomucký
2010, pastelky, papír
Juliana Jirousová: Hvězda nad vodami
1998, pastelky, papír, 27 × 22 cm
P ři benefičním
koncertu
Stamicova kvarteta
bylo na potřeby
farnosti vybráno
7200 Kč.
Všem dárcům
děkujeme.
farní noviny květen 2014
s t r a n a 11
Noc kostelů
I v letošním roce se otevře kostel svaté Anežky všem příchozím v rámci Noci kostelů. Tato akce bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost
setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Noc kostelů se stala součástí kulturního programu nejen českých církevních prostor, současně poběží také na Slovensku, v Estonsku, Nizozemí, Rakousku a Německu.
A na co se tedy v pátek 23. května můžeme těšit? Návštěvníci mají možnost prohlédnout si prostory kostela, kromě hlavního chrámového prostoru bude přístupný i sál v suterénu a věž,
kde bude čekat malé překvapení pro nejmenší. Je také připravena jedna komentovaná prohlídka. V suterénu kostela bude instalována výstava o jeho historii a jako vzpomínka na otce Řehoře výběr z jeho fotografií a kaligrafií. Hudbu v letošním roce zajišťují výhradně
naši farníci a další Spořilováci, na programu jsou čtyři koncerty. Ani literatura nepřijde zkrátka: večer zahájí v sále spisovatelka Zuzana Holasová čtením ze svých
knížek pro děti za hudebního doprovodu rodiny Pěruškovy a z textů právě svatořečeného Jana Pavla II. bude v průběhu večera číst herečka Lucie Žáčková. Těšíme
se, že se kostel opět stane místem setkávání.
Více informací o programech dalších farností pražské arcidiecéze můžete získat
v brožurce, která bude v kostele k dispozici zhruba od 15. května nebo na webu
www.nockostelu.cz. Klára Konvalinová
PROGRAM NOCI 2014
23. 5. 2014
17.00
Autorské čtení spisovatelky Zuzany Holasové, které je určeno především
jejím dětským čtenářům. Autorka populárních knížek pro děti jako je
Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští, Jakub a radost, Strašidelné
město či Kůň jménem Zázrak bude číst ze svých knížek za hudebního
doprovodu rodiny Pěruškovy.
18.00
Mše svatá
19.15
Koncert. Hraje houslové duo Vlastimil Kobrle a Petr Zdvihal.
19.45
Slovo. Recitace Lucie Žáčková
20.00
Koncert. Za doprovodu varhan zpívá Iva Ryzová a farní sbor kostela sv.
Anežky České, řídí Markéta Štromerová. Slovem doprovází Lucie Žáčková.
21.00
Komentovaná prohlídka
22.00
Koncert. Sopranistka Miroslava Časarová, na varhany doprovází Magda
Šírková.
23.00
Varhanní hudba. Hraje Marek Rajnoch.
23.40
Zpěvy z Taizé. Vede Markéta Štromerová, přidat se mohou všichni
23.55
Závěrečná modlitba
12. strana
farní noviny květen 2014
farní noviny květen 2014
D i v a d e l n í p ř edstavení Odjezd z konce světa
Mariánsk á p o u ť P r a h o u
7. května v 19.30 hodin v sále kostela
v sobotu 31. května 2014 v 10 hodin
Odjezd z konce světa je představení Divadla Dagmar z Karlových Varů, které u nás
pravidelně hostuje. V jeho podání a režii Hany Frankové jsme mohli vidět nádherná
představení Antigoné, Maršo vorijla, naposledy v minulém roce jevištní kom­po­zici
z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.
Inscenace hry Aleny Zemančíkové Odjezd z konce světa (napsána v roce 2003)
navazuje tematicky na dramatizaci pověstí z knihy Zdeňka Šmída Strašidla a krásné
panny Hledání. Téma v české společnosti stále ještě bolavé, nedořečené, umlčované.
Odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce. Otázky víry a naděje v přijetí
smíru. V Odjezdu z konce světa se ocitáme na rozbombardovaném chebském nádraží
o Vánocích roku 1945 a v dalších časových rovinách. „To putování dodnes nevzalo
konce… tak ať se velevážené publikum nediví, že se v té historii někdy nevyzná …“
Ko n c e r t s k u piny P OMELO
16. května v 19 hodin
je hudební seskupení v čele se zpěvačkou Lenkou Čermákovou (Kosinovou).
Název skupiny vznikl ze sousloví ‚pohodové melodie‘, což je krédem tohoto
hudebního tělesa. Pod názvem Pomelo začala skupina hrát teprve nedávno,
ale jinak v tomto složení spolu působí již od roku 2006: Lenka Čermáková
(zpěv), Jiřina Zahradníková (příčná flétna, zobcová flétna), Vít Homér (klavír,
perkuse) a Jirka Čermák (kytara).
Repertoár skupiny tvoří původní tvorba, na které se rovnoměrně podílí mužská
část kapely, pseudorenesanční písně napsané u příležitosti křtu historického
románu Ilony Fryčové Poslední ples a písně šansonového typu. Dobrovolné
vstupné bude použito pro potřeby farnosti.
Fr a n t i š k á nská pouť seniorů do Hájku
ve čtvrtek 22. května 2014
Program: 9 hodin prohlídka kláštera na Bílé Hoře (konečná stanice tramvaje
č. 22), zahájení pouti v kostele Panny Marie Vítězné, odjezd autobusem
č. 347 do stanice Hostivice – Staré Litovice, odtud starou poutní cestou (4,5 km)
ke klášteru v Hájku. Modlitba růžence. Mše svatá v Loretě u Panny Marie
Hájecké, celebruje P. Augustin Šváček, OFMCap. Posezení a občerstvení,
prohlídka kláštera.
Poutníkům se sníženou pohyblivostí zajistíme převoz z kláštera na Bílé Hoře do
Hájku i zpět. Rovněž budou zajištěny odvozy z kláštera k autobusům 306, 307
a 347, které jedou zpět do Prahy. Kontakt: Dr. František Reichel, 725 939 385
strana 13
Program: Mše svatá v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech (kapucíni u Lorety). Po mši svaté zahájení poutě v Loretě
(ve 12 hodin).
Následuje tradiční pěší pouť (4 km) na Staroměstské náměstí s modlitbou
jednotlivých desátků radostného růžence v kostelích:
Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko - karmelitáni),
Sv. Tomáše (augustiniáni),
sv. Františka z Assisi (křížovníci),
sv. Jakuba (minorité).
Na závěr Te Deum (v 16.30 hod) v kapli sv. Michala u kostela Panny Marie
Sněžné (františkáni) u hrobu 14. pražských mučedníků - františkánů.
Duchovní téma poutě: Naše matka Církev.
Podrobnosti a další informace: www.sfr.cz
Volby do p a s t o r a č n í r a d y n a š í fa r n o s t i
Pastorační rada jako poradní sbor správce farnosti se skládá z části jmenované
a stejného počtu členů navržených a volených farností.
Z funkce jsou to:
Bratři Jakub Sadílek, OFM a Regalát Petr Beneš, OFM
Klára Kudrnová
Jmenovaní členové:
Markéta Štromerová (za sbor a hudebníky)
Michaela Tučková (za farní noviny)
Radim Koběrský (za akolyty
a ekonomickou radu)
Marie Myslilová (za františkánské terciáře)
Klára Konvalinová (za Noc kostelů)
Tomáš Holas
Kandidáti k volbám:
Jména navrhovaných volených kandidátů do farní rady oznamte prosím
Jakubovi nebo Regalátovi do 12. května, po jejich souhlasu a zveřejnění
vyhlásíme na začátku června volby na dobu 1 roku.
Ekonomická rada
Je jmenovaná správcem farnosti a skládá se krom něho ze dvou dalších členů.
Jmenuji tedy bratra Regaláta a Radima Koběrského.
bratr Jakub
14. strana
farní noviny květen 2014
Milí příznivci z farnosti na Spořilově,
po chvíli odmlčení se vám zase ozývám se stručnými zprávami
z naší Farní charity. Úspěšně jsme překonali tradičně finančně
napjatý začátek kalendářního roku. V současné době začínají
postupně přicházet dotace z různých zdrojů a naše finanční
situace se stabilizovala. Zatím to vypadá, že jsme v klání o
granty byli opět poměrně úspěšní, a tak doufáme, že tímto rokem nadále proplujeme
bez větších finančních problémů.
Musím s radostí konstatovat, že všechny naše služby jsou od začátku roku plně
vytížené. Na všech projektech se staráme průměrně asi o 120 klientů, péči o ně
zajišťuje 34 zaměstnanců. Registrujeme veliký zájem o naše služby a to u všech
služeb.
Velkým rozvojem prošla v poslední době naše zdravotní (ošetřovatelská) služba.
Naše vrchní sestra Mgr. Hana Vlhová se specializuje na hojení ran, především se
zaměřením na hojení ran u diabetiků. Specializovaným školením na hojení ran
prošly i naše dvě nejmladší zdravotní sestřičky. Díky této specializaci se vrchní
sestře podařilo navázat vynikající spolupráci s Thomayerovou nemocnicí a IKEM,
odkud získáváme mnoho nových klientů. Velmi se rozšířila také spolupráce
s praktickými lékaři a to nejen na Spořilově, ale v celé oblasti naší působnosti.
Naše zdravotní sestry tak mají spoustu práce a daří se jim odvádět v domácím
prostředí opravdu kvalitní, odbornou zdravotní službu s využitím všech možností
moderní medicíny. Sesterský projekt jsme museli v posledních měsících posílit
o dvě pracovnice, abychom mohli dostát všem požadavkům z terénu.
Naše pečovatelská a asistenční služba fungují už dlouhou dobu bez problémů.
Sice jsme teď prošli lehkým „personálním zemětřesením“, protože nám dlouhodobě
onemocnělo několik pracovnic v sociálních službách, ale už jsme za ně přijali náhradu.
Dlouhodobé asistence jsme začali poskytovat prakticky po celém hlavním městě.
I v sociální oblasti máme hodně zájemců o poskytování služeb. Zájem je i o dovážku
obědů, která je momentálně na hranici svých aktuálních možností. Naše autíčko,
které dováží seniory, kam potřebují, už si také získalo svou pravidelnou klientelu.
Jsme moc rádi, že se naše činnost rozvíjí a je o naše služby zájem. Děkujeme
všem, kteří nás v naší činnosti podporujete a pomáháte nám.
Přeji vám slunečný květen. Eva Černá
farní noviny květen 2014
strana 15
Sběr víček pro Mirečka stále
pokračuje
Milí přátelé ze Spořilova,
znovu vám moc děkujeme za sesbíraná víčka pro
našeho Mirečka a přejeme krásné velikonoční
dny. Nastřádané peníze za výkup šetříme na
rehabilitaci. Míra oslavil páté narozeniny a je nyní
začleněn ve školce. Není pro něj jednoduché
se s dětmi sžít. Mnohé aktivity mu dělají velké
problémy, ale je na něm vidět, že kolektiv
dětí má moc rád. I když do školky docházíme
nepravidelně, máme pocit, že se velmi snaží
vyrovnat se svým vrstevníkům.
Sed na zemi ale sám stále nezvládá, kvůli
spastickým svalům nedokáže narovnat nohy
před sebe, takže pořád klečí (a kvůli tomu se mu
ještě více zkracují svaly). Díky cvičení se pomalu lepší i v chůzi, má větší výdrž,
zvládne déle stát u stolku i chodit s oporou.
Děkujeme za veškerou podporu, pomoc a víčka si od Vás i nadále budeme přebírat.
V případě finanční pomoci využijte Mirečkův dětský účet čú 203604816/0600.
Mireček, rodiče Martina a Jiří a bráška Ríša
Burza oblečení pro charitu
25. – 28.5. se koná ve velké klubovně Komunitního centra Matky Terezy. Máte doma
nepotřebné oblečení a obuv, které by mohlo ještě někomu posloužit? Poškozené nevadí,
pouze prosíme o čisté. Přineste ho v neděli od 10.30–12.hodin nebo pondělí 9–12
a 16 –19 hodin. Vybrat si můžete v úterý a ve středu od 9–12 a 16–18 hodin. Uvítáme
finanční příspěvek a banánové krabice na následný odvoz do DIAKONIE BROUMOV.
Spojení metro Háje, BUS 136, 125, 170. (více info na www.kcmt.cz)
Vlasta Hamalová
Exercicie pro rodiny
Milé spořilovské rodiny, srdečně vás zveme na exercicie pro rodiny na opatství
Želiv, v termínu 25.–30.7. 2014. Rodiče zde mají možnost prohloubit svoji víru,
hlídání dětí během přednášek je zajištěno. Kromě dopoledních a odpoledních
přednášek je možnost jít s dětmi denně na mši sv. i být v tichu. Pro zájemce je
zajištěna plná penze. Přednášky vede bratr kapucín Pavel Lev Eliáš OFMCap.
Více informací: Iva a Petr Ryzovi, 777 026 223,
Download

k v ě t e n 2 0 1 4 f a r n o s t i s v. A n e ž k y Č - farnost