Osmoglasnik - Glas 5 - Liturgija
1
Na L®turg®i
Blaxe/nn'®
36.
C
bbb
b
&
œ œ œ
œ
œ
Bla - xe/ - ni
bbb
b
&
mi/
bbb
b
&
po - mi/
˙
lo - sti - v®i,
-
va - ni bu?
œ œ œ ˙
æ - k©
-
! œ œ
dut=.
Raz -
œ nœ œ œ œ
n
œ
œ
œ
œ
l
Bo/ - ga tq÷
F
œ.
n
œ
œ
œ
l
vav= Hr®-ste÷,
i¢s - po - vµ
G
œ œ œ ˙
ca:
-
by/ - ti vµ
œ
œ
vo
-
ro -
œJ b œ œ œ œ œ œ
-
da tq÷ \i/
œ œ nœ œ ˙
l
-
st∫ ˙
œ œ œ bœ œ
po - mq - ni÷ mq÷ Go/ - spo -di, vo - p® -
F
œ
œ
lœ
G
nœ œ ˙
q÷,
St. St. Mokrawac
-
œ œ ˙
G
- lo
F
se/rd
bbb
b
&
œ
F
bo/j -nik= na kre -stÂ
bbb
b
&
œ
œ nœ œ nœ œ bœ œ œ bœ œ œ œ w
tèi
bbb
b
&
G
F
C
œ œ ˙
œ œ œ
ca/r - stv®i
w
/
tvo-e/m=.
Srpska Pravoslavna Misija Sv. Luka
Osmoglasnik - Glas 5 - Liturgija
2
37.
C
bbbb
&
F
œ œ œ
œ
œ
Bla - xe/ - ni
bbb
b
&
bbb
b
&
˙
Bo/ - ga
l
\i/ - st®i se/rd - cem=,
o¥™
-
œ nœ
œ
æ - k©
F
œ œ œ bœ œ œ œ w
œ œ œ.
!˙
zrqt=.
œj
I¤ - xe na dre/ - G
œ œ
œ œ œ nœ œ œ
l œ œ œ nœ
˙
v∫ kre/st-n∫m=
bbb
b
&
œ
G
tèi
bbb
b
&
œ
œ
xi/
-
zn' pro-cvµt - [a - go
F
œ nœ
œ nœ
na/
[e
-
-
˙
lœ
mu,
i¢
œ nœ
œ
i¢z - su - [i/v
ro/ - du
œ
œ bœ
-
[a
œ
]™ - G
œ nœ œ œ œ œ œ ˙
xe
˙ dre/
bbb n œ œ ˙
b
&
-
va klq/ - tvu,
œ œ ˙
œ nœ œ
æ - k© Spa/ - sa
F
C
œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙
i¢ so - dµ - te - lq so -gla/ - sn©
Srpska Pravoslavna Misija Sv. Luka
l
œ œ œ w
vos - po
-
/
i/m=.
St. St. Mokrawac
Osmoglasnik - Glas 5 - Liturgija
38.
C
bbbb
&
F
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Bla - xe/ - ni
bbbb
&
˙
l œ œ nœ
mi - ro -tvo/r - cy,
œ n œ ˙ b œ œ œ œ œ œ œ Gw
sy/ - no - ve
bbb
b
&
3
bo/ - x®j na - re - ku?t
-
œ œ
sq.
Sme/r - t® - ]
œ œ œ nœ
n
œ
œ
œ
œ
l
tvo - e/ - ] Hr®-ste÷,
sme/rt - nu - ] raz - ru-[i/l=
F
œ œ œ bœ œ
n
œ
œ
œ
l
lu:
-
i¢
so -voz-dvi/ - gl= $¢ - si÷
G
bb
œ œ œ œ œ œ œ œ.
b
& b œ œ
æ
-
xe
œ . n œj ˙
tq÷
˙
˙ vµ
nœ
-
œ nœ œ nœ ˙
-
œ bœ
wy - q
œ
œ
i¢ Spa/ - sa
œj œ œ œ ˙
ka o¥¢ - me/r
F
po - ]/
Bo/ - ga
St. St. Mokrawac
! ˙
œ œ œ œ ˙
$¢ - si÷ si/
bbb
b
&
tèi
G
F
bbb œ œ œ n œ
b
œ nœ ˙
&
bb
b
& b
æ - k©
l
-
œ.
œ nœ
i™
-
[y - q,
œ
œ nœ
stin - na - go
C
œ bœ . œ œ
œ
na/
[e - go.
-
l
w
/
Srpska Pravoslavna Misija Sv. Luka
Osmoglasnik - Glas 5 - Liturgija
4
39.
C
bb
b
& b
F
.
œ œ œ œ œ œ œ œ
Bla - xe/ - ni
i¢z - gna/ - ni pra/v
œj œ œ œ ˙
-
dy ra/
-
G
bb b
& b œ œ œ nœ ˙ bœ œ œ œ œ œ œ w
æ - k© tµh=
bb
b
& b
$™st' ca/r-stvo ne - be/s - no
˙
œ
œ
gro/b= tvo/j
bbb
b
&
œ
˙
l œ
Hr® -ste÷,
-
-
e.
œ
œ nœ
G
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
-
ti,
F
œ bœ ˙
Na
Srpska Pravoslavna Misija Sv. Luka
œ
[e x$/ - ny \$st -
-
\e
œ nœ œ œ œ œ œ
l
i¢
Ϣ - vi/
- sq i£m=
C
œ œ œ œ œ ˙
a™g - gel= vo - p®
-
i¢ - ska/ - hu tq÷ xi-zno-dav/
mÎ - ro - po - ma/ -za
bbb
b
&
! œ œ
œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
lœ
q,
œ nœ
pri -[e/d
F
œ nœ œ nœ ˙
ny/
bbb
b
&
di,
G
F
l
-
œ œ œ œ œ œ œ w
/
q÷: vos - kre/ - se Go - spo/d'.
St. St. Mokrawac
Osmoglasnik - Glas 5 - Liturgija
5
Tropa/r'
14.
G
F
bbb
b
&
œ
œ
œ
œ
œ nœ
œ nœ
œ
no - e
Slo/ - vo
O›t - cu¿
i¢
œ
œ
So - bez - na - \a/l'
œ
F
bbb
b
&
œ nœ
œ nœ
Du?
ho
-
˙
-
˙
lœ
vi,
˙
œ bœ
œ
nœ
dµ - vy ro/xd
œ
œ
na/
œ bœ
œ
œ
na spa - se/
-
n® - e
œ
F
œ œ ˙
-
œ
- [e - e - sq
G
bbb
b
&
œ
l
[e,
œ
œ
œ œ
vos - po - i/m=
G
bbb
b
&
œ
œ
œ
vµr
-
n®i
bbb
b
œ nœ
&
œ
æ - k©
bbb
b
&
˙
i¢
œ
œ
œ nœ
œ
-
˙
plo/
-
l
sq,
œ nœ œ nœ
-
t®
-
]
˙
œ nœ
na
l bœ
kre/st=,
œ
œ
œ
œ
œ œ
i¢ sme/rt' pre - ter - pµ - F
˙
l
ti,
œ
œ
i¢
œ
œ
œ
œ
vos - kre - si/
-
ti
G
œ œ œ ˙
[y
ni/m
˙
F
œ nœ
G
bbb
b
&
œ œ œ
œ
po - klo
bla - go - vo - li÷
vzy/ - ti
bbb
b
&
˙
œ
œ
œ
-
q,
œ
œ
œ
œ
o¥¢ - me/r - F
œ nœ œ ˙
l
sla/v
-
˙
bœ
œ œ œ œ
nym vos - kre - se/ - n® - C
bbb
b
&
˙
em=
St. St. Mokrawac
bœ
svo
œ œ w
-
/
i/m=.
Srpska Pravoslavna Misija Sv. Luka
Osmoglasnik - Glas 5 - Liturgija
6
Konda/k=
40.
C
bbb
b
&
bbb
b
&
F
˙
œ
œ
œ
Ko
a™ - du Spa/ - se mo/j so - [e/l=
F
˙
œ
œ.
l œ
len=,
œ nœ
- vyj
b œj œ
o¥¢ - me/r
lœ
$¢ - si÷,
i¢
œ
œ
-
œ
œ
$¢ - si÷,
œ
œ
˙
so
-
œ
-
tel'
œ
l
F
˙
si/l=
si/ - œ
so - zda/
G
œ œ œ
-
l
˙
bœ
i¢
œ œ
sme/r - ti
G
œ
œ
œ
xa/
-
lo
bb b F
& b œ
i¢
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
A› - da/m=
˙
œ
œ
œ
nœ
˙
nœ
klq/ - vy
œ nœ
œ nœ
-
bœ
zo - ve/m=: spa
Srpska Pravoslavna Misija Sv. Luka
l
-
si÷,
œ
nœ
˙
œ
i¢z - ba/v - len= by/st',
˙
l
\e,
F
˙
˙
$¢
G
œ nœ
˙
œ
kru - [i/l=
\e - lo - v∫ - ko - l]/b
bbbb
&
˙
æ - k© vse
- [ih= æ - k©
œ
so - vos - kre
bbb
b
&
œ
œ nœ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ nœ
bbb
b
&
bb
b
& b
œ
G
vra - ta÷ so - kru - [i/
bb
b
& b
œ
˙
œ
˙
nœ
œ
tµm - xe
ti÷
C
œ œ ˙
œ
œ
-
si÷ na/s=
œ
Go/ - spo
œ œ w
-
/
di.
St. St. Mokrawac
Osmoglasnik - Glas 5 - Liturgija
7
Prok®men=
41.
bbb
b
&
C
œ.
F
œj ˙
Ty÷
bbb
b
&
bbb
b
&
St. St. Mokrawac
œ
œ
œ
œ
˙
œ
˙
lœ
œ
œ
œ
> so - hra - ni/ - [i ny÷,
œ nœ ˙ nœ œ bœ
so - bl] - de/
-
[i
ny÷
œ
œ
Go/ - spo - di
i¢
œ
-
˙
ro/ - da
se
C
œ bœ
œ
g©÷
vo
i¢
œ œ w
/
vµk=.
Srpska Pravoslavna Misija Sv. Luka
Download

Glas 5 Liturgija