Економска школа Ужице
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
за школску 2011/12. годину
септембар, 2012. године
Економска школа Ужице
Трг Светог Саве 6
tel/faks: 031-513 383, 513 462
е-mail: [email protected]
web sajt: www.eksue.edu.rs
ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Економска школа у Ужицу почела је са радом 25.09.1946. године као Државнa
трговачкa академијa, првa стручнa школa те врсте на тромеђи Босне, Црне Горе и Србије.
Школа је почела са радом без учионичког простора, без опреме и без стручног кадра.
Наставу је похађало 99 ученика у два одељења узраста од 14 до 22 године. Иако је
основана као четворогодишња због потребе привреде за стручним кадром, у прве три
генерације школовање је скраћено на трогодишње. И поред скромних материјалних и
кадровских услова за рад у првим годинама, резултати су били изнад свих очекивања. Већ
прва генерација ученика постигла је најбољи успех међу ученицима средњих школа у
Ужицу. Свршени матуранти постају носиоци привредног и друштвеног живота и развоја у
срединама где им је Министарство трговине и снабдевања упућивало да раде после
дипломирања.
У наредним деценијама Школа је мењала називе: Економска средња школа,
Школски центар за образовање економских, трговинских и угоститељских кадрова
„Младост“, ООУР Средње стручно образовање у саставу Образовног центра „М.М. Луне“,
Средња школа „Младост“, а од 1990. године носи данашњи назив Економска школа.
У Школи су се мењале генерације ученика и наставника. Мењали су се услови за
рад. Једно је остало исто – Школа је задржала (већ у првим годинама стечен) ранг и углед.
На многим такмичењима на различитим нивоима, наши ученици освајали су и освајају
награде, бележе одличне резултате и достојно представљају Школу. Многи од бивших
ученика који су се запошљавали непосредно по завршетку школовања, брзо су се
афирмисали у струци. Велики број ученика настављао је образовање до највиших
академских звања. Много је бивших ученика наше Школе који су се потврдили као
руководиоци, писци, уметници, спортисти.
Данас Економска школа има добре материјално-техничке услове за рад и
квалификовани кадар. Активно учествује у програмима модернизације наставних
програма. Врши упис ученика у два подручја рада:
-економија, право и администрација и
-трговина, угоститељство и туризам.
Ученици се школују у класичним одељењима (економски техничар, трговац, кувар
и конобар) и у огледним одељењима (пословни администратор, финансијски
администратор, банкарски службеник и службеник осигурања).
2
1. ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
Август 2011.
16. август - одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен календар
послова за август. Именована је комисија за полагање поправних, разредних, матурских,
завршних и ванредних испита.
16 - 28. август - одржани су разредни, поправни, матурски и ванредни испити.
30. август - одржана је седница Наставничког већа на којој су усвојени извештаји о
подели часова у оквиру стручних већа. Формирана су одељења и одређене су разредне
старешине. Усвојен је извештај о резултатима ученика на поправним и матурским
испитима. Усвојен је привремени распоред часова за школску 2011/2012. год. Професори
практичне наставе доставили су списак ученика и распоред реализације практичне
наставе.
Септембар 2011.
01. септембар - почела је редовна настава у школској 2011/2012. години по новој
организационој структури: у преподневној смени за ученике образовних профила ПА, ФА,
БС, а у поподневној за ученике образовних профила ЕТ, СО, Т, К.
12. септембар - одржана је седница Педагошког колегијума на којој су разматрани Школски
развојни план, Годишњи план рада, Извештај о раду Школе, као и организација практичне и блок наставе.
14. септембар - одржан састанак Ученичког парламента на коме је разматран и
усвојен Пословник о раду ученичког парламента и о правилима понашања у школи и
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Економске школе
и предложен избор уџбеника.
15. септембар – одржана је седница Савета родитеља на којој је разматран предлог
Годишњег плана рада школе и разматран предлог Извештаја о остварености Годишњег
плана рада за прошлу годину. Разматран је Извештај о остварености ШРП-а у предходних
пет година. Усвојен је предлог ШРП-а за период 2011-2015.год. Донета је одлука о
коришћењу уџбеника за наредну школску годину. Дат је извештај о вредновању и
самовредновању и одређени су представници Савета родитеља за Школски одбор и за
Стручно веће за развојно планирање. Родитељи су дали сагласност за програм и
организацију екскурзије за 3. и 4. разред.
14. септембар - на седници Наставничког већа разматран је Годишњи план рада за
2011/2012. годину. Усвојен је Извештај о раду Школе у протеклој школској години и
усвојена је структура 40-часовне радне недеље, распоред часова додатне, допунске,
практичне и блок наставе. Разматран је Извештај о остварености ШРП-а у предходних пет
година. Усвојен је предлог ШРП-а за период 2011-2015. год. Донета је одлука о
коришћењу уџбеника за наредну школску годину. Дат је извештај Тима о вредновању и
самовредновању кључне области „Настава и учење“. Донета је одлука о извођењу
екскурзије и именован је стручни вођа и руководилац екскурзије.
15. септембар - одржана је седница Школског одбора на којој је усвојен предлог
Годишњег плана рада за школску 2011/2012. годину и разматран Извештај о раду Школе
у протеклој школској години. Разматран је Извештај о остварености ШРП-а у предходних
пет година. Усвојен је предлог ШРП-а за период 2011-2015. год. Донета је одлука о
коришћењу уџбеника за наредну школску годину. Дат је извештај Тима о вредновању и
самовредновању кључне области „Настава и учење“.
19 - 23. септембар - изведена је екскурзија у Северну Грчку за ученике трећег
разреда предвиђенa Наставним планом и програмом.
3
Октобар 2011.
04. октобар - ученици Школе учестовали у акцији Црвеног крста ''Крос за срећније
детињство''.
05 - 07. октобар - обављен систематски стоматолошки преглед за ученике првог
разреда.
7. октобар - поводом Дана града одржан је турнир у малом фудбалу за омладинке и
омладинце, на коме су учествовали и ученици наше школе.
8. октобар - ученици Школе учествовали у паради улицама Ужица поводом Дана
града.
10. октобар - одржана је седница Педагошког колегијума на којој је разматрано
увођење нове организационе структуре у Школи и формирање профилних тимова.
07 - 14. октобар - у Школи је обележена Дечја недеља, а ученици су упознати са
Конвенцијом о правима детета на часовима грађанског васпитања.
12. и 13. октобар - одржане су седнице Одељењских већа на којима су усвојени
распореди писмених задатака, тестова и контролних вежби.
14. октобар - на седници Наставничког већа усвојен извештај са изведене
екскурзије ученика трећег разреда. Усвојена је нова организациона структура по
профилним тимовима за школску 2011/2012. годину.
17 - 21. октобар - одржана блок-настава за ученике II разреда кoнобара и кувара и
за ученике III разреда кoнобара и кувара.
18. октобар - поводом обележавања „Европског дана борбе против трговине
људима“, Полицијска управа у Ужицу у сарадњи са Центром за социјални рад, Црвеним
крстом и невладином организацијом „Центар за девојке“ из Ужица, организовали су јавну
трибину у Великој сали биоскопа у Ужицу. Тим поводом премијерно је приказан домаћи
играни филм „Сестре“.
23. октобар – изведен излет у Злакусу за ученике који у школској 2010/2011. год.
нису правили неоправдане изостанке. На излет су ишла 24 ученика (од 50) и са проф.
Горданом Трмчић посетили Потпећку пећину, Терзића авлију и планинарили до врха
Дрежничке Градине.
25. октобра - просветни инспектор из Ужице, Миленија Марковић, била је у
саветодавном прегледу Школе.
25. октобар - одржана аудиција наших ученика за филмски едукативни центар
“Интеракција“ на којој је прошла ученица Даница Вермезовић из IIIфа.
29. октобар - наставна субота по распореду часова од понедељка, као надокнада
часова у време екскурзије.
4
Новембар 2011.
01. и 02. новембра - одржане су седнице Одељењских већа за први
класификациони период.
03 - 04. новембар – јесењи распуст.
07- 19. новембар - одржана блок-настава ученика одељења IVбс.
08. новембар - Дан просветних радника.
08 - 11. новембар - обављен је систематски стоматолошки преглед за ученике
другог разреда.
08 - 11. новембар – вршњачки едукатори Ученичког парламента урадили су
радионице са ученицима првог разреда о значају постојања парламента ученика.
10. новембар - одржана је седница Наставничког већа на којој је предочена
анализа успеха ученика у току првог квалификационог периода и донете одлуке о мерама
за побољшање успеха. Усвојен је извештај о инспекцијском надзору и о припремљености
за рад у школској 2011/2012. год. и формиран Тим за самовредновање кључне области
„Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета“.
17. новембар – одржан састанак Педагошког колегијума на коме су разматрани
резултати анкетирања ученика и наставника, спроведеног у циљу сагледавања стања и
уочавања порблема у раду појединачних образовних профила.
18. новембар – одржана седница Школског одбора на којој је разматран и усвојен
записник са претходне седнице, усвојен извештај о реализованој екскурзији ученика III
разреда школске 2011/2012. и утврђен предлог финансијског плана за припрему буџета.
Дата је сагласност за одлуку о измени Правилника о организацији и систематизацији
послова у Економској школи. Са Законом о изменама и допунама Закона о основама
система образовања и васпитања усаглашени су следећи општи акти: Правилник о
понашању у Економској школи; донета је Одука о изменама и допунама Статута
Економске школе; донета је одлука
о измени Правилника о организацији и
систематизацији послова; донета је одлука о измени Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених.
21 - 25. новембар – одржана блок-настава за ученике одељења IIк и IIIко.
25. новембар - Црвени крст Србије у оквиру Службе за трансфузију крви у Ужицу
организовао је акцију добротворног давања крви. Ученици Школе наставили су традицију
претходних генерација и учествовали у поменутој хуманитарној акцији.
29. новембар - пријем представника осигуравајућих кућа где ученици из одељења
огледног профила СО обављају блок-наставу.
Децембар 2011.
01. децембар - у Школи је обележен Светски дан борбе против сиде, предавањем
на тему ХИВ/АИДС, репродуктивно здравље. Предавање су одржали припадници
омладине ЈАЗАС-а. Месеци новембар и децембар посвећени су превенцији полно
преносивих болести и одржане су едукативне радионице ученицима.
01. децембар - одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен предлог
распореда часова за школску 2011/2012. годину.
02. децембар – Олга Јованчићевић, просветни саветник из Школске управе Ужице,
била је у стручно-педагошком надзору Школе.
04. децембар - одржана је седница Педагошког колегијума и разматрана уписна
политика за школску 2012/2013. годину и припрема прославе Савиндана.
5
05 - 09. децембар - одржана блок настава ученика одељења IVсо.
08. децембар - на седници Савета родитеља разматран је извештај о реализованој
екскурзији ученика III разреда. Разматран је и усвојен Правилник о правима, обавезама и
одговорности ученика. Школски педагог говорио је о значају сарадње породице и школе.
14. децембар - одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен План
уписа за школску 2012/2013. Годину. Утврђен је и програм обележавања Дана Светог
Саве. Поднет је извештај о извршеном стручно-педагошком надзору.
15 - 29. децембар - обављен је систематски преглед за ученике првог и трећег
разреда.
24. децембар - наставна субота по распореду часова од уторка.
27. децембар - у организацији Ученичког парламента ученици и запослени
Економске школе приредили су хуманитарну акцију доделе новогодишњих пакетића деци
Школе за слушно оштећене ''Миодраг Матић''. Уручивање пакетића било је пропраћено
пригодним програмом, што је забележила и локална телевизија.
30. децембар - одржане су седнице Одељењских већа за прво полугодиште.
31. децембар 2011 - 13. јануар 2012. - новогодишњи и божићни празници и зимски
распуст.
Јануар 2012.
16. јануар - завршетак зимског распуста и почетак наставе у другом полугодишту.
17. јануар – састанак Педагошгог колегијума на коме су разматране припреме за
прославу Савиндана. Ликовни радови Софије Обрадовић, ученице одељења Iбс, изложени
су у холу Школе. Похваљен је рад Ученичког парламента.
21. јануар - 25 ученика наше школе посетило је четврти по реду Међународни
филмски и музичи фестивал ''Кустендорф'' у Дрвенграду на Мокрој Гори.
25. јануар - три представника Ученичког парламента учествовала су у радионици
Центра за социјални рад.
25. јануар - на седници Наставничког већа урађена је анализа оствареног
Годишњег плана рада у току првог полугодишта. Изнета је анализа успеха ученика на
крају првог полугодишта и донете су одлуке о мерама за побољшање успеха. Утврђен је
програм обележавања школске славе.
23 - 26. јануар - обављен је систематски стоматолошки преглед за ученике другог
разреда.
27. јануар - прослава школске славе, Дана Светог Саве. Ученици Школе са
наставницом Сватланом Симеуновић извели су Светосавску академију „Нити“.
25. јануар - на седници Школског одбора разматран је и усвојен Извештај о
оствареном попису у Економској школи, усвојен је Финансијски план за 2012. годину и
давање сагласности за План јавних набавки. Дато је мишљење о кандидатима који су се
пријавили на конкурс за пријем у радни однос наставника. Одбор је информисан о Плану
уписа ученика за школску 2012/2013. годину.
31. јануар – у сали читалишта Народне библиотеке одржана је радионица
„Инклузивно образовање“ у којој је учествовала директорка Школе.
6
Фебруар 2012.
01. фебруар – у Свечаној сали Школе одржана је презентација Високе школе за
пословну економију и предузетништво.
01 - 06. фебруар - одржани су испити за ванредне ученике.
02. фебруар - одржана је седница Педагошког колегијума где су утврђене
активности у вези промоције Школе пред предстојећи упис и план организације акције
''Школа отворених врата''. Установљен је план припрема за полагање матурског испита.
03. фебруар - у просторијама Центра за социјални рад, у оквиру пројекта „Златно
доба живота“, одржана је радионица у циљу развијања позитивне слике о старењу и
старима у Србији и смањења дискриминације према припадницима трећег доба.
Радионици присуствовао психолог школе и чланови Ученичког парламента: Душица
Ђурић IIе, Ђорђе Јевремовић IIIсо и Јована Никитовић IIIбс.
01 - 03. фебруар - обављен је систематски стоматолошки преглед за ученике
четвртог разреда.
06 - 17. фебруар – распуст због ванредног стања у земљи
23. фебруар - екстерно вредновање образовног профила банкарски службеник
27. фебруар - 02. март - одржана блок-настава за ученике одељења IIIк-ко.
27. фебруар - 31. март - ученици одељења IIe: Градимир Крсмановић, Саша
Шуњеварић, Тијана Кнежевић, Јелена Старчевић и Душица Ђурић, спровели су за ученике
I, II и III разреда на часовима одељењске заједнице вршњачку едукацију ,,Зелено, волим
те, зелено“, посвећену очувању животне средине.
24. фебруар - на седници Школског одбора размотрен је и усвојен Завршни рачун,
односно годишњи обрачун за 2011. годину и донета одлука о распореду суфицита. Поднет
је извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта 2011/2012. и дат је
предлог мера за побољшање услова рада и остваривање васпитно-образовног рада.
Разматрана је оствареност Годишњег плана рада за текућу школску годину. Разматран је и
усвојен Извештај директора о свом раду и о раду Школе.
29. фебруар - одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен план
активности у вези са промоцијом школе за упис у наредну школску годину. Поднет је
извештај о новостима у пројектима у које је школа укључена.
Март 2012.
04. март - Школа је била домаћин Општинског такмичења из српског језика у
организацији Министарства просвете, спорта и науке. На такмичењу је учествовало 60
ученика ужичких средњих школа и ученици наше школе који су чланови лингвистичке
секције. На окружно такмичење се пласирало 9 такмичара, међу њима и ученик наше
школе, Дејан Максимови IIIпа, који је освојио треће место.
05 - 09. март - одржана блок-настава за ученике одељења IIIбс.
05 - 09. март - одржана блок-настава за ученике одељења IVсо.
05 - 16. март - одржана блок-настава за ученике одељења IVпа и Ivфа
08 - 11. март - обављен је систематски стоматолошки преглед за ученике првог
разреда.
09. март - Миленко Николић, просветни саветник из Школске управе Ужице,
остварио је увид и вредновао клалитет рада Школе у оквиру следећих кључних обласи:
Настава и учење, Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета наставе.
7
12. март - одржана је презентација Војне академије из Београда.
13. март – одржана је седница Савета родитеља на којој је анализиран успех
ученика на крају првог полугодишта. Родитељи су упознати са значајем професионалне
оријентације и дали су сагласност за програм и организовање екскурзије ученика III и IV
разреда.
14. март - одржана је седница Педагошког колегијумана на којој су утврђене
активности и припреме за учешће на такмичењима. Разматрани су циљеви професионалне
оријентације у нашој школи.
15. март - одржано је математичко такмичење "Мислиша 2012".
17. март - одржано је Општинског такмичења из историје у Техничкој школи у
Ужицу на којем је учествовао и ученик наше школе Жикица Лукић Iбс и освојио 2. место.
19 - 23. март - одржана блок-настава за ученике одељења IVе1 и IVе2.
21. март - одржана је седница Наставничког већа на којој су усвојена матурска
испитна питања и области за практични рад и именовани чланови Испитног одбора.
Донета је одлука о садржају екскурзије за ученике III и IV разреда у школској 2012/13.
години и изнета је понуда за сарадњу Техничке школе из Ужица.
23. март - одржана је презентација Високе пословне школе струковних студија из
Ваљева.
23. и 24. март - одржано је Републичко такмичење из основа економије у
Аранђеловцу на коме је учествовала ученица наше школе Верица Пјевић IVбс и освојила
3. место.
24. март - наставна субота по распореду часова од четвртка.
26 - 30. март - одржана блок настава за ученике одељења IIIсо.
30. март - одржана је презентација Високе пословно-техничке школе из Ужица.
31. март - у Школи је спроведена акција „Школа отворених врата“ у оквиру које су
ученици и наставници Школе заинтересоване ученике осмог разреда и њихове родитеље
упознали са знања и вештинама које им омогућава наше школовање.
31. март - наставна субота по распореду часова од четвртка.
Април 2012.
01. април - одржане су седнице Одељењских већа за завршне разреде за други
класификациони период.
02. април - презентација Банкарске академије из Београда, у оквиру које је декан
Хасан Ханић присутним ученицима одржао час из рачуноводства.
04. април - на Репобличкој смотри „Песниче народа мог“ учествовали су
чланови рецитаторске секције: Катарина Николић IIIбс, Марина Радојичић IIфа, Драгана
Цицварић Iбс, Биљана Благојевић IVбс, Душица Ђурић IIе и Вања Ковачевић IIбс.
05. април - одржане су седнице Одељењских већа образовних профила ЕТ, СО, Т
иК.
05. април - ученици одељења IIIбс посетили су Народну банку Србије.
05 - 09. април - одржана блок-настава за ученике одељења IIко.
06. април - одржане су седнице Одељењских већа образовних профила ПА, ФА и
БС .
8
09 - 12. aприл - Ускршњи празници и пролећни распуст.
14. април - одржана је седница Педагошког колегијума, руководилаца профилних
тимова и ПР-а Школе на којој су утврђене активности за промоцију Школе на Сајму
образовања и план припреме за постављање школског сајта.
17. април - на
Окружном такмичењу из српског језика у организацији
Министарства просвете и спорта учествовао је Дејан Максимовић, ученик IIIпа.
18. aприл - Црвени крст Србије у оквиру службе за трансфузију крви организовао
је добротворну акцију давања крви. Ученици наше Школе наставили су традицију
претходних генерација и учествовали у поменутој хуманитарној акцији.
18. април - одржана је презентација Универзитета „Сингидунум“ из Београда.
18. април - одржана је презентација Правног факултета из Крагујевца.
20 - 21. април - одржано је Републичко такмичење из рачуноводства у Врању на
коме је учествовала и ученица наше школе Горица Костић IVфа и освојила 11. место.
21. април - наставна субота по распореду часова од понедељка.
22. април – у Техничкој школи у Ужицу одржано је Окружно такмичење из
историје. На такмичењу је учествоваo ученик Жикица Лукић Iбс који је освојио 3. место и
пласирао се на Републичко такмичење.
25. април
- на седници Наставничког већа анализиран је васпитно - образовни
рад на крају другог класификационог периода. Члановима Наставничког већа
представљени су Тимови за самовредновање рада Школе.
28. април - наставна субота по распореду часова од уторка.
Мај 2012.
01 - 02. мај - Дан рада
03. мај – одржана је седница Савета родитеља на којој су родитељи дали
сагласност за програм и организовање екскурзије ученика III и IV разреда.
04 - 05. мај - ученици наше школе учествовали су на Републичком такмичењу из
математике одржаном у Шапцу. Екипно су освојили 12. место, а појединачно Жикица
Лукић Iбс - 3. место, а Нина Тешић IV фа – 4. место.
05 - 11. мај – одржана блок-настава за ученике одељења IIIпа и IIIфа.
11. мај - презентација Економског факултета из Крагујевца
13. мај - одржано је Републичко такмичење из историје у Краљеву, на коме је
учествовао и ученик наше школе Жикица Лукић Iбс и освојио 2. место.
14 - 18. мај – одржана блок-настава за ученике одељења IIе и IIIe.
14. мај - одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен предлог
календара послова за мај и јун и именована комисија за матурски и завршни испит.
Разматран је Извештај о стручно–педагошком надзору од 9.03. 2012. год. и Извештај о
самовредновању кључне области Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
наставе. Представљена је припрема ученика и наставника за учешће на Сајму образовања.
14 - 25. мај - ученицима
полагање разредних испита.
завршног разреда одржана припремна настава за
14 – 25. мај - одржана блок-настава за ученике одељење IIIт.
9
16 - 17. мај - у Народном позоришту, под покровитељством Града Ужица,
Министарства просвете и науке РС, одржан је Сајам образовања „Знање је у моди“ на
коме су ученици и наставници наше школе представили Школу.
18. мај – матурантска парада на Градском тргу.
19. мај - наставна субота по распореду часова од петка.
21 - 22. мај - одржани су разредни испити из руског језика за ученике завршног
разреда.
21 - 25. мај – одржана блок-настава за ученике одељења IIIсо.
28 - 31. мај - одржани су разредни испити за ученике завршног разреда.
Јун 2012.
01. јун - завршетак наставне године за ученике завршног разреда.
01. јун – одржане су седнице Одељењских већа одељења завршног разреда.
02 - 03. јун - Ужички центар за права детета реализовао пројекат „Млади против
насиља“ у коме су учествовали и ученици наше школе.
04. до 15. јун ученицима I, II и III разреда одржана припремна настава за
полагање разредних испита.
05. јун - матурско вече у хотелу ''Златибор''.
04 – 15. јун - одржана блок-настава за ученике одељења IIт и IIко.
07. јун - подела сведочанстава ученицима завршних разреда и пријављивање
матурских и завршних испита.
08. јун - почео је матурски испит писменим задатком из српског језика и
књижевности.
14. и 15. јун - одржан је испит за проверу стручних компетенција и израда три или
два радна задатка за ученике огледних одељења IVпа, IVбс , IVфа и IVсо.
11 - 12. јун
предмета.
- ученици одељења IVе1 и IVе2 полагали су испите из изборних
12. јун - одржан је испит за проверу стручно-теоријских знања ученика огледних
одељења IVпа, IVбс, IVфа и IVсо.
13. јун – израда и одбрана завршног рада за ученике одељења IIIк и IIIт.
13 - 15. јун – израда и одбрана завршног рада за ванредне ученике-трговце.
15. јун - одбрана матурских практичних радова ученика одељења IVе1 и IVе2.
18 - 21. јун - одржани су разредни испити за ученике нижих разреда.
18. јун - састанак Испитног одбора на коме су се анализирали резултати матурских
и завршних испита.
18. јун - одржана је седница Наставничког већа на којој је урађена анализа успеха
спроведеног матурског и завршног испита и проглашен је ученик генерације за школску
2011/2012. годину.
18, 19. и 20. јун - поправни испити за ученике завршног разреда.
20. јун - седнице Одељењских већа после поправних испита.
20. јун - подела диплома ученицима завршног разреда.
10
22. јун - завршетак наставне године за ученике I, II и III разреда.
22. јун - у Свечаној сали Скупштине града Ужица градоначелник је организовао
пријем за ученике-носиоце Вукове дипломе и за најуспешније ученике-такмичаре у
школској 2011/2012. години.
22. јун - седнице Одељењских већа одељења I, II и III разреда.
26. јун - ђак генерације у школској 2011/2012. години Нина Тешић IVфа,
присуствовала је пријему код престолонаследника Александра Карађорђевића у Белом
двору у Београду
28. јун - одржана је седница Наставничког већа на којој су анализирани резултати
образовно-васпитног рада на крају наставне године.
28. јун - саопштавање успеха и подела сведочанстава ученицима I, II и III разреда.
2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради
1. Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 72/09)
2. Закон о средњој школи (Службени гласник РС бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96,
23/02, 25/02 и 62/03)
3. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (Службени гласник РС бр. 72/09)
4. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима
ученика (Службени гласник РС бр. 12/09)
5. Правилник о упису ученика усредњу школу (Службени гласник РС бр. 45/04, 23/05,
37/07, 45/08)
6. Правилник о цени услуга средње школе (Службени гласник РС бр. 35/93)
7. Правилник о календару образовно - васпитног рада средњих школа за школску 2010/11
(Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. ЗЗЗ
8. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (Службени гласник РС бр.
31/06)
9. Правилник о евиденцији у средњој школи (Службени гласник РС бр. 31/06)
10. Правилник о стручно педагошком надзору (Службени гласник РС бр. 19/07)
11. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и
стручних сарадника у средњој школи (Службени гласник РС – Просветни гласник РС
бр. 1/92, 23/97 и 2/2000)
12. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи (Службени гласник РС бр. 33/99 и
108/03)
13. Правилник о дипломама ученика за изузетан успех ученика у средњим школама
(Службени гласник РС бр. 37/93)
14. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног
предмета у основној и средњој школи (Службени гласник РС бр. 46/01)
15. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама (Службени гласник СРС – Просветни гласник бр.
06/90 и Просветни гласник бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02,
5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09 и 5/10)
16. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем
трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам
(Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. 17/93, 7/96, 11/02, 20/02,11/6 и
8/09)
11
17. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство
и туризам (Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. 15/93, 20/93, 6/95, 7/96,
11/02,11/04, 11/06 и 8/09)
18. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем
трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација –
област економија(Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. 3/96, 11/06,10/07)
19. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил пословни
администратор и финанасијски администратор (Службени гласник РС – Просветни
гласник РС бр. 14/04, 11/05, 17/06, 18/07 и 1/08)
20. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил банкарски
службеник (Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. 11/05, 21/07, 8/09)
21. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил службеник
осигурања (Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. 10/07)
22. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање планова и програма заједничких предмета у стручним школама за
образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме (Службени гласник РС –
Просветни гласник РС бр. 7/91)
23. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у
настави у стручним школама (Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08 и
11/08)
24. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи (Службени гласник
РС – Просветни гласник РС бр. 1/93)
25. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују
наставни план и програм огледа за образовне профиле пословни администратор и
финансијски администратор (Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. 14/04,
11/05, 18/07)
26. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују
наставни план и програм огледа за образовни профил банкарски службеник
(Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. 11/05, 21/07)
27. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују
наставни план и програм огледа за образовни профил службеник осигурања
(Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр. 10/07)
28. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача
и стручних сарадника (Службени гласник РС бр. 14/04 и 56/05)
29. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени
гласник РС бр. 22/05)
30. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе (Службени гласник РС
бр. 73/04, 106/03 и 20/04)
31. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску
2010/11. год. Завод за унапређење образовања и васпитања, Центар за професионални
развој запослених
32. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа,
Министар просвете, Бр. 611-00-000096/2006-03 од 21.02.2006. год.
33. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање (Службени гласник РС бр. 30/10)
34. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним устнаовама
И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима
12
Б. Општи акти Школе:
- Статут
- Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика,
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Економске
школе у Ужицу
- Правилник о ванредном школовању,
- Правилник о организацији и полагању испита,
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Економској школи у Ужицу
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правила понашања у Економској школи у Ужицу,
- Пословник о раду Школског одбора,
- Пословник о раду Савета родитеља,
- Пословник о раду Наставничког већа,
- Правила заштите од пожара,
- Школски развојни план
-Правилник о избору најбољег ученика и одељења
13
2.1 Oбразовни профили за које је школа верификована
У школској 2011/2012. години Школа




организује наставу у 26 одељења и то:
6 одељења I разреда,
7 одељења II разреда,
7 одељења III разреда,
6 одељења IV разреда
Школа је верификована за следеће образовне профиле по подручјима рада:
Број решења
Подручје рада
Економија, право и
администрација
022-05-203/94-03
од 26.03.1994.год.
022-05-203/94-03
од 19.01.2000.год.
022-05-203/94-03
од 27.02.2004.год.
022-05-203/94-03
од 31.05.2005.год.
Трговина,
угоститељство и
туризам
Економија, право и
администрација
Трговина,
угоститељство и
туризам
Економија, право и
администрација
022-05-203/94-03
од 21.06.2006.год.
Економија, право и
администрација
022-05-203/94-03
од 21.06.2006.год.
Економија, право и
администрација
022-05-00203/94-03 од
02.06.2008.г.
Економија, право и
администрација
022-05-00203/94-03 од
27.04.2010.г
Економија, право и
администрација
Образовни
профил
економски
техничар
комерцијални
техничар
трговац
кувар
конобар
посластичар
Финансијски
техничар
Трговински
техничар
Пословни
администратороглед
Финансијски
администратороглед
Пословни
администратороглед
Финансијски
администратороглед
Банкарски
службеник - оглед
Финансијски
администратороглед
Банкарски
службеник- оглед
Службеник
осигурања - оглед
Трајање
образовања
4 године
4 године
3 године
3 године
3 године
3 године
4 године
4 године
4 године
(I разред)
4 године
(I разред
4 године
(II,III и IV
разред)
4 године
(I и II разред)
4 године
(I разред)
4 године
(III и IV разред)
4 године (II,III и
IV разред)
4године (I,II,III
и IV разред)
14
3. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Намена школског простора
Учионице опште намене
Биро за обуку
Кабинет за рачуноводство и статистику
Кабинет «виртуелне банке»
РеЦеКо канцеларија
Кабинет за трговинско пословање
Кабинет за савремену пословну
Кореспонденцију и канцеларисјко послов.
Кабинет за рачунарство и информатику
и пословну информатику
Наставничка канцеларија
Канцеларије
Просторија за пријем родитеља
Библиотека
WC
Кухиња, оставе, радионица, остале
просторије
Број
просторија
15
1
1
1
1
1
Површина
у m²
945
75
60
38
35
78,75
1
33,75
1
45
1
4
1
1
6
105
88,50
18,75
52
45,60
5
30,65
Економска школа, заједнички са Ужичком Гимназијом користи велику
фискулстурну салу са свлачионицама, пратећим просторијама и кабинетом за професоре
површине 570 m² и малу фискултурну салу са свлачионицама површине 180 m².
Вансудским поравнањем од 11.04.2008. године извршена је размена непокретности
између Економске школе као корисника кабинета за угоститељство и предузећа Слога
д.о.о за угоститељство, туризам и трговину као власника простора површине 106,89 m² у
улици Немањина 85 у приземљу стамбене зграде. Тим поравнањем Република Србија
постаје власник, а Економска школа корисник пословног простора који је адаптиран ,
задовољава просторне услове и сврсисходан је за потребе извођења наставе ученицима
угосттитељских образовних профила.
Школска библиотека има око 16000 књига. Школа је обогатила свој књижни фонд
и стручном литературом. У библиотеци има око десет места за индивидуални и групни
рад ученика. Омогућен је стални приступ интернету и коришћење електронских
публикација.
15
3.1. Извештај о реализацији унапређења материјално – техничких услова рада
У циљу унапређења материјално-техничких услова рада урађено је следеће:
- у кабинету за обуку у бироу извршена је замена оштећене мрежне инсталације
- обављени молерски радови у три учионице у приземљу,
- у једној учионици постављене керамичке плочице,
- извршено додавање грејних тела у поткровљу,
- извршена замена шибер вентила пре и после водомера,
Сви радови су финансирани из средстава локалне самоуправе.
У току школске 2011/2012. није извршена замена дотрајале канализационе вертикале, што
је планирано за наредну школску годину.
3.2. Донације и поклони
Донатор
Регионална Привредна Комора Ад Дунав осигурање
Град Ужице
Туристичка организација Ужица
Кустендорф
Српски мек
Нова пекара
Пекара Николић
Путеви АД Ужице
Фото Звезда
ТВ Алфа
Бутик Mode de Italy
Цвећара Анемона
Штампарија Графос
Донације су биле у виду добара.
16
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1 Директор школе
Име и презиме
Врста стр.
спреме
Бранка Јевтић
дипл.
социолог
Год.
радног
стажа
Лиценца
ДА
30
%
ангажовања на
другим пословима у
Школи (којим)
директор школе
4.2 Наставни кадар
%
Год.
Презиме и
Предмет/и који/е
ангажо.
рад.
Лиценца
име
предаје
у
стажа
Школи
Економска група
Арсенијевић дипл.
предмета
24
НЕ
90
Слободан
економиста
(стручно)
Физичко
проф. физичке
Бајић Јасмина
васпитање
23
100
ДА
културе
(стручно)
проф.
Баштић
Енглески језик
енглеског
35
ДА
100
Бранислава
(стручно)
језика
Врста
стручене
спреме
%
ангажовања
у другој
школи
/
/
/
НЕ
80
20%
(Ужичка
гимназија)
Економска група
предмета
(стручно)
18
ДА
100
/
Познавање робе
(стручно)
21
ДА
80
20%
(Техничка
школа)
5
ДА
100
/
19
ДА
100
/
22
ДА
100
/
27
ДА
100
/
30
ДА
100
/
11
ДА
100
/
Вукомановић
дипл. теолог
Иван
Верска настава
(нестручно)
Бралушић –
Влаховић
Душица
дипл.
економиста
Вукотић
Милена
дипл. инж.
технологије
Гавриловић
Бранко
проф.
математике
Математика
(стручно)
Економска група
дипл.
Ђоковић Иван
предмета
економиста
(стручно)
дипл.
Математика
Зарић Милка
математичар (стручно)
Физичко
проф. физичке
Златић Обрад
васпитање
културе
(стручно)
Српски језик и
Јањушевић
проф. српског
књижевност
Ксенија
језика
(стручно)
Српски језик и
Јаћимовић
проф. српског
књижевност
Јелена
језика
(стручно)
17
Јелисавчић
Небојша
Рачунарство и
проф. технике
информатика
и информатике
(стручно)
12
ДА
100
/
Караић –
Шибалић
Зорица
дипл.
математичар
14
ДА
100
/
Математика
(стручно)
Физичко
проф. физичке
васпитање
културе
(стручно)
Право, Уставно и
Лазовић
дипл. правник привредно право
Мирјана
(стручно)
Економска група
Лукић
дипл.
предмета
Бранкица
економиста
(стручно)
Српски језик и
Мајкић
проф. српског
књижевност
Светлана
језика
(стручно)
МаксимовићЕкономска група
дипл.
Рубежановић
предмета
економиста
Љиљана
(стручно)
Економска група
Марјановић
дипл.
предмета
Мирјана
економиста
(стручно)
Економска група
Марковић
дипл.
предмета
Весна
економиста
(стручно)
Економска група
Марковић
дипл.
предмета
Љиљана
економиста
(стручно)
Економска група
Марковић
дипл.
предмета
Раденко
економиста
(стручно)
Економска група
Миливојевић дипл.
предмета
Радош
економиста
(стручно)
Економска група
Миликић
дипл.
предмета
Биљана
економиста
(стручно)
Економска група
Миловић
дипл.
предмета
Биљана
економиста
(стручно)
Економска група
Милосављевић дипл.
предмета
Сања
економиста
(стручно)
Милошевић
дипл.
Математика
Аница
математичар (стручно)
Кнежевић
Светлана
15
ДА
60
40%
(Ужичка
гимназија)
33
ДА
100
/
19
НЕ
100
/
13
ДА
100
/
21
ДА
100
/
19
ДА
90
20
ДА
35
/
25
ДА
100
/
25
ДА
100
/
18
ДА
100
/
21
ДА
100
/
12
ДА
100
/
2
НЕ
100
27
ДА
100
/
18
Милошевић
Драгана
проф.
енглеског
језика
Енглески језик
(стручно)
12
ДА
100
/
Миљковић
Надежда
дипл.
економиста
Економска група
предмета
(стручно)
27
ДА
100
/
Мићић –
Бућић
Оливер
дипл.
историчар
Историја
(стручно)
11
ДА
100
/
Ненадић
Бранкица
дипл.
економиста
19
ДА
100
/
Николић
Младен
ресторатер
28
НЕ
100
/
Обрадовић
Драгана
дипл.
историчар
уметности
1
НЕ
20
Пантелић
Љиљана
дипл.
економиста
22
ДА
100
/
Пауновић
Милеса
дипл.
економиста
8
ДА
100
/
Пауновић
Славица
дипл. инж.
организацио
них наука
7
ДА
100
/
36
ДА
100
/
1
НЕ
30
/
13
ДА
100
/
7
ДА
100
/
70
30%
(Уметничка
школа)
Богица
дипл.
економиста
Пјевић
Небојша
кулинарски
техничар
Пузовић
Валентина
дипл.
економиста
Пуцаревић
Бојана
дипл.
економиста
Радовановић
Миломирка
дипл.
политиколог
Петронијевић
Економска група
предмета
(стручно)
Услуживање са
практичном
наставом
(стручно)
Ликовна
култура,
Историја
уметности
Економска група
предмета
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Рачунарство и
информатика
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Куварство са
практ. наставом
(нестручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Социологија, ГВ
(стручно)
22
НЕ
19
Радовић
Драгана
дипл.
психолог
Психологија,
Здравствено
васпитање, ГВ
(стручно)
Ратковић
Кристина
дипл.
географ
Географија, ГВ
(стручно)
Ристовић
Душица
проф.
екологије
Биологија,
Екологија, ГВ
(стручно)
Савић
Катарина
дипл.
хемичар
Станић
Љиљана
дипл.
правник
Станојчић
Драгиша
Симеуновић
Светлана
проф.
српског
језика
проф.
енглеског
језика
Тодоровић
Бранкица
дипл.
економиста
Тодоровић
Миланка
дипл.
економиста
Трмчић
Гордана
дипл.
економиста
Цвијовић
Мирјана
Цицварић
Ана
Шишић
Гордана
проф.
енглеског
језика
проф.
енглеског
језика
дипл.
географ
Хемија
(стручно)
Право, Устав и
права грађана
(стручно)
Српски језик и
књижевност
(стручно)
Немачки језик
(нестручно)
9
ДА
80
10%
(Музичка
школа,10%
Гимназија)
10
ДА
100
/
25%
(Уметничка
школа)
35%
(Гимн.)
11
ДА
40
5
ДА
30
8
ДА
55
45%
(Техничка
школа)
27
ДА
100
/
3
НЕ
78
/
Економска група
предмета
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
7
ДА
100
/
18
ДА
100
/
16
ДА
100
/
Енглески језик
(стручно)
17
ДА
100
/
Енглески језик
(стручно)
11
ДА
100
/
Географија
13
ДА
80
/
20
4.3 Стручни сарадници
Име и
презиме
Врста
стр.
спреме
Године
Послови на
радног
којима ради
стажа
Милица
Прљевић
дипл.
педагог
С.сарадник
школски
педагог
20
ДА
100
-
Драгана
Радовић
дипл.
психолог
С.сарадник
школски
психолог
9
ДА
20
-
Божић
Зора
проф.
руског
језика и
књижев.
библиотекар
31
ДА
100
-
%
Лиценца ангажовања
у Школи
%
ангажов. у
другој школи
21
4.4 Ваннаставни кадар
(секретар, административно особље, техничко особље...)
Име и
презиме
Бранка
Милић
Наташа
Ђуричић
Младенка
Луковић
Врста стр.
спреме
дипл. правник
Дипл.
економиста
економски
техничар
Винка
Ђокић
НКВ радник
Милка
Ђокић
НКВ радник
Снежана
Ђокић
НКВ радник
Перса
Јовановић
трговац
Слободан
Ковачевић
КВ радник
Иванка
Љубичић
помоћник
столара
Зорица
Милић
Даница
Петровић
Послови на
којима ради
секретар
школе
шеф
рачуноводства
благајник
помоћни
радник –
спремачица
помоћни
радник –
спремачица
помоћни
радник –
спремачица
помоћни
радник –
спремачица
ложач
помоћни
радник –
спремачица
помоћни
НКВ радник
радник –
спремачица
помоћни
конфекционар радник –
спремачица
Зоран
ПК радник
Стојаноски
домар
%
Године
ангажо
радног Лиценца
вања у
стажа
Школи
17
ДА
%
ангажов.
у другој
школи
100
/
15
100
/
24
100
/
24
100
/
34
100
/
27
100
/
18
100
/
20
50
50%
(Ужичка
гимназија)
8
100
/
26
100
/
25
100
/
27
100
/
22
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
5.1 Бројно стање ученика и одељења
5.1.1 Бројно стање ученика по подручјима рада и по образовним профилима
5.1.2 Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи
Одељење
Образовни профил
Ст.
Број
стр.
ученик
спрем
а
е
ПОЛ
изборни
предмет
Страни језик
М
Ж
В
Г
Е
Н
Ф
Р
Iе1
Економски техничар
IV
30
13
17
14
16
30
/
/
/
Iе2
Економски техничар
IV
31
17
14
16
15
31
/
/
/
Iпа
Пословни администратор-оглед
IV
24
5
19
8
16
24
/
/
/
Iфа
Финансијски администратороглед
IV
24
10
14
9
15
24
/
/
/
Iбс
Банкарски службеник - оглед
IV
23
8
15
12
11
23
23
/
/
Iсо
Службеник осигурања -оглед
IV
24
8
16
9
15
24
/
/
/
156
61
95
68
88
156
23
/
/
IV
33
11
22
30
3
31
/
/
/
IV
25
7
18
22
3
25
/
/
4
IV
25
7
18
25
/
23
/
/
/
I РАЗРЕД
IIе
IIпа
IIфа
Економски техничар
Пословни администратор оглед
Финансијски администратороглед
IIбс
Банкарски службеник - оглед
IV
24
3
21
24
/
23
24
/
/
IIсо
Службеник осигурања - оглед
IV
24
8
16
20
4
23
/
/
/
IIт
Трговац
III
20
2
18
14
6
17
/
/
/
IIк
Конобар
III
24
14
10
13
11
21
7
1
/
175
52
123
148
27
163
31
1
4
IV
34
6
28
13
21
34
/
/
/
IV
24
6
18
9
15
24
/
/
/
IV
26
6
20
18
8
26
/
/
/
II РАЗРЕД
IIIе1
IIIпа
IIIфа
Економски техничар
Пословни администратор оглед
Финансијски администратороглед
IIIбс
Банкарски службеник - оглед
IV
24
4
20
10
14
24
24
/
1
IIIсо
Службеник осигурања-оглед
IV
24
8
16
11
13
24
/
/
/
IIIт
Трговац
III
23
8
15
11
12
19
/
/
4
IIIк
Конобар
III
22
14
8
/
22
21
9
1
/
177
52
125
72
105
172
33
1
4
III РАЗРЕД
Ivе1
Економски техничар
IV
32
9
23
13
19
31
/
/
1
Ivе2
Економски техничар
IV
30
11
19
19
11
30
/
/
/
IV
24
11
13
22
2
23
/
/
1
IV
24
4
20
11
13
24
/
/
/
/
4
IVпа
IVфа
Пословни администратор оглед
финансијски администратороглед
IVбс
Банкарски службеник - оглед
IV
24
5
19
17
7
20
24
IVсо
Службеник осигурања-оглед
IV
24
8
16
15
9
22
/
158
48
110
97
61
160
24
/
8
666
213
453
385
281
651
111
2
16
IV РАЗРЕД
ШКОЛА
26 ученика по одељењу
2
23
5.1.3 Ванредни ученици
Подручје рада
Економија,
право и
администрација
Трговина,
угоститељство и
туризам
Образовни
профил
економски
техничар
финансијски
техничар
трговински
техничар
трговац
кувар
посластичар
конобар
Број ученика
II
III
IV
21
9
4
2
/
/
/
1
3
13
9
8
3
3
/
2
5
1
/
1
10
2
1
/
/
/
/
/
I
У овој школској години завршни испит положило је: 1 трговц, кувара и 1 конобар.
Матурски испит положила су: 4 економска техничара и 1 трговински техничар.
5.1.4 План уписа на програме преквалификације, доквалификације и стручног
оспособљавања:
Образовни
профил
економски
техничар
трговински
техничар
трговац
кувар
конобар
Стручно
Преквалификација Доквалификација Укупно
оспособљавање
/
10
20
30
/
5
20
25
/
/
/
20
10
10
/
/
/
20
10
10
5.2. Ритам рада
Ритам радног дана Школе и распоред часова
Настава се изводила у две смене у оквиру петодневне радне недеље. У једној смени
настава се изводи за ученике I, II, III и IV разреда образовних профила ПА, ФА,БС, а у
другој смени за ученике I, II, III и IV разредаобразовних профила ЕТ, СО,Т,К.
Промена смена вршила се месечно. Извршено је усклађивање промене смена са
другим школама у граду и тиме усклађен рад наставника који раде у две и више школа.
Настава у првој смени почиње у 7,30 часова, а у другој смени у 13,45 часова.
Пре подне
07,30-08,15
08,20-09,05
09,30-10,15
10,20-11,05
11,15-12,00
12,05-12,50
12,55-13,40
Трајање
одмора
5 минута
25 минута
5 минута
10 минута
5 минута
5 минута
/
Редни број часа
После подне
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
13,45-14,30
14,35-15,20
15,40-16,25
16,30-17,15
17,25-18,10
18,15-19,00
19,05-19,50
Трајање
одмора
5 минута
20 минута
5 минута
10 минута
5 минута
5 минута
/
24
5.3. Сарадници – радници ангажовани из других организација по уговору о извођењу
наставе
Име и презиме
Врста стр.
спреме
Петровић Владимир
Доктор
медицине
Весовић Борка
Проф.
француског
Симеуновић Милић
Средња стр.
спрема
Светлана
Стевановић
Данило Луковић
Љиљана
Стојановски,
Радоје Андрић
Висока
Стручна
спрема
Златић Катарина
дипл.
филозоф
Симић Љиљана
виша
стручна
спрема
Босиљчић Зоран
дипл.
физичар
Предмети
који
предаје
Хигијена,
по потреби
обавља
испит за
ванредне
ученике
Француски
језик
%
ангажо. у школи
Радна
организација из
које долазе
10%
Медицинска школа
По потреби за
обављање
разредног испита и
испита ванредних
ученика
Ужичка гимназија
Ангажован за
завршни испит
Ресторан Мачков
обр. Профил
угао
конобар
Ангажовани као
екстерни чланови
Поштанска
комисија за
штедионица,
матурски испит
Привредна комора,
огледних
Дунав осигурање
образовних
профила
испити ванредних
филозофија
Ужичка гимназија
ученика
за обављање
испита ванредних
ученика и
старосна пензија
завршног испита
образовног
профила кувар
за обављање
испита за ванредне Медицинска школа
ученике
5.4. ПЕРСОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ
У овој школској години у радном односу на одређено време били су Арсенијевић
Слободан, дипл. економиста; Милосављевић Сања, дипл. економиста; Вукомановић Иван,
студент богословије; Симеуновић Светлана; проф. енглеског језика; Шишић Гордана,
дипл. географ; Обрадовић Драгана, дипл. историчар уметности; Спаловић Немања, дипл.
историчар Пјевић Небојша, струковни менаџер гастрономије, и Босић Иван вероучитељ.
Радни однос престао је следећим запосленима Босиљчић Зорану дипл. физичару и Мирчић
Драгану академском музичару из разлога што су остали нераспоређени.
25
5.5. Блок настава и годишњи фонд часова
5.5.1 Блок настава (табеларни приказ реализације блок наставе по образовним
профилима)
Образовни
профил
Економски
техничар
Економски
техничар
Економски
техничар
Пословни
администратор
Пословни
администратор
Финансијски
администратор
Финансијски
администратор
Банкарски
службеник
Банкарски
службеник
Предмет
Службеник у
Осигурању
Службеник у
Осигурању
Трговац
Трговац
Рачуноводство
(блок настава)
Рачуноводство
(блок настава)
Рачуноводство
(блок настава)
Настава у
блоку – пракса
Настава у
блоку – пракса
Настава у
блоку – пракса
Настава у
блоку – пракса
Настава у
блоку – пракса
Настава у
блоку – пракса
Разред
Број часова
IIE
30
IIIE
30
IVE1, IVЕ2
30,30
IIIПA
IVПА
IIIФA
IVФA
IIIБС
30
60
30
60
30
Време
реализације
14. 05 18. 05. 2012.
14. 05 18. 05. 2012.
19. 03 23. 03. 2012.
07. 05 11. 05. 2012.
05.03. – 16.03
2012.
07. 05 11. 05. 2012.
05. 03 16. 03. 2012.
05. 03 09. 03. 2012.
07. 11 19. 11. 2011.
26.03. -30.03.
2012.
21.05.- 25.05
2012.
05.12. -09.12.
2011.
05.03.- 09.03
2012.
IVБС
60
Настава у
блоку –пракса
IIIСО
60
Настава у
блоку –пракса
IVСО
60
IIT
60
04.- 15.06.2012.
IIIТ
60
14.- 25.05.2012.
Практична
настава – блок
Практична
настава - блок
Кувар
конобар
Практична
настава – блок
IIIК -КО
150
Конобар
Практична
настава – блок
IIКО
150
17.- 21.10.2011.
21-25.11.2011.
27.02 – 02.03.
2012.
14.-25.05.2012.
17.- 21.10.2011.
21.- 25.11.2011.
05.- 09.04.2012.
04.- 15.06.2012.
26
5.5.2 Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе
Разред
I(е1,e2па,фa, бс, сo)
II (пa, фa, сo)
III (e)
IV e
I (пa, фa, сo)
I бс
II (пa, фa)
II бс
III (пa, фa)
IV (пa фa)
I е1,e2
II е
I (пa, фa, бс)
I со
II (e, пa, фа)
II сo
III ( е, пa, фa)
IV ( е1, е2, пa, фa)
III (пa, фa,со)
II бс
III бс
IV бс
II сo
II сo, IIIсо
IIIсо, IVсо
IIпа, IIIпа, IVпа
IIфа, IIIфа, IVфа
Предмет
Рачунарство и информатика
Пословна информатика
Канцеларијско пословање
Канцеларијско пословање и
рачунарска техника
Канцеларијско пословање
Канцеларијско пословање и
рачунарска техника
Канцеларијско пословање
Канцеларијско пословање
Савремена пословна кореспонденција
Савремена пословна кореспонденција
Основи рачуноводства
Рачуноводство у осигурању
Рачуноводство (књиговодство)
Рачуноводство у осигурању
Рачуноводство (књиговодство)
Рачуноводство (књиговодство)
Статистика
Банкарска обука
Банкарска обука
Банкарска обука
Комуникација у продаји
Осигурање
Обука у осигуравајућем друштву
Пословно административна обука
Финансијско административна обука
Број
часова
888
518
144
132
518
222
370
222
360
360
370
180
518
185
518
111
648
652
572
296
576
514
111
148+140
804
946
736
27
5.6. Изборни предмети и факултативне активности
5.6.1. Изборни предмети (број група и број ученика)
Први
разред
Предмет
Други
разред
Трећи
разред
Четврти
разред
бр.гр.
бр.уч.
бр.гр.
бр.уч.
бр.гр.
бр.уч.
бр.гр.
бр.уч.
Верска настава
Грађанско
васпитање
3
65
6
118
3
64
4
89
5
92
2
47
5
112
3
49
Историја (Iбс )
1
24
1
12
2
24
1
12
1
12
Предузетништво
(IVIбс)
Здравствено вас
(Iбс)
Историја (Iсo)
Економска
географија IVсо
Психологија
(IIбс)
Ликовна
уметност (IIбс)
Општа
математика
(IIIбс,IVбс)
Историја
уметности
(IIIсo)
Основи
економије
(IIIбс)
Пословна
економија
(IVбс)
Здравствено вас.
(IIсo)
1
24
1
24
1
24
1
24
1
1
24
1
24
1
24
24
28
6. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2011/2012.
ГОДИНЕ
6.1 Успех ученика по одељењима и разредима
ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД
ПОДРУЧЈЕ Средња
РАЗ.
Врло
РАДА
оцена
Одличан
Добар Довољан
Добар
7
15
8
/
IE1
3.81
9
14
8
/
IE2
3.95
5
14
5
/
IПА
3.88
I
7
13
4
/
IФА
3.95
7
14
2
/
IБС
4.22
5
12
7
/
IСО
3.87
СВЕГА I
156
Σ
Понавља
разред
%
30
31
24
24
24
24
100
100
100
100
100
100
/
/
/
/
/
/
3.95
39
82
30
/
156 100
/
IIE
IIФА
IIБС
II
IIСО
IIПА
IIТ
IIК
СВЕГА II
175
4.34
4.18
4.47
3.63
4.25
3.43
3.08
3.90
17
10
15
2
13
4
1
62
15
12
8
13
10
8
6
72
/
3
1
9
1
8
10
28
1
/
/
/
1
/
7
5
33
25
24
24
25
20
24
175
100
100
100
100
100
100
100
100
/
/
/
/
/
/
/
/
IIIE
IIIПА
IIIФА
III IIIБС
IIIСО
IIIТ
IIIК
СВЕГА III
177
3.65
4.53
3.97
4.18
4.46
3.16
3.14
3.87
13
19
12
10
15
3
1
73
13
5
9
12
9
7
5
60
5
/
5
1
/
6
11
24
3
/
/
1
/
1
2
34
24
26
24
24
17
17
166
100
100
100
100
100
73
77
94
/
/
/
/
/
6*
5*
11*
IVЕ1
IVЕ2
IVФА
IV
IVБС
IVПА
IVCO
СВЕГА IV
158
4.01
3.84
4.59
4.46
4.16
4.25
4.21
14
10
14
17
9
11
75
9
10
10
5
11
11
56
6
7
/
2
4
2
21
3
3
/
/
/
/
6
32
30
24
24
24
24
158
100
100
100
100
100
100
100
/
/
/
/
/
/
СРЕДЊА ОЦЕНА НА НИВОУ ШКОЛЕ ЈЕ 3.98
*На основу члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања ученици су
упућени на завршавање започетог образовања полагањем неположених поправних испита
и завршног испита, као ванредни ученици
29
6.2 Изостајање ученика
РАЗРЕД
I
II
III
IV
УКУПНО
ОПРАВДАНИ
по
укупно
ученику
8626
55
13744
79
18001
102
13280
84
53651
80
НЕОПРАВДАНИ
по
укупно
ученику
544
3
1225
7
1442
8
1236
8
4447
7
УКУПНО
укупно
по ученику
9170
14969
19443
14516
58
86
110
92
58098
346
6.3. Допунски, додатни и припремни рад
Допунски рад је организован за ученике који су стално или повремено заостајали у
савлађивању образовно – васпитних садржаја у редновној настави. После идентификовања
ученика у коме су учествовали стручна служба, предметни наставник, одељенски
старешина и родитељи ученика, предметни наставници су организовали садржаје за лакше
укључивање у редовне образовно – васпитне процесе. Садржаји допунског рада
идентични су прописаном наставном плану и програму, а настава је прилагођена
индивидуланим карактеристикама ученика. Дпунски рад је организован у току читаве
наставне године у складу са потребама ученика и планиран је распоредом часова. Највећи
број часова реализован је из стручних предмета и матаматике.
У овај облик рада било је укључено преко 200 ученика.
Додатни рад организован је за одабране и талентоване ученике чиме им је
омогућено да прошире и продубе своја знања и вештине у складу са својим
интересовањима. Додатни рад реализован је кроз припрему ученика за такмичења
(математика, историја, српски језик и књижевност, пословна економија, рачуноводство,
физичко васпитање)
Припремни рад реализован је за ученике коју су одлукама одељенских већа
упућени да полажу разредни испит.
Постојале су тешкоће у реализацији допунског и додатног рада због оптерећености
ученика часовима редовне наставе. Посебан проблем представљао је неорганизован
превоз у граду.
ДОПУНСКА НАСТАВА
планирано
950
реализовано
973
ДОДАТНА НАСТАВА
планирано
440
реализовано
440
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
планирано
316
реализовано
320
30
7. НАШИ НА ТАКМИЧЕЊИМА
Традицију учествовања на великом броју такмичења ученици и наставници
Економске школе наставили су и ове године. Неки од њих учинили су да се осећамо
поносним.
04. март - Школа је била домаћин Општинског такмичења из српског језика у
организацији Министарства просвете, спорта и науке. На такмичењу су учествовали и
ученици наше школе који су чланови лингвистичке секције под руководством наставнице
Светлане Мајкић. Дејан М. Максимовић, ученик одељења IIIпа, oсвојио је 2. место и
пласирао се на Окружно такмичење. Учествовале су и ученице првог разреда Невена
Кузељевић и Дијана Булић и Милица Марковић, ученица четвртог разреда.
17. март – на Општинском такмичењу из историје одржаном у Техничкој школи у Ужицу
ученик наше школе Жикица Лукић из Iбс пласирао се на друго место и са освојених 57 од
максималних 62 поена обезбедио себи пласман на Окружно такмичење. Ученика је
припремао предметни наставник Оливер Мићић- Бућић.
22. април – на Окружном такмичењу из историје одржаном у Техничкој школи у Ужицу
ученик наше школе Жикица Лукић из Iбс пласирао се на треће место и са освојених 50 од
максималних 60 поена обезбедио себи пласман на Републичко такмичење. Ученика је
припремао предметни наставник Оливер Мићић- Бућић.
12 - 13. мај – на Републичком такмичењу из историје у Гимназији у Краљеву ученик наше
школе Жикица Лукић из Iбс пласирао се на друго место са освојених 57 од максималних
60 поена. Ученика је припремао предметни наставник Оливер Мићић- Бућић.
''Такмичења из историје одувек су за мене представљала посебне догађаје и праве смотре
знања. Тест за средње стручне школе на Окружном такмичењу био је помало
дискутабилан у односу на тест за гимназије, који је био претежак. Зато је одлучено да се
граница са 54 спусти на 48 поена, односно 80 %.
Тест на Републичком такмичењу био је одговарајући за тај ниво знања.
Задовољан сам постигнутим резултатима из историје ове школске године, посебно
освојеним другим местом на Републичком такмичењу. Поражавајућа је чињеница што се
све мање ученика ССШ такмичи из историје.'' (Жикица Лукић Iбс)
23. и 24. март - одржано је Републичко такмичење из основа економије у Аранђеловцу на
коме је учествовала и ученица наше школе Верица Пјевић IVбс и у конкуренцији од 48
школа освојила је одлично треће место. Ученицу је припремала предметни наставник
Љиљана Марковић. Верица је постигнутим успехом стекла прилику да буде ослобођена
дела пријемног испита и да добије 40 бодова при упису на Економски факултет у
Београду.
20. и 21. март - одржано је Републичко такмичење из рачуноводства у Врању на коме је
учествовала и ученица наше школе Горица Костић IVфа и у конкуренцији од 30 школа
освојила 11. место. Ученицу је припремала предметни наставник Бранкица Лукић.
04 - 05. мај - ученици наше школе са наставницом-ментором Милком Зарић учествовали
су на Републичком такмичењу из математике одржаном у Шапцу. Екипно су освојили 12.
место, а појединачно Жикица Лукић Iбс - 3. место са освојених 78 од максималних 100
поена и Нина Тешић IV фа – 4. место са освојених 66 од максималних 100 поена.
31
''Ах, та математика... Вечита мука већине ђака средњих школа. Али, када се скупе они који
воле математику, онда то место постаје светилиште математике, а читав догађај празник
математике.
Сада мало о такмичењу. Израда теста траје 180 минута, а тест садржи 8 задатака. На
самом тесту сам направио једну грешку које сам, као и обично, постао свестан тек пошто
сам напустио место за израду.
Такмичење је тако конципирано да свака школа на такмичење шаље четири учесника, по
једног из сваког разреда, тако да одзива кудикамо има. Проблем је у томе што се донекле
не врши адекватна селекција ученика, али је такмичење одлична прилика да будете
ослобођени пријемних испита на којима се полаже математика.'' (Жикица Лукић Iбс )
У школској 2011-2012. 9 ученика Школе учествовало је на такмичењу ''Мислиша''
одржаном у марту, 2012.
Ученица Ана Секулић Iбс, као појединац и општински првак у атлетици, освојила је 3.
место на Републичком такмичењу ОСИУРС (Олимпијске спортске игре ученика
Републике Србије) у дисципли 800 метара.
Претходне две године је била првакиња државе у кросу за пионирке, а ове године
такође је била прва, али у конкуренцији јуниорки и тиме се изборила за право наступа за
репрезентацију Србије на ''Кросу Балкан'' у Турској. На првенству Србије на стази од
1500m и 3000m освојила је сјајно прво место.
Друга награда на конкурсу „Зоран Теодосић“
Литерарни конкурс „Зоран Теодосић“ организује се сваке године у Техничкој
школи „Радоје Љубичић“ у знак сећања на преминулог професора српског језика и
књижевности. За три најбоља састава предвиђене су награде које се победницима
додељују из фонда „Зоран Теодосић“. Заинтересованост ђака свих ужичких средњих
школа била је велика и од укупно 95 радова изабрана су три најбоља рада. Ученица наше
школе Душица Ђурић из одељења IIе освојила је 2. награду на овом литерарном конкурсу.
Душица је писала састав на тему „Победник“. Додела награда обављена је у оквиру
свечане приредбе одржане 21. маја у школи „Радоје Љубичић“.
Прва награда на конкурсу „Метрополитен таленти“
Универзитет „Метрополитен“ Београд већ три године организује конкурс „Метрополитен
таленти“ где се најбољи учесници вредно награђују. Наш ученик Максимовић Дејан IIIпа,
направио је рад на тему ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ (концепт оснивања фирме).
Прошао је кроз два елиминациона круга и пласирао се у финале овог престижног
такмичења. У петак, 25. маја 2012. године у 12 часова у просторијама факултета, у финалу
такмичења, бранио је свој рад пред комисијом. Конкурс „Метрополитен таленти“
организован је на следећи начин:
 области такмичења су области којe проучавају факултети у оквиру
Универзитета (Фактултет за менаџмент, Факултет информационих
технологија, Факултет дигиталних уметности)
 три најбоља рада се награђују.
Након речи добродошлице, такмичари су у зависности од области такмичења
распоређени у учионице где се вршила одбрана радова.
У области у којој се такмичио наш ученик било је преко 70 кандидата, али у финалу је
учествовало седам најбољих. Награда која му следи за освојено прво место је ваучер на
3.600 евра за студије на Универзитету „Метрополитен“ и вредне награде спонзора и
пријатеља такмичења (APPLE, MICROSOFT, ORACLE).
32
Фонд "Бранка Матић“
У част угледне професорке наше школе, поштоваоца и љубитеља књижевности и
лепе речи, професора који је градио и истрајавао на достојанству професије и
генерацијама ученика усађивао љубав према лепоти написане и изговорене речи, jуна
2012. године прегледани су најбољи литерарни радови ученика Економске школе.
Радове су одабрали професори:
Ксенија Јањушевић, професор српског језика и књижености
Светлана Мајкић, професор српског језика и књижености
Јелена Јаћимовић, професор српског језика и књижености и
Драгиша Станојчић, професор српског језика и књижености.
Награђени рад „Књига“ написала је ученица Јелена Јевтић IV бс.
Резултати спортских ваннаставних активности у школској 2011/2012. Години
Као и сваке године, ученици наше школе су и ове године учествовали су на ОСИУРС-у
(ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) Града Ужица.
На почетку школске године извршена је респодела секција на професоре физичког
васпитања и према том распореду одвијале су се и активности усмерене првенствено на
реализацију Олимпијских спортских игара ученика Републике Србије.
АТЛЕТИКА:
Такмичење у атлетици одржано је у Бајиној Башти на стадиону ФК „Слога“. Наши
ученици су освојили екипно 4. место, док су ученице освојиле 2. место.
Руководилац секције: Јасмина Бајић
КОШАРКА:
Такмичење у кошарци у категорији ученика и у категорији ученица одржано је у
сали Медицинске школе у Ужицу.
И у категорији ученика и у категорији ученица, наша екипа је заузела 3. место,
Руководиоци секције:
Јасмина Бајић, категорија - ученици
Светлана Кнежевић, категорија – ученице
МАЛИ ФУДБАЛ:
Такмичење у малом фудбалу одржано је у Спортској дворани Велики парк. Наша
екипа је заузела 4. место.
Руководилац секције: Обрад Златић
ОДБОЈКА:
Такмичење у одбојци одржано је у сали Медицинске школе.
У категорији ученика наша екипа је освојила 3. место, док је екипа ученица освојила 2.
место.
Руководилац секције: Јасмина Бајић
СТОНИ ТЕНИС:
Такмичење у стоном тенису одржано је у сали „Прве основне школе Краља Петра
II“. Наша школа се такмичила у категорији ученика, који су освојили 6. место и у
категорији ученица, које су освојиле 5. место.
Руководилац секције: Јасмина Бајић
33
СТРЕЉАШТВО:
Такмичење је одржано у сали ОШ „Краља Петра II“.
Наш ученик Саша Шуњеварић IIе у појединачној конкуренцији освојио је 2. место.
Руководилац секције: Јасмина Бајић
ПЛИВАЊЕ:
Такмичење у пливању одржано је у базену Стационара ''Чигота'' на Златибору.
У категорији ученика: - Стефан Пантовић Ivе2 освојио је 3. место
на 100 м прсно,
- Вук Бранисављевић IIIфа освојио је 1. место на 100 м леђно.
У категорији ученица Ристовић Сара IIIфа освојила је 1. место на 100 м леђно.
Руководилац секције: Светлана Кнежевић
РУКОМЕТ:
Такмичење у рукомету је одржано у Спортској дворани „Велики Парк“.
У категорији ученика наша екипа освојила је 4. место.
Руководилац секције: Златић Обрад.
СПОРСТКА ГИМНАСТИКА:
Ученик Марко Шуљагић IIсо освојио је 3. место у појединачној конкуренцији.
Ученица Косић Тина I ПА појединачно освојила 2. место.
Најуспешнија ученица града на такмичењу ОСИУРС-а школске 2011/2012. године је
наша Ана Секулић. На крају овододишњег циклуса такмичења програма ОСИУРС-а наша
Школа је освојила 3. место, док је у категорији најуспешнијих наставника средњих
школа, колегиница Јасмина Бајић заузела 2. место.
Средњошколска спортска лига, Ужице 2012.
Неформална група младих „Млади Ужице“ организовала је низ спортских дешавања у
оквиру пројекта „Средњошколска спортска лига, Ужице 2012.“, који се одржавао 04. и 05.
маја 2012. године у Медицинској школи у Ужицу. У пројекту су учествовале све средње
школе нашег града. Између више дисциплина, ученици Економске школе показали су се
као најбољи у одбојци, где је женски тим освојио прво место, као и у кошарци, а у квизу
знања освојено је треће место. Поред наведених титула Економци су са собом понели и
пуно нових познанстава и лепих успомена. Ова два дана провели смо у међусобном
дружењу и навијању за наше такмичаре.
Награђени и похваљени ученици
Носиоци „Вукове дипломе“ за 2011/2012. годину су:
1. Тешић Д. Нина IVфа
2. Костић З. Горица IVфа
3. Радбратовић Т. Милош IVе1
4. Митривић Б. Недељко IVе1
5. Видаковић Б. Сања IVбс
За ђака генерације у школској 2011/2012. години проглашена је Тешић Д. Нина IVфа, која
је присуствовала пријему код престолонаследника Александра Карађорђевића у Белом
двору у Београду.
34
8. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
(одељењско старешинство, распоред одељења, предмети и одељења у којима наставници
реализују наставу)
Наставник
Арсенијевић Слободан
Предмет
Одељење
Економија
Економика предузећа
Практична настава
Ревизија и контрола
I бс
III фа
III т
IV фа
Блок IIIт :
Укупно :
Физичко васпитање
Бајић Јасмина
Физичко и здравствено
васпитање
Укупно :
Баштић Бранислава
Енглески језик
I па
II па
III па
IV па
I бс
II бс
III бс
IV бс
I фа
IV фа
II e
IV е1
IV е2
II со
IV со
II т
II к
Укупно :
Босић Иван
Бралушић Влаховић
Душица
Верска настава
Ie1,Ie2+со
Iпа+фа+бс,
IIе, IIсо,
IIт+к,IIпа,
IIфа, IIбс,
IIIe+со,
IIIт+па,
IIIфа+бс,
IVе1+е2,
IVсо, IVпа
IVфа+бс
Укупно :
Канцеларијско пословање
Пословно-административна
обука
IV па
IV па
Статистика
Укупно :
III па
III фа
Блок IV па:
Број
часова
3
2
0+12
2
60
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
3
3
3
3
3
2
2
19
16 x 1
17
6
4
6
6
60
22
35
Комерцијално познавање робе
Вукотић Милена
Познавање робе
II e
II т
III т
II ку
III ку
II ко
III ко
Укупно :
Гавриловић Бранко
Математика
Укупно :
Банкарска обука
Ђоковић Иван
Зарић Милка
Златић Обрад
I фа
II со
III со
IV со
II т
III т
II фа
IV бс
IV па
Предузетништво
IV фа
IV бс
Финансијско пословање
II фа
Финансијско-рачуноводствена IV фа
обука
Блок IV па:
Блок IV бс:
Укупно :
III фа
IV фа
I бс
Математика
II бс
III бс
IV бс
III бс
Општа математика
IV бс
Укупно :
I со
II со
III со
Физичко васпитање
IV со
II т
II к
I e1
I e2
Физичко и здравствено
васпитање
IV е1
IV е2
Укупно :
2
3
3
2
2
2
2
16
3
3
3
3
2
2
3
19
8
2
2
2
2
3
60
60
20
3
3
3
3
2
2
1
1
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
36
Јањушевић Ксенија
Српски језик и књижевност
I фа
IV фа
I бс
II бс
III бс
IV бс
Укупно :
Јаћимовић Јелена
Српски језик и књижевност
Укупно :
Електронско пословање
Јелисавчић Небојша
Рачунарство и информатика
III к
I со
II со
III со
IV со
II т
III т
II к
IV со
I е1
I па
II па
I бс
Укупно :
Караић Шибалић
Зорица
Математика
II к
II па
III па
IV па
I со
III к
I па
Укупно :
Физичко васпитање
Кнежевић Светлана
Физичко и здравствено
васпитање
III т
III к
II e
III e
II фа
III фа
Укупно :
Право
Лазовић Мирјана
Уставно и привредно право
Укупно :
I па
II па
III па
IV па
III фа
IV фа
II бс
III e
IV е1
IV е2
3
3
3
3
3
3
18
2
3
3
3
3
2
2
2
20
4
4
4
4
4
20
2
3
3
3
3
2
3
19
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
37
Рачуноводство
Лукић Бранкица
Пословно-администрат. обука
III e
IV е2
IV фа
IV па
Блок III е:
Блок IVе2:
Блок IVпа
Укупно :
Мајкић Светлана
Српски језик и књижевност
I па
II па
III па
IV па
II фа
III фа
Укупно :
Канцеларијско пословање
Максимовић
Рубежановић Љиљана
Марјановић Мирјана
Основи економије
Рачуноводство
Финансијско-рачуновод. обука
Укупно :
Економика и организација
предузећа
Канцеларијско пословање
Маркетинг у банкарству
Основи економије
Финансијско-рачуновод. обука
Увод у економију
I со
III фа
I e1
I e2
III фа
III фа
Блок III фа:
II к
II па
IV бс
I па
III фа
I со
Блок III фа:
Укупно :
Банкарско пословање
Марковић Љиљана
Банкарска обука
Основи економије
I бс
II бс
IV бс
II бс
I фа
Блок IV бс:
Укупно :
Књиговодство
Марковић Раденко
Пословно-администрат. обука
Финансијско-рачуновод. обука
Укупно :
I па
III па
IV па
III па
IV фа
Блок III па:
Блок IV фа:
6
6
6
4
30
30
60
22
3
3
3
3
3
3
18
3
4
2
2
6
3
30
20
2
6
3
2
3
4
30
20
2
4
8
4
2
60
20
4
4
4
4
3
30
60
20
38
Марковић Весна
Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву
IV со
Блок IV со:
III па
IV па
IV е1
IV е2
60
6
3
2
2
2
II па
3
II т
III т
4
4
20
2
2
2
2
4
2
2
3
Укупно :
Економика предузећа
Маркетинг
Миливојевић Радош
Пословноадминистративна обука
Трговинско пословање
Укупно :
Економика предузећа
Миликић Биљана
Књиговодство
Основи економије
Миловић Биљана
Милосављевић Сања
Милошевић Аница
6
I па
II па
I фа
II фа
II па
II па
II фа
II па
Пословноадминистративна обука
Финансије и рачуноводство III бс
Укупно :
I па
Канцеларијско пословање
II фа
Обука у виртуелном
III со
осигуравајућем друштву
Осигурање
III со
Блок III со:
Укупно :
Комуникација у продаји
II со
Маркетинг у осигурању
III со
Монетарна економија
IV со
Практична настава
II т
Предузетништво
IV со
Блок IIт :
Укупно :
I e1
I e2
II e
Математика
III e
IV е1
IV е2
Укупно :
2
21
4
4
6
5
60
20
3
2
2
6
2
60
17
3
3
3
3
3
3
18
39
Енглески језик
Милошевић Драгана
I фа
II фа
III фа
IV фа
I бс
III бс
Укупно :
Банкарска обука
Банкарско пословање
Књиговодство
Миљковић Надежда
II бс
III бс
IV бс
I бс
Блок III бс:
Укупно :
Мићић-Бућић Оливер
Историја
I e1
I e2
II e
I па
II па
I фа
II фа
I бс
I со
Укупно :
Ненадић Бранкица
Николић Младен
Рачуноводство
Финансијско-рачун. обука
Укупно :
Услуживање са
практичном наставом
Укупно (настава + пракса) :
Историја уметности
Обрадовић Драгана
Ликовна култура
Уметничко обликовање
Укупно :
Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву
Рачуноводство
Пантелић Љиљана
Рачуноводство у осигурању
Укупно :
I e1
I e2
I фа
II фа
II фа
II ко
III ко
Блок II ко :
Блок III ко :
III со
II т
II к
II бс
III ку
IV со
II e
IV е1
II со
Блок II е :
Блок IV е1:
Блок IV со:
3
3
3
3
3
3
18
4
8
3
5
30
20
2
2
2
2
2
2
2
1
2
17
3
3
5
5
4
20
2+11
2+11
150
150
4+22
2
1
1
1
2
7
6
5
6
3
30
30
60
20
40
Пауновић Милеса
Основи економије
Практична настава
Банкарско пословање
Канцеларијско пословање
Пословна економија
Статистика
Укупно :
Пословна информатика
Пауновић Славица
Рачунарство и информатика
Укупно :
Економика трговина
Петронијевић Богица
Пјевић Небојша
Пузовић Валентина
Пуцаревић Бојана
Основи економије
Пословна економија
Укупно :
Куварство са практичном
наставом
Укупно (настава + пракса) :
Канцеларијско пословање и
рачунарска техника
Банкарска обука
Основи економије
Укупно :
Канцеларијско пословање
Осигурање
Обука у осигурав. друштву
Основи рачуноводства
Укупно :
Грађанско васпитање
Радовановић
Миломирка
Социологија
Укупно :
II е
II т
III бс
III па
IV бс
III со
IV е1
IV е2
I со
II со
II т
III e
IV е1
IV е2
I e1
I e2
II e
III e
IV е1
IV е2
II ку
III ку
Блок II ку :
Блок III ку :
I бс
II бс
III бс
III бс
Блок III бс:
I со
II со
III со
I со
IIIe, IIIпа
IIIфа+бс IVе1,
IVе2+со,
IVпа+фа+бс
III e
IV па
IV фа
IV со
2
6
4
6
1
4
21
4
4
6
6
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
4+12
4+12
150
150
8+24
6
6
8
1
30
21
3
6
6
5
20
6х1
2
2
2
2
14
41
Грађанско васпитање
Здравствено васпитање
Радовић Драгана
Комуникација са
психологијом
Психологија
Укупно :
Географија
Грађанско васпитање
Ратковић Кристина
Економска географија
Туристичка географија
Укупно :
Биологија
Ристовић Душица
Екологија
III к
I фа+бс
I бс
II со
III со
II бс
III т
III к
II к
остали
II e
I па
I фа
IV со
III ко
II к
I e1
I e2
Укупно :
Савић Катарина
Хемија
I e1
I e2
Укупно :
Симеуновић Светлана
Немачки језик
Станић Љиљана
Укупно :
Грађанско васпитање
Основи права
Право у осигурању
Устав и права грађана
I бс
II бс
III бс
IV бс
II ко
III ко
I со, III со+т
I со
II со
III т
III к
Укупно :
Станојчић Драгиша
Српски језик и књижевност
Укупно :
I e1
I e2
II e
III e
IV е1
IV е2
1
1
1
2
2
1
2
2
12
1
5х1
2
2
2
2
2
16
1
2
2
5
2
2
4
2
2
2
2
3
3
14
2х1
3
3
1
1
10
3
3
3
3
3
3
18
42
Тодоровић Бранкица
Канцеларијско пословање
Основи економије
Пословно-административна
обука
Савремена пословна
кореспонденција
Статистика
Тодоровић Миланка
Трмчић Гордана
Цвијовић Мирјана
Цицварић Ана
Укупно :
Пословна информатика
Савремена пословна
кореспонденција
IV фа
III па
III па
4
2
4
I e1
5
III e
IV е1
IV е2
Блок III па:
III e
I e1
I e2
Рачунарство и информатика I фа
II фа
Укупно :
Канцеларијско пословање
I фа
III e
Монетарна економија и
IV е1
банкарство
IV е2
Савремена пословна
II e
кореспонденција
I фа
Финансијско пословање
III фа
IV фа
Укупно :
I па
II па
III па
Енглески језик
IV па
II бс
IV бс
Укупно :
I e1
I e2
III e
Енглески језик
I со
III со
III т
III к
Укупно :
2
2
2
30
21
4
5
4
4
4
21
4
2
2
2
5
2
2
2
21
3
3
3
3
3
3
18
3
3
3
3
3
2
2
18
Распоред часова и осталих облика васпитно - образовног рада изложен је на огласној
табли Школе и чини анекс Годишњем плану рада Школе. Привремени распоред часова је
усвојен 31. 08. 2011.. године и важиће од 01. 09. 2011.. године. Стални распоред часова,
распоред блок наставе и практичне наставе усвојен је 14.09.2011. године.
43
8.1. Остварени годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби
I разред
ПРЕДМЕТ
Од. Нед. Год.
Српски језик и књ.
Енглески језик
Немачки језик
Социологија
Право
Основи права
Уставно и прив.право
Устав и право грађана
Монетарна економија
и банкарство
право право
Историја
Комерцијално
ииииииипривреднопр
Географија-Екон.гео.
познавање робе
аво
геог.
Психологија
Муз.уметност
Маркетинг
Лик.уме. У.обл.
Савремена
пословна
Ист.ум.
Физ.
и здрав. васп.
кореспонденција
Математика
Финансије и
рачуноводство
Рач.
и информатика
Маркетинг у
Физика
банкарству
Хемија
Устав и право грађ.Екол.
Правои заш.жив.ср.
Биологија
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство/књиго.
Књиговодство
Пословна информат.
Статистика
Електронско послов.
Комерци. Позн. робе
Психологија
Маркетинг
Савр. посл.кореспонд.
кореспонденција
Финансије и рачуно.
рачуноводство
Маркетинг у банкар.
Банкарско пословање
Финансијско послов.
Економија
Осигурање
Увод у економију
Финанс. рачун. обука
е
11Обука
Ревизија и контрола
Предузетништво
Kан.пос.и рач.техника
Економика предузећа
пословање и
Канцеларијско посл.
рачунарска техника
Канцеларијско
пословање
Канцеларијско
пословање пословање
II разред
Од. Нед.
III разред
Год.
Од. Нед.
Год.
IV разред
Год. фонд
Од. Нед. Год
Од. Нед. Год.
74
74
14
8
14
2
6
2
8
2620
2620
467
264
494
74
204
61
268
6
6
1
/
1
1
/
/
/
18
18
2
/
2
2
/
/
/
666
666
74
/
74
74
/
/
/
7
7
2
/
2
19
19
5
/
4
686
686
170
/
148
7
7
2
1
2
19
19
5
2
4
686
686
159
72
144
6
6
1
3
2
18
18
2
6
4
582
582
64
192
128
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
2
1
2
2
2
72
61
72
2
/
3
4
/
6
132
/
196
26
26
6
4
7
1
3
2
4
6
11
407
3
6
220
/
/
/
/
/
/
9
17
627
2
/
/
6
6
6
/
2
2
/
4
2
6
/
/
4
/
/
18
18
12
/
4
4
/
8
4
25
/
/
148
/
/
666
666
444
/
148
148
/
296
148
925
/
/
2
/
3
7
7
3
/
/
/
1
3
1
3
/
/
3
/
1
14
19
14
/
/
/
1
6
2
16
/
/
104
/
104
467
686
518
/
/
/
32
220
72
586
/
/
/
/
2
7
7
/
/
/
/
/
3
1
3
1
4
/
/
4
14
19
/
/
/
/
/
5
2
18
4
18
/
/
128
488
686
/
/
/
/
/
180
72
648
144
624
/
/
/
2
/
/
1
1
1
/
1
/
/
/
1
2
3
/
/
/
10
/
/
2
2
3
/
4
/
/
/
6
4
14
/
/
/
370
/
/
74
74
111
/
148
/
/
/
222
148
518
3
1
/
1
/
/
1
1
/
1
/
1
/
/
1
2
2
7
1
/
5
/
/
4
2
/
6
/
4
/
/
6
4
10
305
37
/
108
/
/
148
74
/
222
/
148
/
/
222
148
370
2
2
/
/
1
/
1
1
/
1
/
1
/
/
/
2
2
7
4
/
/
2
/
4
2
/
5
/
6
/
/
/
5
10
212
122
/
/
72
/
144
72
/
175
/
246
/
/
/
180
360
/
/
/
6
6
/
/
/
/
/
2
3
4
2
2
1
/
/
2
/
/
1
1
1
/
/
/
1
1
4
/
1
2
/
/
/
12
18
/
/
/
/
/
4
5
22
8
4
4
/
/
4
/
/
3
3
2
/
/
/
6
2
8
/
2
10
/
/
/
424
582
/
/
/
/
/
132
164
602
268
134
128
/
/
132
/
/
96
96
64
/
/
/
276
64
256
4
0
5
26
26
9
0
2
2
1
12
7
16
3
6
1
2
3
2
3
1
1
4
4
1
2
1
3
1
4
2
7
9
7
0
5
58
74
26
0
4
4
1
23
13
81
12
22
4
14
5
4
15
2
3
13
8
3
11
4
16
2
8
12
15
44
252
0
232
2045
2620
962
0
148
148
32
828
456
2761
412
758
128
517
159
132
478
72
96
462
284
111
397
148
670
64
256
444
540
1568
/
64
320
44
Посл. админис. обука
Банкарска обука
Економика трговине
Трговин. пословање
Практ.настава трг.
Туристичка географ.
Комуникација у псих.
Обука у виртуел. О.Д.
Основи туриз. и угост.
Хигијена
Куварство са пр. наст.
Екон.и орг.преузећа
Услуж. са прак.настав.
Верска настава
Грађанско васпитање
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
6
6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
6
6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
222
222
1
1
1
1
1
/
1
/
/
/
1
1
1
7
7
6
8
2
4
12
/
3
/
/
/
16
2
16
7
7
222
296
70
40
490
/
111
/
/
/
512
64
512
252
252
1
1
/
/
/
1
1
1
/
/
/
/
1
6
7
8
16
/
/
/
2
2
12
/
/
/
/
13
6
7
288
576
/
/
/
58
70
420
/
/
/
/
377
212
241
1
1
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
5
5
8
16
/
/
/
/
/
12
/
/
/
/
/
5
5
316
632
/
/
/
/
/
444
/
/
/
/
/
168
168
3
3
1
1
1
1
2
2
0
0
1
1
2
24
25
22
40
2
4
12
2
5
24
0
0
16
2
29
24
25
8.2 Реализација испитних рокова и припремног рада
(за редовне ученике: разредни, поправни, завршни и матурски испити; за ванредне ученике:
испити, завршни и матурски ипити)
Послови
Завршни и матурски испити (јун)
(август)
Поправни испити (завршни разреде)
Разредни испити (за завршне разреде)
Разредни испити (за I, II, III, разреде)
Поправни испити (августовски рок)
Ванредни испити :
Полагање испита:
Новембарски рок
Јануарски рок
Априлски рок
Јунски рок
Августовски рок
Завршни и матурски испити : јунски рок
јануарски рок
августовски рок
Датум
08.-15.06.2011.
27. -28.08.2011.
18.-20.6.2011.
28.-31.05.2011.
18.-21.06.2011.
20.-22.08.2010.
12.-14.11.2010.
21.-23.01.2011.
15.-17.04.2011.
08.-15.06.2011.
27. -28.08.2011.
08.-15.06.2011.
29-13.02.2011.
27. -28.08.2011.
45
826
1504
70
40
490
58
181
864
0
0
512
64
889
854
883
8.3.Огледи у школи
Школа је добила огледе у подручју рада економија, право и администрација образовни профил пословни администратор 1.септембра 2003. године. Затим је добила
финансијског администратора, банкарског службеника и службеника у осигурању.У
школи сада има 16 одељења огледних профила.
У току школске 2011/12. године велика пажња је посвећена формалном и
неформалном стручном образовању наставника који предају у огледним одељењима.
Наставници су обучавани на акредитованим семинарима у организациј КК, ГИЗ-а и МП,
али је у оквиру тимова за праћење огледа вршена размена искустава међу наставницима
који су припремани за
извођење активно оријентисане наставе, планирања и
програмирања наставе, а на седницама Одељенских већа велика пажња је посвећена
остваривању корелације међу предметима.
8.4. Извештај о раду WSB
Western Serbian Bank настала је у мају 2005. из потребе да се изврши умрежавање 6
школа учесница у пројекту КК Аустрија. Крајем школске 2010/11. WSB је имала 225
виртуелних предузећа из скоро свих економских школа у Србији, исто толико подрачуназаједничких текућих рачуна запослених у ВП ( углавном су то одељења Пословних
администратора, одељења Службеника у осигурању и одељења Финансијских
администратора) Она има велики значај за пословање виртуелних предузећа, за њихово
повезивање и умрежавање, битно утиче на озбиљност пословања и има едукативну и
контролну улогу. Све послове WSB обављају два професора наше школе, Радош
Миливојевић и Љиљана Максимовић Рубежановић.
На захтев КК банка је измештена у Економску школу у Чачку.
9. РЕЦЕКО ПРОЈЕКАТ
На основу договора Министарства просвете Републике Србије и Немачке
организације GTZ, а по угледу на Proreko пројекат из Немачке покрајине Доња Саксонија
(пројекат регионални центри компетенција), расписан је конкурс на коме је изабрано 12
школа из Србије, које ће развијати и имплементирати Рецеко пројекат. Након пажљиво
постављених критеријума, између тих 12 школа, изабрана је и наша школа.
Оформљено је и руководство пројекта под називом „Главна пројектна група“, које
чине по два представника сваке од 12 школа (директор и координатор школског Рецеко
тима), представник Министарства просвете и представници GIZ.
Глобални циљ РеЦеКо пројекта:



направити модел рада који се може применити на српске стручне школе;
кроз промењене управљачке структуре и стуктуре подршке, стручне школе развити
се у регионалне пружаоце услуга стручног образовања усмереног ка клијентима и
на мерљив начин побољшати резултате рада школе и
створити школу са сопственом одговорношћу и са атрактивном образовном
понудом.
46
10. РЕАЛИЗАЦИЈА УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(по разредима и образовним профилима)
10.1 Извођење ученичке праксе у привредним објектима
Одељења
IIIбс и IVбс
IIIe,
IVфа, IVе1,
IVе2
IIIкo, IIко, IIк,
Iк и Iко
Iт, IIт
Назив објекта/ привредна организација
Банка Интеса
Агро банка
Ерсте банка
Прокредит банка
Војвођанска банка
Комерцијална банка, Socijete generale
„Путеви“
Ваљаоница бакра
„Колори“
Књиговодствена агенција „ФИПО“
Књиговодствена агенција „БОМБИДА“
Књиговодствена агенција „ПРИЗМА“
„Србија - шуме“
Водовод
ТП „МАГИЈА“
Агенција „ДОНАМ - Т“
„Кадињача“
„Изолатер“
Ресторан „Скадарлија“
Хотел „Палас“
Ресторан „Шумадија“
Хотел „Златибор“
Ресторан „Мачков угао“
Ресторан „Табана“
Ресторан „Багрем“
Дом ученика „Петар Радовановић“
Ресторан „Табана“ – у Првом партизану
Хотел „Палисад“
Књижара „Димитрије Туцовић“
Продавница „Николас“
СТР „Ненекс“
Продавница „Топ – спорт“
Продавница гвожђарске робе „Кадињача“
Продавница „Лазар – Азуро“
Лала прес; продавница „Хаустор“
Продавница гвожђарске робе
„Технометал“
Продавница „Велур“
Галерија подова „Синтелон“
Место
Ужице и Пожега
Чајетина
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Севојно
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Златибор
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
47
IVпа
IVсо
Ваљаоница алуминијума
''Сретен Гудурић''
Књиговодствена агенција „ФИПО“
Књиговодствена агенција „ПРИЗМА“
''Колори''
''Путеви''
Нафтна индустрија Србије
„Дунав осигурање“
„Дунав осигурање“
ДДОР Нови Сад
Wiener Stadtische
Unique
Сава осигурање
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Нова Варош
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Поред расположивог школског простора (учионице и кабинети), Школа је току
године за своје активности користити и друге просторије предузећа и установе.
Одељења IIe1 и IIе2 имала су праксу у просторијама школе.
Школа је сарађивала са привредом Златиборског округа и Скупштином општине
Ужице.
За извођење ученичке праксе, блок наставе и вежби из практичне наставе
користила је привредне и радне организације у Ужицу и шире.
48
11. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, И УПРАВНИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ
11.1 Програми стручних органа
11.1.1 Реализација програма Наставничког већа
У току школске 2011/2012. године Наставничко веће је одржало 15 седница.
Време
реализације
септембар
октобар
Активности и теме
Носиоци
реализације
Реализација
- Разматрање Годишњег извештаја о
остваривању годишњег плана рада за
школску 2010/11. годину
- Разматрање предлога Годишњег
плана рада Школе за школску 2011/12.
годину
- Разматрање Извештаја о
остваривању развојног плана школе за
претходних пет година
- Разматрање школског развојног
плана за наредне 4 године
- Разматрање и усвајање извештаја за
кључну област Настава и учење и
усвајање Акционог плана за ту област
- Разматрање извештаја о остваривању
Плана рада Тима за самовредновање и
вредновање
- Утврђивање 40-точасовне структуре
радне недеље и њено усвајање
- Утврђивање распореда редовне
наставе, блок наставе, додатне
наставе, допунске наставе, практичне
наставе и њихово усвајање
- Припрема за реализацију екскурзије
-Доношење одлуке о коришћењу
уџбеника за текућу школску годину
- Текућа питања
Тим за израду
Годишњег
плана рада и
годишњег
Извештаја
Школе
Директор
Одељењске
старешине
трећег разреда
- Усвајање извештаја са реализоване
екскурзије ученика трећег и четвртог
разреда
-Извештај о активностима у вези са
применом Рецеко пројекта
-Именовање ментора наставницима
приправницима
- Текућа питања
Директор
ПП служба
Руководиоци
стручних већа
Одељењске
старешине
Реализовано
Наставници
Координатор
Рецеко тима
Чланови Рецеко
тима
Реализовано
49
новембар
- Анализа образовно-васпитног рада на
крају првог класификационог периода
- Усвајање предлога мера за
побољшање успеха у учењу и
дисциплине ученика
- - Формирање Тима за
самовредновање кључне области
Руковођење,организација и
обезбеђивање квалитета
- Текућа питања
Директор
Педагог
ПП служба
Руководиоци
стручних већа
Школски
развојни тим
Реализовано
децембар
- Предлог плана уписа ученика за
школску 2011/2012. год
- Усвајање плана и програма стручног
усавршавања наставника у оквиру
«Јануарских дана просветних радника»
- Утврђивање програма обележавања
дана Светог Саве
- Текућа питања
Директор
ПП служба
Педагошки
колегијум
Комисија за
преглед
педагошке
документације
Реализовано
јануар
Директор
- Анализа образовно-васпитног рада на ПП служба
Стручна већа
крају првог полугодишта
Педагошки
- Анализа реализације Годишњег
колегијум
плана рада у првом полугодишту
Секције
- Текућа питања
Наставници
Ученици
Реализовано
фебруар
- Доношење мера за побољшање
успеха у учењу и понашању ученика
- Извештај са стручних семинара
- Анализа предузетих активности на
основу Програма Рецеко
- Текућа питања
Директор
Помоћник
директора
ПП служба
Наставници
Реализовано
Тим за заштиту
ученика од наси ља, злостављања
и занемаривања
март
- Доношење одлуке о организацији
завршног и матурског испита и
именовање чланова Испитног одбора
- Усвајање испитних питања за
завршни и матурски испит
- Анализа рада ваннаставних
активности
-Текућа питања
Директор
ПП служба
Реализовано
50
април
- Информисање о активностима
тимова за самовредновање рада Школе
- Упознавање одељењских старешина
са проблематиком професионалне
оријентације
- Анализа образовно-васпитног рада на
крају другог класификационог периода
и доношење мера за побољшање
успеха у учењу и понашању ученика
- Доношење одлуке о извођењу
припремне наставе за ученике упућене
на разредни испит
- Текућа питања
Директор
ПП служба
Школски
развојни тим
Реализовано
Тим за
самовредновање
Стручна већа
мај
- Утврђивање календара послова за
период мај - јун
- Припреме за организацију матурских
и завршних испита и именовање
комисија за реализацију тих испита
- Именовање комисија за полагање
разредних испита
- Доношење одлуке о похваљивању и
награђивању ученика
-Доношење одлуке о извођењу
екскурзије за наредну школску годину
- Текућа питања
Директор
ПП служба
Педагошки
колегијум
Реализовано
Одељењска већа
Одељењске
старешине
јун
- Анализа образовно-васпитног рада на
крају школске године
- Доношење одлуке о награђивању
ученика и додељивање посебних
диплома ученицима за изузетан успех
- Формирање комисије за израду
Годишњег плана рада за наредну
школску годину и Извештаја о раду за
текућу годину
- Именовање комисије за упис ученика
у школску 2011/2012. годину
- Текућа питања
Директор
ПП служба
Комисија за
упис ученика
Реализовано
јул
- Информација о обављеном упису
ученика у први разред наредне
школске године
Директор
- Предлог поделе часова на наставнике ПП служба
- Утврђивање кадровских потреба и
Стручна већа
технолошког вишка наставника
- Текућа питања
Реализовано
51
август
- Утврђивање распореда и
организација полагања разредних,
поправних, матурских и завршних
испита
- Именовање комисије за поправне
испите, матурске и завршне испите,
као и испите за ванредне ученике
- Формирање одељења
- Подела разредних старешинстава
- Подела послова до 40 часова недељно
- Усвајање привременог распореда
часова
- Организовање пријема ученика првог
школског дана и упознавање са
организацијом првог школског часа
- Текућа питања
Директор
ПП служба
Стручна већа
Педагошки
колегијум
Реализовано
11.1.2 Рад Одељењских већа
У школској 2011/2012. години у просеку je одржанo по 5 седнице Одељенских већа,
по плану и програму који је усвојен на почетку школске године и саставни је део
Годишњег плана рада школе, на којима се расправљало о следећим питањима:
- усвајање Програма рада Одељенских већа
- предлог и утврђивање педагошке документације за праћење, мерење и вредновање
школског рада
- анализа услова извођења наставе у школи - стање дидактичких средстава,
обезбеђивање уџбеника
- Усаглашавање уџбеника одабраних Каталогом Министарства просвете
- утврђивање распореда писмених задатака и писмених вежби
- план организовања родитељских састанака и садржај њиховог рада
- Организација екскурзија
- Организација и реализација ваннаставних активности-турнири, посете изложбама,
историјском архиву
- анализа узрока изостајања ученика
- доношење и реализација мера за побољшање успеха
- васпитно – дисциплинске мере
- утврђивање оцена из владања
- реализација наставних планова и програма
- анализа рада додатне и допунске наставе
- разматрање проблема у вези оцењивања ученика
- разматрање Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Економској школе
- избор најбољих ученика по образовним профилима
- Избор ученика генерације
- учешће у организацији матурске вечери
- организација поправних, разредних, завршних и матурских испита
- Утврђивање успеха ученика након поправних, разредних и завршних испита
52
11.1.3. Извештај о раду профилних тимова
На основу нове организационе шеме школе јавила се потреба да се формирају
профилни тимови по образовним профилима. Очекивања која су тимови требали да
остваре су:
 Јасно планирање активности и циљева „Настава и учење”
 Боља сарадња између наставника
 Размена искуства о настави из појединих предмета
 Координација рада наставника
 Поштовање рокова за реализацију задатака
Извештај о раду тима ЕТ
Тим ЕТ почео је са радом у семпембру 2011. године. Одржао је 5 састанака. Чине
га 11 наставника који предају у образовном профилу ЕТ.
Тим је реализовао активности из Акционог плана: кључне области „Настава и
учење”.
Активности
Анализа, усклађивање и израда годишњих
планова рада
Израда оперативних планова рада
Тематско планирање и размена искустава и
припрама међу наставницима
Анкетирање ученика из свих предмета и
анализа резултата анкете
Самоевалуација рада наставника путем
анкетних листића
Евалуација часа и рада часа од стране
ученика
Израда педагошких профила за 2 ученика
II и III разреда
Индивидуализована настава за 2 ученика II
и III разреда
Организована и спроведена допунска,
додатна и припремна настава
Организација и реализација предавања за
наставнике
Организована предавања за ученике од
стране ученика
Анализа успеха ученика
Одржана 2 угледна часа из рачуноводства
Формирање школске базе припрема за
одржане часове
Сарадња са социјалним партнерима
Сарадња и размена искуства са Ученичким
парламентом
Временски оквир
Август-септембар
Током школске године
Током школске године
Септембар-октобар
На крају полугодишта
На крају полугодишта
У току школске године
У току школске године
У току школске године
У току школске године
Децембар, март
На крају класификационих периода
Април-мај
У току школске године
Март-јун
У току школске године
Кординатор тима
Миланка Тодоровић
53
Извештај о раду тима трговац, конобар, кувар
Тим ТКК почео је са радом у семпембру 2011. године. Одржао је 5 састанака. Чине га 11
наставника који предају у образовном профилу трговац, конобар, кувар..
Тим је реализовао активности из Акционог плана: кључне области „Настава и учење”.
Прва активност тима у протеклој школској години била је спровођење анкете о раду у
овом образовном профилу, коју су попуњавали и ученици и наставници. Коначни
резултати анкете су показали да је мишлљење и једне и друге стране приближно у скоро
свим битним питањима као што су оцена тежине образовног профила, заступљеност
тимског рада, усаглашеност критеријума оцењивања... Већа одступања су се јавила код
оцене о коришћењу савремених средстава и учила јер су наставници тврдили да је
коришћење много веће у односу на тврдње ученика. Анкета је указала на битне ствари и
односе у раду и договорено је да се рад коригује у смислу подизања нивоа квалитета, што
је требало проверити новом анкетом крајем школске године, али то није реализовано
највише због ванредног зимског распуста који је донео продужење школске године и
нагомилавање обавеза на крају школске године.
Наредне активности тима биле су усмерене на реализацију Акционог плана школе и то
његове кључне области – настава и учење. У том смислу одрађено је следеће:
- Сви наставници су урадили годишње и месечне планове рада, као и планове рада за
додатну, допунску наставу или секције.
- У току школске године не само на састанцима нашег профилног тима, већ и на
стручним већима и на Наставничком већу размењивана су искуства и материјал са
одржаних семинара и едукација којима су присуствовали поједнин чланови.
- Колеге су вршиле евалуацију на својим часовима добијајући повратне информације
од ученика што је такође јако корисно за будући рад. Радило се и на
самовредновању (анкете)
- Колеге у овом образовном профилу су се доста ангажовале и консултовале у вези
индивидуализације наставе за поједине ученике јер имамо таквих ученика и реална
је потреба за овим обликом наставе. У том смислу се сарађивало и са колегама из
других образовних профила.
- Реализовани су часови додатне и допунске наставе из великог броја предмета о
чему говоре и успешни резултати ученика на крају школске године.
- Ученичка активност и креативност је посебно дошла до изражаја када смо
организовали Отворена врата у школи и примили основце, односно будуће
средњошколце, да би им представили нашу школу и овај, али и друге образовне
профиле. Исте активности смо имали и на Сајму образовања на нивоу града.
- Нисмо реализовали вишесмерну комуникацију у смислу одржаних предавања за
наставнике, али и ученике, од трећих лица изван школе, али ту је резлог недовољно
новчаних средстава која су за ову втрсту активности неопходна.
Координатор тима
Ана Цицварић
54
Извештај о раду тима ПА
Тим ПА почео је са радом у семпембру 2011. године. Одржао је 5 састанака. Чине
га 11 наставника који предају у образовном профилу ПА.
Тим је реализовао активности из Акционог плана: кључне области „Настава и
учење”.
Активности
Анализа, усклађивање и израда годишњих
планова рада
Израда оперативних планова рада
Тематско планирање и размена искустава и
припрама међу наставницима
Анкетирање ученика из свих предмета и
анализа резултата анкете
Самоевалуација рада наставника путем
анкетних листића
Евалуација часа и рада часа од стране
ученика
Израда педагошких профила за 4 ученика
Индивидуализована настава за 3 ученика I
и II разреда
Организована и спроведена допунска,
додатна и припремна настава
Организација и реализација предавања за
наставнике
Организована предавања за ученике од
стране ученика
Анализа успеха ученика
Одржана 3 угледна часа из: енглеског
језика, математике и књиговодства
Формирање школске базе припрема за
одржане часове
Сарадња са социјалним партнерима
Сарадња и размена искуства са Ученичким
парламентом
Временски оквир
Август-септембар
Током школске године
Током школске године
Септембар-октобар
На крају полугодишта
На крају полугодишта
У току школске године
У току школске године
У току школске године
У току школске године
Децембар, март
На крају класификационих периода
Април-мај
У току школске године
Март-јун
У току школске године
Координатор тима
Мирјана Лазовић
Извештај о раду тима ФА
Тим је формиран средином октобра 2011. године.Прва активност тима у протеклој
школској години била је спровођење анкете о раду у овом образовном профилу, коју су
попуњавали и ученици и наставници. Коначни резултати анкете су показали да је
мишлљење и једне и друге стране приближно у скоро свим битним питањима као што су
оцена тежине образовног профила, заступљеност тимског рада, усаглашеност критеријума
оцењивања... Већа одступања су се јавила код оцене о коришћењу савремених средстава и
учила јер су наставници тврдили да је коришћење много веће у односу на тврдње ученика.
Анкета је указала на битне ствари и односе у раду и договорено је да се рад коригује у
смислу подизања нивоа квалитета, што је требало проверити новом анкетом крајем
55
школске године, али то није реализовано највише због ванредног зимског распуста који је
донео продужење школске године и нагомилавање обавеза на крају школске године.
Наредне активности тима биле су усмерене на реализацију Акционог плана школе
и то његове кључне области – настава и учење. У том смислу одрађено је следеће:
- Сви наставници су урадили годишње и месечне планове рада, као и планове рада за
додатну, допунску наставу или секције.
- У току школске године не само на састанцима нашег профилног тима, већ и на
стручним већима и на Наставничком већу размењивана су искуства и материјал са
одржаних семинара и едукација којима су присуствовали поједнин чланови.
- Чланови нашег тима: Јасмина Бајић, Иван Ђоковић, Бранкица Лукић и Бранкица
Ненадић, одржали су угледне и огледне часове којима су присуствовали директор и
педагог школе и многе колеге. То су били часови на којима се мкогло много тога
видети и научити. Припреме су достављене педагогу школе чиме је допринето
формирању базе припрема за час у оквиру школе.
- Колеге су вршиле евалуацију на својим часовима добијајући повратне информације од
ученика што је такође јако корисно за будући рад. Радило се и на самовредновању
(анкете)
- Колеге у овом образовном профилу су се доста ангажовале и консултовале у вези
индивидуализације наставе за поједине ученике јер имамо таквих ученика и реална је
потреба за овим обликом наставе. У том смислу се сарађивало и са колегама из других
образовних профила.
- Реализовани су часови додатне и допунске наставе из великог броја предмета о чему
говоре и успешни резултати ученика на крају школске године.
- Ученичка активност и креативност је посебно дошла до изражаја када смо
организовали Отворена врата у школи и примили основце, односно будуће
средњошколце, да би им представили нашу школу и овај, али и друге образовне
профиле. Исте активности смо имали и на Сајму образовања на нивоу града.
- Нисмо реализовали вишесмерну комуникацију у смислу одржаних предавања за
наставнике, али и ученике, од трећих лица изван школе, али ту је резлог недовољно
новчаних средстава која су за ову втрсту активности неопходна.
Кординатор тима
Бранкица Ненадић
Извештај о раду тима БС
Тим БС почео је са радом у семпембру 2011. године. Одржао је 5 састанака. Чине га
11 наставника који предају у образовном профилу БС.
Тим је реализовао активности из Акционог плана: кључне области „Настава и
учење”.
56
Активности
Анализа, усклађивање и израда планова рада
Израда оперативних планова рада
Тематско планирање и размена искустава и
припрама међу наставницима
Анкетирање ученика из свих предмета и анализа
резултата анкете
Самоевалуација рада наставника путем анкетних
листића
Евалуација часа и рада часа од стране ученика
Организована и спроведена допунска, додатна и
припремна настава
Организација и реализација предавања за
наставнике
Организована предавања за ученике од стране
ученика
Анализа успеха ученика
Одржана 3 угледна часа из: српског језика,
математике и предузетништва
Формирање школске базе припрема за одржане
часове
Сарадња са социјалним партнерима
Сарадња и размена искуства са Ученичким
парламентом
Спроведена је матура, анализирани су резултати
матурског испита, анализиран је успех ученика по
одељењима, предметима и разредима.
Временски оквир
Август-септембар
Током школске године
Током школске године
Септембар-октобар
На крају полугодишта
На крају полугодишта
У току школске године
У току школске године
Децембар, март
На крају класификационих периода
Април-мај
У току школске године
Март-јун
У току школске године
јун
Координатор тима
Надежда Миљковић
Извештај о раду тима СО
Тим је формиран средином октобра 2011. године од професора који предају у овом
образовном профилу.Прва активност тима у протеклој школској години била је
спровођење анкете о раду у овом образовном профилу, коју су попуњавали и ученици и
наставници. Коначни резултати анкете су показали да је мишлљење и једне и друге
стране приближно у скоро свим битним питањима као што су оцена тежине образовног
профила, заступљеност тимског рада, усаглашеност критеријума оцењивања... Већа
одступања су се јавила код оцене о коришћењу савремених средстава и учила јер су
наставници тврдили да је коришћење много веће у односу на тврдње ученика. Анкета је
указала на битне ствари и односе у раду и договорено је да се рад коригује у смислу
подизања нивоа квалитета, што је требало проверити новом анкетом крајем школске
године, али то није реализовано највише због ванредног зимског распуста који је донео
продужење школске године и нагомилавање обавеза на крају школске године.
Наредне активности тима биле су усмерене на реализацију Акционог плана школе и
то његове кључне области – настава и учење. У том смислу одрађено је следеће:
- Сви наставници су урадили годишње и месечне планове рада, као и планове рада за
додатну, допунску наставу или секције.
57
-
-
-
-
У току школске године не само на састанцима нашег профилног тима, већ и на
стручним већима и на Наставничком већу размењивана су искуства и материјал са
одржаних семинара и едукација којима су присуствовали поједнин чланови.
Чланови нашег тима одржали су угледне и огледне часове којима су присуствовали
директор и педагог школе и многе колеге. То су били часови на којима се мкогло
много тога видети и научити. Припреме су достављене педагогу школе чиме је
допринето формирању базе припрема за час у оквиру школе.
Колеге су вршиле евалуацију на својим часовима добијајући повратне информације
од ученика што је такође јако корисно за будући рад.
Реализовани су часови додатне и допунске наставе из великог броја предмета о
чему говоре и успешни резултати ученика на крају школске године.
Ученичка активност и креативност је посебно дошла до изражаја када смо
организовали Отворена врата у школи и примили основце, односно будуће
средњошколце, да би им представили нашу школу и овај, али и друге образовне
профиле. Исте активности смо имали и на Сајму образовања на нивоу града.
Нисмо реализовали вишесмерну комуникацију у смислу одржаних предавања за
наставнике, али и ученике, од трећих лица изван школе, али ту је резлог недовољно
новчаних средстава која су за ову втрсту активности неопходна.
Координарор тима
Љиљана Пантелић
11.2 Извештаји стручних већа
У школи је радило 9 стручних већа. Састанци стручних већ су одржавани по потреби.
На дневном реду стручних већа су следећа питања:
- предлог уџбеника за наредну школску годину
- одређивање ментора приправницима
- избор ученика за додатни рад
- стручно усавршавање наставника
- усаглашавање критеријума оцењивања
- подела предмета на наставнике
- распоред писмених задатака.
Извештај о раду стручног већа професора српског језика и књижевности
У току школске 2011/2012. године Стручно веће наставника српског језика радило
је у саставу: Драгиша Станојчић, Ксенија Јањушевић, Светлана Мајкић и Јелена
Јаћимовић. Руководилац Стручног већа била је Јелена Јаћимовић. У планове нису унете
никакве промене, само је израда прилагођена новој форми. Израда месечних планова је
договором, препуштена сваком наставнику како би је ускладио са потребама одељења у
којима ради, уз сагласност да се измене у односу на годишњи план нагласе у месечним
плановима.
Усаглашено је који уџбеници да се препоруче ученицима . Усвојен је и списак
стручне литературе.Све ово детаљно, уз списак литературе налази се у записнику са
састанка стручног већа.
Колеге су размениле информације о иновацијама у настави и искустава са
стручним већима других актива, колегама као и стручним већима других школа.
Подељене су секције по наставницима.
58
У октобру је рганизована посета Cајму књига, разговарало се о проналажењу
мотивационих поступака за постизање бољих образовних и васпитних постигнућа
ученика.
Договорено је како ће да се изводи додатни и допунски рада са ученицима.
Направљен је распоред извођења писмених задатака а у корелацији са осталим
предметима и у договору са осталим стручним већима.
Новембар месец је био месец
анализе успеха ученика на крају првог
класификационог периода.Дискутовало се о начинима на које се могу уједначити
критеријуми оцењивања.Оцењивање писмених задатака сматра се најпроблематичнијим,
када је усклађивање критеријума у питању. Стручно веће је покушало да реши овај
проблем увођењем у употребу чек листа које се користе за прегледање задатака, и табеле
бодова која помаже у коначном дефинисању оцене израђеној по Блумовој таксономији.
Отпочео је рад на припреми ученика за такмичење из српског језика и рецитовања.
Обављено је и школско такмичење из српског језика и припрема ученика за такмичење из
рецитовања за смотру Песниче народа мог. Договорен је и начин реализације Општинског
такмичења из срског језика које је одржано у нашој школи 4. марта 2012.
На такмичењу су учествовале четири ужичке средње школе и то Економска школа,
Ужичка гимназија, Медицинска школа и Техничка школа са укупно 44 ученика. Све
школе су предходно одржале школска такмичења и нлаговремено пријавиле организатору
општинског такмичења своје кандидате. Дугогодишње искуство у организовању
такмичења је омогућило нашој школи да се покаже као добар домаћин, захваљујући чему
је такмичење протекло у пријатној атмосфери и без проблема. На окружно такмичење
пласирало се 9 ученика, а међу њима и ученик трећег разреда наше школе Дејан
Максимовић IIIпа.
Анализиран је и успех ученика из српског језика на крају првог полугодишта.
У априлу је извршена анализа успеха на крају трећег квалификационог периода.
Извршена је анализа часова, изведен матурски испит, извршена расподела часова за
наредну школску годину.
Август су обележиле припреме за наредну школску годину и извршена анализа
успеха ученика у протеклој години. Анализиран је рад стручног већа, извршена расподела
четрдесеточасовне радне недеље, а за руководиоца Стручног већа изабрана је Ксенија
Јањушевић.Обављен договор о одржавању наредних састанака, као и подела задужења по
секцијама.
Руководилац стручног већа
Јелена Jаћимовић
59
Извештај о раду стручног већа економиста
План и програм Стручног већа економиста, за школску 2011/2012. годину је
достављен у виду табеле са јасно дефинисаним елементима/колонама: време реализације,
активности/теме које ће се обрађивати, начин реализације и носиоци реализације на
почетку школске године (период септембра 2011.- август 2012. год. )
О реализацији програма Стручног већа економиста водила се евиденција кроз
записнике. Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и презиме одсутних
наставника, оправданост изостајања, дневни ред, преглед садржаја рада/дискусије,
закључци и препоруке, мере које се предузимају.
До августа школске 2011/2012. године одржано је 10 седница Стручног већа
економиста, по један састанак у месецу.
Прва седница је одржана 12.09.2011. године. Састанку је присуствовало 16
наставника. Усвојен је план рада стручног већа за школску 2011/2012. год. и усвојен
распоред блок наставе. Наставници су се договорили око израде годишњих и
оперативних планова.
Друга седница је одржана 25.10.2011.год. Састанку је присуствовало 15 наставника.
Председник стучног већа је упознао наставнике са набавком уџбеника и стручне
литературе. Утврђен је распоред писмених и контролних задатака. Наставници су се
договорили око посете сајму књига и дискутовало се о допунском и додатном раду са
ученицима као и њиховом евидентирању.
Трећа седница је одржана 17.11.2011.год. Састанку је присуствовало 17 наставника.
Наставници који су посетили сајма књига донели су каталоге који су остали наставници
могли да погледају.
Четврта седница је одржана 27.12.2011.год. Састанку је присуствовало 14
наставника. Наставници су се договорили око реализације предстојећих републичких
такмичења. Руководилац стручног већа информисао је наставнике о спроведеној анкети за
поједине образовне профиле и донетим предлозима за побољшање.
Пета седница је одржана 27.01.2012.год. Састанку је присуствовало 21 наставника.
Наставници су се договорили око реализације огледних часова и постигнутих резултата
на крају првог полугодишта.
Шеста седница је одржана 05.03.2012.год. Састанку је присуствовало 17 наставника.
Наставници су се договорили које одељење ће учествовати на међународном сајму
виртуелних предузећа.
Седма седница је одржана 10.04.2012.год. Састанку је присуствовало 17 наставника.
Анализиран је успех ученика на крају трећег класификационог периода и договорена
реализација око учешћа на Сајму образовања. Извештај о реализације практичне наставе
и договор са органима управе око усаглашавања матурских испита.
Осма седница је одржана 22.05.2012.год. Састанку је присуствовало 13 наставника.
Наставници који су били на међународном виртуелном сајму предузећа поднели су
извештај. Усвојена су матурска питања. Анализирана је анкета која је спроведена код
ученика четвртог разреда смера пословни администратор и банкарски службеник. Указане
су неки проблеми око израде школског програма.
Девета седница је одржана 28.06.2012.год. састанку. Састанку присуствовало 16
наставника. Анализиран је рад стучног већа и изнет предлог поделе предмета на
наставнике.
Десета седница је одржана 20.08.2012. године . Састанку је присуствовало 19
наставника. Поднет је извештај и изабран нови руководилац стучног већа и записничар.
Руководилац стручног већа
Надежда Миљковић
60
Извештај о раду стручног већа наставника математике
Време реализације
Активности/теме
Начин реализације:
Август 2011.
Подела часова по
одељењима на
наставнике
Август 2011.
Избор уџбеника и
збирки задатака
Договор о извођењу
наставе у појединим
одељењима
Литература се бира у
складу са одобрењем
МПС
Септембар 2011.
Израда годишњих
планова рада
наставника
Сви чланови
стручног већа
Сви чланови
стручног већа
Сви чланови
стручног већа
Утврђује се у складу
Сви чланови
са школским
стручног већа
календаром
Договор о избору и
Уједначавање
тежини задатака,
Сви чланови
Септембар 2011.
критеријума
начину бодовања и
стручног већа
оцењивања
сл.
Организовање
Према потреби и у
Сви чланови
Школска 2011/2012. допунске и додатне складу са распоредом
стручног већа
наставе
часова
Евидентирање
Учешће ученика на заинтересованих
Сви чланови
Друго полугодиште разним
ученика,
стручног већа
такмичењима
организација
школског такмичења
Учешће наставника Избор семинара из
Сви чланови
Школска 2011/2012. на стручним
каталога за школску
стручног већа
семинарима
2011/2012. годину
Анализа успеха
Праћење успеха кроз
ученика из
број недовољних
Сви чланови
Школска 2011/2012. математике на
оцена и средњу
стручног већа
класификационим
оцену одељења,
периодима
откривање узрока
Број одржаних
Реализација
часова редовне,
Сви чланови
Мај, јун 2012.
наставног плана и
допунске и додатне
стручног већа
програма
наставе
У потпуности је реализован програм стручног већа,а то се може утврдити кроз
следећа документа:
записници са састанака стручног већа
годишњи и месечни планови рада наставника
евиденција редовне, допунске, додатне наставе у дневницима
сертификати о посећености семинарима
Носиоци праћења су педагог, психолог и руководилац стручног већа.
Септембар 2011.
-
Тимски рад на
изради планова
Носиоци
реализације
Распоред израде
писмених задатака
61
04-05. маја ученици наше школе са наставницом ментором Милком Зарић
учествовали су на Републичком текмичењу из математике одржаном у Шапцу. Екипно су
освојили 12. место, а појединачно Жикица Лукић I бс 3. место и Нина Тешић IV фа 4.
место.
Председник стручног већа:
Милка Зарић
Извештај о раду стручног већа наставника информатике
У августу 2011. године извршена је подела часова по одељењима на наставнике.
Подела часова је извршена по образовним профилима. При подели се водило рачуна да
један наставник предаје у једном или два образовна профила. У августу је извршен и
избор уџбеника и материјала за учење у складу са препоруком Министарства просвете.
У септембру 2011. године су израђени и усклађени сви годишњи планови из
информатичких предмета. Такође су и уједначени критеријуми оцењивања. У сарадњи са
педагогом је донет закључак да је потребно индивидуализовати наставу за ученике за које
је формиран педагошки профил. Извршена је анализа опремљености кабинета за школску
годину и потребне интеревенције на софтверу по кабинетима како би се настава
неометано одвијала.
У октобру 2011. године је започето извођење допунске и додатне наставе, секције.
Договорено је да сваки наставник направи индивидуални план допунске, додатне наставе
и секције и усклади извођење са распоредом часова. Наставници су истакли неопходност
набавке нове литературе.
У новембру 2011. године извршена је анализа успеха ученика из информатичких
предмета на крају првог класификационог периода.
У децембру 2011. године постигнут је договор о организацији и реализацији
огледних часова из информатичких предмета. Дат је критички осврт на рад већа и
предлложене су мере за његово унапређивање.
Договорено је и учешће ученика на такмичењима из Пословне информатике као и
динамика припреме ученика. Предметни наставник ће одабрати ученика четвртог разреда
за учешће на такмичењу.
У јануару 2012. године након анализе успеха оствареног у првом полугодишту,
договорено је да се рад на допунским, додатним часовима и часовима секције и даље
изводи по плану и да се ученици мотивишу да долазе редовно на те часове.
У јануару 2012. год. наставници су узели учешће у организовању прославе Светог
Саве.
У марту 2012. год. стручно веће је информисано од стране наставника Валентине
Пузовић о семинару наставника информатике који је одржан у Београду у организацији
„Архимедеса“. Члановима већа је подељен материјал са семинара. Наставник Валентина
Пузовић је информисала Наставничко веће о садржају и сврсисходности семинара.
У марту 2012. год. наставници су упознати са програмом Републичког такмичења
из Пословне информатике. Републичко такмичење из Пословне инфорамтике одржано је
24. марта у Нишу. Ученици четвртог разреда наше школе нису учествовали на овом
такмичењу.
У марту 2012. год. анализиран је рад секције информатичара.
Наставници и ученици у оквиру спроведене акције „Школа отворених врата“, су
били ангажовани у изради презентација, флајера, брошура, плаката...
У априлу 2012. год. анализиран је успех ученика на крају трећег класификационог
периода и предложене су мере за постизање боље мотивације ученика.
У мају је наставник Небојша Јелисавчић одржао огледни час из Рачунарства и
информaтике
62
У јуну 2012. год. извршена је анализа броја часова за наредну школску годину и
дат предлог поделе часова по наставницима. Извршена је анализа успеха ученика на крају
школске године
Чланови стручн.ог већа информатике су били ангажовани у различитим
активностима школе, најчешће у примени информационих технологија.
Руководилац стручног већа
Миланка Тодоровић
Извештај о раду стручног већа професора физичког васпитања
Актив физичког васпитања чинила су три професора: Бајић Јасмина, Кнежевић
Светлана Златић Обрад. Актив је одржао 22 састанка. Годишњи план и програм су
реализовани. Професори су успешно сарађивали по свим питањима везаним како за
редовну наставу тако и за секције.
У септембру је усвојен план и програм рада. Договорено је ко води коју секцију и
према годишњем плану и распореду такмичења одредили смо ко води коју екипу на
такмичење.
Наши ученици су током ове школске године узели учешће на свим такмичењима
која су била предвиђена календаром.
На ОСИУРС на крају овогодишњег циклуса школа је освојила 3. место, док је у
категорији најуспешнијих наставника средњих школа, колегиница Јасмина Бајић заузела
2. место, а најуспешнијим учеником на нивоу града проглашена је Ана Секулић Iбс
ученица наше школе. Стручни актив је предводила Светлана Кнежевић, а за наредну
школу 2012/12. председник актива биће Бајић Јасмина.
Током ове школске године одржани су турнири у кошарци и малом фудбалу.
Извршена је расподела часова за наредну школску годину.
Извештај о раду већа наставника предмета са практичном наставом
У току школске године стручно веће је одржало 11 састанака на којима су
разматране разне теме и активности везане за веома хетерогену реализацију наставе. То се
односи на организацију теоријске, практичне и блок-наставе, координацију на релацији
школа и приватни послодавци, домови ученика, родитељи, старатељи и здравствене
установе.
На првом састанку извршена је коначна подела предмета и одељења на
наставнике, изабран председник Стручног већа.Истовремено је предложен распоред
часова и дани практичне наставе. У првој седмици септембра наставници су
контaктирали више реномираних ресторана, продавница у граду како би С. Веће
извршило избор послодаваца и упутило ученике на практичну наставу. Одмах затим са
одобреним послодавцима су потписани уговори за прихватање ученика на праксу,
достављен им је и програм практичне наставе и календар блок-наставе. Наставници су
упознали ученике о обавезној Санитарној обради. Код ученика трговаца, санитарна обрада
извршена је селективно, само за ученике који раде у прехрамбеним продавницама, док је
код ученика угоститеља она обавезна за све.
У децембру месецу 2011.године, Стручно веће је предложило план уписа за
2012/13. годину који је усвојило Наставничко веће.
Стручни наставници су континуирано пратили рад ученика, ажурно водили
евиденцију о похађању наставе и прибављали оцене за крај I полугодишта.
Током припрема и обележавања школске славе, Св. Саве, ученици, кувари и
конобари су узели активно учешће.
63
У току другог полугодишта наставници су пратили реализацију блок наставе,
давали упутства ученицима и инструкције послодавцима како би се програми што
квалитетније реализовали.
Предметни наставник за матуранте III к је припремио, а Наставничко веће је
усвојило теме односно изборне области за Завршни испит. Након тога су ученици
упознати, анкетирани и извршен је избор области. На основу избора области, стручни
наставник је припремио ученике за испит. Због продужетка зимског распуста направљен
је план надокнаде изгубљених часова.
С. Веће је узело активно учешће у припреми и реализацији дана отворених врата и
Сајма образовања који је одржан у Народном позоришту у Ужицу. Задужења су
подељења по стручним већима.
Ученици и професори су промовисали све наставне профиле заступљене у школи.
Уређен је штанд и успостављена је комуникација са посетиоцима сајма.То је, по
речима ученика била прилика за размену искустава са другим школама које су се
представљале на сајму. Утисци са сајма и дана отворених врата су веома повољни.
У јуну месецу је реализован завршни испит за III k. Средином јуна је разговарано о
подели предмета на наставнике према плану уписа у 2012/13.
Извештај о раду стручног већа природних наука
Стручно веће природних наука реализовало је све активности предвиђене
Програмом рада стручног већа, који је саставни део ГПР школе. Стручно веће одржало је
11 састанака и том приликом су разматране теме у складу са Програмом стручног већа.
У оквиру стручног већа био је организован и реализован допунски рад из
географије, екологије, хемије и познавања робе у складу са структуром обавеза наставника
у оквиру радне недеље.
У оквиру обавезе сталног стручног усавршавања наставника,они су размењивали
искуства и нове методе учења,као и ангажовању на мотивисаности ученика и побољшању
успеха.
Чланови стручног већа учествовали су 31.марта 2012.године у активностима
презентације школе у оквиру „Отворена врата школе“.и у мају Сајма образовања.
Чланови стручног већа учествовали су у припреми предлога директору за поделу
предмета на наставнике за наредну школску годину.
Чланови стручног већа нису реализовали огледне часове због ангажовања у више
школа и немогућности да ускладе посећеност тих часова чланова стручног већа.
У августу је извршен и избор уџбеника и материјала за учење у складу са препоруком
МПС.
У септембру 2011.год. су израђени сви годишњи планови по предметима. Такође су
и уједначени критеријуми оцењивања.
Након извршене анализе опремљености за наставу кабинет бр 48 одређен за
учионицу опште намене опремљене телевизором и видео рекордером за потребе наставе.
У октобру 2011.год. је започето извођење допунске и додатне наставе и договорено
је да сваки наставник направи индивидуални план и усклади извођење са распоредом
часова. Размена искустава у циљу мотивисаности ученика за постизање бољих образовних
и васпитних постигнућа.
У новембру 2011.год. урађена анализа успеха ученика на првом класифилационом
периоду уз откривање могућих узрока неуспеха појединих ученика имајући у виду велики
број јединица из природних наука.
У јануару 2012. год. након анализе успеха на крају првог полугодишта дата кратак
критички осврт на рад већа. Општи закључак је одређен помак у успеху код треће
степених одељења проузрокован пре свега променом њиховог односа према раду и
64
уклапањем у нову средину. Још једном истакнут недостатак наставних средстава која би
још више мотивисала ученике и довела до још бољих резултата. (физика, хемија.)
У марту 2012.год. је МПС дало предлог да се направи план надокнаде часова који
су изгубљени због продуженог зимског распуста.
У априлу и мају 2012. године највише времена посветили смо анализи успеха на
трећем класификационом периоду.
Током јуна и јула 2012. год. уз завршетак текуће школске године професори после
другог уписног круга предали у службу број часова који имају у наредној школској
години.
У августу стручно веће извршило анализу коначног успеха на крају школске
2011/12. године уз приказ резултата са поправног испита. Чланови већа приложили списак
семинара које су похађали у протеклој школској години. Општи закључак је да је веће
велики део планова успешно реализовало иако је било непланираног прекида наставе.
Професори задовољни оствареним циљевима на нивоу предмета и направили предлог
четрдесеточасовне радне недеље за наредну школску годину. Професери упознати са
новим моделом планирања часова на годишњем и месечном нивоу. У августу је извршен и
избор уџбеника и материјала за учење у складу са препоруком МПС.
За новог председника стручног актива изабранa je Кристина Ратковић, а састанци
стручног већа биће накнадно договорени у складу са распоредима чланова у другим
школама.
Председник стручног већа
Вукотић Милена
Извештај о раду стручног већа професора страних језика
У школској 2011/12. актив професора страних језика радио је у саставу Бранислава
Баштић, Мирјана Цвијовић, Ана Цицварић, Драгана Милошевић и Светлана Симеуновић.
Годишњи план и програм су реализовани.Професори су успешно сарађивали по свим
питањима везаним за реализацију наставе.
На првом састанку Актива, анализиран је рад у протеклој школској години и
предложен оквирни месечни програм рада стручног актива. Након прављења нацрта
годишњих и месечних планова рада, подељени су утисци са семинара за стручно
усавршавање који су одржани претходне школске године.
На састанку Актива страних језика, утврђен је распоред контролних и писмених
вежби, анализиран критеријум оцењивања и дати предлози за његово уједначавање.
Отворена је дискусија о подстицању самосталног рада ученика на креативност и
независност у коришћењу језика.
На састанку је анализиран успех ученика на крају првог полугодишта и реализација
плана и програма. Предложен је план припреме ученика за такмичење. Новембра 2012.
одржан је једнодневни семинар у Ужичкој гимназији. Одлучено је да се у првом разреду
почне са коришћењем новог издања уџбеника који је коришћен претходних 6
година.Наставници су се сложили да треба повећати број допунских и додатних часова,
као и да треба интезивирати корелацију са другим предметима у циљу реализације бољег
успеха.
На састанку Стручног већа страних језика дат је предлог поделе часова на
наставнике за наредну школску годину и за руководиоца стручног већа именован је
Мирјана Цвијовић.
Председник стручног већа
Милошевић Драгана
65
Извештај о раду стручног већа предмета друштвених наука
Време
реализације
септембар
октобар
новембар
децембар
јануар
Активности и теме
 15.септембра усвојен план
и програм рада
 Израда месечних планова
рада наставника
 Усвојена листа уџбеника
 Усаглашени термини
писмених вежби и
контролних задатака
 Чланови Актива усвојили
став да већу пажњу поклоне
активној настави, питањима
ученика, њиховој
истраживачкој активности.
 На основу анализе рада
ученика у предходном
периоду урађен програм
допунске и додатне наставе
 Анализа рада стручног већа
после првог класификационог
периода
 Усаглашени критеријуми
вредновања постигнутих
резултата
 Израда Месечних планова
рада наставника
 Предложене теме за стручно
усавршавање наставника
 Рад на педагошкој
документацији
 Учешће у припремама за
школску славу
 Корелација у раду са
члановима других Актива
ради бољег успеха ученика
 Израда Месечних планова
рада наставника
 Анализа успеха показала да
су резултати рада у просеку
врло добри
 Усвојени предлози о
критеријумима за избор
ученика који ће учествовати
на школским такмичењима
Начин
реализације
Носиоци
реализације
Консултације
унутар
Актива
Сви чланови
Сарадња са
Стручног већа
Школском
управом
разговор
дискусија
договор
Чланови Актива
Предметни
наставник
анализа
разговор
дискусија
договор
Сви чланови
Стручног већа
договор
разговор
дискусија
Чланови Актива
Предметни
наставник
разговор
анализа
Чланови Актива
Предметни
наставник
66
 Локална самоуправа донела
одлуку о увођењу ванредне
ситуације због временских
разговор
Сви чланови
фебруар
непогода
информација Стручног већа
 Договор о обавезма у
оквиру новонастале ситуације
 Усвојен предлог надокнаде
изгубљени часова,
усаглашени термини
разговор
 Анализом успеха на крају
Сви чланови
март
дискусија
класификационог периода
Стручног већа
анализа
утврђено да су постигнути
веома добри резултати
 Учешће у акцији “Школа
отворених врата”
- Анализа рада Стручног већа
- Анализа система
остварености плана и
разговор
Сви чланови
април - мај
програма рада
анализа
Стручног већа
- Израда Месечних планова
рада наставника
- Анализа успеха на крају
школске године показала да
су ученици постигли
позитиван успех
договор
Усвојен предлог о
Сви чланови
јун - јул
дискусија
похваљивању ученика који су
Стручног већа
анализа
постигли запажене резултате
на такмичењима
- Припреме за наредну
школску годину
 Избор руководиоца
Стручног већа
 Сарадња са другим
договор
Сви чланови
август
Стручним већима
анализа
Стручног већа
 Договор о одржавању
наредних састанака
 Разно
* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења:
води се евиденција кроз записнике, за свако Веће посебно; евиденција о раду већа
садржи: Датум рада, име и презиме одсутних наставника, дневни ред, преглед
садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају. Носиоци праћења рада
Стручног већа су педагог, психолог и председник Стручног већа.
Председник Стручног већа
Оливер Мићић Бућић
67
Извештај о раду Педагошког колегијума
Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручни
помоћник, заменик или координатор практичне наставе у школи.
сарадници,
Чланови Педагошког колегијума у школској 2011/12. години
Бранка Јевтић, директор школе
Милица Прљевић, педагог
Надежда Миљковић, руководилац стручног већа економиста
Јелена Јаћимовић, руководилац стручног већа српског језика
Драгана Милошевић, руководилац стручног већа страних језика
Милена Вукотић, руководилац стручног већа природниох наука
Оливер Мићић Бућић, руководилац стручног већа друштвених наука
Милка Зарић, руководилац стручног већа математике
Миланка Тодоровић, руководилац стручног већа информатике
Светлана Кнежевић, руководилац стручног већа физичког васпитања
Милеса Пауновић, руководилац стручног већа наставника практ. наставе
Садржај рада педагошког колегијума:
Међусобна координација и усаглашавање активности по питању програма и
планова теоријске и практичне наставе
2.
Усаглашавање плана набавке наставних средстава
3.
Усаглашавање стручног усавршавања наставника
4.
Давање мишљења по питању реализације пројеката у школи
5.
Рад на побољшању квалитета наставе
6.
Организација такмичења ученика
7.
Сва друга питања везана за организацију и функционисање школе
8.
Успостављање образовно-културно-спортске сарадње са сличним школама
9.
Предлог плана уписа ученика у школској 2011/12.
10. Развијање и јачање организационе структуре према РеЦеКо пројекту
1.
У току ове школске године педагошки колегијум је одржао 11 седница.
11.3. Извештај о раду стручних сарадника
Извештај о раду педагога и психолога
План и програм рада школског педагога и психолога заснован је на Основама
закона о средњем образовању, као и на основама Годишњег плана рада школе за школску
2011/12. годину.
У току школске 2011/12. године поред редовних активности планираних Програмом рада
педагога и психолога у планирању и програмирању рада школе, организацији,
унапређивању, реализацији и праћењу васпитно – образовног рада (израда Годишњег
плана рада, учешћа у планирању и програмирању рада ОС, одељенских заједница,
планирања професионалне оријенатције, рада са родитељима, сарадње са наставницима
приправницима, сарадње са наставницима, ученицима и родитељима, корективном раду,
професионалној оријентацији, аналитичко истраживачком раду и раду у стручним
органима посебну пажњу смо посветили конкретним активностима које су биле од
посебног значаја за рад и развој школе.
Посебна пажња посвећена је евалуацији редовне наставе у школи и анализи
посећених часова. Наставници су мотивисани за одржавање огледних часова у настави,
68
којима су поред директора, педагога и психолога присуствовали и остали заинтересовани
наставници а могли смо видети велики број примера добре праксе.
У току ове школске године Самовредновањем кључне обласи Настава и учење,
активно смо узели учешће у прикупљању података, анализи добијених резултата, писању
извештаја и изради акционог плана.
У раду са наставницима приправницима кроз разговоре, поделу едукативног
материјала, помагано је наставицима да се што боље укључе и припреме за наставу.
Пружена је потребна помоћ у сарадњи између наставника-ментора и наставникаприправника, као и помоћ у припремању за полагање испита за лиценцу.
Структуирани су
инструменти
за остваривање корелације међу предметима,
прилагођавање образаца за планирање и програмирање активно оријентисаној настави.
У раду са ученицима завршних разреда посебна пажња посвећена је
професионалној оријетацији за даље школовање и усавршавање. Стручни сарадници су
учествовали и у раду тима за промоцију школе на Сајму образовања, као и у изради
промотивних материјала. Учешће у раду Рецеко тима .
Посебна пажња посвећивана је раду Одељенских већа ради корелације међу
наставним предметима, јачања међуљудских односа у колективу и откривања педагошких
чинилаца успеха ученика као и испитивање узрока неуспеха и заостајања појединих
ученика.
Структура одељења трећег степена је специфична у смислу социјалних и
породичних прилика, па је обављен велики број индивидуалних разговора са ученицима,
родитељима, представницима Центра за социјални рад .... У складу са тим, интензивно
смо учествовали у раду Тима за заштиту ученика од насиља. Као најзначајнију активност
можемо навести и припрему ученика и материјала за вршњачку обуку за препознавање
насиља, реаговања у конфликтним ситуацијама и конструктивним начинима решавања
сукоба. У току ове школске године израђен је и извештај о истраживању у којима су
учествовали и ученици наше школе на тему ризичних облика понашања.
Ради оснаживања рада Ученичког парламента, укључени смо у пројекат „Умрежавања
ученичких парламената“. Сходно томе, оджане су три радионице у мају 2011. године, на
којима је истакнут значај и могућности Ученичког парламента у животу и раду чколе.
Радионице су водили вршњачки едукатори, уз помоћ педагога и психолога
школе.Пројекат наставља са радом и у току наредне школске године.
Ради повећања нивоа мотивације ученика за учење, израђен је инспримент, задат а
прикупљени подаци ће бити обрађени и анализирани у наредној школској години.
Добијени резултати че бити коришћени у наредној чколској години.
У овој школској години остварена је и сарадња са Канцеларијом за младе, па су
ученици наше школе који су чланови реализовали многе спортске активности, што је
наишло на добар одзив код ученика.
Као члан пројектне групе РеЦеКо, педагог школе је наставио са учешћем у
различитим врстама стручног усавршавања.
ПедагогМилица Прљевић
Психолог Драгана Радовић
Извештај о раду библиотекара
Школска библиотека је оформљена као заједничка библиотека Економске школе и
Ужичке гимназије. Од 30. децембра 2005. године до 23. јануара 2006. године извршена је
адаптација старог простора и тиме је усклађен рад са савременим токовима у
библиотекарству.
16. фебруара 2006. године свечано је отворена нова библиотека, која је постала
потпуно савремена и модерна. Простор је претворен у светао, пријатан и чист кутак за
кориснике. У библиотеци има око десетак места за индивидуални и групни рад ученика.
69
У плану је стандардизација књижевног фонда. У библиотеци има око 16000 књига.
Побољшањем услова рада и модернизацијом стекли су се услови за набавку нових књига.
Школа је обогатила свој књижни фонд и стручном литературом потребном за допуну
знања из стручних предмета, посебно економских.
Библиотека је претворена у информациони центар. Овим је омогућен сталан
приступ интернету и коришћење електронских публикација.
Естетски и функционално осмишљен простор погодан је за књижевне вечери и
истраживачки рад.
Отварање нове библиотеке изазвало је велику пажњу и одушевљење њених
корисника.
Библиотека је радила сваког наставног дана од 10-15 часова. У току школске
године у библиотеци су обављане различите активности као што су:
- упознаваље ученика првих разреда о расположивом књижевном фонду и отварање
картона за њих
- издавање књига и задуживање ученика
- помоћ ученицима у избору литературе за тематске, матурске и друге радове
- увођење у евиденцију нових књига, часописа
- обавештавање ученика и наставника о новим књигама
- оријентациони преглед књижевног фонда и предлагање попуне фонда књигама које су
ученицима и наставницима потребне за литературу и за које постоји интересовање за
читање у слободно време.
У школској 2011/2012. услуге библиотеке користило је око 400 ученика. Највише
су читане књиге из лектире, затим стручна литература за израду семинарских и матурских
радова. И ове школске године набављене су књиге из лектире и белетристике. Ученици
IVe1 поклонили су комплет сабраних дела Меше Селимовића.
Руководилац библиотеке је Зора Божић, професор руског језика и књижевности.
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
12.1 Извештај о раду директора Економске школе
По Закону о основама система образовања и васпитања, (Сл. гласник бр.72/09. и
52/11) по члану 62 директор је одговоран за законотост рада и за успешно обављање
делатности школе.
Директор школе за свој рад одговара органу управљања ( Школском одбору) и
министру.
У првом полугодишту Директор школе је био ангажован на обезбеђивању услова
за почетак школске године (обезбеђивање материјалних и кадровских услова) ,
обједињавању података за Годишњи план рада и Извештаја о остваривању годишњег
плана рада и за информативни преглед о испуњености услова за рад школе, организовању
излета за ученике који у претходној години нису имали неоправдане изостанке,
утврђивању Решења о структури 40-то часовне радне недеље, организација екскурзије за
ученике трећег и четвртог разреда, учествовању у раду Заједници економских школа,
радионицама РЕЦЕКО пројекта, саветовању о изменама закона и правилника значајних за
рад школе, увођењу нове организационе структуре према Рецеко пројекту. Директор је
присуствовао инспекцијским прегледима и стварао услове да се поступи по записницима
инспектора за противпожарну заштиту, буџетског и просветног инспектора. У оквиру
сарадње са социјалним партнерима директор је организовао састанак са представницима
осигуравајућих друштава са којима школа сарађује. Именовао пописну комисију.
Припремама за обележавње Савиндана.
У другом полугодишту директор је био ангажован на спровођењу пописа и
завршног рачуна и њиховом усвајању. По дужности, наставио да сазива и руководи
70
седницама Наставничког већа, Педагошког колегијума, РеЦеКо тима, Тима за борбу
против насиља и злостављања, присуствовао седницама Одељењских већа, припремао
материјал за Школски одбор, Савет родитеља и учествовао у њиховом рaду. Пратио
активности Ученичког парламента и по позиву присуствовао састанцима. Директор је по
позиву учествовао у раду Скупштине заједнице економских школа и радионицама које се
одржавају у функцији примене Рецеко пројекта. Због велике хладноће и ванредне
ситуације у јануару и фебруару, директор је био ангажован на санирању штете у кабинету
за угоститељство и на акцији чишћења снега у граду, уговарању послова везаних за
додавање грејних тела у учионицама на поткровљу. Директор је радио на припремама за
посету ученика НБС, Кустендорфу, као и учешћу на Међународном сајму туризма ради
промоције Западне Србије. Организацији општинског такмичења из српског језика,
школског такмичења из математике „ Мислиша“ , на реализацији блок наставе за ученике
свих образовних профила. , учествовао на избору агенције за реализацију екскурзије у
наредној школској години, на обезбеђивању услова за одлазак на републичка такмичења
ученика и професора и на сајам виртуелних предузећа, сајам образовања. Директор је
омогућио да се реализује вредновање огледа БС. Присуствавао на јавној расправи о
статегији образовања, уговорио партнерство са Техничком школом из Ужица и
Пољопривредне школе из Пожеге, присуствовао на састанку у Ивањици о плану уписа
које је организовало МПН и ШУ. У јуну је директор прошао обуку за јачање мреже
виртуелних предузећа (семинар организовао Култур контакт). На крају наставне године
директор је радио на реализацији матурског и завршног испита, решавању по
приговорима на оцене, поступању по мерама просветног инспектора, вођењу васпитнодисциплинских поступака против ученика, прегледању документације и потписаивању
јавних исправа на крају наставне године. У току другог полугодишта директор је обавио
14 разговора са ученицима и њиховим родитељима или старатељима због непримереног
понашања (учешће у тучи, оштећење школске имовине, крађа у објектима у којима се
реализује пракса, великог броја неоправданих изостанака). У оквиру инструктивнопедагошког рада у школској 2011/2012. години директор је посетио 24 часа свих облика
образовно-васпитног рада. У јулу је директор организовао спровођење уписа ученика у
први разред, радио на припремама на израду распореда часова, утврђивању кадровских
потреба и технолошких вишкова, а у августу вршио припреме за почетак школске године.
Директор је припремао и достављао податке
Школској управи, локалној
самоуправи, Министарству просвете, ГИЗ организацији, ВЕТ центру, републичким
координаторима за огледне образовне профиле, просветном инспектору.
12.2 Извештај о раду управних органа
12.2.1 Школски одбор
Утоку школске 2011/12. године Школски одбор је радио у следећем саставу:
Име и презиме
Слободан Јевтић
Слободан Станић
Милан Ковачевић
Мирјана Максимовић
Љиљана Березљев
Перса Андрић
Јасмина Бајић
Радош Миливојевић
Миланка Тодоровић
Овлашћени предлагач
Јединица локалне самоуправе
Јединица локалне самоуправе
Јединица локалне самоуправе
Представник Савета родитеља
Представник Савета родитеља
Представник Савета родитеља
Представник запослених
Представник запослених
Представник запослених
Председник Школског одбора : Слободан Јевтић
71
Активности и теме
-усвајање Извештаја о остваривању годишњег плана рада за
шк. 2010/11. год.
-усвајање Годишњег плана рада за шк. 2011/12. год.
- усвајање Извештаја о остваривању развојног плана школе (за
претходних 5 год.)
- доношење Школског развојног плана на период од 4 год.
-усвајање Плана рада (акционог) Тима за самовредновање и
вредновање
- доношење плана стручног усавршавања запослених
-усвајање Извештаја о остваривању Плана рада Тима за
самовредновање и вредновање
- усвајање извештаја о стручном усавршавању запослених
-Усвајање извештаја о извођењу екскурзије
-усаглашавање општих аката са Законом о основама сист.
Образовања и васпитања (доношење: Правилника о правима
обавезама и одговорности ученика, одлуке о изменама и
допунама Статута Економске школе, Одлуке о изменама
Правила понашања, Одлуке о изменама Правилника о
дисциплинској и материјалној одговоности запослених и
Одлуке о измени Правилника о организацији и
систематизацији послова
-утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета
-Разматрање и усвајање извештаја о извршеном попису
-Доношење финансијског плана , сагласност на план јавних
набавки
- информисање о предлогу плана уписа у шк. 2012/13.
-Давање мишљења за избор наставника по конкурсу
-Разматрање остваривања ГПР за текућу школску годину и
анализа успеха ученика на крају првог класификационог
периода са предлогом мера за побољшање успеха
-Усвајање Извештаја о финансијском пословању
(завршни рачун)
-Разматрање и усвајање извештаја о раду директора
-Анализа успеха ученика
На крају наставне године и остваривања ГПР
-Разматрање и усвајање извештаја о раду директора
Време реализације
Средином септембра
Средином новембра
Крајем јануара
Крајем фебруара
Није реализовано биће
увршћено у дневни ред
на првој седници у
септембру
Свим седницама Школског одбора присусвовала је директор школе, Бранка Јевтић као и
секретар школе, Бранка Милић која је водила записнике.
Као представник Ученичког парламента, седницама је присуствовала Миња Чубрак.
Небојша Јелисавчић и Зора Божић присуствовали су као представници репрезентативних
синдиката.
По потреби, седницама су присуствовале и шеф рачуноводства, Драгана Стефановић и
школски педагог, Милица Прљевић.
72
13. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
У току школске 2011/12. Велика пажња посвећена је планирању и програмирању
наставе. Наставници су редовно извршавали своје обавезе, глобалне и оперативне планове
предају педагогу школе до 15. септембра.
14. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Посета ''Кустендорфу''
У суботу, 21. јануара 2012. године група од 25 ученика Економске школе из Ужица
посетила је четврти по реду Међународни филмски и музички фестивал ''Кустендорф'' у
Дрвенграду на Мокрој Гори. Групу ученика предводиле су наставнице Милеса Пауновић
и Драгана Обрадовић.
Посета ''Кустендорфу'' реализовала је на следећи начин:
- полазак испред Општине града Ужица у 15:00,
- долазак у Дрвенград,
- обилазак Дрвенграда и посета изложбе мозаика „И на небу и на земљи“, академске
сликарке и магистра мозаика Бисеније Терешченко у галерији Капор,
- пројекција филма „Заустављен на путу“ режисера Андреаса Дресена,
- радионица у којој су и ђаци учествовали, а режисер филма у току радионице одговарао
на питања публике везане за филм,
- ученици су имали пола сата слободног времена за самостално разгледање Дрвенграда,
куповину сувенира и сликање,
- полазак за Ужице,
- у 20:30 ђаци су са наставницама стигли у Ужице.
Посета Народној банци Србије и Ковници новца
Одељење III бс још је једно у генерацији банкарских службеника које је посетило
Народну банку Србије. По стандардној процедури 5. априла, у четвртак, кренули смо у
Београд.
Љубазни возач нас је довезао тачно до улаза у НБС. Контрола је била веома строга,
а поред ученика нашег одељења на предавањима су били и банкарски службеници из
Београда, Крагујевца, Суботице, Ниша и Чачка. У Банци су нам презентацију држали
представници одређених пословних банака, али наравно, и сами запослени. Стручна
предавања су трајала 4 сата и предавачи су се непрестано смењивали. Имали смо и једну
паузу за доручак и мали предах. Ентеријер, као и спољашњи изглед банке, веома су нам се
свидели.
Потом смо се упутили ка Топчидеру и Kовници новца. На улазу је била такође
ригорозна контрола, тако да смо све своје ствари оставили у аутобусу. Пошто је било
много ученика, наше одељење је добило свог водича. Обезбеђење се налазило свуда око
нас. Прво смо ушли у простор где се производи ковани новац и имали смо прилику да
погледамо како радници праве металних 5 динара. Машине су биле веома бучне и читав
простор имао је некакав спрецифичан мирис. Потом смо ушли у просторије где се прави
папирни новац. Имали смо прилику да видимо новчанице од 10, 20 и 100 динара сложене
на палете. Могли смо да видимо и неколико палета новчаница које су оштећене при
штампању и које морају да се униште. Радника у Kовници није било пуно, јер је то била
поподневна смена. Били су расположени да одговарају на сва наша питања. Док смо ми
били узбуђени рачунајући колико новца видимо, они су настављали свој поасао. Водич
нас је затим водио до места где се праве плакете, значке и медаљони. Имали смо прилику
73
да видимо и ордење. Ходницима даље ушли смо у просторије где се израђују полисе
осигурања, чекови, акцизне маркице и тек одштампани изводи из матичне књиге рођених.
Последња просторија коју смо видели била је она у којој се производе регистарске
таблице. Био је довољан само један додир радника на монитор машине и за неколико
минута таблица је већ била готова. Наше узбуђење било је огромно, тако да нико од нас
није приметио да смо се опет нашли у великом, ограђеном дворишту Kовнице новца.
Захвалили смо се водичима и обезбеђењу и, поново прошавши кроз металне детекторе,
вратили се у аутобус. Уз краћи одмор током путовања стигли смо у Ужице. Групу су
пратиле професорке Валентина Пузовић и Милеса Пауновић.
Радионица филмског едукативног центра ''Интеракција''
ФЕЦИ пружила је прилику младима средњошколског узраста да конкуришу за
осмомесечни циклус филмских радионица које се одржавају сваког викенда. Након
попуњавања и предаје анкета, заинтересовани ђаци позвани су на разговор где се
првенствено обратила пажња на креативност и сналажљивост полазника. Након
обављеног разговора из сваке школе изабран је по један ученик – представник, а из наше
школе то је била Даница Вермезовић.
Током радионица полазници су упознавани са основним појмовима филма и
процесом његовог настајања. У госте су им долазила велика имена филмске породице са
наших простора и своје знање и искуство радо делили са ученицима. На крају радионице
полазници су били у могућности да сниме завршни филм који је приказан на филмском
кампу ,,Интеракција“ у Пожеги.
Светосавска приредба
Ученици I, III и IV разреда Економске школе још једном су показали да умеју на
посебан начин да увеличају школску славу Савиндан.
Ове године ученици су, заједно са професорком немачког језика Светланом Симеуновић,
извели рецитал под насловом ,,Нити“.
Рецитал је колаж из песама наших познатих песника. Рецитал су изводиле ученице из
одељења IIIбс - Јована Никитовић и Катарина Николић, ученица одељења Iбс -Драгана
Цицварић и ученик одељења IVе1- Лука Кокић.
Док су рецитовали, професорка им је у позадини пуштала духовну музику коју им је
донео професор верске наставе Иван Босић.
Приредбу су улепшале ученице Joвана Лукић IIбс, Марија Брковић Iе2 и Душица Ђурић
IIе, које су на крају програма отпевале Светосавску химну.
Представа је изазвала одушевљење присутних наставника и ученика, гостију школе и
чланова Школског одбора.
Спој уметности и економије
У холу Економске школе ученица Софија Обрадовић, ученица одељења II бс,
приредила је изложбу радова поводом Савиндана. Изложено је петнаест радова у којима
доминира мотив природе.
На међународном ликовном такмичењу „From Green to Blue“ у Турској, у Трабзону,
на ком су учестовали ученици из разних крајева света, Софија је својим радовима на тему
„ Мој крај“ освојила треће место, нашавши се на 71. позицији од сто најбољих учесника из
различитих земаља. Тиме је наша школа још једном представљена у најбољем светлу у
свету и потврђено да спој економије и сликарства није немогућ.
74
Интернационални сајам виртуелних предузећа у Будви
У Будви је, 12. Марта 2012. године отворен Интернационални сајам виртуелних
предузећа економских школа. Сајамско пословање трајало је два дана. На сајму је
учествовало 78 предузећа из Србије, Црне Горе, Бугарске, Албаније, Босне и Херцеговине
и Молдавије.
Оба сајамска дана примењивали смо знања која смо стекли из економских предмета,
симулирајући рад стварног предузећа са свим токовима неопходне документације. Једино
су новац и роба били виртуелни. Новчане трансакције су се обављале између правних
лица-учесника сајма и између правних и физичких лица, односно између учесника и
посетилаца сајма. Правна лица плаћала су поруџбине преко рачуна, а физичка лица
платном картицом.
Сви учесници сајма показали су изузетно добро знање и вештине, али нису сви
могли са сајма отићи као победници. Критеријуми који су оцењивани били су: изглед
штанда, пропагандни материјал, познавање енглеског језика и понашање према
клијентима.
Треће место на сајму освојило је предузеће „Катунски бисер“ из Будве. Наше
предузеће „Воћна фантазија“ је на сајму освојило високо друго место. Ту награду
доживљавамо утолико значајнијом, јер је сваки од штандова био заиста јака конкуренција.
Прво место освојило је предузеће „Honey Bees“ из Подгорице.
Поред награде за укупан успех на сајму, наша школа је освојила и титулу Мис сајма,
која је припала Зорици Цицварић. У овој катагорији се поред изгледа, који је био битан,
али не и пресудан, оцењивало добро познавање енглеског језика, умешност у пословању и
комуникација са клијентима.
Наше привредно друштво „Воћна фантазија“ бави се прометом воћних аранжмана,
па се може рећи да смо имали један од најатрактивнијих штандова. Пажњу свих
посетилаца привлачила је чоколадна фонтана и неодољиви воћни аранжмани које смо
служили посетиоцима.
„Воћну фантазију“ су на сајму представљали учници трећег разреда, смер
финансијски администратор: Александра Мијатовић, Зорица Цицварић, Тамара Јовановић,
Милица Недељковић и Лука Березљев Јокић. Ученике су на сајам водиле професорке
(директорке предузећа) Љиљана Максимовић Рубежановић и Мирјана Марјановић. Овом
приликом желимо да се захвалимо спонзорима без којих не би била могућа реализација
свега: Фото „Звезда“, „Графос“, „Mode de Italy“, „Путеви“ и Цвећара „Анемона“. Желимо
да се захвалимо и ученицима смера графички дизајн из Техничке школе, који су нам
помогли у изради пропагандног материјала.
Желели бисмо да напоменемо да смо осим награде, на сајму стекли и нова
познанства. Склопили смо пријатељства са ученицима из других градова, али и других
држава. Најбољу коминикацију и велике симпатије остварили смо са представницима
трећепласираног предузећа „Катунски бисер“ из Црне Горе. Свако вече смо се дружили са
њима и морамо признати да су наш боравак у Будви учинили незаборавним. Ово је за нас
било велико искуство, на које смо јако поносни.
75
4.1 Извештај рада секција
Секција
Задуженi наставник
Планирано/остварено
Лингвистичка секција
Светлана Мајкић
30/30
Рецитаторска секција беседништво
Ксенија Јањушевић
30/30
Драмска секција
Јелена јаћимовић
30/30
Секција Профитери
Биљана Миликић
30/30
Секција за енглески језик
Бранислава Баштић
Новинарска секција
Гордана Трмчић
30/30
Секција иформатичара
Небојша Јелисавчић
30/30
Спортске секције
Јасмина Бајић, Светлана
Кнежевић,Обрад Златић
Историјска секција
Оливер Мићић Бућић
30/12
280/280
30/30
Новинарска секција
Прође још једна школска године. Брже него што смо очекивали. То је заједничко са
претходном школском годином.
Хронични проблем са условима рада секције, који је постојао у преходним
годинама, делимично је отклоњен опремањем кабинета 27 новим рачунарима. Једни
проблем је што је она скоро стално заузета због редовних часова, тако да су могући
термини за састанке у њој, сведени на минимум, а и мој распоред часова са доста 7-мих
часова није ми омогућавао више дружења са новинарима. Стога смо састанке секције
најчешће одржавали по потреби, кад и где стигнемо.
Да не испадне да само кукамо. Ове године завршили смо постављање блог сајта
школских електронских новина. У току другог полугодишта ученици новинари и наши
сарадници прекуцавали су старе бројеве КЕШ-а који су стављени у архиву сајта, тако да
су сада свима доступни за читање. Промоцију и активирање електронских школских
новина планирамо наредне школске године.
Наши новинари су, такође, били активно укључени у промоцију Школе кроз
акције: ''Школа отворених врата'' и Сајам образовања.
Уз моралну и материјалну подршку управе Школе, пре свега мислим на наменски
простор за живот и рад новинарске секције (рачунајући и нешто од неопходних средстава
за рад новинара), разумевање колега, активно учешће ђака, наредна школска године биће
почетак нечег новог у раду наше секције и новинарства у школи, уопште.
Новинари КЕШ-а ове године били су: Виолета Ћировић IVпа, Марија Јовановић
IVфа, Тамара Јовановић IVфа, Ирена Каралић IIIе, Аница Ђајић IIе, Сандра Дамљановић
IIе и сарадница Јована Пајчин IIе.
НОВАЦ СЕ ТРОШИ, КЕШ ТРАЈЕ!
Руководилац секције
проф. Гордана Трмчић
76
Драмска секција
Драмска секција Школе под називом ШКОЛСКИ ТЕАТАР постоји и вредно ради
још од 2003. године. Ове школске године чланови ШКОЛСКОГ ТЕАТРА обрадовали су
своју публику двема представама.
Чланови драмске секције вредно су радили и у току ове школске године. Најпре су
ученици одељења IIIсо одиграли драму „Коштана“ Боре Станковића, чијем су извођењу
присуствовали и ученици других одељења трећег разреда. Потом су чланови секције:
Петар Пржуљевић IIIсо, Снежана Панић IIIе, Сања Ристовић Iсо и Милица Ђенић Iсо
учествовали у представи „Гласај за ЉУБАВ“ за коју је текст написала руководилац
драмске секције проф. Јелена Јаћимовић. Представа је, уз помоћ рецитатора песама на
немачком и на енглеском језику, које су припремале проф. Светлана Симеуновић и проф.
Драгана Милошевић и уз плакате које је израдила проф. ликовне уметности Драгана
Обрадовић, изведена у оквиру презентације Економске школе током акције ''Школа
отворених врата''. Ђаци-глумци и рецитатори успели су да многобројним осмацима и
њиховим родитељима пренесу топлу поруку да се у нашој школи стичу знања, али и
негују пријатељство и љубав. Почетком маја чланови драмске секције започели су рад на
драматизацији комедије Бранислава Нушића „Ожалошћена породица“ чије је извођење у
плану наредне школске године.
Руководилац секције
проф. Јелена Јаћимовић
Рецитаторска секција
Током школске 2010/2011. године рецитаторска секција је бројала 11 чланова. На
30 часова, колико их је укупно одржано, ученице Школе припремиле су се за учешће на
Општинској смотри рецитатора.
Најуспешније су биле: Биљана Благојевић IVбс, Вања Ковачевић IIбс, Драгана
Цицварић Iбс, Катарина Симовић IIIбс, Душица Ђурић IIe и Марина Радојичић IIфа.
Чланови рецитаторске секције су учествовали и на беседништву у част Зорана Ђинђићу,
као и на другим манифестацијама (,,Знање је у моди“).
Позивамо све заинтересоване и талентоване ученике, орне за рад, да нам се
придруже следеће школске године.
Руководилац секције
проф. Ксенија Јањушевић
Лингвистичка секција
Општинско такничење ученика средњих школа из српског језика и језичке културе
одржано је у Економској школи у Ужицу 04. марта 2012. године. На такмичењу су
учествовали ученици из четири ужичке средње школе из Економске школе, из Ужичке
гимназије, из Медицинске школе и из Техничке школе - укупно 53 ученика. Све школе су
претходно одржале школска такмичења и благовремено пријавиле организатору
општинског такмичења своје кандидате. Економску школу су представљали чланови
лингвистичке секције Невена Кузељевић и Дијана Булић (ученице првог разреда), Дејан
Максимовић( ученик трећег разреда) и Милица Мирковић( ученица четвртог разреда).
Дугогодишње искуство у организовању такмичења омогућило је нашој школи да се
покаже као добар домаћин, захваљујући чему је такмичење протекло у пријатној
атмосфери. Ученик Дејан Максимовић IIIсо освојио је треће место на Општинском
такмичењу. На Окружно такмичење пласирало се 9 ученика. За ученике наше школе
учешће на такмичењу завршило се на овом нивоу такмичења.
Руководилац секције
проф. Светлана Мајкић
77
Еколошка секција
Чланови еколошке секције наше школе су економски техничари прве и друге године. Ове
школске године били су веома активни када је очување животне средине у питању.
Учествовали су на семинару ,,Зелено, волим те, зелено“ који је одржан на Тари у
организацији Грађанске читаонице ''Либерграф''. Семинару су присуствовали ученици
одељења IIe: Градимир Крсмановић, Саша Шуњеварић, Тијана Кнежевић, Јелена
Старчевић и Душица Ђурић. У току школске године спровели су вршњачку едукацију за
ученике I, II и III разреда на часовима одељењске заједнице.
Пред почетак распуста одржали су радионице на тему ''Очување озона''. Ученици су
припремили јавни час како би вршњаке и наставнике наше школе упознали са оштећењем
озонског омотача и последицама које повећано УВ зрачење изазива.
Према начину рада, посећености радиницама и посвећености у испуњавању добијених
задужења, може се закључити да имамо еколошки освешћену децу.
Руководилац секције
проф. Душица Ристовић
Секција „Профитери“
План и програм секције „Профитери“ за школску 2011/2012. годину достављен је у
виду табеле са јасно дефинисаним елементима/колоне: време, реализације, активности,
активности/теме које ће се обрадити, начин реализације и носиоци реализације на почетку
школске године (период септембар 2011.- август 2012. године)
О реализацији плана и програма водила се евиденција у дневнику за секције
2011/2012. године. Чланови секције су ученици првог и другог разреда пословни и
финансијски администратор и ученици трећег разреда банкарски службеник. Досадашњи
чланови секције су завршили средњу школу и у септембру је извршен упис нових чланова
и њихово упознавање са радом секције до сада. Руководилац секције заједно са новим
члановима секције је усвојила нов план и програм за школску годину.
Ученици су израдили зидне новине, на теме који су сами изабрали. У изради
семинарских радова посебно су се истакли ученици првог разреда смера финансијски
администратор који су израдили економски речник из економике предузећа. Ученици
првог разреда смер пословни администратор су урадили есеј о трошковима.
Ученици другог разреда смер финансијски администратор израдили су зидне
новине са темом “Глобализација светске привреде“ , “Појам и врсте трошкова „ , ”Ко те
Ужице не би волео „ , “Чувене жене српкиње“.
Учешће у организовању прославе Светог Саве имали су ученици првог разреда
финансијски администратор који су урадили зидне новине на ту тему. Промоцији рада
секције допринели су ученици образовног профила банкарски службеник који су урадили
презентацију банке, израдили бизнис планове о оправданости кредитног улагања и
израдили финансијски план са показатељима.
Ученици другог разреда смера пословни администратор су сарађивали са
привредним друштвом “Textil” из Ужица, чија су искуства искористили за вођење
њиховог виртуелног предузећа “Textil Wool”.
Будућност рада секције зависиће од жеље и спремности старих и нових чланова да
унапреде и осавремене начин рада секције у следећој школског години.
Руководилац секције
„Профитери“
Биљана Миликић
78
Информатичка секција
У септембру 2011. је окачено је обавештење о почетку рада секције
информатичара. На првом састанку на који су дошли сви заинтересовани ученици,
направљен је договор са ученицима о будућим активностима секције, динамици рада,
начину рада и понуђено је ученицима да сами дају идеје о будућим активностима у
секцији
У октобру и новембру 2011. ученици су са професором учили да раде у
специјализованим програмима за израду Web страница
У децембру и јануару 2011. ученици су прикупљали графичке материјале за Web
сајт.
У фебруару 2012. ученици су обавили прикупљање текстуалног материјала
потребног за Web сајт.
Професор је припремио шаблон школског Web сајт-а у који су ученици требали да
убаце припремљене материјале
У марту и априлу 2012. ученици су радили на убацивању припремљених
материјала на сајт и корекцијама тог материјала
У мају је вршен избор нове палете боја за сајт, шаблона сајта, избор фонта, избор
фотографија и др.
У јуну је делимично завршена верзија сајта представљена на састанку Ученичког
парламента, усвојена је од стране истог и направљен је оквирни план активности за
следећу школску годину
Представници Ученичког парламента су упознали Директора школе са својим
активностима поводом креирања Ученичког дела Web-сајта школе
Остало је да се коначан резултат представи професору који је водио секцију и
директору школе и да се постави на сајт Школе
Руководилац секције
Јелисавчић Небојша
15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Годишњим програмом рада планиран је и рад одељенских старешина. Једна од
најважнијих и најодговорнијих дужности наставника поред извођења наставног рада, јесте
вршење функције одељенског старешине. Одељенски старешина има дужност да што
успешније води одељење, сарађује са предметним наставницима и стручним сарадницима,
заказује и води седнице одељенских већа, води педагошку документацију, брине
о
ученицима и њиховом развоју, сарађује са родитељима ученика, као и да обавља све
текуће послове везане за успешно образовање и васпитање ученика.
Сваки одељенски старешина је направио свој програм рада и унео оне садржаје
који одговарају образовном профилу и саставу одељења.
Активности одељенских старешина које су везане за рад са ученицима су следеће:
- упознавање ученика са организационом структуром школе, кућним редом,
распоредом часова, правима и дужностима ученика
- спровођење анкете о социјалном статусу ученика
- организовање и реализација ђачке екскурзије
- организовање слободних активности ученика
- идентификација ученика са проблемима у учењу и владању
- идентификација ученика са социјалним проблемима и помоћ таквим ученицима
- идентификација надарених ученика ради упућивања на такмичења и предлагања за
награде и похвале
79
анализа успеха и изостанака ученика
професионална орјентација
обрада различитих тема предвиђених програмом рада школе (рационализација
учења, болести зависности, хигијена, насиље као проблем генерације, зрелост у
сексуалном понашању, спорт и здравље, мотивација и учење, стрес и ментално
здравље, осврти на међуљудске оденосе у одељењу, подстицање личног
самопоуздања и прихватање сопствених вредности, суочавање са неуспехом,...).
- анализа рада одељенске заједнице
Значајно је поменути и рад одељенских старешина са родитељима који се одвијао
кроз заједничке родитељске састанке и индивидуалне разговоре.
-
16. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
(друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности,
ученичке организације)
Током школске године ученици и наставници су реализовали следеће слободне
активности:
Назив активности
Посета изложби у
Градској галерији
Посета изложби у
Народном музеју
Посета Народној банци
Посете књижевним
вечерима, промоцијама
књига и Сајму књига
Учешће у активностима
Народне библиотеке
Посете позоришним
представама
Учешћа на спортским
такмичењима
Посета сајмова (књига,
предузетника,
образовања)
Обележавање
Савиндана
Учешће и присуство на
јавним предавањима и
трибинама у
организацији
различитих институција
Учешће на конкурсима
у организацији других
школа, домова ученика
и других конкурса
Разред
Остварени
часова на
годишњем
нивоу
Задужени наставник
сви
35
Наставници ликовног и
грађанског васпитања
I и II
14
Наставници историје
III и IV
1 дан
Љиљана Марковић Надежда
Миљковић
Чланови
секција
2
Наставници српског језика
Чланови
секција
Чланови
секција
Чланови
секција
Секције
5
Секције
35
Секције
сви
2
Секције
Чланови
секција
35
Секције
Чланови
секција
5
Секције
Чланови
секција
10
Секције
80
Учешће ученика у
обележавању значајних
датума и јубилеја
Афирмација рада
школских секција
ЈАЗАС - учешће у
њиховим активностима
Центар за права детета
Сарадња са предузећима
ради упознавања
ученика са
достигнућима у
економској култури
Припрема и
презентација Школе
ученицима осмог
разреда
Чланови
секција
35
сви
35
Чланови
секција
5
Секције
сви
35
Ученички парламент , Тим за
заштиту ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања
сви
35
Чланови Стручних већа
сви
35
Секције
Секције
16.1 Извештај о раду ученичког парламента
Ученички парламент Економске школе је у школској 2011/2012. години одржао десет
састанака. Председник Ученичког парламента био је Лука Березљев Јокић, заменик
Стефан Јездић, а записничар Тамара Јовановић. Састанцима су, поред ученика,
присуствовали и професори грађанског васпитања Миломирка Радовановић и Гордана
Шишић. Сви састанци су држани у учионици број 65. Одзив ученика прве и друге године
за састанке је био добар, док су ученици треће и четврте године слабије долазили.
Парламент Економске школе имао је неколико успешних акција ове године:
организован је турнир у фудбалу
прикупљена су средства за пакетиће деци са оштећеним слухом
одржана је свирка у Свечаној сали у сарадњи са Парламентом гимназије
поводом Дана борбе против сиде
наши ученици су имали могућност да присуствују радионицама које је
организовала Канцеларија за младе
направљен је сајт Школе као резултат сарадње професора и ученика
одржана су предавања са циљем информисања ученика првог разреда о раду,
улози и могућностима Ученичког парламента.
Ученици наше школе посетили су школу за децу оштећеног слуха ''Миодраг
Матић'' и добили захвалницу за пакетиће које су им подарили, као и
приредбу у знак захвалности.
Парламент је имао велику подршку од професора коју су помогли у остварењу
појединих акција. Остварили смо добру сарадњу са парламентима других школа.
Обука вршњачких едукатора
У оквиру пројекта „Млади против насиља-активизам младих за примену Посебног
протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно – васпитним усановама“, ученици Школе издвојили су, као важне, теме:
- Децентрација, стави се у туђе ципеле ( игрица: укључено – искључено)
- Врсте насиља,
- Како препознати насиље?
81
- Асоцијације на насиље + осећања која су пратила те ситуације
- Конкретни примери из живота.
Наведене теме разматрали су ученици на обуци вршњачких едукатора одржаној 02. и 03.
јуна 2012. године у РЦ-у у Ужицу.
Вршњачки едукатори из наше Школе су Сандра Дамљановић IIе, Ана Говедаревић IIсо,
Александра Станојчић Iпа и Тина Костић Iпа.
Пројекат финансира Швајцарска агенција за сарадњу и развој, а реализује га Ужички
центар за права детета.
Планирано је да се почетком септембра наредне школске године крене са релизацијом
Пројекта у нашој школи.
16.2. Извештај о екскурзијама ученика
Ђачка екскурзија
На основу Годишњег плана и програма Економске школе планирана је и изведена
екскурзије за ученикe трећег разреда.
Наставна екскурзија успешно је изведена испунивши сазнајни, васпитни и забавни
карактер.
Извештај са екскурзије ученика трећег разреда
На основу годишњег плана и програма Економске школе планирана је и изведена
екскурзија ученика трећег разреда у периоду 19.09. до 23.09. 2011, на релацији УжицеСеверна Грчка. Екскурзија је реализована у организацији агенције ''Sim Tours'', Београд,
огранак Ужице. На путовање је кренуло 137 ученика из 7 одељења трећег разреда у
пратњи својих одељенских старешина, лекара, водича, и представника агенције.
Ученици су били распоређени у три аутобуса према следећем распореду: у првом
аутобусу - ученици одељења IIIсо и IIIпа са одељенским старешинама, лекаром, водичем
и представником агенције; у другом аутобусу - ученици одељења IIIе и IIIфа са
одељенским старешинама и водичем и у трећем аутобусу - ученици одељења IIIбс, IIIт и
IIIк са одељењским старешинама и водичем.
Треба нагласити да су аутобуси били високе туристичке класе и то: један аутобус у
власништву агенције која је организовала екскурзију, један аутобус у власништву агенције
MM Gold из Чачка и један аутобус у власништву приватног превозника ''Чокин'' из Чачка.
Пре поласка саобраћајна полиција извршила је проверу техничког прегледа и потврдила
исправност аутобуса.
Екскурзија је изведена по следећем програму:
19.09.2011. године: Полазак ученика у 05:00 часова испред ресторана „Вагон“ на градском
кеју. Прво краће задржавање било је у Појатама, а онда се путовање продужило према
Нишу, до једине дуже границе, пре границе у Предејанима. Српско- македонску границу
смо прешли у Прешеву, без дужег задржавања, а потом наставили пут кроз Македонију
преко Скопља ка Грчкој, где смо из Македоније изашли на граничном прелазу Евзони и
ушли на територију Грчке.
Задржавање на свим граничним прелазима било је уобичајно, ради обављања
потребних граничних и царинских формалности. Затим смо наставили пут до Солуна , а у
Паралију смо стигли око 18:30 часова. Ученици су по унапред припремљеном распореду
распоређени у два хотела: ''Paralia Inn'' и ''Erato'', који имају истог власника и удаљени су
један од другог не више од 10 м. После вечере у хотелима, ученици су организовано
посетили највећу и најбољу дискотету у Паралији, ''Omilos'', где смо остали до 02:00
часова. Ноћење.
20.09.2011. године: После доручка у 08:00 кренули смо у Солун који је удаљен 68
км од Паралије. Након панорамског разгледања Солуна: чувене луке, Беле куле,
82
Аристотеловог трга, најлепших улица Солуна, универзитета и других културноуметничких знаменитости, које је трајало 90 минута, дошли смо до цркве светог
Димитрија, коју су ученици организовано посетили. Након тога ученицу су имали два
сата слободног времена за индивидуално разгледање града. Око 15:00 часова посетили
смо Српско војничко гробље на Зајтинлику, где је деда Ђорђе причао ученицима о
најважнијим тренуцима српске историје из Првог светског рата. У Паралију смо стигли
око 17:00 часова. Ученици су имали слободно време до вечере, које је организовано за
слободно купање са разредним старешинама.
Вечера је организована у 20:00 часова, а после чега је, на захтев ученика, уследио
поновни одлазак у дискотеку у Паралији уз пратњу разредних старешина. Део ученика
остао је у хотелу, такође уз надзор разредних старешина. Повратак из дискотеке у 01:30
часова. Ноћење.
21.09.2011. године: Након доручка у 07:30 часова, кренули смо у обилазак
манастирског комплекса Метеори. Путовање је око 180 км у једном правцу. Ученици су
успут добили исцрпне информације о пределима кроз које смо пролазили, као и о
историји и легендама везаним за те пределе. Пре Метеора направили смо паузу у селу
Каламбака, које се налази у подножју Метеора, где су ученици могли да посете радионице
у којима се уживо праве и цртају фреске и могли да купе мноштво аутентичних севенира,
везаних управо за Метеоре и сам тај крај. Пут је даље настављен ка манастиру на
Метеорима- Преображење Велики Метеор. Ученици су имали два сата заједно са
разредним старешинама да се упознају са местом које је несвакидашње и добили су низ
података од стране водича. У повратку смо чули још занимљивих информација од стране
водича и о другим манастирима које смо панорамски разгледали. Уследио је одмор и
ручак у ресторану Фоги, надалеко од села Каламбака. Повратак у Паралију настављен је
према клану Темби , где су ученици посетили цркву свете Петке.
У Паралију смо стигли око 19:00 часова и након вечере 20:00 ученици су имали
слободно време за обилазак града. Повратак у хотел је био у 00:00 часова.
22.09.2011 године: После доручка у 07:30 часова, кренули смо ка Солуну, ка
острву Халкидики и месту Уранополис. Успут смо панорамски разгледали изузетан
крајолик , као и античку Стагиру, по предању, родно место Аристотела, које се налази на
самој обали. Затим смо посетили и село Стагира, које је измештено нешто дубље у копну
у коме се налази чувени Аристотелов музеј где су изложена Аристотелова најзначајнија
открића. Ученици су уживали у прекрасном музеју на отвореном, а могли су и да провере
начин функционисања многих дела...
Можемо да кажемо да је екскурзија у потпуности испунила наша очекивања.
За организовање екскурзије ученика примењивао се Правилник о измени
правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке
предмете у стручним и уметничким школама, СЛ. Гласник РС, Просветни гласник бр.
1/2009.)
17. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂИВАЊА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Школа се укључила у пројекат Ужичког центра за права дедета 19.- 22. март 2012.пројекат: „Умрежавање ученичких парламената“ у коме су учествовали и ученици наше
школе.
Организован је обавезан стоматолошки систематски преглед за све ученике разреда
у сарадњи са Здравственим центром Ужице, као и четири акције добровољног давалаштва
крви.
Еколошка недеља обележена је кроз акцију чишћења школског дворишта као и
израда паноа на тему „мотиви из природе“ и на тај начин је подржана акција
Министарства животне средине и просторног планирања „Очистимо Србију“.
83
Током ове школске године остварена је и сарадња са Канцеларијом за младе, па су
ученици наше школе, који су чланови, реализовали многе спортске активности, што је
наишло на добар одзив код ученика.
18. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА
У школи је вођена акција за побољшање здравља ученика. Извршен је систематски
преглед ученика I и III разреда, а резултати прегледа су били предмет анализе стручних
служби школе. Наставници физичког васпитања су у оквиру наставе предузимали
одговарајуће мере за отклањање деформитета који су код ученика установљени при
прегледу.
Март и април-семинар “Репродуктивно здравље адолесцената“ у организацији
Центара за мајку и дете. Присуствовале су ученице прве , друге и треће године.
У новембру 2011. и у априлу 2012.године Црвени крст Србије је у оквиру службе за
трансфузију крви организовао акцију добровољног давања крви. У акцији су учествовали
ученици четвртих разреда наше школе.
Организован је стоматолошки преглед за све ученике. Обављена је редовна
ревакцинација ученика.
Компанија “Procter & Gamble” у сарадњи са Министарством просвете и спорта и
Министарством здравља за ученице провог и трећег разреда организовала је едукативни
програм “Промене у пубертеру”. Том приликом уручен им је и прикладан едукативни
материјал.
Кроз одређене документарне филмове, који се приказују ученицима на појединим
часовима Грађанског васпитања, обрађиване су теме трговине људима, проституције,
неких облика злостављања, које су имале за циљ да ученицима приже адекватне
информације, које се односе на ову сферу живота.
19. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Економска школа је и ове године успоставила сарадњу са стручњацима Тржишта
рада у Ужицу. Школски психолог је урадила тестирање о професионалним намерама
ученика завршних разреда. Психо-педагошка служба ради индивидуално саветовање са
ученицима.
У циљу афирмације школе ученици, уз помоћ професора, су направили
пропагандни материјал (флајер), намењен будућим средњошколцима,
у коме су
презентовани образовни профили и начин рада школе.
Ученици завршних разреда су информисани о мрежи виших школа и факултета у
Србији, као и о могућностима запошљавања, студирања и другим питањима од значаја за
будућу оријентацију свршених средњошколаца.
Током целе школске године, од стране школског психолга, ученицима завршних
разреда омогућено је тестирање ТПИ (тест професионалног интересоваања), којим се
утврђују професионална интересовања ученика, а онда се кроз индивидуални разговор
долази до тога које је то оптимално занимање за сваког ученика посебно.
Током априла и маја школске 2011/2012. године посвећена је пажња ученицима
завршних разреда у циљу професионалног информисања, организацијом посета и
презентација појединих
Високих школа и факултета и то: Економски факултет из
Београда и Крагујевца Високо пословно техничка школа из Ужица. Велики број факултета
и високих школа послао је промотивни материјал, који је у сарадњи са одељењским
старешинама подељен ученицима.
У циљу професионалне оријентације организован је и одржан први Сајам
образовања у мају 2012.године у холу и на малој сцени Народног позоришта у Ужицу.
Сајам је организован на иницијативу и у организацији чланова Одбора за школство
Регионалне привредне коморе Ужице.
84
20. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТИМА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ
Назив
пројекта
Носиоци
активности
Учесници
пројекта
Време
реализације
Активности
септембар
2009.август 2012.
- Састанци РеЦеКо
пројектне групе
одржавани су у
Београду месечном
динамиком.
- На састанцима
школског тима
реализоване су
активности потребне
за рад пројектне групе
- Oбука за два чланаменаџмент квалитета
-састанци везани за
пројекат
РеЦеКо
директор
педагог
тим
''Зорапро''
директор
проф.Оливер
Мићић
Бућић
септембар
2010.
Концепт
праћења рада
колега
једнаких по
образовању и
позицији
Јасмина
Бајић
Радош
сви
Миливојевић наставници
Директор
Педагог
Посете школама које
Мај 2011.
су укључене у
Октобар 2012.
пројекат
сви
наставници
21. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
21.1 Извештај о стручном усавршавању директора
Садржај
Област
Начин
Ниво
(тема или назив усавршавања реализације (ваншколско
семинара)
или на нивоу
школе)
Улога директора
Ваншколско
у ширењу мреже Руковођење Радионица
ВП
Све области Размена
Заједница ЕШ,
Актуелни
рада школе, искустава,
актив
проблеми
матура у
добијање
директора
стручних школа
огледу
упутстава
Увид у
Присуство
Методика
реализацију У школи
огледним
часова
часовима
Руковођење,
Родна
хумани
радионица
Ван школе
равноправност
односи
Новине у
Процес
Посета сајму Ван школе
образовању
образовања
Време
Реализатор
реализације
Јун 2012.г.
КК,Бгд
Октобар,
децембар
2011. и мај,
август 2012.
Током
школске
године
МПН Р.
Србије,
Школска
управа, ЗОУВ
Јун 2012..
ГИЗ, Бгд
Наставници
школе
Јануар 2012.г. МПН
85
21.2 Извештај о стручном усавршавању наставника
Активност
Развијање задатака
случајева
Виртуелно предузеће
– учешће на сајму
виртуелних предузећа
Израда критеријума
Квалитета за рад у
П3В2
Стручни семинар из
енглеског језика
Развијање нових
образовних профила у
сарадњи са
привредом
Активно
оријентисанапрактичн
настава- кулинарство
Рецеко-менаџмент
квалитета
Рецеко-менаџмент
квалитета
Рецеко-менаџмент
квалитета
Рецеко-споразум о
циљевима
Блог, твитер ,фејсбук
У настави
Подршка комплексној
промени парадигме у
тестирању
Образовање на првом
месту
Основе
активно-оријентисане
наставе
Самоорганизовано
учење - Кајзер
Уочавање проблема у
учењу и стратегија за
решавање проблема
Методе
активно-оријентисане
наставе
„Конгрес удружења
Доситеј“
Место одржавања
Време одржавања
Број учесника из
школе
Београд
2011.г.
1
Београд
29.- 30. 10.2011.
2
Ужице
17.-19. 03.2012.г.
2
Ужице
3.03.2012..
1
Београд
11.12.2010.
1
Чајетина
02.- 04. 06. 2012.
1
Београд
11-18.01. 2011.
3
Београд
10-11.03.2011.
3
Београд
12-13. мај 2011.
3
Београд
23-24.02. 2011.
2
Оnline seminar
Март, 2012.
1
Београд
13-15.01.2011.
5
Ниш
03.09.2011.
3
С.Митровица
Гуча
17.-18.03. 2011.
31.03 – 01.04..2012.
1
2
Београд
фебруар 2011.
5
Београд
новембар 2011.
2
Гуча
21.-22.04.2012.
01.-02.10.2012.
3
Београд
април 2011.
7
86
Планирање,
реализација и
оцењивање вишесмерних задатака
Планирање
активно-оријентисане
наставе
Планирање наставе
Физичког васпитања
Специјализовани
републички семинари
за наставнике
информатике у
основним и средњим
школама
Израда WEB сајта за
виртуелно предузеће
Стручне трибине ,
школа по мери детета
Корективна
гимнастика
Виртуелно предузеће
– увод у виртуелну
привреду
„Инклузивно
образовање и
индивидуални
образовни план“
Ужице
децембар 2011.
2
Крагујевац
Гуча
10.-11.03.2012.
24.-25.03.2012.
2
1
Ужице
24.12.2011.
3
Ужице
Пожега
12.01. 2012.
14.04.- 15.04. 2011.
1
1
Београд
јануар 2011.
24.- 26.11.2011.
1
3
Ужице
март, 2011.
1
Ужице
18.-19. 05.2011.г.
2
Београд
8.10- 9.10. 2011.
2
Ужице
јун, 2011.
2
22. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ
22.1 Сарадња са родитељима
22.1.1 Савет родитеља
Чланови савета родитеља по одељењима:
Име и презиме
Крејовић Бојана
Спасојевић Милка
Ђокић Мирослав
Виторовић Милоје
Ивановић Зоран
Милетић Анела
Васиљевић Весна
Радојичић Снежана
Пајчин Драган
Ђедовић Благомир
Николић Веселин
Представља одељење
I e1
I e2
I па
I фа
I бс
I со
Iт
Iк
II e
II па
II фа
87
Вранић Милада
Козомора Слободанка
Васиљевић Весна
Радојичић Снежана
Максимовић Мирјана
Бранисављевић Љиљана
Јовановић Веселинка
Новаковић Миле
Андрић Перса
Јанковић Снежана
Карадаревић Катарина
Ћировић Миљана
Петровић Слободан
Карапанџић Љиљана
Филиповић Стана
Мандић Милунка
Чанчаревић Новак
II бс
II со
IIт
II к
III па
III фа
III бс
III е
III со
III т
III ко
IV па
IV е1
IV фа
IV бс
IV e2
IV со
Председник Савета родитеља: Мирјана Максимовић.
22.1.2 Извештај о раду Савета родитеља
Активности и теме
-Конституисање Савета родитеља
избор председника, записничара и заменика
-Давање сагласности на програм и организовање екскурзије
-избор представника Савета родитеља за Школски одбор
-Разматрање предлога Годишњег плана рада за шк. 2011/12.
год., развојног плана, плана рада тима за вредновање и
самовредновање и
-разматрање предлога Извештаја о остваривању годишњег
плана рада за шк. 2010/11. год., Развојног плана и Тима за
вредновање и самовредновање
-Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика и о висини
премије
-Предлог представника Савета у Стручни актив за развојно
планирање и у тим за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања
-учествовање у поступку избора уџбеника /давање
сагласности на одлуку о избору уџбеника/
-„ђачки динар“
-Разматрање извештаја о изведеној екскурзији
-Указивање на значај остварене сарадње породице и Школе
-упознавање са изменама Закона о осн. Сист. Обр. и васпит.
И донетим Правилником о правима обавезама и
одговорности ученика
-Анализа успеха ученика и владања на крају првог
полугодишта
-предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање
образовно-васп. рада
-Истицање значаја професионалне оријентације ученика
Време реализације
Средином септембра
Почетком децембра
Средином марта
88
-Активности за реализацију екскурзије у школској 2012/13.
години (оглашавање, избор агенције, давање сагл. На
програм и организовање, одлука о висини дневнице за одељ.
старешине и лекара пратиоца)
-Реализација Годишњег плана рада и анализа успеха и
владања ученика на крају наставне године
- разматрање услова за извођење екскурзије ученика четвртог
разреда у шк. 2012/13. години
-утврђивање предлога представника родитеља за чланове
Школског одбора
Средина маја
Седница одржана по
потреби крајем јуна
22. 1.3. Извештај о раду секретара школе
Планиране активности
Стручни и административно-технички послови у вези са
престанком и пријемом у радни однос (израда решења, уговора
о раду, споразума о преузимању, пријаве, одјаве код
надлежних фондова)
Стручни и административно-технички послови за спровођење
конкурса
Учешће у припреми седница Савета родитеља
Учешће у припреми седница Школског одборa, присуствовање
седницама, вођење записника и давање потребних тумачења
Израда одлука о избору кандидата по конкурсу
Израда уговора о раду по спроведеном конкурсу и пријава
нових радника код надлежних фондова
Израда решења о распоређивању, решења о 40-часовној
структири радног времена и другим промена статуса радника
Израда документације у вези са обрачуном и исплатом плата и
достављање матичних података Управи за трезор
Изрда свих врста уговора
Изрaда докиментације за спровођење поступка јавне набавке
Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе
које проистичу из њих
Праћење примене Стаута, колективног уговора и других
општих аката и давање тумачења
Израда нацрта општих аката Школе (Правилника о правима
обавезама и одговорности ученика, одлуке о изменама и
допунама Статута Економске школе, Одлуке о изменама
Правила понашања, Одлуке о изменама Правилника о
дисциплинској и материјалној одговоности запослених и
Одлуке о измени Правилника о организацији и
систематизацији послова) праћење и спровођење поступка
њиховог доношења, правностручна помоћ и обрада аката , од
нацрта до објављивања коначних текстова
Време реализације
септембар, фебруар и
по потреби
новембар 2011. до
јануара 2012. год.
Учествовала у
припреми свих
седница и водила
записник
Учествовала у
припреми и водила
записник на свим
седн.
Крај јануара
фебруар
Септембар и по
потреби
У сваком месецу за
први и други део
исплате
Током године
децембар
Током године
Током године
новембар
89
Активности у вези са организовањем екскурзије за шк. 2012/13.
год.
Старање, евидентирање и чување аката Школе и аката
примљениох од других лица
Вођење и чување евиденције за раднике Школе
Одлагање документације у архиву Школе
Издавање документације из архиве Школе
Издавање потврда запосленима о радно правном сатутусу и
ученицима школе
Април-мај
Током године
Током године
Током године
Није било захтева
Током године
Присуствовала
семинару у септембру
Стручно усваршавање
Упис, издавање решења, вођење матичних књига и издавање
јавних исправа ванредним ученицима
Попуњавање образаца за потребе статистике
Обрада и отпремање документације ученика за учешће на
конкурсу за доделу ученичких стипендија
Обрада и достављање података за потребе МП, Школске
управе...
Кординација рада помоћно-техничке службе
Током целе године
новембар
Септембар и октобар
Током године
Током године
Секретар школе Бранка Милић
22.1.4 Родитељски састанци
Разговор са родитељима ученика и плодна сарадња у циљу задовољења социјалних
потреба ученика основа је за помоћ у решавању проблема учења и понашања.
Успостављена је успешна сарадња са родитељима стварено се међусобно
уважавање и поверење и услови за ефикасно деловање на правилан развој младих.
У току школске 2011/2012. године остварена је интензивна сарадња између школе и
породице и текла је у следећим правцима:
- општи родитељски састанак посвећен почетку школске године и екскурзији
ученика, а коме су присуствовали директор школе, предметни наставници и
одељенске старешине
- упознавање родитеља и прикупљање података неопходних за даљу сарадњу и
праћење развоја ученика
- упознавање родитеља са правима и обавезама у односу на школовање
- информисање родитеља о педагошким карактеристикама и развоју ученика
- организовање родитељских састанака
- индивидуални разговори са родитељима (директор, одељенске старешине,
наставници, педагог, психолог)
- сарадња са родитељима ученика који имају тешкоће у учењу и понашању
- информисање родитеља о актуелним дешавањима у школи
- помоћ родитељима у решавању васпитних проблема.
90
23. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Институција
са којом се
сарађује
Локална
самоуправа
Културни
центар
Градска
библиотека
Спортски
савез
Основне и
друге средње
школе
медији
(радио, ТВ)
Дом здравља
МУП школски
полицајац
Садржај
сарадње
-упис уч.
финансирање
-нови образ.
профили
-школ.и
градске
прославе
култутне
манифестације
култутне
манифестације
такмичења
промоција
школе и
занимања
представљање
школе
информације
обавештења
систематски
прегледи
стоматолошки
прегледи
едукације
ученика
сарадња по
питању
безбедности
ученика као и
сарадња по
свим питањма
непримереног
понашања уч.
Облик
сарадње
Време
Реализатори
реализације
директор
изјашњавање у току школ.
тим за упис
о потребама год.
предс. већа
књ. вечери
изложбе
књ. вечери
организ.
утакмица
у току
године
у току
године
по
календару
презентација
мај 2010.
емисије
прилози
записи
у току
године
наставници
ученици
наставници
ученици
наставници
ученици
задужени
наст. и
ученици
директор
педагог
ПР
Напомене
Релизовано
Релизовано
Релизовано
Релизовано
Релизовано
Сајам
образовања
Релизовано
прегледи
предавања
Релизовано
разговори
посете
обиласци
Релизовано
24. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ
МАРКЕТИНГА
24.1 Интерни маркетинг:
Школа је активно радила на маркетингу како би ученици и родитељи били
правовремено упознати са свим дешавањима унутар школе.
 Сајт школе је у функцији, а у припреми су новине у електронској форми
 И ове године ученици и наставници огледних одељења учествовали су на Сајму
виртуелних предузећа.
91
24.2 Екстерни маркетинг


Школски тим за промоцију школе у саставу директор школе Бранке Јевтић, ПР-а
школе Бранка Гавриловића, координатора тимова за праћење огледа.....
представљали су школу и образовне профиле свим ученицима осмих разреда на
Сајму образовања у нашем граду. За те потребе израђен је промотивни материјал у
виду плаката и флајера.
Директор, професори ментори и њихови ученици који су освојили прво до треће
месото на такмичењима, ПР-а школе учествовали су у различитим, радио и ТВ,
информативним емијама у којима су ученике и родитеље упознавали са
образовном понудом Економске школе.
25. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Извештај о реализацији акционог плана за самовредновање, кључна област
настава и учење
Током претходне школске 2011/2012. године предузет је читав низ мера и
активности са циљем што потпуније реализације акционог плана за самовредновање, где
је кључна област била Настава и учење.
Анализа реализације Акционог плана ће се одвијати кроз разматрање остварености
стратешких циљева.
Стратешки циљ 1: Током претходне школске године, резултати анкете су показали да се
налазимо на нивоу 3. Стратешки циљ за ову школску годину је постизање нивоа 4. кроз
побољшање квалитета наставе кроз различите активности.
Кључни елементи: Анализа анкете је показала разилажење наставника и ученика у
процени области Подстицање ученика и Корелација и примена знања што је указало на
потребу:
1. адекватног планирања и припремања,
2. редовну самоевалуацију,
3. рад на јачању вишесмерне комуникације и повећање корелације међу предметима,
као и
4. уважавање разлика у знању, способностима и напредовању ученика.
Временски оквир: септембар - август
1.циљ: адекватно планирање и припремање
Активности
Анализа,
усклађивање и
израда годишњих
планова рада
Временски
оквир
25. август10. септембра
Носиоци
активности
Профилни и
стручни
тимови
Праћење
реализације
записници са
састанака
профилних и
стручних тимова
Реализација
Анализа,
усклађивање
и израда
годишњих
планова рада,
што се види
из записника
са састанака
профилних и
стручних
тимова,
92
од 25. до 1.
сваког месеца
Израда оперативних
током
планова рада
школске
године
Тематско
планирање и
корелација
Профилни и
стручни
тимови,
наставници
посебно
годишњи и
оперативни
планови
Профилни и
стручни
тимови,
наставници
посебно
Профилни и
стручни тимови,
наставници
посебно
оперативни
планови
наставника
сви
наставници
кроз базу
припрема за
часове
током целе
школске
године.
сви
наставници
кроз базу
припрема за
часове
децембар и
април
наставници и
профилни и
стручни
тимови ,
гости стручњаци
припреме за час,
записници са
анализа часова
25. август10.
септембра,
током целе
школске
године
Размена позитивних
током целе
искустава и
школске
припрема међу
године.
наставницима
Оснивање школске
базе припрема за
часове
Одржати угледне
часове уз присуство
више наставника
различитих
предмета и
стручњака из
различитих
области, културног
и јавног живота
израда
оперативних
планова рада,
кроз годишње
и оперативне
планове,
тематско
планирање и
корелација,
али и размена
позитивних
искустава и
припрема
међу
наставницима,
формирана је
база припрема
за часове
оснивање
школске базе
припрема за
часовереализовано
одржани су
угледни и
огледни
часови уз
присуство
више
наставника
различитих
предмета и
стручњака из
различитих
области,
културног и
јавног живота
93
2. циљ: редовна самоевалуација
Активности
Евалуација часа и
рада наставика од
стране ученика
Временски
оквир
Праћење
Реализација
реализације
на крају првог наставници и
полугодишта ученици
на крају
Самоевалуација рада
првог
наставника
полугодишта
Размена искустава
на стручним и
профилним
тимовима
Носиоци
активности
током целе
школске
године
резултати
аккета кроз
кратак
извештај
тим за
самовредновање
резултати
анкете
Профилни и
стручни тимови
записници
са састанака
профилних
и стручних
тимова
Током
школске
године рађена
је евалуација
часа и рада
наставника од
стране
ученика,
резултати
анкете
разматрани и
евентуалне
примедбе
уважене
Обрада и
анализа
анкете
На
састанцима
профилних и
стручних
тимова је
реализована
размена
искустава
3. циљ: уважавање разлика у знању, способностима и напредовању ученика.
Активности
Временски
оквир
Носиоци
активности
Праћење
реализације
записници са
разговора са
родитељима,
наставицима,
припреме за
час
Индивидуализација
наставе по потреби
током целе
школске
године
наставници,
родитељи,
ОС, Тим за
инклузију
Израда педагошких
профила по потреби
током целе
школске
године
наставници,
родитељи,
ОС, Тим за
инклузију
Израђени
педагошки
профили
Допунска и додатна
нсатава
током целе
школске
године
наставици и
ученици
Кљига
евиденције и
припрема за
час
Реализација
Реализована је
индивидуализација
наставе за девет
ученика у овој
школској години
Израђени
педагошки
профили за 9
ученика
Према потребама
ученика је
реализована
додатна и
допунска настава
94
4. циљ: јачање вишесмерне комуникације
Активности
Временски
оквир
Организација и
реализација
предавања за
наставнике
децембар
2011. године
Организација и
реализација
предавања за
ученике
током целе
школске
године
Сарадња и размена
искустава са
Ученичким
парламентима
дригих школа
током целе
школске
године
Носиоци
активности
Праћење
реализације
кроз
стручни
припрему за
сарадници и
предавање,
заинтересовани
записници са
наставници
седница НВ
ученици,
кроз
наставици ГВ,
припреме за
стручни
предавања
сарадници
Представници
УП као и сви
ученици,
одељенске
старешине
Кроз
записнике
УП,
записнике са
садница ОВ
Реализација
Организована
су предавања
за ученика
Остварена је
сарадња и
размена
искустава са
Ученичким
парламентима
других школа
95
26. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБЛАСТИ ИЗ ШРП
26.1 Остварени план активности из школског развојног плана
Област
квалитета
НАСТАВА И
УЧЕЊЕ
Планирани
задаци из ШРП
1. преношење
стечених знања
са семинара
2. Инклузивна
настава-бављење
индивиуализован
ом наставон као
са надареном
децом, тако и са
децом са
додатном
подршком у раду
Планиране
активности из
ШРП
-презентација
садржаја
семинара и
прикупљеног
материјала на
Наставничком
већу, стручним
већима и
тимовима
-Стручна већа
су у обавези да
направе
распоред
огледних
часова, да га
примене и
изврше
анализу
резултата
- одржати 10
огледних
часова
-израда
педагошких
профила,
-прилаговање
наставног
плана и
програма
ученицима
којима је
потребна
додатна
подршка у раду
Носиоци
активности
Предметни
наставници
Стручна већа и
тимови
Тим за ИО,
Одељенске
старешине,
наставници и
родитељи
Реализација
-реализовано,
кроз
презентација
садржаја
семинара и
прикупљеног
материјала на
Наставничком
већу, стручним
већима и
тимовима
-реализовани
угледни и
огледни часови
-реализовано
96
ОРГАНИЗАЦИО
НА СТРУКТУРА
И УПРАВЉАЊЕ
-успостављење
тимске и
секторске
1.Успостављање,
оргаснизацион
праћење и
е структуре
развијање нове
-вредновање
организационе
организационе
структуре школе
структуре
у складу са
-измене и
EFQM моделом
прилагођавање
организационе
структуре
ЕТОС
1.Побољшање
радне атмосфере
и међуљудских
односа у
колективу
ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА
Интензивирање
рада ученичког
парламента
Осавремењавање
рада секција и
других облика
ваннаставних
активности
Израда кодекса
понашања
Организовање
стручних
семинара за
запослене са
темом
међуљудских
односа
Боља
информисаност
ученика првог
разреда о УП
Анкетирање
ученика за
ваннаставне
активности и
њихово
организовање
-није
реализована
РеЦеКо тим ии нова
руководство
организациона
школе
структура у
складу са
EFQM моделом
РеЦеКо
1.реализовано
Тим за стручно
2. реализовано
усавршавање
УП и
вршњачки
едукатори
Предметни
наставници и
одељењске
старешине
Септембар –
октобар
Септембар –
октобар
Током школске
године
27. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У циљу превенције и заштите од насиља школа сарађује са здравственим и
социјалним службама, полицијом, школском управом и службама локалне заједнице које
пружају пуну сарадњу школи и помажу реализацију неких активности. Постоји добра
сарадња са ужичким Центром за права детета, .... У току ове школске године Тим је
покренуо низ активности у циљу превенције и заштите ученика од насиља као што су:
- Презентација представника МУП-а „Трговина људима“
У септембру 2009. године формиран је тим Економске школе за борбу против
насиља и злостављања, који чине:
Бранка Јевтић – директор школе
Милица Прљевић – педагог
Драгана Радовић – психолог
Душица Ристовић – наставник биологије
БиљанаМиловић – наставник економске групе предмета
Кристина Ратковић – наставник географије
97
Након остварене обуке наставника приступило се обучавању ученика школе у
циљу превенције насиља и правовременог и одговорног реаговања на исто. У току
новембра и децембра месеца, у два наврата, 24 ученика представника сваког разреда у
школи прошли су обуку.
Чланови Тима су интензивно сарађивали са УЦПД на тему «Насиље у школи», о
чему су касније биле обавештене и одељенске старешине и дистрибуирани едукативни
материјали које су припремили чланови Тима и ПП служба, као и материјале УЦПД на
тему превенције и борбе против насиљам и заштите од злостављања и занемартивања.
Сугерисано је да се ти материјали обраде на часовима одељенске заједнице, одељенског
старешине и часовима грађанског васпитања, ако и да се поједини материјали саопште на
родитељским састанцима.
У току другог полугодишта школске 2011/2012. год, у периоду јануар – јун на
иницијативу ученика а уз подршку професора чланова тима изведене су следеће
активности:
 Турнир у малом фудбалу на нивоу школе. Након периода пријава петочланих
екипа, и јавног жлеба у великој фискултурној сали, у међусмени, по тачно
утврђеном распореду одигравале су се утакмице. Велико финале одржано је у мају
у школском дворишту.

Уз помоћ Канцеларије за младе чланови Ученичког парламента добили су
материјал за ради на основу учешћа у њиховим активностима.
 Настављена је добра сарадња са УЦПД.
 Ученици и родитељи, Савет родитеља, Школски одбро су информисани о раду
Тима и његовим активностима кроз родитељске састанке, Седнице Савеа родиеља
и седнице Школског одбора, часове одељењског старешине и ваннаставне
активности.
На часовима грађанског васпитања I и II године:
Ради превенције насиља у школи и укључивања младих у превенцију насиља кроз
часове грађанског васпитања (у одељењима Iпа, Iе1, Iе2) припремљено и релаизовано
вршњачко предавање о врстама насиља и могућностима превентивног деловања.
Ученици су се најпре детањно упознали са врстама насиља (важно је да знамо шта
је све насиље да бисмо се против њега успешно борили!). Затим са пројектом Ужичког
центра за права детета („Млади против насиља у школи“) и забрињавајућим подацима
истраживања о насиљу у школи, као и листом превентивних мера и акција. На основу
свега тога припремили су вршњачко предавање (радионицу) „Стоп насиљу у школи“ за
ученике који не похађају грађанско васпитање (већ верску наставу)
Радионице су реализоване: 3. маја 2012. 3. час Iе1 и 4. час Iе2
9. маја 2012. 6. час Iпа и I фа
Као продукт овог рада настали су и ефектни школси панои: о врстама насиља и
пано са листом предлога превентивних мера како би се спречило насиље.
План: радионице реализовати на часовима.
Акције младих на нивоу школе и града:
Ученице II со Ана Говедаревић и Владица Пашић се укључиле у пројекат
канцеларије за младе-„Активан грађанин“ и тако узеле учешће у организацији и
реализацији Средњошколске спотрске лиге (4. и 5. мај 2012.).
Спорт као један од начина превентивног деловања против насиља међу младима заузима
примарно место. Акција промовише спорт, спортски дух и бонтон. Ученици Економске
школе су постигли завидне резултате на овом спортском такмичењу (кошарка, одбојка и
мали фудбал).
Акција у корист права на квалитетно проведено слободно време.
98
Циљ: Благовремено информисати ученике о културним догађајима у граду и
омогућити им групне посете пригодним позоришним представама, концертима,
изложбама, биоскопским пројекцијама уз повољније цене улазница. Што смо такође
препознали као вид превентивног деловања против насиља међу младима).
Ученице IIе, со, па успоставиле сарадњу са народним позориштем и Библиотеком
града за остваривање попуста за улазнице од 50% за групу од 10 ученике и више и
годишњу чланарину од 200 динара за 20 ученика и више.
Наша школа укључила се у пројекат“ Млади против насиља- активизам младих за
примену Посебног протокола за таштиту деце и ученика против насиља од насиља,
злостављања и занемаривања о образовно васпитним установама“, како бисте на време
прдузели одређене активности- Вршњачка едукациј, пет ученика прошло обуку.
28. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
У складу са покренутим акцијама од стране Министарства просвете да се оснажи
инклузивно образовање, као и да се да подршка ученицима којима је подребна додатна
помоћ у учењу и раду формиран је тим за инклузивно образовање (у даљем тексту ИО),
Економске школе у Ужицу.
Тим за ИО чине:
1. Јевтић Бранка-директор школе;
2. Драгана Радовић - психолог школе и координатор тима,
3. Прљевић Милица - педагог школе,
4. Вукотић Милена - наставник;
5. Мајкић Светлана - наставник;
6. Ксенија Јањушевић - наставник;
7. Максимовић Рубежановић Љиљана - наставник;
8. Тодоровић Бранкица - наставник;
9. Миликић Биљана - наставник и
10. Цвијовић Мирјана - наставник.
Према потребама појединих ученика, биће формирани специјални тимови (мали
тимови) за поједине предмете чији ће задатак бити израда ИОП-а (индивидуалног
образовног плана).
ПП служба, са члановима Тима за ИО, одељенским старешинама и родитељима је
израдила педагошке профиле за ученике којима је потребна додатна подршка у раду и
указала наставницима на значај индивидуализоване наставе у раду са таквим ученицима.
Током ове школске године израђено је девет педагошких профила који су
коришћени за индивидуализовану наставу са овим ученицима. Исто тако, прилагођен су
услови, као и начини рада са ученицима којима је потребна додатна подршка у раду и
учењу.
99
САДРЖАЈ
ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ .........................................................................................2
1. ЛЕТОПИС ШКОЛЕ ...............................................................................................3
2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ............................................................................... 11
2.1 Образовни профили за које је школа верификована ................................................... 14
3. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ........................................... 15
3.1. Извештај о реализацији унапређењаматеријално – техничких услова рада ........... 16
3.2. Донације и поклони ....................................................................................................... 16
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ......................................................................... 17
4.1 Директор школе .............................................................................................................. 17
4.2 Наставни кадар ............................................................................................................... 17
4.3 Стручни сарадници......................................................................................................... 21
4.4 Ваннаставни кадар .......................................................................................................... 22
5 . ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ .............. 23
5.1. Бројно стање ученика и одељења................................................................................. 23
5.2. Ритам рада ...................................................................................................................... 24
5.3. Сарадници – радници ангажовани из других организација по уговору о извођењу
наставе ................................................................................................................................... 25
5.4. Персоналне промене...................................................................................................... 25
5.5. Блок настава и годишњи фонд часова ......................................................................... 26
5.6. Изборни предмети и факултативне активности ......................................................... 28
6. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2011/2012. ГОДИНЕ29
6.1 Успех ученика по одељењима и разредима ................................................................. 29
6.2 Изостајање ученика ........................................................................................................ 30
6.3.Допунски, додатни и припремни рад ........................................................................... 30
7. НАШИ НА ТАКМИЧЕЊИМА .......................................................................... 31
8. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА ........ 35
8.1. Остварени годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби............... 44
8.2 Реализација испитних рокова и припремног рада ..................................................... 45
8.3. Огледи у школи.............................................................................................................. 46
8.4. Извештај о раду WSB .................................................................................................... 46
9. РЕЦЕКО ПРОЈЕКАТ .......................................................................................... 46
10. РЕАЛИЗАЦИЈА УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ............................................................................................. 47
10.1 Извођење ученичке праксе у привредним објектима ............................................... 47
11. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, И УПРАВНИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ ................................................................................................... 49
11.1 Програми стручних органа .......................................................................................... 49
11.2 Извештаји стручних већа ............................................................................................. 58
11.3.Извештај о раду стручних сарадника ......................................................................... 68
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ........................................ 70
12.1 Извештај о раду директора Економске школе ........................................................... 70
12.2 Извештај о раду управних органа ............................................................................... 71
13. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА .............. 73
14. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ........................................ 73
14.1 Извештај рада секција .................................................................................................. 76
15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ................................ 79
16. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ................................................... 80
100
16.1. Извештај о раду ученичког парламента .................................................................... 81
16.2. Извештај о екскурзијама ученика .............................................................................. 82
17. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂИВАЊА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ..................................................................... 83
18. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА ................................ 84
19. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА ......................................................... 84
20. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТИМА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ........... 85
21. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА................................................... 85
21.1 Извештај о стручном усавршавању директора ........................................................ 85
21.2 Извештај о стручном усавршавању наставника ...................................................... 86
22. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ ............................................................................................................. 87
22.1 Сарадња са родитељима ............................................................................................... 87
23. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ............................................. 91
24. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ
МАРКЕТИНГА ........................................................................................................ 91
24.1 Интерни маркетинг ....................................................................................................... 92
24.2 Екстерни маркетинг ..................................................................................................... 93
25. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ .......................................................... 92
26. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБЛАСИ ИЗ ШРП ............................................................... 96
26.1 ОСТВАРЕНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ... 96
27. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ............................................................. 97
28. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ............................. 99
101
Download

ЕКОНОМСКА ШКОЛА УЖИЦЕ