[email protected]
+381 63 112 0968
SANITARNA KONTROLA PRI
UVOZU DIJETETSKE I DEČIJE
HRANE, SUPLEMENATA, ADITIVA,
AROMA, ENZIMSKIH PREPARATA I
VODE ZA PIDE
[email protected]
+381 63 112 0968
CILJ ZAKONSKOG UREĐENJA
OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE
◦
◦
VISOK NIVO ZAŠTITE ŢIVOTA I
ZDRAVLJA LJUDI;
ZAŠTITA INTERESA POTROŠAĈA
[email protected]
+381 63 112 0968
ZAKONSKA PODELA HRANE
(ZBH-ĉlan 5.):
Hrana se prema poreklu deli na:
1)
hranu ţivotinjskog porekla;
2)
hranu biljnog porekla;
3)
mešovitu hranu koja sadrţi sastojke biljnog i ţivotinjskog
porekla;
4)
HRANU NI BILJNOG, NI ŢIVOTINJSKOG POREKLA
(mineralne materije, so);
5)
OSTALU HRANU (nova hrana, genetski modifikovana hrana i
genetski modifikovana hrana za ţivotinje).
[email protected]
+381 63 112 0968
Šta je hrana ?
Svaka supstanca ili
proizvod, prerađena,
delimično prerađena ili
neprerađena, a
namenjena je za
ishranu ljudi ili se
opravdano može
očekivati da će se
koristiti za ljudsku
upotrebu,
OSIM:
1.
hrane za ţivotinje koje ne sluţe za
proizvodnju hrane,
2.
ţivih ţivotinja, ako nisu pripremljene za
stavljanje u promet radi ishrane ljudi,
3.
biljaka pre ţetve, berbe ili ubiranja
plodova,
4.
medicinskih proizvoda,
5.
kozmetiĉkih proizvoda,
6.
duvana i duvanskih proizvoda,
7.
narkotika ili psihotropnih supstanci,
8.
ostataka (rezidua) i kontaminenata.
[email protected]
+381 63 112 0968
Šta je hrana ?
Hrana jeste i piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja
supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme,
obrade ili proizvodnje.
Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u
originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i
izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava,
odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili
proizvodnje hrane.
Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za
javno snabdevanje stanovništva;
[email protected]
+381 63 112 0968
NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA
VRŠENJE KONTROLE HRANE
Bezbednost hrane obezbeđuju:
SUBJEKTI koji se upisuju u Centralni registar
objekata i drugi subjekti u oblasti bezbednosti
hrane i hrane za životinje a to su:
Ministarstvo poljoprivrede, i
zaštite
životne sredine kao centralni organ;
Ministarstvo zdravlja
Laboratorije.
[email protected]
+381 63 112 0968
Podela nadleţnosti – kontrola hrane
sanitarna inspekcija vrši kontrolu
(ĉl.12.st.5. ZoBH)
• NOVE HRANE,
• DIJETETSKIH PROIZVODA,
• DEĈJE HRANE – ZAMENE ZA MAJĈINO MLEKO,
• DIJETETSKIH SUPLEMENATA
• SOLI ZA ISHRANU LJUDI
• ADITIVA, AROMA, ENZIMSKIH PREPARATA NEŢIVOTINJSKOG POREKLA
• POMOĆNIH SREDSTAVA NEŢIVOTINJSKOG POREKLA,
• VODE ZA PIĆE U ORIGINALNOJ AMBALAŢI (STONA VODA, MINERALNA VODA I
IZVORSKA VODA),
• VODE ZA JAVNO SNABDEVANJE STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE;
U SVIM FAZAMA PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA (PROMET NA VELIKO,
PROMET NA MALO, UVOZ NA MESTIMA CARINJENJA I IZVOZ).
[email protected]
+381 63 112 0968
POSTUPAK KONTROLE HRANE
PRI UVOZU
SANITARNI NADZOR NAD UVOZOM HRANE VRŠI SE:
Na granici
U unutrašnjosti u jednom od mesta u kome se vrši carinjenje
DIJAGRAM TOKA ZA POSTUPANJE SANITARNOG INSPEKTORA
PRILIKOM UVOZA+381
HRANE
[email protected]
63 112 0968
* zahtev se podnosi:
neposredno od strane uvoznika ili
preko predstavnika - špedicije
POČETAK POSTUPKA
ZAHTEV ZA PREGLED POŠLJKE
PREGLED PODNESKA I PRATEDE DOKUMENTACIJE OD
STRANE SANITARNOG INSPEKTORA
DA
PODNESAK – ZAHTEV
ISPRAVAN
Sanitarni inspektor PRISTUPA PREGLEDU NA LICU
MESTA (na vozilu, carinsko skladište carinsko
smestište, kod korisnika...)
•Pregled vozila ili uslova skladištenja;
•Pregled vrste i oblika pakovanja;
•Pregled podataka sa deklaracije-a;
•Senzorni (organoleptički pregled
proizvoda gde je to mogude
•podnesak;
•administrativna taksa;
•kopija fakture;
•prilozi...
NE
Sanitarna inspekcija pismeno
potvrđuje prijem zahteva i
upuduje stranku na dopunu istog.
•UZORKOVANJE POŠILJKE*
•Uvek kada je reč o novom proizvodu;
•Uvek kada postoji sumnja u ispravnost na osnovu prethodnog
postupka;
•Po potrebi i proceni inspektora, prema metodološkom
Upustvu.* Obavezno sačiniti zapisnik
•DOSTAVA UZORAKA OVLAŠDENOJ LABORATORIJI NA
ISPITIVANJE*
*Obavezan propratni akt sa zahtevom za vrstu i obim analiza
[email protected]
+381 63 112 0968
LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZORAKA
– OBIM I VRSTA ISPITIVANJA PO NALOGU INSPEKTORA
LABORATORIJSKIM ISPITIVANJEM UTVRĐENA ISPRAVNOST UZORAKA
NE
DA
Sanitarni inspektor donosi REŠENJE o
ODOBRENJU uvoza
Sanitarni inspektor obaveštava stranku o rezultatu analize-a i o istom
traži izjašnjenje u smislu saglasnosti ili zahteva za vršenje superanalize
duplikata uzoraka u zakonskom roku od 3 dana. STRANKA SAGLASNA SA
REZULTATOM ANALIZE
DА
NЕ
Sanitarni inspektor donosi REŠENJE o
ZABRANI uvoza
Sanitarni inspektor u najkrađem roku dostavlja uzorke
ovlašdenoj laboratoriji na SUPERANALIZU
Rezultatom superanalize POTVRĐENA NEISPRAVNOST analiziranih uzoraka
KRAJ POSTUPKA
DА
Sanitarni inspektor donosi REŠENJE o ZABRANI uvoza na
osnovu rezultata superanalize
IZVRŠENJE REŠENJA
NЕ
Sanitarni inspektor donosi REŠENJE o
ODOBRENJU uvoza
KRAJ POSTUPKA
[email protected]
+381 63 112 0968
Organi carinske sluţbe ne vrše
carinjenje hrane
Dok od graničnog sanitarnog inspektora ne dobiju
REŠENJE da pošiljka u pogledu bezbednosti
ODGOVARA uslovima propisanim u Republici
Srbiji.
Radi ubrzanja postupka carinjenja mogude je
izdavanje potvrde da je započet postupak
utvrđivanja bezbednosti hrane – kada su
laboratorijska ispitivanja u toku...
[email protected]
+381 63 112 0968
Podaci koje najmanje mora da sadrži
zahtev za pregled pošiljke pri uvozu
ime i tačna adresa pošiljaoca, uvoznika i korisnika,
sadržina pošiljke i njena težina,
stanje i vrsta ambalaže kao i broj ambalažnih jedinica,
 oznaka prevoznog sredstva (broda, vagona, automobila, itd.),
 deklaracija i namena pošiljke,
 eventualna havarija za vreme prevoza,
 naziv i adresa organizacije koja snosi troškove analize,
 vreme kada de pošiljka biti pripremljena za pregled i mesto pregleda,
 broj i datum carinske prijave, (JCI-a ili sličnog dokumenta za
identifikaciju pošiljke).
[email protected]
+381 63 112 0968
Uz zahtev za pregled, uvoznik je
dužan da priloži slededa dokumenta:
ispravu nadleţnog organa zemlje izvoznika da je pošiljka
HRANE zdravstveno ispravna;
specifikaciju proizvoda ako po fakturi pošiljka sadrţi više
razliĉitih artikala;
proizvoĊaĉku specifikaciju za hemijske supstance, aditive i
sliĉne proizvode;
prevod deklaracije proizvoda u originalnom pakovanju i dr.
dokumenta eventualno potrebna za voĊenje postupka radi
utvrĊivanja zdravstvene ispravnosti proizvoda podvrgnutih
kontroli.
[email protected]
+381 63 112 0968
Drugi prilozi:
ADMINISTRATIVNA TAKSA
shodno Zakonu o administrativnim taksama u iznosu od
5.250,00 dinara. Taksa se uplaćuje na odgovarajući ţiro raĉun u
korist budţeta Republike Srbije.
NAKNADA ZA za pregled pošiljke,
uvoznik je duţan da uplati odgovarajući iznos prema Naredbi o
visini i naĉinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova
ispitivanja i utvrĊivanja zdravstvene ispravnosti ţivotnih
namirnica i predmeta opšte upotrebe, koji se uvoze ("Sl. list
SRJ", br. 9/97, 24/97 i 20/99)
[email protected]
+381 63 112 0968
Pri uvozu aditiva
Aditivi, (podrazumevaju se i arome, enzimski preparati i pomodna
sredstva neživotinjskog porekla):
• podvrgavaju se laboratorijskim ispitivanjima u cilju potvrde specifikacije, i
utvrđivanja identiteta i čistode;
• od analitičara se može zahtevati da uz mišljenje o identitetu i čistodi, da i
mišljenje da li je bližim propisima predmetni aditiv dozvoljen, kao i za koje
proizvode i u koje svrhe;
• uvoznik je dužan da na zahtev inspektora da sve tražene podatke bez
odlaganja, o vrsti, sastavu i čistodi sirovina, hemijskih sredstava i drugih
supstancija upotrebljenih u proizvodnji hrane, odnosno predmeta opšte
upotrebe od kojih se uzimaju uzorci što je posebno značajno kada je reč o
aditivima, aromama.....
Za strana dokumenta dostavljaju se orginali na uvid, a fotokopije originala kao i
prevod ovlašdenog sudskog tumača, na srpskom jeziku kao prilog predmeta
[email protected]
+381 63 112 0968
PREDMET, SADRŽAJ I REDOSLED POSTUPAKA
KONTROLE HRANE U PROIZVODNJI I PROMETU
– ŠTA SE RADI?
1.
LOKACIJA
2.
PREGLED OBJEKTA (opšti i posebni sanitarni uslovi, održavanje higijene)
3.
LICA POD NADZOROM
4.
KONTROLA HRANE
 Organoleptička svojstva
 Deklaracija
 Uslovi skladištenja i transporta
 Kontrola dokumentacije (dokazi i evidencije o zdravstvenoj ispravnosti
sirovina, ambalaže, gotovog proizvoda...)
[email protected]
+381 63 112 0968
KONTROLA DIJETETSKIH PROIZVODA
DIJETETSKI PROIZVODI – namirnice koje se zbog posebnog
sastava ili posebnog naĉina proizvodnje jasno razlikuju od
namirnica uobiĉajenog sastava i koje su pogodne za posebno
navedenu nutritivnu namenu za koju se stavljaju u promet;
[email protected]
+381 63 112 0968
KONTROLA DIJETETSKIH PROIZVODA
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA
(„Sl. glasnik RS“, br. 45/10, 27/11, 50/12
Dijetetski proizvodi zavisno od sastava i namene, stavljaju se u promet
kao:
1) formule za odojčad;
2) hrana za odojčad i malu decu;
3) hrana za osobe na dijeti za mršavljenje;
4) hrana za posebne medicinske namene;
5) hrana za osobe intolerantne na gluten;
6) zamene za so za ljudsku ishranu
7) dodaci ishrani (dijetetski suplementi).
[email protected]
+381 63 112 0968
KONTROLA DIJETETSKIH
PROIZVODA
• Dodaci ishrani (dijeteski suplementi) su namirnice koje dopunjuju
normalnu ishranu i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina,
minerala ili drugih supstanci sa hranljivim ili fiziološkim efektom,
pojedinaĉno ili u kombinaciji, a u prometu su u doziranim
oblicima dizajnirane da se uzimaju u odmerenim pojedinaĉnim
koliĉinama (kapsule, tablete, kesice praška, ampule teĉnosti,
boĉice za doziranje u kapima i dr.);
[email protected]
+381 63 112 0968
SPISAK DOKUMENTACIJE KOJU PODNOSI UVOZNIK I / ILI
PROIZVOĐAČ FARMACEUTSKOM FAKULTETU (čl. 22a Pravilnika;
obrazac Zahteva - Prilog 30)
1. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
DIJETETSKOG PROIZVODA;
2. SPECIFIKACIJA SIROVINA I POREKLO
SIROVINA;
3. UPUTSVO O NAMENI I NAČINU PRIMENE
DIJETETSKOG PROIZVODA;
4. OGRANIČENJA ZA UPOTREBU I POSEBNA
UPOZORENJA ZA DIJETETSKI PROIZVOD
(AKO POSTOJE);
5. TEKST DEKLARACIJE DIJETETSKOG
PROIZVODA
[email protected]
+381 63 112 0968
SPISAK DOKUMENTACIJE KOJU PODNOSI UVOZNIK I / ILI
PROIZVOĐAČ LABORATORIJI
(IZJZ SRBIJE, IZJZ VOJVODINE, IZJZ NIŠ, IZJZ KRAGUJEVAC, GZZJZ BEOGRAD, VMA)
(čl. 22b Pravilnika; Obrazac Zahteva – Prilog 31)
1.
STRUČNO MIŠLJENJE I KATEGORIZACIJA
FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU;
FARMACEUTSKOG
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DIJETETSKOG PROIZVODA;
3.
ODOBREN TEKST DEKLARACIJE
FARMACEUTSKOG FAKULTETA
DIJETETSKOG
PROIZVODA
[email protected]
+381 63 112 0968
SPISAK DOKUMENTACIJE KOJU PODNOSI UVOZNIK I /
ILI PROIZVOĐAČ ZA UPIS U BAZU PODATAKA
MINISTARSTVA ZDRAVLJA
(čl. 22b Pravilnika; Obrazac Zahteva – Prilog 29)
Dokumentacija se dostavlja u vidu fotokopije originala a dokazi it tačaka 4), 5) i 6) i na srpskom jeziku
(prevod na srpski jezik od strane ovlašdenog sudskog tumača)
1. stručno mišljenje i kategorizaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
2. tekst deklaracije odobren od strane Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
3. stručno mišljenje i analitički izveštaj zdravstvene ustanove o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskog proizvoda (IZJZ
Srbije, IZJZ Vojvodine, IZJZ Niš, IZJZ Kragujevac, GZZJZ Beograd ili Institut za higijenu VMA u Beogradu);
4. sertifikat nadležnog organa da je dijetetski proizvod proizveden u skladu sa principima analize opasnosti i kritičnih
kontrolnih tačaka (HACCP) i/ili dobre proizvođačke prakse (GMP) i dobre higijenske prakse (GHP);
5. za proizvode iz uvoza potvrdu nadležnog državnog organa da se dijetetski proizvod nalazi u prometu u zemlji
proizvođača ili da se nalazi u prometu u zemlji članici EU;
6. izjavu proizvođača da dijetetski proizvod ne sadrži genetički modifikovane mikroorganizame (GMO) i sirovine rizične
od spongiformne encefalopatije goveda i drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (BSE/TSE);
7. fotokopiju rešenja, odnosno zapisnika sanitarnog inspektora o ispunjenosti opštih i posebnih sanitarno-higijenskih
uslova za proizvodnju dijetetskih proizvoda (za proizvođače u Republici Srbiji);
8. fotokopiju upisa u Registar Agencije za privredne registre Srbije;
9. fotokopiju uplatnice kao dokaz za pokrivanje troškova postupka upisa dijetetskog proizvoda u bazu podataka
Ministarstva;
10. podatke o uvozniku i/ili proizvođaču (pun naziv privrednog subjekta, ime i prezime odgovornog i kontakt lica, adresa:
mesto, ulica i broj, telefon, faks, e-mail, internet adresa);
11. izjavu da su kopije dokumentacije iz tač. 1) do 9) ovog člana verodostojne originalu.
[email protected]
+381 63 112 0968
Uvoz dijetetskih proizvoda
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda
(Sl. glasnik rs br. 45/10, 27/11, 50/12)
Prethodni postupak na osnovu Po opisanom postupku kontrole
Pravilnika
o
zdravstvenoj prilikom uvoza svake pošiljke....
ispravnosti dijetetskih proizvoda
– UPIS U BAZU PODATAKA MZ.
[email protected]
+381 63 112 0968
Postupak inspekcijske kontrole obuhvata:
• pregled dokumentacije;
• utvrđivanje higijenskih uslova pod kojima je pošiljka dopremljena;
• fizički pregled pošiljke na prevoznom sredstvu ili u mestu skladištenja;
• organoleptički pregled pošiljke;
• uzimanje uzoraka predmetne pošiljke radi laboratorijskih ispitivanja.
[email protected]
+381 63 112 0968
Pregled dokumentacije:
Podrazumeva pregled ispravnosti podnetog zahteva u smislu datih
podataka kao i podnetih priloga.
[email protected]
+381 63 112 0968
UTVRĐIVANJE HIGIJENSKIH USLOVA POD
KOJIMA JE POŠILJKA DOPREMLJENA
Pregled prispele pošiljke na licu mesta
obuhvata utvrđivanje higijenskih uslova pod kojima je dopremljena
pošiljka što podrazumeva pregled prevoznog sredstva (avion, vagon,
kamion, prikolica, kontejner, cisterna. . )
Pregled uslova prevoza:
kakva je higijena vozila?
 da li je vozilo prethodno korišdeno za prevoz druge robe ili se u trenutku pregleda, hrana prevozi sa
drugom robom koja je može zagaditi (veštačka đubriva, pesticidi, benzin i dr.)?
 da li su obezbeđeni mikroklimatski uslovi, čime se sprečava kvarenje hrane i da li je u toku transporta
došlo do prekida rada uređaja za rashlađivanje?
 da li je konstrukcija prevoznog sredstva odgovarajuda u odnosu na obezbeđenje i očuvanje higijenske
ispravnosti?
 vreme transporta od trenutka utovara do prispeda na granični prelaz, odnosno u mesto u kome se
vrši pregled pošiljke.
Loši higijenski uslovi transporta, pored ostalih nalaza, mogu biti odlučujudi
razlog za zabranu uvoza
[email protected]
+381 63 112 0968
Fizički pregled pošiljke na prevoznom
sredstvu ili u mestu skladištenja
pregled oblika i načina pakovanja pošiljke;
utvrđivanje eventualnih oštedenja i havarija u toku transporta
odnosno skladištenja ;
provera podataka i informacija sadržanih na deklaraciji transportnog
pakovanja ili drugog zbirnog pakovanja kao i komercijalnog pakovanja;
provera eventualnog prisustva insekata, glodara ili drugih štetočina
(skladišne štetočine), odnosno prisustvo njihovih tragova...
[email protected]
+381 63 112 0968
ORGANOLEPTIČKI PREGLED
Pod organoleptičkim pregledom, podrazumeva se ispitivanje
higijenske ispravnosti i kvaliteta HRANE (senzorna ocena), čulima na
osnovu spoljnog izgleda, boje, ukusa, mirisa, konzistencije i dr....
Za ovu vrstu pregleda, može se koristiti odgovarajudi priručni pribor
(lupa, skalpel, makze, različite vrste termometara, indikator papir i sl.).
Organoleptički pregled je važan, a nekad i dovoljan za ocenu
zdravstvene ispravnosti P.O.U., odnosno bezbednosti hrane, naročito u
slučajevima kada namirnica zbog mikrobioloških, hemijskih i fizičkih
procesa ima toliko izmenjena svojstva da više nije za upotrebu.
Ako je pošiljka u originalnom pakovanju, organoleptičkim pregledom
treba obuhvatiti i ambalanju jer ona monje znatno uticati na
zdravstvenu ispravnost
[email protected]
+381 63 112 0968
UZIMANJE UZORAKA HRANE RADI
LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Po izvršenom organoleptičkom
pregledu,
inspektor
vrši
uzorkovanje pošiljke radi njenog
laboratorijskog ispitivanja. Uzorci
se uzimaju u količini, broju i na
način predviđen
Uputstvom o načinu uzimanja
uzoraka za vršenje analize i
superanalize namirnica i predmeta
opšte upotrebe
(„Službeni list SFRJ", br. 60/78).
[email protected]
+381 63 112 0968
Pravila uzorkovanja
Uzorci za laboratorijska ispitivanja uzimaju se obavezno u dva primerka, od
kojih se jedan šalje na analizu, ovlašdenoj laboratoriji, a drugi tzv. kontrolni
uzorak služi za superanalizu i čuva se do okončanja postupka kod graničnog
sanitarnog inspektora pod odgovarajudim uslovima propisno zapečaden i
označen.
O uzimanju uzoraka za laboratorijska ispitivanja sastavlja se zapisnik na
posebnom obrascu u najmanje četiri primerka, od kojih se po jedan uručuje,
laboratoriji koja de vršiti ispitivanje, uvozniku i skladištaru, a jedan primerak se
zadrnjava za potrebe inspektora.
Zapisnik o uzimanju uzoraka potpisuje inspektor koji je uzeo uzorke i prisutni
predstavnik uvoznika, ili organizacije od koje se uzimaju uzorci, odnosno
sopstvenik namirnice ili predmeta opšte upotrebe
[email protected]
+381 63 112 0968
Okonĉanje postupka
Ako se zdravstvenim pregledom utvrdi
da pošiljka ispunjava sve uslove
predviđene važedim propisima
Ako pošiljka ne ispunjava sve uslove
predviđene važedim propisima o
bezbednosti hrane
Inspektor de odobriti uvoz te pošiljke
donošenjem rešenja u prvostepenom
upravnom postupku.
Inspektor de zabraniti uvoz i narediti
vradanje
pošiljaocu
zabranjene
pošiljke, ili de narediti njeno uništenje
ako pošiljka ne može da se vrati
pošiljaocu, o čemu obavezno donosi
pismeno rešenje, u prvostepenom
upravnom postupku.
Protiv rešenja sanitarnog inspektora
može se izjaviti žalba.
Žalba se izjavljuje ministru nadlenjnom
za poslove zdravlja (drugostepeni
organ) u roku od 8 (osam) dana, od
dana dostavljanja rešenja. ....
Download

sanitarna kontrola pri uvozu dijetetske i dečije hrane, suplemenata