!!
!!!!!!!!
!
SEGWAY ADVERIMARK
ADVERIMARK
& !!!PARTNERS
!
!
!
"#$%#&'()*!
Iznajmljivanje
TRAMPOLINA
+'&,-'.#!/'.!01!)02314!5#.2'()-1!6178'9!:4&13);'35!5'5#!<)!/'0!=2#>(',)!0'!
(#&).!&)4#.!23#.#?)-1!)!315,'.)3'(-'!=!0&1%=!)!5#4!!('0@!
!"3#.#?)-1! 2=%1.! 0178'9! &#>),'*! 23#7,'$1(1! 5'#! ('-<#,-)! .#<),()! &)4!
315,'.)3'(-'!=!A%',)-)*!#4!0'4'!!)!5#4!('0@!
Trampolina je zabavno–rekreativni proizvod koji je veoma popularan u
6178'9! -1! 31,'%)&(#! (#&#! 231&#>(#! 03140%&#! )! 5#4! ('0! 01! 2#-'&,-=-1! 231! 4&1!
današnje
vreme.
Vrhunska
tehnologija
konstrukcije
pruža potpunu sigurnost i
7#4)(1@! B4! 23&#7!
4'('! &1,)5=!
2'C(-=! 2#0&1D=-1.#!
)! 015%#3=!
.'351%)(7'@! E<#7!
0&#7!
(1#<)F(#7!
)>7,14'!
)!
('F)('!
531%'(-'!
5#-)!
01!
0=23#0%'&,-'!
0&).!
>'5#().'!
odličnu zabavu.
G)>)51!0531D1!&1,)5=!2'C(-=!,-=4)!5#-)!01!('H=!=!(-17#&#-!<,)>)()@!I').1*!531D1!01!
('!4&'!%#F5'!5#-)!0%#-1!2'3',1,(#!)!0'.#!('7)(-'(-1.!=('2314!),)!=('>'4!531D1%1!
01! =! C1,-1(#.! 23'&?=@! J#! -1! #.#7=D1(#! =31H'-).'! &)0#51! %1K(#,#7)-1! 5#-)! 01!
(','>1! =! %1,=! 0'.#7! &#>),'@! J)K#*! <1>#2'0(#! &#>),#! 5#-1! (1! >'7'H=-1! C)&#%(=!
0314)(=! 0'! 2#7#(#.! ('! <'%13)-1! 5#-'! 01! 2=()! <'$! 5'#! )! .#<),()! %1,1G#(@! L23'&#!
><#7! &1,)51! 2'C(-1! 5#-=! 23)&,'F)! )! &1#.'! .',)K! 4).1(>)-'! M0'.#! $)3)('! %1,'N!
>'2#F1%!-1!.'351%)(7!23#73'.!2#.#D=!#&#7!&#>),'!$)3#.!0&1%'@!!
!
I'$'! 5#.2'()-'! <'&)! 01! 315,'.)3'(-1.! )! 23#.#?)-'.'! 5#.2'()-'! )! 23#)>&#4'!
2=%1.! 0178'9! &#>),'! =! 63<)-)@! /1D! 7#4)(=! 4'('! =021$(#! 0'3'H=-1.#! 0'! ()>#.!
5#.2'()-'! 5#-1! 0=! #4.'K! 2312#>(',1! #&'-! -14)(0%&1(*! (#&! )! (1#<)F'(! ('F)(!
315,'.)3'(-'@! I'3'&(#*! 2#314! 315,'.)3'(-'! 23#)>&#4'! =F10%&=-1.#! ('! 0&).!
)(%1310'(%().! 4#7'H'-).'*! G10%)&',).'*! 0'-.#&).'*! (141,-'.'! .#41! )! .(#7).!
43=7).!23#.#?)-'.'!!-13!&#>),#!01!0,#<#4(#!531D1!)!=!>'%&#31().!23#0%#3)-'.'@!
!
"#014=-1.#! 3'>,)F)%1! &30%1! )! &1,)F)(1! 2'(1,'! 5#-1! 01! 2#0%'&,-'-=! ('! &#>),#! 0'!
/'$#.!315,'.#.@!I'3'&(#*!'5#!/)!).'%1!2#01<(1!C1,-1!),)!)41-1!.)!D1.#!)K!3'4#!
31',)>#&'%)! 0&1! $%#! -1! =! ('$#-! .#7=F(#0%)@! L&15! 0.#! 3'02#,#C1()! >'! 0'3'4(-=! )!
4#7#&#3@!
DIMENZIJE:
∅ 4,30 m
ADVERIMpotrebna
ARK!!!! !
! za montažu
!
!
!
!
-SEGWAY
površina
5x5m
!!
!potrebne
!
! za montažu
!
!
!
!
-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 osobe
O)3F'()(#&'!PQ! !
!
!
!
!
!
!
RSTU!VQ!PW!PW!WTT!!
!
RSTU!VQ!PW!PW!WTX!!!!!!!!!!! !
RSTU!UU!SVQ!YU!SX!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
BANERI
888@'4&13).'352'3%(130@?#.!
Moguće
postavljanje i izrada banera – po zahtevu.
CENE
Cene se odnose na iznajmljivanjene do 8 sati dnevno, a svaki sledeći sat se dodatno
naplaćuje. Cena iznajmljivanja uključuje montažu, demontažu i transport na
području grada Beograda.
NAJAM (1 trampoline):
130,00 € - prvi dan (do 8 sati)
70,00 € - svaki sledeći dan
20,00 € - doplatni sat
NOVO!!!
Trampoline i za najmlađe….
!!
!!!!!!!!
!
S
!
!
!
"#$%#&'()*!
+'&,-'.#!/'.!01!)02314!5#.2'()-1!6178'9!:4&1
(#&).!&)4#.!23#.#?)-1!)!315,'.)3'(-'!=!0&1%=!)!5
!"3#.#?)-1! 2=%1.! 0178'9! &#>),'*! 23#7,'$1(
315,'.)3'(-'!=!A%',)-)*!#4!0'4'!!)!5#4!('0@!
DIMENZIJE: ∅ do 1m
- površina potrebna za montažu 2x2m
- 1 osoba potrebna za montažu
BANERI
Moguće postavljanje i izrada banera – po zahtevu.
6178'9! -1! 31,'%)&(#! (#&#! 231&#>(#! 03140%&#! )
7#4)(1@! B4! 23&#7! 4'('! &1,)5=! 2'C(-=! 2#0&1D=-1
0&#7! (1#<)F(#7! )>7,14'! )! ('F)('! 531%'(-'! 5#-)!
G)>)51!0531D1!&1,)5=!2'C(-=!,-=4)!5#-)!01!('H=!=!(
('!4&'!%#F5'!5#-)!0%#-1!2'3',1,(#!)!0'.#!('7)(-'(
01! =! C1,-1(#.! 23'&?=@! J#! -1! #.#7=D1(#! =31H'
(','>1! =! %1,=! 0'.#7! &#>),'@! J)K#*! <1>#2'0(#! &
0314)(=! 0'! 2#7#(#.! ('! <'%13)-1! 5#-'! 01! 2=()! <'
><#7! &1,)51! 2'C(-1! 5#-=! 23)&,'F)! )! &1#.'! .',)
>'2#F1%!-1!.'351%)(7!23#73'.!2#.#D=!#&#7!&#>)
!
I'$'! 5#.2'()-'! <'&)! 01! 315,'.)3'(-1.! )! 23#.
2=%1.! 0178'9! &#>),'! =! 63<)-)@! /1D! 7#4)(=! 4'('
CENE
5#.2'()-'! 5#-1! 0=! #4.'K! 2312#>(',1! #&'-! -14
315,'.)3'(-'@!
I'3'&(#*!
2#314! 315,'.)3'(-'! 23
Cene se odnose na iznajmljivanjene do 8 sati dnevno, a svaki
sledeći sat
se dodatno
)(%1310'(%().! 4#7'H'-).'*! G10%)&',).'*! 0'-.#&)
naplaćuje. Cena iznajmljivanja uključuje montažu, demontažu
i transport na
43=7).!23#.#?)-'.'!!-13!&#>),#!01!0,#<#4(#!531D
području grada Beograda.
NAJAM (1 trampoline):
!
"#014=-1.#! 3'>,)F)%1! &30%1! )! &1,)F)(1! 2'(1,'! 5
70,00 € - prvi dan (do 8 sati)
/'$#.!315,'.#.@!I'3'&(#*!'5#!/)!).'%1!2#01<(
40,00 € - svaki sledeći dan
31',)>#&'%)! 0&1! $%#! -1! =! ('$#-! .#7=F(#0%)@! L&15
4#7#&#3@!
10,00 € - doplatni sat
!!
ADVERIMARK
!
!
SEGWAY& APARTNERS
DVERIMARK!!!
!!!!!!!!
!
!
"#$%#&'()*!
+'&,-'.#!/'.!01!)02314!5#.2'()-1!6178'9!:4&13);'35!5'5#!<)!/'0!=2#>(',)!0'!
(#&).!&)4#.!23#.#?)-1!)!315,'.)3'(-'!=!0&1%=!)!5#4!!('0@!
!"3#.#?)-1! 2=%1.! 0178'9! &#>),'*! 23#7,'$1(1! 5'#! ('-<#,-)! .#<),()! &)4!
SEGWAY ADVERIMARK!!!! !
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O)3F'()(#&'!PQ! !
!
RSTU!VQ!PW!PW!WTT!!
!
RSTU!VQ!PW!PW!WTX!!!!!!!!!!! !
RSTU!UU!SVQ!YU!SX!
888@'4&13).'352'3%(130@?#.!
Download

Iznajmljivanje trampolina