Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad usvaja Pravilnik
za odlazak u banju u narednih pet godina.
Pravilnik o odlasku u banju
•
Odbor Sindikalne organizacije usvaja Pravilnik o odlasku u banju i nakon toga počinje
njegova primena. Pravilnici stupaju na snagu odlukom odbora Sindikalne organizacije sa
potpisima članova Odbora.
•
Pravilnik se ne može menjati nakon što su raspisane prijave za odlazak u Banju pa sve dok
se članovi koji su ostvarili pravo na odlazak ne vrate.
•
Da se za svaku godinu zaduži drugi član odbora koji će biti zadužen za organizaciju odlaska
u banju, a odlukom odbora će se usvajati konačni spiskovi članova koji su ostvarili pravo za
odlazak u banju.
•
Prijava za odlazak u banju će se obaviti na formularu koji propisuje odbor Sindikalne
organizacije Osnovnog suda Novi Sad .
Uslov za prijavu
•
•
•
Članstvo u Sindikatu Osnovnog suda Novi Sad mora biti minimalno 5 godina.
Minimalno 20 godina staža
Prioritet imaju članovi koji imaju 30 godina staža i više
Bodovanje
•
Sa pet bodova će se bodovati ako član ima trideset godina staža i više.
•
Sa tri boda će se bodovati ako član ima između dvadeset i trideset godina staža.
•
Sa jednim do tri boda će se bodovati ako neko ima zdravstvenih problema
(konsultovaćemo stručno lice koje ćemo navesti u konačnoj oceni).
•
Sa pet bodova će se bodovati članstvo u Sindikatu Osnovnog suda duže od 5 godina.
Kriterijum:
•
Odbor Sindikalne organizacije Osnovnog suda Novi Sad utvrđuje kriterijum za odlazak u
banju.
•
Nakon pribavljenih ponuda banja, odbor Sindikata će doneti odluku u koju banju će se ići u
tekućoj godini.
1
•
Rok za prijavu će biti petnaest dana od dana objave na sajtu Sindikata, oglasnim tablama, sajtu
Sindikata., mejlom …
•
Samo prijave članova koje stignu u roku biće razmatrane na sednici odbora Sindikalne
organizacije.
•
U zavisnosti od broja prikupljenih poena utvrdiće se mesto na rang listi za svakog prijavljenog
člana Sindikata, na sednici odbora Sindikalne organizacije.
•
Odlazak u banju će se organizovati samo jednom godišnje.
•
Ukoliko član Sindikata nakon prijave nije u mogućnosti da ide u banju potrebno je da se javi
Sindikatu pre objavljivanja konačne liste za tekuću godinu.
•
Ukoliko se desi da posle objave konačnog spiska neki član odustane ili bude sprečen da ide u
banju, na njegovo mesto će doći prvi sledeći član sa najviše bodova.
•
Ukoliko se broj članova S.O. koji imaju 30 godina staža i više ne prijavi u dovoljnom broju
biraće se za odlazak drugi članovi koji imaju zdravstvenih problema i koji će medicinsku
dokumentaciju priložiti uz formular za prijavu.
•
Prevoz u banju će plaćati članovi Sindikata o svom trošku.
•
Svaki član Sindikata može samo jednom putovati u banju o trošku Sindikalne organizacije da
bi ova mogućnost bila dostupna što širem broju članova.
•
Pet (5) članova Sindikata godišnje a po mogućnosti i više njih mogu se poslati u banju o
trošku Sindikata, sve zavisi od stanja na računu Sindikalne Organizacije.
•
Konačna lista sa imenima i prezimenima članova koji idu u banju biće objavljena nakon što
prođe period za prijavu a odlukom odbora Sindikalne organizacije koja će se doneti nakon
toga. Sindikalna organizacije će listu objaviti na oglasnim tablama, sajtu Sindikata., mejlom i
na drugi način obavestiti članstvo Sindikalne organizacije.
2
Download

Pravilnik o odlasku u banju - Sindikat Osnovnog suda Novi Sad