advokatska komora na republika makedonija
INFORMATOR
BROJ 109
Septemvri 2012
VRA]AWE NA [IFRATA NA DEJNOST
VO NACIONALNATA KLASIFIKACIJA NA DEJNOSTI
So cel kone~no re{avawe na gorlivoto pra{awe so koe se soo~uva advokaturata vo Republika
Makedonija i vra}aweto na {ifrata na dejnost na advokatite vo Nacionalnata klasifikacija na
dejnosti, pretsedatelot na UO na AKRM, g-din Nenad Jani}evi} po intenzivnite vlo`eni napori i
ostvareni sredbi so relevantnite institucii, prisustvuva{e i na sostanok na Ekonomskiot sovet na
Vladata na RM. Na ovaa isklu~itelno zna~ajna sredba vo prisustvo na pove}e ministri, Pretsedatelot
na UO g-din Nenad Jani}evi} gi obrazlo`i barawata na advokaturata kako i potrebata i vlijanieto na
ovaa promena, {to be{e prifateno od strana na Vladata na Republika Makedonija na na{e ogromno
zadovolstvo i satisfakcija za vlo`enite napori. Vo prilog integralno Vi go dostavuvame Zaklu~okot
na Vladata na RM so koj Dr`avniot zavod za statistika e zadol`en da ja otpo~ne postapkata za vra}awe
na [ifrata na dejnost.
ADVOKATSKA KOMORA NA RM
strana 1
BROJ
109
INFORMATOR
НОВ ЦИКЛУС НА ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП ВО СОРАБОТКА СО
АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТСКА КОМОРА
Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора во
наредниот период ќе ја продолжат својата успешна соработка, односно ќе продолжат заеднички да
организираат обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, со цел колку што е можно
поголем број на адвокати да бидат опфатени со обуките и подобро да се подготват за примената на
новиот Закон за кривична постапка. Со ова, се разбира, ќе се допринесе и кон целокупната успешна
имплементација на новиот Закон за кривична постапка, кога истиот ќе стапи во примена.
Како што сте веќе информирани, обуките ќе ги држат домашни и странски експерти и истите
опфаќаат основни судски вештини, со посебен акцент на учење на практичните вештини. Имено, ќе
бидат објаснети релевантните делови од новиот Закон за кривична постапка и основните судски
вештини. Овие вештини вклучуваат како и кога да се пристапи кон спогодување за вина, што е целта
на воведниот говор, односно што претставува и како изгледа директното и вкрстеното испитување. На
крајот на обуката ќе бидат доделени сертификати од Адвокатската комора на Република Македонија и
Американската адвокатска комора.
Обуките се отворени за сите заинтересирани адвокати и се бесплатни. Предвидено е на една
обука да земат учество најмногу 20 адвокати, со цел на секој учесник да му се даде можност да ја
вежба секоја вештина посебно и да биде оценет од страна на експертите. Уште еднаш би сакале да
потенцираме дека за време на овие обуки најголем акцент ќе биде ставен на учење на практичните
вештини во однос на новите институти од кривичната судска постапка. Обуките ќе се одржуваат во
следните термини:
28 септември – 30 септември 2012 година - Скопје
5 октомври – 7 октомври 2012 година – Битола
26 октомври – 28 октомври 2012 година – Скопје
2 ноември – 4 ноември 2012 година - Скопје
16 ноември – 18 ноември 2012 година - Гостивар
23 ноември – 25 ноември 2012 година – Скопје
30 ноември – 2 декември 2012 – Скопје
14 декември – 16 декември 2012 година - Скопје
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
За точната локација на одржување на претходно споменатите обуки дополнително ќе бидете
информирани. Трошоците за патување и сместување нема да бидат покриени. Исто така, оние
адвокати кои нема да го поминат основниот курс, нема да може да учествуваат на подоцнежните
напредни обуки.
Обуките ќе се одржуваат за време на викендите, односно во петок и сабота ќе се состојат од
целодневна настава почнувајќи од 10.00 до 17.00 часот, а ќе завршат во недела во 14.00 часот, со
доделување на сертификатите. Учесниците ќе добијат Прирачник за основни судски вештини, во кој
ќе бидат вклучени и три практични проблеми. Прирачникот ќе им биде пратен на сите учесници по
електронски пат најмалку 10 дена пред отпочнување на обуката, заедно со предвидената програма.
Рокот за регистрација на заинтересираните адвокати за горенаведените обуки е до 17
септември 2012 година и истите своето учество можат да го пријават на следните е-маил адреси:
[email protected] или [email protected] Ве молиме при регистрацијата да ги наведете Вашите
контакт податоци (име и презиме, адреса, телефон, е-маил адреса) и задолжително наведете ја обуката
за која се пријавувате (датумот на одржување на конкретната обука). Оние адвокати кои ќе се
пријават ќе добијат писмена потврда по електронски пат, заедно со сите потребни информации во
врска со обуката. Како и до сега, учесниците ќе бидат прифаќани врз основа на принципот: прв
пријавен – прв услужен.
strana 2
j.ri
ADVOKATSKA KOMORA NA RM
INFORMATOR
BROJ
109
[email protected] OBUKITE ZA
NOVIOT ZAKON ZA KRIVI^NA POSTAPKA
VO SORABOTKA SO AKADEMIJA ZA SUDII I JAVNI OBVINITELI
Advokatskata komora na Republika Makedonija so cel kontinuirana i kvalitetna
edukacija na svoite ~lenovi i vo idnina ja prodol`uva ostvarenata sorabotka so Akademijata
za obuka na sudii i javni obviniteli i prodol`uvawe so sproveduvawe na Akcioniot plan za
sproveduvawe na Zakonot za krivi~na postapka. Soglasno predvidenite programi vo obukite
se opfateni advokati, javnite obviniteli, sudii koi rabotat na site krivi~ni oddeli, kako i
pretstavnici od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti koi sekojdnevno go primenuvaat
Zakonot za krivi~na postapka vo rabotata.
Soglasno poka`aniot interes, preostanatite obuki za noviot Zakon za krivi~na
postapka }e se odr`uvaat soglasno slednite termini :

od 27 do 30 septemvri 2012 godina

od 04 do 07 oktomvri 2012 godina

od 18 do 21 oktomvri 2012 godina

od 25 do 28 oktomvri 2012 godina

od 01 do 04 noemvri 2012 godina

od 08 do 11 noemvri 2012 godina

od 15 do 18 noemvri 2012 godina
Site zainteresirani advokati koi sakaat da zemat u~estvo na navedenite obuki da se
prijavat vo Advokatska komora na Republika Makedonija na telefonite 02 / 3212 452 ili 02 /
3165 409 ili na e-mail [email protected] Imaj}i vo predvid deka brojot na u~esnici na
sekoja obuka e ograni~en, zadol`itelno pri prijavuvaweto za u~estvo na nekoja od obuka,
zadol`itelno da go navedete i terminot vo koj se odr`uva.
VO PODGOTOVKA
ADVOKATSKI ROKOVNIK ZA 2013 GODINA
So cel a`urirawe na kompletnite podatoci vo Imenikot na advokati i Imenikot na
advokatski dru{tva koi se vodat vo Advokatskata komora na Republika Makedonija, kako i
objavuvawe na a`uriranite podatoci vo Rokovnikot za 2013 godina, Ve molime vo najskoro
vreme da ni dostavite to~ni podatoci za sedi{te na advokatska kancelarija, telefonskite
broevi za kontakt i e-mail adresi.
Ve molime site koi imate promena vo navedenite podatoci, izmenite da gi dostavite
pismeno do AKRM, najdocna do 10 oktomvri 2012 godina, na faks br. 02/ 3165-409 i 02/3212-452
ili na e-mail. [email protected] . Ve molime da imate vo predvid deka po ovoj datum,
Advokatskiot rokovnik }e bide predaden na pe~atewe, pa soglasno navedenoto izmeni na
podatocite vo Advokatskiot rokovnik po navedniiot datum nema da bidat mo`ni.
ADVOKATSKA KOMORA NA RM
strana 3
INFORMATOR
BROJ 109
PRIJAVUVAWE ZA TRADICIONALNITE
ADVOKATSKI SPORTSKI IGRI
Tradicijata koja spontano zapo~na u{te vo 2006 godina so odr`uvaweto na prvite
Advokatski sportski igri, i natamu prodol`uva istaknuvaj}i
go sportskiot duh i
zaedni{tvoto na advokatite. Kako {to ve}e Ve informiravme, na sportskite igri }e bidat
opfateni slednite disciplini : ko{arka, fudbal, ping-pong, {ah, pikado i vle~ewe ja`e.
Sportskite igri }e se odr`at vo h. Istatov, Nov Dojran, na 5 - 6 Oktomvri 2012 godina, a
soglasno poka`aniot interes mo`e da prodol`at do 7 Oktomvri 2012 godina.
Site zaiteresirani kolegi koi sakaat da zemat u~estvo na ovaa sportska manifestacija
navremeno da se prijavat vo Advokatskata komora na Republika Makedonija na telefonite 02 /
3165 409 ili na 02 / 3212 452 ili na e-mail. [email protected], kako bi mo`le navremeno da
Vi se dostavat fakturite za kotizacija za sportskite igri
vo visina od 2.000,00 denari,
odnosno 4.000,00 denari dokolku igrite traat do 7-mi Oktomvri 2012 godina.
POVIK ZA PRIJAVUVAWE ZA
LISTA NA [email protected] ADVOKATI
So cel da se zapazi pravi~nosta na postapkata na licata zadr`ani vo policiskite
stanici i nivnoto pravo da se konsultiraat so advokat, vo soglasnost so ~len 161 st. (1) od
Zakonot za kriv~na postapka (Slu`ben vesnik na R.M br. 150 od 18. 11. 2010 god), Advokatskata
komora na Republika Makedonija ima obvrska da sostavi Lista na de`urni advokati koi {to
}e mo`at da gi posetat zadr`anite lica vo vreme od 20, 00 ~asot nave~er do 8,00 ~asot nautro.
Zaradi uspe{na implementacija na ovoj
Zakon, Advokatskata komora gi povikuva
site advokati koi {to se zainteresirani da
bidat zapi{ani na Listata na de`urni
advokati,
prijavat
zadol`iteno
vo
Republika
pismeno
Advokatskata
Makedonija
da
se
komora
na
najdocna
do
31
noemvri 2012 godina.
Advokatskata komora na R. Makedonija,
listata na de`urni advokati }e ja dostavi
do nadle`nite institucii.
Izdava
:
ADVOKATSKA KOMORA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STRU^NA [email protected]
Download

Број 109 · Септември 2012 - Адвокатска комора на Р. Македонија