ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ
Пословно име FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJEČAR AD
Матични број
07147368
ПИБ 101327055
Општина ZAJEČAR
Место ZAJEČAR
ПТТ број 19000
Улица STRAŽILOVSKA
Број 57
ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
редовни годишњи финасијски извештај за 2012. годину.
РАЗВРСТАВАЊЕ
У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2012. годину,
обвезник се разврстао као средње
правно лице.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ
Начин доставе Oбвезнику на регистровану адресу.
Назив
Општина
Место
ПТТ број
Улица
Број
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
Назив/име и презиме 1701961755028 - SNEŽANA NIKOLIĆ
Место
ZAJEČAR
Улица
BEOGRADSKA
E-mail
[email protected]
Бро
ј
1
Телефон 064/8296716
ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података
Законски заступник обвезника
Својеручни потпис
Име
Презиме
MOMIR
М.П.
KULIĆ
ЈМБГ
0207965182237
Broj zahteva:416589
Strana 1 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07147368
101327055
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJEČAR AD
Sediste : ZAJEČAR, STRAŽILOVSKA 57
BILANS STANJA
7005017218588
na dan 31.12.2012. godine
Grupa racuna,
racun
- u hiljadama dinara
Iznos
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
5
6
1
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
165269
161165
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
002
II. GOODWILL
003
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
004
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
005
158779
154860
020, 022, 023, 026,
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
027(deo), 028
(deo), 029
006
158779
154860
024, 027(deo), 028
(deo)
007
6490
6305
00
012
01 bez 012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027(deo), 3. Bioloska sredstva
028(deo)
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
008
009
030 do 032, 039
(deo)
1. Ucesca u kapitalu
010
033 do 038, 039
(deo) minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
6490
6305
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
012
154190
129445
I. ZALIHE
013
113002
94308
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
014
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
015
41188
35137
1. Potrazivanja
016
34037
19391
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
419
0
23 minus 237
3. Kratkorocni finansijski plasmani
018
24
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
6455
15328
10 do 13, 15
14
20, 21 i 22, osim
223
223
Broj zahteva:416589
Strana 2 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
27 i 28 osim 288
288
29
88
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja
020
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
021
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
022
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
023
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
024
E. VANBILANSNA AKTIVA
025
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
277
418
319459
290610
319459
290610
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
223510
194136
30
I. OSNOVNI KAPITAL
102
164023
164023
31
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
103
32
III. REZERVE
104
41
41
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
108
59446
30072
35
VIII. GUBITAK
109
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)
111
92110
94197
40
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
112
5236
5217
41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
113
5842
18141
1. Dugorocni krediti
114
5842
18141
2. Ostale dugorocne obaveze
115
III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
116
81032
70839
1. Kratkorocne finansijske obaveze
117
42880
46814
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
118
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
119
28489
15331
45 i 46
4. Ostale kratkorocne obaveze
120
8788
7926
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgranicenja
121
875
768
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
330 i 331
037 i 237
414, 415
41 bez 414 i 415
42, osim 427
427
47, 48 osim 481 i
49 osim 498
481
Broj zahteva:416589
Strana 3 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
498
89
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
123
3839
2277
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
319459
290610
D. VANBILANSNA PASIVA
125
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
27.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:416589
Strana 4 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07147368
101327055
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJEČAR AD
Sediste : ZAJEČAR, STRAŽILOVSKA 57
BILANS USPEHA
7005017218595
u period 01.01. 2012 do 31.12.2012
od
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
312711
275503
1.Prihodi od prodaje
202
289153
270284
62
2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
203
4522
2646
630
3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
15445
1152
631
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
5. Ostali poslovni prihodi
206
3591
1421
207
275041
252190
60 i 61
64 i 65
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)
50
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
21101
5905
51
2. Troskovi materijala
209
102420
112014
52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi
210
103813
90431
54
4. Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
15902
15439
5. Ostali poslovni rashodi
212
31805
28401
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)
213
37670
23313
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
214
66
V. FINANSIJSKI PRIHODI
215
2065
2497
56
VI. FINANSIJSKI RASHODI
216
5166
3644
67 i 68
VII. OSTALI PRIHODI
217
3803
4538
57 i 58
VIII. OSTALI RASHODI
218
7103
6233
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)
219
31269
20471
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)
220
69 - 59
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
221
59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
222
333
39
53 i 55
Broj zahteva:416589
Strana 5 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)
223
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)
224
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
30936
20432
1562
323
29374
20109
G. POREZ NA DOBITAK
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
2. Odlozeni poreski rashodi perioda
226
722
3. Odlozeni poreski prihodi perioda
227
723
D. Isplacena licna primanja poslodavcu
228
Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)
229
E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228)
230
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA
231
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA
232
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
233
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
234
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
27.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:416589
Strana 6 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07147368
101327055
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJEČAR AD
Sediste : ZAJEČAR, STRAŽILOVSKA 57
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005017218601
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
POZICIJA
AOP
1
2
- u hiljadama dinara
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
301
318718
310419
1. Prodaja i primljeni avansi
302
314045
308200
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
303
20
24
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
304
4653
2195
305
300990
272779
1. Isplate dobavljacima i dati avansi
306
184345
172716
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi
307
102634
84356
3. Placene kamate
308
1153
1919
4. Porez na dobitak
309
419
0
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
12439
13788
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )
311
17728
37640
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)
312
223
650
223
650
8582
7518
8582
7518
8359
6868
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )
313
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )
314
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
315
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )
316
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
317
5. Primljene dividende
318
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )
319
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )
320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
321
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
322
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )
323
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )
324
Broj zahteva:416589
Strana 7 od 18
- u hiljadama dinara
POZICIJA
AOP
1
2
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
325
1. Uvecanje osnovnog kapitala
326
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )
327
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
328
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )
329
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
330
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
331
3. Finansijski lizing
332
4. Isplacene dividende
333
6005
13073
6005
13073
24784
34788
24784
34788
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )
334
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )
335
18779
21715
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
336
324946
324142
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
337
334356
315085
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
338
0
9057
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )
339
9410
0
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
340
15328
6183
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
341
537
90
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
342
0
2
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342)
343
6455
15328
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
27.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:416589
Strana 8 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07147368
101327055
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJEČAR AD
Sediste : ZAJEČAR, STRAŽILOVSKA 57
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005017218625
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
Red
. br.
OPIS
AOP
Osnovni kapital
(grupa 30 bez AOP
309)
2
1
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
401
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
402
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
403
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 404
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
405
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
406
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
407
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
408
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
409
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
410
(red.br. 7+8-9)
134687
134687
134687
134687
Ostali kapital
(racun 309)
AOP
3
414
- u hiljadama dinara
Neuplaceni
Emisiona
upisani kapital AOP premija (racun
(grupa 31)
320)
4
5
427
440
415
428
441
416
429
442
430
443
418
431
444
419
432
445
433
446
421
434
447
422
435
448
436
449
417
420
423
29336
29336
29336
29336
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
411
424
437
450
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
412
425
438
451
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
413
439
452
Broj zahteva:416589
134687
426
29336
Strana 9 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP Rezerve (racun AOP
1
6
321, 322)
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
453
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 456
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
6
Nerealizovani
Nerealizovani
8
9
Revalorizacione
dobici po osnovu
gubici po osnovu
rezerve (racuni AOP hartija od vrednosti AOP hartija od vrednosti
330 i 331)
(racun 332)
(racun 333)
7
466
479
492
454
467
480
493
455
468
481
494
469
482
495
457
470
483
496
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
458
471
484
497
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
459
472
485
498
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
460
473
486
499
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
461
474
487
500
475
488
501
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
462
(red.br. 7+8-9)
41
41
41
41
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
476
489
502
12
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
477
490
503
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
465
478
491
504
Broj zahteva:416589
41
Strana 10 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Nerasporedjeni
dobitak (grupa
34)
AOP
10
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
505
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 508
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
509
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
510
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
511
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
Gubitak do visine
kapitala (grupa
35)
AOP
11
Otkupljene
sopstvene akcije
i udeli (racun
037,237)
AOP
Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)
12
13
518
531
544
506
519
532
545
507
520
533
546
9963
521
534
547
174027
20109
522
535
548
20109
523
536
549
524
537
550
512
525
538
551
513
526
539
552
9963
30072
174027
194136
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
514
(red.br. 7+8-9)
30072
527
540
553
194136
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
515
29374
528
541
554
29374
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
516
529
542
555
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
517
530
543
556
Broj zahteva:416589
59446
Strana 11 od 18
223510
- u hiljadama dinara
Red.
br.
AOP
OPIS
1
Gubitak iznad
visine kapitala
(grupa 29)
14
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
557
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
558
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
559
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 560
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
561
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
562
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
563
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
564
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
565
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
566
(red.br. 7+8-9)
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
567
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
568
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
569
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
27.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:416589
Strana 12 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07147368
101327055
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJEČAR AD
Sediste : ZAJEČAR, STRAŽILOVSKA 57
STATISTICKI ANEKS
7005017218618
za 2012. godinu
I
OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)
601
12
12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)
602
2
2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)
603
2
2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu
604
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
605
156
153
II
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Bruto
Ispravka vrednosti
Neto (kol. 4-5)
1
2
3
4
5
6
01
02
Broj zahteva:416589
1. Nematerijalna ulaganja
1.1. Stanje na pocetku godine
606
1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
607
XXXXXXXXXXXX
1.3. Smanjenja u toku godine
608
XXXXXXXXXXXX
1.4. Revalorizacija
609
XXXXXXXXXXXX
1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)
610
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i
bioloska sredstva
2.1. Stanje na pocetku godine
611
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
311653
156793
154860
612
14818 XXXXXXXXXXXX
14818
2.3. Smanjenja u toku godine
613
10899 XXXXXXXXXXXX
10899
2.4. Revalorizacija
614
XXXXXXXXXXXX
2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)
615
315572
156793
Strana 13 od 18
158779
III STRUKTURA ZALIHA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
10
1. Zalihe materijala
616
34110
30603
11
2. Nedovrsena proizvodnja
617
11758
16899
12
3. Gotovi proizvodi
618
66953
46368
13
4. Roba
619
4
4
14
5. Stalna sredstva namenjena prodaji
620
15
6. Dati avansi
621
177
434
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)
622
113002
94308
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
Grupa racuna,
racun
1
300
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
5
1. Akcijski kapital
623
u tome : strani kapital
301
134687
624
2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu
u tome : strani kapital
302
134687
625
626
3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva
u tome : strani kapital
627
628
303
4. Drzavni kapital
629
304
5. Drustveni kapital
630
305
6. Zadruzni udeli
631
309
7. Ostali osnovni kapital
632
29336
29336
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)
633
164023
164023
30
- broj akcija kao ceo broj
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
1. Obicne akcije
deo 300
1.1. Broj obicnih akcija
634
134687
134687
1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno
635
134687
134687
134687
134687
2. Prioritetne akcije
deo 300
300
Broj zahteva:416589
2.1. Broj prioritetnih akcija
636
2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno
637
3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)
638
Strana 14 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)
639
33874
19304
43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)
640
28489
15331
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)
641
313
0
27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama)
642
31249
26724
43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
643
300533
305968
450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
644
56220
48786
451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
645
7617
6508
452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)
646
13919
12055
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
647
465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
648
217
699
47
11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)
649
42082
39743
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)
650
514513
475118
deo 228
461, 462 i 723
VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
513
1. Troskovi goriva i energije
651
6758
5304
520
2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)
652
77756
67349
521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
653
13919
12055
4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora
654
351
1136
526
5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
655
529
6. Ostali licni rashodi i naknade
656
11787
9891
53
7. Troskovi proizvodnih usluga
657
14387
14841
533, deo 540 i deo
525
8. Troskovi zakupnina
658
91
136
deo 533,deo 540 i
deo 525
9. Troskovi zakupnina zemljista
659
10. Troskovi istrazivanja i razvoja
660
540
11. Troskovi amortizacije
661
10666
10222
552
12. Troskovi premija osiguranja
662
1004
1116
553
13. Troskovi platnog prometa
663
700
771
522, 523, 524 i 525
536, 537
Broj zahteva:416589
Strana 15 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
1
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
5
554
14. Troskovi clanarina
664
270
236
555
15. Troskovi poreza
665
367
355
556
16. Troskovi doprinosa
666
562
17. Rashodi kamata
667
1069
1919
deo 560, deo 561 i
562
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
668
1069
1919
deo 560, deo 561 i
deo 562
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
669
921
1839
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene
670
17
44
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)
671
141132
129133
deo 579
VIII DRUGI PRIHODI
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
1. Prihodi od prodaje robe
672
21827
6015
640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina
673
3591
1421
641
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
674
4. Prihodi od zakupnina za zemljiste
675
5. Prihodi od clanarina
676
20
24
25438
7460
60
deo 650
651
deo 660, deo 661, 6. Prihodi od kamata
662
677
deo 660, deo 661 i 7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama
deo 662
678
deo 660, deo 661 i 8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku
deo 669
679
9. Kontrolni zbir (672 do 679)
680
- iznosi u hiljadama dinara
IX OSTALI PODACI
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)
681
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)
682
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja
683
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja
684
5. Ostala drzavna dodeljivanja
685
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica
686
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)
687
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)
688
Broj zahteva:416589
527
154
527
154
Strana 16 od 18
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
689
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
690
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
691
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
692
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
693
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
694
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
695
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
696
XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
697
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
698
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
699
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
700
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
701
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
702
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
703
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
704
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
27.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:416589
Strana 17 od 18
Налог за уплату
уплатилац
износ
3.000,00
FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJEČAR AD
рачун примаоца
840-29775845-87
сврха
уплате
накнада за регистрацију и објављивање регистрованих
финансијских извештаја
позив на број
09-07147368
прималац
Агенцијза за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд
Broj zahteva:416589
Strana 18 od 18
FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA A.D. ZAJEČAR – ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2012. GODINU
Zaječar, 21. februar 2013 godine
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
I 1.Opšte informacije o društvu
Pun naziv Društva: Fabrika mernih transformatora Zaječar AD
Sedište: Zaječar, Stražilovska 57
Skraćeni naziv Društva: FMT Zaječar AD
Matičlni broj: 07147368
PIB: 101327055
Ovlašćeno lice: Momir Kulić
Preduzeće Fabrika mernih transformatora- skraćeni naziv "FMT" osnovano je kao društveno preduzeće 1969 godine
i poslovalo je kao zavisno preduzeće u okviru Holdinga RTB Bor, sve do izdvajanja iz sistema RTB Bor Grupe
21.05.2003. godine. Tada je registrovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću gde 72% kapitala ima FMTdruštveni kapital a 28% kapitala je udeo RTB Bor Grupa.
Preduzeće je privatizovano 30.12.2005. godine, odnosno prodato javnom aukcijom kupcu Nenadu Pendiću iz
Beograda a na osnovu Ugovora o prodaji društvenog kapitala br. 1-1664/05-619 UAP/03 od 30.12.2005. godine.
Kupac je postao vlasnik 78,40% kapitala fabrike, a 21,60% kapitala je u vlasništvu zaposlenih ( radnika fabrike i
penzionera). Upis u Agenciju za privredne registre je izvršen Rešenjem br. 116187/2006 dana 15.05.2006. god. sa
nazivom Fabrika mernih transformatora Zaječar A.D. Zaječar, Paraćinski put bb.
Na drugoj redovnoj sednici Skupštine društva održanoj 30.05.2007. god. doneta je odluka o distribuciji akcija druge
emisije bez javne ponude i povećanja kapitala po osnovu obaveznog investiranja u vrednosti od 16.368 hilj. din.
zavedena pod br. 66 od 31.05.2007. godine. Upis u Agenciju za privredne registre izvršen je Rešenjem br. BD
48051/2007 dana 03.07.2007. Posle dokapitalizacije učešće većinskog vlasnika iznosi 81,04% a ostalih akcionara
18.96%. "Fabrika mernih transformatora" Zaječar posluje sa 100% akcijskog kapitala
Kupac društvenog kapitala, odnosno većinski vlasnik Nenad Pendić iz Beograda, dana 24.10.2007. podneo je zahtev
Agenciji za isplatu kupoprodajne cene u celosti, što je Agencija prihvatila 08.11.2007. o čemu je zaključen Aneks 2
Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije pod brojem 1-2077/07-6195 AP/03 od 15.11.2007.
Po Aneksu 2 Ugovora većinski vlasnik Nenad Pendić je isplatio kupoprodajnu cenu odjednom u dinarskoj
protivvrednosti EUR-a prema zvaničnom srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Agencija za privatizaciju je
dostavila potvrdu da je obaveza izmirena u celosti.
Pretežna delatnost Društva je proizvodnja elektromotora,generatora i transformatora.
U Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti upisan je akcijski kapital sledeće strukture:
- Akcionar Nenad Pendić
(94,58448%)
- Akcionar Stojiljković Petar (0,14107%)
- Akcionar Dotlić Dušan
(0,09801%)
- Manjinski akcionari
(5.17644%)
Organi upravljanja u Društvu su:
- Skupština
- Odbor direktora
2
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (¨Službeni glasnik RS¨ br.46/2006;
111/2009 i 99/2011) Društvo je razvrstano u srednje pravno lice.
Prosečan broj zaposlenih u 2012. godini iznosio je 156.
2.
Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji privrednog društva "FMT" Zaječar A.D. Zaječar, Stražilovska 57, za obračunski period koji se
završava 31.12.2012. god. sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim
računovodstvenim standardima /Međunarodnim standardima finansijskog izveštaja (MRS/MSFI), Zakonom o
računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br.46/2006), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog
Zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i
računovodstvenim politikama .
Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD).
3. Usvojene i primenjene računovodstvene politike
3.1. Prihodi i rashodi
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i PDV. Prihodi se
priznaju u trenutku kada se roba isporuči, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih proizvoda pređu na kupca.
Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Prihodi od aktiviranja učinka priznaju se u visini cene
koštanja.
Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih
kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja obračunatih
primenom propisane stope zatezne kamate.
Preduzeće priznaje rashode, shodno načelu nastanka poslovnog događaja, u momentu nastanka rashoda. Rashodi se
odmah priznaju u bilansu uspeha kada izdatak ne donosi nikakve buduće ekonomske koristi ili kada i do iznosa do
kojeg buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznanje u bilansu stanja.
(Troškovi održavajna osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastaju).
3.2. Preračunavanje deviznih iznosa
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu NBS utvrđenom na
međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan poslovne promene.
Potraživanja i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja 31.12.2012. preračunati su po srednjem kursu
NBS. Pozitivne ili negativne kursne razlike nastale primenom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom
preračuna pozicije bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici
ili gubici po osnovu kursnih razlika.
3
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema
Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema) preduzeća su materijalna sredstva koja preduzeće koristi za
obavljanje delatnosti, a očekuje se da će se koristiti duže od 1 godine.
Početno merenje nektretnine, postrojenja i opreme koje ispunjavaju uslove za priznavanje kao stalno sredstvo vrši se
po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.
Sve stavke nekretnine, postrojenja i opreme procenjene su i iskazane po osnovnom postupku, odnosno po nabavnoj
vrednosti umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije. Gubitka zbog obezvređivanja nije bilo.
U nabavnu vrednost uključuje se neto fakturna cena dobavljača, svi direktni zavisni troškovi nabavke i dažbine koje
su nastale prilikom nabavke, odnosno dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Nove nabavke sredstava
iskazane su u skladu sa MRS-16.
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrednost umanjena za preostalu vrednost a ona je beznačajna (ne
uzima se u obzir). Obračunava se ravnomernom primenom godišnjih amortizacionih stopa sa ciljem da se otpišu u
toku njihovog korisnog veka trajanja, a obračun počinje narednog meseca od trenutka stavljanja u upotrebu. Korisni
vek trajanja i stope im se preispituju svake godine.
Građevinski objekti
1,3 - 5%
Oprema
5%
Kanc. inventar
10%
Sredstva inform.
20
Naknadni izdatak koji se odnosi na nektretnine, postrojenja i opremu nakon njegove nabavke povećava vrednost
sredstava ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo, tj. ako je vek trajanja duži od 1 godine, odnosno u
skladu sa Pravilnikom o računovodstvu.
Ako je ulaganje u osnovna sredstva izvršeno u iznosu manjem od prosečne bruto zarade ali predstavlja deo
postojeće celine ili čini celinu po osnovu ulaganja, povećava vrednost postojeće nabavne vrednosti osnovnog
sredstva.
3.4. Dugoročni finansijski plasmani
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana vode se i potraživanja za prodate društvene stanove koja se iskazuju po
nabavnoj vrednosti, a na kraju poslovne godine se vrši revalorizacija koja uvećava nabavnu vrednost.
3.5. Zalihe
Zalihe preduzeća sastoje se od repromaterijala i robe. Iskazuju se po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj
vrednosti ako je ona niža. Vrednost izlaza zaliha utvrđuje se po metodi prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost
uključuje fakturnu vrednost dobavljača, transportne i zavisne troškove.
Vrednost nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda utvrđena je svođenjem planske vrednosti zaliha na cenu
koštanja putem odgovarajućih odstupanja.
Ispravka vrednosti zaliha vrši se na teret rashoda ako se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto
prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju. Obezvrđenje
zaliha nije bilo.
4
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
3.6. Potraživanja i ispravka vrednosti potaživanja
Potraživanja preduzeća sastoje se od potraživanja od kupaca za prodate gotove proizvode i ostalih potraživanja za
koje se očekuje da će biti naplaćena u toku poslovnog ciklusa preduzeća ili u periodu od 12 meseci od dana bilansa
stanja.
Potraživanja se iskazuju po procenjenoj vrednosti očekivane naplate. Kada je iskazana knjigovodstvena vrednost
veća od iznosa koji se očekuje da će se naplatiti, preduzeće priznaje gubitak zbog obezvređenja na teret rashoda.
Ukoliko dođe do naplate potraživanja za koje je u prethodnom periodu izvršena ispravka, vrši se ukidanje gubitka
zbog obezvređenja u korist prihoda.
Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja (i sumnjivih i spornih) i datih avansa za koje
rukovodstvo proceni da su nenaplativa. Ispravka vrednosti knjiži se na teret troškova za sva potraživanja koja nisu
naplaćena u roku od 60 dana od dospeća. Nenaplativa potraživanja se otpisuju u skalu sa slučajevima datim
Pravilnikom o računovodstvu: sudska odluka, poravnanje, zastarelost, odluka organa upravljanja.
3.7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se blagajna, sredstva
na tekućem računu kod banaka i sredstva na deviznom računu.
3.8. Kapital
Kapital Društva čini akcijski kapital koji je upisan u Agenciju za privredne registre kao osnovni kapital, a Društvo
poseduje i ostali kapital.
3.9. Dugoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze
Dugoročna rezerisajna iskazuju se u skladu sa MRS 37.
Rezervisanje u skladu sa MRS 19 - naknade zaposlenima nije izvršeno jer se smatra da efekti rezervisanja nisu
materijalno značajni, i da troškovi rezervisanja prevazilaze koristi od tih rezervisanja.
Kratkoročne obaveze i obaveze iz poslovanja sastoje se od obaveza za primljene avanse od kupaca, obaveza prema
dobavljačima za isporučeni repromaterijal i izvršene usluge i obaveza po osnovu pozajmica za koje preduzeće
očekuje da će biti izmirene u periodu od godinu dana od dana bilansa stanja. Obaveze iz poslovanja iskazuju se po
poštenoj vrednosti, odnosno u visini očekivanog novčanog izdatka za njihovo izmirenje na dan bilansa stanja.
3.10 Poreski rashod perioda
Konačni iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primenom propisane poreske stope na poresku
osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.
5
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
3.11. Odloženi poreski prihodi i rashodi perioda
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI, osim
nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim
amortizacionim stopama. Shodno tome, odloženi poreski efekti su priznati na razliku između amortizacije
obračunate u skladu sa politikom obelodanjenom u napomeni 3. i amortizacije koju priznaju poreski propisi.
3.12. Porez na dodatu vrednost
PDV se utvrđuje na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost.
3.13. Politika zaštite od rizika
U Republici Srbiji ne postoji razvijeno finansijsko tržište finansijskih instrumenata. U takvim uslovima preduzeće
delimično štiti potraživanja vezivanjem otplate tih potraživanja za kurs valute (EUR, USD) na dan plaćanja.
Funkcionalna valuta i valuta prikazivanja preduzeća je dinar u skladu sa MRS 21.
6
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
II PREGLED POZICIJA BILANSA STANJA
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
- Zemljište
- Nekretnine - građevinski objekti
- Oprema
- Oprema u pripremi
- Avansi za gradjevinske objekte
Ukupno:
2012
2011
1.199
80.000
72.843
4.608
129
56
84.384
68.614
1.806
-
158.779
154.860
Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u toku 2012. godine bile su sledeće:
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2012.
Nabavke u toku godine
Rashodovanje i otudjenje
Stanje 31.12.2012.god.
Ispravka vrednosti
Stanje 01.01.2012.
Rashodovanje i otuđenje
Obračunata amortizacija
Stanje 31.12.2012.god.
Neotpisana vrednost
na dan 31.12.2012.god.
Zemljište
Nekretnine
56
1.143
1.199
199.070
199.070
1.199
(114.686)
(4.384)
(119.070)
80.000
Oprema
Investicije
Av. za o.s.
Ukupno
100.767
10.744
(945)
110.566
1.806
2.802
4.608
129
129
301.699
14.818
(945)
315.572
(32.153)
712
(6.282)
(37.723)
72.843
4.608
129
(146.839)
712
(10.666)
(156.793)
158.779
Nekretnine,postrojenja i oprema su iskazani u skladu sa napomenom 3.3
Ulaganja u opremu iznose 10.744 hilj.din od čega na sopstvene učinke 4.522 hilj.din. Investicije u toku odnose se
na opremu u pripremi u iznosu od 4.608 hilj.din.
Sadašnja vrednost rashodovane opreme u iznosu od 233 hilj.din. nadoknadjena je na teret ostalih rashoda.
Na dan bilansa Društvo ima upisane hipoteke na sledećim nepokretnostima:
1. - Predmet hipoteke: zemljište,zgrada poslovnih usluga br.1, zgrada za proizvodnju el.mašina br.4
- Rešenje o upis u katastar: br. 952-02-396/08 od 22.04.2008.
- Ugovor za upis hipoteke: Ugovor o investicionom kreditu br. 11682 od 25.03.2008.
- Poverilac: Fond za razvoj RS
- Dužnik: Fabrika mernih transformatora
- Visina hipoteke(osnovni iznos): 451.109,49 Eur-a.
7
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
2. - Predmet hipoteke: zgrada za proizvodnju električnih mašina i aparata-hala br.2
- Rešenje o upisu u katastar: br. 952-02-886/2011-c od 22.07.2011.
- Ugovor za upis hipoteke: Ugovor o dugoročnom kreditu br. 54-420-1303798.2 od 08.11.2010.
- Poverilac: Banka Intesa
- Dužnik: Fabrika mernih transformatora
- Visina hipoteke(osnovni iznos): 100.000,00 Eur-a.
2. Dugoročni finansijski plasmani
2012
2011
Ostali dugoročni plasmani
6.490
6.305
Ukupno:
6.490
6.305
Ostali dugoročni plasmani odnose se na potraživanja za prodate društvene stanove, u skladu sa napomenom 3.4.
Promene na računima dugoročnih finansijskih plasmana u 2012. godini
2012
- Stanje 01.01.2012. godine
- Revalorizacija
- Otplate
6.305
408
(223)
Stanje 31.12.2012. godine
6.490
3. Zalihe
Zalihe materijala
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi
Ispravka vrednosti datih avansa
Ukupno:
Zalihe su iskazane u skladu sa napomenom 3.5.
8
2012
2011
34.110
11.758
66.953
4
221
(44)
30.603
16.899
46.368
4
518
(84)
113.002
94.308
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Zalihe materijala na dan 31.12.2012. god. iznose 34.110 hilj. din. (2011. god. - 30.603 hilj. din.) i odnose se na:
2012
2011
- Materijal na skladištu
- Materijal u obradi, doradi i manipulaciji
- Gorivo, mazivo
- Ogrev
- Kancelarijski materijal
- Alat i inventar u skladištu
- Alat i inventar u upotrebi
- Ispravka vrednosti alata i inventara u upotrebi
Ukupno:
33.768
116
122
1
81
22
14.659
(14.659)
29.435
914
127
1
98
28
13.226
(13.226)
34.110
30.603
Potraživanja za date avanse u iznosu od 221 hilj.din. odnose se na:
2012
- IEF - Beograd
- Bonaca doo - Surduk
- Službeni glasnik - Beograd
- Privredni savetnik - Beograd
- Ostali dati avansi
71
42
31
29
48
Ukupno:
221
Stanje i promene na računu ispravke vrednosti datih avansa u toku 2012.god. je sledeće:
Stanje 01.01.2012.godine
Otpis avansa
Ispravka vrednosti datih avansa
84
(14)
(26)
Stanje 31.12.2012.godine
44
4. Kratkoročna potraživanja,plasmani i gotovina
2012
2011
Potraživanja po osnovu prodaje
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
34.037
419
6.455
277
19.391
15.328
418
Ukupno:
41.188
35.137
Potraživanja su iskazana u skladu sa napomenom 3.6.
9
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Prema strukturi kratkoročna potraživanja odnose se na:
2012
2011
- Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica
- Kupci u zemlji
- Kupci u inostranstvu
- Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
- Druga potraživanja
24.804
17.974
(8.903)
162
771
17.198
6.018
(4.683)
87
Ukupno:
34.037
19.391
Potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 24.804 hilj.din. odnose se na:
2012
- Gat - Novi Sad
- ATB FOD - Bor
- Tent doo- ogranak Tent B - Obrenovac
- Elektrovat enel - Čačak
- Elnos elektro - Novi Sad
- Elnos BL - Beograd
- Elektrošumadija - Mladenovac
- Econnect EC-20 doo - Beograd
- Tent doo- ogranak Kolubara - Obrenovac
- Pin tehnik doo - Beograd
- Ostali kupci u zemlji
3.769
2.090
1.606
1.223
1.159
1.033
979
919
888
883
10.255
Ukupno:
24.804
Potraživanja od kupaca u inostranstvu u iznosu od 17.974 hilj.din. odnose se na:
2012
- Batara - Podgorica
- Falcon - Bjeljina
- Baranka - Bar
- Elmos dooel - Skoplje
- Kaldera company doo - Laktaši
- Ostali kupci
4.385
4.355
3.597
2.778
2.185
674
Ukupno:
17.974
Stanje i promene na računu ispravke vrednosti potraživanja od kupaca u toku 2012. godine
Stanje 01.01.2012. godine
Ispravka vrednosti potraživanja
4.683
4.220
Stanje 31.12.2012. godine
8.903
10
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Druga potraživanja u iznosu od 162 hilj.din.(2011.god.-87 hilj.din.) odnose se na:
2012
2011
- Potraživanje od fonda za bolovanje preko 30 dana
162
87
Ukupno:
162
87
5. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Prema strukturi porez na dobitak na dan 31.12.2012.god.
2012
2011
Porez na dobitak
419
-
Ukupno:
419
-
2012
2011
Tekućih računa
Blagajne
Deviznih računa
Deviz. sred. kod banke
Dinar. sred. kod banke
1.240
5.207
8
-
8.626
6.658
23
21
Ukupno:
6.455
15.328
2012
2011
Unapred obračunata premija osiguranja
Aktivna vremenska razgraničenja
159
118
166
252
Ukupno:
277
418
6. Gotovinski ekvivalenti i gotovina:
Prema strukturi gotovina na dan 31.12.2012. godine
Iznosi su iskazani u skladu sa napomenom 3.7.
7. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
Prema strukturi porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja odnose se na:
11
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
8. Kapital
2012
2011
Osnovni i ostali kapital
- Akcijski kapital
- Ostali kapital
Rezerve
Neraspoređeni dobitak
- Ranijih godina
- Tekuće godine
164.023
134.687
29.336
41
59.446
30.072
29.374
164.023
134.687
29.336
41
30.072
9.963
20.109
Ukupno:
223.510
194.136
Iskazane vrednosti su u skladu sa napomenom 3.8.
Osnovni kapital Društva registrovan je kod Agencije za privredne registre Rešenjem br.116187/2006 od
15.05.2006.god. i Rešenjem br.48051/2007 od 03.07.2007.god. u ukupnom iznosu od 134.687 hilj. din. odnosno
1.933.631,06 EUR.
Kapital je podeljen na akcije u procesu privatizacije ukupnog broja 118.319, od toga većinski vlasnik je kupio
92.763 akcije a zaposlenima i penzionerima je podeljeno 25.535 akcija. U 2007. god. izvršena je dokapitalizacija
Društva akcijskog kapitala na osnovu obaveznog investiranja za 16.368 hilj.din. odnosno 201.615,58 EUR-a, što čini
podelu na akcije ukupnog broja 16.368, koje pripadaju većinskom vlasniku. Kapital Društva je podeljen na akcije
ukupnog broja 134.687 od kojih većinskom vlasniku pripada 109.152 akcije a ostalim akcionarima 25.535 akcija.
Akcije su obične sa pravom na dividendu, pravom učešća i glasanja u Skupštini, pravo prečeg sticanja novih emisija
kao i drugih prava raspolaganja u skladu sa Zakonom.
Akcije su uključene na berzu na osnovu Ugovora o uključenju akcija na slobodno berzansko tržište br.2628 od
16.11.2006. god. i Aneksa Ugovora br.53/08 od 09.01.2008. god. i registrovane su u Centralnom registru.
U toku 2008.godine na prvoj vanrednoj sednici Skupštine društva 29.09.08. doneta je odluka o sticanju sopostvenih
akcija od svih akcionara po principu pro rata u skladu sa odredbom Člana 223. Zakona o privrednim društvima u
visini do maksimalno 9,99948% od ukupnog iznosa kapitala Društva, odnosno maksimalno 13.468 običnih akcija
Društva. Datum otvaranja ponude bio je 20.10.2008. a datum zatvaranja 14.11.2008. sa otkupnom cenom od 385
dinara po akciji. S obzirom da nije bilo zainteresovanih za prodaju akcija nije došlo do realizacije odluke o sticanju
sopstvenih akcija Društva.
Većinski vlasnik Nendad Pendić je u skladu sa članom 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, s licima
koja poseduju akcije ciljnog društva podneo 22.06.2010.god. ponudu za preuzimanje akcija FMT-a Zaječar AD po
ceni od 380,00 din. Ponudjač i lica koja sa njim zajednički deluju pre odobrene ponude posedovali su 113.640
akcija, odnosno 84,37%. U toku ponude preuzeli su 8.299 akcija, odnosno 6,16% tako da nakon okončanja ponude
poseduju ukupno 121.939 akcija, odnosno 90,53%.
Na osnovu člana 32. Zakona o preuzimanju akcionarskih društva većinski vlasnik Nenad Pendić podneo je
12.12.2011.god. ponudu za preuzimanje akcija po ceni od 650 din. Datum otvaranja ponude bio je 13.12.2011.god. a
datum zatvaranja 04.01.2012.god. U postupku ponude preuzeo je 5.460 akcija,odnosno 4,054%. Ponudjač i lica koja
s njim zajednički deluju nakon okončanja ponude poseduju ukupno 127.399 akcija, odnosno 94,589%.
Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000 dinara, a knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2012. godine
iznosi 1.659,48 dinara.
Ostali kapital iznosi 29.336 hilj. din., rezerve društva su 41 hilj. din., a neraspoređena dobit iznosi 59.446 hilj. din.
(29.374 hilj. din. po obračunu za tekuću godinu a 30.072 hilj. din. po obračunu ranijih godina).
Osnovna zarada po akciji obračunata u skladu sa MRS 33( delenjem dobiti koja se može pripisati imaocima običnih
akcija ponderisanim prosečnim brojem izdatih običnih akcija u toku perioda), iznosi 218,09 dinara.
12
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
9. Dugoročna rezervisanja
2012
2011
Dugoročna rezervisanja
5.236
5.217
Ukupno:
5.236
5.217
Rezervisanja su iskazana u skladu sa napomenom 3.9.
Rezervisanje u iznosu od 5.217 hilj.din. iz 2011.god. je zatvoreno, a na osnovu odluke br. 68 od 29.01.2013. god.
izvršeno je rezervisanje za troškove u garantnom roku 2% od ukupne vrednosti prodatih proizvoda u 2012.god.
10. Dugoročne obaveze
2012
2011
Dugoročni kredit – Fond za razvoj
Dugoročni kredit – Banka Intesa
2.864
2.978
12.411
5.730
Ukupno:
5.842
18.141
Ostatak duga dugoročnog kredita posle reklasifikacije u iznosu od 2.864 hilj. din. odnosi se na Ugovor o
investicionom kreditu br.11682 zaključen između FMT-a i Fonda za razvoj Republike Srbije.Kredit je odobren
2008.god. za nabavku opreme radi unapređenja procesa proizvodnje mernih transformatora, prateće opreme i
proizvoda energetske elektronike. Rok otplate kredita je 5 godina po isteku grejs perioda koji je trajao do
31.12.2008. godine. Za obračun vrednosti glavnog duga koristi se valutna klauzula, tako da se iznos duga utvrđuje u
EUR po srednjem kursu koji formira Narodna Banka Srbije na dan prvog korišćenja sredstava a preračunava u RSD
po srednjem kursu na dan dospeća. Otplata kredita se vrši u tromesečnim anuitetima koji dospevaju
31.03.;30.06.;30.09. i 31.12. u godini. Kamata se obračunava na godišnjem nivou u visini od 3%. Za vreme grejs
perioda interkalarna kamata se obračunavala tromesečno unazad i pripisivala glavnom dugu.
U 2012.godini redovno je vršena otplata dospelih anuiteta.
Struktura stanja i otplata dugoročnog kredita na dan 31.12.2012.god.
Kredit 01.01.12.
Partija
broj
07215/
001
07216/
001
Ukupno
RSD 000
Revaloriz.
01.01.1231.12.12.
RSD 000
213.913,78
22.384
1.758
6.172,10
646
50
220.085,88
23.030
1.808
EUR
Kamata
RSD
000
591
18
609
Otplata
EUR
Stanje 31.12.12.
RSD
000
EUR
RSD 000
93.315,38
11.019
120.598,40
13.714
2.692,36
318
3.479,74
396
96.007,74
11.337
124.078,14
14.110
U skladu sa Zakonom izvršeno je reklasifikovanje dela kredita koji dospeva u roku od godinu dana, i po tom osnovu
izvršeno je preknjižavanje na račun 424, iznos od 98.896,22 eur-a, odnosno 11.246 hilj.din.
Stanje kredita posle raklasifikovanja po partijama je:
- 07215/001
24.475,55 eur
2.784 hilj.din.
- 07216/001
706,37 eur
80 hilj.din.
13
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Dana 08.11.2010.god. zaključen je Ugovor br.205 sa Intesa bankom AD Beograd o odobravanju subvencionisanog
kredita za finansiranje investicija u 2010.god.u visini 100.000 eur-a.Rok vraćanja kredita je 01.11.2014.god gde je
uračunat i period mirovanja otplate glavnice kredita do 01.06.2011.god. Kredit se otplaćuje u 42 rate nakon isteka
perioda mirovanja otplate glavnice kredita, a prema Planu otplate.Za obračun vrednosti duga po ovom Ugovoru
koristi se valutna klauzula, pa utvrdjeni iznos u EUR služi kao osnov za izračunavanje svih obaveza, tako da se
uplate po ovom Ugovoru vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
U 2012.godini redovno je vršena otplata dospelih anuiteta.
Struktura stanja i otplata kredita na dan 31.12.2012.god
Revaloriz.
Kredit 01.01.12.
Partija
01.01.12broj
31.12.12.
EUR
RSD 000
RSD 000
54-42083.333,35
8.720
738
1303798.2
Otplata
EUR
30.952,35
Stanje 31.12.12.
RSD 000
3.501
EUR
52.381,00
RSD 000
5.957
U skladu sa Zakonom izvršeno je reklasifikovanje dela kredita koji dospeva u roku od godinu dana, i po tom osnovu
izvršeno je preknjižavanje na račun 424, iznos od 26.190,45 eur-a ,odnosno 2.979 hilj.din.
Stanje kredita posle reklasifikovanja iznosi 26.190,55 eur, odnosno 2.978 hilj.din.
11. Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze imaju sledeću strukturu:
2012
2011
Deo dugoročnog kredita do 1 godine
Ostale kratkoročne finansijske obaveze – Onicom Beograd
14.225
28.655
13.609
33.205
Ukupno:
42.880
46.814
Ostale kratkoročne obaveze prema Onicom - Beograd nastale su po osnovu Aneksa IX Ugovora o zajmu od
11.01.2012.god. na iznos od 40.000 hilj.din. sa mogućnošću dogovora oko produženja roka.U toku godine zajam je
vraćen u iznosu od 6.900 hilj.din.
12. Obaveze iz poslovanja
Primljeni avansi
Dobavljači u zemlji – ostala povezana pravna lica - Onikom
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ukupno:
14
2012
2011
2.867
1.635
5.824
3.053
11.842
436
28.489
15.331
18.163
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Obaveze za primljene avanse u iznosu od 2.867 hilj.din.(2011.god.-3.053 hilj.din.) imaju sledeću strukturu:
2012
2011
- Primljeni avansi u zemlji
- Primljeni avansi iz inostranstva
2.685
182
2.482
571
Ukupno:
2.867
3.053
Primljeni avansi u zemlji odnose se na:
2012
- Elektromreža Srbije - Beograd
- Beogradelektro - Beograd
- Tim cop doo - Temerin
- Enbi energobeoinženjering - Beograd
- Mont projekt doo – Novi Beograd
- Ostali primljeni avansi
1.497
500
384
204
71
29
Ukupno:
2.685
Primljeni avansi iz inostranstva odnose se na:
2012
- Ramel - Nikšić
- Elektroelement - Skoplje
164
Ukupno:
182
18
Obaveze prema dobavljačima u iznosu od 18.163 hilj.din(2011.god.-11.842 hilj.din.) imaju sledeću strukturu:
2012
2011
- Dobavljači u zemlji
- Dobavljači u zemlji za nefakturisane nabavke
18.092
71
11.842
-
Ukupno:
18.163
11.842
Veći deo obaveza prema dobavljačima u zemlji odnosi se na:
2012
- Pacomm - Beograd
- Centar za vazduhoplovno modelarstvo - Beograd
- Kompanija Dunav osiguranje - Zaječar
- Fero elektro komerc - Beograd
- Securitas SE doo - Beograd
- Elektrotehna doo – Novi Sad
- Interprogres FT - Inđija
- ED Jugoistok - Zaječar
- Ostali dobavljači u zemlji
2.019
1.154
1.141
1.047
806
743
668
663
9.851
Ukupno:
18.092
15
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu odnose se na:
2012
- Biesterfeld - Zagreb
5.824
Ukupno:
5.824
13. Ostale kratkoročne obaveze
2012
2011
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
Druge obaveze
8.406
382
7.608
318
Ukupno:
8.788
7.926
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada u iznosu od 8.406 hilj.din. (2011.god.- 7.608 hilj.din.) odnose se na:
2012
2011
- Obaveze za neto zarade
- Obaveze za porez na zarade
- Obaveze za doprinos na teret radnika
- Obaveze za doprinos na teret poslodavca
- Obaveze za neto naknade koje se refundiraju
- Obaveze za porez i doprinos na teret radnika koje se refundiraju
- Obaveze za porez i doprinos na teret poslodavca koje se refundiraju
5.196
675
1.236
1.236
39
14
10
4.792
596
1.087
1.087
29
10
7
Ukupno:
8.406
7.608
2012
2011
- Obaveze prema zaposlenima
- Ostale obaveze - članarine komorama
360
22
297
21
Ukupno:
382
318
2012
2011
Obračunati troškovi tekućeg perioda
668
79
128
545
10
213
Ukupno:
875
768
Druge obaveze u iznosu od 382 hilj.din.(2011 god.-318 hilj.din.) odnose se na:
14. Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i PVR
Obaveze za porez na dodatu vrednost
Obaveze za ostale poreze i doprinose
16
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Obaveze za PDV imaju sledeću strukturu:
2012
2011
- Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje
- Obaveza za PDV
32
636
3
542
Ukupno:
668
545
2012
2011
- Obaveze za poreze i druge dažbine
- Ostale obaveze za poreze i doprinose
48
31
10
Ukupno:
79
10
Obaveze za ostale poreze i doprinose odnose se na:
Obračunati troškovi tekućeg perioda u iznosu od 128 hilj.din. odnose se na kamatu po kreditima za mesec decembar
koja dospeva za plaćanje u januaru 2013.god.
15 .Odložene poreske obaveze
2012
2011
Odložene poreske obaveze
3.839
2.277
Ukupno:
3.839
2.277
Odložene poreske obaveze u iznosu od 3.839 hilj.din.(2011.god. - 2.277 hilj.din.) nastale su na osnovu razlike
neotpisane vrednosti osnovnih sredstava po poreskim propisima i neotpisane vrednosti po računovodstvenim
propisima.
16. Povezana pravna lica
Društvo ima povezano pravno lice i to: „Onikom“ d.o.o. iz Beograda koje se bavi izvođenjem, projektovanjem i
ispitivanjem elektroenergetskih objekata i instalacija. Obelodanjivanje se vrši sa relevantnim MRS-om.
Promet potraživanja i obaveza između povezanih pravnih lica vrši se u skladu sa poslovnom politikom društva (kao i
prema drugim poslovnim partnerima).
Struktura prometa u 2012.god. i stanja na kraju godine sa povezanim pravnim licem Onicom – Beograd
P.S. 01.01.12.
Saldo 31.12.12.
Konto
Naziv
Dugovni promet Potražni promet
Dug.
Pot.
Dug.
Pot.
20100 Kupci u zemlji
771
21.240
(22.011)
42900 Kratkoročne obaveze
33.205
(6.900)
2.350
28.655
43200 Dobavljači u zemlji
(6.404)
8.039
1.635
17
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
III PREGLED POZICIJA BILANSA USPEHA
1. Poslovni prihodi
2012
2011
Prihodi od prodaje
- Robe na domaćem tržištu
- Proizv. i usluga - pov.pr. lice - Onicom
- Proizvoda i usluga u zemlji
- Proizvoda i usluga u inostranstvu
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
- Prihodi od upotrebe proizvoda za nekretnine i opremu
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
289.153
21.827
5.825
188.930
72.571
4.522
4.522
15.445
3.591
270.284
6.015
589
208.085
55.595
2.646
2.646
1.152
1.421
Ukupno:
312.711
275.503
Prihodi su iskazani u skladu sa napomenom 3.1.
Struktura prihoda od prodaje robe na domaćem tržištu je sledeća:
2012
2011
- Prihodi od prodaje robe pov. prav. licu- Onicom
- Prihodi od prodaje robe ostalih kupaca
11.940
9.887
4.400
1.615
Ukupno:
21.827
6.015
Najveci prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu ostvareni su od sledećih kupaca:
2012
- Energotehnika južna bačka - Novi Sad
- Gat - Novi Sad
- Elektrošumadija - Mladenovac
- Beogradelektro - Beograd
- Tim cop Doo - Temerin
- Elektrovat Doo - Beograd
- Loznicaelektro - Loznica
- TENT Doo ogranak TENT A - Obrenovac
- Onicom Doo - Beograd
- Comel - Beograd
- Ostali kupci
21.810
16.271
12.475
8.723
8.235
7.610
6.153
6.147
5.601
4.843
96.887
Ukupno:
194.755
18
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Najveći prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu ostvareni su od sledećih kupaca:
2012
- Energo Group - Sarajevo
- Kaldera company - Laktaši
- Falcon - Bjeljina
- Batara - Podgorica
- Baranka - Bar
- Elnos BL - Banja Luka
- Elmos - Skoplje
- Ostali kupci
19.693
13.625
10.068
6.871
6.828
3.641
3.020
8.825
Ukupno:
72.571
Prihodi od aktiviranja učinka u iznosu od 4.522 hilj.din.odnose se na izradu alata za livenje za potrebe proizvodnje.
Na osnovu obračuna nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda došlo je do promene vrednosti zaliha učinka.
Zalihe nedovršene proizvodnje smanjene su za 5.140 hilj.din. a zalihe gotovih proizvoda povećane su za 20.585
hilj.din. što čini povećanje zaliha u iznosu od 15.445 hilj.din.
Ostali poslovni prihodi u iznosu od 3.591 hilj.din. odnose se na:
Prihode od subvencija
- Ugovor br. 204. od 24.05.2012.god. sklopljen sa Nacionalnom Agencijom za regionalni razvoj o dodeli
bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti-razvoj novog proizvoda u iznosu od 1.200 hilj.din.
- Ugovor br. 322 od 26.07.2012.god. sklpoljen sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj o dodeli
bespovratnih sredtava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u iznosu od
108 hilj.din.
- Ugovor br. 310 od 18.07.2012.god. sklopljen sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza o dodeli
sredstava za aktivnost sertifikacije proizvoda u iznosu od 1.500 hilj.din.
Prihodi od subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje
- Ugovor br. 2910-10162-1/2011 od 07.04.2011.god. sklopljen sa Nacionalnom službom za zapošljavanje gde je
predmet ugovora zapošljavanje osobe sa invaliditetom na neodredjeno vreme, bez radnog iskustva u trajanju od 12
meseci. Preduzeće je zaposlilo jednog radnika od 04.04.2011 i NSZ je do 31.12.2012. refundirala sredstva u iznosu
od 127 hilj.din.
- Ugovor br. 2900-15423-101/2011 od 31.08.2011. sklopljen sa Nacionalnom službom za zapošljavanje gde je
predmet ugovora zapošljavanje po programu "Prva šansa 2011."Preduzeće je zaposlilo dva radnika od 01.09.2011. i
NSZ je do 31.12.2012 refundirala sredstva u iznosu od 656 hilj.din.
2. Poslovni rashodi
2012
2011
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
- Troškovi proizvodnih usluga
- Nematerijalni troškovi
(21.101)
(102.420)
(103.813)
(15.902)
(31.805)
(14.387)
(17.418)
(5.905)
(112.014)
(90.431)
(15.439)
(28.401)
(14.841)
(13.560)
Ukupno:
(275.041)
(252.190)
Rashodi su iskazani u skladu sa napomenom 3.1.
19
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Troškovi materijala u iznosu od 102.420 hilj.din. (2011.god.-112.014 hilj.din.) odnose se na:
2012
2011
- Troškove materijala za izradu
- Troškove ostalog materijala
- Troškove goriva i energije
(95.076)
(586)
(6.758)
(106.233)
(477)
(5.304)
Ukupno:
(102.420)
(112.014)
Troškovi zarada u iznosu od 103.813 hilj.din. (2011.god.-90.431 hilj.din.) odnose se na:
2012
2011
(77.756)
(13.919)
(351)
(1.135)
(10.652)
(67.349)
(12.055)
(1.136)
(454)
(9.437)
(103.813)
(90.431)
2012
2011
- Troškove amortizacije
- Troškove rezervisanja
(10.666)
(5.236)
(10.222)
(5.217)
Ukupno:
(15.902)
(15.439)
2012
2011
- Troškove usluga na izradi učinaka
- Troškove transportnih usluga
- Troškove usluga održavanja
- Troškove zakupnina
- Troškove sajmova
- Troškove reklame i propagande
- Ostale proizvodne usluge (pregled transporta, carinjenje i sl.)
(2.654)
(2.504)
(1.700)
(91)
(448)
(904)
(6.086)
(2.103)
(2.586)
(3.154)
(136)
(346)
(1.781)
(4.735)
Ukupno:
(14.387)
(14.841)
- Troškove zarada i naknada zarada
- Troškove poreza i doprinosa na teret poslodavca
- Troškove po ugovorima o delu, privrem.i povr.posl.
- Troškove otpremnina za odlazak u penziju i tehn. višak
- Ostale lične rashode
Ukupno:
Troškovi amortizacije i rezervisanja odnose se na:
Troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 14.387 hilj.din. (2011.god.-14.841 hilj.din.)
20
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Nematerijalni troškovi u iznosu od 17.418 hilj.din. (2011.god.-13.560 hilj.din.) odnose se na:
2012
2011
- Troškove neproizvodnih usluga
- Troškove reprezentacije
- Troškove premije osiguranja
- Troškove platnog prometa
- Troškove članarina
- Troškove poreza
- Ostale nematerijalne troškove
(12.659)
(1.627)
(790)
(8.700)
(1.615)
(1.116)
(771)
(236)
(356)
(766)
Ukupno:
(17.418)
(13.560)
(1.005)
(700)
(270)
(367)
Nakon iskazanih prihoda i rashoda iz redovnog poslovanja ostvarena je poslovna dobit u iznosu od 37.670 hilj.din.
(2011.god. - 23.313 hilj.din.)
3. Finansijski prihodi
2012
2011
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekta valutne klauzule
20
1.765
280
24
1.071
1.402
Ukupno:
2.065
2.497
2012
2011
- Kamata od poslovnih banaka
20
24
Ukupno:
20
24
Pozitivne kursne razlike u iznosu od 1.765 hilj.din. (2011.god.- 1.071 hilj.din.) odnose se na:
2012
2011
Finansijski prihodi iskazani su u skladu sa napomenom 3.1. i 3.2.
Prihodi od kamata u iznosu od 20 hilj.din. (2011.god.- 24 hilj.din.) odnose se na:
- Preračun ino potraživanja na srednji kurs EUR-a 31.12.2012.
- Potraživanja od ino kupaca tokom godine
- Obaveze prema ino dobavljačima tokom godine
- Preračun deviznih računa na srednji kurs EUR-a 31.12.2012.
Ukupno:
59
799
371
536
411
441
90
1.765
1.071
129
Prihodi po osnovu efekta valutne klauzule u iznosu od 280 hilj.din. nastale su iz obračuna po dugoročnom kreditu,
kod Fonda za razvoj.
21
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
4. Finansijski rashodi
2012
2011
Rashodi od kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekta valutne klauzule
(1.069)
(1.271)
(2.826)
(1.919)
(962)
(763)
Ukupno:
(5.166)
(3.644)
2012
2011
(907)
(14)
(1)
(147)
(1.831)
(8)
(1)
(79)
(1.069)
(1.919)
Negativne kursne razlike u iznosu od 1.271 hilj.din. (2011.god.- 962 hilj.din.) odnose se na:
2012
2011
- Kursne razlike po potraživanjima
- Kursne razlike po obavezama
- Kursne razlike po obav.i potr. na sred.kurs EUR-a 31.12.12.
- Kursne razlike deviznih rač. na srednji kurs EUR-a 31.12.12.
(358)
(627)
(286)
-
(492)
(453)
(15)
(2)
(1.271)
(962)
Finansijski rashodi iskazani su u skladu sa napomenom 3.1. i 3.2.
Rashodi kamata u iznosu od 1.069 hilj.din. (2011.god.- 1.919 hilj.din.) odnose se na:
- Rashode kamata po dugoročnim kreditima
- Rashode kamata od poslovnih banaka
- Rashode kamata-PTT
- Rashode kamata na javne prihode
Ukupno:
Ukupno:
Rashodi po osnovu efekta valutne klauzule u iznosu od 2.826 hilj.din. nastale su iz obračuna po dugoročnom kreditu
kod Fonda za razvoj u iznosu od 2.088 hilj.din. i kod Intese banke u iznosu od 738 hilj.din.
5. Ostali prihodi
2012
2011
Dobici od prodaje osnovnih sredstava
Dobici od prodaje materijala
Viškovi materijala
Naplaćena otpisana potraživanja
Pozitivni efekti ugovorene zaštite od rizika
Prihodi od smanjenja obaveza
Ostali nepomenuti prihodi
Uskladjivanje potraživanja za avanse
1.536
140
408
1
1.692
26
111
1.886
74
12
210
2.245
-
Ukupno:
3.803
4.538
Iskazane vrednosti u ostalim prihodima u skladu su sa napomenom 3.1.
22
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
Pozitivni efekti ugovorene zaštite od rizika u iznosu od 408 hilj.din.(2011.god.-210 hilj.din.) odnose se na efekat
revalorizacije za prodate društvene stanove.
Ostali nepomenuti prihodi u iznosu od 1.692 hilj.din. odnose se na:
- prihode od prodaje otpada u iznosu od 1.380 hilj.din.
- prihodi od naplaćenih šteta od Dunav osiguranja u iznosu od 312 hilj.din.
6. Ostali rashodi
2012
2011
Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina i opreme
Gubici od prodaje materijala
Manjkovi materijala
Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja
Rashodi po osnovu rashodovanja repromaterijala
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvređenje potraživanja od kupaca
(233)
(946)
(130)
(51)
(1.523)
(4.220)
(124)
(1.727)
(91)
(271)
(152)
(2.679)
(1.189)
Ukupno:
(7.103)
(6.233)
Iskazane vrednosti u ostalim rashodima u skladu su sa napomenom 3.1.
Trošak po osnovu rashodovanja nekretnina i opreme u iznosu od 233 hilj.din. nastao je na osnovu popisa gde su
rashodovana sredstva koja nisu više za dalju upotrebu.
Trošak po osnovu rashodovanja materijala u iznosu od 51 hilj.din. nastao je na osnovu popisa gde je rashodovan
materijal koji nije više za upotrebu u procesu proizvodnje.
Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od 1.523 hilj.din. odnose se na:
- Kazne za privredne prestupe i prekršaje u iznosu od 112 hilj.din.
- Sponzorstvo za hum,sport. i zdravstvene namene u iznosu od 17 hilj.din. i to:
- Tehničkom fakultetu u Boru za organizaciju1.Studenskog simpozijuma-Reciklažne tehnologije i održivi razvoj
u iznosu od 7 hilj.din.
- Nezavisnom sindikatu policije za organizaciju radničko sportskih susreta u Donjem Milanovcu u iznosu od 10
hilj.din.
- Trošak po osnovu prodaje otpada u iznosu od 1.293 hilj.din.
- Ostali nepomenuti troškovi u iznosu od 22 hilj.din.
- Trošak po osnovu rekreacije radnika u iznosu od 79 hilj.din.
Dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja iznosi 31.269 hilj.din.(2011.god.-20.471 hilj.din.).
7. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
Iznos od 333 hilj.din odnosi se na trošak koji nije materijalno značajan.
Dobitak pre oporezivanja iznosi 30.936 hilj.din.(2011.god.-20.432 hilj.din.).
23
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
8. POREZ NA DOBITAK
Tekući poreski rashod
Računovodstveni dobitak
Uvećanje:
- Troškovi koji nisu dokumentovani
- Ispravka vrednosti pojed.potr.od lica kojima se istovremeno dugije
- Kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza
- Novčane kazne i penali
- Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti
- Obračunate, a neisplaćene otpremnine po osnovu prestanka rada
- Amortizacija za računovodstvene svrhe
- Rashodi po osnovu reprezentacije
- Ispravka vrednosti potraživanja koja nisu bila uključena u prihode, nisu
otpisana kao nenaplativa i nije pružen dokaz o neuspeloj naplati
- Porezi,doprinosi,takse i dr.javne dažbine koje nisu plaćene u por.periodu
- Ispravke vred.pojed. potraž.koje su bile priznate na teret rashoda
Umanjenje:
Amortizacija za svrhe oporezivanja
- Obračunate otpremnine u prethodnom periodu a isplaćene u ovom periodu
- Porezi,dopr,takse i dr.javne dažbine plaćene u pores.periodu a koje nisu bile
plaćene u prethodnom poreskom periodu
Oporezivi dobitak
Tekući poreski rashod po stopi od 10%
Umanjenje obračunatog poreza
2012
2011
30.936
20.432
17
2.143
147
112
79
195
10.666
34
14
1.070
79
252
80
160
10.222
202
78
48
-
271
(13.724)
(160)
-
(13.563)
(165)
(89)
30.507
3.051
(3.051)
19.029
1.903
-
-
Obračunati porez na dobitak
(1.903)
Umanjenje obračunatog poreza izvršeno je na osnovu poreskog kredita za tekući period u iznosu od 3.021 hilj.din. i
poreskog kredita iz ranijih godina u iznosu od 30 hilj.din. Neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na
račun poreza na dobit iz budućih perioda iznosi 1.689 hilj.din.
9.
Odloženi poreski rashodi perioda
Računovodstvena osnovica sredstava
Poreska osnovica sredstava
Kumulativna odložena poreska obaveza
Odloženi poreski period - 15%
Odložena poreska obaveza (P.S. računa 498)
Godišnji odloženi poreski rashod
Odloženi poreski rashodi iskazani su u skladu sa napomenom 3.11.
Neto dobitak iznosi 29.374 hilj.din.(2011.god.-20.109 hilj.din.)
24
2012
2011
152.842
127.249
25.593
3.839
2.277
152.998
130.230
22.768
2.277
1.954
1.562
323
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
FMT ZAJEČAR AD
(Svi iznosi su izraženi u RSD 000, osim ako nije drugačije navedeno)
IV. DOGADJAJI NAKON DANA BILANSA STANJA
Odlukom Direktora br.121/13 od 21.02.2013.god. odobreni su finansijski izveštaji za izdavanje i dostavljanje
nadležnim institucijama.
Srednji kursevi deviza utvrdjeni su na medjubankarskom tržištu deviza i primenjeni za primenu deviznih pozicija.
Bilans stanja u dinarima za pojedine glavne valute su bili sledeći:
Oznaka valute
EUR
USD
Važi za
Srednji kurs:
31.12.2012.
1
1
113,7183
86,1763
Šef računovodstva,
_________________________
Snežana Nikolić
31.12.2011.
104,6409
80,8662
Direktor,
_________________________
Momir Kulić,dipl.ing.el
Finansijski direktor,
_________________________
Jelena Živulović,dipl.ecc
25
Download

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА