Списък с публикации
на д-р Бисер Банчев
Книги
България и Югославската криза (1989 – 1995). София: УИ „Св. Климент Охридски”,
2009, 304 с., 7 ил.
Отзиви
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=39cd8924-8590-4669-bc91f47193e29c4c&articleId=562d424b-1619-4725-bf4c-8b54dc648761
http://anamnesis.info/news/n-733.html
http://www.balkanstudies.bg/index.php/bg/nauchna-deinost/izdania/27-bulgaria-i-jugoslavskatakriza.html
Книги – съставител
Сигурността в Югоизточна Европа и Близкия Изток - младите хора като фактор за
(не)стабилност. Сборник материали от конференция, София, Институт за национални
изследвания, 1999
Статии и глави от книги
Югославската криза и политиката на Германия през втората половина на
1991 година - сп. Международни отношения, 2003, №2, с. 43-58.
http://spisaniemo.bg/articles/2003/2/611-yugoslavskata-kriza-i-politikata-na-germaniyaprez-vtorata-polovina-na-1991-godina
Краят на гръцко-българското геополитическо партньорство (Несъстоялата се
гръцко-българо-сръбска среща през септември 1991) - сп. Геополитика, 2005, №3, с.
39-47.
http://geopolitica.eu/2005/209-krayat-na-gratsko-balgarskoto-geopoliticheskopartnyorstvo
Ливанизация срещу балканизация в българския външнополитически речник
през 1991 година - сп. Минало, 2005, №3, с. 88-91.
Как България предотврати подялбата на Македония през 1991 г. - сп.
България-Македония, 2005, №4, с. 19-23.
Ембаргото на ООН срещу С Р Югославия и позицията на България (Случаят
“Бихач”). – сп. Международни отношения, 2005, №6, с. 109-118
http://spisaniemo.bg/articles/2005/6/504-embargoto-na-oon-sreshtu-sr-yugoslaviya-ipozitsiyata-na-bulgariya-sluchayat-bikhach
България и Югославската криза (1989 – 1995 г.) – сп. АНАМНЕЗА, 2008, №2,
с. 159-185.
http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi7-B.Banchev/B.Banchev.html
Дунав като инструмент за геополитически натиск - сп. Геополитика, 2008,
№4, с. 33-41.
http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/377-dunav-kato-intrument-za-geopoliticheski-natisk
Югоембаргото и транспортната блокада на България - сп. Геополитика, 2008,
№5, с. 32-42.
http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/336-yugoembargoto-i-transportnata-blokada-nabalgariya
САЩ срещу Югославия през 1984? (Недоразумения около Директива 133 на
президента Рейгън) – сп. АНАМНЕЗА, 2008, №3, с. 145-165.
http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi8-Banchev/Banchev.html
Европейският път на Югославия – сп. Международни отношения, 2008, №56, с. 133-142.
http://spisaniemo.bg/articles/2008/5-6/172-evropeiskiyat-put-na-yugoslaviya
Дунав като обект на геополитическо съперничество - сп. Геополитика, 2009,
№2, с. 34-44.
http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/241-dunav-kato-obekt-na-geopoliticheskosapernichestvo
Въпросът за българското малцинство в Югославия според документацията на
ООН от 1994-1995 година - сп. Исторически преглед, 2009, №1-2, с. 131-140.
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=b89fc1c7-ad26-41b8-851df9c1723b0b39&articleId=b08a3c71-30d5-4b97-b813-964a8c73f3a2
Възстановяването на Черногорската държавност като отхвърляне на
наследството на Парижката мирна конференция. – В: Европа: народи и граници.
Версайският мир и неговото наследство. София, Парадигма, 2010, с.287 – 294.
Неглижирането на историческата легитимност. Новите стари държави
Сърбия и Черна гора като наследници на Югославия и/или на себе си. – В: М.
Баръмова (съст.) Годишник Collegium Historicum, т.1, София, ИК „Гутенберг“, 2011,
с.172 – 198.
2
Neglecting Historical Legitimacy: The new old States Serbia and Montenegro as
Successors to Yugoslavia and/or to themselves - in: Etudes Balkaniques (Sofia), 2011, №
2-3, p. 51-78.
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=92d55caf-b072-40a5-ba12d9d90cf9b71f&articleId=41e2a2e7-c922-4e1c-a79e-c43d92e06480
Bugarska i kriza oko Bihaća 1993. godine - in: Tokovi istorije (Beograd), 2011,
№1, p.127-136.
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2610066&page=7&sort=8&stype=0&
backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d10066
How Balkanization replaced Lebanization during the break up of Yugoslavia- in:
Etudes Balkaniques (Sofia), 2012, №1, p. 43-52.
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=6e8d7aef-8028-40e0-8eee4cc8e0b8a65e&articleid=2f5a4369-c3e1-4d6c-b898-9bcd0086e727#a2f5a4369-c3e1-4d6c-b8989bcd0086e727
Сърбия – трудното разделяне с историята. – В: Балканите през първото
десетилетие на ХХI век. София, Парадигма, 2012, с.318 – 349.
Черна гора – пренебрегваната република. – В: Балканите през първото
десетилетие на ХХI век. София, Парадигма, 2012, с.431 – 451.
Србија у политици ЕУ 1991-2006. - Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i
bezbednosna politika EU. (Zbornik radova), Beograd, Institut za međunarodnu politiku I
privredu, 2012, p. 127-136.
Научно-популярни статии
Ислямската интерпретация на терора – от Хасан Ас Сабах до Осама бин Ладен.
http://analitichen.pogled.info/news/37316/Islyamskata-interpretatsiya-na-terora-ot-Hasan-AsSabah-do-Osama-Bin-Laden
Документален филм „София-столица на Византия без граници” за работата на ХХIIя международен конгрес за византийски изследвания - сценарист.
http://balkanstudies.bg/index.php/bg/novini/81-sofia-stolica-na-vizantia-bez-granici.html
3
Download

Пълен списък на публикациите