GMO
Jelena Ostojić
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
Šta je genetski modifikovana hrana?
• Pod GMO (genetski modifikovanim organizmima)
podrazumevamo poljoprivredne biljke koje su kreirane za
ljudsku i životinjsku ishranu upotrebom najnovije biotehnologije. GMO je transformisan uvođenjem jednog ili
više transgena ili modifikacijom postojećih gena.Biljke se
modifikuju u laboratorijama da bi se dobila željena
svojstva kao što su bolja otpornost na
herbicide ili povećanje hranjive vrednosti
biljke. Tradicionalno se to radilo kroz
ukrštanje, ali to uzima mnogo vremena.
Genetski inženjering može da stvori biljku sa tačno
željenim osobinama vrlo brzo i tačno.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
Šta je genetski modifikovana hrana?
• Na primer, naučnici mogu da izoluju gen odgovoran za
otpornost na sušu i da ga ubace u biljku druge vrste.
Nova, genetski modifikovana biljka, biće otporna na
sušu.
• Pored toga što se geni mogu prebacivati iz jedne biljke u
drugu, moguće je u neku biljku ubaciti
gene iz organizama koji nisu biljke
(npr. iz tzv. b.t. bakterije, iz ribe...).
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti za GMO?
• Na svetu ima preko šest milijardi stanovnika i predviđa se da će
se taj broj duplirati kroz 50 godina. Sa GMO je moguće
prehraniti toliki broj iz više razloga. GMO omogućava:
Smanjenje količine upotrebljenih pesticida
– Poljoprivrednici redovno koriste velike količine hemijskih
pesticida. Potrošači nisu voljni da jedu hranu koja je tretirana
pesticidima zbog mogućeg rizika po zdravlje i zagađenja
okoline. Uzgajanje GM hrane kao što je b.t. kukuruz (koji ima
gen b.t. bakterije zahvaljujući kojem proizvodi sopstveni
posticid protiv nekih insekata koji ih
napadaju) će bitno smanjiti cenu
kukuruza na tržištu i čuvati okolinu.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti za GMO?
Otpornost na herbicide
• Poljoprivrednici koriste velike količine različitih herbicida.
Proizvodnja GM kukuruza ili soje koji su tako
modifikovani da su otporni na određene vrste snažnih
herbicida (koji se upotrebljavaju jedanput, a ne više puta)
omogućava da se smanji
količina upotrebljenih herbicida
čime se smanjuje cena
proivođenja biljke i uništavanje
okoline.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti za GMO?
Otpornost na bolesti
• Postoji mnogo vrsta bakterija, gljivica i virusa koji
prouzrokuju biljne bolesti. Naučnici rade na pravljenju
genetski modifikovanih biljaka koje su otporne na te
bolesti.
Otpornost na hladnoću
• Iznenadni mraz može uništiti osetljive zasade. Gen protiv
smrzavanja uzima se iz riba koje žive u hladnim
vodama i ubacuje u biljke kao što su
duvan i krompir. Te biljke mogu da
podnesu temperature koje bi inače
uništile nemodifikovane zasade.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti za GMO?
Otpornost na sušu i zaslanjenost tla
• S porastom broja stanovnika, sve više zemljišta se koristi
za stanovanje umesto za proizvodnju hrane. Zato je
neophodno da se uzgajaju poljoprivredne biljke na
lokacijama koje nisu za to sasvim pogodne. Pravljenje
biljaka koje mogu da podnesu duži sušni period ili
povećanu zaslanjenost zemljišta pomaže
poljoprivrednicima da uzgajaju biljke na područjima
na kojima to ranije nije bilo moguće.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti za GMO?
Sprečavanje komplikacija koje nastaju
usled loše uhranjenosti
• Loša uhranjenost je česta pojava u zemljama trećeg
sveta gde se ishrana ljudi bazira uglavnom na jednoj
poljoprivrednoj biljci, na primer, na pirinču. Pirinač ne
sadrži adekvatnu količinu svih neophodnih sastojaka koji
su potrebni za uravnoteženu ishranu.
• Na primer, slepilo usled nedostatka vitamona A je čest
problem u zemljama u rаzvoju. Uzgoj genetski
modifikovanog pirinča koji sadrži dodatne vitamine i
minerale to može sprečiti.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti za GMO?
”Jestive” vakcine
• Lekovi i vakcine su često skupi i nekad zahtevaju
posebne uslove skladištenja koje nije uvek moguće
obezbediti u zemljama trećeg sveta. Naučnici rade na
tome da razviju “jestive” vakcine koje se unose preko
paradajza i krompira. Ovakve vakcine bi bilo jeftinije
transportovati, skladištiti i davati nego tradicionalne koje
se daju kroz injekcije.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
Zaključak zastupnika GMO
• GM hrana ima potencijal da reši veliki deo problema
vezanih za glad i lošu ishranu i da pomogne u
sprečavanju uništavanja okoline. Tu mogućnost ne
možemo ignorisati. Genetski inženjering će biti
neizbežan u budućnosti. Međutim, proizvodnja GMO se
mora sprovoditi sa velikom opreznošću da bismo izbegli
nenameravani loš uticaj na ljudsko zdravlje i okolinu.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti protiv GMO?
Nenameravano nanošenje štete drugim organizmima
• Npr, polen iz b.t. kukuruza (koji vetar prenosi na biljke
koje koriste gusenice) je prouzrokovao visoku stopu
smrtnosti gusenica kraljevskog leptira.
B.t. otrov ubija larve mnogih vrsta insekata.
Nije moguće proizvesti b.t. otrov koji
bi selektivno ubijao samo insekte koji
oštećuju kukuruz, a da ostane bezopasan
za druge insekte.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti protiv GMO?
Smanjenje efikasnosti pesticida
• Postoji bojazan da, kao što su neke vrste insekata stekle
imunitet na DDT, insekti mogu postati imuni na b.t. ili
neke druge poljoprivredne biljke koje
su genetski modifikovane da proizvode
sopstvene pesticide.
Stvaranje monopola
• Razvijene zemlje mogu monopolizovati
GMO tehnologiju i tako marginalizovati
zemlje u razvoju.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti protiv GMO?
Nenameravano prenošenje gena na druge vrste
• Postoji mogućnost da se genetski modifikovane biljke
koje su otporne na herbicide ukrste sa korovom što bi
rezultiralo time da se geni za otpornost na herbicide
prenesu sa tih biljaka na korove. Ti “superkorovi” bi
takođe stekli otpornost na herbicide.
• Ubačeni geni bi se mogli preneti na nemodifikovane
vrste koje rastu u susedstvu što može imati nepredvidive
posledice.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti protiv GMO?
Upotreba GMO predstavlja rizik po ljudsko zdravlje
• Alergije
– Postoji mogućnost da ubacivanje gena u neku biljku može
prourokovati alergijsku reakciju.
• Može dovesti do otpornosti ljudi na antibiotike
– Primena genetskih markera otpornih na antibiotike je izazvala
strah od rasta otpornosti na antibiotike kod čoveka i životinja kao
rezultat prelaska gena iz GM biljaka na bakterije u digestivnom
traktu.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti protiv GMO?
Upotreba GMO predstavlja rizik po ljudsko zdravlje
• Generalno, smanjena je hranjiva vrednost GM hrane
• Nepoznati efekti na ljudsko zdravlje
– Pored željenih efekata, genetska modifikacija biljaka može
prouzrokovati neočekivane neželjene uticaje na ljudsko zdravlje. Kad
naučnici ubacuju određene gene u organizme koji ih inače nemaju,
teško je predvideti kakvu će interakciju uvedeni geni imati sa
postojećim i koji su mogući efekti na ljude i okolinu.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti protiv GMO?
Upotreba GMO predstavlja rizik po ljudsko zdravlje
• GM hrana sadrži nižu količinu fitoestrogena koji štiti
od srčanih bolesti i kancera
• Smanjena je količina proteina u GM hrani
• Toksična je
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
• Koji su argumenti protiv GMO?
Ekonomski razlozi
• Proizvodnja GMO je složen i skup proces i kompanije
koje se time bave, naravno, žele da povrate uloženi
novac i da obezbede profit. Patentirano je mnogo novih
GM biljaka tako da ograničavanje i zabranjivanje novih
patenata predstavlja veliki problem za te kompanije. S
druge strane, zaštitnici potrošača su zabrinuti da će
patentiranje tih novih biljaka toliko povisiti cenu semena
da mali poljoprivrednici i zemlje u razvoju neće moći da
ga priušte što će dovesti do produbljivanja jaza između
bogatih i siromašnih.
Neki protivnici proizvodnje GMO tvrde da je
genetsko modifikovanje prirodnih vrsta
NEPRIRODNO i zbog toga neprihvatljivo.
Na skorašnjem
referendumu u
Kaliforniji odlučeno je
da nije obavezno
navesti da je hrana
genetski
modifikovana. Glavni
argument u prilog
ovakve odluke je bio
da bi to povisilo
troškove i cenu
proizvoda.
U Evropi je
obeležavanje
obavezno.
GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
Literatura:
•
•
•
•
Myhr, Anne Ingeborg;Traavik, Terje, “Genetically Modified (GM)
Crops: Precautionary Science and Conflicts of Interests”,
Journal of Agricultural and Environmental Ethics; 2003; 16, 3;
ProQuest Central pg. 227
Hrana dobivena korištenjem genetski modificiranih organizama
(GMO)
Deborah B. Whitman, Genetically Modified Foods: “Harmful or
Helpful?”, Discovery Guides © 2000 CSA Released April 2000
M. Bongyu, G. Billingsley, M. Younis, “Genetically Modified Foods
and Public Health Debate: Designing Risks”, 2004, Public
Administration & Management Volume 13, Number 3, 191-217
Download

GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI Jelene Ostojić