PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DRVNE BIOMASE
PRIRUČNIK O GORIVIMA
IZ DRVNE BIOMASE
PROIZVODNJA | ZAHTJEVI KVALITETE | TRGOVINA
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DRVNE BIOMASE
PROIZVODNJA | ZAHTJEVI KVALITETE | TRGOVINA
WWW.BIOMASSTRADECENTRES.EU
Glavni autori
Valter Francescato, Eliseo Antonini – AIEL Italian Agriforestry Energy Association
(Talijansko udruženje za energiju iz agrošumarstva) – www.aiel.cia.it
Luca Zuccoli Bergomi – Odjel TeSAF (Odjel za zemljišta i agronomske i šumarske sustave),
Sveučilište u Padovi – www.tesaf.unipd.it
Suautori
Christian Metschina – Lk-Stmk, Styrian Chamber of Agriculture and Forestry
(Komora za poljoprivredu i šumarstvo Štajerske) – www.lk-stmk.at
Christian Schnedl – WVB-Stmk GmbH, Styrian Forest Owners Association
(Udruženje vlasnika šume Štajerske) – www.waldverband-stmk.at
Nike Krajnc – SFI, Slovenian Forestry Institute (Slovenski institut za šumarstvo) – www.gozdis.si
Kajetan Koscik, Piort Gradziuk – POLBIOM, Polish Biomass Association
(Poljska udruga za biomasu) – www.polbiom.pl
Gianfranco Nocentini – ARSIA, (Regionalna agencija za poljoprivredu i šumarstvo Toskane) – www.
arsia.toscana.it
Stefano Stranieri – GAL GAS, Local Action Group of Garfagnana-Lucca
(Lokalna akcijska skupina Garfagnana-Lucca) – www.assogaltoscana.it
Prijevod
Mr. sc. Velimir Šegon, Karlo Rajić, dipl. ing. (REGEA) – www.regea.org
Mihaela Kovačić Kunštek
Fotografije
AIEL, Odjel TeSAF, LK-Stmk
Podržava: IEE/10/115/SI2.591387
Izdavač
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Andrije Žaje 10
10000 Zagreb, Hrvatska
Realizacija
Laser plus d.o.o.
Isključiva odgovornost za sadržaj ove publikacije leži na autorima. Ova publikacija ne odražava
nužna stajališta Europske Unije. Europska komisija nije odgovorna za bilo kakvo korištenje
informacija navedenih u ovoj publikaciji.
Autorsko pravo © 2008 pridržavaju autori
Nijedan dio ovog djela ne smije se reproducirati tiskanjem, kopiranjem ili
na bilo koji drugi način bez pisanog dopuštenja glavnih autora.
SADRŽAJ
UVOD
5
PREDGOVOR
6
1. MJERNE JEDINICE
1.1. Volumen
1.2. Težina
1.3. Omjeri težine/volumena
1.4. Volumen – terminologija
1.5. Masena gustoća glavnih šumskih vrsta
1.6. Nasipna gustoća glavnih krutih biogoriva
1.7. Stope konverzije trupci/cjepanice/drvna sječka
7
7
7
8
8
9
11
11
2. ENERGETSKA VRIJEDNOST
2.1. Mjerne jedinice za toplinsku energiju
2.2. Energija i snaga
2.3. Voda u drvu
2.4. Smanjenje i bubrenje volumena
2.5. Sadržaj vlage
2.6. Kemijski sastav biomase
2.7. Ogrjevna vrijednost i pepeo
2.8. Analitički izračun ogrjevne vrijednosti
2.9. Gustoća energije
2.10. Energetski ekvivalent
15
15
16
17
18
19
20
21
25
27
27
3. PROIZVODNJA CJEPANICA I DRVNE SJEČKE
3.1. Faze rada i radni sustavi
3.2. Uređaji i oprema
3.3. Lanac opskrbe energetskim drvom i njegovi troškovi
29
29
30
36
4. ZAHTJEVI KVALITETE I REFERENTNI STANDARDI
4.1. Tehničke specifikacije cjepanica i drvne sječke
4.2. Instrumenti za brzo određivanje vlage
4.3. Određivanje dimenzija drvne sječke
4.4. Kvalitativni zahtjevi kotlova
4.5. Procesi sušenja drva
4.6. Sušenje cjepanica
4.7. Sušenje drvne sječke
4.8. Sabirno-logistički centri za biomasu (BL&TC)
4.9. Sustavi sušenja
39
39
41
42
43
44
46
50
53
55
5. TROŠKOVI ENERGIJE, TRENDOVI I USPOREDBE
5.1. Troškovi krajnje energije
5.2. Prodaja cjepanica i drvne sječke
5.3. Potrošnja energije i emisije CO2
61
62
63
66
DODACI
A1. Nacrt ugovora o prodaji drvne sječke s energetskom vrijednošću
A2. Primjer Deklaracije o kvaliteti goriva za drvnu sječku
A3. Granične vrijednosti za koncentraciju teških metala u pepelu
biomase koji se koristi na poljoprivrednim zemljištima u Austriji
A4. Primjer cjenika za profesionalnu trgovinu cjepanicama
A5. Kratice i simboli
A6. Međunarodni sustav jedinica
69
69
73
REFERENCE
79
74
75
76
77
5
UVOD
Biomasa je već sada najvažniji obnovljivi izvor energije u Europi, a ima golemi potencijal za daljnji razvoj. Daljnji razvoj biomase trebao bi slijediti neka osnovna načela, poput visoke učinkovitosti konverzije, konkurentnosti i održivosti. Iskustvo dokazuje da
upotreba biomase u proizvodnji topline na najbolji način udovoljava navedenim načelima.
Biomasa za proizvodnju topline može se koristiti u malim jedinicama, poput pojedinačnih kuća, u projektima ugovorne prodaje topline, za područne toplane te u industriji. U svakom slučaju, opskrba visokokvalitetnom biomasom, bez obzira na to radi li
se o ogrjevnom drvu, drvnoj sječki ili prerađenom drvu, od ključne je važnosti za brz
rast ovog tržišta. Da bi se potrošačima konstantno osigurala dostupnost visokokvalitetne sirovine za prodaju potrebne su nove strukture trgovanja. Koncept Sabirno-logističkih centara za biomasu nudi mogućnost da se na lokalnoj i regionalnoj razini
usklade opskrba i potražnja za ogrjevnim drvom, drvnom sječkom i ostalim oblicima
drva u korist i potrošača i proizvođača. Potrebna su transparentna pravila o kvaliteti
sirovine i njezinim specifikacijama da bi se zadobilo povjerenje potrošača u ove nove
lokalne distributere energije.
Predstavljeni priručnik o Sabirno-logističkim centrima za biomasu nudi sve informacije potrebne za razvoj ovog obećavajućeg tržišta nove energije. AEBIOM (Europsko
udruženje za biomasu) zahvaljuje svim sudionicima u projektu te se nada da će ova
publikacija na razini zajednice potaknuti mnoge poljoprivrednike, vlasnike šuma i donosioce odluka da promoviraju lokalno uzgojenu biomasu kao nositelja energije za
održivu opskrbu toplinom u budućnosti. Realizacijom takvog koncepta stvaraju se novi poslovi, izbjegava ispuštanje stakleničkih plinova, snižava trošak grijanja te poboljšava sigurnost opskrbe energijom.
Heinz Kopetz
Predsjednik AEBIOM-a,
Europskog udruženja za biomasu
6
PREDGOVOR
Ovaj je priručnik jedan od glavnih rezultata projekta Sabirno-logističkih centara za biomasu kojeg, u okviru programa Inteligentna energija Europe, podupire Europska
agencija za konkurentnost i inovacije (EACI).
Cilj ove publikacije je unaprijediti profesionalnost lanaca opskrbe cjepanicama i drvnom sječkom na regionalnoj razini podržavanjem implementacije Europske tehničke
specifikacije CEN/TS 14961 na tržištu i u isto vrijeme omogućavanjem bolje usklađenosti između opskrbe i zahtjeva.
Proizvođači su zamoljeni da goriva iz drvne biomase isporučuju u skladu s kvalitativnom klasifikacijom krutih biogoriva koja stoga odgovaraju zahtjevima uređaja za grijanje. Kako bi se potaknulo instaliranje novih modernih sustava grijanja na drvo, ključno je da opskrba cjepanicama i drvnom sječkom zadobije povjerenje potrošača i
ulagača u lokalnu dostupnost goriva iz drvne biomase odgovarajuće kvalitete.
Proizvođačima sustava za grijanje na drva, posebno onima koji proizvode male i srednje uređaje, važno je da goriva iz drvne biomase dostupna na tržištu udovoljavaju standardima kvalitete u skladu s kojima su testirali i certificirali uređaje za grijanje koje proizvode (čimbenici učinkovitosti i emisije).
Uspješna iskustva na razini Europe jasno su pokazala da stvaranje Sabirno-logističkih
centara za biomasu (BL&TC) omogućuje uspostavu profesionalnog tržišta trenutačnih
isporuka goriva iz drvne biomase, čime se potrošačima nudi usluga prilagođena njima
te se osigurava isporuka i standardi kvalitete goriva iz drvne biomase.
Tržište koje će, kad je riječ o cijenama i uvjetima trgovanja, biti transparentnije potaknut će stabilan rast sektora biomase.
Legnaro (Padova, Italija), siječanj 2009.
Valter Francescato, Eliseo Antonini
Koordinatori projekta
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
7
1. MJERNE JEDINICE
1.1 Volumen
Puni kubni metar (m3) koristi se za izražavanje volumena koji u potpunosti ispunjava
drvo. Ova se mjerna jedinica često koristi za debla.
Prostorni metar (prostorni m3) jedinica je mjere koja se koristi za uredno složene cjepanice.
Nasipni metar (nasipni m3) jedinica je mjere koja se koristi za cjepanice i, češće, drvnu
sječku, a odnosi se na volumen koji zauzima drvo, ali uključujući i zračni prostor, prazan prostor koji se smatra ispunjenim.
Volumen ogrjevnih drva, bez obzira na to jesu li ona zgusnuta, razlikuje se ovisno o obliku,
veličini i rasporedu pojedinačnih komada drva. O tim faktorima ovisi volumen i faktor ispune, odnosno omjer između ispunjenog i praznog volumena.
1.2 Težina
Jedinice težine koje se koriste za ogrjevno drvo su kilogram i metrička tona.
U nastavku su popisane mjerne jedinice za volumen i težinu koje se najčešće koriste u
trgovanju ogrjevnim drvom.
Mjerne jedinice
Tona
Kilogram
t
kg
cjepanice
drvna sječka
peleti i briketi
Prostorni metar
3
Nasipni metar
prostorni m
nasipni m3
cjepanice
drvna sječka
cjepanice
8
1. MJERNE JEDINICE
1.3 Omjeri težine/volumena
Za izražavanje omjera težine/volumena ogrjevnog drva mogu se koristiti tri različite
mjerne jedinice:
Specifična težina: je bezdimenzionalna vrijednost koja je rezultat omjera težine i volumena vode (pri 4°C) i drvene tvari. Odnosi se na težinu drvene tvari u suhom stanju
– uglavnom celuloze, hemiceluloze i lignina – koji čine stjenke stanica. Specifična težina takve tvari je 1,5 i ta se jednaka vrijednost primjenjuje na sve različite vrste.
Masena gustoća: Odnosi se na omjer težine i volumena tijela drva (porozno tijelo) koje čini set tvari i šupljina (vaskularne šupljine) koje su različito ispunjene zrakom i/ili
vodom. Izražava se u jedinicama od g/cm3 ili kg/m3.
Masena gustoća često se spominje kao očita specifična težina ili čak, što je pogrešno,
samo kao specifična težina.
Kad je riječ o drvenim peletima, masena gustoća odnosi se na težinu samo jednog komada drva koji mora biti teži od 1,15 g/cm3; u tom će slučaju komad drva, kada ga
se ispusti u spremnik sa vodom, brzo potonuti.
Nasipna gustoća: Koristi se za hrpe ogrjevnog drva (cjepanica i drvne sječke) unutar kojih se nalaze i praznine koje mogu biti veće i manje u ovisnosti o veličini i obliku drva.
Izražava se ili u kg/prostorni m3 ili kg/nasipni m3, ovisno o tome je li hrpa složena ili nasipana.
1.4 Volumen – terminologija
Kako bi sve reference na mjerne jedinice koje se koriste u
području energije drva bile jedinstvene i usporedive, navode se sljedeće definicije koje
odgovaraju onima koje se koriste u nekim europskim zemljama (tablica 1.4.).
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
9
Tablica 1.4. Volumen – terminologija na šest jezika
HRVATSKI
Puni kubni metar
Simbol
3
m
3
NJEMAČKI
Simbol
Festmeter
Fm
Nasipni metar
Nasipni m
Schuttraummeter
Srm
Prostorni metar
Prostorni m3
Schichtraummeter
rm
TALIJANSKI
Simbol
SLOVENSKI
Simbol
Metro cubo
m3
Kubični meter
m3
Metro stero riversato
msr
Prostrni meter
prm
Metro stero accatastato
msa
Nasut kubični meter
Nm3
FRANCUSKI
Simbol
ENGLESKI
Simbol
Metre cube de bois plein
m
Solid cubic meter
Solid m3
Metre cube apparent plaquette
MAP
Bulk cubic meter
Bulk m3
Stere
stère
Stacked cubic meter
Stacked m3
3
1.5 Masena gustoća glavnih šumskih vrsta
Tablica 1.5.1. CRNOGORIČNA DRVA – srednja vrijednost sa sadržaja vlage (M) 13%[1]
VRSTE
kg/m3
kg/m3
VRSTE
Norveška smreka
450
Čempres
600
Srebrna jela
470
Kameni bor
620
Švicarski bor
500
Ariš
660
Duglazija
510
Morski bor
680
700
Škotski bor
550
Tisa
Crni bor
560
Alepski bor
810
[1]
Tablica 1.5.2. BJELOGORIČNA DRVA – srednja vrijednost sadržaja vlage (M) 13%
10
1. MJERNE JEDINICE
VRSTE
kg/m3
VRSTE
kg/m3
Vrbe
450
Koprivac
720
Bijeli jablan
480
Jasen
720
Crni jablan
500
Crni jasen
720
Siva joha
520
Zanovjet
730
Talijanska joha
550
Poljski javor
740
Crna joha
560
Bukva
750
Kesten
580
Hrast kitnjak
760
Trešnja
600
Crni rogač
760
Brijest
620
Hrast lužnjak
770
Bazga
620
Oskoruša
770
Breza
650
Obični grab
800
820
Lipa
650
Crni grab
Ljeska
670
Turski hrast
900
Gorski javor
670
Maslina
920
Platana
670
Crnika
940
Orah
700
Dren
980
Tablica 1.5.3. Srednja masena gustoća suhog drva (ÖNORM* B 3012)
Vrste (drvo sušeno u sušioniku, M = 0)
Četinjače
Listače
kg/m3
Crni bor
560
Ariš
550
Škotski bor
510
Duglazija
470
Norveška smreka
430
Srebrna jela
Švicarski bor
410
400
Obični grab
750
Turski hrast
740
Crni rogač
730
Bukva
680
Hrast
670
Jasen
670
Brijest
640
Breza
640
Javor
590
Ljeska
560
Lipa
520
Vrba
520
Joha
490
Topola
450
Jablan
410
* ÖNORM: Austrijski institut za standardizaciju – Österreichisches Normungsinstitut
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
11
1.6 Nasipna gustoća glavnih krutih biogoriva[2]
Tablica 1.6.
Ogrjevna drva
M%
Cjepanice
(33 cm, složeni)
15
Drvna sječka
30
Vrsta
Nasipna gustoća (kg/nasipni m3)
Bukva
Smreka i jela
Bukva
Smreka i jela
445*
304*
328
223
180
Kora četinjača
Piljevina
15
160
8
620–650
Strugotine
90
Peleti
Poljoprivredna biomasa
Bale
Miskant
Stelja/stočna hrana
15
Žitarice
140
Miskant
110
Tritikala
750
*kg/prostorni m3
1.7 Stope konverzije trupci/cjepanice/drvna sječka
Tablica 1.7.1. pruža indikativne konverzijske faktore za najčešće vrste energije iz drva
koje su navedene u aneksu austrijskih standarda ÖNORM M7132 i M7133[3].
Tablica 1.7.1. Stope konverzije trupci/cjepanice/drvna sječka
Vrste
Trupci
Cjepanice
Izrezane cjepanice
od 1 metra
složeni
m3
1 m3 trupaca
1
prostorni prostorni nasipni
m3
m3
m3
1,4
1,2
2,0
srednje
(G50)
nasipni m3
2,5
3,0
(2,1)
(0,55)
1
1,2
(0,5)
0,8
1
0,7
1
1 prostorni m3 izrezanih cjepanica
0,85
1 nasipni m3 izrezanih cjepanica
0,5
1 nasipni m3 fine drvne sječke
0,4
0,33
1 nasipni m srednje drvne sječke (G50)
fino
(G30)
(1,75)
1 prostorni m3 cjepanica od 1 metra
3
nasipni
Drvna sječka
0,8
1,4
1,2
1
1,7
0,7
0,6
1
Napomena: 1 tona drvne sječke G30 s M35% odgovara približno 4 nasipna m3 drvne sječke smreke i 3 nasipna m3 drvne sječke bukve.
1 m3 trupaca ≈
1,4 prostorna m3 cjepanica
od 1 m
≈
2 nasipna m3 izrezanih
3 nasipna m3 srednje
≈
cjepanica
drvne sječke (G50)
12
1. MJERNE JEDINICE
Konverzijski faktori za glavne nusproizvode primarne proizvodnje klada [3]
1 prostorni m3 svezanih okrajaka
= 0,65 m3
3
1 nasipni m piljene drvne sječke G50
= 0,33 m3
1 nasipni m3 fine piljevine (< 5 mm)
= 0,33 m3
3
1 nasipni m strugotine
= 0,20 m3
1 nasipni m3 kore
= 0,30 m3
trupaca
Tablica 1.7.2. Konverzijski faktori za cjepanice (s korom) [2]
Vrste
Trupci
(m3)
Okruglo dugo drvo
(prostorni m3)
Izrezane
Cjepanice od 1 metra cjepanice,
33 cm
(prostorni m3)
(prostorni m3)
Izrezane
cjepanice, 33 cm
(nasipni m3)
Odnosi se na 1 m3 trupaca s korom
Bukva
Smreka
1,00
1,70
1,98
1,61
2,38
1,55
1,80
1,55
2,52
Odnosi se na 1 prostorni m3 okruglog dugog drva
Bukva
0,59
Smreka
0,65
1,00
1,17
0,95
1,40
1,16
1,00
1,63
Odnosi se na 1 prostorni m3 složenih cjepanica od 1 metra
Bukva
0,50
0,86
Smreka
0,56
0,86
1,00
0,81
1,20
0,86
1,40
Odnosi se na 1 prostorni m3 složenih izrezanih cjepanica od 33 cm
Bukva
0,62
1,05
1,23
Smreka
0,64
1,00
1,16
1,00
1,48
1,62
Odnosi se na 1 nasipni m3 nasipanih izrezanih cjepanica od 33 cm
Bukva
0,42
0,71
0,83
0,68
Smreka
0,40
0,62
0,72
0,62
1,00
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
13
Tablica 1.7.3. Masena gustoća i nasipna gustoća glavnih vrsta drveća[2]
Bukva
Hrast
Smreka
Bor
Vlaga
M%
m3
0
680
422
280
660
410
272
430
277
177
490
316
10
704
437
290
687
427
283
457
295
188
514
332
212
15
716
445
295
702
436
289
472
304
194
527
340
217
20
730
453
300
724
450
298
488
315
201
541
349
223
30
40
798
930
495
578
328
383
828
966
514
600
341
397
541
631
349
407
223
260
615
718
397
463
253
295
50
1 117
694
454
1159 720
477
758
489
312
861
556
354
Fw
Cw
Fw
Cw
prostorni nasipni m3 složeni nasipni
m3
m3
m3
m3
m3
Fw
Cw
složeni nasipni
m3
m3
m3
Fw
Cw
prostorni nasipni
m3
m3
Masena gustoća i nasipna gustoća u kg*
202
Korištena je sljedeća jednakost 1 m3 trupaca = 2,43 nasipna m3 (volumetrijski indeks = 0,41 m3/nasipni m3)
drvne sječke
Inicijali: Fw = izrezane cjepanice (33 cm, složeni), Cw = drvna sječka
* Unutar raspona vlage (M) 0-23%, vrijednosti su izračunate na temelju suhe drvene mase popisane u tablici 1.5.3. Izračunate masena gustoća i nasipna gustoća (s vodom) ispravljene su pomoću sljedećih čimbenika
bubrenja: bukva 21,8%, hrast 13,9%, smreka 13,5%, bor 13,8%, uz pretpostavku linearne varijacije volumena
unutar promatranog raspona vlage.
Primjer 1.7.1. – Analitički izračun nasipne gustoće unutar raspona vlage M 0–23%
Imajući u vidu napomenu (*) iz tablice 1.7.3. te radi boljeg razumijevanja izračuna masene gustoće
i nasipne gustoće unutar raspona vlage M 0–23%, u nastavku je naveden primjer kako izračunati
nasipnu gustoću drvne sječke smreke pri M 15%.
Početni parametri
Masena gustoća suhe mase (tablica 1.5.3.) = 430 kg/m3
Faktor bubrenja = 13,5% (poglavlje 2.4.)
Volumetrijski indeks = 0,41 m3/nasipni m3
Vlaga (M) 15% vlaga s.o. (u) = 17,65% (poglavlje 2.5.)
Izračun masene gustoće pri M 15%
MV15 = 430 kg/m3 x [1+(17,65 : 100)] = 430 x 1,1765 = 506 kg/m3
Izračun volumetrijskog korekcijskog faktora (bubrenje)
Fcv = 1 + [(13,5 : 100) : 30] x 17,65 = 1,07
Izračun ispravne masene gustoće(s vodom)
MV15 corr = MV15 : Fv = 506 : 1,07 = 472 kg/m3
Izračun masene gustoće drvne sječke smreke pri M 15%
Gustoća drvne sječke smreke = 472 kg/m3/2,43 = 194 kg/nasipni m3
14
1. MJERNE JEDINICE
Primjer 1.7.2. – Izračun nasipne gustoće
drvne sječke uzorkovanjem
a) Koristite kantu poznatog volumena
(npr. 3 l) i par vaga.
b) Uzmite reprezentativni primjerak iz kamionskog kontejnera, npr. 3 kante iz
kontejnera volumena 40 m3 (ref. CEN/TS
14778-1) i ispunite kantu, pritom ne zbijajući drvnu sječku.
c) Izvažite uzorke i njihovu srednju vrijednost (kg) podijelite znanim volumenom
(l) – npr. (3,25 kg x 1 000 l): 13 l = 250 kg/
nasipni m3
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
15
2. ENERGETSKA VRIJEDNOST
2.1. Mjerne jedinice za toplinsku energiju
Gorivo sadrži određenu količinu energije koja se naziva primarnom energijom koja
se izgaranjem pretvara u krajnju energiju koja se koristi za bilo koju željenu svrhu
(npr.: grijanje, pripremu tople vode i procesnu toplinu).
Koristit će se sljedeće jedinice iz međunarodnog SI sustava mjernih jedinica: džul (J),
vat sat (Wh) te njihovi višekratnici. Najčešće korištene jedinice su:
MJ/kg
MJ/ms
kWh/kg
kWh/ms
MWh/t
Tablica 2.1.1. Faktori konverzije jedinica toplinske energije
kJ
kcal*
kWh
toe
-3
1 kJ
1
0,239
0,278 x 10
23,88 x 10-9
1 kcal (*)
4,1868
1
1,163 x 10-3
0,1 x 10-6
1 kWh
3 600
860
1
86 x 10-6
1 toe
41,87 x 106
10 x 106
11,63 x 103
1
* Kalorija je mjerna jedinica nastala prije standardnog međunarodnog sustava SI.
Najčešće pretvorbe
1 kWh
= 860 kcal
= 3 600 kJ (3,6 MJ)
1 MJ
= 239 kcal
= 0,278 kWh
1 kcal
= 4,19 kJ
= 0,00116 kWh
1 toe
= 41,87 GJ
= 11,63 MWh
Tona ekvivalentne nafte (engl. ton of oil equivalent – toe) tradicionalna je mjerna jedinica koja se koristi u statističko-komparativne svrhe. Jednaka je količini energije koja se otpušta izgaranjem jedne tone sirove nafte.
16
2. ENERGETSKA VRIJEDNOST
2.2. Energija i snaga
Toplinska energija je onaj oblik energije koji je povezan s molekularnom agitacijom.
Može se smatrati zbrojem sveukupne kinetičke energije koju posjeduju pojedinačne
molekule. Toplinska energija nije sinonim za toplinu jer potonja naznačuje količinu toplinske energije koja je prenijeta/izmijenjena između dvaju sustava.
Jedinice energije
1 džul =
1 Newton x 1 metar =
1 vat x sekunda (Ws)
Tablica 2.2.1. Ekvivalentnost između najčešće korištenih jedinica toplinske energije
kWh
MWh
GWh
–3
TWh
–6
PJ
–6
toe
–9
1 x 10
1 x 10
3,6 x 10
3,6 x 10
86 x 10–6
1 x 10–3
1 x 10–6
3,6 x 10–3
3,6 x 10–6
86 x 10–3
1 kWh
1
1 MWh
1 x 103
1 GWh
6
1 x 10
1 x 10
1
1 x 10
3,6
3,6 x 10
86
1 TWh
1 x 109
1 x 106
1 x 103
1
3,6 x 103
3,6
86 x 103
1 TJ
278 x 103
278
278 x 10–3
278 x 10–6
1
1 x 10–3
23,9
1 PJ
6
1 tona
1 x 10
TJ
–9
1
3
278 x 10
278 x 103
3
11,6 x 10
11,6
–3
–3
278
278 x 10
–3
11,6 x 10
–6
11,6 x 10
–3
1 x 103
23,9 x 103
1
–3
41,87 x 10
–6
41,87 x 10
1
Toplinska snaga (Q) omjer je između proizvedene toplinske energije i vremena utrošenog za njezinu proizvodnju. Izražava količinu krajnje topline prenesene na termalni
vektor.
Jedinica snage
vat =
džul
sekunda
Bruto kapacitet kotla (QB) označava snagu koju otpušta gorivo u ložištu.
Nominalni toplinski kapacitet (QN) izražava maksimalnu količinu toplinske energije
po jedinici vremena koju kotao kontinuirano proizvodi tijekom izgaranja.
Učinkovitost kotla (ŋk) izražava omjer između korisne toplinske snage (Q) i kapaciteta ložišta (QB).
Učinkovitost kotla obično se izražava u kW, iako se kao mjerna jedinica još uvijek koristi i kcal, što je neispravno. Kako bi se kcal konvertirao u vate, mjernu jedinicu sustava
SI, koristi se sljedeća jednadžba:
1 kcal
=
1,163 W
1 kW
Kotao od 100.000 kcal ima kapacitet od 116.280 W [= 116 kW]
=
860 kcal
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
17
Primjer 2.2.1. – Izračun opskrbe toplinom pomoću kotla
Kotao kapaciteta 100 kW koji pod punim opterećenjem radi 1.000 sati proizvodi topline u neto
iznosu od 100 kW x 1.000 h = 100.000 kWh = 100 MWh
2. 3. Voda u drvu
Drvo se najčešće ne nalazi u suhom stanju, već ima udio vlage koji može varirati od
60 do 15%, ovisno o trajanju sušenja na otvorenom. Drvo je porozan i higroskopski
materijal te, zbog svoje kemijsko-histološke strukture, ima dvije različite vrste poroznosti:
:: makroporoznost koju stvaraju šupljine provodnih žila i parenhimske stanice koje
sadrže slobodnu (ili imbibicijsku) vodu,
:: mikroporoznost drvenih tvari (uglavnom celuloze, hemiceluloze i lignina) koje uvijek sadrže određenu količinu vezane (ili zasićene) vode.
Drvo počinje gubiti vodu od trenutka kad je posječeno. Najprije imbibicijska voda ispari iz vanjskih dijelova (sapanovina), a potom i iz unutrašnjih dijelova debla (srčika).
U određenom trenutku iz sušenog drva isparava sva slobodna voda, dok zasićena voda dostiže dinamičku ravnotežu s vanjskom vlagom, i to u vrijednosti nižoj od 20%.
Kako je prikazano na slici 2.3.2., gubitak vode u drvu nije jedinstven.
Slika 2.3.1.
Trodimenzionalna struktura četinjača[1]
18
2. ENERGETSKA VRIJEDNOST
vlaga na s.o. (u%)
Slika 2.3.2. Razvoj u radijalnom smjeru, vlaga na suhoj osnovi (dry basis) u komadu daske bukve
LEGENDA
1. nakon 6 tjedana
2. nakon 6 mjeseci
3. međurazdoblje 2-4
4. nakon 1 godine
5. nakon 1,5 godine [4]
Debljina: 5 cm
2.4. Smanjenje i bubrenje volumena
Tijekom sušenja cjepanica i drvne sječke, sve do trenutka kada sadržaj vlage (M) iznosi 23% (u < 30%, točka zasićenja vlakana), ne dolazi do smanjivanja u volumenu pojedinačnih komada i hrpe. Do ove točke drvo izgubi svoju slobodnu (imbibicijsku) vodu. Kasnije, kada drvo počne gubiti i svoju vezanu (zasićenu) vodu, dolazi do smanjenja
(ßv) u volumenu koje uobičajeno iznosi 13%, iako to može ovisiti o vrstama drveta (slika 2.4.1.). Nasuprot tome, ako zasićena voda poraste, drvo će nabubriti (av)*.
Smanjenje volumena pojedinačnih komada u hrpi cjepanica ili drvne sječke uzrokuje
ukupno smanjivanje volumena hrpe koje je gotovo uvijek manje nego u pojedinačnih
komada [5].
*
Obični grab
Bukva
Joha
Hrast cer
Hrast
Breza
Bagrem
Lijeska
Topola
Jasen
Obični bor
Smreka
Javor
Vrba
Jela
Ariš
Volumetrijsko smanjenje [%]
Slika 2.4.1. Volumetrijsko smanjenje u nekim vrstama drveća[3]
Smanjenje volumena i bubrenje povezani su sljedećim formulama: ßv = (100xav):(100+av); av = (100xßv)
: (100-ßv)
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
19
S gledišta primjene, u obzir se moraju uzeti bilo kakve varijacije u volumenu (smanjenje i bubrenje) zabilježene unutar intervala od 0 do 23% (higroskopsko područje) zbog
pravilnog izračuna gustoće mase, bez obzira na to radi li se o steričnoj (s vodom) ili nesteričnoj, te energetske gustoće goriva (tablice 1.7.3. i 2.9.1., primjer 1.7.1.).
2.5. Sadržaj vlage
Sadržaj vlage izražava se u postocima i izračunava se ovim dvjema formulama:
Vlaga na suhoj osnovi u (%)
Izražava prisutnu masu vode u odnosu na masu suhog drva.
u=
Ww-WO
WO
x 100
Vlaga na mokroj osnovi M (%)
Izražava prisutnu masu vode u odnosu na masu svježeg drva. Ova se mjera koristi u
trgovanju ogrjevnim drvom.
M=
Ww-WO
Ww
x 100
Pritom je:
Ww = mokra težina drva
W0 = težina suhog drva
Formule konverzije
Sljedeće se dvije formule koriste za izračunavanje u iz M i obrnuto.
100xM
100-M
u=
M=
100xu
100+u
M%
15
20
25
30
35
40
45
50
60
u%
18
25
33
43
54
67
82
100
150
u%
15
20
30
40
50
65
80
100
150
M%
13
16
23
28
33
39
44
50
60
Uz pretpostavku da polovicu mase tek posječenog, svježeg drva čini voda, a polovicu
drvena tvar, drvo sadrži vlagu na m.o. (M) od 50% i vlaga na s.o. (u) od 100%.
20
2. ENERGETSKA VRIJEDNOST
2.6. Kemijski sastav biomase
Biljna se biomasa uglavnom sastoji od ugljika (C), kisika (O) i vodika (H). Ugljik je kruta
komponenta biogoriva čijom se oksidacijom otpušta sadržaj energije goriva. Uz to,
daljnja se energija stvara iz vodika u procesu oksidacije koji, pribrojen energiji koju
proizvede ugljik, određuje neto ogrjevnu vrijednost goriva. S druge strane, kisik samo održava progresiju procesa oksidacije (tablica 2.6.1.).
Tablica 2.6.1. Kemijski sastav krute biomase [2]
C
H
O
N
K
S
Cl
0,015
0,005
m.u.% (s.o.)
Smreka (s korom)
49,8
6,3
43,2
0,13
0,13
Bukva (s korom)
47,9
6,2
43,3
0,22
0,22
0,015
0,006
Jablan KKO
47,5
6,2
44,1
0,42
0,35
0,031
0,004
Vrba KKO
47,1
6,1
44,2
0,54
0,26
0,045
0,004
Kora (Crnogorično drveće)
51,4
5,7
38,7
0,48
0,24
0,085
0,019
Uobičajene vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva
Crnogorično drveće *
Uobičajene vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva
Listopadno drveće
Uobičajene vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva*
Uobičajene vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva
Ostaci od pridobivanja drva*
Uobičajene vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva
Kulture brzorastućih nasada*
47–54 5,6–7,0 40–44 <0,1–0,5
<0,01–0,05 <0,01–0,03
48–52 5,9–6,5 41–45 <0,1–0,5
<0,01–0,05 <0,01–0,03
51–56 5,9–6,5 36–43 0,3–1,2
0,02–0,20 <0,01–0,05
50–53 5,9–6,3 40–44 0,3–0,8
0,01–0,08 <0,01–0,04
47–51 5,8–6,7 40–46 0,2–0,8
0,02–0,10 <0,01–0,05
Miskant
47,5
6,2
41,7
0,73
0,70
0,150
0,220
Pšenična slama
45,6
5,8
42,4
0,48
1,00
0,082
0,190
Tritikala (zrnje)
43,5
6,4
46,4
1,68
0,60
0,110
0,070
Pogača od uljane repice
51,5
7,4
30,1
4,97
1,60
0,550
0,019
72,5
5,6
11,0
1,30
–
0,940
< 0,1
Fosilna goriva, radi usporedbe
Ugljen
Lignit
Lož ulje
Prirodni plin
65,9
4,6
23,0
0,70
–
0,390
< 0,1
85–86
11–13
1–4
–
–
–
–
75
25
–
–
–
–
–
* CEN/TS 14961:2005 Kruta biogoriva – Specifikacije i klase goriva – Dodatak C
Učinci kemijskog sastava krutih biogoriva na izgaranje i emisije
Elementi koji izravno utječu na razinu štetnih emisija koje nastaju izgaranjem su: sumpor (S), dušik (N), klor (Cl) i sadržaji pepela. Sljedeće se pravilo općenito odnosi na spo-
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
21
menute elemente: što je njihov sadržaj u gorivu viši, to su prisutniji u emisijama u
atmosferu.
Sadržaj dušika u gorivima iz drvne biomase relativno je nizak, dok je mnogo viši u žitaricama – posebno ako uključimo i reproduktivne organe (zrnje) – posebno u sjemenkama uljane repice (pogača od uljane repice). To izravno utječe na stvaranje dušikova
oksida (NOx) koji tijekom izgaranja postaje plinovit i ne ostaje u pepelu. Kalij (K), koji
se najčešće nalazi u poljoprivrednim biogorivima, snižava točku tališta pepela, čime
pomaže stvaranju troske u rešetki koja je uzrok značajnih problema u procesu izgaranja. Nadalje, kalij koji se, kao posljedica izgaranja, otpušta u obliku finih čestica, jedan
je od elemenata koji obiluju štetnim česticama.
Udio sumpora (S) u krutim biogorivima mnogo je niži u usporedbi s fosilnim gorivima
koja sadrže ugljik. Općenito, najveći dio sumpora ostaje u pepelu (40 do 90%), dok se
iz ostatka formira nestabilni SO2.
Za razliku od, npr. slame žitarica ili miskanta koja ima značajno veći udio klora (Cl), goriva iz drvne biomase karakterizira krajnje nizak sadržaj klora. Cl sudjeluje u formiranju
spojeva poput HCl i dioksina/furana. Iako će većina Cl biti vezana u lebdećem pepelu
(40-95%), ostatak će formirati HCl, koji pojačan procesima kondenzacije ima korozivan
učinak na metalne unutrašnje dijelove kotlova i dimnjaka.
2.7. Ogrjevna vrijednost i pepeo
Ogrjevna vrijednost goriva izražava količinu energije koja se otpušta tijekom potpunog izgaranja jedinice mase goriva.
Sadržaj vlage drva smanjuje njegovu ogrjevnu vrijednost. Dio energije koji se otpušta
tijekom procesa izgaranja troši se na isparavanje vode te se iz tog razloga smatra gubitkom topline. Isparavanje vode uključuje potrošnju energije od 2,44 MJ po kilogramu vode. Stoga je moguće razlikovati sljedeće:
Neto ogrjevna vrijednost (NOV): Otpuštena se voda tretira kao para, tj. izdvaja se
termalna energija koja je potrebna za isparavanje vode (latentna toplina vaporizacije
vode na 25°C).
Bruto ogrjevna vrijednost (BOV): Voda se u produktima izgaranja tretira kao tekućina. Kad to nije posebno specificirano, „ogrjevnom vrijednosti“ smatra se neto ogrjevna
vrijednost.
Ogrjevna vrijednost suhog drva (NOV0) za različite vrste drva razlikuje se unutar vrlo uskog intervala, od 18,5 do 19 MJ/kg. U četinjača je 2% viša nego li u listača. Uzrok
je ove razlike posebno u višem udjelu lignina – a djelomično i u višem udjelu smole,
voska i ulja – prisutnog u četinjača. U usporedbi s celulozom (17,2-17,5 MJ/kg) i hemi-
22
2. ENERGETSKA VRIJEDNOST
celulozom (16 MJ/kg), lignin ima viši (NOV0) (26-27 MJ/kg). Određene varijabilnosti u
bezvodnoj ogrjevnoj vrijednosti također su rezultat manje varijabilnosti u sadržaju vodika (H) te relativno puno veće varijabilnosti u sadržaju pepela.
Međutim, ako se u obzir uzimaju i poljoprivredna biogoriva, ogrjevna vrijednost suhe
tvari varira unutar intervala od 16,5 do 19 MJ/kg. (NOV0) goriva iz drvne biomase u prosjeku je za 9% viša od vrijednosti travastih biljaka.
Tablica 2.7.1. Ogrjevna vrijednost, udio pepela i točka taljenja pepela različitih goriva iz drvne
biomase [2, 6, 7, 20]
Točka taljenja
pepela (°C)
NOV0
MJ/kg
Pepeo
(m.u.% s.o.)
19,2
(18,8–19,8)
0,3
(0,2–0,5)
19
(18,5–19,2)
0,3
(0,2–0,5)
20
(19–21)
4–5
(2–10)
19–20
1,5–2
18,6–19,2
2
Smreka (s korom)
18,8
0,6
1.426
Bukva (s korom)
18,4
0,5
1.340
Jablan (KKO)
18,5
1,8
1.335
Vrba (KKO)
18,4
2,0
1.283
Kora (Crnogorično drveće)
19,2
3,8
1.440
Drvo vinove loze (drvna sječka)
19,8
3,4
1.450
Miskant
17,6
3,9
973
Pšenična slama
17,2
5,7
998
Tritikala (zrnje)
16,9
2,1
730
Pogača od uljane repice
21,2
6,2
–
Uobičajene vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva
Crnogorično drveće
Uobičajene vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva
Listopadno drveće
Uobičajene vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva
Uobičajene vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva
Ostaci od pridobivanja drva
Tipične vrijednosti
za materijale od neprerađenog drva
Kulture kratkih ophodnji (KKO)
(Vrba i jablan)
Udio pepela i točka taljenja
Među krutim biogorivima, drvo bez kore je ono s najmanjim udjelom pepela, dok poljoprivredna biogoriva uobičajeno imaju visoki udio pepela.
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
23
Tijekom izgaranja, na žeravici dolazi do određenih fizičkih promjena u pepelu. Rastom
temperature, čestice pepela omekšavaju se sve dok ne dođe do potpune fuzije čestica.
Korištenje goriva s niskim temperaturama fuzije pepela povećava se rizik od formiranja šljake na rešetki. Fuzijska šljaka ometa proces izgaranja mijenjanjem primarnih
protoka zraka i pogoduje pretjeranom zagrijavanju rešetke, kao i koroziji.
Međutim, problemi povezani s nastankom šljake mogu se rješavati na više načina, između ostalog hlađenjem rešetke i recirkulacijom dima zatim ugradnjom mehaničkih
sustava za automatsko čišćenje ili, u slučaju žitarica, korištenjem dodataka kalcija.*
Drvo i kora imaju relativno visoku točku taljenja (1.300-1.400 °C) te stoga nemaju kritičnih točaka. Za razliku od toga, točka taljenja travastih biljaka je ispod 1.000 °C, što
kao posljedicu ima lako stvaranje šljake tijekom izgaranja. U slučaju žitarica (zrnja), točka taljenja je ispod 750 °C te je stoga posebno kritična (tablica 2.7.1.). Zbog navedenih
razloga poljoprivredna biogoriva imaju više kritičnih točaka u usporedbi s drvom te se
koriste samo u specifičnim uređajima za izgaranje.
Karakterizacija i uporaba pepela
Pepeo se može podijeliti u dvije kategorije:
Nesagorena pepelna troska
Radi se o značajnom udjelu pepela
koji se skuplja pod rešetkom kotla
te se žlijebom skuplja u spremniku.
Masena gustoća iznosi 1,3 t/m3.
Lebdeći pepeo
Radi se o pepelu koji nastaje čišćenjem dimnjaka te se dodatno može
podijeliti u:
– ciklonski pepeo,
– fine čestice iz elektrostatičkih i
vrećica filtra.
Masena gustoća iznosi 0,8-0,9 t/m3.
*
Ca i Mg najčešće povisuju temperaturu fuzije pepela
24
2. ENERGETSKA VRIJEDNOST
Kemijski sastav pepela
Komponente koje najviše utječu na okoliš (olovo, kadmij i cink) su one koje su najnepostojanije i koje se pretežno skupljaju u finom pepelu (tablica 2.7.2.).
Tablica 2.7.2. Kemijski sastav različitih pepela biomase [6, 9, 10]
Elementi
m.u.
Kora
Drvna sječka
Piljevina
Slama
u CaCl2
12,7
12,8
12,5
11,2
0,8
1,3
5,9
5,2
CO2
4
7,2
12,5
1
P2O5
1,7
3,6
2,5
2,7
pH
Corg
K2O
5,1
6,7
7,1
11,5
CaO
42,2
44,7
35,5
7,4
MgO
Na2O
m.u.% (s.o.)
6,5
4,8
5,7
3,8
0,8
0,6
0,5
0,3
Al2O3
7,1
4,6
2,3
1,2
SiO2
26,0
25,0
25,0
54,0
SO3
0,6
1,9
2,4
1,2
Fe2O3
3,5
2,3
3,7
1
MnO
1,5
1,7
2,6
0,1
Cu
87,8
126,8
177,8
23,2
Zn
618,6
375,7
1.429,8
234,6
Co
23,9
15,3
16,7
1,5
Mo
4,8
1,7
3,4
7,1
As
11,4
8,2
7,8
5,4
94,1
61,5
71,9
3,9
Cr
132,6
54,1
137,2
12,3
Pb
25,3
25,4
35,6
7,7
Cd
3,9
4,8
16,8
0,7
V
58,4
42,0
26,7
5,5
Ni
mg/kgs.o.
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
25
2.8. Analitički izračun ogrjevne vrijednosti
Da bi se izračunala neto ogrjevna vrijednost (MJ/kg) drva s danim udjelom vlage
(M), koristi se sljedeća formula[2]:
NOVM=
NOV0X(100 – M) – 2,44 xM
100
Slika 2.8.1. Neto ogrjevna vrijednost (NOV0 = 19 MJ/kg) kao funkcija vlage na suhoj i mokroj osnovi (M i u) [5]
Ogrjevna vrijednost (MJ/Kg)
Vlaga na s.o. (u%)
Vlaga na m.o. (u%)
NOV[kWh/kg]
Slika 2.8.2. Neto ogrjevna vrijednost (NOVo = 5,14 kWh/kg) kao funkcija vlage (M)
PELETE
CJEPANICE
DRVNA SJEČKA
Vlaga na s.o. [M%]
26
2. ENERGETSKA VRIJEDNOST
Tijekom sušenja, smanjenje od 10% u vlažnosti uzrokuje povećanje od otprilike 0,6
kWh/kg (2,16 MJ/kg) u energetskoj vrijednosti.
Tablica 2.8.1. Neto ogrjevna vrijednost (NOV0 = 18,5 MJ/kg) kao funkcija vlage (M)
M (%)
MWh/t
GJ/t
M (%)
MWh/t
GJ/t
15
4,27
15,36
38
2,93
10,54
16
4,21
15,15
39
2,87
10,33
17
4,15
14,94
40
2,81
10,12
18
4,10
14,73
41
2,76
9,91
19
4,04
14,52
42
2,70
9,71
20
3,98
14,31
43
2,64
9,50
21
3,92
14,10
44
2,58
9,29
22
3,86
13,89
45
2,52
9,08
23
3,80
13,68
46
2,47
8,87
24
3,75
13,47
47
2,41
8,66
25
3,69
13,27
48
2,35
8,45
26
3,63
13,06
49
2,29
8,24
27
3,57
12,85
50
2,23
8,03
28
3,51
12,64
51
2,17
7,82
29
3,45
12,43
52
2,12
7,61
30
3,40
12,22
53
2,06
7,40
31
3,34
12,01
54
2,00
7,19
32
3,28
11,80
55
1,94
6,98
33
3,22
11,59
56
1,88
6,77
34
3,16
11,38
57
1,82
6,56
35
3,11
11,17
58
1,77
6,35
36
3,05
10,96
59
1,71
6,15
37
2,99
10,75
60
1,65
5,94
Zbog praktičnih se razloga za ogrjevna drva uzimaju sljedeće srednje vrijednosti:
NOV0 = 18,5 MJ/kg = 5,14 kWh/kg
NOV10 = 16,9 MJ/kg = 4,6 kWh/kg
NOV20 = 14,4 MJ/kg = 4 kWh/kg
NOV30 = 12,2 MJ/kg = 3,4 kWh/kg
SUHO DRVO
(M 0%)
PELETI
(M 10%)
CJEPANICE
(M 20%)
DRVNA SJEČKA
(M 30%)
Kako bi se MJ pretvorili u kWh i obrnuto, uzima se da je konverzijski faktor 3,6.
Primjer – pretvorba MJ-kWh
18,5 MJ : 3,6 = 5,14 kWh
4 kWh x 3,6 = 14,4 MJ
1 kWh/kg = 1 MWh/t
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
27
2.9. Gustoća energije
Izražava omjer između energetske vrijednosti goriva i volumena kojeg gorivo zauzima.
Tablica 2.9.1. Energetska gustoća pri različitom udjelu vlage u različitim ogrjevnim drvima [2]
Ogrjevno drvo
Količina
Vlaga
Masa
NOV
M%
kg
MJ/kg
MJ
Energetska gustoća*
kWh
1 litra nafte
Složene cjepanice
Bukva, 33 cm
1 prostorni m3
15
445
15,3
6.797
1.888
189
Bukva, 33 cm
1 prostorni m3
30
495
12,1
6.018
1.672
167
3
15
304
15,6
4.753
1.320
132
3
1 prostorni m
30
349
12,4
4.339
1.205
121
Bukva
1 nasipni m3
15
295
15,3
4.505
1.251
125
Bukva
1 nasipni m3
30
328
12,1
3.987
1.107
111
Smreka
3
1 nasipni m
15
194
15,6
3.032
842
84
Smreka
1 nasipni m3
30
223
12,4
2.768
769
77
Drveni peleti
1 nasipni m3
8
650
17,1
11.115
3.088
309
Smreka, 33 cm
Smreka, 33 cm
1 prostorni m
Drvna sječka
* U rasponu M 0–23%, primijenjeni su relativni faktori korekcije.
2.10. Energetski ekvivalent [3]
Goriva
Neto ogrjevna vrijednost (srednje vrijednosti)
MJ
kWh
Lož ulje, ekstra lako
36,17 MJ/l (42,5 MJ/kg)
10 kWh/l (11,80 kWh/kg)
Lož ulje, lako
38,60 MJ/l (41,5 MJ/kg)
10,70 kWh/l (11,50 kWh/kg)
36,00 MJ/m3
10,00 kWh/m3
LPG***
24,55 MJ/l (46,30 MJ/kg)
6,82 kWh/l (12,87 kWh/kg)
Ugljen
27,60 MJ/kg
7,67 kWh/kg
Koks 40/60
29,50 MJ/kg
8,20 kWh/kg
Lignit (briketi)
20,20 MJ/kg
5,60 kWh/kg
3,60 MJ
1 kWh
14,40 MJ/kg
4,00 kWh/kg
Prirodni plin**
1 kWh struje
1 kg drva (M = 20%)
** 1 kg = 5,8 l (20 °C, 216 bara)
***1 m3 LPG-a = 4 l = 2 kg
28
2. ENERGETSKA VRIJEDNOST
1 kg lož ulja ≈ 3 kg drva
1 l lož ulja ≈ 2,5 kg drva
Za približan izračun mogu se koristiti sljedeće odgovarajuće vrijednosti, koje ne uzimaju u obzir učinkovitost kotla.
5–6 nasipnih m3 cjepanica listača
7–8 nasipnih m3 cjepanica četinjača
1.000 litara lož ulja =
10–15 nasipnih m3 drvne sječke
2,1 t peleta
Primjer 2.9.1. – Izračun kotlovske potrošnje drvne sječke
Kotlovska potrošnja drvne sječke može se izračunati na temelju prethodne potrošnje fosilnih goriva.
a) Izračun toplinskih potreba na temelju prethodne potrošnje lož ulja (prosjek za posljednje tri godine)
– potrošnja lož ulja 23.530 l/godini
– NOV ulja: 10 kWh/l
– Učinkovitost postrojenja ŋk: 85%
isporučenih kWh: (23.530 x 10) x 0, 85 = 200.000 kWh/godini
b) Izračun potrošnje drvne sječke
– toplina koju treba isporučiti: 200.000 kWh/godini
– NOV drvne sječke (M 30%): 3,4 kWh/kg
– Učinkovitost postrojenja ŋk: 80%
Potrebe za drvnom sječkom: 200.000 / 3,4 / 0,80 = 73.530 kg (≈ 75 t)
c) Približan izračun kapaciteta kotla (1.500 radnih sati), Q(kW) = 200.000 kWh /1.500 h / 0,80 ≈160 kW
Za izračun potreba za drvnom sječkom u postrojenjima srednje veličine mogu se koristiti sljedeće empirijske formule:
Kapacitet kotla u kW x 2,5 = potrebe za drvnom sječkom u nasipnom m3/godini (crnogorično drvo P45, M30)
Kapacitet kotla u kW x 2,0 = potrebe za drvnom sječkom u nasipnom m3/godini (bjelogorično drvo P45, M30)
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
29
3. PROIZVODNJA CJEPANICA I DRVNE SJEČKE
3.1. Faze rada i radni sustavi
U eksploataciji šumske biomase moguće je razlikovati sljedeće faze rada:
• sječa drva: rezanje drva u panju i rušenje na tlo,
• obrada: uklanjanje granja (uklanjanje granja s debla i rezanje vrha) te poprečna sječa
(sječa debla na potrebnu duljinu),
• slaganje: prijevoz drva iz zone sječenja na rute za odvođenje,
• tegljenje: prijevoz drva rutama za odvođenje do stovarilišta,
• skidanje kore: djelomično ili potpuno uklanjanje kore s trupaca,
• prijevoz: transport drva šumskim i javnim cestama,
• transformiranje: reduciranje dimenzija drva za dostavu na odredišne lokacije (rezanje,
cijepanje, proizvodnja drvne sječke).
Važnost proizvodnje drvne sječke proteklih je nekoliko godina rasla. Rezultat je to činjenice da izrada drvne sječke omogućuje iskorištavanje i potpunu uporabu drvene
biomase koja je inače neiskorištena.
Dva su glavna radna sustava u eksploataciji šuma:
• Sustav niskih drva (engl. Short Wood System) –
SWS: obrada se potpuno obavlja na sječini u šumi,
a odvlače se komercijalni trupci,
• Sustav punih drva (engl. Full Tree System) – FTS: nakon sječe, odvozi se čitavo drvo, a obrada se odvija
ili na šumskoj cesti ili na stovarilištu.
Iako se u nekim zemljama, primjerice Italiji, najčešće
koristi sustav SWS, sustav FTS postaje sve uobičajeniji, posebno u alpskom području, i to u radu s kabelskom dizalicom: ovom se metodom šumski ostaci (grane i krošnje) prikupljaju ili uz cestu ili na
stovarilištu i tamo se režu.
30
3 . P R O I Z V O D N J A C J E PA N I C A I D R V N E S J E Č K E
3.2. Uređaji i oprema
U tablici 3.2.1. dat je pregled najvažnijih uređaja i opreme koji se koriste u radnjama iskorištavanja šume, a pritom je referentni kontekst talijanski. Za svaki je podatak naznačen
raspon najfrekventnijih vrijednosti, dok su ekstremne vrijednosti izostavljene. Kada je
naveden, trošak po satu uključuje plaću tehničara. Sve su cijene izražene bez PDV-a.
Tablica 3.2.1.
Motorna pila
trošak nabave: 500–900 €
učinkovitost u visokoj šumi:
1–1,2 punih m3/h (prorjeđivanje)
2–2,5 punih m3/h (glavna sječa)
učinkovitost u niskoj šumi:
0,4–0,7 prostornih m3/h (prosječno stanje)
0,8–1,8 prostornih m3/h (dobro stanje)
potrošnja goriva po satu:
0,6–1 l (mješavina benzina i nafte)
trošak po satu: ≈ 18–20 €
Traktor i vitlo
trošak nabave traktora: 45.000–60.000 €
trošak nabave vitla: 3.000–4.200 €
učinkovitost u visokoj šumi: 2,5–6 m3/h
učinkovitost u niskoj šumi: 3–7 složenih m3/h
potrošnja goriva po satu: 4–9 l
trošak po satu: ≈ 45–50 € (2 tehničara)
Traktor i prikolica
trošak nabave traktora: 45.000–60.000 €
trošak nabave prikolice: 8.000–25.000 €
kapacitet utovara: 5–15 t
učinkovitost: 5–12 punih m3/h
(ovisno o udaljenosti vučenja)
potrošnja goriva po satu: 5–10 l
trošak po satu: ≈ 40–50 €
Kabelska dizalica s pokretnim tornjem za prikupljanje
lagana
trošak nabave: 40.000–120.000 €
maks. vučna snaga: 2.000 daN
učinkovitost: 3–6 punih m3/h
potrošnja goriva po satu: 5–6 l
trošak po satu: ≈ 25–40 €
srednja
trošak nabave: 100.000–220.000 €
maks. vučna snaga: 5.000 daN
učinkovitost: 3–12 punih m3/h
potrošnja goriva po satu: 6–10 l
trošak po satu: ≈ 40–80 €
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
Sakupljač (Harvester)
trošak nabave: 300.000–370.000 €
maks. promjer sječe: 65–70 cm
maks. promjer uklanjanja granja: 45–60 cm
maks. prilagodljiv nagib: 35% (kotači)
60% (gusjenice)
(uz optimalni kapacitet nosivosti tla)
učinkovitost u visokim šumama: 8–20 punih m3/h
potrošnja goriva po satu: 11–16 l
trošak po satu: ≈ 90–120 €
Izvlakač (Forwarder)
trošak nabave: 180.000–270.000 €
kapacitet utovara: 10–14 t
maks. prilagodljiv nagib: 30–35%
dužina trupaca: do 6 m
učinkovitost: 12–20 punih m3/h
(ovisno o udaljenosti vučenja)
potrošnja goriva po satu: 7–11 l
trošak po satu: ≈ 65–80 €
Hibridni sakupljač (Hybrid Harvester)
trošak nabave: 240.000 €
maks. promjer sječe: 55 cm
maks. promjer uklanjanja granja: 50 cm
maks. prilagodljiv nagib: 45–50%
učinkovitost: 10–15 punih m3/h
potrošnja goriva po satu: 10–12 l
trošak po satu: ≈ 80 €
Tegljač (Skider)
trošak nabave: 120.000–150.000 €
kapacitet tegljenja: do 3 t
maks. prilagodljiv nagib: 20%
učinkovitost: 8–12 punih m3/h
(ovisno o udaljenosti vučenja)
potrošnja goriva po satu: 6–10 l
trošak po satu: ≈ 55–65 €
Prerađivač koji se instalira na traktor:
trošak nabave traktora: 30.000 €
trošak nabave prerađivača: 45.000 €
maks. promjer sječe: 48 cm
maks. promjer uklanjanja granja: 40 cm
učinkovitost: 10–15 punih m3/h
potrošnja goriva po satu: 4–5 l
trošak po satu: ≈ 35 €
Prerađivač na bageru
trošak nabave bagera: 170.000 €
trošak nabave prerađivača: 60.000 €
maks. promjer sječe: 65 cm
maks. promjer uklanjanja granja: 60 cm
učinkovitost: 15–40 punih m3/h
potrošnja goriva po satu: 15–17 l
trošak po satu: ≈ 85 €
31
32
Iverač
male snage
trošak nabave: 3.500–35.000 €
radni promjer: maks. 20 cm
učinkovitost: 2-3 t/h
potrošnja goriva po satu: 5-8 l
srednje snage
trošak nabave: 15.000-75.000 €
radni promjer: maks. 30 cm
učinkovitost: 4-7 t/h
potrošnja goriva po satu: 10-14 l
visoke snage
trošak nabave: 31.000-250.000 €
radni promjer: > 30 cm
učinkovitost: 13-20 t/h
potrošnja goriva po satu: 34-38 l
trošak po satu: ≈ 150-190 €
Pila
trošak nabave: 600-2.000 €
radni promjer: 14-25 cm
Kalač
trošak nabave: 1.500-14.000 €
radna dužina trupaca: 0,3-4 m
Kombinirano (pila-kalač)
trošak nabave: 7.000-70.000 €
radni promjer: 25-60 cm
radna dužina trupaca: 2-6 m
trošak po satu: ≈ 70-150 €
Kamion i prikolica (prijevoz trupaca)
trošak nabave traktora: 110.000-150.000 €
trošak nabave prikolice: 20.000-30.000 €
kapacitet utovara: 18-20 t
potrošnja goriva: 2,5-3,5 km/l
trošak po satu: ≈ 60-75 €
Kamion i prikolica (prijevoz drvne sječke)
trošak nabave traktora: 100.000-115.000 €
trošak nabave prikolice: 45 000 €
kapacitet utovara: 20-22 t (85-90 nasipnih m3)
potrošnja goriva: 2,5-3,5 km/l
trošak po satu: ≈ 65-70 €
sa zahvatnom lopatom
trošak nabave: 205.000 €
kapacitet utovara: 81 nasipni m3
trošak po satu: ≈ 70-75 €
3 . P R O I Z V O D N J A C J E PA N I C A I D R V N E S J E Č K E
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
33
Strojevi koji su na specifičan način uključeni u lanac opskrbe energijom iz drvene biomase koriste se u proizvodnji cjepanica i drvne sječke.
Strojevi za proizvodnju cjepanica
Nakon prve obrade motornom pilom, drvo se prevozi na radno mjesto gdje se reducira u formu koja je kompatibilna odredištu dostave goriva.
Sirovi materijal prolazi kroz tri različite faze:
• odabir: materijal se dijeli u vrste, ovisno o odredištu (dimnjak ili peć). Podjela se obično radi ručno,
• rezanje: skraćivanje trupaca na duljine od 25 do 100 cm rezanjem okomito na vlakna,
• cijepanje: smanjivanje širine lomljenjem trupaca primjenom mehaničke sile koja se
primjenjuje paralelno vlaknima.
Ovisno o radnji, strojevi za proizvodnju cjepanica mogu se podijeliti na:
• pila za trupce: ako su temelji na tehnologiji tračne pile, mogu procesuirati promjere
veće od 40 cm i imaju nizak gubitak u rezanju; ako se temelji na kružnoj pili, mogu
procesuirati manje promjere i imaju veći gubitak u rezanju,
• kalač: opremljeni su ili klinom ili uređajem za lomljenje. Kalači s klinom za uporabu
u domaćinstvu imaju klin s 2 ili 4 strane, a rade tako da trupac drže okomito i maksimalnog su radnog pritiska do 15 t, dok se u industrijskoj uporabi cjepanica drži vertikalno i gura se nasuprot klinu ili rešetki, klin ima do 16 strana i radni pritisak se kreće
od 40–60 t. Kalači na principu vijka opremljeni su konusnim vijkom koji ulazi u drvo
kako bi ga razdvojio. Brži su od prethodnih, ali su manje precizni. Iz sigurnosnih razloga najbolje rješenje je instalirati uređaj na krak (traktora, na primjer),
• kombinirano (pila-kalač): postoje mobilni modeli, no većinu čine stacionarni uređaji
koji kombiniraju dvije radnje, dopuštajući viši stupanj automatizacije procesa i višu
produktivnost, radeći i na trupcima i na velikim granama. Opremljeni su električnim
motorom ili benzinskim motorom (do 55 kW), mogu obrađivati trupce dužine do 6 m
i promjera od 60 cm te mogu proizvesti više od 12 t/h materijala.
Obrada bjelogorice zahtijeva više snage od obrade crnogoričnog drva, a sve vrste drva mogu se lakše lomiti kada su svježa negoli kada su sušena.
34
3 . P R O I Z V O D N J A C J E PA N I C A I D R V N E S J E Č K E
Iverači
Iverač je stroj koji je specijalno konstruiran da bi drvo reducirao do drvne sječke, a može biti stacionaran ili montiran na kola, prikolicu ili kamion, ili na stražnju trokraku kuku
traktora. Može imati vlastiti motor ili se može pogoniti preko traktora.
Ovisno o jedinici koja se usitnjava, mogu se razlikovati:
• iverači s diskom: jedinica za usitnjavanje drva sastoji se od teškog zamašnjaka na
koji su radijalno pričvršćene od dvije do četiri oštrice. Materijal dolazi u kontakt s diskom pod kutom od 30 do 40 stupnjeva prema plohi diska i rotirajućim oštricama, pri
čemu se izrezuju komadi drveta i lome u sječku. Veličina drvne sječke obično je između 0,3 i 0,45 cm i može se modificirati prilagodljivom ležišnom oštricom.
• iverači s bubnjem: veći su i snažniji od iverača s diskom, mogu lako obrađivati i trupce i ostatke sječe. Jedinica za usitnjavanje sastoji se od čeličnog cilindra s maksimalno
12 instaliranih oštrica po obodu. Veličina drvne sječke je heterogenija, dužine do 6,5
cm. Oštrice se moraju mijenjati svakih 50-100 t (rad s bjelogoricom) ili 200-300 t (rad
s crnogoričnim drvom).
• iverač s dovodnim vijkom: usitnjavanje vrši velika gusjenica spuštajućeg dijela s oštrim rubovima koja se rotira po horizontalnoj osi. U usporedbi s iveračima s diskom i
bubnjem, ovi uređaji nisu pretjerano rašireni, a uglavnom mogu prerađivati čitava
drva ili trupce i proizvoditi veće drvne sječke (do oko 8 cm).
Ovisno o potrebnoj snazi, postoje tri kategorije:
• male snage: obično instalirane na stražnju trokraku kuku traktora ili na prikolicu, ovi
se iverači pogone putem traktora ili samostalnim motorom (~50 kW). Mogu obrađivati samo male promjere (maks. 20 cm), a dnevno mogu proizvoditi najviše 20 t.
• srednje snage: montirane na prikolicu, najčešće sa samostalnim motorom (50-110
kW), mogu usitniti promjere od 30 cm, a dnevno proizvoditi do 50 t.
• visoke snage: instalirane na prikolice ili kamione, ovi se iverači ponekad aktiviraju
motorom kamiona, ali obično imaju autonomni motor (> 130 kW); mogu usitnjavati
velike promjere (> 30 cm) i dnevno bez problema proizvode više od 60 t.
Sito je važan alat koji omogućuje separaciju drvne sječke tijekom izbacivanja, čime
rafinira materijal, ali istovremeno i smanjuje produktivnost.
Kada se usitnjavanje vrši na mjestu koje nije krajnje postrojenje, drvna sječka se prevozi ili kamionom ili kamionom i prikolicom, a rijetko vozilom za kontejnerski prijevoz.
Na kamion i prikolicu može se instalirati zahvatna korpa kako bi se omogućio autonomni utovar drvne sječke.
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
35
Austrijsko istraživanje pokazalo je da se produktivnost (nasipni m3) iverača visoke snage razlikuje u skladu s vrstom materijala koji se treba usitniti[19]; vrijednosti prosječne
produktivnosti (grafikon 3.2.1.) uključuju vrijeme čekanja dok kamion i prikolica ne
istovare drvnu sječku. Izračunato je da to vrijeme obuhvaća otprilike 20% ukupnog
vremena.
Produktivnost (nasipni m3/h)
Grafikon 3.2.1.
Drveće malog promjera
Oblovina
Ostaci od pridobivanja drva
36
3 . P R O I Z V O D N J A C J E PA N I C A I D R V N E S J E Č K E
3.3. Lanac opskrbe energetskim drvom i njegovi troškovi
Kao primjer, u nastavku se nalaze tri dijagrama mogućih lanaca opskrbe energetskim
drvom za kotlove na drvnu sječku (s fiksiranom ili pokretnom rešetkom) koji su smješteni u planinskom području. Izračuni su izrađeni sa stajališta šumarskog poduzeća
koje upravlja opskrbnim lancem.*
1. Prorjeđivanje neposječene crnogorične šume primjenom radnog sustava FTS.
Odredište drvne sječke: kotao na drvnu sječku s fiksnom podlogom izgaranja (M 30%,
P45; ref. tablica 4.4.1.). Cijena uz dostavu do postrojenja 18-20 €/nasipni m3 (= 80 –90 €/t).
Faza rada
Oprema
Učinkovitost
(nasipni m3/h)
Trošak
(€/nasipni m3)
Sječa
2 motorne pile
35
0,5
Tegljenje čitavog drva
2 traktora i vitlo
17
5,9
Mehanizirano procesuiranje na mjestu sječe
prerađivač na traktoru
24,3
1,4
Utovar trupaca na kamion i prikolicu
kamion i prikolica
121,5
0,6
Prijevoz trupaca do sabirno-logističkog centra
kamion i prikolica
za biomasu (u oba smjera 90 km)
36,5
2
Istovar trupaca na kamion i prikolicu
145,8
0,5
—
0,3
Prirodno sušenje
kamion i prikolica
—
Usitnjavanje trupaca
iverač visoke snage
Dostava drvne sječke (u oba smjera 90 km)
kamion i prikolica
100
1,4
24,4**
2,0
UKUPNO
14,6
Vrijednost trajnog drveća dodaje se ukupnoj vrijednosti (od 0 do 5 €/nasipni m3 za radnje prorjeđivanja)
** Osušena drvna sječka (M 30%)
2. Prorjeđivanje neposječene crnogorične šume primjenom radnog sustava FTS.
Odredište drvne sječke: kotao na drvnu sječku s pomičnom rešetkom (M 55%, P63; ref.
tablica 4.4.1.). Cijena uz dostavu do postrojenja 10-13 €/nasipni m3 (= 29-38 €/t). Ostaci iskorištavanja koji su ostavljeni na šumskoj cesti dostupni su bez troška jer se svi troškovi iskorištavanja naplaćuju na industrijskom deblu.
Faza rada
Ostaci iskorištavanja usitnjavanjem
Oprema
Produktivnost
(nasipni m3/h)
Trošak
(€/nasipni m3)
iverač visoke snage
55
2,6
22,1***
2,4
Dostava drvne sječke (u oba smjera 90 km) kamion i prikolica
UKUPNO
5,0
*** Svježa drvna sječka (M 55%)
* Korištena je sljedeća jednakost 1 puni m3 = 2,43 nasipna m3 drvne sječke (volumetrijski indeks = 0,41 punog m3/nasipni m3).
1 nasipni m3=223 kg (M 30%). 1 nasipni m3=347 (M 55%).
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
37
3. Prorjeđivanje neposječene crnogorične šume primjenom radnog sustava FTS.
Odredište drvne sječke: kotao na drvnu sječku s pomičnom rešetkom (M 55%, P63; ref.
tablica 4.4.1.). Cijena uz dostavu do postrojenja 10-13 €/nasipni m3 (= 29-38 €/t). Rezultati su u skladu s indikacijama pronađenima u dostupnoj literaturi, a prema njima,
mogućnosti iskorištavanja u kojima je svježa drvna sječka (crnogoričnog ili bjelogoričnog drva) za primjenu u kotlovima s pomičnom rešetkom jedini proizvod, jedva su
ekonomski održive. Proizvodnja ove vrste drvne sječke mora uključivati i druge mogućnosti proizvodnje, a ne biti ekskluzivna odnosno isključivati druge mogućnosti eksploatacije.
Faza rada
Sječa
Tegljenje čitavog drva
Usitnjavanje čitavih drva
Dostava drvne sječke (u oba smjera 90 km)
UKUPNO
Oprema
Učinkovitost
(nasipni m3/h)
Trošak
(€/nasipni m3)
2 motorne pile
35
0,5
2 traktora i vitlo
17
5,9
Iverač visoke snage
60
2,4
kamion i prikolica
22,1*
2,4
11,2
Vrijednost trajnog drveća dodaje se ukupnoj vrijednosti (od 0 do 5 €/nasipni m3 za radnje prorjeđivanja)
* Svježa drvna sječka (M 55%)
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
39
4. ZAHTJEVI KVALITETE I REFERENTNI STANDARDI
Europski odbor za normizaciju, CEN (TC335), trenutačno priprema 30 tehničkih specifikacija za kruta biogoriva. CEN/TC 335 tehnički je odbor koji razvija nacrte standarda
kako bi se opisale sve vrste krutih biogoriva u Europi, uključujući drvnu sječku, drvne
pelete i brikete, cjepanice, piljevinu i bale slame. Dvije najznačajnije tehničke specifikacije koje se razvijaju tiču se klasifikacije i specifikacije (CEN/TS 14961) i osiguranja
kvalitete za kruta biogoriva (CEN/TS 15234). Klasifikacija krutih biogoriva temelji se na
njihovom porijeklu i izvoru. Slijedi popis najvažnijih tehničkih specifikacija koje je pripremio Odbor CEN 335:
1. CEN/TS 14588:2003 Kruta biogoriva – Terminologija, definicije i opisi
2. CEN/TS 14961:2005 Kruta biogoriva – Specifikacije i klase goriva
3. CEN/TS 15234:2006 Kruta biogoriva – Osiguranje kvalitete goriva
4. CEN/TS 14774-1:2004 Kruta biogoriva – Metode za određivanje udjela vlage – Metoda sušenja u sušioniku – Prvi dio: Ukupna vlaga – referentna metoda
5. CEN/TS 14774-2:2004 Kruta biogoriva – Metode za određivanje udjela vlage – Metoda sušenja u sušioniku – Drugi dio: Ukupna vlaga – pojednostavljena metoda
6. CEN/TS 14774-3:2004 Kruta biogoriva – Metode za određivanje udjela vlage – Metoda sušenja u sušioniku –Treći dio: Vlaga u uzorku za opću analizu
7. CEN/TS 14778-1:2005 Kruta biogoriva – Uzorkovanje – Prvi dio: Metode uzorkovanja
8. CEN/TS 14918:2005 Kruta biogoriva – Metoda za određivanje ogrjevne vrijednosti
9. CEN/TS 15103:2005 Kruta biogoriva – Metoda za određivanje nasipne gustoće
10. CEN/TS 15296:2006 Kruta biogoriva – Izračun analiza različitih osnova
Kvalitativna klasifikacija krutih biogoriva definirana je na razini Europe Tehničkom specifikacijom CEN/TS 14961 (Kruta biogoriva, specifikacija i razredi biogoriva 2005.).
4.1. Tehničke specifikacije cjepanica i drvne sječke
Europska specifikacija CEN/TS 14961:2005 pruža regulatorne informacije koje treba
uzeti u obzir pri sastavljanju bilo kakvih ugovora o nabavi Deklaracije o kvaliteti za isporučena biogoriva (Dodaci A1 i A2). U nastavku je reproduciran normativni dio specifikacija za trupce i drvnu sječku.
40
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
Tablica 4.1.1.
Izvor: U skladu s tablicom 1 TS-a
Drvena biomasa (1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.)
Oblik kojim se trguje
CJEPANICE
NORMATIV
Dimenzije
Duljina (L)
Debljina (D)
(maksimalni promjer jednog rezanja)
P200-
L < 200 i D < 20 (drvo za paljenje)
P200
P250
P330
P500
P1000
P1000+
Vlaga (M)
M20
M30
M40
M65
L = 200 ± 20 i 40 ≤ D ≤ 150 mm
L = 250 ± 20 i 40 ≤ D ≤ 150 mm
L = 330 ± 20 i 40 ≤ D ≤ 160 mm
L = 500 ± 40 i 60 ≤ D ≤ 250 mm
L = 1000 ± 50 i 60 ≤ D ≤ 350 mm
L > 1000 (mora se navesti prava vrijednost)
≤ 20%
≤ 30%
≤ 40%
≤ 65%
Cjepanica spremna za loženje
Sušenje u spremištu
Sušenje u šumi
Svježe, nakon sječe u šumi
Drvo
Treba navesti koristi li se crnogorično drvo, bjelogorično drvo ili njihova mješavina
Tablica 4.1.2.
Izvor: U skladu s tablicom 1 TS-a
Oblik kojim se trguje
Drvena biomasa
(1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.4.)
DRVNA SJEČKA
NORMATIV
Dimenzije
Glavni lom > 80% težine
P 16
3,15 mm ≤ P ≤ 16 mm
P 45
3,15 mm ≤ P ≤ 45 mm
P 63
3,15 mm ≤ P ≤ 63 mm
P 100
3,15 mm ≤ P ≤ 100 mm
Vlaga (M)
M20 ≤20% Osušeno
M30 ≤30% Prikladno za skladištenje
M30 ≤40% Ograničeno za skladištenje
M55 ≤ 55%
M65 ≤ 65%
Pepeo (% na s.o.)
A0.7 ≤0,7%
A1.5 ≤1,5%
A3.0 ≤3,0%
A6.0 ≤6,0%
A10 ≤10,%
Fini lom < 5%
<1 mm >
<1 mm >
<1 mm >
<1 mm >
Grubi lom < 1%
45 mm, sve < 85 mm
63 mm
100 mm
200 mm
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
41
4.2. Instrumenti za brzo određivanje vlage
Iako je gravimetrijska metoda (pogledati CEN/TS 14774-1) jedina priznata referentna
metoda za točno određivanje vlage drva*, današnja tehnologija nudi seriju prenosivih
praktičnih alata za brzo utvrđivanje potonje. Takvi su se alati pokazali posebno korisnima u implementaciji ugovora o nabavi po težini (pogledati poglavlje 5.2.). Točnost rezultata, naravno, ovisi o reprezentativnosti uzorka, ali i o pažljivosti kojom se mjerenje
izvodi. Posebna se pozornost mora obratiti početnim postavkama uređaja i faktorima
korekcije. Dostupni mjerni uređaji na tržištu mogu se podijeliti u kontaktne i igličaste.
Cjepanice i trupci
Za cjepanice i trupce malog promjera mogu se koristiti igličasti metri koji mjere električni otpor (provodnost) između dvije elektrode (čavli). Između električnog otpora i
udjela vlage u drvetu postoji korelacija koja je maksimalna u higroskopskom području
(M 0–23%). Mjerenje se provodi isključivo unutar prostora između dviju elektroda, na
dubini njihova umetanja (do oko 5 cm).
Najnoviji specifični modeli mogu odrediti vlagu uzorka unutar raspona od M 10–60%
(u 11–150%), s razlučivosti od 0,1% (www.humimeter.com).
Drvna sječka
Instrumenti koji se koriste za drvnu sječku su kontaktni instrumenti koji mjere dielektričnu konstantu (elektrostatički napon). Što je viši udio vlage, to će i dielektrična konstanta biti
veća. U posljednjih su nekoliko godina razvijeni dielektrični
higrometri posebno za drvnu sječku, piljevinu, strugotine, koru, pelete, a udovoljavaju Specifikaciji CEN/TS 14961 (www.
schaller-gmbh.at). Takvi instrumenti mogu mjeriti drvnu sječku koja pripada razredima veličina P16 i P45, uz maksimalnu
vlagu od 60%. Materijal se najprije važe kako bi se identificirala ispravna kalibracijska krivulja za instrument. Kad se to učini,
drvna sječka se sipa u spremnik u kojem prolazi kroz slabo elektromagnetsko polje te
na isto utječe vlagom. Nakon nekoliko sekundi na zaslonu se može očitati mjerenje
vlage u uzorku.
*Gravimetrijska metoda primjenjuje se u laboratoriju i sastoji se od mjerenja uzorka prije potpunog sušenja
u kotlu na temperaturi od 103 °C i nakon njega. Potrebna su 24 sata da bi se izvela.
42
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
4.3. Određivanje dimenzija drvne sječke
Razred veličine određuje se u laboratoriju pomoću posebnih vibrirajućih sita postavljenih u serije koje udovoljavaju zahtjevima postavljenim u Standardu CEN/TS 14961.
Slika 4.3.1. Uređaj za utvrđivanje veličine drvne sječke (AIEL 2006)
Slika 4.3.2. Primjer klasifikacije veličine u dvama uzorcima drvne sječke P45 i P16
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
43
4.4. Kvalitativni zahtjevi kotlova
Glavne karakteristike ogrjevnog drva koje zahtijevaju kotlovi su: dimenzije te udjeli
vlage i pepela. Tablica 4.4.1. daje indikativan pregled karakteristika koje od goriva zahtijevaju kotlovi na cjepanice i drvnu sječku.
Tablica 4.4.1.
Tipovi kotla Kapacitet kWt
Kotao na
cjepanice
Rešetka
Sustav napajanja Dimenzije (P)
Vlaga (M)
Pepeo (A)
< 100
fiksirana
ručno
P330–1.000
M20
–
< 150
fiksirana
vijak
P16–45
M20-M30
A1,5
fiksirana/
djelomično
pokretljiva
vijak
P16–45
M20-M40
A1,5–3,0
pokretljiva
hidraulička
poluga
P16–100
M30-M55
A3,0–10,0
Kotao na
(30)150 –1.000
drvnu sječku
> 1.000
Veličina potrebna za kotlove na cjepanice uz ručno dodavanje ovisi o veličini otvora
za dodavanje goriva. Određeni modeli kapaciteta 100 kW i s većim otvorom za punjenje cjepanicama mogu biti napunjeni komadima dugim i do 1 m.
Kotlovi na cjepanice zahtijevaju korištenje razreda M20, inače ne dolazi do potpunog izgaranja jer energija koja je potrebna za isparavanje vode uzrokuje pad temperature u komori za izgaranje ispod minimalne razine potrebne za održavanje izgaranja. Korištenje cjepanica vlažnosti iznad M20 uzrokuje značajno povećanje
faktora emisije.
Kotlovi na drvnu sječku s fiksiranom rešetkom zahtijevaju veoma homogen materijal (P16 i P45) zbog rešetke male veličine i zbog činjenice da preveliki komadi mogu
blokirati pužni transporter. Nasuprot tome, kotao većeg kapaciteta s instaliranim hidrauličkim cilindrima odnosno pokretnom rešetkom mnogo je fleksibilniji. Vlažnost
drvne sječke u kotlovima s fiksiranom rešetkom ne smije biti iznad 30% (M30). Ovi
kotlovi imaju toliko nisku termalnu inerciju da su volumeni komore za izgaranje i vode u izmjenjivaču topline ograničeni. Stoga bi uvođenje materijala visoke vlažnosti
značajno snizilo temperaturu izgaranja. Štoviše, previše vlage može ugroziti početnu fazu jer kotlovi imaju automatski (električni) uređaj za paljenje. Vlažnost drvne
sječke trebala bi biti što homogenija. Što je vlaga heterogenija, to će viši biti i kapitalni trošak za tehnologiju koja je sposobna upravljati čak i najkompleksnijim proce-
44
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
som izgaranja koji može proizaći iz toga. U kotlovima s pomičnom rešetkom može
gorjeti svježa drvna sječka; međutim, što je drvna sječka vlažnija, to će proces energetske konverzije više gubiti na učinkovitosti. Dio energije mora se 'potrošiti' na evaporaciju vode iz drveta. Nadalje, uporaba drvne sječke niske kvalitete (npr. drvna
sječka koja je isključivo dobivena iz ostataka od pridobivanja crnogoričnog drva i
koju većinom čine iglice) povećava troškove održavanja (fuzijska troska, čišćenje izmjenjivača) i proizvodi značajan pad u radu generatora, uz posljedičan rast krajnjih
troškova energije[14].
4.5. Procesi sušenja drva
Samozagrijavanje
Tijekom pohrane, svježa lignocelulozna biomasa postaje toplija zbog procesa respiracije parenhimskih stanica koje su još uvijek žive. Ti procesi prestaju kad temperatura
dosegne 40°C. Daljnji rast temperature drvene mase može se pripisati metabolizmu
gljiva i bakterija. Dok gljive mogu preživjeti i do temperature od otprilike 60°C, aktivnost termofilnih bakterija počinje na 75 do 80°C. Pod posebnim uvjetima, zagrijavanje
biomase može dosegnuti i temperaturu od otprilike 100°C. Međutim, razlozi koji uzrokuju ovaj daljnji rast temperature još nisu objašnjeni. Na temperaturi iznad 100°C počinju neki od procesa termokemijske transformacije koji, iako veoma rijetko, mogu
uzrokovati fenomen spontanog izgaranja. Takav se fenomen općenito događa s veoma finim drvenim materijalom (fina piljevina) i korom.
Kad su uvjeti za rast bakterija i gljiva optimalni (npr. M 40%), drvo se počinje zagrijavati već nakon nekoliko sekundi. Nasuprot tome, mikroorganizmi se ne aktiviraju u uvjetima trajno niskih temperatura (zimi), osim ako se prethodno nisu aktivirali (slike 4.5.1.
i 4.5.2.).
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
45
Temperatura (°C)
Slika 4.5.1. Temperaturni trendovi u hrpi drvne sječke različitog sadržaja vlage. Što je razina vlage viša,
to će se hrpa prije zagrijati[2]
Vrijeme skladištenja (dana)
Slika 4.5.2. Razvoj temperature (od travnja do studenog) u dvije hrpe drvne sječke, prekrivene i nepokrivene prozračnom tkaninom (TOPTEX) [12]
70
Temperatura (°C)
60
50
Hrpa pokrivena tkaninom
40
30
Hrpa koja nije pokrivena tkaninom
20
10
0
26.04.
26.05.
25.06.
25.07.
24.08.
23.09. 23.10.
Gubitak drvene tvari
Zbog intenzifikacije metaboličkih aktivnosti gljiva i bakterija dolazi do dekompozicije
drvene tvari što kao posljedicu ima gubitak organske mase goriva. Kako bi se minimalizirali takvi gubici, biološka aktivnost mora se što je moguće više držati pod kontrolom.
U nastavku je popis mjera koje se mogu poduzeti, posebno za drvnu sječku i koru na
koje, među gorivom, takvi problemi najčešće utječu.
46
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
• Pohranite materijal koji sadrži što je manje moguće vlage i držite ga na mjestu koje
nije izloženo kiši,
• Prednost dajte prirodnoj ventilaciji: ona ubrzava gubitak topline i vode,
• Imajte na umu da gruba i uobičajena veličina materijala potiče unutrašnju ventilaciju,
• Koristite alate za rezanje odgovarajuće oštrine (uobičajene veličine),
• Na minimum svedite prisutnost iglica i lišća koje mikroorganizmi često napadaju,
• Minimalizirajte trajanje pohrane,
• Odaberite idealnu visinu hrpe.
Nije uvijek moguće usvojiti sve navedene taktike. Stoga se u obzir mora uzeti i određeni gubitak drvene tvari. Neke indikativne vrijednosti navedene su u tablici 4.5.1.[2]
Tablica 4.5.1.
Materijal/Tip spremnika
Drvna sječka šumskog drveća, svježa, nepokrivena
Drvna sječka šumskog drveća, fina, sušena, pokrivena
Gruba drvna sječka šumskog drveća (7-15 cm), svježa, pokrivena
Kora, svježa, nepokrivena
Godišnji gubitak (wt% d.b.)
20 do > 35
2–4
4
15–22
Trupci (bukva, smreka) nakon 2 godine, pokriveni
2,5
Trupci (bukva, smreka) nakon 2 godine, nepokriveni
5–6
Trupci (smreka, jela), svježi, nepokriveni
1–3
Mlada cijela drva (jablan, vrba), svježa, nepokrivena
6–15
Gubitak drvene tvari, barem djelomično, može se uravnotežiti smanjenjem vlažnosti
u materijalu na mjestu pohrane; to uključuje povećanje neto ogrjevne vrijednosti (uzimajući u obzir masu od 1 kg, uključujući i vodu). Čak i kad su podvrgnuti sušenju (zagrijanim zrakom), predviđa se ukupni gubitak suhe tvari od otprilike 4%. Ako su, tijekom određenog razdoblja, podvrgnuti forsiranoj ventilaciji (nezagrijanim zrakom)
koja omogućuje samozagrijavanje mase, gubitak se udvostručuje i raste do oko 7-8%[2].
4.6. Sušenje cjepanica
Cjepanice vodu počinju gubiti u zimi, ali najveći gubitak vode bilježe u ožujku (otprilike 10%). Tijekom posebno toplih ljeta (npr. ljeto 2003., slika 4.6.1.), svježe drvo posječeno u prosincu i pohranjeno pod pokrovom može već u lipnju dosegnuti vlažnost od
20% (M20), što ga čini pogodnim za komercijalizaciju kao cjepanica spremnih za loženje. Međutim, u slučaju vlažnih ljeta (npr. ljeto 2003., slika 4.6.1.), uočljive razlike su minimalne, a vrijednost M 20% dostiže se samo mjesec dana kasnije. Počevši od svibnja,
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
47
drvo smreke suši se mnogo brže od drva breze iako se potonja na prvi pogled čini sušom od smreke zbog svoje niže početne vlage i bržeg gubitka vode. U svakom slučaju,
objema vrstama potrebno je otprilike jednako vremena da bi dostigle M20. Količina
vode koja ispari iz drva na svom je maksimumu u travnju, a vrhunac iznosi otprilike 90
l/prostorni m3/mjesec. Počevši od rujna, voda ponovno dobiva vlagu iz zraka i kiše;
procjenjuje se da od listopada do prosinca drvo ponovno dobije 5 l/nasipni m3/mjesec
(slika 4.6.2.).
Slika 4.6.1. Proces sušenja iverica i složenih trupaca, sušenih na zraku i pod pokrivačem[4]
SMREKA
BUKVA
X. 2004.
VI. 2004.
VIII. 2004.
II. 2004.
IV. 2004.
X. 2003.
XII. 2003.
VIII. 2003.
IV. 2003.
VI. 2003.
II. 2003.
BUKVA
XII. 2002.
Vlaga m.o. (M)
SMREKA
Gubitak težine (kg) po
prostornom metru
XI
.2
00
3
XI
I. 2
00
3
II.
20
03
III.
20
03
IV
.2
00
3
V.
20
03
VI
.2
00
3
VI
I. 2
00
3
VI
II.
20
03
IX
.2
00
3
X.
20
03
I. 2
00
3
Slika 4.6.2. Mjesečna stopa sušenja vlažnog, rascijepljenog i složenog jednometarskog drva za ogrjev,
sušenog na otvorenom i pod pokrivačem [4]
BUKVA
SMREKA
Cjepanica spremljena pod pokrivačem suši se donekle brže tijekom mjeseci rane zime. Ovu prednost pokrivenih drva nepokrivena drva kompenziraju tijekom ljetnih
mjeseci. Na veoma kišovitim mjestima, preporučljiva je drvarnica jer doprinosi povratu krajnje granice vlage tijekom sljedećeg jesensko-zimskog razdoblja. Ako je
struktura primjereno prozračna (zidovi s prorezima), nadasve se preporučuje pohrana pod pokrivalom.
48
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
U usporedbi s rascijepljenim cjepanicama, nerascijepljene cjepanice dosežu M20 dva
mjeseca kasnije. Stoga, kako bi se M20 dostigao s većim stupnjem sigurnosti i kako bi
se takva vlažnost zadržala do jeseni, savjetuje se niskokvalitetne trupce promjera većeg od 10 cm sjeći prije sezone sušenja.
Preporuke za skladištenje cjepanica
Tijekom obrade drva i pripreme slaganja cjepanica važno je, što je moguće više, izbjegavati 'prljanje' trupaca. Mjesto obrade mora imati čvrst i stabilan pod (betonski ili asfaltni).
Cjepanice se mogu sušiti ili na otvorenome ili pod prozračnim pokrovom, ali u svakom
slučaju moraju biti zaštićeni od vlage tla i od kiše.
Glavne preporuke za skladištenje cjepanica:
• Tlo (pod) se mora održavati suhim; ako je to moguće, potrebno je osigurati cirkulaciju zraka na način da se složena drva odignu sa tla uz pomoć greda ili trupaca.
• Preferira se pohranjivanje drva na mjestima koja su otvorena zraku i suncu (npr. na
rubu šume, u dvorištu),
• Udaljenost između pojedinačnog stoga i između stogova i zidova skladišta za pohranu mora iznositi najmanje 10 cm,
• Vanjski zidovi skladišta moraju se držati otvorenima (prorezi),
• Kad god je to moguće, cjepanice za dnevno korištenje potrebno je pohranjivati u prostoriju s kotlom kako bi se prethodno zagrijali.
Slika 4.6.3. Primjer rasporeda i prostora trupaca pod krovom [2]
POKROV
POTPORNI
STUP
STOG BEZ POTPORE
NA RUBOVIMA
TEMELJNI TRUPAC
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
49
Spremnici za pohranu, sušenje i prijevoz trupaca
Na tržištu su dostupne različite vrste spremnika za pohranu, sušenje i prijevoz rascijepljenih cjepanica. Među najzanimljivijima, i s ekonomskog gledišta, su spremnici od
osnovne drvene palete kojoj je pridružena kvadratna isprepletena čelična mreža koja
služi kao zid; gornji je dio prekriven drugom paletom koja je s vanjske strane izolirana
najlonom. Takva je struktura visoka 2 m i može sadržavati nasipni m3 rascijepljenih cjepanica. Spremnik se puni direktno putem transportera (slika 4.6.1.).
Slika 4.6.4.
Druga funkcionalna i jeftina mogućnost jest ponovno korištenje metalne konstrukcije
koja je instalirana na drvenu paletu kao potpora za plastične spremnike od 1 m3 za pohranu tekućina (slika 4.6.2.).
Slika 4.6.5.
50
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
4.7. Sušenje drvne sječke
Da bi se proizvela drvna sječka odgovarajuće kvalitete kako bi se mogla koristiti u
kotlovima niske i srednje snage (s fiksiranom rešetkom), koristi se sljedeći sirovi drveni materijal: crnogorični trupci bez grana, usjeke i ploče crnogoričnog drva i listača, trupci listača (s granama ili bez njih) i ostaci od pridobivanja listača, ako je moguće promjera od najmanje 5 cm kako bi se ograničio sadržaj pepela čiji je postotak
viši u kori nego u drvu.
Slika 4.7.1. Logistika, organizacija vremena i odredište šumske drvne sječke[2]
POSTUPAK
GODIŠNJE
DOBA
VRSTA
RUTE ZA
ODVOZ
ŠUMSKA
CESTA
CESTA
SKLADIŠTE
KRAJNJI
KORISNIK
SVJEŽA SJEČKA
PRORJEĐIVANJE I
ISKORIŠTAVANJE
ŠUME
ZIMA
UKLANJANJE
GRANJA I PRIJEVOZ
M = 45-55%
USITNJAVANJE
SVJEŽEG DRVETA
KONCENTRACIJA
SVJEŽA SJEČKA
DO
KASNOG
LJETA
USITNJAVANJE
SUHOG DRVA
(KASNO LJETO)
KASNO
LJETO
SUŠENJE NA ZRAKU
U SPREMNIKU ZA
POHRANU
DO KONAČNE
ENERGETSKE UPORABE
M = 45-55%
MEĐUSKLADIŠTENJE
VLASTITA
POTROŠNJA
PRODAJA
SUŠENA SJEČKA
M = 25-40%
SUŠENA SJEČKA M = 25-40%
SUHA SJEČKA M = <20%
Ovaj materijal treba proći fazu sušenja, uz prijelaznu pohranu na uzvišenom tlu izvan
šume prije nego li se, u kasno ljeto/jesen preradi u sječku (slika 4.7.1.). Sušenje se
mora odvijati tijekom ljeta uz korištenje besplatne energije sunca i vjetra, koja omogućava prirodno sušenje drva. Gubitak vlage u listačama tijekom sušenja općenito
varira između 40 i 50%. Ako su posječene u svibnju, a pritom još uvijek imaju lišće,
biljke ubrzavaju prirodno sušenje drva. Isto vrijedi i za crnogorično drvo (smreku i
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
51
jelu) koja se reže tijekom razdoblja od kasne jeseni do prosinca te koja se kasnije slaže na povišeno tlo.
Ostavljanjem srušenih trupaca u sjenovitom okruženju u šumi ne postiže se značajan
gubitak vlage u drvu. Zbog toga bi se materijal uvijek trebao sušiti u dostatno osunčanom i, po mogućnosti, dobro prozračenom mjestu[3]. Kada se izveze na sunčano povišeno tlo izvan šume, takvo drvo (slika 4.7.2.), od trenutka sječe, u kasno ljeto dostiže
vlagu ispod 30% te je stoga spremno za usitnjavanje[3].
Vrijednost M 30% definira se kao pogodna za pohranu. Drvne sječke ispod ove granice klasificirane su kao pogodne za pohranu bez ikakvih problema stabilnosti (ÖNORM
M 7133).
Slika 4.7.2. Proces sušenja u različitim vrstama drveća[3]
Smreka
Vrba
Orah
Bukva
POGODNO ZA SKLADIŠTENJE
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Sušenje materijala se može odvijati i na rubu ceste, uz pretpostavku da je povišeno tlo
izloženo suncu i prikladne veličine; u suprotnome, materijal se treba prevesti do logističkog područja gdje se sječe i pohranjuje pod pokrivačem (slika 4.7.3.).
Kad se sušenje odvija u sabirno-logističkom centru za biomasu, dobro je pravilo „rascijepiti" najveće trupce (ø > 35-40 cm) posebnim kliještima za rascjepljivanje trupaca
(slika 4.7.4.) kako bi se ubrzao gubitak vode u trupcima.
52
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
Slika 4.7.3. Proizvodnja šumske drvne sječke nakon sušenja sirovog materijala ili na mjestu sječe ili u
sabirno-logističkom centru za biomasu [13]
4. usitnjavanje uz cestu
3. sušenje
trupaca na
zraku
1. sječa drva
2. utovar trupaca uz cestu
5. dostava drvne
sječke u postrojenje
3. prijevoz trupaca u
Sabirno-logistički centar
za biomasu (BL&TC)
2. prerada,
poprečno rezanje
i slaganje
1. sječa drva
5. dostava drvne
sječke u
postrojenje
4. usitnjavanje i pohrana u
BL&TC-u
Slika 4.7.4.
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
53
4.8. Sabirno-logistički centri za biomasu (BL&TC)
BL&TC je fizička lokacija utvrđena na temelju šumarskih i proizvodnih karakteristika
dobavljačkog područja (nabava) te lokalizacije i tipologije kupaca (potražnja). Sadrži
prostor za prvu pohranu i sušenje drva kao takvih te natkriven prostor za pohranu i
sušenje drvne sječke i cjepanica. (slika 4.8.1.) BL&TC je infrastruktura koja je osnovna u
proizvodnji i profesionalnom oglašavanju ogrjevnog drva kao takva te koja omogućuje tržišnu dostupnost proizvoda koji udovoljavaju tehničkim specifikacijama.
Slika 4.8.1. BL&TC Polstal (Štajerska-Austrija)
Prostor za sušenje
dugog drva malog
promjera
Pokrov s ventilacijom za
sušenje trupaca
i drvne sječke
Prostor za cijepanje
i usitnjavanje drva
Pokrovi za pohranu i sušenje drvne sječke
Najbolji način pohrane i sušenja drvne sječke jest rasprostrti ju na vodootpornu površinu (cement i/ili asfalt) zaštićenu pokrovom te smještenu na sunčanom i prozračnom mjestu. Arhitektonska struktura pokrova (slika 4.8.2.) trebala bi maksimalizirati
prozračivanje pohranjenog materijala i olakšati radnje preokretanja i rukovanja drvnom sječkom.
54
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
Slika 4.8.2 Primjeri arhitektonske strukture u dvama BL&TC-ovima, u Austriji (Polstal, Štajerska) i u Italiji (Deutschnofen, Bozen)
Zaštitna tkanina za prekrivanje drvne sječke
Na tržištu je dostupna zaštitna tkanina specifična za drvnu sječku (www.tencate.com).
Dokazano je učinkovita i za sušenje svježe drvne sječke i za pohranu drvne sječke s
M<30 (slika 4.8.3.).
Slika 4.8.3. Drvo platane posječeno u prosincu i svježe nasječeno dostiže M30 nakon 9 mjeseci [15]
y = – 0,0781x + 51,7
R2 = 0,5347
P< 0,001
02.12.2004.
06.05.2005.
28.06.2005.
M (%)
01.04.2005.
17.08.2005.
12.10.2005.
DANA
Tkanina je prozračna i omogućuje odbijanje zraka zasićenog vodom tijekom faze samozagrijavanja mase. Drvna sječka mora biti položena na vodootpornu površinu, a nakupina mora biti konična kako bi održavala pad kišnice na površini tkanine (slika 4.8.4.).
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
55
Slika 4.8.4. Nakupina drvne sječke prekrivena tkaninom
4.9. Sustavi sušenja
Sušenje potaknuto toplinom iz procesa fermentacije
Toplina koja potječe iz procesa razbijanja drvene tvari prisutne u nakupinama drvne
sječke stvara konvektivno kretanje. Posljedica toga je hladan zrak koji se povlači od ispod i sa strana. Stoga, prozračni pod posebno je pogodan za korištenje u pokrivalima
za pohranu. Kad je riječ o drvnoj sječki srednje do fine veličine, samozagrijavanje ima
značajan učinak na sušenje drvne sječke ako se kombinira sa sustavima forsirane ventilacije. Zrak zasićen vodom koji potječe iz topline nastale samozagrijavanjem mase
drži se podalje, a rezultat toga je hlađenje mase.
U strukturama u kojima se koriste sustavi forsiranog protoka zraka, ciklusi ventilacije
regulirani su temperaturnim razlikama. Temperaturna razlika unutarnjeg i vanjskog
zraka od 5 do 10°C dovoljna je da bi očuvala prirodni protok zraka i uslijed toga smanjila količinu energije koja je potrebna da bi se forsirala cirkulacija zraka.
Forsirana ventilacija zrakom prethodno zagrijanim solarnom energijom
Bez obzira na to koja se tehnička (vanjska) mjera poduzme radi povećanja, ma kako
malog, temperature zraka unutar mase drvne sječke, stvara se cirkulacija zraka čime
se olakšava sušenje drva.
Ako se pokrovi najčešće koriste za sušenje drvne sječke, njihova se konstrukcija valja
planirati na način da su opremljeni sustavima forsirane ventilacije s prethodno zagrijanim zrakom koji je smješten u posebni zračni prostor pod krovom. Zrak koji je pret-
56
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
hodno zagrijalo sunce tada se upuhuje u ventilacijski dimnjak i ventilatorom forsira s
donje strane u nakupine drvne sječke (slike 4.9.1. i 4.9.2.). Zahvaljujući ovakvim sustavima, moguće je smanjiti sadržaj vlage 150 nasipnih m3 drvne sječke s otprilike M 50%
na M 30% u jednom tjednu (u proljeće/ljeto).
Slika 4.9.1. Dijagram principa procesa sušenja pulsirajuće solarne biomase [6]
PRETHODNO ZAGRIJANI ZRAK
SOLARNI PRIJENOSNIK
VENTILATOR (NE RADI)
SAMOZAGRIJAVAJUĆI UČINAK
NAKUPINE BIOMASE
DRVNA SJEČKA M 50%
1. KORAK
– zagrijavanje unutarnjeg zraka pomoću solarnih prijenosnika
– učinak samozagrijavanja nakupine biomase
VENTILATOR (RADI)
ZASIĆENI ZRAK
2. KORAK
– prethodno zagrijani zrak upuhuje se kroz nakupine biomase
– voda iz biomase odnosi vlagu van zračnim putem
DRVNA SJEČKA M 30%
Slika 4.9.2. Sustav prethodnog zagrijavanja i forsirane ventilacije u BL&TC Polstal (Štajerska-Austrija)
PRETHODNO ZAGRIJANI ZRAK
VENTILATOR
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
57
Tijekom noći, kada je relativna vlažnost zraka viša, savjetuje se obustaviti forsiranu ventilaciju kako drvna sječka ne bi apsorbirala vlažnost. Za procjenu potrebnog kapaciteta zraka može se referirati na površinu koju zauzima nakupina. Ta se količina izražava
u terminima brzine zraka koja, u ovisnosti o drvnoj sječki, varira unutar raspona od 180
do 540 m3/h (= 0,05 do 0,15 m/s) po m2 površine prekrivene nakupinom.
Te količine mogu biti izražene i u volumetrijskim terminima (stopa ventilacije). Procjenjuje se da je za sušenje drvne sječke potrebno osigurati 40 m3/h zraka po m3 (punog)
drva koje se treba osušiti. Da bi se ubrzao proces sušenja, uobičajena je praksa povećati stopu ventilacije do 150 m3/(h m3)[2].
Sustavi forsirane ventilacije za cjepanice
Cjepanice se suše u stakleniku opremljenom sustavom forsirane ventilacije koji značajno smanjuje razdoblje sušenja. Količina od 200 prostornim m3 svježih cjepanica može u 15 dana doseći M20. Ventilator olakšava cirkulaciju zraka kojeg primarno zagrijava
sunce, iako se zimi kao zamjena suncu koristi kotao na drvnu sječku/pelete. Automatsku promjenu unutarnjeg zasićenog zraka omogućuje aktivacija krovnih otvora. Sama
konstrukcija (slika 4.9.3.) stoji otprilike 150.000 €, a troškovi proizvodnje cjepanica povećavaju se za otprilike 15 €/stera. Međutim, taj iznos neutralizira manje potrebnog
prostora i mogućnost reklamiranja M20 cjepanica osam i pol mjeseci unaprijed.
Slika 4.9.3. Staklenici za sušenje cjepanica u Biomassehof Allgau (Bayern – DE)
58
4 . Z A H T J E V I K VA L I T E T E I R E F E R E N T N I S TA N D A R D I
Sušenje vrućim zrakom
Učinak sušenja značajno je poboljšan korištenjem zraka kojeg zagrijava generator. Radna temperatura može varirati od 20 do 100°C. I u ovom se slučaju zrak uvodi u cjepanice/nakupinu drvne sječke pomoću ventilatora.
Ukupna toplina potrebna za sušenje iznosi otprilike 3 do 4 MJ po kg vode, od čega je 2,5
MJ/kg potrebno za prethodno zagrijavanje i evaporaciju vode. Uz ugrađene sustave za
proizvodnju topline, vrijedi iskoristiti prednost jeftine (ili besplatne) topline iz kogeneracijskog postrojenja na bioplin ili sječku. Ta toplinska energija koja se tijekom ljeta najčešće potpuno rasipa može, stoga, biti iskorištena za sušenje drvne sječke ili cjepanica.
Pojednostavljeni uređaji za sušenje
Predložene strukture za sušenje drvne sječke i cjepanica su jednostavne konstrukcije
(fiksne ili mobilne) s dvostrukim temeljnim podom kroz čije rupe se uvodi topli zrak.
Sustav distribucije topline sastoji se od serija krutih cijevi koje se jednostavno instaliraju u sušilicu koja se može izvesti ili iz pokretnog spremnika ili iz traktorske prikolice
(slike 4.9.4. i 4.9.5.).
Uz pojednostavljene sušilice, danas su na tržištu dostupni napredniji uređaji kako bi se
iskoristio višak topline postrojenja bioplina (slika 4.9.6.).
Slika 4.9.4 Spremnik: stoji otprilike 50.000 € i može pohraniti 22 nasipna m3. Preostali prostor zauzima
sustav ventilacije i upravljačka ploča. Vrijeme sušenja: otprilike 5 dana da bi se doseglo M20 [16]
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
59
Slika 4.9.5. Traktorska prikolica: stoji otprilike 1.500 – 2.000 €. Topao zrak dolazi iz postrojenja bioplina
kroz izmjenjivač topline: dvije fleksibilne cijevi dovode topao zrak (80 °C) u ravno dno (debljine 10 cm)
kamiona ispunjenog drvnom sječkom. Tijekom procesa sušenja drvnu sječku ne treba okretati te je nakon dva-tri dana spremna za isporuku (M30) [17]
Slika 4.9.6. Horizontalne bubnjaste sušilice pogodne za sušenje kako trupaca, tako i drvne sječke
(www.s-und-ue.de) [18]
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
61
5. TROŠKOVI ENERGIJE, TRENDOVI I USPOREDBE
Tržišna cijena za goriva, bilo drva ili fosilna goriva, izražena je u različitim mjernim jedinicama (ponderiranim i volumetrijskim) te je karakterizirana značajno različitim ogrjevnim vrijednostima. Sve to otežava trenutačnu usporedbu. Parametar koji omogućuje uspoređivanje cijene goriva su troškovi primarne energije (€/MWh), tj. trošak
energije sadržane u gorivima prije konverzije u finalnu energiju. Tablica 5.1. pokazuje
usporedbu između troškova energije za različita goriva (prosinac 2008.). Njihova veza
sa drvnom sječkom izračunata je na temelju tri različita troška primarne energije: 20 i
25 €/MWh. Cijene se odnose na talijansko tržište.
Tablica 5.1. Troškovi primarne energije na temelju troškova drvne sječke (PDV nije uključen)
MWh
Cijena €
Energetska cijena
€/MWh
Omjer
1 t drvne sječke (M30, P45)
3,40
68
20,00
1,00
1 t drvne sječke (M40, P45)
2,81
56
20,00
1,00
1 t trupaca (M20, P330)
3,98
130
32,66
1,63
1 t peleta (M10) rastresitih
4,70
150
31,91
1,60
1 t peleta (M10) vreća od 15 kg
4,70
180
38,30
1,91
100 mc prirodnog plina "posluženog"
1,00
70
70,00
3,50
1 t lož ulja (staklenik)
11,7
448
38,39
1,92
1 t lož ulja (uporaba u domaćinstvu)
11,7
863
73,95
3,70
1.000 l LPG-a (vlastiti spremnik)
6,82
1020
149,56
7,48
MWh
Cijena €
Energetska cijena
€/MWh
Omjer
3,40
85
25,00
1,00
1 t drvne sječke (M30, P45)
1 t drvne sječke (M40, P45)
2,81
70
25,00
1,00
1 t trupaca (M20, P330)
3,98
130
32,66
1,31
1 t peleta (M10) rastresitih
4,70
150
31,91
1,28
1 t peleta (M10) vreća od 15 kg
4,70
180
38,30
1,53
100 mc prirodnog plina "posluženog"
1,00
70
70,00
2,80
1 t lož ulja (staklenik)
11,7
448
38,39
1,54
1 t lož ulja (uporaba u domaćinstvu)
11,7
863
73,95
2,96
1.000 l LPG-a (vlastiti spremnik)
6,82
1020
149,56
5,98
62
5. TROŠKOVI ENERGIJE, TRENDOVI I USPOREDBE
5.1. Troškovi krajnje energije
Važan aspekt bilo kakve ekonomske procjene je izračun troškova krajnje energije koji
uključuju troškove ulaganja i troškove povezane s radom postrojenja. Troškovi proizvodnje šest različitih energetskih sustava s kotlovima od 100 kW i jednakim godišnjim
omjerom rada (1.300 sati) izračunati su i usporedno prikazani u nastavku. Gruba je procjena da (u sjevernoj Italiji) objekt od otprilike 100 m2, kojeg nastanjuje troje ljudi, godišnje potroši otprilike 10-15 MWh. Takva toplina može indikativno opskrbljivati zgradu koja ima šest stanova (tablica i dijagram 5.1.1.).
Iznesene pretpostavke (npr. izbor kamata, trajanje investicije, prosječna godišnja potrošnja generatora itd.) i korištene vrijednosti odnose se na prosječne uvjete.
Tablica 5.1.1. Kategorije troška i njihove vrijednosti (prosinac 2008., Italija)
KATEGORIJE TROŠKA
JEDINICA
CJEPANICA CJEPANICA
(a)
(b)
DRVNA
SJEČKA
PELETI
PRIRODNI
PLIN
LOŽ
ULJE
LPG
Kamatna stopa
%
5
5
5
5
5
5
5
Trajanje investicije (godine)
y
20
20
20
20
20
20
20
kW
100
100
100
100
100
100
100
Kapacitet kotla
Godišnji rad (sati)
h
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
Proizvodnja primarne energije
MWh/g
130
130
130
130
130
130
130
Sezonska globalna učinkovitost
%
75%
75%
79,0%
84%
90%
85%
90%
MWh/g
97,50
97,50
102,70
109,20
117,00
110,50 117,00
€
45.000
45.000
65.000
40.000
13.000
18.000 13.000
€/G
1.361
1.361
1.966
1.210
393
Godišnja potreba za gorivom
u.m.*
32,7
32,7
38,2
28,3
13.542
Trošak/cijena goriva**
€/u.m.
77
130
88
216
0,72
€/g
2.944
4.971
3.365
6.104
9.750
Trošak struje (b)
€/g
50
50
200
100
30
Trošak rada (O = a + b)
€/g
2.994
5.021
3.565
6.204
9.780
Trošak čišćenja (c)
€/g
130
130
130
130
60
60
60
Troškovi održavanja (d)
€/g
300
300
400
200
95
95
95
Troškovi rada (E = c + d)
€/g
430
430
530
330
155
155
155
Godišnji TROŠKOVI (R+O+E)
€/g
4.785
6.812
6.060
7.744
10.328
14.192 25.441
€/MWh
49,08
69,87
59,01
70,92
88,27
128,44 217,44
Proizvodnja krajnje energije*
Troškovi investiranja (uklj. PDV)
Amortizacija
Trošak godišnje potrošnje
goriva (a)
TROŠKOVI KRAJNJE ENERGIJE
544
393
13.000 19.062
1,04
1,22
13.463 24.863
30
30
13.493 24.893
* Korištene ogrjevne vrijednosti: cjepanice M20, 3,98 MWh/t, drvna sječka M30, 3,4 MWh/t, peleti M10 4,6 MWh/t, prirodni
plin, 9,6 kWh/ m3, lož ulje 10 kWh/l, LPG, 6,82 kWh/l
** Cijene (uključujući PDV. PDV za ogrjevno drvo iznosi 10%, osim za pelete, za koje iznosi 20%).
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
63
Grafikon 5.1.1. Energetski sustavi i povezani energetski troškovi
trupci (a)
trupci (b) drvna sjecka
peleti
prirodni plin
lož ulje
LPG
Inicijali – Trupci (a): samostalno proizvedeni, željene veličine; Trupci (b): kupljeni na lokalnoj tržnici (P500);
drvna sječka: M30 P45.
5.2. Prodaja cjepanica i drvne sječke
Trupci i drvna sječka prodaju se ili po težini (€/t) ili po volumenu (€/prostorni m3 ili €/
nasipni m3). Profesionalni će prodavači kupcu pružiti važne informacije o fizikalnoenergetskim karakteristikama goriva kako bi omogućili objektivnu ekonomsku procjenu predložene ponderirane ili volumetrijske cijene. Stoga, u trgovanju ogrjevnim
drvom posebno je važna primjena Europskih tehničkih specifikacija. Prisutnost profesionalnih proizvođača na tržištu omogućuje razvoj praktičnih i transparentnih sustava
kupnje i prodaje koji konzumentu ne pružaju samo povjerenje, već prednost daju i razvoju tržišta.
Cjepanice
Regulatorne informacije koje se trebaju specificirati pri prodaji cjepanica nalaze se u
tablici 4.1.1. U najnaprednijim Sabirno-logističkim centrima za biomasu (npr. www.
holzbrennstoffe.de, www.ofen-holz.at) suhe cjepanice (M20) prodaju se po steričkom
volumenu; uz vlagu, specificiraju se razred, sastav i dimenzije. U dodatku A4 dat je primjer kako sastaviti cjenik za profesionalnu prodaju cjepanica.
Još je uvijek čest slučaj da je specificiran samo sastav cjepanica, ali ne i vlaga, te se u
tim slučajevima preporučuje kupnja po volumenu umjesto po težini. Razlog je tome
64
5. TROŠKOVI ENERGIJE, TRENDOVI I USPOREDBE
niži stupanj nesigurnosti kojim je moguće odrediti energetski trošak, posebno pri kupnji nesušenog materijala[5].
Danas se složene cjepanice često prodaju po paletama od 1 x 1 x 1,8 m, sa specificiranim sastavom. Povremenim korisnicima su suhe cjepanice (M20) dostupne u kutijama
ili mrežastim vrećama te se prodaju po težini (6–17 kg), uz navedene vrste drva.
Primjer 5.2.1. – Izračun energetske cijene cjepanica
Uz pretpostavku da želimo kupiti određenu količinu cjepanica za opskrbu modernog kotla za cijelu sezonu, željeli bismo naći cijenu energije da bismo usporedili različite ponude.
Proizvođač ogrjevnog drva određuje sljedeće cijene za cjepanice od jednog metra (P1000)
ili za dvije različite vrste:
Bukva
Smreka
62€/prostorni m3
46€/prostorni m3
1) Za izračun težine cjepanica (M20, P1000) dviju vrsta koriste se tablice 1.7.2. i 1.7.3.
Bukva 453 x 0,81 = 367 kg/prostorni m3
Smreka 315 x 0,86 = 271 kg/prostorni m3
2) energetski trošak (M20) s NOV20 = 4 kWh/t
Bukva 62 : [(367 x 4) : 1.000] = 42,2 €/MWh (11,7 €/GJ)
Smreka 46 : [(367 x 4) : 1.000] = 42,4 €/MWh (11,8 €/GJ)
Po predloženim cijenama i cjepanicama za korištenje u modernom kotlu, dva navedena
proizvoda su energetski ekvivalentna.
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
65
Drvna sječka
U središnjoj sjevernoj Europi, u slučaju da se drvna sječka prodaje izravno iz pilane, sastav je općenito poznat. Stoga, prodavanje po volumenu, čak i kad vlaga nije izričito
naznačena, omogućuje dovoljno precizno određivanje energetskog troška. Nasuprot
tome, u središnjem dijelu južne Europe, u slučaju kad proizvođači rade s miješanim
šumskim drvećem, gotovo je nemoguće znati sastav drvne sječke. U tom je slučaju
bolje drvnu sječku kupovati i prodavati po težini, mjereći njezinu vlagu. Zapravo, dovoljno je znati težinu i vlagu: iako razlika u sadržaju može biti velika, varijacija u energetskom sadržaju veoma je mala jer, kako je već istaknuto, NOV0 drveća gotovo je jednak u svim različitim vrstama[14].
Općenito, praksa je da se stranke cjenkaju oko ciljne cijene drvne sječke s najmanje
vlage, na temelju čega se izračunava cijena primarne energije. U ovom se trenutku kreira tablica u kojoj je drvnoj sječki dana cijena na temelju razreda vlage, dok je cijena
energije ostala konstantna (tablica 5.4.1.).
Tablica 5.2.1. Cijena drvne sječke u vezi s razredima vlage pri cijeni energije od 25 €/MWh
€/t
Sadržaj vlage
(razredi)
M (%)
Ne uključujući PDV
Uključujući PDV
M 20
≤ 20
103
114
M 25
≤ 25
95
105
M 30
≤ 30
88
97
M 35
≤ 35
81
89
M 40
≤ 40
73
81
M 50
≤ 50
62
69
M 60
≤ 60
48
53
66
5. TROŠKOVI ENERGIJE, TRENDOVI I USPOREDBE
Grafikon 5.2.1. Varijacija u cijeni drvne sječke u skladu s tri različite energetske cijene
Razredi sadržaja vlage
U dodatku A1 nalazi se nacrt ugovora o prodaji drvne sječke s energetskom vrijednošću.
5.3. Potrošnja energije i emisije CO2
Kako bi se prihvatili sustavi održive energije, korisno je i ispravno posjedovati komparativne evaluacije o potrošnji neobnovljive energije koja je potrebna za napajanje, uz
energiju i sirove materijale, čitavog procesa proizvodnje finalne energije (lanac proizvodnje). Analiza energije* obuhvaća svu neobnovljivu energiju koja se konzumira u
lancu: ekstrakciju, procesuiranje, pohranu, energetsku konverziju goriva, uključujući
energetski trošak uređaja i alata koji se koriste u pojedinačnim fazama. Tablica 5.3.1.
prikazuje potrošnju energije izraženu kao postotak neobnovljive energije potrošene
za proizvodnju korisne termalne energije (CER**).
Potrošnja energije za proizvodnju i krajnju uporabu goriva obuhvaća emisiju određene količine ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu, kao i ostalih vrsta stakleničkih plinova koji su izraženi u agregatnom obliku, uz ekvivalentni CO2 parametar.
* Ova je analiza provedena upotrebom baze podataka GEMIS (engl. Global Emission Model for Integrated
Systems – Globalni model emisije za integrirane sustave – verzija 4.42, Öko- Institut e.V. Darmstadt (Njemačka) www.oeko.de).
** CER (engl. Cumulated Energy Requirement – zahtjev kumulativne energije) mjeri ukupnu količinu izvora
(primarne) energije koja je potrebna za opskrbu jedinice finalnom termalnom energijom.
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
67
Vrijednosti navedene u tablici 5.3.1. omogućuju izračun smanjenje emisija CO2 do kojeg može doći upotrebom goriva iz drvne biomase umjesto fosilnih goriva.
Tablica 5.3.1. Energetska potrošnja i emisije CO2
Sustav zagrijavanja
Cjepanice (10 kW)
Šumska drvna sječka (50 kW)
Šumska drvna sječka (1 MW)
Drvna sječka kulture kratkih ophodnji jablana (50 kW)
Pelet (10 kW)
Pelet (50 kW)
Lož ulje (10 kW)
Lož ulje (1 MW)
LPG (10 kW)
Prirodni plin (10 kW)
Prirodni plin (1 MW)
CER
%
3,69
7,81
8,61
10,44
10,20
11,08
17,33
19,04
15,03
14,63
17,72
CO2
kg/MWh
9,76
21,12
21,13
27,39
26,70
28,95
315,82
321,88
272,51
226,81
233,96
ekv. CO2
kg/MWh
19,27
26,04
23,95
40,16
29,38
31,91
318,91
325,43
276,49
251,15
257,72
Primjer 5.5.1. – Procjena smanjenja CO2
U nastavku je ilustriran postupak koji se treba slijediti kako bi se procijenila količina
CO2 koja se može uštedjeti konvertiranjem kotla na prirodni plin u kotao na drvnu sječku. U sljedećem se primjeru kao referenca uzima područna toplana snage 500 kW na
drvnu sječku.
1) Izračun konačne količine energije kao godišnje proizvodnje energije postrojenja: Registrirana 2-godišnja termalna proizvodnja: (556 + 603)/2 = 580 MWh/godina (prosjek)
2) Izračun godišnjih emisija CO2 i ekv. CO2 korištenjem prirodnog plina: (tablica 5.3.1.)
Prirodni plin: (580 x 233,96): 1.000 = 135,7 t CO2
Prirodni plin: (580 x 257,72): 1.000 = 149,5 t ekv. CO2
3) Izračun godišnjih emisija CO2 i ekv. CO2 korištenjem drvne sječke: (tablica 5.3.1.)
Šumska drvna sječka: (580 x 21,13): 1.000 = 12,3 t CO2
Šumska drvna sječka: (580 x 23,95): 1.000 = 13,9 t ekv. CO2
4) Izračun izbjegnutih emisija ekv. CO2 korištenjem drvene drvne sječke umjesto prirodnog plina radi proizvodnje topline
135,7 – 12,3 = 123,4 t CO2/godina
149,5 – 13,9 = 135,6 t ekv. CO2/godina
Uz pretpostavku da je životni vijek postrojenja 20 godina, može se izračunati emisija
od 2.468 t CO2.
Vozač koji godišnje u prosjeku prijeđe 25.000 km emitira otprilike 3,5 do 4 t CO2. Stoga, postrojenje u ovom slučaju može zamijeniti oko 30 automobila, ukupno pokrivajući 830.000 km/godina.
5) Izračun novčane vrijednosti uštede ugljikova dioksida
Danas se na međunarodnom tržištu (BlueNext – EUA) jedna tona CO2 procjenjuje na
otprilike 15 € (prosinac 2008.) 123,4 x 15 = 1.851 €/godina.
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
69
DODACI
A1. Nacrt ugovora o prodaji drvne sječke s energetskom vrijednošću
(pogledati CEN/TS 14961:2005)
Ugovorne strane
Ovaj se ugovor sklapa između sljedećih ugovornih strana:
dobavljača, Cooperativa Agroforestale- Viale Universita 14,
32021 Agordo (BL) VAT01237780265, u daljnjem tekstu: FO
i kupca,
Wood chips district heating Ltd., u daljnjem tekstu: TE.
Čl. 1. Predmet ugovora
Predmet ovog ugovora je isporuka drvne sječke dobivene usitnjavanjem neprerađenog drva FO-a TE-u. Drvna sječka će služiti kao gorivo za grijanje okruga koji je vlasništvo TE-a.
Čl. 2. Vrijeme isporuke
FO se obvezuje isporučiti svaki tovar goriva unutar 6 radnih dana od primitka pisanog
zahtjeva TE-a poslanog faksom ili e-poštom. TE će također obavijestiti FO o entitetu
punjenja koji će biti isporučen, izraženo u tonama.
Čl. 3. Godišnje potrebe
Količina drvne sječke koja će biti isporučena tijekom razdoblja važenja ovog ugovora
jednaka je količini drvne sječke koju će postrojenje uistinu konzumirati tijekom sezone
grijanja. Na temelju izračuna energije, procijenjeno je da će ta količina iznositi 500 tona (uz referentnu vlagu (M) od 30%).
Čl. 4. Podrijetlo goriva iz biomase
Dostavljena drvna sječka bit će proizvod mehaničkog procesuiranja materijala od neprerađenog drva, kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji CEN/TS 14961.
Drvna sječka će biti dobivena usitnjavanjem: trupaca crnogoričnog drva ili listača bez
grana, bezlisnih trupaca listača bez grana, ostataka listača nakon rezanja (bez listova
ili suhih listova), usjeka i ploča te ostalih otpadnih proizvoda primarne konverzije od
kojih se može dobiti visokokvalitetna drvna sječka.
70
DODACI
Čl. 5. Dimenzije
Kad je riječ o dimenzijama drvne sječke, referentne su tehničke specifikacije CEN/TS
14961. Isporučena drvna sječka pripadat će razredu P45.
Razredi dimenzija drvne sječke u skladu s tehničkom specifikacijom CEN/TS 14961
Razredi dimenzija (mm)
Sastav veličine čestica (%)
Glavna količina
>80% m.u.
Fina čestica
< 5%
Gruba čestica
< 1%
P16
3,15 ≤ P ≤ 16
< 1 mm
< 45 mm sve < 85 mm
P45
3,15 ≤ P ≤ 45
< 1 mm
> 63 mm
P63
3,15 ≤ P ≤ 63
< 1 mm
> 100 mm
P100
3,15 ≤ P ≤ 100
< 1 mm
> 200 mm
Čl. 6. Čistoća
Isporučena drvna sječka neće sadržavati strane tvari, poput čavala, žica i vijaka, ili kakve druge metalne predmete.
Čl. 7. Vlaga i težina punjenja
Vlagu (M) i težinu punjenja određuje FO.
Čl. 8. Odredbe i uvjeti izdavanja računa
Račun za isporučenu drvnu sječku izdaje se uz referencu na njezinu energetsku vrijednost, tj. na njihov NOVM izražen u MWh/t, izračunat na temelju težine (t) i vlage (M) punjenja, a u skladu sa sljedećom formulom:
NOVM=
NOV0 x (100 – M) – 2,44 x M
100
x 0,278
FO će TE-u za svaku isporuku izdati deklaraciju o kvaliteti drvne sječke (vidjeti A2).
Čl. 9. Cijena dostave iz postrojenja za grijanje
TE će FO-u platiti ciljnu cijenu za drvnu sječku koja će biti jednaka 85,00 €/t (+ PDV od
10%) za M30, ex postrojenje (24,15 €/MWh). Cijena varira ovisno o vlazi isporučene
drvne sječke. Isporučena drvna sječka nikad ne smije biti vlažnija od 35%.
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
71
Sljedeća tablica pokazuje varijaciju u cijeni u skladu s 4 razreda vlage.
Energetska cijena
€/MWh 24,15
Sadržaj razreda vlage
€/t
Ne uključujući PDV
Uključujući PDV
M 20
15–20%
€ 95
€ 104,5
M 25
21–25%
€ 90
€ 99,0
M 30
26–30%
€ 85
€ 93,5
M 35
31–35%
€ 75
€ 82,5
Čl. 11. Plaćanje
TE će izvršiti uplatu za isporučenu drvnu sječku u roku od 30 dana od datuma izdavanja računa od FO. U slučaju da ne plati u skladu s dogovorenim uvjetima, FO zadržava
pravo obustavljanja usluge isporuke i traženja kamata na zakašnjelo plaćanje, u skladu
s trenutačnim pravilima.
Čl. 12. Neprihvatljive isporuke
TE neće platiti niti jednu isporuku neprihvatljive drvne sječke.
Čl. 13. Rok važenja
Valjanost ovog ugovora počinje na dan kad ga ugovorne strane potpišu i nastavit će
se u punoj snazi i s punim učinkom kroz razdoblje od 3 godine.
U slučaju da postrojenje prestane s radom zbog bilo kojeg razloga koji se ne može pripisati ugovornim stranama, TE zadržava pravo da trajno raskine ovaj ugovor unutar 6
mjeseci.
Čl. 14. Posebne odredbe
1. U slučaju bilo kakvog spora ili potraživanja koji proizađu iz ovog ugovora ili su s njim
u vezi, uključujući, bez ograničavanja, bilo kakvo pitanje koje se odnosi na njegovo
važenje, interpretaciju i ispravno provođenje, ugovorne strane se slažu da se takvi
sporovi ili zahtjevi konačno riješe arbitražom Suda u ……..
2. Ovaj je ugovor pravovažeći i punog učinka od i nakon datuma kad ga potpišu obje
ugovorne strane.
72
DODACI
3. Ugovor je sačinjen u dva primjerka, a svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.
4. Druga će strana o bilo kakvim promjenama u uvjetima i odredbama ovog ugovora
biti obaviještena pisanim putem.
5. Bilo kojoj trećoj strani koja preuzima bilo koju od ugovornih strana bit će dodijeljena
prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora.
6. Ugovorne strane pristaju jednako dijeliti troškove nacrta ovog ugovora, pri čemu
svaka ugovorna strana plaća 50% ukupnog troška.
Mjesto, datum
pečat i potpis
pravnog zastupnika FO-a
Mjesto, datum
pečat i potpis
pravnog zastupnika TE-a
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
73
A2. Primjer Deklaracije o kvaliteti goriva za drvnu sječku
(pogledati CEN/TS 15234:2006)
Podnositelj zahtjeva: Cheap-Wood Chips District heating Ltd.
DEKLARACIJA O KVALITETI GORIVA ZA DRVNU SJEČKU
TEMELJENA NA STANDARDU CEN/TS14961
Dobavljač
SOLID WOOD-FUELS Cooperative
p.p. 110
CB 10 1HL – SAFFRON WALDEN Essex (UK)
Tel. +44.01799 5165689 Faks +44.01799 5165690
Osoba za kontakt: g. Peter Wood
Adresa e-pošte: [email protected]
Broj za kontakt: N. 0015/a
Sirovi materijal
Crnogorični trupci, postranke i okresline
(1.1.2.2., 1.2.1.2.)
Porijeklo
Uttlesford, Okrug Essex
Količina za dostavu
10 t (vidjeti priloženu potvrdu o težini)
Svojstva
Veličina čestica
P45
Vlaga (M)
M30
Udio pepela (m.u.% s.o.)
A3.0
Nasipna gustoća (kg/nasipni m3)
230
Ogrjevna vrijednost (MJ/kg)
12,2
Gustoća energije (MJ/nasipni m3)
2806
Mjesto i datum
Potpis opunomoćenika
74
DODACI
A3. Granične vrijednosti za koncentraciju teških metala u
pepelu biomase koji se koristi na poljoprivrednim
zemljištima u Austriji[9, 10]
Metali
Granična vrijednost
mg/kgdb
Količina širenja
g/ha/godina
Obradiva zemlja
Livada-pašnjak
Cink (Zn)
1.500
1.500
1.125
Bakar (Cu)
250
250
190
Krom (Cr)
250
250
190
Olovo (Pb)
100
100
75
Vanadij (V)
100
100
75
Kobalt (Co)
100
100
75
Nikal (Ni)
100
100
75
Molibden (Mo)
20
20
15
Arsenij (As)
20
20
15
Kadmij (Cd)
8
8
6
100 ng TE/kgdb
100 μg/ha
75 μg/ha
PCDD/F (dioksin)
PCDD/F – poliklorirani dibenzodioksini/furan
ET: Ekvivalent toksičnosti
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
75
A4. Primjer cjenika za profesionalnu trgovinu cjepanicama
Cjenik u nastavku samo je indikativan.
CJENIK 2007./08.
Važi do 31. srpnja 2008.
Iz trgovine, PDV uključen
CJEPANICE SMREKE i BUKVE – SPREMNE ZA LOŽENJE (M20)
Cijene za složeni i nasipni m3, 1 prostorni m3 ~ 1,4 nasipna m3
NOV20 = 4 kWh/kg
~ 450 kg bukve ~ 300 kg smreke M20 = 1 prostorni m3 P330 (L=33 cm)
Bukva
(uz kvotu drugih vrsta
bjelogoričnog drveća)
1 prostorni m3 = 450 kg
1 nasipni m3 = 320 kg
Smreka
(uz kvotu drugih vrsta
bjelogoričnog drveća)
1 prostorni m3 = 300 kg
1 nasipni m3 = 215 kg
Dužina (L)
do 7 nasipnih m3
do 5 složenih m3
100 cm (P1000)
–
79,00 €
Na više od
5 složenih m3
popust od 5%
75,05 €
50 cm (P500)
–
84,00 €
79,80 €
33 cm (P330)
59,70 €
84,00 €
79,80 €
25 cm (P250)
63,30 €
89,00 €
84,55 €
Dužina (L)
do 7 nasipnih m3
do 5 složenih m3
Na više od
5 složenih m3
popust od 5%
100 cm (P1000)
–
69,00 €
65,55 €
50 cm (P500)
–
74,00 €
70,30 €
33 cm (P330)
53,00 €
74,00 €
70,30 €
25 cm (P250)
56,60 €
79,00 €
75,05 €
76
A5. Kratice i simboli
m3: puni kubni metar
prostorni m3: prostorni metar
nasipni m3: nasipni metar
u: vlaga na suhoj osnovi [%]
M: vlaga na mokroj osnovi [%]
Mv: kruta gustoća [volumetrijska masa] [kg/m3]
Ms: prostorna i nasipna gustoća [kg/msa, kg/msr]
Ww: mokra težina [kg, t]
W0: suha težina [kg, t]
d.b.: suha osnova [kg, t]
w.b.: vlažna osnova [kg, t]
BOV: bruto ogrjevna vrijednost [MJ/kg, kWh/kg]
NOVM: neto ogrjevna vrijednost [MJ/kg, kWh/kg]
toe: tona naftnog ekvivalenta
Q: termalni kapacitet kotla [kW]
QB: bruto kapacitet kotla [kW]
QN: nominalni terminalni kapacitet [kW]
ŋk: učinkovitost [%]
ßv: smanjivanje volumena [%]
av: bubrenje volumena [%]
KKO: kulture kratkih ophodnji
DODACI
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
77
A6. Međunarodni sustav jedinica
10n
1015
Prefiks
Simbol
Skala
Decimala
peta
P
Bilijarda
1 000 000 000 000 000
12
tera
T
Bilijun
1 000 000 000 000
9
10
giga
G
Milijarda
1 000 000 000
106
mega
M
Milijun
1 000 000
103
kilo
k
Tisuća
1 000
10
hekto
h
Sto
100
10
deka
da
Deset
10
10–1
deci
d
Desetina
0,1
10–2
10
2
centi
c
Stoti dio
0,01
–3
mili
m
Tisućiti dio
0,001
–6
mikro
μ
Milijunti dio
0,000 001
10
10
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DR VNE BIOMASE
79
REFERENCE
1. GIORDANO, G., 1988. – Tecnologia dellegno, UTET, Milano
2. HARTMANN, H. (Hrsg.), 2007. – Handbuch Bioenergie-Kleinanlagen (2. Auflage), Sonderpublikation
des Bundesministeriums fur Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft (BMVEL) und der
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Gulzow (DE) 224 S., ISBN 3-00-011041-0
3. JONAS, A., HANEDER, H., FURTNER, K., 2005. – Energie aus Holz. Landwirtschaftskammer Niederosterreich St. Polten (AT)
4. HOLDRICH, A., HARTMANN, H., DECKER, T., REISINGER, K., SOMMER, W., SCHARDT, M., WITTKOPFT,
S., OHRNER, G., 2006. – Rationelle Scheitholzbereitstellungsverfahren Technologie- und Forderzentrum (TFZ) Straubing (DE)
5. HELLRIGL, B., 2006. – Elementi di xiloenergetica. Definizioni, formule e tabelle Ur. AIEL, Legnaro (PD)
6. LOO VAN, S., KOPPEJAN, J., 2003. – Handbook of Biomass Combustion and Co-Firing, Ur. Twente University Press (NL).
7. FRANCESCATO, V., ANTONINI, E., PANIZ, A., GRIGOLATO, S., 2007. – Vitis Energetica, valorizzazione
energetica deisarmentidi vite in provincia di Gorizia, Informatore Agrario br. 10.
8. OBERNBERGER, I., 1995. – Logistik der Aschenaufbereitung und Aschenverwertung, Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn (DE)
9. BUNDESMINISTERIUM FUR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 1997. – Der sachgerechte Einsatz von
Pflanzenaschen im Wald, Beč (AT)
10. BUNDESMINISTERIUM FUR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 1998. – Der sachgerechte Einsatz von
Pflanzenaschen im Acker- und Grunland, Beč (AT)
11. AA.VV. Projekt BIOCEN, 2004. – Gestione e valorizzazione delle ceneri di combustione nella filiera legno-energia. Regija Lombardija
12. BURGER, F., 2005. – Wood Chip Drying Pilot Study "Wadlhausen", Bayerische Landesanstalt fur Wald
und Forstwirtschaft, Freising (DE)
13. ITEBE, 2004. – Produire de la plaquette forestiere pour l'energie, Bonne pratique n°1 du bois dechiquete, Lons Le Saunier (FR)
14. FRANCESCATO,V., ANTONINI, E., MEZZALIRA G., 2004. – L'energia del legno, Nozioni, concetti e numeri di base, Regija Pijemont
15. FRANCESCATO, V., PANIZ, A., ANTONINI, E., CORREALE, S.F., AGOSTINETTO, L., 2007. – Stagionatura
e caratterizzazione qualitativa del cippato di legno, Rivista Tecnica AGRIFORENERGY br. 2. Ur. AIEL,
Legnaro (PD)
16. FLORIAN, G., 2006. – Nicht langer das Aschenputtel der Holzbranche, Energie Pflanzen br. 6. Das Fachmazin fur nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien ScheeRel-Hetzwege (DE)
17. DANY, C., 2007. – Allgauer Hackschnitzel, Energie Pflanzen br. 6. Das Fachmazin fur nachwachsende
Rohstoffe und erneuerbare Energien ScheeRel-Hetzwege (DE)
18. BIERNATH, D., 2006. – Brennholztrocknung mit der Biogasanlage, Energie Pflanzen br. 2. Das Fachmazin fur nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien ScheeRel-Hetzwege (DE)
19. STAMPFER, K., KANZIAN, C., 2006. – Current state and development possibilities of wood chip supply
chains in Austria, Hrvatski časopis o šumskom inženjeringu, 27(2): str.135.-144.
20. CEN/TS 14961, 2005. – Tehnička specifikacija – Kruta biogoriva – specifikacije i klase goriva
Tiskano u ožujku 2012.
Autori snose svu odgovornost za sadržaj ove publikacije. Pritom ona nužno ne odražava mišljenje
Europske zajednice. Europska komisija nije odgovorna ni za kakvu upotrebu ovdje sadržanih podataka.
PRIRUČNIK O GORIVIMA IZ DRVNE BIOMASE
PRIRUČNIK O GORIVIMA
IZ DRVNE BIOMASE
PROIZVODNJA | ZAHTJEVI KVALITETE | TRGOVINA
Download

Priručnik o gorivima iz drvne biomase, ožujak 2012. - REGEA-i