Âîäè÷
çà ðàçâî¼ óñëóãå ïîìîž ó êóžè
1
Ñàäðæà¼
Óâîä
Ïðàâíè îñíîâ çà óñïîñòàâšàœå óñëóãå..........................................................3
Ïîñòóïàê èíñòèòóöèîíàëèçàöè¼å................................................................4
Îðãàíèçàöèîíè ìîäåë îáåçáå•èâàœà ïîìîžè ó êóžè..................................8
Oä èäå¼å äî ðåàëèçàöè¼å - ïîñòóïàê ....................................................... 9
Ñòàíäàðäè óñëóãå............................................................................................11
1)Ñàäðæ༠óñëóãå
2)Êðèòåðè¼óìè çà êîðèøžåœå óñëóãå
3)Íà÷èí ïðóæàœà óñëóãå
Ñòàíäàðäè ñòðóêòóðå..................................................................................19
1) Ìèíèìàëíè ñòàíäàðäè ó ïîãëåäó šóäñêèõ ðåñóðñà
2) Ìèíèìàëíè ñòàíäàðäè ó ïîãëåäó ïðîñòîðà è îïðåìå
3) Ïðîöåñ óïðàâšàœà
Çàêšó÷àê (îä èäå¼å äî ðåàëèçàöè¼å)............................................................21
Ïðèëîçè
2
Óâîä
Ó îêâèðó ïðî¼åêòà Ïîäðøêà ëîêàëíîì ðàçâî¼ó ìàëèõ è íåäîâîšíî ðàçâè¼åíèõ
îïøòèíà ó Ñðáè¼è, ¼åäíà îä êîìïîíåíàòà ¼å è ôèíàíñè¼ñêà ïîäðøêà çà ðàçâî¼ ¼åäíå
îä ïðèîðèòåòíèõ óñëóãà ñîöè¼àëíå çàøòèòå, ó ñêëàäó ñà ñòðàòåøêèì ïëàíîâèìà
ñâàêå îä 10 îïøòèíà1. Ôèíàíñè¼ñêà ïîäðøêà ó âèñèíè îä 10.000 åâðà ìîæå äà
îáóõâàòè íàáàâêó íåäîñòà¼óžå îïðåìå, âîçèëà, ñðå•èâàœå ïðîñòîðà çà ïîòðåáå
ïðèîðèòåòíå óñëóãå ñîöè¼àëíå çàøòèòå, òðîøêîâå ïðåâîçà, äåî õîíîðàðà, èòä. Ñâàêà
îä 10 ëîêàëíèõ ñàìîóïðàâà ñå îáàâåçàëà äà žå îäðå•åíè òðîøêîâà ïîêðèòè ñàìà èç
ñâîã áóŸåòà, êàî è äà žå îáàâåçàòè äà ó íàðåäíî¼ áóŸåòñêî¼ ãîäèíè îáåçáåäå
ñðåäñòâà çà ôóíêöèîíèñàœå ïîñòàâšåœå óñëóãå.
Âåžèíà îïøòèíà ¼å ó îêâèðó ïðîöåñà ïëàíèðàœà è ïðèïðåìå ñòðàòåãè¼å äåôèíèñàëà
êàî ïðèîðèòåò ðàçâî¼ ïðîãðàìà ïîäðøêå çà ëèöà ñòàðè¼à îä 65 ãîäèíà, ¼åð ñó ñòàðà
ëèöà èäåíòèôèêîâàíà êàî ¼åäíà îä íà¼óãðîæåíè¼èõ ãðóïà ó îïøòèíè (óäåî ñòàðèõ
ëèöà ó10 îïøòèíà ¼å êðåžå ñå îä 19 äî 25%2.
Ó ñâðõó åôèêàñíè¼åã óñïîñòàâšàœà îâå óñëóãå ó ëîêàëíèì çà¼åäíèöàì ó êî¼èìà žå
ñå îíà ðàçâè¼àòè êàî ïðèîðèòåò,èçíîñèìî ïðîöåäóðå êî¼èìà ñå îíà óñïîñòàâšà,
ñòàíäàðäå óñëóãå:ñàäðæ༠óñëóãå;êðèòåðè¼óìå çà êîðèøžåœå óñëóãå;íà÷èí ïðóæàœà
óñëóãå, ïðàžåœà óñëóãå è ñòàíäàðäå ñòðóêòóðå: ìàòåðè¼àëíå è šóäñêå ðåñóðñå è
ïðîöåñ óïðàâšàœà.
Ïðàâíè îñíîâ çà óñïîñòàâšàœå óñëóãå
Îäðåäáîì ÷ëàíà 9. ñòàâ 1 òà÷êà 4. Çàêîíà î ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè è
îáåçáå•èâàœó ñîöè¼àëíå ñèãóðíîñòè ãðà•àíà êàî ïðàâî ó ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè
ïðîïèñàíî ¼å ïðàâî íà ïîìîž ó êóžè, à ñòàâîì 3. èñòîã ÷ëàíà äà ñå î îáåçáå•èâàœó
ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè ñòàðà îïøòèíà îäíîñíî ãðàä ó ñêëàäó ñà îâèì çàêîíîì.
Ñ îáçèðîì äà ¼å Çàêîíîì îâà âðñòà óñëóãå äåôèíèñàíà êàî ïðàâî
ïîäðàçóìåâà ñå äà ñå óñïîñòàâšàœå è äîñòóïíîñò îâå óñëóãå, îñíîâè ñàäðæà¼
1
Opštine koje su izabrane za uèešãe u projektu: Alibunar, Babušnica, Bela Palanka, Gadžin Han,
Dimitrovgrad, Golubac, Kniã, Lapovo, Mali Zvornik i Sremski Karlovci
2
Republièki prosek je 17% (16,5%)
3
óñëóãå êàî è ïîñòóïàê êàêî ñå ïðàâî íà óñëóãó îñòâàðó¼å, óðå•ó¼ó îäðå•åíèì
ôîðìàëíî ïðàâíèì àêòîì (çàêîíîì, ïðàâèëíèêîì èëè îäëóêîì). Îäëóêà ìîðà
èìàòè ó âèäó êàêî ñó Çàêîíîì äåôèíèñàíè è äîñòóïíîñò óñëóãå è ñàäðæà¼è è
ïîñòóïàê ïðèçíàâàœà ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè è îðãàíèçàöèîíå ôîðìå ñëóæáå
ïîìîžè ó êóžè.
Äîñòóïíîñò: Òàêî ¼å ÷ëàíîì 30. Çàêîíà î ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè è
îáåçáå•èâàœó ñîöè¼àëíå ñèãóðíîñòè ïðîïèñàíî äà ñå ïðàâî íà ïîìîž ó êóžè
ïðèçíà¼å «ëèöó êîìå ïîðîäèöà íå ìîæå äà îáåçáåäè îäãîâàðà¼óžó çàøòèòó è ëèöó
áåç ïîðîäè÷íîã ñòàðàœà êàäà ñå íà äðóãè íà÷èí íå ìîæå îáåçáåäèòè îäãîâàðà¼óžà
çàøòèòà.» êàî è äà ñå ïîòðåáà êîðèñíèêà çà ïðèçíàâàœåì ïðàâà óòâð•ó¼å «íà
îñíîâó ñâåñòðàíîã ðàçìàòðàœà ïîòðåáà êîðèñíèêà è ìîãóžíîñòè œåãîâå ïîðîäèöå»
è ïðèçíà¼å ãà íàäëåæíà óñòàíîâà ñîöè¼àëíå çàøòèòå, êî¼à ðåøàâà î ïðàâèìà èç îâîã
çàêîíà.
Êîíêðåòèçàöè¼à êîðèñíèêà ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè èçâðøåíà ¼å ó ÷ëàíó 31.
èñòîã çàêîíà ó êî¼åì ¼å ïðîïèñàíî «Ïðàâî íà ïîìîž ó êóžè îáåçáå•ó¼å ñå ñòàðèì
è èçíåìîãëèì õðîíè÷íî îáîëåëèì è ëèöèìà êî¼à íèñó ó ñòàœó äà ñå ñàìà î
ñåáè ñòàðà¼ó“.
Ñàäðæ༠óñëóãà: Òàêî•å ó ÷ëàíó 31. Çàêîíà î ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè,
ïðîïèñàíî ¼å äà ñå „ïîìîž ó êóžè îáåçáå•ó¼å îáàâšàœåì íåîïõîäíèõ êóžíèõ
ïîñëîâà (îäðæàâàœå ÷èñòîžå ñòàíà, íàáàâêà õðàíå è äðóãèõ ïîòðåáíèõ ñòâàðè,
îäðæàâàœå ëè÷íå õèãè¼åíå è ñëè÷íî.)»
Èíñòèòóöè¼à êî¼à ìîæå ðåàëèçîâàòè óñëóãó ïîìîžè ó êóžè:Îäðåäáîì ÷ëàíà
102. Çàêîíà î ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè îäðå•åíà ¼å èíñòèòóöè¼à ó êî¼î¼ ñå îáåçáå•ó¼å
ðåàëèçàöè¼à ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè:« Öåíòàð çà ïîìîž è íåãó ó êóžè îáåçáå•ó¼å
ñòàðèì, èçíåìîãëèì è äðóãèì îäðàñëèì ëèöèìà îáàâšàœå íåîïõîäíèõ êóžíèõ
ïîñëîâà è íåãó ó œèõîâîì äîìàžèíñòâó.»
Îâî íå çíà÷è äà ñå çà ðåàëèçàöè¼ó îâîã ïðàâà, óêîëèêî ëîêàëíà ñàìîóïðàâà
äîíåñå îäëóêó î îáåçáå•èâàœó ñðåäñòàâà, èñêšó÷èâî ìîðà îñíèâàòè ïîñåáíà
èíñòèòóöè¼à ñîöè¼àëíå çàøòèòå; Öåíòàð çà ïîìîž è íåãó ó êóžè íåãî ñå îâè ïîñëîâè
ìîãó, êàî ïîñåáíà îðãàíèçàöèîíà ¼åäèíèöà îáàâšàòè è ó äðóãèì èíñòèòóöè¼àìà
ñîöè¼àëíå çàøòèòå èëè ñå ó ñêëàäó ñà îäðåäáàìà Çàêîíà î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè
ìîãó ïîâåðèòè íåêîì äðóãîì ôèçè÷êîì èëè ïðàâíîì ëèöó, óêšó÷ó¼óžè è
íåâëàäèíó îðãàíèçàöè¼ó.
Ïîñòóïàê èíñòèòóöèîíàëèçàöè¼å
Èíñòèòóöèîíàëèçàöè¼à óñëóãå ïîìîžè ó êóžè ó ¼åäíî¼ ëîêàëíî¼ çà¼åäíèöè
(îñíèâàœå ñëóæáå çà ïîìîž ó êóžè) ¼å ïðîöåñ êî¼è ¼å çàêîíèìà îäðå•åí è ñëåäè
ïðåãëåä, çà ïðîöåñ èíñòèòóöèîíàëèçàöè¼å , âàæíèõ çàêîíñêèõ îäðå•åœà
4
Íàäëåæíîñò: Ïîñòóïàê èíñòóöèîíàëèçàöè¼å
âîäè ñå èñêšó÷èâî ó îêâèðó
ëîêàëíå ñàìîóïðàâå ¼åð ¼å ðåàëèçàöè¼à îâîã ïðàâà – óñëóãå ïðåìà Çàêîíó î
ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè è îáåçáå•èâàœó ñîöè¼àëíå ñèãóðíîñòè ãðà•àíà ¼å ó èñêšó÷èâî¼
íàäëåæíîñòè ëîêàëíå ñàìîóïðàâå (÷ëàí 9. ñòàâ 3. «î îáåçáå•èâàœó ïðàâà íà
ïîìîž ó êóžè ñòàðà îïøòèíà îäíîñíî ãðàä»
Íà îâ༠íà÷èí Çàêîíîì î ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè è îáåçáå•èâàœó ñîöè¼àëíå
ñèãóðíîñòè ãðà•àíà îäðå•åí ¼å «èçâîðíè äåëîêðóã» ¼åäèíèöå ëîêàëíå ñàìîóïðàâå
êî¼à ó ñêëàäó ñà ÷ëàíîì 3. Çàêîíà î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè äîíîñè ïðîïèñå ó ñêëàäó
ñà ñâî¼èì ïðàâèìà è äóæíîñòèìà óòâð•åíèì Óñòàâîì, çàêîíîì, äðóãèì ïðîïèñîì è
ñòàòóòîì.
Îäðåäáîì ÷ëàíà 6. Çàêîíà î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè ïðîïèñàíî ¼å: «£åäèíèöà
ëîêàëíå ñàìîóïðàâå çà îñòâàðèâàœå ñâî¼èõ ïðàâà è äóæíîñòè è çà çàäîâîšàâàœå
ïîòðåáà ëîêàëíîã ñòàíîâíèøòâà ìîæå îñíèâàòè ïðåäóçåžà, óñòàíîâå è äðóãå
îðãàíèçàöè¼å êî¼å âðøå ¼àâíó ñëóæáó, ó ñêëàäó ñà çàêîíîì è ñòàòóîì.»
Äàšà êîíêðåòèçàöè¼à îâëàøžåœà ¼åäèíèöå ëîêàëíå ñàìîóïðàâå (îïøòèíå) ¼å
äà ó îêâèðó ñâîã èçâîðíîã äåëîêðóãà ó ñêëàäó ñà ÷ëàíîì 18. ñòàâ 1. òà÷êà 14. Çàêîíà
î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè, «îñíèâà óñòàíîâå è îðãàíèçàöè¼å ó îáëàñòè .....è
ñîöè¼àëíå çàøòèòå...»
Îäðåäáàìà Çàêîíà î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè ñó ïðîïèñàíå íàäëåæíîñòè îðãàíà
ëîêàëíå ñàìîóïðàâå è òî Ñêóïøòèíå îïøòèíå, Ïðåäñåäíèêà îïøòèíå,
Îïøòèíñêîã âåžà è Îïøòèíñêå óïðàâå.
Ïðåìà îäðåäáè ÷ëàíà 30. ñòàâ 1. òà÷. 5. è 7. Çàêîíà î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè
Ñêóïøòèíà îïøòèíà èìà íàäëåæíîñò äà: «äîíîñè ïðîïèñå è äðóãå îïøòå àêòå è
îñíèâà ñëóæáå, óñòàíîâå è îðãàíèçàöè¼å óòâð•åíå ñòàòóòîì îïøòèíå è âðøè
íàäçîð íàä œèõîâèì ðàäîì.»
Ïðåìà îäðåäáè ÷ëàíà 41. ñòàâ 1. òà÷êà 3. Çàêîíà î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè
Ïðåäñåäíèê îïøòèíå èìà íàäëåæíîñò äà: «ïðåäëàæå îäëóêå è äðóãå àêòå êî¼å
äîíîñè ñêóïøòèíà, êàî è íà÷èí ðåøàâàœà ïèòàœà î êî¼èìà îäëó÷ó¼å
ñêóïøòèíà îïøòèíå.»
Ïîêðåòàœå èíèöè¼àòèâå: Ñ îáçèðîì íà íàïðåä íàâåäåíî, îáàâåçó è
ìîãóžíîñò ¼åäèíèöå ëîêàëíå ñàìîóïðàâå äà ó îêâèðó ñâî¼å èçâîðíå íàäëåæíîñòè,
ñâî¼èì ôîðìàëíî ïðàâíèì àêòîì ïðîïèøå äà ãðà•àíè èìà¼ó ïðàâî, ïîä îäðå•åíèì
óñëîâèìà, íà óñëóãó ïîìîžè ó êóžè, ïîòðåáíî ¼å äà ñå ó ñêëàäó ñà ïðîïèñàíîì
ïðîöåäóðîì (Çàêîíîì î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè, Ñòàòóòîì ëîêàëíå ñàìîóïðàâå)
ïîêðåíå èíèöè¼àòèâà, îäíîñíî ïîñòóïàê, êàêî áè íàäëåæíè îðãàíè ëîêàëíå
ñàìîóïðàâå äîíåëè îäëóêó î:

Óñòàíîâšàâàœó ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè
5







Ñàäðæà¼ó ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè
Ôóíêöèîíàëíèì è ñòðóêòóðíèì ñòàíäàðäèìà çà îáåçáå•èâàœå
òîã ïðàâà,
Öèšíèì ãðóïàìà ãðà•àíà êî¼èìà ¼å íàìåœåíî êîðèøžåœå òîã
ïðàâà,
Ïîñåáíèì óñëîâèìà ïîä êî¼èìà ñå ïðàâî ìîæå êîðèñòèòè,
Ïîñòóïêó ó êî¼åì žå ñå ïðàâî îñòâàðèâàòè,
Îðãàíèçàöèîíîì ìîäåëó èíñòèòóöè¼å êî¼å žå òî ïðàâî
íåïîñðåäíî
ðåàëèçîâàòè
(ñàìîñòàëíà
èíñòèòóöè¼à,
îðãàíèçàöèîíà ¼åäèíèöà ïðè íåêî¼ óñòàíîâè ñîöè¼àëíå çàøòèòå,
íåêî äðóãî ïðàâíî èëè ôèçè÷êî ëèöå),
Îáåçáå•èâàœó íåîïõîäíèõ ôèíàíñè¼ñêèõ ñðåäñòàâà
Èíèöè¼àòèâà çà óñòàíîâšàâàœå ïðàâà – óñëóãå ó öèšó çàäîâîšàâàœà
ïîòðåáà ïî¼åäèíèõ öèšíèõ ãðóïà ñòàíîâíèøòâà ó îáëàñòè ñîöè¼àëíå çàøòèòå,
ïîäíîñè ñå Ñêóïøòèíè îïøòèíå íåïîñðåäíî èëè Ïðåäñåäíèêó îïøòèíå, êî¼è ¼å
îâëàøžåí äà Ñêóïøòèíè îïøòèíå ïðåäëàæå äîíîøåœå ïî¼åäèíèõ îäëóêà è äðóãèõ
àêàòà.
Ó Çàêîíó î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè ó Îäåšêó III «Íåïîñðåäíî ó÷åøžå ãðà•àíà
ó îñòâàðèâàœó ëîêàëíå ñàìîóïðàâå.» ïðîïèñàíî äà ñó îáëèöè íåïîñðåäíîã ó÷åøžà
ãðà•àíà: «ãðà•àíñêà èíèöè¼àòèâà, çáîð ãðà•àíà è ðåôåðåíäóì» Îâè îáëèöè
íåïîñðåäíîã ó÷åøžà ãðà•àíà ó îñòâàðèâàœó ëîêàëíå ñàìîóïðàâå ó îäðåäáàìà
Çàêîíà ñó ñòðîãî óñëîâšåíè. Òàêî ¼å Çàêîíîì ïðîïèñàíî äà ñå ïóòåì ãðà•àíñêå
èíèöè¼àòèâå ïðåäëàæó ñêóïøòèíè ¼åäèíèöå ëîêàëíå ñàìîóïðàâå äîíîøåœå àêàòà
êî¼èì žå ñå óðåäèòè îäðå•åíî ïèòàœå èç èçâîðíîã äåëîêðóãà èòä, àëè ¼å çà
ïóíîâàæíî ïîêðåòàœå ãðà•àíñêå èíèöè¼àòèâå ïîòðåáíî íà¼ìàœå 10 % áèðà÷à.
Îâàêàâ èíñòðóìåíò, êàî è îñòàëè èíñòðóìåíòè ïðåêî êî¼èõ ¼å îìîãóžåíî
íåïîñðåäíî ó÷åøžå ãðà•àíà ó îñòâàðèâàœó ëîêàëíå ñàìîóïðàâå ó êîíêðåòíîì
ñëó÷à¼ó ¼å íååêîíîìè÷àí è ñïîð, àëè ãàðàíòó¼å âèñîêó åôèêàñíîñò, ñ îáçèðîì äà ¼å
ñêóïøòèíà îïøòèíå äóæíà äà ó ðîêó îä 60 äàíà ïîäíîñèîöó èíèöè¼àòèâå äîñòàâè
îáðàçëîæåíè îäãîâîð è îäëó÷è î èíèöè¼àòèâè.
Ó êîíêðåòíî¼ ñèòóàöè¼è, ïîêðåòàœå èíèöè¼àòèâå êðîç äîíîøåœå ëîêàëíîã
ïëàíà ðàçâî¼à è îäðå•èâàœå ïðèîðèòåòà ñïàäà ó íîâî óñïîñòàâšåíå èíñòðóìåíòå
ïëàíèðàœà óñëóãà ó ëîêàëíî¼ çà¼åäíèöè à óêîëèêî ó ëîêàëíî¼ çà¼åäíèöè íèñó
óñïîñòàâšåíè ñàâåòè çà ñîöè¼àëíó ïîëèòèêó , ìîãó ñå êîðèñòèòè è èíñòðóìåíòè
êàî øòî ñó «ëîáèðàœå», «ïåòèöè¼å» «èíèöè¼àòèâå» ïî¼åäèíèõ èíñòèòóöè¼à ïîñåáíî
ó ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè, íåâëàäèíèõ îðãàíèçàöè¼à êî¼å ñå ó ñâîì äåëîêðóãó áàâå
ñîöè¼àëíèì ïèòàœèìà è šóäñêèì ïðàâèìà. Àëè èíèöè¼àòèâå äà áè áèëå åôèêàñíå,
ìîðà¼ó óâåê áèòè óñìåðåíå ïðåìà ðåëåâàíòíèì «äîíîñèîöèìà îäëóêà» íà ëîêàëíîì
íèâîó.
Ñàäðæ༠àêòà êî¼èì ñå ïîêðåžå èíèöè¼àòèâà: Êàêî áè èíèöè¼àòèâà çà äîíîøåœå
îäëóêå íàäëåæíîã îðãàíà ¼åäèíèöå ëîêàëíå ñàìîóïðàâå î óñòàíîâšàâàœó ïðàâà
6
ãðà•àíà íà ïîìîž ó êóžè, áèëà óñïåøíà è ðèçèöè çà îäáè¼àœå òàêâå èíèöè¼àòèâå
ñâåëè íà ìèíèìóì, çíà÷à¼íî ¼å îäðåäèòè ñàäðæ༠àêòà êî¼èì ñå îíà ïîêðåžå. Àêò
êî¼èì ñå èíèöè¼àòèâà ïîêðåžå è êî¼è áè áèî óïóžåí äîíîñèîöèìà îäëóêà ìîðà
ñàäðæàòè åëåìåíòàðíå ÷èœåíèöå êî¼å óêàçó¼ó íà åêîíîìñêó è ñòðó÷íó îïðàâäàíîñò
îáåçáå•èâàœà òàêâèõ óñëóãà ó ëîêàëíî¼ çà¼åäíèöè è äà ñå ïîçèâà è îñëàœà íà
ëîêàëíå ïëàíîâå ðàçâî¼à
Ó òîì ñìèñëó àêò – èíèöè¼àòèâà êî¼à ñå óïóžó¼å äîíîñèîöèìà îäëóêà íà
ëîêàëíîì íèâîó òðáà äà ñàäðæè:








Îñíîâíå ïîäàòêå î äåìîãðàôñêî¼ ñòðóêòóðè ñòàíîâíèøòâà ëîêàëíå
çà¼åäíèöå (ñòàðîñíà ñòðóêòóðà ñòàíîâíèøòâà),
Îñíîâíå ïîäàòêå î óêóïíîì ñîöè¼àëíîì ïîëîæà¼ó ñòàðå ïîïóëàöè¼å
ñòàíîâíèøòâà èçíàä 65 ãîäèíà, (ñàìîõðàíè ïî¼åäèíöè, ñòàðà÷êà
äîìàžèíñòâà)
Áðî¼ è ñòðóêòóðà óñëóãà è ïðèçíàòèõ ïðàâà êîðèñíèöèìà öåíòðà çà
ñîöè¼àëíè ðàä èçíàä 65 ãîäèíà (ïîñåáíî ïðàâà íà ñìåøò༠ó óñòàíîâó
ñîöè¼àëíå çàøòèòå, ïðàâà íà ìàòåðè¼àëíî îáåçáå•åœå èëè ïîìîž è
íåãó äðóãîã ëèöà),
Áðî¼ è ñòðóêòóðó óñëóãà çäðàâñòâåíå çàøòèòå ñòàðèì ëèöèìà èçíàä 65
ãîäèíà,
Àíàëèçó äîñòóïíîñòè óñëóãà ñîöè¼àëíå è çäðàâñòâåíå çàøòèòå è
äðóãèõ óñëóãà ñòàðèì ëèöèìà èçíàä 65 ãîäèíà,
Ðåçóëòàòå àíêåòà ãðà•àíà î ïîòðåáè äà òàêâà âðñòà óñëóãå –ïðàâà
ïîñòî¼è íà ëîêàëíîì íèâîó,
Àíàëèçà ìîãóžíîñòè äà ñå ó öèšó óñòàíîâšàâàœà óñëóãå-ïðàâà íà
ïîìîž ó êóžè, êîðèñòå ïîñòî¼åžè ðåñóðñè (ïðîñòîðíè, êàäðîâñêè,
òåõíè÷êè ),
Îïøòå îöåíå î ïîçèòèâíèì åôåêòèìà ïîñòî¼àœà óñëóãå – ïðàâà íà
ïîìîž ó êóžè íà ïîäèçàœó êâàëèòåòà æèâîòà ñòàðèõ ãðà•àíà èçíàä 65
ãîäèíà.
Îðãàí íàäëåæàí çà äîíîøåœå îäëóêå: Ñ îáçèðîì íà íàäëåæíîñòè ïî¼åäèíèõ
îðãàíà ¼åäèíèöå ëîêàëíå ñàìîóïðàâå ó ñêëàäó ñà ÷ëàíîì 48. ñòàâ 1. òà÷êà 1. Çàêîíà
î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè, óêîëèêî ¼å èíèöè¼àòèâà îä ñòðàíå äîíîñèîöà îäëóêà
ïðèõâàžåíà îïøòèíñêà óïðàâà ¼å äóæíà äà ïðèïðåìè íàöðò Îäëóêå î ïðàâó íà
ïîìîž ó êóžè ãðà•àíà êîíêðåòíå îïøòèíå.
Íàêîí èçâðøåíèõ ïðèïðåìà è èçðàäå íàöðòà òåêñòà îäëóêå ó îêâèðó ñâî¼å
íàäëåæíîñòè Ïðåäñåäíèê îïøòèíå ( ó ñêëàäó ñà ÷ëàíîì 41. ñòàâ 1. òà÷êà 3. Çàêîíà î
ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè «ïðåäëàæå îäëóêå è äðóãå àêòå êî¼å äîíîñè ñêóïøòèíà, êàî è
íà÷èí ðåøàâàœà ïèòàœà î êî¼èìà îäëó÷ó¼å ñêóïøòèíà îïøòèíå.») ïðåäëàæå
Îäëóêå î ïðàâó íà ïîìîž ó êóžè.
7
Íà ïðåäëîã îâëàøžåíîã ïðåäëàãà÷à Ïðåäñåäíèêà îïøòèíå, ïðåìà îäðåäáè
÷ëàíà 30. ñòàâ 1. òà÷. 5. è 7. Çàêîíà î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè Ñêóïøòèíà îïøòèíà
èìà íàäëåæíîñò äà: äîíåñå Îäëóêå î ïðàâó íà ïîìîž ó êóžè ãðà•àíà êîíêðåòíå
îïøòèíå.
Ðîêîâè çà îäëó÷èâàœå ïî ïîêðåíóòî¼ è ïðèõâàžåíî¼ èíèöè¼àòèâè çà
óñòàíîâšàâàœå óñëóãå-ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè, óêîëèêî ¼å èíèöè¼àòèâà ïîêðåíóòà
«íåôîðìàëíèì» èíñòðóìåíòèìà ó Çàêîíó î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè íèñó îäðå•åíè.
Ðîêîâè ó îäíîñó íà îäëó÷èâàœå, óêîëèêî ¼å èíèöè¼àòèâà ïîêðåíóòà ó ñêëàäó ñà
îäðåäáîì ÷ëàíà 65. ñòàâ 1. Çàêîíà î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè (ãðà•àíñêà èíèöè¼àòèâà è
çáîð ãðà•àíà), ñó ïðîïèñàíè è íå ìîãó äóæè îä 60 äàíà îä äàíà ïîêðåòàœà
ãðà•àíñêå èíèöè¼àòèâå èëè îäðæàâàœà çáîðà ãðà•àíà.
Îðãàíèçàöèîíè ìîäåë îáåçáå•èâàœà ïîìîžè ó êóžè
Ó ñêëàäó ñà âàæåžîì çàêîíñêîì ðåãóëàòèâîì ïîñëîâå ïðóæàœà ïîìîžè ó
êóžè ìîãó îáàâšàòè:




ñàìîñòàëíå, ïîñåáíå èíñòèòóöè¼å ñîöè¼àëíå çàøòèòå êî¼ó îñíèâà
ëîêàëíà ñàìîóïðàâà (çàñåáíà ïðàâíà ëèöà),
ñëóæáå ôîðìèðàíå êàî ïîñåáíà îðãàíèçàöèîíà ¼åäèíèöà ó îêâèðó
ïîñòî¼åžèõ óñòàíîâà ñîöè¼àëíå çàøòèòå (ïîñåáíå ñëóæáå ïðè
ãåðîíòîëîøêèì öåíòðèìà, äîìîâèìà çà ñòàðà ëèöà è öåíòðèìà çà
ñîöè¼àëíè ðàä),
íåêà äðóãà ïðàâíà ëèöà êî¼à ñå ó îêâèðó ñâî¼å äåëàòíîñòè áàâå
îðãàíèçîâàœåì ïîäðøêå ñòàðèì ëèöèìà, èíâàëèäíèì ëèöèìà è ëèöèìà
ñà ïîñåáíèì ïîòðåáàìà èëè îáàâšà¼ó ïî¼åäèíå ïîñëîâå ñîöè¼àëíå
çàøòèòå èëè ñå áàâå õóìàíèòàðíèì ðàäîì ( íåâëàäèíå îðãàíèçàöè¼å,
Öðâåíè êðñò, óäðóæåœà âîëîíòåðà èòä) êî¼à îáåçáåäå ñòðóêòóðíå è
ôóíêöèîíàëíå ñòàíäàðäå çà ïðóæàœå ïîìîžè ó êóžè,
ôèçè÷êà ëèöà êî¼à îáåçáåäå ñòðóêòóðíå è ôóíêöèîíàëíå ñòàíäàðäå çà
ïðóæàœå ïîìîžè ó êóžè,
Íàïðåä íàâåäåíå ìîãóžíîñòè îðãàíèçàöèîíèõ ìîäåëà èíñòèòóöèîíàëèçàöè¼å
êðîç êî¼å ñå ìîæå îáåçáåäèòè ïðóæàœå ïîìîžè ó êóžè ó ëîêàëíî¼ çà¼åäíèöè,
óòâð•åíå ñó îäðåäáàìà ÷ëàíà 65. ñòàâ 6, ÷ë. 66, 67. ñòàâ 4. è ÷ëàíà 68. Çàêîíà î
ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè è îáåçáå•èâàœó ñîöè¼àëíå ñèãóðíîñòè ãðà•àíà.
Îäëóêà ëîêàëíå ñàìîóïðàâå, êðîç êî¼è ìîãóžè îðãàíèçàöèîíè ìîäåë žå
îáåçáåäèòè ðåàëèçàöè¼ó ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè ãðà•àíèìà, èñêšó÷èâî ¼å óñëîâšåíà
ïîòðåáîì äà ñå ãðà•àíèìà îáåçáåäè êâàëèòåòíà, ñòðó÷íà, öåëîâèòà, åôèêàñíà è
åêîíîìè÷íà óñëóãà. Îâî ïîäðàçóìåâà äà ¼å ëîêàëíà ñàìîóïðàâà äóæíà äà ïðå
äîíîøåœà îäëóêå î óñòàíîâšàâàœó òàêâîã ïðàâà ãðà•àíà íà ñâî¼î¼ òåðèòîðè¼è êðîç
8
ïîñåáàí äîêóìåíò î åêîíîìñêî¼ è ñòðó÷íî¼ îïðàâäàíîñòè îáåçáå•èâàœà ïðàâà
óòâðäè è îðãàíèçàöèîíè ìîäåë êðîç êî¼è žå ñå òî ïðàâî ðåàëèçîâàòè (ñëóæáà ïðè
ïîñòî¼åžèì óñòàíîâàìà ñîöè¼àëíå çàøòèòå, ïîñåáíà óñòàíîâà ñîöè¼àëíå çàøòèòè
êî¼ó îñíèâà ëîêàëíà ñàìîóïðàâà, èëè žå òî ïðàâî ïîä ðåàëèçîâàòè íåêî äðóãî
ïðàâíî èëè ôèçè÷êî ëèöå êî¼å èñïóœàâà ôóíêöèîíàëíå è ñòðóêòóðíå ñòàíäàðäå çà
ïðóæàœå óñëóãà). 3
Ìîãóžíîñò äà íåêà äðóãà ïðàâíà èëè ôèçè÷êà ëèöà ó îêâèðó ñâî¼å äåëàòíîñòè
îáàâšà¼ó äåëàòíîñò èëè ïîñëîâå ñîöè¼àëíå çàøòèòå ïðîïèñàíà ¼å îäðåäáîì ÷ëàíà
67. ñòàâ 4. Çàêîíà î ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè è îáåçáå•èâàœó ñîöè¼àëíå ñèãóðíîñòè
ãðà•àíà: « Óñòàíîâà çà äíåâíè áîðàâàê è ïîìîž ó êóžè êî¼ó îñíèâà äðóãî ïðàâíî è
ôèçè÷êî ëèöå ìîæå ïî÷åòè ñà ðàäîì è îáàâšàòè äåëàòíîñòè êàäà ãðàäñêà, îäíîñíî
îïøòèíñêà óïðàâà, óòâðäè äà ñó èñïóœåíè óñëîâè çà ïî÷åòàê ðàäà è îáàâšàœå
äåëàòíîñòè óñòàíîâå.». Îäðåäáîì ÷ëàíà 68. ñò. 1. è 2. èñòîã çàêîíà ïðîïèñàíî ¼å:
«Äðóãà ïðàâíà è ôèçè÷êà ëèöà ìîãó îáàâšàòè äåëàòíîñò, îäíîñíî ïîñëîâå
ñîöè¼àëíå çàøòèòå ïîä óñëîâèìà è íà íà÷èí óòâð•åí îâèì çàêîíîì çà îáàâšàœå òèõ
äåëàòíîñòè, îäíîñíî ïîñëîâà. Äðóãà ïðàâíà è ôèçè÷êà ëèöà ìîãó îáàâšàòè
äåëàòíîñò, îäíîñíî ïîñëîâå ñîöè¼àëíå çàøòèòå, ó çàâèñíîñòè îä œèõîâå âðñòå, àêî
èìà¼ó îáåçáå•åí îäãîâàðà¼óžè ïðîñòîð è îïðåìó è àêî ëèöå êî¼å îáàâšà òå ïîñëîâå
èìà îäãîâàðà¼óžó ñòðó÷íó ñïðåìó.»
Oä èäå¼å äî ðåàëèçàöè¼å - ïîñòóïàê

Ïîêðåòàœå èíèöè¼àòèâå:
Èíèöè¼àòèâó çà óñòàíîâšàâàœå ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè ìîãó äà ïîêðåíó :
1. Ãðà•àíè - «ãðà•àíñêà èíèöè¼àòèâà“ (çáîð ãðà•àíà è ðåôåðåíäóì,
ïåòèöè¼å) è
2. äðóãè ñóá¼åêòè êàî øòî ñó óñòàíîâå, îðãàíè è îðãàíèçàöè¼å.
 Ïîäíîøåœå èíèöè¼àòèâå
1. Èíèöè¼àòèâà çà óñòàíîâšàâàœå ïðàâà – óñëóãå ó öèšó çàäîâîšàâàœà
ïîòðåáà ïî¼åäèíèõ öèšíèõ ãðóïà ñòàíîâíèøòâà ó îáëàñòè ñîöè¼àëíå
çàøòèòå, ïîäíîñè ñå
Ñêóïøòèíè îïøòèíå íåïîñðåäíî èëè
Ïðåäñåäíèêó îïøòèíå, êî¼è ¼å îâëàøžåí äà Ñêóïøòèíè îïøòèíå
ïðåäëàæå äîíîøåœå ïî¼åäèíèõ îäëóêà è äðóãèõ àêàòà.
3
Ó ïðèëîãó îâîã Âîäè÷à äàò ¼å ìîäåë îäëóêå ó ñëó÷à¼ó äà ëîêàëíà ñàìîóïðàâà îñíèâà ïîñåáíó
óñòàíîâó ñîöè¼àëíå çàøòèòå êî¼à žå ñå ó îêâèðó ñâî¼å äåëàòíîñòè áàâèòè ïðóæàœåì óñëóãà ïîìîžè ó
êóžè. Ñàäðæ༠òå îäëóêå ñå ìåœà ó ñëó÷à¼ó äà ëîêàëíà ñàìîóïðàâà îäëó÷è äà ïîñëîâå ïðóæàœà
ïîìîžè ó êóžó, îäíîñíî ðåàëèçàöè¼ó òîã ïðàâà îáåçáå•ó¼å ôîðìèðàœåì ïîñåáíå ñëóæáå ó îêâèðó
ïîñòî¼åžèõ óñòàíîâà ñîöè¼àëíå çàøòèòå èëè äà òî ïðàâî ðåàëèçó¼å íåêî äðóãî ïðàâíè èëè ôèçè÷êî
ëèöå. Òàêâà îäëóêà ïîðåä îñòàëîã ìîðà äà ñàäðæè åëåìåíòå î èñïóœåíîñòè óñëîâà îäíîñíî
ôóíêöèîíàëíèõ è ñòðóêòóðíèõ ñòàíäàðäà êî¼å èñïóœàâà ôîðìèðàíà ñëóæáà ïðè óñòàíîâè ñîöè¼àëíå
çàøòèòå è íåêî äðóãî ïðàâíî èëè ôèçè÷êî ëèöå êî¼èìà ñå òè ïîñëîâè ïîâåðàâà¼ó.
9
 Øòà èíèöè¼àòèâà ñàäæè
Àêò êî¼èì ñå èíèöè¼àòèâà ïîêðåžå è êî¼è áè áèî óïóžåí äîíîñèîöèìà
îäëóêà ìîðà ñàäðæàòè:
1.
Åëåìåíòàðíå ÷èœåíèöå êî¼å óêàçó¼ó íà åêîíîìñêó è ñòðó÷íó
îïðàâäàíîñò îáåçáå•èâàœà òàêâèõ óñëóãà ó ëîêàëíî¼
çà¼åäíèöè
2.
Èíèöè¼àòèâà ìîðà äà ñå ïîçèâà è îñëàœà íà ëîêàëíå ïëàíîâå
ðàçâî¼à.

Ïîñòóïàê ëîêàëíå ñàìîóïðàâå:
Óêîëèêî ¼å èíèöè¼àòèâà îä ñòðàíå äîíîñèîöà îäëóêà ïðèõâàžåíà
îïøòèíñêà óïðàâà ¼å äóæíà äà:






èçðàäè äîêóìåíò î åêîíîìñêî¼ è ñòðó÷íî¼ îïðàâäàíîñòè
óñòàíîâšàâàœà ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè.
èçðàäè íàöðò Îäëóêå î ïðàâó íà ïîìîž ó êóžè ãðà•àíà (ñàäðæ༠ïðàâà
íà ïîìîž ó êóžè, ôóíêöèîíàëíè è ñòðóêòóðíè ñòàíäàðäè çà
îáåçáå•èâàœå òîã ïðàâà, öèšíå ãðóïå ãðà•àíà êî¼èìà ¼å íàìåœåíî
êîðèøžåœå òîã ïðàâà, óñëîâè ïîä êî¼èìà ñå ïðàâî ìîæå êîðèñòèòè,
ïîñòóïàê ó êî¼åì žå ñå ïðàâî îñòâàðèâàòè),
èçðàäè íàöðò Îäëóêå î îðãàíèçàöèîíîì ìîäåëó èíñòèòóöè¼å êî¼å žå
òî ïðàâî íåïîñðåäíî ðåàëèçîâàòè (ñàìîñòàëíà èíñòèòóöè¼à,
îðãàíèçàöèîíà ¼åäèíèöà ïðè íåêî¼ óñòàíîâè ñîöè¼àëíå çàøòèòå, íåêî
äðóãî ïðàâíî èëè ôèçè÷êî ëèöå),
èçðàäà íàöðòà Îäëóêå î îáåçáå•èâàœó íåîïõîäíèõ ôèíàíñè¼ñêèõ
ñðåäñòàâà çà ðåàëèçàöè¼ó ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè è
äåôèíèñàœå îðãàíà êî¼è žå âðøèòè íàäçîð íàä çàêîíèòîøžó ðàäà è
êîíòðîëó ñòàíäàðäà ðàäà ( òó ôóíêöè¼u îáàâšà íàäëåæíè îðãàíà
ëîêàëíå ñàìîóïðàâå)
Îðãàí íàäëåæàí çà äîíîøåœå îäëóêå
Ïðåäñåäíèê îïøòèíå ( ó ñêëàäó ñà ÷ëàíîì 41. ñòàâ 1. òà÷êà 3. Çàêîíà
î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè «ïðåäëàæå îäëóêå è äðóãå àêòå êî¼å äîíîñè
ñêóïøòèíà, êàî è íà÷èí ðåøàâàœà ïèòàœà î êî¼èìà îäëó÷ó¼å
ñêóïøòèíà îïøòèíå.») ïðåäëàæå Îäëóêå î ïðàâó íà ïîìîž ó êóžè.
o Íà ïðåäëîã îâëàøžåíîã ïðåäëàãà÷à Ïðåäñåäíèêà îïøòèíå, ïðåìà
îäðåäáè ÷ëàíà 30. ñòàâ 1. òà÷. 5. è 7. Çàêîíà î ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè
Ñêóïøòèíà îïøòèíà èìà íàäëåæíîñò äà: äîíåñå Îäëóêó î ïðàâó íà
ïîìîž ó êóžè, Îäëóêó î îðãàíèçàöèîíîì ìîäåëó èíñòèòóöè¼å êî¼å
žå òî ïðàâî íåïîñðåäíî ðåàëèçîâàòè, Îäëóêó î îáåçáå•èâàœó
íåîïõîäíèõ ôèíàíñè¼ñêèõ ñðåäñòàâà çà ðåàëèçàöè¼ó ïðàâà íà
o
10
ïîìîž ó êóžè è Îäëóêó î íàäçîðó è êîíòðîëè íàä ðàäîì ñëóæáå çà
ïîìîž ó êóžè.
Ñòàíäàðäè óñëóãå
Ïîä ñòàíäàðäîì óñëóãå ïîäðàçóìåâà ñå ñàäðæ༠óñëóãå, êðèòåðè¼óìè çà êîðèøžåœå
óñëóãå, íà÷èí ïðóæàœà óñëóãå, ïðàžåœå è ïðåñòàíàê êîðèøžåœà óñëóãå à ïîä
ñòàíäàðäèìà ñòðóêòóðå ìàòåðè¼àëíè è šóäñêè ðåñóðñè è ïðîöåñ óïðàâšàœà.
Ñàäðæ༠óñëóãå
Ïîìîž ó êóžè ¼å îðãàíèçîâàíà ñîöè¼àëíà ïîäðøêà ñòàðè¼èì ëèöèìà, èìà
ñòàíäàðäíî äåôèíèñàí ñàäðæ༠êî¼è ñå ïðèëàãî•àâà èíäèâèäóàëíèì ïîòðåáàìà
ñâàêîã êîðèñíèêà. Ïàêåòè óñëóãà ñå ìîãó äîïóœàâàòè è ïðèëàãî•àâàòè ïîòðåáàìà
êîðèñíèêà ó îäðå•åíî¼ ëîêàëíî¼ çà¼åäíèöè.
1. ÏÎÌÎŽ Ó ÎÁÅÇÁÅ€ÈÂÀŒÓ ÈÑÕÐÀÍÅ
 Íàáàâêà íàìèðíèöà
 Ñåðâèðàœå è ïîìîž ïðè óçèìàœó õðàíå,
 Ïðèïðåìà ëàêèõ îáðîêà,
 Ïðèïðåìà íàïèòàêà
 Îäðæàâàœå õèãè¼åíå ïîñó•à
2. ÏÎÌÎŽ Ó ÎÄÐÆÀÂÀŒÓ ËÈ×ÍÅ ÕÈÃÈ£ÅÍÅ
 Ïîìîž ïðè óìèâàœó,
 Ïîìîž ïðè êóïàœó,
 Ïðàœå è ÷åøšàœå êîñå,
 Ïîìîž ïðè áðè¼àœó è ñå÷åœå íîêòè¼ó.
3. ÏÎÌÎŽ Ó ÎÄÐÆÀÂÀŒÓ ÎÄÅÂÍÈÕ ÏÐÅÄÌÅÒÀ È ÏÎÑÒÅŠÈÍÅ
 Íàáàâêà îäåžå, îáóžå è ïîñòåšèíå,
 Ïðàœå, ïîïðàâêà è îäðæàâàœå îäåžå, îáóžå è ïîñòåšèíå, (ìîãóžå
êîðèøžåœå ïîñåáíèõ ¼àâíèõ ñåðâèñà èëè ñåðâèñà êî¼è ñå íàëàçå ó
ñàñòàâó èíñòèòóöè¼à ñîöè¼àëíå è çäðàâñòâåíå çàøòèòå9,
4. ÏÎÌÎŽ Ó ÎÄÐÆÀÂÀŒÓ ÕÈÃÈ£ÅÍÅ ÑÒÀÍÀ

îäðæàâàœå ÷èñòîžå ïðîñòîðè¼à,
11


îäðæàâàœå ÷èñòîžå áåëå òåõíèêå,
îäðæàâàœå ÷èñòîžå ïîäíèõ ïîâðøèíà è ïðîñòèðêè,
5. ÏÎÌÎŽ Ó ÇÀÃÐÅÂÀŒÓ ÏÐÎÑÒÎÐÈ£À
 ëîæåœå âàòðå,
 ÷èøžåœå ïåžè.
 íàáàâêà îãðåâíîã ìàòåðè¼àëà
6. ÏÎÑÅÁÍÀ ÏÎÌÎŽ Ó ÇÀÄÎÂΊÀÂÀŒÓ ÄÐÓÃÈÕ ÅÃÇÈÑÒÅÍÖÈ£ÀËÍÈÕ È
ÑÎÖÈ£ÀËÍÈÕ ÏÎÒÐÅÁÀ
 ïîìîž ïðè êðåòàœó ó ñòàíó è äâîðèøòó,
 ïîìîž ó íàáàâöè êœèãà, íîâèíà ..
 ïîìîž ó óñïîñòàâšàœó ñîöè¼àëíå êîìóíèêàöè¼å ñà îêðóæåœåì è




èíèöèðàœå äîáðîñóñåäñêå ïîìîžè,
ïîìîž ó îñòâàðèâàœó êîíòàêàòà ñà äðóãèì õóìàíèòàðíèì
îðãàíèçàöè¼àìà êî¼å ñå áàâå ïðóæàœåì ñîöè¼àëíå ïîäðøêå ñòàðè¼èì
ëèöèìà,
ïîìîž ó íàáàâöè ëåêîâà,
îäâî•åœå íà ëåêàðñêå ïðåãëåäå,
ïîìîž ó ïëàžàœó ñòàíàðèíå, åëåêòðè÷íå åíåðãè¼å,ãðå¼àœà, è äðóãèõ
êîìóíàëíèõ óñëóãà,
Ó îêâèðó äåëàòíîñòè ñëóæáå ïîìîžè ó êóžè ïîòðåáíî ¼å ïðåäâèäåòè è
ìîãóžíîñò äà ñå ñòàðè¼èì ãðà•àíèìà îáåçáå•ó¼ó (÷èíå äîñòóïíèì) ñåðâèñíåçàíàòñêå óñëóãå, êàî øòî ñó:
 ïîïðàâêà âîäîâîäíå è êàíàëèçàöèîíå ìðåæå,
 ïîïðàâêà íàìåøòà¼à è ñòîëàðè¼å,
 ïîïðàâêà àïàðàòà çà äîìàžèíñòâî,
 ïîïðàâêà áðàâà èòä
Òàêî•å ¼å ïîòðåáíî îñòàâèòè ìîãóžíîñòè çà äîäàòíå ïàêåòå óñëóãà êî¼è žå ñå ñå
óñïîñòàâèòè óêîëèêî êîðèñíèöè èñêàæó íîâå ïîòðåáå.
Êðèòåðè¼óìè çà êîðèøžåœå óñëóãå
Êðèòåðè¼óìè çà êîðèøžåœå óñëóãà ñàäðæå îäðåäáå êî ìîæå êîðèñòèòè óñëóãó
è ïîä êî¼èì óñëîâèìà ñå óñëóãà êîðèñòè.
Êàäà ñó ó ïèòàœó îäðåäáå êî ìîæå äà áóäå êîðèñíèê óñëóãå ïîìîžè ó êóžè ïðå
ñâåãà ñå ìîðà èìàòè ó âèäó äà ñó êîðèñíèöè ïðàâà –óñëóãà ïîìîžè ó êóžè ïî
çàêîíñêî¼ äåôèíèöè¼è ëèöà êî¼èìà ïîðîäèöà íå ìîæå äà îáåçáåäè îäãîâàðà¼óžó
çàøòèòó è ëèöà áåç ïîðîäè÷íîã ñòàðàœà êî¼èìà ñå íà äðóãè íà÷èí íå ìîæå
îáåçáåäèòè îäãîâàðà¼óžà çàøòèòà, îäíîñíî ïîìîž ó êóžè ñå îáåçáå•ó¼å ñòàðèì è
12
èçíåìîãëèì õðîíè÷íî îáîëåëèì è ëèöèìà êî¼à íèñó ó ñòàœó äà ñå ñàìà î ñåáè
ñòàðà¼ó.
Ó ïîñòàâšàœó êðèòåðè¼óìà çà êîðèøžåœå óñëóãå ñòîãà òî ìîðà áèòè öèšíà
ãðóïà êî¼î¼ ñå ïðå ñâåãà ïðóæà óñëóãà.
Ìå•óòèì, îïøòèíà ñâî¼îì îäëóêîì ìîæå ïðîøèðèòè êðóã êîðèñíèêà è
ïðåöèçèðàòè óñëîâå ïîä êî¼èìà îäðå•åíà öèšíà ãðóïà ñòè÷å ìîãóžíîñò äà êîðèñòè
óñëóãó.
Ëîêàëíà ñàìîóïðàâà òàêî•å ìîæå îäðåäèòè çà êî¼å öèšíå ãðóïå è ïîä êî¼èì,
óñëîâèìà ¼å óñëóãà áåñïëàòíà è êî¼å öèšíå ãðóïå ïàðòèöèïèðà¼ó ó öåíè óñëóãå èëè
¼å ó ïîòïóíîñòè ïëàžà¼ó.
Òàêî•å ¼å ìîãóžå äà ëîêàëíà ñàìîóïðàâà äåôèíèøå íåêå ïàêåòå óñëóãà êî¼è
ñå ìîãó êîðèñòèòè ñàìî óç ïëàžàœå, áåç îáçèðà íà ìàòåðè¼àëíè èëè çäðàâñòâåíè
ñòàòóñ êîðèñíèêà è òî áè áèëå óñëóãå âèøåã ñòàíäàðäà èëè òàêî ñïåöèôè÷íå óñëóãå
êî¼å ñó ïîòðåáíå ìàëîì áðî¼ó êîðèñíèêà, êî¼è ìîãó äà èõ ïëàòå àëè èõ íåìà íà
òðæèøòó.
1. Ãðóïå êîðèñíèêà êî¼èìà ¼å óñëóãà äîñòóïíà
Óñëóãà ïîìîžè ó êóžè äîñòóïíà ¼å ãðà•àíèìà ñòàðè¼èì îä 65 ãîäèíà
(ó ïðàêñè ñó ïðèìåœó¼ó ðàçíå ñòàðîñíà ãðàíèöà êîðèñíèêà è òî îïøòà ñòàðîñíà
ãðàíèöà áåç îáçèðà íà ïîë êîðèñíèêà êî¼à ñå ó íåêèì ñëó÷à¼åâèìà î îäðå•ó¼å íà
íèâîó 60 ãîäèíà èëè íà íèâîó 65 ãîäèíà èëè ó îäíîñó íà ïîë êîðèñíèêà
äèôåðåíöèðàíà ñòàðîñíà ãðàíèöà- çà æåíå 60 ãîäèíà, à çà ìóøêàðöå 65 ãîäèíà),
êî¼è ñó:

Ñàìîõðàíà ñòàðà ëèöà è ñòàðè êî¼è íå æèâå ó ïîðîäè÷íîì
îêðóæåœó;

Ñòàðà ëèöà ñà õðîíè÷íèì îáîšåœèìà, òåæå è òåøêî ïîêðåòíè.
Óñëóãà ïîìîžè ó êóžè äîñòóïíà ¼å è ãðà•àíèìà ñà èíâàëèäèòåòîì
(ïîìîž ó êóžè ¼å ïîòðåáíà è ãðà•àíèìà ñà èíâàëèäèòèòåì, áåç îáçèðà íà ñòàðîñíó
ãðàíèöó è ó ïðàêñè ñå âåž ÷åñòî ñðåžå êàî ñàñòàâíè äåî Îäëóêå ëîêàëíå
ñàìîóïðàâå) êî¼è ñó:


Òåæå è òåøêî ïîêðåòíè ;
Îñòâàðèëè ïðàâî íà òó•ó ïîìîž è íåãó.
13
2. Óñëîâè ïîä êî¼èì ¼å óñëóãà áåñïëàòíà
Îïøòèíñêîì îäëóêîì ìîæå ñå óòâðäèòè äà ¼å óñëóãà çà îâå öèšíå ãðóïå
áåñïëàòíà, èëè äà ñå ïàðòèöèïàöè¼à ó öåíè îäðå•ó¼å ó çàâèñíîñòè îä ïðèõîäà, øòî
ñâå óòâð•ó¼å öåíòàð çà ñîöè¼àëíè ðàä ó ïîñòóïêó ïðèçíàâàœà ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè.
Äî ïðîìåíå çàêîíñêèõ ðåøåœà ïðàâî íà áåñïëàòíó èëè ðåãðåñèðàíó óñëóãó ¼îø
óâåê žå ìîðàòè äà óòâð•ó¼å öåíòàð çà ñîöè¼àëíè ðàä.
3. Óñëóãå êî¼å ñå ïëàžà¼ó
Îïøòèíñêà îäëóêà ìîæå óòâðäèòè, è òî áè áèëî ó ñêëàäó ñà ðåôîðìñêèì
èíòåíöè¼àìà, äà ãðà•àíè ìîãó äèðåêòíî ïîäíîñèòè çàõòåâ çà óñëóãó ñëóæáè çà
ïîìîž ó êóžè è òó óñëóãó „êóïèòè“ áåç ïîñðåäîâàœà è îäëó÷èâàœà öåíòðà çà
ñîöè¼àëíè ðàä.
Íà÷èí ïðóæàœà óñëóãå
1) Ïîñòóïàê îñòâàðèâàœà ïðàâà
Àêòóåëíî, ïîìîž ó êóžè ñå ó ñêëàäó ñà ïîçèòèâíèì ïðîïèñèìà çàêîíîì î
ñîöè¼àëíî¼ çàøòèòè è îáåçáå•èâàœó ñîöè¼àëíå ñèãóðíîñòè ãðà•àíà òðåòèðà êàî
ïðàâî è ó òîì ñìèñëó ïîñòóïàê ó êî¼åì òî ïðàâî ïîñòà¼å äîñòóïíî êîðèñíèêó ¼å
ñòðîãî ôîðìàëèçîâàí, îäíîñíî ïî çàõòåâó çà ïðèçíàâàœå ïðàâà îäëó÷ó¼å ñå ïî
ïðîöåñíèì ïðàâèëèìà Çàêîíà î îïøòåì óïðàâíîì ïîñòóïêó.



Ïðàâî íà ïîäíîøåœå çàõòåâà çà ïðèçíàâàœå ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè
èìà ñàìî ëèöå êî¼åì ¼å ïîìîž ïîòðåáíà, œåãîâ çàêîíñêè çàñòóïíèê
óêîëèêî ¼å ëèöå ïîä ñòàðàòåšñòâîì, êàî è ñðîäíèê ñà êî¼èì èñòè
æèâè ó çà¼åäíè÷êîì äîìàžèíñòâó. Ïîñòóïàê çà ïðèçíàâàœå ïðàâà íà
ïîìîž ó êóžè ìîæå ïî ñëóæáåíî¼ äóæíîñòè ïîêðåíóòè îðãàí
ñòàðàòåšñòâà –öåíòàð çà ñîöè¼àëíè ðàä è òî íà èíèöè¼àòèâó äðóãèõ
îðãàíà, îðãàíèçàöè¼à óñòàíîâà è ãðà•àíà èëè àêî ¼å äî ñàçíàœà äà ¼å
íåêî ëèöó ïîòðåáíà òàêâà âðñòà ïîìîžè äîøàî íåïîñðåäíî ó âðøåœó
ñâî¼èõ îâëàøžåœà.
Çàõòåâ çà ïðèçíàâàœå ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè ïîäíîñè ñå öåíòðó çà
ñîöè¼àëíè ðàä íà ÷è¼î¼ òåðèòîðè¼è ëèöå êî¼åì ¼å òàêâî ïðàâî ïîòðåáíî
èìà ïðåáèâàëèøòå, îäíîñíî áîðàâèøòå,
Öåíòàð çà ñîöè¼àëíè ðàä ó ñêëàäó ñà îäðåäáàìà Çàêîíà î îïøòåì
óïðàâíîì ïîñòóïêó è îñíîâíèì çàõòåâèìà ñòðó÷íîã ïîñòóïêà
ñïðîâîäè ïðîöåäóðó ó êî¼î¼ óòâð•ó¼å äà ëè ñó èñïóœåíè óñëîâè çà
ïðèçíàâàœå ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè ïðîïèñàíè Çàêîíîì î ñîöè¼àëíî¼
çàøòèòè è îáåçáå•èâàœó ñîöè¼àëíå ñèãóðíîñòè ãðà•àíà è ïîñåáíè
óñëîâè ïðîïèñàíè Îäëóêîì î ïðîøèðåíèì ïðàâèìà –ïðàâó íà ïîìîž
ó êóžè êî¼ó ¼å äîíåëà ëîêàëíà ñàìîóïðàâà,
14



Ó ôîðìàëíî ïðàâíîì ïîñòóïêó öåíòàð çà ñîöè¼àëíè ðàä ïðèáàâšà
äîêàçå î ìåñòó ïðåáèâàëèøòà, ¼àâíå èñïðàâå êî¼èìà ñå äîêàçó¼å
èäåíòèòåò è êàëåíäàðñêè óçðàñò, äîêàçå î ðåäîâíèì èëè âàíðåäíèì
ïðèõîäèìà, äîêóìåíòàöè¼ó î îïøòåì çäðàâñòâåíîì ñòàòóñó è
ñïåöèôè÷íèì êàðàêòåðèñòèêàìà çäðàâšà ïîäíîñèîöà çàõòåâà è äðóãå
äîêàçå çà êî¼å ñå ó ïîñòóïêó îöåíè äà ñó íåîïõîäíè ðàäè äîíîøåœà
îäëóêå î ïðèçíàâàœó ïðàâà,
Ó ñòðó÷íî¼ ïðîöåäóðè4 ñòðó÷œàöè öåíòðà çà ñîöè¼àëíè ðàä âðøå
ïðîöåíå, íà îñíîâó êî¼èõ ñå óòâð•ó¼ó îïøòå è ñïåöèôè÷íå ïîòðåáå è
ñà÷èœàâà èíäèâèäóàëíè ïðîãðàìà óñëóãà çà êîíêðåòíîã êîðèñíèêà,
Ïîñåáíî: ó ñòðó÷íî¼ ïðîöåäóðè êî¼à ¼å ïàðàëåëíà ñà ñïðîâî•åœåì
ôîðìàëíî ïðàâíîã ïîñòóïêà, íà îñíîâó ïðåãëåäà îñíîâíå
äîêóìåíòàöè¼å ïðèëîæåíå óç çàõòåâ è àíàëèçå ñàäðæà¼à çàõòåâà êàäà
¼å çàõòåâ ïîäíåò ïèñàíèì ïóòåì, èëè íà îñíîâó ïðè¼åìíå ïðîöåíå
ïðè¼åìíîã ðàäíèêà êàäà ¼å öåíòàð çà ñîöè¼àëíè ðàä íà äðóãè íà÷èí
äîøàî äî ñàçíàœà î ïîòðåáè íåêîã êîðèñíèêà çà ïîìîžè ó êóžè,
óòâð•ó¼ó ñå ïðèîðèòåòè ðåàãîâàœà:
- ïðâè ñòåïåí õèòíîñòè –24 ñàòà (ñòàðî ñàìîõðàíî ëèöå,
íåïîêðåòíî, åãçèñòåíöè¼àëíî è çäðàâñòâåíî óãðîæåíî, çà êî¼å
íè¼å ìîãóžå îðãàíèçîâàòè ïðèâðåìåíó ïîäðøêó-ñóñåäñêó,
ñðîäíè÷êó, è çà êî¼å áè ñâàêî îäëàãàœå îáåçáå•èâàœà ïîìîžè
ó êóžè äîâåëî äî ïîãîðøàœà ðåëåâàíòíèõ ñòàòóñà)
- äðóãè ñòåïåí õèòíîñòè –7 äàíà, (ñòàðî ñàìîõðàíî ëèöå,
íåïîêðåòíî, çäðàâñòâåíî óãðîæåíî, çà êî¼å ¼å ìîãóžå
îðãàíèçîâàòè ïðèâðåìåíó ïîäðøêó-ñóñåäñêó, ñðîäíè÷êó, è çà
êî¼å ïðèâðåìåíî îäëàãàœå îáåçáå•èâàœà ïîìîžè ó êóžè íå áè
äîâåëî äî ïîãîðøàœà ðåëåâàíòíèõ ñòàòóñà)
- òðåžè ñòåïåí õèòíîñòè –15. äàíà 5 (ñòàðî ñàìîõðàíî ëèöå,
ïîêðåòíî èëè ïîëóïîêðåòíî, çäðàâñòâåíî óãðîæåíî, çà êî¼å ¼å
ìîãóžå
îðãàíèçîâàòè
ïðèâðåìåíó
ïîäðøêó-ñóñåäñêó,
ñðîäíè÷êó, è çà êî¼å ïðèâðåìåíî îäëàãàœå îáåçáå•èâàœà
ïîìîžè ó êóžè íå áè äîâåëî äî ïîãîðøàœà ðåëåâàíòíèõ
ñòàòóñà)
2) Ïîñåáíå îáàâåçå öåíòðà çà ñîöè¼àëíè ðàä è ñëóæáå ïîìîžè ó êóžè

Öåíòàð çà ñîöè¼àëíè ðàä äóæàí ¼å îäìàõ ïî äîíîøåœó îäëóêó äîñòàâè
ñòðàíöè è ñëóæáè ïîìîžè ó êóžè, à ñëóæáè ïîìîžè ó êóžè äóæàí ¼å
4
Ó êîíêðåòíî¼ ñèòóàöè¼è ñòðó÷íà ïðîöåäóðà ¼å äåî ôîðìàëíî ïðàâíå ïðîöåäóðå è ïðîöåíå
ñòðó÷œàêà öåíòðà çà ñîöè¼àëíè ðàä î ðåëåâàíòíèì ñòàòóñèìà ïîäíîñèîöà çàõòåâà è ïîñåáíî œåãîâèì
ïîòðåáàìà, ó ôîðìàëíî ïðàâíîì ñìèñëó ¼åñó äîêàç ó ïîñòóïêó.
5
Ñ îáçèðîì íà ñàäðæ༠èíòåðâåíöè¼å ñîöè¼àëíå çàøòèòå è êàðàêòåðèñòèêå ïîòåíöè¼àëíèõ êîðèñíèêà
íàâåäåíè ðîêîâè çà ðåøàâàœå ïî çàõòåâó çà îñòâàðèâàœå ïðàâà íà ïîìîž ó êóžè ñó êðàžè îä ðîêîâà
ïðîïèñàíèõ Çàêîíîì î îïøòåì óïðàâíîì ïîñòóïêó
15
äîñòàâèòè è ïðèìåðàê ïðîöåíå ñòàœà è ïîòðåáà êîðèñíèêà ñà îäðå•åœåì
ñòåïåíà õèòíîñòè.

Ñëóæáà ïîìîžè ó êóžè, äóæíà ¼å îäìàõ ïî ïðè¼åìó îäëóêå ó ñêëàäó ñà
íàçíàêîì ñòåïåíà õèòíîñòè è èçâðøåíîì ïðîöåíîì öåíòðà çà ñîöè¼àëíè ðàä
îðãàíèçîâàòè ïðóæàœå ïîìîžè ó êóžè.

Öåíòàð çà ñîöè¼àëíè ðàä ¼å äóæàí äà ïðàòè íà÷èí è òîê îðãàíèçîâàœà
ïðóæàœà ïîìîžè ó êóžè è âðøè åâàëóàöè¼ó ïðóæåíèõ óñëóãà:
-çà ñòàðà ëèöà èç ãðóïå ïðâîã ñòåïåíà õèòíîñòè ¼åäàíïóò ìåñå÷íî,
-çà ñòàðà ëèöà èç ãðóïå äðóãîã ñòåïåíà õèòíîñòè ¼åäàíïóò ó òðè ìåñåöà,
-çà ñòàðà ëèöà èç ãðóïå òðåžåã ñòåïåíà õèòíîñòè ¼åäàíïóò ó øåñò ìåñåöè.
-ïðàžåœå ñå ìîæå îðãàíèçîâàòè è ÷åøžå çà ïî¼åäèíîã êîðèñíèêà óêîëèêî ¼å òàêâà
ïîòðåáà ïðîöåœåíà è ïðåäâè•åíà èíäèâèäóàëíèì ïëàíîì çàøòèòå.6

Ñëóæáà ïîìîžè ó êóžè äóæíà ¼å äà ïèñàíèì ïóòåì èçâåøòàâà öåíòàð çà
ñîöè¼àëíè ðàä î ñòàœó êîðèñíèêà óñëóãà ïîìîžè ó êóžè íà íà÷èí è
äèíàìèêîì êî¼ó ¼å îäðåäèî öåíòàð çà êîíêðåòíîã êîðèñíèêà.
3) Ïðîöåíà ïîòðåáà êîðèñíèêà è èíäèâèäóàëíè ïðîãðàì óñëóãà
Ñâàêè êîðèñíèê ó çàâèñíîñòè îä ñâîã ïñèõîôèçè÷êîã ñòàœà èìà ðàçëè÷èòå
ïîòðåáå, øòî ïîäðàçóìåâà äà ñå ñâàêîì êîðèñíèêó íåžå ó ¼åäíàêîì îáèìó è
ñàäðæà¼ó ïðóæàòè óñëóãå èç äåëàòíîñòè ïîìîžè ó êóžè.
Îñíîâà èíäèâèäóàëíîã ïðîãðàìà óñëóãà çà ñâàêîã êîðèñíèêà ïîñåáíî ¼å
ïðîöåíà œåãîâèõ ïîòðåáà. Îâó ïðîöåíó âðøè Öåíòàð çà ñîöè¼àëíè ðàä èëè
ñàðàäíèöè Ñëóæáå çà ïîìîž ó êóžè. Åëåìåíòàðíà ïðîöåíà íà êî¼î¼ žå áèòè çàñíîâàí
ïðîãðàì îáåçáå•èâàœà óñëóãà ìîðà ñàäðæàòè:
(èìå è ïðåçèìå, ãîäèíà ðî•åœà,
áðà÷íî ñòàœå, ïîðîäè÷íî ñòàœå, ÷ëàíîâè äîìàžèíñòâà ñ êèì
êîðèñíèê æèâè, ñòåïåí îáðàçîâàœà, ðàíè¼å îáàâšàíè ïîñëîâè,
àäðåñà),

ÎÏØÒÅ ÏÎÄÀÒÊÅ Î ÊÎÐÈÑÍÈÊÓ

ÏÎÄÀÒÊÅ Î ÇÄÐÀÂÑÒÂÅÍÎÌ ÑÒÀÒÓÑÓ ÊÎÐÈÑÍÈÊÀ7 ( îð¼åíòèñàíîñò ó
âðåìåíó è ïðîñòîðó-ïñèõîëîøêè è ëè ïñèõè¼àòðè¼ñêè ïðîáëåìè, ñòåïåí
6
Îáàâåçó ïðàžåœà íà÷èíà è òîêà îðãàíèçîâàœà ïðóæàœà ïîìîžè ó êóžè è åâàëóàöè¼å öåíòàð çà
ñîöè¼àëíè ðàä èìà áåç îáçèðà êî¼è îðãàíèçàöèîíè ìîäåë ðåàëèçó¼å óñëóãó èç ðàçëîãà øòî ñå
ïîñòóïàê ïðèçíàâàœà ïðàâà îáàâåçíî ðåàëèçó¼å ïðåêî òå óñòàíîâå ñîöè¼àëíå çàøòèòå à ïî Îäëóöè î
óñòàíîâšàâàœó ïðàâà ëîêàëíå ñàìîóïðàâå.
7
Ïðèêóïšà¼ó ñå óâèäîì ó çäðàâñòâåíó äîêóíåòàöè¼ó, êîíòàêòîì ñà çäðàâñòâåíèì
ðàäíèöèìà è îïñåðâàöè¼îì ó íåïîñðåäíîì êîíòàêòó
16
ïîêðåòšèâîñòè-òåëåñíà îøòåžåœà, êîíòðîëà ôèçèîëîøêèõ ïîòðåáà, ÷óëíà
îøòåžåœà-âèä, ñëóõ, õðîíè÷íà îáîšåœà êîðèñíèêà, âðñòà òåðàïè¼å,
èíñòèòóöè¼à ó êî¼î¼ ñå ëå÷è, î÷óâàíå ñïîñîáíîñòè çà êîìóíèêàöè¼ó),
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈÌÀ ÊÎÐÈÑÍÈÊÀ (ó
îäíîñó íà: ïðèïðåìàœå îáðîêà, ñàìîñòàëíå èñõðàíå, îäëàñêà ó
íàáàâêó, îäðæàâàœå ëè÷íå õèãè¼åíå è õèãè¼åíå ñòàíà, îäðæàâàœå
îäåžå îáóžå ïîñòåšèíå, èçâðøàâàœà îáàâåçå ïëàžàœà êîìóíàëíèõ
óñëóãà ..),

ÏÎÄÀÒÊÅ Î ÏÐÅÎÑÒÀËÈÌ

ÏÎÄÀÒÊÅ
Î
ÑÎÖÈ£ÀËÍΣ
ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈ£ÀÈ
ÊÎÐÈÑÍÈÊÀ
(ñà
ñðîäíèöèìà, ñîöè¼àëíèì îêðóæåœåì, î÷óâàíè êîíòàêòè),

(ìèðíî, óçíåìèðåíî,àíêñèîçíî,
äåïðåñèâíî, âåðáàëíà àãðåñèâíîñò, ôèçè÷êà àãðåñèâíîñò, åìîöè¼å,
çàïàæàœå, ïàæœà, ïàìžåœå, ìèøšåœå, ñêëîíîñò ëóòàœó, ïîâðåìåíå
åïèçîäå áåñà, ñóèöèäàëíå èäå¼å, îïñåäíóòîñò ñìðžó èòä.
ÏÎÄÀÒÊÅ Î ÏÎÍÀØÀŒÓ ÊÎÐÈÑÍÈÊ
4) Èíäèâèäóàëíè ïðîãðàì óñëóãà
Èíäèâèäóàëíèì ïðîãðàìîì ñå ñòðóêòóèðà öåî ïðîãðàì óñëóãà ïî¼åäèíà÷íîã
êîðèñíèêà è îí èìà ñâî¼å ñòàíäàðäå.
Ìèíèìàëíè ñòàíäàðäè èíäèâèäóàëíîã ïðîãðàìà óñëóãà
 Ñâàêè êîðèñíèê óñëóãå èìà ñâî¼ èíäèâèäóàëíè ïðîãðàì
 Èíäèâèäóàëíè ïðîãðàì äîíîñè ñå ó Ñëóæáè ïîìî•è ó êó•è,
îñëàœà ñå íà ïðîöåíó ïîòðåáà êîðèñíèêà öåíòðà çà ñîöè¼àëíè
ðàä è ó œåãîâîì óòâð•èâàœó êîðèñíèê àêòèâíî ïàðòèöèïèðà
 Ó èíäèâèäóàëíè ïðîãðàì ïî÷åòíî ñó óíåòè îïøòè ïîäàòöè î
êîðèñíèêó: èìå è ïðåçèìå, ãîäèíà ðî•åœà, áðà÷íî ñòàœå,
ïîðîäè÷íî ñòàœå, ÷ëàíîâè äîìàžèíñòâà, ñòåïåí îáðàçîâàœà,
ðàíè¼å îáàâšàíè ïîñëîâè, àäðåñà.
 Èíäèâèäóàëíèì ïðîãðàìîì óòâð•åíå ñó óñëóãå èç ðåãèñòðà
óñëóãà Ñëóæáå ïîìî•è ó êó•è êî¼å ñå ïðóæà¼ó êîðèñíèêó è òî :
âðñòà óñëóãå, ñàäðæ༠óñëóãå, òðà¼àœå ó òîêó äàíà, ó÷åñòàëîñò
òîêó íåäåšå, ïåðñîíàëíî çàäóæåí èçâðøèëàö óñëóãå, îäíîñíî
óñëóãà.
 Èíäèâèäóàëíè ïðîãðàì ñàäðæè ñàãëàñíîò êîðèñíèêà âåçàíó çà
èíäèâèäóàëíè ïðîãðàì

Èíäèâèäóàëíè ïðîãðàì ñàäðæè äåôèíèñàíó ó÷åñòàëîñò è íà÷èí
èçâåøòàâàœà î ïðóæåíèì óñëóãàìà
17
Ñòàíäàðäè ó÷åñòàëîñòè ïðóæàœà óñëóãà8:



7 äàíà ó íåäåšè ïî 3 ñàòà äíåâíî -çà ñòàðî ñàìîõðàíî
ëèöå, íåïîêðåòíî, åãçèñòåíöè¼àëíî è çäðàâñòâåíî óãðîæåíî,
çà êî¼å íè¼å ìîãóžå îðãàíèçîâàòè ïðèâðåìåíó ïîäðøêóñóñåäñêó, ñðîäíè÷êó
5 äàíà ó íåäåšè ïî 2 ñàòà äíåâíî çà ñòàðî ñàìîõðàíî
ëèöå, íåïîêðåòíî, çäðàâñòâåíî óãðîæåíî, çà êî¼å ¼å ìîãóžå
îðãàíèçîâàòè ïîâðåìåíó ïîäðøêó-ñóñåäñêó, ñðîäíè÷êó
3 äàíà ó íåäåšè ïî 2 ñàòà èëè äâà äàíà ó íåäåšè ïî 3
ñàòà çà ñòàðî ñàìîõðàíî ëèöå, ïîêðåòíî èëè ïîëóïîêðåòíî,
çäðàâñòâåíî óãðîæåíî, çà êî¼å ¼å ìîãóžå îðãàíèçîâàòè
ïîäðøêó-ñóñåäñêó èëè ñðîäíè÷êó.
5) Íà÷èí íåïîñðåäíîã ïðóæàœà óñëóãå – ïðóæàëàö óñëóãå
Óñëóãó íåïîñðåäíî ïðóæà ãåðîíòîäîìàžèöà êî¼à ¼å ïî èíäèâóàëíîì ïðîãðàìó
êî¼èì ¼å óòâð•åíà óñëóãà êî¼à ¼å ïîòðåáíà êîðèñíèêó è ó÷åñòàëîñò êî¼îì ñå òà
óñëóãà ïðóæà óãëàâíîì ó îáàâåçè äà :









ñå ñòàðà
î ñâàêîäíåâíèì æèâîòíèì ïîòðåáàìà êîðèñíèêà è
îáåçáå•ó¼å èì ïîìîž ó œèõîâîì ñòàíó
âðøè íàáàâêó íàìèðíèöà è ðîáà,
ïðèïðåìà, ïîñëóæó¼å, îäíîñíî ñåðâèðà îáðîêå, íàïèòêå çà êîðèñíèêà
èëè äîíîñè ãîòîâå îáðîêå ó ñòàí êîðèñíèêà èç ¼àâíèõ êóõèœà èëè
êóõèœà ïîñåáíèõ êëóáîâà çà ñòàðà ëèöà,
ïðóæà ïîìîž êîðèñíèêó ó ïðèáàâšàœó äîêóìåíòàöè¼å èëè ¼å
íåïîñðåäíî ïðèáàâšà ïî çàõòåâó êîðèñíèêà,
îäâîäè è ïðàòè êîðèñíèêà ó çäðàâñòâåíå èíñòèòóöè¼å,
ïîäñòè÷å êîðèñíèêà íà êîìóíèêàöè¼ó ñà ñîöè¼àëíèì îêðóæåœåì,
ïîìàæå ìó ïðè êðåòàœó
èçâðøàâà ïîñëîâå ðåäîâíîã îäðæàâàœà õèãè¼åíå ñòàíà,
èçâðøàâà ïîñëîâå ïåðèîäè÷íîã ãåíåðàëíîã ñïðåìàœà è ÷èøžåœà
ñòàíà,
ïîìàæå êîðèñíèêó ó îáåçáå•èâàœó ñåðâèñíèõ óñëóãà ïîïðàâêå
èíñòàëàöèîíèõ óðå•à¼à, êóžíèõ àïàðàòà èòä,
8
Íàïðåä íàâåäåíè ñòàíäàðäè ñó ñàìî îêâèðíè è êî¼èìà ñå òðåáà ðóêîâîäèòè
ïðèëèêîì îäðå•èâàœà êîíòèíóèòåòà è ó÷åñòàëîñòè ïðóæàœà óñëóãà ïîìîžè ó êóžè,
àëè êîíòèíóèòåò è ó÷åñòàëîñò ó ñâàêîì êîíêðåòíîì ñëó÷à¼ó çàâèñå îä ïðîöåœåíîã
ñòàœà è ïîòðåáà ñâàêîã êîðèñíèêà.
18




âîäè ðà÷óíà î ðåäîâíîì íàìèðåœó òðîøêîâà êîìóíàëíèõ
óñëóãà(ñòðó¼å, ãðå¼àœà, âîäå èòä),
ïðóæà ïîìîž êîðèñíèêó ó îäðæàâàœó ëè÷íå õèãè¼åíå,
îáåçáå•ó¼å êîðèñíèêó îäðæàâàœå õèãè¼åíå îäåžå, îáóžå, ïîñòåšèíå
èòä,
îáåçáå•ó¼å è äðóãå óñëóãå èç äåëàòíîñòè ñëóæáå ïîìîžè ó êóžè
Ïîñåáíî ¼å ó îáàâåçè äà:
 ñà ñâàêèì êîðèñíèêîì èçãðàäè îäíîñ ìå•óñîáíîã óâàæàâàœà
 áåç îáçèðà íà îêîëíîñòè íèêàäà íå äîâîäè êîðèñíèêà ó
ïîíèæàâà¼óžè ïîëîæà¼
Ñòàíäàðäè ñòðóêòóðå
Ñòàíäàðäå ñòðóêòóðå óîáè÷à¼åíî ÷èíå ìàòåðè¼àëíè è šóäñêè ðåñóðñè è ïðîöåñ
óïðàâšàœà.
1) Ìèíèìàëíè ñòàíäàðäè ó ïîãëåäó šóäñêèõ ðåñóðñà

Ðóêîâîäèëàö ñëóæáå : Ó ñëóæáàìà ïîìîžè ó êóžè à êî¼å çàïîøšàâà¼ó
èñïîä 5 ãåðîíòîäîìàžèöà, ¼åäàí îä èçâðøèëàöà îáàâšà è ïîñëîâå
ðóêîâîäèîöà à îíå êî¼å çàïîøšàâà¼ó 5 è âèøå ãåðîíòîäîìàžèöà
ïîñòî¼è ðóêîâîäèëàö, îäíîñíî îðãàíèçàòîð ñëóæáå êî¼è ìîðà èìàòè
âèøó èëè âèñîêó ñòðó÷íó ñïðåìó ó îáëàñòè äðóøòâåíèõ íàóêà.

Ãåðîíòîäîìàžèöà: Áðî¼ íåïîñðåäíèõ èçâðøèëàöà óñëóãà ñå óòâð•ó¼å
ó îäíîñó íà áðî¼ êîðèñíèêà óñëóãà ïîìîžè ó êóžè, âðñòó è áðî¼
óñëóãà êî¼å ãåðîíòîäîìàžèöà ó îêâèðó èíäèâèäóàëíîã ïðîãðàìà
ïðóæà êîðèñíèêó è óäàšåíîñò è äîñòóïíîñò êîðèñíèêà ñëóæáè
ïîìîžè ó êóžè.Óñëóãå íåïîñðåäíîã ïðóæàîöà óñëóãà ïîìîžè ó êóžèïîñëîâå ãåðîíòîäîìàžèöå ìîãó îáàâšàòè ëèöà êî¼à èìà¼ó çàâðøåíó
ñðåäœó ñòðó÷íó ñïðåìó áåç îáçèðà íà óñìåðåœå èëè îñíîâíî
îáðàçîâàœå. 1

£åäíà ãåðîíòîäîìàžèöà ìîæå ïðóæàòè ìåñå÷íî óñëóãå çà 3 êîðèñíèêà
óêîëèêî ñå êîðèñíèêó îáåçáå•ó¼å ïóí èíäèâèäóàëíè ïðîãðàì èç
äåëàòíîñòè ïîìîžè ó êóžè, ïåò ïóòà ó òîêó íåäåšå íà óäàšåíîñòè îä
4 êì îä ñåäèøòà ñëóæáå èëè íà óäàšåíîñòè äî 10 êì îä ñåäèøòà íà
êî¼î¼ ïîñòî¼è ðåäîâàí ¼àâíè ñàîáðàžà¼.
£åäíà ãåðîíòîäîìàžèöà ìîæå ïðóæàòè ìåñå÷íî óñëóãå çà
5
êîðèñíèêà óêîëèêî ñå êîðèñíèêó îáåçáå•ó¼ó ðåäóêîâàí èíäèâèäóàëíè
ïðîãðàì èç äåëàòíîñòè ïîìîžè ó êóžè, ïåò ïóòà ó òîêó íåäåšå íà
óäàšåíîñòè îä 4 êì îä ñåäèøòà ñëóæáå èëè íà óäàšåíîñòè äî 10 êì
îä ñåäèøòà íà êî¼î¼ ïîñòî¼è ðåäîâàí ¼àâíè ñàîáðàžà¼

19

Âîçà÷; Ñëóæáà çà ïîìîž ó êóžè òðåáà äà èìà âîçà÷à çà ïðåâîç
êîðèñíèêà è ãåðîíòîäîìàžèöà äî êîðèñíèêà, óêîëèêî íåìà
ïðèñòóïà÷íîã è ðåäîâíîã ¼àâíîã ïðåâîçà.
2)Ìèíèìàëíè ñòàíäàðäè ó ïîãëåäó ïðîñòîðà è îïðåìå çà ïðóæàœå óñëóãà
ïîìîžè ó êóžè

Çà ïðóæàœå óñëóãà ïîìîžè ó êóžè ïîòðåáíî ¼å îáåçáåäèòè ïðîñòîð ó
êî¼åì žå ñå íàëàçèòè ïîñëîâíè ïðîñòîð ñëóæáå áåç îáçèðà äà ëè ñå
ïðóæàœå óñëóãà îðãàíèçó¼å êàî ïîñåáíà óñòàíîâà èëè ñå ïðóæàœå
óñëóãà îðãàíèçó¼å ó îêâèðó ïîñòî¼åžèõ óñòàíîâà ñîöè¼àëíå è
çäðàâñòâåíå çàøòèòå èëè êàî äåëàòíîñò ôèçè÷êèõ è äðóãèõ ïðàâíèõ
ëèöà.

Ïðîñòîð ñëóæáå êî¼à îðãàíèçó¼å ïðóæàœå óñëóãà ïîìîžè ó êóžè ó
ñâî¼î¼ ñòðóêòóðè ìîðà èìàòè ïîñåáíå ïðîñòîðè¼ó ó êî¼î¼ žå ñå
îðãàíèçîâàòè ðàäíè è ñòðó÷íè ñàñòàíöè çàïîñëåíèõ, îäëàãàòè
åâèäåíöè¼à è äîêóìåíòàöè¼à î êîðèñíèêó è ðàäó ñà êîðèñíèêîì,
ïîñåáàí ïðîñòîð çà îäëàãàœå ðàäíå îäåžå è íåîïõîäíèõ ñðåäñòâà çà
èçâðøåœå óñëóãà è òîàëåòíè ïðîñòîð.

Ïðîñòîð ñëóæáå êî¼à îðãàíèçó¼å ïðóæàœå óñëóãà ïîìîžè ó êóžè ìîðà
áèòè îïðåìšåí ðàäíèì ñòîëîì, äîâîšíèì áðî¼åì ñòîëèöà,
êàíöåëàðè¼ñêèì îðìàðîì çà îäëàãàœå äîêóìåíòàöè¼å î êîðèñíèêó è
ðàäó ñà êîðèñíèêîì, è òåëåôîíîì. Óêîëèêî ïîñòî¼å ìîãóžíîñòè
ñëóæáà ïîìîžè ó êóžè ìîæå áèòè îïðåìšåíà ðà÷óíàðîì è ïóòíè÷êèì
âîçèëîì çà ïðåâîç êîðèñíèêà, ãåðîíòîäîìàžèöà è ïîòðåáíèõ
ñðåäñòàâà çà èçâðøåœå óñëóãà.
Ïðîöåñ óïðàâšàœà
Ñëóæáå ïîìîžè ó êóžè îðãàíèçó¼ó ñå è œèìà ñå óïðàâšà íà íà÷èí
êàêî ¼å òî äåôèíèñàíî çàêîíèìà è ó çàâèñíîñòè äà ëè ñó îðãàíèçîâàíå êàî Öåíòàð çà
ïîìîž è íåãó ó êóžè , êàî ïîñåáíà îðãàíèçàöèîíà ¼åäèíèöà ó äðóãèì èíñòèòóöè¼àìà
ñîöè¼àëíå çàøòèòå èëè êàî ñëóæáà êî¼î¼ ñó ó ñêëàäó ñà îäðåäáàìà Çàêîíà î
ëîêàëíî¼ ñàìîóïðàâè ïîâåðåíè îâè ïîñëîâè (äðóãî ôèçè÷êî èëè ïðàâíî ëèöó,
óêšó÷ó¼óžè è íåâëàäèíó îðãàíèçàöè¼ó).
Ïðîöåñîì ïðóæàœà óñëóãà óïðàâšà ðóêîâîäèëàö ñëóæáå èëè ¼åäí îä
íåïîñðåäíèõ èçâðøèëàöà óñëóãà òàêî øòî:

îðãàíèçó¼å ðàä ñëóæáå è îäðå•ó¼å ðàñïîðåä ðàäà ãåðîíòîäîìàžèöà,
20






ïðàòè ðàä ãåðîíòîäîìàžèöà è èçâðøåœå èíäèâèäóàëíèõ ïðîãðàìà
ïðóæàœà óñëóãà êîðèñíèöèìà,
âîäè åâèäåíöè¼ó î áðî¼ó è ñòðóêòóðè êîðèñíèêà è ïðóæåíèì
óñëóãàìà,
óñïîñòàâšà êîíòàêò ñà ïîòåíöè¼àëíèì êîðèñíèêîì è óïîçíà¼å ãà ñà
ìîãóžíîñòèìà êîðèøžåœà óñëóãà, ñàäðæà¼åì óñëóãà è íà÷èíîì
êîðèøžåœà,
îäðå•ó¼å ãåðîíòîäîìàžèöó êî¼à žå ïðóæàòè óñëóãå êîíêðåòíîì
êîðèñíèêó,
îðãàíèçó¼å ïðåâîç êîðèñíèêà èëè ãåðîíòîäîìàžèöà è ïðàâè ðàñïîðåä
ðàäà âîçà÷à
ñàðà•ó¼å ñà äðóãèì èíñòèòóöè¼àìà äðóøòâåíî îðãàíèçîâàíèõ ñèñòåìà
ïîäðøêå
ñòàðèì
ëèöèìà,
õóìàíèòàðíèì
è
íåâëàäèíèì
îðãàíèçàöè¼àìà êî¼å ó ñâî¼î¼ äåëàòíîñòè èìà¼ó ïîäðøêó ñòàðèì
ëèöèìà.
21
Download

Pomoc u kuci - vodic