РТС1
www.rra.org.rs
ЈАВНИ СЕРВИС - РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
СРБИЈЕ
НАЧИНИ ИСПУЊАВАЊА ЗАКОНСКИХ И ПРОГРАМСКИХ ОБАВЕЗА
И З В Е Ш ТА Ј з а 2 0 1 1 . г о д и н у
СЛУЖБА ЗА НАДЗОР и СЛУЖБА ЗА АНАЛИЗУ ПРОГРАМА РРА
Београд, октобар, 2012.
Садржај
I поглавље
УВОД .................................................................................................................................................................................................................................. 6
ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА ........................................................................................................................................................................ 6
ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ СЕРВИСА ........................................................................................................................................................................................... 7
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗВЕШТАЈА ................................................................................................................................................................................ 7
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА .............................................................................................................................................................................. 10
ПРОГРАМИ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ ................................................................................................................................................................... 13
РТС 1 ............................................................................................................................................................................................................................. 13
II поглавље
СТАТИСТИКА ПРОГРАМА РТС1 ....................................................................................................................................................................................... 16
КВОТЕ ОБАВЕЗНЕ ПРОДУКЦИЈЕ ........................................................................................................................................................................ 24
КВОТЕ СОПСТВЕНЕ ПРОДУКЦИЈЕ ...................................................................................................................................................................... 26
КВОТЕ НЕЗАВИСНИХ ПРОДУКЦИЈА ................................................................................................................................................................... 31
ВРСТЕ САДРЖАЈА / ЖАНРОВСКА СТРУКТУРА ........................................................................................................................................................ 34
ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ ............................................................................................................................................................................. 34
ДОКУМЕНТАРНИ ПРОГРАМ............................................................................................................................................................................... 38
НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ....................................................................................................................................................................... 42
ДЕЧЈИ ПРОГРАМ................................................................................................................................................................................................. 45
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ ................................................................................................................................................................... 48
ВЕРСКИ ПРОГРАМ .............................................................................................................................................................................................. 50
-2-
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ ........................................................................................................................................................................................... 52
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ .......................................................................................................................................................................................... 55
СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ .......................................................................................................................................................................................... 58
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ ......................................................................................................................................................................................... 61
СПОРТСКИ ПРОГРАМ ......................................................................................................................................................................................... 63
СПОРТСКИ ПРЕНОСИ.......................................................................................................................................................................................... 65
ПРОГРАМ НАМЕЊЕН СПЕЦИФИЧНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА .................................................................................................................. 67
СТАТИСТИКА ПРЕКРШАЈА .................................................................................................................................................................................. 68
СТАТИСТИКА ПРОГРАМА РТС2 ....................................................................................................................................................................................... 69
КВОТЕ ОБАВЕЗНЕ ПРОДУКЦИЈЕ ........................................................................................................................................................................ 77
КВОТЕ СОПСТВЕНЕ ПРОДУКЦИЈЕ ...................................................................................................................................................................... 79
КВОТЕ НЕЗАВИСНИХ ПРОДУКЦИЈА ................................................................................................................................................................... 83
ВРСТЕ САДРЖАЈА / ЖАНРОВСКА СТРУКТУРА ........................................................................................................................................................ 87
ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ ............................................................................................................................................................................. 87
ПРЕНОСИ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ..................................................................................................................................................................... 91
ДОКУМЕНТАРНИ ПРОГРАМ............................................................................................................................................................................... 94
НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ..................................................................................................................................................................... 100
ДЕЧЈИ ПРОГРАМ............................................................................................................................................................................................... 107
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ ................................................................................................................................................................. 112
ВЕРСКИ ПРОГРАМ ............................................................................................................................................................................................ 118
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ ......................................................................................................................................................................................... 121
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ ........................................................................................................................................................................................ 124
СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ ........................................................................................................................................................................................ 130
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ ....................................................................................................................................................................................... 132
СПОРТСКИ ПРОГРАМ ....................................................................................................................................................................................... 134
-3-
СПОРТСКИ ПРЕНОСИ........................................................................................................................................................................................ 137
ПРОГРАМ НАМЕЊЕН СПЕЦИФИЧНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА ................................................................................................................ 142
СТАТИСТИКА ПРЕКРШАЈА ................................................................................................................................................................................ 145
РТС1 и РТС2 УКУПНО ..................................................................................................................................................................................................... 146
РТС УКУПНО (РТС1, РТС2, РТС САТ и РТС Digital) ......................................................................................................................................................... 151
III поглавље
ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ РТС-А .............................................................................................................................................................................. 158
IV поглавље
ЗАКЉУЧЦИ..................................................................................................................................................................................................................... 164
-4-
I поглавље
УВОД
УВОД
Извештај „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ КАО ЈАВНИ СЕРВИС – начини испуњавања законских и програмских обавеза“ резултат је
истраживања, надзора и анализе програма Радио-телевизије Србије (у даљем тексту РТС). Мониторинг је обухватио телевизијске програме
РТС1 и РТС2, од 01. јануара до 31. децембра 2011. године, у времену емитовања програма од 00-24 часа.
Извештај доноси искључиво квантитативну анализу програма Радио-телевизије Србије.
Извештај се састоји из четири поглавља:
I поглавље – предмет, циљеви, методологија истраживања, законске и програмске обавезе јавног сервиса. У овом поглављу дати су и
општи подаци о свим каналима (РТС1, РТС2, РТС САТ и РТС Digital) и другим платформама (Интернет и Телетекст) емитовања програма
и програмских садржаја националног јавног сервиса.
II поглавље – статистика програма РТС1 и РТС2. Ово поглавље доноси податке о начину испуњавању законских обавеза јавног сериса у
погледу квота обавезних продукција и структуре програма.
III поглавље – остваривање општег интереса у области јавног радиодифузног сервиса. У овом поглављу анализирана је укупна
продукција Радио-телевизије Србије, као и програмске акције у 2011. години које су подржане кроз програме јавног сервиса.
Подаци о структури програма РТС САТ и РТС Digital дати су на основу изјашњења емитера.
IV поглавље – Закључци.
ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
Основни циљ истраживања је анализа оба телевизијска програма Радио-телевизије Србије (РТС1 и РТС2) која треба да покаже на које
начине РТС испуњава обавезе као национални јавни сервис, дефинисане Законом о радиодифузији.
Предмет истраживања је испуњавање обавеза Радио-телевизије Србије у остваривању општег интереса у области јавног радиодифузног
сервиса.
Законски оквир у којем се одвијало истраживање и у чијим је основним контурама састављен Извештај, одређен је следећим члановима
Закона о радиодифузији: члан 4, члан 68, члан 73, члан 74, члан 76, члан 77 и члан 78.
-6-
УВОД
ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ СЕРВИСА (законски оквир) и
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ИЗВЕШТАЈА
ЈАВНИ СЕРВИС
појам дефинисан у Закону о радиодифузији I глава (ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ) члан 4 став 1 тачка 9:
Јавни радиодифузни сервис: производња, куповина, обрада и емитовање информативних, образовних, културно-уметничких, дечијих,
забавних, спортских и других радио и телевизијских програма који су од општег интереса за грађане, а нарочито у циљу остваривања
њихових људских и грађанских права, размене идеја и мишљења, неговања политичке, полне, међунационалне и верске толеранције, као
и очувања националног идентитета;
носиоци јавног радиодифузног сервиса у Републици Србији, њихова делатност, својства и посебне обавезе у остваривању општег интереса
у области јавног радиодифузног сервиса дати су у Закону о радиодифузији V глава (ЈАВНИ РАДИОДИФУЗНИ СЕРВИС) члан 76:
Носиоци јавног радиодифузног сервиса у Републици Србији су републичка и покрајинске радиодифузне установе.
Радиодифузне установе из става 1. овог члана обављају делатност производње и емитовања радио и телевизијског програма и имају
посебне обавезе у остваривању општег интереса у области јавног радиодифузног сервиса, утврђене овим законом.
Радиодифузне установе из става 1. овог члана имају својство правног лица.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА и СОПСТВЕНА ПРОДУКЦИЈА
појмови и обавезе произашли из ових категорија дефинисани су у Закону о радиодифузији IV глава (ОПШТИ ПРОГРАМСКИ СТАНДАРДИ)
члан 73:
Емитер је обавезан да од укупног годишњег времена емитовања програма, емитује најмање 50% програма произведеног на српском
језику, од чега најмање 50% програма сопствене продукције.
Емитери који производе и емитују програм намењен националним мањинама обавезни су да од укупног годишњег времена емитовања
програма на језику националне мањине, емитују најмање 50% програма сопствене продукције.
У укупно годишње време емитованог програма не рачунају се репризе, спортски преноси, игре, рекламе, тв-куповина, као ни програм
вести, изузев ако се ради о сопственој продукцији вести.
Под сопственом продукцијом подразумевају се програми или емисије у којима је изворни аудио или видео материјал и/или ауторски део
садржан у емисији или програму већи од 50% у телевизијском, односно 20% у радио програму, односно емисији.
Под сопственом продукцијом подразумевају се и копродукције.
Опште обавезујуће упутство о понашању емитера (Кодекс понашања емитера), одељак 1 тачка 3 доноси нешто детаљнију дефиницију
појма и законске категорије УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА:
-7-
УВОД
У укупно годишње време емитованог програма не рачунају се репризе, спортски преноси, игре, рекламе, тв-куповина, емитовање смс, емаил и сличних порука, комерцијални програми засновани на плаћању телефонских, интернет и сличних телекомуникационих услуга,
еротски програми у сопственој продукцији, као ни програм вести, изузев ако се ради о сопственој продукцији вести.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА представља основну законску категорију и основну полазну тачку за утврђивање
испуњавања обавеза јавног сервиса. У односу на укупно годишње време емитованог програма утврђују се:
 квоте обавезне продукције (одељак 1 тачка 3 Кодекса понашања емитера - Квоте обавезне продукције)
 процентуално учешће програма на српском језику
 процентуално учешће програма сопствене продукције (члан 73 Закона о радиодифузији – Сопствена продукција).
Такође, у односу на укупно годишње време емитованог програма утврђују се:
 квоте, односно, процентуална учешћа независних продукција (члан 74 Закона о радиодифузији – Квоте независних продукција)
Коначно, у односу на укупно годишње време емитованог програма утврђују се и:
 процентуална учешћа свих врста садржаја (жанрова) емитованог програма (Статистика програма)
Укупно годишње време емитованог програма за емитера (јавни сервис, комерцијални емитер...) у Закону о радиодифузији није описано
на квантитативан начин, иако ће се из њега, као статистичке целине, изводити процентуална учешћа која представљају законске обавезе.
Ни на једном месту у Закону о радиодифузији нису прописане или препоручене евентуалне границе, оквири или минималне вредности
укупног годишњег времена емитованог програма за емитере.
КВОТЕ НЕЗАВИСНИХ ПРОДУКЦИЈА
појам и обавезе према овој законској категорији дефинисани су у Закону о радиодифузији IV глава (ОПШТИ ПРОГРАМСКИ СТАНДАРДИ)
члан 74:
Установе јавног радиодифузног сервиса Републике Србије и аутономних покрајина, као и емитери локалних и регионалних заједница који
су претежно у државној својини дужни су да независним радио и телевизијским продукцијама ставе на располагање најмање 10% укупног
годишњег времена емитовања програма.
Програми старији од пет година могу чинити највише половину квоте из става 1. овог члана.
У укупно годишње време емитовања програма не рачунају се репризе, спортски преноси, игре, рекламе и тв-куповина, као ни програм
вести, осим ако се ради о сопственој продукцији вести.
Квоте независне продукције установљене су да би се физичким и правним лицима која производе програм а нису емитери, омогућило
присуство у програму јавног сервиса ради подстицања програмске разноликости, јачања домаће медијске продукције и равномерније
расподеле средстава остварених у области радиодифузије. Циљ независне продукције је подстицање плурализма мишљења, повећања
квалитета програма, доступности нових идеја и сл.
Установа јавног радиодифузног сервиса мора да дође до емисија независне продукције на транспарентан, јавности доступан начин,
путем јавног конкурса, што је прецизирано у Закону о радиодифузији V глава (ЈАВНИ РАДИОДИФУЗНИ СЕРВИС) члан 78 став 7 (Обавезе
носилаца јавног радиодифузног сервиса у остваривању општег интереса):
-8-
УВОД
У циљу остваривања општег интереса у области јавног радиодифузног сервиса, утврђеног овим законом, поред општих обавеза емитера у
односу на програмске садржаје из члана 68. овог закона, носиоци јавног радиодифузног сервиса дужни су да:
7) годишњим плановима, предвиде емитовање програма независних продукција, чији се избор врши на основу спроведеног јавног
конкурса и уз закључење уговора у писаној форми са независним продуцентом под уобичајеним тржишним условима;
ЖАНРОВСКА СТРУКТУРА ПРОГРАМА
Врсте садржаја (жанрова) које је јавни сервис у обавези да емитује наведене су у Закону о радиодифузији V глава (ЈАВНИ
РАДИОДИФУЗНИ СЕРВИС) члан 77:
Програми који се производе и емитују у оквиру јавног радиодифузног сервиса од општег су интереса.
Програми из става 1. овог члана обухватају програме информативног, културног, уметничког, образовног, верског, научног, дечјег,
забавног, спортског и других садржаја, којима се обезбеђује задовољавање потреба грађана и других субјеката и остваривање њихових
права у области радиодифузије.
Програмима који се производе и емитују у оквиру јавног радиодифузног сервиса мора да се обезбеди разноврсност и избалансираност
(међусобна усклађеност или усаглашеност) садржаја којима се подржавају демократске вредности савременог друштва, а нарочито
поштовање људских права и културног, националног, етничког и политичког плурализма идеја и мишљења.
Закон о радиодифузији није дефинисао, или барем препоручио, процентуални удео појединих врста садржаја (жанрова) у укупном
годишњем времену емитованог програма.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
За разлику од укупног годишњег времена емитованог програма, које је законска категорија и на основу којег се утврђује испуњавање
законом дефинисаних обавеза, УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ је истраживачка, статистичка категорија, која омогућује да се програм емитера
сагледа и детаљније, него што то само Закон налаже.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ подразумева све програмске садржаје, без изузетка по било ком критеријуму, које емитер емитује 24 сата
365 дана у години, за разлику од укупног годишњег времена емитованог програма, које изузима репризе, спортске преносе, игре,
рекламе, тв-куповину, као и програм вести, осим ако се ради о сопственој продукцији вести. Увођењем ове статистичке категорије могуће
је сагледати однос премијера и реприза код емитера, на нивоу целокупног програма јавног сервиса. Такође, интересантна је и жанровска
структура укупног емисионог времена која показује процентуална учешћа појединих врста садржаја (жанрова) који не улазе у укупно
годишње време емитованог програма, а у одређеној, чак значајној, мери заступљени су у програму јавног сервиса (нпр. Спортски
преноси).
-9-
УВОД
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
У методолошком смислу овај Извештај полази од статистичко квантитативне методе при чему је извршено потпуно посматрање свих
јединица статистичког скупа, односно програм је анализиран и кроз статистички попис и кроз статистички извештај.
Извештај се користи резултатима који су добијени помоћу наменски пројектованог компјутерског софтвера РРА за мониторинг програма.
Извештај је терминолошки усклађен са софтверским програмом, посебно у делу који се односи на врсте садржаја (жанрове) и врсте
продукција.
Истраживање узима у обзир све врсте садржаја (жанрове) и све врсте продукција који су емитовани на оба телевизијска програма Радиотелевизије Србије.
Будући да Закон о радиодифузији није побројао све врсте садржаја, које јавни сервис емитује, следи њихова класификација према којој
је, помоћу софтвера РРА, рађен мониторинг програма:
o
Верски програм - верски обреди и свечаности, остале верске и емисије о религији.
o
Дечји програм - дечје драме и тв-филмови, дечје и игране серије и серијали, цртане серије, кратки цртани филмови за децу, дечји
целовечерњи филмови, дечји квизови, музичке и остале забавне емисије за децу, мешовите дечје емисије.
o
Документарни програм - путописи, репортаже, историографске емисије, портрети и сродне социо-психолошке емисије,
краткометражни филмови.
o
ЕПП - рекламе („промотивна порука која има за циљ да представи и скрене пажњу на одређени производ, услугу или фирму, односно
да наведе потрошаче да користе, односно купе дотични производ или услугу“, Закон о радиодифузији члан 4 тачка 11); садржаји који
не улазе у укупно годишње време емитованог програма.
o
Забавни програм - хумористичке емисије, квизови, шоу емисије, кабареи и варијетеи, јутарњи и поподневни забавни блокови,
музичко-говорни колажи, игре и надметања, скривена камера, забавно-информативне емисије, забавни фељтони - портрети и
минијатуре, плесачки, клизачки и циркуски наступи, ријалити шоу, остале приредбе.
o
Информативни програм - дневничке и емисије вести магазинског типа, информативни блокови, интервјуи и дуели, дебате и округли
столови, фељтонски обрађене теме, скраћени снимци скупштинских седница, свечаности и осталих јавних скупова, сервисне и
саветодавне информације, емисије са демонстрацијом поступка, емисије за уже делове аудиторијума, тематски специјализоване
информативне емисије - о истраживањима јавности и оглашавања.
o
Културно - уметнички програм - књижевност, позориште, филм, фотографија, телевизијски и други мас-медији, ликовне уметности,
архитектура, дизајн, уметничко музичко стваралаштво, општекултурна проблематика.
o
Музички програм - народна музика (савремена народна музика, старија народна музика, градске песме и романсе, народне игре дате сценски без и са пратећим текстом), забавна музика (поп и рок музика), остала савремена музика, евергрин шлагери - музика за
- 10 -
УВОД
игру, мешовите музичке емисије, џез, уметничка музика, опера - дата сценски, балет - дат сценски, уметничка музика - дата у
концертном облику.
o
Научно - образовни програм - емисије из науке и о популарној науци: зоологија и ботаника, медицина и психологија, техничке науке,
остале природне науке, информатика и комуникације, остале друшвене науке.
o
Промо - промоција програмских садржаја емитера; садржаји који не улазе у укупно годишње време емитованог програма.
o
Серијски програм - серије: криминалистичке и судске, акционе и авантуристичке, ратне, љубавне, породичне и теленовеле,
омладинске.
o
Спортски преноси - преноси спортских такмичења у фудбалу, кошарци, одбојци (и сродно), рукомету, ватерполу и других такмичења
на води; преноси тениса (и сродно), зимских спортова, ауто трка, такмичења точкаша, борилачких такмичења (бокс, рвање, џудо,
карате и сродно, мачевање и осталих борилачких спртова); преноси атлетике, стоног тениса, рагби, безбол, коњичких и сродних
такмичења, гимнастике, стрељачких спортова, екстремних спортова, шах - билијар и остале игре за столом; преноси осталих спортова,
комбиновано више спортова; садржаји који не улазе у укупно годишње време емитованог програма.
o
Спортски програм - прегледи спортских такмичења, као и емисије о свим горе наведеним спортовима; остали спортови, комбиновано
више спортова, остало везано за спорт, спортске свечаности, спортске згоде и остало о спорту.
o
ТВ продаја - „ТВ продаја у смислу овог закона (Закон о оглашавању члан 14 став 3) јесте емитовање уз накнаду непосредних понуда
производа или услуга, укључујући непокретне ствари, права и обавезе“; садржаји који не улазе у укупно годишње време емитованог
програма.
o
Филмски програм - целовечерњи филмови, тв-филмови и драме; криминалистички и судски, акциони и авантуристички, ратни,
остали историјски и политички филмови, катастрофе, љубавни, породични, омладински, комедије, музички и целовечерњи филмови,
еротски, хорор, научно-фантастични.
КЛАСИФИКАЦИЈА ВРСТА ПРОДУКЦИЈА
o
СОПСТВЕНА ПРОДУКЦИЈА - дефинисана је у Закону о радиодифузији члан 73 став 4 и став 5, који гласе:
„Под сопственом продукцијом подразумевају се програми или емисије у којима је изворни аудио или видео материјал и/или
ауторски део садржан у емисији или програму већи од 50% у телевизијском, односно 20% у радио програму, односно емисији.
Под сопственом продукцијом подразумевају се и копродукције.“
o
ИЗУЗЕТО СОПСТВЕНА - репризе емисија сопствене продукције.
o
НЕЗАВИСНА ПРОДУКЦИЈА - „радио и телевизијски програми намењени искључиво радиодифузији које производе физичка или правна
лица регистрована за ту делатност, а која нису емитер програма који производе“ (Закон о радиодифузији члан 4 тачка 10).
- 11 -
УВОД
НЕЗАВИСНА ПРОДУКЦИЈА детаљније је дефинисана у поглављу „ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ СЕРВИСА (законски оквир) и ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ИЗВЕШТАЈА“.
o
ИЗУЗЕТО НЕЗАВИСНА - репризе емисија независне продукције.
o
ДОМАЋА ПРОДУКЦИЈА - сви програмски садржаји произведени у земљи, а који нису продукција или копродукција емитера који их
емитује. Ова врста продукције односи се првенствено на: домаће игране филмове, домаћи серијски и музички програм итд.
o
ИЗУЗЕТО ДОМАЋА - репризе емисија домаће продукције.
o
СТРАНА ПРОДУКЦИЈА - сви програмски садржаји произведени ван земље, од стране иностраних продукцијских радијских, ТВ и
филмских кућа. Најчешће: играни филмови, цртани филмови, игране серије, документарни и музички садржаји, итд.
ИЗУЗЕТО СТРАНА - репризе емисија стране продукције.
*НАПОМЕНА уз домаћу и страну продукцију:
За разлику од независне продукције до које се долази искључиво јавним конкурсом, домаћа и страна продукција прибављају се
непосредном погодбом или директном куповином права приказивања (лиценце) која је ограничена на одређени временски период.
ИЗУЗЕТО - програмски садржаји који су изузети из укупног годишњег времена емитованог програма: „спортски преноси, игре,
рекламе, тв-куповина, као и програм вести, изузев ако се ради о сопственој продукцији вести.“ (Закон о радиодифузији; члан 73 став
3 и члан 74 став 3); односно: „спортски преноси, игре, рекламе, тв-куповина, емитовање смс, е-маил и сличних порука, комерцијални
програми засновани на плаћању телефонских, интернет и сличних телекомуникационих услуга, еротски програми у сопственој
продукцији, као и програм вести, изузев ако се ради о сопственој продукцији вести.“ (Кодекс одељак 1 тачка 3)
- 12 -
УВОД
Програми Радио Телевизије Србије
РТС 1
Програм првог канала РТС-а намењен је широком аудиторијуму и одражава културне и друштвене различитости највећег броја гледалаца.
Поред информативног емитују се серијски, филмски, забавни, дечији програм, као и емисије са темама из науке, културе и спорта, уз
знатно учешће сопствене продукције. На овом програму бележимо присутност свих садржаја чија се продукција наводи као законска
обавеза Јавног сервиса.
гледаност
РТС1 је је у 2011. години (Nielsen Audience
Measurement) имао највећу просечну
гледаност од свих телевизија са дозволама
за емитовање програма на целој територији
Републике. Рејтинг просечне гледаности у
2011. години повољнији је у односу на
претходну годину.
РТС 2
Опредељење Јавног сервиса је да на свом
првом каналу емитује програме који,
уобичајено, имају највећу гледаност, док
програми чија гледаност најчешће не
достиже високе рејтинге (али доприносе
испуњењу обавезе РТС-а као јавног сервиса)
чине програмску понуду другог канала. Реч
је углавном о специјализованим емисијама
које се на сложенији начин баве
различитим темама у оквирима музичког,
документарног, научно-образовног, дечијег
и културно-уметнички програма.1
гледаност
Према просечној гледаности у 2011. години, (Niеlsеn Аudiеncе Меаsurеmеnt) РТС 2 је на петом месту међу емитерима са националном
фреквенцијом, и такав рејтинг је на нивоу претходне, 2010. године.
1
видети табелу на стр. 70
- 13 -
УВОД
РТС Digital2
Радио-телевизија Србије поред РТС1 и РТС2 емитује и РТС Digital, програм на ком преовлађују садржаји из културе и уметности. Поред
музичког, филмског и документарног, заступљени су образовни, школски и научно-образовни програм као и најбоље емисије из
програмског архива РТС.
РТС Digital не емитује комерцијалне садржаје.
РТС САТ3
РТС САТ намењен је грађанима у дијаспори. Основу програмске шеме чине најбољи садржаји који се емитују на Првом и Другом програму
са циљем да пруже слику најважнијих дешавања у матици. Редовне и специјализоване информативне емисије, серијски и разнолик
музички програм прилагођен афирмацији традиционалних вредности нашег поднебља, представљају окосницу РТС САТ.
Структуру Сателитског програма чине:
1. емисије Првог и Другог програма (85%)
2. емисије које произведи Програм за дијаспору (10%)
3. емисије произведене у дијаспори (5%)
Поједини делови Европе, Аустралије и Северне Америке за сада нису покривени сателитским сигналом.
Телетекст4
Телетекст је систем повезаних кодираних страница које се преносе телевизијским сигналом, тј. неискоришћеним делом тог сигнала.
Доступан је на ТВ уређајима који подржавају овај сервис. Телетексту се може приступити било преко Првог или Другог програма РТС-а.
Емитује се на близу 400 страница и преко 550 подстраница (линкованих). Ажурирање се обавља непрекидно. Поред прегледа свих
догађања у земљи и свету, садржај телетекста чине и сервисне информације, спортске вести као и информације из области филма, музике,
здравља, занимљивости, „Догодило се на данашњи дан“, кувар, практични савети итд.
Садржај телетекста је на латиници.
РТС Интернет5
У складу са смерницама ЕБУ да се јавни медијски сервиси развијају из моно у мултимедијалне организације, у РТС-у се, у жељи да обогати
понуду програмских садржаја, и даље ради на примени најновијих технологија из области интернета. Презентација РТС-а на интернету
компримује све савремене интернет опције (текст, слика, аудио и видео streaming). Посетиоцима сајта је на располагању праћење ТВ и
радијских програма путем интернета, што је посебно значајно за делове света који нису покривени сателитским сигналом.
2
према подацима емитера
према подацима емитера
4
према подацима емитера
5
према подацима емитера
3
- 14 -
II поглавље
- 15 -
СТАТИСТИКА ПРОГРАМА РТС1
- 16 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
Жанровска структура
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста садржаја (жанр)
Информативни
Филмски програм
Серијски програм
Забавни
Документарни
Дечји
Музички програм
Спортски програм
Верски
Научно - образовни
Културно - уметнички
Трајање
97.20:28:54
29.15:26:02
21.10:52:53
17.09:31:33
14.06:28:38
8.20:09:25
5.00:39:29
3.21:53:58
2.05:52:30
1.23:20:55
8:36:28
202.23:20:45
%
УЧЕШЋА
48,21
14,60
10,57
8,57
7,03
4,36
2,48
1,93
1,11
0,97
0,18
100,00
Информативни
Филмски програм
14,60%
48,21%
10,57%
8,57%
7,03%
Серијски програм
Забавни
Документарни
Дечји
Музички програм
Спортски програм
0,18%
0,97%
Табела 1
1,11%
Верски
2,48% 4,36%
1,93%
Научно - образовни
Културно - уметнички
Укупно годишње време емитованог програма на првом каналу Радио-телевизије Србије (РТС1) за 2011. годину, износи 202 дана 23 сата
20 минута и 45 секунди.
Најзаступљенија врста садржаја (жанр) је информативни програм, који је заступљен са 48,21% укупног годишњег времена емитованог
програма РТС1.
Жанровском разноврсношћу премијерно емитованог програма на првом каналу РТС у 2011. години, испуњена је обавеза коју јавни сервис
има према члану 4 тачка 9 и члану 77 Закона о радиодифузији.
- 17 -
РТС1
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
Жанровска структура
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА у 2010. и 2011.
60,00
50,00
44,04
48,21
40,00
30,00
17,23
20,00
14,60
12,2010,57
10,00
9,01 8,57
7,07 7,03
4,08 4,36
2,41 2,48
2,11 1,93
1,13 1,11
0,46 0,97
0,27 0,18
Музички
програм
Спортски
програм
Верски
Научно образовни
програм
Културно уметнички
програм
0,00
Информативни
програм
Филмски
програм
Серијски
програм
Забавни
програм
укупно годишње време емитованог програма РТС1 у 2010.
Документарни Дечји програм
програм
укупно годишње време емитованог програма РТС1 у 2011.
Благи пораст процентуалног учешћа информативног програма (нешто више од 4%) у укупном годишњем времену емитованог програма
забележен је у 2011. години. Све остале врсте садржаја, у просеку, бележе блажи, незнатан пад, или приближне вредности у односу на
2010. годину.
Научно-образовни, дечји и музички програм бележе незнатан пораст процентуалног учешћа у укупном годишњем времену емитованог
програма у 2011. у односну на претходну годину.
- 18 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
Жанровска структура
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
Назив
емитера
112.03:25:52
%
УЧЕШЋА
31,79
Серијски програм
71.09:20:58
20,23
РТС1
Филмски програм
49.14:15:01
14,06
РТС1
Документарни
30.04:23:08
8,55
РТС1
Забавни
22.03:24:41
6,28
РТС1
ЕПП
17.08:47:09
4,92
РТС1
Спортски преноси
13.01:42:12
3,70
РТС1
Дечји
9.11:03:09
2,68
РТС1
Музички програм
7.05:28:28
2,05
РТС1
Промо
6.03:56:06
1,75
РТС1
Спортски програм
4.03:23:20
1,17
РТС1
ТВ продаја
3.22:31:22
1,12
РТС1
Научно - образовни
2.20:56:59
0,81
РТС1
Верски
2.06:29:45
0,64
Врста садржаја (жанр)
РТС1
Информативни
РТС1
РТС1
УКУПНО
Културно - уметнички
Трајање
20:18:31
0,24
352.19:26:41
100,00
Информативни
Серијски програм
Филмски програм
Документарни
20,23%
Забавни
14,06%
ЕПП
8,55%
31,79%
6,28%
Спортски преноси
Дечји
Музички програм
Промо
4,92%
2,68%
0,24%
1,75%
0,64%
0,81%
1,12%
1,17%
2,05%
3,70%
Спортски програм
ТВ продаја
Научно - образовни
Верски
Културно - уметнички
Табела 2
Укупно емисионо време првог програма Радио-телевизије Србије за 2011. годину износи 352 дана 19 сати 26 минута и 41 секунду.
Информативни програм најзаступљенија је врста садржаја - 31,79% и у укупном емисионом времену РТС 1.
Спортски преноси који, према члану 73 Закона о радиодифузији, не улазе у укупно годишње време емитованог програма чине 3,70%
укупног емисионог времена РТС1.
Напомена:
Из техничких разлога недостаје приближно 12 дана емитованог програма РТС1.
- 19 -
РТС1
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
и
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
60,00
50,00
48,21
40,00
31,79
30,00
20,23
20,00
14,0614,60
10,57
10,00
6,28
8,57
8,55
7,03
2,68
4,36
2,05 2,48
1,17 1,93
0,64 1,11
3,70
0,81 0,97
0,24 0,18
4,92
1,12
1,75
0,00
Укупно емисионо време РТС1
Укупно годишње време емитованог програма РТС1
Када се упореди укупно годишње време емитованог програма и укупно емисионо време у 2011. години премијерно се убедљиво највише
емитује информативног програма. С друге стране, код серијског програма, репризни термини повећали су квоту укупног емисионог
времена, тако да тог садржаја има дупло више у односу на удео серијског програма у укупном годишњем времену.
- 20 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста
језика
Врста продукције
Трајање
реклама
Трајање
Трајање промо у
емисији
Укупно
трајање
% УЧЕШЋА
Сопствена
132.06:35:51
Независна
12.19:58:50
Српски
Страна
8.14:28:06
Домаћа
1.21:02:14
СРПСКИ ЈЕЗИК свих врста продукција
Страна
47.09:12:12
Страни
Сопствена
0:03:32
СТРАНИ ЈЕЗИК свих врста продукција
Спортски преноси, Дневник РТВ у
42.21:01:38
17:00, ЕПП, ТВ Продаја и Промо
4.19:47:55
13:50:30
3:19:08
1:32:51
8:23:30
0:53:13
0:41:31
0:22:40
137.10:47:16
13.10:42:33
8.18:28:45
1.22:57:45
37,49
3,64
2,44
0,53
44,10
13,43
0,001
13,431
2.07:28:26
0:00:00
11:21:36
0:00:00
50.04:02:14
0:03:32
5.13:56:43
4.07:12:41
29.05:27:47
12,16
Репризе - сопствена
Репризе - страна
Изузето
Репризе - независна
Репризе - домаћа
Репризе спортских преноса
61.09:06:49
28.03:28:14
12.13:30:58
3.10:00:46
1.10:57:31
1.12:45:03
1.10:40:59
12:30:29
2:55:28
0:27:46
12:40:16
7:38:01
0:45:54
0:40:35
0:15:48
352.19:26:41
17.03:15:18
6.02:55:45
Премијере
63.10:32:08
29.21:47:14
13.02:47:21
3.13:36:49
1.11:41:05
Репризе
352.12:54:29
69,69
17,40
7,98
3,56
0,97
0,41
30,31
100
Табела 3
На првом програму Радио-телевизије Србије премијере, на свим језицима и свих врста продукција, чине 69,69%, а репризе 30,31% укупног
емитованог програма РТС1 у 2011. години.
- 21 -
РТС1
Премијере на српском језику чине 44,10%, а премијере на страном језику 13,43% укупно емитованог програма РТС1.
Квоту премијерног програма за 12,16% увећавају садржаји који не улазе у укупно годишње време емитованог програма (спортски преноси,
програм вести који није у продукцији РТС, комерцијални и промотивни садржаји). Незнатне су и занемариве процентуалне вредности
програма сопствене продукције на страном језику (спот у продукцији РТС на енглеском језику).
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА
3,64
0,53
Сопствена продукција
15,87
Страна продукција
12,16
Независна продукција
Домаћа продукција
Спортски преноси, Дневник РТВ у 17:00, ЕПП, ТВ Продаја и Промо
17,4
37,491
Реприза - сопствена
Реприза - страна
7,98
3,56
Реприза - независна
Реприза - домаћа
0,41
Репризе спортских преноса
0,97
- 22 -
РТС1
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА
2010. и 2011. година
Учешће премијерног програма у 2011. години порасло је за 9% у
односу на 2010. годину. Док је у у 2011. однос премијера и
реприза био 69,69% : 30,31%, претходне године износио је
60,77% : 39,23%.
30,31
2011.
69,69
39,23
2010.
60,77
0
10
20
30
Репризе
40
50
60
70
80
Премијере
- 23 -
РТС1
КВОТЕ ОБАВЕЗНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
У овом поглављу биће представљене, анализиране и коментарисане законске обавезе према члановима 73 и 74 Закона о радиодифузији
које се одређују у односу на укупно годишње време емитованог програма - сопствена продукција и квоте независних продукција.
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
% УЧЕШЋА ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНОГ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Назив
емитера
Врста језика
РТС1
Српски
155.14:05:01
76,65
50
РТС1
Страни
47.09:15:44
23,35
0
202.23:20:45
100
50
УКУПНО
Трајање
%
МИН %
УЧЕШЋА ГОДИШЊЕ
Српски
76,65%
Страни
23,35%
Табела 4
Према члану 73 (први део првог става) Закона о радиодифузији: „Емитер је обавезан да од укупног годишњег времена емитовања
програма, емитује најмање 50% програма произведеног на српском језику...“
Табела показује процентуална учешћа програма емитованог на српском и на страном језику. Проценат учешћа програма емитованог на
српском језику износи 76,65% укупног годишњег времена емитованог програма РТС1, што значи да је Радио-телевизија Србије на свом
првом каналу испунила обавезу према члану 73 (први део првог става) Закона о радиодифузији.
- 24 -
РТС1
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
Жанровска структура
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
% УЧЕШЋА ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНОГ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
2010. и 2011. година
23,35
2011.
Језичка структура укупног годишњег времена емитованог
програма указује на пораст учешћа програма емитованог
на српском језику (76,65%), у односу на 2010. годину
(72,55%).
Самим тим, за исту вредност, у 2011. пало је процентуално
учешћа програма произведеног и емитованог на страном
језику.
76,65
27,45
2010.
72,55
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
% учешћа програма произведеног на страном језику
% учешћа програма произведеног на српском језику
- 25 -
РТС1
КВОТЕ СОПСТВЕНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
% УЧЕШЋА СОПСТВЕНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
У ПРОГРАМУ ЕМИТОВАНОМ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Назив
емитера
Врста
језика
Врста
продукције
Трајање
%
УЧЕШЋА
МИН %
ГОДИШЊЕ
РТС1
Српски
Сопствена
132.06:35:51
85,02
50
РТС1
Српски
Независна
12.19:58:50
8,25
0
РТС1
Српски
Страна
8.14:28:06
5,53
0
85,02%
Сопствена
Независна
8,25%
Страна продукција
Домаћа
РТС1
УКУПНО
Српски
Домаћа
1.21:02:14
1,21
0
155.14:05:01
100
50
1,21% 5,53%
Табела 5
Други део првог става члана 73 Закона о радиодифузији дефинише учешће програма сопствене продукције у програму емитованом на
српском језику: „Емитер је обавезан да од укупног годишњег времена емитовања програма, емитује најмање 50% програма произведеног
на српском језику, од чега најмање 50% програма сопствене продукције.“
Учешће програма сопствене продукције у квоти програма емитованог на српском језику износи 85,02%, што значи да је Радио-телевизија
Србије на свом првом каналу испунила обавезу и према другом делу првог става члана 73 Закона о радиодифузији.
- 26 -
РТС1
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
Структура продукција
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
% УЧЕШЋА СОПСТВЕНЕ ПРОДУКЦИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕМИТОВАНОМ
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
2010. и 2011. година
85,02
8,25
2011.
5,53
1,21
Сопствена
Независна
85,58
Страна
Домаћа
8,26
2010.
4,61
1,56
0
20
40
60
80
100
- 27 -
Упоредни приказ структуре продукције програма
емитованог на српском језику укупног годишњег
времена емитованог програма за 2010. и 2011.
годину
показује
уједначене
вредности
процентуалног учешћа сопствене продукције у
квоти програма емитованог на српском језику.
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Жанровска структура
СОПСТВЕНА ПРОДУКЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Назив
емитера
Врста садржаја
(жанр)
Трајање
%
УЧЕШЋА
РТС1
Информативни
94.17:05:08
71,60
РТС1
Забавни
15.05:56:49
11,53
РТС1
Документарни
7.04:27:37
5,43
РТС1
Музички програм
5.00:29:03
3,80
РТС1
Серијски програм
3.14:27:53
2,72
РТС1
Спортски програм
3.14:19:52
2,72
РТС1
Филмски програм
1.05:36:15
0,93
РТС1
Научно - образовни
15:57:18
0,50
РТС1
13:23:36
0,42
РТС1
Дечји
Културно уметнички
РТС1
Верски
УКУПНО
8:36:28
0,27
2:15:52
0,07
132.06:35:51
100
Информативни
Забавни
Документарни
71,60
Музички програм
11,53
Спортски програм
Серијски програм
Филмски програм
5,43
0,50 0,42
2,72
2,72
0,07
0,27
0,93
3,80
Дечји
Културно - уметнички
Верски
Научно - образовни
Табела 6
У програму сопствене продукције емитованом на српском језику жанровски је најзаступљенији информативни програм (71,60%), који чини
више од две трећине садржаја у овој категорији. Друга по заступљености врста садржаја је забавни (11,53%), а трећа документарни
програм (5,43%). Заступљеност мању од једног процента, у програму сопствене продукције емитованом на српском језику, има чак пет
жанровских категорија: филмски (0,93%), научно - образовни (0,50%), дечји (0,42%), културно - уметнички (0,27%) и верски програм
(0,07%).
- 28 -
РТС1
Закон о радиодифузији није дефинисао, или барем препоручио, процентуални удео појединих врста садржаја (жанрова) у
укупном годишњем времену емитованог програма, већ их само наводи (члан 77):
„Програми који се производе и емитују у оквиру јавног радиодифузног сервиса од општег су интереса.
Програми из става 1. овог члана обухватају програме информативног, културног, уметничког, образовног, верског, научног, дечјег,
забавног, спортског и других садржаја, којима се обезбеђује задовољавање потреба грађана и других субјеката и остаривање њихових
права у области радиодифузије.
Програмима који се производе и емитују у оквиру јавног радиодифузног сервиса мора да се обезбеди разноврсност и
избалансираност (међусобна усклађеност или усаглашеност) садржаја којима се подржавају демократске вредности савременог друштва,
а нарочито поштовање људских права и културног, националног, етничког и политичког плурализма идеја и мишљења.“
- 29 -
РТС1
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Жанровска структура
СОПСТВЕНА ПРОДУКЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
2010. и 2011. година
71,6
Упоредни приказ жанровске структуре програма сопствене
продукције на српском језику укупног годишњег времена
емитованог програма за 2010. и 2011. годину показује пораст
информативног програма за око 3%, као и незнатан пораст
серијског и научно-образовног програма. У свим другим врстама
садржаја примећује се благи пад или стагнација процентуалног
учешћа врста садржаја у овој квоти програма.
11,53
5,43
3,80
2,72
2,72
0,93
0,50
0,42
0,27
0,07
2011.
68,28
13,25
6,35
3,71
2,47
3,01
1,3
0,15
0,79
0,44
0,26
2010.
0
Информативни
Забавни
Документарни
Музички програм
Серијски програм
Спортски програм
Филмски програм
Научно - образовни
Дечји
Културно - уметнички
Верски
20
40
60
80
- 30 -
РТС1
КВОТЕ НЕЗАВИСНИХ ПРОДУКЦИЈА
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
НЕЗАВИСНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
назив емисије и врста садржаја
Табела 7
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Назив емисије
Верски календар
Сат
Разгледница
Сасвим природно
Евронет
Лов и риболов
48 сати свадба
Време је за бебе
Путопис
Гастрономад
Моја лепа Србија
Свет риболова
Кулинарски
летопис
У здравом телу
Камером кроз
пределе
Верски мозаик
Србије
Врста садржаја
(жанр)
Верски
Информативни
Документарни
Документарни
Информативни
Документарни
Забавни
Документарни
Документарни
Забавни
Документарни
Документарни
Трајање
%
УЧЕШЋА
2.01:50:46
1.10:53:34
1.06:06:23
1.02:32:58
1.02:00:34
1.00:50:02
1.00:27:59
23:27:08
22:55:44
16:53:59
15:05:04
7:12:00
1,024
0,717
0,618
0,545
0,534
0,510
0,503
0,482
0,471
0,347
0,310
0,148
Забавни
1:43:00
0,035
Научно образовни
0:40:11
0,014
Документарни
0:25:41
0,009
Верски
0:07:41
0,003
12.17:12:44
6,269
- 31 -
Квоте независних продукција дате су у члану 74 Закона о
радиодифузији:
„Установе јавног радиодифузног сервиса Републике Србије и
аутономних покрајина, као и емитери локалних и регионалних
заједница који су претежно у државној својини дужни су да
независним радио и телевизијским продукцијама ставе на
располагање најмање 10% укупног годишњег времена
емитовања програма.
Програми старији од пет година могу чинити највише половину
квоте из става 1. овог члана.
У укупно годишње време емитовања програма не рачунају се
репризе, спортски преноси, игре, рекламе и тв-куповина, као ни
програм вести, осим ако се ради о сопственој продукцији вести.“
Анализом емитованог програма констатујемо да Радиотелевизија Србије на свом првом програму има само 6,269%
независне продукције, што значи да није испунила законом
дефинисану квоту од 10% учешћа независних продукција у
укупном годишњем времену емитованог програма.
*НАПОМЕНА:
Службе за надзор и анализу идентификовале су емисије независних
продукција на основу одјавних шпица и увидом у изјашњења РТС - списак
емисија независних продукција емитованих на РТС, којi je на захтев Службе
за анализу достављен 13. и 14. августа 2012.
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Жанровска структура
НЕЗАВИСНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
Назив
емитера
Врста садржаја
(жанр)
Трајање
%
УЧЕШЋА
РТС1
Документарни
6.06:35:00
49,34
РТС1
Информативни
2.12:54:08
19,95
РТС1
Верски
2.01:58:27
16,37
РТС1
Забавни
1.19:04:58
14,12
РТС1
Научно - образовни
0:40:11
0,22
12.17:12:44
100,00
УКУПНО
19,95
49,34
Документарни
16,37
Информативни
14,12
Верски
0,22
Забавни
Научно - образовни
Табела 8
Анализа жанровске структуре независних продукција показује да скоро половина (49,34%) од укупне количине независних продукција
емитованих на првом програму Радио - телевизије Србије припада документарној врсти садржаја.
Информативни програм заступљен је са 19,95%, затим следе верски (16,37%) и забавни програм (14,12%).
Научно-образовни програм заступљен је са занемаривим (0,22%) процентуалним учешћем у квоти независних продукција.
- 32 -
РТС1
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Жанровска структура
КВОТЕ НЕЗАВИСНИХ ПРОДУКЦИЈА
2010. и 2011. година
60
50,14
Упоредни приказ жанровске структуре независних продукција
укупног годишњег времена емитованог програма у 2010. и 2011.
години показује незнатан пад процентуалног учешћа
документарног програма у квоти независних продукција.
Знатнији је пад удела информативног програма (око 5%), док је
удео забавног програма у квоти независне продукције порастао у
односу на 2010. за нешто више од 5%. Такође, у 2011. години у
жанровској структури независних продукција појављује се још и
научно-образовни програм, са занемаривим процентуалним
учешћем (0,22%).
49,34
50
40
30
25,13
19,95
20
16,37
16,13
14,12
8,6
10
0,22
0
2010.
2011.
Документарни
Информативни
Забавни
Научно-образовни
Верски
- 33 -
РТС1
ВРСТЕ САДРЖАЈА / ЖАНРОВСКА СТРУКТУРА
ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Табела 9
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
Назив емисије
Јутарњи програм
Дневник
Вести
Београдска хроника
Ово је Србија
Око
Шта радите, бре?
Око магазин
Да можда не
Временска прогноза
Ви и Мира Адања - Полак
Тачно време
Упитник
Увиђај
Распакивање
Вести (ПСДГ)
Стање на путевима
Сведок
ГЕНЕРАЛ МЛАДИЋ крај драме
7 РТС дана
Спот - Сигурна кућа
Свечана промоција официра ВС
Јапан (репортажа)
Спот-Тражимо сто младих стр...
Врста
језика
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Врста
продукције
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 34 -
Трајање
33.20:04:33
24.10:27:07
9.08:32:56
7.00:23:41
3.23:08:14
3.18:10:40
2.10:59:20
1.09:52:00
1.03:30:17
1.02:49:54
21:27:16
20:32:10
18:27:36
17:33:06
13:03:04
11:04:23
10:17:16
9:42:05
9:19:08
3:18:00
2:06:46
1:34:08
1:21:10
1:20:13
Трајање
реклама
2.08:42:22
9:42:48
0:02:19
0:00:00
0:00:00
0:05:16
0:04:41
0:00:00
2:13:24
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:35:46
0:45:05
1:22:01
0:00:00
0:00:00
0:35:14
0:04:29
0:00:10
0:00:00
0:00:00
0:05:44
0:00:00
Трајање промо
у емисији
0:44:12
0:00:00
0:00:16
0:00:00
0:02:01
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:14:51
0:14:28
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:25
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Укупно
трајање
36.05:31:07
24.20:09:55
9.08:35:31
7.00:23:41
3.23:10:15
3.18:15:56
2.11:04:01
1.09:52:00
1.05:43:41
1.02:49:54
21:27:16
20:32:10
20:03:22
18:33:02
14:39:33
11:04:23
10:17:16
10:17:19
9:24:02
3:18:10
2:06:46
1:34:08
1:26:54
1:20:13
%
УЧЕШЋА
34,58
24,97
9,56
7,17
4,05
3,84
2,51
1,44
1,17
1,14
0,91
0,87
0,79
0,75
0,56
0,47
0,44
0,41
0,40
0,14
0,09
0,07
0,06
0,06
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
Европа за све
Српски
Сопствена
1:00:51
Србија у руском (т)оку
Српски
Сопствена
1:00:49
Мартијев извештај
Српски
Сопствена
0:57:52
Србија, шта даље?
Српски
Сопствена
0:57:00
Срећна Нова 2011.
Српски
Сопствена
0:53:14
Кан 2011
Српски
Сопствена
0:45:21
Дочек Новака Ђоковића, пренос
Српски
Сопствена
0:32:15
Пренос - Кандидатура Србије
Српски
Сопствена
0:25:23
У свету
Српски
Сопствена
0:15:36
Митинг СНС
Српски
Сопствена
0:15:29
Беседе у Зоранову част
Српски
Сопствена
0:14:42
Укључење: Митинг СНС
Српски
Сопствена
0:13:14
Спот-играјмо за 16
Српски
Сопствена
0:10:43
Спот - Деца оболела од рака
Српски
Сопствена
0:07:20
Спот - Ко чита побеђује
Српски
Сопствена
0:03:41
Спот - Запошљавање младих
Српски
Сопствена
0:03:19
Шевенинген изручење Младића
Српски
Сопствена
0:01:39
Спот - Продужи живот
Српски
Сопствена
0:01:11
Спот - Коларчева задужбина
Српски
Сопствена
0:00:26
Информативни програм (на српском језику) сопствене продукције
Сат
Српски
Независна
1.10:53:34
Евронет
Српски
Независна
1.02:00:34
Информативни програм (на српском језику) независне продукције
Спот - Попис
Српски
Домаћа
1:20:36
Спот - Институт за трансфузију
Српски
Домаћа
0:46:58
Спот - Дајте крв!
Српски
Домаћа
0:44:58
Спот - За добро свих нас
Српски
Домаћа
0:35:56
Спот- Реком- Дај потпис
Српски
Домаћа
0:32:28
Спот - Буди професионалац ВС
Српски
Домаћа
0:31:48
Спот - Буди човек вози пажљиво
Српски
Домаћа
0:27:32
Спот - Помозимо народу Јапана
Српски
Домаћа
0:25:11
Спот - Комитет за помоћ ИОМ
Српски
Домаћа
0:18:07
Спот - Подршка расељеним и...
Српски
Домаћа
0:17:22
Спот - УНИЦЕФ
Српски
Домаћа
0:17:17
Спот - Без дискриминације
Српски
Домаћа
0:16:50
Спот - Победи за децу прихват.
Српски
Домаћа
0:14:42
Спот - Србија против рака
Српски
Домаћа
0:08:34
Спот - Стоп трговини децом
Српски
Домаћа
0:07:54
Спот - Конкурс за Војну акад.
Српски
Домаћа
0:06:57
- 35 -
0:00:00
0:03:36
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:00:51
1:04:25
0:57:52
0:57:00
0:53:14
0:45:21
0:32:15
0:25:23
0:15:36
0:15:29
0:14:42
0:13:14
0:10:43
0:07:20
0:03:41
0:03:19
0:01:39
0:01:11
0:00:26
2:20:40
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1.13:14:14
1.02:00:34
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:20:36
0:46:58
0:44:58
0:35:56
0:32:28
0:31:48
0:27:32
0:25:11
0:18:07
0:17:22
0:17:17
0:16:50
0:14:42
0:08:34
0:07:54
0:06:57
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,79
1,49
1,11
2,59
0,06
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
Спот- Особе са инвалидитетом
Српски
Домаћа
0:06:14
Спот - Будите свесни (Б.саоб.)
Српски
Домаћа
0:06:06
Спот-Стручно знање за ваше...
Српски
Домаћа
0:05:48
Спот - Запошљавање младих
Српски
Домаћа
0:04:37
Спот - Трговина људима
Српски
Домаћа
0:02:50
Спот - Очистимо Србију
Српски
Домаћа
0:02:34
Спот - НСЗ
Српски
Домаћа
0:02:32
Спот - Иновације, корак даље
Српски
Домаћа
0:02:19
Спот - Друштво мултипле с.
Српски
Домаћа
0:02:15
Спот-Међународни дан несталих
Српски
Домаћа
0:02:06
Спот - Дајте шансу вашем срцу
Српски
Домаћа
0:01:38
Спот - Боље да знаш!
Српски
Домаћа
0:01:36
Спот - Дан полиције и МУП - а
Српски
Домаћа
0:01:28
Спот - Млади су закон
Српски
Домаћа
0:00:54
Информативни програм (на српском језику) домаће продукције
Информативни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Пренос- Хаг, суђење Р. Младићу
Страни
Страна
1:09:10
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:06:14
0:06:06
0:05:48
0:04:37
0:02:50
0:02:34
0:02:32
0:02:19
0:02:15
0:02:06
0:01:38
0:01:36
0:01:28
0:00:54
0:00:00
0:00:00
1:09:10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
99,72
0,05
РТС1
Хаг: Суђење Р. Младићу, пренос
Страни
Страна
0:50:51
0:00:00
0:00:00
0:50:51
0,04
РТС1
Без коментара
Страни
Страна
4:32:23
0:00:00
0:00:00
4:32:23
0,19
РТС1
Спот - УНХЦР
Страни
Страна
0:01:07
0:00:00
0:00:00
0:01:07
0,00
РТС1
Информативни програм на СТРАНОМ ЈЕЗИКУ стране продукције
97.20:28:54
УКУПНО
0,28
3.03:43:35
1:16:13
101.01:28:42
100,00
На програму РТС1 премијерно је емитовано 97 дана 20 сати 28 минута и 54 секунде информативног програма, односно 48,21% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
Ако информативни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма,
уочавамо следеће:
99,72% информативног програма је емитовано на српском језику
у сопственој продукцији реализован је са 96,79%
 најзаступљеније емисије су „ Јутарњи програм“ (34,58%) и Дневник (24,97%)
страна продукција је заступљена са 0,28%
независне продукције учествују са 2,59%
домаћу продукцију заступљености од 0,34% чине спотови промотивних и хуманитарних програмских акција
- 36 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукција
однос премијера и реприза
Табела 10
Назив емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста
језика
Српски
Страни
Изузето
Трајање
Укупно
Трајање промо у емисији
реклама
трајање
Сопствена
94.17:05:08
3.01:22:55
1:16:13
97.19:44:16
Дневник РТВ1; Тачно време
3.19:02:20
0:00:00
0:00:00
3.19:02:20
Независна
2.12:54:08
2:20:40
0:00:00
2.15:14:48
Домаћа
7:56:07
0:00:00
0:00:00
7:56:07
Информативни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Страна
6:33:31
0:00:00
0:00:00
6:33:31
Премијере информативног програма
Изузето - сопствена
8.03:57:54
0:06:29
0:39:29
8.04:43:52
Изузето - независна
2.07:56:44
2:28:37
0:03:10
2.10:28:31
Репризе информативног програма
112.03:25:52
3.06:18:41
1:58:52
115.11:43:25
Врста продукције
Трајање
% УЧЕШЋА
84,46
3,38
2,26
0,29
90,40
0,24
91,04
7,28
2,08
9,36
100
На програму РТС1 укупно (премијерно и репризно) емитовано је
112 дана 03 сата 25 минута и 52 секунде информативног
програма, односно 31,79% од укупног емисионог времена (види:
Табела 2, на стр. 19).
85,02%
14,98%
Премијере
информативног
програма
Ако информативни програм посматрамо као засебну целину
(100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо
следеће:
премијерни програм сопствене продукције остварио је удео
од 84,46% у информативном програму
страна продукција је присутна са 0,24%
независна продукција заступљена је са 2,26%
репризе учествују са 9,36%
Репризе
информативног
програма
- 37 -
РТС1
ДОКУМЕНТАРНИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ДОКУМЕНТАРНИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Табела 11
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
Назив емисије
Врста
језика
Врста продукције
ТВ лица као сав нормалан свет
Српски
Сопствена
Балканском улицом
Српски
Сопствена
Квадратура круга
Српски
Сопствена
Траг
Српски
Сопствена
Еко караван
Српски
Сопствена
Србија на вези
Српски
Сопствена
Задња кућа, Србија
Српски
Сопствена
На скривено те водим место
Српски
Сопствена
Ексклузивно
Српски
Сопствена
Роковник
Српски
Сопствена
Странац у Србији
Српски
Сопствена
Ратко Младић - Крај драме
Српски
Сопствена
Сребреничка поља смрти
Српски
Сопствена
Договорени рат 2
Српски
Сопствена
Договорени рат 1
Српски
Сопствена
Село гори иза камере, специјал
Српски
Сопствена
Пинк Пантери - први део
Српски
Сопствена
Пинк Пантери - други део
Српски
Сопствена
Сејшели,краљевско летовање
Српски
Сопствена
За сва времена
Српски
Сопствена
Сликар са фотоапаретом Д З
Српски
Сопствена
Еко рецепт
Српски
Сопствена
Повратак у сенку Таре
Српски
Сопствена
Промена пола - Погрешно тело
Српски
Сопствена
Документарни програм (на српском језику) сопствене продукције
Разгледница
Српски
Независна
- 38 -
1.08:38:34
23:13:23
21:42:49
19:09:43
15:48:10
14:12:23
12:15:53
11:27:44
5:34:39
4:44:12
2:25:48
1:12:22
1:05:30
1:00:29
0:54:40
0:50:14
0:42:50
0:41:37
0:40:59
0:35:05
0:34:12
0:30:02
0:25:49
0:00:30
3:49:22
2:49:16
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:02:29
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:05:31
0:05:48
0:03:35
0:05:49
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Трајање
промо у
емисији
0:30:50
0:22:19
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:56
0:00:55
0:00:29
0:00:57
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:25
0:00:00
0:00:00
1.06:06:23
0:22:10
0:00:00
Трајање
Трајање
реклама
Укупно
трајање
36:58:46
26:24:58
21:42:49
19:09:43
15:48:10
14:14:52
12:15:53
11:27:44
5:34:39
4:44:12
2:25:48
1:12:22
1:05:30
1:06:56
1:01:23
0:54:18
0:49:36
0:41:37
0:40:59
0:35:05
0:34:12
0:30:27
0:25:49
0:00:30
30:28:33
%
УЧЕШЋА
9,53
6,78
6,34
5,60
4,61
4,15
3,58
3,35
1,63
1,38
0,71
0,35
0,32
0,29
0,27
0,24
0,21
0,20
0,20
0,17
0,17
0,15
0,13
0,00
50,36
8,79
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Сасвим природно
Српски
Независна
Лов и риболов
Српски
Независна
Време је за бебе
Српски
Независна
Путопис
Српски
Независна
Моја лепа Србија
Српски
Независна
Свет риболова
Српски
Независна
Камером кроз пределе
Српски
Независна
Документарни програм (на српском језику) независне продукције
Ин мемориам
Српски
Домаћа
Документарни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Капитализам: Љубавна прича
Страни
Страна
Атлас света :Индија
Страни
Страна
Арктичка прича
Страни
Страна
Једном браћа
Страни
Страна
Атлас света: Аустралија 2.део
Страни
Страна
Атлас света: Кина 2.део
Страни
Страна
Атлас света: Русија 2.део
Страни
Страна
Атлас света: Јужна Африка 2
Страни
Страна
Атлас света: Бразил 2.део
Страни
Страна
Атлас света: Бразил
Страни
Страна
Свет природе
Страни
Страна
Атлас света: Јужна Африка
Страни
Страна
Атлас света: Мексико 2.део
Страни
Страна
Атлас света: Аустралија
Страни
Страна
Атлас света: Мексико
Страни
Страна
Атлас света: Француска
Страни
Страна
Атлас света: Русија 1.део
Страни
Страна
Ровери на Марсу
Страни
Страна
Документарни програм на СТРАНОМ ЈЕЗИКУ стране продукције
1.02:32:58
1.00:50:02
23:27:08
22:55:44
15:05:04
7:12:00
0:25:41
2:27:29
2:26:56
1:43:47
1:19:0
1:11:49
0:00:3
0:00:00
0:00:2
0:00:00
0:24:16
0:00:26
0:00:00
0:00:00
0:00:27
29:00:55
27:16:58
25:35:11
24:15:16
16:16:53
7:12:38
0:26:08
1:37:42
0:00:00
0:00:00
1:37:42
2:02:24
1:42:05
1:20:58
1:19:12
0:57:38
0:56:07
0:54:44
0:53:51
0:50:48
0:50:39
0:48:47
0:48:11
0:46:36
0:46:25
0:44:18
0:43:49
0:43:20
0:38:27
0:08:49
0:00:00
0:02:14
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:01:57
0:00:00
0:01:02
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
2:13:10
1:42:05
1:24:14
1:19:12
0:57:38
0:56:07
0:54:44
0:53:51
0:50:48
0:50:39
0:48:47
0:48:11
0:46:36
0:46:25
0:44:18
0:43:49
0:43:20
0:38:27
14.06:28:38
16:44:48
1:25:27
15.00:38:53
7,75
7,25
6,85
6,70
4,40
2,10
0,12
43,97
0,48
94,80
0,60
0,50
0,39
0,39
0,28
0,27
0,27
0,26
0,25
0,25
0,24
0,23
0,23
0,23
0,22
0,21
0,21
0,19
5,20
100,00
На програму РТС1 премијерно је емитовано 14 дана 06 сати 28 минута и 38 секунди документарног програма, односно 7,03% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
Ако документарни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма,
уочавамо следеће:
сопствена продукција учествује са 50,36%
проценат емисија независних продукција износи 43,97%
учешће страног документарног програма је 5,20%
- 39 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ДОКУМЕНТАРНИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукција
однос премијера и реприза
Табела 12
Назив
емитера
Врста
језика
РТС1
РТС1
Српски
РТС1
Врста продукције
Трајање
Трајање реклама
Трајање промо у емисији
Укупно трајање
% УЧЕШЋА
Сопствена
7.04:27:37
07:01:50
00:56:51
7.12:26:18
23,81
Независна
6.06:35:00
09:31:55
00:25:37
6.16:32:32
20,79
01:37:42
00:00:00
00:00:00
01:37:42
0,22
Домаћа
РТС1
Документарни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
РТС1
Страни
Страна
17:48:19
00:11:03
РТС1
РТС1
РТС1
Изузето
44,82
00:02:59
18:02:21
2,46
Премијере документарног програма
47,28
Изузето -сопствена
9.03:49:25
03:14:26
00:37:56
9.07:41:47
30,35
Изузето - независна
6.11:48:45
09:06:38
00:22:07
6.21:17:30
21,51
РТС1
Изузето - домаћа
00:44:57
00:00:00
00:00:36
00:45:33
0,10
РТС1
Изузето - страна
05:31:23
00:00:00
00:00:00
05:31:23
0,76
Репризе документарног програма
52,72
РТС1
УКУПНО
30.04:23:08
1.05:05:52
02:26:06
31.11:55:06
100
На програму РТС1 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 30 дана 04 сата 23 минута и 08 секунди документарног програма,
односно 8,55% од укупног емисионог времена (види: Табела 2, на стр. 19).
- 40 -
РТС1
Ако документарни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
премијерни и репризни садржаји су у односу 47,28% : 52,72%
премијере сопствене продукције износе 23,81%
премијере независне продукције заступљене су са 20,79%
премијере стране продукција присутне су са 2,46%
најрепризиранија врста продукције је сопствена - 30,35%.
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА ДОКУМЕНТАРНОГ ПРОГРАМА
47,28
52,72
Премијере документарног програма
Репризе документарног програма
- 41 -
РТС1
НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ
Табела 13
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Врста
Врста
Трајање
језика
продукције
Шта ја имам од тога?
Српски
Сопствена
13:30:29
Кувањем до здравља
Српски
Сопствена
1:31:19
Кућа на раскршћу
Српски
Сопствена
0:55:30
Научно-образовни програм (на српском језику) сопствене продукција
У здравом телу
Српски
Независна
0:40:11
Научно-образовни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Научно-популарне емисије
Страни
Страна
7:38:51
Седам смртних греха
Страни
Страна
4:26:18
Ми и наша земља
Страни
Страна
4:15:23
На ивици живота: Живот недонош.
Страни
Страна
0:58:55
На ивици живота:Транспл. орг.
Страни
Страна
0:58:44
На ивици живота: Дечје лице
Страни
Страна
0:58:22
Моја велика одлука: Опијање
Страни
Страна
0:57:23
Моја велика одлука Липосукција
Страни
Страна
0:57:17
Моја велика одлука: Трудноћа
Страни
Страна
0:57:09
Моја велика одлука:Вештачке г.
Страни
Страна
0:56:54
Моја велика одлука: Секс
Страни
Страна
0:56:23
Како живети једноставним жив.
Страни
Страна
0:52:09
Велика жетва - Бразил
Страни
Страна
0:51:25
Велика жетва: Америка
Страни
Страна
0:50:55
Велика жетва: Африка
Страни
Страна
0:50:37
Мегацунами у древна времена
Страни
Страна
0:50:12
Велика жетва - Аустралија
Страни
Страна
0:49:47
Дивље срце Африке: ватра
Страни
Страна
0:48:41
Ловци на емисионе квоте
Страни
Страна
0:48:01
Научно-образовни програм на СТРАНОМ ЈЕЗИКУ стране продукције
1.23:20:55
Назив емисије
Трајање
реклама
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Трајање промо у
емисији
0:00:00
0:00:00
0:00:0
Укупно
трајање
13:30:29
1:31:19
0:55:30
0:00:00
0:00:00
0:40:11
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
7:38:51
4:26:18
4:15:23
0:58:55
0:58:44
0:58:22
0:57:23
0:57:17
0:57:09
0:56:54
0:56:23
0:52:09
0:51:25
0:50:55
0:50:37
0:50:12
0:49:47
0:48:41
0:48:01
0:00:00
0:00:00
1.23:20:55
%
УЧЕШЋА
28,53
3,21
1,95
33,70
1,41
35,11
16,15
9,37
8,99
2,07
2,07
2,05
2,02
2,02
2,01
2,00
1,98
1,84
1,81
1,79
1,78
1,77
1,75
1,71
1,69
64,89
100,00
На програму РТС1 премијерно је емитовано 01 дан 23 сата 20 минута и 55 секунди научно-образовног програма, односно 0,97% од
укупног годишњег времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
- 42 -
РТС1
Ако научно-образовни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма,
уочавамо следеће:
страна продукција заступљена је са 64,89%
у сопственој продукцији реализовано је 33,70%
независна продукција присутна је са 1,41%
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 14
Назив емитера
РТС1
Врста
језика
Страни
РТС1
РТС1
РТС1
Српски
РТС1
Врста продукције
Страна
Трајање
1.06:43:26
Независна
0:40:11
0:00:00
Изузето
% УЧЕШЋА
44,56
44,56
15:57:18
23,14
0:40:11
0,97
24,11
68,67
Репризе - сопствена
9:30:32
Премијере Научно-образовног програма
0:00:00
0:00:00
9:30:32
Репризе - независна
6:18:47
0:00:00
0:00:00
6:18:47
9,16
Репризе - страна
5:46:45
0:00:00
0:00:00
5:46:45
8,38
Репризе Научно-образовног програма
0:00:00
0:00:00
2.20:56:59
31,33
РТС1
УКУПНО
0:00:00
Укупно
трајање
1.06:43:26
Научно-образовни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
РТС1
РТС1
Трајање промо у
емисији
0:00:00
Научно-образовни програм на СТРАНОМ ЈЕЗИКУ стране продукције
Сопствена
15:57:18
0:00:00
0:00:00
РТС1
РТС1
Трајање
реклама
0:00:00
2.20:56:59
13,79
100
На програму РТС1 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 02 дана 20 сати 56 минута и 59 секунди научно-образовног програма,
односно 0,81% од укупног емисионог времена (види: Табела 2, на стр. 19).
- 43 -
РТС1
Ако научно-образовни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
премијерни научно-образовни програм је остварио удео од 68,67%
 премијерни садржаји стране продукције заступљени су са 44,56%
 реализовано је 23,14% премијерних садржаја сопствене продукције
репризни научно-образовни програм заступљен је са 31,33%
 репризни садржаји стране продукције заступљени су са 8,38%
 репризни садржаји сопствене продукције остварили су удео од 13,79%
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА
НАУЧНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА
31,33%
68,67%
Премијере научно-образовног програма
Репризе научно-образовног програма
- 44 -
РТС1
ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Табела 15
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста
Врста
Назив емисије
језика
продукције
Плава птица
Српски
Сопствена
На слово на слово
Српски
Сопствена
Дечји програм на српском језику сопствене продукције
Ким Опаснић
Српски
Страна
Херкул
Српски
Страна
Мајстор Мени
Српски
Страна
101 далматинац
Српски
Страна
Корњача Френклин и острво ...
Српски
Страна
Нинџа корњаче
Српски
Страна
Крзнена вила Зубић 2
Српски
Страна
Чудовишта
Српски
Страна
Дизни на РТС-у
Српски
Страна
Дечји програм на српском језику стране продукције
Труине исповести
Страни
Страна
Тарзан
Страни
Страна
Дивљи дечаци 2
Страни
Страна
Магично путовање у Африку
Страни
Страна
Дивљи дечаци 3
Страни
Страна
Дивљи дечаци
Страни
Страна
Дивљи дечаци 5
Страни
Страна
Дивљи дечаци 4
Страни
Страна
Дечји програм на страном језику стране продукције
Дечји програм СТРАНЕ ПРОДУКЦИЈЕ на свим језицима
- 45 -
Трајање
04:18:36
09:05:00
Трајање
реклама
00:00:00
00:00:00
Трајање промо
у емисији
00:00:00
00:00:00
Укупно
трајање
04:18:36
09:05:00
00:22:00
00:22:48
00:46:37
01:06:41
01:13:48
01:23:32
01:27:44
01:29:31
7.10:18:46
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
03:07:56
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:37:57
00:22:00
00:22:48
00:46:37
01:06:41
01:13:48
01:23:32
01:27:44
01:29:31
7.14:04:39
01:24:01
01:25:19
01:25:26
01:28:42
01:29:51
01:29:53
01:43:56
01:47:14
00:02:56
00:00:00
00:02:46
00:00:00
00:02:57
00:01:34
00:02:23
00:02:39
00:01:10
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:30
00:00:00
00:00:51
00:00:00
01:28:07
01:25:19
01:28:12
01:28:42
01:33:18
01:31:27
01:47:10
01:49:53
8.20:09:25
03:23:11
00:40:28
9.00:13:04
%
УЧЕШЋА
2,03
4,28
6,31
0,17
0,18
0,37
0,52
0,58
0,66
0,69
0,70
84,05
87,92
0,66
0,67
0,67
0,70
0,71
0,71
0,82
0,84
5,77
93,69
100
РТС1
На програму РТС1 премијерно је емитовано 08 дана 20 сати 09 минута и 25 секунди дечјег програма, односно 4,36% од укупног годишњег
времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
Ако дечји програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
удео дечјег програма стране продукције је 93,69%
 једна емисија стране продукције (Дизни на РТС-у) заступљена је са 84,05%
у сопственој продукцији реализовано је 6,31% премијерног дечјег програма
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 16
Назив
емитера
Врста
језика
Врста продукције
РТС1
Српски
Сопствена
РТС1
Српски
Страна
РТС1
Дечји програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
РТС1
Страни
Страна
Трајање
Трајање реклама
Изузето
Изузето - страна
% УЧЕШЋА
00:00:00
00:00:00
13:23:36
5,90
7.18:31:27
03:07:56
00:37:57
7.22:17:20
82,15
12:14:22
88,05
00:15:15
14:53:44
00:21:41
РТС1
УКУПНО
Укупно трајање
13:23:36
РТС1
РТС1
Трајање промо у
емисији
9.11:03:09
03:44:52
00:02:31
12:32:08
5,39
Премијере дечјег програма
93,44
00:05:15
15:20:40
6,56
Репризе дечјег програма
6,56
00:45:43
9.15:33:44
100
На програму РТС1 укупно је (премијерно и репризно) емитовано 09 дана 11 сати 03 минута и 09 секунди дечјег програма, односно 2,68%
од укупног емисионог времена (види: Табела 2, на стр. 19).
- 46 -
РТС1
Ако дечји програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
емитовано је 93,44% премијерног дечјег програма
 страна продукција на српском језику (синхронизоване емисије) учествује са 82,15%
 страна продукција на страном језику учествује са 5,39%
 сопствена продукција заступљена је са 5,90%
емитовано је 6,56% репризног дечјег програма
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА ДЕЧЈЕГ ПРОГРАМА
РТС 1
93,44%
6,56%
Премијере дечјег програма
Репризе дечјег програма
- 47 -
РТС1
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
назив емисије и врста продукције
Табела 17
Назив
емитера
Назив
емисије
Врста
језика
Врста
продукције
РТС1
Шљивик
Српски
Сопствена
08:19:46
00:43:10
00:05:53
09:08:49
96,77
РТС1
Иза наслова
Српски
Сопствена
00:16:42
00:00:00
00:00:00
00:16:42
3,23
08:36:28
00:43:10
00:05:53
09:25:31
100
УКУПНО
Трајање
Трајање
реклама
Трајање промо у
емисији
Укупно
трајање
% УЧЕШЋА
На програму РТС1 премијерно је емитовано 08 сати 36 минута и 28 секунди културно-уметничког програма, односно 0,18% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
Премијерни културно-уметнички програм на РТС1 чине само две емисије сопствене продукције.
- 48 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 18
Назив
емитера
Врста
језика
Врста продукције
РТС1
Српски
Сопствена
08:36:28
00:43:10
00:05:53
09:25:31
42,38
РТС1
Изузето
Изузето - сопствена
11:42:03
00:02:30
00:03:45
11:48:18
57,62
20:18:31
00:45:40
00:09:38
21:13:49
100
УКУПНО
57,62%
42,38%
Трајање
Трајање
реклама
Премијере
културноуметничког
програма
Трајање промо у емисији
Укупно трајање
% УЧЕШЋА
На програму РТС1 укупно (премијерно и репризно) емитовано је
20 сати 18 минута и 31 секунд културно-уметничког програма,
односно 0,24% од укупног емисионог времена (види: Табела 2,
на стр. 19).
Репризе
културноуметничког
програма
Анализа културно-уметничког програма као засебне целине
(100%), у контексту укупног емисионог времена, указује да је овај
жанр премијерно емитован у проценту од 42,38%.
- 49 -
РТС1
ВЕРСКИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ВЕРСКИ ПРОГРАМ
назив емисије и врста продукције
Табела 19
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста
Врста
Назив емисије
језика
продукције
Поноћна Божићна литургија
Српски
Сопствена
Васкршња посланица
Српски
Сопствена
Божићна послан. Бгд надбискупа
Српски
Сопствена
Верски програм (на српском језику) сопствене продукције
Верски календар
Српски
Независна
Верски мозаик Србије
Српски
Независна
Верски програм (на српском језику) независне продукције
Васкршње јутрење- пренос
Српски
Домаћа
Верски програм (на српском језику) домаће продукције
Трајање
01:54:42
00:15:08
00:06:02
Трајање
реклама
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Трајање
промо у
емисији
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Укупно
трајање
01:54:42
00:15:08
00:06:02
2.01:50:46
00:07:41
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
2.01:50:46
00:07:41
01:38:11
00:00:00
00:00:00
01:38:11
2.05:52:30
00:00:00
00:00:00
2.05:52:30
% УЧЕШЋА
3,55
0,47
0,19
4,20
92,52
0,24
92,76
3,04
3,04
100
На програму РТС1 премијерно је емитовано 02 дана 05 сати 52 минута и 30 секунди верског програма, односно 1,11% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17)
Ако верски програм посматрамо као засебну целину (100%) у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
92,76% емитованог верског програма је независна продукција
- 50 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ВЕРСКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 20
Назив
емитера
Врста
језика
Врста продукције
РТС1
Српски
Независна
2.01:58:27
00:00:00
00:00:00
2.01:58:27
91,70
РТС1
Српски
Сопствена
02:15:52
00:00:00
00:00:00
02:15:52
4,16
РТС1
Српски
Домаћа
01:38:11
00:00:00
00:00:00
01:38:11
3,00
Премијере верског програма
98,86
Трајање
Трајање
реклама
РТС1
РТС1
Изузето
Изузето - сопствена
00:37:15
00:00:00
РТС1
УКУПНО
2.06:29:45
98,86%
00:00:00
Трајање промо у емисији
00:00:00
Укупно трајање
% УЧЕШЋА
00:37:15
1,14
Репризе верског програма
1,14
00:00:00
100
2.06:29:45
На програму РТС1 укупно је (премијерно и репризно) емитовано
02 дана 06 сати 29 минута и 45 секунди верског програма,
односно 0,64% од укупног емисионог времена (види: Табела 2,
на стр. 19).
Премијере верског
програма
Ако верски програм посматрамо као засебну целину (100%), у
контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
емитовано је 98,86% премијерног верског програма
Репризе верског
програма
1,14%
- 51 -
РТС1
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Табела 21
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста
Врста
Назив емисије
језика продукције
Трајање
Жикина шареница
Српски
Сопствена
6.17:13:30
Квиз: Слагалица
Српски
Сопствена
4.10:16:00
Ја имам таленат
Српски
Сопствена
1.02:34:18
Песма плус Бинго Плус
Српски
Сопствена
1.00:25:04
Квиз: Високи напон
Српски
Сопствена
18:21:14
И ја имам таленат
Српски
Сопствена
16:59:17
Квиз: Велики изазов
Српски
Сопствена
04:13:04
Песма и Бинго
Српски
Сопствена
03:10:57
Новогодишњи програм
Српски
Сопствена
02:49:33
Нова година у Петловцу
Српски
Сопствена
01:39:05
Честитка
Српски
Сопствена
00:11:57
Извлачење награда НИС...
Српски
Сопствена
00:02:50
Забавни програм (на српском језику) сопствене продукције
48 сати свадба
Српски
Независна
1.00:27:59
Гастрономад
Српски
Независна
16:53:59
Кулинарски летопис
Српски
Независна
01:43:00
Забавни програм (на српском језику) независне продукције
Забавни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Пренос - Ноћ Оскара 2011.
Српски
Страна
04:27:11
Пренос - Евровизија
Страни
Страна
04:02:35
Забавни програм (на страном језику) стране продукције
17.09:31:33
Трајање
реклама
14:38:55
00:00:00
02:39:50
01:50:10
02:03:56
01:29:03
00:24:12
00:14:08
00:03:54
00:05:46
00:00:00
00:00:00
Трајање промо
у емисији
02:39:38
00:00:00
00:18:38
00:00:00
00:24:40
00:29:29
00:04:45
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Укупно
трајање
7.10:32:03
4.10:16:00
1.05:32:46
1.02:15:14
20:49:50
18:57:49
04:42:01
03:25:05
02:53:27
01:44:51
00:11:57
00:02:50
01:48:15
00:00:00
00:02:40
00:26:00
00:00:00
00:00:00
1.02:42:14
16:53:59
01:45:40
00:00:00
00:11:38
00:01:04
00:00:00
04:28:15
04:14:13
1.01:32:27
04:24:14
18.15:28:14
% УЧЕШЋА
38,61
25,45
6,36
5,85
4,40
4,07
1,01
0,76
0,68
0,40
0,05
0,01
87,65
5,86
4,05
0,41
10,32
97,97
1,07
0,97
2,03
100
На програму РТС1 премијерно је емитовано 17 дана 09 сати 31 минут и 33 секунде забавног програма, односно 8,57% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
- 52 -
РТС1
Ако забавни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
сопствена продукција у забавном програму износи 87,65%
 емисија – Жикина шареница чини 38,61% премијерног забавног програма
независна продукција присутна је са 10,32%
страна продукција заступљена је са 2,03%
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 22
Назив емитера
Врста
језика
Врста продукције
Трајање
РТС1
Српски
Независна
1.19:04:58
01:50:55
00:26:00
1.21:21:53
8,11
РТС1
Српски
Сопствена
15.05:56:49
23:29:54
03:57:10
16.09:23:53
68,86
РТС1
Српски
Страна
00:00:00
00:01:04
РТС1
Забавни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
РТС1
Страни
Страна
Трајање
реклама
04:27:11
04:02:35
00:11:38
РТС1
Трајање промо у
емисији
Укупно
трајање
04:28:15
% УЧЕШЋА
0,84
77,81
00:00:00
04:14:13
0,76
Премијере забавног програма на РТС1
78,57
РТС1
Изузето
Изузето - независна
2.07:32:51
00:22:51
00:01:30
2.07:57:12
10,45
РТС1
Изузето
Изузето - сопствена
2.10:20:17
01:16:52
00:25:56
2.12:03:05
10,98
РТС1
УКУПНО
Репризе забавног програма на РТС1
22.03:24:41
1.03:12:10
04:51:40
23.11:28:31
21,43
100
На програму РТС1 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 22 дана 03 сата 24 минута и 41 секунда забавног програма, односно
6,28% од укупног емисионог времена (види: Табела 2, на стр. 19).
- 53 -
РТС1
Ако забавни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
премијерни забавни програм је остварио удео од 78,57%
 премијерни садржаји сопствене продукције заступљенији су - 68,86%
 учешће забавних емисија независне продукције износи 8,11%
репризних забавних емисија има 21,43%
 проценат репризираних емисија сопствене продукције износи 10,98%
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА
73,90%
26,10%
Премијере забавног програма
Репризе забавног програма
- 54 -
РТС1
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
назив емисије и врста продукције
Табела 23
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста
Врста
Трајање
језика
продукције
РТС караван
Српски
Сопствена
22:59:42
Егзит
Српски
Сопствена
22:52:53
Музика
Српски
Сопствена
16:41:29
Химна
Српски
Сопствена
12:11:59
Егзит лајв
Српски
Сопствена
11:38:57
Два сата Егзита
Српски
Сопствена
7:48:28
Песма без граница
Српски
Сопствена
6:04:48
Интермецо
Српски
Сопствена
4:22:04
51. Сабор трубача у Гучи
Српски
Сопствена
3:53:22
Концерт Здравка Чолића
Српски
Сопствена
2:59:38
Лети, лети песмо моја мила
Српски
Сопствена
2:28:09
Егзит у покрету
Српски
Сопствена
2:24:43
Балкан - сећање на Тошета
Српски
Сопствена
1:44:50
Песма за Европу... 2011.
Српски
Сопствена
1:44:22
Легенде: Река православља
Српски
Сопствена
0:29:10
Концерт
Српски
Сопствена
0:04:29
Музика
Српски
Домаћа
0:06:54
Музички програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Љубав у твом срцу
Страни
Сопствена
0:03:32
Музички програм на СТРАНОМ ЈЕЗИКУ сопствене продукције
5.00:39:29
Назив емисије
Трајање
реклама
1:31:30
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:32:10
0:00:00
0:14:59
0:05:47
0:00:00
0:10:03
0:10:57
0:07:34
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Трајање промо у
емисији
0:00:30
0:00:00
0:02:13
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:05:54
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Укупно
трајање
1.00:31:42
22:52:53
16:43:42
12:11:59
11:38:57
7:48:28
6:42:52
4:22:04
4:08:21
3:05:25
2:28:09
2:34:46
1:55:47
1:51:56
0:29:10
0:04:29
0:06:54
0:00:00
0:00:00
0:03:32
2:53:00
0:08:37
5.03:41:06
%
УЧЕШЋА
19,06
18,96
13,83
10,11
9,65
6,47
5,04
3,62
3,22
2,48
2,05
2,00
1,45
1,44
0,40
0,06
0,10
99,05
0,05
0,05
100,00
На програму РТС1 премијерно је емитовано 05 дана 39 минута и 29 секунди музичког програма, односно 2,48% од укупног годишњег
времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
- 55 -
РТС1
Ако музички програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
музички програм сопствене продукције заступљен је са 99%
 више емисија посвећених међународном музичком фестивалу „ Егзит“ чини 37,08% премијерног музичког програма
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 24
Назив емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста
језика
Српски
Страни
Изузето
Врста продукције
Трајање
Трајање реклама
Трајање промо у емисији
Укупно трајање
Сопствена
5.00:29:03
2:53:00
0:08:37
5.03:30:40
Домаћа
0:06:54
0:00:00
0:00:00
0:06:54
Музички програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Сопствена
0:03:32
0:00:00
0:00:00
0:03:32
Премијере музичког програма
Изузето - сопствена
2.04:45:58
0:47:54
0:03:26
2.05:37:18
Изузето - домаћа
0:03:01
0:00:00
0:00:00
0:03:01
Репризе музичког програма
7.05:28:28
3:40:54
0:12:03
7.09:21:25
% УЧЕШЋА
69,45
0,07
69,52
0,03
69,55
30,42
0,03
30,45
100,00
На програму РТС1 укупно је (премијерно и репризно) емитовано 07 дана 05 сати 28 минута и 28 секунди музичког програма, односно
2,05% од укупног емисионог времена (види: Табела 2, на стр. 19).
- 56 -
РТС1
Ако музички програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
69,55% музичког програма чине премијере
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА
30,45%
69,55%
Премијере музичког програма
Репризе музичког програма
- 57 -
РТС1
СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ
назив емисије и врста продукције
однос сопствене и стране продукције
Табела 25
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
Назив емисије
Злочиначки умови
Место злочина
Касл
Посредник
Тихи сведок
Шериф
Истражитељи из Мајамија
Луд, збуњен, нормалан
Распуштени Гари
Хана Монтана
Скок у будућност
Оперативци
Вратите ми младост
Зелена трава
Џејн Доу
Моје другарице
Сјај трулог новца
Како спасити Грејс
Женски клан
Преваранти
Браћа по оружју
Место злочина
Посетиоци из прасикона
Јединица
Ружна Бети
Садамова кућа
Врста
језика
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Српски
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Врста продукције
Трајање
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
2.18:37:09
1.23:10:23
23:49:16
22:28:31
19:28:19
17:49:21
15:48:27
13:59:36
12:44:56
12:29:35
12:27:52
12:12:39
11:58:11
11:39:42
11:32:52
11:10:34
9:36:38
9:17:44
9:01:39
9:00:50
7:46:05
7:44:43
6:41:19
6:25:08
6:10:49
5:52:00
- 58 -
Трајање
реклама
7:27:18
4:52:10
1:54:18
0:40:24
1:55:29
0:34:18
1:52:04
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:21:46
0:43:34
0:00:00
0:00:00
0:17:47
0:31:51
0:11:45
0:42:17
0:23:29
0:20:12
0:44:11
0:54:25
0:29:01
0:28:23
0:22:07
0:21:03
Трајање промо
у емисији
1:14:09
0:54:22
0:32:55
0:16:43
0:16:01
0:18:19
0:19:54
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:15:20
0:02:51
0:00:00
0:00:00
0:05:37
0:07:47
0:03:49
0:03:58
0:06:10
0:07:57
0:07:25
0:06:52
0:04:56
0:05:58
0:01:55
0:02:57
Укупно
трајање
3.03:18:36
2.04:56:55
1.02:16:29
23:25:38
21:39:49
18:41:58
18:00:25
13:59:36
12:44:56
12:29:35
14:04:58
12:59:04
11:58:11
11:39:42
11:56:16
11:50:12
9:52:12
10:03:59
9:31:18
9:28:59
8:37:41
8:46:00
7:15:16
6:59:29
6:34:51
6:16:00
%
УЧЕШЋА
12,94
9,16
4,63
4,37
3,78
3,46
3,07
2,72
2,48
2,43
2,42
2,37
2,32
2,26
2,24
2,17
1,87
1,81
1,75
1,75
1,51
1,50
1,30
1,25
1,20
1,14
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Љубавнице
Страни
Страна
Давид Ноланд
Страни
Страна
Торчвуд
Страни
Страна
Посредник
Страни
Страна
На ивици
Страни
Страна
Чистач
Страни
Страна
Џејн Доу
Страни
Страна
На ивици
Страни
Страна
Место злочина
Страни
Страна
Породица Сопрано
Страни
Страна
Серијски програм (на страном језику) стране продукције
Мој рођак са села
Српски
Сопствена
Казнени простор
Српски
Сопствена
Село гори а баба се чешља
Српски
Сопствена
Непобедиво срце
Српски
Сопствена
Цват липе на Балкану
Српски
Сопствена
Мирис кише на Балкану
Српски
Сопствена
Неки нови клинци
Српски
Сопствена
Отворена врата
Српски
Сопствена
Серијски програм (на српском језику) сопствене продукције
Војници
Српски
Домаћа
Поруке духа времена
Српски
Домаћа
Серијски програм (на српском језику) домаће продукције
5:14:15
5:01:46
4:24:27
2:54:23
2:41:17
1:25:24
1:19:01
0:54:47
0:43:06
0:00:26
0:11:45
0:00:36
0:10:12
0:14:30
0:11:05
0:00:41
0:03:38
0:02:28
0:03:03
0:00:00
0:04:39
0:01:00
0:00:00
0:00:59
0:02:44
0:00:53
0:00:57
0:00:00
0:00:00
0:00:00
5:30:39
5:03:22
4:34:39
3:09:52
2:55:06
1:26:58
1:23:36
0:57:15
0:46:09
0:00:26
18:49:25
15:30:44
12:45:40
12:38:56
10:27:55
9:13:06
5:41:09
1:20:58
1:10:43
0:40:03
0:47:34
1:14:47
0:49:27
0:34:01
0:07:15
0:03:44
0:21:15
0:15:22
0:14:50
0:16:30
0:11:20
0:09:14
0:05:22
0:01:52
20:21:23
16:26:09
13:48:04
14:10:13
11:28:42
9:56:21
5:53:46
1:26:34
1:26:41
1:15:09
0:02:08
0:00:00
0:01:49
0:00:00
1:30:38
1:15:09
1.09:35:32
7:04:41
23.03:33:06
21.10:52:53
1,02
0,98
0,86
0,56
0,52
0,28
0,26
0,18
0,14
0,001
82,68
3,66
3,01
2,48
2,46
2,03
1,79
1,10
0,26
16,79
0,28
0,24
0,52
100
На програму РТС1 премијерно је емитовано 21 дан 10 сати 52 минута и 53 секунде серијског програма, односно 10,57% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
Ако серијски програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
серијски програм стране продукције заступљен је са 82,68%
сопствена продукција учествује са 16,79%
- 59 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 26
Назив емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста језика
Страни
Српски
Изузето
1,76%
16,04%
52,25%
Врста продукције
Трајање
Трајање реклама
Трајање промо у емисији
Укупно трајање
Страна
17.03:43:34
1.04:05:50
5:27:07
18.13:16:31
Серијски програм на СТРАНОМ ЈЕЗИКУ стране продукције
Сопствена
3.14:27:53
5:27:34
1:35:45
3.21:31:12
Страна
13:59:36
0:00:00
0:00:00
13:59:36
Серијски програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Премијере серијског програма
Изузето - сопствена
37.05:58:29
1.06:07:43
10:33:08
38.22:39:20
Изузето - страна
11.10:23:51
13:03:03
3:30:01
12.02:56:55
Изузето - домаћа
1.06:05:45
0:33:32
0:21:19
1.07:00:36
Репризе серијског програма
71.09:20:58
3.05:19:50
21:29:09
75.12:09:57
5,06%
24,88%
% УЧЕШЋА
24,03
24,03
5,05
0,82
5,86
29,89
52,18
16,02
1,76
69,95
100,00
На програму РТС1 укупно (премијерно и репризно) емитовано је
71 дан 09 сати 20 минута и 58 секунди серијског програма,
односно 20,23% од укупног емисионог времена (види: Табела 2,
на стр. 19).
Премијере сопствене
продукције
Премијере стране
продукције
Ако серијски програм програм посматрамо као засебну целину
(100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо
следеће:
премијерни серијски програм заступљен је са 29,89%
 премијере серија сопствене продукције износе 5,05%
 премијере серија стране продукције износе 24,85%
репризни серијски програм заступљен је са 69,95%
 репризе серија сопствене продукције износе 52,18%
 репризе серија стране продукције износе 16,02%
Репризе сопствене
продукције
Репризе стране
продукције
Репризе домаће
продукције
- 60 -
РТС1
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
Табела 27
Назив
емитера
РТС1
Врста
језика
Страни
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Српски
Врста
продукције
Трајање
Трајање реклама
Трајање промо у
емисији
Укупно трајање
%
УЧЕШЋА
Страна
26.22:32:19
1.02:29:48
05:48:59
28.06:51:06
90,88
Домаћа
1.09:47:36
01:37:43
00:22:27
1.11:47:46
4,75
1.05:36:15
00:37:33
00:13:11
1.06:26:59
4,16
01:29:52
00:11:12
00:02:30
01:43:34
0,21
Сопствена
Страна
Филмски програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
29.15:26:02
9,12
1.04:56:16
06:27:07
31.02:49:25
100
На програму РТС1 премијерно је емитовано 29 дана 15 сати 26 минута и 02 секунде филмског програма, односно 14,60% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
Ако филмски програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
страни филмови су заступљени са 91,09%
филмови на српском језику свих врста продукција присутни су са 9,12%
*Одступањем у представљању филмског програма, у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, избегнуто је набрајање
наслова свих филмова, које би само повећало број страна овог Извештаја, а не би дало никакве посебно значајне информације о
филмском програму на РТС1.
- 61 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 28
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
Врста
језика
Врста продукције Трајање
Трајање реклама
Страни
Страна
26.22:32:19
1.02:29:48
Српски
Домаћа
1.09:47:36
1:37:43
Српски
Сопствена
1.05:36:15
00:37:33
Српски
Страна
01:29:52
00:11:12
Филмски програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
РТС1
РТС1
УКУПНО
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето - страна
Изузето - домаћа
Изузето сопствена
15.14:52:31
3.07:00:54
21:16:15
02:54:19
1.00:55:34
01:05:41
49.14:15:01
2.06:12:31
Трајање промо у
емисији
05:48:59
0:22:27
00:13:11
00:02:30
Премијере филмског програма
04:02:45
16.16:11:31
00:37:47
3.10:33:00
%
УЧЕШЋА
54,32
2,84
2,49
0,13
5,45
59,77
31,5
6,64
00:14:29
1.02:15:44
Репризе филмског програма
11:22:08
52.07:49:40
2,09
40,23
100
Укупно трајање
28.06:51:06
1.11:47:46
1.06:26:59
01:43:34
На програму РТС1 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 49
дана 14 сати 15 минута и 01 секунда филмског програма, односно
14,06% од укупног емисионог времена (види: Табела 2, на стр. 19).
Премијере
филмског
програма
Ако филмски програм посматрамо као засебну целину (100%), у
контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
емитовано је 59,77% премијерног филмског програма
 у квоти премијера стране продукције заступљене су са 54,45%
 у квоти премијера филмови на српском језику свих врста
продукција учествују са 5,45%
 филмови у сопственој продукцији РТС1 остварују удео од
2,49%
репризе филмова свих врста продукција износе 40,23%
59,77%
40,23%
Репризе
филмског
програма
- 62 -
РТС1
СПОРТСКИ ПРОГРАМ
Табела 29
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
СПОРТСКИ ПРОГРАМ
назив емисије и врста продукције
Врста
Врста
Назив емисије
језика
продукције
Трајање
Спортски програм
Српски
Сопствена
1.23:11:59
Спорт плус
Српски
Сопствена
09:23:10
Лига шампиона - преглед
Српски
Сопствена
07:55:22
Лига шампиона - студио
Српски
Сопствена
06:36:55
Дејвис куп - спортски
програм
Српски
Сопствена
04:09:24
Фудбал- ЛШ - студио
Српски
Сопствена
03:05:57
Одбојка спаја
Српски
Сопствена
02:48:27
Рукометна фантазија
Српски
Сопствена
02:11:32
Ватерполо - СП - студио
Српски
Сопствена
01:14:47
Рукомет - ЕП - жреб
Српски
Сопствена
00:58:18
Тријумфална капија
Српски
Сопствена
00:44:01
Спортски програм (на српском језику) сопствене продукције
Фудбал - ЛШ - преглед
Страни
Страна
06:54:10
Преглед Лиге шампиона
Страни
Страна
00:39:56
Спортски програм (на страном језику) стране продукције
3.21:53:58
Трајање
реклама
01:33:25
00:00:00
00:13:28
00:21:16
Трајање промо
у емисији
00:08:15
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Укупно
трајање
2.00:53:39
09:23:10
08:08:50
06:58:11
%
УЧЕШЋА
50,27
10,00
8,44
7,05
00:03:50
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:01:22
00:00:13
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
04:14:36
03:06:10
02:48:27
02:11:32
01:14:47
00:58:18
00:44:01
00:13:13
00:01:39
00:00:00
00:00:00
07:07:23
00:41:35
02:26:51
00:09:50
4.00:30:39
4,43
3,30
2,99
2,33
1,33
1,03
0,78
91,94
7,35
0,71
8,06
100
На програму РТС1 премијерно је емитовано 03 дана 21 сат 53 минута и 58 секунди спортског програма, односно 1,93% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 1, на стр. 17).
Ако спортски програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
спортски програм сопствене продукције присутан је са 91,94%
страни спортски програм заступљен је са 8,06%
- 63 -
РТС1
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
СПОРТСКИ ПРОГРАМ
врсти језика и врста продукције
Табела 30
Назив
емитера
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
УКУПНО
Врста језика
Српски
Страни
Врста продукције
Сопствена
Страна
Изузето
Изузето - сопствена
Трајање
3.14:19:52
07:34:06
Трајање
реклама
02:11:59
00:14:52
05:29:22
00:03:28
4.03:23:20
02:30:19
Трајање промо у
Укупно
емисији
трајање
00:09:50
3.16:41:41
00:00:00
07:48:58
Премијере спортског програма
00:02:07
05:34:57
Репризе спортског програма
00:11:57
4.06:05:36
% УЧЕШЋА
86,86
7,61
94,48
5,52
5,52
100
На програму РТС1 укупно је емитовано 04 дана 03 сата 23 минута
и 20 секунди спортског програма, односно 1,17% од укупног
емисионог времена (види: Табела 2, на стр. 19).
94,48%
Премијере
спортског
програма
Ако спортски програм посматрамо као засебну целину (100%), у
контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
проценат спортског програма сопствене продукције
износи 86,86%
страна продукција учествује са 7,61%
репризни спортски програм заступљен је са 5,52%
Репризе
спортског
програма
5,52%
- 64 -
РТС1
СПОРТСКИ ПРЕНОСИ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
СПОРТСКИ ПРЕНОСИ
назив емисије
Табела 31
Назив
емитера
Назив емисије
Врста
продукције
Трајање
РТС1
Фудбал - ЛШ - пренос
Изузето
Изузето
1.13:51:29
00:58:35
00:09:16
1.14:59:20
12,07
РТС1
Тенис - Дејвис куп - пренос
Изузето
Изузето
1.06:04:30
01:27:18
00:11:54
1.07:43:42
9,59
РТС1
Тенис - Ролан Гарос - пренос
Изузето
Изузето
22:01:45
01:22:48
00:02:52
23:27:25
7,02
РТС1
Лига шампиона - пренос
Изузето
Изузето
21:50:44
00:38:14
00:01:14
22:30:12
6,96
РТС1
Фудбал - Пријатељска утакмица
Изузето
Изузето
21:11:04
00:23:26
00:05:19
21:39:49
6,75
РТС1
Тенис - ФЕД куп, пренос
Изузето
Изузето
17:47:24
00:39:16
00:11:08
18:37:48
5,67
РТС1
Фудбал - Квалификације за ЕП
Изузето
Изузето
14:51:36
00:49:56
00:00:27
15:41:59
4,74
РТС1
Кошарка - ЕП пренос
Изузето
Изузето
14:41:20
01:02:13
00:02:20
15:45:53
4,68
РТС1
Одбојка - ЕП - реприза
Изузето
Изузето
14:20:41
00:15:44
00:05:31
14:41:56
4,57
РТС1
Тенис - АТП Мелбурн
Изузето
Изузето
12:26:17
00:22:27
00:03:21
12:52:05
3,96
РТС1
Фудбал - куп Србије
Изузето
Изузето
11:40:22
00:11:18
00:13:42
12:05:22
3,72
РТС1
Одбојка - Светски куп
Изузето
Изузето
11:14:51
00:25:02
00:08:14
11:48:07
3,59
РТС1
Одбојка - ЕП - пренос
Изузето
Изузето
11:09:28
00:37:17
00:06:43
11:53:28
3,56
РТС1
Фудбал - Квалиф. - Лига шамп.
Изузето
Изузето
10:47:48
00:26:22
00:01:33
11:15:43
3,44
РТС1
Фудбал - Квалиф. - Лига Европе
Изузето
Изузето
09:34:21
00:08:49
00:00:00
09:43:10
3,05
РТС1
Тенис - Хопман куп - пренос
Изузето
Изузето
09:02:54
00:05:03
00:04:13
09:12:10
2,88
РТС1
Одбојка - СП - реприза
Изузето
Изузето
08:07:28
00:12:02
00:05:47
08:25:17
2,59
РТС1
Тенис - ФЕД куп, реприза
Изузето
Изузето
06:20:44
00:00:00
00:02:45
06:23:29
2,02
РТС1
Фудбал - Јелен супер лига
Изузето
Изузето
06:06:54
00:02:05
00:00:00
06:08:59
1,95
- 65 -
Трајање
реклама
Трајање
промо у
емисији
Врста
језика
Укупно
трајање
%
УЧЕШЋА
РТС1
РТС1
Тенис - Дејвис куп - реприза
Изузето
Изузето
05:03:22
00:00:00
00:01:20
05:04:42
1,61
РТС1
Ватерполо - Светско првенство
Изузето
Изузето
04:14:08
00:10:50
00:00:00
04:24:58
1,35
РТС1
Тенис - Мубадала (Абу Даби)
Изузето
Изузето
03:47:23
00:12:05
00:03:34
04:03:02
1,21
РТС1
Тенис - Србија опен - пренос
Изузето
Изузето
02:39:45
00:08:33
00:00:00
02:48:18
0,85
РТС1
Тенис - Кремлин куп
Изузето
Изузето
01:58:40
00:00:00
00:00:00
01:58:40
0,63
РТС1
Кошарка - Евролига
Изузето
Изузето
01:55:18
00:05:46
00:01:39
02:02:43
0,61
РТС1
Кошарка - Куп шест нација
Изузето
Изузето
01:46:40
00:04:29
00:00:00
01:51:09
0,57
РТС1
Ватерполо - СП - реприза
Изузето
Изузето
01:05:16
00:00:00
00:00:25
01:05:41
0,35
13.01:42:12
10:49:38
01:43:17
13.14:15:07
100
УКУПНО
На првом програму РТС укупно је емитовано 13 дана 01 сат 42 минута и 12 секунди спортских преноса, односно 3,70% од укупног
емисионог времена (види: Табела 2, на стр. 19).
Спортски преноси представљају врсту садржаја коју Закон о радиодифузији изузима из укупног годишњег времена емитованог програма,
те их је могуће посматрати само у укупном емисионом времену.
- 66 -
РТС1
ПРОГРАМ НАМЕЊЕН СПЕЦИФИЧНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ПРОГРАМ НАМЕЊЕН СПЕЦИФИЧНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА
врста језика и врста продукције
Табела 32
Назив
емитера
Назив емисије
Врста садржаја
(жанр)
Врста
језика
Врста продукције
Трајање
РТС1
Вести (ПСДГ)
Информативни
Српски
Сопствена
11:04:23
Трајање
реклама
00:00:00
РТС1
Трајање промо
у емисији
00:00:00
Укупно
трајање
% УЧЕШЋА
11:04:23
0,13
Премијере ПСДГ
0,13
РТС1
Грађанин (ПСДГ)
Информативни
Изузето
Изузето - сопствена
03:02:21
00:00:00
00:00:00
03:02:21
0,04
РТС1
Повратак (ПСДГ)
Информативни
Изузето
Изузето - независна
00:13:59
00:00:00
00:00:00
00:13:59
0,00
Репризе ПСДГ
0,04
РТС1
Укупно
14:20:43
00:00:00
00:00:00
14:20:43
0,17
На првом програму Радио-телевизије Србије у 2011. години укупно (премијерно и репризно) емитовано је 14 сати 20 минута и 43 секунде
Програма намењеног Специфичним Друштвеним Групама.
Изражен у процентима ПСДГ износи 0,17% од укупног емисионог времена програма РТС1. Овај податак показује однос емитера према
обавезама од општег интереса у области јавног радиодифузног сервиса које су прецизиране у члану 78 став 2 Закона о радиодифузији:
„У циљу остваривања општег интереса у области јавног радиодифузног сервиса, утврђеног овим законом, поред општих обавеза
емитера у односу на програмске садржаје из члана 68 овог закона, носиоци јавног радиодифузног сервиса дужни су да:
1) „производе и емитују програме намењене свим сегментима друштва, без дискриминације, водећи при том рачуна нарочито о
специфичним друштвеним групама као што су деца и омладина, мањинске и етничке групе, хендикепирани, социјално и
здравствено угрожени, глувонеми (са обавезом паралелног емитовања исписаног текста описа звучног сегмента радње и
дијалога), и др.“
*Програм намењен специфичним друштвеним групама посебно је означен овом приликом, не да би се анализирао као врста садржаја,
већ као количина програма - емисија којима Радио-телевизија Србије испуњава своју законску обавезу према члану 78 став 2 Закона о
радиодифузији.
- 67 -
РТС1
СТАТИСТИКА ПРЕКРШАЈА
Прекршаји који се односе на неиспуњавање обавеза носиоца јавног радиодифузног сервиса у остваривању општег интереса, за 2011.
годину су прекршаји Кодекса (укупно 848), од којих је најчешћи прекршај одељка 10 став 1 - Заштита српског језика (796 пута) и
углавном се односи на употребу латиничног писма.
Одељак 10 став 1 Кодекса:
Упутствo које се односи на употребу језика у програмима радија и телевизије
Емитери морају да воде рачуна о језику који се користи у јавној сфери, о његовој етичкој и политичкој коректности, али и о граматичкој
исправности и чистоти.
1) Заштита српског језика. Емитер је обавезан да производи и емитује програм на стандардном књижевном српском језику.
Програме који су произведени на страним језицима емитер је дужан да преведе на српски језик. Установе јавног
радиодифузног сервиса имају обавезу да сав сопствени писани садржај (укључујући и телетекст) емитују на ћириличном
писму, осим ако је оригинални документ на латиници или неком другом писму. Купљени страни или играни програми морају
да се титлују ћирилицом или синхронизују на српски језик. Ове обавезе не односе се на емитере који производе и емитују
програм намењен националним мањинама и програме установа јавног радиодифузног сервиса на језицима мањина.
Статистика прекршаја за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
ПРЕКРШАЈИ КОДЕКСА
Табела 33
Назив
емитера
РТС1
Врста
aкта
Кодекс
РТС1
Кодекс
Основ закон
одељак 10 став 1 Кодекса
одељак 13 став 10
Кодекса
РТС1
РТС1
РТС1
Кодекс
Кодекс
Кодекс
одељак 3 став 2 Кодекса
одељак 4 став 2 Кодекса
одељак 13 став 2 Кодекса
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
РТС1
Укупно
Кодекс
Кодекс
Кодекс
Кодекс
Кодекс
одељак 3 став 1 Кодекса
одељак 10 став 3 Кодекса
одељак 8 став 2 Кодекса
одељак 4 став 3 Кодекса
одељак 13 став 8 Кодекса
Скраћени опис
Заштита српског језика
Регулисање телефонских укључења и ограничење емитовања СМС и сличних порука.
Обавеза посебне најаве или означавања програма који могу угрожавати децу и
омладину.
Наркоманија, пушење, алкохол, коцка.
Означавање спонзорисаних емисија.
Обавеза емитовања одређених садржаја само у доба када деца и омладина не би
требало да прате програме радија и телевизије
Правило о начину изражавања.
Приказивање нагих особа
Регулисање приказивања сцена насиља, убистава, масакра и катастрофа
Обавеза означавање огласних порука
- 68 -
Број
појављивања
796
22
11
8
4
2
2
1
1
1
848
СТАТИСТИКА ПРОГРАМА РТС2
- 69 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
Жанровска структура
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Табела 34
Назив
емитера
Врста садржаја
(жанр)
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Информативни
Музички програм
Документарни
Научно - образовни
Дечји
Културно - уметнички
Филмски програм
Спортски програм
Серијски програм
Забавни
Верски
УКУПНО
Трајање
%
УЧЕШЋА
52.23:02:46
24.12:14:52
22.04:55:59
21.03:16:10
15.21:09:20
12.16:45:54
8.11:06:15
6.17:59:57
3.22:30:39
2.12:59:07
2.09:21:30
30,53
14,13
12,80
12,18
9,15
7,32
4,88
3,89
2,27
1,46
1,38
173.11:22:29
100
14,13%
Информативни
12,80%
12,18%
9,15%
30,53%
7,32%
Музички програм
Документарни
Научно - образовни
Дечји
Културно - уметнички
4,88%
1,38%
2,27%
1,46%
3,89%
Филмски програм
Спортски програм
Серијски програм
Забавни
Верски
Укупно годишње време емитованог програма Радио-телевизије Србије на њеном другом каналу (РТС2) у 2011. години износи 173 дана 11
сати 22 минута и 29 секунди.
Жанровском структуром програма премијерно емитованог на другом каналу РТС испуњена је обавеза о заступљености садржаја коју јавни
сервис има по Закону о радиодифузији (члан 4 тачка 9 и члан 77).
Информативни програм је најзаступљенија врста садржаја (30,53%) која, у односу на 2010. годину, бележи раст, нешто већи од три
процента, у укупном годишњем времену емитованог програма.
- 70 -
РТС2
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
Жанровска структура
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА РТС 2 у 2010. и 2011.
40,00
30,00
27,30
укупно годишње време емитованог програма РТС1 у 2010.
30,53
укупно годишње време емитованог програма РТС1 у 2011.
20,00
13,87 14,13
10,73
12,80
14,61
12,18
10,00
8,62 9,15
7,13 7,32
6,57
4,88
4,43 3,89
3,95 2,27
Спортски
програм
Серијски
програм
1,48 1,46
1,32 1,38
Забавни
Верски
0,00
Информативни
Музички
програм
Документарни
Научно образовни
Дечји
Културно уметнички
Филмски
програм
Благи пораст процентуалног учешћа информативног програма (нешто више од 3%) и документарног програма (2%) у укупном годишњем
времену емитованог програма забележен је у 2011. години. Музички, дечји, културно-уметнички, забавни и верски програм бележе
незнатан пораст процентуалног учешћа.
Процентуално учешће у укупном годишњем времену емитованог програма у 2011. мање је него у 2010. код научно-образовног, филмског,
спортског и серијског програма.
- 71 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
Жанровска структура
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
Табела 35
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Врста садржаја (жанр)
Информативни
Документарни
Спортски преноси
Научно - образовни
Музички програм
Културно - уметнички
Дечји
Серијски програм
Филмски програм
ЕПП
Спортски програм
Верски
Забавни
Промо
ТВ продаја
Трајање
63.13:47:43
53.05:38:24
49.19:26:56
40.15:01:18
40.09:20:50
24.03:17:59
22.15:28:38
12.11:19:17
10.09:31:20
9.20:57:30
8.21:29:56
8.20:57:31
8.04:30:45
3.11:36:27
22:33:35
357.12:58:09
Информативни
Документарни
13,93% 11,36%
Спортски преноси
14,89%
11,30%
Научно - образовни
Музички програм
6,75%
Културно - уметнички
17,78%
Дечји
Серијски програм
6,33% Филмски програм
ЕПП
3,49%
Спортски програм
0,26%
2,48%
2,91%
Верски
Забавни
2,76%
0,97% 2,29% 2,49%
Промо
ТВ продаја
%
УЧЕШЋА
17,78
14,89
13,93
11,36
11,30
6,75
6,33
3,49
2,91
2,76
2,49
2,48
2,29
0,97
0,26
100
Укупно емисионо време другог програма Радио-телевизије Србије за 2011. годину износи 357 дана 12 сати 58 минута и 09 секунди.
Информативни програм најзаступљенији је и у укупном емисионом времену (17,78%), следи документарни програм (14,89%), док су на
трећем месту спортски преноси (13,93%), који су били најзаступљенија врста садржаја у 2010. години.
Напомена:
Из техничких разлога недостаје приближно 7 дана емитованог програма РТС2.
- 72 -
РТС2
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
и
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Укупно емисионо време РТС1
Укупно годишње време емитованог програма РТС1
Када се упореди укупно годишње време емитованог програма и укупно емисионо време у 2011. години премијерно се убедљиво највише
емитује информативног програма. Документарног, серијског, верског и забавног програма има више у емисионом времену и то повећање
се објашњава репризним терминима.
- 73 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 36
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Врста
језика
Врста продукције
Сопствена
Независна
Српски
Страна
Домаћа
СРПСКИ ЈЕЗИК свих врста продукција
Страни
Страна
Сопствена
СТРАНИ ЈЕЗИК свих врста продукција
Спортски преноси, Дневник РТВ1, ЕПП,
промо, ТВ Продаја
Домаћа
Ромски
Сопствена
РОМСКИ ЈЕЗИК свих врста продукција
Изузето
Репризе - сопствена
Репризе - независна
Репризе спортских преноса
Репризе - страна
Репризе - домаћа
Трајање
116.04:49:35
12.20:00:16
8.04:54:10
1.14:32:42
Трајање
реклама
08:46:43
06:18:46
00:51:51
01:39:18
Трајање промо у
емисији
00:35:56
00:00:00
00:08:31
00:02:51
Укупно трајање
116.14:12:14
13.02:19:02
8.05:54:32
1.16:14:51
30.11:31:21
07:29:59
20:26:22
00:00:00
04:16:05
00:00:00
31.12:13:48
07:29:59
44.04:40:42
3.19:17:31
00:46:55
6.05:46:07
00:00:00
00:00:00
3.01:32:45
00:00:00
00:00:00
40.03:25:37
3.19:17:31
00:46:55
75.01:38:32
24.03:19:43
19.22:59:27
19.15:19:06
1.01:38:10
06:30:31
18:52:31
3:19:07
16:31:37
01:35:41
357.12:58:09
9.18:38:34
Премијере на РТС2
75.08:33:17
24.22:17:21
20:02:47:50
20.11:23:00
1.03:13:51
Репризе на РТС2
3.11:07:02
357.10:09:48
00:24:14
00:05:07
0:29:16
03:32:17
00:00:00
% УЧЕШЋА
32,50
3,59
2,29
0,45
38,83
8,52
0,09
8,61
12,36
1,06
0,01
1,07
60,87
21,00
6,75
5,58
5,49
0,30
39,13
100
На другом програму Радио-телевизије Србије премијере, на свим језицима и свих врста продукција, чине 60,87%, а репризе 39,13%
укупног емитованог програма РТС1 у 2011. години.
- 74 -
РТС2
Премијере на српском језику чине 38,83%, премијере на страном језику 8,61%, а премијере на ромском језику 1,07% укупно емитованог
програма РТС2. Квоту премијерног програма за 12,36% увећавају садржаји који не улазе у укупно годишње време емитованог програма
(спортски преноси, програм вести који није у продукцији РТС, комерцијални и промотивни садржаји). Незнатне су и занемариве
процентуалне вредности програма сопствене продукције на страном језику.
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА
0,54%
3,63%
Сопствена продукција
12,48%
Страна продукција
21,21%
10,92%
Независна продукција
Домаћа продукција
6,82%
5,64%
32,93%
5,54%
Спортски преноси, Дневник РТВ1, ЕПП, ТВ
Продаја и Промо
Реприза - сопствена
Реприза - независна
Репризе спортских преноса
Реприза - страна
0,30%
- 75 -
Реприза - домаћа
РТС2
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА
2010. и 2011. година
Учешће премијерног програма у 2011. години порасло је за скоро
3% у односу на 2010. годину. Док је у у 2011. однос премијера и
реприза био 60,87% : 39,13%, претходне године износио је
58,12% : 41,87%.
39,13
2011.
60,87
41,87
2010.
58,12
0
10
20
30
Репризе
40
50
60
70
Премијере
- 76 -
РТС2
КВОТЕ ОБАВЕЗНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
У овом поглављу биће представљене, анализиране и коментарисане законске обавезе према члановима 73 и 74 Закона о радиодифузији
које се одређују у односу на укупно годишње време емитованог програма - сопствена продукција и квоте независних продукција.
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
% УЧЕШЋА ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНОГ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Табела 37
Назив
емитера
Врста
језика
Трајање
%
УЧЕШЋА
МИН %
ГОДИШЊЕ
РТС2
Српски
138.20:16:43
80,04
50
РТС2
Страни
30.19:01:20
17,75
0
РТС2
Ромски
3.20:04:26
2,21
0
80,04%
17,75%
Српски
Страни
УКУПНО
173.11:22:29
100
50
Ромски
2,21%
Према члану 73 (први део првог става) Закона о радиодифузији: „Емитер је обавезан да од укупног годишњег времена емитовања
програма, емитује најмање 50% програма произведеног на српском језику...“
Проценат учешћа програма емитованог на српском језику износи 80,04% укупног годишњег времена емитованог програма РТС2, што значи
да је Радио-телевизија Србије на свом другом каналу испунила обавезу према члану 73 (први део првог става) Закона о радиодифузији.
- 77 -
РТС2
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
Жанровска структура
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
% УЧЕШЋА ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНОГ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
2010. и 2011. година
Језичка структура укупног годишњег времена емитованог
програма указује на пораст учешћа програма емитованог на
српском језику (80,04%), у односу на 2010. годину (76,71%), као и
пораст програма на ромском језику (за мање од 1%). Учешће
програма произведеног и емитованог на страном језику у 2011.
пало је за нешто више од 4%.
2,21
2011.
17,75
80,04
1,38
2010.
% учешћа програма произведеног на ромском језику
21,91
76,71
% учешћа програма произведеног на страном језику
% учешћа програма произведеног на српском језику
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
- 78 -
РТС2
КВОТЕ СОПСТВЕНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
% УЧЕШЋА СОПСТВЕНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
У ПРОГРАМУ ЕМИТОВАНОМ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Табела 38
Назив
емитера
Врста
језика
Врста
продукције
Трајање
%
УЧЕШЋА
МИН %
ГОДИШЊЕ
83,69%
Сопствена
Сопствена
116.04:49:35
83,69
50
Независна
12.20:00:16
9,24
0
Страна
8.04:54:10
5,91
0
Домаћа
1.14:32:42
1,16
0
138.20:16:43
100
50
Независна
РТС2
УКУПНО
Српски
1,16%
5,91%
9,24%
Страна
Домаћа
Други део првог става члана 73 Закона о радиодифузији дефинише учешће програма сопствене продукције у програму емитованом на
српском језику: „Емитер је обавезан да од укупног годишњег времена емитовања програма, емитује најмање 50% програма произведеног
на српском језику, од чега најмање 50% програма сопствене продукције.“
Табела и графикон показују проценат учешћа програма сопствене продукције у квоти програма емитованог на српском језику. Тај
проценат износи 83,69%, што значи да је Радио-телевизија Србије на свом другом каналу испунила обавезу и према другом делу првог
става члана 73 Закона о радиодифузији.
- 79 -
РТС2
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
Структура продукција
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
% УЧЕШЋА СОПСТВЕНЕ ПРОДУКЦИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕМИТОВАНОМ
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
2010. и 2011. година
2011.
Упоредни приказ структуре продукције програма емитованог на
српском језику укупног годишњег времена емитованог програма
за 2010. и 2011. годину показује уједначене вредности
процентуалног учешћа сопствене продукције у квоти програма
емитованог на српском језику.
2010.
Домаћа
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
- 80 -
Страна
Независна
Сопствена
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Жанровска структура
СОПСТВЕНА ПРОДУКЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Табела 39
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Врста садржаја
(жанр)
Информативни
Музички програм
Документарни
Научно - образовни
Културно - уметнички
Спортски програм
Забавни
Дечји
Филмски програм
Верски
Трајање
42.11:02:17
21.10:35:49
17.02:02:33
12.14:05:55
11.18:52:11
4.20:37:03
2.07:32:53
2.01:08:08
22:58:13
15:54:33
116.04:49:35
%
УЧЕШЋА
36,54
18,45
14,70
10,83
10,14
4,18
1,99
1,76
0,82
0,57
100,00
Информативни
Музички програм
Документарни
18,45%
Научно - образовни
14,70%
10,83%
36,54%
10,14%
Културно - уметнички
Спортски програм
Забавни
Дечји
0,57%
1,99%
0,82%
1,76%
4,18%
Филмски програм
Верски
У програму сопствене продукције емитованом на српском језику жанровски је најзаступљенији информативни програм (36,54%), који чини
нешто више од трећине садржаја у овој категорији. Друга по заступљености врста садржаја је музички (18,45%), а трећа документарни
програм (14,17%). Заступљеност мању од једног процента, у програму сопствене продукције емитованом на српском језику, имају
филмски (0,82%) и верски програм (0,57%).
- 81 -
РТС2
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Жанровска структура
СОПСТВЕНА ПРОДУКЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
2010. и 2011. година
0,57
0,82
1,76
1,99
4,18
2011.
10,14
10,83
14,70
18,45
36,54
0,68
1,27
2,41
2,32
3,24
2010.
10,25
10,49
15,38
20,1
33,87
0
5
10
15
20
25
30
35
- 82 -
40
Упоредни приказ жанровске структуре програма сопствене
продукције на српском језику укупног годишњег времена
емитованог програма за 2010. и 2011. годину показује
пораст информативног програма за нешто мање од 3%, док
музички, документарни, научно - образовни и културно уметнички програм бележе благи пад процентуалног
учешћа у овој квоти програма.
Верски
Филмски програм
Дечји
Забавни
Спортски програм
Културно - уметнички
Научно - образовни
Документарни
Музички програм
Информативни
РТС2
КВОТЕ НЕЗАВИСНИХ ПРОДУКЦИЈА
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
НЕЗАВИСНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
назив емисије и врста садржаја
Табела 40
Назив
Назив емисије
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Верски мозаик Србије
Јелен топ 10
Е-ТВ
Играј фудбал, буди срећан
ТВ мрежа
Вреле гуме
У здравом телу
Клиника вет
Викенд Евронет
Време одлуке (ПСДГ)
Повратак (ПСДГ)
Тотал тенис
Мобил фест
Добро дошли у Европу
Икона
Миксер фестивал
Разгледница
Сат
Хроника 52. октобарског
салона
Врста садржаја
(жанр)
Врста
језика
Трајање
Трајање
реклама
Трајање
промо у
емисији
Верски
Музички програм
Информативни
Дечји
Информативни
Информативни
Научно - образовни
Научно - образовни
Информативни
Информативни
Информативни
Спортски програм
Културно - уметнички
Документарни
Документарни
Културно - уметнички
Документарни
Информативни
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
1.13:57:04
1.13:17:29
1.01:10:35
23:10:25
23:09:24
22:47:04
22:36:46
22:32:50
21:03:49
17:25:28
12:14:03
10:29:53
4:48:38
4:10:26
3:35:09
2:52:57
2:25:10
2:07:37
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:16:45
0:00:00
2:21:35
0:00:00
2:17:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:44
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:09:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1.13:57:04
1.13:17:29
1.01:10:35
1.00:27:10
23:09:24
1.01:08:39
22:36:46
1.00:49:50
21:03:49
17:25:28
12:14:03
10:29:53
4:48:38
4:11:10
3:35:09
2:52:57
2:25:10
2:16:37
0,912
0,896
0,605
0,557
0,556
0,547
0,543
0,542
0,506
0,419
0,294
0,252
0,116
0,100
0,086
0,069
0,058
0,051
Културно - уметнички
Српски
1:41:53
0:00:00
0:00:00
1:41:53
0,041
- 83 -
Укупно
%
трајање УЧЕШЋА
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Лов и риболов
Џоинт програм (ПСДГ)
Моја лепа Србија
Камером кроз пределе
Бајке на знаковном јез. (ПСДГ)
Дом Народне скупштине
Р.Србије
Лаву Толстоју с љубављу
Мица и околне приче
С.к.и.ц.а
Мале приче
Без неба
Беле стазе Србије
Стеван Сремац: Живот и дело
Заједно (ПСДГ)
Заједнички програм за инклуз.
Документарни
Информативни
Документарни
Документарни
Дечји
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
1:20:33
1:17:23
1:02:09
0:49:19
0:47:55
0:08:33
0:00:00
0:05:09
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:29:06
1:17:23
1:07:18
0:49:19
0:47:55
0,032
0,031
0,025
0,020
0,019
Документарни
Српски
0:37:42
0:00:00
0:00:00
0:37:42
0,015
Научно - образовни
Документарни
Документарни
Дечји
Документарни
Спортски програм
Документарни
Документарни
Документарни
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
0:36:27
0:36:14
0:32:57
0:32:51
0:30:11
0:28:33
0:28:31
0:26:15
0:16:36
12.20:00:16
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
6:18:46
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:36:27
0:36:14
0:32:57
0:32:51
0:30:11
0:28:33
0:28:31
0:26:15
0:16:36
13.02:19:02
0,015
0,015
0,013
0,013
0,012
0,011
0,011
0,011
0,007
7,398
УКУПНО
Квоте независних продукција дате су у члану 74 Закона о радиодифузији:
„Установе јавног радиодифузног сервиса Републике Србије и аутономних покрајина, као и емитери локалних и регионалних заједница који
су претежно у државној својини дужни су да независним радио и телевизијским продукцијама ставе на располагање најмање 10% укупног
годишњег времена емитовања програма.
Програми старији од пет година могу чинити највише половину квоте из става 1. овог члана.
У укупно годишње време емитовања програма не рачунају се репризе, спортски преноси, игре, рекламе и тв-куповина, као ни програм
вести, осим ако се ради о сопственој продукцији вести.“
Анализом емитованог програма констатујемо да Радио - телевизија Србије на свом другом програму има само 7,398% независне
продукције, што значи да није испунила законом дефинисану квоту од 10% учешћа независних продукција у укупном годишњем
времену емитованог програма.
*НАПОМЕНА:
Службе за надзор и анализу идентификовале су емисије независних продукција на основу одјавних шпица и увидом у изјашњења РТС – списак емисија
независних продукција емитованих на РТС којi je на захтев Службе за анализу достављен 13. и 14. августа 2012.
- 84 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Жанровска структура
НЕЗАВИСНЕ ПРОДУКЦИЈЕ
Табела 41
Назив емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Врста садржаја (жанр)
Информативни програм
Научно - образовни програм
Верски програм
Музички програм
Дечји програм
Документарни програм
Спортски програм
Културно - уметнички
програм
УКУПНО
Трајање
5.05:15:23
1.21:46:03
1.13:57:04
1.13:17:29
1.00:31:11
16:51:12
10:58:26
Трајање
реклама
2:30:35
2:17:00
0:00:00
0:00:00
1:16:45
0:14:26
0:00:00
Трајање промо у
емисији
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
9:23:28
12.20:00:16
0:00:00
6:18:46
0:00:00
0:00:00
Информативни
5,47%
Научно - образовни
3,56% 3,05%
7,96%
Верски
40,67%
12,11%
Музички
Дечји
Документарни
12,32%
14,86%
Спортски
Културно - уметнички
- 85 -
Укупно трајање
5.07:45:58
2.00:03:03
1.13:57:04
1.13:17:29
1.01:47:56
17:05:38
10:58:26
%
УЧЕШЋА
40,67
14,86
12,32
12,11
7,96
5,47
3,56
9:23:28
13.02:19:02
3,05
100,00
Анализа жанровске структуре независних продукција
показује да 40,67% од укупне количине независних
продукција емитованих на другом програму Радио телевизије Србије припада информативној врсти
садржаја.
Научно - образовни програм заступљен је са 14,86%,
затим следе верски (12,32%) и музички програм
(12,11%).
Остале врсте садржаја (дечји, документарни,
спортски и културно-уметнички програм) заступљени
су са вредностима мањим од 10% у квоти независних
продукција.
РТС2
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
Жанровска структура
КВОТЕ НЕЗАВИСНИХ ПРОДУКЦИЈА
2010. и 2011. година
3,05
3,56
5,47
7,96
2011.
2,33
4,53
12,11
12,32
14,86
40,67
8,21
10,09
6,53
11,88
14,4
2010.
0
Упоредни приказ жанровске структуре независних продукција
укупног годишњег времена емитованог програма у 2010. и 2011.
години показује благи пад (око 2%) процентуалног учешћа
информативног и дечјег, али и нешто израженије мање учешће
спортског програма (око 4,5%). Највећи пораст у односу на 2010.
годину бележи се у учешћу музичког програма (скоро 6%), док је
блажи пораст учешћа научно - образовног, верског и
документарног програма (мање од 1%).
10
20
42,03
30
Културно - уметнички
Спортски
Документарни
Дечји
Музички
Верски
Научно - образовни
Информативни
40
50
- 86 -
РТС2
ВРСТЕ САДРЖАЈА / ЖАНРОВСКА СТРУКТУРА
ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ
Табела 42
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Назив емисије
Седница Скупштине - пренос
Ово је Србија
Дозволите
Седница Скупштине - снимак
Књига утисака
Грађанин (ПСДГ)
Знање имање
Профил и профит
Свет здравља
У свету
7 РТС дана
Видик
Место за нас (ПСДГ)
Живот и стандарди
Ин мемориам
Београдска хроника
Хроника сајма књига
Пут хуманизма (ПСДГ)
Пренос - Несврстани
Форум Србија - ЕУ пренос
Србија на вези
С. безбедности УН о Косову
Комеморација - Јајинци
Тачно време
Око
Пренос - Ушће 2011
Врста
језика
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Врста
продукције
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 87 -
Трајање
27.17:28:59
2.10:31:42
2.00:16:44
1.10:40:19
1.05:12:14
1.00:15:43
23:33:42
23:17:33
22:36:18
20:35:56
10:35:06
10:01:56
09:05:10
07:24:33
05:07:21
04:20:10
03:04:03
02:00:44
01:33:07
01:28:10
01:24:29
01:21:51
01:02:26
00:58:39
00:57:25
00:56:45
Трајање
реклама
00:02:53
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:47:20
00:00:00
01:19:12
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Трајање промо
у емисији
00:00:05
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:06:17
00:00:00
00:00:00
00:00:13
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Укупно
трајање
27.17:31:57
2.10:31:42
2.00:16:44
1.10:40:19
1.05:59:34
1.00:15:43
1.00:52:54
23:17:33
22:36:18
20:35:56
10:41:23
10:01:56
09:05:10
07:24:46
05:07:21
04:20:10
03:04:03
02:00:44
01:33:07
01:28:10
01:24:29
01:21:51
01:02:26
00:58:39
00:57:25
00:56:45
%
УЧЕШЋА
52,36
4,60
3,80
2,73
2,30
1,91
1,85
1,83
1,78
1,62
0,83
0,79
0,71
0,58
0,40
0,34
0,24
0,16
0,12
0,12
0,11
0,11
0,08
0,08
0,08
0,07
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Шта радите, бре?
Српски
Сопствена
00:47:25
Кан 2011
Српски
Сопствена
00:45:23
Јубилеј САНУ: Никола Хајдин
Српски
Сопствена
00:42:49
Песма Евровизије - Нина
Српски
Сопствена
00:40:21
Боље да знаш (ПСДГ)
Српски
Сопствена
00:39:44
Око магазин
Српски
Сопствена
00:32:57
Спот - Играјмо за шеснаест
Српски
Сопствена
00:31:27
Пренос - Сајам књига
Српски
Сопствена
00:30:18
Ранг листа Универзитета
Српски
Сопствена
00:28:08
Пренос:200 година Српске дипл.
Српски
Сопствена
00:23:58
Пренос - Обележ. год. у Краг.
Српски
Сопствена
00:21:50
Спот-Тражимо 100 младих стру..
Српски
Сопствена
00:18:24
Очи у очи са науком
Српски
Сопствена
00:04:58
Спот - Ко чита побеђује
Српски
Сопствена
00:03:57
Спот - Љубав у твом срцу
Српски
Сопствена
00:03:32
Временска прогноза
Српски
Сопствена
00:03:13
Спот - Србија против рака
Српски
Сопствена
00:02:35
Стање на путевима
Српски
Сопствена
00:02:03
Спот - Победи за децу прихват.
Српски
Сопствена
00:01:59
Спот - Ми смо за закон!
Српски
Сопствена
00:01:43
Спот - Буди професионалац ВС
Српски
Сопствена
00:01:00
Спот - Све боје живота
Српски
Сопствена
00:00:56
Спот - Буди човек вози пажљиво
Српски
Сопствена
00:00:31
Спот - Недостају четири боје
Српски
Сопствена
00:00:28
Спот - Недостају још три боје
Српски
Сопствена
00:00:25
Спот - Недостаје још пет боја
Српски
Сопствена
00:00:22
Спот - Недостају још две боје
Српски
Сопствена
00:00:19
Спот - Недостаје шест боја
Српски
Сопствена
00:00:14
Спот - Недостаје једна боја
Српски
Сопствена
00:00:13
Информативни програм (на српском језику) сопствене продукције
Е-ТВ
Српски
Независна
1.01:10:35
ТВ мрежа
Српски
Независна
23:09:24
Вреле гуме
Српски
Независна
22:47:04
Викенд Евронет
Српски
Независна
21:03:49
Време одлуке (ПСДГ)
Српски
Независна
17:25:28
Повратак (ПСДГ)
Српски
Независна
12:14:03
Сат
Српски
Независна
02:07:37
Џоинт програм (ПСДГ)
Српски
Независна
01:17:23
Информативни програм (на српском језику) независне продукције
- 88 -
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:47:25
00:45:23
00:42:49
00:40:21
00:39:44
00:32:57
00:31:27
00:30:18
00:28:08
00:23:58
00:21:50
00:18:24
00:04:58
00:03:57
00:03:32
00:03:13
00:02:35
00:02:03
00:01:59
00:01:43
00:01:00
00:00:56
00:00:31
00:00:28
00:00:25
00:00:22
00:00:19
00:00:14
00:00:13
00:00:00
00:00:00
02:21:35
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:09:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
1.01:10:35
23:09:24
1.01:08:39
21:03:49
17:25:28
12:14:03
02:16:37
01:17:23
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,17
1,98
1,82
1,79
1,66
1,37
0,96
0,17
0,10
9,85
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Бразде
Спот - Безбедни у саобраћају
Спот - Буди професионалац ВС
Спот - Буди човек вози пажљиво
Спот - Вежба поводом дана ВС
Спот - Дајте крв
Спот - За добро свих нас
Спот - Заједно за Лондон
Спот - Играјмо за шеснаест
Спот - Иновација
Спот - Комитет за помоћ ИОМ
Спот - Конектуј се
Спот - Конкурс за Војну акад.
Спот - Људска бића немају цену
Спот - Маниф. Михајло Пупин
Спот - Млади су закон!
Спот - НСЗ, инвалидитет
Спот - Очистимо Србију
Спот - Пажљивко
Спот - Пажња сад!
Спот - Победи за децу прихват.
Спот - Помозимо народу Јапана
Спот - Попис
Спот - Пошаљите честитку приј.
Спот - прва ген. жена официра
Спот - Промоција официра ВС
Спот - РЕКОМ - Дај потпис!
Спот - Србија 0 дскриминације
Спот - Србија против рака
Спот - Стоп трговини децом
Спот - Трансфузија
Спот - Трговина људима
Спот - УНИЦЕФ
Спот - Урадите једну ствар
Спот - Учествуј у попису!
Спот- Подршка расељеним и ...
Спот -Помозимо народу Јапана
Спот- трансфузија
Спот: ЕП за младе
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
Домаћа
- 89 -
19:43:48
00:43:50
00:39:21
00:18:46
00:17:21
00:17:20
00:13:27
00:11:52
00:11:35
00:11:34
00:09:38
00:09:11
00:09:05
00:08:02
00:07:33
00:07:11
00:06:19
00:06:10
00:05:49
00:05:42
00:04:34
00:04:30
00:04:00
00:03:38
00:03:29
00:03:25
00:03:23
00:03:22
00:03:22
00:03:10
00:03:02
00:02:58
00:02:47
00:02:34
00:02:33
00:02:17
00:02:16
00:01:31
00:01:02
01:21:25
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
21:05:13
00:43:50
00:39:21
00:18:46
00:17:21
00:17:20
00:13:27
00:11:52
00:11:35
00:11:34
00:09:38
00:09:11
00:09:05
00:08:02
00:07:33
00:07:11
00:06:19
00:06:10
00:05:49
00:05:42
00:04:34
00:04:30
00:04:00
00:03:38
00:03:29
00:03:25
00:03:23
00:03:22
00:03:22
00:03:10
00:03:02
00:02:58
00:02:47
00:02:34
00:02:33
00:02:17
00:02:16
00:01:31
00:01:02
1,55
0,06
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Спот:Стручно знање за ваше...
Српски
Домаћа
00:00:58
Спот-Потребна је и ваша помоћ
Српски
Домаћа
00:00:33
Спот-Тражимо 100 младих стру..
Српски
Домаћа
00:00:27
Информативни програм (на српском језику) домаће продукције
Пренос - Војна парада у Москви
Српски
Страна
01:11:20
Информативни програм (на српском језику) стране продукције
Информативни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Амен Ађес (ПСДГ)
Ромски
Домаћа
2.06:33:42
Културако аресипе (ПСДГ)
Ромски
Домаћа
10:33:26
Информативни програм на ромском језику домаће продукције
Суђење Војиславу Шешељу
Страни
Страна
1.06:25:00
Седница савета безб. УН-пренос
Страни
Страна
01:56:58
Пренос - СБ УН о Косову
Страни
Страна
01:47:17
Суђење Ратку Младићу
Страни
Страна
00:39:09
Седница ГС УН - пренос
Страни
Страна
00:24:57
Без коментара
Страни
Страна
00:09:52
Информативни програм (на страном језику) стране продукције
52.23:02:46
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:58
00:00:33
00:00:27
00:00:00
00:00:00
01:11:20
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
2.06:33:42
10:33:26
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
1.06:25:00
01:56:58
01:47:17
00:39:09
00:24:57
00:09:52
06:01:25
00:06:35
53.05:10:46
0,00
0,00
0,00
1,97
0,09
0,09
92,09
4,29
0,83
5,12
2,39
0,15
0,14
0,05
0,03
0,01
2,78
100
На програму РТС2 премијерно је емитовано 52 дана 23 сата 02 минута и 46 секунди информативног програма, односно 30,53% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
Ако информативни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма,
уочавамо следеће:
информативни програм на српском језику остварује удео од 92,09%
у сопственој продукцији реализован је са 80,17%
 најзаступљенија емисија је Седница Скупштине - пренос са 52,36%
независне продукције учествују са 9,85%
страна продукција заступљена је са 2,87%
домаћу продукцију заступљености од 7,09% чине информативне емисије на ромском језику, емисија - Бразде, коју производи Радиотелевизија Војводине, као и спотови промотивних и хуманитарних програмских акција
проценат информативног програма на ромском језику износи 5,12%
- 90 -
РТС2
ПРЕНОСИ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ПРЕНОСИ СКУПШТИНСКИХ СЕДНИЦА
Табела 43
Назив
емитера
Назив емисије
Врста
продукције
Трајање
РТС2
Седница Скупштине - пренос
Српски
Сопствена
27.17:28:59
00:02:53
00:00:05
27.17:31:57
15,98
РТС2
Седница Скупштине - снимак
Српски
Сопствена
1.10:40:19
00:00:00
00:00:00
1.10:40:19
0,83
29.04:09:18
00:02:53
00:00:05
29.04:12:16
16,82
УКУПНО
Трајање
реклама
Трајање
промо у
емисији
Врста
језика
Укупно
трајање
%
УЧЕШЋА
Заступљеност преноса седница Скупштине на РТС2 је 16,82% укупног годишњег времена емитованог програма на овом каналу. Ове
емисије приказују се искључиво премијерно и у сопственој продукцији. С обзиром на то да се не репризирају, ови садржаји представљени
су само учешћем у укупном годишњем времену емитованог програма.
- 91 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукција
однос премијера и реприза
Табела 44
Назив
емитера
Врста језика
Врста продукције
РТС2
Српски
Домаћа
РТС2
РТС2
Српски
Српски
Независна
Сопствена
Трајање
Трајање
реклама
Трајање промо у
емисији
Укупно трајање
%
УЧЕШЋА
1.01:03:25
01:21:25
00:00:00
1.02:24:50
1,64
5.05:15:23
42.11:02:17
02:30:35
02:09:25
00:00:00
00:06:35
5.07:45:58
42.13:18:17
8,21
66,79
РТС2
РТС2
РТС2
Српски
Страна
01:11:20
00:00:00
Информативни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Ромски
Домаћа
2.17:07:08
00:00:00
00:00:00
01:11:20
00:00:00
2.17:07:08
0,08
76,72
4,27
РТС2
Страни
00:00:00
1.11:23:13
2,32
РТС2
РТС2
Дневник РТВ1
00:00:00
0:00:00
01:05:41
Премијере информативног програма
0,07
83,37
РТС2
РТС2
РТС2
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето - домаћа
Изузето - независна
Изузето - сопствена
РТС2
РТС2
Изузето
Изузето - страна
УКУПНО
Страна
1.11:23:13
01:05:41
00:00:00
21:31:25
5.12:32:28
4.00:11:24
01:35:25
06:59:00
01:03:07
03:23:59
00:00:00
63.13:47:43
15:38:57
00:00:00
00:00:00
00:00:40
23:06:50
5.19:31:28
4.01:15:11
1,41
8,69
6,30
00:00:00
03:23:59
Репризе информативног програма
0,22
16,63
00:07:15 64.05:33:55
100
На програму РТС2 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 63 дана 13 сати и 47 минута и 43 секунде информативног програма,
односно 17,78% од укупног емисионог времена (види: Табела 35, на стр. 72).
- 92 -
РТС2
Ако информативни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
премијерни информативни програм присутан је са 83,37%
 у премијерном програму најзаступљенија је сопствена продукција са 66,79%
 независна продукција заступљена је са 8,21%
 страна продукција учествује са 2,40%
 програмски садржаји на ромском језику - 4,27% емитују се као домаћа продукција
репризе учествују са 16,63%
 репризни програм независне продукције износи 8,69%
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА ИНФОРМАТИВНОГ ПРОГРАМА
83,30%
Премијере информативног програма
Репризе информативног програма
16,70%
- 93 -
РТС2
ДОКУМЕНТАРНИ ПРОГРАМ
Табела 45
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ДОКУМЕНТАРНИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Врста
Врста
Назив емисије
језика
продукције
Добро дошли у Европу
Српски
Независна
Икона
Српски
Независна
Разгледница
Српски
Независна
Лов и риболов
Српски
Независна
Моја лепа Србија
Српски
Независна
Камером кроз пределе
Српски
Независна
Дом Народне скупштине Р.Србије
Српски
Независна
Мица и околне приче
Српски
Независна
С.к.и.ц.а
Српски
Независна
Без неба
Српски
Независна
Стеван Сремац: Живот и дело
Српски
Независна
Заједно (ПСДГ)
Српски
Независна
Заједнички програм за инклуз.
Српски
Независна
Документарни програм (на српском језику) независне продукције
Трезор
Српски
Сопствена
Време телевизије
Српски
Сопствена
Датум
Српски
Сопствена
Траг у простору
Српски
Сопствена
Приђи ближе
Српски
Сопствена
Антологија глуме
Српски
Сопствена
Срби и Српска православна...
Српски
Сопствена
Виа Милитарис - Коридор 10
Српски
Сопствена
Линк
Српски
Сопствена
Еко фајл
Српски
Сопствена
Странац у Београду
Српски
Сопствена
Добра стара времена
Српски
Сопствена
Након свих ових година
Српски
Сопствена
Покретна прошлост
Српски
Сопствена
Странац у Србији
Српски
Сопствена
- 94 -
Трајање
04:10:26
03:35:09
02:25:10
01:20:33
01:02:09
00:49:19
00:37:42
00:36:14
00:32:57
00:30:11
00:28:31
00:26:15
00:16:36
Трајање
реклама
00:00:44
00:00:00
00:00:00
00:08:33
00:05:09
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Трајање промо
у емисији
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Укупно
трајање
04:11:10
03:35:09
02:25:10
01:29:06
01:07:18
00:49:19
00:37:42
00:36:14
00:32:57
00:30:11
00:28:31
00:26:15
00:16:36
7.13:08:45
1.13:44:55
1.10:19:33
18:41:28
10:24:40
07:27:25
07:04:03
06:27:17
06:23:50
04:25:42
04:19:04
03:46:03
03:39:19
03:22:18
03:13:17
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:01:59
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:55
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
7.13:08:45
1.13:44:55
1.10:19:33
18:41:28
10:27:34
07:27:25
07:04:03
06:27:17
06:23:50
04:25:42
04:19:04
03:46:03
03:39:19
03:22:18
03:13:17
%
УЧЕШЋА
0,78
0,67
0,45
0,25
0,19
0,15
0,12
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,05
3,16
33,99
7,08
6,44
3,51
1,95
1,40
1,33
1,21
1,20
0,83
0,81
0,71
0,69
0,63
0,60
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Досије о ...
Историја цензуре - савременици
Заборављени умови Србије
Руси у Србији
Да ти кажем Каменко
Историја
Еко фајл - Стара планина
Век српског филма
Преци и потомци
Дворови Београда
200 година Српске дипломатије
Прошлост на точковима
Двадесети век
Као мехур од сапунице
Траг
Преко црте
Камером кроз Србију
Авала филм:Решење или проп..
Оче наш, где си ?
Међу нама: Љубинка Бобић
Судбине међу нама
Извесна питања
Књижевност старе и јужне ...
Михаило Пупин
Еко караван
Масони
Живети заједно (ПСДГ)
Никодин у свету биљака
Кућа у беспућу
Бојан Ступица међу нама 1 део
Најплеменитији подвиг год.
Како су се волели наши преци
Ево наше деце...
Међу нама: Павле Богатинчевић
Међу нама: Слободан Перовић
Међу нама: Мирослав Беловић
Празник у Каонику
Сартр против Сартра
Јесен у Елади
Божанска река
Промена пола - Погрешно тело
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 95 -
02:54:24
02:38:52
02:37:53
02:33:48
02:21:51
02:00:54
01:59:21
01:50:24
01:43:16
01:42:13
01:29:48
01:28:38
01:27:01
01:25:58
01:25:41
01:24:27
01:23:50
01:23:22
01:21:32
01:21:03
01:19:34
01:17:23
01:16:48
01:15:32
01:05:28
01:01:25
00:59:45
00:59:01
00:57:55
00:56:42
00:55:23
00:54:00
00:52:01
00:50:10
00:49:45
00:45:48
00:45:17
00:44:55
00:44:55
00:44:22
00:44:20
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
02:54:24
02:38:52
02:37:53
02:33:48
02:21:51
02:00:54
01:59:21
01:50:24
01:43:16
01:42:13
01:29:48
01:28:38
01:27:01
01:25:58
01:25:41
01:24:27
01:23:50
01:23:22
01:21:32
01:21:03
01:19:34
01:17:23
01:16:48
01:15:32
01:05:28
01:01:25
00:59:45
00:59:01
00:57:55
00:56:42
00:55:23
00:54:00
00:52:01
00:50:10
00:49:45
00:45:48
00:45:17
00:44:55
00:44:55
00:44:22
00:44:20
0,55
0,50
0,49
0,48
0,44
0,38
0,37
0,35
0,32
0,32
0,28
0,28
0,27
0,27
0,27
0,26
0,26
0,26
0,25
0,25
0,25
0,24
0,24
0,24
0,20
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Играч на жици
Међу нама: Добрица Милутиновић
Међу нама: Жанка Стокић
Жене зване храброст
Мој отац Кнез Павле
Зимске приче
Озбиљна игра
Солидарност Самураја
20. век - Улице Бгд-а 1. део
Ходочасници
Дело од пров. умет. вредности
Божић у Голубинцима
Бајање од мене, лек од Бога
Ми кадети, ми деца Русије
Молитва над Миџором
Бичеви са белог језера
Анђеоски гласови
Загонетке Ускрса
Конфешн
Вечност у камену
Христос воскресе
То сам ја...Оливера Јефтић
Божићни датум
Визуелна антропологија
Некад и сад
Ратковачки Мурињо
Тесла
Мухарем Первић...
Ново гробље у Београду
Одгонетање
Антисемитизам
Олимпијски дух: Дуња
Приче са западне стране
Завичај: Празник у Тршићу
Дон Кихот из Раковице
Нова светска чуда
Живот и каријера
Десет година наше Србије
Жена у сенци
Павле Блесић
Легенде спорта
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 96 -
00:42:52
00:42:24
00:41:00
00:40:18
00:40:12
00:39:48
00:37:51
00:36:56
00:36:25
00:35:37
00:34:54
00:34:24
00:34:07
00:33:45
00:31:19
00:31:13
00:30:04
00:29:11
00:29:04
00:29:02
00:28:44
00:28:31
00:28:26
00:27:41
00:27:05
00:26:42
00:26:28
00:26:06
00:25:48
00:25:32
00:25:27
00:24:55
00:24:00
00:23:57
00:23:42
00:22:42
00:22:17
00:19:39
00:19:26
00:18:40
00:18:17
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:59
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:13
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:42:52
00:42:24
00:41:00
00:40:18
00:40:12
00:39:48
00:37:51
00:36:56
00:36:25
00:35:37
00:34:54
00:34:37
00:34:07
00:33:45
00:31:19
00:31:13
00:30:04
00:29:11
00:29:04
00:29:02
00:28:44
00:28:31
00:28:26
00:27:41
00:27:05
00:26:42
00:26:28
00:26:06
00:25:48
00:25:32
00:25:27
00:24:55
00:24:59
00:23:57
00:23:42
00:22:42
00:22:17
00:19:39
00:19:26
00:18:40
00:18:17
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Изложба: Антифашизам...
Српски
Сопствена
Ћелави херој у Београду
Српски
Сопствена
Ђавоља варош
Српски
Сопствена
Документарни програм (на српском језику) сопствене продукције
Без визе
Српски
Страна
Мила тражи Сениду
Српски
Страна
Документарни програм (на српском језију) стране продукције
Документарни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Велика руска колекција
Страни
Страна
Најновија историја
Страни
Страна
Атлас света
Страни
Страна
Истините приче
Страни
Страна
Други светски рат - Изгубљ...
Страни
Страна
Други светски рат
Страни
Страна
Како је направљено отварање...
Страни
Страна
Чанг Јимова 2008
Страни
Страна
Велика жетва на земљи
Страни
Страна
Мапе света кроз историју
Страни
Страна
Приватан живот европ. владара
Страни
Страна
Ролингстонси
Страни
Страна
Незванична верзија
Страни
Страна
Велика раседна долина
Страни
Страна
Ништа осим ритма - Дејвид Гета
Страни
Страна
В као Вавилон
Страни
Страна
Исус - године које недостају
Страни
Страна
Приватан живот фараона
Страни
Страна
Приватан живот енг. краљева
Страни
Страна
Приватан живот царева
Страни
Страна
Бекство из Алкатраза
Страни
Страна
Неимари у име господа
Страни
Страна
Ухвати талас
Страни
Страна
Велики кинески зид
Страни
Страна
Живот уз плес
Страни
Страна
Оливер и планина
Страни
Страна
Документарни програм (на страном језику) стране продукције
УКУПНО
00:17:39
00:13:59
00:04:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:17:39
00:13:59
00:04:00
01:45:54
01:21:07
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
01:45:54
01:21:07
1.02:31:11
15:24:52
12:28:12
09:20:54
06:22:14
05:08:55
03:21:07
03:20:19
02:30:56
02:30:15
02:24:44
02:02:38
01:43:47
01:37:14
01:06:15
00:54:52
00:49:37
00:48:23
00:48:17
00:48:12
00:46:45
00:45:47
00:30:13
00:19:48
00:15:03
00:14:43
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:03:19
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:01:01
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
1.02:31:11
15:24:52
12:28:12
09:20:54
06:22:14
05:08:55
03:21:07
03:20:19
02:30:56
02:30:15
02:24:44
02:06:58
01:43:47
01:37:14
01:06:15
00:54:52
00:49:37
00:48:23
00:48:17
00:48:12
00:46:45
00:45:47
00:30:13
00:19:48
00:15:03
00:14:43
22.04:55:59
00:20:43
00:02:09
22.05:18:51
0,06
0,04
0,01
76,94
0,33
0,25
0,58
80,69
4,98
2,89
2,34
1,75
1,20
0,97
0,63
0,63
0,47
0,47
0,45
0,38
0,32
0,30
0,21
0,17
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14
0,09
0,06
0,05
0,05
19,31
100
На програму РТС2 премијерно је емитовано 22 дана 04 сата 55 минута и 59 секунди документарног програма, односно 12,80% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
- 97 -
РТС2
Ако документарни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма,
уочавамо следеће:
сопствена продукција остварује удео од 76,94% у документарном програму
 документарна емисија „Трезор“ заступљена је са 33,99%
емисије независних продукција учествују са 3,16%
учешће страног документарног програма износи 19,89%
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ДОКУМЕНТАРНИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукција
однос премијера и реприза
Табела 46
Назив емитера
Врста
језика
Врста продукције
РТС2
Српски
Сопствена
17.02:02:33
00:02:58
00:01:08
17.02:06:39
32,09
РТС2
Српски
Независна
16:51:12
00:14:26
00:00:00
17:05:38
1,32
РТС2
Српски
Страна
03:07:01
00:00:00
00:00:00
03:07:01
0,24
РТС2
Документарни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
РТС2
Страни
Страна
Трајање
Трајање реклама
4.06:55:13
00:03:19
РТС2
Трајање промо у емисији
Укупно трајање
% УЧЕШЋА
33,65
00:01:01
4.06:59:33
8,06
Премијере документарног програма
41,71
РТС2
Изузето
Изузето - сопствена
21.16:30:35
03:54:41
00:13:39
21.20:38:55
40,74
РТС2
Изузето
Изузето - независна
6.07:42:26
06:19:56
00:05:07
6.14:07:29
11,87
РТС2
Изузето
Изузето - страна
3.00:29:24
00:00:00
00:00:00
3.00:29:24
5,67
Репризе документарног програма
58,29
РТС2
УКУПНО
53.05:38:24
10:35:20
- 98 -
00:20:55
53.16:34:39
100
РТС2
На програму РТС2 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 53 дана 05 сати 38 минута и 24 секунде документарног програма,
односно 14,89% од укупног емисионог времена (види: Табела 35, на стр. 72).
Ако документарни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
премијерни и репризни садржаји су у односу 41,71% према 58,29%
премијере сопствене продукције износе 32,09%
премијере независне продукције заступљене су са 1,32%
премијере стране продукција присутне су са 8,30%
емитовано је 40,74% репризног садржаја сопствене продукције
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА ДОКУМЕНТАРНОГ ПРОГРАМА
58,29%
41,71%
Премијере документарног програма
Репризе документарног програма
- 99 -
РТС2
НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ
Табела 47
Емитер
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Назив емисије
Енциклопедија за радознале
Контекст 21
Све боје живота
Српски источници
Еко рецепт
Живот са музиком
Европа и Срби
Еко глобал
Једна слика једна прича
Математика у срцу
Под отвореним небом
Добро је
Филозофија и ...
Радијације и радиоактивност
Арс практика
Породични кругови
Научни интервју
Пола века анимације у Србији
Научни кафе
Животна средина и здравље
Змајева библиотека
Право да знам
Узбуна
Тумачење књижевног дела
Необично о биљкама
Како научити математику
Социјалне вештине
Штоперица
Очима физике
Врста
језика
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Врста
продукције
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 100 -
Трајање
1.01:55:55
19:13:24
17:55:30
15:08:35
12:01:03
11:17:06
11:05:20
10:18:16
8:08:12
7:26:28
7:18:04
7:01:01
4:32:27
4:28:46
4:26:35
4:23:32
4:06:59
3:54:36
3:23:38
3:22:32
3:19:32
3:18:21
3:10:30
3:01:30
2:50:38
2:42:52
2:32:40
2:30:18
2:29:43
Трајање
реклама
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Трајање промо
у емисији
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Укупно
трајање
1.01:55:55
19:13:24
17:55:30
15:08:35
12:01:03
11:17:06
11:05:20
10:18:16
8:08:12
7:26:28
7:18:04
7:01:01
4:32:27
4:28:46
4:26:35
4:23:32
4:06:59
3:54:36
3:23:38
3:22:32
3:19:32
3:18:21
3:10:30
3:01:30
2:50:38
2:42:52
2:32:40
2:30:18
2:29:43
%
УЧЕШЋА
5,11
3,79
3,53
2,99
2,37
2,22
2,19
2,03
1,60
1,47
1,44
1,38
0,90
0,88
0,88
0,87
0,81
0,77
0,67
0,67
0,66
0,65
0,63
0,60
0,56
0,54
0,50
0,49
0,49
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Воде Србије
Корак ка физици
Електронско учење
Енергетски пасош
Млади таленти Србије
Водич за правилно заљубљивање
Великани
Образовно огледало
Сазвежђа и легенде
Лабораторија славних
Постанак и опстанак ћирилице
Из живота познатих...
Светски изазов
Калиграфија
Приче о врту
У сенци облака
Календар кроз векове
Иновације - корак даље
Визуелна загађеност
Досије Икс и Окс
Српска музика 20.века
Доситејеве поруке
Књижевна олимпијада
Руђер Бошковић
Формула успеха
Антологија кућа
Вода за све
Историја науке
Задужбинарство код Срба
Медитеранска дијета
Портрети
Наука по мери човека
Старо српско писано наслеђе
Ликовне технике
Нетакнута природа
Поруке долине векова
У средишту душе
Здравствени водич
Птичарење за почетнике
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 101 -
2:29:13
2:25:39
2:21:42
2:20:51
2:16:23
2:08:08
2:08:07
2:01:05
2:00:56
2:00:30
1:59:52
1:56:39
1:53:49
1:51:12
1:50:51
1:50:07
1:44:35
1:41:27
1:39:19
1:33:25
1:27:28
1:22:39
1:19:30
1:16:21
1:15:04
1:03:58
1:01:05
1:00:53
0:59:28
0:59:20
0:58:13
0:58:01
0:56:54
0:56:26
0:52:33
0:51:52
0:49:45
0:49:31
0:49:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
2:29:13
2:25:39
2:21:42
2:20:51
2:16:23
2:08:08
2:08:07
2:01:05
2:00:56
2:00:30
1:59:52
1:56:39
1:53:49
1:51:12
1:50:51
1:50:07
1:44:35
1:41:27
1:39:19
1:33:25
1:27:28
1:22:39
1:19:30
1:16:21
1:15:04
1:03:58
1:01:05
1:00:53
0:59:28
0:59:20
0:58:13
0:58:01
0:56:54
0:56:26
0:52:33
0:51:52
0:49:45
0:49:31
0:49:00
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,42
0,42
0,40
0,40
0,40
0,39
0,38
0,37
0,37
0,36
0,36
0,34
0,33
0,33
0,31
0,29
0,27
0,26
0,25
0,25
0,21
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Загађеност аудио
Њено величанство енергија
Мала школа великог срца
Приручник за неупућене
Време власти - Д.Ћосић
Зуботехничка школа
Дан науке
Школа за дизајн - Београд
Научна репортажа
Фестивал науке
Кафе Саентифик
69 дугих година
Друштв. и полит. мисао Вука...
Бадњи дан у Кикинди
Наука 2011 - Ризичне трудноће
Антонио Гауди
Наука 2011 - Инфотекс 2011
Чувари векова
Христос воскресе, радост до...
Београдски епидаурус
Бадње вече
Деца лептири
Књига за ухо, око и душу
Хиландарске приче
Висока мед. школа - Ћуприја
Дигитална слика
Рнаг листа Универзитета
Философски вртови
Хронике фестивала науке
Сав. тумачење Српске историје
Наука 2011 - Ласером до вида
Етнолошки запис
Еко менаџер
Бизнис инкубатори
У свету хемије
Тврђаве на Дунаву
Одгонетање
Успон идеје
Рециклажа рабљеног уља
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 102 -
0:48:01
0:45:40
0:45:30
0:44:49
0:44:06
0:43:21
0:42:55
0:42:50
0:40:08
0:38:53
0:34:28
0:32:22
0:31:10
0:31:04
0:30:50
0:30:39
0:30:21
0:29:58
0:29:54
0:29:48
0:29:45
0:29:08
0:29:07
0:28:47
0:28:25
0:28:19
0:28:08
0:28:06
0:28:06
0:28:04
0:27:52
0:27:29
0:27:27
0:27:09
0:27:08
0:26:32
0:26:23
0:25:50
0:25:42
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:48:01
0:45:40
0:45:30
0:44:49
0:44:06
0:43:21
0:42:55
0:42:50
0:40:08
0:38:53
0:34:28
0:32:22
0:31:10
0:31:04
0:30:50
0:30:39
0:30:21
0:29:58
0:29:54
0:29:48
0:29:45
0:29:08
0:29:07
0:28:47
0:28:25
0:28:19
0:28:08
0:28:06
0:28:06
0:28:04
0:27:52
0:27:29
0:27:27
0:27:09
0:27:08
0:26:32
0:26:23
0:25:50
0:25:42
0,16
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Такмичење - мултимедија
Српски
Сопствена
0:25:27
Да се светли светост наша
Српски
Сопствена
0:25:24
Српска школа у Данској
Српски
Сопствена
0:25:08
Наука 2011 - Рециклажа папира
Српски
Сопствена
0:25:03
Степениште
Српски
Сопствена
0:24:47
Активирај се
Српски
Сопствена
0:24:27
Заточени
Српски
Сопствена
0:24:26
Потера за Новом годином
Српски
Сопствена
0:23:47
Наука 2011 - Златне руке
Српски
Сопствена
0:23:45
Кроз уска врата
Српски
Сопствена
0:23:42
Наука 2010 - Дијабетес
Српски
Сопствена
0:23:18
Биљке у народној поезији
Српски
Сопствена
0:23:17
Зелене чаролије
Српски
Сопствена
0:22:11
Наука 2011 - митологија биља
Српски
Сопствена
0:22:02
Друга шанса за Аргус
Српски
Сопствена
0:21:35
Наука 2011-Чисти извори енерг.
Српски
Сопствена
0:21:02
Нова генерација
Српски
Сопствена
0:20:52
Наука 2011 - Савремена архите.
Српски
Сопствена
0:20:15
Музика у свету математике
Српски
Сопствена
0:19:29
Календар
Српски
Сопствена
0:19:01
Наука 2011 - Дигитална култура
Српски
Сопствена
0:18:58
Ја могу, ја хоћу, ја чиним
Српски
Сопствена
0:17:57
Патагонац у Београду
Српски
Сопствена
0:14:01
Шах
Српски
Сопствена
0:11:46
Трагом Ханса К. Андерсена
Српски
Сопствена
0:11:03
Водич кроз дигитализацију
Српски
Сопствена
0:09:40
Јаје на дар
Српски
Сопствена
0:08:44
Великани-Стефан Немања
Српски
Сопствена
0:08:10
Кроз чаролије природе ...
Српски
Сопствена
0:05:33
Права животиња
Српски
Сопствена
0:00:57
Научно-образовни програма (на српском језику) сопствене продукције
Клиника вет
Српски
Независна
22:32:50
Лаву Толстоју с љубављу
Српски
Независна
0:36:27
У здравом телу
Српски
Независна
22:36:46
Научно-образовни програма (на српском језику) независне продукције
Приче из природе
Српски
Домаћа
3:32:41
Хиландар света српска лавра
Српски
Домаћа
0:19:32
Научно-образовни програма (на српском језику) домаће продукције
Научно-образовни програма НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
- 103 -
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:25:27
0:25:24
0:25:08
0:25:03
0:24:47
0:24:27
0:24:26
0:23:47
0:23:45
0:23:42
0:23:18
0:23:17
0:22:11
0:22:02
0:21:35
0:21:02
0:20:52
0:20:15
0:19:29
0:19:01
0:18:58
0:17:57
0:14:01
0:11:46
0:11:03
0:09:40
0:08:44
0:08:10
0:05:33
0:00:57
2:17:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1.00:49:50
0:36:27
22:36:46
0:01:01
0:00:00
0:00:00
0:00:00
3:33:42
0:19:32
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,00
59,55
4,44
0,12
4,46
9,02
0,70
0,06
0,76
69,34
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Архитектура
Би Би Си Хоризонт
Борба за живот
Борба са природом
Вратите ми младост
Д. Атенбороу - Искон живота
Дешифровање прошлости...
Дуж ракове обратнице
Експедиција Нова Гвинеја
Енциклопедија
Живот после људи
Изгубљена пирамида
Изгубљене библиотеке Тимбуктуа
Искон живота: Долазак
Како да будем бесмртан
Како да будем будан
Како да будем паметан
Како да будем...
Како живети једност. животом
Како је настао живот - 1.део
Како је настао живот - 2.део
Ко сам ја
Лабораторија у природи
Можемо ли веровати науци
Мозак
Мозак, 2. део
Моћ природе
На удару таласа
Научно-популарне емисије
Невидљиви светови
Планета људи
Подводни универзум
Последњи Римљани
Призори из Кине
Руска дивљина
Руска дивљина: Арктик
Свет природе
Седам смртних грехова
Скидање са крста
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
- 104 -
1:17:56
6:01:27
0:44:22
2:13:25
13:41:24
1:54:12
0:44:25
5:56:10
2:35:23
17:40:40
7:26:11
1:32:48
0:51:53
0:59:03
0:48:40
0:48:33
0:49:19
1:37:39
2:36:25
0:46:03
0:46:54
4:17:27
0:52:47
5:05:27
0:48:42
0:41:05
0:44:20
1:50:28
5:01:13
2:29:05
0:51:10
3:04:40
0:51:45
5:44:00
1:40:35
1:40:35
14:11:13
5:10:51
0:49:21
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:13
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:17:56
6:01:27
0:44:22
2:13:25
13:41:24
1:54:12
0:44:25
5:56:10
2:35:36
17:40:40
7:26:11
1:32:48
0:51:53
0:59:03
0:48:40
0:48:33
0:49:19
1:37:39
2:36:25
0:46:03
0:46:54
4:17:27
0:52:47
5:05:27
0:48:42
0:41:05
0:44:20
1:50:28
5:01:13
2:29:05
0:51:10
3:04:40
0:51:45
5:44:00
1:40:35
1:40:35
14:11:13
5:10:51
0:49:21
0,26
1,19
0,15
0,44
2,70
0,38
0,15
1,17
0,51
3,48
1,47
0,30
0,17
0,19
0,16
0,16
0,16
0,32
0,51
0,15
0,15
0,85
0,17
1,00
0,16
0,13
0,15
0,36
0,99
0,49
0,17
0,61
0,17
1,13
0,33
0,33
2,80
1,02
0,16
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Спасимо делфине
Страни
Страна
Сунце
Страни
Страна
Тајне боја
Страни
Страна
Тајне говора тела
Страни
Страна
Теракота ратници
Страни
Страна
У свемиру
Страни
Страна
Филм Никите Михалкова - Мама
Страни
Страна
Филм Никите Михалкова - Отац
Страни
Страна
Хоризонт
Страни
Страна
Научно-образовни програма (на страном језику) стране продукције
0:52:23
0:43:27
2:36:22
1:31:55
0:29:31
0:23:58
1:00:45
0:58:00
19:08:02
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:52:23
0:43:27
2:36:22
1:31:55
0:29:31
0:23:58
1:00:45
0:58:00
19:08:02
21.03:16:10
2:18:01
0:00:13
21.05:34:24
0,17
0,14
0,51
0,30
0,10
0,08
0,20
0,19
3,77
30,66
100,00
На програму РТС2 премијерно је емитовано 21 дан 03 сата 16 минута и 10 секунди научно - образовног програма, односно, 12,18% од
укупног годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
Ако научно - образовни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма,
уочавамо следеће:
у сопственој продукцији реализовано је 59,55%
страна продукција заступљена је са 30,66%
независна продукција - 9,02%
домаћа продукција - 0,76%
- 105 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 48
Назив емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Врста језика
Српски
Страни
Изузето
Врста продукције
Трајање Трајање реклама Трајање промо у емисији Укупно трајање
Сопствена
12.14:05:55
0:00:00
0:00:00
12.14:05:55
Независна
1.21:46:03
2:17:00
0:00:00
2.00:03:03
Домаћа
3:52:13
0:01:01
0:00:00
3:53:14
Научно-образовни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Страна
6.11:31:59
0:00:00
0:00:13
6.11:32:12
Премијере научно-образовног програма
Репризе - сопствена 13.14:35:30
0:00:00
0:00:00
13.14:35:30
Репризе - страна
3.21:49:06
0:00:00
0:00:00
3.21:49:06
Репризе - независна
1.21:12:26
4:26:54
0:00:00
2.01:39:20
Репризе - домаћа
2:08:06
0:00:16
0:00:00
2:08:22
Репризе научно-образовног програма
40.15:01:18
6:45:11
0:00:13
40.21:46:42
%
УЧЕШЋА
30,98
4,69
0,40
36,07
15,95
52,03
33,50
9,62
4,64
0,22
47,97
100,00
На програму РТС2 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 40
дана 15 сати 01 минут и 18 секунди научно - образовног програма,
односно 11,36% од укупног емисионог времена (види: Табела 35,
на стр. 72).
48%
52%
Премијере научно-образовног програма
Репризе научно-образовног програма
Ако научно - образовни програм посматрамо као засебну целину
(100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
премијерни научно-образовни програм заступљен је са
52,03%
 премијерни садржаји сопствене продукције учествују са
30,98%
 премијерни садржаји стране продукције остварују удео од
15,95%
репризни научно-образовни програм присутан је са 47,97%
- 106 -
РТС2
ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Табела 49
Емитер
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Назив емисије
Пчелица Маја
Френине ципеле
Мунзи
У Фраголанији
Мали медвед Миша
Оливија
Тролови
Артур
Пепа прасе
Поштар Пaт
Вич
Ози Бу
Телмо и Тула
Зелено светло
Мифи
Велики и мали
Јин Јанг Јо
Попај
Путовање са Теријем
Руске бајке
Метро Ерни
Тако је причао Дарвин
Причамо приче
Дизни на РТС-у
Кажи ми кажи
Пескар и изгубљени песак...
Врста
језика
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Врста
продукције
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
- 107 -
Трајање
1.04:25:04
14:03:03
11:09:58
10:41:53
9:21:13
9:10:48
8:55:15
6:55:05
6:42:47
6:02:57
5:45:14
5:39:50
5:07:39
4:48:35
4:31:38
4:13:35
3:36:54
2:51:38
2:40:12
2:12:05
2:12:00
2:09:23
1:49:08
1:30:49
1:22:04
1:19:34
Трајање
реклама
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:02:48
0:00:00
0:00:00
Трајање промо
у емисији
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Укупно
трајање
1.04:25:04
14:03:03
11:09:58
10:41:53
9:21:13
9:10:48
8:55:15
6:55:05
6:42:47
6:02:57
5:45:14
5:39:50
5:07:39
4:48:35
4:31:38
4:13:35
3:36:54
2:51:38
2:40:12
2:12:05
2:12:00
2:09:23
1:49:08
1:33:37
1:22:04
1:19:34
%
УЧЕШЋА
7,46
3,69
2,93
2,81
2,45
2,41
2,34
1,82
1,76
1,59
1,51
1,49
1,35
1,26
1,19
1,11
0,95
0,75
0,70
0,58
0,58
0,57
0,48
0,40
0,36
0,35
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Магична вртешка
Српски
Страна
Макс и друштво
Српски
Страна
Ђоле из џунгле
Српски
Страна
Срећни клинци
Српски
Страна
ЕБУ-Моји драги килограми
Српски
Страна
Кролови
Српски
Страна
ЕБУ - Нове патике
Српски
Страна
Дечји програм (на српском језику) стране продукције
Зујалице
Српски
Сопствена
Зоотека
Српски
Сопствена
Рецепт за игру
Српски
Сопствена
Занимање - дете
Српски
Сопствена
Плава птица
Српски
Сопствена
Чувари осмеха
Српски
Сопствена
Мансарда (ПСДГ)
Српски
Сопствена
Може и другачије
Српски
Сопствена
Између игре и математике
Српски
Сопствена
Приче о речима
Српски
Сопствена
Блеја клинци
Српски
Сопствена
Радост Европе 2011.
Српски
Сопствена
Приче професора Цифрића
Српски
Сопствена
Новогодишња прича
Српски
Сопствена
Верујте, али не претерујте
Српски
Сопствена
Кућа облака
Српски
Сопствена
Степениште (музика)
Српски
Сопствена
На новогодишњој клацкалици
Српски
Сопствена
Шешир без дна
Српски
Сопствена
Стриповање
Српски
Сопствена
Бадњак
Српски
Сопствена
Музичка азбука
Српски
Сопствена
Музика
Српски
Сопствена
ЕБУ драма - Кормилар
Српски
Сопствена
ЕБУ драма - Срећа за срећка
Српски
Сопствена
ЕБУ драма - Зец из шешира
Српски
Сопствена
ЕБУ драма - На татином месту
Српски
Сопствена
ЕБУ драма - Венчање
Српски
Сопствена
Коцка шећера
Српски
Сопствена
Најлепше бајке света (ПСДГ)
Српски
Сопствена
ОШ "Јован Миодраговић"
Српски
Сопствена
- 108 -
1:18:24
1:12:18
1:12:15
0:43:59
0:31:03
0:25:59
0:14:46
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:18:24
1:12:18
1:12:15
0:43:59
0:31:03
0:25:59
0:14:46
6:33:47
5:56:36
5:16:05
4:54:43
3:47:26
3:28:34
2:16:11
2:08:53
2:03:29
1:52:37
1:48:07
1:24:35
0:53:11
0:48:11
0:43:23
0:30:43
0:28:19
0:28:16
0:27:33
0:25:00
0:22:05
0:19:06
0:18:34
0:14:38
0:14:32
0:14:31
0:14:27
0:13:58
0:10:59
0:10:00
0:09:40
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
6:33:47
5:56:36
5:16:05
4:54:43
3:47:26
3:28:34
2:16:11
2:08:53
2:03:29
1:52:37
1:48:07
1:24:35
0:53:11
0:48:11
0:43:23
0:30:43
0:28:19
0:28:16
0:27:33
0:25:00
0:22:05
0:19:06
0:18:34
0:14:38
0:14:32
0:14:31
0:14:27
0:13:58
0:10:59
0:10:00
0:09:40
0,34
0,32
0,32
0,19
0,14
0,11
0,06
44,33
1,72
1,56
1,38
1,29
0,99
0,91
0,60
0,56
0,54
0,49
0,47
0,37
0,23
0,21
0,19
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,10
0,08
0,08
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Број
Српски
Сопствена
Ала је леп овај свет
Српски
Сопствена
Дечји програм (на српском језику) сопствене продукције
Играј фудбал, буди срећан
Српски
Независна
Бајке на знаковном јез. (ПСДГ)
Српски
Независна
Мале приче
Српски
Независна
Дечји програм (на српском језику) независне продукције
Дечји програм НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
У ноћној башти
Страни
Страна
Томас и другари
Страни
Страна
Делта Стејт
Страни
Страна
Алекс
Страни
Страна
Дени и Деди
Страни
Страна
Ајрон мен
Страни
Страна
Спајдермен
Страни
Страна
Грчка митологија
Страни
Страна
ЕБУ програм
Страни
Страна
Бернард
Страни
Страна
Твигсон
Страни
Страна
Снежана и седам патуљака
Страни
Страна
Успавана лепотица
Страни
Страна
Лавиринт
Страни
Страна
Млади детективи
Страни
Страна
Сјајан пар
Страни
Страна
ЕБУ - Август, фестивал...
Страни
Страна
Унесимо мало боје
Страни
Страна
ЕБУ драма - Латина
Страни
Страна
Први контакт - други део
Страни
Страна
Кад поморанџе сазреју
Страни
Страна
ЕБУ драма - Даисуке
Страни
Страна
ЕБУ - Моја сусетка
Страни
Страна
ЕБУ - Песма из облака
Страни
Страна
Тркач
Страни
Страна
ЕБУ - Мобилни телефон и...
Страни
Страна
ЕБУ - Ана и њена браћа
Страни
Страна
ЕБУ - Нова беба
Страни
Страна
ЕБУ-Музика тишине
Страни
Страна
ЕБУ - Оливер и планина
Страни
Страна
ЕБУ-Вадим на подијуму за игру
Страни
Страна
- 109 -
0:05:52
0:04:07
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:05:52
0:04:07
23:10:25
0:47:55
0:32:51
1:16:45
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1.00:27:10
0:47:55
0:32:51
1.23:50:05
1.09:48:57
12:03:40
6:34:16
5:06:48
4:34:54
4:25:49
3:46:03
3:12:48
3:06:31
1:11:01
0:59:20
0:58:55
0:47:59
0:47:46
0:30:08
0:30:01
0:29:54
0:29:30
0:23:57
0:15:15
0:15:07
0:15:01
0:15:00
0:14:58
0:14:57
0:14:56
0:14:56
0:14:55
0:14:55
0:14:54
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:01:35
0:00:00
0:00:28
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1.23:50:05
1.09:50:32
12:03:40
6:34:44
5:06:48
4:34:54
4:25:49
3:46:03
3:12:48
3:06:31
1:11:01
0:59:20
0:58:55
0:47:59
0:47:46
0:30:08
0:30:01
0:29:54
0:29:30
0:23:57
0:15:15
0:15:07
0:15:01
0:15:00
0:14:58
0:14:57
0:14:56
0:14:56
0:14:55
0:14:55
0:14:54
0,03
0,02
12,89
6,08
0,21
0,14
6,43
63,65
12,55
8,87
3,16
1,72
1,34
1,20
1,16
0,99
0,84
0,82
0,31
0,26
0,26
0,21
0,21
0,13
0,13
0,13
0,13
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
ЕБУ драма - Ватрени анђео
Страни
Страна
ЕБУ - Даћу све од себе
Страни
Страна
Стално на интернету
Страни
Страна
ЕБУ - Бежи, зло
Страни
Страна
ЕБУ - Срећан град
Страни
Страна
ЕБУ - Породица каратиста
Страни
Страна
ЕБУ - Огледало
Страни
Страна
ЕБУ драма - Мора да има начина
Страни
Страна
ЕБУ - Слатко искушење
Страни
Страна
ЕБУ - Нинин прозор
Страни
Страна
Мобилни тел. и госп.реке
Страни
Страна
Огледало
Страни
Страна
ЕБУ драма
Страни
Страна
ЕБУ-27 секунди
Страни
Страна
ЕБУ драма - 27 секунди
Страни
Страна
ЕБУ - Шест савета како.....
Страни
Страна
ЕБУ - Псећи најбољи пријатељ
Страни
Страна
Дечји програм НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ стране продукције
0:14:52
0:14:49
0:14:48
0:14:46
0:14:46
0:14:45
0:14:44
0:14:44
0:14:43
0:14:43
0:14:42
0:14:42
0:14:35
0:14:33
0:14:33
0:14:31
0:14:24
15.21:09:20
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:19:33
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:02:03
0:14:52
0:14:49
0:14:48
0:14:46
0:14:46
0:14:45
0:14:44
0:14:44
0:14:43
0:14:43
0:14:42
0:14:42
0:14:35
0:14:33
0:14:33
0:14:31
0:14:24
15.22:30:56
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
36,35
100,00
На програму РТС2 премијерно је емитовано 15 дана 21 сат 09 минута и 20 секунди дечјег програма, односно 9,15% од укупног годишњег
времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
Ако дечји програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
дечји програм стране продукције учествује са 80,68%
дечјег програма стране продукције емитовано је на српском језику (синхронизовани програм) 44,33%
у сопственој продукцији реализовано је 12,89% премијерног дечјег програма
независна продукција заступљена је са 6,43%
- 110 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 50
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Врста
језика
Српски
Страни
Изузето
Трајање
Врста продукције
Трајање
реклама
Трајање промо у емисији
Укупно трајање
Страна
7.00:57:05
0:02:48
0:00:00
7.00:59:53
Сопствена
2.01:08:08
0:00:00
0:00:00
2.01:08:08
Независна
1.00:31:11
1:16:45
0:00:00
1.01:47:56
Дечји програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Страна
5.18:32:56
0:00:00
0:02:03
5.18:34:59
Премијере дечјег програма
Репризе - сопствена
3.09:13:49
0:01:04
0:02:29
3.09:17:22
Репризе - страна
2.11:35:54
0:00:00
0:01:32
2.11:37:26
Репризе - независна
21:29:35
1:06:41
0:00:00
22:36:16
Репризе дечјег програма
22.15:28:38
2:27:18
0:06:04
22.18:02:00
%
УЧЕШЋА
31,09
9,04
4,51
44,64
25,49
70,13
14,95
10,97
3,95
29,87
100,00
На програму РТС2 укупно је (премијерно и репризно) емитовано
22 дана 15 сати 28 минута и 38 секунди дечјег програма,
односно 6,33% од укупног емисионог времена (види: Табела 35,
на стр. 72).
29,87%
Премијере дечјег
програма
70,13%
Ако дечји програм посматрамо као засебну целину (100%), у
контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
емитовано је 70,13% премијерног дечјег програма
 страна продукција на српском језику (синхронизоване
емисије) је присутна са 31,09%
 страна продукција на страном језику учествује са 25,49%
 сопствена продукција заступљена је са 9,04%
емитовано је 29,87% репризног дечјег програма
Репризе дечјег
програма
- 111 -
РТС2
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Табела 51
Емитер
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Назив емисије
Метрополис
Беокулт
Мера за музику
Други век
Ад либитум
Арт зона
Бунт
Недељом увече
Либела
Београд у музичким збивањима
Ликовна колонија РТС
ТВ фељтон
ТВ театар
Хит либрис
Време фресака
Читање позоришта
Књижевна школица
Вавилон
Знакопис (ПСДГ)
Смешне и друге приче
Кругови поезије
Хроника Битефа
Тврђава театар
Београдски фестивал игре
Кустендорф 2011
Хроника ФЕСТ-а
Концерт - Страдање по Матеју
Врста
језика
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Врста
продукције
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 112 -
Трајање
1.07:18:48
21:45:22
12:05:23
10:47:00
10:46:48
10:12:34
10:02:31
9:24:26
8:33:10
7:26:24
7:16:31
6:59:17
6:55:30
6:43:23
6:32:17
6:13:24
5:27:14
5:13:02
4:58:08
3:51:11
3:47:21
3:07:12
3:04:56
2:50:43
2:42:13
2:38:59
2:24:13
Трајање
реклама
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:06:46
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:05:06
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Трајање промо
у емисији
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:03:04
0:00:00
0:00:31
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:29
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Укупно
трајање
1.07:18:48
21:45:22
12:05:23
10:47:00
10:46:48
10:12:34
10:02:31
9:24:26
8:33:10
7:26:24
7:16:31
6:59:17
7:05:20
6:43:23
6:32:48
6:13:24
5:27:14
5:18:08
4:58:08
3:51:11
3:47:50
3:07:12
3:04:56
2:50:43
2:42:13
2:38:59
2:24:13
%
УЧЕШЋА
10,27
7,14
3,97
3,54
3,54
3,35
3,29
3,09
2,81
2,44
2,39
2,29
2,27
2,21
2,15
2,04
1,79
1,71
1,63
1,26
1,24
1,02
1,01
0,93
0,89
0,87
0,79
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Пут око света
Изабери своју књигу
ТВ театар
Савремени писци
Драгстор озбиљне музике
Сабор народног стваралаштва
Два века МУП-а
Камерна ТВ сцена
Поз. предст. -Каролина Нојбер
КУД Абрашевић - 105 година
Лицидерско срце
Иза наслова
Ратници Шаолина
Светосавска академија 2011
Принц Растко, монах Сава
Отварање изложбе
Вуков сабор - пренос
Доситеј-знање без гран.-пренос
Пренос - Велики школски час
Андрић и Гоја
Мали београдски кабаре
Романса о Русији
Читам и питам
ФЕСТ11
Нови француски филм
Хроника-Филмски сусрети у Нишу
На пола пута
Светосавски сабор
Слике завичаја
Светосимеоновска академија
Писмо из 1920
Филмски сусрети Ниш-затварање
Хроника ф.фестивала-В. Бања
46. Филмски сусрети - пренос
Венеција 2011.
Родослов једног валцера
Година на филму 2010.
Берлин 2011- Филмски фестивал
Изложба Изложба скулптура
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 113 -
2:14:27
2:09:11
2:08:38
1:51:41
1:51:36
1:50:18
1:49:44
1:49:33
1:44:30
1:36:22
1:34:51
1:34:40
1:33:19
1:32:19
1:26:04
1:21:20
1:20:32
1:18:30
1:10:13
1:09:52
1:09:02
1:06:08
1:04:54
1:02:32
1:02:18
0:59:08
0:58:40
0:58:16
0:57:29
0:56:53
0:56:09
0:54:46
0:53:20
0:51:13
0:47:26
0:47:02
0:45:07
0:44:51
0:44:17
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:02:44
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:04:34
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:04:21
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:59
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:58
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:48
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
2:14:27
2:09:11
2:08:38
1:51:41
1:51:36
1:50:18
1:49:44
1:49:33
1:48:13
1:36:22
1:34:51
1:34:40
1:33:19
1:32:19
1:26:04
1:21:20
1:20:32
1:18:30
1:10:13
1:15:24
1:09:02
1:06:08
1:04:54
1:02:32
1:02:18
0:59:08
0:58:40
0:58:16
0:57:29
0:56:53
1:01:18
0:54:46
0:53:20
0:51:13
0:47:26
0:47:02
0:45:07
0:44:51
0:44:17
0,74
0,71
0,70
0,61
0,61
0,60
0,60
0,60
0,57
0,53
0,52
0,52
0,51
0,50
0,47
0,44
0,44
0,43
0,38
0,38
0,38
0,36
0,35
0,34
0,34
0,32
0,32
0,32
0,31
0,31
0,31
0,30
0,29
0,28
0,26
0,26
0,25
0,25
0,24
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Концерт
Кустендорф 2010.
Такмичење М. омладине-финале
Андрићеве хронике: Посланства
Андрићеве хронике: Одлазак у.
Ускршње песме
Андрићеве хронике: Детињство
Ручни рад: Биља Крстић
Индекси, 40 год. касније
Снови
Ковачица престоница наиве
Андрићеве хронике: Пут у Босну
Андрићеве хронике: Школа
Андрићеве хронике:Висока плава
Фестивал кореографских м.
Охридска легенда
Фестивал ауторског филма 2011
Собарева метла
140 година Ваљевске гимназије
Козачки поздрав из Русије
Мисао у покрету
Балет -чаролија која траје
Чаролија која траје
Хроника салона стрипа
Изложба слика:Милан Тепавац
Коло
Листоманија у Сенти
Уз екран и књиге
Варијације за Пепељугу
БИТЕФ денс компанија
Иза звона
Београдски паримејник
У сусрет Синеманији
Иза рајских врата
Коров
Пола века фест.културе
М. Црњански - О Микеланђелу
Мала моја вештице
Прозори ока мог
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 114 -
0:41:19
0:40:20
0:37:42
0:37:20
0:35:38
0:33:47
0:33:08
0:33:01
0:32:48
0:32:17
0:31:13
0:30:57
0:30:41
0:30:39
0:30:33
0:30:10
0:28:32
0:28:30
0:28:18
0:28:05
0:27:40
0:27:28
0:27:26
0:26:51
0:25:03
0:24:24
0:24:13
0:24:06
0:23:46
0:23:23
0:22:20
0:22:14
0:21:50
0:21:04
0:20:08
0:19:12
0:18:07
0:17:29
0:15:59
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:41:19
0:40:20
0:37:42
0:37:20
0:35:38
0:33:47
0:33:08
0:33:01
0:32:48
0:32:17
0:31:13
0:30:57
0:30:41
0:30:39
0:30:33
0:30:10
0:28:32
0:28:30
0:28:18
0:28:05
0:27:40
0:27:28
0:27:26
0:26:51
0:25:03
0:24:24
0:24:13
0:24:06
0:23:46
0:23:23
0:22:20
0:22:14
0:21:50
0:21:04
0:20:08
0:19:12
0:18:07
0:17:29
0:15:59
0,23
0,22
0,21
0,20
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,10
0,09
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Без ветра
Српски
Сопствена
0:15:40
Босоноги
Српски
Сопствена
0:15:28
Хроника филмског фестивала
Српски
Сопствена
0:10:45
Аутопортрет с белом мачком
Српски
Сопствена
0:07:26
Поз. предст. -Каролина Нојбер
Српски
Сопствена
0:00:00
Културно-уметнички програм (на српском језику) сопствене продукције
Суседи један поглед
Српски
Страна
1:16:52
Вишеградска стаза
Српски
Страна
1:03:22
Културно-уметнички програм (на српском језику) стране продукције
Биоскоп за слепе(ПСДГ)
Српски
Домаћа
0:03:32
Мобил фест
Српски
Независна
4:48:38
Миксер фестивал
Српски
Независна
2:52:57
Хроника 52. октобарског салона
Српски
Независна
1:41:53
Културно-уметнички програм (на српском језику) домаће продукције
ултурно-уметнички програм НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Московски балет - Лаб. јез.
Страни
Сопствена
2:13:41
Концерт
Страни
Сопствена
1:44:34
Балет - Крцко Орашчић
Страни
Сопствена
1:35:54
Млади балет Миланске скале
Страни
Сопствена
1:20:02
Балет - Приче из Бечке шуме
Страни
Сопствена
0:35:48
Културно-уметнички програм (на страном језику) сопствене продукције
Ноћ оскара
Страни
Страна
1:30:32
Културно-уметнички програм НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Културако аресипе (ПСДГ)
Ромски
Домаћа
1:05:58
12.16:45:54
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:15:40
0:15:28
0:10:45
0:07:26
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:16:52
1:03:22
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:03:32
4:48:38
2:52:57
1:41:53
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
2:13:41
1:44:34
1:35:54
1:20:02
0:35:48
0:00:00
0:00:00
1:30:32
0:00:00
0:23:31
0:00:00
0:06:49
1:05:58
12.17:16:14
0,09
0,08
0,06
0,04
0,00
92,82
0,42
0,35
0,77
0,02
1,58
0,95
0,56
3,08
96,68
0,73
0,57
0,52
0,44
0,20
2,46
0,50
2,96
0,36
100,00
На програму РТС2 премијерно је емитовано 12 дана 16 сати 45 минута и 54 секунде културно-уметничког програма, односно 7,32% од
укупног годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
Ако културно - уметнички програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма,
уочавамо следеће:
сопственој продукцији припада 95,28%
независна продукција заступљена је са 3,08%, а домаћа са 0,38%
културно - уметнички програм стране продукције присутан је са 1,27%
- 115 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 52
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Врста
језика
Српски
Страни
Ромски
Изузето
Укупно
трајање
11.19:22:31
%
УЧЕШЋА
48,83
9:23:28
2:20:14
0:03:32
7:29:59
1:30:32
1,62
0,40
0,01
50,86
1,29
0,26
Културно-уметнички програм на СТРАНОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Домаћа
1:05:58
0:00:00
0:00:00
1:05:58
Премијере културно-уметничког програма
Изузето - сопствена 11.04:44:22
0:00:00
0:00:22
11.04:44:44
Изузето - независна
5:19:35
0:00:00
0:00:00
5:19:35
Изузето - страна
0:28:08
0:00:00
0:00:00
0:28:08
1,56
0,19
52,61
46,39
0,92
0,08
Репризе културно-уметничког програма
0:23:31
0:07:11
24.03:48:41
47,39
100,00
Врста продукције
Сопствена
Трајање
11.18:52:11
Трајање
реклама
0:23:31
Трајање промо у
емисији
0:06:49
Независна
9:23:28
0:00:00
0:00:00
Страна
2:20:14
0:00:00
0:00:00
Домаћа
0:03:32
0:00:00
0:00:00
Културно-уметнички програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Сопствена
7:29:59
0:00:00
0:00:00
Страна
1:30:32
0:00:00
0:00:00
24.03:17:59
На програму РТС2 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 24 дана 03 сата 17 минута и 59 секунди културно - уметничког програма,
односно 6,75% од укупног емисионог времена (види: Табела 35, на стр. 72).
- 116 -
РТС2
Ако културно - уметнички програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
премијерни програми овог садржаја присутни су са 52,61%
сопствена продукција, заступљена је у премијерама са 48,83% , а у репризама са 46,39%
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ
ПРОГРАМА
47,39%
52,61%
Премијере културно-уметничког програма
Репризе културно-уметничког програма
- 117 -
РТС2
ВЕРСКИ ПРОГРАМ
Табела 53
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ВЕРСКИ ПРОГРАМ
назив емисије и врста продукције
Назив емисије
Врста
језика
Врста
продукције
Трајање
Верски мозаик Србије
Српски
Независна
1.13:57:04
Верски програм (на српском језику) независне продукције
Путокази вере
Српски
Сопствена
3:03:16
Васкршња литургија
Српски
Сопствена
2:00:31
Божићна литургија
Српски
Сопствена
1:58:54
Свечано славље Ускршњег...
Српски
Сопствена
1:48:16
Рамазански Бајрам 2011-пренос
Српски
Сопствена
1:43:16
Свечана света миса
Српски
Сопствена
1:38:04
Курбан Бајрам
Српски
Сопствена
1:08:31
Летња духовна академија
Српски
Сопствена
0:52:27
Христос се роди
Српски
Сопствена
0:32:13
Рождество твоје
Српски
Сопствена
0:27:12
Опраштање дар Божји
Српски
Сопствена
0:22:04
Вера је живот
Српски
Сопствена
0:16:43
Божићне песме
Српски
Сопствена
0:03:06
Верски програм (на српском језику) сопствене продукције
Литургија - пренос
Српски
Домаћа
2:38:09
Верски програм (на српском језику) домаће продукције
Верски програм НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Божићни концерт из Асизија
Страни
Страна
0:51:44
Верски програм НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ стране продукције
2.09:21:30
- 118 -
0:00:00
Трајање
промо у
емисији
0:00:00
1.13:57:04
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
3:03:16
2:00:31
1:58:54
1:48:16
1:43:16
1:38:04
1:08:31
0:52:27
0:32:13
0:27:12
0:22:04
0:16:43
0:03:06
0:00:00
0:00:00
2:38:09
0:00:00
0:00:00
0:51:44
0:00:00
0:00:00
2.09:21:30
Трајање
реклама
Укупно
трајање
%
УЧЕШЋА
66,16
66,16
5,33
3,50
3,45
3,15
3,00
2,85
1,99
1,52
0,94
0,79
0,64
0,49
0,09
27,74
4,60
4,60
98,50
1,50
1,50
100,00
РТС2
На програму РТС2 премијерно је емитовано 02 дана 09 сати 21 минут и 30 секунди верског програма, односно 1,38% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
Ако верски програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
емитована је једна емисија независне продукције - Верски мозаик Србије чије је учешће у укупном верском програму двотрећинско 66,16%
сопствене продукције 27,74%
проценат верског програма стране продукције износи 1,50%
Табела 54
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ВЕРСКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Назив
емитера
Врста
језика
Врста продукције
Трајање
реклама
РТС2
Српски
Домаћа
РТС2
Српски
Независна
РТС2
Српски
Сопствена
15:54:33
РТС2
Страни
Страна
00:51:44
Трајање
02:38:09
1.13:57:04
Изузето
Изузето - независна
РТС2
Изузето
Изузето - сопствена
6.06:43:51
04:52:10
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
15:54:33
7,47
00:00:00
00:00:00
00:51:44
0,40
Премијере верског програма
26,93
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
8.20:57:31
00:00:00
02:38:09
% УЧЕШЋА
00:00:00
РТС2
УКУПНО
Укупно трајање
00:00:00
РТС2
РТС2
Трајање промо
у емисији
1.13:57:04
6.06:43:51
1,24
17,82
70,78
04:52:10
2,29
Репризе верског програма
73,07
00:00:00
8.20:57:31
100
На програму РТС2 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 08 дана 20 сати 57 минута и 31 секунда верског програма, односно 2,48%
од укупног емисионог времена (види: Табела 35, на стр. 72).
- 119 -
РТС2
Ако верски програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
репризни верски програм остварује удео од 73,07%
 репризе емисија независне продукције чине 70,78% верског програма на РТС2
 реприза емисије независне продукције - Верски календар, која се премијерно емитује на РТС1, чини 48,15% укупног верског
програма на РТС2
премијере су заступљене са 26,93%
 премијерни програми независне продукције су заступљени са 17,82%
сопствена продукција присутна је са 7,47%
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА ВЕРСКОГ ПРОГРАМА
73,07%
Премијере верског програма
Репризе верског програма
26,93%
- 120 -
РТС2
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Табела 55
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Врста
Врста
Трајање
Назив емисије
језика
продукције
Трајање реклама
Мој љубимац
Српски
Сопствена
21:25:04
00:00:00
Песма плус Бинго плус
Српски
Сопствена
12:18:47
00:59:51
Бинго
Српски
Сопствена
08:18:39
00:54:27
Новогодишњи програм
Српски
Сопствена
03:46:48
00:00:00
У сусрет песми евровизије
Српски
Сопствена
02:12:29
00:00:00
Ја имам таленат
Српски
Сопствена
01:32:53
00:05:53
Беоденс опен 2011.
Српски
Сопствена
01:24:38
00:00:00
Коктел клуб
Српски
Сопствена
01:23:11
00:00:00
Шоу аматера
Српски
Сопствена
00:46:48
00:00:00
Ово је ново
Српски
Сопствена
00:35:10
00:00:00
Даме певају
Српски
Сопствена
00:30:32
00:00:00
Рок вилиџ
Српски
Сопствена
00:26:58
00:00:00
И ја имам таленат
Српски
Сопствена
00:21:00
00:01:02
Сав тај плес
Српски
Сопствена
00:20:13
00:00:00
Новогодишња честитка
Српски
Сопствена
00:09:43
00:00:00
Забавни програм (на српском језику) сопствене продукције
Пренос - Краљевско венчање Српски
Страна
03:34:03
00:00:00
Кинески циркус
Страни
Страна
01:52:11
00:00:00
Забавни програм (на страном језику) стране продукције
2.12:59:07 02:01:13
Трајање промо Укупно
у емисији
трајање
00:00:00
21:25:04
00:00:00
13:18:38
00:00:00
09:13:06
00:00:00
03:46:48
00:00:00
02:12:29
00:01:05
01:39:51
00:00:00
01:24:38
00:00:00
01:23:11
00:00:00
00:46:48
00:00:00
00:35:10
00:00:00
00:30:32
00:00:00
00:26:58
00:00:00
00:22:02
00:00:00
00:20:13
00:00:00
00:09:43
00:00:00
00:00:00
00:01:05
%
УЧЕШЋА
35,12
20,19
13,63
6,20
3,62
2,54
2,31
2,27
1,28
0,96
0,83
0,74
0,57
0,55
0,27
91,08
03:34:03
5,85
01:52:11
3,07
8,92
2.15:01:25
100
На програму РТС2 премијерно је емитовано 02 дана 12 сати 59 минута и 07 секунди забавног програма, односно 1,46% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
- 121 -
РТС2
Ако забавни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
забавни програм сопствене продукције присутан је са 91,08%
страна продукција заступљена је са 8,92%
Табела 56
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Врста
Врста
Трајање
Трајање промо у
Укупно
језика
продукције
Трајање
реклама
емисији
трајање
Српски
Сопствена
2.07:32:53
02:01:13
00:01:05 2.09:35:11
Српски
Страна
03:34:03
00:00:00
00:00:00
03:34:03
Забавни програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Страни
Страна
01:52:11
00:00:00
00:00:00
01:52:11
Премијере забавног програма
Изузето Изузето сопствена
5.13:39:28
00:50:34
00:06:23 5.14:36:25
Изузето Изузето страна
01:52:10
00:00:00
00:00:00
01:52:10
Репризе забавног програма
8.04:30:45
02:51:47
00:07:28 8.07:30:00
%
УЧЕШЋА
28,27
1,82
30,08
0,95
31,03
68,01
0,95
68,97
100
На програму РТС2 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 08 дана 04 сата 30 минута и 45 секунди забавног програма, односно
2,29% од укупног емисионог времена (види: Табела 35, на стр. 72).
- 122 -
РТС2
Ако забавни програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
репризни забавни програм учествује са 68,97%
 репризе су углавном у сопственој продукцији
премијерни програм учествује са 31,03%, од чега 28,27% припада сопственој продукцији
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА
68,97%
31,03%
Премијере забавног програма
Репризе забавног програма
- 123 -
РТС2
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
Табела 57
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
назив емисије и врста продукције
Назив емисије
Концерт
Концерт за добро јутро
Музика
Химна
Гитар арт фестивал
Гуча 2011.
Београдски џез фестивал
Некад и сад
Егзит
Концерт у поноћ
Око моје главе
Играле се делије...
Даровница
Интермецо
Песме моје
Мокрањчеви дани
Егзит у покрету
Концерт - Здравко Чолић 2011.
Евергрин
Самертајм џез фестивал
Кад се сан оствари
БЕМУС
Волим музику
Концерт - Годишњица УН
БЕМУС 2011.
Стара и нова времена
Пренос - Трећи Васкршњи кон...
Врста
језика
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Врста
продукције
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 124 -
Трајање
6.16:41:38
4.08:17:08
2.12:35:13
12:09:08
11:30:34
10:45:27
09:32:46
09:15:38
08:30:59
08:26:24
07:56:22
06:32:17
05:40:35
04:10:31
03:37:52
03:37:33
03:15:12
03:09:27
03:08:01
02:57:09
02:23:53
02:08:51
01:50:19
01:49:37
01:46:34
01:39:34
01:34:44
Трајање
реклама
00:10:06
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:43:32
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:11:31
00:00:00
00:04:16
00:00:00
00:04:09
00:11:30
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Трајање промо у
емисији
00:00:42
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:46
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Укупно
трајање
6.16:52:26
4.08:17:08
2.12:35:13
12:09:08
11:30:34
11:28:59
09:32:46
09:15:38
08:30:59
08:26:24
07:56:22
06:32:17
05:52:06
04:10:31
03:42:54
03:37:33
03:19:21
03:20:57
03:08:01
02:57:09
02:23:53
02:08:51
01:50:19
01:49:37
01:46:34
01:39:34
01:34:44
%
УЧЕШЋА
27,32
17,73
10,30
2,07
1,96
1,83
1,62
1,57
1,45
1,43
1,35
1,11
0,96
0,71
0,62
0,62
0,55
0,54
0,53
0,50
0,41
0,37
0,31
0,31
0,30
0,28
0,27
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Композитори САНУ 21.века
Цигани љубит коње
Најлепше песме Русије
Концерт - З. Богдан
Концерт - С.Гут и орк. РТС
Музика за сва времена
Концерт Терезе Салгеиро
РТС Караван
Мадредеус
60 година ПГП - РТС
41. Међун.такмич.муз.омладине
Портрет
Александра Радовић
Криштина Бранко
Мала матура велико срце
Концерт-Јуб. Р. Радивојевића
Господа певају - Биг бенд РТС
Незаборавне мелодије
ПГП Полигон
40 година у.рада Р.Павловића
Ратници Шаолина 1. део
Концерт - Ана Станић
Концерт - Легенде
Волети музику
Бир фест 2008.
Вече Бродвеја
Улице Балкана
Омладински оркестар ЕУ
Жељко Јоксимовић, концерт
Пролеће у Београду
Алекса Јелић - луди и млади
Чаролија се наставља
Оперска галаксија
Десети фестивал харфе
Аба солутли
Песмом да ти кажем
Царевчеви дани
Песма за Европу
Концерт - 25. година Бајаге...
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 125 -
01:33:27
01:28:04
01:27:42
01:27:32
01:24:16
01:23:53
01:21:10
01:19:41
01:18:45
01:17:52
01:17:05
01:07:17
01:05:00
01:04:40
01:02:48
01:01:31
01:01:07
01:00:33
00:59:31
00:57:22
00:57:08
00:56:59
00:56:50
00:55:35
00:55:31
00:55:25
00:54:36
00:53:04
00:52:38
00:50:19
00:50:16
00:49:44
00:49:29
00:49:06
00:48:50
00:48:33
00:48:30
00:47:29
00:46:09
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
01:33:27
01:28:04
01:27:42
01:27:32
01:24:16
01:23:53
01:21:10
01:19:41
01:18:45
01:17:52
01:17:05
01:07:17
01:05:00
01:04:40
01:02:48
01:01:31
01:01:07
01:00:33
00:59:31
00:57:22
00:57:08
00:56:59
00:56:50
00:55:35
00:55:31
00:55:25
00:54:36
00:53:04
00:52:38
00:50:19
00:50:16
00:49:44
00:49:29
00:49:06
00:48:50
00:48:33
00:48:30
00:47:29
00:46:09
0,26
0,25
0,25
0,25
0,24
0,24
0,23
0,23
0,22
0,22
0,22
0,19
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Крај потока бистре воде
Носталгија
Хорови међу фрескама
Колибри-дечји хор
Солисти Венети
Мат Бианко
Вече далматинске песме
Огњан Радивојевић уживо
Звук Балкана
БЕМУС 2010.
Београдска филхармонија
Бисера Валетанлић и пријатељи
Биг бенд РТС и Бред Лили
БЕЛЕФ 2007.
Међународна трибина композ...
Ауторско вече Ивана Јевтића
Постер Славка Перовића
Посвета Мајлсу Дејвису
Џорџ Гершвин...
Нови споменари
Интервју - Здравко Чолић
Неверне бебе
Ансамбл Ренесанс-30 година...
Монцерат Кабаље у Београду
Генерација 5 ( 2.део)
БЕМУС 2007
Ауторско вече Милана ...
Романо кубано
БЕМУС 2006.
Нека вода носи
Шест лица танга
Иван Босиљчић: Да ли знаш...
Византиски концерт
Виола и Камерата академика
Национални балет Петерсбурга
Кири Те Канава и СО РТС
Кипријан Кацарис
ДП у стандардним плесовима
16. Међ. трибина композитора
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Српски
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
- 126 -
00:45:12
00:44:57
00:44:42
00:44:33
00:40:49
00:39:52
00:38:00
00:36:28
00:35:35
00:35:25
00:35:17
00:34:18
00:33:12
00:32:34
00:32:23
00:30:50
00:30:47
00:30:36
00:29:37
00:29:30
00:29:20
00:28:26
00:28:11
00:27:54
00:27:51
00:27:48
00:27:45
00:27:45
00:27:31
00:25:46
00:24:16
00:23:25
00:22:27
00:22:04
00:21:30
00:20:54
00:20:21
00:19:52
00:18:41
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:45:12
00:44:57
00:44:42
00:44:33
00:40:49
00:39:52
00:38:00
00:36:28
00:35:35
00:35:25
00:35:17
00:34:18
00:33:12
00:32:34
00:32:23
00:30:50
00:30:47
00:30:36
00:29:37
00:29:30
00:29:20
00:28:26
00:28:11
00:27:54
00:27:51
00:27:48
00:27:45
00:27:45
00:27:31
00:25:46
00:24:16
00:23:25
00:22:27
00:22:04
00:21:30
00:20:54
00:20:21
00:19:52
00:18:41
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Такмичење музичке омладине
Српски
Сопствена
Душан Радић: Из моје земље
Српски
Сопствена
За нека нова сећања
Српски
Сопствена
Слађана и Дадо
Српски
Сопствена
Концерт Жељка Јоксимовића
Српски
Сопствена
Музички програм (на српском језику) сопствене продукције
Концерт Жељка Јоксимовића
Српски
Домаћа
Музика
Српски
Домаћа
Концерт
Српски
Домаћа
Музички програм (на српском језику) домаће продукције
Јелен топ 10
Српски
Независна
Музички програм (на српском језику) независне продукције
Музички програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Романе ђила (ПСДГ)
Ромски
Домаћа
Цигани лете до неба...
Ромски
Сопствена
Музички програм на РОМСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Бечки новогодишњи концерт
Страни
Страна
Концерт
Страни
Страна
Летњи концерт из Шенбруна
Страни
Страна
Мајкл Бубле - Божићни специјал
Страни
Страна
Музички програм (на страном језику) стране продукције
00:15:58
00:14:34
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:15:58
00:14:34
00:00:00
00:00:00
00:00:00
02:26:52
00:56:00
00:54:01
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
02:26:52
00:56:00
00:54:01
1.13:17:29
00:00:00
00:00:00
1.13:17:29
1.01:04:25
00:46:55
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
1.01:04:25
00:46:55
02:22:43
01:37:35
01:29:34
00:43:29
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
02:22:43
01:37:35
01:29:34
00:43:29
01:25:04
00:01:28
24.12:14:52
24.13:41:24
0,05
0,04
0,00
0,00
0,00
87,48
0,42
0,16
0,15
0,73
6,34
6,34
94,55
4,26
0,13
4,40
0,40
0,28
0,25
0,12
1,06
100
На програму РТС2 премијерно је емитовано 24 дана 12 сати 14 минута и 52 секунде музичког програма, односно 14,13% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
Ако музички програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
музички програм сопствене продукције заступљен је са 87,48%
4,40% припада музичком програму на ромском језику
- 127 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 58
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Трајање
Врста
Трајање
промо у
Укупно
језика
Врста продукције
Трајање
реклама
емисији
трајање
Српски
Домаћа
04:16:53
00:00:00
00:00:00
04:16:53
Српски
Независна
1.13:17:29
00:00:00
00:00:00
1.13:17:29
Српски
Сопствена
21.10:35:49
01:25:04
00:01:28 21.12:02:21
Музички програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Ромски
Домаћа
1.01:04:25
00:00:00
00:00:00
1.01:04:25
Ромски
Сопствена
00:46:55
00:00:00
00:00:00
00:46:55
Музички програм на РОМСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Страни
Страна
06:13:21
00:00:00
00:00:00
06:13:21
Премијере музичког програма
Изузето
Изузето - домаћа
01:58:39
00:00:00
00:00:00
01:58:39
Изузето Изузето
независна
2.17:44:07
00:00:00
00:00:00
2.17:44:07
Изузето Изузето
сопствена
12.23:53:46
00:35:10
00:00:00 13.00:28:56
Изузето
Изузето - страна
01:29:26
00:00:00
00:00:00
01:29:26
Репризе музичког програма
40.09:20:50
02:00:14
00:01:28 40.11:22:32
%
УЧЕШЋА
0,44
3,85
53,09
57,38
2,59
0,08
2,67
0,64
60,68
0,20
6,78
32,18
0,15
39,32
100
На програму РТС2 укупно (премијерно и репризно) емитовано је 40 дана 09 сати 20 минута и 50 секунди музичког програма, односно
11,30% од укупног емисионог времена (види: Табела 35, на стр. 72).
- 128 -
РТС2
Ако музички програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
емитовано је 60,68% премијерног музичког програма
репризног музичког програма емитовано је 39,32%
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА
60,68%
39,32%
Премијере музичког програма
Репризе музичког програма
- 129 -
РТС2
СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ
назив емисије и врста продукције
Табела 59
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Назив емисије
Ружна Бети
Очајне домаћице
Моје другарице
МИЛЕ
Софијин свет
Фузија
Врста
језика
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Страни
Врста
продукције
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Трајање
реклама
1.20:00:19 05:20:43
1.08:31:55 03:25:54
10:12:53
00:57:46
04:45:19
00:00:00
02:36:08
00:00:00
00:24:05
00:00:00
3.22:30:39 09:44:23
Трајање
Трајање промо Укупно
% УЧЕШЋА
у емисији
трајање
00:58:38 2.02:19:40
46,56
00:44:50 1.12:42:39
34,42
00:10:26
11:21:05
10,81
00:00:00
04:45:19
5,03
00:00:00
02:36:08
2,75
00:00:00
00:24:05
0,42
01:53:54 4.10:08:56
100
На програму РТС2 премијерно је емитовано 03 дана 22 сата 30 минута и 39 секунди серијског програма, односно 2,27% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
Ако серијски програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
једноставну чињеницу:
серијски програм на РТС2 искључиво припада страној продукцији
- 130 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 60
Назив
емитера
Врста језика
Врста продукције
РТС2
Страни
Страна
Трајање
Трајање реклама
3.22:30:39
09:44:23
РТС2
РТС2
Изузето
РТС2
Изузето - сопствена
Изузето - страна
01:53:54
Укупно трајање
% УЧЕШЋА
4.10:08:56
31,58
Премијере серијског програма
31,58
15:57:51
00:02:38
00:00:41
16:01:10
5,33
7.20:50:47
14:13:46
03:04:56
8.14:09:29
63,09
Репризе серијског програма
68,42
РТС2
УКУПНО
Трајање промо у
емисији
12.11:19:17
1.00:00:47
04:59:31
13.16:19:35
100
На програму РТС2 укупно (премијерно и репризно) емитовано је
12 дана 11 сати 19 минута и 17 секунди серијског програма,
односно 3,49% од укупног емисионог времена (види: Табела
35, на стр. 72).
68,42%
31,58%
Премијере серијског
програма
Репризе серијског
програма
- 131 -
Ако серијски програм посматрамо као засебну целину (100%), у
контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
премијерни серијски програм на РТС2 је присутан са 31,58%
страна продукција је заступљена у репризама са 63,09%
сопствена продукција присутна је једино у репризама и то
са 5,33%
РТС2
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
Табела 61
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
Врста
језика
Врста
Трајање Трајање промо Укупно
%
продукције
Трајање
реклама у емисији
трајање
УЧЕШЋА
Домаћа
02:38:30 00:16:52
00:02:51
02:58:13
1,30
Српски Сопствена
22:58:13 01:15:07
00:16:03 1.00:29:23
11,31
Страна
09:20:23 00:39:51
00:08:31
10:08:45
4,60
Филмски програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
17,21
Страни Страна
7.00:09:09 10:02:47
02:18:54 7.12:30:50
82,79
8.11:06:15 12:14:37
02:46:19 9.02:07:11
100
На програму РТС2 премијерно је емитовано филмског програма 08 дана 11 сати 06 минута и 15 секунди, односно 4,88% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
Ако филмски програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
филмови стране продукције заступљени су са 87,39%
филмови на српском језику свих врста продукција присутни су са 17,21%
*НАПОМЕНА:
Одступањем у представљању филмског програма, у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, избегнуто је набрајање наслова свих
филмова, које би само повећало број страна овог Извештаја, а не би дало никакве посебно значајне информације о филмском програму на РТС2.
- 132 -
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
врста језика и врста продукције
однос премијера и реприза
Табела 62
Назив емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Врста језика
Врста продукције
Трајање
Трајање реклама
Домаћа
02:38:30
00:16:52
Српски
Сопствена
22:58:13
01:15:07
Страна
09:20:23
00:39:51
Филмски програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Страни
Страна
7.00:09:09
10:02:47
Изузето
Изузето - сопствена
Изузето - страна
УКУПНО
12:14:04
1.10:11:01
00:00:00
02:09:00
10.09:31:20
14:23:37
Трајање промо у емисији
00:02:51
00:16:03
00:08:31
Укупно трајање
02:58:13
1.00:29:23
10:08:45
02:18:54
7.12:30:50
Премијере филмског програма на РТС2
00:00:00
12:14:04
00:25:49
1.12:45:50
Репризе филмског програма на РТС2
03:12:08
11.03:07:05
%
УЧЕШЋА
1,06
9,21
3,74
14,01
67,39
81,40
4,90
13,70
18,60
100
На програму РТС2 укупно (премијерно и репризно) емитовано је
10 дана 09 сати 31 минут и 20 секунди филмског програма,
односно 2,91% од укупног емисионог времена (види: Табела 35,
на стр. 72).
Ако филмски програм посматрамо као засебну целину (100%), у
контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
емитовано је 81,40% премијерног филмског програма
 у квоти премијера стране продукције заступљене су са
67,39%
 филмови у сопственој продукцији РТС - а учествују са
9,21%
филмови на српском језику свих врста продукција учествују
са 14,01%
репризе филмова свих врста продукција износе 18,60%
81,40%
18,60%
Премијере
Репризе
- 133 -
РТС2
СПОРТСКИ ПРОГРАМ
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
СПОРТСКИ ПРОГРАМ
назив емисије, врста језика и врста продукције
Табела 63
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Врста
Врста
Назив емисије
језика
продукције
Тотал тенис
Српски
Независна
Беле стазе Србије
Српски
Независна
Спортски програм (на српском језику) независне продукције
Свет спорта
Српски
Сопствена
Српске спортске легенде
Српски
Сопствена
Јелен супер лига - преглед
Српски
Сопствена
Спортски програм
Српски
Сопствена
Фудбал - ЛШ - преглед
Српски
Сопствена
Тур д Франс - преглед
Српски
Сопствена
Олимпијски кругови
Српски
Сопствена
Тенис-Ролан Гарос-преглед дана
Српски
Сопствена
Ролан Гарос
Српски
Сопствена
Бициклистичка трка кроз Србију
Српски
Сопствена
Кроз годину
Српски
Сопствена
Фудбал -ЛШ - преглед
Српски
Сопствена
Тријумфална капија
Српски
Сопствена
Одбојка спаја
Српски
Сопствена
Рукометна фантазија
Српски
Сопствена
Одбојка на песку
Српски
Сопствена
Владимир Вања Грбић
Српски
Сопствена
Бокс - преглед
Српски
Сопствена
Фудбал - ЛШ - студио
Српски
Сопствена
Тенис - Сербиа опен, пренос
Српски
Сопствена
Клизање - ЕП - снимак
Српски
Сопствена
Избор спортисте године
Српски
Сопствена
Љубичевске коњичке игре
Српски
Сопствена
Спортске легенде
Српски
Сопствена
- 134 -
Трајање
10:29:53
00:28:33
Трајање
реклама
00:00:00
00:00:00
Трајање промо у
емисији
00:00:00
00:00:00
Укупно
трајање
10:29:53
00:28:33
21:22:24
10:36:49
10:01:59
09:27:17
09:13:19
06:16:51
05:47:38
04:59:42
04:56:59
03:50:31
02:59:08
02:40:06
02:35:02
02:32:52
01:56:09
01:54:50
01:27:45
01:26:18
01:17:04
01:02:25
01:01:52
00:56:54
00:54:36
00:48:06
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:34:50
00:11:03
00:00:00
00:34:43
00:01:55
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:02:21
00:00:00
00:00:30
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:01:18
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:02:48
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
21:22:24
10:36:49
10:01:59
10:04:55
09:24:22
06:16:51
06:22:21
05:01:37
04:56:59
03:50:31
02:59:08
02:42:27
02:35:02
02:33:22
01:56:09
01:54:50
01:27:45
01:27:36
01:17:04
01:02:25
01:01:52
00:56:54
00:54:36
00:48:06
%
УЧЕШЋА
6,48
0,29
6,77
13,19
6,55
6,19
5,84
5,69
3,88
3,58
3,08
3,06
2,37
1,84
1,65
1,60
1,57
1,19
1,18
0,90
0,89
0,79
0,64
0,64
0,59
0,56
0,49
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
24.Београдски маратон, снимак
Српски
Сопствена
Дејвис куп
Српски
Сопствена
4. Св. шампионат у Ф.Ш.Каратеу
Српски
Сопствена
Боди билдинг - СП
Српски
Сопствена
Олимпијада - уговор
Српски
Сопствена
55.Крос Балкана, репортажа
Српски
Сопствена
Евр. лига за жене-стони тенис
Српски
Сопствена
Црно - бели свет
Српски
Сопствена
Међународни спорт кроз 2011
Српски
Сопствена
Ауто трке ЕП - Тара 2011
Српски
Сопствена
Одбојка на песку- ЕП-преглед
Српски
Сопствена
Међу кошевима
Српски
Сопствена
Рвање - СП - греплинг
Српски
Сопствена
Тенис-Ролан Гарос
Српски
Сопствена
Фудбал -Куп Србије- репортажа
Српски
Сопствена
Спортски програм (на српском језику) сопствене продукције
Бициклизам
Српски
Страна
Фудбал-жреб група за СП
Српски
Страна
Жреб за ЕП у фудбалу 2012.
Српски
Страна
Тур д Франс
Српски
Страна
Жреб за наставак лиге шапиона
Српски
Страна
Спортски програм (на српском језику) стране продукције
Спортски програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Фудбал - ЛШ - магазин
Страни
Страна
Рели Дакар
Страни
Страна
Фудбал - ЛШ - преглед
Страни
Страна
Избор најбољег фудбалера света
Страни
Страна
Лига шампиона - жреб
Страни
Страна
Спортски програм (на страном језику) стране продукције
00:43:02
00:39:45
00:30:52
00:28:17
00:27:36
00:27:24
00:26:20
00:26:13
00:24:48
00:21:11
00:21:01
00:20:57
00:20:11
00:17:43
00:15:07
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:02:45
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:43:02
00:39:45
00:30:52
00:28:17
00:30:21
00:27:24
00:26:20
00:26:13
00:24:48
00:21:11
00:21:01
00:20:57
00:20:11
00:17:43
00:15:07
04:28:13
02:00:46
01:03:36
00:26:34
00:24:55
00:09:12
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
04:37:25
02:00:46
01:03:36
00:26:34
00:24:55
13:28:04
07:06:26
04:03:10
01:01:52
00:20:52
00:00:00
00:28:50
00:07:03
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
13:28:04
07:35:16
04:10:13
01:01:52
00:20:52
6.17:59:57
02:14:30
00:02:48
6.20:17:15
0,44
0,41
0,32
0,29
0,28
0,28
0,27
0,27
0,26
0,22
0,22
0,22
0,21
0,18
0,16
72,28
2,76
1,24
0,65
0,27
0,26
5,19
83,95
8,31
4,39
2,50
0,64
0,21
16,05
100
На програму РТС2 премијерно је емитовано 06 дана 17 сати 59 минута и 57 секунди спортског програма, односно 3,89% од укупног
годишњег времена емитованог програма (види: Табела 34, на стр. 70).
Ако спортски програм посматрамо као засебну целину (100%), у контексту укупног годишњег времена емитованог програма, уочавамо
следеће:
реализовано је 72,28% спортског програма сопствене продукције
страни спортски програм заступљен је са 21,24%
спортски програм независне продукције присутан је са 6,77%
- 135 -
РТС2
Табела 64
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
76%
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
СПОРТСКИ ПРОГРАМ
врсти језика и врста продукције
Врста
језика
Трајање
Трајање промо у Укупно
Врста продукције
Трајање
реклама
емисији
трајање
Независна
10:58:26
00:00:00
00:00:00
10:58:26
Српски
Сопствена
4.20:37:03
01:29:25
00:02:48
4.22:09:16
Страна
08:24:04
00:09:12
00:00:00
08:33:16
Спортски програм на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ свих врста продукција
Страни
Страна
1.02:00:24
00:35:53
00:00:00
1.02:36:17
Премијере спортског програма
Изузето - независна
06:35:15
00:00:00
00:00:00
06:35:15
Изузето Изузето - сопствена
1.05:45:33
00:03:17
00:00:00
1.05:48:50
Изузето - страна
15:09:11
00:08:51
00:00:00
15:18:02
Репризе спортског програма
8.21:29:56
02:26:38
00:02:48 8.23:59:22
24%
%
УЧЕШЋА
5,14
54,62
3,93
63,70
12,18
75,88
3,09
13,94
7,10
24,12
100
На програму РТС2 укупно је емитовано 08 дана 21 сат 29 минута
и 56 секунди спортског програма, односно 2,49% од укупног
емисионог времена (види: Табела 35, на стр. 72).
Ако спортски програм посматрамо као засебну целину (100%), у
контексту укупног емисионог времена, уочавамо следеће:
премијерни спортски програм остварује удео од 75,88%
 сопствена продукција учествује са 54,62%
 страна продукција учествује са 16,11%
 независна продукција учествује са 5,14%
репризе спортског програма заступљене су са 24,12%
Премијере спортског
програма
Репризе спортског
програма
- 136 -
РТС2
СПОРТСКИ ПРЕНОСИ
Табела 65
Назив
емитера
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
СПОРТСКИ ПРЕНОСИ
назив емисије
Назив емисије
Тенис-Ролан Гарос
Фудбал - ЛШ - реприза
Одбојка - Светска лига-реприза
Фудбал - Јелен супер лига
Кошарка - ПС - пренос
Врста
језика
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Врста
продукције
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Трајање
2.06:26:26
1.12:36:37
1.08:07:32
1.07:27:27
1.06:49:26
Трајање
реклама
01:46:41
01:07:49
00:19:25
00:43:29
01:42:45
Трајање промо
у емисији
00:09:03
00:02:54
00:06:29
00:31:58
01:00:45
Укупно
трајање
2.08:22:10
1.13:47:20
1.08:33:26
1.08:42:54
1.09:32:56
%
УЧЕШЋА
4,55
3,06
2,69
2,63
2,58
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Одбојка (м) - ПС - пренос
Кошарка - ЕП - реприза
Одбојка (м) - ПС - реприза
Одбојка - Светска лига
Кошарка - ЕП - пренос
Тенис - Сербиа опен, пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
1.06:16:29
1.05:59:50
1.04:00:48
1.03:27:39
1.03:05:53
1.01:41:02
01:27:53
00:25:35
00:05:54
01:31:31
02:22:40
00:44:35
00:27:44
00:04:08
00:00:16
00:17:54
00:44:41
00:02:50
1.08:12:06
1.06:29:33
1.04:06:58
1.05:17:04
1.06:13:14
1.02:28:27
2,53
2,51
2,34
2,30
2,27
2,15
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Фудбал - Јелен супер лига (р)
Рукомет - СП
Спортски преноси
Кошарка - ПС - реприза
Атлетика - СП - пренос
Атлетика - СП - реприза
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
1.01:12:32
1.00:15:44
1.00:00:22
22:46:26
22:39:53
20:49:19
00:00:00
00:36:08
00:49:52
00:00:00
00:09:45
00:00:00
00:00:00
00:29:20
00:10:41
00:00:00
00:00:00
00:00:00
1.01:12:32
1.01:21:12
1.01:00:55
22:46:26
22:49:38
20:49:19
2,11
2,03
2,01
1,91
1,90
1,74
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Кошаркашка л. Србије-пренос
Фудбал - ЛШ - снимак
Рукомет - СП - реприза
Ватерполо - Евролига
Тенис-Ролан Гарос -реприза
Хокеј - СЛО лига - пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
20:28:34
19:17:12
19:12:49
17:51:37
16:12:47
16:11:05
00:56:29
00:30:40
00:00:00
00:52:57
00:15:44
00:21:52
00:27:14
00:01:42
00:00:00
00:03:19
00:00:00
00:34:34
21:52:17
19:49:34
19:12:49
18:47:53
16:28:31
17:07:31
1,71
1,61
1,61
1,49
1,36
1,35
РТС2
Кошарка - ЕЛ - реприза
Изузето
Изузето
16:08:34
00:00:53
00:03:01
16:12:28
1,35
- 137 -
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Тенис - Ролан Гарос - пренос
Фудбал - квал. за ЕП - реприза
Пливање-СП-реприза
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
15:58:31
14:36:55
14:17:58
00:52:39
00:00:00
00:05:46
00:01:18
00:00:00
00:00:00
16:52:28
14:36:55
14:23:44
1,34
1,22
1,20
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Ватерполо - Евролига - реприза
Клизање - СП - снимак
Тенис-Ролан Гарос реприза
Кошарка - ЕЛ - пренос
Хокеј - СЛО лига - реприза
Одбојка - ЕП (м) - пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
12:17:26
12:06:33
11:33:08
11:25:09
11:22:42
10:20:11
00:10:44
00:07:25
00:12:54
00:47:51
00:00:00
00:22:32
00:01:53
00:00:00
00:00:00
00:23:55
00:00:00
00:17:13
12:30:03
12:13:58
11:46:02
12:36:55
11:22:42
10:59:56
1,03
1,01
0,97
0,96
0,95
0,86
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Тенис - Мубадала 2011
Скијашки скокови
Кошаркашка л.Србије-реприза
Одбојка - ЕП (ж) - реприза
Кошарка - ЕП - снимак
Тенис - Дејвис куп - реприза
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
10:01:13
10:00:24
09:53:46
09:53:15
09:48:55
09:48:14
00:11:04
00:05:20
00:00:00
00:01:21
00:43:23
00:00:00
00:06:15
00:00:39
00:00:00
00:00:00
00:01:13
00:00:00
10:18:32
10:06:23
09:53:46
09:54:36
10:33:31
09:48:14
0,84
0,84
0,83
0,83
0,82
0,82
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Одбојка - ЕП (м) - реприза
Тенис - ФЕД куп - реприза
Пливање-СП
Рукомет - Куп ЕХФ
Тур д Франс - пренос
Фудбал-квал.- ЛЕ реп.
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
09:41:37
09:38:21
09:29:49
09:29:49
09:18:20
09:06:50
00:00:00
00:00:00
00:06:01
00:15:43
00:33:36
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:01:04
00:07:10
00:00:00
00:00:00
09:41:37
09:38:21
09:36:54
09:52:42
09:51:56
09:06:50
0,81
0,81
0,79
0,79
0,78
0,76
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Тенис - Хопман куп - реприза
Фудбал - квал. за ЕП (млади)
Клизање - ЕП - реприза
Ватерполо-СП-реприза
Одбојка - ЕП (ж) - пренос
Фудбал - Куп Србије - пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
09:03:51
09:01:14
08:55:47
08:28:34
08:24:24
08:24:24
00:00:00
00:08:52
00:00:41
00:14:59
00:18:47
00:09:46
00:00:00
00:13:54
00:00:00
00:00:30
00:07:39
00:03:28
09:03:51
09:24:00
08:56:28
08:44:03
08:50:50
08:37:38
0,76
0,75
0,75
0,71
0,70
0,70
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Рукомет - ПС - реприза
Рукомет -Супер лига Србије
Тенис - Дејвис куп
Рукомет - ПС
Јелен супер лига - пренос
Фудбал - ЛШ - пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
07:59:15
07:38:53
07:26:23
07:25:46
07:17:19
07:10:06
00:06:16
00:15:49
00:20:04
00:18:38
00:05:33
00:04:50
00:02:32
00:10:23
00:04:33
00:08:46
00:02:13
00:00:00
08:08:03
08:05:05
07:51:00
07:53:10
07:25:05
07:14:56
0,67
0,64
0,62
0,62
0,61
0,60
РТС2
Кајак и кану - ЕП - пренос
Изузето
Изузето
06:58:45
00:06:48
00:00:00
07:05:33
0,58
- 138 -
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Јелен супер лига - снимак
Кошарка - ЕК - пренос
Одбојка СК (м) - реприза
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
06:49:55
06:21:59
06:20:46
00:00:00
00:16:36
00:07:40
00:00:00
00:10:35
00:02:06
06:49:55
06:49:10
06:30:32
0,57
0,53
0,53
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Тенис - Аустралија опен
Ватерполо - Светска лига
Тенис-Ролан Гарос-пренос
Фудбал - квал. ЕП (млади) - р.
Тенис - Хопман куп - пренос
Тенис - Сербиа опен - реприза
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
05:56:36
05:54:10
05:36:13
05:35:10
05:26:19
05:21:54
00:00:00
00:15:56
00:14:34
00:03:26
00:05:27
00:00:00
00:03:57
00:00:00
00:02:49
00:01:59
00:08:12
00:00:00
06:00:33
06:10:06
05:53:36
05:40:35
05:39:58
05:21:54
0,50
0,49
0,47
0,47
0,45
0,45
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Клизање - ЕП - пренос
Одбојка - КС - пренос
Кошарка - пр.турнир за ЕП - п
Кошарка - КРК - пренос
Одбојка - СП - пренос
Фудбал - Јелен супер лига (с)
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
05:15:45
05:07:51
05:03:36
05:00:57
04:56:09
04:54:55
00:03:54
00:14:54
00:14:19
00:19:10
00:08:04
00:04:32
00:11:55
00:03:45
00:09:59
00:10:59
00:02:25
00:00:00
05:31:34
05:26:30
05:27:54
05:31:06
05:06:38
04:59:27
0,44
0,43
0,42
0,42
0,41
0,41
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Одбојка (ж) - Евролига-пренос
Фудбал - квалификације за ЕП
Одбојка СК (м) - снимак
Кошарка - КРК - реприза
Тенис - ФЕД куп - пренос
Кошарка - Куп 6 нација-реприза
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
04:49:54
04:44:15
04:44:03
04:19:46
03:44:58
03:42:21
00:11:39
00:05:24
00:08:03
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:03:51
00:03:47
00:03:56
00:00:00
00:06:17
00:00:00
05:05:24
04:53:26
04:56:02
04:19:46
03:51:15
03:42:21
0,40
0,40
0,40
0,36
0,31
0,31
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Ватерполо-Светска лига-снимак
Рукомет СП (ж) - квалификације
Ватерполо-СП-пренос
Тенис-Ролан Гарос-преглед дана
Кошарка - СП - пренос
М.фудбал - "Играјмо за 16" пр.
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
03:39:41
03:38:36
03:36:33
03:28:07
03:25:31
03:24:46
00:00:00
00:06:48
00:11:27
00:00:00
00:00:00
00:00:19
00:00:00
00:02:10
00:00:25
00:00:00
00:07:56
00:00:00
03:39:41
03:47:34
03:48:25
03:28:07
03:33:27
03:25:05
0,31
0,30
0,30
0,29
0,29
0,29
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Јелен супер лига - реприза
Рукомет- Трофеј Србије-реприза
Кошарка - ЕК - реприза
Кошарка - Куп 6 нација-пренос
Фудбал-пријатељска-реприза
Рукомет - Финале Купа Србије
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
03:21:00
03:20:30
03:14:22
03:11:03
03:10:32
03:08:53
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:10:57
00:00:00
00:03:06
00:00:00
00:03:28
00:00:00
00:07:42
00:00:00
00:09:04
03:21:00
03:23:58
03:14:22
03:29:42
03:10:32
03:21:03
0,28
0,28
0,27
0,27
0,27
0,26
РТС2
Кошарка - Супер лига - реприза
Изузето
Изузето
03:07:51
00:00:00
00:00:00
03:07:51
0,26
- 139 -
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Одбојка(ж) КС - реприза
Фудбал:Квалификације-ЛШ-реп
Рукомет- Трофеј Србије- пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
03:05:20
03:04:33
02:57:37
00:00:00
00:00:00
00:12:15
00:00:00
00:00:00
00:05:53
03:05:20
03:04:33
03:15:45
0,26
0,26
0,25
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Одбојка - КС - реприза
Одбојка (м) - ПС - снимак
Одбојка(ж) КС - пренос
Рукомет - Челенџ куп - реприза
Одбојка (ж) - ПС - реприза
Одбојка - ЕП (ж) - снимак
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
02:56:30
02:53:59
02:53:18
02:50:59
02:44:52
02:41:29
00:00:00
00:07:35
00:11:01
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:01:57
00:00:00
00:00:00
00:00:00
02:56:30
03:01:34
03:06:16
02:50:59
02:44:52
02:41:29
0,25
0,24
0,24
0,24
0,23
0,23
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Одбојка (ж) - Евролига-реприза
Кајак и кану - ЕП - реприза
Одбојка СК (м) - пренос
Тенис - АТП Кремљ куп - снимак
Тур д Франс - снимак
Фудбал - Супер куп Европе
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
02:26:04
02:22:26
02:15:33
02:00:04
01:59:03
01:59:03
00:00:00
00:00:00
00:01:36
00:00:00
00:03:14
00:07:29
00:00:00
00:00:00
00:04:07
00:00:00
00:00:00
00:00:00
02:26:04
02:22:26
02:21:16
02:00:04
02:02:17
02:06:32
0,20
0,20
0,19
0,17
0,17
0,17
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Кошарка - Супер лига - пренос
Фудбал-пријатељска-млади
Фудбал-ЕП-млади реприза
Фудбал -ЕП- млади
Фудбал-Квалификације за ЛЕ
Кошарка - квал. за ЕЛ - пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
01:57:07
01:48:33
01:47:53
01:45:36
01:45:07
01:44:21
00:07:52
00:05:39
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:05:49
00:05:16
00:01:07
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:25
02:10:15
01:55:19
01:47:53
01:45:36
01:45:07
01:50:35
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Фудбал - Супер куп - реприза
Рукомет - ЕП
Одбојка - СП - реприза
Рукомет - Србија:Аустрија
Рукомет - СК Србије - реприза
Одбојка (ж) - ПС - пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
01:41:47
01:40:27
01:40:12
01:39:23
01:38:07
01:37:57
00:00:00
00:05:40
00:00:00
00:04:18
00:00:00
00:05:24
00:00:00
00:02:16
00:00:00
00:01:09
00:00:00
00:01:11
01:41:47
01:48:23
01:40:12
01:44:50
01:38:07
01:44:32
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Рукомет -СК
Мали фудбал - ЛШ (пренос)
Кошарка (ж) - ЕП - реприза
Кошарка (ж) - ЕП - пренос
Кошарка - пр. турнир за ЕП (р)
Рукомет - Челенџ куп - пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
01:37:18
01:34:18
01:31:33
01:28:24
01:25:14
01:24:44
00:03:29
00:00:00
00:00:00
00:05:56
00:00:00
00:02:05
00:00:45
00:00:00
00:00:00
00:04:04
00:00:00
00:00:00
01:41:32
01:34:18
01:31:33
01:38:24
01:25:14
01:26:49
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
РТС2
Рукомет - Срб.-Аустр. - снимак
Изузето
Изузето
01:24:12
00:00:00
00:00:00
01:24:12
0,12
- 140 -
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Рукомет ЕП (ж) - квалификације
Кошарка - Супер лига - снимак
Рукомет РРЛ (ж) - пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
01:24:05
01:23:56
01:18:55
00:00:56
00:06:34
00:02:47
00:00:00
00:00:29
00:01:29
01:25:01
01:30:59
01:23:11
0,12
0,12
0,11
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Кикбокс - Светски Гран при
Одбојка - Евролига
Стони тенис-Ц.З.-Банат-пренос
Рукомет - ЕП - реприза
Стони тенис - СЛ - снимак
Бокс - ВБЦ - пренос
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
01:16:39
01:14:07
01:11:38
01:08:43
01:03:49
00:59:35
00:00:00
00:05:45
00:01:54
00:00:00
00:02:18
00:00:00
00:00:00
00:00:51
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
01:16:39
01:20:43
01:13:32
01:08:43
01:06:07
00:59:35
0,11
0,10
0,10
0,10
0,09
0,08
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Рукомет РРЛ (ж) - реприза
Отварање спец. олимп. (ПСДГ)
Рукомет - Супер лига Срб. - р
Одбојка на песку (м) - снимак
Одбојка на песку (ж) - пренос
Кошарка - СП - реприза
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
00:59:22
00:58:47
00:56:29
00:54:59
00:45:43
00:45:32
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:02:24
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:59:22
00:58:47
00:56:29
00:57:23
00:45:43
00:45:32
0,08
0,08
0,08
0,08
0,06
0,06
Пливање - ЕП
Стони тенис - СЛ - реприза
БП у стоном тенису
ЈПЕ у скоковима у воду
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
00:35:12
00:34:46
00:14:32
00:12:17
49.19:26:56
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
1.04:38:14
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
09:41:27
00:35:12
00:34:46
00:14:32
00:12:17
51.09:46:37
0,05
0,05
0,02
0,02
100
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
УКУПНО
На програму РТС2 укупно је емитовано 49 дана 19 сати 26 минута и 56 секунди спортских преноса, односно 13,93% од укупног емисионог
времена (види: Табела 35, на стр. 72).
Спортски преноси представљају врсту садржаја коју Закон о радиодифузији изузима из укупног годишњег времена емитованог програма,
те их је могуће посматрати само у укупном емисионом времену.
Висока процентуална заступљеност спортских преноса, међу свим врстама садржаја, у укупном емисионом времену оправдава овакву
анализу.
- 141 -
РТС2
ПРОГРАМ НАМЕЊЕН СПЕЦИФИЧНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА
Статистика програма за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ПРОГРАМ НАМЕЊЕН СПЕЦИФИЧНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА
врста језика и врста продукције
Табела 66
Назив
емитера
РТС2
РТС2
Назив емисије
Врста садржаја
(жанр)
Врста
језика
Врста
продукције
Трајање
Трајање
реклама
Трајање промо
у емисији
Укупно
трајање
%
УЧЕШЋА
Страна
Страна
02:03:50
01:41:46
00:06:01
00:07:25
00:01:56
00:01:36
02:11:47
01:50:47
0,02
0,02
0,04
Домаћа
00:03:32
00:00:00
00:00:00
00:03:32
Независна
Независна
Независна
17:25:28
12:14:03
01:17:23
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
17:25:28
12:14:03
01:17:23
0,00
0,00
0,20
0,14
0,02
Независна
Независна
00:47:55
00:26:15
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:47:55
00:26:15
РТС2
Музика срца (ПСДГ)
Филмски програм
Страни
Сломљено цвеће (ПСДГ)
Филмски програм
Страни
Емисије ПСДГ стране продукције на страном језику
Културно Биоскоп за слепе(ПСДГ)
уметнички
Српски
Емисије ПСДГ домаће продукције на српском језику
Време одлуке (ПСДГ)
Информативни
Српски
Повратак (ПСДГ)
Информативни
Српски
Џоинт програм (ПСДГ)
Информативни
Српски
Бајке на знаковном јез.
(ПСДГ)
Дечји
Српски
Заједно (ПСДГ)
Документарни
Српски
Емисије ПСДГ независне продукције на српском језику
Грађанин (ПСДГ)
Информативни
Српски
Сопствена
1.00:15:43
00:00:00
00:00:00
1.00:15:43
0,01
0,01
0,37
0,28
РТС2
Место за нас (ПСДГ)
Српски
Сопствена
09:05:10
00:00:00
00:00:00
09:05:10
0,11
РТС2
РТС2
Знакопис (ПСДГ)
Мансарда (ПСДГ)
Српски
Српски
Сопствена
Сопствена
04:58:08
02:16:11
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
04:58:08
02:16:11
0,06
0,03
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Пут хуманизма (ПСДГ)
Информативни
Српски
Живети заједно (ПСДГ)
Документарни
Српски
Боље да знаш (ПСДГ)
Информативни
Српски
Најлепше бајке света (ПСДГ) Дечји
Српски
Емисије ПСДГ сопствене продукције на српском језику
Биоскоп за слепе (ПСДГ)
Филмски програм
Српски
Сопствена
Сопствена
Сопствена
Сопствена
02:00:44
00:59:45
00:39:44
00:10:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
02:00:44
00:59:45
00:39:44
00:10:00
Страна
05:31:08
00:23:12
00:04:44
05:59:04
0,02
0,01
0,01
0,00
0,52
0,06
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Информативни
Културно уметнички
Дечји
- 142 -
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
РТС2
Друштво мртвих
песника(ПСДГ)
Филмски програм
Српски
Емисије ПСДГ стране продукције на српском језику
Културако аресипе (ПСДГ)
Информативни
Ромски
Романе ђила (ПСДГ)
Музички програм
Ромски
Амен Ађес (ПСДГ)
Информативни
Ромски
Културно Културако аресипе (ПСДГ)
уметнички
Ромски
Емисије ПСДГ домаће продукције на ромском језику
Страна
02:03:45
00:08:14
00:01:53
02:13:52
Домаћа
Домаћа
Домаћа
2.06:33:42
1.01:04:25
10:33:26
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
2.06:33:42
1.01:04:25
10:33:26
Домаћа
01:05:58
00:00:00
00:00:00
01:05:58
Премијере емисија ПСДГ
РТС2
Отварање спец. олимп.
(ПСДГ)
Спортски преноси
Изузето
РТС2
Повратак (ПСДГ)
Информативни
Изузето
РТС2
Време одлуке (ПСДГ)
Информативни
Изузето
РТС2
Џоинт програм (ПСДГ)
Информативни
Изузето
РТС2
Заједно (ПСДГ)
Документарни
Изузето
РТС2
Место за нас (ПСДГ)
Информативни
Изузето
РТС2
Грађанин (ПСДГ)
Изузето
РТС2
РТС2
Знакопис (ПСДГ)
Ходници жути, пурпур...
(ПСДГ)
Информативни
Културно уметнички
Културно уметнички
РТС2
Мансарда (ПСДГ)
Дечји
Изузето
РТС2
Боље да знаш (ПСДГ)
Информативни
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето
Изузето независна
Изузето независна
Изузето независна
Изузето независна
Изузето сопствена
Изузето сопствена
Изузето сопствена
Изузето сопствена
Изузето сопствена
Изузето сопствена
УКУПНО
- 143 -
0,02
0,09
0,64
0,29
0,12
0,01
1,06
2,09
00:58:47
00:00:00
00:00:00
00:58:47
0,01
11:21:40
00:00:00
00:00:00
11:21:40
0,13
06:12:42
00:00:00
00:00:00
06:12:42
0,07
01:19:33
00:00:00
00:00:00
01:19:33
0,02
00:26:14
00:00:00
00:00:00
00:26:14
0,01
11:21:27
00:00:00
00:00:00
11:21:27
0,13
05:02:41
00:00:00
00:00:00
05:02:41
0,06
03:37:37
00:00:00
00:00:00
03:37:37
0,04
01:59:23
00:00:00
00:00:00
01:59:23
0,02
01:58:25
00:00:00
00:00:00
01:58:25
0,02
01:33:36
00:00:00
9.09:10:06
00:44:52
00:00:00
01:33:36
Репризе емисија ПСДГ
00:10:09 9.10:05:07
0,02
0,53
2,62
РТС2
На другом програму Радио - телевизије Србије, у посматраном периоду, за 2011. годину, укупно (премијерно и репризно) емитовано је 09
дана 09 сати 10 минута и 06 секунди Програма намењеног Специфичним Друштвеним Групама.
Изражен у процентима ПСДГ износи 2,62% од укупног емисионог времена програма РТС2. Овај податак показује однос емитера према
обавезама од општег интереса у области јавног радиодифузног сервиса које су прецизиране у члану 78 став 2 Закона о радиодифузији:
„У циљу остваривања општег интереса у области јавног радиодифузног сервиса, утврђеног овим законом, поред општих обавеза емитера
у односу на програмске садржаје из члана 68. овог закона, носиоци јавног радиодифузног сервиса дужни су да:
2) „производе и емитују програме намењене свим сегментима друштва, без дискриминације, водећи при том рачуна нарочито о
специфичним друштвеним групама као што су деца и омладина, мањинске и етничке групе, хендикепирани, социјално и здравствено
угрожени, глувонеми (са обавезом паралелног емитовања исписаног текста описа звучног сегмента радње и дијалога), и др.“
* Програм намењен специфичним друштвеним групама посебно је означен овом приликом, не да би се анализирао као врста садржаја, већ као
количина програма - емисија којима Радио-телевизија Србије испуњава своју законску обавезу према члану 78 став 2 Закона о радиодифузији.
- 144 -
РТС2
СТАТИСТИКА ПРЕКРШАЈА
Прекршаји који се односе на неиспуњавање обавеза носиоца јавног радиодифузног сервиса у остваривању општег интереса, за 2011.
годину. Забележени су прекршаји Кодекса (укупно 952), од којих је најчешћи прекршај одељка 10 став 1 - Заштита српског језика (938
пута) и углавном се односи на употребу латиничног писма.
Одељак 10 став 1 Кодекса:
Упутствo које се односи на употребу језика у програмима радија и телевизије
Емитери морају да воде рачуна о језику који се користи у јавној сфери, о његовој етичкој и политичкој коректности, али и о граматичкој
исправности и чистоти.
2) Заштита српског језика. Емитер је обавезан да производи и емитује програм на стандардном књижевном српском језику. Програме
који су произведени на страним језицима емитер је дужан да преведе на српски језик. Установе јавног радиодифузног сервиса имају
обавезу да сав сопствени писани садржај (укључујући и телетекст) емитују на ћириличном писму, осим ако је оригинални
документ на латиници или неком другом писму. Купљени страни или играни програми морају да се титлују ћирилицом или
синхронизују на српски језик. Ове обавезе не односе се на емитере који производе и емитују програм намењен националним
мањинама и програме установа јавног радиодифузног сервиса на језицима мањина.
Статистика прекршаја за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
ПРЕКРШАЈИ КОДЕКСА
Табела 67
Назив
емитера
Врста
aкта
Основ закон
Скраћени опис
Број
појављивања
РТС2
Кодекс
одељак 10 став 1 Кодекса
Заштита српског језика
РТС2
Кодекс
одељак 4 став 2 Кодекса
Наркоманија, пушење, алкохол, коцка.
6
РТС2
Кодекс
одељак 3 став 2 Кодекса
Обавеза посебне најаве или означавања програма који могу угрожавати децу
и омладину.
3
РТС2
Кодекс
одељак 13 став 2 Кодекса
Означавање спонзорисаних емисија.
2
РТС2
Кодекс
одељак 3 став 1 Кодекса
Обавеза емитовања одређених садржаја само у доба када деца и омладина
не би требало да прате програме радија и телевизије
2
РТС2
Кодекс
одељак 4 став 3 Кодекса
Регулисање приказивања сцена насиља, убистава, масакра и катастрофа
Укупно
938
1
952
- 145 -
РТС1 и РТС2 УКУПНО
- 146 -
РТС УКУПНО
Статистика програма за период 01.01.2011. – 31.12.2011.
Жанровска структура
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
РТС 1 и РТС 2 (укупно)
Табела 68
Назив емитера
Врста садржаја (жанр)
% УЧЕШЋА
РТС
Информативни
40,06
РТС
Филмски програм
10,12
РТС
Документарни
9,69
РТС
Музички програм
7,85
РТС
Серијски програм
6,75
РТС
Дечји
6,57
РТС
Научно - образовни
6,14
РТС
Забавни
5,30
РТС
Културно - уметнички
3,47
РТС
Спортски програм
2,83
РТС
УКУПНО
Верски
Информативни
Филмски програм
5,30% 3,47% 2,83%
Документарни
1,23%
Музички програм
Серијски програм
6,14%
6,57%
40,06%
6,75%
Дечји
Научно - образовни
Забавни
7,85%
Културно - уметнички
9,69%
1,23
10,12%
Спортски програм
Верски
100,00
- 147 -
РТС УКУПНО
Статистика програма за период 01.01.2011. – 31.12.2011.
Жанровска структура
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
РТС 1 и РТС 2 (укупно)
Табела 69
Информативни
Назив
емитера
РТС
Врста садржаја
(жанр)
% УЧЕШЋА
Информативни
24,74
РТС
Серијски програм
11,81
РТС
Документарни
11,74
РТС
Спортски преноси
8,85
РТС
Филмски програм
8,45
РТС
Музички програм
6,70
РТС
Научно - образовни
6,12
РТС
Дечји
4,52
РТС
Забавни
4,27
РТС
ЕПП
3,83
РТС
Културно - уметнички
3,52
РТС
Спортски програм
1,84
РТС
Верски
1,57
РТС
Промо
1,36
РТС
ТВ продаја
0,69
УКУПНО
Серијски програм
11,81%
11,74%
Документарни
8,85%
8,44%
6,70%
24,74%
6,12%
Спортски преноси
Филмски програм
Музички програм
Научно - образовни
Дечји
0,69%
4,52%
1,84%
3,52%
1,36% 1,57%
3,83% 4,27%
Забавни
ЕПП
Културно - уметнички
Спортски програм
Верски
Промо
ТВ продаја
100,00
- 148 -
РТС УКУПНО
Статистика програма за период 01.01.2011. – 31.12.2011.
% УЧЕШЋА ПО ВРСТИ ПРОДУКЦИЈЕ
УКУПНО ГОДИШЊЕ ВРЕМЕ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМА
РТС 1 и РТС 2 (укупно)
Табела 70
Назив емитера
РТС
РТС
РТС
РТС
УКУПНО
Врста продукције
Сопствена
Страна
Независна
Домаћа
% УЧЕШЋА
66,10
25,15
6,82
1,94
1,94%
6,82%
25,15%
100,00
66,10%
Сопствена
- 149 -
Страна
Независна
Домаћа
РТС УКУПНО
Статистика програма за период 01.01.2011. – 31.12.2011.
Жанровска структура
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
ОДНОС ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА
РТС 1 и РТС 2 (укупно)
Табела 71
Назив емитера
Врста продукције
% УЧЕШЋА
РТС
Сопствена
35,03
РТС
Страна
13,33
РТС
Независна
3,61
РТС
Домаћа
1,03
РТС
ПРЕМИЈЕРЕ
52,99
РТС
Репризе - сопствена
19,21
РТС
Изузето и репризе СП
15,27
РТС
Репризе - страна
6,73
РТС
Репризе - независна
5,17
РТС
Репризе - домаћа
0,63
РТС
УКУПНО
РЕПРИЗЕ
25,03%
11,03%
31,49%
8,47%
5,25%
13,44%
1,04%
47,01
1,97%
100,00
2,29%
Сопствена
Независна
Репризе - сопствена
Репризе - страна
- 150 -
Страна продукција
Домаћа
Изузето и репризе СП
Репризе - независна
РТС УКУПНО (РТС1, РТС2, РТС САТ и РТС Digital)
- 151 -
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
Жанровска структура
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
РТС 1, РТС 2, РТС САТ И РТС Digital (упоредно и укупно) у 2011.
Табела 72
Врста садржаја (жанр)
Назив емитера
Информативни програм (упоредно)
∑ Информативни програм
Музички програм (упоредно)
∑ Музички програм
Документарни програм (упоредно)
∑ Документарни програм
Културно-уметнички програм (упоредно)
∑ Културно-уметнички програм
Серијски програм (упоредно)
∑ Серијски програм
Трајање
% УЧЕШЋА
РТС1
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
∑ РТС
РТС1
112.03:25:52
63.13:47:42
145.18:07:00
0.01:55:00
321.13:15:35
7.05:28:28
31,79
17,78
39,95
0,02
22,82
2,05
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
∑ РТС
РТС1
РТС2
40.09:20:50
33.07:32:00
192.07:30:00
273.05:51:18
30.04:23:08
53.05:38:24
11,30
9,13
52,69
19,17
8,55
14,89
РТС САТ
РТС Digital
∑ РТС
РТС1
РТС2
РТС САТ
43.12:13:00
36.15:27:00
163.13:41:32
20:18:31
24.03:17:59
15.07:29:00
11,92
10,04
11,58
0,24
6,75
4,20
РТС Digital
∑ РТС
РТС1
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
94.21:29:00
135.04:34:30
71.09:20:58
12.11:19:17
31.00:09:00
0.10:09:00
26,00
9,49
20,23
3,49
8,50
0,12
∑ РТС
115.06:58:15
8,25
РТС1
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
∑ РТС
РТС1
49.14:15:01
10.09:31:20
6.09:12:00
12.04:41:00
78.13:39:21
22.03:24:41
14,06
2,91
1,75
3,34
5,62
6,28
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
∑ РТС
РТС1
РТС2
8.04:30:45
41.23:36:00
6.21:43:00
79.05:14:26
2.20:56:59
40.15:01:18
2,29
11,50
1,89
5,60
0,81
11,36
РТС САТ
РТС Digital
∑ РТС
РТС1
РТС2
РТС САТ
15.04:08:00
16.16:33:00
75.08:39:17
13.01:42:12
49.19:26:56
7.07:00:00
4,16
4,57
5,33
3,70
13,93
2,00
РТС Digital
∑ РТС
РТС1
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
0.04:30:00
60.08:39:08
9.11:03:09
22.15:28:38
3.07:55:00
3.05:42:00
0,05
5,02
2,68
6,33
0,91
0,87
∑ Дечји програм
∑ РТС
∑ ЕПП
РТС1
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
∑ РТС
38.16:08:47
17.08:47:09
9.20:57:30
8.08:28:00
Ø
35.14:12:39
2,75
4,92
2,76
2,29
Ø
2,54
4.03:23:20
8.21:29:56
4.13:34:00
1,17
2,49
1,29
Филмски програм (упоредно)
∑ Филмски програм
Забавни програм (упоредно)
∑ Забавни програм
Научно-образовни програм (упоредно)
∑ Научно-образовни програм
Спортски преноси (упоредно)
∑ Спортски преноси
Дечји програм (упоредно)
ЕПП (упоредно)
РТС1
РТС2
РТС САТ
Спортски програм (упоредно)
- 153 -
РТС Digital
∑ РТС
РТС1
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
Ø
17.14:27:16
2.06:29:45
8.20:57:31
4.01:10:00
1.06:45:00
Ø
1,26
0,64
2,48
1,10
0,35
∑ Верски програм
∑ РТС
∑ Промо
РТС1
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
∑ РТС
16.11:22:16
6.03:56:06
3.11:36:27
4.16:08:00
0.03:36:00
14.11:16:33
1,16
1,75
0,97
1,28
0,04
1,03
∑ ТВ Продаја
УКУПНО ТРАЈАЊЕ СВИХ ВРСТА САДРЖАЈА СВИХ КАНАЛА РТС
РТС1
РТС2
РТС САТ
РТС Digital
∑ РТС
∑ РТС
3.22:31:22
22:33:35
Ø
Ø
4.21:04:57
3;335.01:05:50
∑ Спортски програм
Верски програм (упоредно)
Промо (упоредно)
ТВ продаја (упоредно)
- 154 -
1,12
0,26
Ø
Ø
0,35
100,00
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
Жанровска структура
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
РТС 1, РТС 2, РТС САТ И РТС Digital у 2011.
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
РТС1
РТС2
РТС САТ
- 155 -
РТС Digital
Статистика програма за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
Информативни програм
Жанровска структура
Музички програм
УКУПНО ЕМИСИОНО ВРЕМЕ
РТС (укупно)
Документарни програм
Културно-уметнички
програм
Серијски програм
1,14%
2,70%
2,49% 1,24% 1,01%
0,34%
Филмски програм
4,93%
22,38%
Забавни програм
5,23%
Научно-образовни
програм
Спортски преноси
5,49%
5,51%
18,80%
8,09%
Дечји програм
ЕПП
Спортски програм
9,31%
11,36%
Верски програм
Промо
ТВ Продаја
Радио-телевизија Србије на четири своја канала (РТС1, РТС2, РТС САТ и РТС Digital) емитовала је у 2011. години 34321 сат 05 минута и 50
секунди (односно 3 године 335 дана 1 сат 5 минута и 50 секунди) укупног програма (премијерног и репризног свих врста продукција).
- 156 -
III поглавље
- 157 -
ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ РТС-А
У складу са обавезама Јавног сервиса у остваривању општег интереса у области радио-дифузије, Служба за анализу, за потребе овог
Извештаја, затражила је од емитера списак непрофитних уговора који су за предмет имали спровођење друштвено одговорних акција.
Такође, затражен је списак хуманитарних акција и кампања у 2011. години чија се реализација огледала у продукцији програма у складу са
предметом уговора или темом акције.
непрофитни уговори закључени током 2011. године
1) 23.11.2011. РТС –Министарство рада и социјалне политике
– вођење кампање у оквиру пројекта „Борба против сексуалног и родно заснованог насиља“ (промотивни спотови Министарства)
2) 11.07.2011. РТС – Јеврејски центар за програме из културе и уметности
– медијска промоција ETHNO FUSION FEST
3) 11.07.2011- РТС – SNAR GROUP D.O.O.
– медијска промоција VII дечији сајам
4) 11.07.2011. РТС – САВА ЦЕНТАР
– снимање и емитовање и медијска подршка манифестације „Европска смотра српског фолклора“
5) 19.07.2011. РТС – Агенција M.FACTORY P.A.A.A.
– ангажовање Симфонијског оркестра и Хора РТС за реализацију свечане манифестације у Вишеграду поводом постављања каментемељца за изградњу Каменграда
6) 19.07.2011. РТС – Нишка епархија – Саборна црква
– концерт Хора РТС у Саборној цркви у Нишу у оквиру Фестивала духовне музике „Музички едикт“
7) 20.07.2011. РТС – Отворени универзитет Суботица
– медијска промоција Фестивала европског филма – Палић
8) 20.07.2011. РТС – Музичка омладина Београда
- 158 -
– пословно-програмска сарадња везана за снимање и емитовање концерта „Видовдански концерт“, где наступају руски хорови, ансамбли
добошара, певачке и плесачке групе и солисти Козачког кадетског корпуса из Русије
9) 22.07.2011. РТС – У.Т.Р. Каштел АД - Ечка
– сарадња на реализацији квиза „С књигом на пут“ у оквиру серијала „Књига утисака“
10) 03.08.2011. РТС – Културни центар Велико Градиште
- ангажовање Народног оркестра РТС за реализацију концерта „Царевчеви дани“
11) 15.08.2011. РТС – Нишки културни центар
- пословно-медијска сарадња у вези са организацијом и реализацијом 46 фестивала „Филмски сусрети Ниш 2011“
12) 16.08.2011. РТС –НИШВИЛ Д.О.О.
- медијска промоција Међународног џез фестивала „Нишвил 2011“
13) 16.08.2011. РТС – Издавачки центар Матице српске
- програмска подршка и промоција Другог кола капиталног дела „Десет векова српске књижевности“
14) 18.08.2011. РТС – Народна библиотека Ужице
-регулисање међусобних права и обавеза у вези са издавањем књиге „Прича о шаптачу“, посвећена Милану Марковићу-Баћи, чувеном
шаптачу Народног позоришта у Београду
15) 24.08.2011. РТС – Дечији културни центар, Београд
- сарадња на реализацији ТВ снимања, емитовања и медијске подршке међународне манифестације „Радост Европе“
16) 26.08.2011. РТС – MEDIA POOL, Београд
- медијско партнерство на пројекту „Помозимо прву банку хуманог (мајчиног) млека у Србији“
17) 06.09.2011. РТС – Дом културе „Стеван Мокрањац“, Неготин
- пословно-програмска сарадња у вези са медијском подршком 46. фестивала „Мокрањчеви дани“ у Неготину
18) 19.09.2011. РТС – MEDIAPONT VS, Београд
- пословно-програмска сарадња у вези реализације серијала „Без визе“ , социјалног путописа који се бави животом у ЕУ и српском
дијаспором, тражећи најбоље начине за културну и економску сарадњу
- 159 -
19) 20.09.2011. РТС – СКЦ Београд
- медијска промоција „Деветог међународног салона стрипа“ у Београду
20) 27.09.2011. РТС – Организација „Деца Палилуле“
- медијска промоција манифестације „Креда црта маштом“, која се одржава у Дому народне скупштине РС
21) 12.05.2011. РТС – Организација „Деца Палилуле“
- пословно-програмска сарадња у вези снимања и емитовања манифестације „Дечије васкршње чаролије“
22) 11.05.2011. РТС –Министарство одбране –Уметнички ансамбл Министарства одбране
- пословно-програмска сарадња поводом снимања и емитовања концерта „Пролеће у Београду“
23) 12.04.2011. РТС – ФОКУС –Фондација за омладинску културу и стваралаштво, Суботица
- медијска промоција 11 Међународног музичког фестивала Trenchtown у Суботици
24) 07.10.2011. РТС – Југоконцерт – установа за музичко-сценску делатност
- пословно-програмска сарадња на снимању и емитовању 43. Београдских музичких свечаности – БЕМУС
25) 13.10.2011. РТС – Митрополија црногорско-приморска, Црна Гора
- закуп медијског простора за промоцију 4 књиге дневника и текстова митрополита црногорско-приморског Амфилохија о Косову
„Поменик новог косовског страдања“
26) 14.10.2011. РТС – ДК „Стеван Мокрањац“, Неготин
- учешће Хора РТС на извођењу дела „Мокрањчеве руковети“
27) 25.10.2011. РТС – Задужбина Илије М. Коларца
- пословно-програмска сарадња на снимању и емитовању два концерта „Великани музичке сцене“ (концерт Николаја Лугарског и квартета
Бестер)
28) 27.10.2011. РТС – „МЕЛОДИ“ Хор и студио за духовну музику
- програмска сарадња на снимању и емитовању концерта Хора и студија за духовну музику „Мелоди“ на Коларцу
- 160 -
29) 28.10.2011. РТС У.П.Г. „НОЋ МУЗЕЈА“
- медијска промоција 5 Фестивала науке у Београду
30) 28.10.2011. РТС –Удружење „Шпански борци 1936-1939“
- уступање права Удружењу на производњу и штампање CD са музичким нумерама у промотивне сврхе поводом обележавања 75 година
Шпанског грађанског рата.
списак хуманитарних акција и кампања реализованих током 2011. године
-Нaциoнaлнa мeдиjскa кaмпaњa и aкциja „Прoдужи живoт“
Нoвинaри Инфoрмaтивнoг прoгрaмa зaпoчeли су инициjaтиву пoдршкe зaвeштaњу oргaнa. Прojeкaт je прихвaтилo Mинистaрствo здрaвљa и
Влaдa Србиje. Кaмпaњa сe oдвиja вeћ шeсту гoдину у кoнтинуитeту, a свe вишe грaдђaнa из читaвe Србиje пoтписaлo je дoнoрскe кaртицe.
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1196370/Novo+srce+za+Tijanu.html
-Нaциoнaлнa мeдиjскa кaмпaњa "Рaстимo зajeднo", сa УНИЦEФ-oм и Mинистaрствoм рaдa и сoциjaлнe пoлитикe
Циљ: дa сe ствoри систeм пoдршкe у друштву кojи ћe oмoгућити дa дeцa сa инвaлидитeтoм, умeстo у дoму, рaсту у пoрoдици.
Кaмпaњa je рeaлизoвaнa нa TВ прoгрaмимa РTС и прoгрaмимa Рaдиo Бeoгрaдa, укупнo шeст мeсeци у кoнтинуитeту.
http://www.rts.rs/page/rts/sr/akcije+i+kampanje/news/1514/Rastimo+zajedno.html
- Прojeкaт пoдршкe нaрoду Jaпaнa, пoслe зeмлoтрeсa “Љубaв у твoм срцу”
Oсим aпeлoвaњa нa нoвчaну пoмoћ нaрoду Jaпaнa прeкo жирo рaчунa Црвeнoг крстa Србиje, ПГП РTС je снимиo музички диск у жељи дa
oвoм пeсмoм пoдржe приjaтeљску зeмљу и дa грaђaни дajу дoпринoс, у склaду сa мoгућнoстимa- дoбрoвoљним дoнaциjaмa, слaњeм СMС
пoрукe.
http://www.rts.rs/page/rts/sr/akcije+i+kampanje/story/1630/Vesti/896422/Ljubav+u+tvom+srcu.html
- Кoнтинуирaнa мeдиjскa пoдршкa нaциoнaлнoм прojeкту “Шкoлa бeз нaсиљa”
УНИЦEФ у сaрaдњи сa нaдлeжним министaрствимa, Сaвeтoм зa прaвa дeтeтa Влaдe Рeпубликe Србиje, Зaвoдoм зa унaпрeђивaњe
oбрaзoвaњa и вaспитaњa и лoкaлнoм сaмoупрaвoм вeћ шeст гoдинa спрoвoди у Србиjи прoгрaм „Шкoлa бeз нaсиљa". У прojeкaт je дo сaдa
укључeнo 202.900 учeникa и 14.400 нaстaвникa у 210 шкoлa, у 65 мeстa у Србиjи.
http://www.rts.rs/page/rts/sr/akcije+i+kampanje/story/1630/Vesti/912432/Za+%C5%A1kolu+bez+nasilјa.html
- Хумaнитaрни кoнтaкт шoу прoгрaм „Teлeтoн“- нaмeњeн изгрaдњи првoг Инклузивнoг сeрвиснoг цeнтрa зa дeцу сa смeтњaмa у рaзвojу
прeдшкoлскoг узрaстa
Пaртнeри Цeнтaр зa дeчjу и сoциjaлну зaштиту грaдa Бeoгрaдa и Рajфajзeн бaнкa (дoнaциja oд 100. 000 eврa).
http://www.rts.rs/page/rts/sr/akcije+i+kampanje/story/1630/Vesti/867960/Prvi+inkluzivni+servisni+centar+u+Srbiji.html
- 161 -
-Jaвни пoзив РTС „Tрaжимo 100 млaдих стручњaкa“- прojeкaт стручнoг oспoсoбљaвaњa фaкултeтски oбрayoвaних млaдих људи, пoдршкa
вoлoнтeризму (3 мeсeцa плaћeнe прaксe) и дoпринoс зaпoшљaвaњу (стo млaдих људи бићe зaпoслeнo нa брojним пoзициjaмa у мeдиjскoм
систeму РTС-a)
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Posao/story/1670/Javni+poziv/1190886/Nova+TV+lica+RTS-a.html
- Oд 1991. гoдинe у кoнтинуитeту рeaлизује се „КРOС РTС“
Нaјмaсoвнијa спoртскa прирeдбa у југoистoчнoм дeлу Eврoпe, oдвиja сe тoкoм читaвe гoдинe.
Гoдинe 2000. Крoс РTС-a мeњa физиoнoмију. Дoбијa јoш јeдaн дeo – „Нeкa трчи Србијa“ (дaнaс, „Крoс РTС-a крoз Србију). 7. aприлa 2001,
зaживeo јe и „Крoс РTС-a у дијaспoри“.
- 162 -
IV поглавље
- 163 -
ЗАКЉУЧЦИ
Испуњавање законских обавеза (РТС1 и РТС2)
Радио-телевизија Србије на оба своја канала (РТС1 и РТС2) испунила је обавезне квоте српског језика и сопствене продукције у
односу на укупно годишње време емитованог програма (члан 73 Закона о радиодифузији).
Према жанровској структури информативни програм најзаступљенија је врста садржаја на оба канала Радио-телевизије Србије.
Овом жанру припада готово половина (48,21%) укупног годишњег времена емитованог програма РТС1, односно близу трећина
(30,53%) укупног годишњег времена емитованог програма РТС2.
На РТС1 играни (филмски и серијски) програми заступљени су са 25% у односу на укупно годишње време емитованог програма, док
је преостала четвртина распоређена на све остале врсте садржаја које су законска обавеза јавног сервиса.
У укупном годишњем времену емитованог програма РТС2 документарни и научно-образовни програм, збирно, заступљени су са
25%.
Дечји и културно-уметнички програм значајније су заступљени у укупном годишњем времену емитованог програма РТС2, него на
РТС1.
Процентуалним учешћима наезависних продукција на РТС1 6,269%, а на РТС2 7,398% Радио-телевизија Србије није испунила
законом дефинисану квоту од 10% учешћа независних продукција у укупном годишњем времену емитованог програма (члан 74
Закона о радиодифузији).
Укупно емисионо време (РТС1 и РТС2)
Учешће премијерног програма РТС1 у 2011. години порасло је за 9%, са 60,77% у 2010. на 69,69% у 2011. години.
Учешће премијерног програма РТС2 у 2011. години порасло је за 3%, са 58,12% у 2010. на 60,87% у 2011. години.
Распоред жанрова у структури укупног емисионог времена, на РТС1 и на РТС2, веома је сличан распореду жанрова у структури
укупног годишњег времена емитованог програма оба ова канала.
Најзаступљенија врста садржаја на РТС1 и РТС2, како у укупном годишњем времену емитованог програма тако и у укупном
емисионом времену, јесте информативни програм.
У укупном годишњем времену емитованог програма РТС1 заступљеност серијског програма износи 10,57%, док је у укупном
емисионом времену ова врста садржаја, због репризних емитовања, дупло већа - 20,23%.
На РТС2 учешће спортских преноса у укупном емисионом времену износи 13,93%, те се тако ова врста садржаја налази на трећем
месту по заступљености жанрова на РТС2. Ова врста садржаја не улази у укупно годишње време емитованог програма.
- 164 -
Анализа свих емитованих ТВ програма Радио-телевизије Србије (РТС 1, РТС 2, РТС САТ И РТС Digital)
Сабирајући статистичке податке о програму РТС1 и РТС2 (који су резултат анализе програма Радио-телевизије Србије од стране Стручне
службе РРА) са подацима о емитованим програмским садржајима на РТС САТ и РТС Digital (достављени од стране емитера), добијена је
целовита слика о укупном емитованом програму Радио-телевизије Србије:
Информативни програм (22,82%) најзаступљенија је врста садржаја укупног емитованог програма РТС
За информативним програмом, према процентуалној заступљености, следе: музички (19,17%), документарни (11,58%) и културноуметнички програм (9,49%)
Све остале врсте садржаја заступљене су са вредностима мањим од 10% учешћа у укупном емитованом програму Радио-телевизије
Србије
- 165 -
Download

Izveštaj o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza Radio