VÝROČNÍ
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
ZPRÁVA
2013
UNICEF Česká republika
2013
Výroční zpráva 2013
Obsah
Slovo úvodem
3
Co se nám povedlo v roce 2013
4
Krizové situace v roce 2013
7
Krize v Sýrii
8
Tajfun na Filipínách
9
Přátelé dětí UNICEF
10
Multimediální kampaň
11
Kampaň Věřím v nulu
13
Projekt Face to Face
14
Adresné oslovení
15
Dárky pro život
21
Prodej zboží a dárků UNICEF
22
Adoptuj panenku a zachráníš dítě
24
Firemní spolupráce
26
Podporují nás
29
Charitativní akce UNICEF ČR
34
Přehled hospodaření za rok 2013
38
Pracovníci UNICEF
2 44
Milí přátelé a příznivci,
práce UNICEF je vedena s přesvědčením, že žádnému dítěti na světě by
nemělo být odepřeno právo na život, zdraví, vzdělání a osobní rozvoj.
Naše poslání zůstává již více než 65 let stejné: pomáhat dětem a jejich
rodinám v situacích přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů a
v oblastech, kde nefunguje ani základní zdravotní péče.
Částka 59 052 702 Kč, kterou se za loňský rok podílíme na celosvětových
programech, svědčí o tom, že Češi jsou schopni i na dálku soucítit a
poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují více než my.
Rok 2013 byl především rokem humanitárních krizí, ve kterých bez ohledu
na příčinu trpí vždy nejvíce ti nejzranitelnější – děti. Občanská válka v Sýrii,
eskalace konfliktu ve Středoafrické republice, ničivý tajfun na Filipínách –
to vše jsou situace, kde je zapotřebí okamžité pomoci. Na světě je jen
málo organizací, které jsou stejně jako UNICEF schopny zasáhnout řádově v hodinách kdekoliv na světě. Velký dík proto patří našim
pracovníkům a dobrovolníkům, kteří právě teď na mnoha místech nasazují vlastní životy, aby mohli rychle a účinně pomáhat dětem.
Stejně důležité jsou dlouhodobé rozvojové programy zaměřené na vzdělávání, osvětu a ochranu dětí, které - jak věříme - mohou mnohé ze
současných problémů lidstva natrvalo vyřešit. Jsme vděční za to, že tisíce lidí v České republice stejně jako my věří ve svět, kde děti neumírají na
podvýživu, běžné nemoci nebo nedostatek pitné vody, ve svět, kde všechny děti chodí do školy a mohou bez strachu z násilí a zneužívání prožít
své dětství. S jejich podporou se tomuto světu blížíme.
Výroční zpráva podává faktický a finanční přehled toho, jak jsme v roce 2013 naplňovali naše poslání. Zdaleka ne všechno se však dá vyjádřit
penězi. Ráda bych proto poděkovala našim dárcům, partnerům, dobrovolníkům, členům i pracovníkům za to, že společně dáváme těm
nejpotřebnějším sílu čelit problémům, pocit, že na jejich řešení nejsou sami, chuť žít a naději na lepší budoucnost.
Pavla Gomba
výkonná ředitelka UNICEF ČR
3
Co se nám povedlo v roce 2013
Rok 2013 znamenal pro život dětí mnoho pozitivních změn – v porovnání s rokem
1990 se počet nejmenších dětí umírajících zbytečně snížil na polovinu, 89 procent
světové populace má možnost pít čistou vodu a 64% mohou dodržovat hygienu na
krytých latrínách. V roce 2013 se také zvýšil počet zemí, které zákonem penalizují
násilí na dětech – jejich počet se zvýšil na 123 států.
V Botswaně se podařila zlepšit péče o čerstvě
narozená miminka. UNICEF zde spolu s vládními
organizacemi vyškolil zdravotní sestry a porodní
asistentky, čímž se během roku zvýšil počet
bezpečných porodů z 28 procent na 55 procent.
Novorozenecká úmrtnost
V roce 2013 jsme otestovali speciální systém
UNICEF pro vyhledávání ztracených dětí během
válek a přírodních katastrof. Díky této
technologické novince jsme pomohli rodinám
z Konga, Ugandy a tajfunem zasažených Filipín.
V současné době se pátých narozenin dožije o polovinu více dětí než před dvaceti
lety. Ještě v roce 1990 chorobám jako zápal plic, malárie, podvýživa či průjmové
onemocnění podlehlo 12,6 milionu dětí předškolního věku. Podle posledních
statistik se v roce 2012 podařilo díky práci neziskových a humanitárních organizací
snížit toto číslo na 6,6 milionu a ochránit tak 90 milionů dětských životů.
Nejvíce dětí bylo zachráněno v jižní Asii a subsaharské Africe, kde se zlepšila nejen
V Namibii bylo naočkováno 248 758 dětí proti
zdravotní péče, ale také povědomí matek o zásadách hygieny a správné výživy, které díky
spalničkám během tvz. Týdne mateřského a
tomu dokáží své děti lépe ochránit. „Nejedná o meziroční výkyv, ale o dlouhodobý trend
dětského zdraví.
snižování dětské úmrtnosti. Značnou mírou k tomuto celosvětovému úspěchu přispěli i čeští
dárci, kteří podporují programy
na pomoc dětem,“ říká ředitelka
Díky působení UNICEF vzrostl v Peru vládní
UNICEF ČR Pavla Gomba.
rozpočet na vzdělávací systém. Navíc byly vydány
Jen za rok 2013 se u nás podařilo vybrat 59 052 702 Kč, které putovaly v podobě
učebnice v sedmi národních jazycích a vzdělávací
moskytiér, léků, očkovacích vakcín, terapeutických výživ či hygienických pomůcek
materiály pro menšinové skupiny obyvatel.
přímo k dětem, které je potřebují.
4
Belize se v roce 2013 stala první latinskoamerickou
zemí, která přijala program proti násilí na dětech
na národní úrovni. Jednotlivé projekty cílí nejen na
rodiče, ale také na samotné děti a komunity, ve
kterých žijí.
V Súdánu získalo 420 000 lidí, z nich nejméně
polovinu tvoří děti, nově přístup k pitné vodě.
Přes 118 000 egyptských vůdců a představitelů
jednotlivých komunit dostalo informace o zákazu
ženském obřízky.
V Jižní Africe byl spuštěn program péče pro HIV
pozitivní matky. Během roku 2013 každá těhotná
žena s touto nemocí dostala antiretrovirální
léčbu, aby bylo zabráněno přenosu viru na dítě.
V listopadu 2013 oslavil Afghánistán první rok bez
jediného případu dětské obrny v zemi.
5
6
Krizové situace v roce 2013
Bouře, záplavy, sucha a tajfuny způsobují každým rokem zbytečná úmrtí desítek milionů lidí, ohrožují životy dětí a jejich možnost chodit do
školy. Násilí, války a diskriminace nutí rodiny, aby opouštěly své domovy a stěhovaly se do cizích zemí, staví miliony dětí do izolace bez přátel a
v některých případech i rodiny.
Rok 2013 byl poznamenán několika masivními humanitárními krizemi, ve kterých byla pomoc UNICEF obzvláště potřeba – značná část rozpočtu
pro nenadále situace putovala na podporu dětí ve válkou zničené Sýrii a okolních zemích, na pomoc dětem, jejichž domovy zničil tajfun Haiyan,
rodinám ve Středoafrické republice, Kongu, Mali a Somálsku. Celkově byl UNICEF aktivní v 83 krizích, kde poskytoval okamžitou pomoc.
Nikdy v historii nevydal UNICEF tolik finančních prostředků pro děti, které se ocitly v krizové situaci. Rok 2013 byl rok humanitárních katastrof.
Přes 27 procent celkového rozpočtu UNICEF pomohlo dětem v krizích. Velmi si vážíme štědrosti a rychlosti, s jakou jsou ochotni pomáhat nejen
naši firemní partneři, ale také jednotlivci, kterým není osud druhých lhostejný.
7
Krize v Sýrii
Téměř pěti a půl milionům dětem změnil letitý konflikt v Sýrii celý život. Ve zničené zemi jim již
třetím rokem hrozí podvýživa, ale také řada infekčních nemocí. Podle posledních odhadů žije
4 278 000 dětí v Sýrii v provizorních přístřešcích, v některých městech se školy a veřejné budovy
změnily na ubytovny pro lidi bez domova. Dalších 1 168 996 dětí postižených válkou se ocitly v
uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu, Turecku, Iráku a Egyptě.
Každé z těchto dětí bylo svědkem násilí a zabíjení, nemůže růst a rozvíjet se s
pocitem bezpečí, nemůže chodit do školy. Z tohoto důvodu pro ně UNICEF
zajišťuje nejen dostatek jídla, pitné vody, hygienické a zdravotní péče, ale
také psychosociální pomoc, v uprchlických táborech vede různé sportovní a
umělecké kroužky, zřizuje provizorní školy.
UNICEF navíc v celé oblasti naočkoval na podzim 2013 přes 20 milionů dětí,
protože zde hrozilo rychlé šíření dětské obrny. Riziko, že se tyto děti stanou
ztracenou generací, je
obrovské.
Sýrie v číslech:
•
•
•
•
zajištěna pitná voda pro 10 milionů lidí
v Sýrii
1,5 milionu školáků v Sýrii dostalo školní
pomůcky pro domácí vzdělávání
psychologická pomoc byla poskytnuta
491 000 dětem
2,2 milionu syrských dětí byly naočkovány
proti dětské obrně
na začátku zimy byly dodány 1 000 000
Částka 801
603 Kč,
kterou čeští dárci poslali
v roce 2013 na podporu programů
UNICEF realizovaných v Sýrii a okolí,
přispěla k zajištění jejich bezpečí a
vzdělání, které jim dává šance na lepší
život.
8
Tajfun na Filipínách
Filipíny v číslech:
Na začátku listopadu 2013 udeřil v jihovýchodní Asii nejsilnější tajfun v dosavadní historii lidstva.
Nejvážnější situace nastala na Filipínách, kde tajfun Haiyan zasáhl do života více než 16 milionů lidí. Téměř
polovinu z nich přitom tvoří děti, které přišly o domovy, příbuzné, ztratily pocit bezpečí a možnost chodit
do školy. Protože UNICEF na Filipínách působí trvale, mohl již od prvních hodin po katastrofě bez dalších
nákladů zajišťovat vše potřebné k přežití dětí a jejich rodin přímo v nejpostiženějších oblastech.
Naše pomoc se zaměřila zejména na prevenci proti šíření nakažlivých chorob, na poskytnutí základních
životních potřeb a psychologické pomoci všem, kteří ztratili své blízké. Během naší očkovací kampaně jsme
ochránili 80 000 dětí, milion lidí získal přístup k pitné vodě, 470 000 školáků se mohlo vrátit do
provizorních školních tříd.
•
•
•
•
pitná voda pro
1 000 000 lidí
latríny pro 100 000
lidí
sady hygienických
pomůcek pro
450 000 dětí
školní potřeby pro
470 000 školáků
Tato pomoc by nemohla být realizována bez štědré a rychlé podpory veřejnosti, která byla skutečně velkorysá. Za pouhé tři měsíce se podařilo
vybrat dostatek financí, aby mohly být realizované veškeré plány na rychlou obnovu země. K tomuto úspěchu přispěli také čeští dárci, kteří
prostřednictvím UNICEF poslali dětem na Filipínách 1
937 669 Kč.
Přestože obnova bude pokračovat po mnoho dalších měsíců, v těch
nejhorších chvílích na to tamní lidé nebyli sami. Děkujeme za Vaši laskavost!
9
Přátelé dětí UNICEF
Přátelství je tmelem, který bude držet svět pohromadě. Tato slova pronesl bývalý americký prezident Woodrow Wilson a nevědomky tak shrnul
hlavní myšlenku programu UNICEF. Přítelem dětí se může stát každý, kdo chce podporovat UNICEF pravidelnými měsíčními příspěvky ve výši,
která je pro něj přijatelná. Tato podpora tvoří páteř programů pomoci, umožňuje vytvářet rezervní fondy, ze kterých je čerpaná pomoc
v případě náhlých a neočekávaných katastrof.
V České republice se nám v roce 2013 podařilo vybrat finanční prostředky v celkové výši
34 128 563 Kč, které byly použity na pět
základních programů pomoci dětem ve světě (přežití, vzdělání, HIV/AIDS, ochrana dětí a
dodržování dětských práv). Nejvíce prostředků – 53 % - bylo použito na programy přežití a
rozvoje dětí mladších pěti let, mezi které patří výživové programy, očkovací kampaně, programy
rozvíjející zdravotní a neonatální péči, projekty zajišťující nezávadnou vodu. Dalších 21 % bylo
použito na projekty spojené se vzděláváním dětí – na vybudování školních tříd, jejich vybavení,
zajištění hygienického zařízení u školních budov. Dalších 11 % bylo rozděleno na programy
spojené s dětskými právy – zejména na ochranu dětí před násilím, na péči o sirotky, na
prosazení dětských práv do legislativy jednotlivých zemích a na ochranu dětí před zneužíváním.
Zbývajících 15 % bylo použito na pomoc sirotkům AIDS a obhajobu dětských práv.
Projekt Přátelé dětí UNICEF je podporován mediálními i on-line kampaněmi, věnují se mu naši
spolupracovníci z projektu Face to Face, které může veřejnost potkat zejména v letních
měsících na ulicích českých a moravských měst.
Na konci roku 2013 podporovalo UNICEF
13 971 Přátel dětí z České republiky, kteří
kromě pravidelných měsíčních příspěvků neváhají zaslat mimořádnou podporu v případě
přírodních a humanitárních katastrof. Všem našim příznivcům děkujeme za jejich věrnou a
štědrou pomoc.
10
Multimediální kampaň projektu „Přátelé dětí
UNICEF“
Příběh ze Zimbabw
Multimediální kampaň probíhala v roce 2013 dvakrát – v letních měsících a na samém
konci roku. Pro tento rok jsme zvolili za hlavní téma kampaně příběh tříletého chlapečka
jménem Tafadzwa ze Zimbabwe, který se dostal do nemocnice kvůli akutní podvýživě.
Veřejnost byla prostřednictvím jeho příběhu motivována k tomu, aby neváhala
s podporou programů UNICEF, mezi které patří také výživová pomoc dětem trpícím
nedostatkem živin.
Se 60 vteřinových spotem se mohli setkat diváci FTV Prima na kanálech Prima, Prima
Love a Prima Cool v měsících červenec, srpen a prosinec vysílaného za charitativní cenu.
Spot se celkem vysílal 252krát a byl podpořen 22 bannery v on-line médiích a inzeráty
v celostátních tištěných médiích (Euro, Food, Moje zdraví, Computer, Udělej si sám,
Příloha Hospodářských novin IN a Víkend). Příběh o Tafadzwovi mohli slyšet posluchači
Rádia Impuls, Rockzone a Radia Čas ve 129 radiových spotech.
Během
celého
roku
se
podporovatelů, kteří se
nám
podařilo
získat
3 506 pravidelných
registrovali pomocí SMS či elektronického formuláře na
našem webu, přičemž 51 % z nich reagovalo na vánoční kampaň realizovanou v období
18. – 31. prosince 2013.
Registrované kontaktní údaje a výše daru registrujeme v našem databázovém systému,
což nám umožňuje naše podporovatele informovat o jejich podpoře, posílat jim
informace o realizovaných projektech a na vyžádání zasílat daňové vyúčtování, jehož
výši je možné odečíst od základu daně.
Tafadzwa leží neschopný pohybu na posteli v
nemocnici Howard v Zimbabwe. Byl přijat s
vysilujícím průjmem. Chronická podvýživa,
špatná hygiena a nedostatek vyvážených
surovin v jídle postihuje více než 1/3 tamních
dětí. Ale Tafadzwův případ je horší. Byla mu
byla zjištěna vážná akutní podvýživa – ačkoliv
jsou mu tři roky, je tak malý, že vypadá jako
dítě polovičního věku. Dostává výživné
terapeutické mléko dodávané UNICEF, které
se pravidelně používá při léčení
podvyživených dětí, které jsou příliš slabé
polknout jinou potravu. Skoro 20 milionů dětí
do pěti let věku je postiženo akutní
podvýživou. Abychom pomohli více dětem
jako Tafadzwa, UNICEF zašťiťuje programy
boje proti podvýživě.
11
Počet nově registrovaných "Přátel dětí" v
roce 2013 díky multimediální kampani
24%
51%
25%
July
August
December
Divácké reakce prostřednictvím SMS nebo internetové
stránky na TV spoty v zimě 2013
Divácké reakce prostřednictvím SMS nebo internetové
stránky na TV spoty v létě 2013
WEB
Total
SMS
WEB
12/31/2013
12/29/2013
12/27/2013
12/25/2013
12/23/2013
12/21/2013
12/19/2013
12/17/2013
12/15/2013
12/13/2013
12/11/2013
12/9/2013
12/7/2013
12/5/2013
12/1/2013
SMS
12/3/2013
1200
1000
800
600
400
200
0
300
250
200
150
100
50
0
Total
12
Kampaň Věřím v nulu
V červenci 2013 spustil UNICEF ČR kampaň s názvem „Věřím v nulu“, která vychází
z celosvětového projektu Believe in Zero. Jeho cílem je zajistit, aby ve světě zbytečně
neumíraly děti z důvodů, kterým lze jednoduše předejít (např. běžnými léky, moskytiérami či
očkováním). V současnosti přijde denně
zbytečně o život 18 000 těch nejmenších dětí.
Více než třetina úmrtí je spojena s podvýživou,
další častou příčinou je zápal plic, komplikace
při porodu, průjmová onemocnění či malárie.
Jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, je
získat v České republice nových 8 888 Přátel
dětí UNICEF neboli pravidelných
podporovatelů, z jejichž příspěvků zajistíme, aby 1 den ve světě nezemřelo žádné dítě. Za
necelý rok projektu se nám podařilo získat 2
470 nových podporovatelů.
Projekt Věřím v nulu podpořil vyslanec dobré vůle Patrik Eliáš, moderátorka Jana
Adamcová, herečka Jitka Čvančarová, spisovatelka
Bára Nesvadbová, herec Petr Vacek, moderátor Karel
Voříšek a skupina Portless.
Během roku jsme realizovali řadu akcí na podporu
projektu – prodáváme náramky a trička, podporujeme
fotografické soutěže, pořádáme on-line akce na
Facebooku, s tématem projektu pracují naši kolegové
z programu F2F, které veřejnost potkává přímo na
ulicích českých a moravských měst.
13
Projekt Face to Face (F2F)
Kampaň s názvem Face to Face (F2F) je jedním z nejstabilnějších a nejvíce
efektivních způsobů, jak informovat veřejnost o práci UNICEF a inspirovat
jednotlivce k pravidelné podpoře. Jedná se o přímý kontakt našich speciálně
vyškolených spolupracovníků s lidmi na veřejných prostranstvích. Během
pětiminutového rozhovoru se lidé dozví o našich projektech realizovaných ve 157
zemích, jak se jejich podpora může konkrétně projevit na životě dětí, jak UNICEF
funguje a jaké jsou jeho zásady. Naši kolegové nikdy nevybírají hotovost na ulici.
Kampaň realizuje několik týmů – jejich počet závisí na období, ve kterém působí.
Nejvíce týmů v terénu bylo během letních měsíců, kdy se v Praze, Ostravě a
Olomouci pohybovalo až 12 týmů
UNICEF. Během roku 2013 se do tohoto
projektu zapojilo celkem 79 lidí.
Během roku 2013 se v ulicích větších
měst (Praha, Ostrava, Olomouc, Brno,
Hradec Králové, České Budějovice)
objevili podvodníci, kteří se za naše
spolupracovníky vydávali a žádali finanční
hotovost na neexistující projekt. UNICEF
se od jejich akcí distancoval a podal
trestní
oznámení
na
neznámého
pachatele. S pomocí regionálních médií
jsme se snažili poučit veřejnost o tom, jak
poznat legální veřejnou sbírku a skutečné spolupracovníky neziskových organizací.
Jak poznat UNICEF na ulici
Skutečného pracovníka naší organizace
může veřejnost snadno poznat podle:
•
•
•
modrého trička s logem UNICEF
visačky s fotografií a
identifikačním číslem včetně
kontaktu na pověřenou osobu
telefonního čísla uvedeného na
identifikační kartičce, na kterém
je možné ověřit identitu
dobrovolníka
UNICEF nikdy nežádá o hotovost na
ulici. Pouze informujeme o našich
programech a možnostech jejich
podpory.
14
Adresné oslovení
Adresné oslovení je jedním ze způsobů, jakým udržujeme kontakt s našimi dárci a podporovateli. V roce 2013 jsme pomocí dopisu požádali
veřejnost celkem osmkrát o finanční podporu projektů UNICEF:
•
•
•
•
•
•
„Nezávadná voda a hygiena“ pro děti bez přístupu k čisté vodě
„Přežití dětí“, který zajišťuje zdravotní péči pro ty nejmenší děti
„Vzdělání dětí v v krizových situacích“, díky kterému se daří stavět provizorní školy i v místech přírodních či válečných katastrof
humanitární pomoc dětem ve válkou zničené Sýrii
humanitární pomoc dětem na Filipínách po ničivém tajfunu Haiyan
„Podvýživa“, s pomocí kterého se k dětem dostane speciální výživa zajišťující jejich přežití
Během roku 2013 jsme oslovili 277 166 podporovatelů, z nichž 27 166 minimálně jedenkrát do roka přispělo na programy pomoci. Zároveň se
nám podařilo získat 4 500 nových jednorázových podporovatelů UNICEF, které jsme v roce 2013 oslovili poprvé.
15
13. března 2013 téma Nezávadná voda a hygiena
Toalety, mýdlo, čistá voda – pro nás je to samozřejmost, ale miliony dětí na světě jsou nuceny pít závadnou
vodu obsahující původce nemocí jako cholera, břišní tyfus, úplavice, lepra či průjmové onemocnění.
V polovině března 2013 jsme oslovili 19 971 našich podporovatelů s prosbou o příspěvek na výstavbu toalet,
hygienického zařízení a studní s pitnou vodou v rámci projektu „Nezávadná voda a hygiena“.
Na naši žádost zareagovalo 19,54 % oslovených, což je 3 903 dárců, díky nimž se nám podařilo shromáždit
celkovou částku 1
965 861 Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 504 Kč.
Tato částka nám umožnila zakoupit 40 ks ručních čerpadel typu AFRIDEV, které jsou upravené pro tropické
prostředí a dokáží čerpat vodu až z hloubky 45 m; 80 000 ks antibakteriálních mýdel; 3 550 balení
tablet na odčervení, přičemž jedno balení obsahuje 100 tablet; 100 ks plastových základů pro
výstavbu toalet a 100 souprav mobilních latrín pro krizové situace.
Záchod není luxus
„Musím počkat, až se setmí. Někdy je moc těžké to vydržet. Za vesnicí máme místo, kde jsou stromy,
tam se dá jít. Když ale nastane období dešťů, všechno vyplaví a hodně to kolem zapáchá. Proto se
snažím na záchod chodit jenom ve škole. Tam je to bez problémů, dívky mají svoje toalety a chlapci
také, takže se nemusím bát, že mě někdo uvidí jako tady,“ vysvětluje každodenní problémy s hygienou
devítiletá Elezete z vesnice Mate Restu ve Východním Timoru.
V této hornaté oblasti je pitné vody a hygienického zázemí velký nedostatek. Elezete chodí každý den
k prameni, který používá více než 140 rodin z vesnice. Voda, která slouží pro pití, vaření, mytí, praní a
další potřeby, je však silně znečištěná. Čtyři z deseti rodin v této oblasti nemají zdroj pitné vody a
pouze 13 procent dětí má možnost používat dostatečné hygienické zázemí.
16
1. července 2013 téma Přežití dětí
Prvních 28 dní je v životě miminka tím nejkritičtějším obdobím. Každým rokem během
těchto dní zemřou tři miliony dětí – přitom naprostá většina těchto tragédií je
zapříčiněna nedostatečnou lékařskou péčí, nehygienickým prostředím či nemocemi,
jejichž vzniku umíme zabránit. Proto jsme na začátkem srpna 2013 oslovili 17 496 našich
podporovatelů s prosbou o příspěvek na zajištění neonatální péče pro miminka
z chudých a méně rozvinutých zemí.
Na naši žádost zareagovalo 19,26 % oslovených což je 3 370 dárců, díky nimž se nám
podařilo shromáždit celkovou částku 1
669 252 Kč, Výše průměrného daru se
pohybovala kolem 495 Kč.
Díky této podpoře mohl UNICEF pořídit 200 000 balení orální rehydratační soli, která
pomáhá dehydrovaným dětem začít znovu jíst a pít; 310 ks přesných přenosných vah
odhalující u dětí rychlý úbytek hmotnosti; vyškolení 208 dobrovolných zdravotníků
v centrech UNICEF, aby mohli pečovat v komunitě o novorozence a jejich matky;
porodnické soupravy pro bezpečné přivedení 500 dětí na svět.
Klokaní mateřská péče
„Byl to dar od Boha,“ říká o svém prvním dítěti Lydia Atubisou z Ghany. Awintirim do tohoto
světa vstoupil jako opravdu hodně malý dárek. Narodil se předčasně, vážil pouhých 1,3 kg.
„Bála jsem se, že to nepřežije. Stále se třásl a plakal, byl tak slabý!“ V nemocnici v Bolgataně
na severu země byl k dispozici jediný inkubátor, který museli často sdílet až čtyři novorozenci
najednou. UNICEF zde pomohl zavést tzv. “Kangaroo Mother Care” (program „klokaní
mateřské péče“), díky němuž letos přežil nejenom Awintirin, ale dalších 98 předčasně
narozených dětí.
Tento program učí matky zavinovat své předčasně narozené a podvyživené novorozence ke
17
16. září 2013 téma Vzdělání v krizích
Možnost chodit do školy je zejména v situacích katastrof a během válečných konfliktů velmi důležité. Dětem totiž poskytuje pravidelný režim,
kontakt se spolužáky, možnost mluvit o prožitých traumatech. Aby i ohrožené děti mohly zažít pocity bezpečí a jistoty, vyzvali jsme v polovině
září 2013 naše dárce k podpoře projektu „Vzdělání dětí v krizových situacích“.
Na naši žádost zareagovalo 16,8 % oslovených což je 2 557 dárců, díky nimž se nám podařilo
shromáždit celkovou částku 1 513 913
Kč. Výše průměrného daru se pohybovala kolem 592 Kč.
Díky štědrosti českých příznivců dostaly zatím děti ze Sýrie, Středoafrické republiky, Filipín a dalších
míst zasažených katastrofou 10 000 ks školních sešitů; 970 ks fotbalových míčů; 7 prostorných školních
stanů sloužících jako provizorní třídy a 120 sad „Škola v krabici“, které umožní dětem pokračovat ve
školní docházce za všech okolností.
Nové šance v Mali
Konflikt v severním Mali navždy změnil život osmileté Mariam z vesnice Niafunké –
k lepšímu. „Měli jsme u domu ovci, kozu a koně. Bílého koně!“ vzpomíná Mariam na
život před tím, než musela s rodinou prchnout z oblasti, kde propukly boje. Stejný osud
potkal víc než půl milionu lidí: přišli o střechu nad hlavou, úrodu. Nyní se zde život
pomalu vrací k normálu. Místní děti však dostaly ještě něco navíc: možnost chodit do
školy, která je k nim přátelská.
„Do staré školy pršelo a u jediné lavice sedělo patnáct žáků. To byli ale ti, co měli štěstí –
my ostatní jsme museli sedět na zemi. Občas jsem do školy nešla, byla jsem taky hodně
nemocná,“ říká Mariam. UNICEF v této oblasti již letos opravil a vybavil učebními
pomůckami 11 škol a zaškolil učitele v psychosociální pomoci a terapii.
18
4. listopadu 2013 téma „Zima v Sýrii“ - mimořádná sbírka na
humanitární pomoc dětem v Sýrii
Dne 4. listopadu 2013 jsme požádali naše dárce, kteří nás podporují pravidelně
v rámci projektu Přátelé dětí UNICEF, o mimořádný jednorázový dar na pomoc
potřebným dětem v Sýrii. Důvodem byla velmi kritická situace tamních dětí.
Děti v Sýrii byly v posledních dvou letech svědky nepředstavitelného utrpení. 6 500
dětí již během konfliktu zahynulo, tisíce dalších byly mučeny, zraněny, ztratily rodiče,
ztratily domov. 3 128 000 dětí bylo postiženo konfliktem v Sýrii. 1 098 482 dětí bylo
registrováno jako uprchlíci v okolních zemích.
Celkem jsme oslovili 12 480 členů klubu Přátelé dětí UNICEF. Na naši žádost
zareagovalo 5,84 % oslovených, což je 729 dárců, díky nimž se nám podařilo
shromáždit celkovou částku
480 984 Kč.
Výše průměrného daru se pohybovala
kolem 660 Kč. Díky této pomoci se nám podařilo mimo jiné zajistit zimní oblečení,
deky a porodnické soupravy pro tisíce tamních dětí.
Vzhledem ke stále tíživé situaci v Sýrii jsme si dne 25. listopadu 2013 dovolili požádat o podporu i
dárce, kteří UNICEF v minulosti již podpořili, ale v posledních dvou letech dary nevykazovali.
Celkem jsme oslovili 12 412 dárců z čehož reagovalo 6,25 % dárců (celkem 776). Díky nim se nám
podařilo shromáždit další finanční prostředky pro děti v Sýrii ve výši
505 612 Kč.
Výše
průměrného daru se pohybovala kolem 652 Kč.
19
18. a 25. listopadu 2013 téma Podvýživa
Podvýživa zabíjí více dětí než válečné konflikty a přírodní katastrofy dohromady – v roce 2012 to bylo
zbytečně ztracených 2,3 milionu dětských životů. V předvánočním čase jsme poprosili naše dárce, aby si
vzpomněli při přípravách na slavnostní večer také na rodiny, které nemají takové štěstí a pomohli nám
svým příspěvkem zachránit co nejvíce podvyživených dětí.
Naši žádost jsme rozeslali dvěma skupinám dárců. Jednak to byli naši stálí dárci, kteří UNICEF podporují
pravidelně a dále jsme oslovili nové - potencionální dárce, jejichž adresy jsme získali od společnosti Direct
Soft s.r.o. Praha, která se zabývá zpracováním databází z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou telefonní
seznamy, různé spotřebitelské soutěže, kupony (při vyplňování kuponů zpravidla vždy podpisem
odsouhlasí dotyčný s používáním adresy pro uvedené účely), nebo živnostenský či obchodní rejstřík.
První skupina našich stálých příznivců obsahovala 14 025 adres. Na naši výzvu zareagovalo 31,2%
oslovených což je 4 382 příznivců. Díky jejich altruismu jsme vybrali částku 2
891 334 Kč. Průměrná
výše jednoho daru činila 660 Kč. Druhá skupina oslovených dárců obsahovala 250 000 nových adres, kdy
dar zaslalo 1,8 % oslovených, což je 4 382 nových dárců. Díky jejich darům jsme získali na projekt
podvýživa částku
2 330 861 Kč.
Průměrná výše
jednoho daru činila 518 Kč.
Těsně po vypuknutí přírodní katastrofy na
Filipínách jsme našim podporovatelům poslali
prosbu o jednorázový dar na pomoc tamním
dětem s pomocí e-mailů. Touto formou jsme
oslovili 729 lidí, z nich reagovalo 10,56%.
Díky jejich štědrosti se podařilo poslat
humanitární pomoc v hodnotě 102 316 Kč.
Průměrný dar se pohyboval kolem 1 328 Kč.
20
Dárky pro život 2013
DÁRKY PRO ŽIVOT představují projekt, který umožňuje virtuálně zakoupit skutečné předměty, které
UNICEF dennodenně používá ve 157 zemích a oblastech světa, kde rozvíjí své programy pomoci
dětem. V nabídce jsou pomůcky, které jsou pro práci UNICEF nezbytné: od vakcín a školních pomůcek
po mobilní stan, terapeutickou výživu – a dokonce i jízdní kolo.
DÁRKY PRO ŽIVOT lze vybrat v našem e-shopu, případně v tištěném katalogu, kde je uvedena cena
určitého počtu humanitárních pomůcek. Dárce tedy zaplatí vybranou položku, obdrží od nás certifikát
a daňové potvrzení pro odečet částky z daní a daný předmět je připraven na chvíli, až ho bude
zapotřebí. V roce 2013 poslali příznivci z České republiky
humanitární pomoc v podobě Dárků pro život v celkové
hodnotě
1 854 734 Kč.
Tato podpora zajistila dodávky
pomoci do 28 zemích světa.
Projekt Dárky pro život byl podpořen větší mediální kampaní „nejlepší dárek letošních Vánoc“, která
probíhala celý prosinec. Začátkem prosince 2013 jsme
uspořádali tiskové setkání s herečkou Jitkou
Co vše jsme v roce 2013 pořídili:
Čvančarovou, která nakoupila Dárky pro život jako
• 1, 545 tuny terapeutické výživy
vánoční dárky, našim příznivcům jsme poslali dva
Plumpy´Nut
newslettery s výzvou nákupu dárků u UNICEF, využili
• 1021 kusů moskytiér do Myanmaru a
bannerovou a inzertní kampaň v on-line i tištěných
Středoafrické republiky
médiích (s využitím švédské kampaně UNICEF) a
spustili internetovou kampaň AdWords, která
• 98 000 tablet na odčervení
upozorňovala na možnost zakoupení dárku na
• 27 400 očkovacích vakcín proti spalničkám
poslední chvíli na e-shopu UNICEF.
• 1 230 000 tablet na čištění vody
•
44 000 tužek do škol
21
Prodej zboží a dárků UNICEF
Také v roce 2013 měli podporovatelé UNICEF možnost zakoupit si dárkové předměty z kolekce
UNICEF. Nabízené zboží bylo možné zakoupit na našem e-shopu, ve třech prodejnách (na
náměstí Kinských na Praze 5, v Obchodním domě Kotva a v Rytířské ulici na Praze 1), na našich
prodejních stáncích během charitativních akcí po celé České republice a během krátkých
období ve vybraných prodejnách firemních partnerů. Během roku 2013 se tak podařilo získat
finanční prostředky v celkové výši
UNICEF.
9 695 662 Kč,
které podpořily dlouhodobé projekty
Nově jsme také navázali spolupráci s Obchodním centrem Arkády Pankrác, kde jsme měli
možnost umístění našeho prodejního stánku v období od 16. 12. do 22.12. 2013. Výtěžek
z tohoto prodeje dosáhl úžasné
částky 201
336 Kč.
Rok 2013 byl však zlomový pro oblast prodeje dárkového zboží - z důvodu
dlouhodobě rostoucích nákladů a klesající poptávky po tomto typu zboží UNICEF
ukončil celosvětovou výrobu blahopřání, pohlednic a dárků. Po dvaceti letech tak
UNICEF ČR omezuje svou nabídku a v následujícím roce bude doprodávat zboží,
které má k dispozici. Na přelomu roku 2013/2014 byly proto uzavřeny dvě prodejny:
• nám. Kinských 6, Praha 5
• OD Kotva, Revoluční 1, Praha 1
Zboží s logem UNICEF bude k dostání pouze v pražské prodejně v Rytířské ulici 31 a
na vybraných akcích pro veřejnost pořádaných UNICEF.
22
Dárky a zboží UNICEF v prodejnách dm
Společnost dm drogerie markt s.r.o. se
zapojila do předvánočního prodeje zboží
UNICEF, aby tímto způsobem podpořila
programy humanitární pomoci. Do konce
prosince 2013 bylo možné v drogeriích
zakoupit hrnek nebo vánoční jmenovky,
jejichž celková částka putovala na
podporu programů pro děti. Během této
kampaně se podařilo prodat zboží za
950 711 Kč.
Společnost dm drogerie markt s.r.o.
dlouhodobě podporuje programy na
pomoc dětem.
UNICEF vydal CD plné afrických
pohádek
Víte, proč má zebra černé pruhy a
pavián lysý zadek? Odpovědi na tyto
otázky najdou děti na CD afrických
pohádek, které s podporou autorky
textů Petry Lazákové vydal UNICEF 4.
prosince 2013.
Herečka Valérie Zawadská CD
s názvem „Do Afriky nejen za
pohádkou“ nejen pokřtila, ale také mu
propůjčila svůj hlas. Během třech
měsíců se podařilo prodat téměř
1 000 ks CD, přičemž UNICEF obdržel
110 000 Kč. Veškerý výtěžek
podpořil projekt „Školy pro Afriku“.
Spolupráce s FAnn parfumerii
Společnost FAnn parfumerie sedmým
rokem podporuje činnost UNICEF ve
prospěch strádajících dětí. Také v roce
2013 se uskutečnil společný projekt,
díky kterému se dvakrát ročně objevují
v nabídce parfumerie dárky UNICEF.
Na jaře se po dobu dvou měsíců,
konkrétně od 1.5. do 30.6. 2013 mohli
zákazníci zapojit do projektu
„Nezávadná voda a hygiena“, v rámci
kterého UNICEF buduje zdroje pitné
vody a hygienické zázemí pro děti
z chudších komunit. Během kampaně
se podařilo získat výtěžek v hodnotě
168 180 Kč.
23
Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Očkovací programy UNICEF
Panenka je hračka, se kterou si hrají děti po celém světě. V pojetí UNICEF
symbolizuje právo každého dítěte na dětství beze strachu z nakažlivých chorob.
Smyslem projektu „Adoptuj paneneku a zachráníš dítě“ je získání finančních
prostředků na očkovací kampaň realizovanou v zemích s nižším stupněm
zdravotnictví či na místech katastrof.
Každý rok ve světě umírá více než
1,5 milionu dětí
na nemoci, kterým je možno zabránit očkováním.
Více než
30 milionů dětí
Panenky jsou vyráběny podle střihu dětmi a dobrovolníky z celé České republiky.
Po zhotovení jsou opatřeny rodným listem, na kterém jsou také kromě údajů o
panence uvedeny jméno a adresa jejího tvůrce. UNICEF pak tyto panenky prodává
za 600 Kč, což je částka potřebná na proočkování jednoho dítěte proti 6 hlavním
smrtelným dětským chorobám. „Adoptivní rodiče“ zašlou tvůrci panenky
pohlednici UNICEF se zprávou, že jeho panenka našla nový domov.
V roce 2013 se prostřednictvím tohoto projektu podařilo zajistit očkovaní v ceně
není očkováno z důvodu nedostatku očkovacích
látek, špatného vybavení zdravotních center nebo
nedostatečné informovanosti rodičů. Při úsilí o
snížení dětské úmrtnosti a zlepšení celkové kvality
života dětí je očkování naprosto nezbytné.
Znamená ochranu před rizikem takových nemocí
jako je záškrt, tuberkulóza, spalničky, tetanus,
černý kašel žlutá zimnice a dětská obrna.
1 760 777 Kč pro 2 934 dětí. Dárci z České republiky, kteří neváhali s adopcí
panenek, přispěli na očkovací kampaně proti obrně dětí v Sýrii, proti spalničkám
na Filipínách a dalších očkovacích kampaních zejména ve státech střední Afriky.
Na podporu tohoto projektu proběhly v roce 2013 kampaně a akce po celé České republice – benefiční aukce panenek slavných osobností
v Brně, aukce panenek na Zlín Film Festival, charitativní den s panenkami na serveru Fler.cz, vyhlášení Miss Panenka v Hradci Králové či soutěž o
nejkrásnější panenku, vyrobenou zaměstnanci pojišťovny
Generali, Miss Generali.
Všem dražitelům, tvůrcům i dobrovolníkům, díky kterým
jsme mohli tyto akce realizovat, děkujeme!
24
Benefiční aukce panenek známých osobnosti pro UNICEF 2013
Jedenáctý ročník benefiční aukce panenek vyrobených známými osobnostmi zaznamenal historický úspěch.
Během večera (26. 11. 2013) v Českém muzeu hudby se vydražilo 28 panenek za rekordní částku
Kč.
1 618 000
Díky tomu tak bylo ochráněno 2 696 dětí na Filipínách před
pěti nebezpečnými nemocemi.
Mezi autory panenek roku 2013
patřila Marcela Březinová, Irena
Budweiserová, Petra Černocká, Jan
Činčera, Jitka Čvančarová, Josef
Dvořák, Květa Fialová, Helena
Fuchsová, Dagmar Havlová, Tereza
Herz, Jan Hřebejk, Iva Hüttnerová,
Heidi Janků, Petr Kalouda, Tamara
Kotvalová, Lucie Kožinová, sklárna
Moser, Bára Nesvadbová, Pojišťovna
Generali, Portless, Liběna Rochová ve
spolupráci s Roberto Coinem, Kateřina
Smolíková, Vladimír Staněk, Robert Vano,
Michal Viewegh, Karel Voříšek ve
spolupráci s Markétou Houšteckou a
Valérie Zawadská. Patronkou projektu
„Adoptuj a zachráníš dítě“ je od jeho
samého počátku v České republice
designérka Liběna Rochová.
25
Firemní spolupráce v roce 2013
Jeden ze základních pilířů fundraisingových aktivit UNICEF představuje spolupráce s firmami a společnostmi. V roce 2013 probíhala spolupráce
s desítkami firem a školních sdruení, které byly a ktivními podporovateli stávajících programů pomoci UNICEF, ale také se zapojily do rychlé
pomoci pro rodiny zasaené p řírodními a válečnými katastrofami.
Nejčastější formou spolupráce je darování výtěku z prodeje zboí či produktů dané společnosti, ale čím dál častěji se snaí firmy zapojovat také
své zaměstnance do fundraisingových akcí, motivovat je k pomoci UNICEF a zapojovat se do charitativních akcí pro veřejnost.
Zřejmě nejkomplexnější podporu ze strany firem zaznamenala v roce 2013 výzva o spolupráci spojená s úderem tajfunu Hayian na Filipínách.
Během listopadu a prosince poskytly firmy nejen finanční podporu, ale také prostor pro bannerové a on-line kampaně, tisk a roznos letáčků,
monost inzerovat ve firemních newsletterech. Za ob ětavost a ochotu děkujeme.
Spolupráce s International School of Prague
International School of Prague (ISP) podporuje UNICEF dlouhodobě v rámci akcí pořádaných profesorem francouzštiny
Paulem Goegebeurem.
V roce 2013 uspořádala škola fundraisingové akce se studenty na podporu programů „Přežití dětí“ a vzdělávací program
„Školy pro Afriku“. Začátkem roku žáci v prostorách školy vytvořili symbolickou školu z kartonu – každý žák, který se rozhodl
zapojit, si zakoupil za symbolickou částku papírovou krabici, kterou vyzdobil a označil symbolem ruky jako znaku přátelství. Za
vybrané prostředky, které dosáhly celkové výše 17 324 Kč, se žáci rozhodli zakoupit humanitární pomůcky (3 školy v krabici a
2 kola pro děti docházející daleko do školy).
Na podzim 2013 proběhla na škole podzimní fundraisingová sportovní akce Runathon. Žáci školy se rozhodli podpořit UNICEF
tím způsobem, že se zavázali uběhnout určitý počet kol na školním hřišti a hledali sponzory – většinou členy rodiny, kteří za
každé uběhnuté kolečko věnovali UNICEF předem domluvenou částku. Tato sportovní aktivita podpořila UNICEF ve výši
82 000 Kč.
26
Spolupráce s Procter&Gamble
Projekt Zpátky do školy s UniCredit Bank
V roce 2013 proběhla kampaň společnosti
Procter&Gamble a UNICEF s názvem „1 balení =
1 vakcína“ na podporu projektů zaměřených na
odstranění novorozeneckého tetanu. Tato akce
probíhala od dubna do června 2013 v síti
drogerií TETA v celé ČR.
Umíte si představit, že vystačíte se 2 dolary na
den? Pro 40 % obyvatel Mali je to každodenní
realita. Společnost UniCredit Bank Czech Republic,
a.s. se to rozhodla změnit prostřednictvím
vzdělání dětí.
Společnost věnovala z každého zakoupeného
balení označeného produktu částku, která
pokryla náklady na pořízení jedné vakcíny.
Banka věnovala dar za každého nového klienta,
jenž se rozhodne spořit prostřednictvím
investičních produktů. Díky této podpoře jsme
mohli pořídit pro děti v Mali lavice od místních
Patronkami letošního ročníku byla herečka Jitka
Čvančarová a top modelka Simona Krainová. S
jejich pomocí a především díky všem českým
maminkám se podařilo získat prostředky na
zajištění 80
283 vakcín.
truhlářů v hodnotě 150
000 Kč.
UniCredit Bank zároveň oslovila své zaměstnance,
aby se také zapojili a pomohli naplnit třídy
tužkami a sešity. V rámci UniCredit - Gift
Matching programu, přičemž výtěžek sbírky banka
následně zdvojnásobila, se podařilo zajistit školní
potřeby a učebnice pro více ne
550 dětí.
27
IKEA a kampaň plyšových hraček
Kampaň plyšových hraček se koná každým
rokem v obchodech IKEA od roku 2003.
V daném období je 1 euro z každé zakoupené
plyšové hračky věnováno na vzdělání dětí. V
roce 2013 vynesla vánoční kampaň (od 1.
listopadu do 31. prosince 2013), do které se
zapojila i Česká republika, výtěžek v hodnotě
10,1 milionu dolarů.
100 dní spolupráce s Marks and Spencer Services s.r.o.
Společnost Marks and Spencer Services s.r.o. zahájila v roce
2013 spolupráci s UNICEF. Zákazníci, ale také zaměstnanci se
mohou zúčastnit nejrůznějších projektů, které mají zlepšovat
životní podmínky v různých částech světa.
V roce 2013 se podařilo během „100 dní fundraisingu“
v českých pobočkách M&S vybrat 203
Dary umožnili vyškolit nové učitele, zlepšit
ochranu dětí v rámci školních systémů
jednotlivých zemí, dodávat vzdělávací materiály
a učebnice, zvýšit průměrnou školní docházku
dětí.
Nad rámec této spolupráce podporuje IKEA
Foundation UNICEF také formou věcné podpory
a přispívá k řešení akutních potřeb ve chvílích
přírodních katastrof a humanitárních krizí.
000 Kč na podporu
vzdělávacích programů UNICEF.
Společnost motivovala zaměstnance k zapojení se do
projektu tím, že jim umožnila vzdát se části své mzdy ve
prospěch UNICEF. Jen za první tři měsíce se mezi zaměstnanci
v České republice vybralo 18
000 Kč.
Zaměstnanci na různých pobočkách se také rozhodli
zorganizovat fundraisingové akce, čímž nejen přispívali na
dobrou věc, ale také utužovali vztahy v pracovním kolektivu.
Mezi nejvíce oceňované akce patřil společný bowling, pečení
koláčů, společný sběr hub či turnaj v Člověče, nezlob se.
Zaměstnancům se podařilo vybrat 42
031 Kč.
28
Podporují nás
UNICEF ČR má v České republice řadu podporovatelů a příznivců, kteří
často nezištně neváhají pomoci se vším, co je potřeba. Vzhledem k tomu,
jak široká je naše činnost, vážíme si každé podané ruky, která nám je
nabídnuta. Děkujeme všem našim partnerům a spolupracovníkům za jejich
nadšení pro naši práci.
Většina společenských a benefičních akcích by se neobešla bez podpory
našich dobrovolníků, kteří nám pomáhají s prodejem zboží, s přípravou
akcí pro veřejnost, koncertů, mediálních kampaní i administrativní prací,
bez které by naše činnost nebyla možná. Ke konci roku 2013 naše
databáze obsahovala
2 523 lidí, kteří nám nezištně pomáhají během
pracovního týdne i víkendů. Děkujeme.
Neméně důležitá je pro nás také podpora významných českých osobností,
které mohou jít příkladem ostatním a pomáhat nám šířit informace o
projektech UNICEF. Zvyšovat mediální pozornost a inspirovat veřejnost ve
jménu UNICEF neváhá například herečka Jitka Čvančarová a Valérie
Zawadská, modelka Simona Krainová, moderátor Karel Voříšek, designérka
Liběna Rochová, skupina Portless, hokejista Patrik Eliáš s rodinou,
spisovatelka Barbara Nesvadbová.
V loňském roce se nám podařilo navázat řadu významných firemních a
mediálních partnerství, jejichž přehled přinášíme níže. Všem příznivcům
UNICEF od srdce děkujeme.
29
Finanční podpora v roce 2013
30
Finanční podpora v roce 2013
31
Věcná podpora v roce 2013
32
Mediální podpora v roce 2013
33
Charitativní akce UNICEF
Během celého roku 2013 uspořádal UNICEF řadu benefičních a
fundraisingových akcí, které měly podpořit programy pomoci, rozšířit
povědomí o práci UNICEF mezi veřejností a informovat o situaci dětí ve světě.
Mezi akce s velkým a pozitivním ohlasem patřila výstava fotografií v obchodní
pasáži Atrium na Karlově náměstí v Praze, benefiční ples v Pardubicích,
charitativní aukce panenek či Hudbou pro UNICEF v Tišnově u Brna. Během
charitativních akcí se v roce 2013 podařilo vybrat výtěžek na projekty UNICEF
v celkové výši 875
600 Kč.
34
Pečení pro děti
Každou první sobotu se obchodní pasáž Myslbek v Praze zaplní slanými a sladkými
dobrotami. Každý si může vybrat podle své chuti a přispět do sbírkové kasičky na
pomoc ohroženým dětem. Tato charitativní akce, konaná pod záštitou UNICEF, přinesla
v roce 2013 finanční podporu v celkové výši
210 424 Kč. Výtěžek z tohoto projektu
podpořil například děti v tajfunem zasažených Filipínách, zajistil zimní oblečení pro
syrské děti, zázemí pro děti ve Středoafrické
republice, školní vybavení v rámci projektu
Školy pro Afriku či terapeutickou výživu pro děti
trpící akutní podvýživou.
Koblihy, koláče, záviny, preclíky, perníčky a další
laskominy pečou spřízněné pekárny, restaurace
a dobrovolníci pod vedením MUDr. Alice
Tomkové,
aby
podpořili
programy UNICEF na pomoc
dětem, které se ocitly v krizové
situaci. Kolemjdoucí si za
libovolnou částku mohou vybrat
to, co je láká.
Patronem akce se vždy stává známá osobnost z oblasti kultury či sportu, která se
prodeje cukroví osobně zúčastní. Spolu s dobrovolníky nejen nabízí slané a sladké
dobroty, ale také informuje o tom, co UNICEF dělá a proč je tato pomoc potřeba.
V roce 2013 se pečení osobně zúčastnila herečka Tereza Kostková, Ivana
Andrlová, herec Petr Vacek, režisérka a galeristka Tereza Herz, zpěvačka Dáda
Patrasová s manželem Felixem Slováčkem či hokejista Dominik Hašek.
35
Prosincové benefiční představení Spejbla a Hurvínka
Příznivci UNICEF mohli strávit předvánoční čas ve společnosti Spejbla a Hurvínka. Benefiční představení pro UNICEF se odehrálo 18. prosince
2013 v Divadle S+H s podporou společnosti T-Mobile. Na programu byla divadelní hra Dějiny kontra Spejbl, která patří k tomu nejlepšímu z
repertoáru divadla S+H pro dospělé diváky.
Výtěžek v celkové hodnotě 57 980 Kč byl použit na podporu krizového očkování dětí na Filipínách, jehož smyslem bylo zabránit šíření
infekčních chorob v tajfunem postižených oblastech. Díky podpoře T-Mobile Czech Republic a.s. na návštěvníky divadla čekaly přímo na místech
originální panenky vytvořené pro projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávený čas.
Hudbou pro UNICEF 2013
Ve dnech 14. – 15. června 2013 proběhl v letním kině v Tišňově u Brna již pátý ročník festivalu Hudbou pro UNICEF, kde už tradičně probíhá
aukce panenek z projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Během dvou dnů naplněných kvalitní hudbou vystoupila například skupina
Mandrage, Toxique, The Tap Tap, Dan Bárta & Illustratosphere, Jan Budař & Eliščin band, Katarína Knechtová, Jaroslav Uhlíř, Petr Bende,
Portless a další. Spojení nadaných umělců a charitativní akce vyneslo 90
000 Kč na podporu očkovacích programů realizovaných odborníky
UNICEF ve více než 90 zemích světa.
36
37
38
39
40
41
42
43
Pracovníci UNICEF ČR
STAV K 18. 6. 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pavla Gomba, výkonná ředitelka
Marie Kuntová, asistentka výkonné ředitelky
Hana Čermáková, Database Manager
Lana Dukić, koordinátor projektu Panenka
Aleš Foltýnek, Event & Volunteers Manager
Milena Grödlová, účetní a mzdová agenda
Šárka Houšková, Pledge Loyalty Manager
Hana Jandová, komunikace
Eva Langerová, komunikace
Dana Pavlíková, prodavačka (prodejna UNICEF, Rytířská 31, Praha 1)
Miroslav Svatoš, koordinátor projektu Face to Face
Denisa Šišková, Corporate Partnerships Manager
Lucie Vanderberg, Direct Marketing Manager
Alena Vodičková, Sales Manager
Marcela Zmrhalová, Direct Mailing Manager
VÝKONNÁ RADA UNICEF ČR
•
•
•
•
•
•
•
Michal Viewegh, předseda (spisovatel)
Jan Herzmann, místopředseda (generální ředitel Factum Invenio)
Jana Jež (členka představenstva společnosti ERIKA, a.s.)
Miloslava Nováková (ředitelka komunikace a marketingu, Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Irena Ondrová (členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání)
Sanjiv Suri (President & CEO, Zátiší Group)
Miroslav Uřičař (General Counsel & ředitel Útvaru práva, regulace a vnějších vztahů
T-Mobile Czech Republic)
44
REVIZNÍ KOMISE
•
•
•
•
Oldřich Černoch (náměstek ministra zemědělství ČR pro ekonomický a správní úsek)
Petr Soukup (Managing Partner společnosti Stance Communications)
Anna Řehořová Marková (společník a jednatel společnosti ARSAKTA)
Tímea Trnobranská (pracovnice Odboru řízení rizik ČNB)
PORADNÍ KOMISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jana Adamcová (novinářka a moderátorka)
Vít Bělohradský (producent)
Serge Grimaux (zakladatel a ředitel společnosti TicketPro)
Mark Hamil (globální ředitel společnosti SpenglerFox)
Radovan Kareš (technicko-provozní ředitel Centra pro výzkum toxických látek MU Brno)
Kristin Parpel (Director of Development pražského Leadership Institute)
Radim Pařízek (hudebník, majitel regionálních rádií Čas a Dálnice a televizní stanice Pohoda)
Zuzana Polanská (ředitelka marketingu vydavatelství BURDA Praha)
Liběna Rochová (oděvní designérka, patronka projektu Panenka)
Martin Rychlík (redaktor a publicista)
Alice Tomková (lékařka, zakladatelka a vůdčí osobnost projektu Pečení pro děti)
Jana Vladarzová (podnikatelka spolupracující s Amway, tlumočnice-překladatelka)
Dagmar Polachová (provozní manažer divize Operations společnosti GE Money Bank)
UNICEF – Dětský fond OSN
45
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním ivotních podmínek d ětí a podporou jejich všestranného vývoje
byl zaloen v roce 1946 jako Mezinárodní d ětský fond neodkladné pomoci United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc dětem,
postieným 2. sv ětovou válkou
od roku 1953 – ji pod názvem United Nations Childr en’s Fund – se stal trvalou součástí OSN, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem
celého světa
v roce 1965 obdrel za svoji činnost Nobelovu cenu míru
největší část jeho pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíiv ější – do rozvojových zemí a do zemí stiených vále čnou nebo přírodní
katastrofou
v současné době aktivně pracuje ve 157 zemích a oblastech světa, kde ve spolupráci s národními vládami, místními organizacemi s komunitami rozvíjí a
podporuje dlouhodobé programy pomoci dětem (výiva, p řístup k nezávadné vodě, vzdělávání, očkování, HIV/AIDS, ochrana dětí, a další)
pomoc dětem postieným vále čnou či přírodní katastrofou zahrnuje nejen masivní podporu materiální (dodávky potravin, léků, školních pomůcek, budování
přístřeší a hygienických zařízení, škol), ale velice významná je i pomoc v oblasti odborného poradenství a konkrétní psychosociální práce s dětmi
traumatizovanými obtínou ivotní situací
je jedinou organizací OSN, která nezískává finanční prostředky na svoji činnost z rozpočtu OSN
jeho činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků vlád, z dobrovolných finančních příspěvků veřejnosti (organizací a jednotlivců) a z prodeje
blahopřání a dalšího zboí UNICEF
je jednou z organizací, která stála u vzniku Úmluvy o právech dítěte (Valné shromád ění OSN ji ratifikovalo 20. listopadu 1989, ČR, resp. ČSFR v roce
1991)
UNICEF Česká republika
•
•
•
•
•
je jedním ze 37 Národních výborů pro UNICEF, zřízených ve vyspělých zemích, kde se zabývají získáváním finančních prostředků pro činnost UNICEF na
pomoc dětem celého světa, osvětovou a vzdělávací činností, prosazováním činnosti UNICEF a Úmluvy o právech dítěte, upozorňováním kompetentních
orgánů na nedostatky při jejím naplňování, informováním veřejnosti o stavu dětí ve světě a v ČR
byl ustaven v roce 1991
je dobrovolnou organizací, a tak nemůe svoji činnost uskutečňovat jinak ne s dobrovolnou podporou ve řejnosti
významnou součástí jeho práce je získávání dobrovolných spolupracovníků a příznivců (organizací i jednotlivců) pro všechny oblasti činnosti
finanční prostředky pro programovou i neodkladnou činnost UNICEF ve prospěch dětí celého světa získává prodejem blahopřání a dalšího zboí UNICEF,
od sponzorů a dárců, organizováním benefičních akcí, sbírek, oslovováním veřejnosti, apod.
46
Download

Výroční zpráva Českého výboru pro UNICEF 2013