RADNO VREME MEDLAB LABORATORIJA
TOKOM PRAZNIKA
ZU Medlab, NOVI SAD, Ilije Ognjanovi a 1
16.02.2015.
08.00 – 15.00h
17.02.2015
08.00 – 15.00h
Medlab, NOVI SAD, Bulevar oslobo enja 133
16.02.2015.
08.00 – 13.00h
17.02.2015
08.00 – 13.00h
Medlab, NOVI SAD, Rumena ka 106
16.02.2015.
08.00 – 13.00h
17.02.2015
08.00 – 13.00h
Medlab, ZRENJANIN, Trg dr Zorana in i a 1
16.02.2015.
07.30 – 10.30h
17.02.2015
07.30 – 10.30h
Medlab, SOMBOR, Nikole Vuki evi a 1
16.02.2015.
07.30 – 10.30h
17.02.2015
07.30 – 10.30h
Medlab, SUBOTICA, Petefi Šandora 12
16.02.2015.
07.00 – 10.00h
17.02.2015
07.00 – 10.00h
Medlab, VRBAS, M. Tita 74c
16.02.2015.
07.30 – 11.00h
17.02.2015
07.30 – 11.00h
Medlab, ŽABALJ, Nikole Tesle 39
16.02.2015.
07.00 – 11.00h
17.02.2015
07.00 – 11.00h
Medlab, KIKINDA, Generala Drapšina 34
16.02.2015.
07.00 – 11.00h
17.02.2015
07.00 – 11.00h
Medlab, NOVI SAD, Futoška 65 - NE RADI TOKOM PRAZNIKA
Medlab, VETERNIK, Milana Tepi a 6 - NE RADI TOKOM PRAZNIKA
Download

RADNO VREME MEDLAB LABORATORIJA TOKOM PRAZNIKA