Институт техничких наука САНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСТИТУТА
ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
У 2011. ГОДИНИ
(ИТН САНУ – извештај бр.11)
Проф. др Зоран Ђурић
директор Института
Београд, јануар 2012. године
Садржај
1. Организација Института
1.1. Управни одбор и Директор Института
1.2. Научни одбор
1.3. Кадровски ресурси
2. Научноистраживачки пројекти
3. Научна и технолошка достигнућа
4. Међународна сарадња
5. Учешће на конференцијама
6. Издавачка и организациона делатност
7. Библиотека Института
8. Побољшање радних услова и нова опрема
9. Финансијско пословање
10. Закључак
3
3
3
4
4
6
11
13
15
16
18
18
18
Додатак
I.
II.
III.
IV.
V.
Распоред истраживача на пројектима
Списак сарадника Института
Биографије сарадника Института
Резултати рада истраживача у 2011. години
Извештај о раду библиотеке Института
19
23
25
35
85
1
1. Организација Института
У Институту су запослена 35 сарадника: 28 истраживача (од тога су 15 доктори наука,
четири магистри наука, а четири мастери), један стручни сарадник и шест лица у
заједничким службама (техничко, административно и помоћно особље). Рад института у
области природних и техничко-технолошких наука одвија се у оквиру већег броја пројеката
основних истраживања и технолошког развоја. Управни одбор и директор Института баве се
како свеобухватним, тако и свакодневним управљањем Институтом.
1.1. Управни одбор и директор Института
Институтом управљају Управни одбор Института, чије чланове именује Извршни одбор
Председништва САНУ, и директор Института, који руководи Институтом као пословодни
орган.
Чланови Управног одбора Института у мандату од 2010–2014. године су:
1. проф. др Дејан Поповић, дописни члан САНУ, председник УО,
2. проф. др Душан Теодоровић, дописни члан САНУ,
3. др Ненад Игњатовић, научни саветник запослен у Институту,
4. др Нина Обрадовић, научни сарадник запослен у Институту, и
5. проф. др Мирољуб Аџић, професор емеритус Универзитета у Београду, именован од
стране Министарства просвете и науке Србије.
С обзиром да проф. Драган Ускоковић, дугогодишњи директор Института, је ове године
напунио 67 година и по Закону о НИД у мају отишао у пензију, у фебруару је објављен
конкурс за избор новог директора Института. Пошто су три пријављена кандидата добила
мишљења Научног већа Института и Одељења техничких наука САНУ, Управни одбор
Института је дао свој предлог на основу ког је Извршни одбор Академије донео решење
којим је проф. др Зоран Ђурић, дописни члан САНУ, именован за директора Института на
период од четири године, почев од 23.05.2011. године.
Нови Статут Института, донет на седници Управног одбора Института од 27.12.2010.
године уз претходно добијену сагласност Извршног одбора Академије, је ступио на снагу
11.01.2011. године.
1.2. Научно веће Института
Ступањем на снагу новог Статута Института, покренут је поступак формирања Научног
већа Института, а у складу са Законом о НИД и Законом о САНУ из 2010. године.
Конститутивна седница Научног већа Института је одржана 28.02.2011. године на којој су
верификовани чланови Већа: сви запослени у Институту са научним звањем (са пуним и
трећинским радним временом) и три представника Одељења техничких наука САНУ.
Научно веће је одржало укупно пет седница у 2011. години (једну Конститутивну и
четири редовне), дало своје мишљење о избору директора Института, покренуло изборе у
научна звања пет доктора наука, донело Пословник о раду Научног већа, разматрало и
усвојило Правилнике о избору у звање истраживач-сарадник и у стручна звања, и дало своју
сагласност на одржавање научних скупова у 2012. години у организацији Института. Такође
је размотрен низ питања у вези научно-истраживачког рада у Институту. Један од проблема,
који мора да се реши на нивоу свих института САНУ, је питање права гласа чланова Већа
који представљају релевантна Одељења САНУ, у нашем случају Одељења техничких наука
САНУ, а у процедури предлагања за избор у научна звања. С обзиром да нису запослени у
Институту, став је Министарства да они немају право гласа, чиме је наше Веће онемогућено
да предлаже за избор у звање научног саветника. Представници Одељења САНУ су
легитимни чланови Научних већа Института САНУ према Закону о САНУ и Статутима
Института САНУ.
3
1.3. Кадровски ресурси
Институт има 35 сарадника, од којих су 28 укључени у истраживачки рад који финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије; од тога су 15 доктори наука, четири
магистри наука, а четири мастери. Три члана САНУ већ дуги низ година руководи
истраживачким програмима у Институту. Списак запослених сарадника на дан 31. децембра
2011. године, са звањима, кратким биографијама и резултатима у 2011. години, дат је у
прилогу на крају текста.
Ова година је, кадровски, била интересантна. Осим што је од маја изабран и почео да
ради нови директор, проф. др Зоран Ђурић, у августу се вратио др Зоран Николић, који је
претходно радио у Институту од 1974. до 2006. године. Такође, од новембра су почели да
раде Ненад Филиповић, мастер физикохемичар (сарадник проф. Д. Ускоковића), и Јелена
Живојиновић, дипломирани физикохемичар (сарадник проф. В. Павловића), а од децембра
Милош Миловић, мастер физикохемичар (сарадник проф. Д. Ускоковића). Крајем фебруара
отишао је Игор Савановић, а крајем марта др Владимир Зељковић, који се вратио у Институт
„Лола“. Проф. Драган Ускоковић, дугогодишњи директор Института, је отишао у мају у
пензију. Др Марија Вукомановић је у октобру и званично престала да ради изјавом да се не
враћа на рад у Инситут са неплаћеног одсуства.
Током 2010. године докторирали су мр Марија Вукомановић и мр Небојша Лабус. У току
је израда докторских теза мр Зорана Стојановића, мр Ане Станковић, Маје Кузмановић,
Сузане Филиповић, Миодрага Лукића, Весне Лојпур, Ивана Дуганџића и Дарка Косановића.
Новозапослени Ненад Филиповић, Јелена Живојиновић и Милош Миловић су тек уписали
докторске студије. Миодраг Лукић је изабран у звање истраживача сарадника.
Маја Кузмановић је од октобра на породиљском одсуству и добила је ћерку.
2. Научноистраживачки пројекти
Министарство просвете и науке Републике Србије финансира следеће пројекте у којима
је Институт координатор или реализатор истраживања:
А) из основних истраживања – хемија за период 2011. године (циклуса финансирања 2011–
2014):
1. „Рационални
Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и
функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији
(био)нанотехнологији“, чији је
руководилац пројекта проф. др Иван Јуранић, редовни професор Хемијског факултета
Универзитета у Београду, а број пројекта ОИ172035,
2. „Електрохемијска
Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурних функционалних
материјала за примену у новим технологијама
технологијама“, чији је руководилац пројекта проф. др
Бранимир Гргур, редовни професор Технолошко-металуршког факултета
Универзитета у Београду, а број пројекта ОИ172046,
3. „Развој,
Развој, карактеризација и примена наноструктурних катализатора и интерактивних
носача у горивим спреговима и електролизи воде
воде“, чији је руководилац пројекта проф.
др Недељко Крстајић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета
Универзитета у Београду, а број пројекта ОИ172054,
4. „Усмерена
Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала
материјала“, чији је
руководилац пројекта проф. др Владимир Павловић, ванредни професор
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, а број пројекта ОИ172057.
Б) из технолошког развоја за период 2011–2014. године:
1. «Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних перформанси
вентилационог млина термоелектране Костолац Б
», чији је руководилац пројекта др
Б»
4
2.
3.
4.
5.
Борис Катавић, виши научни сарадник у Институту Гоша у Београду, а број пројекта
ТР34028,
Истраживање и развој амбијентно интелигентних сервисних робота антропоморфних
„Истраживање
карактеристика
карактеристика“, чији је руководилац пројекта проф. др Вељко Поткоњак, редовни
професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, а број пројекта
ТР35003,
„Развој
Развој уређаја за тренинг пилота и симулацију лета модерних борбених авиона и то
3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота
пилота““, чији је
руководилац пројекта др Владимир Квргић, Институт Лола, Београд, а број пројекта
ТР35023,
„Развој
Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености
техничких производа
производа““, чији је руководилац пројекта др Предраг Поповић, Институт
за нуклеарне науке Винча, а број пројекта ТР35031,
„Утицај
Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са предлогом мера и
поступака за смањење штетног дејства на животну средину
средину“, чији је руководилац
пројекта др Миле Бугарин, виши научни сарадник у Институту за рударство и
металургију Бор, а број пројекта ТР37001.
В) из интегралних и интердисциплинарних истраживања за период 2011–2014. године:
1. „Развој
Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце
деце“, чији
је руководилац пројекта проф. др Бранислав Боровац, редовни професор Факултета
техничких наука у Новом Саду, а број пројекта ИИИ44008,
2. „Наноструктурни
Наноструктурни функционални материјали у каталитичким и сорпционим
процесима
процесима“, чији је руководилац пројекта др Душан Јовановић, научни саветник у
ИХТМ - Центру за катализу и хемијско инжењерство, Београд, а број пројекта
ИИИ45001,
3. „Молекуларно
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи
основи“, чији је
руководилац пројекта проф. др Драгољуб Ускоковић, научни саветник у Институту
техничких наука Српске академије наука и уметности, а број пројекта ИИИ45004,
4. „Функционални,
Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали
материјали“, чији је
руководилац пројекта др Златко Ракочевић, научни саветник у Институту нуклеарних
наука Винча, а број пројекта ИИИ45005,
5. „0–3Д
0–3Д Наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије:
синтеза, карактеризација и процесирање
процесирање“, чији је руководилац пројекта др Горан
Бранковић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања, а број
пројекта ИИИ45007,
6. „Материјали
Материјали и процеси у литијумским батеријама и горивим ћелијама
ћелијама“, чији је
руководилац пројекта проф. др Славко Ментус, редовни професор Факултета за
физичку хемију Универзитету у Београду, а број пројекта ИИИ45014,
7. „Материјали
Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и
конверзију енергије
енергије“, чији је руководилац пројекта др Јован Недељковић, научни
саветник у Институту за нуклеарне науке Винча, а број пројекта ИИИ45020.
Детаљни извештаји о овим пројектима предају се Министарству просвете и науке
Републике Србије, а релевантне информације се могу добити од руководилаца пројеката,
односно у Секретаријату Института.
Поред тога, у Институту се преко Фонда САНУ финансира пројекат Ф-131 «Теоријска и
експериментална истраживања металних конструкција и њихов утицај на савремено
пројектовање и извођење» академика Николе Хајдина, и по потреби још 2 члана САНУ,
проф. Зорана Ђурића и проф. Момчила М. Ристића.
5
Иако су истраживачи у Институту скоро у потпуности ангажовани на пројектима
Министарства и суштински углавном на основним наукама, према усвојеном програму рада
Института у наредне четири године потребно је пронаћи и друге пројекте за привреду или
европску заједницу.
Пројекат који је већ започео са Заводом за израду новчаница (носилац Оливера
Милошевић, научни саветник) и који се успешно развија, омогућује да се постојећа сарадња
знатно прошири, за шта постоји обострани интерес. У току су разговори о склапању једног
општег уговора о сарадњи или меморандума о разумевању, при чему су области сарадње
индентификоване.
Други значајан пројекат на чијем добијању су ангажовани проф. др Зоран Ђурић и др
Зоран Николић је пројекат под радним насловом „Хибридни извор напајања електричном
енергијом манастира Хиландара“. Институт поседује довољно техничког знања и искуства
стеченог у ранијем ангажовању на сличним пословима у Хиландару (др Зоран Николић), као
и у области соларних фотонапонских генератора, да би тај пројект могао заиста врло
квалитетно да реализује. Крајем децембра је одржан састанак са заинтересованим
заступницима интереса манастира Хиландара, вероватним донаторима и другима
заинтересованим за реализацију овог важног посла. Састанак је показао да су за тај посао
предложена два решења (једно је предложио наш Институт), а које ће бити одабрано још
увек није познато.
3. Научна и технолошка достигнућа у 2011. години
А) SCI публикације
Из ових пројеката проистекли су различити научни и технолошки резултати.
Наводимо неке од публикација које су током 2011. године објављене или су прихваћене за
публиковање у часописима са ISI листе, а на којима су сарадници Института коаутори:
1. Bezbradica, D., Jugović, B., Gvozdenović, M., Jakovetić, S., Knežević-Jugović, Z. 2011,
"Electrochemically synthesized polyaniline as support for lipase immobilization", Journal of
Molecular
Catalysis
B:
Enzymatic,
vol.
70,
no.
1-2,
pp.
55-60
(doi:10.1016/j.molcatb.2011.02.004).
2. Elezovic, N.R., Babic, B.M., Radmilovic, V., Gajic-Krstajic, L.M., Krstajic, N.V. & Vracar,
L.M. 2011, "A novel platinum-based nanocatalyst at a niobia-doped titania support for the
hydrogen oxidation reaction", Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 76, no. 8, pp. 11391152 (doi:10.2298/JSC100823100E).
3. Elkais, A.R., Gvozdenović, M., Jugović, B., Stevanović, J., Nikolić, N., Grgur N., 2011,
"Electrochemical synthesis and characterization of polyaniline thin film and polyaniline
powder",
Progress
in
Organic
Coatings,
vol.
71,
no.
1,
pp.
32-35
(doi:10.1016/j.porgcoat.2010.12.004).
4. Elkais, A.R., Gvozdenović, M.M., Jugović, B.Z., Trišović, T.L., Maksimović, M.M. & Grgur,
B.N. 2011, "Electrochemical synthesis and corrosion behavior of thin polyaniline film on mild
steel, copper and aluminum", Hemijska Industrija, vol. 65, no. 1, pp. 15-21
(doi:10.2298/HEMIND100901069E).
5. Gvozdenović, M.M., Jugović, B.Z., Bezbradica, D.I. Antov, M.G., Knežević-Jugović, Z.D. &
B.N. Grgur, 2011, "Electrochemical determination of glucose using polyaniline electrode
modified by glucose oxidize", Food Chemistry, vol. 124, no. 1, pp. 396-400
(doi:10.1016/j.foodchem.2010.06.046).
6. Gvozdenović, M.M., Jugović, B.Z., Stevanović, J.S., Grgur, B., Trišović, T.Lj. & Jugović, Z.S.
2011, "Electrochemical synthesis and corrosion behavior of polyaniline-benzoate coating on
6
copper",
Synthetic
Metals,
vol.
161,
no.
13-14,
pp.
1313-1318
(doi:10.1016/j.synthmet.2011.04.029).
7. Gvozdenović, M.M., Jugović, B.Z., Trišović, T.Lj., Stevanović, J.S. & Grgur, B.N. 2011,
"Electrochemical characterization of polyaniline electrode in ammonium citrate containing
electrolyte", Materials Chemistry and Physics, vol. 125, no.3, pp. 601-605.
(doi:10.1016/j.matchemphys.2010.10.011).
8. Jardim, P.M., Mancic, L., Marinkovic, B.A., Milosevic & O., Rizzo, F. 2011, "Nax-yHyTi2xFexO4·nH2O nanosheets with lepidocrocite-like layered structure synthesized by hydrothermal
treatment of ilmenite sand", Central European Journal of Chemistry, vol. 8, no. 3, pp. 415-421
(DOI: 10.2478/s11532-011-0016-8).
9. Jugović, D., Mitrić, M., Kuzmanović, M., Cvjetićanin, N., Škapin, S., Cekić, B., Ivanovski V.
and Uskoković, D. 2011, "Preparation of LiFePO4/C composites by co-precipitation in molten
stearic
acid",
Journal
of
Power
Sources,
vol.
196,
pp.
4613–4618,
doi:10.1016/j.jpowsour.2011.01.072.
10. Jugović, D., Mitrić, M., Kuzmanović, M., Cvjetićanin, N., Marković, S., Škapin, S. D.,
Uskoković, D. 2011, "Rapid crystallization of LiFePO4 particles by facile emulsion-mediated
solvothermal synthesis", Powder Technology, doi:10.1016/j.powtec.2011.12.028.
11. Kamanina, N.V., Shurpo, N.A., Likhomanova, S.V., Serov, Sv., Vasilyev, P. Ya., Pogareva,
V.A., Studenov, V.I. & Uskokovic, D.P. 2011, "Influence of the Nanostructures on the Surface
and Bulk Physical Properties of Materials", Acta Physica Polonica A, vol. 120, no. 2, pp. 256259.
12. Kosanović D., Maričić A., Mitrović N. & Ristić M.M. 2011, "Interdependence of fundamental
and applied research in material science", Science of Sintering, vol. 43, no. 2, pp. 119-126
(doi:10.2298/SOS1102119K)
13. Krstajić, N.V., Gajić-Krstajić, Lj. Lačnjevac, U., Jović, B.M., Mora, S. & Jović, V.D. 2011,
"Non-noble metal composite cathodes for hydrogen evolution. Part I: The Ni–MoOx coatings
electrodeposited from Watt’s type bath containing MoO3 powder particles", International
Journal
of
Hydrogen
Energy,
vol.
36,
no.
11,
pp.
6441-6449
(doi:10.1016/j.ijhydene.2011.02.105).
14. Lukić, M., Stojanović, Z., Škapin, S.D., Maček-Kržmanc, M., Mitrić, M., Marković, S.,
Uskoković, D. 2011, "Dense fine-grained biphasic calcium phosphate (BCP) bioceramics
designed by two-step sintering", Journal of the European Ceramic Society, vol. 31, no. 1-2, pp.
19-27 (doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2010.09.00)
15. Mancic, L., Marinkovic, B.A., Marinkovic, K., Dramicanin, M. & Milosevic, O. 2011, "Soft
chemistry routes for synthesis of rare earth oxide nanoparticles with well defined morphological
and structural characteristics", Journal of Nanoparticle Research, vol. 13, no. 11, pp. 58875897(DOI: 10.1007/s11051-010-0215-9).
16. Marinković Stanojević, Z., Branković, Z., Jagličić, Z., Jagodič, M., Mančić, L., Bernik, S.,
Rečnik, A., Branković, G. 2011, "Structural and magnetic properties of nanocrystalline bismuth
manganite obtained by mechanochemical synthesis", Journal of Nanoparticle Research, vol. 13,
no. 8, pp. 3431-3439 (DOI: 10.1007/s11051-011-0265-7).
17. Marković, S. & Uskoković, D. 2011, "Sintering of defect-free BaTi0.975Sn0.025O
3/BaTi0.85Sn0.15O3 functionally graded materials", Ceramic Transactions, vol. 226, pp. 97106.
18. Marković, S., Veselinović, Lj., Lukić, M., Karanović, Lj. Bračko, I., Ignjatović, N. &
Uskoković, D. 2011, "Synthetical bone-like and biological hydroxyapatites: a comparative study
of crystal structure and morphology", Biomedical Materials, vol. 6, 045005 (doi: 10.1088/17486041/6/4/045005).
19. Mitic, V.V., Pavlovic, V., Paunovic, V., Purenovic, J., Kocic, Lj., Jankovic, S., Antolovic, I.,
Rancic, D. 2011, "Intergranular properties and structural fractal analysis of BaTiO 3-ceramics
doped by rare earth additives, Ceramic Engineering and Science Proceedings, vol. 32, vol. 8,
pp. 121-132.
7
20. Nikolić, M.V., Radojčić, B.M., Aleksić, O.S., Luković, M.D. & Nikolić, P.M. 2011, "A thermal
sensor for water using self-heated NTC thick-film segmented thermistors", IEEE Sensors
Journal, vol. 11, no. 8, pp. 1640-1645. doi:10.1109/JSEN.2010.2103309)
21. Nikolić, P.M., Paraskevopoulos, K.M., Pavlidou, E., Zorba, T.T., Ivetić, T., Vujatović, S.S.,
Aleksić, O.S., Nikolić, N., Cvetković, O., Blagojević, V. & Nikolić, M.V. 2011, "Temperature
dependence of In1-x Ga x Sb reflectivity in the far infrared", Materials Chemistry and Physics,
vol. 125, no. 1-2, pp. 72-76 (doi:10.1016/j.matchemphys.2010.08.073).
22. Nikolic, P.M., Paraskevopoulos, K.M., Zachariadis, G., Valasiadis, O., Zorba, T.T., Vujatovic,
S.S., Nikolic, N., Aleksic, O.S., Ivetic, T., Cvetkovic, O., Blagojevic, V. & Nikolic, M.V. 2011,
"Far infrared study of local impurity modes of Boron-doped PbTe", Journal of Materials
Science, DOI: 10.1007/s10853-011-6057-8
23. Obradović, N., Đorđević, N., Filipović, S., Nikolić, N., Kosanović, D., Mitrić, M., Marković, S.,
Pavlović, V. 2011, "Influence of Mechanochemical Activation on the Sintering of Cordierite
Ceramics in the Presence of Bi2O3as a Functional Additive", Powder Technology,
doi:10.1016/j.powtec.2011.12.012
24. Obradović, N., Filipović, S., Pavlović, V., Mitrić, M., Marković, S., Mitić, V., Đorđević N. &
Ristić, M.M. 2011, "Isothermal sintering of barium-zinc-titanate ceramics", Ceramics
International, vol. 37, no. 1, pp. 21-27 (doi:10.1016/j.ceramint.2010.07.001).
25. Obradović, N., Filipović, S., Pavlović, V.B., Maričić, A., Mitrović, N. & Ristić, M.M. 2011,
"Sintering of mechanically activated magnesium-titanate and barium-zinc-titanate ceramics",
Science of Sintering, vol. 43, no. 2, pp. 145-151 (http://dx.doi.org/10.2298/SOS1102145O).
26. Obradović, N., Filipović, S., Pavlović, V., Paunović, V., Mitrić, M. & Ristić, M. M. 2011,
"Structural and Electrical Properties of Sintered Barium-Zinc-Titanate Ceramics, Acta Physica
Polonica A, vol. 120, no. 2, pp. 322-325.
27. Obradović, N., Terzić, A., Pavlović, Lj., Filipović, S., Pavlović, V. 2011, "Dehydration
investigations of a refractory concrete using DTA method", Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, DOI: 10.1007/s10973-011-1880-3.
28. Pavlović, V.P., Krstić, J., Šćepanović, M.J., Dojčilović, J., Minić, D.M., Blanuša, J., Stevanović,
S., Mitić, V.V. Pavlović, V.B. 2011, "Structural Investigation of Mechanically Activated
Nanocrystalline BaTiO3 Powders", Ceramics International, vol. 37, no. 7, pp. 2513-2518
(doi:10.1016/j.ceramint.2011.03.064)
29. Pavlović, V.P., Krstić, J., Šćepanović, M.J., Dojčilović, J., Minić, D.M., Blanuša, J., Stevanović,
S. and Pavlović, V.B. 2011, "Structural investigation of nanocrystalline BaTiO3 powders",
Powder Technology, doi:10.1016/j.powtec.2011.04.016.
30. Petković, J., Žegura, B., Stevanović, M., Drnovšek, N., Uskoković, D., Novak, S. & Filipič, M.
2011, “DNA damage and alterations in expression of DNA damage responsive genes induced
by TiO2 nanoparticles in human hepatoma HepG2 cells”, Nanotoxicology, Vol. 5, No. 3, pp.
341–353 (doi:10.3109/17435390.2010.507316).
31. Poleti, D., Karanovic, L., Zdujic, M., Jovalekic, C. 2011, "Poleti, D., Karanovic, L., Zdujic, M.,
Jovalekic, C. 2011, "Phase composition of Bi 2O 3 specimens doped with Ti, Zr and Hf",
Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 76, no. 12, doi:10.2298/JSC110914215P.
32. Purenović, J., Mitić, V.V., Kocić, L., Pavlović, V.B., Paunović, V. & Purenović, M. 2011,
"Electrical properties and microstructure fractal analysis of magnesium-modified aluminiumsilicate ceramics", Science of Sintering, vol. 43, no. 2, pp. 193-204
(http://dx.doi.org/10.2298/SOS1102193P).
33. Purenovic, J., Mitic, V. V., Paunovic, V. and Purenovic, M. 2011, "Microstructure
characterization of porous microalloyed aluminium-silicate ceramics", Journal of Mining and
Metallurgy
Section
B
–
Metallurgy,
vol.
47,
no.
2B,
pp.
157-169
(http://dx.doi.org/10.2298/JMMB110331011P)
34. Rabrenovic, B., Dimic, E., Maksimovic, M., Sobajic, S & Gajic-Krstajic, L. 2011,
“Determination of Fatty Acid and Tocopherol Compositions and the Oxidative Stability of
8
Walnut (Juglans regia L.) Cultivars Grown in Serbia.” Czech Journal of Food Sciences, vol. 29,
no. 1, pp. 74–78.
35. Savić, S.M., Mančić, L., Vojisavljević, K., Stojanović, G., Branković, Z., Aleksić, O.S.,
Branković, G. 2011, "Microstructural and electrical changes in nickel manganite powder
induced by mechanical activation", Materials Research Bulletin, vol. 46, no. 7, pp. 1065-1071
(doi:10.1016/j.materresbull.2011.03.008).
36. Stanković, A., Veselinović, Lj, Škapin, S.D., Marković, S. and Uskoković, D. 2011, "Controlled
mechanochemically assisted synthesis of ZnO nanopowders in the presence of oxalic acid",
Journal of Materials Science, vol. 46, no. 2, pp. 3716-3724 (DOI: 10.1007/s10853-011-5273-6).
37. Stevanović, M., Kovačević, B., Petković, J., Filipič, M., Uskoković, D. 2011, "Effect of polyalpha, gamma, L-glutamic acid as a capping agent on morphology and oxidative stressdependent toxicity of silver nanoparticles", International Journal of Nanomedicine, vol. 6, pp.
2837-2847 (http://dx.doi.org/10.2147/IJN.S24889)
38. Stevanovic, M., Pavlovic, V., Petkovic, J., Filipic, M. & Uskokovic, D. 2011, “ROS-inducing
potential, influence of different porogens and in vitro degradation of poly (D,L-lactide-coglycolide)-based material.” Express Polymer Letters, vol. 5, pp. 996-1008.
(http://dx.doi.org/10.3144/expresspolymlett.2011.97)
39. Tadić, M., Čitaković, N., Panjan, M., Stojanović, Z., Marković, D. and Spasojević, V. 2011,
"Synthesis, morphology, microstructure and magnetic properties of hematite submicron
particles", Journal of Alloys and Compounds, doi:10.1016/j.jallcom.2011.04.117
40. Uskoković, V. & Uskoković, D. 2011, “Nanosized Hydroxyapatite and Other Calcium
Phosphates: Chemistry of Formation and Application as Drug and Gene Delivery Agents”,
Journal of Biomedical Materials Research: Part B – Applied Biomaterials, vol. 96B, no. 1, pp.
152-191 (DOI: 10.1002/jbm.b.31746).
41. Vukomanović, M., Bračko, I., Poljanšek, I., Uskoković, D.P., Skapin, S.D. & Suvorov, D. 2011,
"The Growth of Silver Nanoparticles and their Combination with Hydroxyapatite to Form
Composites via a Sonochemical Approach", Crystal Growth & Design, vol. 11, no. 9, pp 3802–
3812 (DOI: 10.1021/cg2003436).
42. Vukomanović, M., Škapin, S.D., Jančar, B., Maksin, T., Ignjatović, N., Uskoković, V. &
Uskoković, D. 2011, “Poly(d,l-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite Core-shell Nanospheres:
Part 1: A Multifunctional System for Controlled Drug Delivery”, Colloids & Surfaces: B
Biointerfaces, vol. 82, no. 2, pp. 404-413. (doi:10.1016/j.colsurfb.2010.09.011).
43. Vukomanović, M., Škapin, S.D., Poljanšek, I., Žagar, E., Kralj, B., Ignjatović, N. & Uskoković,
D. 2011, “Poly(D,L-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite core-shell nanospheres: Part 2:
Simultaneous release of a drug and prodrug”, Colloids & Surfaces: B Biointerfaces, vol. 82, no.
2, pp. 414-421.(doi:10.1016/j.colsurfb.2010.09.012).
44. Vukomanović, M., Zavašnik-Bergant, T., Bračko, I., Radmilović, V., Škapin, S.D., Ignjatović,
N. & Uskoković, D. 2011, "Poly(D,L-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite Core-shell
Nanospheres. Part 3: Properties of hydroxyapatite nano-rods and investigation of a distribution
of the drug within the composite", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol. 87, pp. 226-235
(doi:10.1016/j.colsurfb.2011.05.023).
45. Zlatkov, B.S., Nikolic, M.V., Zeljkovic, V., Obradovic, N., Pavlovic, V.B. & Aleksic, O. 2011,
"Analysis and modeling of sintering of Sr-hexaferrite produced by PIM technology", Science of
Sintering, vol. 43, no. 1, pp. 9-20 (doi:10.2298/SOS1101009Z).
46. Lukić, M.J., Veselinović, Lj., Stojanović, Z., Maček-Kržmanc, M., Bračko, I., Škapin, S.D.,
Marković, S. and Uskoković, D. 2012, “Peculiarities in sintering behavior of Ca-deficient
hydroxyapatite
nanopowders”,
Materials
Letters,
vol.
68,
pp.
331-335
(doi:10.1016/j.matlet.2011.10.085)
47. Mitic, V.V., Paunovic, V., Purenovic, J., Jankovic, S., Kocic, L., Antolovic, I. & Rancic, D.
2012, "The contribution of fractal nature to BaTiO3-ceramics microstructure analysis",
Ceramics International, doi:10.1016/j.ceramint.2011.09.003
9
48. Stevanović, M., Savanović, I., Uskoković, V., Škapin, S., Bračko, I., Jovanović, U., and
Uskoković, D. 2012, “A new, simple, green, and one-pot four-component synthesis of bare and
poly(alpha,gamma,L-glutamic acid)-capped silver nanoparticles.” Colloid & Polymer Science,
vol. 290, no. 3, 221-231 (DOI: 10.1007/s00396-011-2540-7).
49. Vukomanović, M., Šarčev, I., Petronijević, B., Škapin, S.D., Ignjatović, N., Uskoković, D.
2012, "Poly(D,L-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite core-shell nanospheres. Part 4: A change
of the surface properties during degradation process and the correspondingin vitrocellular
response", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol. 91, pp. 144-153
(doi:10.1016/j.colsurfb.2011.10.049).
Б) Технолошка остварења у 2011. години
Експертски рад
1. Консултантске услуге у свим фазама припреме за реализацију пројекта за изградњу
Прве фазе Унутрашњег магистралног полупрстена (од ул. Омладинских бригада до
улаза у Топчидерски тунел на позицији Цареве ћуприје) по уговору са Дирекцијом за
грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., где је академик Никола Хајдин
руководилац тима.
2. Др Оливера Милошевић, Члан Комисије за керамичке материјале Института за
стандардизацију,
3. Др Лидија Манчић, Члан Комисије за наноматеријале Института ѕа стандардизацију.
Патенти
1. Пријава патента П-72/11 од 09.02.2011. под називом „Поступак добијања биокерамичких
материјала високе густине на бази калцијум фосфата паралелном оптимизацијом метода
синтезе и синтеровања“, проналазача Драган Ускоковић, Миодраг Лукић, Смиља
Марковић, Љиљана Веселиновић, Зоран Стојановић
2. Пријава патента П-73/11 од 09.02.2011. под називом „Поступак добијања
мултифункционалних микро и нанокомпозитних сфера са наночестицама сребра
обложеним биодеградабилним полимерима“, проналазача Драган Ускоковић, Магдалена
Стевановић, Игор Савановић
3. Пријављен патент П-2011/0518 „Аутоматски уређај за производњу хибридних
композитних једињења за дезинфекцију вода“, Н.Тришовић, Т.Тришовић
4. Пријављен патент П-2011/0529, „Полуаутоматски уређај за производњу активног хлора
шаржног типа“, Т. Тришовић, М. Гвозденовић, Л. Рафаиловић, Б. Југовић, Б.Гргур
5. Пријављен патент П- 2011/0528, „Уређај за електрохемијску производњу активног хлора
у коаксијалном и кабинет реактору“, Т. Тришовић, Л. Рафаиловић, М. Гвозденовић, Б.
Југовић, Ј. Стевановић
В) Награде
1. М. Гвозденовић, Б. Гргур, Л. Рафаиловић, Б. Југовић, С. Пашалић, Т. Тршовић,
Аутоматски уређај за третман вода у хидромасажним кадама и базенима са
вишестепеним реверзним струјним режимима, Златна медаља са ликом Николе Тесле,
Проналазаштво-Београд 27.05.2011.
2. А. Тришовић, Н. Милићевић, З. Тришовић, Т. Тришовић, Ћелија за мерење искоришћења
електрохемијских реакција, Бронзана медаља са ликом Николе Тесле, Проналазаштво –
Београд 27.5.2011.
3. Др Марија Вукомановић, Награда Друштва за истраживање материјала на YUCOMAT
2011 конференцији за најбољу докторску дисертацију одбрањену између две
конференције.
4. Др Оливера Милошевић, Носилац Катедре изврсности (Catedra Excelentia) на
Универзитету Карлос III, Мадрид, Шпанија за 2010/11 годину.
10
5. Др Оливера Милошевић, Добитник гранта Јапанског друштва за промоцију науке (JSP,
Japan Society for Promotion of Science) као гостујући професор на Осака Универзитету,
Јапан за школску 2011/2012.
4. Међународна сарадња
Интензивна међународна и домаћа сарадња значајно су обележје активности у Институту.
Посебно добра формална или неформална сарадња постоји са низом институција из САД,
Јапана, Европске Уније, Русије, Украјине, Словеније и других земаља. Највећи део
истраживачких пројеката у Институту је садржан у VI и VII Оквирном програму Европске
Уније, а неки од програма су и предложени да се укључе у различите нивое сарадње са:
Институтом „Јожеф Стефан“ Љубљана, Словенија; Институтом за науку о материјалима „И.
Н. Францевич“ Националне академије наука Украјине у Кијеву; Швајцарским технолошким
институтом у Лозани; Ратгерс универзитетом из Њу Џерсија, САД; Јапанским центром за
фину керамику у Токију; Токијским технолошким институтом, Јапан; Макс Планк
институтом за истраживање метала, Штутгарт, Немачка; Универзитетом Карлос III из
Мадрида, Шпанија; Универзитетом „Св. Ћирило и Методије“ из Скопља, БЈР Македонија;
Институтом за проблеме хемијске физике Руске академије наука, Черноголовка, Русија;
Институтом за хемију чврстог стања и механохемију из Новосибирска, Русија; Факултетом
за хемију и хемијско инжењерство Независног универзитета државе Морелос, Куернавака,
Мексико; Вуханским универзитетом за науку и технологију, Вухан, Кина; Московским
државним универзитетом, Москва, Русија; Институтом за процесну металургију и рециклажу
метала Техничког универзитета у Ахену, Немачка; Националним техничким универзитетом у
Атини, Грчка; Одељењем за металургију и инжењерство материјала Истамбулског техничког
универзитета, Турска; групом Umicore, Белгија; компанијама NASCATEC Nanoscale GmbH
из Касела, Немачка; RBI Instrumentation, Мејлан, Француска; THÜRINGEN innovativ GmbH,
Innovation Relay Centre Stuttgart–Erfurt–Zürich, Ерфурт, Немачка; Одељењем за материјале
Универзитета у Оксфорду, Велика Британија; Бечким Универзитетом за технологију, Беч,
Аустрија; Институтом за ласерске и информационе технологије Руске академије наука,
Троитск, Русија; Универзитетом у Ослу, Стоматолошким факултетом, Одељењем за
биоматеријале, Осло, Норвешка; Националним институтом за биологију у Љубљани,
Словенија; Универзитетом у Љубљани, Словенија; Калифорнијским универзитетом у Сан
Франциску, САД; Калифорнијским универзитетом у Берклију, САД; Корејским институтом
за науку и технологију.
Проф. др Зоран Ђурић је учествовао у изради два предлога пројеката ФП7. 8. новембра
предат је предлог пројекта „Nanoporous Sensors for Detection of Pharmaceuticals and Personal
Care Products in Water“ у коме учествује још шест иституција из Европе. 23. новембра предат
је и други пројекат „Arheological Network Strukture“ на коме учествује још 18 институција из
Србије и Европе. У оба пројекта конкурисано је за средства за истраживаче и за опрему. На
жалост, за први предлог пројекта је стигао негативан одговор, али су се чланови
конзорцијума пројекта договорили да се са исправљеним пројектом поново конкурише, када
се за то појави одговарајући конкурс.
Др Оливера Милошевић ради на неколико иностраних пројеката: Пројекат регионалне
владе Мадрида, Шпанија (ACT 679/2009, 19. фебруар) Durability and Conservation of
Geomaterials in the Built Heritage (GEOMATERIALES)’, led by Dr. Rafael Fort Gonzalez
(Institute of Economic Geology, CSIC-UCM). Др Оливера Милошевић предводи групу ИТН
САНУ за наноструктурна истраживања у својству придруженог члана (associate member);
Пројекат са JWRI, Осака Универзитет, (2010–), Хибридни функционални наноматеријали
(Hybrid functional nanomaterials, координатори проф. Сатоши Охара (Satoshi Ohara), др
Оливера Милошевић) на бази потписаног Уговора о сарадњи са Осака Универзитетом
(Agreement on Academic&Technical Cooperation between Institute of Technical Sciences of
SASA and Joining and Welding Research Institute (JWRI), Osaka University, Japan); Пројекат:
Synthesis and characterization of one (1D)- and three-dimensional (3D) nanoscaled functional
11
materials through aerosol routes сарадња са Одељењем за материјале и инжењерство
материјала Универзитета Карлос III, Мадрид, Шпанија, др Оливера Милошевић је носилац
Катедре изврсности у оквиру програма RESEARCHERS OF EXCELLENCE FOR THE
2010/2011 ACADEMIC YEAR Универзитета Карлос III, Мадрид, Шпанија; FP7 Collaborative
project, Small or medium scale focused research project (NMP.2012.1.4-2), “Nanoporous Sensors
for Detection of Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water”, у фази евалуације; FP7
Combination of Collaborative projects and Coordination and Support Action (CP-CSA), (INFRA2012-1.1.3.), “Archeological Network Structure”, у фази евалуације.
Др Лидија Манчић ради на иностраним пројектима: Пројекат FAPERJ Бразил:
MECANISMO DE FORMAÇÃO DE NANOMATERIAIS 1D DE TITANATOS SINTETIZADOS
ATRAVÉS DE TRATAMENTO HIDROTÉRMICO DE AREIAS MINERAIS BRASILEIRA,
координатори: проф. др prof. Фернандо Ризо (Fernando Rizzo), др Лидија Манчић; Пројекат
COST Action MP0904: Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted
geometries (SIMUFER) – WG2 Single-phase multiferroics (координатори: Паула Виларињо
(Paula Vilarinho), Брајан Родригез (Brian Rodriguez)).
Др Смиља Марковић је провела у Институту „Јожеф Штефан“ радећи на експериментима
период од 20.05. до 01.06.2011. године. Написала је предлог билатералног пројекта
"Наноструктурно
дизајнирање
вишефункционалних
и
синтерованих
функционалноградијентних електричних и биолошких материјала" ("Nanostructural Designing
of Multifunctional and Sintered Electrical and Biological Functionally Graded Materials") са којим
смо конкурисали код Министарства за просвету и науку а у оквиру научне и технолошке
сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период 2012-2013.
Др Марија Вукомановић од 1. маја 2009. године борави у Институту „Јожеф Стефан“, где
је добила једногодишњу стипендију Института „Јожеф Стефан“ за експериментални рад на
изради докторске дисертације. Истраживања која тамо обавља у сврху су рада на пројекту
ИИИ45004. Ова стипендија је продужена до завршетка њене докторске тезе по овој
стипендији (већ је одбранила докторат на Факултету за физичку хемију Универзитета у
Београду).
Др Магдалена Стевановић је наставила веома успешну међународна сарадња са колегама
из Националног института за биологију (Департман за генетску токсикологију и биологију
канцера) из Љубљане, из које су у 2011. години проистекле заједничке публикације у
врхунском међународном часопису International Journal of Nanomedicine и водећем
међународном часопису Express Polymer Letters.
Др Драгана Југовић је написала предлог пројекта за конкурс билатерала Србија Словенија за 2012. и 2013. годину у области литијумских батерија за сарадњу са Хемијским
институтом у Љубљани, који су водећи у овој области у региону и шире. Назив предложеног
пројекта је Високоенергијски ортосиликатни катодни материјали за литијум јонске
акумулаторе.
Сарадници Института су ангажовани и као уредници и рецензенти у многим
међународним и домаћим часописима. Др Оливера Милошевић је рецензент следећих
часописа: CrystEngComm, Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Cambridge UK,
Journal of Materials Research, Journal of Materials Chemistry, Materials Research Bulletin, Optical
Materials, Aerosol Science & Technology, Journal of the Electrochemical Society, Journal of
Alloys and Compounds, Electrochimica Acta, Advanced Powder Technology, Journal of
nanoscience and nanotechnologies, International Journal of Modern Manufacturing Technologies.
Такође је Associate Editor of the International Journal of Modern Manufacturing Technologies,
IJMMT, ISSN 2067-3604 (www.modtech.ro). Др Ненад Игњатовић је гост-уредник часописа
Техника – Нови материјали и Хемијска индустрија за радове са Конференција младих
истраживача, и рецензент за часописе Journal of the Serbian Chemical Society и Processing and
Application of Ceramics. Др Миодраг Здујић је главни и одговорни уредник и рецензент
часописа Хемијска индустрија. Др Лидија Манчић је рецензирала за часописе Journal of
Nanoparticle Research, International Journal of Materials Research, Journal of Alloys and
12
Compounds, Chemical Industry, и члан је уређивачкох одбора научног часописа Бакар
(http://www.mininginstitutebor.com). Др Нина Обрадовић је рецензирала за часописе Science of
Sintering и Processing and Application of Ceramics, др Смиља Марковић за Хемијска
индустрија, International Journal of Modern Physics B, Biomedical Materials и Materials
Chemistry and Physics, а др Магдалена Стевановић за Nanotechnology, Biomedical Materials и
Physica Scripta. Др Драгана Југовић је рецензирала за часописе Powder Technology и Materials
Research Bulletin.
5. Учешће на међународним конференцијама
Током 2011. године већи број сарадника је узео учешће у међународним и домаћим
конференцијама, од чега наводимо значајније међународне, са називом рада који је
представљен на конференцији:
A) предавања по позиву:
1. Dragana Jugović and Dragan Uskoković, Impact of synthesis techniques on the structure and
performances of LiFePO4 powders, International Electric Mobility Conference and Exhibition
for Electric Mobility, 27th - 28th of October 2011, Ljubljana, Slovenia
2. N. Obradović, A. Terzić, Lj. Pavlović, S. Filipović, V. Pavlović, "Dehydration kinetics
investigation of refractory concrete during sintering using DTA method" 1st Central and Eastern
European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, CEEC-TAC1, Craiova, Romania,
7-10 septembra 2011.
Б) предавања одржана на међународним конференцијама:
1. Lidija Mančić, Katarina Marinković, Ivan Dugandzić, Vesna Lojpur, Olivera Milošević, Soft
chemistry routes for synthesis of 3D and 1D nanostructures, 1st Conference of the Serbian
Ceramic Society, 17-18. March 2011, Belgrade, Serbia Book of Abstracts, 45
2. Zorica D. Knežević-Jugović, Branimir Z. Jugović, Sonja Jakovetić, Dejan I. Bezbradica,
MirjanaG. Antov, Omar Ali Saied, Milica M. Gvozdenović, "Design of a polyaniline based
biosensor electrode for glucose: A comparative study of two immobilized systems", 38th
International Conference of SSCHE, Tatransk´e Matliare, Slovakia, May 23–27, 2011. p1519.
3. B.Z. Jugović, M.M. Gvozdenović, T.Lj. Trišović, J.S. Stevanović, B.N. Grgur, "Electrochemical
behavior of polyaniline in chloride/citrate electrolyte", 38th International Conference of
SSCHE, Tatransk´e Matliare, Slovakia, May 23–27, 2011. p963.
4. R. Marković, B. Jugović, M. Gvozdenović, J. Stevanović, Z.Stevanović, M.Bugarin, "The use
of anodic linear sweep voltammetery analysis (ALSV) for characterization the copper anodes
used for sulphur acidic waste solution treatment", 38th International Conference of SSCHE,
Tatransk´e Matliare, Slovakia, May 23–27, 2011. p968.
5. R. Marković, B. Jugović, M. Gvozdenović, J. Stevanović, Z.Stevanović, M.Bugarin, "Analyzing
the corrosion characteristics of anodes used for the sulphur acidic waste water treatment", 38th
International Conference of SSCHE, Tatransk´e Matliare, Slovakia, May 23–27, 2011. p972.
6. N. Djordjević1, N. Obradović2, S. Filipović2, D. Kosanović2, M. Mitrić3, S. Marković2, V.
Pavlović2, Influence of mechanochemical activation on sintering of cordierite ceramics with the
presence of Bi2O3 as a functional additive, VII International Conference on Mechanochemistry
and Mechanical Alloying INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, August 31 – September 3,
2011, Programme and The Book of Abstracts, p.84
7. M.E. Rabanal1, I. Barroso1, L.S. Gómez2, O. Milošević3, The morphology, structure and
luminescent properties of Gd2O3:Eu synthesized by aerosol route and high energy ball milling,
VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME 2011,
Herceg Novi, Montenegro, August 31 – September 3, 2011, Programme and The Book of
Abstracts, p.94
13
8. M.J. Lukić1, A. Stanković1, Lj. Veselinović1, S.D. Škapin2, S. Marković1, D. Uskoković1,
Mechanochemically-assisted synthesis and characterization of Zr-doped hydroxyapatite
nanopowders, VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying
INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, August 31 – September 3, 2011, Programme and
The Book of Abstracts, p.93
9. D. Jugović, M. Kuzmanović, M. Mitrić, N. Cvjetićanin, D. Uskoković, Syntheses and
characterizations of LiFePO4 powders, Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg
Novi, Montenegro, September 5-9, 2011, Programme and The Book of Abstracts, p.6
10. S. Marković, M. Lukić, S.D. Škapin, D. Uskoković, Sintering of defect-free functionally graded
biomaterials, Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September
5-9, 2011, Programme and The Book of Abstracts, p.8
11. N. Ignjatović, Z. Ajduković, S. Drmanić, D. Uskoković, Multifunctional nano particulate
systems based on hydroxyapatite as systems for local delivery of vitamin D3, Thirteenth Annual
Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5-9, 2011, Programme and
The Book of Abstracts, p.68
12. M. Vukomanović, U. Repnik, S. D. Škapin, D. Uskoković, D. Suvorov, ANTIBACTERIAL
ACTIVITY
AND
CYTOTOXICITY
OF
HYDROXYAPATITE/SILVER
NANOCOMPOSITES SYNTHESIZED BY A SONOCHEMICAL APPROACH, Thirteenth
Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5-9, 2011,
Programme and The Book of Abstracts, p.69
13. Z. Stojanović, M. Lukić, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, Hydrothermal Synthesis
of Zirconium Substituted Hydroxyapatite, Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg
Novi, Montenegro, September 5-9, 2011, Programme and The Book of Abstracts, p.74
14. N. Cvjetićanin, T. Barudžija, D. Jugović, M. Mitrić, Electrochemical properties of anodically
grown TiO2 Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September
5-9, 2011, Programme and The Book of Abstracts, p.86
15. M.J. Lukić, A. Stanković, Lj. Veselinović, S. D. Škapin, I. Bračko, S. Marković, D. Uskoković,
Chemical precipitation synthesis and characterization of Zr-doped hydroxyapatite nanopowders,
Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5-9, 2011,
Programme and The Book of Abstracts, p.89
16. Lj. Gajić-Krstajić, N.R. Elezović, B.M. Babić, V.V. Radmilović, N.V. Krstajić, Lj.M. Vračar,
Preparation and characterization of Pt nanocatalyst on tungsten based support for alkaline fuel
cells applications, Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro,
September 5-9, 2011, Programme and The Book of Abstracts, p.92
17. V. Lojpur, L. Mančić, M.E. Rabanal, O. Milošević, SYNTHESIS OF THE
NANOSTRUCTURED YAP:Ce VIA SPRAY PYROLYSIS BY POLYMERIC PRECURSOR
SOLUTION, Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September
5-9, 2011, Programme and The Book of Abstracts, p.97
18. Lj. Veselinović, M. Mitrić, M. Vukomanović, S. Marković, D. Uskoković, RIETVELD
REFINEMENT OF BARIUM TITANATE STANNATE CRYSTAL STRUCTURE, Thirteenth
Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5-9, 2011,
Programme and The Book of Abstracts, p.136
19. A. Stanković, Lj. Veselinović, S. Marković, S. Dimitrijević, S. Skapin, D. Uskoković,
HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF ZnO NANOSTRUCTURES WITH DIFFERENT
MORPHOLOGIES AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY AGAINST Escherihia coli
AND Staphylococus aureus BACTERIAL CULTURES, Thirteenth Annual Conference YUCOMAT
2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5-9, 2011, Programme and The Book of Abstracts,
p.166
20. Ivan Dugandzić, Lidija Mančić, Olivera Milošević, Dragana Jovanović, Zoran Šaponjić, Jovan
Nedeljković, Aerosol-assisted processing of TiO2 colloidal solution, Advanced Complex
Inorganic Nanomaterials, ACIN 2011, September 11-14, 2011, Namur, Belgija, Abstract Book,
P-118
14
21. Lidija Mančić, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milošević, Synthesis of fine
YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, Advanced Complex Inorganic Nanomaterials,
ACIN 2011, September 11-14, 2011, Namur, Belgija, Abstract Book, O-06
22. Ignacio Barrroso, Luz Stella Gomez, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milošević, Spectral
properties and Eu2+, Eu3+ ions detection in Gd(2-x)EuxO3 nanostructures prepared by aerosol
route, Advanced Complex Inorganic Nanomaterials, ACIN 2011, September 11-14, 2011,
Namur, Belgija, Abstract Book, P-110
23. N. Ignjatovic, Nano particulate systems based on bioresorbable polymers in bone tissue
engineering, Book of abstracts / 9th symposium Novel technologies and economic development,
Leskovac, Serbia, October, 21-22, 2011, organized by Faculty of Technology, Leskovac; [editor
Mihajlo Stanković]. - Leskovac: Faculty of Technology, 2011, page 38, ISBN 978-86-8236792-5
24. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Jovan Nedeljković,
Olivera Milošević, Assembling and spheroidization of colloidal TiO2 nano particles via aerosol
route, The Ninth Students Meeting, SM-2011 “Processing and Application of Ceramics, Novi
Sad, Serbia on November 16-18, 2011, programme and Book of Abstracts, 29
25. Miodrag J. Lukić, Srečo D. Škapin, Smilja Marković, Dragan Uskoković, Synthesis,
characterization and sintering properties of Zr-doped hydroxyapatite, Tenth Young Researchers
Conference – Materials Sciences and Engineering, December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia,
Program and the Book of Abstracts, p.1
26. Zoran Stojanović, Miodrag Lukić, Dragan Uskoković, One – pot synthesis of hydrophobic
hydroxyapatite nano particles, Tenth Young Researchers Conference – Materials Sciences and
Engineering, December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts, p.2
27. Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Vladimir Pavlović, Aleksandra Radulović, Zoran
Stojanović, Dragan Uskoković, Synthesis and the effect of processing parameters on
characteristics of poly-ε-caprolactone micro- and nanospheres, Tenth Young Researchers
Conference – Materials Sciences and Engineering, December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia,
Program and the Book of Abstracts, p.2
28. Ana Stanković, Ljiljana Veselinović, Smilja Marković, Suzana Dimitrijević, Srečo D. Škapin,
Dragan Uskoković, Morphology controlled hydrothermal synthesis of ZnO particles and
examination of their antibacterial properties on Escherichia coli and Staphylococus aureus
bacterial cultures, Tenth Young Researchers Conference – Materials Sciences and Engineering,
December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts, p.7
29. Miloš Milović, Miloš Mojović, Aleksandar Ignjatović, Applicability of neural networks in the
estimation of brain iron content in the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis, Tenth Young
Researchers Conference – Materials Sciences and Engineering, December 21-23, 2011,
Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts, p.10
30. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Olivera Milošević, Jovan
Nedeljković, Aerosol-assisted low-temperature processing of colloidal TiO2 nanoparticles: two
different manners for improving the optical properties, Tenth Young Researchers Conference –
Materials Sciences and Engineering, December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia, Program and the
Book of Abstracts, p.29
29. Vesna Lojpur, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal, Miroslav Dramićanin, Olivera Milošević,
Influence of thermal treatment on structural, morphological and optical characteristics of
upconvertors, Tenth Young Researchers Conference – Materials Sciences and Engineering,
December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts, p.38
6. Издавачка и организациона делатност
Одабрани радови са YUCOMAT 2010 конференције су објављени 2011. године у
специјалној свесци часописа Acta Physica Plonica A, чији издавач је Институт за физику
Пољске академије наука. Ова специјална свеска је имала промоцију на Сајму књига у
15
Београду октобра 2011. године, као и Програм и Књига Апстраката Девете конференције
младих истраживача – Наука и инжењерство материјала.
Отварање 10КМИ 2011
Неки од учесника 10КМИ 2011
Од 21. до 23. децембра 2011. одржана је, сада већ традиционална, Десета Конференција
младих истраживача „Наука и инжењерство нових материјала“ у организацији Друштва за
истраживање материјала Србије и Института техничких наука САНУ, а уз подршку
Министарства просвете и науке. Основни циљ конференције је да омогући младим
истраживачима који раде на својим магистарским и докторским радовима, као и младим
докторима до 35 година старости, и ангажовани су на пројектима у области науке о
материјалима, да прикажу своја истраживања и да се међусобно упознају, те да научну и
стручну јавност информишу о резултатима које су остварили. Званични језик конференције
је енглески и, са учесницима и члановима Научно-организационог одбора из иностранства,
конференција има међународни карактер. Апстракти свих пријављених радова (83)
штампани су у Зборнику апстраката конференције, усмено је представљено 74, а одабрани
радови биће објављени у часописима Хемијска индустрија и Техника – Нови материјали.
7. Библиотека Института
Током 2011. године набављен је један нови часопис (6 свезака) и 326 свезака часописа
који су и раније стизали у Институт по различитим основама. Поклоном је добијен и већи
број монографских публикација, али оне још увек нису обрађене. Професор др Драган
Ускоковић, др Владимир Зељковић и др Зоран Николић поклонили су Библиотеци већи број
монографских публикација. Професор др Драган Ускоковић је, као и претходних година,
поклонио и најновије свеске следећих часописа: Advances in Applied Ceramics, American
Ceramic Society Bulletin, BARC Newsletter, JOM : the journal of the Minerals, Metals Materials
Society, Materials Transactions, Microscopy and Analysis (European Edition), MRS Bulletin,
Nature Materials, Tehnika : časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije. Захваљујући
промотивној акцији издавача John Wiley & Sons Институт је добио временски ограничену
гратис претплату на часописе Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge
Discovery и Advanced Energy Materials.
Током 2011. године израђени су профили у оквиру Researcher ID сервиса за све
истраживаче Института техничких наука који их до тада нису имали (њих двадесетак), а који
имају своју страницу на сајту Института и бар једну публикацију у бази Web of Science, а на
странице истраживача на сајту ИТН САНУ постављен је тзв. Researcher ID беџ – код који
успоставља директну везу са овим сервисом.
16
У жељи да се постигне што квалитетнија селекција потенцијално занимљивих нових
научних радова и покрије што већи број издавача и часописа, за сервисе који то омогућавају
подешено је слање аутоматизованих обавештења на основу претраживања према задатим
кључним речима свим истраживачима који су показали интересовање за ову врсту услуге.
Уведена су и аутоматизована обавештења са академског сервиса Scopus: сви истраживачи
запослени у Институту добијају обавештење када се њихов нови рад индексира у овој бази,
као и када неко цитира било који од њихових радова који се у тој бази налазе.
Како би се истраживачима олакшало проналажење релевантних научних информација,
током 2011. године садржај одељка посвећеног библиотеци на сајту Института у неколико
наврата је допуњаван. Корисне информације о базама података, писању научних радова
цитатним стиловима, библиографским алатима, стандардима за уређивање рукописа који се
шаљу часописима, бесплатним специјализованим софтверским алатима намењеним
научницима и слично груписане су у оквиру рубрике За научнике. Материјали који се сада
налазе у овом одељку обухватају линкове ка бесплатним електронским изворима
информација о методологији начног рада, кратка упутства за коришћење одређених сервиса
и алата и избор инструктивних видео материјала (бесплатно доступних на интернету). На
сајт је постављен и преглед наслова часописа (са пописом свезака) који се могу наћи у фонду
Библиотеке.
Прикупљене су и дигиталној форми архивиране све публикације које су сарадници
Института објавили од 2007. године до данас. Разматране су могућности за успостављање
институционалног дигиталног репозиторијума и због тога су у неколико наврата вођени
разговори са представницима Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ о
укључивању у дигитални репозиторијум Универзитета у Београду Phaidra. Разговори нису
дали никаве резултате, а с обзиром на врло спори темпо реализације пројекта Phaidra, сасвим
је извесно да ће пажња у наредном периоду бити усмерена на проналажење оптималних
техничких решења за успостављање самосталног иституционалног репозиторијума.
Током 2011. године на сервису Гугл књиге појавила су се још четири издања ИТН САНУ:
зборници апстраката конференција Млади истраживачи одржаних 2010. и 2011. године и
српско и енглеско издање књиге Најзначајнији научни и стручни радови Николе Хајдина у
коментарима иностране литературе. У овом тренутку, у програм су укључена 22 издања
Института, од чега је 18 публикација доступно у форми пуног текста. Статистике
посећености показују да су корисници сервиса Гугл књиге у током 2011. године остварили
15.147 посета (у просеку 41,5 посета дневно) публикацијама Института, прегледавши укупно
175.027 страна (у просеку 479,5 страна дневно). Највећу посећеност бележи монографија
Биоматеријали: 7539 посета и 132.412 прегледаних страна.
Интернет презентација. Списак научних радова које су сарадници Института објавили у
реномираним стручним страним и домаћим часописима који се индексирају у сервису Web of
Science допуњен је са 33 нове публикације. Галерија постера допуњена је са 13 нових
постера. Рубрика Новости је ажурирана 12 (српско издање), односно десет пута (енглеско
издање) Главни мени сајта је реорганизован, додате су и нове стране (страница на којој
Научно веће Института објављује своје информације и преглед годишњих извештаја) и
рубрике (Истраживачки пројекти и Опрема).
Током 2011. године 10.273 посетиоца остварила су 21.525 посета сајту Института. Ако
ове податке упоредимо са подацима из претходне године, видећемо да је дошло до благог
пада посећености: број посетилаца је мањи за 2,41, а број посета за око један посто. Од 2007.
године, од када пратимо посећеност сајта, ово је први пут да посећеност на годишњем нивоу
пада.
Детаљан извештај о раду библиотеке је дат као последњи прилог овом Извештају.
17
8. Побољшање радних услова и нова опрема
Институт има дугогодишњи проблем са лабораторијским простором. Недостатак
јединственог простора у коме би били смештени сви сарадници онемогућава потребну
организацију рада, што значи да је сарадња запослених отежана, коришћење опреме је
нерационално, итд. Директор Института је покушао, уз свесрдну помоћ чланова Управног
одбора и ангажовањем председника Академије, да овај проблем делимично решимо, али наш
захтев преко Министарства просвете и науке (посредник и надређена институција) није
донео позитиван резултат. Дакле, ово и надаље остаје један од актуелних проблема
Института и на том проблему треба и даље радити.
Овај проблем је недавно постао јако актуелан јер нам је писмом директора Института за
нуклеарне науке « Винча», од 26.12.2011. године отказано коришћење простора у Институту
Винча. За сада покушавамо да се договоримо са Институтом Винча да нам бар одложи
исељење из простора који већ дуже времена користе сарадници нашег Института, а да се у
међувремену тражи дефинитивно просторно решење за Институт.
С обзиром да је добијен један мали део средстава за материјалне трошкове на пројектима
које финансира Министарство, а већи део је нереализован и планиран за 2012. годину у
оквиру јавне набавке коју спроводи Министарство, у току 2011. године је мало тога урађено
на побољшању радних услова и набавке нове опреме. Набављен је један штампач (Б. Каран)
и један лаптоп (Н. Игњатовић, од средстава 10КМИ). Такође је купљено неколико комада
неопходног намештаја.
9. Финансијско пословање
Завршни извештај ће сумирати детаљно финансијско пословање, а овде се износе само
глобални елементи пословања. Уплате Министарства на нивоу целе године износе 45.111.521
динара и чине око 85% укупних прихода (53.006.030). Просечна бруто плата запослених у
2011. години је 101.292, а нето плата 59.797 динара.
10. Закључак
Најзначајнији догађаји у 2011. години у Институту су ступање на снагу новог Статута,
конституисање Научног већа и избор новог директора, којима се отвара нова страница у
историји Института.
Институт је и ове године имао одличне резултате: објављена су 45 чланка са 2011. и још
четири са 2012. годином публиковања (који су прихваћени за штампу у 2011. години) у SCI
часописима, а на којима су сарадници Института коаутори. Одржана су такођ два предавања
по позиву и тридесетак радова саопштено усмено или као постер. Два сарадника Института
је унапређена су у више звање, одбрањене су две докторске дисертације и покренут је
поступак избора у научна звања пет доктора наука. Поднето је пет патентних пријава, три
пријаве пројеката билатералне сарадње и два ФП7 пројекта. Сарадници Инститита добили су
неколико међународних и домаћих признања.
Нажалост, ове године се и први пут озбиљније осетила финансијска криза у приходима
Института, махом због смањеног прилива средстава од Министарства. Очигледан правац
даљег развоја научно-истраживачког рада у Институту је његова већа повезаност са
привредом и повећање броја иностраних пројеката, а самим тим и проширење
истраживачких области у складу са захтевима и могућностима примене резултата на
тржишту.
18
I – Распоред истраживача по пројектима финансираних од стране
Министарства просвете и науке Републике Србије
Пројекат ИИИ45004: „М
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних
морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој
основи“
Руководилац пројекта проф. др Драгољуб Ускоковић, научни саветник у Институту
техничких наука САНУ
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Драган Ускоковић
4 од 12/А1
НСВ
2.
Ненад Игњатовић
12/А1
НСВ
3.
Смиља Марковић
12/А2
НСР
4.
Драгана Југовић
12/А2
НСР
5.
Магдалена Стевановић
12/А1
НСР
6.
Љиљана Веселиновић
12/А3
ИСР
7.
Ана Станковић
12/А6
ИСР
8.
Зоран Стојановић
12/А4
ИСР
9.
Маја Кузмановић
12/А4
ИСР
10.
Игор Савановић
2 од 12/А7
ИПР
11.
Миодраг Лукић
12/А4
ИСР
12.
Ненад Филиповић
2 од 12/А4
ИПР
13.
Милош Миловић
1 од 12/А4
ИПР
Пројекат ОИ 172057: „У
Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних
материјала“
Руководилац пројекта проф. др Владимир Павловић, ванредни професор Пољопривредног
факултета Универзитета у Београду, научни саветник у Институту техничких наука САНУ
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Момчило Ристић
0/А4
НСВ
2.
Нина Обрадовић
12/А1
НСР
3.
Небојша Лабус
12/А2
ИСР
4.
Сузана Филиповић
12/А2
ИСР
5.
Дарко Косановић
12/А4
ИПР
6.
Владимир Павловић
3/А1
НСВ
7.
Војислав Митић
3/А4
НСВ
8.
Јелена Живојиновић
2 од 12/А4
ИПР
19
Пројекат ОИ172035: „Р
Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији“
Руководилац пројекта проф. др Иван Јуранић, редовни професор Хемијског факултета
Универзитета у Београду
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Оливера Милошевић
10/А1
НСВ
2.
Лидија Манчић
10/А1
ВНС
3.
Весна Лојпур
6/А4
ИСР!
4.
Иван Дуганџић
6/А4
ИСР!
Пројекат ИИИ45020: „М
Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“
Руководилац пројекта др Јован Недељковић, научни саветник у Институту за нуклеарне
науке Винча
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Оливера Милошевић
2/А1
НСВ
2.
Лидија Манчић
2/А1
ВНС
3.
Весна Лојпур
6/А4
ИПР
4.
Иван Дуганџић
6/А4
ИПР
Пројекат ОИ172046: „Е
Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурних
функционалних материјала за примену у новим технологијама“
Руководилац пројекта проф. др Бранимир Гргур, редовни професор Технолошкометалуршког факултета Универзитета у Београду
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Бранимир Југовић
10/А1
ВНС
2.
Томислав Тришовић
10/А3
ВНС
Пројекат ТР37001: „У
Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са
предлогом мера и поступака за смањење штетног дејства на животну средину“
Руководилац пројекта др Миле Бугарин, виши научни сарадник у Институту за рударство и
металургију Бор
Редни број
20
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Бранимир Југовић
2/А1
ВНС
2.
Томислав Тришовић
2/А3
ВНС
Пројекат ОИ172054: „Р
Развој, карактеризација и примена наноструктурних катализатора и
интерактивних носача у горивим спреговима и електролизи воде“
Руководилац пројекта проф. др Недељко Крстајић, редовни професор Технолошкометалуршког факултета Универзитета у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Љиљана Гајић-Крстајић
Катег.
Звање
12/А3
ВНС
Пројекат ИИИ45005: „Ф
Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали“
Руководилац пројекта др Златко Ракочевић, научни саветник у Институту нуклеарних наука
Винча
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Ведрана Мариновић
Катег.
Звање
12/А4
ВНС
Пројекат ИИИ45001: „Н
Наноструктурни функционални материјали у каталитичким и
сорпционим процесима“
Руководилац пројекта др Душан Јовановић, научни саветник у ИХТМ - Центру за катализу и
хемијско инжењерство, Београд
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Миодраг Здујић
Катег.
Звање
12/А2
НСВ
ПРОЈЕКАТ ТР35003: „И
Истраживање и развој амбијентно интелигентних сервисних робота
антропоморфних карактеристика“
Руководилац пројекта проф. др Вељко Поткоњак, редовни професор Електротехничког
факултета Универзитета у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Бранко Каран
Катег.
Звање
7/Т2
ИСР
ПРОЈЕКАТ ИИИ44008: „Р
Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у
развоју деце“
Руководилац пројекта проф. др Бранислав Боровац, редовни професор Факултета техничких
наука у Новом Саду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Бранко Каран
Катег.
Звање
5/Т2
ИСР
21
ПРОЈЕКАТ ТР35023: „Р
Развој уређаја за тренинг пилота и симулацију лета модерних
борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију
пилота“
Руководилац пројекта др Владимир Квргић, Институт Лола, Београд
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Владимир Зељковић
Катег.
Звање
4/Т1
НСВ
ПРОЈЕКАТ ТР35031: „Р
Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање
усаглашености техничких производа“
Руководилац пројекта др Предраг Поповић, Институт за нуклеарне науке Винча
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Владимир Зељковић
Катег.
Звање
8/Т1
НСВ
ПРОЈЕКАТ ИИИ45007: „„0
0–3Д Наноструктуре за примену у електроници и обновљивим
изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање“
Руководилац пројекта др Горан Бранковић, научни саветник Института за
мултидисциплинарна истраживања
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Пантелија Николић
Катег.
Звање
0/А4
НСВ
ПРОЈЕКАТ ИИИ45014: „М
Материјали и процеси у литијумским батеријама и горивим
ћелијама“
Руководилац пројекта проф. др Славко Ментус, редовни професор Факултета за физичку
хемију Универзитету у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Пантелија Николић
Катег.
Звање
0/А4
НСВ
ПРОЈЕКАТ ТР34028: «Истраживање и оптимизација технолошких и функционалних
перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б»
Руководилац пројекта др Борис Катавић, виши научни сарадник у Институту Гоша у
Београду
Редни број
1.
22
Сарадници на пројекту
Зоран Николић
Катег.
Звање
12/Т4
НСР
II – Списак сарадника Института
31.12.2011. године
ИСТРАЖИВАЧИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
Научни саветници
1.
2.
3.
4.
Др Зоран Ђурић
Др Оливера Милошевић
Др Миодраг Здујић
Др Ненад Игњатовић
Виши научни сарадници
1.
2.
3.
4.
5.
Др Ведрана Мариновић – у избору у звање научног саветника
Др Љиљана Гајић-Крстајић – у избору у звање научног саветника
Др Бранимир Југовић
Др Лидија Манчић
Др Томислав Тришовић
Научни сарадници
1.
2.
3.
4.
5.
Др Магдалена Стевановић – у избору у звање вишег научног сарадника
Др Нина Обрадовић – у избору у звање вишег научног сарадника
Др Смиља Марковић – у избору у звање вишег научног сарадника
Др Драгана Југовић
Др Зоран Николић – у избору у звање научног сарадника, запослен од 01.08.2011.
Истраживачи сарадници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Мр Бранко Каран, дипл.инж.ел.
Др Небојша Лабус, дипл.физ.хем.
Маја Кузмановић, дипл.физ.хем. – мастер
Мр Зоран Стојановић, дипл.инж.технл.
Мр Ана Станковић, дипл.физ.хем.
Сузана Филиповић, дипл.физ.хем. – мастер
Мр Љиљана Веселиновић, дипл.инж.геол.
Миодраг Лукић, дипл.физ.хем.
Истраживачи приправници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Весна Лојпур, дипл.инж.технл.
Иван Дуганџић, дипл.инж.технл.
Дарко Косановић, дипл.физ.хем.
Ненад Филиповић, мастер физ.хем. – запослен од 01.11.2011.
Јелена Живојиновић, дипл.физ.хем. – запослена од 01.11.2011.
Милош Миловић, мастер физ.хем. – запослен од 01.12.2011.
23
Стручни сарадник
1.
Момчило Дакић, дипл.инж.маш.
ТЕХНИЧКО, АДМИНИСТРАТИВНО И ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
1.
-
Одељење за материјале (академик Момчило М. Ристић)
Мирјана Косановић, тех.сек. пројекта
2.
-
Рачуноводство
Стојанка Бурсаћ, руководилац
Радмила Карановић
3.
-
Опште службе, секретаријат
Александра Стојичић, дипл.инж.арх., секретар Института
Љиљана Пајић, помоћни радник
4. Библиотека
Милица Шевкушић, дипл.историчар уметности, библиотекар
Запослени који су отишли из Института током 2011. године:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
24
Игор Савановић, истраживач-приправник у Институту од 16.02.2009–28.02.2011.
Др Владимир Зељковић, научни саветник у Институту од 01.04.2006–31.03.2011. (прешао
у Институт «Лола»)
Проф. др Драгољуб Ускоковић, научни саветник у Институту од 01.07.1974–22.05.2011.
(отишао у пензију)
Др Марија Вукомановић, научни сарадник у Институту од 01.05.2006., на неплаћеном
одсуству од 01.09.2009–04.10.2011.
III – Биографије сарадника Института
Научни саветници
Др Зоран (Гаврило) Ђурић
Рођен је 23. фебруара 1941. године у Прилипцу. Завршио је Електротехнички
факултет у Београду 1964. године. Магистрирао је 1967. године на истом факултету са
темом „Утицај напрезања на напонско-струјне карактеристике силицијумских p-n
спојева“. Докторирао је 1972. године на истом факултету са темом „Утицај механичке
деформације на неке карактеристике биполарних полупроводничких направа“.
Изабран је у свим научним звањима. У звање научног саветника изабран је 1989.
године у Институту за хемију, технологију и металургију, у коме је радио од
дипломирања до одласка у пензију 2011. године. За редовног професора изабран је на
Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1990. године. Од маја 2011.
године је директор Института техничких наука САНУ.
Области интересовања: микроелектроника, оптоелектроника, микро- и наноситеми и
сензори (микро-наносистемске технологије). Проф. др Зоран Ђурић је дописни члан
Српске академије наука и уметности од 2003. године, члан Академије инжењерских
наука Србије од 1998. године где је секретар Одељења електротехничких наука, а од
2005. године је председник Савета за за развој нанонаука и нанотехнологија у
Републици Србији.
Запослен је у Институту од 2011.године.
Др Оливера (Борисав) Милошевић
Рођена је 13. августа 1955. годine у Београду. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1982. године. Магистрирала је 1986. године у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду са темом „Промена
кристалних фаза и раст зрна током завршних стадијума синтеровања цинк оксидних
варистора“. Докторирала је 1993. године на Технолошко-металуршком факултету у
Београду са темом „Развој микроструктуре и кристалних фаза током синтеровања
вишефазних материјала и њихов утицај на формирање нелинеарних струјнонапонских карактеристика“. У звање вишег научног сарадника изабрана је 1995.
године у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (решење
бр.06–00–6/326 од 22. III 1995). У звање научног саветника изабрана је 1999.године у
Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (решење бр.06–00–
6/1323 од 13.VII 1999).
Области интересовања: функционални наноматеријали и нанотехнологије; синтеза и
карактеризација 1Д и 3Д наноматеријала са контролисаним структурним,
морфолошким и функционалним карактеристикама, посебно сферичних
монодисперзних нано честица, методама конвенционалне спреј пиролизе (CSP), selfcombustion спреј пиролизе (SCSP), електроспреј пиролизе (EP), солвотермалне
(хидротермалне) синтезе и механосинтезе; развијање наноматеријала нових
функционалности са великим односом површине према запремини за решавање
енергетско-еколошких проблема (луминесцентни, магнетни, фотокаталитички
материјали). Рецензент: CrystEngComm, Royal Society of Chemistry, Thomas Graham
House, Cambridge UK, Journal of Materials Research, Journal of Materials Chemistry,
Materials Research Bulletin, Optical Materials, Aerosol Science & Technology, Journal of
the Electrochemical Society, Journal of Alloys and Compounds, Electrochimica Acta,
Advanced Powder Technology, Journal of nanoscience and nanotechnologies, International
25
Journal of Modern Manufacturing Technologies. Associate Editor of the International
Journal of Modern Manufacturing Technologies (www.modtech.ro).
Запослена је у Институту од 1983. године.
Др Миодраг (Владимир) Здујић
Рођен је 12. априла 1954. године у Београду. Завршио Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1980. године. Магистрирао је 1986. у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду са темом „Проучавање
добијања металних прахова центрифугалним распршивањем“. Докторирао је 1996.
године на Технолошко-металуршком факултету у Београду са темом „Структурне и
термијске карактеристике механохемијски третираних металних прахова“. У звање
научног сарадника изабран је 1996. године на Технолошко-металуршком факултету у
Београду (решење бр.06–00–6/692 од 27. XI 1996). Изабран је у звање вишег научног
сарадника 2002. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду (решење
бр.06–00–6/1928 од 19.06.2002. године). Изабран је у звање научног саветника 2007.
године на Технолошко-металуршком факултету у Београду (решење бр.06–00–69/209
од 11.07.2007. године).
Област интересовања: реакције у чврстом стању, млевење, механохемијски третман.
Главни и одговорни уредник националног часописа „Хемијска индустрија“.
Запослен је у Институту од 1982. године.
Др Ненад (Лазар) Игњатовић
Рођен је 12. октобра 1967. године у Смедеревској Паланци. Завршио је Технолошкометалуршки факултет у Београду 1994.године. Магистрирао је 1996. на Технолошкометалуршком факултету у Београду са темом „Изучавање услова за добијање адхезива
из сојиног брашна“. Докторирао је 2001.год. на Технолошко-металуршком факултету
у Београду са темом „Синтеза и дизајнирање структуре и особина хидроксиапатитполилактид композитних биоматеријала“. Изабран је у звање научног сарадника 2002.
године у Институту за нуклеарне науке „Винча“, Београд (решење бр.06–00–6/1972 од
3. јула 2002. године). Изабран је у звање вишег научног сарадника 2005. године у
Институту за нуклеарне науке „Винча“ (решење бр.06–00–6/2670 од 15. VI 2005).
Изабран је у звање научног саветника 2010. године у Институту за нуклеарне науке
„Винча“ (решење бр.06–00–69/1042 од 14. IV 2010).
Области интересовања: синтеза, карактеризација и примена мултифункционалних
наночестичних композитних биоматеријала; феномени деловања на рецепторском
нивоу ћелија. Члан је Председништва Друштва за истраживање материјала, које је
организовало YUCOMAT 2011 конференцију (Херцег Нови, 5–9. септембар),
председник је Програмско-организационог одбора Десете конференције младих
истраживача 2011 (Београд, 21–23. децембар) и члан Организационог одбора VII
International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME 2011
(Херцег Нови, 31. август – 3. септембар). Гост уредник је часописа Техника – Нови
материјали и Хемијска индустрија за радове са Конференције младих истраживача, и
рецензент часописа: Техника-Нови материјали, Хемијска индустрија, Journal of the
Serbian Chemical Society и Processing and Application of Ceramics.
Запослен је у Институту од 1997. године.
Виши научни сарадници
Др Ведрана (Максим) Мариновић
Рођена је 22. децембра 1957. године у Сплиту. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1975. Магистрирала је 1990.године на Технолошко-металуршком
26
факултету у Београду са темом „Испитивање могућности уклањања нитромата из
отпадних вода динамичком адсорпцијом“. Докторирала је 1994. године на
Технолошко-металуршком факултету у Београду са темом „Електрохемијско
таложење месинга из пирофосфатно-оксалатних раствора“. Изабрана је у звање вишег
научног сарадника 2000. године у Институту за хемију, технологију и металургију у
Београду (решење бр.06–00–6/1635 од 21.IX 2000). Реизабрана је 2007. године у звање
вишег научног сарадника (решење бр.06–00–69/177 од 31.V 2007). У току је избор у
звање научног саветника у Институту за хемију, технологију и металургију у
Београду.
Области интересовања: електрохемијско таложење метала, легура и композитних
материјала, електрохемијско издвајање водоника и кисеоника, електродни материјали
на бази електропроводних полимера, електрокатализа, заштита животне средине,
електрохемијска детекција загађивача у отпадним водама и њихово уклањање
електрохемијским поступком. У току 2011. године је рецензирала за часопис Talanta и
урадила рецензију једног техничког решења.
Запослена је у Институту од 1991. године.
Др Љиљана (Михаило) Гајић-Крстајић
Рођена је 4. октобра 1952. године у Београду. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1978. Магистрирала је 1988. године у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду са темом „Електрохемијско
понашање алуминијума у воденим растворима хлорида“. Докторирала је 1997. године
на Технолошко-металуршком факултету у Београду са темом „Електрохемијско
издвајање кисеоника на бинарним оксидима никла и гвожђа у алкалним растворима“.
Изабрана је у звање научног сарадника 1998. године у Институту за хемију,
технологију и металургију у Београду (решење бр.06–00–6/1200 од 23. XII 1998).
Изабрана је у звање вишег научног сарадника 2004. године у Институту за хемију,
технологију и металургију у Београду (решење бр.06–00–6/2497 од 15. VII 2004).
Реизабрана је у исто звање децембра 2009. године (решење бр. 06–00–69/951 од
25.11.2009). У току је избор у звање научног саветника у Институту за хемију,
технологију и металургију у Београду.
Области истраживања: електрохемија, електрокатализа.
Запослена је у Институту од 1981. године.
Др Бранимир (Звонимир) Југовић
Рођен је 22. јануара 1976. године у Чачку. Завршио је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 2001. године. Добитник је стипендије Краљевине Норвешке међу
1000 најбољих студената Југославије 2000. године, а 2001. је добио специјално
признање Српског хемијског друштва за изузетан успех у току студија. Магистрирао
је 2005. године, на Технолошко-металуршком факултету у Београду, на тему
„Електрохемијско таложење и карактерисање композитних превлака Ni/WC“. Изабран
је у звање истраживача-сарадника на истом факултету (одлука бр. 20/44 од 13.XII
2005). Одбранио је своју докторску дисертацију, под називом „Електрохемијски
извори енергије система метал електропроводни полимер на бази водених раствора“
на Технолошко-металуршком фалултету децембра 2008. године. Изабран је у звање
вишег научног сарадника 2009. године у Институту за хемију, технологију и
металургију, Београд (решење бр. 06–00–69/870 од 14.10.2009.)
Области интересовања: корозија, биосензори, електрохемијски извори енергије,
електропроводни полимери, прерада отпадних вода.
Запослен је у Институту од 2002. године.
27
Др Лидија (Томислав) Манчић
Рођена је 18. августа 1968.године у Зајечару. Завршила је Технички факултет у Бору
1992. године, где је и магистрирала 1996. са темом „Синтеза и карактеризација
суперпроводног Bi1,8Pbo,2Ca2Cu3O10 оксида“. Докторирала је 2004. године у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду. Изабрана је у звање
истраживача-сарадника 1997. године у Центру за мултидисциплинарне студије
Универзитета у Београду (решење бр. 500/2–5 од 19.VI 1997.) где је реизабрана 2003.
године (решење бр.117/2–3 од 26. фебруара 2003). Докторирала је 2004. године у
Центру за мултидисциплинарне студије у Београду са тезом „Диригована синтеза
наноструктурних оксидних прахова с гледишта развоја материјала задатих својстава“.
Изабрана је у звање научног сарадника 2004. године у Центру за мултидисциплинарне
студије у Београду (решење бр. 06–00–6/2534 од 18.11.2004). Изабрана је у звање
вишег научног сарадника 2009. године у Институту за мултидисциплинарна
истраживања у Београду (решење бр. 06–00–69/911 од 14.10.2009).
Области интересовања: наноматеријали и нанотехнологије, механизми настајања
наночестица и њихова структурна карактеризација у циљу оптимизације њихових
функционалних карактеристика. Члан уређиваког одбора начног часописа Бакар и
рецензент часописа Journal of Nanoparticle Research, International Journal of Materials
Research, Journal of Alloys and Compounds, Chemical Industry.
Запослена је у Институту од 1996. године.
Др Томислав (Љубисав) Тришовић
Рођен је 7. маја 1962. године у Краљеву. Завршио је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1988. године. Магистрирао је 1993. у Центру за
мултидисциплинарне студије у Београду са темом „Галванско таложење ламинарних
галванских композита“. Докторирао је 2004. године на Технолошко-металуршком
факултету у Београду са темом „Кинетика електрохемијске реакције редукције
глукозе“. Изабран је у звање истраживача-сарадника 1994. године у Институту за
хемију, технологију и металургију у Београду (решење бр.1474 од 10.XI 1994).
Изабран је у звање научног сарадника у Институту за хемију, технологију и
металургију у Београду (решење бр.06–00–6/2573 од 18.11.2004). Изабран је у звање
вишег научног сарадника у Институту за хемију, технологију и металургију у
Београду (решење бр.06–00–69/996 од 14.04.2010).
Области интересовања: корозија, биосензори, електрохемијски извори енергије,
електропроводни полимери, прерада отпадних вода.
Запослен је у Институту од 1989. године.
Научни сарадници
Др Магдалена (Милорад) Стевановић
Рођена је 4. августа 1974. године у Београду. Завршила је Факултет за физичку хемију
у Београду 2002. године са темом „Одређивање хормона штитне жлезде методом
радиоимунолошке анализе са различитим системима за одвајање слободне од везане
радиоактивности“. Магистрирала је 2006. године на истом факултету на тему
„Добијање, морфологија и структура прахова поли-лактид-ко-гликолида и
биокомпозита поли-лактид-ко-гликолид/бифазни калцијум фосфат“. Изабрана је 2007.
године у звање истраживача-сарадника у Институту за нуклеарне науке „Винча“.
Одбранила је докторску дисертацију на Факултету за физичку хемију у Београду на
тему „Синтеза, карактеризација и деградација наносфера поли(ДЛ-лактид-ко28
гликолида) које садрже аскорбинску киселину“ децембра 2007. године. Изабрана је у
звање научног сарадника 2008. године на истом факултету (решење бр. 06–00–69/517
од 21.05.2008). У току је избор у звање вишег научног сарадника у нашем Институту.
Области интересовања: наноматеријали, наномедицина, контролисана достава
медикамената, полимерни материјали, структура и својства полимера, полиестри,
поли(лактид-ко-гликолид), поли(ε-капролактон), инкапсулација медикамената у
полимерну матрицу, у води растворни витамини, порозни полимерни материјали,
наночестице сребра, плазмонска абсорбанца, in vitro, ex vivo, и in vivo испитивања. У
току 2011. године је рецензирала неколико радова за Nanotechnology, Biomedical
Materials, Physica Scripta.
Запослена је у Институту од 2003. године.
Др Нина (Никола) Обрадовић
Рођена је 25. марта 1977. године у Београду. Завршила је Факултет за физичку хемију
у Београду 2001. године, са темом „Испитивање константи дисоцијације тирозина и
могућности комплексирања са Sn(II)-јоном“. Магистрирала је 2005. године, на истом
факултету, на тему „Проучавање синтеровања система ZnO-TiO2“. Изабрана је у
звање истраживача-сарадника на Факултету за физичку хемију у Београду (одлука
бр.643/1 од 27.VII 2005). На истом факултету је одбранила докторску тезу под
називом „Утицај адитива на синтеровање система ZnO-TiO2 сагласно тријади синтеза–
структура–својства“ децембра 2007. године. Изабрана је у звање научног сарадника
2008. године на истом факултету (решење бр. 06–00–69/516 од 19.11.2008). У току је
избор у звање вишег научног сарадника у нашем Институту.
Области
интересовања:
синтеровање,
керамика,
механичка
активација,
карактеризација материјала, термијске анализе. Рецензирала за часописе Science of
Sintering, Processing and Application of Ceramics.
Запослена је у Институту од 2002. године.
Др Смиља (Божидар) Марковић
Рођена је 22. августа 1968. године у Београду. Завршила је 1997. године Факултет за
физичку хемију у Београду, на коме је 1999.године одбранила специјалистички рад
под називом „Механизми настајања композита из никл измењених зеолита“.
Магистрирала је 2003. године на истом факултету, на тему „Синтеза и
карактеризација политипова карнегита“. Изабрана је у звање истраживача-сарадника у
Институту за нуклеарне науке „Винча“ у Београду (одлука бр. 1739/13 од 11.XI 2003).
Одбранила је докторску тезу на Факултету за физичку хемију под називом „Синтеза и
карактеризација BaTi1-xSnxO3 прахова и вишеслојних керамичких материјала“, јуна
2008. године. Изабрана је у звање научног сарадника 2008. године на истом факултету
(решење бр. 06–00–69/745 од 24.12.2008). У току је избор у звање вишег научног
сарадника у нашем Институту.
Области интересовања: функционално градијентни материјали (ФГМ): креирање
ФГМ, предикција процеса синтеровања и оптимизација услова синтеровања за
добијање ФГМ са жељеним микроструктурним карактеристикама (густина, величина
зрна...), карактеризација ФГМ, ФГМ са применом у електронској индустрији (баријум
титанат станатни материјали), ФГМ за репарацију коштаних дефеката
(хидроксиапатит/бифазни калцијум фосфат), вибрациона спектроскопија, импедансна
спектроскопија, оптичке карактеристике прахова цинк оксида. Рецензирала за
часописе Хемијска индустрија, International Journal of Modern Physics B, Biomedical
Materials, Materials Chemistry and Physics.
Запослена је у Институту од 2001. године.
29
Др Драгана (Миодраг) Југовић
Рођена је 1. фебруара 1973. године у Београду. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2002. године са темом „Синтеза и електрохемијске особине
LiMn2О4 као катоде Li-јон акумулатора“. Исте године је уписала последипломске
студије на Факултету за физичку хемију. Магистрирала је 2004. године, на истом
факултету, на тему „Карактеризација катодних материјала LiMn2-xMxO4 (M=Mn, Cr,
Zn) синтетисаних ултразвучном спреј пиролизом“. Изабрана је у звање истраживачасарадника у Институту за нуклеарне науке „Винча“ (одлука бр. 1379/11 од 22. IX
2005). Одбранила је докторску тезу на Факултету за физичку хемију под називом
„Синтеза и карактеризација оксидних катодних материјала за литијумске изворе
струје“, јула 2008. године. Изабрана је у звање научног сарадника у Институту за
нуклеарне науке „Винча“ (решење бр. 06–00–69/778 од 04.03.2009).
Области интересовања: катодни материјали за литијумске батерије, електрохемија,
кристалохемија. Рецензирала за часописе Powder Technology и Materials Research
Bulletin.
Запослена је у Институту од 2002. године.
Др Зоран (Марко) Николић
Рођен је 28. октобра 1951.године у Београду. Завршио је Електротехнички факултет у
Београду 1977.године. Магистрирао је 1989.год. у Центру за мултидисциплинарне
студије Универзитета у Београду са темом «Поље брзина у флуиду формирано под
утицајем наринуте запреминске силе». Докторирао је 1995.године на Машинском
факултету у Београду из области бродоградње са темом «Метод за одређивање
ефикасности система активне катодне заштите пловних објеката од корозије». У
звање научног сарадника је изабран 1996.године на Техничком факултету у Чачку
(решење бр.06-00-6/693 од 25.XII 1996). Изабран је у звање вишег научног сарадника
2002. године у Институту за технологију нуклеарних и других минералних сировина у
Београду (решење бр.06-00-6/1930 од 3. јула 2002. год). Изабран је у звање ванредног
професора 2004. године на Војној Академији у Београду на предмету «Бродске
електричне машине” и “Електроопрема брода” (одлука бр.66-427 од 28.VI 2004). У
току је избор у звање научног сарадника у нашем Институту.
Области интересовања: заштита културне баштине, обновљиви извори енергије.
Рецензирао за часопис Journal of Applied Engineering Science.
Запослен је у Институту од 2011. године (претходно је радио у Институту од 1977–
2006. године).
Истраживачи сарадници
Мр Бранко (Душан) Каран, дипл.инж.ел.
Рођен је 16. септембра 1952. године у Београду. Завршио је Електротехнички
факултет у Београду 1977.године, на коме је и магистрирао 1991. године са темом
„Један програмски језик за програмирање индустријских робота и његова
реализација“. Изабран је у звање истраживача-сарадника 1995. године у Институту
„Михајло Пупин“ у Београду (решење бр.303 од 15.III 1995). На Електротехничком
факултету у Београду пријавио је израду докторске дисертације под називом
„Просторна сегментација у визуелној навигацији мобилних робота“, која је
прихваћена 2008. године од стране и Факултета и Универзитета.
Области интересовања: роботика, компјутерска визија, интелигентно управљање,
фази логика.
Запослен је у Институту од 1997.године.
30
Др Небојша (Јован) Лабус, дипл. физ. хем.
Рођен је 21. јануара 1967.године у Новом Саду. Завршио је Факултет за физичку
хемију у Београду 1999.године. Магистрирао је 2005. године, на Техничком факултету
у Чачку, на тему „Утицај механичке активације на синтезу цинк-метатитаната“.
Изабран је у звање истраживача-сарадника у Институту за технологију нуклеарних и
других минералних сировина у Београду (одлука бр. 13/6–3 од 14. III 2006).
Докторирао је на Факултету за физичку хемију 23. децембра 2011. године са темом
под називом „Утицај адитива на синтеровање и својства синтерованог ZnTiO3“.
Области интересовања: синтреовање, пресовање, бинарни оксидни системи, ZnOTiO2.
Запослен је у Институту од 2001.године.
Маја (Драгољуб) Кузмановић, дипл.физ.хем–мастер
Рођена је 29. септембра 1977. године у Јајцу, БиХ. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2007. године са темом „Синтеза катодног материјала за литијумске
батерије LiZnxMn2-xO4 глицин нитратним поступком“. Завршила је мастер студије на
Факултету за физичку хемију у Београду. Уписала је докторске студије на истом
факултету 2008. године. Изабрана је у звање истраживача сарадника у Институту за
нуклеарне науке Винча (решење бр. 714/13 од 08.04.2009).
Области интересовања: литијум јонске батерије, синтеза катодних материјала за
литијумске батерије, електрохемија.
Запослена је у Институту од 2008. године.
Мр Зоран (Слободан) Стојановић, дипл.инж.технл.
Рођен је 2. марта 1978.године у Вршцу. Завршио је Технолошко-металуршки факултет
у Београду 2004. године и исте године уписао последипломске студије на истом
факултету. Септембра 2009. године на истом факултету је одбранио магистарску тезу
под називом „Хидротермална синтеза наноструктурних оксидних прахова и њихова
карактеризација“. Изабран је у звање истраживача сарадника у Институту за
нуклеарне науке Винча (решење бр. 401/14 од 18.03.2010).
Области интересовања: хидротермални и солвотермални поступци синтезе
наночестица, поступци синтезе материјала, биоматеријали, инжењерство материјала.
Запослен је у Институту од 2007.године.
Мр Ана (Војислав) Станковић, дипл.физ.хем.
Рођена је 13. августа 1979. године у Крушевцу. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2005. године са темом „Примена глобалне оптимизације у
макромолекулској кристалографији“. На истом факултету је новембра 2009. године
одбранила магистарски рад под називом „Утицај параметара процесирања на ток
механохемијске синтезе и спречавање појаве агломерације синтетисаних наноструктурних керамичких прахова“. Изабрана је у звање истраживача сарадника у
Институту за нуклеарне науке Винча (решење бр. 401/15 од 18.03.2010).
Области интересовања: добијање ZnO честица контролисаних морфолошких
карактеристика различитим методама синтезе, испитивање физичко-хемијских
карактеристика синтетисаних ZnO прахова, могућности примене ZnO прахова као
антибактеријских материјала.
Запослена је у Институту од 2005. године.
Сузана (Живота) Филиповић, дипл.физ.хем–мастер
Рођена је 18. фебруара 1981. године у Шапцу. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2006. године са темом „Провера структурне промене баријум
титаната током механичке активације“. Завршила је мастер студије на Факултету за
31
физичку хемију у Београду. Уписала је докторске студије на Техничком факултету у
Чачку 2009. године. Изабрана је у звање истраживача сарадника у Институту за
нуклеарне науке Винча (решење бр. 644/7 од 21.04.2010).
Области
интересовања:
синтеровање,
керамика,
механичка
активација,
карактеризација материјала.
Запослена је у Институту од 2006. године.
Љиљана (Миладин) Веселиновић, дипл.инж.геол.
Рођена је 23. децембра 1975. године у Смедереву. Завршила је Рударско-геолошки
факултет у Београду 2002. године са темом „Квантитативна ренгенска анализа смеша
магнетита, хематита и флуорита Ритвелдовом методом“. На истом факултету је maja
2010. године одбранила магистарски рад под називом,,Рендгенска анализа
наноструктурних прахова калцијум фосфата добијених новим поступцима синтезе“.
Изабрана је у звање истраживача сарадника у Институту за нуклеарне науке Винча
(решење бр. 1150/13 од 07.07.2010).
Области интересовања: рендгенска дифракција на праху, рендгенска структурна
анализа, Ритвелдова метода, биоматеријали, перовскитне структуре.
Запослена је у Институту од 2005. године.
Миодраг (Јован) Лукић, дипл.физ.хем–мастер
Рођен је 17. јануарa 1984. године у Сарајеву. Завршио је Факултет за физичку хемију у
Београду 2009. године и исте године уписао докторске студије на истом факултету.
Изабран је у звање истраживача сарадника у Институту за нуклеарне науке Винча
(решење бр. 718/17 од 05.05.2011).
Области интересовања: наноструктурни керамички биоматеријали; проучавање
процеса синтеровања нанопрахова калцијум фосфата различитих стехиометрија,
припремљених методама хемијске преципитације и хидротермалног процесирања, у
циљу добијања густих наноструктурних материјала; различите методе синтеровања,
неизотермско, конвенционално и двостепено синтеровање; синтеза хидроксиапатита
допираног карбонатним јонима у различитом кристалографком положају; синтеза
нанопрахова хидроксиапатита допираних различитим садржајима Zr различитим
поступцима, хемијском преципитацијом и механохемијским третманом (први
покушаји синтезе таквог материјала); адсорпција протеина на нанопраховима
хидроксиапатита; функционално градијентни материјали (ФГМ): креирање ФГМ,
предикција процеса синтеровања и оптимизација услова синтеровања за добијање
ФГМ са жељеним микроструктурним карактеристикама (густина, величина зрна...),
карактеризација
ФГМ;
ФГМ
за
репарацију
коштаних
дефеката
(хидроксиапатит/бифазни калцијум фосфат).
Запослен је у Институту од 2009.године.
Истраживачи приправници
Весна (Миле) Лојпур, дипл.инж.технл.
Рођена је 16. марта 1984. године у Мостару. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 2009. године. Исте године је уписала докторске студије на истом
факултету.
Области интересовања: синтеза и карактеризација наноструктурних материјала
добијених методом спреј пиролизе и хидротермалном методом, опто-електронски
материјали, упконвертори.
Запослена је у Институту од 2009. године.
32
Иван (Милош) Дуганџић, дипл.инж.технл.
Рођен је 16. августа 1981.године у Београду. Завршио је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 2009. године и исте године уписао докторске студије на истом
факултету.
Области
интересовања:
нaнотехнологије;
наноструктурни
материјали;
фотокаталитички материјали; методе синтезе конвенционалне спреј пиролизе/сушења
и хидротермалне синтезе; cавремене методе каракатеризиције наноструктурних
материјала.
Запослен је у Институту од 2009.године.
Дарко (Александар) Косановић, дипл.физ.хем.
Рођен је 10. маја 1982. године у Београду. Завршио је Факултет за физичку хемију у
Београду 2010. године и исте године уписао докторске студије на истом факултету.
Области
интересовања:
синтеровање,
кинетика
синтеровања,
керамика,
карактеризација материјала, електрична проводљивост материјала.
Запослен је у Институту од 2010.године.
Ненад (Раде) Филиповић, мастер физ.хем.
Рођен је 25. новембра 1984. године у Нишу. Дипломирао је 2011. године на Факултету
за физичку хемију, Универзитет у Београду, са темом "Термичка стабилност и
кристализација аморфне легуре Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5". Исте године је уписао мастер
студије на истом факултету и одбранио мастер рад под насловом "Механизам првог
кристализационог ступња аморфне легуре Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5". Новембра 2011. је
уписао докторске студије.
Области интересовања: полимерни биоматеријали, њихова структура и својства, поли
(ε-капролактон), контролисана достава медикамената, инкапсулација медикамената у
полимерну матрицу.
Запослен је у Институту од новембра 2011. године.
Јелена (Аца) Живојиновић, дипл.физ.хем.
Рођена је 19. марта 1982. године у Београду. Дипломирала је 2011. године на
Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду са темом „EPR детекција
биомаркера за ALS“. Исте године је уписала докторске студије на Технолошкометалуршком факултету Универзитета у Београду, смер инжењерство материјала.
Области
интересовања:
керамика,
синтеровање,
кинетика
синтеровања,
карактеризација материјала, електрична проводљивост материјала.
Запослена је у Институту од 2011.године.
Милош (Драгош) Миловић, мастер физ.хем.
Рођен је 23. новембра 1987. године у Приштини. Дипломирао је 2010. године на
Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду и уписао мастер студије на
истом факултету, где је 2011. године дбранио мастер рад под насловом "Креирање
неуронске мреже у циљу процене садржаја гвожђа у мозгу пацијената оболелих од
амиотрофичне латералне склерозе". Новембра 2011. је уписао докторске студије на
истом факултету.
Области интересовања: катодни материјали, литијумски системи, вишефазни
керамички системи на бази литијум-гвожђе-фосфата, електрохемијска својства
материјала.
Запослен је у Институту од децембра 2011. године.
33
Стручни сарадник
Момчило (Дамјан) Дакић, дипл. инг. маш.
Рођен је 8. јануара 1948. године у Београду. Завршио је Машински факултет у
Београду 1974. године. Избор у звање истраживача (интерно звање) је извршено по
одлуци одговарајућих органа Института техничких наука САНУ.
Запослен је у Институту од 1974. године.
34
IV – Резултати рада истраживача у 2011. години
Научни саветници
Др Зоран Ђурић
Директор Института, дописни члан САНУ
Још пре преласка у Институт техничких наука САНУ уочио сам да Институт има проблема
са лабораторијским простором. Недостатак јединственог простора у коме би били смештени
сви сарадници онемогућава потребну организацију рада, што значи да је сарадња запослених
отежана, коришћење опреме је нерационално, итд. Покушао сам, уз свесрдну помоћ чланова
Управног одбора и ангажовањем председника Академије, да овај проблем делимично
решимо, али наш захтев преко Министарства просвете и науке (посредник и надређена
институција) није донео позитиван резултат. Дакле, ја сматрам да ово и надаље остаје један
од актуелних проблема Института и да на том проблему треба и даље радити.
Овај проблем је недавно постао јако актуелан јер нам је писмом директора Института за
нуклеарне науке « Винча», од 26.12.2011. год. отказано коришћење простора у Институту
Винча. За сада покушавамо да се договоримо са Институтом Винча да нам бар одложи
исељење из простора који већ дуже времена користе сарадници нашег Института, а да се у
међувремену тражи дефинитивно просторно решење за Институт.
Иако су истраживачи у Институту скоро у потпуности ангажовани на пројектима
Министарства и суштински углавном на основним наукама, према усвојеном програму рада
Института у наредне четири године потребно је пронаћи и друге пројекте за привреду или
европску заједницу.
У том смислу био сам ангажован на формулацији и изналажењу неколико пројеката.
Пројекат који је већ започео са Заводом за израду новчаница (носилац Оливера Милошевић,
научни саветник) и који се успешно развија, омогућује да се постојећа сарадња знатно
прошири, за шта постоји обострани интерес. У току су разговори о склапању једног општег
уговора о сарадњи или меморандума о разумевању, при чему су области сарадње
индентификоване.
Други значајан пројекат на чијем добијању сам такође ангажован је пројекат под радним
насловом “Хибридни извор напајања електричном енергијом манастира Хиландара“.
Институт поседује довољно техничког знања и искуства стеченог у ранијем ангажовању на
сличним пословима у Хиландару (др Зоран Николић), као и у области соларних
фотонапонских генератора, да би тај пројект могао заиста врло квалитетно да реализује.
Недавно је код нас у САНУ (21 децембра), одржан састанак са заинтересованим
заступницима интереса манастира Хиландара, вероватним донаторима и другима
заинтересованим за реализацију овог важног посла. Састанак је показао да су за тај посао
предложена два решења (једно је предложио наш Институт), а које ће бити одабрано још
увек није познато.
Од самог доласка у Институт започео сам сарадњу са низом европских и домаћих
Институција у припреми пројеката за конкурисање за ФП7 пројекте. До сада су урађена и
предата два предлога. 8. новембра предат је предлог пројекта „Nanoporous Sensors for
Detection of Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water“ у коме учествује још шест
иституција из Европе. 23. новембра предат је и други пројекат „Archaeological Network
Structure“ на коме учествује још 18 институција из Србије и Европе. У оба пројекта
конкурисано је за средства за истраживаче и за опрему.
35
Нажалост, за први предлог пројекта је стигао негативан одговор, али су се чланови
конзорцијума пројекта договорили да се са исправљеним пројектом поново конкурише, када
се за то појави одговарајући конкурс.
Научно веће Института оформљено је ове године, сагласно Закону о научноистраживачком
раду и Закону о САНУ. Донета су сва потребна акта да би Веће могло да функционише.
Један од проблема који се појавио у раду Већа односи се на могућност утврђивања предлога
за избор сарадника Института у звање научни саветник. Правна служба Министарства
просвете и науке тврди да чланови Научног већа делегирани од стране Одељења САНУ не
могу да учествују у поменутој процедури предлагања јер нису стално запослени. Моје
консултације са другим Институтима САНУ показују да је ово заједнички проблем и да га
треба решити на нивоу САНУ за све Институте.
Др Оливера Милошевић
http://www.itn.sanu.ac.rs/oliveramilosevic.htm
Пројекти на којима сарађујеte:
1. Пројекат ОИ172035, „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и
координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)
нанотехнологији“( координатор проф. Јуранић, Хемијски факултет, Универзитет у
Београду).
Др Оливера Милошевић, води подпројекат под називом ”Синтеза и карактеризација 1Д и 3Д
функционалних наноматеријала са великим односом површине према запремини са
применом у енергетици и екологији”.
Програм истраживања обухватио је синтезу и карактеризацију једнодимензионалних (1Д)
наноцеви, наножица, итд. и тродимензионалних (3Д) наночестица, које имају добро
контролисане структурне и морфолошке карактеристике полазећи од водених, органских или
колоидних раствора/ прекурсора методама синтезе у аеросолу и хидротермалним поступком.
Циљ истраживања је развијање материјала са великим односом површине према запремини
који ће имати примену у енергетици, оптоелектроници и катализи. Истраживања су
обухватила анализу хемије прекурсора и прекурсорских раствора, механизме формирања
наноструктура у дисперзном систему одређених морфолошких карактеристика у процесу
нуклеације, раста и агрегације, анализу фазног и хемијског састава, и одређивање корелације
процесних, структурних, морфолошких и функционалних карактеристика. Добијање 1Д и 3Д
функционалних наноматеријала је реализовано применом метода 1) Аеросол синтезе,
коришћењем конвенционалне spray пиролизе (CSP), модификоване и self-combustion spray
пиролизе (M-SCSP), као и 2) Хидротермалне синтезе.
При томе су развијани нови материјали за решавање енергетско еколошких проблема, у
следећим системима:
• Луминесцентни материјали на бази оксида и окси сулфида ретких земаља (Gd,Y) са
униформном расподелом луминесцентног центра (Eu3+, Yb3+, Er3+), контролисаним
структурним и морфолошким карактеристикама, уском расподелом величина честица и
великом специфичном површином.
• Перовскитне структуре и луминесцентна својства система YAlO3 допираног јонима
церијума, Ce3+.
У оквиру тога, извођена је анализа физичко-хемијских карактеристика прекурсора и
прекурсорских раствора (растворљивост, температурна својства, површински напон,
вискозитет итд), које детерминишу механизме формирања честица. Такође, урађена је
детаљна карактеризација резултујућих наноструктура, тј. одређивање фазног састава,
36
величине кристалита, величине и облика честица, морфолошких и хемијских својстава
применом савремених аналитичких и високо резолуционих метода као што су XRPD, SEM,
TEM, HR-TEM, EDS, итд. Добијени резултати корелисани су са функционалним
карактеристикама одређиваним применом различитих спектрометарских метода (одређивање
екситационих и емисионих спектара, времена живота у контексту одређивања
луминесцентних карактеристика).
2. Пројекат ИИИ45020, „Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“ (координатор Ј. Недељковић, Винча Институт)
Др Оливера Милошевић, води подпројекат под називом «Синтеза монодисперзних
нестехиометријских метал-оксидних нано прахова реакцијама у аеросолу».
Програм истраживања на овом подпројекту обухватио је синтезу и карактеризацију
монодисперзних наночестица на бази TiO2 са унапред контролисаном функционалном
површином и унапређеним каталитичким својствима применом методе конвенционалне
спреј пиролизе (CSP) односно, спреј драјинга (spray drying) полазећи од колоидних раствора
као прекурсора, као и површинску модификацију различитим лигандима са циљем
формирања површинског комплекса и контролисања полупроводних и оптичких
карактеристика титан диоксида. У оквиру тога, реализовано је одређивање структурних и
морфолошких карактеристика синтетисаних монодисперзних нано честица применом
савремених аналитичких и високо резолуционих метода (XRPD, TEM, HR-TEM; SEM, UVis
спектроскопија, FTIR, итд; Примена Rietveldove методе за структурно утачњавање
програмом Topaz) и урађена корелација структурних, морфолошких и функционалних
карактеристика, као и оптимизација процесних параметара.
3. Пројекат регионалне владе Мадрида, Шпанија (2010-2014), Durability and Conservation of
Geomaterials in the Built Heritage (GEOMATERIALES), (ACT 679/2009, 19 FEBRUARY)
Координатор др Рафаел Форт Гонзалез (Institute of Economic Geology, Complutence
University, CSIC-UCM). Др Оливера Милошевић предводи групу ИТН САНУ за
наноструктурна истраживања у својству придруженог члана (associate member)
4. Пројекат са JWRI, Осака Универзитет, (2010-), Хибридни функционални наноматеријали
(Hybrid functional nanomaterials, координатори проф. Сатоши Охара, др Оливера
Милошевић) на бази потписаног Уговора о сарадњи са Осака Универзитетом (Agreement
on Academic&Technical Cooperation between Institute of Technical Sciences of SASA and
Joining and Welding Research Institute (JWRI), Osaka University, Japan)
5. Пројекат: Synthesis and characterization of one (1D)- and three-dimensional (3D) nanoscaled
functional materials through aerosol routes, сарадња са Департманом за материјале и
инжењерство материјала Универзитета Карло ИИИ, Мадрид, Шпанија, где је др Оливера
Милошевић носилац Катедре изврсности у оквиру програма RESEARCHERS OF
EXCELLENCE FOR THE 2010/2011 ACADEMIC YEAR Универзитета Карлос III,
Мадрид, Шпанија.
6. Др Оливера Милошевић је координатор Истраживачко-развојног пројекта (2011-2013) из
области синтезе и карактеризације функционаних наноматеријала, Народна банка СрбијеЗавод за израду новчаница и кованог новца, Топчидер.
7. FP7 Collaborative project, Small or medium scale focused research project (NMP.2012.1.4-2),
“Nanoporous Sensors for Detection of Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water”, у
фази евалуације.
8. FP7 Combination of Collaborative projects and Coordination and Support Action (CP-CSA),
(INFRA-2012-1.1.3.), “Archeological Network Structure”, у фази евалуације.
Области интересовања
o Функционални наноматеријали и нанотехнологије
37
o Синтеза и карактеризација 1Д и 3Д наноматеријала са контролисаним структурним,
морфолошким и функционалним карактеристикама, посебно сферичних монодисперзних
нано честица, методама конвенционалне спреј пиролизе (CSP), self-combustion спреј
пиролизе (SCSP), електроспреј пиролизе (EP), солвотермалне (хидротермалне) синтезе и
механосинтезе.
o Развијање наноматеријала нових функционалности са великим односом површине према
запремини за решавање енергетско-еколошких проблема (луминесцентни, магнетни,
фотокаталитички материјали).
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. ACIN 2011, „International Symposium on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials“, 1114 Sept. 2011, Намур, Белгија (http:// webapps.fundp.ac.be/acin2011/homepage.php) са
једним усменим предавањем под насловом “Synthesis of fine YAP:Ce phosphor particles via
aerosol route”, као и две постерске презентације (Spectral properties and Eu2+, Eu3+ ions
detection in Gd(2-x)EuxO3 nanostructures prepared by aerosol route, аутора Ignacio Barrroso,
Luz Stella Gomez, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosevic, односно, “Aerosol-assisted
processing of spherical TiO2 particles from colloidal solution”, аутора Иван Дуганџић, Лидија
Манчић, Драгана Јовановић, Зоран Шапоњић, Оливера Милошевић и Јован Недељковић.
2. INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, са презентацијом „The morphology, structure and
luminescent properties of Gd2O3 :Eu synthesized by aerosol route and high energy ball milling“,
M. E. Rabanal, I. Barroso, L. S. Gómez, O. Milošević, Book of abstracts (постер)
Менторска и едукативна активност
1. Весна Лојпур, дипл. инг., менторско вођење магистарске тезе (ко-ментор са проф. Р.
Алексићем, Катедра за Материјале, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у
Београду)
2. Иван Дуганџић, дипл.инг., менторско вођење магистарске тезе (ко-ментор са проф.
Грбавћићем, Катедра за Хемијско инжењерство, Технолошко-металуршки факултет
Универзитета у Београду)
3. Љубомир Јевтић, дипл.инг, Завод за израду новчаница, менторско вођење магистарске
тезе (ко-ментор са проф. Р. Алексићем, Катедра за Материјале, Технолошко-металуршки
факултет Универзитета у Београду)
Учествовање у радним телима
1. Један од три Председника Међународне конференције: International conference in Modern
Manufacturing Technologies, ModTech 2010, Slanic-Moldova, Romania (www.modtech.ro),
при чему је ИТН САНУ један од три организатора ове конференције, заједно са
Универзитетом из Румуније (Department of Machine manufacturing Technology, Faculty of
Machine Manufacturing and Industrial Management, "Gheorghe Asachi" Technical University
of Iasi, Romania) и Универзитетом из Молдавије (Department of Machine Manufacturing
Technology, Faculty of Machine Manufacturing and Industrial Management, Technical
University of Moldova)
2. LEAR (Legal Entity Appointed Representative) Института техничких наука САНУ у
Европској комисији за Пројекте у оквиру FP7
3. Председник комисије за избор најбољег постера на ACIN 2001 Конференцији
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа:
• Associate
Editor
of
the
International
Journal
of
Modern
Manufacturing Technologies, IJMMT, ISSN 2067-3604 (www.modtech.ro)
• Рецензирање следећих цасописа у 2011:
- CrystEngComm, Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Cambridge UK
- Journal of Materials Research
38
-
Journal of Materials Chemistry
Materials Research Bulletin
Optical Materials
Aerosol Science & Technology
Journal of the Electrochemical Society
Journal of Alloys and Compounds
Electrochimica Acta
Advanced Powder Technology
Journal of nanoscience and nanotechnologies
International Journal of Modern Manufacturing Technologies
Награде и почасти:
- Носилац Катедре изврсности (Catedra Excelentia) на Универзитету Карлос III, Мадрид,
Шпанија за 2010/11 годину.
- Добитник гранта Јапанског друштва за промоцију науке (JSP, Japan Society for Promotion
of Science) као гостујући професор на Осака Универзитету, Јапан за школску 2011/2012.
Публикације:
-у часописима
1. L. Mančić, B. A. Marinković, K. Marinković, M. Dramićanin, and O. Milošević, Soft chemistry
routes for synthesis of rare earth oxide nanoparticles with well defined morphological and
structural characteristics, Journal of Nanoparticle Research, in press, 13 (11), 2011, 5887-5897
2. Paula M. Jardim, Lidija Mančić, Bojan A. Marinković, Olivera Milošević, Fernando Rizzo, NaxyHyTi2-xFexO4.nH2O nanosheets with lepidocrocite-like layered structure synthesized by
hydrothermal treatment of Ilmenite mineral sand as precursor, Central European Journal of
Chemistry, 9 (3), 2011, pp. 415-421
3. L.S. Gomez Villalba,, M.E. Rabanal, R. Fort, O. Milošević, Synthesis of nanoparticles by topdown and bottom-up methods, its applications in cultural heritage: a study using electron
microscopy, Acta Microscopica, Vol 20, 2, 2011, 11th CIASEM supp A, ISSN: 0798-4545, in
press
4. I. Barroso, I. Mena, Luz Gómez, O. Milošević, M. E. Rabanal, Evaluación de las propiedades
luminiscentes y detección de Eu2+ en partículas nanoestructuradas del sistema Gd2O3:Eu,
Cerámica y Vidrio, 2011, in press
5. L.Gomez, E. Sourty, B.Freitag O.Milošević, M. E. Rabanal, Tomographic and high resolution
TEM-STEM study of nanostructured oxides synthesized by spray pyrolysis, submitted to the
Mater. Chemistry and Physics, 2011
6. L. Mančić, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal, O.Milošević, Synthesis of the yttria-alumina
(Y2O3-Al2O3):Ce3+ phosphor particles via aerosol route, submitted to the European Journal of
Inorganic Chemistry, 2011
7. I. Dugandžić, D. J. Jovanović, L. Mančić, N. Zheng, S. P. Ahrenkiel, O. Milošević, Z. V.
Šaponjić, J. M. Nedeljković, Surface modification of submicronic TiO2 particles prepared by
ultrasonic spray pyrolysis for visible light absorption, submitted to Chemistry of Materials, 2011
- са конференција
1. L.S. Gomez Villalba, M.E. Rabanal, R. Fort, O. Milošević, Synthesis of nanoparticles by topdown and bottom-up methods, its applications in cultural heritage: a study using electron
microscopy, 11th Interamerican Congress on Microscopy, CIASEM, Merida, Mexico, 25-29
September 2011 (invited)
2. Lidija Mančić, Katarina Marinković, Ivan Dugandzić, Vesna Lojpur, Olivera Milošević, Soft
chemistry routes for synthesis of 3D and 1D nanostructures, 1st Conference of the Serbian
Ceramic Society, 17-18. March 2011, Belgrade, Serbia Book of Abstracts, 45
39
3. Ivan Dugandžić, Vesna Lojpur, Katarina Marinković, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal,
Olivera Milošević, NANOPHOSPHORS SYNTHESIS THROUGH SOLVOTHERMAL
ROUTE, ModTech, 2011, 25-27 May, Vadul lui Voda-Chisinau, Republic of Moldova, Abstract
Book, 369
4. Ivan Dugandzić, Lidija Mančić, Olivera Milošević, Dragana Jovanović, Zoran Šaponjić, Jovan
Nedeljković, Aerosol-assisted processing of TiO2 colloidal solution, Advanced Complex
Inorganic Nanomaterials, ACIN 2011, September 11-14, 2011, Namur, Belgija, Abstract Book,
P-118
5. Lidija Mančić, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milošević, Synthesis of fine
YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, Advanced Complex Inorganic Nanomaterials,
ACIN 2011, September 11-14, 2011, Namur, Belgija, Abstract Book, O-06
6. Ignacio Barrroso, Luz Stella Gomez, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milošević Spectral
properties and Eu2+, Eu3+ ions detection in Gd(2-x)EuxO3 nanostructures prepared by aerosol
route, Advanced Complex Inorganic Nanomaterials, ACIN 2011, September 11-14, 2011,
Namur, Belgija, Abstract Book, P-110
7. Vesna Lojpur, Lidija Mancić, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosević, Synthesis of the
nanostructured YAP:Ce via spray pirólisis by polymeric precursor solution, THIRTEENTH
ANNUAL CONFERENCE YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Sep, 5-9, 2011, Abstract book, 97
8. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Jovan Nedeljković,
Olivera Milošević, Assembling and spheroidization of colloidal TiO2 nano particles via aerosol
route, The Ninth Students Meeting, SM-2011 “Processing and Application of Ceramics, Novi
Sad, Serbia on November 16-18, 2011, programme and Book of Abstracts, 29
9. Vesna Lojpur, Lidija Mancić, Maria Eugenia Rabanal, Miroslav Dramićanin, Olivera Milošević,
Influence of thermal treatment on structural, morphological and optical characteristics of
upconvertors, Tenth Young Researchers’Conference – Materials Science and Engineering,
December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia Abstract Book, in press
10. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjic, Olivera Milošević, Jovan
Nedeljković, Aerosol-assisted low-temperature processing of colloidal TiO2 nanoparticles: two
different manners for improving the optical properties, Tenth Young Researchers’Conference –
Materials Science and Engineering, December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia Abstract Book, in
press
11. Ivan Dugandžić, Vesna Lojpur, Katarina Marinković, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal,
Olivera Milošević, NANOPHOSPHORS SYNTHESIS THROUGH SOLVOTHERMAL
ROUTE, ModTech, 2011, 25-27 May, Vadul lui Voda-Chisinau, Republic of Moldova, in
Conference Proceedings
12. Cristina Moral, Ignacio Barroso, Luz S Gomez Villaba, Maria Eugenia Rabanal, Lidija Mančić,
Olivera Milošević, Morphological and structural characterization of the yttrium aluminium
oxide based phosphor nanoparticles, The XIVth International Conference on Electron
Microscopy, June 26-30, 2011, Wisła, Poland, Solid State Phenomena, in Conference
Proceedings
13. M. E. Rabanal, I. Barroso, L. S. Gómez, O. Milošević, The morphology, structure and
luminescent properties of Gd2O3 :Eu synthesized by aerosol route and high energy ball milling,
INCOME, Herceg Novi, Montenegro 11-14 Sept. 2011, in Book of Abstracts
14. I. Barroso, L. S. Gómez, A. Sánchez, O. Milošević, M. E. Rabanal, Síntesis y Caracterización
de partículas nanoestructuradas Del sistema Li3Fe2(PO4)3 preparadas por métodos de baja
temperatura, Congreso- X Reunión Nacional de Electrocerámica, Madrid, Spain, 13-15 June
2011, in Book of Abstracts
План за 2012. годину
o Синтеза и карактеризација 1Д и 3Д наноматеријала са контролисаним структурним,
морфолошким и функционалним карактеристикама, и у оквиру тога, in situ синтеза и
карактеризација сферичних монодисперзних нано честица, методама конвенционалне
40
спреј пиролизе (CSP), self-combustion спреј пиролизе (SCSP), електроспреј пиролизе (EP),
солвотермалне (хидротермалне) синтезе и механосинтезе.
o Развијање наноматеријала нових функционалности са великим односом површине према
запремини за решавање енергетско-еколошких проблема.
o У оквиру тога, биће извођена анализа физичко-хемијских карактеристика прекурсора и
прекурсорских раствора (растворљивост, температурна својства, површински напон,
вискозитет итд) која детерминишу механизме формирања честица. Такође, планира се
детаљна карактеризација резултујућих наноструктура, тј. одређивање фазног састава,
величине кристалита, величине и облика честица, морфолошких и хемијских својстава
применом савремених аналитичких и високо резолуционих метода као сто су XRPD,
SEM, FE-SEM, TEM, HR-TEM, EDS, STEM, нанотомографија, SMPS, итд. Оптимизација
процесних параметара и корелација са структурним, морфолошким и функционалним
карактеристикама, која ће такође бити обухваћена овим истраживањима, омогућиће
добијање 1Д и 3Д наноматеријала унапређених својстава и даље развијање иновативних
метода синтезе.
Предвиђене публикације:
- Lidija Mančić, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milošević, Synthesis of fine
YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, submitted to the European Journal of Inorganic
Chemistry
- I. Dugandžić, D. J. Jovanović, L. Mančić, N. Zheng, S. P. Ahrenkiel, O. Milošević, Z. V.
Šaponjić, J. M. Nedeljković, Surface modification of submicronic TiO2 particles prepared by
ultrasonic spray pyrolysis for visible light absorption, submitted to Chemistry of Materials
- I. Barroso, I. Mena, Luz Gómez, O. Milošević, M. E. Rabanal, Evaluación de las propiedades
luminiscentes y detección de Eu2+ en partículas nanoestructuradas del sistema Gd2O3:Eu,
Cerámica y Vidrio, 2011, in press
- L.Gomez, E. Sourty, B.Freitag O.Milošević, M. E. Rabanal, Tomographic and high resolution
TEM-STEM study of nanostructured oxides synthesized by spray pyrolysis, submitted to the
Mater. Chemistry and Physics
Планирано учешће на скуповима:
1. ICCCI 2012, Kurashiki,Japan, септембар 2012
2. Гостовање на Универзитету Осака, Јапан у оквиру JSP гранта
Др Миодраг Здујић
http://www.itn.sanu.ac.rs/miodragzdujic.htm
Пројекти на којима сарађује:
45001: Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и
сорпционим процесима
Области интересовања:
реакције у чврстом стању, млевење, механохемијски третман
Извештај за 2011. годину
Урађена је синтеза, карактеризација и тестирање новог типа хетерогеног катализатора у
реакцији трансестерификације триглицерида с циљем добијања биодизела. Катализатор
CaO/ZnO је синтетисан механохемијским третаманом, тј. млевењем у планетарном млину
почетне смеше Ca(OH)2 и ZnO. Овако добијени прекурсор је накнадним жарењем преведен у
композит CaO/ZnO у коме је цинк оксид матрица а активна компонента CaO. Добијени
41
материјал је карактерисан рендгенском структурним и термијском анализом, IR
спектроскопијом и анализом расподеле величине честица. Активност катализатора је
испитивана у лабораторијском шаржном реактору. Показано је да је активност катализатора
задовољавајућа а да је његово излуживање мало.
Публикације:
Tanja Barudžija, Alexey A. Gusev, Dragana Jugović, Miroslav Dramićanin, Miodrag Zdujić,
Čedomir Jovalekić, Miodrag Mitrić, Structural and magnetic properties of mechanochemically
synthesized
nanocrystalline
titanium
monoxide,
Hemijska
industrija,
2011,
doi:10.2298/HEMIND111027090B
Tanja Barudžija, Alexey A. Gusev, Dragana Jugović, Milena Marinković-Cincović,Miroslav
Dramićanin, Miodrag Zdujić, Čedomir Jovalekić, Miodrag Mitrić, Structural and magnetic
properties of mechanochemically synthesized nanosized yttrium titanate, Hemijska industrija, 2011,
doi:10.2298/HEMIND111103103B
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Главни и одговорни уредник часописа Хемијска индустрија
План за 2012. годину
У наредним периоду наставиће се са испитивањима карактеристика синтетизованог
катализатора,као и побиљшању његове активности
Предвиђене публикације:
Željka Kesić, Ivana Lukić, Dragana Brkić, Jelena Rogan, Nevenka Rajić, Miodrag Zdujić, Dejan
Skala, Synthesis of biodiesel using CaOּZnO catalyst, Appl. Catal. B
Планирано учешће на скуповима:
CHISA
Др Ненад Игњатовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/nenadignjatovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи, ИИИ 45004
Области интересовања:
Синтеза, карактеризација и примена мултифункционалних наночестичних композитних
биоматеријала; феномени деловања на рецепторском нивоу ћелија
Извештај за 2011. годину
Публикације:
1. M. Vukomanović, S. Škapin, B. Jančar, T. Maksin, N. Ignjatović, V. Uskoković, D. Uskoković,
Poly(d,l-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite core-shell nanospheres. Part 1: A multifunctional
system for controlled drug delivery, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 82 (2011) 404–413
2. M. Vukomanović, S. D. Škapin, I. Poljanšek, E. Žagar, B. Kralj, N. Ignjatović, D. Uskoković,
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite core–shell nanosphere. Part 2: Simultaneous
release of a drug and a prodrug (clindamycin and clindamycin phosphate), Colloids and
42
Surfaces B: Biointerfaces 82 (2011) 414–421
3. M. Vukomanovic, I. Sarcev, B. Petronijevic, S. D. Skapin, N. Ignjatovic, D. Uskokovic,
Poly(d,l-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite core–shell nanospheres. Part 3: Properties of
hydroxyapatite nano-rods and investigation of a distribution of the drug within the composite,
Colloid & Surfaces: B Biointerfaces, 87 (2011) 226-235
4. M. Vukomanović, I. Šarčev, B. Petronijević, S.D. Škapin, N. Ignjatović, D. Uskoković,
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite core-shell nanospheres. Part 4: A change of the
surface properties during degradation process and the corresponding in vitro cellular response,
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, doi:10.1016/j.colsurfb.2011.10.049
5. Smilja Marković, Ljiljana Veselinović, Miodrag Lukić, Ljiljana Karanović, Ines Bračko, Nenad
Ignjatović and Dragan Uskoković, Synthetical bone-like and biological hydroxyapatites: a
comparative study of crystal structure and morphology, Biomedical Materials, 6 (2011) 045005
6. S. Vucen, G. Vuleta, N. Ignjatovic, D. Uskokovic, Novel Biodegradable Nanocarriers for
Improved Delivery of Ketoprofen in the Treatment of Inflammatory Diseases, Current
Nanoscience, (2011) submited
7. N. Ignjatovic, P. Ninkov, R. Sabetrasekh, S. P. Lyngstadaas D. Uskokovic, In vitro evaluation
of multifunctional nano drug delivery system based on tigecycline-loaded calcium
phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide, Journal of Biomaterials Application (2011) submited
Патенти:
9 Поступак добијања нанопрахова композитног биоматеријала на бази хидроксиапатита
обложеног полимером поли(д,л-лактид-ко-гликолидом) који садржи витамин Д, у
припреми
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Sonja Vucen, Gordana Vuleta, Nenad Ignjatovic, Dragan Uskokovic, Comparative study of
biodegradable polymers on the particle size, surface morphology and encapsulation efficiency
of ketoprofen loaded nanoparticles. 3rd European Science Foundation Summer School
Nanomedicine 2011, 19-24 June 2011, LEUCOREA and Luther-Hotel, Lutherstadt Wittenberg,
Germany (poster)
2. N. Ignjatovic, Z. Ajdukovic, S. Drmanic, D. Uskokovic, Multifunctional nano particulate
systems based on hydroxyapatite as systems for local delivery of vitamin D3, Programme and
The Book of Abstracts / Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, 5 –9
September, 2011, organized by Materials Research Society of Serbia, Belgrade under the
auspices of Federation of European Material Societies and Materials Research Society; [editor
Dragan P. Uskoković], Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2011, page 68. (oral)
3. Z. Ajdukovic, M.B. Petrovic, J. Milićevic, N. Djordjevic, N. Ignjatovic, V. Savic, S. Najman, D.
Mihailovic, P. Vasiljevic, D. Uskokovic, Paramagnetic nanoparticles in the regeneration of the
reduced alveolar bone density, Programme and The Book of Abstracts/Thirteenth Annual
Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, 5 –9 September, 2011, organized by Materials
Research Society of Serbia, Belgrade under the auspices of Federation of European Material
Societies and Materials Research Society; [editor Dragan P. Uskoković], Belgrade: Materials
Research Society of Serbia, 2011, page 161. (poster)
4. Z. Ajdukovic, J. Rajkovic, V. Savic, S. Najman, N. Ignjatovic, D. Uskokovic, Application of
nanoparticles Ca/Co-HAp in reparation of alveolar bone, Programme and The Book of
Abstracts/ 1st Conference of the Serbian Ceramic Society, March 17-18. 2011, organized by the
Serbian Ceramic Society, Belgrade; [editor S. Boskovic, Z. Brankovic and J. GrbovicNovakovic], Belgrad, 2011, page 73, ISBN 978–86–7306–107–8 (poster)
5. N. Ignjatovic, Nano particulate systems based on bioresorbable polymers in bone tissue
engineering, Book of abstracts / 9th symposium Novel technologies and economic development,
Leskovac, Serbia, October, 21-22, 2011, organized by Faculty of Technology, Leskovac ;
[editor Mihajlo Stanković]. - Leskovac: Faculty of Technology, 2011, page 38, ISBN 978-8643
82367-92-5 (oral)
6. S. Stojanović, S.J. Najman, J. Najdanović, J. Živković, S.S. Najman, N. Ignjatović and
D.Uskoković, Application of MTT viability test for biocompatibility examination of NCP/DLPLG nanoparticles on cell cultures, Conference for Young Scientists "The Ninth
Students' Meeting, SM-2011, Programe and Book of Abstracts, November 16-18, 2011, Novi
Sad, Serbia; [editors Vladimir Srdic, Liliana Mitoseriu] ISNB 978-86-80995-97-7, page 66-67
7. N. Petrović, J. Milićević, M.B. Petrović, Z. Ajduković, N. Ignjatović, D. Uskoković,
Antimicrobial properties of ceramic based nanocomposite biomaterials, Conference for Young
Scientists "The Ninth Students' Meeting, SM-2011, Programe and Book of Abstracts, November
16-18, 2011, Novi Sad, Serbia; [editors Vladimir Srdic, Liliana Mitoseriu] ISNB 978-86-8099597-7, page 95-96
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2011. години:
9 Синтеза и карактеризација нових нанофармацеутских система на бази фулеренола и
хидроксиапатита;
9 Синтеза и карактеризација наночестичних система за контролисанио отпуштање
витамина Д;
9 Синтеза и карактеризација наночестичних система за пулсно отпуштање антибиотика
клиндамицина;
9 Сепарациона техника сушења на ниским температурама и притисцима
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/постдипломца/гостујућег студента:
9 Соња Вучен, студент докторских студија, асистент; Синтеза и карактеризација
наночестица биодеградабилних полимера у трансдермалној примени кетопрофена
9 Миа Ракић, студент докторских студија, асистент; Нано честични системи на бази
хидроксиапатита за пулсно отпуштање клиндамицина у оралној хирургији
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
9 VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying (INCOME 2011),
Herceg Novi, Montenegro, August 31 – September 3, 2011, member
9 Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, 5 –9 September, 2011,
organized by Materials Research Society of Serbia, Belgrade under the auspices of Federation
of European Material Societies and Materials Research Society, member
9 Tenth Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, Belgrade, December
21–23, 2011, president
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Техника-Нови материјали, Хемијска индустрија, Journal of the Serbian Chemical Society, Processing
and Application of Ceramics
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
9 Н. Игњатовић, Нано честични ситеми на бази керамике у инжењерству коштаног ткива,
Српско хемијско друштво, Секција за керамику, ТМФ Београд, 30 новембар 2011, усмено
предавање по позиву
План за 2012. годину
Основне активности усмерене у циљу крације објеката на малој скали у реконструктивној
медицини коштаног ткива. Остале активности усмерена ка пољу карактеризације и биолошке
примене синтетисаних објеката са што вишом ефикасношћу.
44
Основне активности усмерене у правцу проучавања и креације објеката на малој скали на
бази хидроксиапатита са модификованом површином а у циљу остваривања потенцијалне
примене у интеракцијама са ћелијама на рецепторском нивоу.
Све активности би се усклађивале са актуелним и новим научним информацијама из ове
области дотупним у међународним часописима.
Предвиђене публикације:
9 Nanasocale multifuncional paticles based on hydroxyapatite as systems for local delivery of
vitamin D3, N. Ignjatovic, Z. Ajdukovic, D. Uskokovic, in preparation (2012)
9 In vitro evaluation of antimicrobial activity of nano composite biomaterials based on cobaltexchanged hydroxyapatite, Z. Ajduković, J. Milićević, M. Petrović, N. Đorđević, N. Ignjatović,
D. Uskoković, in preparation (2012)
9 Nanoparticles of cobalt-exchanged hydroxyapatite in regeneration of mandibular osteoporotic
bones, Z. Ajdukovic, N, Ignjatovic, V. Savic, S. Najman, D. Mihailovic, P, Vasiljevic, Z.
Stojanovic, D, Uskokovic, in preparation (2012)
9 Multifuncional nanaopaticles based on hydroxyapatite as systems for pulse delivery of
clindamicine in the treatment of periatitis, M. Rakic, V. Lekovic, N. Ignjatovic, D. Uskokovic
(2012)
9 N. Ignjatovic, A. Djordjevic, D. Uskokovic, Hydroxyapatite/fullerenol a new nanopharmaceutic,
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, in preparation (2012)
Планирано учешће на скуповима:
9 Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5-9,
2011
9 XI International Conference on Nanostructured Materials (NANO2012), Greece (2012)
Виши научни сарадници
Др Ведрана Мариновић
http://www.itn.sanu.ac.rs/vedranamarinkovic.htm
У току је избор у звање научни саветник.
Пројекти на којима сарађује:
- Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали, Министарство просвете
и науке, Република Србија, пројектни циклус:2011-2014., ИИИ45005
Области интересовања:
- Електрохемијско таложење метала,легура и композитних материјала
- Електрохемијско издвајање водоника и кисеоника
- Електродни материјали на бази електропроводних полимера
- Електрокатализа
- Заштита животне средине
- Електрохемијска детекција загађивача у отпадним водама и њихово уклањање
електрохемијским поступком
Извештај за 2011. годину
-Развијена је електрохемијска метода линеарне волтаметрије за детекцију нитроаромата у
отпадним водама на модификованој платиској електроди. (Публиковано је поглавлје у књизи
међународног значаја и урађена су два техничка решења).
45
-Испитана је могућност примене методе галваностатске технике за детекцију нитроаромата у
отпадним водама на модификованој платиској електроди (Припремљен је рад за
публиковање у часопису међународног значаја).
Публикације:
Поглавље у књизи међународног значаја (М13):
1. V.Marinović, S.Marinović, "Application of Acetonitrile Modified Platinum Electrode
for Electrochemical Determination of Nitroaromatic Compounds", in Acetonitrile:
Properties, Applications and Health Effects(Editors: I. Demeter, E.Itsov), ISBN: 978-161942-189-9, Chap.5, Pub. Date: 2012 1st Quarter
Техничка и развојна решења:
Ново лабораторијско постројење(M83)
1. M.Jovanović,A.Veljašević,M.Savić,J.Jovanović,J.Tanasijević,D.Stevanović,V.Marinović,
A.Spasić,“Novo laboratorijsko postrojenje za ispitivanje uklanjanja ulja iz otpadnih voda
termoenergetskih postrijenja”, Recenzenti:Dr Ljiljana Petrašinović-Stojkanović
i Dr Branislav Tanasić (Rešenje dekana Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu, br.20/20 od 22.03.2011.), Pro Voding, Beograd, (2011)
2. V.Marinović, M.Jovanović, J.Jovanović,S.Marinović,“Novo laboratorijsko postrojenje za
elektrohemijsku detekciju nitroaromata u otpadnim i rečnim vodama”, Recenzenti:
Dr Ljiljana Petrašinović-Stojkanović i Dr Branislav Tanasić (Rešenje dekana
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu,br.20/20 od 22.03.2011.), Pro Voding,
Beograd,(2011)
Нова метода (M85)
1. V.Marinović, M.Jovanović, J.Jovanović,S.Marinović, “Nova metoda za detekciju nitroaromata
u otpadnim i rečnim vodama”, Recenzenti:Dr Ljiljana Petrašinović-Stojkanović i Dr Branislav
Tanasić (Rešenje dekana Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu,br.20/20 od
22.03.2011.), Pro Voding,Beograd(2011)
2. M.Jovanović,M.Savić,A.Veljašević,J.Jovanović,V.Marinović,Z.Popović, “Nova metoda za
utvrđivanje evaporativnih gubitaka skladištenja nafte”, Recenzenti:Dr Ljiljana Petrašinović
-Stojkanović i Dr Branislav Tanasić (Rešenje dekana Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu,br.20/20 od 22.03.2011.), NIS Petrol-Rafinerija nafte Pančevo, Pro Voding,
Beograd(2011)
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2011. години:
-Примена методе галваностатске пулсне технике за детекцију нитроаромата у води
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
-Научног већа ИТН САНУ
1.1.Рецензије научних радова у међународним и националним часописима
1. часопис Talanta(IF 3.722 M21), TAL-D-11-01125, Selective detection of dopamine in the
presence of uric acid using a gold nanoparticles-poly(luminol) hybrid film and multi-walled carbon
nanotubes with incorporated β-cyclodextrin modified glassy carbon electrode, Apr 27, 2011
1.2. Рецензија техничког решења
1. М.Јовановић,Ј.Танасијевић,М.Савић.Ј.Јовановић,А.Ваљашевић,Д.Стевановић,
А.Спасић,Депоновање индустријских муљева нафтно-петрохемијских
постројења,Рецезент Др Ведрана Мариновић( Решење декана ТМФ у Београду бр.20/54 од
12.04.2011.),ProVoding (2011)
46
План за 2012. годину
-Развој електрохемијске методе за детекцију фармацеутских супстанци у природним
флуидима и ткиву.
Предвиђене публикације:
Очекује се да резултати истраживања буду публиковани у водећем међународном часопису
Планирано учешће на скуповима:
- International Society of Electrochemistry. Праг 2012
Др Љиљана Гајић-Крстајић
http://www.itn.sanu.ac.rs/ljiljanagajic.htm
У току је избор у звање научни саветник.
Пројекти на којима сарађујеte:
„Развој, карактеризација и примена наноструктурних катализатора и интерактивних носача у
горивим спреговима и електролизи воде“, (пројекат OI172054) који је финансиран од стране
Министарства за просвету и науку Републике Србије.
Области интересовања:
Електрохемија, електрокатализа
Извештај за 2011. годину
Публикације:
M21
1. N. V. Krstajić, Lj Gajić-Krstajić, U. Lačnjevac, B. Jović, S. Mora, V. D., Jović,
"Non-noble metal composite cathodes for hydrogen evolution. Part I: The Ni-MoOx
coatings electrodeposited from Watt's type bath containing MoO3 powder particles",
International Journal of hydrogen energy 36 (11) (2011) 6441-6449
M23
1. N.Elezović, B.Babić, V.Radmilović, Lj.M.Gajić-Krstajić, N.V.Krstajić, N.V.Krstajić,
"Novel Platinum based nanocatalyst at niobia doped titania support for hydrogen
Oxidation reaction", J.Serb.Chem.Soc., vol.76 8(2011)1139-1152
2. B. Rabrenović, E. Dimić, M. Maksimović, S. Šobajić, Lj. Gajić Krstajić,
"Determination of fatty Acid and Tecopherol Composition and the Oxidative Stability
of Walnut (Junglasregia L.) Cultivars Grown in Serbia", Czech.J. of Food Sci., 29 1
(2011) 74-78
M34
1. Lj. M. Vracar, Lj. Gajić-Krstajić, N.R. Elezović, N. Krstajić, "Nanoparticles of Pt Highly
Dispersed on Different Supports as a Catalyst for Oxygen Reductio Reaction", Second International
Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, mart 2011, Strasbourg, France.
2. Lj.Gajic-Krstajić, N.Elezović, B.M. Babić, V.R.Radmilović, N.V.Krstajić, Lj.M.Vracar,
″Preparation and characterization of Pt nanocatalyst on tungsten based support for alkaline fuel cells
applications″, Thirteenth Annual Conference "YUCOMAT 2011",september 5-9, 2011., Herceg
Novi, Montenegro
M61
47
1. N. Krstajic, Lj. M. Vracar, N.R. Elezovic, Lj. Gajic-Krstajic, V.R.Radmilovic, "Korozioni
procesi i njihov uticaj na karakteristike i trajnost nisko-temperaturnih gorivih ćelija (Corrosion
processes and their influence on the characteristics and durability of low-temperature fuel cells)"
XIII YUCOR, Knjiga radova str 65-72, plenary lectures, 5-8. april, 2011.,Tara, Srbija
M64
1. K. Velimirović, Lj.Gajić-Krstajić, N.Velimirović, "Some advantages of the hydrogen Fuel cells
in compared to lithium-polymer batteries for propulsion mini unmanned aerial vehicles",XIII
YUCOR, International conference, Book of Abstracts, p 49, oral presentation, Tara 5.04–
08.04.2011. Srbija
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
XIII YUCOR, 5-8. april, 2011.,Tara, Srbija, усмена презентација
"YUCOMAT 2011", september 5-9, 2011., Herceg Novi, Montenegro, постер презентација
План за 2012. годину
Наставак рада на развоју наноструктуираних катализатора као и интерактивних носача који
би се примењивали у горивим спреговима и електролизи воде у оквиру пројекта OI172054
који је финансиран од стране Министарства за просвету и науку.
Др Бранимир Југовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/branimirjugovic.htm
Пројекти на којима сарађујеte:
172046, 37001
Области интересовања:
Корозија, биосензори, електрохемијски извори енергије, електропроводни полимери, прерада
отпадних вода
Извештај за 2011. годину
Публикације:
1. M.M. Gvozdenović, B.Z. Jugović, D.I. Bezbradica, M.G. Antov, Z.D. Knežević-Jugović, B.N.
Grgur, "Electrochemical determination of glucose using polyaniline electrode modified
2. by glucose oxidase", Food Chemistry, 124 (2011) 396-400.
3. M.M. Gvozdenović, B.Z. Jugović, T. Lj. Trišović, J. S. Stevanović, B. N. Grgur,
"Electrochemical characterization of polyaniline electrode in ammonium citrate containing
electrolyte", Materials Chemistry and Physics, 125 (2011) 601-605.
4. Ali Ramadan Elkais, Milica M. Gvozdenović, Branimir Z. Jugović, Jasmina S. Stevanović,
Nebojša D. Nikolić, Branimir N. Grgur, "Electrochemical synthesis and characterization of
polyaniline thin film and polyaniline powder", Progress in Organic Coatings 71, 1 (2011) 3235.
5. Milica M. Gvozdenović, Branimir Z. Jugović, Jasmina S. Stevanović, Branimir Grgur, Tomislav
Lj. Trišović, Zvonimir S. Jugović, "Electrochemical synthesis and corrosion behavior of
polyaniline-benzoate coating on copper", Synthetic Metals, 161 (2011) 1313– 1318
6. Dejan Bezbradica, Branimir Jugović, Milica Gvozdenović, Sonja Jakovetić, Zorica
7. Knežević-Jugović, "Electrochemically synthesized polyaniline as support for lipase
immobilization", Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 70, 1-2 (2011) 55-60.
8. Ali Ramadan Elkais, Milica M Gvozdenović, Branimir Z. Jugović, Tomislav Lj. Trišović,
Miodarag M. Maksimović, Branimir N. Grgur, " Sinteza i koroziono ponašanje polianilina na
48
mekom čeliku, bakru i aluminijumu iz benzoatnih rastvora", Hemijska industrija, 65 (2011) 1521.
Награде и почасти:
1. М. Гвозденовић, Б. Гргур, Л. Рафаиловић, Б. Југовић, С. Пашалић, Т. Тршовић,
Аутоматски уређај за третман вода у хидромасажним кадама и базенима са
вишестепеним реверзним струјним режимима, Златна медаља са ликом Николе Тесле,
Проналазаштво-Београд 27.05.2011.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Zorica D. Knežević-Jugović, Branimir Z. Jugović, Sonja Jakovetić, Dejan I. Bezbradica,
MirjanaG. Antov, Omar Ali Saied, Milica M. Gvozdenović, "Design of a polyaniline based
biosensor electrode for glucose: A comparative study of two immobilized systems", 38th
International Conference of SSCHE, Tatransk´e Matliare, Slovakia, May 23–27, 2011. p1519.
2. B.Z. Jugović, M.M. Gvozdenović, T.Lj. Trišović, J.S. Stevanović, B.N. Grgur, "Electrochemical
behavior of polyaniline in chloride/citrate electrolyte", 38th International Conference of
SSCHE, Tatransk´e Matliare, Slovakia, May 23–27, 2011. p963.
3. R. Marković, B. Jugović, M. Gvozdenović, J. Stevanović, Z.Stevanović, M.Bugarin, "The use
of anodic linear sweep voltammetery analysis (ALSV) for characterization the copper anodes
used for sulphur acidic waste solution treatment", 38th International Conference of SSCHE,
Tatransk´e Matliare, Slovakia, May 23–27, 2011. p968.
4. R. Marković, B. Jugović, M. Gvozdenović, J. Stevanović, Z.Stevanović, M.Bugarin, "Analyzing
the corrosion characteristics of anodes used for the sulphur acidic waste water treatment", 38th
International Conference of SSCHE, Tatransk´e Matliare, Slovakia, May 23–27, 2011. p972.
Др Лидија Манчић
http://www.itn.sanu.ac.rs/lidijamancic.htm
Пројекти на којима сарађује:
- Пројекат ОИ172035, „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала, релевантних у (био) нанотехнологији“.
- Пројекат ИИИ45020, „Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“.
- Пројекат FAPERJ Бразил: MECANISMO DE FORMAÇÃO DE NANOMATERIAIS 1D DE
TITANATOS SINTETIZADOS ATRAVÉS DE TRATAMENTO HIDROTÉRMICO DE AREIAS
MINERAIS BRASILEIRA координатори: (координатори: prof.dr Fernando Rizzo, др Лидија
Манчић)
- Пројекат COST Action MP0904: Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted
geometries (SIMUFER) – WG2 Single-phase multiferroics (координатори: Paula Vilarinho, Brian
Rodriguez)
Области интересовања:
Наноматеријали и нанотехнологије. Механизми настајања наночестица и њихова структурна
карактеризација у циљу оптимизације њихових функционалних карактеристика.
Извештај за 2011. годину
- Синтеза наноструктурних оксидних прахова из правих и колоидних раствора реакцијама у
аеросолу (спреј пиролиза/драјинг); хидро/солво -термалним третманом суспензија; и
механохемијским реакцијама у чврстој фази
- Анализа морфолошких, структурних и функционалних својстава добијених прахова
49
- Корелација добијених карактеристика прахова са циљем извођења контролисаног процеса
синтезе
Испитивани системи:
- оксида ретких земаља Y2O3 и Y2O2S допираних Yb3+, Er3
- перовскита YAlO3, допираних Ce3+
- ТiO2
Публикације:
- у часописима
1. L. Mancic, B. A. Marinkovic, K. Marinkovic, M. Dramicanin, and O. Milosevic, Soft
chemistry routes for synthesis of rare earth oxide nanoparticles with well defined
morphological and structural characteristics, Journal of Nanoparticle Research, in press, 13
(11), 2011, 5887-5897
2. Slavica M Savic; Lidija Mancic; Katarina Vojisavljevic; Goran Stojanovic; Zorica Brankovic;
Goran Brankovic, Microstructural and electrical changes in nickel manganite powder induced
by mechanical activation, Material Research Bulletin, 46 (7) 2011, pp. 1065-1071.
3. Z. Marinković Stanojević, Z. Branković, Z. Jagličić, L. Mančić, A. Rečnik, G. Branković, B.
Stojanović, Structural and Magnetic Properties of Nanocrystalline Bismuth Manganite
Obtained by Mechanochemical, Journal of Nanoparticle Research, 13 (8) 2011, pp. 3431-3439
4. Paula M. Jardim, Lidija Mancic, Bojan A. Marinkovic, Olivera Milosevic, Fernando Rizzo,
Nax-yHyTi2-xFexO4.nH2O nanosheets with lepidocrocite-like layered structure synthesized by
hydrothermal treatment of Ilmenite mineral sand as precursor, Central European Journal of
Chemistry, 9 (3), 2011, pp. 415-421
- сa koнференција
5. Lidija Mancic, Katarina Marinkovic, Ivan Dugandzic, Vesna Lojpur Olivera Milosevic, Soft
chemistry routes for synthesis of 3D and 1D nanostructures, 1st Conference of the Serbian
ceramic Society, 17-18. March 2011, Belgrade, Serbia Book of Abstracts, 45
6. Z.Marinkovic-Stanojevic, T.Sreckovic, L.Mancic, E.Markiewicz, B. Andrzejewski, B. Hilczer,
B.stjanovic, Multiferroic BiFeO3 ceramics obtained from mechanochemically synthesized
powders, 1st Conference of the Serbian ceramic Society, 17-18. March 2011, Belgrade, Serbia
Book of Abstracts, 45
7. G. Brankovic, Z.Marinkovic-Stanojevic, Z.Jaglicic, M.Jagodic, L.Mancic, A.Recnik,
Z.Brankovic, Mechanochemical synthesis of pure and doped bismuth manganite multiferroics,
1st Conference of the Serbian ceramic Society, 17-18. March 2011, Belgrade, Serbia Book of
Abstracts, 26
8. Ivan Dugandžić, Vesna Lojpur, Katarina Marinkovic, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal,
Olivera Milosevic, NANOPHOSPHORS SYNTHESIS THROUGH SOLVOTHERMAL
ROUTE, ModTech, 2011, 25-17 May, Vadul lui Voda-Chisinau, Republic of Moldova,
Abstract Book, 369
9. Ivan Dugandzic, Lidija Mancic, Olivera Milosevic, Dragana Jovanovic, Zoran Saponjic, Jovan
Nedeljkovic, Aerosol-assisted processing of TiO2 colloidal solution, Advanced Complex
Inorganic Nanomaterials, ACIN 2011, September 11-14, 2011, Namur Belgija, Abstract Book,
P-118
10. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosevic, Synthesis of fine
YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, Advanced Complex Inorganic Nanomaterials,
ACIN 2011, September 11-14, 2011, Namur Belgija, Abstract Book, O-06
11. Vesna Lojpur, Lidija Mancic, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosevic, Synthesis of the
nanostructured YAP:Ce via spray pirólisis by polymeric precursor solution, THIRTEENTH
ANNUAL CONFERENCE YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Sep, 5-9, 2011, Abstract book,
97
50
12. Goran Brankovic, Zorica Marinkovic, Zvonko Jaglicic, Marko Jagodic, Lidija Mancic,
Aleksander Recnik, Zorica Brankovic, BISMUTH MANGANITE MULTIFERROICS
PREPARED BY MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS, X Brazilian SBP Meeting, 25-29.
September 2011, Gramado, Rio Grande do Sul, Brazil (invited lecture), 113
13. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Jovan Nedeljković,
Olivera Miloševic, Assembling and spheroidization of colloidal TiO2 nano particles via aerosol
route, The Ninth Students Meeting, SM-2011 “Processing and Application of Ceramics, Novi
Sad, Serbia on November 16-18, 2011, programme and Book of Abstracts, 29
14. Vesna Lojpur, Lidija Mancic, Maria Eugenia Rabanal, Miroslav Dramicanin, Olivera
Milosevic, Influence of thermal treatment on structural, morphological and optical
characteristics of upconvertors, Tenth Young Researchers’Conference – Materials Science and
Engineering, December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia Abstract Book, in press
15. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjic, Olivera Milošević, Jovan
Nedeljkovic, Aerosol-assisted low-temperature processing of colloidal TiO2 nanoparticles: two
different manners for improving the optical properties, Tenth Young Researchers’Conference
– Materials Science and Engineering, December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia Abstract Book,
in press
16. Ivan Dugandžić, Vesna Lojpur, Katarina Marinkovic, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal,
Olivera Milosevic, NANOPHOSPHORS SYNTHESIS THROUGH SOLVOTHERMAL
ROUTE, ModTech, 2011, 25-17 May, Vadul lui Voda-Chisinau, republic of Moldova, full
paper in Conference Proceedings
17. Cristina Moral, Ignacio Barroso, Luz S Gomez Villaba, Maria Eugenia Rabanal, Lidija
mancic, Olivera Milosevic, Morphological and structural characterization of the yttrium
aluminium oxide based phosphor nanoparticles, The XIVth International Conference on
Electron Microscopy, June 26-30, 2011, Wisła, Poland, Solid State Phenomena, full paper in
Conference Procedings.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1st Conference of the Serbian ceramic Society, 17-18. March 2011, Belgrade – усмена
презентација
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада доктораната Весне Лојпур и Ивана Дуганџића
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
- члан Комисије за наноматеријале Института ѕа Стандардизацију
- секретар Научног већа Института техничких наука САНУ
- члан Комисија за избор у звање вишег научног сарданика кандидата др Нине Обрадовић
и др Смиље Марковић
Уређивање научних часописа:
- Члан уређиваког одбора начног часописа Бакар, http://www.mininginstitutebor.com
Рецензирање научних радова у часописима:
- Journal of Nanoparticle Research
- International Journal of Materials Research
- Journal of Alloys and Compounds
- Chemical Industry
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
51
- Учешће у реализацији истраживачко равојног пројекта из области синтезе и
карактеризације функционалних материјала – Народна банка Србије Завод за израду
новчаница и кованог новца Топчидер
План за 2012. годину
- Даља оптимизација синтезе 1Д и 3Д наночестица са контролисаним структурним и
морфолошким карактеристикама реакцијама у аеросолу и хидро/солво-термалном методом у
системима које карактеришу одређена луминесцентна и фотокаталитичка својства
- Проучавање механизама нуклеације, раста наночестица и њихове даље само организације
са циљем добијања материјала са захтевним функционалним карактеристикама
- Даља оптимизација функционалних својстава наночестица
Предвиђене публикације:
- Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosevic, Synthesis of fine
YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, submitted to the European Journal of Inorganic
Chemistry
- I. Dugandžić, D. J. Jovanović, L. Mančić, N. Zheng, S. P. Ahrenkiel, O. Milošević, Z. V.
Šaponjić, J. M. Nedeljković, Surface modification of submicronic TiO2 particles prepared by
ultrasonic spray pyrolysis for visible light absorption, submitted to Chemistry of Materials
Планирано учешће на скуповима:
XI International Conference on Nanostructured Materials (NANO2012), Rhodes, Greece
YUCOMAT 2012, Herceg Novi
ICOM 2012, Beograd
Др Томислав Тришовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/tomislavtrisovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
172046, 37001
Области интересовања:
Корозија, биосензори, електрохемијски извори енергије, електропроводни полимери, прерада
отпадних вода
Извештај за 2011. годину
Публикације:
1. M.M. Gvozdenović, B.Z. Jugović, T. Lj. Trišović, J. S. Stevanović, B. N. Grgur,
"Electrochemical characterization of polyaniline electrode in ammonium citrate containing
electrolyte", Materials Chemistry and Physics, 125 (2011) 601-605.
2. Milica M. Gvozdenović, Branimir Z. Jugović, Jasmina S. Stevanović, Branimir Grgur, Tomislav
Lj. Trišović, Zvonimir S. Jugović, "Electrochemical synthesis and corrosion behavior of
polyaniline-benzoate coating on copper", Synthetic Metals, 161 (2011) 1313– 1318
3. Ali Ramadan Elkais, Milica M Gvozdenović, Branimir Z. Jugović, Tomislav Lj. Trišović,
Miodarag M. Maksimović, Branimir N. Grgur, " Sinteza i koroziono ponašanje polianilina na
mekom čeliku, bakru i aluminijumu iz benzoatnih rastvora", Hemijska industrija, 65 (2011) 1521.
Награде и почасти:
52
1. М. Гвозденовић, Б. Гргур, Л. Рафаиловић, Б. Југовић, С. Пашалић, Т. Трiшовић,
«Аутоматски уређај за третман вода у хидромасажним кадама и базенима са
вишестепеним реверзним струјним режимима», Златна медаља са ликом Николе Тесле,
Проналазаштво-Београд 27.05.2011.
2. А. Тришовић, Н. Милићевић, З. Тришовић, Т. Тришовић, «Ћелија за мерење
искоришћења електрохемијских реакција», Бронзана медаља са ликом Николе Тесле,
Проналазаштво – Београд 27.5.2011.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. B.Z. Jugović, M.M. Gvozdenović, T.Lj. Trišović, J.S. Stevanović, B.N. Grgur, "Electrochemical
behavior of polyaniline in chloride/citrate electrolyte", 38th International Conference of
SSCHE, Tatransk´e Matliare, Slovakia, May 23–27, 2011. p963.
Патенти
1. Н. Тришовић, Т. Тришовић, “Аутоматски уређај за производњу хибридних композитних
једињења за дезинфекцију вода”, Пријављен патент, 2011/0518
2. «Полуаутоматски уређај за производњу активног лора шаржног типа» П-2011/0529 Т.
Тришовић, М. Гвозденовић, Л. Рафаиловић, Б. Југовић, Б. Гргур
3. «Уређај за електрохемијску производњу активног хлора у коаксијалном и кабинет
реактору» П- 2011/0528 Т. Тришовић, Л. Рафаиловић, М. Гвозденовић, Б. Југовић, Ј.
Стевановић
Научни сарадници
Др Магдалена Стевановић
http://www.itn.sanu.ac.rs/magdalenaradic.htm
У току је избор у звање виши научни сарадник.
Пројекти на којима сарађује:
III45004 - Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи- (2011- 2014)
Области интересовања:
Наноматеријали, наномедицина, контролисана достава медикамената, полимерни
материјали, структура и својстава полимера, полиестри, поли(лактид-ко-гликолид), поли( капролактон), инкапсулација медикамената у полимерну матрицу, у води растворни
витамини, порозни полимерни материјали, наночестице сребра, плазмонска абсорбанца, in
vitro,ex vivo, и in vivo испитивања
Извештај за 2011. годину
Истраживачки рад је посебно усмерен na синтезе и карактеризације биодеградабилних
полимерних микро и наночестица (нано и микросфера без и са инкапсулираним
медикаментом) које имају примену у контролисаној достави лекова, биоматеријалима и
наномедицини као и на добијање колоидних честица (наночестице сребра) хемијском
редукционом методом, њихово облагање природним полимером а затим инкапсулацију у
синтетичке полимерне матрице микро и наносфера.
У току године урађен je сет експеримената инкаспулације наночестица сребра добијених
методом зелене хемије у полимерну матрицу PLGA уз истовремену инкапсулацију воденог
раствора аскорбинске киселине по већ устаљеној физичкохемијској растварач/нерастварач
методи. Нанокомпозит PLGA/AgNpPGA/аскорбинскa киселинa је синтетисан са идејом
53
добијања система за контролисану доставу са синергистичким деловањем наночестица
сребра и витамина C. У току 2011-те год. урађени су и експерименти праћења деградације и
отпуштања наночестица сребра из PLGA/AgNpPGA система као и и наночестица сребра и
аскорбинске киселине из микросфера PLGA/AgNpPGA/витамин C, суспендованих у
физиолошком раствору и на температури организма Т-36.5ºC. Испитане су и антимикробне
активности узорака необложених наночестица сребра AgNp, AgNpPGA пре инкапсулације у
PLGA, отпуштених наночестица сребра из узорка PLGA/AgNpPGA као и отпуштених
наночестица сребра и аскорбинске киселине из PLGA/AgNpPGA/vitamin C. Започети су и
експерименти добијања полимерних нано и микрочерстица полиестра поли( -капролактона)
при чему је испитиван утицај различитих процесних параметара током синтезе као што су
температура, утицај стабилизатора (поливинил пиролидона и полиглутаминске кислине),
итд. Узорци су карактерисани методама UV-Vis spektroskopije, Skenirajuće elektronske
mikroskopije (SEM i FESEM), XRD, HRTEM, MTT, ROS, Zeta potential measurements...а
добијени резултати су публиковани у врхунским међународним часописима.
Настављена је веома успешну међународна сарадња са колегама из Националног института
за биологију (Департман за генетску токсикологију и биологију канцера) из Љубљане а из
које су у 2011-тој години проистекле заједничке публикације у врхунском међународном
часопису International Journal of Nanomedicine (2011) и водећем међународном часопису
Express Polymer Letters (2011).
Публикације:
1. Magdalena Stevanović, Igor Savanović, Vuk Uskoković, Srečo D. Škapin, Ines Bračko, Uroš
Jovanović and Dragan Uskoković -A new, simple, green, and one-pot four-component synthesis
of bare and poly(α, γ, L-glutamic acid) capped silver nanoparticles- Colloid and Polymer
Science (2011) DOI: 10.1007/s00396-011-2540-7
2. Magdalena Stevanović, Branimir Kovačević, Jana Petković, Metka Filipič, Dragan Uskoković,
Effect of poly (α, γ, L-glutamic acid) as capping agent on the morphology and oxidative stressdependent toxicity of silver nanoparticles, International Journal of Nanomedicine (2011):6
2837–2847
3. Jana Petković, Bojana Žegura, Magdalena Stevanović, Nataša Drnovšek, Dragan Uskoković,
Saša Novak, & Metka Filipič, DNA damage and alterations in expression of DNA damage
responsive genes induced by TiO2 nanoparticles in human hepatoma HepG2 cells,
Nanotoxicology,
September
2011,
Vol.
5,
No.
3,
Pages
341-353
(doi:10.3109/17435390.2010.507316)
4. Magdalena Stevanović, Vladimir Pavlović, Jana Petković, Metka Filipič, Dragan Uskoković,
ROS-inducing potential, influence of different porogens and in vitro degradation of poly (D,Llactide-co-glycolide)-based material, Express Polymer Letters, Vol.5, No.11 (2011) 996–1008
5. Magdalena Stevanović, Dragan Uskoković, Encapsulation Devices for Vitamin C, in
Encyclopedia of Vitamin Research (2 Volume Set), Editors: Joshua T. Mayer, Publisher: Nova
Science Publishers Incor, New York, Binding: Hardcover, (2011) pp. 83-108 (ISBN: 978-161761-928-1)
Саопштење са скупа националног значаја, штампано у изводу М64:
1. Ненад Филиповић, Магдалена Стевановић, Владимир Павловић, Александра Радуловић,
Зоран Стојановић, Драган Ускоковић, Synthesis and the effect of processing parameters on
characteristics of poly-ε-caprolactone micro- and nanospheres, Десети семинар младих
истраживача Наука и инжењерство нових материјала, Београд, децембар 2010, зборник
абстраката
Патенти:
Заводу за интелектуалну својину је пријављен патент (број П-73/11 од 09.02.2011.) Поступак
добијања мултифункционалних микро и нанокомпозитних сфера са наночестицама сребра
54
обложеним биодеградабилним полимерима Проналазачи:Проф др Драган Ускоковић, др
Магдалена Стевановић, дипл. физ. хем. Игор Савановић-мастер
Проналазак спада у област технологије специјалних материјала, односно материјала
коришћених у медицини и фармацији а у циљу контролисане доставе медикамената у
организму и превазилажења резистентности на антибиотике.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
У току ове године нисам учествовала ни на једној конференцији иако сам имала и позиве да
одржим предавања (invited lectures).
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2011. години:
У току 2011-те године сам први пут користила методу „freeze drying-a". Freeze-drying
подрзумева екстракцију воде из замрзнутог материјала. Процес сушења се одвија без течног
стања кроз сублимацију, односно директном конверзијом од леда до паре. Процес се одвија у
вакуму и на ниским температурама. Сушење праха наночестица PLGA са инкапсулираном
аскорбинском киселином и наночестицама сребра је рађено на температури -50ºC.
Менторска и едукативна активност:
Надгледање рада постдипломца дипл. физ. хем. Ненада Филиповића
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Члан Програмско-организационог одбора 10 Конференције младих истраживача – Наука и
инжењерство материјала, одржане у Београду 21–23.12.2011. године.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
У току године сам рецензирала неколико радова за Nanotechnology, Biomedical Materials,
Physica Scripta.
План за 2012. годину
Синтеза, карактеризација и инкапсулација наночестица селена у полимерну матрицу
микросфера поли(лактид-ко-гликолида) и поли( -капролактона), инкапсулација наночестица
селена заједно са магнетним наночестицама у полиестре, испитивање утицаја различитих
параметара у току саме синтезе, повећање приноса методе, in vivo динамичка истраживања,
итд.
Предвиђене публикације:
1. Magdalena Stevanović, Srečo D. Škapin, Ines Bračko, Marina Milenković, Jana Petković,
Metka Filipič, Dragan P. Uskoković, PLGA/silver nano and microparticles: Synthesis,
characterization, antimicrobial activity, cytotoxicity assessment and ROS-inducing potential,
Article submitted in Biomacromolecules
2. Magdalena Stevanović, Ines Bračko, Marina Milenković, Jana Petković, Metka Filipič, Dragan
P. Uskoković, Enhanced antimicrobial efficacy by co-delivery of PGA capped silver
nanoparticles and ascorbic acid with poly(lactide-co-glycolide), Article in preparation
3. Magdalena Stevanović, Srečo D. Škapin, Dragan P. Uskoković, Synthesis and characterisation
of PLGA/silver /ascorbic acid nanoparticles after freeze-drying and storage
Планирано учешће на скуповима:
Polymers in Medicine 2012, 1 − 5 July 2012 • Prague • Czech Republic
Yucomat 2012
55
Др Нина Обрадовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/ninaobradovic.htm
У току је избор у звање виши научни сарадник.
Пројекти на којима сарађује:
172057 ОИ
Области интересовања:
синтеровање, керамика, механичка активација, карактеризација материјала, термијске
анализе
Извештај за 2011. годину
Током 2011. године рађено је на системима баријум-цинк-титанат, магнезијум-титанат,
баријум-стронцијум-титанат. То су прахови који су активирани у планетарном млину,
урађена је карактеризација тих прахова (рендгенска дифракција, скенирајућа електронска
микроскопија, расподела величина честица, специфична површина, диференцијална
термијска анализа), затим су синтеровани. Такође, поред већ поменутих анализа за
карактеризацију, урађена је и електрична карактеризација тако добијених таблета.
Даље, рађено је на систему магнезијум оксид-алуминијум оксид-силицијум диоксид
(кордијерит), синтеза и синтеровање. Исто тако, испитиван је и процес дехидратације
цемента на ДТА.
Публикације:
1. N. Obradović, S. Filipović, V. Pavlović, M. Mitrić, S. Marković, V. Mitić, N. Đorđević, M. M.
Ristić “Isothermal sintering of barium-zinc-titanate ceramics”, Ceramics International 37
(2011) 21-27.
2. N. Obradović, S. Filipović, V. Pavlović, V. Paunović, M. Mitrić, M. M. Ristić ″Structural and
electrical properties of sintered barium-zinc-titanate ceramics″, Acta Physica Polonica A 120:2
(2011) 322-325.
3. B. S. Zlatkov, M. V. Nikolić, V. Zeljković, N. Obradović, V. B. Pavlović, O. Aleksić ″Analysis
and modeling of sintering of Sr-hexaferrite produced by PIM technology″ , Science of Sintering
43 (2011) 9-20.
4. N. Obradović, A. Terzić, Lj. Pavlović, S. Filipović, V. Pavlović ″Dehydration investigations of
a refractory concrete using DTA method″, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DOI:
10.1007/s10973-011-1880-3.
5. N. Obradović, S. Filipović, V. B. Pavlović, A. Maričić, N. Mitrović, I. Balać, M. M. Ristić
″Sintering of mechanically activated magnesium-titanate and barium-zinc-titanate″, Science of
Sintering 43 (2011) 145-151.
6. S. Djukić, V. Maričić, A. Kalezić-Glišović, L. Ribić-Zelenović, S. Randjić, N. Mitrović, N.
Obradović ″The effect of temperature and frequency on magnetic properties of the Fe81B13Si4C2
amorphous alloy″, Science of Sintering, 43 (2011) 175-182.
7. Nataša G. Đorđević, Nina N. Obradović, Suzana Ž. Filipović ″Kinetika mehanohemijske sinteze
barijum-titanata″, Tehnika-Novi materijali 20:3 (2011) 367-371.
8. Darko Kosanović, Suzana Filipović, Nina Obradović, Vladimir Pavlović, Momčilo M. Ristić
″Microstructure evolution and sintering kinetics of ZnO″ Istraživanja i projektovanja za privredu
9:2 (2011) 317-322.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. N. Djordjević, N. Obradović, S. Filipović, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V. Pavlović,
"Influence of mechanochemical activation on sintering of cordierite ceramics with the presence
of Bi2O3 as a functional additive" VII International Conference on Mechanochemistry and
56
Mechanical Alloying, INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, 31. avgust- 3. septembar
2011. (постер презентација)
2. N. Obradović, A. Terzić, Lj. Pavlović, S. Filipović, V. Pavlović, "Dehydration kinetics
investigation of refractory concrete during sintering using DTA method" 1st Central and Eastern
European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, CEEC-TAC1, Craiova, Romania,
7-10 septembra 2011. (предавање по позиву)
3. S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of mechanically
activated MgO-TiO2 system", Tenth Young Researchers’ Conference – Materials Science and
Engineering, Belgrade, 21-23 decembra 2011. (усмено)
Менторска и едукативна активност:
Надгледање и помагање у изради две докторске тезе (Дарко Косановић и Сузана Филиповић,
обоје на докторским студијама на Техничком факултету у Чачку)
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Научно Веће ИТН САНУ и Управни одбор ИТН САНУ
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецензије за часописе Science of Sintering, Processing and Application of Ceramics
План за 2012. годину
У наредној години планиран је наставак истраживања на систему SiO2-MgO-Al2O3 допираног
Bi2O3. Његова механичка активација у планетарном млину, као и детаљна карактеризација.
Исто тако, планиран је рад на зеолиту са Копаоника који би требало да се механички
активира и проучава његова апсорпција радио-активних супстанци из земљишта.
Предвиђене публикације:
1. N. Obradović, M. V. Nikolić, N. Nikolić, S. Filipović, M. Mitrić, V. Pavlović, P. M. Nikolić, A.
R. Đorđević, M. M. Ristić, "Synthesis of barium-zinc-titanate ceramics", na recenziji.
2. N. Obradović, N. Đorđević, S. Filipović, N. Nikolić, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V.
Pavlović, "Influence of Mechanochemical Activation on Sintering of Cordierite Ceramics with
the Presence of Bi2O3 as a Functional Additive", na recenziji.
3. S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of mechanically
activated MgO-TiO2 system", na recenziji.
4. Nina Obradovic, Suzana Filipovic, Miodrag Mitric, Vladimir Pavlovic, Vesna Paunovic, Darko
Kosanovic, Momcilo M. Ristic ″Influence of mechanical activation on electrical properties of
barium-zinc-titanate ceramics sintered at 1100oC″ Powder Metallurgy and Metal ceramics,
2011, accepted for publishing.
Планирано учешће на скуповима:
1. YUCOMAT 2012, Херцег Нови, Црна Гора, 03–07. септ. 2012.
2. The 15th European Microscopy Congres, Manchester Central, UK, 16–21. септ. 2012.
3. 3rd International Samsonov Conference "Material Science of refractory compounds", Кијев,
Украјина, 23–25. мај 2012.
57
Др Смиља Марковић
http://www.itn.sanu.ac.rs/smiljamarkovic.htm
У току је избор у звање виши научни сарадник.
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи ИИИ45004
Области интересовања:
- Функционално градијентни материјали (ФГМ): креирање ФГМ, предикција процеса
синтеровања и оптимизација услова синтеровања за добијање ФГМ са жељеним
микроструктурним карактеристикама (густина, величина зрна...), карактеризација ФГМ
- ФГМ са применом у електронској индустрији (баријум титанат станатни материјали)
- ФГМ за репарацију коштаних дефеката (хидроксиапатит/бифазни калцијум фосфат)
- Вибрациона спектроскопија
- Импедансна спектроскопија
- Оптичке карактеристике прахова цинк оксида...
Извештај за 2011. годину
Радила сам на три проблематике: баријум титанат-станатни материјали, хидроксиапатитни
материјали и цинк оксидни прахови.
1. Баријум титанат-станатни материјали (БТС)
На основу резултата рендгенске дифракције на праху и трансмисионе електронске
микроскопије радимо на утврђивању кристалне структуре прахова баријум титанат станата
са садржајем калаја од 2.5 до 20 ат% (БТС2.5, БТС5, БТС7, БТС10, БТС12, БТС15 и БТС20).
Подаци о овим материјалима не налазе се у кристалографској бази, с обзиром на велику
примену БТС материјала у електронској индустрији мислимо да је утврђивање њихове
кристалне структуре од великог значаја како за кристалографију тако и за науку о
материјалима. Са кристалографског аспекта овом проблематиком се бави Љ. Веселиновић
(рад у припреми).
На основу резултата неизотермског синтеровања (у термичком микроскопу) и креиране
мастер синтеринг криве утврђени су услови синтеровања неопходни за формирање
четворослојног БТС ФГМ без макроскопских деформација (рад у припреми).
2. Хидроксиапатитни материјали
Успели смо да синтетишемо карбонатни хидроксиапатит који по фазном саставу и
морфологији у потпуности одговара природном хидроксиапатиту који је саставни део
хуманог коштаног ткива. Резултати упоредне анализе фазног састава и морфологије
карбонатног хидроксиапатита и хидроксиапатита екстрахованог из виличне кости објављени
су у часопису Biomedical Materials.
Утврђено је да калцијум-дефицитарни хидроксиапатит има несвакидашње понашање током
синтеровања, тачније, да се са повећањем брзине загревања повећава скупљање као и
финална густина синтероване керамике. Ово необично понашање је разјашњено а резултати
објављени у Materials Letters (Миодраг Лукић). Осим тога, на основу резултата
неизотермског синтеровања и мастер синтеринг криве утврђени су услови двостепеног
синтеровања оптимални за припрему наноструктуног хидроксиапатита. На овај начин
припремљена наноструктурна керамика окарактерисана је адекватним методама а рад је у
припреми (М. Лукић).
3. Цинк оксидни прахови
58
Методом хидротермалног процесирања синтетисано је 6 прахова ZnO који су исти по фазном
саставу (вурцитна структура) али им се морфологије разликују (од микро штапића до нано
сфера). Према подацима из литературе, ширина енергетског процепа за ZnO је 3.37 eV, што
значи да апсорбује у УВ области. Тежња је да се синтетише ZnO који ће апсорбовати у
видљивој области спектра, с обзиром да је само 5% Сунчеве светлости УВ. Померање
оптичког процепа ZnO ка видљивом делу спектра се најчешће постиже допирањем са
различитим катјонима нпр. Ni, Mn, Li и други, тј. уношењем нечистоћа у кристалну решетку
цинк оксида. Оно што је битно у нашем раду, сви синтетисани прахови, од микро-штапића
до нано-сфера имају Ebg од 3.16 до 3.22 eV тј. сви апсорбују у Вис области (од 392 до 385
nm). Већи апсорпциони капацитет видљиве светлости микро-штапића него нано-сфера може
се приписати већем оптичком путу који светлост пређе кроз микронске честице. Резултати су
поднети за публиковање у Journal of Material Science (Ана Станковић).
На уређају Mastersizer 2000 (Malvern Instruments Ltd., UK) урадила сам велики број анализа,
како за сараднике из групе тако и за колеге из различитих института и са факултета.
Коаутор сам 6 радова од којих су четири објављена а два су још увек у процедури
(рецензији), као и 8 саопштења штампаних у изводу, презентованих на међународним
скуповима.
Написала
сам
предлог
пројекта
"Наноструктурно
дизајнирање
вишефункционалних и синтерованих функционалноградијентних електричних и биолошких
материјала". Рецензирала сам 5 радова.
Публикације:
Рад у тематском зборнику M13
1. S. Marković and D. Uskoković, Sintering of Defect-Free BaTi0.975Sn0.025O3/BaTi0.85Sn0.15O3
Functionally Graded Materials, Advances and Applications in Electroceramics: Ceramic
Transactions (Eds. K. M. Nair, Shashank Priya and Quanxi Jia), Vol. 226, pp. 97-106, Wiley
2011.
Рад у врхунском међународном часопису M21
1. M.J. Lukić, Lj. Veselinović, Z. Stojanović, M. Maček-Kržmanc, I. Bračko, S.D. Škapin, S.
Marković, D. Uskoković, Pecularities in sintering behavior of Ca-deficient hydroxyapatite
nanopowders, Materials Letters Vol. 68 (2012) doi:10.1016/j.matlet.2011.10.085
Рад у водећем међународном часопису u M22
1. S. Marković, Lj. Veselinović, M. J. Lukić, Lj. Karanović, I. Bračko, N. Ignjatović and D.
Uskoković, Synthetical bone-like and biological hydroxyapatites: a comparative study of crystal
structure and morphology, Biomedical Materials Vol. 6 (2011) 045005 (13 pp).
2. A. Stanković, Lj. Veselinović, S.D. Škapin, S. Marković, and D. Uskoković, Controlled
mechanochemically assisted synthesis of ZnO nanopowders in the presence of oxalic acid,
Journal of Materials Science Vol. 46 (2011) 3716-3724.
Патенти: Патентна пријава П-72/11, 09.02.2011., Поступак добијања биокерамичких
материјала високе густине на бази калцијум фосфата паралелном оптимизацијом метода
синтезе и синтеровања, Драган Ускоковић, Миодраг Лукић, Смиља Марковић, Љиљана
Веселиновић, Зоран Стојановић
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34
1. S. Marković, M. Lukić, S.D. Škapin, D. Uskoković, Sintering of Defect-Free Functionally
Graded Biomaterials, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011, Herceg Novi,
Montenegro, September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 8. (Усмена презентација)
2. Z. Stojanović, M. Lukić, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, Hydrothermal Synthesis
of Zirconium Substituted Hydroxyapatite, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011,
59
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Herceg Novi, Montenegro, September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 74. (Постерска
презентација)
M.J. Lukić, A. Stanković, Lj. Veselinović, S. D. Škapin, I. Bračko, S. Marković, D. Uskoković,
Chemical Precipitation Synthesis and Characterization of Zr-doped Hydroxyapatite
Nanopowders, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro,
September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 89. (Постерска презентација)
D. Kosanović, S. Filipović, N. Obradović, M. Mitrić, S. Marković, A. Maričić, V. Pavlović, M.
M. Ristić, Mechanochemical Synthesis of Ba0.8Sr0.2TiO3, Thirteenth Annual Conference,
YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 134.
(Постерска презентација)
Lj. Veselinović, M. Mitrić, M. Vukomanović, S. Marković, D. Uskoković, Rietveld Refinement
of Barium Titanate Stannate Crystal Structure, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT
2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 136. (Постерска
презентација)
A. Stanković, Lj. Veselinović, S. Marković, S. Dimitrijević, S. Skapin, D. Uskoković,
Hydrothermal Synthesis of ZnO Nanostructures with Different Morphologies and their
Antimicrobial Activity Against Escherihia coli and Staphylococus aureus Bacterial Cultures,
Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5 – 9,
2011, Book of Abstracts, p. 166. (Постерска презентација)
N. Djordjević, N. Obradović, S. Filipović, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V. Pavlović,
Influence of Mechanochemical Activation on Sintering of Cordierite Ceramics with the Presence
of Bi2O3 as a Functional Additive, VII International Conference on Mechanochemistry and
Mechanical Alloying, INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, August 31 – September 3,
2011, Book of Abstracts, p. 84. (Постерска презентација)
M.J. Lukić, A. Stanković, Lj. Veselinović, S.D. Škapin, S. Marković, D. Uskoković,
Mechanochemically-assisted Synthesis and Characterization of Zr-doped Hydroxyapatite
Nanopowders, VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying,
INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, August 31 – September 3, 2011, Book of Abstracts,
p. 93. (Постерска презентација)
Нове области истраживања или техничке стручности савладане у 2011. години:
Дизајнирање и припремање функционално градијентних хидроксиапатит/бифазни калцијум
фосфат биоматеријала са потенцијалном применом за репарацију коштаних дефеката.
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/постдипломца/гостујућег студента:
Љиљана Веселиновић, докторски рад
Миодраг Лукић, докторски рад
Ана Станковић, докторски рад
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Потпредседник Програмско-организационог одбора 10 Конференције младих истраживача –
Наука и инжењерство материјала, одржане 21–23.12.2011. године у Београду.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецензије:
1. Хемијска индустрија (два чланка)
2. International Journal of Modern Physics B (један чланак)
3. Biomedical Materials (један чланак)
4. Materials Chemistry and Physics (један чланак)
Предлог билатералног пројекта између Републике Србије и Републике Словеније:
60
Написала сам предлог пројекта "Наноструктурно дизајнирање вишефункционалних и
синтерованих функционалноградијентних електричних и биолошких материјала"
("Nanostructural Designing of Multifunctional and Sintered Electrical and Biological Functionally
Graded Materials") са којим смо конкурисали код Министарства за просвету и науку а у
оквиру научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за
период 2012-2013.
План за 2012. годину
Током 2011. год. урађена је синтеза четири праха хидроксиапатита са различитим садржајем
цирконијума (од 1 до 10 ат%) унутар структуре. Ови прахови су детаљно окарактерисани
методама рендгенске дифракције, вибрационе спектроскопије, ФЕСЕМ и ТЕМ. Урађена су
прелиминарна истраживања на термичком микроскопу где је утврђено да ови прахови имају
различиту кинетику скупљања. С обзиром на велики значај Zr-хидроксипатита у
биомедицини планирамо да синтерујемо ове прахове у различитим условима а затим да
утврдимо њихову микроструктуру и механичке карактеристике. Такође, припремићемо и
различите функционално градијентне материјале од ових прахова (М. Лукић).
У кристалографској бази података није регистрована структура Zr-хидроксипатита. С
обзиром на изузетан значај ових материјала утачњавање њихове кристалне структуре
представљао би значајан допринос како кристалографији тако и науци о материјалима (Љ.
Веселиновић).
Планирамо да хидротермалним процесирањем синтетишемо прахове ZnO допиране
катјонима који ће довести до померања оптичког процепа ка видљивом делу спектра, чиме ће
се повећати и ефикасност ових материјала као Вис фотокатализатора (А. Станковић).
Предвиђене публикације:
1. Hydrothermal synthesis of ZnO powders with a tailored particle morphology and improved
optical characteristics, A. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, S.D. Škapin, I. Bračko, S.
Marković, and D. Uskoković, under consideration in Journal of Material Science
2. Processing route to full dense nanostructured HAp bioceramics: from powder synthesis to
sintering
3. Sintering strategy for preparation of defect free BTS2.5/BTS5/BTS7/BTS10 functionally graded
materials
4. Crystal structure of barium titanate stannate powders
5. Functionally graded HAp/BCP biomaterials
6. Synthesis and characterization of ZrHAp powders synthesized by precipitation method
7. Crystal structure of ZrHAp powders
Планирано учешће на скуповима:
12th International Symposium on Multiscale, Multifunctional and Functionally Graded Materials,
Beijing, China, September 2012
Планирано учешће на конкурсима за пројекте/финансирање рада:
Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније (потенцијални
финансијер Министарство просвете и науке Републике Србије) "Наноструктурно
дизајнирање вишефункционалних и синтерованих функционалноградијентних електричних и
биолошких материјала"
61
Др Драгана Југовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/draganajugovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи, III45004
Области интересовања:
Катодни материјали за литијумске батерије, кристалохемија, електрохемија
Извештај за 2011. годину
Основна активност је била синтеза литијум гвожђе фосфата новим начинима синтезе.
Емулзиона метода синтезе је позната метода за добијање ситних честица, као последица
присуства немешљивих флуида воде и уља, које приликом мешања стварају капи тако да је
свака капљица заправо мали реактор, чиме се физички онемогућава раст кристала и
агломерација честица. Међутим у случају оливина ова метода се користила у комбинацији са
накнадним термичким третманом, или са рефлукс методом на температурама од око 300 ºЦ.
Управо овај последњи начин нам је дао идеју о поставци експеримента тако да се уместо под
рефлукс кондензатор, емулзија постави у хидротермални реактор. Пробано је неколико
сурфактаната као на пример Тween, SDS и Тriton X-100. Показало се да прва два у овим
условима доводе до оксидације и формирања Li3Fe(PO4)2 поред оливина. Када је коришћен
Тriton X -100 у комбинацији са n-хексанолом и циклохексаном као растварачем и уљаном
фазом, респективно, добијен је монофазни узорак оливина. Синтеза је рађена тако што је
прво направљена кватернарна емулзија Тритон X-100/циклохексан/n-хексанол/вода. Тритон
X-100 је коришћен као сурфактант, циклохексан као уљана фаза, n-хексанол као
косурфактант помешани у запреминама 3, 20, 2.5 ml, респективно. Овако добијене емулзије
су потом затваране у аутоклаве који су остављани на температури од 180 ºС, при чему је
варирано време и рађено је у динамичком и статичком моду. Показало се да се различитим
условима третмана добијају прахови различитих карактеристика, као и то да се после само
пола сата солвотермалног третмана, без укљученог и са укљученим мешањем, добија
оливинска фаза без присутних кристалних нечистоћа. Такође оно што је јако интересантно,
јесте да се мешањем добија прах са преферентном оријентацијом кристалита, док се у
експериментима где није било укључено мешање добијају прахови са случајном
оријентацијом кристалита. Ове резултате сам обрадила и склопила у рукопис који је поднет у
часопис Powder Technology, и још увек је на рецензији.
У међувремену је изашао рад у Journal of Power Sources који садржи резултате добијене
синтезом оливина методом преципитације у растопу стеаринске киселине. Даља
модификација ове методе је укључивала промену основне хемикалије то јест двовалентни
сулфат гвожђа је замењен тровалентним нитратом гвожђа, и рађено је термичко одгревање у
два корака. Овако добијени прах је показао добре електрохемијске особине, али има висок
садржај угљеника (15 %). Такође сам почела синтезу LiMnPO4 преципитацијом у растопу
стеаринске киселине, и први резултати су охрабрујући кад је у питању чистоћа праха, а
електрохемијска мерења још нису рађена.
У циљу добијања анодног материјала за литијум јонске батерије рађена је анодизација
титанских плочица у одговарајућем електролиту услед које долази до раста TiO2 наноцеви,
што је потврђено и експериментима електронске микроскопије. Ови резултати су
презентовани на YUCOMAT 2011 конференцији.
Публикације:
Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Maja Kuzmanović, Nikola Cvjetićanin, Srečo Škapin, Božidar
Cekić, Valentin Ivanovski, Dragan Uskoković, Preparation of LiFePO4/C composites by coprecipitation in molten stearic acid, J. Power Sources 196 (2011) 4613-4618.
62
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775311001893
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. D. Jugović, M. Kuzmanović, M. Mitrić, N. Cvjetićanin, D. Uskoković, Syntheses and
characterizations of LiFePO4 powders, Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg
Novi, September 5–9. 2011., The Book of Abstracts, p. 6., усмено
2. N. Cvjetićanin, T. Barudžija, D. Jugović, M. Mitrić, Electrochemical properties of anodically
grown TiO2, Thirteenth Annual Conference YUCOMAT 2011, Herceg Novi, September 5–9.
2011., The Book of Abstracts, p. 86., постер
3. Dragana Jugović and Dragan Uskoković, Impact of synthesis techniques on the structure and
performances of LiFePO4 powders, International Electric Mobility Conference and Exhibition for
Electric Mobility, 27th - 28th of October 2011, Ljubljana, Slovenia, усмено предавање по позиву
Менторска и едукативна активност:
Надгледање рада студента докторских студија дипл. физикохемичара Маје Кузмановић.
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично (назив):
Потпредседник Програмско-организационог одбора 10 Конференције младих истраживача –
Наука и инжењерство материјала, одржане 21–23.12.2011. године у Београду.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецензирање научних радова у часописима Powder Technology и Materials Research Bulletin.
План за 2012. годину
Наступајуће 2012. године планирам да се бавим испитивањем и других материјала из
фамилије оливина LiMnPO4 и LiFe1-xMnxPO4, као и испитивањем могућности синтезе
ортосиликата LiFeSiO4.
Предвиђене публикације:
D. Jugović, M. Mitrić, M. Kuzmanović, N. Cvjetićanin, S. Marković, S. Škapin, and D. Uskoković,
Rapid crystallization of LiFePO4 particles by facile emulsion-mediated solvothermal synthesis,
поднесено у Powder Technology
Планирано учешће на скуповима:
YUCOMAT 2011
Планирано учешће на конкурсима за пројекте/финансирање рада (навести назив
потенцијалног финансијера и назив пројекта):
Писала сам предлог пројекта за конкурс билатерала Србија - Словенија за 2012. и 2013.
годину у области литијумских батерија за сарадњу са Хемијским институтом у Љубљани,
који су водећи у овој области у региону и шире. Назив предложеног пројекта је
Високоенергијски ортосиликатни катодни материјали за литијум јонске акумулаторе.
Др Зоран Николић
Пројекти на којима сарађује:
Истражаживање и оптимизација технолошкихи функционалних перформанси вентилационог
млина термоелектране Костолац Б – евиденциони број ТР34028
Области интересовања:
63
Заштита културне баштине, обновљиви извори енергије
Извештај за 2011. годину
Публикације:
1. Zoran Nikolić, Radosav Nikolić, Dragan Trifković, Electric drive of Military River Boat,
Proceedings / 4th International Scientific Conference on Defansive Technologies, OTEH
2011, Belgrade, (2011), 294- 299, ISBN 978-86-81123-50-8, COBISS.SR-ID 186492428
2. Dušan Nikolić, Vladimir M. Šiljkut, Zoran Nikolić, Hybrid power supply for smaller military
units in isolated area, Proceedings / 4th International Scientific Conference on Defansive
Technologies, OTEH 2011, Belgrade, (2011), 417- 422, ISBN 978-86-81123-50-8,
COBISS.SR-ID 186492428
3. Zoran Nikolić, Rekonstrukcija i elektrifikacija manastira Hilandara, Sedma kazivanja o Svetoj
Gori, urednici Mirjana Živojinović. Zoran Rakić, Publikum, Beograd, (2011), 237 – 268.
ISBN 978-86-7768-052-7, COBISS.SR-ID 186981132
4. Zoran Nikolic, Zlatomir Zivanovic, Development, characteristics and prospects of the electric
vehicles, Journal of Applied engineering science, no. 3, year 2011, vol. 9, 373-382, ISSN
1451-4117 UDC 33
5. Zoran Nikolić, Dušan Nikolić, Vladimir M. Šiljkut, Ostrvsko napajanje manastira Hilandara
korišćenjem dizel agregata i fotonaponskih panela, Energija, ekologija, ekonomija, Broj 2,
Godina XIII, (mart 2011), 042 – 048, UDC 620.9, ISSN br. 0354-8651
6. Vladimir M. Šiljkut, Zoran Nikolić, Dušan Nikolić, Neke karakteristike primene hibridnih
fotonaponskog i dizel agregatskog ostrvskog napajanja potrošača, Zbornik Prve konferencije o
OIEE, Beograd, SMEITS, (2011), 155-166.
7. Zoran Nikolić, Zlatomir Živanović, Rastislav Kragić, Razvoj i perspektive električnih vozila u
našoj zemlji, Zbornik Prve konferencije o OIEE, Beograd, SMEITS, (2011), 177-190.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
- Учествовао на Првој конференције о Обновљивим извориме електричне енергије, одржане
15 и 16. септембра у Beogradу са два рада. Орална презентација
- Учествовао на 4th International Scientific Conference on Defansive Technologies, OTEH 2011,
Belgrade, 6 и 7 Октобра 2011 са два рада. Орална презентација
- Био је коаутор изложбе са каталогом уз научну рецензију: Suzana Polić-Radovanović, Slavica
Ristić, Zoran Nikolić, Mirko Kozić, autori izložbe “Bildwissenschaft and visual autonomy in
exploration of vulnerability Cultural Heritage” International Center for cultural heritage Institute
Gosa, CIP 7.025.4(083.824), ISBN 978-86-86917-14-0 (IG), COBISS.SR-ID 180991756
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Био је председник Организационог одбора Прве конференције о обновљивим изворима
електричне енергије (ОИЕЕ) одржане 15. и 16. септембра 2011. у Београду
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецензирао један рад за часопис Journal of Applied engineering science
Истраживачи сарадници
Мр Бранко Каран
http://www.itn.sanu.ac.rs/karan-lat.htm
Пројекти на којима сарађује:
64
-
Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних
карактеристика, пројекат програма технолошког развоја Министарства за просвету и
науку Србије;
Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце, пројекат
програма интегралних и интердисциплинарних истраживања Министарства за просвету и
науку Србије.
Области интересовања:
роботика; компјутерска визија; интелигентно управљање; фази логика
Извештај за 2011. годину
Учествовао је у раду на два пројекта финансирана од стране Министарства за просвету и
науку Србије. Његов рад на овим пројектима био је фокусиран на развој система роботске
визије и стручно вођење и координацију истраживача ангажованих на имплементацији и
коришћењу техника компјутерске визије.
У оквиру пројекта “Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота
антропоморфних карактеристика” радио је на спецификацији компоненти визуелног система
експерименталне платформе сервисног робота и сарађивао је на имплементацији тестсистема стерео визије. Истовремено, иницирао је рад на анализи могућности коришћења
RGBD сензора у задацима роботске навигације.
У оквиру пројекта “Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју
деце” учествовао је у раду мултидисциплинарног тима на дефинисању функционалних
захтева, могућег изгледа, компоненти и начина реализације терапијског робота. Посебно,
радио је на анализи функционалних захтева који се постављају пред визуелни систем робота
у апликацијама које се односе на праћење напретка пацијента у развоју грубе и фине
моторике и праћење фацијалних карактеристика и расположења пацијента. Водио је радове
на дефинисању хардверске платформе визуелног система и додатно је сарађивао на развоју
експерименталне апликације 3D визије за препознавање и лоцирање елемената који се
користе у вежбама развоја фине моторике.
Др Небојша Лабус
http://www.itn.sanu.ac.rs/nebojsalabus.htm
Пројекти на којима сарађујеte:
172057 ОИ
Области интересовања:
Синтреовање, Пресовање, Бинарни оксидни системи, ZnO-TiO2
Извештај за 2011. годину
Одбрањена докторска дисертација наслова „Синтеровање и својства ZnTiO3“ на Факултету за
физичку хемију у Београду 23.12.2011. године. Рађена експериментална истраживања
поанашања нанопраха ZnTiO3, унапређење техничких могућности постојећих уређаја за
карактеризацију промене димензија узорака при загревању, унапређење теоријских знања у
оквирима науке о материјалима.
План за 2012. годину
Покретање поступка за избор у звање научни сарадник.
65
Испитивање бинарних оксидних система у односу на нове утицаје који се посматрају у
односу на структуру добијних материјала.
Ипитивање нових области структуре и динамичких промена својстава узорка добијених од
нанопраха ZnTiO3.
Маја Кузмановић, дипл.физ.хем–мастер
http://www.itn.sanu.ac.rs/maja_jovic.html
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи, III45004
Области интересовања:
Литијум јонске батерије, синтеза катодних материјала за литијумске батерије, електрохемија
Извештај за 2011. годину
У току ове године испитиван је нови начин синтезе литијум гвожђе сулфата комбинацијом
хидротермалне и емулзионе методе синтезе. Емулзиона метода је позната као метода за
добијање ситних честица, као последица присуства немешљивих флуида воде и уља, које
приликом мешања стварају капи тако да је свака капљица мали реактор, чиме се физички
онемогућава раст кристала и агломерација честица. Направљена је емулзија коришћењем n
heksanolа и циклохексана у функцији растварача и уљне фазe. Као сурфактанти коришћени
су TWEEN, SDS и Triton X. Емулзија је затим смештана у хидротермални реактор и
третирана на температури 1800C, при чему је варирано време и рађено је у динамичком и
статичком моду.. Употребом TWEEN и SDS није добијена чиста фаза док су најбољи
резултати постигнути коришћењем Triton X као сурфактанта. У различитим условима
третмана добијају се прахови различитих карактеристика. Уколико је било укључено
мешање добијени су прахови са преферентном оријентацијом кристалита, док у случајевима
кад мешање није било укључено се добијају прахови са случајном оријентацијом кристалита.
Ови резултати су објављени у часопису Powder Technology.
Публикације:
1. Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Maja Kuzmanović, Nikola Cvjetićanin, Srečo Škapin,
Božidar Cekić, Valentin Ivanovski, Dragan Uskoković, Preparation of LiFePO4/C composites
by co-precipitation in molten stearic acid, J. Power Sources 196 (2011) 4613-4618.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775311001893
2. D. Jugović, M. Mitrić, M. Kuzmanović, N. Cvjetićanin, S. Marković, S. Škapin, and D.
Uskoković, Rapid crystallization of LiFePO4 particles by facile emulsion-mediated
solvothermal synthesis, Powder Technology, in press
http//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591011007029
Мр Зоран Стојановић, дипл.инж.технл.
http://www.itn.sanu.ac.rs/zoranstojanovic.html
Пројекти на којима учествује:
1.
«Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи», евиденциони
број: ИИИ45004
Области интересовања:
66
Хидротермални и солвотермални поступци синтезе наночестица, поступци синтезе
материјала, биоматеријали, инжењерство материјала;
Извештај за 2011. годину
Публикације:
1.
M. Lukić, Z. Stojanović, S. D. Škapin, M. Maček-Kržmanc, M. Mitrić, S. Marković and D.
Uskoković, Dense fine – grained biphasic calcium phosphate (BCP) bioceramics designed by two –
step
sintering,
Journal
of
European
Ceramic
Society
(2011),
doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2010.09.006.
2.
M. Tadić, N. Čitaković, M. Panjan, Z. Stojanović, D. Marković, V. Spasojević, Synthesis,
morfology, microstructure and magnetic properties of hematite submicron particles, Journal of
Alloys and Compounds, doi:10.1016/j.jallcom.2011.04.117, Volume: 509 Issue: 28 Pages: 76397644;
3.
Lukić, M.J., Veselinović, Lj., Stojanović, Z., Maček-Kržmanc, M.,. Bračko, I., Škapin, S.D.,
Marković, S., Uskoković, D. 2011, "Peculiarities in sintering behavior of Ca-deficient
hydroxyapatite nanopowders", Materials Letters, doi:10.1016/j.matlet.2011.10.085, Volume 68 1
February 2012 Pages 331-335
Саопштења са међународног скупа штамапана у изводу М34:
1.
Z. Stojanović, M. Lukić, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, Hydrothermal
Synthesis of Zirconium Substituted Hydroxyapatite, YUCOMAT 2011 5. – 9. September, Herceg
Novi, The Book of Abstracts, page 74.
Учешће у семинарима и радионицама:
Škola elektronske mikroskopije, 19. i 20. april Tehnološko – metalurški fakultet u Beogradu
Учешће на конференцијама:
1.
INCOME 2011, 31. август – 3. септембар Херцег Нови, у техничком одбору;
2.
YUCOMAT 2011, 5. – 9. септембар Хецег Нови, постер;
План за 2012. годину:
У следећој години биће урађена истраживања везана за хидротермалне и
солвотермалне методе синтезе наночестица хидроксиапатита и супституисаних структурних
деривата, затим литијум – гвожђе фосфата, хематита и других једиња са циљем добијања
наночестица са мањим степеном неагломерације и одговарајућих површинских својстава од
чега ће зависити њихова даља примена. У плану је испитивање процеса синтерована
синтетисаних прахова.
Оправданост циља истраживања своди се на следеће: солвотермалне и хидротермалне
методе омогућавају увођење одговарајућих органских једињења као што су више масне
киселине, амини деривати виших угљоводоника, полимерна једињења ради ин ситу
модификације површине ради стабилизације наночестица у растварачима различите
поларности, даље омогућују супституцију катјона и ањона у кристалној структури ради
постизања одговарајућег ефекта. Функционализација површине честица омогућиће бољу
дисперзибилност и стабилност колоидног раствора наночестица, ефикаснију адсорпцију
одговарајућих супстанци, ефикасно очување активне површине наночестичног материјала и
конторлисану дисперзибилност у медијумима различите поларности.
Напредак у изради докторског рада:
Пријавио сам тему докторске дисертације под радним називом «ПРОУЧАВАЊЕ ПРОЦЕСА
СИНТЕЗЕ И СВОЈСТАВА ВИШЕФАЗНИХ ОКСИДНИХ ПРАХОВА ДОБИЈЕНИХ
ХИДРОТЕРМАЛНИМ ПРОЦЕСИРАЊЕМ» на Технолошко – металуршком факултету на
катедри за Конструкционе материјале, где је у четвртак 23. јуна на 21. редовној седници
67
Наставно научног већа Технолошко – металуршког факултета под тачком 2.8 именована
комисија за оцену научне заснованости у саставу: Др Радослав Алексић, ред. проф. ТМФ, Др
Драгољуб Ускоковић, научни саветник ИТН САНУ, Др Ђорђе Јанаћковић, ред. проф. ТМФ.
На редовној седници Наставно научног већа Технолошко – металуршког факултета
одржаној дана 15. децембра поднет је извештај о научној заснованости теме докторског рада.
Одбрана докторског рада је планирана у другој половини 2012. године.
Планирано учешће на конференцијама:
1.
Десета конференција младих истраживача наука и инжењерство материјала, 21. – 23.
децембар 2011 Београд, усмено излагање: «One – Pot Synthesis of Hydrophobic Hydroxyapatite
Nano Particles»;
2.
JUNIOR EUROMAT 2012, 23. – 27. jul Lausanne Suisse;
3.
YUCOMAT 2012, 3. – 7. септембар Херцег Нови.
Мр Ана Станковић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/anacelikovic.htm
Пројекти на којима сарађујеte:
• Пројекат Министарства за образованје и науку број III45004,
„Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи”
Области интересовања:
• Добијање ZnO честица контролисаних морфолошких карактеристика различитим
методама синтезе
• Испитиванје физичко-хемијских карактеристика синтетисаних ZnO прахова
• Могућности примене ZnO прахова као антибактеријских материјала
Извештај за 2011. годину
• Током 2011. године наставила сам са истраживањима која представљају саставни део моје
докторске дисертације а односе се на могућности синтезе ZnO честица контролисаних
димензија и морфологије и могућности њихове примене као антибактеријских реагенаса
у различитим областима. Поред хидротермалног поступка синтезе у ком сам мењајући pH
вредност полазног реакционог система успешно синтетисала чисте прахове ZnО,
испитивани су још и сонохемијски поступак као и синтеза у микроталасном пољу.
Полазећи од pH 8 при којој су добијени микро-родсови, повећавајући базност средине
честице ZnO мењају морфологију и димензије до најситнијих нано-сфера које су
синтетисане при pH вредности 12. Сонохемијска синтеза ZnO урађена је на потпуно
идентичном систему, полазећи од истих реактаната, мењајући pH вредност реакцине
смеше као при хидротермалном поступку. Испитиван је утицај унешене енергије
ултразвука на морфологију и димензије честица. Резултати су показали да том приликом
није могуће добити микро-родсове већ само сферичне облике различитих димензија у
зависности од pH вредности средине који су у мањој или већој мери агломерисани.
Микроталасном синтезом прахова ZnО могуће је добити веома ситне, сферне, наночестице ZnO дијаметара 20-30 nm уске расподеле величина.
За карактеризацију синтетисаних прахова ZnO коришћене су бројне инструменталне
методе као што су: XRD, FE SEM, HR TEM, ICP, UV-VIS. Посебна пажња усмерена је на
испитивање антибактеријских својстава добијених ZnO прахова и њихову различиту
активност у односу на две бактеријске ћелијске линије: Escherihia coli и Staphylococus
68
aurelius. Досадашњи добијени резултати показују изузетно високу антибактеријску
активност свих прахова, изнад 99%, при веома ниским концнтрацијама дисперзија ZnO
од 5 mM и веома кратким временима деловања на ћелијске културе од 15 мин. Овако
висока активност прахова може бити искоришћена у процесу конзервирања хране или као
дезинфекционо средство приликом пречишћавања воде за пиће.
Поред експеримената везаних за синтезу прахова ZnO, са колегом Миодрагом Лукићем
који ради на синтези и синтеровању прхова хидрокси-апатита (HAp), урађена је серија
експериментата у којима је механохемијским процесирањем синтетисан HAp допиран
јонима Zr2+. У систем је уношено 1, 2.5, 5, 7.5 и 10 % јона Zr2+, реактанти су третирани у
млину 3 h, при брзини од 260 rpm и BPR=4:1. Након тога прахови су сушени на T=60 oC и
калцинисани на Т= 1000 oC/1 h. XRD анализом је утврђено да су добијени композитни
материјали HAp/ZrO, а FE SEM методом да се ради о веома ситним честицама, које у
воденој средини хидролизују при чему настају шупљине у материјалу које могу бити
искоришћене као носачи различитих врста медикамената за третитанје обољења
коштаног ткива.
Публикације:
• Stanković, Lj. Veselinović, S. D. Škapin, S. Marković and D. Uskoković, Controlled
mechanochemically assisted synthesis of ZnO nanopowders in the presence of oxalic acid,
Journal of Materials Science, DOI: 10.1007/s10853-011-5273-6.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
• У периоду од 31. Августа до 3. Септембра 2011. год учествовала сам на Седмој
међународној конференцији о механохемији и механичком легирању INCOME 2011, са
радом под називом:
Mechanochemically-assisted synthesis and characterization of Zr-doped hydroxyapatite
nanopowders
M.J. Lukić, A. Stanković1, Lj. Veselinović1, S.D. Škapin2, S. Marković and D. Uskoković1
1
Institute of Technical Science of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia
2
Jožef Štefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Рад је био представљен у оквиру постер секције под редним бројем A149.
• У периоду 5–9. Септембра 2011. год. Учествовала сам на међународној конференцији
YUCOMAT 2011. са радоvima под називом:
Hydrothermal synthesis of ZnO nanostructures with different morphologies and their
antimicrobial activity against Escherihia coli and Staphylococus aureus bacterial cultures
A. Stanković1, Lj. Veselinović1, S. Marković, S. Dimitrijević2, S.D. Škapin3 and D. Uskoković1
1
Institute of Technical Science of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia
2
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
3
Jožef Štefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Рад је био представљен у оквиру постер секције Biomaterials, под редним бројем P.S.E.
10.
•
Chemical precipitation synthesis and characterization of Zr-doped hydrohyapatite
nanopowders
M.J. Lukić1, A. Stanković1, Lj. Veselinović1, S.D. Škapin2, I. Bračko2, S. Marković1, D.
Uskoković1
1
Institute of Technical Science of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia
2
Jožef Štefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Рад је био представљен у оквиру постер секције Advanced Methods in Synthesis and
Processing of Mterials, под редним бројем P.S.А. 30.
69
Остала професионална обука:
• Дана 19. и 20. Априла 2011. године, присуствовала сам предавањима која су одржана у
оквиру Школе за електронску микроскопију која је одржана на Технолошкометалуршком факултету у Београду.
План за 2012. годину
Предвиђене публикације:
• Hydrothermal synthesis of ZnO powders with a tailored particle morphology and improved
optical characteristics
Ana Stanković1, Zoran Stojanović1, Ljiljana Veselinović1, Srečo Davor Škapin2, Ines Bračko2,
Smilja Marković1, and Dragan Uskoković1
1
Centre for Fine Particles Processing and Nanotechnologies, Institute of Technical Sciences of
SASA, Knez Mihailova 35/IV, 11000 Belgrade, Serbia
2
Jožef Stefan Institute, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia
• Influence of size scale and morphology on antibacterial properties of hydrothemally synthesized
ZnO nanoparticles
A. Stanković1, S. Dimitrijević2, D. Uskoković1
1
Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
2
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
• INCOME 2011: Sedma međunarodna konferencija o mehanohemiji i mehaničkom legiranju
A. Stanković, M.J. Lukić
Institut tehničkih nauka, SANU, Beograd, Srbija
Планирано учешће на скуповима:
• Tenth Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Београд, 21–23.
Децембар 2011. године.
• Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, Херцег Нови, 3–7. Септембар 2012.
године.
• Eleventh Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Београд,
Децембар 2012. године.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради магистарске/докторске тезе у току 2011. године:
• Написана су два рада који су послати на рецензирање у међународне часописе. Један
од нјих се односи на хидротермални поступак синтезе ZnO прахова контролисане
морфологије док други представља испитивање потенцијалне примене тих прахова
као антимикробних реагенаса.
• Поред антибактеријских испитивана су и оптичка својства синтетисаних ZnO
материјала што је од изузетне важности за њихову примену у заштити од UV зрачења
али и у електронској индустрији.
Циљеви будућег рада у 2012. години и даље:
• Наставак рада на испитивању антибактеријских својстава ZnO нанопрахова и
евентуалну могућност њихове примене у прављењу различитих биоматеријала за
медицинске сврхе.
• Допирање прахова ZnO и испитивање утицаја допираног катјона на својства
материјала.
• Писање прегледног рада о методама синтезе и могућностима примене ZnO
нанопрахова у различитим областима- приказ актуелног стања у области
• Писање и одбрана докторске дисертације
70
Сузана Филиповић, дипл.физ.хем–мастер
http://www.itn.sanu.ac.rs/suzanastevanovic.html
Пројекти на којима сарађујеte:
172057 ОИ
Области интересовања:
синтеровање, керамика, механичка активација, карактеризација материјала
Извештај за 2011. годину
Током 2011. године настављен је рад на систему MgO-TiO2. Ради потпуне карактеризације
механички активираних прахова на нјима је урађена БЕТ анализа при чему смо добили
вредности специфичне површине као и расподелу величине пора. Даље
су
на
овим
праховима су сниљени Раман спектри. Анализом ових спектара објашнјене су промене
настале у систему током механичке активације. Испресоване узорке смо потом синтеровали
2 сата на 1300оC. На тако добијемим узорцима снимили смо поново Раман спектре у
утврдили постојање две фазе, као и да је током синтеробања дошло до релаксације система.
Друга серија синтерованих узорака је упортебљена за мерење електричних својстава. На све
таблетице је нанета сребрна паста да би се обезбедила проводљивост. Електрична мерења су
вршена у фреквентном интервалу од 20 Hz do 1 MHz. Од својстава смо мерили отпорност,
диелектричну константу, тангенс угла губитака.
Публикације:
1. N. Obradović, S. Filipović, V. Pavlović, M. Mitrić, S. Marković, V. Mitić, N. Đorđević and
M.M. Ristić, "Isothermal sintering of barium-zinc-titanate ceramics", Ceramics International,
vol. 37, no. 1 (2011) 21-27(doi:10.1016/j.ceramint.2010.07.001).
2. V.P. Pavlović, J. Krstić, M.J. Šćepanović, J. Dojčilović, D.M. Minić, J. Blanuša, S. Stevanović,
V. Mitić, V.B. Pavlović, "Structural investigation of mechanically activated nanocrystalline
BaTiO3",
Ceramics
International,
vol.
37
(2011)
2513-2518
(doi:10.1016/j.ceramint.2011.03.064)
3. N. Obradović, S. Filipović, V. Pavlović, V. Paunović, M. Mitrić, M.M. Ristić, "Structural and
Electrical Properties of Sintered Barium-Zinc-Titanate Ceramics", Acta Physica Polonica A 120
(2) 322-325.
4. Kosanović D, Filipović S, Obradović N, Pavlović V, Ristić M., " Microstructure evolution and
sintering kinetics of ZnO", Istrazivanja i Projektovanja za Privredu. 2011;9(2):317-22.
5. N. G. Đorđević, N. N. Obradović, S. Ž. Filipović, "Kinetika mehanohemijske sinteze barijumtitanata", Tehnika-Novi materijali 20:3 (2011) 367-371.
6. N. Obradović, A. Terzić, Lj. Pavlović, S. Filipović, V. Pavlović, "Dehydration investigations of
a refractory concrete using DTA method", J. of Thermal Analysis and Calorimetry, DOI:
10.1007/s10973-011-1880-3.
7. N. Obradović, S. Filipović, V.B. Pavlović, A. Maričić, N. Mitrović, I.Balać, M.M. Ristić,
"Sintering of mechanically activated magnesium-titanate and barium-zinc-titanate ceramics",
Science of Sintering vol. 43 (2011) 145-151 (doi:10.2298/SOS1102145O)
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. N. Djordjević, N. Obradović, S. Filipović, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V. Pavlović,
"Influence of mechanochemical activation on sintering of cordierite ceramics with the presence
of Bi2O3 as a functional additive" VII International Conference on Mechanochemistry and
Mechanical Alloying, INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, 31. avgust- 3. septembar
2011.
2. N. Obradović, A. Terzić, Lj. Pavlović, S. Filipović, V. Pavlović, "Dehydration kinetics
investigation of refractory concrete during sintering using DTA method" 1st Central and Eastern
71
European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, CEEC-TAC1, Craiova, Romania,
7-10 septembra 2011.
3. S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of mechanically
activated MgO-TiO2 system", Tenth Young Researchers’ Conference – Materials Science and
Engineering, Belgrade, 21-23 decembra 2011.
4. D. Kosanović, S. Filipović, M. Mitrić, S. Marković, N. Obradović, A. Maričić, V. Pavlović, J.
Živojinović, M. M. Ristić, "Mechanochemical synthesis Ba0.8Sr0.2TiO3", Tenth Young
Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Belgrade, 21-23 decembra 2011.
План за 2012. годину
У наредној години планиран је почетак истраживанја на систему SiO2—MgO-Al2O3
допираног Bi2O3. Његова механичка активација у планетарном млину, као и детаљна
карактеризација.
Предвиђене публикације:
1. N. Obradović, M. V. Nikolić, N. Nikolić, S. Filipović, M. Mitrić, V. Pavlović, P. M. Nikolić, A.
R. Đorđević, M. M. Ristić, "Synthesis of barium-zinc-titanate ceramics", na recenziji
2. N. Obradović, N. Đorđević, S. Filipović, N. Nikolić, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V.
Pavlović, "Influence of Mechanochemical Activation on Sintering of Cordierite Ceramics with
the Presence of Bi2O3 as a Functional Additive", na recenziji
3. S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of mechanically
activated MgO-TiO2 system", na recenziji
Планирано учешће на скуповима:
1. YUCOMAT 2012, Herceg Novi, 3-7 Septembra 2012.
2. The 15th European Microscopy Congres, Manchester Central, UK, 16-21 septembra 2012.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради магистарске/докторске тезе у току 2011. године:
Поред истраживачког рада, наставила сам докторске студије на Техничком факултету у
Чачку. Положила сам све испите предвиђене планом и програмом ѕа прву годину и успешно
уписала другу годину.
Циљеви будућег рада у 2012. години и даље:
Током 2012. планиран је завршетак докторских студија.
Љиљана Веселиновић, дипл.инж.геол.
http://www.itn.sanu.ac.rs/ljiljanakandic.htm
Пројекти на којима сарађујеte:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи ИИИ45004
Области интересовања:
Рендгенска дифракција на праху, Рендгенска структурна анализа, Ритвелдова метода,
биоматеријали, перовскитне структуре
Извештај за 2011. годину
Почетком године радила сам на завршетку рада који је под називом“Synthetical bone-like and
biological hydroxyapatites: A Comparative Study of Crystal Structure and Morphology“ објављен
72
у часопису Biomed. Mater. 6 (2011) 045005 (13pp). У овом раду сам (заједно са кoлeгама који
су и коаутори) анализирала фазни састав, кристалну структуру и морфологију биолошког
хидроксиапатита издвојеног из кости мандибуле човека (BHAp), као и карбонатног
хидроксиапатита синтетисаног у нашој лабораторији, медодом преципитације (CHAp).
Фазни састав, структурни и микроструктурни параметри испитиваних прахова одређени су
наоснову рендгенске дифракционе анакизе поликристалних система као и Ритвелдовог
структурног утачњавања. Микроструктурна анализа показала је издужење кристалита дуж
00l кристалографског правца код оба испитивана праха. Такође, процењене средње
вредности величине кристалита су веома сличне, око 10 nm за BHAp и oko 8 nm за CHAp. У
циљу што бољег разумевања структурних, а посебно морфолошких карактеристика, метода
рендгенске дифракционе анализе комбинована је са методом трансмисионе електронске
микроскопије (ТЕМ). Добијени резултати указују на велику сличност између природне кости
човека и карбонатног хидроксиапатита синтетисаног у нашој лабораторији.
Такође, радила сам на анализи прахова ZnO синтетисаних хидротермалном методом са
различитим односима [Na+]:[Zn2+] јона, тј. са различитим pH вредностима реакционе смеше.
На основу рендгенске дифракционе анализе утврђен је фазни састав ових прахова, одређени
су параметри кристалне решетке као и средња вредност величине кристалита и степена
кристалиничности. Добијени дијаграми праха могу бити индексирани као хексагонална
вурцитска ZnO структура (ЈЦПДС картица број 36-1451). Израчунате врадности параметара
решетке су у сагласности са литературним подациам. ТЕМ и САЕД анализе коришћене су за
додатну анализу структуре, морфологије и величине кристалита испитиваних ZnO прахова.
Ха основу електронске дифракције (САЕД) потврђена је хексагонална структура
испитиваних прахова. Сви дифракциони максимуми индексирани су хексагоналној
просторној групи P63mc (186).
Урађена је детаљна анализа структуре и структурних промена бариум титаната (BaTiO3)
допираних калајем. У структури бариум титаната део титанијума замењен је калајем,
BaTi1−xSnxO3 (x = 0, 0.025, 0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20). На основу података добијених
рендгенском дифракционом анализом и Рманском спектроскопијом утврђено је да се са
порастом садржаја калаја, структура ових материјала мења од тетрагоналне ка кубној.
Померање рефлексија на рендгенским дијаграмима праха ка мањим Браговим угловима
указује на повећање вредности параметара јединичне ћелије, односно на замену мањег јона
(Ti4+ = 74.5 pm) већим (Sn4+ = 83.0 pm). Подаци прикупљени рендгенском дифракционом
анализом на праху искоришћени су за детаљну структурну анализу. Структурна и
микроструктурна анализа рађена је помоћу Ритвелдове методе. ТЕМ и САЕД анализе
коришћене су за додатну потврду структуре, морфологије и величине кристалита
испитиваних прахова.
Публикације:
1. M.J. Lukić, Lj. Veselinović, Z. Stojanović, M. Maček-Kržmanc, I. Bračko, S.D. Škapin, S.
Marković, D. Uskoković, Pecularities in sintering behavior of Ca-deficient hydroxyapatite
nanopowders, Materials Letters Vol. 68 (2012) doi:10.1016/j.matlet.2011.10.085.
2. S. Marković, Lj. Veselinović, M. J. Lukić, Lj. Karanović, I. Bračko, N. Ignjatović and D.
Uskoković, Synthetical bone-like and biological hydroxyapatites: a comparative study of crystal
structure and morphology, Biomedical Materials Vol. 6 (2011) 045005 (13 pp).
3. А. Stanković, Lj. Veselinović, S.D. Škapin, S. Marković, and D. Uskoković, Controlled
mechanochemically assisted synthesis of ZnO nanopowders in the presence of oxalic acid,
Journal of Materials Science Vol. 46 (2011) 3716-3724.
Патенти:
Патентна пријава: П-72/11, 09.02.2011., Поступак добијања биокерамичких материјала
високе густине на бази калцијум фосфата паралелном оптимизацијом метода синтезе и
73
синтеровања, Драган Ускоковић, Миодраг Лукић, Смиља Марковић, Љиљана Веселиновић,
Зоран Стојановић
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1 Z. Stojanović, M. Lukić, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, Hydrothermal Synthesis
of Zirconium Substituted Hydroxyapatite, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011,
Herceg Novi, Montenegro, September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 74. (Постерска
презентација).
2 M.J. Lukić, A. Stanković, Lj. Veselinović, S. D. Škapin, I. Bračko, S. Marković, D. Uskoković,
Chemical Precipitation Synthesis and Characterization of Zr-doped Hydroxyapatite
Nanopowders, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro,
September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 89. (Постерска презентација).
3 Lj. Veselinović, M. Mitrić, M. Vukomanović, S. Marković, D. Uskoković, Rietveld Refinement
of Barium Titanate Stannate Crystal Structure, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT
2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 136. (Постерска
презентација)
4 Stanković, Lj. Veselinović, S. Marković, S. Dimitrijević, S. Skapin, D. Uskoković,
Hydrothermal Synthesis of ZnO Nanostructures with Different Morphologies and their
Antimicrobial Activity Against Escherihia coli and Staphylococus aureus Bacterial Cultures,
Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro, September 5 – 9,
2011, Book of Abstracts, p. 166. (Постерска презентација)
5 M.J. Lukić, A. Stanković, Lj. Veselinović, S.D. Škapin, S. Marković, D. Uskoković,
Mechanochemically-assisted Synthesis and Characterization of Zr-doped Hydroxyapatite
Nanopowders, VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying,
INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, August 31 – September 3, 2011, Book of Abstracts,
p. 93. (Постерска презентација)
План за 2011. годину
Структурна и микроструктурна анализа различитих материјала применом рендгенске
дифракције на поликристалним узорцима као и методе Ритвелдовог структурног
утачњавања.
Предвиђене публикације:
1. Hydrothermal synthesis of ZnO powders with a tailored particle morphology and improved
optical characteristics, A. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, S.D. Škapin, I. Bračko, S.
Marković, and D. Uskoković, under consideration in Journal of Material Science
2. Crystal structure of barium titanate stannate powders, Lj. Veselinovića, M. Mitrić, M.
Vukomanović, S. Marković, D. Uskoković
3. Crystal structure of ZrHAp powders
Планирано учешће на скуповима:
• Десети семинар младих истраживача, ИТН САНУ, 2011., Београд, усмено излагање.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради магистарске/докторске тезе у току 2011. године:
Циљеви будућег рада у 2011. години и даље:
Решавање структуре и анализа утицаја јона Zr на структурне и микроструктурне
карактеристике хидроксиапатита. Zr-хидроксипатит је синтетисан методом преципитације са
пројектованим садржајем Zr-јона од 5, 10 и 15 %.
74
Даље усавршавање на пољу кристалографије пре свега, рендгенске дифракције на праху и
примене Ритвелдове методе у циљу што бољег разумевања и анализе структура различитих
материјала.
Миодраг Лукић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/miodraglukic.html
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи ИИИ45004
Области интересовања:
- Наноструктурни керамички биоматеријали;
- Проучавање процеса синтеровања нанопрахова калцијум фосфата различитих
стехиометрија, припремљених методама хемијске преципитације и хидротермалног
процесирања, у циљу добијања густих наноструктурних материјала;
- Различите методе синтеровања, неизотермско, конвенционално и двостепено
синтеровање;
- Синтеза хидроксиапатита допираног карбонатним јонима у различитом
кристалографком положају;
- Синтеза нанопрахова хидроксиапатита допираних различитим садржајима Zr
различитим поступцима, хемијском преципитацијом и механохемијским третманом
(први покушаји синтезе таквог материјала);
- Адсорпција протеина на нанопраховима хидроксиапатита;
- Функционално градијентни материјали (ФГМ): креирање ФГМ, предикција процеса
синтеровања и оптимизација услова синтеровања за добијање ФГМ са жељеним
микроструктурним карактеристикама (густина, величина зрна...), карактеризација
ФГМ;
- ФГМ за репарацију коштаних дефеката (хидроксиапатит/бифазни калцијум фосфат);
Извештај за 2011. годину
У 2011. години свој истраживачки рад на пољу керамичких материјала из фамилије калцијум
фосфата сам базирао на претходно започетим испитивањима синтеровања наноструктурних
материјала које је даље проширено на добијање функционално-градијентних материјала на
бази калцијум фосфата. Карактеристике материјала су унапређиване допирањем различитим
јонима, и то карбонатима, и јонима цирконијума. Испитивана је адсорпција протеина на
нанопраховима кобалтом допираног хидроксиапатита диференцијалном методом УВ/ВИС
спектроскопије.
Понашање током синтеровања нанопрахова хидроксиапатита са различитим односом
калцијума и фосфора је заокупљало моју пажњу у току мог досадашљег рада јер је показано
необично својство материјала који имају мањак калцијума да се боље синтерују уколико се
процесирају већим брзинама грејања. Објашњење ове необичне појаве је нађено у природи
фазне трансформације у којој долази до настанка бифазног калцијум фосфата. Овај процес
показује кинетичку зависност, где већа брзина грејања доводи до каснијег настанка нове
фазе, што се одражава на згушњавање и процес синтеровања, као и на крајњи фазни састав
материјала који је од изузетног значаја за његову примену. Идеја је наишла на зелено светло
и публикована је у часопису Materials Letters.
Такође, значајан део времена сам посветио анализи резултата у којима је полазећи од
стехиометријског наноструктурног хидроксиапатита, методом двостепеног синтеровања
добијена потпуно густа наноструктурна керамика са просечном величином зрна од 75 нм. За
исти материјал је конструисана мастер крива синтеровања помоћу које је могуће
75
контролисати микроструктурне карактеристике синтерованог материјала. Тренутно се
налазим у фази писања текста који ће бити поднет у један од водећих светских часописа у
области керамичких материјала.
Побољшавање карактеристика основног материјала може се остварити на више начина, а
један је синтеза допираниог основног материјала. У овом делу свог рада сам се бавио
синтезом нанопраха хидроксиапатита допираног карбонатним јонима симултано на месту
хидроксилне и фосфатне групе. Такав материјал се налази у основи многих природних
костију, а највише је сличан минералном делу мандибуле тј. доње вилице. Структурне,
морфолошке и хемијске карактеристике природног и синтетичком материјала су врло сличне
и ови резултати су публиковани у часопису Biomedical Materials.
Проблем решавања недовољних механичких особина калцијум фосфатне керамике ѕам
започео да решавам и са стране допирања основне кристалне структуре хидроксиапатита са
јонима цирконијума. Идеја је нађена у сазнањима о знатном побољшању жилавости са
додатком цирконијум-оксида, као и у чињеници да је такав материјал биоинертан и
нетоксичан по организам. Такође, у неким новим публикацијама је показано да нпр. Уградња
јона итријума у кристалну структуру доводи до побољшања механичких особина. Методама
хемијске преципитације и механохемијског третмана урађена је синтеза хидроксиапатита
допираног различитим садржајима цирконијума, и добијени су различити резултати, у
смислу, како морфологије и величине честица, тако и фазног састава.
Од постојећих материјала, стехиометријског и нестехиометријског хидроксиапатита су,
једноставном методом, направљени су функционално-градијентни материјали са градијентом
фазног састава и микроструктурних карактеристика. Методом двостепеног синтеровања на
ниским температурам овај материјал је процесиран до потпуно густог наноструктурног
материјала. Значај ФГМ материјала је у опонашању хијерархијске структуре коштаног ткива,
као и фазног састава природног ткива.
У току овог периода сам учествовао и у изради дипломског рада студента електротехничког
факултета који се бавио адсорпцијом два различита протеина, лизозима и говеђег серум
албумина, на наноструктурном хидроксиапатиту, како чистом, тако и допираном различитим
садржајима кобалта. Резултати су анализирани диференцијалном методом УВ/ВИС
спектроскопије.
Коаутор сам 2 објављена рада, као и 4 саопштења штампана у изводу, презентованих на
међународним скуповима, као и једне патентне пријаве. Учествовао сам у писању пројекта
"Наноструктурно
дизајнирање
вишефункционалних
и
синтерованих
функционалноградијентних електричних и биолошких материјала".
Публикације:
Рад у врхунском међународном часопису M21
1. M.J. Lukić, Lj. Veselinović, Z. Stojanović, M. Maček-Kržmanc, I. Bračko, S.D. Škapin, S.
Marković, D. Uskoković, Pecularities in sintering behavior of Ca-deficient hydroxyapatite
nanopowders, Materials Letters Vol. 68 (2012) doi:10.1016/j.matlet.2011.10.085
Рад у водећем међународном часопису u M22
1. S. Marković, Lj. Veselinović, M. J. Lukić, Lj. Karanović, I. Bračko, N. Ignjatović and D.
Uskoković, Synthetical bone-like and biological hydroxyapatites: a comparative study of crystal
structure and morphology, Biomedical Materials Vol. 6 (2011) 045005 (13 pp).
Патенти: Патентна пријава: П-72/11, 09.02.2011., Поступак добијања биокерамичких
материјала високе густине на бази калцијум фосфата паралелном оптимизацијом метода
синтезе и синтеровања, Драган Ускоковић, Миодраг Лукић, Смиља Марковић, Љиљана
Веселиновић, Зоран Стојановић
Награде и почасти:
76
На међународној конференцији младих истраживача, Ninth Young Researchers’ Conference
Materials Science and Engineering, Београд, Децембар 20–22, 2010, награђен сам за једно од
три најбоља излагања.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34
1. M.J. Lukić, A. Stanković, Lj. Veselinović, S. D. Škapin, I. Bračko, S. Marković, D. Uskoković,
Chemical Precipitation Synthesis and Characterization of Zr-doped Hydroxyapatite
Nanopowders, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011, Herceg Novi, Montenegro,
September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 89. (Постерска презентација)
2. M.J. Lukić, A. Stanković, Lj. Veselinović, S.D. Škapin, S. Marković, D. Uskoković,
Mechanochemically-assisted Synthesis and Characterization of Zr-doped Hydroxyapatite
Nanopowders, VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying,
INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro, August 31 – September 3, 2011, Book of Abstracts,
p. 93. (Постерска презентација)
3. S. Marković, M. Lukić, S.D. Škapin, D. Uskoković, Sintering of Defect-Free Functionally
Graded Biomaterials, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011, Herceg Novi,
Montenegro, September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 8. (Усмена презентација)
4. Z. Stojanović, M. Lukić, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, Hydrothermal Synthesis
of Zirconium Substituted Hydroxyapatite, Thirteenth Annual Conference, YUCOMAT 2011,
Herceg Novi, Montenegro, September 5 – 9, 2011, Book of Abstracts, p. 74. (Постерска
презентација)
5. Miodrag Lukić, Zoran Stojanović, Ljiljana Veselinović, Srečo D. Škapin, Ines Bračko, Smilja
Marković, Dragan Uskoković, The influence of powder characteristics on two-step sintering
behavior of hydroxyapatite, Ninth Young Researchers’ Conference Materials Science and
Engineering, Belgrade, December 20–22, 2010.
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2011. години:
- Дизајнирање и припремање функционално градијентних хидроксиапатит/бифазни калцијум
фосфат биоматеријала са потенцијалном применом за репарацију коштаних дефеката.
- Научио сам да користим инструмент УВ/ВИС спектрометар типа Cintra 101 GBC.
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/постдипломца/гостујућег студента:
- Жељко Јанићијевић, дипломски рад, Испитивање адсорпције протеина на наночестичној
хидроксиапатитној керамици, Електротехнички факултет, Универзитету Београду
Предлог билатералног пројекта између Републике Србије и Републике Словеније:
Учествовао сам у писању предлога пројекта "Наноструктурно дизајнирање
вишефункционалних и синтерованих функционалноградијентних електричних и биолошких
материјала" ("Nanostructural Designing of Multifunctional and Sintered Electrical and Biological
Functionally Graded Materials") са којим смо конкурисали код Министарства за просвету и
науку а у оквиру научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике
Словеније за период 2012-2013.
План за 2012. годину
Од синтетисаних нанопрахова хидрпксиапатита допираног јонима цирконијума планирано је
да се ураде експерименти синтеровања, као и да се добију различити функционалноградијентни материјали. Такође, потребно је да се уради и рендгеноструктурна анализа ових
материјала да би се тачно знало у ком положају се смештају јони цирконијума.
77
Такође, планирам да испитам утицај величине зрна густих керамика на бази хидроксиапатита
на електричне карактеристике материјала.
Једна од истраживачких идеја која ми заокупља пажњу је и детаљније испитивње процеса
фазне трансформације калцијум дефицитарних хидроксиапатаита.
Предвиђене публикације:
1. Processing route to full dense nanostructured HAp bioceramics: from powder synthesis to
sintering
2. Functionally graded HAp/BCP biomaterials
3. Synthesis and characterization of ZrHAp powders synthesized by precipitation method
4. Crystal structure of ZrHAp powders
Планирано учешће на скуповима:
Junior Euromat, 23-27 Jul 2012, Lausanne, Switzerland
Yucomat 2012, 3-7 Septembar, Herceg Novi, Crna Gora
Планирано учешће на конкурсима за пројекте/финансирање рада:
Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније (потенцијални
финансијер Министарство за просвету и науку Републике Србије) "Наноструктурно
дизајнирање вишефункционалних и синтерованих функционалноградијентних електричних и
биолошких материјала"
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2011. године:
Анализом добијених резултата показао сам да сам основну идеју о добијању густих
наноструктурних материјала на бази калцијум фосфата, како бифазног, тако и чистог
хидроксиапатита, успешно урадио, крећући од самог процеса синтезе материјала до
оптимизације услова синтеровања. На том путу сам се бавио различитим експерименталним
феноменима и неке од њих сам успео да објасним и преточим у научни допринос крос
адекватне публикације. Такође, значајно је проширена основна идеја докторске дисертације
и добијени су врло значајни резултати у области биокерамичких калцијум фосфатних
материјала.
У току 2011. године остварио сам значајан напредак на завршавању испитних обавеза:
- положио сам испит Физичка хемија наноматеријала;
- завршио све предвиђено планом и програмом за полагање испита Транспорт кроз
мембране, чека се одлука професора о термину полагања, свакако у децембру месецу;
-положен писмени део испита и семинарски рад из предмета Структурна карактеризација
макромолекула, заказан усмени део испита, 5.12.;
-испит из Електродне кинетике ће бити заказан за децембар текуће године;
Циљеви будућег рада у 2012. години и даље:
У 2012. години ми је циљ да заокружим своја истраживања и завршим све обавезе на
факултету.
78
Истраживачи приправници
Весна Лојпур, дипл.инж.технл.
http://www.itn.sanu.ac.rs/vesna_lojpur.html
Пројекти на којима сарађујетe:
Пројекат ОИ172035, „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала, релевантних у (био) нанотехнологији“.
Пројекат ИИИ45020, „Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“.
Области интересовања:
Синтеза и карактеризација наноструктурних материјала добијених методом спреј пиролизе и
хидротермалном методом, опто-електронски материјали, упконвертори
Извештај за 2011. годину
У току 2011 године урађена је синтеза упконвертора методом спреј пиролизе из нитратних
прекурсорких раствора. Синтетисани су оксиди на бази итријума допираних ербијумом и
итербијумом. Праћен је утицај различитог садржаја допанта, времена и температуре
термичког третмана на структурне, морфолошке и функционалне карактеристике
синтетисаних прахова. Карактеризација је обухватила XRD, SEM и BET анализе, као и
оптичку карактеризацију прахова.
Такође, поменути системи су синтетисани и хидротермалном методом у циљу добијања
једнодимензионих структура.
Започета су и испитивања која имају за циљ добијање оксисулфида у проточним и у
стационарним условима (са и без топитеља).
Публикације:
М33
1. Ivan Dugandžić, Vesna Lojpur, Katarina Marinkovic, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal,
Olivera Milošević, NANOPHOSPHORS SYNTHESIS THROUGH SOLVOTHERMAL ROUTE,
ModTech May 25-27 2011, Vadul lui Voda-Chisinau, Republic of Moldova, Full paper in
Conference Proceedings
M34
2. Lidija Mancic, Katarina Marinkovic, Ivan Dugandzic, Vesna Lojpur Olivera Milosevic, Soft
chemistry routes for synthesis of 3D and 1D nanostructures, First Conference of the Serbian
Ceramic Society, March 17-18 2011, Belgade, Serbia, Abstract Book, p.45
3. V. Lojpur, L. Mancic, Maria Eugenia Rabanal, Olivera Milosevic SYNTHESIS OF THE
NANOSTRUCTURED YAP:Ce VIA SPRAY PYROLYSIS BY POLYMERIC PRECURSOR
SOLUTION, Yucomat, September 5-9,2011 Herceg Novi, Montenegro, Abstract Book p.97
4. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosevic, Synthesis of fine
YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, Abstract Book
5. V. Lojpur, L. Mancic, Maria Eugenia Rabanal, Miroslav Dramicanin, Olivera Milosevic
Influence of thermal treatment on structural, morphological and optical characteristics of
upconvertors, Tenth Young Researchers’ Conference-Material Science and Engineering 2011,
SANU, Belgrade December 21-23, In Press
79
6. Ivan Dugandžić, Vesna Lojpur, Katarina Marinkovic, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal,
Olivera Milošević, NANOPHOSPHORS SYNTHESIS THROUGH SOLVOTHERMAL ROUTE,
ModTech May 25-27 2011, Vadul lui Voda-Chisinau, Republic of Moldova, Abstract Book p. 369
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
• V. Lojpur, L. Mancic, Maria Eugenia Rabanal, Olivera Milosevic SYNTHESIS OF THE
NANOSTRUCTURED YAP:Ce VIA SPRAY PYROLYSIS BY POLYMERIC
PRECURSOR SOLUTION, Yucomat, September 5-9,2011 Herceg Novi, Montenegro,
Poster presentation
• V. Lojpur, L. Mancic, Maria Eugenia Rabanal, Miroslav Dramicanin, Olivera Milosevic,
Influence of thermal treatment on structural, morphological and optical characteristics of
upconvertors, Tenth Young Researchers’ Conference-Material Science and Engineering
2011, SANU, Belgrade, December 21-23, Oral Presentation
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2011. години:
• Метода структурног утачњавања у програму Топас
• Хидротермална метода
План за 2012. годину
Синтеза упконвертора система Y2O3:Yb, Er аеросол методом из сулфатног прекурсора као и
потребна карактеризација ових материјала.
Предвиђене публикације:
1. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosevic, Synthesis of
fine YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, submitted to the European Journal of
Inorganic Chemistry
Планирано учешће на скуповима:
• Yucomat 2012
• Једанаеста конференција младих истраживача
• ICOM 2012
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради магистарске/докторске тезе у току 2011. године:
Успешно завршена друга година докторских студија и остварен упис у трећу годину. Урађен
је већи део експеримената за тезу.
Циљеви будућег рада у 2012. години и даље:
Наставак експерименталног дела и потребна карактеризација материјала. Пријава теме за
докторат.
Иван Дуганџић, дипл.инж.технл.
http://www.itn.sanu.ac.rs/ivandugandzic.html
Пројекти на којима сарађујеte:
Пројекат ОИ172035, „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала, релевантних у (био) нанотехнологији“.
Пројекат ИИИ45020, „Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“.
80
Области интересовања:
Haнотехнологије; наноструктурни материјали; фотокаталитички материјали; методе синтезе
конвенционалне спреј пиролизе/сушења и хидротермалне синтезе; cавремене методе
каракатеризиције наноструктурних материјала.
Извештај за 2011. годину
У токy експерименталног рада 2011, након оптимизацијe процесних параметара процеса
спреј пиролизе/cyшења базиране на резултатима структурних, морфолошких и оптичких
карактеристика већ синтетисаних прахова, урађена је контролисана синтеза прахова
титанијум диоксида задатог састава и захтевне површински активне структуре. Добијени
прахови су модификовани различитим лигандима чиме су значајно побољшане оптичке
карактеристике овог материјала. Такође, коришћењем већ модификованог прекурсорског
раствора унапређене су оптичке особине овог материјала. Започети су и експерименти
синтезе титанијум диоксида из колоидног раствора честица које поседују 1Д морфологију.
Публикације:
Caoпштење са мађународног скупа штампано у изводу (М33):
1. Ivan Dugandžić, Vesna Lojpur, Katarina Marinković, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal,
Olivera Milošević, NANOPHOSPHORS SYNTHESIS THROUGH SOLVOTHERMAL
ROUTE, International Conference in Modern Manufacturing Tehnologies ModTech 2011, Full
paper in Conference Proceedings
Caoпштење са међународног скупа штампано у изводу (М34):
2. Ivan Dugandžić, Vesna Lojpur, Katarina Marinković, Lidija Mančić, Maria Eugenia
Rabanal, Olivera Milošević, NANOPHOSPHORS SYNTHESIS THROUGH
SOLVOTHERMAL ROUTE, International Conference in Modern Manufacturing
Tehnologies ModTech 2011, The Book of Abstracts, p.369
3. Lidija Mančić, Katarina Marinković, Ivan Dugandžić, Vesna Lojpur, Olivera Milošević,
SOFT CHEMISTRY ROUTES FOR SYNTHESIS OF 3D AND 1D
NANOSTRUCTURES, 1st Conference of the Serbian Ceramic Society, Belgrade,
Serbia on March 17-18.2011, Program and the Book of Abstracts, p.45.
4. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Jovan Nedeljković,
Olivera Milošević, ASSEMBLING AND SPHEROIDIZATION OF COLLOIDAL TiO2
NANOPARTICLES VIA AEROSOL ROUTE, The Ninth Students’ Meeting, SM-2011,
Novi Sad, Serbia on November 16-18, 2011, Programme and Book of Abstracts, p29.
5. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Olivera Milošević,
Jovan Nedeljković, AEROSOL-ASSISTED LOW-TEMPERATURE PROCESSING OF
COLLOIDAL TiO2 NANOPARTICLES: TWO DIFFERENT MANNERS
IMPROVING OPTICAL PROPERTIES, Tenth young researchers’ conference materials
science and engineering, Belgrade, Serbia, December 21-23, 2011, Book of abstracts
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
The Ninth Student’s Meeting, SM-2011, November 16-18,2011, Novi Sad, Serbia, oral presentation
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2011. години:
Површинска модификација титанијум диоксида
Инструменталне методе инфрацрвене спектроскопије са Фуријеовом трансформацијом,
Дифузионо-рефлексионе спектроскопије.
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
Обавезе под уговором о реализацији истраживачког развојног пројекта са ЗИН
81
План за 2012. годину
Cинтеза, карактеризације и оптичке особине фотокаталитичког титанијум диоксида
Предвиђене публикације:
I. Dugandžić, D. Jovanović, L. Mančić, N. Zheng, S. P. Ahrenkiel, O. Milošević, Z. Šaponjić, J.
Nedeljković, Surface Modification of submicronic TiO2 particles prepared by ultrasonic spray
pyrolisis for visible light absorption, Chem. Mater., submitted
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради магистарске/докторске тезе у току 2011. године:
Уписао трећу годину докторских студија што подразумева све положене испите у оквиру
студијског програма и одбрану завршног испита. У току је израда предлога и образложења за
пријаву докторске тезе.
Циљеви будућег рада у 2012. години и даље:
Наставак истраживања фотокаталитичких карактеристика титанијум диоксида синтетисаног
спреј пиролизом/cyшењем; површинска модификација, структурно- морфолошка и оптичка
карактеризација синтетисаних прахова.
Дарко Косановић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/darkokosanovic.html
Пројекти на којима сарађујеte:
- ОИ172057:"Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала"
Области интересовања:
- Синтеровање, кинетика синтеровања, керамика, карактеризација материјала, електрична
проводљивост материјала
Извештај за 2011. годину
- У 2011-тој години вршена су експериментална истраживања BaSrTiO3. Мешавине ових
оксида BaCO3, SrCO3 i TiO2 су механички активирани на (0, 5, 10, 20, 40, 80 и 120мин).
Почетан прах је млевен на уређају марке RETSCH ( Planetary ball mill Type PM 400), а однос
праха-куглице је био 1:20. Затим смо рачунали расподелу величине честица (Particle size
distribution-PSA) почетног праха и узорке снимали на скенирајућем електронском
микроскопу (SEM). Реакционо синтерованје у неизотермским условима праћено је
дилатометром (Bähr Gerätebau GmbH Tzp 802s). Анализирани су узорци BST-0, BST-5, BST10, BST-20, BST-40, BST-80 i BST-120 у атмосфери ваздуха у температурском интервалу од
собне до 1300oC неизотермским загреванјем при брѕини загреванја пећи 10oC/min и при
задржавању 1h на температури од 1300oC и потом хлађен заједно са пећи. Кристална
структура је одрађена рендгенском дифракцијом. Такође сам радио и изотермско
синтеровање, пресовање и синтеровање узорака на P=4t/cm2=392MPa на температурама
(1100oC, 1200 oC, 1300 oC i 1400 oC) и временима синтеровања(0, 5, 10, 20, 40, 80 и 120мин).
Публикације:
1. Kosanović D, Filipović S, Obradović N, Pavlović V, Ristić M., " Microstructure evolution
and sintering kinetics of ZnO", Istrazivanja i Projektovanja za Privredu. 2011;9(2):317-22.
2. D. Kosanović, A. Maričić, N. Mitrović, M.M. Ristić, "Interdependence of fundamental and
applied research in material science", Science of Sintering 43 (2)119126, doi:10.2298/SOS1102119K
82
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. N. Djordjević, N. Obradović, S. Filipović, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V.
Pavlović, "Influence of mechanochemical activation on sintering of cordierite ceramics with
the presence of Bi2O3 as a functional additive" VII International Conference on
Mechanochemistry and Mechanical Alloying, INCOME 2011, Herceg Novi, Montenegro,
31. avgust- 3. septembar 2011
2. S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of
mechanically activated MgO-TiO2 system", Tenth Young Researchers’ Conference –
Materials Science and Engineering, Belgrade, 21-23 decembra 2011.
3. D. Kosanović, S. Filipović, M. Mitrić, S. Marković, N. Obradović, A. Maričić, V. Pavlović,
J. Živojinović, M. M. Ristić, "Mechanochemical synthesis Ba0.8Sr0.2TiO3", Tenth Young
Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Belgrade, 21-23 decembra
2011.
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2011. години:
- Синтеровање, пресовање, кинетика синтеровања, карактеризација материјала, електрична
проводљивост материјала, дилатометрија, термичке методе(ДТА), рефлексионо дифракциона
анализа
План за 2012. годину
У оквиру пројекта планирана су следећа истраживања:
-Синтеза материјала BaSrTiO3, механичком активацијом и синтеровањем на температурама
од 1000, 1100, 1200 и 1300oC,
- испитивање кинетике синтеровања,
- микроструктурна анализа BaSrTiO3 прахова и керамике,
- рендгеноструктурна анализа,
- микроструктурна анализа BaSrTiO3 прахова и керамике
- обрада свих до сада добијених резултата
Предвиђене публикације:
1. D. Kosanović, S. Filipović, M. Mitrić, S. Marković, N. Obradović, A. Maričić, V. Pavlović, J.
Živojinović, M.M. Ristić: "Mechanochemical synthesis Ba0.8Sr0.2TiO3"
2. N. Obradović, N. Đorđević, S. Filipović, N. Nikolić, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V.
Pavlović :"Influence of Mechanochemical Activation on Sintering of Cordierite Ceranics with the
the Presence of Bi2O3 as a Functional Additive", na recenziji
3. Nina Obradovic, Suzana Filipovic, Miodrag Mitric, Vladimir Pavlovic, Vesna Paunovic, Darko
Kosanović, Momcilo M. Ristic:" Influence of mechanical activation on electrical properties of
barium-zinc-titanate ceramics sintered at 1100oC"
4. S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of mechanically
activated MgO-TiO2 system", na recenziji
Планирано учешће на скуповима:
1. 14th Annual Conference of the Materials Research Society of Serbia - YUCOMAT 2012,
Herceg Novi, Montenegro,3-7 september 2012
2. VIII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME
2012, Herceg Novi, Montenegro, August - September, 2012.
3. The 15th European Microscopy Congres, Manchester Central, UK, 16-21 septembra 2012
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради магистарске/докторске тезе у току 2011. године:
83
- На докторским студијама сам положио све испите предвиђене планом и програмом и
одрадио око 70% експеримената на Техничком факултету у Чачку
Циљеви будућег рада у 2012. години и даље:
- да се упише трећа година студија и заврше експерименти за израду докторске дисертације и
да се почне његова израда
Истраживања или обуке које су још потребне да би се постигли планирани циљеви:
-У договору са руководиоцем пројекта у зависности од плана и програма пројекта за следећу
годину урадиће се и одређене обуке.
Ненад Филиповић, мастер физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/nenadfilipovic.html
Пројекти на којима сарађује:
Из интегралних и интердисциплинарних истраживања:
III45004 - Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи (2011- 2014)
Области интересовања:
контролисана достава медикамената, полимерни материјали, структуре и својстава полимера,
полиестри, поли( -капролактон), инкапсулациjа медикамената у полимерну матрицу
Извештај за 2011. годину
Првог новембра 2011-те сам почео са радом у Институту. Упознао сам се са постојећим
методама и проблематиком а која се тиче полимерних материјала и контролисане доставе
лекова. Започео сам експерименте добијања полимерних нано и микрочестица полиестра
поли( -капролактона), испитивао утицај различитих процесних параметара током синтезе
као што су температура, утицај стабилизатора (поливинил пиролидона и полиглутаминске
кислине). Карактеризација узорака је планирана методама FTIR, XRD, UV-Vis, SEM, particle
analyzer.
Публикације:
Ненад Филиповић, Магдалена Стевановић, Владимир Павловић, Александра Радуловић,
Зоран Стојановић, Драган Ускоковић, Synthesis and the effect of processing parameters on
characteristics of poly-ε-caprolactone micro- and nanospheres, Десети семинар младих
истраживача Наука и инжењерство нових материјала, Београд, децембар 2010, зборник
апстраката (М64)
План за 2012. годину
Циљ истраживања на пројекту:
-даље усавршавање метода добијања микро и наносфера поли( -капролактона),
-синтеза и карактеризација наночестица селена,
-инкапсулација наночестица селена и магнетита у полимерну матрицу микросфера поли( капролактона) у циљу контролисане доставе.
Планирано учешће на скуповима:
Yucomat 2012, 3-7. септембар, Херцег Нови, Црна Гора
Остала професионална обука (као учесник или предавач):
84
Предавање у јануару у Националном Институту за биологију (предавање по позиву).
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2011. године:
Уписао прву годину докторских студија.
Циљеви будућег рада у 2012. години и даље:
-да спроведем планирана истраживања и резултате објавим у неком међународном часопису,
-упоредо са тим да положим испите из прве године и тиме стекнем услов за упис друге.
Стручни сарадник
Момчило Дакић, дипл.инг.маш.
Стручни рад:
• одржавање у исправном стању техничке опреме у лабораторији;
• активно учешће у експериментима запослених у институту као и оних који долазе из
других института и факутлета;
• пружање услуга пресовања сарадницима института;
• комплетно одржавање старе лабораторије ( у улици Винчанској 46).
85
V – БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
НАБАВКА
Трошкови набавке публикација за потребе Библиотеке нису предвиђени буџетом
Института, тако да се фонд попуњава искључиво захваљујући поклонима, размени и
погодностима које пружају издавачи.
Током 2011. године набављен је један нови часопис (6 свезака) и 326 свезака часописа
који су и раније стизали у Институт по различитим основама. Поклоном је добијен и већи
број монографских публикација, али оне још увек нису обрађене.
Професор др Драган Ускоковић је поклонио Библиотеци збирку књига и часописа из из
области науке о материјалима. Захваљујући овом поклону Библиотека је ове године добила
182 свеске часописа, међу којима се налазе и најновији бројеви следећих часописа: Advances
in Applied Ceramics, American Ceramic Society Bulletin, BARC Newsletter, JOM : the journal of
the Minerals, Metals Materials Society, Materials Transactions, Microscopy and Analysis
(European Edition), MRS Bulletin, Nature Materials, Tehnika : časopis Saveza inženjera i
tehničara Srbije.
Пре одласка из института др Владимир Зељковић је поклонио Библиотеци збирку књига
из области машинства и контроле квалитета. И др Зоран Николић је поклонио мању збирку
књига из различитих области.
Захваљујући промотивној акцији издавача John Wiley & Sons Институт је добио
временски ограничену гратис претплату на следеће нове часописе:
• Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery (ISSN 1942-4787) –
за 2011. годину, електронска и штампана верзија;
• Advanced Energy Materials (Online ISSN: 1614-6840), за 2011. и 2012. годину, електронска
верзија.
ИЗРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Током 2011. године обрађен је део постојећег фонда часописа (сигнатуре П 117–135, 122
свеске; и сигнатуре П 1–116, 190 свезака; укупно 312 свезака). У каталог су унесени и подаци
о пет новонабављених монографских публикација, 43 примерка (19 наслова) монографских
публикација које је објавио Институт и 20 свезака серијских публикација из новог фонда.
Укупна вредност обрађеног дела фонда на дан 31. 12. 2011. износи 1.491.014,40 динара.
Обрађени део фонда обухвата: 47 примерака новонабављених монографских публикација (38
наслова), 114 свезака новонабављених серијских публикација (17 наслова), 348 примерака
монографских публикација издања Института техничких наука САНУ (101 наслов) и 3636
свезака серијских публикација затечених у тренутку регистрације или поклоњених
Библиотеци непосредно након регистрације (135 наслова).
РАД СА КОРИСНИЦИМА, УСЛУГЕ
Захтеви које су корисници постављали током 2011. године најчешће су били везани за:
• помоћ приликом припреме радова за објављивање (лекторисање енглеског текста,
провера исправности цитираних референци у CrossRef систему, припрема графичких
прилога у складу са прописаним стандардима);
• помоћ приликом слања радова у редакције часописа посредством електронских
формулара;
• информације о квалитету часописа;
• проналажење публикација које нису доступне посредством расположивих електронских
сервиса.
86
Почетком године израђени су профили у оквиру Researcher ID сервиса за све
истраживаче Института техничких наука који их до тада нису имали (њих двадесетак), а који
имају своју страницу на сајту Института и бар једну публикацију у бази Web of Science.
Researcher ID је друштвена мрежа за научнике коју је 2008. године покренуо Thomson
Reuters. Сервис омогућава научницима да сами креирају и уређују свој профил, који
обухвата личне податке, афилијације, списак публикација, област истраживања и кључне
речи, те да преузимају податке о публикацијама из базе података Web of Science или из
библиографских програма (EndNote, Reference Manager, Zotero, Mendeley). Захваљујући
интеграцији са сервисом Web of Science, Researcher ID олакшава идентификацију аутора и
проналажење њихових радова и може имати значајну улогу у идентификацији потенцијалних
сарадника. Уграђивањем кода који овај сервис генерише (тзв. Researcher ID беџ) у страницу
у оквиру интерент презентације остварује се директна веза са подацима о истраживачу у
оквиру сервиса Researcher ID. Први профили истраживача запослених у Институту креирани
су још 2008. године, а сервис је још тада представљен на једном од едукативних семинара
одржаних у Институту. Очекивало се да ће већ током 2009. године сви истраживачи
укључити у овај систем. Како се то због њихових бројних обавеза није десило, библиотека је
тај посао преузела на себе. Подаци о публикацијама у оквиру Researcher ID профила за све
истраживаче за сада се ажурирају на свака два месеца.
Током 2011. године донекле је измењен концепт дистрибуције научних информација
сарадницима Института. Још од 2007. године започело се са праксом прослеђивања
информација о новим научним радовима заинтересованим сарадницима: иформације о
областима, темама и часописима релевантним за поље истраживања Института у Библиотеку
стижу путем аутоматизованих порука које издавачи и сервиси шаљу према претходно
задатим критеријумима, а одатле се, након тријаже, електронском поштом дистрибуирају
истраживачима. У жељи да се постигне што квалитетнија селекција потенцијално
занимљивих радова и покрије што већи број издавача и часописа, за сервисе који то
омогућавају (Science Direct, Wiley Online Library и делимично Royal Society of Chemistry и
American Chemical Society) подесили смо слање аутоматизованих обавештења на основу
претраживања према задатим кључним речима за све истраживаче који су показали
интересовање за ову врсту услуге (то су углавном млађи истраживачи). У Библиотеку и даље
свакодневно пристижу прегледи нових чланака објављених у одабраним часописима.
По узору на обавештења која Кобсон шаље истраживачима када се неки њихов рад појави
у бази података Web of Science, ми смо увели аутоматизована обавештења са академског
сервиса Scopus: сви истраживачи запослени у Институту добијају обавештење када се њихов
нови рад индексира у овој бази, као и када неко цитира било који од њихових радова који се
у тој бази налазе. У складу са подешавањима у оквиру корисничког налога Библиотеке,
Scopus шаље обавештења директно на електронске адресе крајњих корисника истог дана када
се појави релевантна промена у бази података.
У жељи да се истраживачима олакша проналажење релевантних научних информација,
током 2011. године садржај одељка посвећеног библиотеци на сајту Института у неколико
наврата
је
допуњаван.
Корисне
информације
о
базама
података
(http://www.itn.sanu.ac.rs/biblioteka-baze 20podataka.html), писању научних радова цитатним
стиловима (http://www.itn.sanu.ac.rs/biblioteka-pisanje.html, http://www.itn.sanu.ac.rs/bibliotekacitatnistilovi.html,
http://www.itn.sanu.ac.rs/biblioteka-skracenice.html),
библиографским
алатима (софтверима за организовање референци; http://www.itn.sanu.ac.rs/bibliotekazotero.html, http://www.itn.sanu.ac.rs/biblioteka-mendeley.html), стандардима за уређивање
рукописа који се шаљу часописима (http://www.itn.sanu.ac.rs/biblioteka-casopisi-instr.html),
бесплатним
специјализованим
софтверским
алатима
намењеним
научницима
(http://www.itn.sanu.ac.rs/biblioteka-alati.html) и слично груписане су у оквиру рубрике За
научнике. Неке од поменутих тема су детаљније разрађене, а планирамо да сукцесивним
допуњавањем страна посвећених свим темама у оквиру овог одељка временом добијемо
детаљан online приручник који ће на једном месту груписати одабране информације из
87
различитих извора и на тај начин научницима помоћи да се лакше снађу у организовању
научног рада и налажењу и коришћењу научних информација. Материјали који се сада
налазе у поменутом одељку обухватају линкове ка бесплатним електронским изворима
информација о методологији начног рада, кратка упутства за коришћење одређених сервиса
и алата и избор инструктивног видео материјала (бесплатно доступног на интернету).
С обзиром да електронски каталог Библиотеке ИТН САНУ није доступан на интернету
зато што за то не постоје техничке могућности, на сајт је постављен преглед наслова
часописа (са пописом свезака) који се могу наћи у фонду Библиотеке.
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ
Библиотека ИТН САНУ је депозитна библиотека за радове сарадника Института: у њој би
требало да се прикупљају и чувају све монографске публикације, чланци и апстракти
запослених. Ова пракса је уведена тек 2007. године, након оснивања библиотеке. Готово све
публикације које су до тада објављене прикупљене су и архивиране у електронској форми, а
радови које смо добили само у штампаној форму дигитализовани су. Првобитна замисао је
била да се публикације архивирају и у штампаном облику, али се средином 2011. од тога
одустало због недостатка тонера и папира. Тренутно се прукупљају радови из периода од
2000. до 2006. године.
Пракса прикупљања научних радова, монографских публикација и магистарских, мастер
и докторских дисертација у дигиталној форми, њиховог архивирања и, уколико се тиме не
крше ауторска права других лица или издавача, омогућавања слободног приступа овој грађи
објављивањем на сајту Института уведена је још 2007, а крајем 2010. године почели смо да
разматрамо могућности за успостављање институционалног дигиталног репозиторијума.
Полазећи са становишта да израда посебног репозиторијума за институцију од само
тридесетак запослених представљала непотребну парцијализацију и ангажовање техничких
ресурса којима тренутно не располажемо, током 2011. смо у неколико наврата водили
разговоре са представницима Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ о
укључивању у дигитални репозиторијум Универзитета у Београду Phaidra. Разговори за сада
нису дали никаве резултате, а с обзиром на врло спори темпо реализације пројекта Phaidra,
сасвим је извесно да ће наша пажња у наредном периоду бити усмерена на проналажење
оптималних техничких решења за успостављање самосталног иституционалног
репозиторијума.
САРАДЊА СА АКАДЕМСКИМ СЕРВИСОМ SCOPUS
Тиму за техничку подршку академског сервиса Scopus током 2010. године упућено је
двадесетак захтева да се подаци о истраживачима запосленим у Институту исправе или
допуне. Захтеви су првенствено били везани за спајање више ауторских профила који се
односе на исту особу. Најважнији резулат ових интервенција је знатно лакша
идентификација аутора, па самим тим и бољи увид у њихову продукцију и податке о
цитираности.
САРАДЊА СЕ СЕРВИСОМ ГУГЛ КЊИГЕ
У пролеће 2011. године на сервису Гугл књиге појавио се зборник апстраката
конференције Млади истраживачи, одржане 2010. године (књига је Гуглу послата почетком
децембра 2010, али се на обраду дуго чекало), а у октобру и српско и енглеско издање књиге
Најзначајнији научни и стручни радови Николе Хајдина у коментарима иностране
литературе. У овом тренутку, у програм су укључена 22 издања Института. Корисници
сервиса Гугл књиге могу да прегледају, преузимају у PDF формату и користе у складу са
лиценцом Creative Commons: Attribution – Noncommercial – No Derivative Works 3.0
комплетан садржај 18 публикација. На страницу Публикације – Монографије на сајту
Инститита постављена су Гуглове форме за претраживање које омогућавају претрагу
комплетног садржаја свих књига обухваћених програмом, као и поља која омогућавају
88
претраживање сваке књиге појединачно. Преглед ових књига може се наћи и на посебној
странци у оквиру одељка Библиотека: http://www.itn.sanu.ac.rs/ITNSANU-GoogleBooks.html.
Статистике посећености показују да су корисници сервиса Гугл књиге у током 2011.
године остварили 15.147 посета (у просеку 41,5 посета дневно) публикацијама Института,
прегледавши укупно 175.027 страна (у просеку 479,5 страна дневно). Највећу посећеност
бележи монографија Биоматеријали: 7539 посета и 132.412 прегледаних страна.
СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА
У периоду од 8. до 13. маја библиотекар Института Милица Шевкушић учествовала је у
студијском путовању Организација рада у научним библиотекама – најбољи примери
(Bibliotheksorganisation in wissenschaftlichen Bibliotheken – Best-practice-Beispiele), које је
организовао Гете Институт из Београда у сарадњи с Народном библиотеком Србије, а уз
финансијску подршку организације Bibliothek & Information Deutschland. У програму је
учествовало девет библиотекара из националних, универзитетских, факултетских и
институтских библиотека из Србије, као и управница библиотеке Гете Института у Београду,
госпођа Бетина Раднер. Студијско путовање је обухватало посете следећим библиотекама и
организацијама у Берлину: Државној библиотеци (огранак у улици Unter den Linden и
огранак на Potsdamer Strasse), Библиотеци Научног центра WZB; библиотеци Немачког
парламента, Кооперативном удружењу библиотека покрајине Берлин-Бранденбург;
Филолошкој библиотеци Слободног универзитета у Берлину и Универзитетској библиотеци
Слободног универзитета у Берлину; Центру Јакоба и Вилхелма Грима Универзитетске
библиотеке Хумболтовог универзитета и Филолошкој библиотеци Хумболтовог
универзитета; као и посете Немачкој народној библиотеци у Лајпцигу и Државној и
универзитетској библиотеци у Дрездену. Током свих ових посета учесници студијског
путовања имали су прилику да се кроз разговоре са управницима или заменицима управника
библиотека и стручним референтима упознају са организацијом рада, обимом фондова,
просторним капацитетима, посебним техничким решењима везаним за набавку, обраду
фондова, аутоматизовану позајмицу, складиштење фондова, транспорт библиотечке грађе од
депоа до корисника, рад са корисницима, дигитализацију и израду дигиталних
репозиторијума. Детаљан извештај о студијском путовању може се наћи на следећој адреси:
http://www.bi-international.de/deutsch/berichte/blick_auf_deutschland/#serbien), као и на сајту
Института: http://www.itn.sanu.ac.rs/novosti0511.html.
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНСТИТУТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
Током 2011. године списак научних радова које су сарадници Института објавили у
реномираним стручним страним и домаћим часописима који се индексирају у сервису Web
of Science редовно је ажуриран (странице: www.itn.sanu.ac.rs/bibliografija-clanci.html,
www.itn.sanu.ac.rs/bibliography-papers.html), а личне странице сарадника на сајту Института
допуњаване су библиографским и, на захтев сарадника, другим подацима. Информације о
новим публикацијама сарадника ИТН САНУ стижу у библиотеку електронском поштом
путем аутоматизованих обавештења са сервиса Web of Science и Scopus истога дана када се у
поменутим базама појави нови запис који одговара задатим критеријумима тзв. сачуваног
претраживања (у овом случају, критеријум је афилијација), а онда се ови подаци у најкраћем
могућем року постављају на сајт Института. Списак публикација на страници Публикације –
Чланци допуњен је током 2011. године са 34 нове публикације (32 из 2011. и две која као
датум објављивања носи 2012. годину; а десет публикација из 2011. године унесено је на
листу током 2010). Списак радова са највећим бројем цитата такође је ажуриран.
Галерија постера допуњена је са 13 нових постера. Српска верзија ове стране налази се,
са 557 посета, на десетом, а енглеска (549 посета) на 11. месту на листи најпосећенијих
страна. Поред тога, на листи страна преко којих су корисници најчешће улазили на интернет
презентацију Института, енглеска верзија ове странице се налази на четвртом месту.
89
Главни мени сајта је поново реорганизован, а додали смо и неке нове стране: у одељку О
нама – страницу на којој Научно веће Института објављује своје информације и преглед
годишњих извештаја (од 2005. године до данас). Рубрике Истраживачки фокуси и
Остварења и могућности нису више посебне целине, већ су заједно са новим рубрикама
(Истраживачки пројекти и Опрема) инкорпориране у нови одељак – Истраживања.
Рубрика Опрема даје преглед уређаја којима Институт располаже: за сваки уређај дати су
основни подаци и линкови према произвођачима и упутствима за употребу, као и контак
подаци сарадника задужених за давање информација о њима.
Страница Научноистраживачки пројекти ажирирана је подацима о пројектима из новог
пројектног циклуса у којима учествују сарадници Института.
Рубрика Новости, која је уведена по угледу на велике научне институте са идејом да се
посетиоцима интернет презентације пруже информације о најновијим истраживањима у
Институту и активностима запослених истраживача (учешће на конференцијама, значајни
патенти и сл.), као и о другим темама везаним за актуелне истраживачке фокусе, током 2011.
године ажурирана је 12 (српско издање), односно десет пута (енглеско издање). У мају, јулу
и новембру објављена је по једна вест, у фебруару и септембру по две, а у јуну три вести.
Током осталих месеци није било никаквих вести.
Свако ново издање новости праћено је слањем обавештења електронском поштом на
велики број адреса у земљи и иностранству, што се и овога пута одразило на посећеност.
Треба напоменути да се страница Новости на листи најпосећенијих страна налази на петом
месту, те да њена енглеска верзија на истој листи заузима шесто место. Најпосећенија вест у
2011. години је информација о Деветој конференцији младих истраживача, одржаној 2010.
(http://www.itn.sanu.ac.rs/nоvosti0211b.html), из фебруара 2011. са 358 посета. Треба на
поменути да је вест о Осмој конференцији младих истраживача током 2010. била
најпосећенија вест из те године. Ово несумњиво говори о живом интересовању за поменуту
конференцију, коју организује Институт. Занимљиво је да је друга на листи најпосећенијих
вести у 2011. информација о конференцији YUCOMAT 2008 из октобра 2008. године
(http://www.itn.sanu.ac.rs/news1008a.html) са 355 посета. Следе вест о истраживањима у
области материјала за литијумске батерије (http://www.itn.sanu.ac.rs/novosti0111a.html) из
јануара 2011 (216 посета) и енглеска верзија вести о Деветој конференцији младих
истраживача (http://www.itn.sanu.ac.rs/news0211b.html) (200 посета).
Током 2011. године 10.273 посетиоца остварила су 21.525 посета сајту Института. Ако
ове податке упоредимо са подацима из претходне године, видећемо да је дошло до благог
пада посећености: број посетилаца је мањи за 2,41, а број посета за око један посто. Од 2007.
године, од када пратимо посећеност сајта, ово је први пут да посећеност на годишњем нивоу
пада. Главни разлог томе треба тражити у чињеници да је 2011. године број новости које смо
објавили био мањи.
Више од половине посета (60,37%) остварено је посредством интернет претраживача,
23,67% директно (укуцавањем тачне адресе неке од страна у оквиру интернет презентације),
а 15,96% посетилаца презентацији је приступило преко адресара на другим интернет
презентацијама. Око две трећине посета (75,1%; 16.169 посета) остварено је из Србије. У
прилогу се могу видети листе најпосећенијих страна и страна преко којих су корисници
најчешће улазили на интернет презентацију.
90
Посећеност интернет презентације Института техничких наука САНУ
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године – општи преглед
www.itn.sanu.ac.rs
Jan 1, 2011 - Dec 31, 2011
Dashboard
Comparing to: Site
Visits
200
200
100
100
0
0
Jan 3
Feb 5
Mar 10
Apr 12
May 15
Jun 17
Jul 20
Aug 22
Sep 24
Oct 27
Nov 29
Site Usage
21,525 Visits
41.05% Bounce Rate
57,564 Pageviews
00:01:36 Avg. Time on Site
2.67 Pages/Visit
45.57% % New Visits
Visitors Overview
Map Overlay
Visitors
200
200
100
100
0
0
Jan 3
Feb 5
Mar 10 Apr 12
May 15 Jun 17
Jul 20
Aug 22 Sep 24 Oct 27
Nov 29
Visitors
10,273
Visits
1
Traffic Sources Overview
16,169
Content Overview
Pages
Search Engines
Pageviews
% Pageviews
11,891
20.66%
/
9,666
16.79%
/zaposleni.htm
2,570
4.46%
/doktorati.html
1,286
2.23%
/novosti.htm
1,250
2.17%
12,994.00 (60.37%)
/indexsr.html
Direct Traffic
5,096.00 (23.67%)
Referring Sites
3,435.00 (15.96%)
1
Google Analytics
Најпосећеније стране у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године
www.itn.sanu.ac.rs
Jan 1, 2011 - Dec 31, 2011
Top Content
Comparing to: Site
Pageviews
500
500
250
250
0
0
Jan 3
Feb 5
Mar 10
Apr 12
May 15
Jun 17
Jul 20
Aug 22
Sep 24
Oct 27
Nov 29
616 pages were viewed a total of 57,564 times
Content Performance
Pageviews
57,564
% of Site Total:
100.00%
Unique
Pageviews
Avg. Time on
Page
Bounce Rate
% Exit
$ Index
47,054
00:00:57
41.05%
37.39%
$0.00
% of Site Total:
100.00%
Site Avg:
00:00:57 (0.00%)
Site Avg:
41.05% (0.00%)
Site Avg:
37.39% (0.00%)
Site Avg:
$0.00 (0.00%)
Page
/indexsr.html
Pageviews
Unique
Pageviews
Avg. Time on
Page
Bounce Rate
% Exit
$ Index
11,891
9,880
00:01:29
62.40%
59.89%
$0.00
/
9,666
8,705
00:00:15
4.51%
7.46%
$0.00
/zaposleni.htm
2,570
1,388
00:00:27
19.39%
8.40%
$0.00
/doktorati.html
1,286
1,116
00:01:37
70.13%
56.77%
$0.00
/novosti.htm
1,250
899
00:00:41
47.11%
22.16%
$0.00
/news.htm
832
654
00:00:44
41.43%
31.37%
$0.00
/centarnano.htm
722
539
00:00:59
43.08%
20.08%
$0.00
/magistarski.html
597
504
00:02:04
66.21%
52.26%
$0.00
/employees.htm
565
264
00:00:24
20.00%
7.96%
$0.00
/posteri.html
557
473
00:01:09
69.81%
36.62%
$0.00
/posters.htm
549
428
00:02:06
72.79%
63.21%
$0.00
/projekti.html
532
428
00:01:12
63.74%
26.50%
$0.00
/nenadignjatovic.htm
469
345
00:01:16
50.00%
24.73%
$0.00
/draganuskokovic.htm
465
363
00:01:07
67.53%
28.60%
$0.00
/bibliografija-clanci.html
412
354
00:02:52
62.10%
41.99%
$0.00
/marija_jevtic.htm
407
315
00:00:29
43.48%
14.74%
$0.00
/indexen.htm
374
308
00:00:27
39.29%
17.91%
$0.00
/bibliography-papers.html
361
325
00:02:08
91.49%
76.73%
$0.00
/novosti0211b.html
358
296
00:02:15
65.91%
56.42%
$0.00
/news1008a.html
355
250
00:00:23
58.78%
66.76%
$0.00
/monografije.html
343
286
00:01:57
59.48%
47.81%
$0.00
1
Google Analytics
/serijske-PPBB.html
328
277
00:02:23
73.13%
71.65%
$0.00
/nenadignjatovicen.htm
300
193
00:01:28
46.27%
37.00%
$0.00
/kontakt.htm
297
269
00:01:53
86.67%
48.15%
$0.00
/draganuskokovic_radovi.htm
295
251
00:01:32
54.17%
50.85%
$0.00
/istrazivackifokusi.htm
294
199
00:00:26
77.78%
13.61%
$0.00
/biblioteka.html
274
219
00:00:27
64.79%
30.29%
$0.00
/magdalenaradic.htm
260
227
00:01:32
75.00%
43.85%
$0.00
/miodragzdujic.htm
258
192
00:00:46
54.44%
36.43%
$0.00
/ninaobradovic.htm
258
196
00:00:51
50.00%
26.36%
$0.00
/organizacij.htm
258
214
00:00:41
33.33%
29.84%
$0.00
/draganuskokovicen.htm
250
188
00:01:54
37.23%
35.20%
$0.00
/draganuskokovic_papers.htm
246
200
00:03:24
67.42%
55.28%
$0.00
/diplomski.html
227
204
00:00:37
83.93%
38.33%
$0.00
/konferencije.htm
225
178
00:00:50
63.64%
28.44%
$0.00
/marija_jevtic_publikacije.html
217
200
00:01:05
25.00%
51.61%
$0.00
/novosti0111a.html
216
199
00:02:50
71.54%
63.43%
$0.00
/naucno_vece.html
210
183
00:01:28
78.89%
53.81%
$0.00
/darkokosanovic.html
202
175
00:01:10
42.31%
36.63%
$0.00
/centeradvance.htm
201
166
00:00:56
66.67%
39.80%
$0.00
/news0211b.html
200
171
00:01:29
69.86%
66.50%
$0.00
/news0711b.html
194
180
00:02:49
81.76%
77.84%
$0.00
/biblioteka-biblioteke.html
186
181
00:00:50
100.00%
88.71%
$0.00
/novosti0211c.html
186
160
00:01:16
79.52%
51.61%
$0.00
/oliveramilosevic.htm
179
150
00:00:43
52.63%
21.79%
$0.00
/serijske-MISAN.html
178
148
00:01:11
68.70%
64.04%
$0.00
/draganajugovic.htm
177
155
00:01:35
52.17%
33.33%
$0.00
/ostvarenjaimogucnosti.htm
177
136
00:00:51
56.25%
21.47%
$0.00
/vesna_lojpur.html
177
155
00:00:39
56.25%
20.90%
$0.00
/magdalena_eng.html
170
134
00:01:52
65.59%
53.53%
$0.00
1 - 50 of 616
2
Google Analytics
Стране преко којих корисници најчешће улазе на интернет презентацију Института
www.itn.sanu.ac.rs
Jan 1, 2011 - Dec 31, 2011
Top Landing Pages
Comparing to: Site
Entrances
200
200
100
100
0
0
Jan 3
Feb 5
Mar 10
Apr 12
May 15
Jun 17
Jul 20
Aug 22
Sep 24
Oct 27
Nov 29
21,525 visits entered the site through 547 pages
Landing Pages
Entrances
Bounces
Bounce Rate
21,525
8,837
41.05%
% of Site Total:
100.00%
% of Site Total:
100.00%
Site Avg:
41.05% (0.00%)
Page
Entrances
Bounces
Bounce Rate
/
8,543
385
4.51%
/indexsr.html
1,689
1,054
62.40%
/doktorati.html
780
547
70.13%
/posters.htm
305
222
72.79%
/magistarski.html
290
192
66.21%
/serijske-PPBB.html
268
196
73.13%
/news1008a.html
245
144
58.78%
/bibliography-papers.html
235
215
91.49%
/novosti0211b.html
176
116
65.91%
/draganuskokovic_radovi.htm
168
91
54.17%
/biblioteka-biblioteke.html
158
158
100.00%
/news0711b.html
148
121
81.76%
/news0211b.html
146
102
69.86%
/nenadignjatovicen.htm
134
62
46.27%
/draganuskokovic_papers.htm
132
89
67.42%
/serijske-MISAN.html
131
90
68.70%
/centarnano.htm
130
56
43.08%
/novosti0111a.html
130
93
71.54%
/bibliografija-clanci.html
124
77
62.10%
/novosti.htm
121
57
47.11%
/monografije.html
116
69
59.48%
/istorija60.html
114
73
64.04%
1
Google Analytics
/nenadignjatovic.htm
112
56
50.00%
/ITNSANU-GoogleBooks-eng.html
110
93
84.55%
/zaposleni.htm
98
19
19.39%
/novosti0310b.html
95
84
88.42%
/draganuskokovicen.htm
94
35
37.23%
/news0611c.html
94
79
84.04%
/magdalena_eng.html
93
61
65.59%
/novosti0511.html
93
76
81.72%
/projekti.html
91
58
63.74%
/miodragzdujic.htm
90
49
54.44%
/naucno_vece.html
90
71
78.89%
/novosti0211c.html
83
66
79.52%
/novosti0911a.html
83
61
73.49%
/klaster3.htm
80
52
65.00%
/draganuskokovic.htm
77
52
67.53%
/oliverabio.htm
73
39
53.42%
/biblioteka.html
71
46
64.79%
/ninaobradovic_eng.html
71
40
56.34%
/news.htm
70
29
41.43%
/klaster4.html
68
46
67.65%
/biblioteka-manuals.html
66
52
78.79%
/novosti0110c.html
65
12
18.46%
/draganajugovic_en.htm
62
40
64.52%
/sonohemija-eng.html
61
42
68.85%
/biblioteka-alati.html
58
46
79.31%
/novosti0911b.html
58
44
75.86%
/centeradvance.htm
57
38
66.67%
/istorija.htm
57
25
43.86%
1 - 50 of 547
2
Google Analytics
Download

Izveštaj o radu Instituta tehničkih nauka SANU u 2011. godini