BFS
BROWNFIELD
SERBIA
Nevena A.D. Leskovac
DOBRA PRILIKA ZA STRATEŠKOG PARTNERA
U POTRAZI
ZA STRATEŠKIM
PARTNEROM
Nevena A.D. Leskovac
Nevena A.D. iz Leskovca je vodeća kozmetička kompanija u Republici Srbiji, sa pedesetogodišnjom
tradicijom u proizvodnji i prodaji higijenskih i kozmetičkih proizvoda. Kao jedinstvena domaća kozmetička
kompanija, Nevena A.D. obezbeđuje svojim poslovnim partnerima i korisnicima izuzetno širok proizvodni
asortiman, koji pokriva sve segmente tržišta kozmetičkih proizvoda. Nevenine trgovačke marke dobro su poznate i
tražene kao optimalna kombinacija dobrog kvaliteta i atraktivne cene, u svojoj klasi, čime uspešno konkurišu
svetskim robnim markama. Kompanija poseduje i ISO 9001 sertifikat.
Nevena A.D. posluje u okviru dve radne jedinice: R.J Kozmetika i RJ Sapunara. Svi proizvodni i administrativni
kapaciteti, izuzev predstavništva u Beogradu, nalaze se na jednoj lokaciji. Na katastarskoj parceli br. 1908/11 od
50.014 m2, upisanoj u katastarskoj opštini Leskovac, nalazi se 17 objekata, ukupne površine 12.969 m2. Nevena A.D.
planira da 8 od tih 17 objekata proda, a da kompletnu proizvodnju i upravu izmesti u jedan deo parcele, u tri
objekta ukupne povrsine 2.728 m2, kao što je prikazano na mapi u okviru ove brošure. Strateški partner je
neophodan da bi se obezbedila finansijska sredstva za revitalizaciju i unapređenje proizvodnje, u takvom
reorganizovanom prostoru i u uslovima racionalizacije.
Nevena A.D., Leskovac je prvi put privatizovana putem javne aukcije u septembru 2007. godine. Na
osnovu ugovora 1578/07 od 20.09.2007. godine Agencija za privatizaciju Republike Srbije prodala je
kapital društva preduzeću Bulcvet d.o.o. iz Sofije (Bugarska). Zbog neispunjenja ugovornih obaveza
Agencija za privatizaciju je donela Odluku o raskidu Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala.
Rešenjem br. 10-4546/10-5/01 od 26.10.2010. godine i Odlukom br. 10-4573/10-5/01 od 28.10.2010. godine, Agencija je
pokrenula postupak restrukturiranja akcionarskog društva Nevena A.D., Leskovac.
Način dokapitalizacije, u skladu sa iskazanim potrebama društva, biće definisan u skladu sa novim
Zakonom o privatizaciji, iz jula 2014. godine.
Nevena A.D. Leskovac
Podaci o pravnom licu
Poslovno ime: Hemijska industrija Nevena A.D. Leskovac
Status: Poništena privatizacija
Pravna forma: Akcionarsko društvo (A.D.)
Sedište: Leskovac, ul. Đorđa Stamenkovića bb
Zakonski zastupnik: Miljan Miljković, direktor +381 63/501-008
Datum osnivanja: 29.12.1953.
Mat.broj: 7105177
PIB: 100525901
Šifra delatnosti: 2041
Naziv delatnosti: proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje
Ključni proizvodi: bebi kozmetika, proizvodi za negu kože, za negu stopala, sapuni i kućna hemija
Oblik svojine: državno vlasništvo
Tip vlasništva: akcijski kapital
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braunfild lokacija u Srbiji
Leskovac
Grad Leskovac je jedan od najvećih gradova u Srbiji i regionalni
privredni centar sa izvanrednim strateškim položajem za
trgovinsku razmenu i ekonomsku saradnju sa jugoistočnom
Evropom, zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma i zemljama
Evropske unije. Sa dugogodišnjom tradicijom
u razvoju hemijske, prehrambene, tekstilne i drvno-prerađivačke
industrije i preko 4.200 malih i srednjih preduzeća, kao i izuzetno
razvijenom komunalnom infrastrukturom, grad Leskovac
predstavlja dinamično i poželjno mesto za razvoj privrede.
Grad Leskovac je i regionalni obrazovni centar sa 2 visoke i 11
srednjih škola, koji nudi stručne i kvalitetne ljudske resurse
različitih obrazovnih profila, po izuzetno konkurentim cenama.
Trenutno, Leskovac nudi nekoliko infrastrukturno opremljenih
industrijskih zona i braunfild lokacija ukupne
površine oko 250.000 m2 a od strane gradske Agencije za lokalni
ekonomski razvoj i kvalitetan paket finansijskih i drugih
podsticaja: umanjenje cene zemljišta i do 7,000 € po radniku i
druge olakšice. Smanjenje naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta od 10-50%, u zavisnosti od broja
zaposlenih radnika; smanjenje troškova priključka na vodovodnu
i kanalizacionu mrežu i umanjenje naknada za zaštitu životne
sredine, ukoliko se radi o investiciji od šireg značaja za zajednicu.
Leskovac je jedna od tri lokalne samouprave u Srbiji koja
je nosilac regionalnog serti kata o povoljnom poslovnom
okruženju (Business Friendly Certi cate – South-East
Europe). Ovo je garancija da potencijalni ulagač može
računati na snažnu stručnu i logističku podršku lokalnih
vlasti u svim fazama realizacije investicije.
Veliki broj privučenih direktnih stranih i domaćih
investitora, poput kompanija Yura, Porr Werner &
Weber, Actavis, Bonafarm group i Falke najbolji su
dokaz da je Leskovac zaista
grad sa povoljnim poslovnim okruženjem.
Područje grada Leskovca, sa 144 naseljena mesta, nalazi se u
plodnoj kotlini, na nadmorskoj visini od 210-240 m,
što ga čini i atraktivnim mestom za život, razvoj
turizma i poljoprivrede.
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Grad Leskovac je jedan od privrednih,
društvenih, poli čkih, kulturno-obrazovnih i
administra vnih centara jugoistočnog dela
Republike Srbije. Nalazi se na samom
panevropskom Koridoru X (autoput E75) i
železničkom putu Budimpešta-Beograd-NišSkoplje-A na. Od Beograda je udaljen 280
km, a od Niša, regionalnog ekonomskog i
logis čkog centra, samo 45 km. Leskovac se
nalazi i u blizini velikih regionalnih centara
jugoistočne Evrope: Sofije (155 km), Skoplja
(160 km) i Soluna (357 km).
Lokacija
Katastarska parcela br. 1908/1 od 50014 m2
KO Leskovac
Zemljište pod objektima: 12969 m
Ukupan broj objekata: 17
Broj uknjiženih objekata: 17
Broj objekata koji Nevena A.D. nudi strateškom
partneru: 3
Oblik svojine: državno vlasništvo
Vlasnička struktura:
• Agencija za privatizaciju: 70,5%,
• Akcionarski fond: 0,5%,
• Manjinski akcionari: 29%,
Vrsta prava:
• na zemljištu : pravo korišćenja na realnom
udelu Nevena A.D., Leskovac
• na objektima izgrađenim sa građevinskom
dozvolom ili sa građevinskom i upotrebnom
dozvolom: svojina Nevena A.D., Leskovac
• na objektima izgrađenim bez građevinske
dozvole: držalac Nevena A.D., Leskovac
voda
+
kanalizacija
+
Namena: proizvodnja
Najznačajnije prednosti:
• Izuzetno povoljan geografski položaj
• Udaljenost od železničke stanice oko 1,5km
• 0,5 km od magistralnog puta
• 5 km od autoputa E-75 (Koridor X)
• 45 km do najbližeg aerodroma
• Povezanost autoputem do glavnog grada
• 40 km od regionalnog centra (grada Niša)
• Blizina graničnog prelaza ka Makedoniji,
Grčkoj I Bugarskoj
Nevena A.D. je poželjan strateški partner, jer:
• Ima visoko razvijenu tehnologiju
• Nudi poznate brendove, sa razvijenim
tržištem
• Poseduje kompetentne ljudske resurse
• Nudi jeftinu radnu snagu
• Ima višedecenijsko iskustvo u radu
• Ima razvijenu mrežu partnera i kupaca u
čitavom regionu jugoistočne Evrope
telefon
+
internet
+
grejanje
+ klimatizacija
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Objekti
Na jedinstvenoj parceli, Nevena A.D. ima veliki broj
objekata, od kojih mnogi nisu neophodni za
uspešno poslovanje i proizvodnju. Stoga je
planirano da se kompletna uprava i proizvodnja
presele i odvijaju u četiri povezana objekta, koji se
nalaze na istoj parceli, sa pristupnim putem i
posebnim ulazom. Svi objekti su odlično očuvani i
nije potrebno veliko ulaganje u renoviranje, radi
prilagođavanja novim funkcijama:
1
2
3
1. Zgrada hemijske industrije – Proizvodna
hala i magacin (P = 1501,00 m2
KP – 80
1908/11). Najveći deo ovog prostora je
namenjen za proizvodnju. Postoji i manja
površina pogodna za kancelarijski proctor.
2. Zgrada hemijske industrije - hala za
proizvodnju (P = 1057,00 m2 KP – 80 1908/11).
Još jedna proizvodna hala sa magacinom koja
ima dovoljno kapaciteta da prihvati mašine i
opremu k oja će se preseliti iz drugih
proizvodnih objekata.
2
3. Ambulanta i poslovni prostor (170,00 m Kp
– 80 1908/11) Ovaj objekat je odlično očuvan i
može se preurediti u izvaredan kancelarijski
prostor, za potrebe upravne zgrade.
Ova grupa objekata je grupisana u delu parcele koji poseduje
poseban ulaz u fabrički krug, svoj parking prostor,
pristup magacinskom delu, odvojenu ionfrastrukturu:
trafostanicu, kompresorsku stanicu, kotlarnicu, ...
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
SWOT ANALIZA
Snage
Slabosti
• Dugogodišnja tradicija u proizvodnji i prodaji
kozmetičkih i higijenskih proizvoda
• Prepoznatljivi brendovi, već prisutni na tržištu
• Diversifkovan proizvodni program i razuđeni
tržišni segmenti
• Kvalitetna sirovinska baza
• Stručna i jeftina radna snaga
• Povoljan geografski položaj
• Razvijena infrastruktura
• Nedostatak obrtnih sredstava za razvoj novih
proizvoda i unapređenje proizvodnje, zbog
čega se i traži strateški partner
• Narušena finansijska ravnoteža
• Diskontinuitet u proizvodnji pojedinih grupa
proizvoda
• Nizak stepen korišćenja raspoloživih
proizvodnih kapaciteta
• Ograničeni kanali distribucije
• Nerazvijene marketinške aktivnosti
Šanse
Pretnje
• Oživljavanje jakog brenda
• Oslobađanje visokog nivoa obaveza kroz nove
modele privatizacije
• Razvoj mreže partnera i kupaca u čitavom
regionu jugoistočne Evrope - širenje na
regionalnom tržištu
• Izlazak na tržište zemalja EU
• Potpuni prestanak proizvodnje
• Snažna domaća i inostrana konkurencija
• Produbljivanje finansijske krize, nestabilnost
kurseva i kamatnih stopa
Trenutna imovina kojom Nevena A.D., Leskovac raspolaže ima vrednost od oko 992 miliona dinara. Za 2013. godinu je obavljena procena
nematerijalnih ulaganja, u iznosu od 4,87 miliona dinara. Dugoročni i kratkoročni nansijski plasmani u 2013. godini su se značajno smanjili na kraju
2013. godine i iznose svega 12.000 hiljada, dok su u na kraju poslovne 2012. godine iznosila 11,8 miliona. Zabrinjavajući je podatak da se gubitak
Nevene A.D. Leskovac povećao za 53,267 miliona dinara, što je uticalo na smanjenje kapitala društva za 15% u odnosu na kraj poslovne 2012. godine. I
pored ovog uvećanja gubitka, on je još uvek manji od visine kapitala za 874,97 miliona dinara. Dugoročne obaveze društva značajno rastu, jer je u
2013. godini Nevena A.D. uzela dugoročni kredit, čiji je iznos na dan 31.12.2013. godine 10,495 miliona dinara. Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrednost se povećavaju u duplom iznosu u odnosu na prethodnu godinu i iznose 62,205 miliona dinara.
Zakonom o privatizaciji, zajedno sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, stvaraju se uslovi za završetak restrukturiranja i privatizacije u
Srbiji. Početkom avgusta 2014. godine u Srbiji je 153 preduzeća bilo u postupku restrukturiranja a 419 u raznim fazama privatizacionog procesa. Novi
Zakon o privatizaciji („Službeni glasnik RS“ br. 83/2014) kao krajnji rok za okončanje procesa privatizacije za pravna lica, koja još uvek imaju društveni
kapital u strukturi kapitala, predviđa 31. decembar 2015. godine. Osnovni model privatizacije je prodaja kapitala uz rasterećenje obaveza subjekta
privatizacije. Subjekt privatizacije je u obavezi da izvrši popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine sa stanjem na dan 31. decembar
poslednje poslovne godine u skladu sa propisima o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima i da podatke o popisu imovine i
utvrđenoj fer i tržišnoj vrednosti dostavi Agenciji u roku od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti.
Pismo o zainteresovanosti potencijalnog investitora mora da sadrži:
a) osnovne podatke o zainteresovanom kupcu, odnosno strateškom investitoru;
b) iskazivanje interesa za određeni subjekat i određeni model privatizacije;
c) predlog indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih
na neodređeno vreme;
d) druge podatke od značaja određene javnim pozivom.
Agencija predlaže metod privatizacije, mere za rasterećenje subjekta privatizacije kao i početnu cenu u roku od 45 dana od isteka roka za dostavljanje
pisma o zainteresovanosti koji je naveden u javnom pozivu. Metod privatizacije i mere za rasterećenje se pripremaju samo za one subjekte privatizacije
za koje je makar jedan potencijalni invetsitor izrazio zainteresovanost, koju je Agencija ocenila prihvatljivom. Prema zakonu, početna cena za prodaju
kapitala odnosno imovine iznosi najmanje jednu polovinu od procenjene vrednosti kapitala, odnosno imovine, a nova poč
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Grad Leskovac
Zoran Janković
Pomoćnik gradonačelnika
e-mail: [email protected]
tel: +381 65 811 60 26, + 381 16 200 804
Agencija za lokalni ekonomski razvoj – ALER
Ivana Savić
Projekt asistent za investicije
e-mail: [email protected]
tel: +381 16 21 69 61; +381 62 18 35 059
Nevena A.D. Leskovac
Đorđa Stamenkovića bb
Miljan Miljković, generalni direktor
e-mail: [email protected]
Štampanje ove brošure omogućio je američki narod posredstvom Američke agencije za međunarodni razvoj
(USAID). Development Consulting Group (DCG, d.o.o.) je u potpunosti odgovorna za sadržaj ove brošure, koji ne
mora nužno odražavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država.
Download

Nevena a.d. Leskovac - strateško partnerstvo