Crna Gora
FOND ZA MANJINE
Br.772 /11
Podgorica,31.10.2011.god.
Na osnovu člana 36a Zakona o manjinskim pravima i slobodama ( »Sl.list RCG«,br.31/06,51/06,38/07;
»Sl.list Crne Gore«,br. 02/11,08/11), člana 6 alineja 3 Odluke o osnivanju Fonda za manjine (»Sl.list Crne
Gore«,br13/08), člana 18 alineja 3 Statuta Fonda za manjine i Pravilnika o kriterijumima za vrijednovanje
i raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata , iz sredstava Fonda , Upravni odbor
Fonda za manjine na sjednici održanoj dana 29.10. i 31.10.2011.god.donio je
ODLUKU
O RASPODJELI SREDSTAVA FONDA
ZA MANJINE ZA 2011.GODINU
1.Upravni odbor Fonda za manjine izvršio je raspodjelu dijela sredstava Fonda za manjine na osnovu
javnog Konkursa u ukupnom iznosu od 800.000,oo eura.
2. Upravni odbor je odlučio da sredstva iz tačke 1. Ove Odluke raspodijeli slijedećim podnosiocima
projekata :
Rb.
1.
2.
Naziv nosioca projekta
Naziv projekta
bodo
vi
81
Odobre
n iznos
12.178
Hrvatska krovna zajednicaDUX CROATORUM
uz pordšku
HNV-a
Hrvatska krovna zajednicaDux Croatorum
»UreĊenje velike dvorane u Hrvatskom domu u Donjoj
Lastvi«
»Hrvati u Crnoj Gori »
80
2.500
3.
4.
Kemal Musić
NVO „Internacionalni
nauĉni centar“
Promocija romana » Ţig«
Spoznajte pravi put – dar Albanskoj, Bošnjaĉkoj i
muslimanskoj omladini
72
75
1.000
4.000
5.
NVO „Razlika - Differentia“
Podgorica
NVO »Art Dulcinium«
Hadţić Rifo
Prim.Dr Gani Karamanaga
Hajro Ulqinaku
“PohaĊanje vaninstitucionalnog obrazovanja na
maternjem jeziku “
»Likovni Simpozijum Umjetnika iz Regiona«
»Roţaje -varoš kakve više nema «štamp.knjige
“Iistorijat zdravstvenih usluga u Ulcinju”
»Opĉinjenost morem «
Zbirka kritika za knjige sa morskim motivima
72
2.000
72
78
80
80
2.000
2.000
2.000
1.000
Nacionalni Savjet Roma i
Egipćana
Nacionalni Savjet Roma i
Egipćana
Romski kulturni centar
95
13.000
Web- site
78
2.500
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1
12.
13.
14.
Nacionalni Savjet Roma i
Egipćan
»Udruţenje Roma Crne Gore«
NVO “Ljepota Roma“
15.
Ţenska RAE mreţa „PRVA“
16.
Hamdija Šarkinović
17.
18.
19.
»Matica Bošnjaka Crne
Gore«
NVO”Asociacioni” Ulcinj
„NVO Romski San“
20.
21.
„Demokratski romski centar“
Valdet Kurti
22.
Udruţenje “Karnevali-Koret”
23. Ĉasopis „Glasnik sv. Antuna“ /
„Zani i Shna Ndout“
24.
Agović Ismet
25.
26.
27.
28.
NVO »Ĉovjek Rom«
Shaban B. Peraj
NVO »Bjelogorac«
Matica muslimanska Samostalno udruţenje u oblasti
kulture manjinskog
muslimanskog naroda Crne
Gore
29.
Matica muslimanska Samostalno udruţenje u oblasti
kulture manjinskog
muslimanskog naroda Crne
Gore
Matica muslimanska Samostalno udruţenje u oblasti
kulture manjinskog
muslimanskog naroda Crne
Gore
Matica muslimanska Crne
Gore-Samostalno udruţenje u
oblasti kulture manjinskog
muslimanskog naroda Crne
Gore.
Matica muslimanska
Samostalno udruţenje u oblasti
kulture manjinskog
30.
31.
32.
Glas Roma
82
7.000
Proslava svjetskog Dana Roma 8. april
„Podrška folklorano-muziĉko-pjevaĉkom klubu za odrţivo
i kreativno oĉuvanje kulturne baštine romske nacionalne
manjine u našoj zajednici“
»Promocija romskog nacionalnog identiteta i ţenske
romske tradicionalne nošnje u Crnoj Gori«
»Bošnjaci od
od Naĉertanija do memoranduma«
»Pravni status Bošnjaka u Crnoj Gori« 1878 – 2011
84
79
7.000
5.500
83
4.000
78
1.500
84
3.000
„Drama za djecu“ štampanje knjige
» Romska Svadba«
Pozorišna predstava
„Stari zanati kod Roma u Crnoj Gori“
»Informisanje na albanskom jeziku Albanaca u Crnoj
Gorimi i u dijaspori posredstvom internet stranice«
“Karnevali –Koret 2012”
75
72,5
1.500
5.500
71
72
1.500
1.000
75
2.000
Ĉasopis „Glasnik sv. Antuna“ / „Zani i Shna Ndout“
72
1.000
»Etnicko nasleĊe Bosnjaka instrumentalne muzike uz etno
zicane instrumente, obrada iste sa prostora Rozaja i
okoline uz instrumente, dzumbus, saz, ut, i darbuka«
Ilmihal na romskom jeziku
Mediji na albanskom jeziku u Crnoj Gori
»Asimilacija, kao izraz krize nacionalnog identiteta«
“Aktivnost Matice muslimanske na oĉuvanje nacionalnog
i kulturnog identiteta manjinskog muslimanskog naroda
Crne Gore shodno Odluci o osnivanju Fonda za
manjine,ĉlanu 79 Ustava i ĉlanu 9 Zakona o manjinskim
pravima i slobodama
»
Ĉetvrti broj ĉasopisa „Osvit-Glas Muslimana Crne Gore“
90
3.000
72,5
72
74
80
4.500
1.000
4.200
15.546
82
5.000
80
8.000
“Istorija muslimanskog naroda Crne Gore (do
Balkanskih ratova).”
87
10.330
Obiljeţavanje Jubileja Petnaestogodišnjice osnivanja
Matice muslimanske
78
5.594
“Ustavno-pravni i politiĉki status i poloţaj Muslimana
Crne Gore”
2
muslimanskog naroda Crne
Gore
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
NVO« HKZ -Dux Croatorum«
Radio Dux
NVO “ Romsko Vrijeme”
Radio i TV emisija »Tragom Hrvata Boke i dogaĊaja«
Oĉuvanja i unapreĊenja kulturnog identiteta i baštine
»Poluĉasovni Dokumentarci o Romima«
»Hrvatsko graĊansko društvo
Crne Gore«
»Hrvatsko graĊansko društvo
Crne Gore«
»Hrvatsko graĊansko društvo
Crne Gore«
»Hrvatsko graĊansko društvo
Crne Gore«
NVO "Podsticaj-Gajret" -Bar
Ĉasopis« Hrvatski glasnik «
Srpsko pjevaĉko društvo
„Svetosavnik“
Kulturno umjetniĉko društvo
"Ramadan Šarkić" - Tuzi
Rtv Mir i Teuta -Ulcinj
Centar za interetniĉke odnose
i manjinska prava –„PAX“Ulcinj
Udruţenje za kulturu i
društvena pitanja“MALESIA“
»Koalicija NVO Romski Forum
za Integracije«
Grupa mladih Roma i Egipćana
Damir Šabanović
Abaz Dizdarević
Asmir Pepić
49.
NVO.«Galerija –etnografski
muzej Malesije
50.
ForumBošnjaka /Muslimana
Crne Gore
ForumBošnjaka /Muslimana
Crne Gore
NVO “SHTOJ”- Ulcinj
Hodţić Mithat
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Umjetniĉki centar Ulcinja
»Vrata plesa« (Porta di danza)
Dr.Nail Draga
Rahman Kaĉar
NVO »Jutro Cro« Nikšić
Bošnjaĉki savjet u Crnoj Gori
85
17.000
78
85
4.500
11.000
»Pomorstvo Boke Kotorske XIX ST.«
75
3.000
»Slikom kroz prošlost »
75
5.000
»Škola mandoline«
75
5.000
»Vokalno –instrumentalna interpretacija sevdalinke sa
stilskim crtama (atonalnosti,dţeza) spajanje i
oplemenjivanje modernim harmonsko- muzickim jezikom
kod BOŠNJAKA.«
„Njegovanje amaterskog horskog pjevanja , oĉuvanje
nacionalnog i kulturnog identiteta u okviru repertoara“
Unaprijedimo naše 65 godišnje kulturno – multietniĉko
nasleĊe
»Naš ulcinj – Ulqini jon«
85
4.000
78
3.000
75
5.000
75
75
3.000
1.500
Ĉasopis «MALESIA«-na albanskom jeziku
72
1.000
» Romski Bal »
70,5
2.000
»Da tradiciji , NE tradicionalizmu«
»Ĉista komercijala !«
78,5
75
3.200
2.500
»Prvi Islamski Web Portal u Crnoj Gori –
www.monteislam.com«
»Proslava 10 godina , Galerija –etnografski muzej
Malesije«
72
2.000
72
1.000
»Sjećanje na ţrtve »
90
4.000
Revija » FORUM«
90
11.000
“Prijateljice tradicije “
»Migracije muslimanskog stanovništva od(1878-1919)
god.sa podruĉja Crne Gore«
»Nabavka albanske –ulcinjske nacionalne nošnje »
75
71
1.000
5.600
72
2.000
Ĉasopis “LEMBA” br..16/2011
»Duhovna muzika Bošnjaka (ilahije i kaside)«
Boţićni koncert - obnavljanje tradicije
Oĉuvanje nacionalne,etniĉke,kulturne ,jeziĉke, vjerske
posebnosti u susret popisu stanovništva 2011.god.“
75
85
87,5
90
1.000
5.000
8.100
13.000
»Albanci u CG- Identitetski izazovi«
3
59.
Hrvatsko nacionalno Vijeće
Uĉešće nogometne reprezentacije Hrvata na 3 EU
prvenstvu nacionalnih manjina Zagreb 2011
»Izrada sajta«
»Promocija kulturnog nasljedja«
73
2.500
60.
61.
63.
Hrvatsko nacionalno Vijeće
Vera Katana -Radio ElitaUlcinja
NVO,,Muslimani
Bihora,,Petnjica-Berane
Samir Bećaj
71
75
1.500
1.000
»Ocuvanje tradicionalnih zanata-narodne nosnje i obicaja
Muslimanskog naroda na podrucju Bihora-Petnjice«
»Izvorne pjesme i igre iz Malesije »
(Turistiĉka panorama)
Nauĉna studija
“Mit kao knjiţevna inspiracija”
“Afirmacija mladih za oĉuvanje zvuka albanskih narodnih
instrumenata “
»Dani Bošnjaĉke kulture 2012«
79
8.500
72
1.500
64.
Nikollë Camaj
75
1.500
65.
KUD »Koha » Dinoša
80
3.000
90
8.000
75
85
85
80
3.000
6.000
1.000
1.000
75
75
75
1.000
2.000
2.000
Srpski nacionalni Savjet
»web portal Bosnjaci.me »– bošnjaĉki portal Crne Gore
»Promijeni sebe promijenićeš druge«
»Uĉešće na 46.meĊunarodnoj smotri folklora u Zagrebu«
Monografija ''Muziĉki instrumenti i folklor Albanaca u
Crnoj Gori''
Amanet zemlje i duh predaka »
»Albansko pozorište u Crnoj Gori »
»Ocuvanje i promocija kulturno istorijskog nasledja
Albanaca u Crnoj Gori«
„Zaštita identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori „
89
35.500
89
16.000
76.
77.
Srpski nacionalni Savjet
Srpski nacionalni Savjet
Srpski nacionalni Savjet
„Srpske elektronske novine “
„Izdavaĉka djelatnost “
„Dani srpske kulture u Crnoj Gori “
95
95
47.450
11.631
78.
NVO«Mens Sana «
78
5.800
79.
NVO „Društvo za
ravnopravnost i toleranciju „
NVO „Društvo za
ravnopravnost i toleranciju „“
NVO „Društvo za
ravnopravnost i toleranciju „“
Haxhi Shabani
NVO«Art Klub«
NVO „GraĊanski krug
Muslimana Crne Gore“
»Afirmacija i promocija osobenosti i kontinuiteta
aspekata identiteta Muslimanskog naroda u Crnoj Gori«
„Srpski radio Kul“
100
40.500
„Srpska televizija “
100
126.500
„Srpske novine “
100
47.200
“Dvije polovine ĉijeg dijela“
“Calimera 2012, art festival”
»Kultura i prava manjinskih naroda u Crnoj Gori , s
posebnim osvrtom na nacionalnu grupu Muslimana u
C.G«
»B A Š T I N A«
“Dani kulture i sporta u Krajini 2012- Jubilarna
manifestacija
20 godišnjica formiranja manifestacije “
“Dani albanske poezije Šas 2012.””
80
85
78
1.500
3.000
5.500
85
85
13.000
3.000
75
1.500
“Gorski ĉas “knjiţevna tradicionalna manifestacija-
80
3.500
62.
66. NVO »Bošnjaĉki kulturni centar
»Bijelo Polje
67.
Admir Adrović
68.
Ismail Dacić i Ĉekić Fuad
69.
KUD''Besa ''-Podgorica.
70.
NVO``Ethno-Harmonia``Podgorica;
71.
Sokol Lulgjuraj
72.
Idriz Gjokaj
73.
TV BOIN
74.
75.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
»A L M A N A H«
Albanski nacionalni Savjet
87.
Albanski nacionalni Savjet i
NVO „Harmonia ”
U lcinj
Albanski nacionalni Savjet
88.
4
Roţaje
89.
Albanski nacionalni Savjet
90.
NVO Kulturno-umjetniĉko
društvo »Bihor« Petnjica
Fondacija za stipendiranje
Roma
91.
92.
NVO »SEHARA«
93.
PSK „Hrid “ Plav
“Usmena knjiţevnost i nacionalni identitet Albanaca ”
Štampanje knjige
»Nabavka bošnjaĉke narodne nošnje »
72
2.000
85
4.000
»Ljudska prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori«
90
2.400
ALATURKO-element kulturnog identiteta Bosnjaka Plava
i Gusinja
IV meĊunarodna studentska likovna kolonija „HRID
2011“
(tematska kolonija: oĉuvanje unapreĊenje i promocija
kulturne baštine bošnjaka)
„Prirodna i kulturno-istorijska baština plavsko-gusinjskog
kraja (nastavak projekta)“
»Rukotvorine Roţaja «
„Mrkojevićki dijalekat“reprint izdanja djela
»Bošnjaĉke igre iz Sandţaka«
- postavljanje koreografije, kupovina nošnje i
instrumenata »Muziĉko folklorno blago Bošnjaka gradskog ţivlja
izrada narodnih nošnji«
28 Novembar – Dan zastave
75
4.500
75
4.500
80
2.000
75
72
75
1.500
3.800
3.000
80
5.000
95
95
8.250
7.250
85
1.500
75
4.000
Takmiĉenja uĉenika Osnovnih škola opština Ulcinja i
bara , povodom 7 marta Dana uĉitelja
Albanska nacionalna kultura u nastavnim tekstovima
osnovnih škola sa nastavom na albanskom jeziku u crnoj
Gori „
“Školstvo u Krajini 1929-2009 (monografija )”
75
1.000
80
1.500
80
1.500
94.
Mr Halil Markišić
95.
96.
97.
NVO«Amanet tradicije «
Metanovic Mahmut
Centar za kulturu Roţaje
98.
KUD »Vrelo Ibra «
99.
100.
Albanski nacionalni Savjet
Albanski nacionalni Savjet
101.
Albanski nacionalni Savjet
102.
103.
Albanski nacionalni Savjet
i NVO “Art Klub”
Albanski nacionalni Savjet
104.
M.sc. Flamur Anamali
105.
Ali Gjeçbritaj
106.
TV« APR« Roţaje
«Islamska orijentalna kulturna bastina Crne Gore«dokumentarni film
75
3.000
107.
SPKD“Prosvjeta „ Herceg
Novi
SPKD“Prosvjeta „ Herceg
Novi
SPKD“Prosvjeta „ Herceg
Novi
Restauracija ikonostasa crkve “RoĊenje presvete
bogorodice “
„ Zemlja nedoĊija“pozorišna predstava
80
2.000
73
2.000
Štampanje zbornika radova sa nauĉnog skupa »Njegoš
Andrić«.
81
1.200
Leksikon Muslimanskih kulturnih stvaralaca Bijelog Polja
''Vece Bosnjacke kulture,jezika i istorije''
Ĉasopis za kulturu , knjiţevnost i društvene teme
''AVLIJA'' – izdavanje dvobroja
Prevod doktorske disertacije sa njemaĉkog na engleski
jezik
79
100
85
4.800
2.500
3.500
72
1.000
108.
109.
Sci. Bajram Bikić
Edita Šahman
Bošnjaĉko društvo kulture
''AVLIJA''
113. Dr. Sabina O S M A N O V I C
110.
111.
112.
7 Mart – Dan uĉitelja
“Aţuriranje web-site ANS”
www.knsh.me
“Udţbenici za našu djecu 1”
5
114.
115.
Bošnjaĉko društvo kulture
''AVLIJA''
Đozović Safet
116.
Udruţenje »ORA«;
117.
NVO »Epitaf
118. „Udruţenje bivših zatvorenika i
politiĉki prognanih Albanaca u
C.G „
119.
Aldemar Ibrahimović
120.
121.
Izet Luboder
Haxhi Lajçi
122.
123.
124.
125.
Rastoder Enesa
Lumnije Bisha
Rtv«PANORAMA-Pljevlja
Albanski nacionalni Savjet
126.
127.
128.
129.
Albanski nacionalni Savjet
Albanski nacionalni Savjet
Albanski nacionalni Savjet
“Bošnjaĉki informativni
centar“ D.O.O.
NVO „EXIT B“-Plav
NVO „EXIT B“-Plav
130.
131.
Fotomonografija ''Staro Roţaje i stari Roţajci '' – II dio
80
1.500
»Obuka muziĉkih talenata na harmonici i ţiĉanim
instrumentima, kao i afirmacija pjevaĉkih muziĉkih
talenata muslimanskog naroda«
»Drevni Šas, spomenik culture”
»Trgovište u svom zaboravu«
Monografija albanskih bivših politiĉkih zatvorenika i
progonjenih u Crnoj Gori
75
1.900
85
80
75
2.000
2.000
1.000
»Samostalna izloţba
Promocija elemenata nacionalne kulture Bošnjaka Crne
Gore u Francuskoj«
„Iz bošnjaĉkog Ċulistana „serijal 5 dokumentaraca
“Školstvo u Dacićima i Bandţovu 1946-2011”,
monografija
Upoznajte nas!
„'55 Zagonetke – Mudre rijeĉi'' (Ideje za kreativni rad)
»KORIJENI«
“Usmena knjiţevnost i albanski nacionalni identitet”
MeĊunarodni nauĉni simpozijum
Evidencija, ĉitanje natpisa grobnica u oblasti Anamala
projekta
»Masakar u Baru«
Stara škola u Katerkoli simbol znanja i svijesti
BOŠNJAĈKE NOVINE – prve novine na bosanskom
jeziku u Crnoj Gori“
Vjersko buĊenje Bošnjaka
Bošnjaci na putu unapreĊenja-izazovi i mogućnosti"
75
1.000
80
80
3.000
1.500
75
80
74
95
1.500
1.000
8.570
1.800
72
80
75
85
2.000
3.700
1.000
11.000
80
80
3.000
3.500
3.Sa podnosiocima projekta iz tačke 2.ove Odluke biće potpisani pojedinačni ugovori.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .
Projekti koji su bodovani , ali nijesu dobili finansijsku podršku ,uslijed nedovoljnog broja bodova .
Naziv nosioca projekta
Naziv projekta
1.
2.
Gazmend Citaku
Vaid Turusković
„Pomorstvo Ulcinja „dok.film
»Putevi svile , srebra i konca«
3.
Hamid Šabović
4.
5.
Prim.Dr.Gani Karamanaga
Dina Murić
6.
NVO »ARTMEDIA«-Roţaje
»Priruĉnik za pripremu i pisanje projekata nacionalnih
manjinskih zajednica u Crnoj Gori za finansiranje iz
sredstava EU fondova »
»Sunce, more i zdravlje »,zbirka profesionalnih radova
„Kulturni Plato“ više-jeziĉni onlajn ĉasopis za
afirmaciju kulturnih predstavnika iz manjinskih naroda
u Crnoj Gori.
»Crkva Ruţica i Roţaje »– nastanak, trajanje,
multikulturna baština i suţivot
bodo
vi
53,5
53,5
50
62
55
50
6
7.
8.
Mr Aleksandar Milorada Vukotić
»Matica Bošnjaka Crne Gore«
9.
10.
Udruţenje likovnih umjetnika
Bošnjaka Crne Gore
„NVO Romski San“
11.
Hana Šarkinović
12.
NVO “STARI MOST „ Bijelo Polje
13.
NVO »Ĉovjek Rom«
14.
Agović Ismet
15.
JU OŠ » Mileva Lajović
Lalatović“
NVU F.A. ,, MONTE FOLK ,,
Podgorica
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
63
Rtv Mir i Teuta -Ulcinj
»Albanske nacionalne nošnje »
67
67
Rtv Mir i Teuta -Ulcinj
Rtv Mir i Teuta -Ulcinj
»Afirmacija albanske nacionalne muzike »
Realizacija programa na albanskom jeziku – tehniĉka
podrška
“ Anamalski kraj”
„Monitoring i javno zastupanje poštovanja manjinskih
prava u Crnoj Gori“
Osnivanje Romskog kulturno-umjetniĉkog društva
„Trebjesa” u Nikšiću
„Internet portal IN4S“
»Bajramski susreti »
NVO”MIR”
Inicijativa mladih za ljudska prava
(YIHR)
NVO „Romsko srce” NIKŠIĆ
NVO“ IN4S“
ForumBošnjaka /Muslimana Crne
Gore
ForumBošnjaka /Muslimana Crne
Gore
NVO “SHTOJ”- Ulcinj
Duraković Haćim
KUD“JEDINSTVO“-Bar
Rastoder Aida
KUD »Koha » Dinoša
31.
38
Nabavka muslimanske narodnenošnje za muziĉko
scenski prikaz ,,Muslimanske svadbe Podgorice ,,.
33.
34.
35.
36.
30.
46
56
32.
28.
29.
„Pjesme o Romima“
22
52
»Školovanje studenata i Ċaka
iz Crne Gore u Turskoj«
VII Internacionalni likovni susreti »Stari most« , Bijelo
Polje,2011.god
»Oĉuvanje kulturne baštine Roma, Egipćana i
Aškalija u Crnoj Gori«
Izvorne Bošnjaĉke pjesme, sevdalinke sa prostora
Crne Gore i Sandţaka
„ Razliĉitost je naša prednost “
Umjetniĉki centar Ulcinja »Vrata
plesa« (Porta di danza)
Dr.Nail Draga
NVO Ars praesentia Boke kotorske,
Tivat
Kulturno-umjetniĉko društvo »Zeta«
Golubovci
NVO,,Muslimani Bihora,,Petnjica-Berane
Skenderovic Dzemal
27.
»Staropodgoriĉki Muslimani«kratak.film
Okrugli sto
»Nacionalni identitet Bošnjaka Crne Gore
1878 – 2011«
»Izloţba u Medresi «
48
50
50
54
63
61
63,5
57
37
50
Tematske rasprave- »Bošnjaci u multinacionalnom
ogledalu Crne Gore«
Monografija
“Obrazovanje na albanskom jeziku u Štoju sa
okolinom i iseljavanje “
»Smotra albanskog folklora u Ulcinju »
55
“Intelektualac i društvo ” knjiga
»Umjetnost pomjera granice »
54
57,5
»Kompletiranje muslimanske narodne nošnje«
57
,,Nabavka kancelarijske opreme za rad udruzenja«
57
»Tradicionalni zanati-obicaji Muslimana na podrucju
Petnjice«
Zavicajna biblioteka
„Oĉuvanje kulturnog naslijeĊa manjina u Baru“
»Izrada kadrovske baze manjinskih naroda«
Organizacija meĊunarodnog festivala folklora
61
61
63
42
55
52,5
65
7
41.
42.
KUD »Koha » Dinoša
Gjokë Dukaj
NVO »Novi pogled«
„Demokratski romski centar „Podgorica
ALFA Centar
TV BOIN
43.
Prof.dr.Palokë Berisha
44.
Almina Buĉan
45.
NVO »A – MAX«
46.
48.
D.O.O ADNAN
Televizija Glas Plava
FORMAT - Studio za produkciju,
dizajn i reklame
Albanski nacionalni Savjet
49.
Berishaj Nikolla
50.
52.
53.
Od,, Bradva Company-Radio Luna Plav
NVO«Forum za demokratiju i
ljudska prava« Roţaje
Sulejman Kujevic-Beca
NVO »IKRE« ROŢAJE
54.
55.
NVO » VAKAT« Roţaje
NVO« OSVRT« Podgorica
56.
Prof.Adil Novalić
57.
58.
Mirela Avdić
NVO Alpinistiĉko humanitarno
udruĊenje ,,Dermandol" Roţaje
Ibiš Kujević
37.
38.
39.
40.
47.
51.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Albanski nacionalni Savjet
„ NVO GraĊanska inicijativa
mladih“
Asllan Bisha
NVO«Pravi put«
ELDAR LAKOTA
Zejnel Klimenta
Sabahudin Fetic
67.
Zejnelagić Sanela
»KOHA FEST«
»Angaţovanje profesionalnog Koreografa”
“Pozdrav zaviĉaju ”
»Debatom kroz Crnu Goru«
„Romi govore “/ o Roma vakeren“na radiju
„Svetigora “-Podgorica
»Ţelim da vidim, hoću da znam«
»Osnovne skole u GO Tuzi i Krajini«
65
53,5
55
35,5
69
64
“Meteori obrazovanja na albanskom jeziku u Crnoj
Gori “treći dio
»Stavovi graĊana Crne Gore o stepenu zaštite prava
pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih
zajednica«
»Ispitivanje stanja i rješavanje posebnih potreba
ishrane uĉenika i studenata islamske vjeroispovjesti u
domovima uĉenika i studenata u Crnoj Gori«
»Studio kulture«
65
Dokumentarni film: „Homer sa Obrova“
50
“Pluralizam i Albanci U Crnoj Gori 1990-2010”
68
»Organizovanje i voĊenje ECDL obuke za nastavnike
OŠ Mahmut Lekić, na albanskom i sluţbenom jeziku«
Program na albanskom jeziku
52,5
»Enterijer Bošnjaĉke kuće »
45
»Bošnjaĉka izvorna muzika«
„Oĉuvanje etnografskog blaga i starih zanata u
Roţajama“
»Pospješivanje odnosa Crne Gore sa dijasporom«
»Podrška i osnaţivanje kulturnog identiteta RAE
populacije kroz promociju njihove muzike ,pjesme i
igre«
»Televizijski serijal o obiĉajima i tradiciji Bosnjaka u
sjevernom dijelu Crne Gore«
Sa tradicionalnim u integracije
»Simboli prošlosti«
55
55
»Izvorno muzicko blago Bosnjaka sjeverne Crne Gore
Priruĉnik sa tekstovima i notnim zapisima.«
“Popis albanske dijaspore 2011.”
»Promocija Bošnjaĉke kultureputem suvenira »
60
Izabrane priĉe za djecu
''ROŢAJE – Nekada i sada ''snim.dok.igr.filma
»ĐERDEK U ZEMLJI«igrani film
»Oĉuvanje jeziĉkog identiteta bošnjaĉkog naroda«
»Izrada suvenira sa bosnjaĉkim nacionalnim
obiljeţjima«
»Monitoring zastupljenosti Bošnjaka”
67
60
60
65
60
50
56
34
64
60
54
65
65
55
68
67
55
8
68.
69.
70.
Adis Pepic
NVO “OsloboĊena misao”
Ramiz Luboder
71.
NVO ,,VATAN“ Rozaje
72.
Nurkovic Dauta Omer
73.
Đozović Safet
74.
Đozović Safet
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Djozovic Elsan
Udruţenje »ORA«; Zaviĉajni
Muzej – Ulcinj
Feleć Mirsad
NVO« Veritas«
Ahmed Hadţić
Rastoder Erol
Skender Osmani
82.
Adnan Muhović
83.
84.
Glazbeno prosvjetno društvo „-Tivat
NVO “EDI- Evropske demokratske
inicijative
»Kancelarija za savjetovanje Roma.«
Dani dijaspore u Roţajama
»Novi udţbenici –Ilmihal za drugi razred vjeronauke sa
Elif sufaromna bosanskom jeziku i dvd Sufarom »
»Edukativni centar nacionalnih manjina u opštini
Roţaje »
“Monografija roţajskih dţudista sa meĊunarodnih
takmiĉenja nakon osamostaljenja Crne Gore “
Obuka muziĉkih talenata na harmonici i ţiĉanim
instrumentima, kao i afirmacija pjevaĉkih muziĉkih
talenata romskog naroda
»Obuka muziĉkih talenata na harmonici i ţiĉanim
instrumentima, kao i afirmacija pjevaĉkih muziĉkih
talenata bošnjaĉkog naroda«
»Skola gitare, afirmacija talenata bosnjackog naroda«
»Osvjezimo proslost 3«
41
60
61
»Klimenti u svom zaviĉaju2
Fotomonografija »Roţajske dţamije«
Bošnjaĉko amatersko nacionalno pozorište
»Omasovljavanje rukometa –škola rukometa »
''Razbudi se dušo moja''štamp.knjige
50
55,5
50
50
Nauĉni okrugli stolovi o razvoju ekonomije, obiĉaja,
jezika, tradicije i kulture Bošnjaka u Petnici, Beranama
i Bihoru
Nabavka novih puhaĉkih instrumenata i opreme
»KORAK U BUDUĆNOST«
55
58
50
50
50
50
64
69,5
56
Projekti koji nijesu ispunili formalno –pravne uslove iz Prijave na konkurs :
Projekat ne ispunjava uslove iz prijave na konkurs
1. Prof. dr. Maksut
Hadţibrahimović
2. NVO »Adriatic Star« u okviru
koje funkcioniše »Adriatic«
Radio
3. Rexhep Lleshi
4. Udruţenje knjiţevnika Crne
Gore
5.
NVO“ Društvo srpskih
knjiţevnika crne Gore i
Hercegovine „
“Prirodni i antropogeni turistiĉki resursi
Ulcinja, turizmološko geografska studija
”štamp.knjige
Obiĉaji kod prosidbe i svadbe Bošnjaka
Bijelog polja«
Pod F taĉka 3
»Istina «štamp.knjige
Pod E
Kulturološko biće "OKTOIHA" u 21.
Vijeku
Priprema ,štampa i distribucija šest broja
knjiţevnog ĉasopisa „Srpski jug“, dodela
god.knjiţevne nagrade za celokupno delo
''Оgledalo srpsko '', i оbjavljivanje ĉetiri
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
9
6. “DON Gabrijel Grabanica”
7. NVO „ Moderato cantabile”
knjige (poezija i proza) savremenih
srpskih pisaca iz Crne Gore“
»Ljudske vrijednosti , oĉuvanje identiteta
i tradicije”
Pod F taĉka 3
„ Edukacija,promocija - muziĉki dani u
Kotoru”
UnapreĊenje vjerskog identiteta
putem odrţivog razvoja
Srpsko narodno blago
Pod F taĉka 3
Hrvatsko narodno blago
Pod F taĉka 3
“Albansko narodno blago”
Pod F taĉka 3
“Bošnjačko narodno blago”
Pod F taĉka 3
Obrada, konzervacija i prezentacija
kolekcije Dobrotske ĉipke
Pod F taĉka 3
Umjetnici slikaju za Rome
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 1
17. NVO Creative City-Ulcinj
Dokumentarni film:« Mrkojevićka svadba
»
Obiĉaji Muslimana iz Mrkojevića kod
Bara
»Naša jeziĉka razliĉitost – prednost
zajedništvu«
»Oliv FEST 2011-Ulcinj »
18. Ibrahim Berjashi
Knjiga poezije “ Mlijeko snova “
Pod E
19. Dr.Bahri Brisku
Albanska narodna muzika
Projekat nije
podnijet u skladu
sa prijavom
20. »Udruţenje likovnih
umjetniĉkih stvaralaca Crne
Gore«
21. NVO« Inicijativa«
»Umjetnici slikaju za nacionalne manjine«
Pod F taĉka 3
» Štrpci – Zloĉinaĉke namjere«
Dokumentarni film
''Pisani iskazi - price, legende,obicaji,
tradicija i humor Roma, Askalija i
Egipcana sa teritorije Konika, Vrela
ribnickih I i II''
,,Ljepota razliĉitosti “(kulturne, jeziĉke ,
nacionalne , vjerske ...)
Pod F taĉka 3
8. NVO “Zeleni korak – Ulcinj
9. Društvo ljubitelja knjige
“FENIKS
10. Društvo ljubitelja knjige
“FENIKS”
11. Društvo ljubitelja knjige
“FENIKS”
12. Društvo ljubitelja knjige
“FENIKS
13. Fondacija za obnovu
sakralnog kompleksa
SV. EUSTAHIJE
14. Udruţenje likovnih
umjetniĉkih stvaralaca Crne
Gore
15. Dragutin Draško Đurovic,
diplomirani reditelj
16. NVO »Zaratustra«
22. NVO ''Centar za povjerenje''
23. NVO ,, Pozitivne vibracije “
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
10
24. KUD “LIRIA” Milesh
Pod F taĉka 3
Koreografia “Tropojanske igre ”
25. KUD “LIRIA” Milesh
26. NVO -KUD ,,Ibrik,,
27. NVO,, Plavi ĉuperak ,,
28. Nvo ,,Montenegro Herc
29. Izet Huseinović
30. JU os.šk. „ĐerĊ K. –
Skenderbeu“ Ostros
31. Mirsada Šabotić
Pod F taĉka 3
“Dijaspora sa nama ”
,,U susret dijaspori,,
„Etno muzej“
Etno radionica
„Televizija manjinskih naroda „
Ne ispunjava uslov iz taĉke h
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Projekat nije
podnijet u skladu
sa prijavom
»Talasi « izdavanje školskog lista
Pod F taĉka 3
»Zastupljenost knjizevnosti nacionalnih
manjina u Nastavnim planovima i
programima osnovnih i srednjih škola u
Crnoj Gori«
„Kule Plava i Gusinja „
»Multietniĉnost kulturno-umjetniĉkih
društava na podruĉju plavske opštine«
» Boje da nas spoje »
Kup tolerancije
Pod F taĉka 2
»Otkrijmo zaboravljeno i zapostavljeno«
Pod F taĉka 3
»Urbana kultura i bošnjaĉka tradicija »
»Narodne pjesmeAlbanaca u Crnoj Gori«
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
„Kulturni identitet i nasleĊe „
»Izrada razglednica u cilju razvoja
vjerskog i kulturno-istorijskog turizma u
Pljevljima«
Likovna kolonija „ Gjelosh Gjokaj Tuzi
2012.“
„Promocija i oĉuvanje tradicionalne
arhitekture“
»Nabavka narodne nošnje«
Pod F taĉka 1
Pod F
Prijava nepotpuna
45. Nusret Tahirović
Arheološko naslijedstvo regiona
„Malesije“na teritoriji Crne Gore
„Roţaje nekada i sada „
46. Skender Osmani
''Razbudi se dušo moja''štamp.knjige
47. Udruženje raseljenih lica
Srpska biblioteka i čitaonica“
Prijava
nekompletna
Pod F taĉka 3
32. NVO “Turist ”
33. NVO “MEDIA
34. Likovni klub »KULA
35. Udruzenje gradjana »Dţudo
klub »Ibar« Rozaje
36. SOS-telefon za ţene i djecu
ţrtve nasilja -Ulcinj
37. NVO klub mladih "BEJO"
38. „Udruţenje bivših zatvorenika
i politiĉki prognanih Albanaca
u C.G „
39. Gjeke Gjonaj
40. Vaso Kneţević
41. Iikovno udruţenje „Gjelosh
Gjokaj „-Tuzi
42. NVO „TRITON“
43. Folklorni ansambal „Crna
Gora“
44. Anton Lulgjuraj
„Кosmet“
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
Projekat nije
podnijet u skladu
sa prijavom
11
48. Karate klub Ulcinj
49. NVO „ MODERATO
CANTABILE”
50. Privatna gimnazija „Drita“Ulcinj
“XII Svenacionalni karate turnir”
„Novogodišnji muziĉki dani u Kotoru”
Pod F taĉka 3
Pod F taĉka 3
„Pozorište za mlade „
Pod F
Napomena :
Projekti
1.Hrvatska krovna zajednica-DUX CROATORUM»Fešta Rogaĉa«
2.NVO » ART CENTAR « Berane» Etno Art«
Projekti predloţeni za 2012.god.
Predsjednik UO Fonda za manjine
Dr.Miroslav Marić
12
Download

Odluka o raspodjeli sredstava Fonda za manjine za 2011.godinu