ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail:[email protected]
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА
2015. ГОДИНУ
Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“,
Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
Претежна делатност: 7112
Матични број: 08761809
ПИБ: 102094162
ЈББК: 80995
Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
Нови Сад, децембар 2014. године
1
2
САДРЖАЈ
Профил предузећа
1. Мисија, визија и циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду програма пословања за 2015.
3.1 Процена физичког обима активности за 2014. години
3.2 Процена финансијских показатеља за 2014. годину
4. Програм радова за 2015.
Планирани физички обим активности за 2015. годину
5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за
обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне
намене
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози
3
4
ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад основала је Скупштина АП
Војводине Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању јавног предузећа за газдовање водама
на територији АП Војводине („Службени лист АПВ” бр. 7/2002 и 2/2010).
Наведена одлука престала је да важи 14.02.2013.године, ступањем на снагу Покрајинске
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр.
4/2013), у складу са којом се одвијања даље пословање овог јавног предузећа.
ЈВП је организовано као јединствена целина са организационим деловима утврђеним
Правилником о организацији и систематизацији послова, чија је шема дата у прилогу бр. 1. Програма.
ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Делатност ЈВП „Воде Војводине” у смислу Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и
93/2012) и Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине”
(„Сл. лист АПВ“ бр. 4/2013) је:




управљање водним ресурсима на територији АП Војводине;
уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
уређење и коришћење вода
заштита вода од загађивања
У предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водопривредне
делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.
ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Имовину предузећа чине водопривредни (водни) и други објекти, постројења, уређаји,
опрема, покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права
укључујући и права коришћења добара у државној својини, односно добара од општег интереса.
ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Надзорни одбор – има три члана, од којих је један члан представник запослених у ЈВП „Воде
Војводине“.
Чланови Надзорног одбора именовани су решењем Владе АП Војводине бр.023-48/2014 од
09.07.2014.године, у следећем саставу:
Председник - мр Ласло Фехер, магистар техничких наука из области саобраћаја,
члан – др Сања Пантелић Миралем, доктор пољ. наука (представник запослених),
члан - Никола Бугaрски, дипл. грађевински инжењер.
На основу члана 66. став 3. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 119/2012) даном
именовања Надзорног одбора, престао је са радом Управни одбор ЈВП и мандат члановима овог
органа из последњег сазива.
Директор - Мирко Аџић, именован је на ову функцију на период од 4 године, решењем Владe
АП Војводине, бр. 023-96/2013 од 11.12.2013. године.
5
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
Мисија ЈВП „Воде Војводине“ (у даљем тексту: ЈВП) садржана је у остваривању
основних функција у процесима управљања водним објектима који су и обавеза преузета из
система управљања водама. Функције у мисији ЈВП су одређене у складу са политиком
оснивача, интезитетом процењених утицаја и притисака на воду, нивоом примењиве
технологије, континуитетом постојања и остваривањем могућих циљева. Најзначајнија
функција мисије ЈВП је у обезбеђењу услова за остваривање сигурне заштите од штетног
дејства вода, достизање одређеног стања и статуса вода у заштити вода, и нивоа у очувању
животне средине и заштићених подручја и доступности воде за коришћења. За остваривање
мисије, поред објеката и система потребни су посебни технички, економски, финансијски,
људски и правни ресурси, вредности ресурса, процеси и одлуке и за то посебно изграђени
ставови и мишљења оснивача.
Пословање ЈВП-а у мисији је стварање и обезбеђење континитета процеса из
разноврсних начина управљања водама путем водних објеката. Мисија ЈВП је у квалитетном
управљању водним објектима из имплементације технолошких решења и примене
инструмената и мера за оптимализацију пословних процеса. Управљање водним објектима у
функцији управљања водама, је законом додељено ЈВП, и представља процес и основу у
остваривању водне делатности. Управљање објектима представља интегрални приступ
одржавању, прилагођавању и побољшању капацитета и потенцијала ЈВП за функционисање
и коришћење објеката. Приступ управљања објектима директно зависи од циљева
управљања водама и пословних циљева ЈВП. Мисија ЈВП-а обавља се у зависности од
расположивих ресурса којима је могуће постићи максималне резултате уз раст задовољства
код корисника из преузетих мера.
Мисија није само у преузимању формалних и програмом дефинисаних радова и мера,
већ је садржана као активна функција процеса управљања објектима која полази од сврхе
управљања водама и делатношћу као захтева због природних процеса и рационалне пословне
и јавне логике. Мисија ЈВП-а је добијени задатак од државе са намером да се остваре основне
функције у управљању водама, водним објектима и системима. Оправданост функција је у
постојању институција система у држави, захтева и интереса обвезника – корисника, потреба
за различитим струкама запослених и дефинисаних потреба становника и привреде. ЈВП
планира да остварује задатке предлагањем и спровођењем рационалног, квалитетног и
економичног управљања за функционисање објеката и система. Функционисање објеката је
основа за преузимење радова и мера који настају због појава и догађаја који утичу на
промене количина и квалитета воде у токовима и за различита времена и просторе. Токови и
промене воде захтевају решења у управљању објектима према изграђеним инфраструктурама
за објекте, информације и податке.
Мисија ЈВП-а је повезана са визијом, односно са будућим стањем објеката и статусом
воде, а и која је створена из мобилизационе и кохезионе снаге запослених за односе према
води, објектима и системима, а у циљу успешног управљања водама, објектима и системима.
Визија је усмерена ка одређивању система циљева за начине у остваривању
сигурности у располагању, управљању и коришћењу воде и ефикасности и рационалности из
функционисања објеката. Визија је у програму оријентисана према захтеву реинжењеринга и
реструктурирања у ЈВП-у, у циљу успостављања складних односа капацитета и потенцијала
ЈВП-а за оптималне односе количина и квалитета вода и посебно са функцијама објеката,
приходима, изворима средстава и новом регулативом. Визију је могуће остварити
програмирањем билансних решења за водни режим, успешност пословања и остваривање
имовинских и радних права и обавеза у управљањима. У неуправљивим системима потребно
је вршити посебне процене и прогнозе из оцена претходних и посебних сценарија могућих
појава и догађаја у токовима воде и примени технологија у одржавању и функционисању
објеката.
6
Визија ЈВП-а је да постане и буде водеће и најзначајније јавно предузеће у АПВ,
препознатљиво по предузимљивости, стручности, мотивисаности и професионализму.
Постизање водећег значаја и места ЈВП-а, у визији је превасходно опредељено да буде
остварено, на основу резултата и ефеката из управљања водним објектима. Управљање
водним објектима у области вода, створиће услове за већи раст и квалитет пословања ЈВП
које ће утицати на развој активности становника и раст резултата институција и привредних
друштава у јавном и реалном сектору.
Визија је и посебна тежња ЈВП-а да се управљањем објектима задовоље интереси свих
корисника путем коришћења постојећих профила капацитета објеката и потенцијала
запослених. Посебно су запослени програмом обухваћени јер су поуздана основа стручних
потенцијала за остварење визије. За запослене се предвиђа да буду у функцији дефинисања
најбољих решења за проблеме у управљањима. Из дефинисаних решења остварена визије
ЈВП биће квалитетнија и ефикаснија, а нарочито уколико запослени остваре друштвени,
водни, предузетнички и лични циљ.
Визија ЈВП-а представља техннолошко, економско, финансијско и правно најбоље
стање и постављене циљеве који се могу остварити применом мисије. Стање и циљеви у
визији одражавају суштинске и кључне правце акција који су садржани у програму. Визија је
одређена и као реално могућа комбинација у обједињавању ресурса за остваривање циљева.
Циљеви предузећа одређују тежњу ЈВП-а да у поступцима задовољења мисије за
жељена будућа стања и резултате буду остварљиви према планираним и организованим
активностима из коришћења ресурса у структури предузећа. Циљеви представљају примарну
планску одлуку у поступку развоја предузећа. Циљевима су подређени све друге планске
одлуке и појединачни планови и програми јер су они најзначајнији покретачи укупне
активности предузећа и средство за контролу ефикасности у пословању.
Сагласно одредбама Закона о водама и актуелним ЕУ директивама, циљеви обављања
послова од општег интреса у надлежности ЈВП морају да садрже одговоре на питања шта је
жењени исход, који услови се морају испунити за његову реализацију и по ком стандарду се
одређује успешност у реализацији циљева.
Циљеви у управљању водним објектима код уређења водотока и у заштити од поплава
су садржани у расту квалитета управљања и већој сигурности објеката према програмом
идентификованим и преузетим ризицима. У одводњавању, циљеви су садржани у повећању
ефикасности у наменском коришћењу, одржавању и чувању објеката.
Циљ унапређења свих видова рационалног, интегралног и одрживог управљања и
заштите вода,су у побољшању свих елемената и компоненати водног режима.
Циљеви ЈВП-а су и у смањењу ризика од штетног дејства применом структурних и
неструктурних мера; планова управљања ризицима од поплава на основу карата
угрожености, побољшања система мониторинга и раног упозоравања, планирања у
коришћењу водног земљишта и потенцијално плавних зона.
Циљеви управљања бранама, преводницама на каналима и системима за наводњавање,
су у ефикасном преузимању правовремених мера у временским и просторним токовима и
променама стања вода, а према потребама корисника.
Систем циљева ЈВП-а је различит са великим бројем поједначних циљева.
Појединачни циљеви су садржани у програмима и настали су из посебне техничке,
регулативне, економске, финансијске и друштвене одговорности. Циљеви у програму
одређују и одражавају организациону спремност, мерљивост и континуитет процеса
управљања и функционисања објеката и система; врсте прихода и расхода, изворе за
финансирање и примењене инструменте за остваривање веће сигурности и рационалности,
односно да се ангажованим средствима оствари максимално управљање из функционисања
објеката; повећа продуктивност рада, економичност пословања и оствари виша
рентабилност, односно да се укупно оствари већа ефикасност пословања ЈВП-а.
7
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
8
3.
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2015. ГОДИНУ
3.1
ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ
Сва планирана финансијска средства трошена су у складу са потписаним уговорима и приливима из
фондова АПВ.
Извештај о пословању за 2014. још није завршен па су приказани финансијски показатељи до
30.06.2014. и процена до краја 2014. године.
1. Одржавање система за одводњавање: планирана средства за ову позицију износе укупно
945.200.000 дина из Фонда за воде и Фонда за уређење пољопривредног земљишта. Годишњи
уговори који из којих се финансирају радови трају од априла 2014. до марта 2015. Реализација
до 30.06.2014. износи 445.584.081 дин.
2. Суфинансирање – радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања из 2013.
– пренета средста: До 30.06.2014. утрошено из Програма уређења, заштите и коришћења
пољопривредног земљишта АПВ 163.861.091 дин, из Фонда Општина 80.707.701 дин, Део
преосталих средства (72.671.950 дин) ће се утрошити у првом кварталу 2015. због
немогућности разастирања материјала на пољопривреном земљишту.
3. Суфинансирање – радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања из 2014.
– пренета средста: Конкурси у АПВ су завршени у трећем кварталу 2014. год а уговори са
извођачима радова су склопљени током новембра 2014. после спроведене процедуре јавних
набавки. До краја 2014. исплаћени су само аванси у износу од 264.953.670 дин.
4. Одводњавање (по конкурсу из 2012. год.) по Уговорима закљиченим 2012. год. – пренета
средства: средства у износу од 11.398.391 дин су реализована у целости.
5. Редовно и интервентно одржавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства
вода: планирана средства за ову позицију износе укупно 480.000.000 дина из Фонда за воде и
Фонда за уређење пољопривредног земљишта. Реализација до 30.06.2014. износи 138.269.524.
дин. Очекује се да се позиција реализује у целости до краја године. У позицији је садржан и
део трошкова за заштиту од штетног дејства вода.
6. Одбрана од поплава: Због метеоролошке ситуације и хидролошких прилика, током 2014.
године било је на снази спровођење одбране од поплава. Утрошено је до 30.06.2014.
208.793.305 дин.
7. Радови на репродукцији шума: До 30.06.2014. реализовано је 14.937.808 дин од планираних
18.000.000 дин због специфичности радова у шумарству који се углавном изводе у четвртом
кварталу године.
8. Радови на одржавању и функционисању ХС ДТД : Укупни радови на одржавању и
функционисању ХС ДТД су планирани у 2014. год. у износу од 510.249.578 динара, а у
периоду I-VI извршени су у износу од 162.623.075. Од тог износа, део програма који обављају
трећа лица извршен је у износу од 26.014.753 дин. До краја 2014. године планира се укупно
извршење програма одржавања и функционисања ХС ДТД у износу око 400.000.000 динара,
од чега ће део који извршавају трећа лица износити око 95.000.000 динара.
9. Регулационо-санациони радови: Од планираних 86.000.000 дин. до 30.06.2014.
год.утрошено је 3.893.860 дин. Сви уговори са извођачима су потписани и очекује се да
реализација до краја године буде завршена већим делом, а за пренос у 2015. год. преостаће
7.308.000 дин.
10. Радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса: До 30.06.2014.год. реализовано је
5.043.772 дин. од планираних 10.000.000 дин., због специфичности радова у шумарству који
се углавном изводе у четвртом кварталу године.
9
11. Инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана: планирана
средства за ову позицију износе укупно 28.000.000 дин. из Фонда за воде. Годишњи уговори
из којих се финансирају радови трају од априла 2014. до марта 2015.год. Реализација до
30.06.2015.год. износи 5.956.346 дин. До краја године очекује се реализација у целости.
12. Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система: Планирана укупна
средства из Фонда АПВ за уређење пољопривреног земљишта утрошена су износу од
48.411.979 дин. од планираних 175.000.000 дин. До краја године реализоваће се већи део
плана а за пренос у 2015. год. преостаће износ од 18.473.525 дин. Такође, за преносу у 2015.
годину преостаје је износ од 24.019.545 дин по уговору из 2012. године.
Општина Србобран је крајем 2013.године склопила Уговор и пребацила средства за
суфинансирање изградње регионалног подсистема Србобран. Сви радови завршиће се у по
прибављању грађевинске дозволе.
13. Израда пројектно техничке документације из Фонда за воде: до 30.06.2014. реализовано
30.915.407 дин. Уговорена пројектна докумнтација се плаћа по завршетку пројеката па ће
већи део бити плаћен у наредној години.
14. Израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања –
пренос из 2013. год. реализовано је 15.016.800 дин. Уговорена пројектна докумнтација се
плаћа по завршетку пројеката па ће већи део бити плаћен у наредној години.
15. Пројекти ЕУ: Реализација до 30.06.2014. износи 11.267.327 дин.
16. Активности у међудржавној сарадњи: У току 2014. године нису се стекли услови за
закључивање уговора са Републичком дирекцијом за воде која према члану 152. Закона о
водама финансирапослове међудржавне сарадње.
17. Хаваријска загађења: у овој години није било хаваријских загађења воде.
18. Заштићена природна добра су планирала 6.540.000 дин. из Фонда АПВ. Од тога, до
30.06.2014. год. утрошено је 1.250.000 дин. До краја године очекује се реализација у целости.
19. Рибарство: Планирано је 2.500.000 дин из Фонда АПВ у току су тендерске процедуре за
избор добављача опреме и добара.
3.2
ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014. ГОДИНУ
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена
у хиљадама динара
Износ
Група
рачунарачун
ПОЗИЦИЈА
АОП
2
3
1
План
31.12.2014.
4
Процена
31.12.2014.
5
АКТИВА
00
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
001
217
217
Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)
002
35.062.702
34.748.084
34.523
28.961
34.523
28.961
34.330.821
01
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)
003
010
1. Улагања и развој
004
011 и 012
2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права
005
013
3. Гудвил
006
014
4. Остала нематеријална имовина
007
015
5. Нематеријална имовина у припреми
008
016
6. Аванси за нематеријалну имовину
009
019
7. Исправка вредности нематеријалне имовине
010
02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)
011
34.648.100
1. Земљиште
012
2.151.687
2.151.687
022
2. Грађевински објекти
013
20.795.932
29.343.232
023
3. Постројења и опрема
014
1.700.000
1.634.318
024
4. Инвестиционе некретнине
015
025
5. Остале некретнине, постројења и опрема
016
7.000
5.595
026
6. Постројења, некретнине и опрема у припреми
017
9.993.481
1.195.989
020 и 021
10
027
7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми
018
028
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему
019
029
Исправка вредности некретнина, постројења и опреме
020
03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)
021
375.000
383.571
1. Шуме и вишегодишњи засади
022
325.000
332.670
032
2. Основно стадо
023
037
3. Биолошка средства у припреми
024
50.000
50.901
038
4. Аванси за биолошка средства
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 +
028+029+030+031+032+033+034)
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица
025
5.079
4.731
225
224
4.854
4.507
030 и 031
04
040
041
026
027
030
045
2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за
продају
4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи
5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у
иностранству
6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству
046
7. Хартије од вредности које се држе до доспећа
033
048
8. Остали дугорочни финансијски пласмани
034
VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)
035
1. Потраживања од повезаних лица
036
042
043
044
05
050 И
051
052 И
053
054
028
029
031
032
2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг
037
3. Потраживања по основу јемства
038
055
4. Спорна и сумњива потраживања
039
056
5. Остала дугорочна потраживања
040
298
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
041
Г. OБРТНА ИМОВИНА (043+050)
042
813.000
508.566
Класа 1
4.404
I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)
043
135.000
159.030
10
1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар
044
8.261
12.846
11
2. Недовршена производња и недовршене услуге
045
1.739
1.739
12
3. Готови производи
046
13
4. Роба
047
14
5.Стална срдства намењена продаји
048
15
Класа 2
(осим
237 и
298)
200
6. Плаћени аванси за залихе и услуге
049
125.000
144.445
II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
(051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)
050
678.000
349.536
1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица
051
400.127
46.424
1.012
9.016
276.861
290.912
201
2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица
052
202
3. Купци у земњи- остала повезана правна лица
053
203
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица
054
204
6. Купци у земњи
055
205
6. Купци у иностранству
056
206
7.Остала потраживања по основу продаје
057
209
8. Исправка вредности потраживања од продаје
058
21
9. Потраживања из специфичних послова
059
22
10. Друга потраживања
060
11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха
061
236
(23 осим
236)- 237
24
27
290
29 осим
290 и 298
12. Краткорочни финансијски пласмани
062
13. Готовински еквивалент и готовина
063
14. Порез на додатну вредност
064
15. Губитак изнад висине капитала
065
16. Активна временска разграничења
066
Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)
067
35.875.919
35.261.271
3.184
88
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
068
70.000
53.026.387
101
32.682.919
32.009.660
30
ПАСИВА
A. KАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139140)>0
I. OСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)
102
14.366.384
14.366.385
300
1. Акцијски капитал
103
301
2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу
104
302
3. Улози
105
11
303
4. Државни капитал
106
304
5. Друштвени капитал
107
305
6. Задружни удели
108
306
7. Емисиона премија
109
309
8. Остали основни капитал
II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
112
IV. РЕЗЕРВЕ
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)
113
4.111
4.111
114
20.231.628
19.215.246
340
1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА
118
341
2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
119
IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС
120
35
Б. ГУБИТАК ( 122+123)
350
1.Губитак ранијих година
351
2.Губитак текуће године
123
31
047 И
237
32
330
33 осим
330
33 осим
330
34
14.354.223
14.354.224
110
12.161
12.161
111
217
217
115
116
2.364
2.364
117
266
344.822
266
338.458
121
1.917.323
1.918.757
122
1.917.323
1.918.757
6.364
В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)
124
30.000
63.260
40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)
125
30.000
63.260
400
1. Резервисања за трошкове у гарантном року
126
401
2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства
127
10.000
8.848
403
3. Резервисања за трошкове реструктурирања
128
404
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
129
19.000
28.051
405
5. Резервисања за трошкове судских спорова
130
297
25.658
6. Остала дугорочна резервисања
131
703
703
41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)
132
410
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал
133
411
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима
134
412
3. Oбавезе према осталим повезаним правним лицима
135
413
4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана
136
5. Дугорочни кредити
137
402 и 409
414 и 415
416 и 419
498
42
ОСИМ
427
427
6. Oбавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе
138
Г. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
Д. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)
139
1. Kраткорочне финансијске обавезе
141
140
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља
142
430
3. Примљени аванси, депозити и кауције
143
431
4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи
144
432
5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи
145
433
6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи
146
434
7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству
147
435
8. Добављачи у земљи
148
436
9. Добављачи у иностранству
149
10. Остале обавезе из пословања
150
11. Остале краткорочне обавезе
151
439
44,45 и
46
47
48
49 осим
498
89
1.242.615
3.163.000
1.945.736
30.000
30.319
728.000
96.662
1.519
12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност
152
1.580
13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
153
825.000
14. Пасивна временска разграничења
154
1.578.420
1.817.143
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0
155
35.875.919
35.261.271
E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
156
70.000
53.026.387
12
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2014. план и процена
у хиљадама динара
Група
рачуна-рачун
ПОЗИЦИЈА
АОП
1
2
3
Износ
План 2014
Процена 2014
4
5
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 do 65
60 i 61
600
601
602
603
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0
201
II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)
202
1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на
домаћем тржишту
2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту
3.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на
домаћем тржишту
4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на
иностраном тржишту
103.141
339.382
103.141
205
206
207
605
6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
208
61
III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+
212+ 213+ 214+215 )
209
610
1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту
210
611
2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту
211
613
339.382
204
5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту
4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту
3.506.971
203
604
612
4.351.383
212
213
614
5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту
615
6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту
215
64
7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.
216
3.968.001
3.374.346
65
8. Други пословни приходи
217
44.000
29.484
IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226
+ 227 + 228 + 229)>0
218
4.541.469
3.613.904
50
1. Набавна вредност продате робе
219
62
2. Приходи од активирања учинака и робе
220
50 до 55
630
631
51 осим 513
3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и
недовршених услуга
4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и
недовршених услуга
214
221
222
5. Трошкови материјала
223
98.318
88.080
513
6. Трошкови горива и енергије
224
222.908
210.527
52
7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова
225
635.019
616.546
53
8. Трошкови производних услуга
226
2.836.852
2.127.532
348.494
540
541 до 549
55
66
660 и 661
662
9. Трошкови амортизације
227
348.494
10. Трошкови дугорочних рзервисања
228
34.000
33.350
11. Нематеријлни трошкови
229
365.878
189.375
V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) > 0
230
VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0
231
190.086
106.933
VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)
232
1.020
43.700
1.Финансијски приходи од повезаних лица
233
2. Приходи од камата ( од трећих лица )
234
1.000
43.468
3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле
4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких
аранжмана
235
5
230
236
669
5. Остали финансијски приходи
237
15
2
56
238
1.000
55
560
VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним
лицима
561
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима
240
663 и 664
665
562
239
3. Расходи камата ( према трећим лицима)
241
500
50
4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према
трећим лицима)
5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких
улагања
242
500
5
243
6. Остали финансијски расходи
244
IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)
245
20
43.645
683 и 685
X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА
246
583 и 585
XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА
247
563 и564
565
566 и 569
27.443
1.000
43.000
13
248
XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)
67 и 68, осим
683 и 685
57 и 58, осим
583 и 585
69 - 59
59 - 69
XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
249
227.827
89.411
XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ
250
36.300
2.447
XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(230-231+232-238+249-250)
251
461
8.119
XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(231-230-232+238-249+250)
XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,
ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,
ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
254
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)
255
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)
256
252
253
7.658
461
461
69
69
392
392
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
1. Порески расход периода
257
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА
258
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)
259
E. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)
260
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА
261
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ
262
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
263
2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији
264
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена
у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)
АОП
401
Износ
План 2014
Процена 2014
3
4
3.747.728
3.162.863
1. Продаја и примљени аванси
402
746.708
175.019
2. Примљене камате из пословних активности
403
1.020
36.557
3. Остали приливи из редовног пословања
404
3.000.000
2.951.287
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)
405
3.637.980
3.110.889
1. Исплате добављачима и дати аванси
406
2.984.892
2.536.890
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи
407
635.019
539.893
3. Плаћене камате
408
1.000
55
4. Порез на добитак
409
69
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
(I-II)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
(II-I)
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
410
17.000
34.051
109.748
51.974
300
670
300
670
104.000
32.746
104.000
32.746
103.700
32.076
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)
1. Продаја акција и удела (нето приливи)
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)
411
412
413
414
415
416
4. Примљене камате из активности инвестирања
417
5. Примљене дивиденде
418
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)
419
1. Куповина акција и удела (нето одливи)
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРАЊА (I-II)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРАЊА (II-I)
420
421
422
423
424
14
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)
1. Увећање основног капитала
425
426
2. Дугорочни кредити (нето приливи)
427
3. Краткорочни кредити (нето приливи)
428
4. Остале дугорочне обавезе
429
5. Остале краткорочне обавезе
430
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)
431
1. Откуп сопствених акција и удела
432
2. Дугорочни кредити (одливи)
433
3. Краткорочни кредити (одливи)
434
4. Остале обавезе (одлив)
435
3. Финансијски лизинг
436
4. Исплаћене дивиденде
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊА (I-II)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊА (II-I)
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)
437
440
3.748.028
3.163.533
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)
441
3.741.980
3.143.635
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)
442
6.048
19.898
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)
443
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442443+444+445-446)
444
270.813
270.813
4.
438
439
445
203
446
447
2
276.861
290.912
ПРОГРАМ РАДОВА ЗА 2015. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Водопривреда у Војводини представља један од најкомплекснијих система од чијег стања
директно зависе сви грађани Војводине. Спој равнице, међународних великих река, насипа, црпних
станица, преводница, устава, канала, чине воду суштинским елементом живота у Војводини.
Управо због комплексности и значаја водопривреде у Војводини (преко 45% територије
угрожено је од поплава од спољних вода, а 85% територије од поплава од унурашњих вода) издвајају
се велика средства за одржавање и унапређење таквог система.
Из различитих и расположивих извора финансирања улаже се у одржавање, инвестиције и
израду пројектне документације. Средства из буџетског фонда за воде АПВ у складу са њиховом
наменом, ангажују се за функције одржавања система. У 2015. години потребно је 4 459 493 388
динара за редовно одржавање и функционисање водних објеката. Реална средства за одржавање која
се могу обезбедити из Фонда за воде АПВ износе 2 476 050 000 динара, па је значајно напоменути да
се одржавање спроводи на нивоу око 56%, у односу на техничке нормативе, што значи да за редовно
одржавање система недостаје 1 983 443 388 динара. Додатни део средства је обезбеђен из Програма
уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта АПВ у износу од 1 740 314 674 динара.
Из различитих извора финансирања из АПВ (Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ, Секретаријат за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АПВ) планирана су средства у износу од
10 900 000 динара и осталих извора (РС, Општине, сопствена средства, ЕУ фондови) у износу од
1 527 266 498 динара, укупно 5 754 531 172 динара.
15
Разлог за недовољно одржавање водних система у последњих двадесет година је евидентан
недостатак средстава, али и необезбеђивање буџетских средстава РС од 2003. године за послове од
општег интереса (одржавање објеката за одбрану од поплава) на подручју АП Војводине, за које је у
то време РС била надлежна.
Уместо потребних 100% радова по важећим стандардима и критеријумима извршавано је 3070% радова, што за последицу има лоше функционално стање водних објеката, умањење ефикасности
система и до 50%, односно неадекватaн степен заштите добара и људи на територији Војводине.
Графикон: Извори финансирања за Програм радова за 2015.
Одржавање водних објеката, технички и финансијски, представља најзначајнији и највећи
посао предузећа. Извори финансирања су: Буџетски фонд за воде АПВ, Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ, суфинансирање са општинама, Буџет
АПВ, Фонд за шуме АПВ, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Министартсво пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и сопствени
приходи ЈВП.
Државним програмом обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних
објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање (Сл. гласник РС
бр 86/2014 од 15.08.2014.) након проласка поплавног таласа у мају 2014. године, за извођење хитних
радова на санацији водних објеката на територији у надлежности ЈВП ''Воде Војводине'' опредељен је
износ од 400 330 857 динара.
16
Табела 2: ФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА И АКТИВНОСТИ У ВОДОПРИВРЕДИ у 2015. години
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
1
одржавање система за одводњавање
Потребно
3 566 310 828
- редовно одржавање и функционисање система за
одводњавање
- радови на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољ. земљишта у 2015 год.
Различити
Реална
Програм уређења,
Остали извори
извори
средства 2015.
заштите и
финансирања
Фонд за воде коришћења пољ. финансирања (РС, Општине,
1)
АПВ
земљишта АПВ
сопст.ср., ЕУ)
из АПВ
1 075 000 000
одржавање заштитних објеката
- редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних
објеката и заштита од штетног дејства вода
- одбрана од поплава
573 311 641
1 075 000 000
- суфинансирање са општинама
- радови на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољ. земљишта пренос из 2014 год.
2
1 027 821 604
590 000 000
394 000 000
60 000 000
60 000 000
437 821 604
119 311 641
557 133 245
218 000 000
640 000 000
606 782 560
132 000 000
285 000 000
606 782 560
75 000 000
285 000 000
5 000 000
57 000 000
18 000 000
18 000 000
200 000 000
200 000 000
9 600 000
181 840 000
5 000 000
- набавка мобилне опреме за одбрану од поплава
286 400 000
172 240 000
5 000 000
55 000 000
55 000 000
117 240 000
117 240 000
- суфинансирање са општинама
УКУПНО 1-3
4 459 493 388
1 379 240 000
984 000 000
360 000 000
57 000 000
- радови на подизању и унапређењу шума
одржавање Хс ДТД
- трошкови одржавања и функционисања (енергенти,
материјални и остали трошкови)
- ангажовање трећих лица
2 676 133 245
1 075 000 000
- радови на репродукцији шума
3
Све укупно
планирано
2015.
1 312 821 604
5 000 000
9 600 000
9 600 000
800 911 641
3 497 973 245
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ
4
- регулационо санациони радови
76 000 000
5
- радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса
10 000 000
10 000 000
28 000 000
28 000 000
6
7
- инвестиционо одржавање водних регионалних система и
малих брана
- изградња, реконструкција и санација регионалних
система и других водних објеката 2015.
- изградња, реконструкција и санација регионалних система
и других водних објеката (пренос из 2014.)
175 000 000
175 000 000
200 000 000
200 000 000
- изградња, реконструкција и санација регионалних система
(пренос из 2013.)
18 473 525
- изградња, реконструкција и санација регионалних система
(пренос из 2012.)
24 019 545
8
- инвестиције у водоприведи
9
- државни програм обнове оштећених водних објеката
УКУПНО 4-9
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ
- припрема пројектне документације, студијско10
истраживачки рад
11
76 000 000
114 000 000
56 934 000
24 019 545
417 493 070
10 000 000
10 000 000
- пројекти ЕУ - радови
13 - активности у међудржавној сарадњи
7 500 000
7 500 000
240 000 000
240 000 000
20 000 000
20 000 000
2 500 000
2 500 000
15 - заштићена природна добра, пројекат „Вода за живот“
2 400 000
16 - рибарство
17 - функционисање ЈВП
3 500 000
трошкови зарада ЈВП и ХС ДТД
621 478 000
трошкови функционисања
267 632 000
УКУПНО 10-17
982 810 000
УКУПНО СРЕДСТВА ИЗ 2015. год
СВЕ УКУПНО 1-17
1)
400 330 857
988 757 927
91 200 000
12 - пројекти ЕУ - пројекти
14 - хаваријска загађења
400 330 857
457 264 857
91 200 000
- израда пројектне документације система за
водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2014.)
75 407 525
1 590 000
3 990 000
3 500 000
621 478 000
267 632 000
10 000 000
5 900 000
269 090 000
1 267 800 000
10 900 000
1 527 266 498
5 754 531 172
1 050 000 000
2 476 050 000
1 740 314 674
Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ, Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АПВ
17
4.1.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Потребно
Редовно одржавање система
за одводњавање и радови на
ДКМ
ХМО
СТРУЈА ЗА ЦС
3 566 310 828
Радови на уређењу
каналске мреже у
функцији одводњавања
пољопривредног
земљишта у 2015. год.
Радови на уређењу
каналске мреже у
функцији одводњавања
пољопривредног
земљишта пренос из 2014.
год.
Суфинансирање са
општинама
Укупно средства из 2015. год.
УКУПНО
3 566 310 828
Реална
средства 2015.
1 075 000 000
940 000 000
50 000 000
85 000 000
Извори финансирања
Фонд за воде АПВ
Фонд за воде АПВ
590 000 000
Програм заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта на територији
АПВ
394 000 000
Општине
437 821 604
Програм заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта на територији
АПВ
119 311 641
Општине
60 000 000
Општине
2 119 000 000
Недостаје
1 447 310 828
2 676 133 245
Од
укупне
површине
Војводине
2.150.600
ha,
потребно
је
одводњавати
2.143.401 ha. Због могуће велике превлажености земљишта изграђено је 285 система за одводњавање
којима се одводњава 2.121.781 ha. Системи обухватају 20.700 km канала, 155 црпних станица
капацитета преко 400 m³/s, преко 16.000 објеката на каналској мрежи (мостови, пропусти, уставе и
сл.), а изграђено је и 60.000 ha хоризонталне цевне дренаже.
За 100% одржавања у 2015. години по нормативима потребна су средства од 3,57 милијардe
динара, чиме би се обезбедио законски прописан минимум радова који обезбеђује одржавање и
заштиту подручја од поплава од унутрашњих вода уз услов да се претходно изврше сви заостали
радови у последњих 20 год..
Програм радова за 2015. годину темељи се на висини процењеног убира накнаде за
одводњавање и износи 1,075 милијарди динара , што је 30% од потребног обима радова редовног
одржавања на годишњем нивоу ( када се обједине сва реална средства проценат је 59% у односу на
потребан обим радова) и даље недовољно за адекватну заштиту од унутрашњих вода
пољопривредних површина и осталих добара на водном подручју. Посебно треба напоменути
чињеницу да недовољан обим радова траје последњих 20 година .
Као што је напред наведено недостатак средстава и смањен обим радова довео је до тога да је
у смањеној функционалности не само каналска мрежа, већ и објекти на њој (мостови, пропусти,
уставе, а нарочито црпне станице, које због одбране од унутрашњих вода морају бити 100%
функционалне).
18
Приоритети у одржавању су и даље:
1. Ремонт агрегата на црпним станицама, као и санирање грађевинског дела црпних станица.
2. Одржавање главних канала.
3. Одржавање канала који су пријемници употребљених вода.
4. Одржавање канала у системима за одводњавање који се налазе на шумском земљишту.
5. Као и у претходној години биће стављен акценат на уклањање биљне вегетације ради
повећања ефеката одводњавања што је показало позитивне резултате.
Последње три године у назад преко програма АПВ и локалне самоуправе „Радови на уређењу
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта“, извођени су радови на
каналској мрежи који су имали за циљ смањење заосталости у редовном одржавању система за
одводњавање и санирање последица на посебно угроженим подручјима од унутрашњих вода , али је и
даље функционалност система за одводњавање у значајном заостатку. У 2015 год. предвиђа се да ће
та средства износити 984 милиона динара и да ће градови и општине у најмање истом броју
учествовати као и 2014. год., где је учешће у конкурсу узело 6 градова и 27 општина.
Такође у 2015. год. извршиће се радови уговорени у 2014. год. (Програм АПВ, Општине и
ЈВП) у вредности од 438 милиона из средстава АПВ и 119 милиона из општинских средстава. Радови
су уговорени са извођачима у другој половини године, након спроведене јавне набавке у отвореном
поступку. Као што је напред наведено реч је већином о земљаним радовима и радовима на уклањању
биљне вегетације тако да хидролошке прилике веома утичу на брзину извођења радова.
Предвиђени су и радови на суфинансирању са општинама у вредности од 60 милиона динара.
Радови на одржавању канала који прихватају употребљене воде изводе се на подручјима са
којих су убрана средства и користе се и за израду развојних програма за праћење контроле загађења
на каналској мрежи и ажурирање катастра загађивача. У 2015. год. предвиђена су средства од 60
милиона динара.
4.2. РЕДОВНО И ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ И ОЈАЧАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ
ВОДНИХ ОБЈЕКАТА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДЕ
Потребно
Редовно одржавање
заштитних водних објеката
УКУПНО
Реална
средства
2015.
Извори
финансирања
75 000 000
Фонд за воде АПВ
285 000 000
Програм заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта на
територији АПВ
606 728 560
606 728 560
360 000 000
Недостаје
246 728 560
246 728 560
Програмом радова за редовно одржавање објеката за одбрану од поплава на подручју ЈВП
Воде Војводине обухваћени су:
1. насипи;
2. регулисани водотоци и регулационе грађевине;
3. опремање за одбрану од поплава;
4. објекти за заштиту од ерозија и бујица;
5. мале бране и акумулације;
6. вишенаменски хидросистеми;
19
На основу постојећих стандарда, критеријума и норматива, радови на одржавању објеката
разврставају се у три групе:
1. функционални послови;
2. редовно одржавање;
3. посебни радови.
Програм радова је рађен, у складу са стандардима критеријумима и нормативима за
одржавање заштитних водних објеката за заштиту од штетног дејства вода на територији АП
Војводине. За редовно одржавање постојећих изграђених заштитних објеката на подручју ЈВП Воде
Војводине потребан је износ од 606 728 560 динара са динамиком распореда средстава прилог бр. 4а.
При томе су предвиђени радови неопходни да би одбрамбена линија била у функционалном стању, а
степен сигурности одбрамбених линија приближан пројектованом.
Нерешено питање финансирања изградње, реконструкције и одржавања водних објеката
(послови од општег интереса предвиђени чланом 150. Закона о водама), у предходним годинама,
довело је до заостајања у одржавању заштитних објеката, изразито је повећана бујност и
заступљеност дрвенасте вегетације на појединим насипима и у коритима банатских водотока. Због
овога долази до тежег уочавања негативних појава на насипима и до смањења протицајног профила
корита и ранијег стварања услова за плављење брањеног подручја, тако да је неопходно и код мањих
поплавних таласа проглашавати више фазе одбране (Златица, Тамиш и Нера). Из истих разлога,
доводе се у питање међудржавне обавезе, утврђене заједничким правилницима за одбрану од поплава
(Тамиш и др.). Тиме је угрожено брањено подручје од великих вода и само спровођење делатности ,
јер одговорност за функционисање система и спровођење одбране морају да прате одговарајућа
средства за радове, послове и адекватно одржавање објеката.
Програмом распореда и коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ и Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ предвиђена су
средства у износу од 360.000.000 динара (Прилог бр. 4.) са динамиком распореда средстава (Прилог
бр.4б). Ова средства су довољна само за најнеопходније радове на редовном одржавању заштитних
водних објеката.
4.3.
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА
Према Општем и Оперативном плану одбрану од поплава у Војводини, на водама I реда,
организује и спроводи ЈВП „Воде Војводине“, уз ангажовање предузећа којима је поверено
одржавање заштитних водних објеката. Поплаве које могу настати изливањем река на брањено
подручје у Војводини угрожавају скоро 50% површине Покрајине на којој живи 1.200.000
становника.
Вишегодишњи просек трошкова спровођења одбране од поплава (ванредне и редовне) износи
57.000.000 динара. Средства су обезбеђена из Фонда за воде АПВ, у 2015. години износе 57.000.000
динара и то: 47.200.000 динара за спровођење одбране од поплава, а 9.800.000 динара за набавку
материјала алата и опреме за потребе одбране од поплава.
Планирана средства односе се на краткотрајне одбране од поплава, рачунајући углавном на
мере редовне одбране. За случајеве наиласка великих вода, у условима ванредне одбране и стања, са
дужим временским трајањем, радови се обављају према одређеним плановима, а средства се
обезбеђују из посебних (ванредних) извора.
20
Табела: Одбрана од поплава и леда
Спровођење одбране од поплава
Набавка алата, материјала и
опреме за одбрану од поплава
СВЕ УКУПНО
4.4.
Потребно
Реална
средства
2015.
47 200 000
47 200 000
9 800 000
9 800 000
57 000 000
57 000 000
Извори
финансир.
Недостаје
Фонд за воде
АПВ
ЗАШТИТНЕ ШУМЕ У ВОДОПРИВРЕДИ
Реконструкција шумског
заштитног појаса у
водопривреди
Потребно
Реална
средства 2014.
Извори
финансир.
Недостаје
25 000 000
10 000 000
Фонд за воде АПВ
15 000 000
Радови на репродукцији шума
21 600 000
Радови на подизању и
унапређењу шума
5 000 000
СВЕ УКУПНО
Сопствена
средства ЈВП од
продаје
сортимената
Фонд за шуме
АПВ
36 600 000
ЈВП „Воде Војводине“ као корисник шума газдује заштитним шума у 15 газдинских јединица
на подручју Војводине и то:
- заштитним шумама које су у склопу прве одбрамбене линије за одбрану од поплава,
сврстаних у 11 газдинских јединица са укупном површином од 7.612 ха. Најзаступљеније
врсте дрвета су: еуроамеричка топола, домаћа аутохтона врста беле тополе и врба, а најчешће
бела врба.
- заштитним шумама уз Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав које се простиру на депонијама уз
каналску мрежу и чија је основна улога ветро – заштитна. Ове заштитне шуме сврстане су у 4
газдинске јединице са укупном површином 5.588 ха и најзаступљенијим врстама:
еуроамеричке тополе, багрема, сибирског бреста и врбе.
У оквиру ЈВП „Воде Војводине“ постоји организована расадничка производња шумског садног
материјала у два сертификована расадника „Поћас Баре“ у Бачком Моноштору, са површином од 6ха
и „Клек“ код Клека, са површином од 1ха. Расадници обезбеђују шумски садни материјал за
сопствене потребе уз могућност пошумљавања преко 130 ха.
Програмом радова на репродукцији шумско-заштитног појаса планирано је 10 милиона
динара за пошумљавање на површинама од око 91 ха уз водне објекте за заштиту од поплава. Радови
на пошумљавању уз канале Хс ДТД планирани су у површини од око 107 ха и изводе их радници РЈ
Шумарство која је у склопу ЈВП. Сви радови изводе се на основу годишњег Плана газдовања
заштитним шумама и детаљно урађених извођачких пројеката.
Радови на репродукцији шума по Закону о шумама користе се за пошумљавање, а планом је
предвиђено пошумљавање 60 ха, као и за друге неопходне радове у шумарству који ће допринети
обнављању и побољшању статуса заштитних шума на подручју Војводине и планирани су у износу
од 21,6 милиона динара. Средства за ове радове обезбеђују се из средстава остварених путем продаје
дрвних сортимената, редовном сечом шума.
Радови на подизању и унапређењу шума планирана су у износу од 5 милиона динара.
Реализација средстава се очекује преко конкурса који расписује Фонд за шуме АП Војводине којим се
дефинишу услови, начин доделе и коришћење средстава. Средства су намењена за радове на
21
подизању и унапређењу шума кроз: садњу шумског дрвећа, мелиорацију деградираних шума,
заштиту шума од пожара, негу шума, изградњу тврдих шумскох путева, производњу шумског семена,
производњу шумског садног материјала, научна и студијска истраживања.
У току 2015. године планирано је пошумљавање дела Парка природе „Јегричка“ на потезу код
Сирига у сарадњи са локалном самоуправом, ловачким и риболовачким удружењима.
4.5.
ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ХС ДТД
Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав (ХС ДТД) се састоји од мреже канала, хидрограђевинских
објеката и постројења, и осталих објеката којима се уређује режим вода како у самим каналима
(нивои, протицај, квалитет), тако и на околном подручју (прихватање сувишних вода и снабдевање
тог подручја водом).
У састав ХС ДТД улази четрнаест магистралних канала укупне дужине 694,2 km, од којих је
600,6 km пловно. Банатски део ХС ДТД пресеца водотокове Бегеј и Тамиш, а у њега се уливају
Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Ројга, Вршачки канал, Караш, чиме сви ови водотоци заједно
са мрежом канала ХС ДТД чине јединствену хидротехничку целину укупне дужине 929 км. У састав
Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав улази укупно 47 хидрограђевинских објеката и то: 17 бродских
преводница, 26 устава и 4 црпне станице. Највећи хидрограђевински објекат јесте брана на Тиси код
Новог Бечеја у склопу које се налази преводница и устава са седам поља.
У саставу ХС ДТД се налазе и остали објекти који обезбеђују нормално функционисање и
одржавање, односно служе као пратећи. У пратеће објекте спадају: уставарско-преводничарске
зграде, чуварнице, електропокретни мостови, бетонски и метални мостови, трафостанице, далеководи
и приступни путеви.
Основне намене овог вишенаменског система су: одводњавање унутрашњих вода, одбрана од
поплава и спровођење страних вода, довођење воде за наводњавање, снабдевање водом рибњака и
индустрије, одвођење употребљених вода, пловидба, спортски риболов, узгој шуме, туризам и
рекреативне активности.
Програм одржавања и функционисања Хс ДТД финансира се из Буџетског фонда за воде
АПВ (накнаде за одводњавање, накнаде за коришћење водних објеката и система, накнаде за
коришћење водног добра) и средствима суфинансирања са општинама.
Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2015. години планиран је у укупном
износу од 485.395.437 динара. Од тог износа, 126.840.000 динара је планирано за инвестиционо
одржавање канала и хидрообјеката, ангажовањем трећих лица, за радове за које ЈВП Воде Војводине
нема одговарајућу механизацију и опрему.
Целокупан Програм одржавања и функционисања Хс ДТД према реалним изворима и према
100 % норматива је дат детаљније у Прилогу 5 и Прилогу 5а. У прилогу 5.1 је дата спецификација
радова на инвестиционом одржавања канала и објеката за које је потребно ангажовање трећих лица.
Програм одржавања и функционисања Хс ДТД у 2015. обухвата следеће задатке:

Обезбеђење несметаног функционисања ХС ДТД као јединственог инфраструктурног објекта,
путем свих неопходних послова на припреми, надзору и погону хидрообјеката и каналске
мреже.

Извођење радова на редовном одржавању канала хидросистема ДТД уз употребу сопствене
механизације на пословима измуљивања канала пловним багерима, кошењу подводне
вегетације пловним косачицама, кошење шибља тракторима са тарупима, као и грађевински,
машински и електро радови на редовном одржавању хидротехничких објеката уз ангажовање
сопствених погонских екипа.

Извођење радова на инвестиционом одржавању канала и објеката (преводница, устава и
црпних станица) за које је потребно ангажовање трећих лица. За ову врсту радова, за које ЈВП
Воде Војводине не поседује потребну механизацију и опрему, преко поступака јавних
набавки ангажују се друга предузећа.
22
Табела: Програм одржавања и функционисања ХС ДТД у 2015. години
I
Функционални послови
II
Одржавање канала и објеката
- радове изводи ЈВП Воде Војводине
- ангажовање трећих лица
Реална средства
2015.
Извори финансир.
133.296.803
Фонд за воде АПВ
208.698.634
117.240.000
Фонд за воде АПВ
Фонд за воде АПВ
суфинансирање са
општинама
9.600.000
Израда пројектне документације,
испитивања и анализе
III
16.560.000
УКУПНО
4.6.
Фонд за воде АПВ
485.395.437
РЕГУЛАЦИОНО САНАЦИОНИ РАДОВИ
Регулационо санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен
функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању
заштитних водопривредних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.
Радови се односе на санирање објеката који су у функцији одбране од поплава: насипа, брана,
обалоутврда и обала у непосредној близини одбрамбене линије, итд.
За регулационо санационе радове, Програмом за 2015. годину, обезбеђена су средства у
износу од 76.000.000,00 динара, а потребно је обезбедити још 44.000.000,00 динара, што укупно
износи 120.000.000,00 динара.
Табела: регулационо санациони радови
Потребно
Реална
средства 2015.
Извори
финансир.
Недостаје
Регулационо санациони радови
у кориту и приобаљу река.
120 000 000
76 000 000
Фонд за воде АПВ
44 000 000
УКУПНО
120 000 000
76 000 000
4.7.
44 000 000
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ РЕГИОНАЛНИХ
СИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА
Поштујући стандарде и нормативе, одређен је обим радова, за инвестиционо одржавање
регионалних хидросистема и малих брана.
Средства за инвестиционо одржавање већ започетих регионалних подсистема и изграђених
малих брана у износу од 28.000.000,00 динара се финансирају из Фонда за воде АПВ.
Табела: Инвестиционо одржавање
Ред.
Бр.
1
Назив објекта
Регионални подсистеми
УКУПНО
Програм 2015
Износ (дин)
Извори финансир.
28 000 000
Фонд за воде АПВ
28 000 000
23
4.8.
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ
СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
Изградњом хидросистема „Дунав-Тиса-Дунав“ обезбеђена је вода за наводњавање око 500 000
ха у деловима Бачке и Баната.
Хидросистем не покрива подручје Северне Бачке и неке делове Баната. Недостатак воде на
тим подручјима постао је ограничавајући фактор њиховог даљег развоја.
Због евидентне ограничености природних водних ресурса, неповољног распореда падавина
током године као и периодичности појаве сушних година, Северна Бачка и Банат су спутани у свом
даљем привредном развоју, нарочито у пољопривредној производњи.
Просечне падавине на подручју Северне Бачке и Баната су око 600 мм стим да је дефицит
влаге нарочито изражен у летњим месецима, јулу, августу и септембру и креће се око 200 мм.
Положај безводних подручја Северне Бачке и Баната и могућа изворишта воде условили су да
хидросистеми „Северна Бачка“ и „Банат“ чине 7 односно 4 одвојена подсистема.
Хидросистем „Северна Бачка“ се састоји из следећих подсистема: „Плазовић“, „Телечка“,
„Мали Иђош“, „Србобран“, „Бељанска бара“, „Ада“, „Тиса-Палић“.
Хидросистем „Банат“ састоји се из 4 одвојена подсистема: „Нови Кнежевац“, „Кикинда“,
„Нова Црња-Житиште“ и „Надела“.
Изградња регионалних хидросистема за наводњавање „Северна Бачка“ започета је 1978.
године изградњом акумулација „Зобнатица“, „Панонија“, „Моравица“, „Таванкут“, „Чонопља“ и
„Светићево“ односно „Баната“ 1991. године.
Изградња се реализује по фазама и етапама а по динамици која је условљена висином
обезбеђивања намеских финансијских средстава. Код изградње се настоји да се регионални
хидросистем реализује тако да се што пре обезбеди његово бар делимично коришћење за
наводњавање.
До сада су изграђени и пуштени у експлоатацију ( I фазе) следећи хидросистеми:
Хидросистем „Северна Бачка: „Тиса-Палић“, „Ада“, „Мали Иђош“, и „Бељанска бара“
укупне површине цца 35 000 ха
Хидросистем „Банат“: „Кикинда“, „Нова Црња-Житиште“ и „Надела“ укупне површине цца
22 000 ха.
Наставак изградње напред наведених хидросистема до коначне фазе зависиће од могућности
обезбеђења финансијских средстава.
Током поплавног таласа у мају 2014. дошло је до оштећења заштитних водних објеката. Како
је неопходно одржати степен сигурности, неопходно је приступити изградњи, реконструкцији или
санацији заштитних водних објеката. Линијске водне објекте је могуће раконструисати или санирати
фазно. Исто важи и за изградњу. У том смислу инвестициона улагања обављаће се фазно, у
зависности од фондова финансирања и обезбеђених средстава. За 2015. годину планирана су средства
из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ,
приказано у табели која следи.
Табела: Регионални хидросистеми за наводњавање и други водни објекти
Водни објекти започети
у претходним годинама
1
Регионални хидросистем
''Нова Црња-Житиште''
2
Регионални хидросистем
''Кикинда''
3
Регионални хидросистем
''Кула-Мали Иђош''
План 2012.
Износ (дин)
90 000 000
Реализација
до краја
2014.
Износ (дин)
65 980 455
План 2015. пренос
Износ (дин)
Извори
финансир.
24 019 454
Програм
заштите, уређења
и коришћења
пољопривредног
земљишта на
територији АПВ
24
Водни објекти започети
у претходним годинама
План 2013.
Износ (дин)
1
Регионални хидросистем
''Тиса-Палић''
2
Регионални хидросистем
''Кикинда''
3
Регионални хидросистем
''Нова Црња-Житиште''
4
Регионални хидросистем
''Србобран''
56 934 000
Водни објекти
План 2014.
Износ (дин)
1
Л.о. насип уз Саву код
Хртковаца од км 100+000
до км 102+124
(реконструкција)
2
Црпна станица Липац 1 и
Липац 2
3
Црпна станица Босут
4
5
6
7
Црпна станица Тител
Нова
Л.о. савски насип од км
174+000 до км 178+500
(санација косине)
Круна левообалног
савског насипа (санација
оштећења)
Помоћни објекти уз
насипске чуварнице
175 000 000
Реализација
до краја
2014.
Износ (дин)
156 526 475
Реализација
до краја
2014.
Износ (дин)
200 000 000
(износ за
тачке од 1.
до 7.)
Извори
финансир.
18 473 525
Програм
заштите, уређења
и коришћења
пољопривредног
земљишта на
територији АПВ
56 934 000
Општина
Србобран –
суфинансирање
План 2015. пренос
Износ (дин)
Извори
финансир.
200 000 000
(износ за тачке
од 1. до 7.)
Програм
заштите, уређења
и коришћења
пољопривредног
земљишта на
територији АПВ
План 2015.
Износ (дин)
Водни објекти
Регионални системи и
други водни објекти
175 000 000
пренос из ранијих година
план 2015.
СВЕ УКУПНО
План 2015. пренос
Износ (дин)
Извори
финансир.
Програм
заштите, уређења
и коришћења
пољопривредног
земљишта на
територији АПВ
299 426 979
175 000 000
474 426 979
25
4.9.
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ
Управљање водопривредним системима захтева стално улагање у изградњу и реконструкцију
водних објеката.
У току су активности на почетку имплементације Програма изградње система за наводњавање
преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд). У
програм су пријављени следећи пројекти:
Табела. Инвестиције у водопривреди
Програм 2015.
Износ (дин)
ПРОЈЕКАТ
1
Регионални подсистем “Кикинда”
281 559 967
2
Регионални подсистем “Нова Црња – Житиште”
38 331 963
3
ЦС”Калоча” (I фазa 1100ха)
91 000 000
4
Регионални подсистем “Кула – Мали Иђош”
42 633 676
5
Регионални подсистем “Тиса – Палић”
612 034 437
6
Двонаменски систем “Јегричка” – изградња ЦС
84 619 889
7
Двонаменски систем “Песир” – изградња ЦС
66 377 835
8
Двонаменски систем “Речеј “
20 512 522
9
Двонаменски систем “Јанков мост I и II “
18 645 361
10
Двонаменски систем “Итебеј I”
31 433 505
11
Двонаменски систем “Међа”
18 994 749
СВЕ УКУПНО
4.10.
Извори финансир.
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде
1 306 143 904
ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ И
ПРОЈЕКТИ СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ФОНДОВА ЕУ
Табелa: Планирана средства за пројектну документацију, студије и ЕУ пројекте
ПРОЈЕКТИ
ИЗНОС
ИЗВОР
9 600 000
Фонд за воде
технички сектор
68 760 000
Фонд за воде
ХсДТД
12 840 000
Фонд за воде
Припрема
пројектне
документације,
студијско-истраживачки рад
1
2
Развојни (студијско-истраживачки) пројекти
Трошкови израде пројектне документације,
планске документације и прибављање услова и
сагласности
УКУПНО
91 200 000
26
3
Пројекти прекограничне сарадње
ЕУ пројекти (ЕNОRASIS)
УКУПНО
7 200 000
сопствена средства
300 000
сопствена средства
7 500 000
У оквиру своје делатности и на основу карактера, Служба за развој планира и реализује
израду студија и пројеката од општег интреса за Покрајину , и сагледава проблематику од општег
инреса за државу.
У Сектору за развој припремљен је план активности којi ће се реализовати током 2015. године
у циљу покретања развојних пројеката, израде пројектне документације и учешћа на конкурсима за
средства донација из ЕУ.
4.10.1. ПРОЈЕКТI СУФИНАНСИРАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ
4.10.1.1. ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
Уредбом Европског савета од 2006.г успостављен је јединствен инструмент за
предпиступну помоћ - ИПА (Инструмент фор Пре-Ассистанце–ИПА) као оквир за пружање спољне
помоћи који је замишљен да на путу приближавања Унији подржи земље –кандидате, као и оне које
очекују да ће у скоријој будућности то постати. (Статус кандидата за чланство у Европској унији)
Компоненте инструмента претприступне помоћи – ИПА су помоћ транзицији и изградњи
институција, прекогранична сарадња, регионални развој и рурални развој у оквиру којих је ЈВП
препознало свој интрес и спроводи активности од 2006 године на реализацији донација, односно
коришћења ових фондова.
У првом кварталу 2015. године се очекује позив за пријаву пројеката, наставак ИПА програма
прекограничне сарадње – ИПА 2, (Мађарска, Румунија и Хрватска), за које постоје припремљени
предлози пројеката чији је циљ решавање акутних проблема у области управљања водама.

У оквиру прекограничне сарадње са Хрватском припремљени су предлози пројеката
чији циљеви су: идентификација границом пресеченог водотока-река Босут, унапређење
управљања заштићеним подручјима (Горње Подунавље), заштита објеката индустријске
баштине (водопривредних објеката), израда карата за идентификацију површина за
ретензије.

У оквиру прекограничне сарадње са Мађарском припремљен је предлози пројеката
чији циљеви су развој водоснабдевања у сливу Дунава и Тисе, унапређење одбране од
поплаве и леда, мониторинг и успостављање осматрање и рано обавешавање.

У оквиру прекограничне сарадње са Румунијом припремљени су предлози пројеката
чији циљеви су унапређење система мониторинга, предвиђања и скупљање података на
границом пресечених водотока као и побољшање режима протока (Златица, Пловни Бегеј,
Тамиш, Караш и Нера).
Укупне вредности активности планираних за 2015-ту годину приказане су у табели у
наставку.
Табела 1. Планирана средства за учешће у програмима прекограничне сарадње
Програм
Активности у 2015.
1.
Србија - Хрватска
2.400.000
2.
Србија – Мађарска
2.400.000
3.
Србија - Румунија
Укупно:
2.400.000
7.200.000
27
4.10.1.2. СТРАТЕШКИ
ДОНАЦИЈА ЕУ
ПРОЈЕКТИ
СУФИНАНСИРАНИ
СРЕДСТВИМА
ИЗ
У сарадњи са партнерима из Мађарске припремљени су и пријављени предлози стратешких
пројеката за суфинасирање средствима из донација ЕУ.
Пројекат реконструкције старе бродске преводнице Бездан и уставе Шебешфок обухватиће
радове који ће бити изведени на основу претходно припремљене пројектне документације. Пројектна
документација за реконструкцију уставе Шебешфок израђена је у оквиру пројекта „Reconstruction
Planning of Baja Bezdan Canal“ (HU SRB-0901/121/002 – RPBBC), из другог позива ИПА програма
прекограничне сарадње Мађарска – Србија.
Пројекат Снабдевање водом и развој инфраструктуре на сливном подручју Тисе и границом
пресечених водотока – WASIDCA, обухватиће низ активности које имају за циљ развој каналске
мреже за наводњавање чиме ће се створити додатне могућности за подстицање регионалног развоја,
развоја привреде и повећање запослености, подићи ниво поузданости у одбрани од поплава и
створити услови за постизање доброг еколошког статуса у складу са Оквирном директивом ЕУ о
водама. Такође, реализација активности предвиђених пројектом снизиће ризик екстремних ситуација
за воде и подићи ефикасност газдовања водама. Задржавање вишкова воде на подручју унапредиће
пољопривреду и побољшати услове живота локалног становништва.
Реализација Стратешких пројекта који су препознати и подржани од стране Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарствио, се финансирају према законским
могућностима, а реализује их ЈВП „Воде Војводине“ јединствено за целу Покрајину. На тај начин се
усклађују потребе и интреси корисника и стварају услови за складан развој ове делатности за живот,
привређивање и развој Покрајине.
Укупна сума предвиђена за реализацију оба пројекта у 2015.год. (табела 2.) је 240 милиона
динара.(планирано време реализације пројата је 5 година). Изузетно је важно напоменути да ће 85%
од ове количине новца бити рефундирано од стране програма донације, док свега 15% остаје
сопствено учешће ЈВП-а.
Табела 2. Стратешки пројекти суфинансирани средствима донација ЕУ
1.
2.
Земља
Пројекат
партнер
Мађарска Реконструкција старе бродске преводнице
Бездан и уставе Шебешфок
Мађарска Снабдевање водом и развој инфраструктуре на
сливном
подручју границом пресечених водотока WASIDCA
Укупно:
Активности у 2015.
84.000.000
156.000.000
240.000.000
4.10.1.3. НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ
СРЕДСТВИМА ЕУ
У оквиру пројекта ЕNORASIS (ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the
Combined uSe and Integration of High Precision Satelite Data, Advanced Modelling, Process Control and
Business Innovation – Оптимизација управљања наводњавањем у складу са захтевима природног
окружења и комбинованом употребом и интеграцијом сателитских информација високе прецизности,
напредних техника моделирања, контроле процеса и иновација у пословању), који се реализује у
периоду 01.01.2012 – 31.12.2014., ЈВП „Воде Војводине“ је обавезно да по завршетку пројекта обави
активности дисеминације резултата пројекта. Планирано је да се ове активности изведу у првој
половини 2015-те године, а средства потребна за њихову реализацију износе 300.000 РСД.
28
4.10.2. РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА
У складу са Закон о јавним предузећима и Законом о водама потребно је израдити стратешка
документа у области управљања водама и водним објектима.
Табела 3. Стратешка документа у складу са Законом о водама
Пројекат
1.
План управљања водама за водно подручје Бачка и Банат
2.
План управљања водама за водно подручје Срем
3.
5.
Стратешка процена утицаја на животну средину за план управљања водама за
водно подручје „Бачка и Банат“
Стратешка процена утицаја на животну средину за план управљања водама за
водно подручје „Срем“
Планови управљања ризицима од поплава за водно подручје „Бачка и Банат“
6.
Планови управљања ризицима од поплава за водно подручје „Срем“
7.
Израда карата угрожености од поплава за поплавна подручја
8.
Израда карата ризика од поплава за поплавна подручја
9.
Успостављање и вођење водног информационог система за ЈВП „Воде
Војводине“
4.
Имајући у виду њихов значај, реализација ових пројеката (развојни пројекти и стратешка
документа), ће се финансирати из средстава Фонда за воде. За ову сврху планирана су средства у
висини од 9 600 000 РСД. Реализацијом активности створиће се основе и услови за задовољавање
потреба и интереса корисника и услови за равномеран и интегрисан развој делатности у циљу
подизања животног стандарда и подстицања привредног развоја АПВ.
4.10.3. ОДРЖАВАЊЕ ArcGIS СОФТВЕРА И ИЗРАДА Wеб GIS АПЛИКАЦИЈЕ
Како пакет софтвера ArcGIS који је у оперативној употреби у ЈВП није одржаван од тренутка
набавке, иако је по уговору са добављачем одржавање на годишњем нивоу уговорено. За даље
коришћење и одржавање пакета до 31.12.2015. године, са преласком на ArcGIS 10 верзију, неопходно
је извршити плаћање обавеза из претходног периода у износу од 7.320.000 РСД.
Овај пакет чине:

ArcGIS for Server Enterprise Standard Up to Four Cores – 1 ком. (ArcGIS сервер)

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use – 1 ком. (просторна анализа –
екстензија)

ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use – 1 ком. (3Д анализа – екстензија)

ArcGIS Data Interoperability for Desktop Concurrent Use – 1 ком.

ArcGIS fоr Desktop Standard Concurent Use License – 2 ком. (Aрц Eдитор)

ArcGIS for Desktop Basic Concurent Use License – 1 ком. (Arc View)
Планиран је износ од 2.400.000 РСД за израду Web GIS апликације за креирање, допуну,
едитовање и ажурирање података о водопривредним објектима, односно вођење катастра
водопривредних објеката, што је законска обавеза ЈВП.
29
4.11. АКТИВНОСТИ У МЕЂУДРЖАВНОЈ САРАДЊИ
Реализација планираних активности у међудржавној сарадњи у 2015. години не зависи само
од става Републике Србије него и од става суседних држава по питањима која се реашавају у оквиру
међународне сарадње у области вода. Најзначајнији послови које ЈВП планира да реализује у оквиру
међународне сарадње у области вода у 2015. години су: реализација на састанцима радних група или
поткомисија или на заседањима мешовитих међудржавних комисија, преузетих обавеза по
билатералним споразумима или на заседањима међудржавних комисија у оквиру билатералне
сарадње са Мађарском и Румунијом, рад стручњака из ЈВП и водопривредних предузећа на редовним
јесењим прегледима стања одбрамбених линија са Мађарском и Румунијом, трилатерални састанак
српских, мађарских и хрватских централних и локалних органа за везу ради припреме за одбрану од
леда на Дунаву, за зиму 2015/2016. године. По налозима државних органа стручњаци ЈВП ће
реализовати и друге активности у билатералној и мултилатералној сарадњи као и све потребне
активности у случају ванредних ситуација на прекограничним водотоцима.
Истичемо да је услов за реализацију планираних послова у 2015. години, да ЈВП закључи
одговарајући уговор за послове међународне сарадње, односно да се обезбеде и уговором ставе на
располагање ЈВП ''Воде Војводине'' потребна финансијска средства за реализацију послова
међународне сарадње у 2015. години.
Прелиминарну процену потребних средстава за реализацију активности у међудржавној
сарадњи по позицијама, како следи:
1. Праћење, организација и синхронизација активности стручњака ЈВП, Агенције за заштиту
животну средину, Републичког хидрометеоролошког завода, надлежних водопривредних
предузећа и институције која треба да врши испитивање промене радиоактивности
екосистема реке Дунаву оквиру водопривредне сарадње са Мађарском у јединствен систем
испуњавања међудржавних обавеза за потребе ресорног Министарства у 2015. години.
Предвиђено за реализацију на овој позицији: 7,000,000 динара
2. Планирани послови (састанци) у билатералној водопривредној сарадњи са суседним
државама и део послова мултилатералне сарадње у 2015. години које реализују ЈВП „Воде
Војводине“.
Предвиђено за реализацију на овој позицији: 12,500,000 динара
3. Процењени трошкови превођења у 2015. години.
Предвиђено за реализацију на овој позицији: 500,000 динара
Прелиминарна процењена средства за реализацију и уговарање планираних послова у 2015.
години на позицији Међународна сарадња износе: 20.000.000 динара.
Уколико се планирани послови благовремено уговоре, ЈВП ће настојати да их реализује у
највећој могућој мери. Уколико се у 2015. години не стекну услови за уговарање послова
међународне сарадње, имајући у виду обавезе ЈВП утврђене Одлуком Скупштине Аутономне
Покрајине Војводине о оснивању ЈВП ''Воде Војводине'' из 2013. године, одредбе важећих
међудржавних споразума и обавезе по Закону о водама у вези реализације послова међународне
сарадње, ЈВП ће настојати да у мери у којој то буде могуће, са суседним државама реализује само
неопходане послове међународне сарадње, којима би се обезбедили минимално потребни услови за
управљање водама на водним подручјима Срем, Банат и Бачка.
30
4.12.
ХАВАРИЈСКА ЗАГАЂЕЊА
Спровођење Оперативног плана за предузимање мера и радова за спречавање и санацију
хаваријских загађења, односно спровођење планом предвиђених појединачних мера са крајњим
циљем заштите водотокова од хаваријских загађења насталих у акцидентним ситуацијама.
У случају потребе ангажују се специјализована предузећа на предузимању мера и радова, а у
складу са ценовником. Цене нису формиране на основу калкулација већ су преузете од ЈВП
„Србијаводе“Београд. За ову намену се планом предвиђа 5 мил. динара.
Израда и спровођење Оперативног плана је законска обавеза, а примењује се за цело подручје
Војводине.
Наставља се спровођење Акционог плана за заштиту магистралног канала Хс ДТД Врбас-Бечеј
4.13.
ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
Покр. секретаријат за
Извори финансирања:
урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине
сопствена
средства
средства
општине
1 350 000
1
Парк природе Јегричка
1 100 000
428 000
2
Парк природе Бељанска Бара
1 400 000
858 000
3
Храст Лужњак у дворишту ЦС Кумане
4
Вода за живот
390 000
1 200 000
СВЕ УКУПНО
2 500 000
2 876 000
1 350 000
4.13.1. ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“
У циљу постизања бољег еколошког статуса и водног режима у водотоку Јегричка, 2015. године
се финансирањем из буџета Општине Жабаљ планира измуљивање код Госпођинаца. Након ових
активности ће уследити уређење приобаља које ће локално становништво користити за одмор и
рекреацију. Вредност извођења радова је 1.350.000,00 динара.
Изградња дрвене едукативне стазе на простору Парка природе „Јегричка“ у близини
информативног центра, чији се наставак планира следеће године, допринеће да ово заштићено
подручје постане атрактивније и интересантније за посетиоце. Средства за ову намену, у износу од
1.100.000,00 динара, биће издвојена из АПВ (Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине).
Према члану 15. став 1. тачка 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл.
гласник РС“ бр.128/2014) у обавези смо као управљачи заштићеног подручја Парк природе
„Јегричка“ да за сваку годину израђујемо годишњи програм управљања рибарским подручјем. За
услугу израде Годишњег програма управљања рибарским подручјем ПП “Јегричка” за 2015. годину
биће издвојено 170.000,00 динара из средстава ЈВП. Такође, у складу са законским обавезама, а у
циљу побољшања стања фауне риба риболовног подручја ПП “Јегричка”, за 2015. годину се планира
порибљавање са 600 кг једногодишње шаранске млађи из средстава ЈВП (258.000,00 динара).
Од значаја је напоменути да ће развој и заштита Парка природе „Јегричка“ и у 2015. години, бити
усмерена на даљу реализацију IPA пројекта, чиме се путем прекограничне сарадање са земљама у
окружењу, указује могућност финансирања значајних активности којима ће се постићи бољи
еколошки статус овог заштићеног подручја .
Укупно, за све наведене активности од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, обезбедиће се финансијска средства у износу од 1.100.000,00 динара.
31
4.13.2. ПАРК ПРИРОДЕ „БЕЉАНСКА БАРА“
Након реализације радова на измуљењу, на простору III степена заштите у Парку природе
„Бељанска бара“, реализоваће се изградња шетно-бициклистичке стазе из буџета Општине Србобран.
Такође, на овом локалитету се планира уређење пунктова за одмор за љубитеље природе,
постављањем дрвених елемената и информација о заштићеном подручју. Средства за постављање
дрвених елемената у износу од 1.100.000,00 динара биће издвојена из средстава АПВ (Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине).
У циљу популаризације и приближавања особености заштићеног подручја како локалном
становништву, тако и циљним групама (ученици основних и средњих школа, студенти) неопходно је
штампањe георафско-туристичке карте ПП "Бељанска бара". За ову намену обезбедиће се из
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 300.000,00 дин.
С обзиром да је Управни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на седници 30.12.2013. године донео
Одлуку о проглашењу рибарског подручја на риболовним водама Парка природе “Бељанска бара“, а
да смо као управљачи овим заштићеним подручјем дужни да најкасније у року од годину дана од
дана доношења ове одлуке, донесемо Програм управљања овим рибарским подручјем за период од
10 година, за 2015. год. предвиђају се средства у износу од 290.000,00 динара за израду Програма
управљања рибарским подручјем Парка природе „Бељанска бара“ за период 2015-2025. година. Извор
финансирања биће ЈВП.
У циљу побољшања стања фауне риба на простору ПП "Бељанска бара , у 2015. години,
предвиђа се порибљавање са 600 кг једногодишње шаранске млађи. За ову намену из средстава ЈВП
треба издвојити 256.000,00 динара. Ради унапређења рада чуварске службе овог заштићеног подручја
и спровођења ефикасније заштите, у 2015. години из Фонда за воде предвиђена је набавка
пластичног чамца у вредности од 312.000,00 дин.
Укупно, за све наведене активности од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, обезбедиће се финансијска средства у износу од 1.400.000,00 динара.
4.13.3. СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК У ДВОРИШТУ
СТАНИЦЕ КОД КУМАНА“
ЦРПНЕ
На споменику природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ наредне године
планирано је спровођење радова на санацији стабла и то пре свега орезивање сувих и оштећених
грана и превентивно подупирање критичних грана у његовој крошњи. За ову намену финансијским
планом за 2015. годину предвиђено је 390.000,00 динара, из извора ЈВП (Финансирање из сече дрвета
на пању).
4.13.4. ПРОЈЕКАТ „ВОДА ЗА ЖИВОТ“
Реализација пројекта „Вода за живот“ наставиће се и 2015. године, а за њега ће се издвојити из
сопствених средстава (од продаје риболовачких дозвола), финансијска средства у износу од
1.200.000,00 динара.
Циљ овог пројекта је уређење обала и побољшање одрживог коришћења водних ресурса на
територији Војводине. У сарадњи са удружењима за рекреативни риболов и са локалним
самоуправама, наставиће се са уређењем обала канала, израдом и монтажом дрвених елеменатамобилијара (дрвене клупе и столови, сунцобрани, салетле и инфо-табле), као и постављање
пецарошких места и за лица са инвалидитетом.
Укупно, за наведене активности из сопствених средстава треба обезбедити 1.200.000,00 динара.
32
4.14. РИБАРСТВО
Део рибарског подручја који је Решењем покрајинског секретара за пољопривреду,
водопривреду и шумарство број: 104-324-00022/2007-02- Р1 од 27. децембра 2007. године, и
Уговора о условима уступања на коришћења дела рибарског подручја “Србија-Војводина” број 104324-00022/2007-02-У1 од 24.01.2008. године уступљен на коришћење ЈВП “Воде Војводине” из
Новог Сада на период од 01. 01.2008. до 31. 12. 2012. године, Анекса II Уговора о условима
уступања на коришћења рибарског подручја “Србија-Војводина” број 130-501-2436/2012-02-од 24.
12. 2013. године и Уговора о привременом уступању рибарског подручја“Србија-Војводина” број
130-501-2421/2013-04 од 29. 01. 2014. године уступљен на коришћење на период од 01. 01.2014. до
31. 12. 2014. године
Риболовне воде уступљеног дела рибарског подручја чине:





леви део корита реке Дунав са плавним теренима од 1366 км до 1297 км,
канали Хидросистемом ДТД,
канали за одводњавање на територији АП Војводине,
хидроекосистеми Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Караш, Нера, Плазовић, Чик,
Кудош, Шаркудин, друге мање водоакумулација, природна и вештачка језера и мање баре на
подручју АП Војводине.
белоцркванска језера
Део рибарског подручја који је Уговором о уступању дела рибарског подручја“СрбијаВојводина” на период од 10 година број 130-501-2448/2013-04 од 31. 01. 2014. године уступљен на
коришћење на период од 01. 01.2014. до 31. 12. 2023. године
Риболовне воде уступљеног дела рибарског подручја чине:

река Криваја и водоакумулација Велебит
Уговором о условима уступања на коришћење рибарског подручја „Србија-Војводина“ ЈВП
„Воде Војводине“ се обавезало да ће део рибарског подручја користити за спортски и привредни
риболов, а у складу са Законом и прописима из области рибарства и одредбама уговора. Сходно томе
ЈВП је у обавези да донесе програм управљања рибарским подручјем а у складу са њим и годишњи
програм управљања рибарским подручјем, организује рекреативни и привредни риболов, прати стање
риболовних вода, одржава најповољнију структуру рибљег фонда, предузме превентивне и
репресивне мере ради заштите рибљег фонда код ловокрађе, криволова,спровођења ловостаја и
спречавања загађења риболовних вода, примењује научно-истраживачке радове у области рибарства,
организује и опреми рибочуварску службу, обележи рибарско подручје, успостави сарадњу са
осталим корисницима рибарских родручја и надлежни секретаријатом.
Финансијска средства за спровођење средњорочног програма унапређења рибарства на делу
рибарског подручја „Србија-Војводина“ обезбеђу се из два извора:
1) продајом дозвола за рекреативни и привредни риболов. Процењени износ за 2015 годину
износи 52.055.000,00 динара док би по одбитку накнаде 5.343.250,00 динара - и ПДВ а (20%)
8.675.833,00 динара укупан приход износио 38.035.917,00 динара.
2) делом из средстава које Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине путем конкурса додељеује за додатно опремање рибочуварске службе,
ревитализцију риболовних вода и порибљавање. Планирани износ је до 1.900.000,00 динара што би
по одбитку ПДВ (20%, oдносно 10% за рибљу млађ) 278.789,00 динара укупан приход износио
1.621.211,00 динара.
Са тако оствареним финансијским средствима треба покрити трошкове спровођења програма
управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе, (лична примања и опрема),
33
оджавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника рибарског подручја,
трошкове порибљавања, израде програм управљања рибарским подручјем и годишњег програма
управљања рибарским подручјем и итд.
Процена прихода вршена је на основу дела рибарског подручја које ЈВП тренутно користи
односно по Уговору о условима уступања дела рибарског подручја који истиче 31.12.2014.године и
тренутно важећих цена дозвола. Конкурс за доделу дела рибарског подручја за наредни период није
расписан и није познато који ће део рибарског подручја користити ЈВП у 2015. години, као ни цене
дозвола за рекреативни риболов које прописује надлежно Министарство, те стога не могу прецизно
да се планирају ни приходи.
4.15. ГАЗДОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА
Делатност Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката у 2015.години
одвијаће се, већим делом, кроз пружање услуга, у поступку издавања водних аката, сходно (чл.113.127.) Закону о водама (Службени гласник РС, број 30/10 и 93/12), Правилнику о садржини и обрасцу
захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова
(Службени гласник РС број 74/10 и 116/12) и другим важећим законима и прописима, као и кроз
обављање надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја
на водне објекте и водни режим.
Средства која ће се прикупити наплатом трошкова од пружених услуга, кроз делатност
службе, у 2015.години, износиће око 25 милиона динара, а иста ће се користити за покриће трошкова
начињених у поступцима издавања водних аката и обављању стручног надзора. Висина трошка
утврђује се у зависности од сложености објекта (радова) чија се изградња (извођење) планира,
његовог могућег утицаја на водне објекте, квалитет и квантитет подземних и површинских вода , као
и цене часа рада запослених на обради захтева, броја часова неопходних за поступање по сваком
појединачном захтеву и осталих трошкова насталих у поступку.
Обзиром на тренутно неповољне тржишно-економске услове, захтеви који се односе на
израду планске документације (регионални, просторни планови, планови инфраструктурних
коридора, планови подручја посебне намене и сл.), иако великог обима и сложености, решаваће се
без надокнаде трошкова.
Средства прикупљена наплатом трошкова улагаће се у припрему потребних подлога, израду
неоходних студија, израду и ажурирање катастра водних објеката (теренско скупљање и ажурирање
података), одласке на терен (трошкови, горива и сл.), трошкове администрације, за сервисирање и
набавку потребног материјала и опреме (рачунара, скенера, фотокопира и сл.), као и за припрему
подлога за наплату накнада за коришћење водног добра, у складу са важећом Уредбом РС (геодетско
снимање, очитавање мерних уређаја, осматрање и сл.).
С тим у вези, служба ће активно учествовати прикупљању података неопходних за вођење
евиденције о експлоатацији речних наноса (контрола локације експлоатационог поља, врсте,
количине и начина експлоатације речних наноса), односно провери података које правна лица
(предузетници) достављају надлежном покрајинском органу и ЈВП „Воде Војводине“. За ове сврхе
обезбедиће се финансијска средста у износу од четири (4) милиона динара.
На основу годишњег уговора између ЈВП и подручних планских водопривредних предузећа
(ВП), један део наплаћених средстава, прослеђује се ВП-има, по основу учествовања у изради
подлога у поступку издавања Мишљења у поступку издавања водних услова и Извештаја о
спремности објекта за издавање водне дозволе, у висини од 30% од остварених средстава по том
основу, као и да за обављање стручног надзора над изградњом објеката, односно извођењем радова са
становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте, у висини од 70% од остварених
средстава по том основу.
34
Како су Законом о водама, јединицама локалне самоуправе, поверене надлежности у вези са
издавањем водних аката, при чему у већини општина нису формирани кадровски оспособљени
органи надлежни за послове водопривреде, служба ће и даље обављати контролу техничке
документације, односно давати Стручно мишљење локалној самоуправи.
Рад службе, у наредном периоду, има за циљ да укупно газдовање водама подигне на виши
ниво, обавештавањем јавности о водопривредним потребама, придобијањем јавности за одређена
решења и финансирања, као и побољшањем квалитета услуга кроз успостављање стандарда,
процедура и обезбеђивања јавности рада.
У том смислу служба ће учествовати у: изради подлога и планова за унапређење интегралног
управљања водама (чл.24. Закона о водама) у циљу унапређење водног режима, обезбеђивања
потребних количина вода захтеваног квалитета за различите намене, заштиту вода од загађивања и
заштиту од штетног дејства вода, а у складу са начелима из Закона о водама (начелу одрживог
развоја, начелу целовитости, начелу јединства водног система, начелу обезбеђивања заштите од
штетног дејства вода , начелу „корисник плаћа” , начелу „загађивач плаћа” , начелу учешћа јавности
и начелу уважавања најбољих доступних техника, (чл. 25. Закона о водама)....; изради, праћењу и
одржавању биланса вода (подземних и површинских); изради и вођењу водних катастара ((чл. 131.
Закона о водама, катастар водног добра, катастар водних објеката, катастар коришћења вода и
катастар загађивача)), изради ВИС-а (водопривредни информациони систем) и РИС-а (речни
информациони систем), изради и контроли гедетских подлога и радова, послова на одржавању
премера, катастра непокретности...., као и на изради подлога и планова за унапређење коришћења
међународних, међудржавних река.
4.16. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
У Јавном водопривредном предузећу “Воде Војводине” залагањем радника Службе за
информационе технологије урађене су бројне активности како би се реализовао савремени
информациони систем. Савремена информациона решења омогућавају потпуну подршку пословним
функцијама предузећа, како у свакодневном раду, тако и у процесима реинжењеринга и оптимизације
пословних процедура рада. Поједини пословни процеси препознати су као стратешки и они су имали
приоритет приликом дефинисања будућих пројеката у оквиру плана стратешког развоја
информационог система. Тако на пример апликације које покривају обрачуне из различитих домена
омогућиле су једноставан и ефикасан рад запослених, транспарентност обрачуна за запослене и
крајњег корисника, знатне уштеде када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна, али исто
тако и спречиле редудантан унос у службама које учествују у пословним процесима. Основни задатак
који се намеће пред информациони систем у наредном периоду је да се сви подаци потребни за
управљање у ЈВП "Воде Војводине" налазе на једном месту без редудантног уноса у оквиру
јединственог информационог система којем су већ постављени снажни темељи. У том погледу за
следећу годину планиран је наставак интеграције са просторним (ГИС) подацима, како би се
омогућила боља координација са тереном како у погледу управаљања и одржавања водних ресурса,
тако и у погледу веће транспарентности према јавности.
Један од стратешких корака у развоју информационог система је формирање добре
телекомуникационе инфраструктуре и у том смислу препозната је потреба да се уради умрежавање
удаљених радних јединица и водопривредних објеката. У оквиру дефинисаног плана урађено је
умрежавање радних јединица и појединих водопривредних објеката. Поред тога да би се обезбедило
боље функционисање и искоришћеност постојеће локалне мреже у централи потребно је у 2015.
години обезбедити средства за куповину одређене активне мрежне опреме, пошто је пасивна оптичка
инфраструктура већ урађена. Развој информационог система ЈВП Воде Војводине условио је и
потребу за умрежавање водопривредних предузећа у 2015. години, како би се омогућила
аутоматизација појединих пословних процеса пошто су за њих створени сви услови.
35
Након успешно извршене имплементације софтвера (VMWare) који је омогућио потпуну
виртуелизацију сервера, током 2014. године урађена је виртуализација извесног броја десктоп
рачунара кроз виртуализацију апликација. Имплементација која је у току требало би да докаже
оправданост улагања као што је то био случај и са увођењем виртуелизације сервера, тако да се за
наредну годину планира наставак виртуелизације десктопова (апликација).
Сталан развој информационих технологија условио је потребу да се у 2015. години крене у
планирање превођења постојећих апликативних решења на неки други развојни алат при чему ће се
водити рачуна не само о технолошким већ и финансијским параметрима. Приликом овог посла биће
вођено рачуна да се превођење изврши тако да крајњи корисници апликација не осете да се било
каква промена уопште десила, иако ће се у овом случају само мењати кориснички интерфејс.
Backup података свакако представља једну од стратешких активности у оквиру послова
Службе за информационе технологије, тако да је у току 2014. године покренут поступак за набавку
софтвера који ће обезбедити несметано обављање наведеног посла. Поред наведеног у наредној
години потребно је набавити нови Storage систем. Разлог за то крије се у чињеници да одржавање
постојећег Storage система постаје неисплативо, а потребно је и обезбедити простор за чување
бекапованих података што ће свакако пружити постојећи Storage систем за којег убудуће не би смо
плаћали одржавање.
У плану за 2015. годину је усвајање правилника из области информационих технологија који
треба да обезбеди и заштити информације и имовину предузећа од свих претњи, било интерних или
екстерних, случајних или намерних, кроз успостављање, примену, извршавање, надзирање,
преиспитивање, одржавање и побољшање система управљања сигурношћу информација. Примена
овог правилника је важна за одржавање интегритета информационог система ЈВП „Воде Војводине“
у пружању подршке процесима предузећа, запосленима као и другим заинтересованим странама.
Предходно наведени правилник у себи ће укључивати: политику коришћења електронске поште,
политику коришћења корисничких имена-лозинки и контролу логова, политику контроле приступа,
политику прихватљивог коришћења интернета, политику заштите од малициозног кода и политику
backup-a.
36
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Планирани финансијски показатељи чине саставни део Програма пословања за 2015. годину,
а сачињени су на основу Закона о водама, Закона о јавним предузећима, Закона о рачуноводству,
Закона о Ревизији, Међународних рачуноводствених стандарда, Правилника о контном оквиру за
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике као и Закона о раду, Закона о
буџетском систему, Фискалне стартегије за 2014 годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину и
полазе од планских категорија које су дате у Планираном физичком обиму активности за 2015.
годину.
Табела 5.1. БИЛАНС СТАЊА (план 31.12.2015., кварталне пројекције)
У хиљадама динара
Износ
Група
рачунарачун
ПОЗИЦИЈА
АОП
2
3
1
План
01.01.2015 31.12.2015.
4
План
31.03.2015.
План
30.06.2015.
План
30.09.2015.
План
31.12.2015.
5
6
7
8
АКТИВА
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)
1. Улагања и развој
001
002
003
004
217
34.965.584
30.461
34.748.084
28.961
34.853.584
29.461
34.962.584
30.461
217
34.965.584
30.461
2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права
005
30.461
28.961
29.461
30.461
30.461
3. Гудвил
4. Остала нематеријална имовина
5. Нематеријална имовина у припреми
006
007
008
016
019
6. Аванси за нематеријалну имовину
7. Исправка вредности нематеријалне имовине
009
010
02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
(012+013+014+015+016+017+018+019+020)
011
34.540.821
34.330.821
34.435.821
34.540.821
34.540.821
1. Земљиште
012
2.151.687
2.151.687
2.151.687
2.151.687
2.151.687
2. Грађевински објекти
3. Постројења и опрема
4. Инвестиционе некретнине
5. Остале некретнине, постројења и опрема
6. Постројења, некретнине и опрема у припреми
7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему
Исправка вредности некретнина, постројења и опреме
013
014
015
016
017
018
019
020
29.343.232
1.834.318
29.343.232
1.634.318
29.343.232
1.734.318
29.343.232
1.834.318
29.343.232
1.834.318
5.595
1.205.989
5.595
1.195.989
5.595
1.200.989
5.595
1.205.989
5.595
1.205.989
00
01
010
011 и
012
013
014
015
020 и
021
022
023
024
025
026
027
028
029
03
030 и
031
032
037
038
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)
021
389.571
383.571
383.571
386.571
389.571
1. Шуме и вишегодишњи засади
022
332.670
332.670
332.670
332.670
332.670
2. Основно стадо
3. Биолошка средства у припреми
4. Аванси за биолошка средства
023
024
025
56.901
56.901
56.901
56.901
56.901
04
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 +
028+029+030+031+032+033+034)
026
4.731
4.731
4.731
4.731
4.731
040
041
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица
2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима
027
028
042
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају
029
224
224
224
224
224
043
4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним
лицима у земљи
030
044
5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним
лицима у иностранству
031
045
046
6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству
7. Хартије од вредности које се држе до доспећа
032
033
8. Остали дугорочни финансијски пласмани
034
035
4.507
4.507
4.507
4.507
4.507
VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)
1. Потраживања од повезаних лица
036
2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг
037
3. Потраживања по основу јемства
4. Спорна и сумњива потраживања
5. Остала дугорочна потраживања
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г. OБРТНА ИМОВИНА (043+050)
I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)
1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар
038
039
040
041
042
043
044
411.870
97.730
11.546
476.468
138.530
12.346
464.809
118.697
11.958
448.948
110.298
11.559
411.870
97.730
11.546
2. Недовршена производња и недовршене услуге
045
1.739
1.739
1.739
1.739
1.739
048
05
050 И
051
052 И
053
054
055
056
298
Класа 1
10
11
37
12
13
14
15
Класа 2
(осим
237 и
298)
200
201
202
203
204
205
206
209
21
22
236
(23 осим
236)237
24
27
290
29 осим
290 и
298
88
30
300
301
302
303
304
305
306
309
31
047 И
237
32
3. Готови производи
046
4. Роба
5.Стална срдства намењена продаји
6. Плаћени аванси за залихе и услуге
047
048
049
84.445
124.445
105.000
97.000
84.445
II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
(051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+0
64+065+066)
050
314.140
337.938
346.112
338.650
314.140
1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица
2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица
3. Купци у земњи- остала повезана правна лица
051
052
053
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица
6. Купци у земњи
6. Купци у иностранству
7.Остала потраживања по основу продаје
8. Исправка вредности потраживања од продаје
9. Потраживања из специфичних послова
10. Друга потраживања
11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха
054
055
056
057
058
059
060
061
31.424
45.424
43.000
39.000
31.424
9.016
9.016
9.016
9.016
9.016
270.516
280.314
290.912
287.450
270.516
12. Краткорочни финансијски пласмани
062
13. Готовински еквивалент и готовина
14. Порез на додатну вредност
15. Губитак изнад висине капитала
063
064
065
16. Активна временска разграничења
066
3.184
3.184
3.184
3.184
3.184
Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
067
068
35.382.075
54.000.000
35.228.956
54.000.000
35.322.797
54.000.000
34.415.936
54.000.000
35.382.075
54.000.000
A. KАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102124-139-140)>0
101
31.673.531
31.642.080
31.677.435
31.673.183
31.673.531
I. OСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)
1. Акцијски капитал
2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу
3. Улози
4. Државни капитал
5. Друштвени капитал
6. Задружни удели
7. Емисиона премија
102
103
104
105
106
107
108
109
14.366.385
14.366.385
14.366.385
14.366.385
14.366.385
14.354.224
14.354.224
14.354.224
14.354.224
14.354.224
8. Остали основни капитал
II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
110
111
12.161
217
12.161
217
12.161
217
12.161
217
12.161
217
III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
112
IV. РЕЗЕРВЕ
113
4.111
4.111
4.111
4.111
4.111
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
114
19.215.246
19.215.246
19.215.246
19.215.246
19.215.246
33 осим
330
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ
КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе
33 осим 330)
115
33 осим
330
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ
КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33
осим 330)
116
2.364
2.364
2.364
2.364
2.364
34
340
341
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)
1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА
2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС
117
118
119
120
7.249
6.756
493
6.756
6.756
0
11.153
6.756
4.397
6.901
6.756
145
7.249
6.756
493
35
350
351
Б. ГУБИТАК ( 122+123)
1.Губитак ранијих година
2.Губитак текуће године
В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)
121
122
123
124
1.917.313
1.917.313
1.917.313
1.917.313
1.917.313
1.917.313
1.917.313
1.917.313
64.551
1.948.271
1.917.313
30.958
62.557
61.557
60.506
64.551
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)
1. Резервисања за трошкове у гарантном року
2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства
3. Резервисања за трошкове реструктурирања
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
5. Резервисања за трошкове судских спорова
125
126
127
128
129
130
64.551
62.557
61.557
60.506
64.551
8.848
8.848
8.848
8.848
8.848
25.000
30.000
28.051
25.658
27.051
25.658
26.000
25.658
25.000
30.000
703
330
40
400
401
403
404
405
402 и
409
41
410
411
412
413
414 и
415
416 и
419
498
6. Остала дугорочна резервисања
131
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал
132
133
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима
3. Oбавезе према осталим повезаним правним лицима
4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину
дана
134
135
5. Дугорочни кредити
703
136
137
6. Oбавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе
138
Г. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
139
1.260.264
1.242.615
1.242.615
1.242.615
1.260.264
Д. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)
140
2.283.729
2.281.704
2.314.339
1.439.632
2.383.729
38
42
ОСИМ
427
427
430
431
432
433
434
435
436
439
44,45 и
46
47
48
49 осим
498
89
1. Kраткорочне финансијске обавезе
141
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које
се обуставља
3. Примљени аванси, депозити и кауције
4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи
142
143
144
30.319
30.319
30.319
30.319
30.319
57.442
95.662
87.500
70.000
57.442
5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи
6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи
7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству
8. Добављачи у земљи
9. Добављачи у иностранству
10. Остале обавезе из пословања
145
146
147
148
149
150
11. Остале краткорочне обавезе
151
12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност
13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
152
153
14. Пасивна временска разграничеља
154
2.294.158
2.154.203
2.217.154
1.337.711
2.294.158
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0
E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
155
35.382.075
35.228.956
35.322.797
35.415.936
35.382.075
156
54.000.000
54.000.000
54.000.000
54.000.000
54.000.000
93
93
1.630
87
1.520
1.530
4687
1.580
22
1.630
87
Табела 5.2. БИЛАНС УСПЕХА (план 01.01.-31.12.2015, кварталне пројекције)
у хиљадама динара
Група
рачунарачун
И З Н О С
ПОЗИЦИЈА
АОП
План
01.0131.12.2015.
План
01.0131.03.2015.
План
01.0430.06.2015.
План
01.0730.09.2015.
План
01.1031.12.2015.
2
3
5
6
7
8
9
1
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
60 do 65
60 i 61
600
601
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)>
0
201
II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ
(203+204+205+206+207+208)
202
1.Приход од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту
2.Приход од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту
603
4.Приход од продаје робе осталим повезаниим
правним лицима на иностраном тржишту
206
604
5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
207
605
6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
208
61
III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )
209
64
65
8. Други пословни приходи
611
612
613
614
615
1.384.047
1.153.373
1.153.372
177.456
34.491
53.237
44.364
44.364
177.456
34.491
53.237
44.364
44.364
204
3.Приход од продаје робе осталим повезаниим
правним лицима на домаћем тржишту
610
922.698
203
602
1. Приход од продаје готових производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту
2. Приход од продаје готових производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту
3. Приход од продаје готових производа и услуга
осталим повезаним правним лицима на домаћем
тржишту
4. Приход од продаје готових производа и
услугаосталим повезаним правним лицима на
иностраном тржишту
5.Приход од продаје готових производа и услуга на
домаћем тржишту
6. Приход од продаје готових производа и услуга на
иностраном тржишту
7. Приходи од премија,субвенција, дотација,
донација и сл.
4.613.490
205
210
211
212
213
214
215
216
4.403.034
880.607
1.320.910
1.100.759
1.100.758
217
33.000
6.600
9.900
8.250
8.250
IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 +
223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0
218
4.863.520
1.003.778
1.427.982
1.215.881
1.215.879
50
1. Набавна вредност продате робе
219
62
2. Приходи од активирања учинака и робе
3. Повећање вредности залиха недовршених и
готових производа и недовршених услуга
4. Смањење вредности залиха недовршених и
готових производа и недовршених услуга
221
50 до 55
630
631
51 осим 513
220
222
5. Трошкови материјала
223
50.140
10.028
15.042
12.535
12.535
224
192.024
38.405
57.607
48.006
48.006
52
6. Трошкови горива и енергије
7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних
трошкова
225
621.478
155.370
155.370
155.370
155.368
53
8. Трошкови производних услуга
226
3.371.346
674.269
1.011.403
842.837
842.837
87.500
513
540
541 до 549
55
9. Трошкови амортизације
227
350.000
70.000
105.000
87.500
10. Трошкови дугорочних рзервисања
228
26.000
5.200
7.800
6.500
6.500
11. Нематеријлни трошкови
229
252.532
50.506
75.760
63.133
63.133
39
66
660 и 661
662
663 и 664
665
669
56
560
561
562
563 и564
565
V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) > 0
230
VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0
VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(233+234+235+236+237)
231
250.030
81.080
43.935
62.508
62.507
232
45.510
9.102
13.653
11.378
11.377
1.Финансијски приходи од повезаних лица
233
2. Приходи од камата ( од трећих лица )
3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти
валутне клаузуле
4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних
лица и заједничких аранжмана
234
45.000
9.000
13.500
11.250
11.250
235
500
100
150
125
125
5. Остали финансијски приходи
VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (
239+240+241+242+243+244)
1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима
2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима
3. Расходи камата ( према трећим лицима)
4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти
валутне клаузуле (према трећим лицима)
5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних
лица и заједничких улагања
236
237
10
2
3
3
2
238
200
40
60
50
50
241
100
20
30
25
25
242
100
20
30
25
25
239
240
243
566 и 569
6. Остали финансијски расходи
244
245
45.310
9.062
13.593
11.328
11.327
683 и 685
IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)
X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА
XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА
246
30.000
6.000
9.000
7.500
7.500
247
36.000
7.200
10.800
9.000
9.000
XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА ( 246-247)
248
XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
249
215.800
43.160
64.740
53.950
53.950
900
1.350
1.125
1.125
31.248
145
145
31.248
145
145
87
4.687
22
22
493
26.561
123
123
583 и 585
67 и 68,
осим 683 и
685
57 и 58,
осим 583 и
585
XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ
250
4.500
XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)
251
580
XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)
252
69 - 59
XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ
ПЕРИОДА
253
59 - 69
XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ
ПЕРИОДА
254
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253254)
255
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254253)
256
30.958
580
30.958
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
1. Порески расход периода
257
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА
258
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)
259
E. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)
260
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
261
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ
262
30.958
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
263
2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији
264
40
Табела 5.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
(План 01.01.-31.12.2015, кварталне пројекције)
у хиљадама динара
И З Н О С
ПОЗИЦИЈА
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ
АКТИВНОСТИ
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до
3)
1. Продаја и примљени аванси
АОП
План
01.0131.12.2015.
План
01.0131.03.2015.
План
01.0430.06.2015.
План
01.0730.09.2015.
План
01.1031.12.2015.
401
3.651.287
730.257
1.095.386
912.822
912.822
402
280.000
56.000
84.000
70.000
70.000
2. Примљене камате из пословних активности
403
20.000
4.000
6.000
5.000
5.000
3. Остали приливи из редовног пословања
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до
5)
1. Исплате добављачима и дати аванси
404
3.351.287
670.257
1005.386
837.822
837.822
405
3.548.683
710.531
1.053.913
885.409
898.831
406
2.902.145
581.223
859.952
723.774
737.196
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи
407
621.478
124.296
186.443
155.370
155.370
3. Плаћене камате
408
60
12
18
15
15
4. Порез на добитак
409
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ
АКТИВНОСТИ (I-II)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ
АКТИВНОСТИ (II-I)
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРАЊА
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1
до 5)
1. Продаја акција и удела (нето приливи)
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме и биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)
410
25.000
5.000
7.500
6.250
6.250
102.604
19.727
41.473
27.413
13.911
600
600
600
600
124.000
31.000
31.000
31.000
31.000
124.000
31.000
31.000
31.000
31.000
123.400
30.400
31.000
31.000
31.000
411
412
413
414
415
416
4. Примљене камате из активности инвестирања
417
5. Примљене дивиденде
II. Остали одливи готовине из активности
инвестирања (1 до 3)
1. Куповина акција и удела (нето одливи)
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме и биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРАЊА (II-I)
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊА
I Прилив готовине из активности финансирања (1
до 3)
1. Увећање основног капитала
418
419
420
421
422
423
424
425
426
2. Дугорочни кредити (нето приливи)
427
3. Краткорочни кредити (нето приливи)
428
4. Остале дугорочне обавезе
429
5. Остале краткорочне обавезе
II. Одлив готовине из активности финансирања (1
до 4)
1. Откуп сопствених акција и удела
430
2. Дугорочни кредити (одливи)
433
3. Краткорочни кредити (одливи)
434
4. Остале обавезе (одлив)
435
3. Финансијски лизинг
436
4. Исплаћене дивиденде
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊА (II-I)
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)
437
440
3.651.887
730.857
1.095.386
912.822
912.822
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)
441
3.672.683
741.531
1.084.913
916.409
929.831
20.796
10.673
3.587
17.009
431
432
438
439
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)
442
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)
443
10.473
41
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ
ПЕРИОДА
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ
ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)
444
290.912
290.912
280.314
290.912
287.450
500
100
150
150
100
100
25
25
25
25
270.516
280.314
290.912
287.450
270.516
445
446
447
Табела 5.4 СУБВЕНЦИЈЕ (план 01.01.-31.12.2015, кварталне пројекције)
Редни
број
ИЗВОР СРЕДСТАВА /
НАМЕНА
01.0131.12.2014
година
01.0131.12.2015
година
01.0131.03.2015
година
01.0430.06.2015
година
01.0730.09.2015
година
У динарима
01.1031.12.2015
година
1.
Планирано
3.607.486.000
4.247.215.000
849.443.000
1.274.165.000
1.274.165.000
849.442.000
2.
Уговорено
3.607.486.000
4.247.215.000
849.443.000
1.274.165.000
1.274.165.000
849.442.000
3.
Повучено
2.880.270.000
4.247.215.000
849.443.000
1.274.165.000
1.274.165.000
849.442.000
1.
УКУПНО
ИЗВОР СРЕДСТАВА /
НАМЕНА
Планирано
2.
Уговорено
3.
Повучено
УКУПНО
42
5.1. ПРИХОДИ
Према МРС 18 приход је бруто прилив економских користи у одређеном периоду, који се
остварују из редовних активности предузећа, када ови приливи доводе до повећања сопственог
капитала.
Укупно планирани приходи за 2015. годину износе 4.904.800.000,00 динара:
Пословни приходи.................................................. 4.613.490.000,00 дин.
Финансијски приходи...................................................45.510.000,00 дин.
Остали приходи
..................................................... 245.800.000,00 дин.
5.1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Пословни приходи обухватају приходе од посебних услуга, приходе од продаје производа и
услуга, повећања вредности залиха, приходе од премија, субвенција, дотација и донација као и
приходе од условљених донација.
Приходи од накнада. Доношењем новог Закона о водама (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2010.) од
1. јануара 2011. престале су да важе одредбе члана 99 до 107 (поглавље бр. IX , финансирање
водопривредне делатности) старог закона, а ступиле су на снагу одредбе чл. 150 до 195 (поглавље бр.
IX , финансирање управљања водама). Овим одредбама новог Закона прописани су послови од
општег интереса у области управљања водама, извори средстава за њихово финансирање, обрачун и
плаћање водних накнада као и оснивање буџетских фондова за воде.
Најзначајнија промена која директно утиче на резултат пословања предузећа је да накнада за
одводњавање, накнада за коришћење водних објеката и накнада за коришћење водног земљишта нису
више приход јавног водопривредног предузећа, него су све накнаде за воде јавни приход.
На основу члана 192 Закона, јавном водопривредном предузећу су поверени послови
обрачуна и задужења набројаних накнада а наплаћена средства се евидентирају на рачунима јавних
прихода и чине средства Буџетског покрајинског фонда, која се користе за финансирање послова од
општег интереса на територији АПВ, у складу са годишњим програмом коришћења средстава који
доноси Влада АПВ. Наплаћена средства од накнада, на основу уговора са Покрајинским
секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство преносе се на рачун предузећа за
извршење послова од општег интереса према позицијама садржаним у програму пословања ЈВП.
До 2011. године приход од накнада чинила су:
1.издата решења о утврђеној висини накнада обвезницима;
2.наплаћена накнада за одводњавање од физичких лица за која је решење издала пореска
управа и
3.обрачуната камата за доспеле а ненаплаћене обавеза;
4.наплаћена потраживања од накнада која су у претходном периоду отписана индиректним
путем као ненаплатива.
Правна лица и Пореска управа која обрачунава накнаде за одводњавање од физичких лица
уплаћују накнаде које нису измирене закључно са 2010. годином на рачун ЈВП Воде Војводине.
Процена је да ће се од физичких лица наплатити из претходног периода 88.500.000,00 динара.
43
Приходе од посебних услуга чине приходи остварени од прикупљања података и утврђивања
техничких услова за потребе поступка доношења водних аката и послова надзора, односно провере
испуњености услова из издатих водних услова, сагласности, дозвола и потврда, планирани су у
висини од 25.000.000,00 динара.
Приходи од продаје производа и услуга чине приходи остварени продајом дрвета, траве,
трске, песка, земље, рибе као и риболовних дозвола и накнада за коришћење заштићеног подручја
Парк природе “Јегричка“ и планирани су у висини 63.956.000,00 динара.
Приходи од премија, субвенција, дотација и донација обухватају приходе од државних
органа, а по основу државних додељивања у облику преноса средстава предузећу по основу прошлих
или будућих испуњења одређених услова који се односе на пословање предузећа. Државна
додељивања признају се као приход у периоду који је потребан да се они повежу са припадајућим
трошковима (приходовни приступ сходно МРС 20 став 7).
Табела: преглед прихода по изворима у 2014. и 2015. год.
ИЗВОР
Суфинансирање
Из буџета РС
Из Фонда за воде АПВ
Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта из буџета
АПВ
а) редовно одржавање заштитних објеката
б) припрема пројектне документације,студијско-истраживачки
рад,решавање имовинско-правних односа
в) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта у
2015. години
г) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта у
2014. години
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине
Буџет АПВ
Фонд за шуме АПВ
Сопствени приходи
УКУПНО:
ПРИХОД ДО
30.11.2014.
497.415
0
2.274.292
У 000 дин.
ПЛАН ЗА 2015.
ГОДИНУ
573.312
20.000
2.476.000
264.883
1.322.822
258.542
285.000
0
10.000
0
590.000
6.341
437.822
0
5.900
0
0
314.396
3.350.986
0
5.000
501.766
4.904.800
У току 2015. Године обезбеђена су средства из Буџета АПВ у износу 175.000.000. динара за
наставак изградње, реконструкције и санације водних регионалних система, као и 200.000.000 динара,
18.473.525 динара и 24.019.545 динара из Програма уређења пољопривредног земљишта за изградњу
система за водоснабдевање за потребе наводњавања на територији АПВ у 2015.години. (Пренете
обавезе из 2012, 2013. И 2014.године).
Из Буџета АПВ биће обезбеђена средства у износу од 20.000.000 динара за обезбеђење
финансирања радова и активности у водопривреди.
У току 2015. Године планира се приход од општина за суфинансирање изградње,
реконструкције и санације водних регионалних система у износу од 56.934.000 динара. Радови ће
бити реализовани у 2015. Години.
44
Према усаглашеном предлогу са оснивачем планиран приход Буџетског фонда за воде за
2015. Годину од 2.750.000.000,00 динара од ког су најзначајнија средства за финансирање програма
радова ЈВП планирана у износу од 2.476.000.000,00динара.
Накнада за коришћење водног добра
770.000.000,00
ПЛАН 2015. ЗА
ЈВП
576.000.000,00
Накнада за испуштену воду
Накнада за одводњавање од физичких лица на
основу решења Пореске управе
Накнада за одводњавање од правних лица
Накнада за коришћење водних објеката и
система
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
100.000.000,00
0,00
650.000.000,00
650.000.000,00
820.000.000,00
820.000.000,00
410.000.000,00
410.000.000,00
НАКНАДЕ ПО ВРСТАМА
УКУПНО:
ПЛАН 2015.
20.000.000,00
2.750.000.000,00
2.476.000.000,00
Други пословни приходи односе се на приходе од закупа пословног простора и рефундације
режијских трошкова од закупаца простора и планирани су у висини од 33.000.000,00 динара.
5.1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи планирани су у висини од 45.510.000,00 динара на основу процењеног
прихода од камата и курсних разлика.
5.1.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остали приходи планирани су у укупном износу од 245.800.000,00 динара од чега се највећи
део односи на „наплаћена отписана потраживања“, тј. на наплаћена потраживања за која је ранијих
година, односно претходног обрачунског периода извршена исправка вредности потраживања због
ненаплаћености.
45
5.2. РАСХОДИ
Расходи су смањење економских користи током обрачунског периоду у облику одлива или
смањење средстава или стварање обавеза.Расходи се признају у билансу успеха када смањење
будућих економских користи које је повезано смањењем средстава или повећања обавеза може да се
поуздано измери.
Укупно планирани расходи за 2015.годину износе 4.904.220.000,00 динара:
Пословни расходи .................................................... 4.863.520.000,00 дин.
Финансијски расходи......................................................... 200.000,00 дин.
Остали расходи ............................................................... 4.500.000,00 дин.
Расходи по основу обезвређења имовине ................... 36.000.000,00 дин.
Реализација радова и услуга, као и набавка добара вршиће се сходно приливу средстава на
рачун ЈВП-а.
ЈВП Воде Војводине је корисник јавних средства који припада јавном сектору, води пословне
књиге и саставља финансијске извештаје по одредбама закона о рачуноводству и ревизији.
5.2.1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове зарада, накнада зарада и
осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања,
нематеријане трошкове и трошкове пореза.
Трошкови материјала планирани су у висини од 242.164.000,00 динара и то: осталог
материјала у висини од 50.140.000,00 динара (канцеларијски и рачунарски материјал, средства за
хигијену, потрошни грађевински, машински и електро материјал за хидрообјекте и функционалне
зграде, ауто гуме и резервни делови, хербициди, материјал за одбрану од поплава), горива и енергије
у висини од 192.024.000,00 динара.
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у укупном
износу од 621.478.000 динара. У наредној табели даје се преглед планираних трошкова зарада,
накнада зарада и осталих личних расхода за 2015. годину:
Конто бр.
52
520
521
522
523
5250
526
529
52900
52920
5293
52940
52950
52970
52980
52990
ВРСТА РАСХОДА
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
Остали лични расходи
Отпремнина за одлазак у пензију
Јубиларне награде
Тр.смештаја и исхране на службеном путу
Тр.превоза на службеном путу
Тр.превоза на радно место
Помоћ запосленима и чл.њихових породица
Поклон пакетићи за Н.Годину
Остали лични расходи и накнаде
у 000 дин.
план 2015
621.478
482.500
87.000
60
100
1.000
3.600
47.218
4.875
1.275
16.650
500
20.300
1.418
1.300
900
46
У делу 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА су детаљно објашњене зараде, накнаде
зарада и сва друга лична примања
Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 3.371.346.000,00 динара и
састоје се од следећих трошкова:
у 000 дин.
Конто
бр.
531
532
533
534
535
536
539
ВРСТА РАСХОДА
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови истраживања
Трошкови осталих услуга
УКУПНО:
план 2015.
17.658
3.328.416
200
0
1.536
10.200
13.336
3.371.346
Трошкови амортизације и резервисања планирани су у укупном износу од 376.000.000,00
динара и то трошкови амортизације основних средстава у висини од 350.000.000,00 динара, трошкови
резервисања за обнављање природног богатства – шума у висини од 1.000.000,00 динара и остали
трошкови резервисања за судске спорове у висини од 25.000.000,00 динара.
Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 246.532.000,00 динара:
55
550
551
552
553
554
559
Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга
- услуге ревизије
- рачунарске услуге
- услуге испитивања и анализа
- адвокатске услуге
- услуге израде пројеката
- консултантске услуге
-пројекти који ће бити суфинансирани средствима ЕУ
- здравствене услуге
- услуге превођења
-трошкови одржавања зграде
-услуге физичког обезбеђења објеката
- услуге стручног усавршавања
- остале услуге
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Остали нематеријални трошкови (судске таксе и таксе РГЗ)
у 000 дин.
246.532
210.224
4,740
11.136
5,280
2.280
82,540
1.200
9,060
3.480
1.200
44.400
34.800
3.540
6,568
2.200
19.200
2.000
500
12.408
Трошкови пореза и накнада за коришћење градског грађевинског земљишта планирани су у
висини 6.000.000,00 динара.
47
5.2.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи планирани су у висини од 200.000,00 динара што се првенствено
односи на трошкове банкарских провизија и курсних разлика финансијских средстава.
5.2.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи планирани су у висни од 4.500.000,00 динара .
5.2.4. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ
Расходи по основу обезвређења имовине планирани су у висини од 36.000.000,00 динара.
5.3 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА
ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2015. годину - предложени начин расподеле добити
У 2014. години пројектује се позитиван финансијски резултат у износу од 392 хиљада динара
који ће се одлуком Надзорног одбора у 2015. години, након усвајања Финансијских извештаја за
2014. годину, уз сагласност оснивача - Владе Аутономне Покрајине Војводине распоредити према
Закону о јавним предузећима и Закону о буџету Републике Србије. 50% износа средстава остварене
добити ће бити уплаћено оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода, а преостали износ ће
се користити за покриће губитка из претходних година.
Планира се да ће ЈВП Воде Војводине у 2015. години остварити позитиван финансијски
резултат - добит у износу од 493 хиљада динара које ће одлуком Надзорног одбора распоредити у
2016. години према Закону о јавним предузећима и Закону о буџету Републике Србије.
Предузеће је у финансијском извештају за 2012. годину исказало укупан нето губитак у
износу од 2.034.158 хиљада динара, делом зато што је промењен начин остваривања прихода за
обављање делатности газдовања водама.
Сходно новом Закону о водама, накнада за одводњавање, накнада за коришћење водних
објеката и накнада за коришћење водног земљишта које су пре доношења Закона, биле пословни
приход ЈВП-а и у пословним књигама евидентиране су по ОБРАЧУНСКОМ СИСТЕМУ , постале су
јавни приход буџетског рачуна Фонда за воде АПВ. Овако остварена средства се Уговором преносе
ЈВП-у и то само као наплаћена финансијска средства по ГОТОВИНСКОМ СИСТЕМУ, а трошкови
пословања и даље се евидентирају по обрачунском систему, што доводи до смањења пословног
прихода и негативног ефекта у пословним књигама предузећа.
Највећи део насталог губитка проузроковала је тешка и сложена економска ситуација са
високим процентом неликвидности свих категорија обвезника. Већина правних лица није била у
могућности да измирује своје обавезе према ЈВП –у, многа су у стечају,а многа су чак и угашена и
брисана из регистра АПР.
48
У исто време утврђивање обавезе и наплата потраживања од физичких лица је потпуно
престала од 01.01.2011.године, од када је за то по Закону о водама искључиво надлежна Пореска
Управа.
Због свих наведених рзалога, ЈВП је морало сва потраживања из претходног периода
закључно са 31.12.2012. године да обезвреди у потпуности,односно да евидентира на конта исправке
вредности потраживања, а што практично значи на терет расхода.
Укупна исправка вредности потраживања износила је 1.469.466. хиљада динара, а од овог
износа 74% се односи на неплаћену камату.
Део губитка у висини од 115.402 хиљада динара је покривен из нераспоређене добити из
претходних година у 2013. години, док је део добити за 2013. годину у износу од 1.444 хиљада динара
искоришћен 2014 године за покриће дела губитка из ранијих година, док ће остатак губитка за сада
остати непокривен у складу са чл.32 Закон о порезу на добит правних лица.
5.4. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
Обавеза Јавног предузећа је доследна примена Закона о јавним предузећима у процесу израде
годишњих програма пословања и финансисјих планова за 2015. годину при чијој изради се полази од
смерница економске и фискалне политике Владе којима је дефинисано да је неопходно исказати
планиране активности за унапређење процеса кључних за пословање предузећа, кроз релевантне
индикаторе на основу којих је могуће пратити напредак у пословању предузећа. Ови идикатори су
основа за оцењивање резултата рада менаџмента и запослених.
У оквиру Закључка Владе 05 Број:023-14246/2014 од 14.11.2014. године којим је усвојено
Упутство за израду годишњих програма пословања за 2015 годину, предвиђено је у оквиру тачке 19
израчунавање индикатора, од којих ЈВП Воде Војводине неће моћи адекватно да искаже апсолутно
све предвиђене индикаторе због тога што је 91,29% прихода остварено из Буџетског фонда за воде и
других буџетских извора, тако да приход од продаје производа и услуга чини мали део укупних
прихода, те стога због специфичности делатности и начина финансирања предузећа исказане
индикаторе треба разматрати уз образложење у прилогу.
5.4.1. ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ
5.4.1.1. Општа ликвидност
Процена
2014.
Обртна имовина
План
План
01.01-31.03.2015.
План
01.04-30.06.2015.
План
01.07-30.09.2015.
01.10-31.12.2015.
508.566
476.468
464.809
448.948
411.870
1.945.736
1.912.680
2.007.521
2.101.711
2.046.156
0,26
0,25
0,23
0,21
0,20
Обртна имовина
508.566
476.468
464.809
448.948
411.870
Краткорочне обавезе умањене за део ПВР
евидентиран као ефекат МРС-а 20
128.593
127.501
119.349
101.899
89.484
3,95
3,74
3,89
4,41
4,60
Краткорочне обавезе
Индикатор опште ликвидности
Индикатор-искључен утицај МРС-20
Индикатор опште ликвидности
Индикатор опште ликвидности приказује однос средстава којим располаже предузеће према
обавезама којима ускоро доспева рок плаћања. Ликвидна средства су онај део активе који се без
49
већих тешкоћа може употребити као средство плаћања . Индикатор добијен применом основне
формуле на приказује на адекватан начин реално стање ликвидности, због тога што краткорочне
обавезе у себи садрже велико учешће пасивних временских разграничења, унапред наплаћених
прихода и трошкова текућег периода, чија обавеза плаћања настаје у будућем периоду, а који су
последица примене МРС 20.
5.4.1.2. Убрзана ликвидност
Процена 2014.
Обртна имовина умањена за залихе
План
План
План
План
01.01-31.03.2015.
01.04-30.06.2015.
01.07-30.09.2015.
01.10-31.12.2015.
349.536
337.938
346.112
338.650
314.140
1.945.736
1.912.680
2.007.521
2.101.711
2.046.156
0,18
0,18
0,17
0,16
0,15
Обртна имовина умањена за залихе
349.536
337.938
346.112
338.650
314.140
Краткорочне обавезе умањене за део ПВР евидентиран
као ефекат МРС-а 20
128.593
127.501
119.349
101.899
89.484
2,72
2,65
2,90
3,32
3,51
Краткорочне обавезе
Индикатор убрзане ликвидности
Индикатор-искључен утицај МРС-20
Индикатор убрзане ликвидности
Индикатор убрзане ликвидности приказује дневну ликвидност која се добија као способност
предузећа да тренутно одговори свим доспелим обавезама. Када се и код овог индикатора искључе
пасивна временска разграничења поставља се и даље питање да и су и након искључења залиха из
обрзне имовине она и даље адекватна или не и у многоме зависи од рокова у којим је реално
очекивати обрт текућих средстава односно у којим текуће обавезе доспијевају за плаћање.
ЈВП Воде Војводине извршава све своје како краткорочне, тако и дугорочне обавезе у 2014.
години. Према Закону о роковима измирења новчаних обавеза све своје обвезе и измирује у року, што
и показују оба индикатора ликвидности. Планира се да тако буде и у 2015. години.
5.4.2. ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ
5.4.2.1. Задуженост
Процена 2014.
План
План
План
План
01.0131.03.2015.
01.0430.06.2015.
01.0730.09.2015.
01.1031.12.2015.
Укупан дуг
3.251.611
3.217.852
3.311.693
3.404.832
3.370.971
Укупна средства
35.261.271
35.228.956
35.322.797
35.415.936
35.832.075
0,09
0,09
0,09
0,10
0,09
1.434.468
1.432.673
1.423.521
1.405.020
1.414.299
35.261.271
35.228.956
35.322.797
35.415.936
35.832.075
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Задуженост
Индикатор-искључен утицај МРС-20
Укупан дуг умањен за део ПВР евидентиран као ефекат МРС-а 20
Укупна средства
Задуженост
Индикатор задужености представља однос укупног дуга који чине дугорочна резервисања и
обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе у односу на укупну активу и износи 9%, а
након примене МРС 20 износи свега 4% и као такав приказује малу задуженост предузећа, у односу
на средства која поседује.
50
5.4.2.2.Однос дуга према капиталу
Процена 2014.
План
План
План
План
01.0131.03.2015.
01.0430.06.2015.
01.0730.09.2015.
01.1031.12.2015.
Укупан дуг
3.251.611
3.217.852
3.311.693
3.404.832
3.370.971
Укупан капитал
32.009.660
32.011.104
32.011.104
32.011.104
32.011.104
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
Укупан дуг умањен за део ПВР евидентиран као ефекат
МРС-а 20
1.434.468
1.432.673
1.423.521
1.405.020
1.414.299
Укупан капитал
32.009.660
32.011.104
32.011.104
32.011.104
32.011.104
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Однос дуга према капиталу
Индикатор-искључен утицај МРС-20
Однос дуга према капиталу
Однос дуга према капиталу представља однос укупног дуга који чине дугорочна резервисања
и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе у односу на пасиву биланса стања и
износи 10-11%, а након примене МРС 20 износи свега 4% и као такав приказује малу задуженост
предузећа, у односу на капитал која поседује.
5.4.2.3. Коефицијент покрића камате
Коефицијент покрића камате није рачунат због тога што нема кредитне задужености
предузећа, а трошкови плаћених камата из облигационих односа и износе 500 хиљада динара за 2014
годину, док се за 2015 годину планирају у износу од 100 хиљада динара.
5.4.2.4 Коефицијент финансијске стабилности
Процена 2014.
План
План
План
План
01.0131.03.2015.
01.0430.06.2015.
01.0730.09.2015.
01.1031.12.2015.
Дугорочне обавезе + капитал
32.009.660
32.011.104
32.011.104
32.011.104
32.011.104
Стална имовина + залихе
34.907.114
34.886.614
34.972.281
35.072.882
35.063.314
0,92
0,92
0,92
0,91
0,91
Коефицијент финансијске стабилности
Предузеће дугорочних обавеза нема, а вредност залиха је занемарљива. Стална имовина је
покривена капиталом као сопственим извором у висини од 92%.
5.4.3
ИНДИКАТОРИ
РЕНТАБИЛНОСТИ
АКТИВНОСТИ
И
5.4.4.
ИНДИКАТОРИ
Индикатори активности и индикатори рентабилности нису обрачунати, јер се приходи
предузећа највећим делом остварују преко Буџетског фонда за воде, Буџета АПВ и Буџета РС.
Законом о водама приходи од накнада који су били приход ЈВП „ Воде Војводине“, постали су
приход Буџетског фонда за воде.
Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) није рачуната, јер највећи део активе чине објекти
у јавној својини и добра од општег интереса.
51
Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) и стопа повраћаја на капитал (РОЕ) због тога што
је нето добит предузећа мала у односу на укупна средства и капитал којим располаже. Стопа која се
добија није реална категорија јер износи свега 0,0014% из разлога што предузеће обезбеђује
финансирање функционисања водопривреде из буџетских извора.
5.4.5 ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ
5.4.5.1. Економичност пословања
Процена 2014.
План
План
План
План
План
01.01-31.12.2015.
01.01-31.03.2015.
01.04-30.06.2015.
01.07-30.09.2015.
01.10-31.12.2015.
Пословни приходи
3.506.971
4.613.490
922.698
1.384.047
1.153.373
1.153.372
Пословни расходи
3.613.904
4.863.520
1.003.778
1.427.982
1.215.880
1.215.880
0,97
0,95
0,92
0,97
0,95
0,95
Економичност пословања
5.4.6 ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ
5.4.6.1. Јединични трошкови рада
Процена 2014.
Бруто зараде и лични расходи
Укупни приходи
План
План
План
План
План
01.0131.12.2015.
01.0131.03.2015.
01.0430.06.2015.
01.0730.09.2015.
01.1031.12.2015.
616.546
621.478
155.370
155.370
155.370
155.368
3.640.082
4.874.800
974.960
1.462.440
1.208.701
1.218.699
0,17
0,13
0,16
0,11
0,13
0,13
Јединични трошкови рада
5.4.6.2 Продуктивност рада
Продуктивност рада као однос прихода од продаје и броја запослених није рачуната због тога
шо је приход од продаје производа и услуга у укупном приходу изузетно мали, због специфичности
финансирања водопривредне делатности којом се предузеће бави.
52
1a - ПРИХОДИ (000 дин.)
Конто
бр.
Ред.
бр.
Врста прихода
1
I
612
2
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
3
План
2014.
Процена
2014.
4
Индекс
План
2015.
5
5:3
5:4
6:4
6:5
6
3.817.331
4.351.383
3.506.971
4.613.490
0.92
0.81
1.06
1.32
Приходи од продаје производа и
услуга
233.199
339.382
103.141
177.456
0.44
0.30
0,52
1.72
145.400
245.000
3.000
88.500
0.02
0.01
0.36
29,50
27.742
30.000
24.235
25.000
0.87
0.81
0.83
1.03
61201
1
Приходи од накн. физ.лица до 2011
61202
1
Приходи од посебних услуга
Услуге издавања водопривредних
мишљења, услова и сагласности
27.742
30.000
24.235
25.000
0.87
0.81
0.83
1.03
Продаја производа
22.438
19.500
37.678
22.920
1.68
1.93
1.18
0.61
21.205
18.000
36.392
21.600
1.72
2.02
1.20
0.59
1.233
1.500
1.286
1.320
1.04
0.86
0.88
1.03
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02
0.85
0.91
1.07
61202
1.1
61203
2
612030
2.1
Шумарство
612031
2.2
Трава, трска, песак, земља
612032
2.3
61204
3
612044
612046
621
Остварено
2013.
0
0
0
Продаја услуга
37.619
44.882
38.228
41.036
3.1
Риболовне дозволе
37.535
44.782
35.664
38.036
0.95
0.80
0.85
1.07
3.2
Остале услуге
84
100
2.564
3.000
30.52
25.64
30.00
1.17
10.193
0
0
0.00
0,00
0,00
0,00
4
Риба
Приходи од активирања учинака и
робе
63
5
Промена вредности залиха
-176
0
0
0.00
0.00
0,00
0,00
630
5.1
Повећање вредности залиха
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
631
5.2
Смањење вредности залиха
Приходи од премија, субвенција,
дотација донација
-176
0
0
0.00
0,00
0,00
0,00
640
6
6401
6.1
Буџет. Фонд за воде АПВ
6402
6.2
суфинансирање
6407
6.3
Буџет. Фонд за воде РС међ.сар.
6407
6.4
6408
6.5
6408
6.6
6408
6.7
3.515.220
3.932.061
3.351.168
4.403.034
0.95
0.85
1.12
1.31
1.807.623
2.595.703
2.467.511
2.476.000
1.37
0.95
0.95
1.00
548.935
826.620
478.657
573.312
0.87
0.58
0.69
1.20
0
35.000
0
20.000
0,00
0,00
0.57
0.00
Републичка дирекција за воде
50.820
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Буџет АПВ
15.000
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
4.532
6.340
0
5.900
0.00
0.00
0.93
0.00
795.559
461.398
405.000
1.322.822
0.51
0.88
2.87
3.27
64
5.000
0
5.000
0.00
0.00
1.00
0.00
43.575
2.000
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Покр. Секр. За урбан.,градит.и зашт.
жив. Ср.
Програм заштите, уређења и
коришћења пољ. земљишта из
буџета АПВ
6408
6.8
Фонд за шуме АПВ
64090
6.10
Светска банка
6407
6.11
641
7
Министарство пољопр.тргов..шум. .и
водопривреде.РС
Условљене донације(Фондови ЕУ)
249.112
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
21.078
35.940
23.178
1.10
0,64
0.00
0.00
65
8
Други пословни приходи
37.817
44.000
29.484
33.000
0.78
0.67
0.75
1.12
650
8.1
Закуп пословног простора
3.035
4.000
1.102
3.000
0.36
0.28
0.75
2.72
659
8.2
Остали пос.приходи
34.782
40.000
28.382
30.000
0.82
0.71
0.75
1.06
66
II
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
178.753
1.020
43.700
45.510
0.24
42.84
44.62
1.04
662
1
Приходи од камата
178.581
1.000
43.468
45.000
0.24
43.47
45.00
1.04
663
2
Приходи од курсних разлика
156
5
230
500
1.47
46.00
100
2.17
669
3
Остали финансијски приходи
16
15
2
10
0.13
0.13
0.67
5.00
186.121
227.827
120.170
245.800
0.65
0.53
1.08
2.05
121
121
570
600
6
6
0
114.121
220.000
64.780
53
700
0
III
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
670
1
Продаја расходоване опреме
674
2
Дпбици од продаје материјала
675
3
Наплаћена отписана потраживања
676
4
677
5
679
6
Приходи по ос.уг.заш.од ризика
Приходи од укидања
дугор.резервисања
Остали непоменути приходи
68
7
Приходи од усклађивања вредности
69
8
Oстали ванредни приходи
СВЕГА ПРИХОДИ:
4.71
4.71
4.96
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
190.000
0.57
0.29
0.86
2.93
100
0.00
0.00
0.14
0.00
764
0
196
100
0.26
0,00
0,00
0.51
6.598
7.000
23.865
25.000
3.62
3.41
3.57
1.05
34.009
0
27.443
30.000
0.81
0,00
0,00
1.09
30.449
0
3.316
0
0.11
0,00
0,00
0,00
4.182.205
4.580.230
3.670.841
4.904.800
0.88
0.80
1.07
1.34
53
1б - РАСХОДИ (000 дин.)
Индекс
Конто
бр.
Ред.
бр.
ВРСТА РАСХОДА
1
2
I
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
51
Трошкови материјала
Остварено
2013.
3
План
2014.
Процена
2014.
План
2015.
5:3
5:4
6:4
6:5
1.35
4
5
6
3.910.408
4.541469
3.613.904
2.863.520
0.92
0.80
1.07
229.554
321.226
298.607
242.164
1.30
0.93
0.75
0.81
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
511
1
Трошкови материјала за израду
512
2
Трошкови осталог материјала
40.764
98.318
88.080
50.140
2.16
0.90
0.51
0.57
513
3
Трошкови горива и енергије
188.790
222.908
210.527
192.024
1.12
0.94
0.86
0.91
Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи
602.153
635.019
616.546
621.478
1,02
0,97
0.98
1,01
472.461
483.106
481.852
482.500
1,02
1,00
1,00
1,00
85.209
86.476
86.905
87.000
1,02
1,00
1,01
1,00
52
520
1
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
521
2
Трошкови пореза и допр.на зар. и нак. зарада на
терет послодавца
522
3
Трошкови накнада по уговору о делу
393
500
99
60
0.25
0.20
0.12
0.61
523
4
Трошкови накнада по ауторским уговорима
204
975
115
100
0.56
0.12
0.10
0.87
524
5
Трошкови накнада по уговорима о прив. и пов.
пословима
72
300
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
525
6
Трошкови накнада физичким лицима по основу
осталих уговора
1.013
4.568
868
1.000
0,86
0,19
0.22
1.15
526
7
Трошкови накнада члановима управног и
надзорног одбора
4.684
4.800
4.166
3.600
0,89
0,87
0.75
0.86
529
8
53
Остали лични расходи
Трошкови производних услуга
530
1
Трошкови на изради учинака
531
2
Трошкови транспортних услуга
532
3
Трошкови услуга одржавања
38.117
54.294
42.541
47.218
1.12
0,78
0.87
1,11
2.512.872
2.836.852
2.127.532
3.371.346
0.85
0.75
1.19
1.58
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10.542
18.928
15.717
17.658
1.49
0.83
0.93
1.12
2.474.825
2.787.856
2.092.558
3.328.416
0.85
0.75
1.19
1.59
0,00
3.1
Сопств. средства-Фондови ЕУ
10.574
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.2
Буџет АПВ – буџетска резерва- одбрана од поплава
15.000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
1.181.803
1.520.536
1.288.677
1.411.382
1,43
1.11
0.93
0.84
285.000
405.000
405.000
285.000
1.42
1.00
0.70
0.70
3.5
Фонд за воде АПВ
Програм зашт. уређења и коришћења пољ. земљ. из
буџета АПВ
Фонд за шуме АПВ
2.22
3.5
Фонд за воде РС
3.6
Покр. Секр. За урбан.,градит.и зашт. жив. Ср.
3.7
3.4
533
4
Суфинансирање
Министарство поњопр.тргов..шум. .и
водопривреде.РС
Трошкови закупнина
534
5
Трошкови сајмова
535
6
Трошкови рекламе и пропаганде
536
7
Трошкови истраживања
539
8
Трошкови осталих услуга
3.8
54
2.256
5.000
0
5.000
0,00
0.00
1.00
114.220
30.700
0
20.000
0.00
0,00
0.65
0.00
0
0
0
5.900
0,00
0.00
0.00
0,00
865.972
826.620
398.881
1.601.134
0.46
0,48
1.94
4.01
114.220
30.700
0
0.00
0,00
0.00
0.00
163
200
125
200
0.77
0,63
1,00
1.60
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
702
1.560
557
1.536
0.79
0.36
0.98
2.76
5.756
7.980
2.602
10.200
0.45
0,33
1.28
3.92
20.884
20.328
15.973
13.336
0.76
0.79
0.66
0.83
Трошкови амортизације и резервисања
367.768
382.494
381.844
376.000
1.04
1.00
0.98
0.98
540
1
Трошкови амортизације
343.723
348.494
348.494
350.000
1,01
1,00
1,00
1,00
542
2
Трошкови резервисања
549
3
Остала дугорочна резервисања
Нематеријални трошкови (без пореза и
доприноса)
55
550
1
1.1
1.2
1.3
1.4
748
1.000
350
1.000
0.47
0,35
1,00
2.86
23,297
33.000
33.000
25.000
1.42
1,00
0,76
0.76
182.694
345.878
184.386
246.532
1.01
0,53
0.71
1.34
Трошкови непроизводних услуга
124.146
293.357
148.723
210.224
1.20
0,51
0.72
1.41
Трошкови непроиз. услуга
Програм зашт. уређења и коришћења пољ. земљ. из
буџета АПВ
Фондови ЕУ
100.778
212.417
130.703
20.224
1.48
0.70
0.94
1.35
0
45.000
18.020
10.000
0,00
0,40
0.22
0,55
688
35.940
0
0
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
Републичка дирекција за воде
551
2
Трошкови репрезентације
552
3
Трошкови премија осигурања
22.680
0
0
0
0.00
0.00
0.00
4.535
6.120
5.424
2.200
1.20
0.89
0.36
0.41
20.610
19.200
13.891
19.200
0,67
0,72
1.00
1.38
54
553
4
Трошкови платног промета
554
5
Трошкови чланарина
559
6
Остали нематеријални трошкови
555
1
Трошкови пореза
6.863
6.000
1.305
2.000
0.19
0.22
0.33
1.53
406
1.000
362
500
0.89
0.36
0,50
1.38
26.134
20.201
14.681
12.408
0.56
0.73
0.61
0.85
15.367
20.000
4.989
6.000
0.32
0.25
0.30
1.20
3.64
56
II
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
247
1.000
55
200
0,22
0,06
0.20
562
1
Расходи камата
239
500
50
100
0.21
0.10
0.20
2.00
563
2
Негативне курсне разлике
8
500
5
100
0.63
0.01
0.20
20.00
569
3
Остали финансијски расходи
57
III
570
1
Губици по основу расхода и прод. нем.улагања,
нек.иопреме
574
2
Мањкови
576
3
Расходи по основу директног отписа потраживања
578
4
Расходи из претходне године
579
5
Остали непоменути расходи
58
IV
582
1
Обезвређење биолошких средстава
583
2
Обезвређење дугорочних пласмана и других
хартија од вредности
589
3
Обезвређење остале имовине
585
4
Обезвређење потраживања и краткорочних фин.
пласмана
589
5
Обезвређење остале имовине
591
6
Расходи,ефекти пром.рач.политика и
исп.гр.ранијих година
ОСТАЛИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА
ИМОВИНЕ
СВЕГА РАСХОДИ:
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
29.859
36.300
2.447
4.500
0.08
0.07
0.12
1.84
1.031
1.000
510
500
0.49
0.51
0.50
0,98
76
300
300
0
3.95
1.00
0.00
0.00
1.703
5.000
68
2.000
0,04
0.01
0,40
29.41
0
0
1.569
0
0,00
0,00
0,00
0,00
27.049
30.000
0
2.000
0.00
0.00
0.07
0.00
200.976
1.000
53.974
36.000
0.27
53.97
36.00
0,67
383
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.512
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
172.997
1.000
43.000
36.000
0.25
43,00
36,00
0,84
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
24.084
0
10.974
0
0.46
0.00
0,00
0,00
4.141.490
4.579.769
3.670.380
4.904.220
0.89
0.80
1.07
1.34
Табела 3. – План инвестиционих улагања за 2015. годину
Конто
бр.
у 000 динара
Ред.
бр.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Сопствена
средства
Фонд за воде
АПВ
Буџет
АПВ
Суфинансирање
са општинама
УКУПНО
1
2
3
4
5
7
8
014
1.
Софтвери
0
12.989
0
0
022
2.
Грађевински објекти
0
6.000
0
0
6.000
023
3
Опрема
180
61.842
1.400
0
63.422
0
9.516
027
12.989
3.1
Рачунари и рачунарска опрема
0
9.516
0
3.2
Канцеларијски намештај и опрема
0
2.280
0
0
2.280
3.3
Клима уређаји
0
360
0
0
360
3.4
Фотокопир апарати
0
600
0
0
600
3.5
Телекомуникаиони уређаји
0
360
0
0
360
3.6
Мултимедијални уређаји
180
120
0
0
300
3.7
Остали технички уређаји и апарати
0
437
0
0
437
3.8
Мерни инструменти и апарати
0
492
0
0
492
3.9
Електро-машинска опрема
0
708
0
0
708
3.10
Опрема за вршење делатности
0
24.328
500
0
24.828
3.11
Остала опрема
0
465
0
0
465
3.12
Механизација
0
22.176
900
0
23.076
Некретнине постројења,опрема и
биолошка средства у припреми
0
0
417.493
56.934
474,427
4
4.1
Наставак изградње регионалних
подс.
УКУПНО
0
0
417.493
56.934
474,427
180
80.831
418.893
56.934
556.838
55
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама члана 50. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2013). Програм се доноси за сваку
календарску годину и доставља оснивачу јавног предузећа ради добијања сагласности.
Чланом 50. Закона прописан је и обавезни садржај програма пословања, који треба да садржи
елементе за целовито сагледавање политике запослености и зарада (радна снага по квалификационој
и старосној структури), а зараде и друга примања се утврђују у складу са политиком пројектованог
раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије за годину за коју се програм доноси.
Маса зарада за постојеће запослене у 2015. години износи 482.499.720,00 динара и утврђена
је на основу Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину и Закона о
буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр. 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013(исп.)), као и према Упутству за израду годишњих програма пословања за 2015 годину које је
усвојено Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-14246/2014 од 14.11.2014. године којим је
дефинисано да се зараде у сектору државе неће повећавати у 2015.години, нити усклађивати са
кретањем инфлације и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“ бр. 116/2014
од 27.10.2014.године.) Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада
са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења
основице за 10% који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет.
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Према Упутству накнаде по уговорима о делу, ауторским уговорима и уговорима о
привременим и повременим пословима су планиране у износу мањем за 25% од реализованих
средстава за ове намене у 2014. години.
Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције **Уговори са осталим
физичким лицима који представљају Уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који
по Закону о порезу на доходак (Сл.гл.РС бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 и 31/09) представљају
категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична
примања. Уговори се склапају са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву
физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања
Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско -правних односа, плаћа се
годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан
исплате. Износ планиран за 2015. годину је већи од реализације у 2014. години због предвиђеног
раста курса ЕУР-а.
Средства опредељена за службена путовања су рационализована и смањена за 23,78% и у
2015. години планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном
путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора
56
У динарима
План
01.0131.12.2014.
Процена
01.0131.12.2014.
План
01.0131.12.2015.
План
01.0131.03.2015.
План
01.0430.06.2015.
План
01.0730.09.2015.
План
01.0931.12.2015.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза
и доприноса на терет запосленог)
343.971.363,48
344.004.405,55
344.504.800,08
86.126.200,02
86.126.200,02
86.126.200,02
86.126.200,02
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и
доприносима на терет запосленог)
483.105.847,60
481.851.709,00
482.499.720,00
120.624.930,00
120.624.930,00
120.624.930,00
120.624.930,00
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и
доприносима на терет послодавца)
569.581.794,33
568.756.962,66
569.657.284,53
142.414.321,13
142.414.321,13
142.414.321,13
142.414.321,13
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
Трошкови запослених
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*
- на неодређено време
4.1.
- на одређено време
4.2.
5
Накнаде по уговору о делу
6
Број прималаца накнаде по уговору о делу
7
Накнаде по ауторским уговорима
8
10
Број прималаца наканде по ауторским уговорима
Накнаде по уговору о привременим и повременим
пословима
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и
повременим пословима
11
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**
9
12
Број прималаца наканде по основу осталих уговора
13
Накнаде члановима скупштине
14
Број чланова скупштине
15
Накнаде члановима управног одбора
16
Број чланова управног одбора
17
Наканде члановима надзорног одбора
18
Број чланова надзорног одбора
19
Превоз запослених на посао и са посла
20
Дневнице на службеном путу
Накнаде трошкова на службеном путу
21
22
Отпремнина за одлазак у пензију
24
Јубиларне награде
25
Број прималаца
26
Смештај и исхрана на терену
27
Помоћ радницима и породици радника
28
29
Стипендије
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким
лицима
466
466,00
466
466
466
466
466
463
456,00
464
459
461
464
464
3
10,00
2
7
5
2
2
500.000,00
98.703,72
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
6,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
975.000,00
115.155,19
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
10,00
3,00
3,00
0,00
3,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.567.600,00
867.938,13
1.000.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
900.000,00
15,00
71,00
71,00
1,00
2,00
2,00
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800.000,00
2.462.664,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.703.624,77
3.600.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
20.000.000,00
19.764.189,03
20.300.000,00
5.400.000,00
6.100.000,00
4.500.000,00
4.300.000,00
18.150.000,00
15.500.000,00
15.120.000,00
1.180.000,00
4.480.000,00
4.720.000,00
4.740.000,00
4.850.000,00
2.500.000,00
2.030.000,00
400.000,00
560.000,00
520.000,00
550.000,00
5.952.000,00
1.700.000,00
4.875.000,00
2.925.000,00
195.000,00
1.170.000,00
585.000,00
1.154.000,00
1.154.000,00
1.275.000,00
433.000,00
234.000,00
117.500,00
490.500,00
35,00
36,00
36,00
10,00
9,00
4,00
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.418.000,00
1.418.000,00
1.418.000,00
355.250,00
354.375,00
354.375,00
354.000,00
1.470.000,00
1.005.000,00
900.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
ЈВП „Воде Војводине“ за 2015. годину не планира повећање укупног броја запослених (на
неодређено и одређено време) у односу на планирани број запослених за 2014. годину од 466, колико
је неопходно за несметан рад и функционисање овог предузећа.
ЈВП „Воде Војводине“ пословну 2015. годину почиње са 15 упражњених радних места на
којима је радило 20 извршилаца запослених на неодређено време, којима је радни однос престао због
смрти, одласка у пенизију и отказа запослених у току 2014. године. Овако велики број упражњених
57
радних места, односно недостајућих извршилаца последица је недавања сагласности на ново
запошљавање од стране надлежне републичке комисије.
Упражњена радна места су:
Сектор за Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
уставар – преводничар - 5 извршилаца,
бродовођа – 1 извршилац,
машиновођа пловног багера – 1 извршилац,
каналски радник тракториста – 1 извршилац,
руковалац пловног багера – 1 извршилац,
каналски радник чувар – 1 извршилац,
координатор у Сектору за ХС ДТД – 1 извршилац,
самостални административни референт – 2 извршиоца;
магационер у РЈ Зрењанин -1 извршилац.
Технички сектор:
10) главни инжењер за коришћење вода и водног земљишта – 1 извршилац,
11) чувар шуме – 1 извршилац;
12) чувар рибаског подручја – 1 извршилац.
Правни сектор:
13) референт за радне односе – 1 извршилац.
Служба за информационе технологије:
14) систем инжењер – 1 извршилац;
Служба за контролу јавних набавки:
15) руководилац Службе – 1 извршилац.
Поред наведених упражњених радних места, постоји потреба за новим запошљавањем додатног
броја извршилаца на неодређено време у:
- Техничком сектору, због повећаног обима посла на спровођењу одбране од поплава, санацији
постојећих одбрамбених линија и подручја угрожених од унутрашњих вода, као и реализације нових
програма у области наводњавања:
1) главног инжењера за инвестиције – 1 извршилац,
2) самосталног инжењера за енергетска постројења – 1 извршилац.
- Сектору за ХС ДТД, због повећаног обима посла на одржавању објеката Хидросистема ДТД и
реконструкцији каналске мреже за потребе наводњавања:
1) главног инжењера за послове хидротехнике – 1 извршилац
2) самосталног инжењера за послове машинства – 1 извршилац.
- Сектору за економске и финансијске послове, због повећаног обима посла на обрачуну
накнада за воде и вођењу финансијске документације у вези са преузетим водним објектима:
1) организатора за накнаде – 1 извршилац;
2) организатора за финансије – 1 извршилац;
У 2015.години планиран је природни одлив 4 запослена због испуњавања услова за одлазак у
старосну пензију са навршених 65 година живота, и то на следећим радним местима:
Сектор за Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав:
1) деонични техничар - 1 извршилац,
2) чувар објекта – 1 извршилац,
3) координатор у Сектору за ХС ДТД – 1 извршилац,
58
Технички сектор:
4) шумарски радник – 1 извршилац.
Постојећа квалификациона структура не омогућава попуњавање већине упражњених радних
места премештањем других запослених, већ се њихова попуна мора извршити новим запошљавањем
на неодређено време у току 2015.године, у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о
поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013 и 21/2014).
Приоритет у запошљавању имају радна места на којима се обављају послови управљања и
одржавања водних објеката, па се у 2015. години не планира ново запошљавање на упражњеним
радним местима референта за радне односе, самосталног административног референта (1 извршилац),
координатора у Сектору ХС ДТД (2 извршиоца), руководиоца Службе за контролу јавних набавки,
систем инжењера и машиновође пловног багера. Попуна ових радних места извршиће се
премештањем или повећањем обима посла код других запослених.
Поред планираног запошљавања, у 2015. години вршиће се и запошљавање на радним местима
која остану упражњена услед престанка радног односа запослених на неодређено време.
У 2015.години планиран је одлив 6 запослених, који су у 2014.години засновали радни однос на
одређено време до повратка привремено одсутних запослених на неодређено време.
У 2015.години планира се пријем само једног запосленог на одређено време на радном месту
чувар рибарског подручја, ради замене привремено одсутног запосленог због боловања.
Запошљавање на одређено време по овом основу вршиће се и у другим евентуалним случајевима
привремене одсутности запослених, под условом да се не обезбеди запосленост према планираној
динамици датој у табелама.
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
Р. бр.
Основ одлива/пријема кадрова
Број
запослених
Стање на дан 31.12.2014. године
453
Р. бр.
Табела 6.2
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 30.06.2015. године
466
1.
Одлив кадрова у периоду
01.01.-31.03.2015.
2
1.
Одлив кадрова у периоду
01.07.-30.09.2015.
2.
пензија /65 година живота
1
2.
пензија / 65 година живота
3
3.
престанак радног односа на одређено време
1
3.
престанак радног односа на одређено време
3
4.
6
4.
5.
5.
6.
Пријем кадрова у периоду
01.01.-31.03.2015.
15
6.
Пријем кадрова у периоду
01.07.-30.09.2015.
6
7.
попуна упраж. рад. места на неодређ. време
15
7.
попуна упраж. рад. места на неодређ. време
6
8.
Р. бр.
8.
Стање на дан 31.03.2015. године
466
Основ одлива/пријема кадрова
Број
запослених
Стање на дан 31.03.2015. године
466
1.
Одлив кадрова у периоду
01.04.-30.06.2015.
2
2.
престанак радног односа на одређено време
2
Р. бр.
466
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 30.09.2015. године
466
1.
Одлив кадрова у периоду
01.10.-31.12.2015.
2.
навести основ
3.
3.
4.
4.
5.
Стање на дан 30.09.2015. године
/
5.
6.
Пријем кадрова у периоду
01.04.-30.06.2015.
2
6.
Пријем кадрова у периоду
01.10.-30.06.2015.
7.
попуна упраж. рад. места на неодређ. време
2
7.
навести основ
8.
/
8.
Стање на дан 30.06.2015. године
466
Стање на дан 31.12.2015. године
466
59
6.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Структура новозапослених у периоду 01.01.-31.03.2015. године:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
главни инжењер за коришћење вода и водног земљишта – 1 извршилац,
главни инжењер за послове хидротехнике – 1 извршилац,
самостални инжењер за енергетска постројења – 1 извршилац,
организатор за накнаде – 1 извршилац,
организатор за финансије – 1 извршилац,
уставар-преводничар – 4 извршилаца,
руковалац пловног багера – 1 извршилац,
каналски радник чувар – 1 извршилац,
бродовођа – 1 извршилац,
чувар шуме – 1 извршилац,
чувар рибарског подручја – 1 извршилац,
магационер у РЈ Зрењанин - 1 извршилац.
Структура новозапослених у периоду 01.04.-30.06.2015. године:
1) главни инжењер за инвестиције – 1 извршилац,
2) чувар објекта – 1 извршилац.
Структура новозапослених у периоду 01.07.-30.09.2015. године:
1)
2)
3)
4)
5)
самостални инжењер за послове машинства – 1 извршилац,
деонични техничар – 1 извршилац,
уставар-преводничар – 1 извршилац,
каналски радник тракториста – 1 извршилац,
шумарски радник – 1 извршилац,
самостални административни референт у РЈ Врбас – 1 извршилац
Табела 6.3.
Квалификациона структура
Старосна структура
Редни
број
Опис
Број
запослених
31.12.2014.
Број
запослених
31.12.2015.
Редни
број
Опис
Број
запослених
31.12.2014.
Број
запослених
31.12.2015.
1
ВСС
158
163
1
До 30 година
23
26
2
ВС
20
19
2
30 до 40 година
111
120
3
ВКВ
8
8
3
40 до 50
112
116
4
ССС
153
158
4
50 до 60
166
167
5
КВ
66
69
5
Преко 60
41
37
6
ПК
3
5
УКУПНО
453
466
7
НК
45
44
Просечна старост
46
46
УКУПНО
453
466
Напомена: у приказаној квалификационој структури за ССС/КВ може доћи до незнатних одступања
због радних места на којима је предвиђена алтернативна стручна спрема.
60
Структура по годинама стажа
По вре ме ну у радном односу
Редни
број
Опис
Број
запослених
31.12.2014.
Број
запослених
31.12.2015.
1
До 5 година
42
45
1
5 до 10
70
74
2
10 до 15
58
65
3
15 до 20
71
74
4
20 до 25
36
36
5
25 до 30
67
67
6
30 до 35
58
58
7
Пре ко 35
51
453
47
466
УКУПНО
Табела: КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА НА ДАН 31.12.2014.
Редни
број
Опис
ДИРЕКТОР,
ПОМОЋНИЦИ
ДИРЕКТОРА,
САВЕТНИЦИ
ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИ
КООРДИНАТОР
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
СЕКТОР ЗА ЕКОН.И
ФИН.ПОСЛ.
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ
ПОСЛ.
СЛУЖБА ЗА ОДН.СА
ЈАВН.И ПРОТОКОЛ
СЛУЖБА ЗА
ИНФОРМ.ТЕХН.
СЛУЖБА ЗА
КОНТР.ЈАВНИХ НАБ.
СЕКТОР ЗА ХС ДТД
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ
РЕВИЗИЈУ
Број запослених
31.12.2014.
1
ВСС
11
53
14
17
27
6
4
1
24
1
158
2
ВС
/
4
/
5
8
/
/
1
2
/
20
3
ВКВ
/
/
/
/
3
/
/
/
5
/
8
4
ССС
/
34
/
11
16
4
2
3
83
/
153
5
КВ
/
8
/
/
1
/
/
/
57
/
66
6
ПК
/
/
/
/
2
/
/
/
1
/
3
НК
/
8
/
/
/
/
/
/
37
/
45
УКУПНО
11
107
14
33
57
10
6
5
209
1
453
7
Табела: КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА НА ДАН 31.12.2015.
Редни
број
Опис
ДИРЕКТОР,
ПОМОЋНИЦИ
ДИРЕКТОРА,
САВЕТНИЦИ
ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИ
КООРДИНАТОР
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
СЕКТОР ЗА ЕКОН.И
ФИН.ПОСЛ.
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ
ПОСЛ.
СЛУЖБА ЗА ОДН.СА
ЈАВН.И ПРОТОКОЛ
СЛУЖБА ЗА
ИНФОРМ.ТЕХН.
СЛУЖБА ЗА
КОНТР.ЈАВНИХ НАБ.
СЕКТОР ЗА ХС ДТД
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ
РЕВИЗИЈУ
Број запослених
31.12.2015.
1
ВСС
11
58
14
16
27
5
4
2
25
1
163
2
ВС
/
4
/
5
7
/
/
1
2
/
19
3
ВКВ
/
/
/
/
3
/
/
/
5
/
8
4
ССС
/
35
/
11
16
4
2
3
87
/
158
5
КВ
/
8
/
/
1
/
/
/
60
/
69
6
ПК
/
/
/
/
2
/
/
/
3
/
5
НК
/
8
/
/
/
/
/
/
36
/
44
УКУПНО
11
113
14
32
56
9
6
5
219
1
466
7
61
6.4 ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2014. ГОД. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2015. ГОД.
6.4.1.1. ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА
Запосленост по месецима за 2014.годину
2014.
БРОЈ
СИСТЕМАТИЗОВАНИХ
РАДНИХ МЕСТА
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
ПО КАДРОВСКОЈ
ЕВИДЕНЦИЈИ
Табела 6.4.1.1
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I
466
465
462
3
II
466
465
463
2
III
466
465
463
2
IV
466
463
461
2
V
466
463
462
1
VI
466
462
461
1
VII
466
461
458
3
VIII
466
463
457 +1 мировање
5
IX
466
464
457 +1 мировање
6
X
466
463
456 +1 мировање
6
XI
466
463
454 +2 мировања
7
XII
466
453
444 +2 мировања
7
УКУПНО
2015.
БРОЈ
СИСТЕМАТИЗОВАНИХ
РАДНИХ МЕСТА
ПЛАНИРАНИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ ПО
КАДРОВСКОЈ
ЕВИДЕНЦИЈИ
ПЛАНИРАНИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I
466
466
457 +2 мировања
7
II
466
466
458 +2 мировања
6
III
466
466
458 +2 мировања
6
IV
466
466
458 +2 мировања
6
V
466
466
461+1 мировање
4
VI
466
466
461 +1 мировање
4
VII
466
466
462 +1 мировање
3
VIII
466
466
464
2
IX
466
466
465
1 (директор ЈВП)
ПЛАНИРАНИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ НА
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
X
466
466
465
1
XI
466
466
465
1
XII
466
466
465
1
УКУПНО
466
466
465
1
62
6.4.1.2. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА
Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и
финансијским стањем у ЈВП.
Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Правилнику о раду
предузећа, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.
Пројектовање масе зарада за 2015. годину извршено је према Закон о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава (Сл. гласник РС бр. 116/14). Планирана маса средстава за зараде садржи укупан
износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси
садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет.
Tabela 6.4.1.2
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**
УКУПНО
ИСПЛАТА 2014.
I
број запослених
М аса зарада
НОВОЗАПОСЛЕНИ
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
М аса зарада
просечна зарада број запослених
просечна зарада
број запослених
М аса зарада
ПОСЛОВОДСТВО
просечна зарада број запослених
XII
466
465
465
465
463
463
463
463
463
463
465
460
40.003.888,00
40.005.013,00
40.005.849,00
40.201.139,00
40.206.565,00
40.204.194,00
40.206.832,00
40.191.563,00
40.206.015,00
40.204.031,00
40.208.284,00
40.208.303,00
85.845
86.032
86.034
86.454
86.839
86.834
86.840
86.807
86.838
86.834
86.469
87.409
466
465
465
465
463
462
459
457
456
456
454
450
40.003.888,00
40.005.013,00
40.005.849,00
40.201.139,00
40.206.565,00
40.141.380,00
40.031.869,00
39.719.729,00
39.591.392,00
39.581.964,00
39.373.675,00
39.281.795,00
85.845
86.032
86.034
86.454
86.839
86.886
87.215
86.914
86.823
86.803
86.726
87.293
0
0
0
0
0
1
4
6
7
7
11
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.814,00
174.963,00
471.834,00
614.623,00
622.067,00
834.609,00
926.508,00
0
0
0
0
0
62.814
43.741
78.639
87.803
88.867
75.874
92.651
УКУПНО
464
481.851.676
1.039.236
460
478.144.258
1.039.865
7
3.707.418
564.172
ПРОСЕК
464
40.154.306
86.603
460
39.845.355
86.655
4
529.631
75.770
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
М аса зарада
просечна зарада
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године
** исплата са проценом до краја године
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину
УКУПНО
ПЛАН 2015.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК
број запослених
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
М аса зарада
40.208.310
40.208.310
40.208.310
40.208.310
40.208.310
40.208.310
40.208.310
40.208.310
40.208.310
40.208.310
40.208.310
40.208.310
482.499.720
40.208.310
НОВОЗАПОСЛЕНИ
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
просечна зарада број запослених
86.284
86.284
86.284
86.284
86.284
86.284
86.284
86.284
86.284
86.284
86.284
86.284
1.035.407
86.284
453
453
453
451
451
451
445
445
445
445
445
445
453
449
М аса зарада
просечна зарада
39.187.506,65
86.506,64
39.187.506,65
86.506,64
39.187.506,65
86.506,64
39.027.962,57
86.536,50
39.027.962,57
86.536,50
39.027.962,57
86.536,50
38.620.557,33
86.787,77
38.620.557,33
86.787,77
38.620.557,33
86.787,77
38.620.557,33
86.787,77
38.620.557,33
86.787,77
38.620.557,33
86.787,77
466.369.751,66 1.029.513,80
38.864.145,97
86.654,67
број запослених
М аса зарада
13
1.020.803,35
13
1.020.803,35
13
1.020.803,35
15
1.180.347,43
15
1.180.347,43
15
1.180.347,43
21
1.587.752,67
21
1.587.752,67
21
1.587.752,67
21
1.587.752,67
21
1.587.752,67
21
1.587.752,67
21 16.129.968,34
18 1.344.164,03
ПОСЛОВОДСТВО
просечна зарада број запослених
78.523,33
78.523,33
78.523,33
78.689,83
78.689,83
78.689,83
75.607,27
75.607,27
75.607,27
75.607,27
75.607,27
75.607,27
768.093,73
77.106,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
М аса зарада
просечна зарада
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
План трошкова зарада и других примања у 2015. години
месец
Зараде (бруто I)
Исплате по
уговорима
Друга примања
(јубиларне награде,
солидарне помоћи,
отпремнине)
Накнада трошкова
(за службена
путовања, за
долазак и одлазак
са рада и рад на
терену)
јануар
40.208.310,00
300.000,00
2.588.500,00
2.430.000,00
фебруар
40.208.310,00
300.000,00
650.125,00
2.210.000,00
март
40.208.310,00
320.000,00
699.625,00
2.340.000,00
април
40.208.310,00
300.000,00
404.625,00
3.110.000,00
мај
40.208.310,00
460.000,00
343.625,00
3.260.000,00
јун
40.208.310,00
340.000,00
260.125,00
4.770.000,00
јул
40.208.310,00
300.000,00
684.125,00
3.260.000,00
август
40.208.310,00
300.000,00
583.125,00
3.250.000,00
септембар
40.208.310,00
340.000,00
599.625,00
3.230.000,00
октобар
40.208.310,00
300.000,00
480.500,00
3.230.000,00
новембар
40.208.310,00
1.150.000,00
786.000,00
3.280.000,00
децембар
40.208.310,00
350.000,00
1.688.000,00
3.080.000,00
укупно:
482.499.720,00
4.760.000,00
9.768.000,00
37.450.000,00
Реализација трошкова зарада и других примања у 2014.години
месец
Зараде
(бруто I)
Исплате по
уговорима
Друга примања
(јубиларне награде,
солидарне помоћи,
отпремнине,пакетићи)
2
3
4
Накнада трошкова
(за службена
путовања, за
долазак и одлазак
са рада и рад на
терену)
5
1
јануар
40.003.888,00
0,00
0,00
3.336.095,28
фебруар
40.005.013,00
393.518,55
318.851,02
1.742.718,82
март
40.005.849,00
393.518,55
189.739,11
2.496.783,43
април
40.201.139,00
495.301,66
579.439,08
2.697.964,33
мај
40.206.565,00
393.518,55
227.652,57
3.108.188,53
јун
40.204.194,00
586.238,80
373.082,49
3.504.192,38
јул
40.206.832,00
414.657,21
982.016,03
2.794.494,82
август
40.191.563,00
101.553,11
89.004,86
3.847.762,48
септембар
40.206.015,00
0,00
96.477,69
2.882.784,52
октобар
40.204.031,00
1.281.378,65
422.475,91
3.705.953,85
новембар
40.208.284,00
588.401,14
498.519,74
3.025.912,80
441.643.373,00
4.648.086,22
децембар
укупно:
3.406.066,17
7.183.324,67
33.142.851,24
64
Структура трошкова других личних расхода у складу са обрасцима 2 и 3 Уредбе
Реализовано
у 2014. години
процена
1
Врста
примања
Уговори о делу
Ауторски уговори
%
2:1
2
3
98.703,72
60.000,00
60,79%
115.155,19
100.000,00
86,84%
0,00
0,00
0,00%
115,22%
Уговори о привременим и повременим пословима
Уговори са осталим физичким лицима
Планирано
за 2015. годину
867.938,13
1.000.000,00
Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора
4.166.289,18
3.600.000,00
86,41%
Укупно:
5.248.086,22
4.760.000,00
90,70%
Отпремнине
2.673.786,26
4.875.000,00
182,33%
Јубиларне награде
1.136.113,57
1.275.000,00
112,22%
Солидарне помоћи
2.073.424,84
2.318.000,00
111,80%
Поклон пакетићи за децу зап.
1.300.000,00
1.300.000,00
100,00%
7.183.324,67
12.431.410,89
9.768.000,00
135,98%
14.528.000,00
116,87%
Укупно:
Свега:
(новчани износи у динарима)
6.4.2. Зараде и издаци у 2014. години - План
месец
Зарада (из
Програма
пословања за
2014. годину)
Исплате по
уговорима
1
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
јул
август
септембар
октобар
новембар
децембар
укупно:
2
40.008.268,85
40.008.268,85
40.008.268,85
40.208.310,19
40.208.310,19
40.208.310,19
40.208.310,19
40.208.310,19
40.208.310,19
40.610.393,30
40.610.393,30
40.610.393,30
483.105.847,60
3
628.340,00
748.340,00
888.340,00
818.340,00
708.330,00
938.330,00
688.330,00
798.330,00
1.138.330,00
858.330,00
1.635.930,00
1.293.330,00
11.142.600,00
Друга
примања
(јубиларне
награде,
солидарне
помоћи,
отпремнине,
пакетићи)
4
3.589.500,00
845.625,00
458.625,00
322.625,00
256.625,00
1.031.625,00
831.625,00
645.625,00
760.625,00
354.500,00
574.500,00
1.622.500,00
11.294.000,00
Накнада
трошкова (за
службена
путовања, за
долазак и
одлазак са
рада и рад на
терену)
5
1.920.000,00
2.830.000,00
2.780.000,00
3.850.000,00
3.390.000,00
5.400.000,00
3.260.000,00
3.450.000,00
4.360.000,00
4.100.000,00
3.870.000,00
3.790.000,00
43.000.000,00
Зарада
из
добити
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Број
запослених
Број лица
ангажованих
по уговору
7
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
8
4
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
65
6.4.3. Зараде и издаци у 2014. години – остварено
месец
Зарада (из
Програма
пословања за
2014. годину)
Исплате по
уговорима
2
3
(новчани износи у динарима)
Друга
примања
(јубиларне
награде,
солидарне
помоћи,
отпремнине,
пакетићи)
4
Накнада
трошкова (за
службена
путовања, за
долазак и
одлазак са
рада и рад на
терену)
5
Зарада
из
добити
Број
запослених
Број лица
ангажованих
по уговору
6
7
8
1
јануар
40.003.888,00
0,00
0,00
3.336.095,28
0,00
466
0
фебруар
40.005.013,00
393.518,55
318.851,02
1.742.718,82
0,00
465
11
март
40.005.849,00
393.518,55
189.739,11
2.496.783,43
0,00
465
11
април
40.201.139,00
495.301,66
579.439,08
2.697.964,33
0,00
465
21
мај
40.206.565,00
393.518,55
227.652,57
3.108.188,53
0,00
463
11
јун
40.204.194,00
586.238,80
373.082,49
3.504.192,38
0,00
463
16
јул
40.206.832,00
414.657,21
982.016,03
2.794.494,82
0,00
463
12
август
40.191.563,00
101.553,11
89.004,86
3.847.762,48
0,00
463
11
септембар
40.206.015,00
0,00
96.477,69
2.882.784,52
0,00
463
0
октобар
40.204.031,00
1.281.378,65
422.475,91
3.705.953,85
0,00
463
74
новембар
40.208.284,00
588.401,14
498.519,74
3.025.912,80
0,00
465
3
децембар
укупно:
3.406.066,17
441.643.373,00
4.648.089,22
7.183.328,67
0,00
33.142.856,24
0,00
6.4.4. Зараде и издаци - План 2015. -старозапослени
месец
Зарада (из
Програма
пословања за
2015. годину)
Исплате по
уговорима
1
2
3
(новчани износи у динарима)
Друга
примања
(јубиларне
награде,
солидарне
помоћи,
отпремнине,
пакетићи)
4
Накнада
трошкова (за
службена
путовања, за
долазак и
одлазак са
рада и рад на
терену)
5
Зарада
из
добити
Број
запослених
Број лица
ангажованих
по уговору
6
7
8
јануар
39.187.506,65
300.000,00
2.588.500,00
2.430.000,00
0,00
453
3
фебруар
39.187.506,65
300.000,00
650.125,00
2.210.000,00
0,00
453
3
март
39.187.506,65
320.000,00
699.625,00
2.340.000,00
0,00
453
3
април
39.027.962,57
300.000,00
404.625,00
3.110.000,00
0,00
451
5
мај
39.027.962,57
460.000,00
343.625,00
3.260.000,00
0,00
451
7
јун
39.027.962,57
340.000,00
260.125,00
4.770.000,00
0,00
451
3
јул
38.620.557,33
300.000,00
684.125,00
3.260.000,00
0,00
445
3
август
38.620.557,33
300.000,00
583.125,00
3.250.000,00
0,00
445
3
септембар
38.620.557,33
340.000,00
599.625,00
3.230.000,00
0,00
445
3
октобар
38.620.557,33
300.000,00
480.500,00
3.230.000,00
0,00
445
3
новембар
38.620.557,33
1.150.000,00
786.000,00
3.280.000,00
0,00
445
75
децембар
38.620.557,33
350.000,00
1.688.000,00
3.080.000,00
0,00
445
3
укупно:
466.369.751,66
4.760.000,00
9.768.000,00
37.450.000,00
0,00
66
6.4.5. Зараде и издаци - План 2015. - новозапослени
месец
Зарада (из
Програма
пословања за
2015. годину)
Исплате по
уговорима
Друга примања
(јубиларне
награде,
солидарне
помоћи,
отпремнине,
пакетићи)
1
2
3
4
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
јул
август
септембар
октобар
новембар
децембар
укупно:
(новчани износи у динарима)
Накнада
трошкова (за
службена
путовања, за
долазак и
одлазак са рада
и рад на терену)
Зарада из
добити
Број
запослених
Број лица
ангажованих
по уговору
5
6
7
8
1.020.803,35
1.020.803,35
1.020.803,35
1.180.347,43
1.180.347,43
1.180.347,43
1.587.752,67
1.587.752,67
1.587.752,67
1.587.752,67
1.587.752,67
1.587.752,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.129.968,34
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4.6. Зараде и издаци - План 2015. - Збир (постојећи запослени +
новозапослени)
месец
Зарада (из
Програма
пословања за
2015. годину)
Исплате по
уговорима
Друга примања
(јубиларне
награде,
солидарне
помоћи,
отпремнине,
пакетићи)
1
2
3
4
13
0
13
0
13
0
15
0
15
0
15
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
(новчани износи у динарима)
Накнада
трошкова (за
службена
путовања, за
долазак и
одлазак са рада
и рад на терену)
Зарада из
добити
Број
запослених
Број лица
ангажованих
по уговору
5
6
7
8
јануар
40.208.310,00
300.000,00
2.588.500,00
2.430.000,00
0,00
466
3
фебруар
40.208.310,00
300.000,00
650.125,00
2.210.000,00
0,00
466
3
март
40.208.310,00
320.000,00
699.625,00
2.340.000,00
0,00
466
3
40.208.310,00
300.000,00
404.625,00
3.110.000,00
0,00
466
5
мај
40.208.310,00
460.000,00
343.625,00
3.260.000,00
0,00
466
7
јун
40.208.310,00
340.000,00
260.125,00
4.770.000,00
0,00
466
3
јул
40.208.310,00
300.000,00
684.125,00
3.260.000,00
0,00
466
3
август
40.208.310,00
300.000,00
583.125,00
3.250.000,00
0,00
466
3
септембар
40.208.310,00
340.000,00
599.625,00
3.230.000,00
0,00
466
3
октобар
40.208.310,00
300.000,00
480.500,00
3.230.000,00
0,00
466
3
новембар
40.208.310,00
1.150.000,00
786.000,00
3.280.000,00
0,00
466
75
децембар
40.208.310,00
350.000,00
1.688.000,00
3.080.000,00
0,00
466
3
укупно:
482.499.720,00
4.760.000,00
9.768.000,00
37.450.000,00
0,00
април
67
6.4.7
R
b
Расходи по уговорима (у
динарима)
Претходна
2014 година
(План )
Текућа
година
План 2015.
текућа/
претходн
а година
(% )
план
2015/пл
ан
2014.
(% )
план
2015/
реализа
ција
2014
(% )
1
Уговори о делу
500.000,00
98.703,72
60.000,00
19,74%
12,00%
60,79%
2
Ауторски уговори
975.000,00
115.155,19
100.000,00
11,81%
10,26%
86,84%
3
Уговори о привременим и
повременим пословима
300.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
4
Уговори са осталим физичким
лицима *
2.067.600,00
867.938,13
1.000.000,00
41,98%
48,37%
115,22%
5
Уговори са осталим физичким
лицима- Фондови ЕУ **
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
6
Накнаде члановима Управног и
Надзорног одбора
4.800.000,00
4.166.289,18
3.600.000,00
86,80%
75,00%
86,41%
11.142.600,00
5.248.086,22
4.760.000,00
47,10%
42,72%
90,70%
Укупно (1+2+3+4+5+6+7+8)
6.4.8
1
Отпремнине
5.952.000,00
2.673.786,26
4.875.000,00
44,92%
81,91%
план
2015/
реализаци
ја 2014
(% )
182,33%
2
Солидарна помоћ
2.888.000,00
2.041.769,98
2.318.000,00
70,70%
80,26%
113,53%
3
Укупно (1 + 2)
8.840.000,00
4.517.864,76
7.193.000,00
51,11%
81,37%
159,21%
4
Јубиларне награде
Поклон пакетићи за Нову
Годину
1.154.000,00
1.136.113,57
1.275.000,00
98,45%
110,49%
112,22%
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
11.294.000,00
6.953.978,33
9.768.000,00
61,57%
86,49%
140,47%
план
2015/пла
н 2014.
(% )
план
2015/
реализа
ција
2014
(% )
R
b
5
Друга примања (у
динарима)
Укупно (3 +4+5):
Претходна
2014 година
(План )
Текућа
година
План 2015.
текућа/
претходн
а година
(% )
план
2015/пла
н 2014.
(% )
6.4.9
R
b
1
2
3
4
5
Накнаде трошкова (у
динарима)
Накнада трошкова смештаја и
исхране на службеном путу
Накнада трошкова превоза на
службеном путу
Накнада трошкова превоза на
радно место и са радног места
Накнада трошкова за смештај и
исхрану на терену
Остале накнаде трошкова
запосленима
Укупно (1+2+3+4+5)
Претходна
година
(План )
Текућа
година
План 2015.
текућа/
претхо
дна
година
(% )
21.000.000,00
16.495.901,00
16.650.000,00
78,55%
79,29%
100,93%
2.000.000,00
337.789,94
500.000,00
16,89%
25,00%
148,02%
20.000.000,00
17.806.261,26
20.300.000,00
89,03%
101,50%
114,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
43.000.000,00
34.639.952,20
37.450.000,00
80,56%
87,09%
108,11%
68
6.4.10. Јубиларне награде (у динарима)
4
Број
примал
аца
(Реализ
ација
2014.)
5
0,00
249.500,00
0
0
6
0,00
0,00
41.583,33
0,00%
0,00%
233.000,00
67.000,00
5
0
2
46.600,00
0,00
33.500,00
28,76%
139,10%
март
32.000,00
116.500,00
2
0
5
16.000,00
0,00
23.300,00
364,06%
68,67%
април
82.000,00
16.500,00
3
0
1
0,00
0,00
16.500,00
0,00%
0,00%
мај
16.000,00
150.500,00
1
0
5
16.000,00
0,00
30.100,00
940,63%
53,16%
јун
233.000,00
67.000,00
5
0
3
0,00
0,00
22.333,33
0,00%
0,00%
јули
33.000,00
101.000,00
1
0
3
33.000,00
0,00
33.666,67
306,06%
98,02%
Месец
Јубиларне
награде
(План 2014)
1
јануар
фебруар
август
Јубиларне
награде
(Реализација
2014.)
2
Јубиларне
награде
(План 2015.)
Број
примал
аца
(План
2014
3
Број
примал
аца
(План
2015.)
6
Просек
(1 : 4)
7
Просек
(2 : 5)
8
Просек
(3 : 6)
%
(3 : 1*100)
%
(7:9*100)
10
11
9
33.000,00
0,00
1
0
0
33.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
септембар
148.000,00
16.500,00
5
0
1
29.600,00
0,00
16.500,00
11,15%
179,39%
октобар
114.000,00
287.500,00
5
0
9
22.800,00
0,00
31.944,44
252,19%
71,37%
новембар
148.000,00
203.000,00
4
0
4
37.000,00
0,00
50.750,00
137,16%
72,91%
децембар
укупно:
82.000,00
1.136.113,57
0,00
3
35
0
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
1.154.000,00
1.136.113,57
1.275.000,00
35
35
39
32.971,43
0,00
32.692,31
110,49%
100,85%
6.4.11. Отпремнине (у динарима)
Месец
јануар
Отпремине
(План 2014.)
Отпремнине
(Реализација
2014)
Отпремнине
(План 2015)
Број
прима
лац
(План
2014.)
1
2
3
4
Број
примала
цa
(Реализа
ција
2014.)
5
Број
примал
ацa
(План
2015.)
6
Просек
(1 : 4)
7
Просек
(2 : 5)
8
Просек
(3 : 6)
%
(3 : 1*100)
%
(7:9*100)
10
11
9
3.348.000,00
0,00
2.145.000,00
18
0
11
186.000,00
0,00
195.000,00
64,07%
95,38%
фебруар
372.000,00
0,00
390.000,00
2
0
2
186.000,00
0,00
195.000,00
104,84%
95,38%
март
186.000,00
0,00
390.000,00
1
0
2
186.000,00
0,00
195.000,00
209,68%
95,38%
април
0,00
0,00
195.000,00
0
0
1
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
мај
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
јун
558.000,00
189.501,00
0,00
3
1
0
186.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
јули
558.000,00
734.670,00
390.000,00
3
4
2
186.000,00
0,00
195.000,00
69,89%
95,38%
август
372.000,00
0,00
390.000,00
2
0
2
186.000,00
0,00
195.000,00
104,84%
95,38%
септембар
372.000,00
0,00
390.000,00
2
0
2
186.000,00
0,00
195.000,00
104,84%
95,38%
0,00
387.980,66
0,00
0
2
0
0,00
193.990,33
0,00
0,00%
0,00%
186.000,00
391.682,00
390.000,00
1
2
2
186.000,00
195.841,00
195.000,00
209,68%
95,38%
октобар
новембар
децембар
укупно:
0,00
969.952,60
195.000,00
0
5
1
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
5.952.000,00
2.673.786,26
4.875.000,00
32
14
25
186.000,00
190.984,73
195.000,00
81,91%
95,38%
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Накнада за рад председнику и члановима надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
је утврђена на основу члана 19. Закона о јавним предузећима ( „Сл.гласник РС“ број 119/12,116/13аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном
водопривредном предузећу „ Воде Војводине“ („Сл.лист АПВ“ број 4/13), члана 32. Тачка 9 и члана
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл.лист АПВ“, број 37/14),
а на основу Решења Покрајинске Владе број 023-69/2014. од 24.10.2014. године, које је објављено у
Службеном листу Аутономне покрајине Војводине број 41/2014.
69
тачка 6.5.
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу
у динарима
План
2014
Управни одбор/Скупштина
број чланова
Надзорни одбор
маса за накнаде
УО
просечна накнада
члана УО
Накнада
председника УО
Накнада
заменика УО
УКУПНА маса за
УО
маса за накнаде
накнада
председника
накнада
заменика
УКУПНА маса
УКУПНО-број
УО и НО
УКУПНО маса за
УО и НО
VII
11
350.000,00
VIII
11
350.000,00
IX
11
350.000,00
X
11
350.000,00
XI
11
350.000,00
XII
11
350.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
УКУПНО
11
4.200.000,00
420.000,00
600.000,00
4.800.000,00
11
4.800.000,00
ПРОСЕК
11
350.000,00
35.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
I
11
350.000,00
II
11
350.000,00
III
11
350.000,00
IV
11
350.000,00
V
11
350.000,00
VI
11
350.000,00
50.000,00
0
број чланова
УКУПНО
просечна накнада
члана
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
50.000,00
400.000,00
11
50.000,00
400.000,00
11
400.000,00
400.000,00
маса изражена као Бруто 1
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу
у динарима
План
2015
Управни одбор/Скупштина
број чланова
Надзорни одбор
маса за накнаде
УО
просечна накнада
члана УО
Накнада
председника УО
Накнада
заменика УО
УКУПНА маса за
УО
број чланова
I
УКУПНО
просечна накнада
члана
маса за накнаде
накнада
председника
накнада
заменика
УКУПНА маса
УКУПНО-број
УО и НО
УКУПНО маса за
УО и НО
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
II
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
III
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
IV
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
V
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
VI
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
VII
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
VIII
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
IX
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
X
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
XI
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
XII
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
УКУПНО
3
2.400.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
3.600.000,00
3
3.600.000,00
ПРОСЕК
3
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3
300.000,00
300.000,00
6.6. РАДНИ КАЛЕНДАР 2015 ГОДИНЕ
РАДНИ КАЛЕНДАР 2015
месец
1
2
јануар
8
8
8
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 радни дани
8
8
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
фебруар
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
72
248
160
64
224
176
72
248
176
64
240
168
80
248
176
64
240
184
64
248
168
80
248
176
64
240
176
72
248
168
72
240
184
2088
64
832
248
2920
16
8
8
176
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
176
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
април
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
160
8
8
8
8
8
8
16
8
8
8
8
8
8
8
8
160
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
176
јун
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
184
8
168
јул
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
август
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
176
8
8
8
176
септембар
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
октобар
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
новембар
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
160
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
184
децембар
0
8
укупо
укупно
144
8
8
8
8
8
март
мај
субота и
недеља
24
8
8
Укупно
152
8
8
државни
празник
8
8
8
8
8
8
8
2016
72
70
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
7.1 Табела: План капиталних улагања у 2015. години
у хиљадама динара
Приори
тет
1
1
Назив капиталног пројекта/
Структура финансирања
Година почетка
финансирања
пројекта
2
3
Година
завршетка
финансирања
пројекта
4
1984
2019
1 303 036
263 642
289 231
0
556 533
566 533
189 970
1992
2020
2 420 000
198 328
198 328
0
515 000
485 000
1 420 000
1991
2019
493 787
94 487
119 992
60 248
80 948
125 000
163 000
1991
2015
120 697
5 945
5 945
114 752
1992
2017
537 786
265 353
331 895
0
85 000
120 890
-
1991
2017
114 698
78 068
78 068
0
15 000
21 630
-
1995
2020
715 141
41 534
41 534
0
180 000
170 000
323 607
1994
2020
1 504 603
7 954
7 954
0
420 000
165 000
596 649
Укупна
вредност
пројекта
5
Реализовано
закључно са
31.12.2013.
године
6
Реализовано
закључно са
31.12.2014.
године
7
2015
2016
2017
Након 2017
8
9
10
11
Регионални хидросистем Северна Бачка,
подсистем "Тиса-Палић"
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
2
Регионални хидросистем Северна Бачка,
подсистем "Плазовић"
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
3
Регионални хидросистем Северна Бачка,
подсистем "Мали Иђош"
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
4
Регионални хидросистем Северна Бачка,
подсистем "Ада"
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
5
-
-
-
Регионални хидросистем Банат,
подсистем "Кикинда"
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
6
Регионални хидросистем Банат,
подсистем "Нова Црња-Житиште"
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
7
Регионални хидросистем Банат,
подсистем "Надела"
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
8
Регионални хидросистем Банат,
подсистем "Нови Кнежевац"
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
71
7.2 Табела: План редовног одржавања у 2015. години
у хиљадама динара
Година
Приори Назив и врста редовног одржавања/
почетка
тет
Структура финансирања
финансирања
1
1
2
Реализовано
закључно са
31.12.2014.
године
6
План
01.0131.12.2015.
План
01.0131.03.2015.
План
01.0430.06.2015.
План
01.0730.09.2015.
План
01.0931.12.2015.
7
8
9
10
11
Година
завршетка
финансирања
Укупна
вредност
3
4
5
2015
2015
1 075 000
945 200
1 075 000
161 250
376 250
258 000
279 500
2015
2015
360 000
480 000
360 000
54 000
126 000
86 400
93 600
2015
2015
389 035
350 000
389 035
50 000
135 000
120 000
84 035
Редовно одржавање и
функционисање система за
одводњавање
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
2
Редовно и интервентно
одржавање и ојачавање
заштитних објеката и заштита
од штетног дејства воде
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
3
Редовно одржавање и
функционисање ХС ДТД
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
7.3 Табела: План инвестиционог одржавања у 2015. години
у хиљадама динара
Приори
тет
1
1
Реализовано
закључно са
31.12.2014.
године
6
Назив и врста инвестиционог
одржавања/
Структура финансирања
Година
почетка
финансирања
Година
завршетка
финансирања
План
01.0131.12.2015.
План
01.0131.03.2015.
План
01.0430.06.2015.
План
01.0730.09.2015.
Укупна
вредност
План
01.0931.12.2015.
2
3
4
5
7
8
9
10
11
2015
2015
28 000
28 000
28 000
7 000
7 000
7 000
7 000
2015
2015
79 800
70 000
79 800
17 800
22 000
22 000
18 000
Инвестиционо одржавање
водних регионалних система и
малих брана
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
2
Инвестиционо одржавање
ХС ДТД
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета (по контима)
72
8. ЗАДУЖЕНОСТ
8.1 Кредитна задуженост
ЈВП Воде Војводине нису кредитно задужене како код иностраних , тако ни код домаћих кредитора.
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања
73
9.
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА
НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Финансијска средства планирана за набавку добара, услуга и извођење радова од општег
интереса се према Плану набавки за 2015. годину и према Закону о јавним набавкама ,кроз поступке
јавних набавки користе за обезбеђење функционисања водног система и одржавања водних објеката,
ради остваривања сигурне заштите од штетног дејства вода, заштите вода, животне средине и
оптимално коришћење вода.
Тачка 9.1.
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
у динарима
ре
дн
и
бр
ој
ПОЗИЦИЈА
Реализација у 2014.
години
Планирано за
2015. годину
План за први
квартал 2015.
План за други
квартал 2015.
План за трећи
квартал 2015.
План за
четврти
квартал 2015.
Добра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Опрема за рибочуварску службу
Машине за прање под високим притиском (са
додатном опремом)
910.840,00
616.666,00
-
-
-
616.666,00
-
100.000,00
-
100.000,00
-
-
Мобилни црпни агрегати
-
430.000,00
-
430.000,00
-
-
Пластични чамац
-
420.000,00
-
-
-
420.000,00
Пратећа опрема за мобилни агрегат БАП 500
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
-
Набавка виљушкара на гас носивости до 5 т
Набавка 2 ком колица за транспорт мобилног
црпног агрегата
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
-
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
-
-
Витла за извлачење чамаца
-
50.000,00
-
-
-
50.000,00
Куке за вучење чамаца
-
50.000,00
-
-
-
50.000,00
Трактори
-
2.460.000,00
-
-
-
2.460.000,00
11.597.400,00
10.750.000,00
-
-
-
10.750.000,00
-
Путнички и теренски аутомобили
Плуг двобразни
-
300.000,00
300.000,00
-
-
Ванбродски мотори
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
-
Тањирача
-
500.000,00
-
500.000,00
-
-
6.650.000,00
7.884.545,00
-
-
-
7.884.545,00
Услуге
-
8.100.000,00
-
8.100.000,00
-
-
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
-
-
448.900,00
2.450.000,00
-
2.450.000,00
-
-
Рибља млађ за порибљавање канала
Услуга одржавања ESRI ArcGIS софтвера и
израда базне WebGIS апликације
Услуга израде стратешких докумената у области
управљања водама према Закону о јавним
предузећима и закона о водама
Техничке контроле пројеката
Услуге покрајинске ревизионе комисије
Реконструкција старе бродске преводнице
Бездан и уставе Шебешфок
Снабдевање водом и развој инфраструктуре на
сливном подручју границом пресечених
водотокова – WASIDCA
Услуге израде пројектне документације
-
1.000.000,00
-
-
1.000.000,00
-
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
-
-
-
156.000.000,00
-
-
156.000.000,00
-
15.213.000,00
60.450.000,00
-
60.450.000,00
-
Радови
-
23
Радови на наставку изградње регионалних
хидросистема и других водних објеката
-
145.833.333,33
-
145.833.333,33
-
24
Радови на санацији далековода за ЦС (20KV високи напон) Купусина
-
5.000.000,00
-
-
5.000.000,00
-
Радови на подизању и унапређењу шума
-
4.167.000,00
-
-
-
4.167.000,00
25
74
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
редн
и
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ПОЗИЦИЈА
Електро опрема
Машинска опрема
Мини фрижидери
Нивелир са летвом
у динарима
План за
четврти
квартал 2015.
Добра
Реализација у 2014.
години
Планирано за
2015. годину
План за први
квартал 2015.
План за други
квартал 2015.
План за трећи
квартал 2015.
20.700,00
390.000,00
-
390.000,00
-
-
-
200.000,00
-
-
-
200.000,00
-
54.000,00
-
-
54.000,00
-
94.530,80
110.000,00
-
110.000,00
-
-
Ласерски мерач даљине
-
180.000,00
-
180.000,00
-
-
Стартер акумулатора 12/24 са пуњачем
-
120.000,00
-
120.000,00
-
-
Бушилице, брусилице, апарати за заваривање
-
60.000,00
-
-
-
60.000,00
Прскалице за хемијско третирање
-
98.000,00
-
98.000,00
-
-
Грађевинска опрема
-
80.000,00
-
80.000,00
-
-
Гумени
-
400.000,00
-
400.000,00
-
-
Опрема за нови пловни багер- рефулер
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
-
-
Опрема за пловне објекте
550.000,00
300.000,00
-
300.000,00
-
-
Термоакумулационе пећи
-
125.000,00
-
-
125.000,00
-
Опрема за мобилне црпне агрегате-црева
99.200,00
200.000,00
-
200.000,00
-
-
Мали електрични уређаји
-
18.000,00
-
18.000,00
-
-
Остала опрема за чамце
Велики електрични уређаји (веш машина и
фрижидери )
-
100.000,00
-
100.000,00
-
-
-
30.000,00
-
30.000,00
-
-
2.783.967,16
3.200.000,00
-
3.200.000,00
-
-
Камиони
Ротационе, самоходне и остале косачице
189.830,00
500.000,00
-
500.000,00
-
-
Канцеларијски материјал
2.900.000,00
2.900.000,00
-
-
-
2.900.000,00
Рачунарски материјал
4.500.000,00
3.500.000,00
-
-
-
3.500.000,00
Средства за хигијену
400.000,00
237.000,00
-
-
-
237.000,00
Потрошни грађевински материјал
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
-
Потрошни машински материјал
-
1.040.000,00
1.040.000,00
-
-
-
Потрошни електро материјал
Опрема и материјали за едукативни програм ''
ЈВП Воде Војводине ''
-
790.000,00
790.000,00
-
-
-
-
150.000,00
150.000,00
-
-
-
Гуме
1.500.000,00
1.800.000,00
-
-
-
1.800.000,00
Резервни делови за пловне косачице
-
1.200.000,00
-
-
-
1.200.000,00
Резервни делови за пловне багере
-
2.000.000,00
-
-
-
2.000.000,00
1.299.768,00
1.300.000,00
-
1.300.000,00
-
-
-
300.000,00
-
300.000,00
-
-
-
200.000,00
-
-
-
200.000,00
-
Резервни делови за тарупе
Резервни делови за прикључне машине за
тракторе
Резервни делови за шумску и баштенску
технику са погоном
Резервни делови за тракторе
Резервни делови за камионе, теренска и
путничка возила
-
200.000,00
200.000,00
-
-
-
100.000,00
-
100.000,00
-
-
Резервни делови за путничке аутомобиле
-
100.000,00
-
-
-
100.000,00
296.700,00
150.000,00
-
150.000,00
-
-
40.000,00
50.000,00
-
-
-
50.000,00
Резервни делови за бургије
Резервни делови за МОПЕДЕ
Резервни делови за приколице шумске
Хербициди
Садни материјал
Вештачко ђубриво
-
50.000,00
-
-
-
50.000,00
4.935.350,00
6.450.000,00
-
-
-
6.450.000,00
-
450.000,00
-
-
-
450.000,00
249.964,00
150.000,00
-
-
-
150.000,00
Геофилц и нетлон мрежа
-
400.000,00
-
-
-
400.000,00
Санитетски материјал - прва помоћ
-
100.000,00
-
-
-
100.000,00
Mатеријал за одбрану од поплава
-
4.166.666,66
-
4.166.666,66
-
-
Средство за сузбијање крпеља
-
40.000,00
-
40.000,00
-
-
260.000,00
250.000,00
-
250.000,00
-
-
Плочице и колоброји за потребе шумарства
75
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Потрошни материјал за моторна возила
Потрошни материал за пловну механизацију
-
50.000,00
50.000,00
-
-
270.000,00
-
270.000,00
-
-
-
68.000.000,00
70.000.000,00
-
70.000.000,00
-
-
Лична заштитна средства
-
2.900.000,00
-
-
-
2.900.000,00
Пловна обележја
-
150.000,00
-
-
150.000,00
-
Табле за обележавање објеката
-
50.000,00
-
-
-
50.000,00
Ситни алати и остала добра
-
100.000,00
100.000,00
-
-
50.000,00
Горива, масти и уља
Материјал за декорисање простора
Индивидуална заштита садница у шумарству
Храна и напици
Обележја алата за привредни риболов
Остали материјали
-
50.000,00
-
-
-
989.200,00
250.000,00
-
250.000,00
-
-
-
2.000.000,00
-
-
-
2.000.000,00
-
50.000,00
-
50.000,00
-
-
129.617,60
150.000,00
-
150.000,00
-
-
Пропан бутан
-
60.000,00
-
-
60.000,00
Набавка електричне енергије
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
-
-
Стручна литература и часописи
Дрвени елементи са монтажом за уређење
рекреативно-едукативне стазе у Парку
природе “Бељанкса бара” и уређење водотока
у оквиру пројекта “Вода за живот”
-
1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
-
850.000,00
-
850.000,00
-
Услуге
Услуге одржавања радног и заједничког
простора, домарске чуварске и остале услуге
32.497.664,00
37.000.000,00
-
37.000.000,00
-
-
Сервисирање рачунара и периферних уређаја
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
-
Одржавање и проширење рачунарске мреже
Сервисирање и поправка фотокопир и других
апарата
187.725,00
1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
370.000,00
370.000,00
-
370.000,00
-
-
-
850.000,00
-
-
850.000,00
-
Кабловски линк
-
150.000,00
-
-
150.000,00
-
АDSL линк
-
50.000,00
-
-
50.000,00
-
Кабловска телевизија
Сервисирање противпожарних апарата и
хидрантских мрежа
-
150.000,00
-
-
150.000,00
-
300.000,00
300.000,00
300.000,00
-
-
-
Одржавање аутомобила и комбија
600.000,00
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
-
Одржавање трактора
1.300.000,00
1.600.000,00
-
1.600.000,00
-
-
Одржавање камиона
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
-
-
Одржавања пловне механизације
-
390.000,00
-
-
-
390.000,00
Одржавања ванбродских мотора
-
700.000,00
-
-
-
700.000,00
Оптички и VPN линк-oви
Одржавање шумске и баштенске технике са
погоном
400.000,00
400.000,00
-
-
-
400.000,00
Услуге у обради метала
-
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
-
Услуге одржавања хидрауличке опреме
-
200.000,00
-
-
-
200.000,00
Услуге одржавања мобилних пумпи
-
250.000,00
-
-
-
250.000,00
-
600.000,00
-
600.000,00
-
-
-
250.000,00
-
250.000,00
-
-
300.000,00
250.000,00
-
-
-
250.000,00
Услуге одржавања електромоторависоконапонски
Услуге одржавања електромоторанисконапонски
Услуге сервисирања и поправке клима уређаја
са инсталацијама
Услуге одржавања бродског трупа и
ентеријера пловних објеката
140.000,00
250.000,00
-
250.000,00
-
-
Лимарско - фарбарске услуге за возила
-
290.000,00
-
290.000,00
-
-
Услуге поправке пластичних чамаца
-
300.000,00
-
300.000,00
-
-
Катастарске услуге
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
-
-
Услуге уградње витла на теренским возилима
-
100.000,00
100.000,00
-
-
-
Остале услуге одржавања
-
300.000,00
-
300.000,00
-
-
Услуге одржавања мотора ( мопеда)
Одржавање и поправка тањирача, тарупа и
осталих машина
-
50.000,00
-
-
50.000,00
-
390.000,00
100.000,00
-
100.000,00
-
-
Одржавање мотокултиватора и фреза
-
100.000,00
-
100.000,00
-
-
Услуге одржавања централног грејања
Одржавање гасних котларница и гасних
уређаја
-
390.000,00
-
-
390.000,00
-
382.985,00
390.000,00
-
390.000,00
-
-
-
1.500.000,00
-
-
-
1.500.000,00
Одржавање телефонске централе
76
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Непредвиђене услуге поправки
Услуге поправки приколица за вучење чамаца
Услуге уградњи кука за вучу на теренским
возилима
Услуге одржавања и поправке система за
дојаву пожара
347.743,13
390.000,00
-
-
-
390.000,00
-
50.000,00
-
50.000,00
-
-
-
155.000,00
155.000,00
-
-
-
149.760,00
300.000,00
300.000,00
-
-
-
Услуге одржавања и поправке видео надзора
-
100.000,00
-
100.000,00
-
-
Carepack za HP BladeSystem c7000 Enclosure
Сервисирање мотора Даициних на мобилним
агрегатима БАП-500
Одржавање машина за прање под притиском
(феропер)
-
200.000,00
-
-
-
200.000,00
700.000,00
2.900.000,00
-
2.900.000,00
-
-
Услуге вулканизера
Сервисирање возила у гарантном року
Услуге одржавања и поправки витла на
теренским возилима
Услугe одржавања и поправке лифтова у
Пословној згради
Услуге одржавања и поправке светлећег знака
ЈВП „Воде Војводине“
Услуга поправки стакала у објектима ЈВП-а
-
50.000,00
-
50.000,00
-
-
50.000,00
100.000,00
-
100.000,00
-
-
-
200.000,00
-
-
-
200.000,00
-
50.000,00
-
-
50.000,00
-
-
390.000,00
-
-
-
390.000,00
-
50.000,00
-
-
-
50.000,00
149.950,00
150.000,00
-
150.000,00
-
-
-
300.000,00
-
300.000,00
-
-
Одржавање ПЛЦ-а
Carepack za HP ProCurve Switch 5406zl
(J8697A)
-
125.000,00
125.000,00
-
-
Одржавање storage система
-
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
-
Carepack za servere
-
350.000,00
350.000,00
-
-
-
Лиценцирање ORACLE софтвера
238.562,49
390.000,00
-
-
-
390.000,00
-
390.000,00
-
-
-
390.000,00
67.900,00
85.000,00
-
-
-
85.000,00
Лиценцирање софтвера PARAGRAF
-
250.000,00
-
250.000,00
-
-
Лиценцирање VMWare софтвера
-
300.000,00
300.000,00
-
-
-
IPC софтвер
-
110.000,00
-
-
-
110.000,00
HALCOM софтвер
-
35.000,00
35.000,00
-
-
-
ЦЕКОС ИН
Техничка подршка за Софтвер за потребе
корисничког сервиса и управљање
документима у ЈВП „Воде Војводине“
-
65.000,00
65.000,00
-
-
-
-
370.000,00
-
-
370.000,00
-
Лиценцирање BackUp софтвера
-
300.000,00
-
-
-
300.000,00
Транспорт и рад ауто дизалица
-
800.000,00
-
-
-
800.000,00
1.000.000,00
500.000,00
-
-
-
500.000,00
Лиценцирање других софтвера
Лиценцирање софтвера ING-PRO
Превоз горива
Превлачење багерског каравана
Превоз лица
Остале услуге у области саобраћаја
Услуга атестирања заштитних средстава и
опреме
Подешавање и оптимизација релационе базе
под.( Оракл)
Услуге одржавања апликације за Економски
сектор
Подешавање и оптимизација рачунарске
инфраструктуре
Услуга регистрације домена
Одржавање апликације за архивирање
дигитализованог материјала
-
250.000,00
-
-
-
250.000,00
1.200.000,00
390.000,00
-
-
-
390.000,00
240.000,00
390.000,00
-
390.000,00
-
-
98.000,00
300.000,00
-
300.000,00
-
-
-
270.000,00
270.000,00
-
-
-
-
800.000,00
-
-
-
800.000,00
-
750.000,00
-
-
-
750.000,00
-
50.000,00
50.000,00
-
-
-
-
300.000,00
-
300.000,00
-
-
Одржавање Интернет сајта предузећа
Услуга одржавања система за евидентирање
присуства радника
Услуге превођења постојеће апликације
"Возни парк" на Јава платформу
Услуге превођења постојеће апликације "ХТЗ
опрема" на Јава платформу
Услуге сертификационог тела Поште за
квалификовани електронски сертификат на
смарт картици и читач
-
200.000,00
-
-
200.000,00
-
-
150.000,00
150.000,00
-
-
-
-
360.000,00
-
360.000,00
-
-
-
600.000,00
-
-
600.000,00
-
-
20.000,00
-
20.000,00
-
-
Оскултације објеката
Анализа отпадних вода и реципијента у
случају потенцијалних акцидентних
испуштања и анализа муља са предлогом мера
за безбедно измуљивање и депоновање
седимента
Израда Анекса Акта о процени ризика за
радна места у радној околини
Израда оцене Анекса акта о процени ризика за
радна места у радној околини
Мерење микроклиме и осветљења на радном
месту и радној околини
-
1.000.000,00
-
-
1.000.000,00
-
4.000.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
-
-
-
-
300.000,00
-
-
-
300.000,00
-
200.000,00
-
-
-
200.000,00
-
200.000,00
-
-
200.000,00
-
77
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Услуге вибродијагностичког испитивања
опреме на хидротехничким објектима Хс ДТД
Услуге термовизијског испитивања опреме на
хидротехничким објектима Хс ДТД
Ревизија трафо станица и електричне
инсталације на објектима ХсДТД
Услуге израде документације у складу са
новим законом о заштити од пожара
Услуге ревизије финансијског извештаја
86.000,00
250.000,00
-
250.000,00
-
-
-
150.000,00
-
150.000,00
-
-
-
200.000,00
-
200.000,00
-
-
-
300.000,00
-
-
300.000,00
-
280.000,00
500.000,00
-
500.000,00
-
-
Услуге копродукције и продукције
-
500.000,00
-
500.000,00
-
-
Услуге дизајна
-
390.000,00
-
390.000,00
-
390.000,00
Услуге Press Clipping-a
90.000,00
390.000,00
-
-
-
Услуге израде промотивног материјала
-
1.000.000,00
-
-
1.000.000,00
-
Услуге закупа медијског простора
-
390.000,00
390.000,00
-
-
-
Одржавање хигијене моторних возила
300.000,00
300.000,00
-
300.000,00
-
-
Прање тепиха
50.000,00
100.000,00
-
100.000,00
-
-
Прање завеса
-
44.000,00
100.000,00
-
100.000,00
-
Штампарске услуге, велики и мали тиражи
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
-
Услуге штампања риболовних дозвола
-
600.000,00
-
-
-
600.000,00
Услуге израде рибочуварских значки
-
50.000,00
-
50.000,00
-
-
Штампа на специјалним материјалима
Услуга штампања географско-туристичке
карте Парка природе “Бељанска бара”
-
390.000,00
-
390.000,00
-
-
-
250.000,00
-
-
250.000,00
-
Израда табли за обележавање објеката
-
100.000,00
-
100.000,00
-
-
1.899.960,00
1.900.000,00
-
1.900.000,00
-
-
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
-
Услуге превођења
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
-
Семинари, конгреси
-
2.000.000,00
2.000.000,00
-
-
-
Адвокатске услуге
Консултантске услуге
Специјализоване рачунарске обуке
Остале услуге стручног усавршавања
Специјализоване обуке руковаоца
Стручна литература и часописи
Здравствени прегледи запослених
Ревалоризација и заштита културне баштине
Осигурање имовине и лица
Услуге кетеринга
Студија анализа отпадних вода загађивача на
водном подручју Вода Војводине у циљу
проширења и ажурирања базе података и
идентификацији водећих сила и притисака на
одабраним водотоцима
Услуге физичког обезбеђења објеката
Непредвиђене услуге
Услуге санационог излова
Трошкови прибављања употребне дозволе
(технички преглед, разне таксе)
Услуга дератизације и дезисенкције
Услуге ангажовања сезонске радне снаге
Услуге урамљивања, каширања и техничког
опремања штампаног материјала
Услуге ресторана
Снимак пословних процеса и унапређење
система интерних контрола у оквиру
пословних циклуса
Услга мобилне телефоније са пратећим
услугама
Обезбеђивање функционисања централе
према мобилним оператерима
Услуга Сервиса 0800 за потребе
фукционисања Корисничког центра
Услуге санације услед угинућа рибе
-
400.000,00
-
400.000,00
-
-
200.000,00
350.000,00
350.000,00
-
-
-
-
200.000,00
-
-
-
200.000,00
-
-
250.000,00
-
250.000,00
-
2.900.000,00
2.900.000,00
-
-
2.900.000,00
-
-
50.000,00
-
-
-
50.000,00
14.985.333,00
16.000.000,00
-
-
-
16.000.000,00
-
390.000,00
-
-
-
390.000,00
2.691.740,00
2.500.000,00
-
-
-
2.500.000,00
20.000.000,00
29.000.000,00
-
29.000.000,00
-
-
46.400,00
390.000,00
-
390.000,00
-
-
-
250.000,00
-
250.000,00
-
-
799.000,00
1.050.000,00
-
1.050.000,00
-
-
88.350,00
200.000,00
-
200.000,00
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
1.000.000,00
-
100.000,00
-
-
-
100.000,00
1.500.000,00
1.100.000,00
-
-
1.100.000,00
-
1.120.000,00
1.250.000,00
-
1.250.000,00
-
-
-
12.000.000,00
-
-
-
12.000.000,00
-
350.000,00
-
-
-
350.000,00
-
35.000,00
35.000,00
-
-
-
-
250.000,00
250.000,00
-
-
Радови
190
191
Радови на санацији штета насталих услед
хавариjских загађења вода
Регулационо-санациони радови
-
2.083.333,00
-
-
-
2.083.333,00
51.657.380,60
63.333.333,33
-
63.333.333,33
-
-
78
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Хитни непредвиђени радови
Радови на редовном и интервентном
одржавању заштитних водних објеката
1.129.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
-
-
-
268.615.335,08
300.000.000,00
-
300.000.000,00
-
-
Редовно одржавање система за одводњавање
692.552.894,72
783.333.334,00
-
783.333.334,00
-
-
30.832.056,49
41.666.667,00
-
41.666.667,00
-
-
Радови на ХМО
Радови на објекту за шумарство у Бачком
Моноштору
Радови на побољшању функционалности
каналске мреже за одводњавање
Одбрана од поплава и леда
Радови на репродукцији шума
Разграничење шума и шумског земљишта
између ЈВП"Воде Војводине"
ЈП"Војводинашуме"
Радови на санацији Споменика природе
„Храст лужњак у дворишту црпне станице код
Кумана“
Измуљење Јегричке - суфинансирање
Уређење инспекционе-еко стазе на Бељанској
бари л.о. и д.о. од km 0+000 до 2+100
-
200.000,00
-
200.000,00
-
756.564.238,98
886.000.000,00
-
-
886.000.000,00
-
-
39.333.333,33
-
39.333.333,33
-
-
14.998.226,02
18.000.000,00
-
18.000.000,00
-
-
-
333.334,00
-
-
333.334,00
-
-
390.000,00
-
390.000,00
-
-
1.125.000,00
-
1.125.000,00
-
-
-
8.580.000,00
-
8.580.000,00
-
-
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
у динарима
ре
д
н
и
бр
ој
План за
четврти
квартал 2015.
Реализација у 2014.
години
Планирано за
2015. годину
План за први
квартал 2015.
План за други
квартал 2015.
План за трећи
квартал 2015.
Рачунари
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
-
Преносиви рачунари
-
400.000,00
-
400.000,00
-
-
Монитори
-
400.000,00
-
400.000,00
-
-
Скенери
-
400.000,00
-
400.000,00
-
-
Storage
-
2.950.000,00
2.950.000,00
-
-
-
UPS
-
390.000,00
390.000,00
-
-
-
Остала претећа рачунарска опрема и делови
-
390.000,00
-
-
-
390.000,00
HP BLADE Interconnect уређај
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
-
-
Други софтвери
-
390.000,00
-
-
-
390.000,00
ПОЗИЦИЈА
Добра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Oracle развојни алати
-
100.000,00
-
100.000,00
-
-
Софтвер за mail сервер
-
600.000,00
-
-
-
600.000,00
AutoCAD софтвер
-
800.000,00
-
-
800.000,00
-
Телефони
100.000,00
200.000,00
-
200.000,00
-
-
Телефакс
-
100.000,00
-
100.000,00
-
-
178.322,78
100.000,00
-
100.000,00
-
-
-
150.000,00
-
150.000,00
-
-
306.240,00
300.000,00
-
300.000,00
-
-
1.498.400,00
500.000,00
-
500.000,00
-
-
44.502,00
50.000,00
-
-
50.000,00
-
Други уређаји
-
100.000,00
-
-
-
100.000,00
Уређаји за позиционирање возила
-
100.000,00
-
-
100.000,00
-
Пољска пантљика
-
60.000,00
-
60.000,00
-
-
Шумска и баштенска техника са погоном
-
410.000,00
410.000,00
-
-
-
Противпожарни апарати, хидрантска црева и
остала пратећа опрема за гашење пожара
-
150.000,00
-
150.000,00
-
-
Архиватори за карте
-
100.000,00
100.000,00
-
-
-
Видео и остали надзори
Плазма ТВ за презентације
Клима уређаји
Фотокопир апарати
Опрема за кафе кухињу
Kанцеларијски намештај и опрема
-
1.900.000,00
-
-
-
1.900.000,00
390.000,00
100.000,00
-
100.000,00
-
-
Уградна опрема
30.691,20
100.000,00
-
100.000,00
-
-
Ауто приколица
-
190.000,00
-
190.000,00
-
-
Остала опрема за моторна возила
79
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Приколице за чамце
-
300.000,00
-
-
300.000,00
-
Хидрофор
-
30.000,00
-
30.000,00
-
-
Обележја риболовног подручја
-
200.000,00
-
-
-
200.000,00
Услуге
Desktop апликацијe
-
390.000,00
390.000,00
-
-
-
Друге рачунарске услуге
-
390.000,00
-
-
-
390.000,00
Дигитализација техничке документације
Рачунарско умрежавање водопривредних
предузећа
Развој регионалне руте водопривредногиндустријског наслеђа у АПВ
ENORASIS– развој Система за подршку
одлучивању за еколошки оптимизирано
управљање наводњавањем (FP7)
Планирано учешће у пројекту прекограничне
сарадње СРБ-ХРВ
Планирано учешће у пројекту прекограничне
сарадње СРБ-ХУ
Планирано учешће у пројекту прекограничне
сарадње СРБ-РО
Услуге снимања, испитивања и анализе на ХС
ДТД
Услуге израде едукативне стазе у Парку природе
"Јегричка"
Израда GIS апликације за вођење основа
газдовања шумама
-
5.000.000,00
-
-
-
5.000.000,00
-
390.000,00
-
-
390.000,00
-
-
500.000,00
-
500.000,00
-
-
233.250,00
300.000,00
300.000,00
-
-
-
-
2.400.000,00
-
-
2.400.000,00
-
-
2.400.000,00
-
-
2.400.000,00
-
-
2.400.000,00
-
-
2.400.000,00
-
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
-
659.480,00
920.000,00
-
-
-
920.000,00
-
834.000,00
-
-
-
834.000,00
Радови
Грађевински радови на објектима ХсДТД
9.460.000,00
8.300.000,00
-
8.300.000,00
-
-
Радови на уређењу пословног простора
Радови на уклањању нелегалних објеката на
водном добру
2.500.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
-
-
-
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
-
Грађевински радови на каналима ХС ДТД
Електро радови на хидротехничким објектима
ХС ДТД
Машински радови на хидротехничким објектима
ХС ДТД
Инвестиционо одржавање регионалних
подсистема
Реконструкција шумско - заштитног појаса у
водопривреди
Радови на изради едукативне стазе у Парку
природе “Јегричка”
21.131.127,50
23.200.000,00
-
-
-
23.200.000,00
4.476.119,00
32.500.000,00
-
32.500.000,00
-
-
14.857.114,00
23.500.000,00
-
23.500.000,00
-
-
23.332.009,83
23.333.333,33
-
23.333.333,33
-
-
8.272.831,55
8.333.334,00
-
8.333.334,00
-
-
-
920.000,00
-
920.000,00
-
-
2.120.069.259,93
3.185.619.212,98
24.395.000,00
1.960.764.334,98
1.067.172.334,00
133.287.544,00
9.2. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Закључком Владе Републике Србије 05 број :023-14246/2014 од 14.11.2014. године усвојен је
текст Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину којим су обавезана сва јавна
предузећа да у припреми годишњи програма пословања полазе од смерница и циљева економске и
фискалне политике Владе у погледу рационализације трошкова пословања према којима се трошкови
репрезентације умањују за 60% у односу на реализована средства у 2014. години, док се трошкови
спонзорства, донација и других сличних посебних намена планирају са умањењем од 40% у односу
на реализована средства из 2014. године.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Позиција
Спонзорство
Донације
Хуманитарне
активности
Спортске активности
Репрезентација
Реклама и
пропаганда
Остало
Реализација
у 2014.
години
Планирано за
2015. годину
150.000,00
90.000,00
5.424.000,00
План за први
квартал 2015.
У динарима
План за
четврти
квартал 2015.
План за други
квартал 2015.
План за трећи
квартал 2015.
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
2.200.000,00
1.000.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.114.000,00
1.536.000,00
384.000,00
384.000,00
384.000,00
384.000,00
546.000,00
1.700.000,00
500.000,00
1.200.000,00
80
10. ЦЕНЕ
Елементи за сагледавање политике цена – производа и услуга (приказаних у ценовнику) у
складу са чланом 52. Став 1. Закона, јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач
јавно предузеће дужни су да министарству привреде достављају кварталне извештаје о реализацији
програма пословања из члана 50. овог закона
У политици цена производа, услуга и накнада за 2015. годину ЈВП Воде Војводине није
повећавало цене у односу на 2014. годину, сем за позицију 107 чија корекција цене за 8,47% је
узрокована повећањем цене горива на тржишту, које улази као импут у калкулацију цене радног часа
Брода тегљача ХС ДТД.
Упоредни преглед цена производа и услуга за 2015.годину у односу на 2014.годину:
Рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ
Дрвни сортименти у шумарству
Трупци еуро тополе ф > 35 цм
Трупци еуро тополе л > 30 цм
Трупци еуро тополе I класа > 25 цм
Трупци еуро тополе II класа > 20 цм
Трупци дом.тополе и врбе ф > 35 цм
Трупци дом. тополе и врбе л > 30 цм
Трупци дом.тополе и врбе I класа > 25 цм
Трупци дом.тополе и врбе II класа > 20 цм
Трупци багрема ф > 35 цм
Трупци багрема I класа > 25 цм
Трупци багрема II класа > 20 цм
Целулозно дрво и дрво за дрв.плоче-меки лишћари
Огревно дрво-тврди лишћари I класа
Огревно дрво-тврди лишћари II класа
Огревно дрво-тврди лишћари сеченица
Огревно дрво-тврди лишћари пањевина
Огревно дрво-тврди лишћари шумски отпад
Огревно дрво-меки лишћари I класа
Огревно дрво-меки лишћари II класа
Огревно дрво-меки лишћари сеченица
Огревно дрво-меки лишћари пањевина
Огревно дрво-меки лишћари шумски отпад
Шумски садни материјал-еводија 1+1
Шумски садни материјал-бели јасен 1+0
Шумски садни материјал-бели јасен 2+0
Шумски садни материјал-бели јасен 1+1
Шумски садни материјал-бели јасен 1+2
Шумски садни материјал-гледичија 1+0
Шумски садни материјал-гледичија 2+0
Шумски садни материјал -топола резнице
Шумски садни материјал-топола 1/1
Шумски садни материјал-топола 1/0
Шумски садни материјал-топола 1/2
Шумски садни материјал-топола 2/2
Шумски садни материјал-топола 2/0
Шумски садни материјал-топола 2/3
Шумски садни материјал-врба резнице
Шумски садни материјал-врба 1/0
Шумски садни материјал-врба 1/1
Шумски садни материјал -храст лужњак/китњак 1+0
јед.
мере
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
прм
прм
прм
прм
прм
прм
прм
прм
прм
прм
прм
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
цена 2014.
год. дин.
/јед.мере
планиран
а цена за
2015. год.
дин/јед.
мере
план.ку
мул.
раст
цена у
2015
год. %
0%
5.929,00
4.562,00
3.193,00
2.509,00
4.562,00
3.649,00
2.736,00
2.280,00
7.404,00
6.015,00
4.628,00
1.368,00
2.280,00
1.368,00
1.094,00
729,00
729,00
1.094,00
821,00
547,00
458,00
458,00
85,00
0,00
0,00
5.929,00
4.562,00
3.193,00
2.509,00
4.562,00
3.649,00
2.736,00
2.280,00
7.404,00
6.015,00
4.628,00
1.368,00
2.280,00
1.368,00
1.094,00
729,00
729,00
1.094,00
821,00
547,00
458,00
458,00
85,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
11,00
52,00
42,00
68,00
73,00
73,00
73,00
0,00
11,00
52,00
42,00
68,00
73,00
73,00
73,00
11,00
23,00
25,00
0,00
11,00
23,00
25,00
0,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
81
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 2+0
Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 1+2
Шумски садни материјал-црни орах 1+0
Шумски садни материјал-црни орах 1+1
Шумски садни материјал-црни орах 1+2
Шумски садни материјал-копривић 1+0
Шумски садни материјал-копривић 2+0
Шумски садни материјал-копривић 3+4
Шумски садни материјал-багрем 1+0
Шумски садни материјал-багрем 2+0
Шумски садни материјал-багрем 1+1
Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+0
Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 2+0
Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+1
Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+2
Шумски садни материјал-сибирски брест 1+0
Шумски садни материјал-сибирски брест 1+1
Шумски садни материјал-таксодијум 1+0
Шумски садни материјал-таксодијум 1+1
Шумски садни материјал-таксодијум 1+2
Шумско семе багрема
Шумско семе црног ораха
Шумско семе гледиције
Природни материјали
Песак
Песак са примесом земље
Земља
Трска на пању
Дозволе за спортски риболов
Годишња дозвола за рекреативни риболов
Дневна дозвола
Годишња дозвола за жене, омладину од 14 до 18 година и лица
старија од 65 година
Год.дозвола за лица са телесним оштећењима од 80% и више
Карта пловних путева у Војводини
Дозвола за привредни риболов
Закупнина за пословни простор
Закупнина за посл.простор у згради ЈВП-а
Закупнина за посл.простор у сутерену зграде ЈВП-а
Закупнина која се не води као канцел простор
Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- до 2 сат.
Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- од 2-5 сат.
Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а преко 5 сат.
Закупнина за посл.простор у осталим посло.зградама ЈВП-а
Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка
природе „Јегричка“
Обављање делатности у угоститљским објектима (ресторани,
чарде и сл.)
Обављање делатности у привременим објектима (киосци,
бифеи и сл.) у којима се пружају услуге исхране и пића
Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 2m до
4m
Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 4m до
6m
Постављање подземних електроводова и других инасталација
Коришћење молова и прилазишта изграђених од чврстог
материјала (бетона, камена)
Коришћење кућа на води постављених на моловима
изграђеним од дрвета на бурадима или другим плутајућим
материјалима
Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на
бурадима или другим плутајућим материјалима
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
кг
кг
кг
м3
м3
м3
м²
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
253,00
253,00
0%
0%
11,00
11,00
0%
0,00
0,00
0%
16,00
16,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
24,00
24,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
0,00
782,00
43,00
0,00
0,00
782,00
43,00
0,00
251,00
176,00
125,00
0,56
251,00
176,00
125,00
0,56
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ком
ком
6.000,00
6.000,00
0%
1.000,00
1.000,00
0%
ком
3.000,00
3.000,00
0%
ком
ком
ком
100,00
300,00
95.000,00
100,00
300,00
95.000,00
0%
0%
0%
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
525,00
366,00
261,00
5.351,00
8.028,00
12.041,00
133,00
525,00
366,00
261,00
5.351,00
8.028,00
12.041,00
133,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
м2
200,00
200,00
0%
м2
300,00
300,00
0%
ком
1.000,00
1.000,00
0%
ком
1.500,00
1.500,00
0%
м
85,00
85,00
0%
2
м
600,00
600,00
0%
м2
300,00
300,00
0%
м2
200,00
200,00
0%
82
89
90
Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на
стубовима
Постављање рекламних ознака до м2
2
Постављање рекламних ознака преко м и за сваки следећи м
92
93
94
Снимање играних, рекламних и других филмова
Снимање промотивних и документарних филмова
Комерцијално фотографисање
95
Коришћење уређеног привезишта са надзором чувара
96
Коришћење уређеног привезишта са надзором чувара
97
Изнајмљивање чамаца
Организована вожња чамцем са презентацијом заштићеног
подручја од стране водича Управљача/ по посетиоцу
99
100
101
102
103
104
105
106
107
100,00
100,00
0%
2
1.000,00
1.000,00
0%
2
м
1.000,00
1.000,00
0%
дан рада
5.000,00
0,00
1.500,00
5.000,00
0,00
1.500,00
0%
0%
0%
5.000,00
5.000,00
0%
600,00
600,00
0%
Чамац/час
100,00
100,00
0%
час
200,00
200,00
0%
0%
0%
0%
0%
м
2
91
98
м2
Вожња сопственим чамцем
Постављање туристичких шатора/ комад
Постављање камп кућице/ комад
Постављање монтажних објекта (шатори, покретне тезге и
други покретни објекти) намењених продаји робе по тезги или
покр.обј.
Сеча трске у заштићеном подручју парка природе „Јегричка“
Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за
посетиоце – ученике
Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за
остале посетиоце
Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за
предшколски узраст
Услуге тегљача
Услуга брода тегљача „ДТД“
дан рада
дан рада
чамац/год
ишње
чамац/мес
ечно
дан
дан
дан
200,00
200,00
300,00
200,00
200,00
300,00
дан
300,00
300,00
м2
50,00
50,00
0%
0%
ком
50,00
50,00
0%
ком
100,00
100,00
0%
ком
0,00
0,00
0%
ечас
11.800,00
12.800,00
8,47%
акт
7.405,41
7.405,41
0%
акт
13.790,52
13.790,52
0%
акт
20.175,63
20.175,63
0%
акт
9.193,68
9.193,68
0%
акт
17.367,06
17.367,06
0%
акт
25.540,44
25.540,44
0%
акт
10.981,95
10.981,95
0%
Цена ставке 107 је промењена због пораста цене горива
ТРОШКОВА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ
АКАТА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ:
108
109
110
111
112
113
114
Укрштање надземних инфраструктурних објеката са детаљном
каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања
≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако
наредно укрштање, исти умањују за 50%
Укрштање надземних инфраструктурних објеката са
одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања
≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако
наредно укрштање, исти умањују за 50%
Укрштање надземних инфраструктурних објеката са основном
каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама
за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање,
исти умањују за 50%
Укрштање подземних инфраструктурних објеката са
детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број
укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за
свако наредно укрштање, исти умањују за 50%
Укрштање подземних инфраструктурних објеката са
одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања
≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако
наредно укрштање, исти умањују за 50%
Укрштање подземних инфраструктурних објеката са основном
каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама
за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање,
исти умањују за 50%
Укрштање саобраћајница са детаљном каналском мрежом за
предмете код којих је број укрштања ≤5 , трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање,
исти умањују за 50%
83
115
116
117
118
119
Укрштање саобраћајница са одбрамбеним насипом за
предмете код којих је број укрштања ≤5 , трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање,
исти умањују за 50%
Укрштање саобраћајница са основном каналском мрежом,
природним водотоцима и акумулацијама за предмете код
којих је број укрштања ≤5 , трошкови се рачунају по пуној
цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%
Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони
водопривредних објеката у дужини до 0,5 км за предмете код
којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у
дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине
10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)
Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони
водопривредних објеката у дужини до 5,0 км за предмете код
којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у
дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине
10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)
Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони
водопривредних објеката у дужини до 10,0 км за предмете код
којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у
дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине
10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)
акт
20.943,60
20.943,60
0%
акт
30.905,25
30.905,25
0%
акт
10.981,95
10.981,95
0%
акт
20.943,60
20.943,60
0%
акт
30.905,25
30.905,25
0%
акт
9.961,65
9.961,65
0%
акт
19.923,30
19.923,30
0%
акт
29.884,95
29.884,95
0%
акт
57.729,30
57.729,30
0%
акт
15.326,46
15.326,46
0%
акт
19.923,30
19.923,30
0%
акт
39.846,60
39.846,60
0%
акт
59.769,90
59.769,90
0%
акт
акт
акт
12.770,22
16.346,76
24.520,14
12.770,22
16.346,76
24.520,14
0%
0%
0%
акт
29.884,95
29.884,95
0%
акт
39.846,60
39.846,60
0%
акт
59.769,90
59.769,90
0%
акт
9.961,65
9.961,65
0%
акт
15.326,46
15.326,46
0%
акт
19.923,30
19.923,30
0%
акт
29.884,95
29.884,95
0%
акт
29.884,95
29.884,95
0%
акт
38.826,30
38.826,30
0%
акт
48.787,95
48.787,95
0%
ПРОСТОРНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ РАЗНИХ
НАМЕНА:
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до
0,1м3 /сeк
Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до
0,5м3 /сeк
Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до
2,0м3 /сeк
Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета
преко 2,0м3 /сeк
Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине
до 0,5 км
Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине
до 1,0 км
Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине
до 3,0 км
Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине
преко 3,0 км
Водовод за појединачне објекте
Водовод за проширење водоводне мреже
Водовод са водозахватом
Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 5000
становника
Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 20000
становника
Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља преко
20000 становника
Бунари за водоснабдевање без третмана воде након црпљења
(обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤3,
стварни трошкови се рачунају по пуној цени , док се за сваки
наредни бунар, трошак умањује за 50%
Бунари за водоснабдевање са третманом воде након црпљења
(обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤3,
стварни трошкови се рачунају по пуној цени , док се за сваки
наредни бунар, трошак умањује за 50%
Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција)
постојеће канализационе мреже у дужини до 1,0 км
Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција)
постојеће канализационе мреже у дужини до 5,0 км
Канализација отпадних вода - канализациона мрежа без
уређаја за пречишћавање
Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са
уређајем за пречишћавање за насеља до 5000 ЕС
Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са
уређајем за пречишћавање за насеља до 20000 ЕС
84
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са
уређајем за пречишћавање за насеља преко 20000 ЕС
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - примарно
пречишћавање отпадних вода
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно
пречишћавање отпадних вода за насеља до 5000 ЕС
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно
пречишћавање отпадних вода за насеља до 15000 ЕС
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно
пречишћавање отпадних вода за насеља преко 15000 ЕС
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - пречишћавање
индустријских отпадних вода (инд. објекти кланице, млекаре и
сл.)
Атмосферска канализација по броју улива у реципијент за
предмете код којих је број улива ≤3, стварни трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у
реципијент трошак умањује за 50%
Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела
ДКМ-а у дужини до 50м за предмете код којих је број улива
≤3, стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за
сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%
Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела
ДКМ-а у дужини до 150м за предмете код којих је број улива
≤3, стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за
сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%
Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела
ДКМ-а у дужини преко 150м за предмете код којих је број
улива ≤3, стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се
за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%
Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима интерна бензиска или ТНГ станица
Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима проширење постојећег објекта
Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима нови објекат
акт
68.711,25
68.711,25
0%
акт
23.499,84
23.499,84
0%
акт
29.884,95
29.884,95
0%
акт
39.846,60
39.846,60
0%
акт
59.769,90
59.769,90
0%
акт
68.711,25
68.711,25
0%
акт
8.173,38
8.173,38
0%
акт
16.346,76
16.346,76
0%
акт
31.673,22
31.673,22
0%
акт
41.887,20
41.887,20
0%
акт
19.923,30
19.923,30
0%
акт
30.905,25
30.905,25
0%
акт
68.711,25
68.711,25
0%
акт
акт
акт
акт
акт
10.981,95
39.846,60
57.729,30
77.652,60
97.575,90
10.981,95
39.846,60
57.729,30
77.652,60
97.575,90
0%
0%
0%
0%
0%
акт
акт
акт
акт
акт
16.346,76
41.887,20
59.769,90
79.693,20
115.458,60
16.346,76
41.887,20
59.769,90
79.693,20
115.458,60
0%
0%
0%
0%
0%
акт
акт
акт
32.945,85
52.869,15
72.792,45
32.945,85
52.869,15
72.792,45
0%
0%
0%
акт
акт
акт
акт
6.385,11
29.884,95
40.866,90
72.792,45
6.385,11
29.884,95
40.866,90
72.792,45
0%
0%
0%
0%
акт
акт
акт
акт
акт
10.981,95
29.884,95
57.729,30
66.670,65
97.575,90
10.981,95
29.884,95
57.729,30
66.670,65
97.575,90
0%
0%
0%
0%
0%
СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ,
НАВОДЊАВАЊЕ И ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМИ:
154
155
156
157
158
површине до 20 ха
површине до 100 ха
површине до 500 ха
површине до 1500 ха
површине преко 1500 ха
РИБЊАЦИ :
159
160
161
162
163
површине до 10 ха
површине до 50 ха
површине до 100 ха
површине до 500 ха
површине преко 500 ха
АКУМАЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА СА БРАНОМ:
164
165
166
површине до 20 ха
површине до 50 ха
површине преко 50 ха
ПРИСТАНИ, ДОКОВИ, ПРИСТАЈАЛИШТА,
ЛУКЕ, МАРИНЕ и сл.:
167
168
169
170
дужине обале до 20 м
дужине обале до 120 м
дужине обале до 250 м
дужине обале преко 250 м
РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА,
УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ:
171
172
173
174
175
дужине до 50 м
дужине до 500 м
дужине до 1,0 км
дужине до 5,0км
дужине преко 5,0 км
85
БУШОТИНЕ (обрачун по бушотини):
176
177
178
геотермалне
гасне
нафтне
акт
акт
акт
20.943,60
30.905,25
41.887,20
20.943,60
30.905,25
41.887,20
0%
0%
0%
акт
акт
акт
акт
19.923,30
38.826,30
76.632,30
117.499,20
19.923,30
38.826,30
76.632,30
117.499,20
0%
0%
0%
0%
акт
акт
акт
акт
19.923,30
38.826,30
56.709,00
77.652,60
19.923,30
38.826,30
56.709,00
77.652,60
0%
0%
0%
0%
акт
акт
акт
22.984,20
45.968,40
68.952,60
22.984,20
45.968,40
68.952,60
0%
0%
0%
акт
акт
акт
акт
акт
6.385,11
23.499,84
38.826,30
59.769,90
77.652,60
6.385,11
23.499,84
38.826,30
59.769,90
77.652,60
0%
0%
0%
0%
0%
акт
акт
акт
акт
20.943,60
39.846,60
61.810,50
81.733,80
20.943,60
39.846,60
61.810,50
81.733,80
0%
0%
0%
0%
акт
акт
акт
акт
акт
30.905,25
41.887,20
59.769,90
79.693,20
99.616,50
30.905,25
41.887,20
59.769,90
79.693,20
99.616,50
0%
0%
0%
0%
0%
акт
акт
акт
акт
10.981,95
21.963,90
39.846,60
59.769,90
10.981,95
21.963,90
39.846,60
59.769,90
0%
0%
0%
0%
надзор
3.702,71
3.702,71
0%
надзор
6.895,26
6.895,26
0%
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ
ВОДОТОКА:
179
180
181
182
у количини до 10 000 м3
у количини до 50 000 м3
у количини до 1 000 000 м4
у количини преко 1 000 000 м3
ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА :
183
184
185
186
површине до 10 ха
површине до 50 ха
површине до 100 ха
површине преко 100 ха
ДЕПОНИЈЕ ПЕСКА, ШЉУНКА И ДР.
МАТЕРИЈАЛА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
(сепарације, фаб. бетона и сл.):
187
188
189
површине до 2 000 м2
површине до 5 000 м2
површине преко 5 000 м2
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ, СПОРТСКО
РЕКРЕАТИВНИ, УГОСТИТЕЉСКИ И ДР.
ОБЈЕКТИ (сем индустријских):
190
191
192
193
194
површине до 50 м2
површине до 150 м2
површине до 500 м2
површине до 5 000 м2
површине преко 5 000 м2
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ
ДЕЛАТНОСТИ:
195
196
197
198
површине до 300 м2
површине до 1 000 м2
површине до 5 000 м2
површине преко 5 000 м2
ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА:
199
200
201
202
203
санација депонија
депоније комуналног отпада
депоније комуналног отпада, са постројењем за рециклажу
регионалне депоније
депоније опасног отпада
УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА:
204
205
206
207
за површине до 300 м2
за површине до 1000 м2
површине до 5 000 м2
површине преко 5 000 м2
ТРОШКОВА НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКАТА /
ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ:
208
209
Укрштање надземних инфраструктурних објеката са детаљном
каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања
≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако
наредно укрштање, исти умањују за 50%
Укрштање надземних инфраструктурних објеката са
одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања
≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако
наредно укрштање, исти умањују за 50%
86
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
231
Укрштање надземних инфраструктурних објеката са основном
каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама
за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање,
исти умањују за 50%
Укрштање подземних инфраструктурних објеката са
детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број
укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за
свако наредно укрштање, исти умањују за 50%
Укрштање подземних инфраструктурних објеката са
одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања
≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако
наредно укрштање, исти умањују за 50%
Укрштање подземних инфраструктурних објеката са основном
каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама
за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање,
исти умањују за 50%
Укрштање саобраћајница са детаљном каналском мрежом за
предмете код којих је број укрштања ≤5 , трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање,
исти умањују за 50%
Укрштање саобраћајница са одбрамбеним насипом за
предмете код којих је број укрштања ≤5 , трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање,
исти умањују за 50%
Укрштање саобраћајница са основном каналском мрежом,
природним водотоцима и акумулацијама за предмете код
којих је број укрштања ≤5 , трошкови се рачунају по пуној
цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%
Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони
водопривредних објеката у дужини до 0,5 км за предмете код
којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у
дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине
10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)
Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони
водопривредних објеката у дужини до 5,0 км за предмете код
којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у
дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине
10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)
Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони
водопривредних објеката у дужини до 10,0 км за предмете код
којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у
дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине
10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)
ПРОСТОРНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ РАЗНИХ НАМЕНА:
Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до
0,1м3 /сeк
Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до
0,5м3 /сeк
Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до
2,0м3 /сeк
Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета
преко 2,0м3 /сeк
Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине
до 0,5 км
Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине
до 1,0 км
Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине
до 3,0 км
Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине
преко 3,0 км
Водовод за појединачне објекте
Водовод за проширење водоводне мреже
Водовод са водозахватом
Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 5000
становника
Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 20000
становника
надзор
10.087,82
10.087,82
0%
надзор
4.596,84
4.596,84
0%
надзор
8.683,53
8.683,53
0%
надзор
12.770,22
12.770,22
0%
надзор
5.490,98
5.490,98
0%
надзор
10.471,80
10.471,80
0%
надзор
15.452,63
15.452,63
0%
надзор
5.490,98
5.490,98
0%
надзор
10.471,80
10.471,80
0%
надзор
15.452,63
15.452,63
0%
надзор
4.980,83
4.980,83
0%
надзор
9.961,65
9.961,65
0%
надзор
14.942,48
14.942,48
0%
надзор
28.864,65
28.864,65
0%
надзор
7.663,23
7.663,23
0%
надзор
9.961,65
9.961,65
0%
надзор
19.923,30
19.923,30
0%
надзор
29.884,95
29.884,95
0%
надзор
надзор
6.385,11
8.173,38
12.260,07
6.385,11
8.173,38
12.260,07
0%
0%
0%
надзор
14.942,48
14.942,48
0%
надзор
19.923,30
19.923,30
0%
надзор
87
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља преко
20000 становника
Бунари за водоснабдевање без третмана воде након црпљења
(обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤3,
стварни трошкови се рачунају по пуној цени , док се за сваки
наредни бунар, трошак умањује за 50%
Бунари за водоснабдевање са третманом воде након црпљења
(обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤3,
стварни трошкови се рачунају по пуној цени , док се за сваки
наредни бунар, трошак умањује за 50%
Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција)
постојеће канализационе мреже у дужини до 1,0 км
Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција)
постојеће канализационе мреже у дужини до 5,0 км
Канализација отпадних вода - канализациона мрежа без
уређаја за пречишћавање
Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са
уређајем за пречишћавање за насеља до 5000 ЕС
Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са
уређајем за пречишћавање за насеља до 20000 ЕС
Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са
уређајем за пречишћавање за насеља преко 20000 ЕС
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - примарно
пречишћавање отпадних вода
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно
пречишћавање отпадних вода за насеља до 5000 ЕС
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно
пречишћавање отпадних вода за насеља до 15000 ЕС
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно
пречишћавање отпадних вода за насеља преко 15000 ЕС
Уређаји за пречишћавање отпадних вода - пречишћавање
индустријских отпадних вода (инд. објекти кланице, млекаре и
сл.)
Атмосферска канализација по броју улива у реципијент за
предмете код којих је број улива ≤3, стварни трошкови се
рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у
реципијент трошак умањује за 50%
Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела
ДКМ-а у дужини до 50м за предмете код којих је број улива
≤3, стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за
сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%
Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела
ДКМ-а у дужини до 150м за предмете код којих је број улива
≤3, стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за
сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%
Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела
ДКМ-а у дужини преко 150м за предмете код којих је број
улива ≤3, стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се
за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%
Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима интерна бензиска или ТНГ станица
Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима проширење постојећег објекта
Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима нови објекат
СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ, НАВОДЊАВАЊЕ И
ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМИ:
површине до 20 ха
површине до 100 ха
површине до 500 ха
површине до 1500 ха
површине преко 1500 ха
РИБЊАЦИ :
површине до 10 ха
површине до 50 ха
површине до 100 ха
површине до 500 ха
површине преко 500 ха
надзор
29.884,95
29.884,95
0%
надзор
4.980,83
4.980,83
0%
надзор
7.663,23
7.663,23
0%
надзор
9.961,65
9.961,65
0%
надзор
14.942,48
14.942,48
0%
надзор
14.942,48
14.942,48
0%
надзор
19.413,15
19.413,15
0%
надзор
24.393,98
24.393,98
0%
надзор
34.355,63
34.355,63
0%
надзор
11.749,92
11.749,92
0%
надзор
14.942,48
14.942,48
0%
надзор
19.923,30
19.923,30
0%
надзор
29.884,95
29.884,95
0%
надзор
34.355,63
34.355,63
0%
надзор
4.086,69
4.086,69
0%
надзор
8.173,38
8.173,38
0%
надзор
15.836,61
15.836,61
0%
надзор
20.943,60
20.943,60
0%
надзор
9.961,65
9.961,65
0%
надзор
15.452,63
15.452,63
0%
надзор
34.355,63
34.355,63
0%
надзор
5.490,98
19.923,30
28.864,65
38.826,30
48.787,95
5.490,98
19.923,30
28.864,65
38.826,30
48.787,95
0%
0%
0%
0%
0%
8.173,38
20.943,60
29.884,95
39.846,60
57.729,30
8.173,38
20.943,60
29.884,95
39.846,60
57.729,30
0%
0%
0%
0%
0%
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
88
307
АКУМАЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА СА БРАНОМ:
површине до 20 ха
површине до 50 ха
површине преко 50 ха
ПРИСТАНИ, ДОКОВИ, ПРИСТАЈАЛИШТА, ЛУКЕ,
МАРИНЕ и сл.:
дужине обале до 20 м
дужине обале до 120 м
дужине обале до 250 м
дужине обале преко 250 м
РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА,
УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ:
дужине до 50 м
дужине до 500 м
дужине до 1,0 км
дужине до 5,0км
дужине преко 5,0 км
БУШОТИНЕ (обрачун по бушотини):
геотермалне
гасне
нафтне
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ
ВОДОТОКА:
у количини до 10 000 м3
у количини до 50 000 м3
у количини до 1 000 000 м4
у количини преко 1 000 000 м3
ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА:
површине до 10 ха
површине до 50 ха
површине до 100 ха
површине преко 100 ха
ДЕПОНИЈЕ ПЕСКА, ШЉУНКА И ДР. МАТЕРИЈАЛА СА
ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА (сепарације, фаб. бетона и сл.):
површине до 2 000 м2
површине до 5 000 м2
површине преко 5 000 м2
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ,
УГОСТИТЕЉСКИ И ДР. ОБЈЕКТИ (сем индустријских):
површине до 50 м2
површине до 150 м2
површине до 500 м2
површине до 5 000 м2
површине преко 5 000 м2
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ:
површине до 300 м2
површине до 1 000 м2
површине до 5 000 м2
површине преко 5 000 м2
ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА:
санација депонија
депоније комуналног отпада
депоније комуналног отпада, са постројењем за рециклажу
регионалне депоније
депоније опасног отпада
УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА:
за површине до 300 м2
за површине до 1000 м2
површине до 5 000 м2
површине преко 5 000 м2
308
цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
надзор
час рада
16.472,93
26.434,58
36.396,23
16.472,93
26.434,58
36.396,23
0%
0%
0%
3.192,56
14.942,48
20.433,45
36.396,23
3.192,56
14.942,48
20.433,45
36.396,23
0%
0%
0%
0%
5.490,98
14.942,48
28.864,65
33.335,33
48.787,95
5.490,98
14.942,48
28.864,65
33.335,33
48.787,95
0%
0%
0%
0%
0%
10.471,80
15.452,63
20.943,60
10.471,80
15.452,63
20.943,60
0%
0%
0%
9.961,65
19.413,15
38.316,15
58.749,60
9.961,65
19.413,15
38.316,15
58.749,60
0%
0%
0%
0%
9.961,65
19.413,15
28.354,50
38.826,30
9.961,65
19.413,15
28.354,50
38.826,30
0%
0%
0%
0%
11.492,10
22.984,20
34.476,30
11.492,10
22.984,20
34.476,30
0%
0%
0%
3.192,56
11.749,92
19.413,15
29.884,95
38.826,30
3.192,56
11.749,92
19.413,15
29.884,95
38.826,30
0%
0%
0%
0%
0%
10.471,80
19.923,30
30.905,25
40.866,90
10.471,80
19.923,30
30.905,25
40.866,90
0%
0%
0%
0%
15.452,63
20.943,60
29.884,95
39.846,60
49.808,25
15.452,63
20.943,60
29.884,95
39.846,60
49.808,25
0%
0%
0%
0%
0%
5,490.98
10,981.95
19,923.30
29,884.95
4.683,53
5,490.98
10,981.95
19,923.30
29,884.95
4.683,53
0%
0%
0%
0%
0%
89
без понтона
310
цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом и
понтоном
цена транспорта мобилних црпних агрегата и пратеће опреме камионом
311
цена транспорта понтона вучним возом;
312
цена транспорта дизалице
309
313
314
315
цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за
„Бап“ 500
цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за
сет цеви фи 450 mm (1 сет = 72м)
цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за
понтон
5.373,66
5.373,66
km
73,35
248,35
168,87
73,35
248,35
168,87
ком
9.688,68
9.688,68
сет
24.592,86
24.592,86
ком
44.868,02
44.868,02
час рада
km
km
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Цене су без ПДВ изузев ставки 68,69 ,70 ,71,72 и 73,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
101,102,103,104,105,106 и 107 у којима је садржан ПДВ
90
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Приступ ризицима полази од утицајних фактора на процесе пословања и поделе ризика у
неизвесним и неодређеним догађајима у процесима одржавања, функционисања и изградње објеката.
Управљање ризицима ЈВП обухватило је све наизвесне факторе и утицаје путем планског,
организованог, руководног и контролног одлучивања у пословним фазама и процесима одржавања,
функционисања и изградње водних објеката. Управљање ризицима у пословању ЈВП захтева
алокацију ризика према извесним изворима средстава, приходима, обавезама и укупним трошковима
. Основу за алокацију ризика чине правила о функционисању објеката и система. Идентификовани и
лоцирани ризици су постављени да буду у директним односима са материјалним ресурсима и
финансијским средствима. Лоцирање појединачних ризика је постављено у програмима према
песимистичкој варијанти која укључује вероватноћу настанка већег броја непредвиђених догађаја.
Неизвесни догађаји захтевају идентификовање ризика и одређивање утицаја фактора са доделом
ризика. Идентификација ризика указује на утицајне факторе и елементе на управљање објектима и
системима, прате се и спречавају проценом. Идентификовање ризика се због различитих утицаја
налази у (1) ризицима државе, (2) политичким ризицима и (3) специфичним ризицима.
(1) Ризици државе настају из примене елемената и фактора који се налазе у законима и
стратегијама, правцима развоја инфраструктурних делатности, нивоу привредног развоја, посебно у
области индустрије, пољопривреде, саобраћаја. Посебни су фактори ризика који настају из
демографских промена и платежне снаге и моћи становништва и привреде. Поред наведених,
државни фактори ризика су из пореског и правног система и промена у ценовним односима.
(2) Политички ризици настају из промена које се односе на: (а) накнадне промене у структури
друштвеног одређивања шта су повластице и повлашћења која се дају области вода, (б) исказана
незадовољства грађана у резултатима и ефектима због ниских обима радова и услуга за управљања
водама и објектима, која могу изазвати конфликте.
(3) Специфични ризици се односе на оперативне ризике везане за поједине фазе и циклусе у
реализацији програма. ЈВП ризике идентификује, одређује значаје и интензитете утицаја у: (а)
спровођењу јавних набавки, и у поступку у ком се обезбеђују техничке, економске и правне основе за
закључивање уговора о набавци; (б) одржавању, функционисању и изградњи објеката у коме су
заступљени пре свега технички ризици. Узроци ризика могу да буду у (в) специфичностима
одржавања и изградње, недостатку материјала и опреме, терминској неусклађености са добављачима,
вишој сили и другом. Продужење рокова утиче на ефикасност пословања у коме одржавање и
функционисање објеката захтева увођење нових технолошких решења и нове опреме. При томе се
стварају услови за брже, квалитетније и правовременије управљање објектима.; (г) оперативни ризик
се појављује у процесима одржавања и функционисања објеката и система и при прекорачењу
планираних трошкова у цени и предрачунима. Оперативни ризици су везани и за функционисање
других инфраструктурних система и утицаја из екстерног окружења. Технички оперативни ризици
настају због прекида или кварова, ризика набавке материјала, сировина или енергената и ризика
управљања; (д) финансијски ризик је могућ у готовинским и пословним токовима за изворе и висине
средстава и приходе; (ђ) ризик више силе односи се на природне и друге сличне појаве и догађаје који
могу настати током реализације програма ЈВП; (е) ризик везан за околину и заштиту животне средине
и заштићена подручја односи се на екстерне и екстремне утицаје из окружења и услова одржавања и
функционисања објеката и система.
Интезитети ризика одређени су на основуизвршених прегледа и извештаја о стању објеката и
средстава. Интезитети утицаја за одређене ризике су инструментима и мерама који су обухваћени у
радовима и услугама смањени или спречени. У зависности од врста радова и специфичним
91
активностима у реализацији програма додела ризика је извршена према одређеним актима ЈВП и
додељена секторима, службама, оделењима, радним јединицама и запосленима.
Додела ризика је извршена на носиоце реализације појединачних програма према процесним
и фазним карактеристикама одржавања, функционисања, обнављања, реконструкције и изградње
водних објеката.
Када настану или се појаве неидентификовани ризици, као преостали ризици који прате
реализацију Програма радова биће одмах додељена непосредно надлежним секторима, службама,
оделењима, радним јединицама и запосленим. У зависности од утицајних фактора који буду
настајали као ризик из екстерног окружења или због више силе решаваће се заједно са надлежним
органима локалне самоуправе и оснивача.
За управљање ризицима у ЈВП које извршава послове од општег интрееса у области вода,
биће садржано у пословној политици која се заснива на анализи нивоа ефикасности пословања у
претходном периоду и на препознавању лоше или добре праксе у управљању водним објектима.
Пословна политика предузећа се заснива на оквирним величинама стратегије интегралног
управљања водама, што омогућава препознавање врста ризика и ограничења из негативних утицаја
на развојне планове.
Закључак: ЈВП „Воде Војводине“ је основни носилац у конкретизацији и примени инструмената и
мера у управљањима водама, објектима и системима. Управљање објектима и системима захтева
ангажовање различитих инпута, који се у ЈВП трансформишу у радове, односно услуге. Очекује се да
према расту ефикасности ЈВП у извршењу радова и пружању услуга задовољство корисника буде
већа и и да се развија сигурност, стабилност и квлатет у активностима становника и привређивања
код корисника. Ефикасношћу ЈВП ће побољшати положај и повећати ниво утицаја на остваривање
јавног и привредног интреса у друштву и привреди, а тиме и повећати валоризацију и вредности воде
и услуга из делатности ЈВП.
Директор
Мирко Аџић
92
12. ПРИЛОЗИ
од броја 2. до броја 6.
93
94
8
јул
октобар
укупо
децембар
8
8
8
септембар
новембар
8
8
август
8
8
8
8
8
8
1
јун
мај
април
март
фебруар
јануар
месец
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
184
160
176
176
168
184
176
160
160
176
144
152
2016
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ради дани
Радни календар 2015. год.
државни
празник
72
0
8
0
0
0
0
0
8
16
0
16
24
64
832
72
72
64
80
64
64
80
64
72
64
72
248
2920
240
248
240
248
248
240
248
240
248
224
248
субота и
недеља укупно
Прилог 2
95
96
прилог 3
ПРОГРАМ РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2015. ГОД.
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВО ЈВО ДИНА
ЈВП "ВО ДЕ ВО ЈВО ДИНЕ" НО ВИ САД
Јединица Јединична
мере
цена
Опис позиције рада
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Инжењер за водни режим
Деонични техничар
Хидролог за подземне воде
Хидротехничар за катастар објеката
Референт за геодетске послове
Инжењер за мелиорације
М ашински инжењер зацрпне станице
М еханичар хидромашинских постројења
Руковаоц црпне станице
Инжењер за електроопрему
Погонски електричар
Хидроградјевински радници
Израда елабората: а) Билтени
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
1 026,96
563,82
563,82
563,82
886,00
886,00
886,00
563,82
563,82
886,00
563,82
332,25
Количина
11 671
49 815
5 789
4 837
5 789
9 123
8 982
22 049
216 286
6 585
11 465
191 032
СВЕГА I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
II РЕДОВНИ РАДОВИ
ЗЕМ ЉАНИ РАДОВИ
Измуљивање канала багером са стандардном руком
max дохват/max дубина ископа 8м/5м
Измуљивање канала багером са дугом руком дохват преко 8м
Измуљивање канала багером
Измуљивање канала - ручно
Разастирање депонија булдозером - нових
Разастирање депонија булдозером- старих
Утовар и транспорт до 1 км
Специфично
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА
М ашинско кошење - сувоземно
Уклањање биљ.вег. - трава равна површина и коса до 1,5 м
Уклањање биљ.вег. - трава коса површина преко 1,5 м
Уклањање биљ.вег. - трска равна површина и коса до 1,5 м
Уклањање биљ.вег. - трска коса површина преко 1,5 м
Уклањање биљ.вег. -шибље равна површина и коса до 1,5 м
Уклањање биљ.вег. -шибље коса површина преко 1,5 м
Уклањање биљ.вег. са корпом за изношење
М ашинско кошење - пловном косачицом
Ручно кошење
Сузбијање вегетације - хемијским путем
Ручно сечење шибља и багремца
М ашинско тарупирање багремца и шибља преко Ø 5 цм
М ашинско тарупирање багремца и шибља до Ø 5 цм
Специфично
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19а
20
1
СВЕГА IV
10 021 954
23 171 126
2 864 853
2 294 004
4 501 898
6 387 248
7 165 295
11 168 413
103 006 284
5 033 065
5 752 870
52 879 073
8 123 060
0
1 964 006
4 915 292
398 833
433 014
626 736
1 695 288
792 616
1 263 167
18 939 889
801 542
711 452
10 591 256
1 874 680
0
11 985 959
28 086 418
3 263 686
2 727 018
5 128 634
8 082 537
7 957 911
12 431 580
121 946 173
5 834 607
6 464 323
63 470 329
9 997 741
0
242 369 145
45 007 770
287 376 915
106,44
265 678
21 846 600
6 432 143
28 278 743
181,70
6918,63
541,57
76,61
76,61
534,78
88 217
696
3 871
329 926
34 729
17 824
12 383 108
3 698 940
1 610 786
19 421 628
2 044 382
7 324 476
0
3 645 873
1 114 916
485 515
5 853 968
616 207
2 207 706
0
16 028 981
4 813 856
2 096 301
25 275 596
2 660 589
9 532 182
0
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1,02
6,84
2,60
13,90
5,19
20,69
17,81
1,85
5,14
2,37
13,84
29,92
23 652 401
2 557 832
1 628 378
628 899
1 628 581
633 909
835 495
2 096 448
4 203 402
2 741 726
468 327
126 030
299 076
18 561 947
13 460 836
3 260 823
6 732 779
6 509 917
10 101 514
11 460 582
2 987 133
16 640 364
5 004 621
4 992 109
2 904 244
4 692 145
4 202 533
5 563 503
4 034 734
972 959
2 008 914
1 942 417
3 014 072
3 419 588
891 295
4 965 122
1 493 270
1 489 537
866 563
1 400 034
1 649 802
24 125 450
17 495 570
4 233 782
8 741 693
8 452 334
13 115 586
14 880 170
3 878 428
21 605 486
6 497 891
6 481 646
3 770 807
6 092 179
5 852 335
179 841 468
54 068 137
233 909 605
29 952 981
8 250 838
3 385 240
911 516
679 740
739 162
763 689
149 588
12 634 522
746 299
1 738 662
783 523
502 943
944 219
777 921
466 987
42 587 503
8 997 137
5 123 902
1 695 039
1 182 683
1 683 381
1 541 610
616 575
46 312 472
5 460 627
4 482 264
7 524 896
294 883
190 423
53 837 368
5 755 510
4 672 687
5 018 675
1 175 760
6 099 585
5 502 948
174 250
1 520 107
964 345
0
36 277 648
200 517
116 270
1 030 876
650 687
0
240 257
239 091
5 219 192
1 292 030
7 130 462
6 153 635
174 250
1 760 364
1 203 436
3 517 868
64 571 766
6 261 567
h
IV РАД ВАН НОРМАТИВА
Одржавање акумулација
ВОЈВОДИНА
(динара)
m3
h
СВЕГА III
СРЕМ
(динара)
m3
čas
m3
m3
m3
m3
СВЕГА II
III ПОСЕБНИ РАДОВИ
- ОБЈЕКТИ Објекти на каналској мрежи
Уставе - градјевински део
Зграде црпних станица
Зграде чуварница и машиниста
Далеководи
Трафо станице
Зграде осталих функција
Остали објекти
- ОПРЕМ А М АШИНСКИ ДЕО
Стабилна црпна постројења (машински део)
М обилна црпна постројења (машински део)
Уставе - машински део
ЕЛЕКТРО ДЕО
Далеководи
Кабловски водови
Трафо станице
Црпне станице
Устеве и остали објекти
Радио и телефонски везе
М ерни уредјаји
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ Стабилна црпна постројења
Утрошак електричне енергије
М обилна (покр.) црпна постројења
ГОРЊИ ДУНАВ
(динара)
20,37
15 081 888
44 357
39 795 516
70 833 333
15 126 245
237 475 092
38 906 767
276 381 859
4 958 032
756 814
5 714 846
4 958 032
756 814
5 714 846
97
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ
Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским
водопривредним подручјима према потребама
Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и
система (ХM O)
СВЕГА V
12 513 000
2 037 000
14 550 000
35 833 333
5 833 333
41 666 667
48 346 333
7 870 333
56 216 667
11 000 000
11 000 000
4 000 000
4 000 000
15 000 000
15 000 000
12 022 542
9 210 898
21 233 441
12 022 542
9 210 898
21 233 441
0
0
736 012 614
159 820 719
895 833 333
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
1
Накнаде штете
2
Осигурање водопривредних објеката
3
Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање
4
Хитне интервенције
1
СВЕГА VI
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ
ХИДРОСИСТЕМА
Одржавање дела хидросистема
2
Надела и Босут
СВЕГА VII
1
VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Рад
СВЕГА VIII
СВЕГА I-VIII
1
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА
Трошкови надзора
2
Трошкови функционисања ЈВП
СВЕГА IX
УКУПНО I - IX
PDV 20%
УКУПНО СА ПДВ
0
0
0
736 012 614
159 820 719
895 833 333
147 202 523
883 215 137
31 964 144
191 784 863
179 166 667
1 075 000 000,00
98
ПРОГРАМ РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2015. ГОД.
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Прилог 3а
100% ПО НОРМАТИВУ
ЈВП "ВО ДЕ ВО ЈВО ДИНЕ" НО ВИ САД
Јединица Јединична
мере
цена
Опис позиције рада
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Инжењер за водни режим
Деонични техничар
Хидролог за подземне воде
Хидротехничар за катастар објеката
Референт за геодетске послове
Инжењер за мелиорације
М ашински инжењер зацрпне станице
М еханичар хидромашинских постројења
Руковаоц црпне станице
Инжењер за електроопрему
Погонски електричар
Хидроградјевински радници
Израда елабората: а) Билтени
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
1 026,96
563,82
563,82
563,82
886,00
886,00
886,00
563,82
563,82
886,00
563,82
332,25
Количина
37 900
126 333
19 289
37 219
18 836
37 155
22 176
44 804
234 390
17 224
28 283
355 102
СВЕГА I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
II РЕДОВНИ РАДОВИ
ЗЕМ ЉАНИ РАДОВИ
Измуљивање канала багером са стандардном руком
max дохват/max дубина ископа 8м/5м
Измуљивање канала багером са дугом руком дохват преко 8м
Измуљивање канала багером
Измуљивање канала - ручно
Разастирање депонија булдозером - нових
Разастирање депонија булдозером- старих
Утовар и транспорт до 1 км
Специфично
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА
М ашинско кошење - сувоземно
Уклањање биљ.вег. - трава равна површина и коса до 1,5 м
Уклањање биљ.вег. - трава коса површина преко 1,5 м
Уклањање биљ.вег. - трска равна површина и коса до 1,5 м
Уклањање биљ.вег. - трска коса површина преко 1,5 м
Уклањање биљ.вег. -шибље до Ø 5 цм равна површина и коса до 1,5
м
Уклањање биљ.вег. -шибље до Ø 5 цм коса површина преко 1,5 м
Уклањање aкватичне биљ.вег. са корпом за изношење
М ашинско кошење - пловном косачицом
Ручно кошење (траве-корова)
Сузбијање вегетације - хемијским средствима, рад
Ручно сечење шибља и багремца
М ашинско тарупирање багремца и шибља преко Ø 5 цм
М ашинско тарупирање багремца и шибља до Ø 5 цм
Специфично
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19а
20
1
СВЕГА IV
ВОЈВОДИНА
(динара)
31 193 910
57 086 775
9 062 736
16 124 350
13 840 494
25 337 828
17 793 538
22 901 241
114 890 729
13 160 644
14 408 984
95 373 692
10 982 991
7 727 874
14 142 297
1 812 681
4 860 354
2 848 490
7 581 856
1 854 398
2 360 151
17 263 041
2 099 820
1 537 537
22 608 948
2 497 541
38 921 784
71 229 072
10 875 417
20 984 704
16 688 984
32 919 684
19 647 936
25 261 391
132 153 770
15 260 464
15 946 521
117 982 640
13 480 533
442 157 912
89 194 989
531 352 900
106,44
1 579 103
129 849 157
38 230 587
168 079 744
181,70
6918,63
541,57
76,61
76,61
534,78
526 368
4 135
20 677
1 964 353
206 774
103 387
73 886 984
21 985 192
8 604 681
115 634 981
12 172 103
42 483 993
21 754 033
6 626 664
2 593 579
34 854 103
3 668 853
12 805 307
95 641 017
28 611 856
11 198 260
150 489 083
15 840 956
55 289 300
0
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1,02
6,84
2,60
13,90
5,19
20,69
17,81
1,85
5,14
2,37
13,84
29,92
136 287 714
15 004 152
9 377 595
3 751 038
9 377 595
3 751 038
5 001 384
12 503 460
25 006 920
25 006 920
2 500 692
750 208
1 750 484
106 955 958
78 960 790
18 778 617
40 157 350
37 485 009
59 773 782
68 604 547
17 815 611
98 997 017
45 646 484
26 656 006
17 287 884
27 463 005
27 171 165
32 057 510
23 667 610
5 603 130
11 982 078
11 184 710
17 835 194
20 470 102
5 315 790
29 538 552
13 619 916
7 953 571
5 158 328
8 194 362
10 666 671
139 013 468
102 628 400
24 381 747
52 139 428
48 669 718
77 608 976
89 074 649
23 131 401
128 535 569
59 266 400
34 609 577
22 446 211
35 657 367
37 837 836
1 076 370 317
323 780 647
1 400 150 965
104 159 006
27 330 880
1 269 718
380 915
2 256 793
2 588 405
380 915
228 549
51 789 604
1 161 116
123 125
36 938
65 893
279 828
36 938
22 163
155 948 609
28 491 995
1 392 843
417 853
2 322 686
2 868 233
417 853
250 712
78 485 792
5 740 777
5 466 176
0
22 567 933
5 076 772
25 884 054
13 142 242
765 132
1 993 800
1 018 070
0
36 277 648
12 752 448
310 012
232 223
91 238 241
6 050 789
5 698 399
658 927
462 094
2 798 276
2 967 941
43 650
276 000
198 114
23 226 860
5 538 866
28 682 330
16 110 183
808 782
2 269 800
1 216 184
3 517 868
64 571 766
6 261 567
h
IV РАД ВАН НОРМАТИВА
Одржавање акумулација
СРЕМ
(динара)
m3
h
СВЕГА III
ГОРЊИ ДУНАВ
(динара)
m3
čas
m3
m3
m3
m3
СВЕГА II
III ПОСЕБНИ РАДОВИ
- ОБЈЕКТИ Објекти на каналској мрежи
Уставе - градјевински део
Зграде црпних станица
Зграде чуварница и машиниста
Далеководи
Трафо станице
Зграде осталих функција
Остали објекти
- ОПРЕМ А М АШИНСКИ ДЕО
Стабилна црпна постројења (машински део)
М обилна црпна постројења (машински део)
Уставе - машински део
ЕЛЕКТРО ДЕО
Далеководи
Кабловски водови
Трафо станице
Црпне станице
Устеве и остали објекти
Радио и телефонски везе
М ерни уредјаји
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ Стабилна црпна постројења
Утрошак електричне енергије
М обилна (покр.) црпна постројења
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВО ЈВО ДИНА
20,37
15 081 888
44 357
39 795 516
70 833 333
15 126 245
414 667 232
84 039 081
498 706 313
31 366 954
23 584 466
54 951 420
31 366 954
23 584 466
54 951 420
99
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ
Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским
водопривредним подручјима према потребама
Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и
система (ХM O)
СВЕГА V
90 055 533
14 944 467
105 000 000
128 650 761
21 349 239
150 000 000
218 706 294
36 293 706
255 000 000
165 077 695
165 077 695
24 666 782
24 666 782
189 744 477
189 744 477
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
1
Накнаде штете
2
3
4
1
Осигурање водопривредних објеката
Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање
Хитне интервенције
СВЕГА VI
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ
ХИДРОСИСТЕМА
Одржавање дела хидросистема
2
Надела и Босут
СВЕГА VII
31 566 642
10 452 973
42 019 615
31 566 642
10 452 973
42 019 615
0
0
2 379 913 046
592 012 644
2 971 925 690
VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1
Рад
СВЕГА VIII
СВЕГА I-VIII
1
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА
Трошкови надзора
2
Трошкови функционисања ЈВП
СВЕГА IX
УКУПНО I - IX
PDV 20%
УКУПНО СА ПДВ
*
0
0
0
2 379 913 046
592 012 644
2 971 925 690
475 982 609
2 855 895 655
118 402 529
710 415 173
594 385 138
3 566 310 827,55
Предрачунска вредност из табеле обе збеђ ује пуну функционалност систе ма за одводњавање у складу са важе ћим нормативима ѕа редовно одржавање система за
одводњавање уз услов да се претходно изврше сви ѕаостали радови у последњих 20 год.
100
Прилог бр. 4.
ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ И ИНТЕРВЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ
ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 2015. ГОДИНУ - РЕАЛНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 360.000.000 дин.
Група
Ред. број
I
I.1
1
2
3
4
I.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.3.
II
II.1.
1
2
3
II.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
II.3
ПОЗИЦИЈА РАДОВА
Јед. мере
Количина
НАСИПИ
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Секторски руководилац
h
7 192,11
Деонични техничар
h
28 740,79
Чувар насипа
h
107 423,35
Шумарски референт
h
2 458,89
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Равнање круне насипа
m2
1 951 236,00
Кошење траве насипа, механизовано
m2
107 448 764,00
Кошење траве насипа, ручно
m2
254 933,00
Кошење шибља, механизовано
m2
5 241 640,00
Сечење шибља, ручно
m2
384 500,00
Хербицидисање корова, рад
m2
1 184 595,00
Хербицидисање облога, рад
m2
254 033,00
Чишћење облога (кејова) у насељима
m2
415 072,00
Одржавање насипских капија
ком
225,00
Обнављање и одржавање белега
ком
2 301,00
Заштита ШЗП
ha
ПОСЕБНИ РАДОВИ
УКУПНО I:
РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Секторски руководилац
h
3 056,59
Деонични техничар
h
9 231,38
Чувар насипа
h
29 384,54
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Кошење траве корита водотока, меха.
m2
4 764 101,00
Кошење траве корита водотока, ручно
m2
0,00
Кошење шибља, механизовано
m2
297 000,00
Сечење шибља, ручно
m2
0,00
Кошење растиња пловном механизацијом
m2
110 361,34
Хемијско третирање облоге
m2
0,00
Чишћењеминор корита од наноса
m3
250,00
Чишћење облога (кејова) у насељима
m2
55 440,00
Поправка мањих оштећења облоге
m2
2 389,16
Одржавање капија
ком
0,00
Обнављање и одржавање белега
ком
71,00
Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.
km.
462,00
Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.
prof.
88,00
Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.
ком
7,50
Израда елаб. осигурања обала и корита р. оште
ком
7,50
Извођ. радова по појединим рег. грађ.
m2
Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.
Израда катастра водозахвата
ком
2,00
Израда катастра водоиспуста
ком
3,00
Снимање евиденционих профила
km
21,00
ПОСЕБНИ РАДОВИ
УКУПНО II:
Jед.цена
Износ (дин.)
1 026,96
563,82
332,25
886,00
7 386 009,29
16 204 632,22
35 691 408,04
2 178 576,54
0,54
1,19
4,19
1,49
5,25
1,48
4,69
16,31
1 694,82
28,50
0,00
1 053 667,44
127 864 029,16
1 068 169,27
7 810 043,60
2 018 625,00
1 753 200,60
1 191 414,77
6 769 824,32
381 334,50
65 578,50
2 000 000,00
14 200 000,00
227 636 513,24
1 026,96
563,82
332,25
3 138 995,67
5 204 836,67
9 763 013,42
1,02
4,19
1,49
5,25
1,85
4,69
510,85
16,31
2 174,20
1 694,82
28,50
3 827,91
11 840,74
25 170,50
90 613,80
4 859 383,02
0,00
442 530,00
0,00
204 168,48
0,00
127 712,50
904 226,40
5 194 511,67
0,00
2 023,50
1 768 494,42
1 041 985,12
188 778,75
679 603,50
1 907 404,11
0,00
143 435,80
264 290,64
1 075 569,39
10 316 050,00
47 227 013,05
71 717,90
88 096,88
51 217,59
101
III
III.1
1
2
3
4
III.2.
1
IV
IV.1
1
2
3
IV.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IV.3.
V
V.1.
1
2
3
4
5
V.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
V.3.
VI
VI.1.
1
2
3
VI.2.
1
2
3
ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Одржавање центра за одбрану
h
1 400,00
Одржавање механизације
h
1 400,00
Вежба
din.
43,00
М оторни тегљач
h
103,37
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
М оторни тегљач
din.
УКУПНО III:
ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
271,00
Секторски руководилац
h
271,00
Шумарски техничар - бујичар
h
3 015,00
Теренско возило
km.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
100,00
Чишћење од муља машински
m3
5,00
Чишћење од муља ручно
m3
Уклањање мат.из регулисаног корита
Уклањање мат.из не регулисаног корита
1 500,00
Сечење шибља у кориту
m2
Сечење дрвећа у заплављу
kom.
100,00
Сечење шибља у заплављу
m2
100,00
Чишћење слапишта машински
m3
0,00
Чишћење слапишта ручно
m3
4,50
ПОСЕБНИ РАДОВИ
УКУПНО IV:
БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Руководилац бране
777,00
h
1 341,00
Техничар бране
h
313,00
Радник металске струке
h
Радник електро струке
h
0,00
8 911,00
Чувар бране
h
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Кошење траве , механизовано
m2
105 166,00
Кошење траве , ручно
m2
169 266,16
Сечење шибља, ручно
m2
87 050,00
Чишћење облога од растиња
m2
41 394,14
Ручно равнање круне бране
m2
918,00
Одрж. приступног пута по круни
m2
3 188,00
Ручно чишћење муља и наноса
m2
2 329,00
Поправка оштећења косина од кам. насл.
m2
50,13
Попра.оштећења косина од кам.набачаја
m2
50,00
ПОСЕБНИ РАДОВИ
УКУПНО V:
ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Хс ДТД
din.
Босут
din.
Галовица
din.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Хс ДТД
din.
Босут
din.
Гаковица
din.
УКУПНО VI:
УКУПНО (I - VI):
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ:
323,40
323,40
12 562,00
9 586,00
452 760,00
452 760,00
540 166,00
990 904,82
0,00
2 436 590,82
1 026,96
563,82
61,83
278 306,16
152 795,22
186 417,45
345,93
1 329,00
34 593,00
6 645,00
0,00
0,00
8 160,00
24 466,00
544,00
0,00
6 042,06
0,00
697 968,89
5,44
244,66
5,44
345,93
1 342,68
1 026,96
563,82
563,82
563,82
332,25
797 947,92
756 082,62
176 475,66
0,00
2 960 679,75
1,19
4,19
5,25
16,31
390,98
302,04
99,68
2 118,22
1 751,58
125 147,54
709 225,21
457 012,50
675 138,42
358 919,64
962 903,52
232 154,72
106 186,37
87 579,00
2 900 000,00
11 305 452,87
0,00
500 000,00
0,00
9 196 461,12
1 000 000,00
0,00
10 696 461,12
300 000 000,00
60 000 000,00
360 000 000,00
102
Прилог бр. 4a.
ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ И ИНТЕРВЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ
ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 2015. ГОДИНУ - ПОТРЕБНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 100 %
Група
Ред. број
I
I.1
1
2
3
4
I.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.3.
II
II.1.
1
2
3
II.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
II.3
ПОЗИЦИЈА РАДОВА
Јед. мере
Количина
НАСИПИ
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Секторски руководилац
h
7 192,11
Деонични техничар
h
28 740,80
Чувар насипа
h
107 423,35
Шумарски референт
h
2 458,90
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Равнање круне насипа
m2
2 180 916,00
Кошење траве насипа, механизовано
m2
118 310 291,67
Кошење траве насипа, ручно
m2
2 718 326,50
Кошење шибља, механизовано
m2
11 051 269,00
Сечење шибља, ручно
m2
2 003 272,00
Хербицидисање корова, рад
m2
1 928 987,00
Хербицидисање облога, рад
m2
318 794,00
Чишћење облога (кејова) у насељима
m2
415 072,00
Одржавање насипских капија
ком
316,00
Обнављање и одржавање белега
ком
2 997,00
Заштита ШЗП
ha
ПОСЕБНИ РАДОВИ
УКУПНО I:
РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Секторски руководилац
h
3 056,61
Деонични техничар
h
9 231,39
Чувар насипа
h
29 384,54
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Кошење траве корита водотока, меха.
m2
5 324 101,00
Кошење траве корита водотока, ручно
m2
1 006 000,00
Кошење шибља, механизовано
m2
597 000,00
Сечење шибља, ручно
m2
518 631,44
Кошење растиња пловном механизацијом
m2
110 361,34
Хемијско третирање облоге
m2
70 000,00
Чишћењеминор корита од наноса
m3
4 250,00
Чишћење облога (кејова) у насељима
m2
145 440,00
Поправка мањих оштећења облоге
m2
2 929,72
Одржавање капија
ком
0,00
Обнављање и одржавање белега
ком
71,00
Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.
km.
462,00
Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.
prof.
404,00
Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.
ком
10,50
Израда елаб. осигурања обала и корита р. оште
ком
8,50
Извођ. радова по појединим рег. грађ.
m2
Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.
Израда катастра водозахвата
ком
4,00
Израда катастра водоиспуста
ком
6,00
Снимање евиденционих профила
km
21,00
ПОСЕБНИ РАДОВИ
УКУПНО II:
Jед.цена
Износ (дин.)
1 026,96
563,82
332,25
886,00
7 386 009,29
16 204 637,86
35 691 408,04
2 178 585,40
0,54
1,19
4,19
1,49
5,25
1,48
4,69
16,31
1 694,82
28,50
0,00
1 177 694,64
140 789 247,09
11 389 788,04
16 466 390,81
10 517 178,00
2 854 900,76
1 495 143,86
6 769 824,32
535 563,12
85 414,50
6 750 000,00
66 500 000,00
326 791 785,71
1 026,96
563,82
332,25
3 139 016,21
5 204 842,31
9 763 013,42
1,02
4,19
1,49
5,25
1,85
4,69
510,85
16,31
2 174,20
1 694,82
28,50
3 827,91
11 840,74
25 170,50
90 613,80
5 430 583,02
4 215 140,00
889 530,00
2 722 815,06
204 168,48
328 300,00
2 171 112,50
2 372 126,40
6 369 797,22
0,00
2 023,50
1 768 494,42
4 783 658,96
264 290,25
770 217,30
1 907 384,12
0,00
286 871,60
528 581,28
1 075 569,39
29 316 050,00
83 513 585,43
71 717,90
88 096,88
51 217,59
103
III
III.1
1
2
3
4
III.2.
1
IV
IV.1
1
2
3
IV.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IV.3.
V
V.1.
1
2
3
4
5
V.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
V.3.
VI
VI.1.
1
2
3
VI.2.
1
2
3
ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Одржавање центра за одбрану
h
Одржавање механизације
h
Вежба
din.
М оторни тегљач
h
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
М оторни тегљач
din.
УКУПНО III:
ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Секторски руководилац
h
Шумарски техничар - бујичар
h
Теренско возило
km.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Чишћење од муља машински
m3
Чишћење од муља ручно
m3
Уклањање мат.из регулисаног корита
Уклањање мат.из не регулисаног корита
Сечење шибља у кориту
m2
Сечење дрвећа у заплављу
kom.
Сечење шибља у заплављу
m2
Чишћење слапишта машински
m3
Чишћење слапишта ручно
m3
ПОСЕБНИ РАДОВИ
УКУПНО IV:
БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Руководилац бране
h
Техничар бране
h
Радник металске струке
h
Радник електро струке
h
Чувар бране
h
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Кошење траве , механизовано
m2
Кошење траве , ручно
m2
Сечење шибља, ручно
m2
Чишћење облога од растиња
m2
Ручно равнање круне бране
m2
Одрж. приступног пута по круни
m2
Ручно чишћење муља и наноса
m2
Поправка оштећења косина од кам. насл.
m2
Попра.оштећења косина од кам.набачаја
m2
ПОСЕБНИ РАДОВИ
УКУПНО V:
ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ
ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
Хс ДТД
din.
Босут
din.
Галовица
din.
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Хс ДТД
din.
Босут
din.
Гаковица
din.
УКУПНО VI:
УКУПНО (I - VI):
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ:
1 400,00
1 400,00
43,00
103,37
323,40
323,40
12 562,00
9 586,00
452 760,00
452 760,00
540 166,00
990 904,82
0,00
2 436 590,82
271,00
271,00
3 015,00
1 026,96
563,82
61,83
278 306,16
152 795,22
186 417,45
100,00
5,00
345,93
1 329,00
1 500,00
5,44
244,66
5,44
345,93
1 342,68
34 593,00
6 645,00
0,00
0,00
8 160,00
24 466,00
544,00
0,00
6 042,06
3 000 000,00
3 697 968,89
100,00
100,00
0,00
4,50
777,00
1 341,00
313,00
0,00
8 911,00
124 873,00
169 266,17
103 743,00
41 394,16
1 827,70
3 188,00
2 485,23
50,13
278,40
1 026,96
563,82
563,82
563,82
332,25
797 947,92
756 082,62
176 475,66
0,00
2 960 679,75
1,19
4,19
5,25
16,31
390,98
302,04
99,68
2 118,22
1 751,58
148 598,87
709 225,25
544 650,75
675 138,75
714 594,15
962 903,52
247 727,73
106 186,37
487 639,87
25 000 000,00
34 287 851,20
0,00
1 250 000,00
464 205,90
47 009 655,07
5 000 000,00
548 356,97
54 272 217,94
505 000 000,00
101 000 000,00
606 000 000,00
104
Прилог 5
ПРОГРАМ РАДОВА
НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД У 2015. ГОД.
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
2
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Опис позиције рада
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1.Припрема и надзор
Главни инжењер за послове грађевинарства
Главни инжењер за послове машинства
Главни инжењер за послове електротехнике
Главни инжењер за послове хидротехнике
Главни инжењер за пловидбу
Самостални инжењер за послове грађевинарства
Самостални инжењер за послове машинства
Самостални инжењер за послове електротехнике
Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру
Самостални инжењер за коришћење Хидросистема
Самостални инжењер за пловидбу и коришћење водног земљи
Самостални техничар за грађевинске послове
Самостални техничар за машинске послове
Самостални техничар за пловидбу
Самостални референт за геодетске послове
Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.
Деоничарски техничар
Погонски техничар
Каналски радник
СВЕГА 1
2.Погон и превентивно одржавање
Уставе
Преводнице
Хидрочвор
Црпне станице
Остали објекти
СВЕГА 2
УКУПНО I
II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА
1.1.Канали
Измуљење канала пловном механизацијом
Осигурање обала филтер пластиком
Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела
Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.
Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.
Равнање инспекционе стазе
Oбнављање и одржавање саобраћајних ознака за пловидбу
Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом
Кошење трске на обалама канала механизацијом
Сечење шибља на обалама канала механизацијом
Сечење шибља на обалама канала ручно
Сечење дрвећа Ф-10-20цм на обалама канала
Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала
Хирбицидисање растиња на облогама
Кошење подводног растиња пловном косачицом
Кошење трске пловном косачицом
Обнављање и бојење сталних,граничних и стац. белега
Чишћење облога канала ручно
Подмлађивање корпарске врбе
Ролирање канема на постојећим обалоутврдама
СВЕГА 1.1.
Јед.
мере
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
Једин. цена
1 026,96
1 026,96
1 026,96
1 026,96
1 026,96
886,00
886,00
886,00
886,00
886,00
886,00
563,82
563,82
563,82
563,82
563,82
563,82
563,82
332,25
Количина
3 552
1 776
3 552
0
1 776
1 776
0
0
1 776
3 552
0
1 776
0
0
1 776
1 776
21 218
8 880
42 094
Износ
3 647 761,92
1 823 880,96
3 647 761,92
0,00
1 823 880,96
1 573 536,00
0,00
0,00
1 573 536,00
3 147 072,00
0,00
1 001 344,32
0,00
0,00
1 001 344,32
1 001 344,32
11 963 132,76
5 006 721,60
13 985 731,50
51 197 048,58
12 090 673,92
6 746 797,60
46 944 580,48
12 572 840,64
3 744 861,22
82 099 753,86
133 296 802,44
м3
м
м
м2
м2
м2
ком.
м2
м2
м2
м2
ком.
м2
м2
м2
м2
ком.
м2
м
м2
360,00
1343,85
66,10
4102,00
2907,38
0,60
0,00
1,24
2,78
17,22
17,42
263,40
1,82
3,94
1,62
18,17
28,88
13,68
55,76
100,37
290000,00
650
2 720
100
10
801 812
0
4 194 180
1 089 100
1 217 264
185 938
2 130
295 097
104 056
4579453
1 217 462
250
87 890
0
0
104 400 000,00
873 502,50
179 792,00
410 200,00
29 073,84
481 087,20
0,00
5 200 783,20
3 027 698,00
20 961 286,08
3 239 039,96
561 042,00
537 076,54
409 980,64
7 418 713,86
22 121 284,54
7 218,75
1 202 335,20
0,00
0,00
171 060 114,31
105
Ред.
бр.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Јед.
мере
Опис позиције рада
1.2. Заштитни објекти
Равнање круне насипа
Кошење траве механизацијом на насипима
Кошење траве у кориту механизацијом
Чишћење облога кејова
Једин. цена
м2
м2
м2
м2
СВЕГА 1.2.
СВЕГА 1
СВЕГА 2
УКУПНО II
12 084 516,73
9 558 708,75
4 407 687,40
2 212 687,52
0,00
1 800 000,00
30 063 600,40
208 698 634,71
III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА
1.Канали
1.1. Радови на одржавању канала
Измуљивање канала сувоземном механизацијом
Израда касета за одлагање наноса
Разастирање ископанаог наноса
Измуљивање канала багером на понтону
Уклањање растиња багерским тарупом
Равнање инспекционе стазе
СВЕГА 1.1.
1.2. Радови на суфинансирању са општинама
СВЕГА 1.2.
СВЕГА 1
2.Објекти
2.1. Грађевински радови на објектима ХсДТД
Санација командних кућица уставе Нови Бечеј
Израда навозне рампе на ц.с.Бечеј
Изградња порт.-чуварске кућице у кругу уставе и ц.с. Бечеј
Обнављање затварача на уставама Клек и С.Итебеј (нове табле 40 ком)
СВЕГА 2.1.
2.2. Машински радови на објектима ХсДТД
Инвестиц. одржавање машинске опреме једног пољауставе ,,Брана на Тиси''
Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе Бездан
Инвестиц.одрж.машинске опреме б.п. Ботош
СВЕГА 2.2.
2.3. Електро радови на објектима ХсДТД
Адаптација електро опреме 2 агрегата , помоћна инсталација на ц.с. Богојево
Адаптација електро опреме два поља уставе ,,Брана на Тиси''
СВЕГА 2.3.
СВЕГА 2
3.Функционалне зграде
СВЕГА 3
4.Непредвиђени радови и хитне интервенције
СВЕГА 4
5.Специфични радови
СВЕГА 5
УКУПНО III
194 000
4 000 000
560 000
90 000
Износ
112 520,00
5 160 000,00
610 400,00
1 692 000,00
7 574 920,00
178 635 034,31
2.Објекти
Уставе
Преводнице
Црпне станице
Остали објекти
Помоћни гредни затварачи
Функционалне зграде
0,58
1,29
1,09
18,80
Количина
15 000 000,00
7 500 000,00
2 000 000,00
1 440 000,00
700 000,00
1 200 000,00
27 840 000,00
19 200 000,00
47 040 000,00
1 800 000,00
0,00
3 000 000,00
1 800 000,00
6 600 000,00
19 000 000,00
9 200 000,00
0,00
28 200 000,00
24 600 000,00
14 400 000,00
39 000 000,00
73 800 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
126 840 000,00
106
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Опис позиције рада
Јед.
мере
Једин. цена
Количина
Износ
IV. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ
Вибродијагностичког испитивања опреме на објекатима Хс ДТД
Термовизијско испитивање опреме на објектима Хс ДТД
Ревизија ТС и електричне инсталације на објекатима Хс ДТД
Оскултација објеката на Хс ДТД
Услуге геомеханичког испитивања на ХС ДТД
УКУПНО IV
300 000,00
180 000,00
240 000,00
1 200 000,00
1 800 000,00
3 720 000,00
V.ПРОЈЕК. ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пројекат техничког осматрања бране на Тиси
Главни пројекат адаптације електро опреме преводнице Нови Бечеј
Главни пројекат адаптације електро опреме преводнице Ботош
Главни пројекат адаптација eлектро опреме преводнице Бечеј
Главни пројекат адаптације електро опреме уставе Томашевац
Пројекат ЈПП о изградњи мини ХЕ на ХС ДТД
Главни пројекат адаптације ел.опреме ц.с.Бечеј
1 800 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
1 800 000,00
1 200 000,00
8 Главни пројекат реконструкције ЕПМ
9 Правилник о одржавању и функционасању водопривредни објеката хидросистема ДТД
10 Техничке контроле пројеката по спецификацији
УКУПНО V
ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)
1 800 000,00
1 800 000,00
840 000,00
12 840 000,00
485 395 437,15
107
Прилог 5.1
ПРОГРАМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ХС ДТД У 2015. год.
(УЗ АНГАЖОВАЊЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА)
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
Јед.
мере
Опис позиције рада
Једин.
цена
I ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА
1.Канали
1.1. Радови на одржавању канала
Измуљивање канала сувоземном механизацијом
Израда касета за одлагање наноса
Разастирање ископанаог наноса
Измуљивање канала багером на понтону
Уклањање растиња багерским тарупом
Равнање инспекционе стазе
Количин
а
Износ
СВЕГА 1.1.
15 000 000,00
7 500 000,00
2 000 000,00
1 440 000,00
700 000,00
1 200 000,00
27 840 000,00
СВЕГА 1.2.
СВЕГА 1
19 200 000,00
47 040 000,00
1.2. Радови на суфинансирању са општинама
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.Објекти
2.1. Грађевински радови на објектима ХсДТД
Санација командних кућица уставе Нови Бечеј
Израда навозне рампе на ц.с.Бечеј
Изградња порт.-чуварске кућице у кругу уставе и ц.с. Бечеј
Обнављање затварача на уставама Клек и С.Итебеј (нове табле 40 ком)
СВЕГА 2.1.
2.2. Машински радови на објектима ХсДТД
Инвестиц. одржавање машинске опреме једног пољауставе ,,Брана на Тиси''
Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе Бездан
Инвестиц.одрж.машинске опреме б.п. Ботош
СВЕГА 2.2.
2.3. Електро радови на објектима ХсДТД
Адаптација електро опреме 2 агрегата , помоћна инсталација на ц.с. Богојево
Адаптација електро опреме два поља уставе ,,Брана на Тиси''
СВЕГА 2.3.
СВЕГА 2
3.Функционалне зграде
СВЕГА 3
4.Непредвиђени радови и хитне интервенције
СВЕГА 4
5.Специфични радови
СВЕГА 5
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II)
1 800 000,00
0,00
3 000 000,00
1 800 000,00
6 600 000,00
19 000 000,00
9 200 000,00
0,00
28 200 000,00
24 600 000,00
14 400 000,00
39 000 000,00
73 800 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
126 840 000,00
108
Прилог бр. 5a
ПРОГРАМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД, 100% норматив
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Опис позиције рада
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1.Припрема и надзор
Главни инжењер за послове грађевинарства
Главни инжењер за послове машинства
Главни инжењер за послове електротехнике
Главни инжењер за послове хидротехнике
Главни инжењер за пловидбу
Самостални инжењер за послове грађевинарства
Самостални инжењер за послове машинства
Самостални инжењер за послове електротехнике
Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру
Самостални инжењер за коришћење Хидросистема
Самостални инжењер за пловидбу и коришћење водног земљиш
Самостални техничар за грађевинске послове
Самостални техничар за машинске послове
Самостални техничар за пловидбу
Самостални референт за геодетске послове
Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.
Деоничарски техничар
Погонски техничар
Каналски радник
СВЕГА 1
2.Погон и превентивно одржавање
Уставе
Преводнице
Хидрочвор
Црпне станице
Остали објекти
СВЕГА 2
УКУПНО I
II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА
1.1.Канали
Измуљење канала пловном механизацијом
Осигурање обала филтер пластиком
Сађење корпарске врбе у сврху осигурања обала
Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.
Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.
Равнање инспекционе стазе
Oбнављање и одржавање саобраћајних ознака за пловидбу
Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом
Кошење трске на обалама канала механизацијом
Сечење шибља на обалама канала механизацијом
Сечење шибља на обалама канала ручно
Сечење дрвећа Ф-10-20цм на обалама канала
Хербицидисање шибља и корова на обалама канала
Хербицидисање растиња на облогама
Кошење подводног растиња пловном косачицом
Кошење трске пловном косачицом
Обнављање и бојење сталних,граничних и стац. белега
Чишћење облога канала ручно
Подмлађивање корпарске врбе
Ролирање канема на постојећим обалоутврдама
СВЕГА 1.1.
Јед.
мере
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
Једин.
цена
1 026,96
1 026,96
1 026,96
1 026,96
1 026,96
886,00
886,00
886,00
886,00
886,00
886,00
563,82
563,82
563,82
563,82
563,82
563,82
563,82
332,25
Количина
3 552
3 552
3 552
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
1 776
25 200
9 000
55 800
Износ
3 647 761,92
3 647 761,92
3 647 761,92
1 823 880,96
1 823 880,96
1 573 536,00
1 573 536,00
1 573 536,00
1 573 536,00
1 573 536,00
1 573 536,00
1 001 344,32
1 001 344,32
1 001 344,32
1 001 344,32
1 001 344,32
14 208 264,00
5 074 380,00
18 539 550,00
66 861 179,28
17 102 576,80
13 938 956,00
70 094 037,60
14 028 106,80
4 719 280,00
119 882 957,20
186 744 136,48
м3
м
м
м2
м2
м2
пауш.
м2
м2
м2
м2
ком.
м2
м2
м2
м2
ком
м2
м
м2
360,00
1343,85
66,10
4102,00
2907,38
0,60
0,00
1,24
2,78
17,22
17,42
263,40
1,82
3,94
1,62
18,17
28,88
13,68
55,76
100,37
400 000
4 000
4 000
1 000
450
960 000
1 990 000
300 000
2 000 000
441 000
3 000
342 000
116 260
5000000
2 000 000
1 500
89 600
7 950
7 000
144 000 000,00
5 375 400,00
264 400,00
4 102 000,00
1 308 322,80
576 000,00
0,00
2 467 600,00
834 000,00
34 440 000,00
7 682 220,00
790 200,00
622 440,00
458 064,40
8 100 000,00
36 340 000,00
43 312,50
1 225 728,00
443 292,00
702 590,00
249 775 569,70
109
Ред.
бр.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Јед.
мере
Опис позиције рада
1.2. Заштитни објекти
Равнање круне насипа
Кошење траве механизацијом на насипима
Кошење траве у кориту механизацијом
Чишћење облога кејова
м2
м2
м2
м2
Једин.
цена
СВЕГА 1.2.
СВЕГА 1
СВЕГА 2
УКУПНО II
15 200 000,00
12 100 000,00
5 300 000,00
3 000 000,00
500 000,00
2 000 000,00
38 100 000,00
295 450 489,70
СВЕГА 1.1.
20 000 000,00
13 000 000,00
7 000 000,00
25 000 000,00
5 000 000,00
3 000 000,00
73 000 000,00
СВЕГА 1.2.
СВЕГА 1
24 000 000,00
97 000 000,00
III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА
1.Канали
1.1. Радови на одржавању канала
Измуљивање канала сувоземном механизацијом
Израда касета за одлагање наноса
Разастирање ископанаог наноса
Измуљивање канала багером на понтону
Уклањање растиња багерским тарупом
Равнање инспекционе стазе
194000
4000000
560000
90000
Износ
112 520,00
5 160 000,00
610 400,00
1 692 000,00
7 574 920,00
257 350 489,70
2.Објекти
Уставе
Преводнице
Црпне станице
Остали објекти
Помоћни гредни затварачи
Функционалне зграде
0,58
1,29
1,09
18,8
Количина
1.2. Радови на суфинансиранју са општинама
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.Објекти
2.1. Грађевински радови на објектима ХсДТД
Санација командних кућица устава и преводница
Санација зграде ЦС Бечеј
Санација зграде ЦС Жабаљ
Обнављање затварача на уставама Клек и С.Итебеј
СВЕГА 2.1.
2.2. Машински радови на објектима ХсДТД
Инвестиц. одржавање машинске опреме ,,Бране на Тиси''
Инвестиц. одржавање машинске опреме устава
Инвестиц.одрж.машинске опреме бродских преводница
СВЕГА 2.2.
2.3. Електро радови на објектима ХсДТД
Адаптација електро опреме црпних станица
Адаптација електро опреме на бродским преводницама
Адаптација електро опреме уставе ,,Брана на Тиси''
СВЕГА 2.3.
СВЕГА 2
3.Функционалне зграде
СВЕГА 3
4.Непредвиђени радови и хитне интервенције
СВЕГА 4
УКУПНО III
IV. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ
УКУПНО IV
V.ПРОЈЕК. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УКУПНО V
ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)
5 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
3 000 000,00
38 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
70 000 000,00
24 000 000,00
10 000 000,00
14 400 000,00
48 400 000,00
156 400 000,00
30 000 000,00
3 000 000,00
286 400 000,00
3 000 000,00
25 000 000,00
796 594 626,18
110
Прилог бр. 6
Ценовник услуга и радова за санирање хаваријских загађења
Ред.
Бр.
јединична
цена
Назив услуге
1
Излазак на терен и припрема локације за рад
дин
54 624
2
Рад НК радника
дин/сат
546
3
Рад ВК радника
дин/сат
682
4
Рад инжењера експерта ( ВСС)
дин/сат
1 365
5
Рад вође групе ( ВСС)
дин/сат
1 365
дин/сат
16 387
дин/сат
1 091
7
Коришћење специјалног возила са комплетном
еколошком опремом (вакум пумпа, ВП пумпа, канал – јет
систем за пробијање зауљених канализација, коморе за
смештај)
Коришћење доставног возила
8
Коришћење ауто – подизача
дин/сат
6 145
9
Коришћење упијајуће плахте
дин /kom
341
10
Коришћење заштитне пливајуће бране
дин/м/дан
682
11
Коришћење упијајуће „Sorbiх“ бране за упијање масноћа и
нафте
дин/ком
13 656
12
Средство за упијање масноће
дин/кг
682
13
Коришћење чамца
дин/сат
2 731
14
Грубо чишћење
дин/м2
341
15
Одмашћивање
m2
546
16
Испирање
дин/м2
205
17
Дисперзант
дин/лит
437
18
Средство за одмашћивање
дин/лит
341
19
Збрињавање зауљеног отпадног материјала
дин/м3
27 312
20
Рад вијачне пумпе
дин/сат
887
21
Рад шприцаљке за наношење хемикалија
дин/сат
546
22
Рад центрифугалне пумпе за извлачење зауљеног
отпадног мат.
дин/сат
820
23
Рад мембранске пумпе
дин/сат
820
24
Коришћење скимера за прикупљање масноће са воде
дин/сат
3 413
6
111
112
Download

годишњи програм пословања за 2015. годину